ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 34

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
7 lutego 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. dostosowujące rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniające decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2007 r.

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do toltrazurilu, eteru monoetylowego glikolu dietylenowego oraz monooleinianu polioksyetylenosorbitolu ( 1 )

21

 

*

Dyrektywa Komisji 2006/14/WE z dnia 6 lutego 2006 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

24

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wytworzonych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii MON 863 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5939)

26

 

*

Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Roundup Ready linii GA21 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5940)

29

 

*

Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

32

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

7.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 203/2006

z dnia 6 lutego 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 6 lutego 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

91,2

204

50,2

212

139,7

624

111,0

999

98,0

0707 00 05

052

125,0

204

101,8

628

167,7

999

131,5

0709 10 00

220

63,9

999

63,9

0709 90 70

052

170,8

204

109,6

999

140,2

0805 10 20

052

50,2

204

58,2

212

43,1

220

49,8

448

47,8

624

61,3

999

51,7

0805 20 10

204

93,6

999

93,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,9

204

111,4

400

79,6

464

145,9

624

75,6

662

45,3

999

86,8

0805 50 10

052

46,3

999

46,3

0808 10 80

400

127,1

404

98,4

720

75,1

999

100,2

0808 20 50

388

92,3

400

78,0

528

111,0

720

58,1

999

84,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


7.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 204/2006

z dnia 6 lutego 2006 r.

dostosowujące rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniające decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 z dnia 29 lutego 1988 r. w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych (1), oraz w szczególności jego art. 5 i 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wykaz cech charakterystycznych określony w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 571/88 należy dostosować, aby uwzględnić rozwój sektora rolnego oraz wspólnej polityki rolnej.

(2)

W niektórych Państwach Członkowskich wyniki badania statystycznego Wspólnoty dotyczącego struktury gospodarstw rolnych przeprowadzonego w 2003 r. wykazały, że niektóre cechy charakterystyczne są nieistotne, a inne zwiększyły swoje znaczenie.

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającym rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (2) utrzymanie ziemi według zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska jest działalnością rolniczą, co sprawia, iż należy dokonać przeglądu rozmaitych definicji.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić zarówno rozporządzenie (EWG) nr 571/88, jak i decyzję ustanawiającą definicje i wyjaśnienia odnoszące się do tego rozporządzenia, a mianowicie decyzję Komisji 2000/115/WE (3).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych ustanowionego decyzją Rady 72/279/EWG (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 571/88 zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Załącznik I do decyzji 2000/115/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 56 z 2.3.1988, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2139/2004 (Dz.U. L 369 z 16.12.2004, str. 26).

(2)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2183/2005 (Dz.U. L 347 z 30.12.2005, str. 56).

(3)  Dz.U. L 38 z 12.2.2000, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 2139/2004.

(4)  Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA 2007 R. (1)

Uwagi:

Cechy charakterystyczne oznaczone literami »NE« w Załączniku uznaje się za nieistniejące lub bliskie zeru w odpowiednich Państwach Członkowskich.

Cechy charakterystyczne oznaczone literami »NS« uznaje się za nieistotne w odpowiednich Państwach Członkowskich.

 

 

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

A.   

Geograficzne usytuowanie gospodarstwa

1.

Okręg statystyczny

kod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Gmina miejska lub podokręg badania (2)

kod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Teren o niekorzystnych warunkach gospodarowania (2)

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Teren górzysty (2)

tak/nie

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Tereny rolne z ograniczeniami w zakresie ochrony środowiska

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

NE

 

 

NE

 

 

 

B.   

Osobowość prawna i zarządzanie gospodarstwem (w dniu badania)

1.   

Czy odpowiedzialność prawną i ekonomiczną za gospodarstwo ponosi:

a)

osoba fizyczna, która jest wyłącznym właścicielem, w przypadku gdy gospodarstwo jest niezależne?

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

jedna lub więcej osób fizycznych będących udziałowcami, w przypadku gdy gospodarstwo jest gospodarstwem grupowym? (3)

tak/nie

 

 

NS

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

NS

NS

 

NE

 

NS

NS

c)

osoba prawna?

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Jeżeli odpowiedź na pytanie B/1 a) brzmi »tak«, to czy ta osoba (właściciel) jest również zarządcą?

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

jeżeli odpowiedź na pytanie B/2 brzmi »nie«, to czy zarządcą jest członek rodziny właściciela?

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

jeżeli odpowiedź na pytanie B/2 brzmi »tak«, to czy zarządcą jest współmałżonek właściciela?

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Prawny tytuł własności (w odniesieniu do właściciela) i system gospodarki rolnej

Użytkowane grunty rolne:

1.

Uprawy rolne właściciela

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Uprawy rolne dzierżawcy

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Wspólna gospodarka rolna lub inne tryby

ha/a

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

NS

NE

NE

NE

NS

5.   

Gospodarka rolna – system i praktyki:

a)

użytkowane grunty rolne gospodarstwa, na którym stosuje się metody produkcji rolnictwa ekologicznego zgodnie z zasadami Wspólnoty Europejskiej

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

użytkowane grunty rolne gospodarstwa, które są w trakcie zmian na metody produkcji rolnictwa ekologicznego

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

czy gospodarstwo stosuje metody produkcji rolnictwa ekologicznego również wobec produkcji zwierzęcej?

całkowicie/częściowo/wcale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   

Przeznaczenie produkcji gospodarstwa:

a)

czy gospodarstwo domowe właściciela zużywa ponad 50 % ostatecznej produkcji (w kategoriach wartości) gospodarstwa?

tak/nie

NS

 

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NE

NS

 

 

 

 

NS

NS

NE

b)

czy sprzedaż bezpośrednia obejmuje ponad 50 % sprzedaży całkowitej?

tak/nie

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

D.   

Grunty orne

Uprawy zbożowe do produkcji ziarna (włącznie z materiałem siewnym):

1.

Pszenica zwyczajna i pszenica orkisz

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pszenica durum

ha/a

NE

NS

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NE

 

NS

 

NE

NE

NS

3.

Żyto

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Jęczmień

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Owies

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kukurydza na ziarno

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NS

7.

Ryż

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

8.

Inne uprawy zbożowe do produkcji ziarna

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Uprawy bogate w białko do produkcji ziarna (włącznie z materiałem siewnym i mieszankami zbóż oraz nasionami roślin strączkowych)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym:

e)

groch, fasola i łubin słodki

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

soczewica, ciecierzyca i wyka

ha/a

 

NS

NS

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NS

 

NS

 

NS

 

 

NE

NS

g)

pozostałe uprawy bogate w białko, zbierane suche

ha/a

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

 

NS

NS

NE

 

 

NS

 

NS

 

NS

NS

NE

10.

