ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 10

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
14 stycznia 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 53/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 54/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach pierwszego odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 55/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach pierwszego odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonej w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

5

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 56/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 96. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

7

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 57/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach pierwszego zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

8

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 58/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 33. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

9

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 59/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 32. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

10

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 60/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 stycznia 2006 r.

11

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 61/2006 z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 marca do 31 maja 2006 r.

14

 

*

Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG

16

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 6023)  ( 1 )

66

 

*

Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2006 r. dotycząca wniosku o rejestrację w Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych przewidzianym w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2081/92 (Choucroute d’Alsace) [PGI] (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5)

70

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1811/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach (Dz.U. L 291 z 5.11.2005)

72

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

14.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 53/2006

z dnia 13 stycznia 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 13 stycznia 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

90,2

204

42,4

212

92,7

624

115,6

999

85,2

0707 00 05

052

163,0

204

79,9

999

121,5

0709 10 00

220

94,1

999

94,1

0709 90 70

052

107,3

204

121,3

999

114,3

0805 10 20

052

47,2

204

56,4

220

50,8

388

66,5

624

58,2

999

55,8

0805 20 10

052

74,2

204

74,6

999

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,3

204

51,6

400

78,5

464

107,2

624

72,9

662

27,9

999

68,1

0805 50 10

052

57,7

220

60,9

999

59,3

0808 10 80

400

115,2

720

70,0

999

92,6

0808 20 50

400

83,1

720

63,2

999

73,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


14.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 54/2006

z dnia 13 stycznia 2006 r.

ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach pierwszego odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1898/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietany, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty (2) agencje interwencyjne mogą sprzedawać w drodze przetargu pewne ilości masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego, które przechowują, i mogą przyznać pomoc w odniesieniu do śmietany, masła i masła skoncentrowanego. Artykuł 25 wymienionego rozporządzenia przewiduje, że biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdego odrębnego zaproszenia do składania ofert, ustala się minimalną cenę sprzedaży masła oraz maksymalną wysokość pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i masła skoncentrowanego. Ustalono dalej, że cena lub pomoc mogą się zmieniać w zależności od planowanego wykorzystania masła, jego zawartości tłuszczu oraz procedury włączania. Wysokość zabezpieczenia przetwórczego, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, ustala się odpowiednio.

(2)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla pierwszego odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005 minimalną cenę sprzedaży masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oraz wysokość zabezpieczenia przetwórczego, o których mowa odpowiednio w art. 25 i 28 wymienionego rozporządzenia, ustala się, jak podano w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 308 z 25.11.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2107/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 20).


ZAŁĄCZNIK

Minimalna cena sprzedaży masła oraz zabezpieczenie przetwórcze w ramach pierwszego odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

(EUR/100 kg)

Wzór

A

B

Procedura włączania

Ze znacznikami

Bez znaczników

Ze znacznikami

Bez znaczników

Minimalna cena sprzedaży

Masło ≥ 82 %

W stanie nieprzetworzonym

210

210

Skoncentrowane

Zabezpieczenie przetwórcze

W stanie nieprzetworzonym

79

79

Skoncentrowane


14.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 55/2006

z dnia 13 stycznia 2006 r.

ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach pierwszego odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonej w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1898/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietany, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty (2) agencje interwencyjne mogą sprzedawać w drodze przetargu pewne ilości masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego, które przechowują, i mogą przyznać pomoc w odniesieniu do śmietany, masła i masła skoncentrowanego. Artykuł 25 wymienionego rozporządzenia przewiduje, że biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdego odrębnego zaproszenia do przetargu, ustala się minimalną cenę sprzedaży masła oraz maksymalną wysokość pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i masła skoncentrowanego. Ustalono dalej, że cena lub pomoc mogą się różnić w zależności od planowanego wykorzystania masła, jego zawartości tłuszczu oraz procedury włączania. Wysokość zabezpieczenia przetwórczego, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, ustala się odpowiednio.