Ziemniaki (włącznie z odmianami wczesnymi i uprawami ziemniaków na sadzeniaki)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Buraki cukrowe (z wyłączeniem upraw nasiennych)

ha/a

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Okopowe rośliny pastewne i rzepa (z wyłączeniem upraw nasiennych)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

Rośliny przemysłowe:

23.

Tytoń

ha/a

 

NE

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

 

NE

 

NE

NE

 

 

NS

NE

 

NE

NE

NE

24.

Chmiel

ha/a

 

 

NE

 

NE

NS

 

 

NE

 

NE

NS

 

NE

NS

NE

NE

 

NS

NS

 

 

NE

NE

 

25.

Bawełna

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

26.

Rzepak i rzepik

ha/a

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

27.

Słonecznik

ha/a

NS

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

28.

Soja

ha/a

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

NE

NE

NS

29.

Siemię lniane (len oleisty)

ha/a

 

 

 

NS

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

NE

NS

 

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

 

 

30.

Inne uprawy roślin oleistych

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NE

NS

NE

 

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

31.

Len

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

NE

 

 

NS

NS

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

NS

 

32.

Konopie

ha/a

NS

NS

 

NS

NE

NS

 

 

NE

 

NE

NS

NE

NS

 

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

NS

NS

33.

Inne uprawy włókniste

ha/a

 

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

NE

NE

NS

NE

NS

34.

Rośliny aromatyczne, o zastosowaniu medycznym i kulinarnym

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

35.

Rośliny przemysłowe, gdzie indziej niewymienione

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NE

 

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

Świeże warzywa, melony, truskawki:

14.

Uprawy gruntowe lub w niskich osłonach ochronnych (niedostępnych)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym:

a)

otwarty grunt

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

ogrodnictwo towarowe

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

15.

Pod szkłem lub inne osłony ochronne (dostępne)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiaty lub rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek roślinnych):

16.

Uprawy gruntowe lub w niskich osłonach ochronnych (niedostępnych)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

17.

Pod szkłem lub w innych osłonach ochronnych (dostępne)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   

Rośliny pastewne:

a)

czasowe uprawy traw

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

pozostałe zielonki

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym:

i)

zielona kukurydza (kukurydza na kiszonki)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

iii)

inne rośliny pastewne

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

19.

Grunty orne pod uprawami nasiennymi i sadzonkami (z wyłączeniem zbóż, suchych roślin warzywnych, ziemniaków i roślin ziarnistych oleistych)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Inne uprawy na gruntach ornych

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

21.

Grunty odłogowane bez żadnych subsydiów

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Grunty odłogowane podlegające dopłatom, nieużytkowane gospodarczo

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Ogródki przydomowe

ha/a

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

F.

Trwałe użytki zielone i łąki

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pastwiska i łąki, z wyjątkiem nieuprawianych terenów do wypasu

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Nieuprawiane tereny do wypasu

ha/a

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Trwałe użytki zielone i łąki niewykorzystywane już do celów produkcyjnych i kwalifikujące się do dopłat

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.   

Uprawy trwałe

1.

Sady i plantacje roślin jagodowych

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

świeże owoce i odmiany jagód umiarkowanych stref klimatycznych (4)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

owoce i odmiany roślin jagodowych subtropikalnych stref klimatycznych

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

c)

orzechy

ha/a

NS

NS

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NS

NS

 

 

NS

 

NE

NE

NS

2.

Plantacje owoców cytrusowych

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

3.

Plantacje oliwek

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

a)

zwykle produkujące oliwki stołowe

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

b)

zwykle produkujące oliwki do wytwarzania oliwy

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

4.

Winnice

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NE

NE

 

zwykle produkujące:

a)

wina markowe

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NE

NE

NE

b)

inne wina

ha/a

NS

NE

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

 

 

 

NE

NE

 

c)

winogrona stołowe

ha/a

NS

 

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NS

NS

 

NS

 

NE

NE

NE

d)

rodzynki

ha/a

NS

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NS

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NS

NE

NE

NE

NE

NE

5.

Szkółki

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Inne uprawy trwałe

ha/a

 

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

NS

 

NE

NS

NE

NE

NS

7.

Uprawy trwałe pod szkłem

ha/a

 

NS

 

NE

NE

 

 

NS

NS

 

 

NS

NE

NE

NS

NS

 

NE

NS

NS

NE

NE

NE

NE

NE

H.   

Pozostałe grunty

1.

Nieużytkowane grunty orne (grunty orne, które nie są już uprawiane z przyczyn gospodarczych, społecznych lub innych, i które nie są wykorzystywane w systemie płodozmianu)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tereny leśne

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Pozostałe grunty (grunty pod budynkami, podwórzami, trakty, stawy, kamieniołomy, grunty nieurodzajne, skały itp.)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   

Grzyby, nawadnianie, grunty niewykorzystywane już do celów produkcji, podlegające dopłatom, oraz grunty podlegające programom zachęty do odłogowania

2.

Grzyby

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NS

 

3.   

Tereny nawadniane

a)

ogólna powierzchnia terenów, które mogą być nawadniane

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

nawadniane grunty uprawne

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

8.

Grunty niewykorzystywane już do celów produkcji, podlegające płatności subsydiów oraz grunty podlegające programom zachęty do odłogowania, w podziale na:

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

grunty już niewykorzystywane do celów produkcji, podlegające dopłatom (zapisane już w pkt D/22 i F/3)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

grunty wykorzystywane do produkcji surowców rolnych do celów niespożywczych (np. rzepak, drzewa, krzewy itp., wraz z soczewicą, ciecierzycą i wyką; zapisane już w pkt D i G)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

grunty przekształcone na pastwiska trwałe i łąki (zapisane już w pkt F/1 i F/2) (5)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

d)

byłe grunty rolnicze przekształcone na obszary zalesione lub przygotowywane do zalesienia (zapisane już w pkt H/2) (5)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

e)

inne grunty (zapisane już w pkt H/1 i H/3) (5)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NE

 

J.   

Inwentarz żywy (stan w dniu badania)

1.

Koniowate

pogłowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydło:

2.

Bydło w wieku poniżej roku płci męskiej i żeńskiej

pogłowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Byczki w wieku powyżej roku, lecz poniżej dwóch lat

pogłowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Jałówki w wieku powyżej roku, lecz poniżej dwóch lat

pogłowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Byczki w wieku dwóch lat i powyżej

pogłowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Jałówki w wieku dwóch lat i powyżej

pogłowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Krowy mleczne

pogłowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Pozostałe krowy

pogłowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owce i kozy:

9.

Owce (w każdym wieku)

pogłowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

owce, samice hodowlane (maciorki)

pogłowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

pozostałe owce

pogłowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Kozy (w każdym wieku)

pogłowie

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

a)

kozy, samice hodowlane (mamki)

pogłowie

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

b)

pozostałe kozy

pogłowie

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

Trzoda chlewna

11.

Warchlaki o żywej wadze poniżej 20 kilogramów

pogłowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Maciory o wadze 50 kilogramów i powyżej

pogłowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Pozostała trzoda chlewna

pogłowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drób:

14.

Brojlery

pogłowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Kury nioski

pogłowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Pozostały drób

pogłowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym:

a)

indyki

pogłowie

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

kaczki

pogłowie

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

c)

gęsi

pogłowie

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

 

NE

 

 

 

NS

 

d)

pozostały drób, gdzie indziej niewymieniony

pogłowie

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

17.

Króliki, samice hodowlane

pogłowie

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

NE

NE

NS

18.

Pszczoły

Liczba uli

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

 

 

 

 

NS

NS

NS

19.

Żywy inwentarz, gdzie indziej niewymieniony

tak/nie

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

 

 

L.   

Siła robocza w gospodarstwie (w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień badania)

Informacje statystyczne są zbierane dla każdej osoby pracującej w gospodarstwie, należącej do niżej wymienionych kategorii siły roboczej w gospodarstwie, w sposób umożliwiający wielorakie krzyżowanie kategorii między sobą i/lub z każdą inną badaną cechą charakterystyczną.

1.

Właściciele

Do tej kategorii zalicza się:

osoby fizyczne:

jedynych właścicieli niezależnych gospodarstw [wszystkie osoby, które odpowiedziały twierdząco na pytanie B/1 a)]

udziałowca gospodarstwa grupowego, który został określony jako właściciel

osoby prawne

Następujące informacje należy zapisać dla każdej wyżej wymienionej osoby fizycznej:

Płeć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiek według następujących kategorii wiekowych:

od ukończenia szkoły do < 25 lat, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 i więcej,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca rolna w gospodarstwie (oprócz prac domowych) zgodnie z klasyfikacją:

0 %, > 0 do < 25 %, 25 do < 50 %, 50 do < 75 %, 75 do < 100 %, 100 % (pełny etat) rocznego czasu pracy pełnoetatowego pracownika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. a)

Zarządcy

Do tej kategorii zalicza się:

Zarządców niezależnych gospodarstw, włącznie ze współmałżonkami i innymi członkami rodziny właściciela będącymi również zarządcami; czyli w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie w pkt B/2 a) lub B/2 b)

Udziałowców gospodarstwa grupowego, którzy zostali określeni jako zarządcy

Zarządców w gospodarstwach, gdzie właścicielem jest osoba prawna

(Zarządców, którzy są jednocześnie jedynymi właścicielami lub udziałowcami określonymi jako właściciele gospodarstwa grupowego zapisuje się tylko raz, czyli jako właścicieli w kategorii L/1)

Następujące informacje należy zapisać dla każdej wyżej wymienionej osoby:

Płeć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiek według następujących kategorii wiekowych:

od ukończenia szkoły do < 25 lat, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 i więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca rolna w gospodarstwie (oprócz prac domowych) zgodnie z klasyfikacją:

> 0 do < 25 %, 25 do < 50 %, 50 do < 75 %, 75 do < 100 %, 100 % (pełny etat) rocznego czasu pracy pełnoetatowego pracownika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Współmałżonkowie właścicieli

Do tej kategorii zalicza się współmałżonków jedynych właścicieli [odpowiedź twierdząca na pytanie B/1 a)], którzy nie zaliczają się do L/1, ani też do L/1 a) [nie są zarządcami: odpowiedź przecząca na pytanie B/2 b)]

Następujące informacje należy zapisać dla każdej wyżej wymienionej osoby:

Płeć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiek według następujących kategorii wiekowych:

od ukończenia szkoły do < 25 lat, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 i więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca rolna w gospodarstwie (oprócz prac domowych) zgodnie z klasyfikacją:

0 %, > 0 do < 25 %, 25 do < 50 %, 50 do < 75 %, 75 do < 100 %, 100 % (pełny etat) rocznego czasu pracy pełnoetatowego pracownika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. a)

Inni członkowie rodziny jedynych właścicieli wykonujący pracę rolną w gospodarstwie: płci męskiej [z wyłączeniem osób należących do kategorii L/1, L/1 a) lub L/2]

3. b)

Inni członkowie rodziny jedynych właścicieli wykonujący pracę rolną w gospodarstwie: płci żeńskiej [z wyłączeniem osób należących do kategorii L/1, L/1 a) lub L/2]

Następujące informacje na temat liczby osób w gospodarstwie w następujących klasach należy zapisać dla każdej osoby ujętej w wyżej wymienionych kategoriach:

Praca rolna w gospodarstwie (oprócz prac domowych) zgodnie z klasyfikacją:

> 0 do < 25 %, 25 do < 50 %, 50 do < 75 %, 75 do < 100 %, 100 % (pełny etat) rocznego czasu pracy pełnoetatowego pracownika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. a)

Siła robocza spoza rodziny zatrudniona na stałe: płci męskiej (z wyłączeniem osób należących do kategorii L/1, L/1 a), L/2 lub L/3)

4. b)

Siła robocza spoza rodziny zatrudniona na stałe: płci żeńskiej (z wyłączeniem osób należących do kategorii L/1, L/1 a), L/2 lub L/3)

Następujące informacje na temat liczby osób w gospodarstwie w następujących klasach należy zapisać dla każdej wyżej wymienionej kategorii:

Praca rolna w gospodarstwie (oprócz prac domowych) zgodnie z klasyfikacją:

> 0 do < 25 %, 25 do < 50 %, 50 do < 75 %, 75 do < 100 %, 100 % (pełny etat) rocznego czasu pracy pełnoetatowego pracownika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. + 6.

Pracownicy spoza rodziny niezatrudnieni na stałe: płci męskiej i żeńskiej

Liczba dni roboczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

W sytuacji, gdy właściciel jest także zarządcą czy wykonuje on inną działalność przynoszącą dochody:

jako swe główne zatrudnienie?

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jako swe dodatkowe zatrudnienie?

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Czy współmałżonek jedynego właściciela wykonuje inną działalność przynoszącą dochody:

jako swe główne zatrudnienie?

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jako swe dodatkowe zatrudnienie?

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Czy inny członek rodziny jedynego właściciela wykonujący pracę rolną w gospodarstwie wykonuje inną działalność przynoszącą dochody? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – ile osób wykonuje działalność przynoszącą dochody:

jako swe główne zatrudnienie?