(2)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do pierwszego odrębnego przetargu w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005 maksymalną kwotę pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i masła skoncentrowanego oraz wysokość zabezpieczenia przetwórczego, o których mowa odpowiednio w art. 25 i 28 wymienionego rozporządzenia, ustala się, jak podano w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 308 z 25.11.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2107/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 20).


ZAŁĄCZNIK

Maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła oraz zabezpieczenie przetwórcze w ramach pierwszego odrębnego przetargu przeprowadzonego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

(EUR/100 kg)

Wzór

A

B

Procedura włączania

Ze znacznikami

Bez znaczników

Ze znacznikami

Bez znaczników

Maksymalna kwota pomocy

Masło ≥ 82 %

38,5

35

35

Masło < 82 %

34,1

34

Masło skoncentrowane

46

42,6

46

42

Śmietana

19

15

Zabezpieczenie przetwórcze

Masło

42

Masło skoncentrowane

51

51

Śmietana

21


14.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 56/2006

z dnia 13 stycznia 2006 r.

ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 96. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Uwzględniając art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2799/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku, przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu (2), agencje interwencyjne zgłosiły do stałego przetargu pewne ilości odtłuszczonego mleka w proszku będącego w ich posiadaniu.

(2)

Zgodnie z postanowieniami art. 30 wymienionego rozporządzenia, biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdej rundy przetargu, ustala się minimalną cenę sprzedaży lub podejmuje się decyzję o wstrzymaniu przetargu. Kwota gwarancji należytego przetworzenia powinna zostać określona z uwzględnieniem różnicy między ceną rynkową odtłuszczonego mleka w proszku a minimalną ceną sprzedaży.

(3)

Ze względu na otrzymane oferty należy ustalić minimalną cenę sprzedaży w wysokości określonej poniżej i określić w konsekwencji gwarancję należytego przetworzenia.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach 96. rundy przetargu, przeprowadzonej z tytułu rozporządzenia (WE) nr 2799/1999, której termin przedstawiania ofert wygasł dnia 10 stycznia 2006 r., minimalna cena sprzedaży i gwarancja należytego przetworzenia ustalone są następująco:

minimalna cena sprzedaży:

187,97 EUR/100 kg,

gwarancja należytego przetworzenia:

35,00 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 340 z 31.12.1999, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1194/2005 (Dz.U. L 194 z 26.7.2005, str. 7).


14.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 57/2006

z dnia 13 stycznia 2006 r.

ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach pierwszego zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 47 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1898/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietany, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty (2), agencje interwencyjne otwierają stały przetarg na przyznawanie pomocy dla masła skoncentrowanego. Artykuł 54 wymienionego rozporządzenia stanowi, że maksymalną kwotę pomocy ustala się w świetle ofert przetargowych otrzymanych w odpowiedzi na indywidualny przetarg dla masła skoncentrowanego o minimalnej zawartości tłuszczu w wysokości 96 %.

(2)

Należy złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 53 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, w celu zapewnienia przejęcia masła skoncentrowanego przez handel detaliczny.

(3)

W świetle otrzymanych ofert przetargowych należy ustalić maksymalną kwotę pomocy na odpowiednim poziomie oraz odpowiednio określić zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla pierwszego odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu otwartego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005, maksymalną kwotę pomocy w odniesieniu do masła skoncentrowanego o minimalnej zawartości tłuszczu w wysokości 96 %, o którym mowa w art. 47 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, ustala się na 45,5 EUR/100 kg,

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 53 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, ustala się na 50 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 308 z 25.11.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2107/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 20).


14.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 58/2006

z dnia 13 stycznia 2006 r.

ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 33. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), a w szczególności jego art. 10 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2771/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany (2), agencje interwencyjne wystawiły na sprzedaż w ramach stałego zaproszenia do składania ofert określone ilości składowanego przez nie masła.

(2)

W świetle ofert otrzymanych w odpowiedzi na każde indywidualne zaproszenie do składania ofert ustalana jest minimalna cena sprzedaży bądź podejmowana jest decyzja o nieprzyjęciu żadnej oferty, zgodnie z art. 24 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2771/1999.