Liczba osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jako swe dodatkowe zatrudnienie?

Liczba osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Całkowita liczba dni roboczych (w pełnym wymiarze czasowym) przeznaczona na pracę rolną w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień badania, nieuwzględniona w pkt L/1–L/6, wykonywana w gospodarstwie przez osoby niezatrudnione bezpośrednio przez gospodarstwo (np. pracownicy kontrahentów) (6)

Liczba dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

M.   

Rozwój obszarów wiejskich

1.   

Inna działalność gospodarstwa przynosząca dochody (inna niż rolnictwo), bezpośrednio związana z gospodarstwem

a)

turystyka, zakwaterowanie i inna działalność związana z wypoczynkiem

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

rzemiosło

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

przetwarzanie produktów rolnych

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

przetwarzanie drewna (np. piłowanie itp.)

tak/nie

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

akwakultura

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

produkcja energii odnawialnej (energia wiatru, ze spalania słomy itp.)

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

prace kontraktowe (z wykorzystaniem wyposażenia gospodarstwa)

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h)

inne

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Informacja dla czytelników: numerowanie cech charakterystycznych jest konsekwencją długiej historii badań struktury gospodarstw rolnych i nie może zostać zmienione bez wpływu na porównywalność badań.

(2)  Podanie informacji na temat obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (A2) i obszarów górzystych (A2a) jest fakultatywne, jeżeli dla każdego gospodarstwa został przesłany kod miejscowości (A1a). Jeżeli kod miejscowości (A1a) nie jest podany dla gospodarstwa, podanie informacji na temat obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (A2) i obszarów górzystych (A2a) jest obowiązkowe.

(3)  Informacja dobrowolna.

(4)  Belgia, Niderlandy i Austria mogą włączyć artykuł G/1 c) »orzechy« do tej pozycji.

(5)  Niemcy mogą połączyć działy 8 c), 8 d) i 8 e).

(6)  Fakultatywne dla tych Państw Członkowskich, które są w stanie dostarczyć ogólny szacunek dotyczący tej cechy charakterystycznej w skali regionu.”


ZAŁĄCZNIK II

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU I DO DECYZJI 2000/115/WE

1.

Definicja gospodarstwa rolnego otrzymuje następujące brzmienie:

„GOSPODARSTWO ROLNE

I.

Oddzielna jednostka pod względem technicznym i ekonomicznym posiadająca oddzielne kierownictwo, która produkuje produkty rolne lub utrzymuje ziemię już niewykorzystywaną do celów produkcyjnych według zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003 (1). Gospodarstwo może również dostarczać inne dodatkowe (spoza rolnictwa) produkty i usługi.

2.

Dodaje się następujący pkt 1.4 do objaśnień dotyczących gospodarstwa rolnego:

„1.4.

Wraz z reformą wspólnej polityki rolnej z 2003 r. »utrzymywanie ziemi według zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska« stało się działaniem rolniczym [art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003]. Poza tym działaniem rolnicy nie wykonują innej działalności rolniczej, aby móc uczestniczyć w systemie płatności jednolitych.”.

3.

Objaśnienie do lit. a) akapit C/6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Nieodpłatne prezenty dla rodziny i bliskich należy uznawać jako konsumpcję gospodarstwa domowego. Produkcja ostateczna, o której mowa w niniejszej cesze charakterystycznej, jest definiowana jako produkcja końcowa wykorzystywana w rachunkach rolniczych (a zatem produkty rolne wykorzystywane jako wkład do innego rodzaju produkcji, np. pasza do produkcji zwierzęcej, nie są wliczone do produkcji ostatecznej).

Wartości 50 % nie należy uważać za dokładny próg, ale jedynie za pewien rząd wielkości.”.

4.

W ust. D wprowadza się następujące zmiany:

4.1.

Trzeci ustęp objaśnień do ust. D otrzymuje następujące brzmienie:

„Grunty orne składają się z kategorii upraw D/1–D/20, D/23–D/35, gruntów odłogowanych bez żadnych dopłat (D/21) i gruntów odłogowanych podlegających dopłatom, nieużytkowanych gospodarczo (D/22).”.

4.2.

Tytuł akapitu D/22 otrzymuje następujące brzmienie:

4.3.

Definicja akapitu D/22 otrzymuje następujące brzmienie:

„I.

Grunty niewykorzystywane już do celów produkcyjnych, w związku z którymi gospodarstwo jest uprawnione do pomocy pieniężnej. Należy w to wliczyć grunty, które zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (lub, jeżeli stosowne, z najnowszą legislacją) nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych, są utrzymane według zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska i kwalifikują się do jednolitej płatności lub do płatności w ramach uprawnień z tytułu odłogowania. Jeżeli istnieją podobne systemy krajowe, grunty te są także objęte niniejszą cechą.

Grunty wyłączone z produkcji od ponad pięciu lat, objęte systemami, które nie wymagają utrzymania według zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, należy zapisać w pkt H/1 + H/3.”.

5.

Dodaje się akapit F/3 w następującym brzmieniu:

„F/3   Użytki zielone trwałe i łąki niewykorzystywane już do celów produkcyjnych i kwalifikujące się do dopłat

I.

Grunty składające się z użytków zielonych trwałych i łąk niewykorzystywane już do celów produkcyjnych, które zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (lub, jeżeli stosowne, z najnowszą legislacją) są utrzymywane według zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska i kwalifikują się do jednolitej płatności.”.

6.

W ust. I wprowadza się następujące zmiany:

6.1.

Tytuł ust. I otrzymuje następujące brzmienie:

6.2.

Tytuł akapitu I/8 otrzymuje następujące brzmienie:

6.3.

W akapicie I/8 lit. a) i b) otrzymują następujące brzmienie:

„a)

Grunty niewykorzystywane już do celów produkcji, podlegające dopłatom (zapisane już w pkt D/22 i F/3);

b)

grunty wykorzystywane do produkcji surowców rolnych do celów niespożywczych (np. rzepak, drzewa, krzewy itp., wraz z soczewicą, ciecierzycą i wyką; zapisane już w pkt D i G);”.

6.4.

Definicja akapitu I/8 otrzymuje następujące brzmienie:

„I.

Grunty niewykorzystywane już do celów produkcyjnych, w związku z którymi gospodarstwo jest uprawnione do pomocy pieniężnej. Należy w to wliczyć grunty, które zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (lub, jeżeli stosowne, z najnowszą legislacją) nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych, są utrzymane według zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska i kwalifikują się do przyznania jednolitej płatności lub do płatności w ramach uprawnień z tytułu odłogowania. Jeżeli istnieją podobne systemy krajowe, grunty te są także objęte niniejszą cechą.”.


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1.”.


7.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/21


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 205/2006

z dnia 6 lutego 2006 r.

zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do toltrazurilu, eteru monoetylowego glikolu dietylenowego oraz monooleinianu polioksyetylenosorbitolu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 2 i 3,

uwzględniając opinie Europejskiej Agencji Leków wydane przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wszystkie substancje czynne farmakologicznie, które są stosowane we Wspólnocie w produktach leczniczych przeznaczonych do podawania zwierzętom hodowanym w celu produkcji żywności, powinny być oceniane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2377/90.

(2)

Toltrazuril jest ujęty w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w odniesieniu do mięśni, skóry, tłuszczu, wątroby i nerek kurcząt i indyków z wyjątkiem zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi, oraz w odniesieniu do mięśni, skóry, tłuszczu, wątroby i nerek świń. Toltrazuril został również ujęty w załączniku III do tego rozporządzenia w odniesieniu do mięśni, tłuszczu, wątroby i nerek bydła z wyjątkiem zwierząt, których mleko przeznaczone jest do spożycia przez ludzi, do czasu zakończenia badań naukowych. Ponieważ badania te zostały zakończone, wpis dotyczący toltrazurilu w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 należy rozszerzyć poprzez uwzględnienie zwierząt z gatunku bydła. We wpisie tym należy również uwzględnić mięśnie, tłuszcz, wątrobę i nerki wszystkich gatunków ssaków hodowanych w celu produkcji żywności z wyjątkiem zwierząt, których mleko przeznaczone jest do spożycia przez ludzi, oraz mięśnie, skórę, tłuszcz, wątrobę i nerki drobiu, z wyjątkiem zwierząt, których jaja przeznaczone są do spożycia przez ludzi.

(3)

Eter monoetylowy glikolu dietylenowego jest ujęty w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w odniesieniu do bydła i świń. Wpis dotyczący eteru monoetylowego glikolu dietylenowego powinien zostać rozszerzony na wszystkie przeżuwacze.

(4)

Polisorbat 80 jest ujęty w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w odniesieniu do wszystkich gatunków zwierząt hodowanych w celu produkcji żywności. Nazwę substancji w tym wpisie należy zastąpić bardziej ogólną nazwą monooleinian polioksyetylenosorbitolu, która obejmuje zarówno polisorbat 80 jak i polisorbat 81 w odniesieniu do wszystkich gatunków zwierząt hodowanych w celu produkcji żywności.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2377/90.

(6)

Uwzględniając przepisy niniejszego rozporządzenia, należy przewidzieć odpowiedni okres przed stosowaniem niniejszego rozporządzenia w celu umożliwienia państwom członkowskim dostosowania zezwoleń na wprowadzenie do obrotu omawianych weterynaryjnych produktów leczniczych wydanych zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (2), które może okazać się konieczne w świetle niniejszego rozporządzenia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 8 kwietnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 6/2006 (Dz.U. L 3 z 6.1.2006, str. 3).

(2)  Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/28/WE (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 58).


ZAŁĄCZNIK

A.   Następująca substancja zostaje dodana w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90:

2.   Środki przeciwpasożytnicze

2.4.   Środki działające przeciw pierwotniakom

2.4.1.   Pochodne triazinetrionu

Substancja(-e) czynna(-e) farmakologicznie

Pozostałość znacznikowa

Gatunki zwierząt

Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości

Tkanki docelowe

Toltrazuril

Sulfon toltrazurilu

Wszystkie gatunki ssaków hodowanych w celu produkcji żywności (1)

100 μg/kg

Mięśnie

150 μg/kg

Tłuszcz (2)

500 μg/kg

Wątroba

250 μg/kg

Nerki

Drób (3)

100 μg/kg

Mięśnie

200 μg/kg

Skóra + tłuszcz

600 μg/kg

Wątroba

400 μg/kg

Nerki

B.   Następująca substancja zostaje dodana w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90:

2.   Związki organiczne

Substancja(-e) czynna(-e) farmakologicznie

Gatunki zwierząt

Eter monoetylowy glikolu dietylenowego

Wszystkie przeżuwacze i świnie”

3.   Substancje ogólnie uważane za bezpieczne

Substancja(-e) czynna(-e) farmakologicznie

Gatunki zwierząt

Monooleinian polioksyetylenosorbitolu

Wszystkie gatunki zwierząt hodowanych w celu produkcji żywności”


(1)  Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.

(2)  W przypadku świń najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości odnosi się do »skóry i tłuszczu w naturalnych proporcjach«.

(3)  Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.”


7.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/24


DYREKTYWA KOMISJI 2006/14/WE

z dnia 6 lutego 2006 r.

zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 14 akapit drugi lit. d),

a także, mając na uwadze, co następuje:

(1)

Międzynarodowy Standard FAO dla Środków Fitosanitarnych (ISPM) nr 15 w sprawie „Wytycznych regulujących drewniane materiały opakowaniowe w handlu międzynarodowym” został przyjęty w marcu 2002 r. przez Czwartą Tymczasową Komisję ds. Środków Fitosanitarnych (ICPM). Odpowiednie przepisy dyrektywy 2000/29/WE zostały dostosowane do przepisów wspomnianych wytycznych dyrektywą Komisji 2004/102/WE z dnia 5 października 2004 r. zmieniającą załączniki II, III, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (2).

(2)

Oprócz środków zatwierdzonych zgodnie ze standardem ISPM nr 15 dyrektywa 2004/102/WE zawiera wymóg, aby przywożony drewniany materiał opakowaniowy wytwarzany był z okorowanego drewna okrągłego. Standard ISPM nr 15 uzależnia ten wymóg od uzasadnienia technicznego. Stosowanie tego wymogu zostało przełożone do dnia 1 marca 2006 r. na mocy dyrektywy Rady 2005/15/WE z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniającej załącznik IV do dyrektywy 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (3).

(3)

Wspólnota wystąpiła z wnioskiem o dokonanie przeglądu standardu ISPM nr 15 na poziomie międzynarodowym, aby objął on przepis, który położy kres niepokojom Wspólnoty dotyczącym występowania kory w drewnianych materiałach opakowaniowych w handlu międzynarodowym.