(3)

W świetle otrzymanych ofert należy określić minimalną cenę sprzedaży.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla 33. indywidualnego zaproszenia do składania ofert na mocy rozporządzenia (WE) nr 2771/1999, w odniesieniu do którego termin składania ofert upłynął 10 stycznia 2006 r., minimalną cenę sprzedaży masła ustala się na 255,00 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 14 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 333 z 24.12.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 290 z 4.11.2005, str. 3).


14.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 59/2006

z dnia 13 stycznia 2006 r.

ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 32. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 214/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka (2) agencje interwencyjne oferują do sprzedaży z mocy stałego zaproszenia do przetargu pewne ilości przechowywanego przez nie mleka w proszku.

(2)

Na podstawie ofert przetargowych otrzymanych w odpowiedzi na każde indywidualne zaproszenie do przetargu zostanie ustalona minimalna cena sprzedaży lub zostanie podjęta decyzja o nierozstrzygnięciu przetargu, zgodnie z art. 24a rozporządzenia (WE) nr 214/2001.

(3)

Na podstawie otrzymanych ofert zostanie ustalona minimalna cena sprzedaży.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla 32. indywidualnego zaproszenia do przetargu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 214/2001, odnośnie do których limit czasowy na przedłożenie ofert przetargowych wygasł 10 stycznia 2006 r. ustala się minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku na 188,47 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2)  Dz.U. L 37 z 7.2.2001, str. 100. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1195/2005 (Dz.U. L 194 z 26.7.2005, str. 8).


14.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 60/2006

z dnia 13 stycznia 2006 r.

ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 stycznia 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 do opłat przywozowych w sektorze zbóż (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 przewiduje, że przy przywozie produktów, o których mowa w art. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, pobiera się opłaty celne zgodne ze stawkami Wspólnej Taryfy Celnej. Jednakże w przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 tego artykułu, opłaty przywozowe równają się cenie interwencyjnej tych produktów ważnej w czasie przywozu powiększonej o 55 % i pomniejszonej o cenę CIF w przywozie stosowaną do danej wysyłki. Opłaty celne nie mogą jednak przekroczyć stawek Wspólnej Taryfy Celnej.

(2)

Na mocy art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 ceny CIF w przywozie oblicza się na podstawie cen reprezentatywnych dla danego produktu na rynku światowym.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 1249/96 ustala zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 do opłat przywozowych w sektorze zbóż.

(4)

Opłaty przywozowe stosuje się aż do chwili ustalenia i wejścia w życie nowych stawek opłat przywozowych.

(5)

W celu umożliwienia normalnego funkcjonowania systemu opłat przywozowych należy przyjąć jako podstawę ich wyliczenia stawki reprezentatywne dla rynku, stwierdzone w okresie porównawczym.

(6)

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 1249/96 prowadzi do ustalenia opłat przywozowych w wysokości podanej w załączniku I do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Opłaty przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, ustala się w kwotach figurujących w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, na podstawie informacji znajdujących się w załączniku II.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).


ZAŁĄCZNIK I

Opłaty przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 16 stycznia 2006 r.

Kod CN

Nazwa towarów

Opłaty przywozowe (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

Pszenica durum wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

1001 90 91

Pszenica zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

Pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

Żyto

35,37

1005 10 90

Kukurydza siewna, inna niż hybrydy

55,08

1005 90 00

Kukurydza, inna niż do siewu (2)

55,08

1007 00 90

Ziarno Sorgo, inne niż hybrydy do siewu

35,37


(1)  W przypadku towarów przybywających do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski (art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96) importer może skorzystać z obniżki opłaty o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym, lub

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki użyte do obliczenia opłat celnych

okres od 30.12.2005–12.1.2006

1)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Notowania giełdowe

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% protein przy 12 % wilgotności)

HRS2

YC3

HAD2

średnia jakość (1)

niska jakość (2)

US barley 2

Notowanie (EUR/t)

132,71 (3)

70,36

178,67

168,67

148,67

106,14

Premia za Zatokę (EUR/t)

51,42

16,08

 

 

Premia za Wielkie Jeziora (EUR/t)

 

 

2)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

Fracht/koszt: Zatoka Meksykańska–Rotterdam: 17,66 EUR/t; Wielkie Jeziora–Rotterdam: — EUR/t.