(4)

Podczas trwania procedury przeglądu standardu ISPM nr 15 i do czasu uzyskania wyników tego przeglądu należy czasowo przełożyć stosowanie wymogu wspólnotowego, aby przywożony z państw trzecich drewniany materiał opakowaniowy wytwarzany był z okorowanego drewna okrągłego.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2000/29/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 2000/29/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku IV, część A, sekcja I pkt 2 akapit na końcu prawej kolumny otrzymuje następujące brzmienie:

„Tiret pierwsze, zgodnie z którym drewniany materiał opakowaniowy powinien być wytwarzany z okorowanego drewna okrągłego, stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. Niniejszy ustęp zostanie poddany przeglądowi do dnia 1 września 2007 r.”;

2)

w załączniku IV, część A, sekcja I pkt 8 akapit na końcu prawej kolumny otrzymuje następujące brzmienie:

„Pierwszy wiersz lit. a), zgodnie z którym drewniany materiał opakowaniowy powinien być wytwarzany z okorowanego drewna okrągłego, stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. Niniejszy ustęp zostanie poddany przeglądowi do dnia 1 września 2007 r.”.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 28 lutego 2006 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposoby dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/77/WE (Dz.U. L 296 z 12.11.2005, str. 17).

(2)  Dz.U. L 309 z 6.10.2004, str. 9.

(3)  Dz.U. L 56 z 2.3.2005, str. 12.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

7.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/26


DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 stycznia 2006 r.

zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wytworzonych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii MON 863 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5939)

(Jedynie teksty w językach francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(2006/68/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 15 lipca 2002 r., zgodnie z art. 4 wymienionego rozporządzenia, firma Monsanto przedłożyła właściwym władzom Niemiec wniosek o wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wytworzonych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii MON 863 (zwanej dalej kukurydzą MON 863), jako nowej żywności lub nowych składników żywności, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97.

(2)

W sprawozdaniu ze wstępnej oceny z dnia 8 kwietnia 2003 r. właściwy organ ds. oceny żywności w Niemczech stwierdził, że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej oceny ze względu na obecność genu markera antybiotykoodporności (nptll) w danym produkcie.

(3)

Dnia 3 czerwca 2003 r. Komisja przekazała wszystkim państwom członkowskim sprawozdanie ze wstępnej oceny wraz z uwagami państw członkowskich.

(4)

Dnia 9 grudnia 2003 r. Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) o wydanie opinii naukowej zgodnie z art. 11 wymienionego rozporządzenia. Dnia 2 kwietnia 2004 r. EFSA wydał opinię, zgodnie z którą kukurydza MON 863 oraz produkty z niej wytworzone są równie bezpieczne dla zdrowia konsumenta, co ziarno i produkty wytworzone z kukurydzy uprawianej metodą tradycyjną (2). W swojej opinii EFSA uwzględnił wszystkie szczegółowe zagadnienia i wątpliwości zgłoszone przez państwa członkowskie.

(5)

Artykuł 46 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (3) stanowi, że wnioski złożone przed datą zastosowania przepisów tego rozporządzenia, na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, są rozpatrywane w oparciu o przepisy rozporządzenia (WE) nr 258/97, bez względu na przepisy art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 w przypadkach, w których sprawozdanie z dodatkowej oceny, wymagane zgodnie z art. 6 ust. 3 lub art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zostało przekazane Komisji przed datą zastosowania rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(6)

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) we współpracy z Europejską Siecią Laboratoriów GMO (ENGL) zatwierdziło metodę wykrywania kukurydzy MON 863. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi JRC przeprowadziło pełne badania walidacyjne (próbę pierścieniową) w celu zbadania skuteczności metody ilościowej specyficznej dla zdarzenia transformacyjnego do celów wykrycia i określenia ilości zdarzeń transformacyjnych MON 863 w kukurydzy. Materiały niezbędne do badań zostały dostarczone przez Monsanto. JRC uznało, że skuteczność metody jest właściwa do osiągnięcia zamierzonego celu, przy uwzględnieniu kryteriów skuteczności zaproponowanych przez ENGL w zakresie zgodności proponowanych metod z regulacjami prawnymi, jak również aktualnej wiedzy naukowej na temat odpowiedniej skuteczności metod. Zarówno metoda, jak i wyniki badań zostały podane do wiadomości publicznej.

(7)

Materiał referencyjny dla kukurydzy MON 863 został opracowany przez JRC.

(8)

Żywność i składniki żywności wytworzone z kukurydzy MON 863 powinny być oznakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 i powinny spełniać wymogi dotyczące możliwości śledzenia określone w rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącym możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (4).

(9)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 65/2004 (5) do produktu przypisany został niepowtarzalny identyfikator do celów rozporządzenia (WE) nr 1830/2003.

(10)

Informacje zawarte w Załączniku, dotyczące identyfikacji żywności i składników żywności wytworzonych z kukurydzy MON 863, w tym potwierdzona metoda wykrywania oraz materiały referencyjne, powinny być dostępne w rejestrze, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(11)

Na podstawie dostępnych informacji stwierdzono, że kukurydza MON 863 spełnia kryteria ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 258/97.

(12)

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt nie wydał opinii. W związku z tym w dniu 26 lipca 2005 r. Komisja przedłożyła Radzie wniosek zgodnie z art. 5 ust. 4 decyzji Rady 1999/468/WE (6). Rada była zobowiązana do podjęcia decyzji w terminie trzech miesięcy.

(13)

Jednak Rada nie podjęła decyzji w wyznaczonym terminie. W związku z tym decyzja powinna teraz zostać podjęta przez Komisję,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Żywność i składniki żywności wytworzone ze zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy linii MON 863 (zwane dalej produktami), opisane i wymienione w Załączniku, mogą zostać wprowadzane do obrotu we Wspólnocie jako nowa żywność lub nowe składniki żywności.

Artykuł 2

Produkty te oznacza się jako „kukurydza genetycznie zmodyfikowana” lub „wyprodukowano z kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie” zgodnie z wymogami etykietowania określonymi w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

Artykuł 3

Produkty i informacje zawarte w Załączniku wprowadza się do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do firmy Monsanto Europe S.A. z siedzibą w Belgii, reprezentującej Monsanto Company, Stany Zjednoczone. Niniejsza decyzja obowiązuje przez okres 10 lat.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2)  Dziennik EFSA (2004) 50, 1–25; http://www.efsa.eu.int/science/gmo/gmo_opinions/383/opinion_gmo_07_en1.pdf

(3)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1.

(4)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 24.

(5)  Dz.U. L 10 z 16.1.2004, str. 5.

(6)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.


ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO WSPÓLNOTOWEGO REJESTRU GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANEJ ŻYWNOŚCI I PASZY

1)   Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia:

Nazwa

:

Monsanto Europe S.A.

Adres

:

Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Brussels, Belgium

W imieniu Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167, U.S.A.

2)   Opis i specyfikacja produktów: Żywność i składniki żywności wytworzone ze zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea maize L.) linii MON 863 lepiej zabezpieczonej przed owadami oraz wytworzone z wszelkich krzyżówek z tradycyjnie uprawianą kukurydzą. Kukurydza MON 863 zawiera dwie kasety:

Zmodyfikowany gen cry3Bb1 uzyskiwany z Bacillus thuringiensis, podgatunek kumamotoensis, kodujący odporność na kukurydzianą stonkę korzeniową Diabrotica spp. pod kontrolą promotora 4AS1 wirusa mozaiki kalafiora, wzmacniacza translacji wtCAB z pszenicy (Triticum aestivum), wzmacniacza transkrypcji ract1 intronu genu aktyny 1 z ryżu (Oryza sativa) i terminatora tahsp 17 3’ z pszenicy;

Gen nptII z E. coli kodujący odporność na aminoglikozydy – kanamycynę i neomycynę – pod kontrolą promotora 35S wirusa mozaiki kalafiora i terminatora NOS 3’ z Agrobacterium tumefaciens oraz niefunkcjonalnego skróconego genu ble z E. coli.

3)   Etykietowanie: „Kukurydza zmodyfikowana genetycznie” lub „wyprodukowano z kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie”.

4)   Metoda wykrywania:

Metoda ilościowa specyficzna dla zdarzenia w czasie rzeczywistym, oparta na technice PCR, stosowana w przypadku zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy linii MON 863;

Zatwierdzona przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC), we współpracy z Europejską Siecią Laboratoriów GMO (ENGL), opublikowana na stronie internetowej http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

Materiał referencyjny: IRMM-416 sporządzony przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC).

5)   Unikalny identyfikator: MON-ØØ863-5.

6)   Informacje wymagane zgodnie z załącznikiem II do protokołu kartageńskiego: Nie dotyczy.

7)   Warunki lub ograniczenia dotyczące wprowadzania produktu do obrotu: Nie dotyczy.

8)   Wymogi dotyczące monitorowania rynku po wprowadzeniu do obrotu: Nie dotyczy.


7.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/29


DECYZJA KOMISJI

z dnia 13 stycznia 2006 r.

zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Roundup Ready linii GA21 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5940)

(Jedynie teksty w językach francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(2006/69/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z postanowieniami art. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97 dnia 24 lipca 1998 r. firma Monsanto przedłożyła właściwym władzom Niderlandów wniosek dotyczący wprowadzenia do obrotu żywności i składników żywności otrzymanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii GA21, jako nowej żywności i nowych składników żywności.

(2)

W swoim sprawozdaniu ze wstępnej oceny z dnia 21 grudnia 1999 r. właściwy organ ds. oceny żywności w Niderlandach stwierdził, że kukurydza linii GA21 oraz żywność i składniki żywności z niej wytwarzane są tak samo bezpieczne dla konsumenta jak kukurydza i produkty wytwarzane z kukurydzy, która nie została genetycznie zmodyfikowana.

(3)

Dnia 18 lutego 2000 r. Komisja przekazała wszystkim państwom członkowskim sprawozdanie ze wstępnej oceny. Przed upływem okresu 60 dni, określonego w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zgłoszone zostały uzasadnione sprzeciwy wobec wprowadzenia do obrotu danego produktu zgodnie z przepisami wspomnianego artykułu.

(4)

Dnia 18 maja 2000 r. Komisja zwróciła się z wnioskiem do Komitetu Naukowego ds. Żywności (SCF) o wydanie opinii zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 258/97. Dnia 27 lutego 2002 r. Komitet wydał opinię stanowiącą, że z punktu widzenia zdrowia konsumenta kukurydza linii GA21 oraz produkty z niej otrzymane są tak samo bezpieczne jak ziarno i produkty otrzymane z kukurydzy z linii tradycyjnych (2). Przygotowując opinię, Komitet Naukowy ds. Żywności (SCF) uwzględnił wszystkie szczegółowe kwestie i obawy państw członkowskich.

(5)

Dnia 24 kwietnia 2002 r. firma Monsanto zwróciła się o ograniczenie wniosku do żywności i składników żywności wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii GA21.

(6)

W odniesieniu do wykorzystania produktu jako paszy lub składnika paszy w dniu 12 grudnia 1997 r. firma Monsanto przedstawiła zawiadomienie zgodnie z częścią C dyrektywy Rady 90/220/EWG (3). Zgodnie z opinią Komitetu Naukowego ds. Roślin przyjętą w dniu 22 września 2000 r. nie ma dowodów, które wskazywałyby na to, że wprowadzenie do obrotu kukurydzy GA21 dla wyżej wskazanego zastosowania może negatywnie wpływać na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Jednakże wniosek wycofano ze względów handlowych.

(7)

Artykuł 46 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (4) stanowi, że wnioski złożone przed datą zastosowania przepisów tego rozporządzenia na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97 są rozpatrywane w oparciu o postanowienia rozporządzenia (WE) nr 258/97, bez względu na przepisy art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, w przypadkach gdy sprawozdanie z dodatkowej oceny, wymagane zgodnie z art. 6 ust. 3 lub art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zostało przekazane Komisji przed datą zastosowania rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(8)

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) we współpracy z Europejską Siecią Laboratoriów GMO (ENGL) zatwierdziło metodę wykrywania kukurydzy linii GA21. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi JRC przeprowadziło pełne badania walidacyjne (próbę pierścieniową) w celu zbadania skuteczności metody ilościowej specyficznej dla zdarzenia transformacyjnego do celów wykrycia i określenia ilości zdarzeń transformacyjnych GA21 w kukurydzy. Materiały niezbędne do badań zostały dostarczone przez Monsanto. JRC uznało, że skuteczność metody jest właściwa dla osiągnięcia zamierzonego celu, przy uwzględnieniu kryteriów skuteczności zaproponowanych przez ENGL w zakresie zgodności proponowanych metod z regulacjami prawnymi, jak również aktualnej wiedzy naukowej na temat odpowiedniej skuteczności metod. Zarówno metoda, jak i wyniki badań zostały opublikowane przez JRC.

(9)

Materiał referencyjny dla GA21 został opracowany przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC).

(10)

Żywność i składniki żywności wyprodukowane z kukurydzy GA21 powinny być oznakowane zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 i powinny spełniać wymogi dotyczące możliwości śledzenia ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącym możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającym dyrektywę 2001/18/WE (5).

(11)

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji (WE) nr 65/2004 (6) do produktu przypisany został niepowtarzalny identyfikator dla celów rozporządzenia (WE) nr 1830/2003.

(12)

Informacje zawarte w Załączniku, dotyczące identyfikacji żywności i składników żywności wyprodukowanych z kukurydzy GA21, łącznie z zatwierdzoną metodą wykrywania oraz materiałem referencyjnym, powinny być dostępne w rejestrze, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(13)

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt nie wydał opinii. W związku z tym w dniu 29 lipca 2005 r. Komisja przedłożyła Radzie wniosek zgodnie z art. 5 ust. 4 decyzji Rady 1999/468/WE (7). Rada była zobowiązana do podjęcia decyzji w przeciągu trzech miesięcy.