3)

Subwencje, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


14.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 61/2006

z dnia 13 stycznia 2006 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 marca do 31 maja 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2002 z dnia 2 kwietnia 2002 r. ustanawiające metodę zarządzania kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z krajów trzecich (2), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ilości określone we wnioskach o pozwolenie złożonych w dniach 9 i 10 stycznia 2006 r., na mocy art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 565/2002, przez tradycyjnych i nowych importerów, przekroczyły ilości przewidziane dla produktów pochodzących z Chin oraz z krajów trzecich innych niż Chiny i Argentyna.

(2)

Ilości określone we wnioskach o pozwolenie złożonych przez nowych importerów w dniach 9 i 10 stycznia 2006 r., na mocy art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 565/2002, przekroczyły ilości przewidziane dla produktów pochodzących z Argentyna.

(3)

Należy więc określić, w jakiej mierze możliwe jest uwzględnienie wniosków o pozwolenia przekazanych Komisji dnia 12 stycznia 2006 r. oraz ustalenie, dla każdej kategorii importerów i pochodzenia produktów, dat, przed upływem których wydawanie pozwoleń powinno być zawieszone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 565/2002 w dniach 9 i 10 stycznia 2006 r. i przekazane Komisji w dniu 12 stycznia 2006 r. są uwzględnione zgodnie z wartością procentową wnioskowanych ilości, określoną w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Dla danej kategorii importerów i danego pochodzenia wnioski o pozwolenia na przywóz, na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 565/2002, dotyczące kwartału od dnia 1 marca do 31 maja 2006 r. oraz złożone po dniu 10 stycznia 2006 r. i przed datą określoną w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, są odrzucone.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 86 z 3.4.2002, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 537/2004 (Dz.U. L 86 z 24.3.2004, str. 9).


ZAŁĄCZNIK I

Pochodzenie produktów

Procent przyznania

Chiny

Kraje trzecie, inne niż Chiny i Argentyna

Argentyna

Importerzy tradycyjni

(art. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 565/2002)

13,574 %

100 %

87,509 %

Nowi importerzy

(art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 565/2002)

0,547 %

87,294 %

1,699 %

„X”

:

W odniesieniu do tego pochodzenia brak kontyngentu w rozpatrywanym kwartale.

„—”

:

Żaden wniosek o pozwolenie nie został przekazany Komisji.


ZAŁĄCZNIK II

Pochodzenie produktów

Daty

Chiny

Kraje trzecie, inne niż Chiny i Argentyna

Argentyna

Importerzy tradycyjni

(art. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 565/2002)

31.5.2006

31.5.2006

Nowi importerzy

(art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 565/2002)

31.5.2006

3.4.2006

31.5.2006


14.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/16


DYREKTYWA RADY 2005/94/WE

z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Grypa ptaków jest poważną i wysoce zaraźliwą chorobą drobiu i innych utrzymywanych ptaków spowodowaną różnymi rodzajami wirusów grypy. Wirusy te mogą również przechodzić na ssaki, w szczególności świnie, i na ludzi.

(2)

W związku z tym, że drób jest objęty listą zwierząt żywych stanowiącą załącznik I do Traktatu, jednym z zadań Wspólnoty w dziedzinie weterynarii jest poprawa statusu zdrowotnego drobiu, ułatwiając tym samym wymianę handlową drobiu i produktów drobiowych i zapewniając rozwój tego sektora. Ponadto definiując i stosując politykę i działania wspólnotowe, należy zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego.

(3)

Wirusy grypy mają dużą ilość różnych szczepów. Poziom zagrożenia, jakie stwarzają różne szczepy wirusów grypy dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego jest bardzo zmienny i do pewnego stopnia nieprzewidywalny z powodu szybkiej mutacji wirusa i możliwości wymiany segmentów materiału genetycznego pomiędzy różnymi szczepami.

(4)

Zakażenie niektórymi szczepami wirusów grypy pochodzących od ptaków może być przyczyną ogniska choroby wśród ptactwa domowego, przybierając proporcje epizootyczne i powodując śmiertelność i straty wśród drobiu na skalę, która może w szczególności zagrozić opłacalności całej hodowli drobiu.

(5)

Wspólnotowe środki zwalczania grypy ptaków zostały ustanowione na mocy dyrektywy Rady 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzającej wspólnotowe środki zwalczania influenzy drobiu (3) w celu zapewnienia ochrony zdrowia zwierząt i przyczynienia się do rozwoju sektora drobiarskiego.

(6)

Środki ustanowione dyrektywą 92/40/EWG powinny zostać poddane gruntownemu przeglądowi w świetle najnowszej wiedzy naukowej dotyczącej zagrożeń, jakie grypa ptaków niesie ze sobą dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego, rozwoju nowych metod laboratoryjnych i szczepionek oraz doświadczeń zdobytych podczas ostatnich wybuchów ognisk tej choroby we Wspólnocie, a także w krajach trzecich.

(7)

Nowe środki wspólnotowe powinny również uwzględnić najnowsze opinie Komitetu Naukowego ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt oraz Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), a także zmiany w Kodeksie zdrowia zwierząt lądowych i w Podręczniku badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Międzynarodowego Biura Epizootycznego (OIE) w sprawie grypy ptaków.

(8)

Pewne wirusy grypy pochodzące od ptaków mogą w niektórych okolicznościach mieć wpływ na ludzi i mogą wówczas stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Przepisy niniejszej dyrektywy, których celem jest zwalczanie choroby wśród zwierząt hodowlanych, mogłyby pośrednio przyczynić się do zapobiegania problemom w zakresie zdrowia publicznego. Na obecnym etapie radzenie sobie z takimi problemami pozostaje jednak w głównej mierze w gestii Państw Członkowskich.

(9)

Na poziomie wspólnotowym zagrożeniami dla zdrowia ludzkiego, jakie przedstawiają wirusy grypy, zajmują się przede wszystkim inne działania i akty prawne. Dotyczą one w szczególności Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (4), zaleceń wydawanych przez Komisję w sprawie gotowości Wspólnoty na wypadek pandemii grypy i wspólnotowych planów gotowości, Systemu Wczesnego Ostrzegania i Reagowania Unii Europejskiej oraz ustanowienia Europejskiego Systemu Monitorowania Grypy/Europejskiej Grupy Nadzoru nad Grypą.

(10)

Stosownym jest jednak, aby Komisja wraz z ECDC oceniła, czy dalsze środki w dziedzinie zdrowia publicznego lub zdrowia pracowników oraz środki bezpieczeństwa, uzupełniające przepisy dotyczące zdrowia zwierząt zawarte w niniejszej dyrektywie są potrzebne na poziomie wspólnotowym w celu przeciwstawienia się zagrożeniom przedstawianym dla ludzi, a w szczególności dla pracowników mających kontakt z zakażonymi zwierzętami, przez pewne wirusy grypy pochodzące od ptaków, oraz aby przedstawiła wszelkie niezbędne wnioski legislacyjne.

(11)

Aktualny stan wiedzy wskazuje, że zagrożenie dla zdrowia, jakie przedstawiają tak zwane wirusy grypy ptaków o niskiej zjadliwości, jest niższe w stosunku do zagrożenia, jakie przedstawiają wysoce zjadliwe wirusy grypy ptaków, które pochodzą od mutacji niektórych wirusów o niskiej zjadliwości.