(14)

Jednak Rada nie podjęła decyzji w wyznaczonym terminie. W związku z tym decyzja powinna teraz zostać podjęta przez Komisję,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Żywność i składniki żywności wyprodukowane z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii GA21 (zwane dalej produktami), jak określono w Załączniku, mogą być wprowadzane do obrotu we Wspólnocie jako nowa żywność lub nowe składniki żywności.

Artykuł 2

Produkty te oznacza się jako „kukurydza zmodyfikowana genetycznie” lub „wyprodukowano z kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie” zgodnie z wymogami etykietowania określonymi w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

Artykuł 3

Produkty i informacje zawarte w Załączniku wprowadza się do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do firmy Monsanto Europe S.A. z siedzibą w Belgii, reprezentującej Monsanto Company, Stany Zjednoczone. Niniejsza decyzja obowiązuje przez okres 10 lat.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2)  http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/index_en.html

(3)  Dz.U. L 117 z 8.5.1990, str. 15. Dyrektywa uchylona dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1).

(4)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1.

(5)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 24.

(6)  Dz.U. L 10 z 16.1.2004, str. 5.

(7)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.


ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO WSPÓLNOTOWEGO REJESTRU GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANEJ ŻYWNOŚCI I PASZY

1)   Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia:

Nazwa

:

Monsanto Europe S.A.

Adres

:

Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Bruksela, Belgia

W imieniu Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167, U.S.A.

2)   Opis i specyfikacja produktów: Żywność i składniki żywności wyprodukowane z kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie (Zea mays L.) linii GA21 wykazującej zwiększoną odporność na herbicyd glifosat i z jej krzyżówek z liniami kukurydzy uprawianej metodą tradycyjną. Kukurydza GA21 zawiera sekwencję kodującą zmodyfikowanej syntazy 5-enolo-pirogroniano-szikimowo-3-fosforanowej (mEPSPS) pod kontrolą promotora genu aktyny 1 ryżu (r-act), sekwencję zoptymalizowanego przekaźnika peptydowego (OPT) opartą na sekwencjach chloroplastowego przekaźnika peptydowego Helianthus annuus i gen RuBisCo pochodzący od Zea mays L.

3)   Etykietowanie: „Kukurydza zmodyfikowana genetycznie” lub „wyprodukowano z kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie”.

4)   Metoda wykrywania:

Metoda ilościowa specyficzna dla zdarzenia w czasie rzeczywistym, oparta na technice PCR, stosowana w przypadku kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie linii GA21.

Zatwierdzona przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) we współpracy z Europejską Siecią Laboratoriów GMO (ENGL), opublikowana na stronie internetowej http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

Materiał referencyjny: IRMM-414 sporządzony przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC).

5)   Niepowtarzalny identyfikator: MON-ØØØ21-9.

6)   Informacje wymagane zgodnie z załącznikiem II do protokołu kartageńskiego: Nie dotyczy.

7)   Warunki lub ograniczenia dotyczące wprowadzania produktu do obrotu: Nie dotyczy.

8)   Wymogi dotyczące monitorowania rynku po wprowadzeniu do obrotu: Nie dotyczy.


7.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/32


DECYZJA KOMISJI

z dnia 31 stycznia 2006 r.

zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

(2006/70/WE, Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 218 ust. 2,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 131,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 21 ust. 1 i art. 41 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przepisy Komisji dotyczące zasad bezpieczeństwa zawarte są w Załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniającej jej regulamin wewnętrzny (1).

(2)

Komisja zdecydowała o pewnych zmianach w przydziale obowiązków i w wyznaczaniu departamentów i służb.

(3)

Definicje w Załączniku do decyzji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom powinny być zgodne ze stosownymi przepisami zawartymi w tekście.

(4)

Należy odpowiednio zmienić tekst zasad bezpieczeństwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W zasadach bezpieczeństwa określonych w Załączniku do decyzji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom wprowadza się następujące zmiany:

1)

w sekcji 4.2 lit. e) wyrażenie „przewodniczącego Komisji” zastępuje się wyrażeniem „dyrektora Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Komisji ”;

2)

sekcja 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„13)   RADA BEZPIECZEŃSTWA KOMISJI

Ustanawia się Radę Bezpieczeństwa Komisji. Tworzą ją dyrektor generalny ds. administracji i personelu, pełniący funkcję przewodniczącego, członek gabinetu komisarza odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa, członek gabinetu przewodniczącego, zastępca sekretarza generalnego, pełniący funkcję przewodniczącego grupy Komisji ds. zarządzania kryzysami, dyrektorzy generalni służby prawnej, ds. stosunków międzynarodowych, sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, Wspólnego Centrum Badawczego, informatyki i służby audytu wewnętrznego oraz dyrektor Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Komisji lub ich przedstawiciele. Do udziału w pracach Rady mogą być zapraszani inni urzędnicy Komisji. W zakresie właściwości Rady pozostaje dokonywanie oceny środków bezpieczeństwa stosowanych w ramach Komisji oraz przedstawianie odpowiednich zaleceń członkowi Komisji odpowiedzialnemu za kwestie bezpieczeństwa.”;

3)

w dodatku 2 słowo „przewodniczący” zastępuje się wyrażeniem „członek Komisji odpowiedzialny za kwestie bezpieczeństwa”;

4)

w pkt. 10 lit. c) dodatku 4 słowo „przewodniczącego” zastępuje się wyrażeniem „członka Komisji odpowiedzialnego za kwestie bezpieczeństwa”;

5)

w dodatku 5 pkt 7 słowo „przewodniczący” zastępuje się wyrażeniem „członek Komisji odpowiedzialny za kwestie bezpieczeństwa”;

6)

w całym tekście zasad bezpieczeństwa oraz w dodatkach do nich:

a)

wyrażenia „Biuro Bezpieczeństwa Komisji” i „służby bezpieczeństwa Komisji” zastępuje się wyrażeniem: „Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Komisji”;

b)

wyrażenie „dyrektor Biura Bezpieczeństwa Komisji” zastępuje się wyrażeniem „dyrektor Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Komisji”;

7)

dodaje się nowy motyw po motywie 7 Załącznika w następującym brzmieniu: „Niniejsze przepisy nie naruszają art. 286 Traktatu i rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy Wspólnoty i o swobodnym przepływie takich danych.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/94/WE, Euratom (Dz.U. L 31 z 4.2.2005, str. 66).