(12)

Prawodawstwo wspólnotowe dotyczące zwalczania grypy ptaków powinno umożliwić Państwom Członkowskim przyjęcie środków zwalczania choroby w sposób proporcjonalny i elastyczny, z uwzględnieniem różnych poziomów zagrożenia, jakie przedstawiają różne szczepy wirusa, prawdopodobnego oddziaływania społeczno-ekonomicznego rozważanych środków na sektor rolnictwa i inne sektory powiązane, jednocześnie zapewniając, że środki podjęte w ramach każdego konkretnego scenariusza rozwoju choroby są najodpowiedniejsze.

(13)

Mając na uwadze potencjał mutacji wirusów grypy ptaków o niskiej zjadliwości w wysoce zjadliwe wirusy grypy ptaków, należy wprowadzić przepisy mające na celu wczesne wykrycie zakażenia drobiu tak, aby móc szybko zareagować i przyjąć odpowiednie i proporcjonalne środki zwalczania i eliminacji, które powinny obejmować system aktywnego nadzoru prowadzonego przez Państwa Członkowskie. Nadzór taki powinien przebiegać według ogólnych wytycznych, jakie zostaną przyjęte w świetle najnowszego stanu wiedzy i osiągnięć w tej dziedzinie.

(14)

Wszelkie podejrzenie występowania zakażenia grypą ptaków, które może pojawić się w wyniku badań klinicznych lub laboratoryjnych lub jakiekolwiek inne powody prowadzące do podejrzenia występowania zakażenia powinny spowodować podjęcie natychmiastowego urzędowego dochodzenia, tak aby można było podjąć szybkie i skuteczne odpowiednie działanie. Działanie takie powinno zostać wzmocnione możliwie najszybciej po potwierdzeniu występowania zakażenia, tak aby objęło ono likwidację ptaków z zakażonych gospodarstw i z gospodarstw, które są narażone na ryzyko zakażenia.

(15)

W przypadku wykrycia zakażenia wirusem grypy ptaków o niskiej zjadliwości, środki zwalczania mogą się różnić od tych, które powinno się zastosować w przypadku wykrycia wysoce zjadliwego wirusa grypy ptaków, z uwzględnieniem różnych poziomów zagrożenia, jakie przedstawiają te dwie odmiany choroby.

(16)

Środki zwalczania choroby, a w szczególności utworzenie stref ograniczeń, powinno się również dostosowywać uwzględniając gęstość populacji drobiu, a także inne czynniki ryzyka na obszarze, na którym wykryto zakażenie.

(17)

W przypadku wystąpienia ogniska choroby niezbędne jest również zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się zakażenia poprzez uważne monitorowanie i ograniczanie przemieszczania drobiu i wykorzystywania produktów, które mogą zostać skażone, zaostrzenie środków z zakresu bezpieczeństwa biologicznego na wszystkich etapach produkcji drobiu, oczyszczanie i odkażanie skażonych gospodarstw, ustanawianie obszarów zapowietrzonych i obszarów zagrożonych wokół ogniska choroby oraz, w miarę potrzeby, poprzez szczepienia.

(18)

Zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym dobrostanu zwierząt, wspólnotowe środki zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków powinny polegać najpierw na likwidacji zakażonych stad.

(19)

Dyrektywa Rady 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uboju lub zabijania (5) określa minimalne normy ochrony zwierząt podczas uboju lub zabijania w celu zwalczania choroby. Takie zasady stosują się w pełni do uboju lub zabijania zgodnie z niniejszą dyrektywą.

(20)

Szczepienie przeciwko grypie ptaków może być skutecznym narzędziem uzupełniającym środki zwalczania choroby i umożliwiającym uniknięcie masowego zabijania i niszczenia drobiu lub innych utrzymywanych ptaków. Aktualny stan wiedzy wskazuje, że szczepienie może być pomocne nie tylko jako krótkoterminowy środek w sytuacjach awaryjnych, lecz również jako długoterminowy środek zapobiegania chorobie w sytuacjach podwyższonego ryzyka przedostania się wirusów grypy ptaków ze środowiska naturalnego lub z innych źródeł. Należy więc wprowadzić przepisy zarówno w odniesieniu do szczepienia interwencyjnego, jak i zapobiegawczego.

(21)

Drób szczepiony, chociaż jest chroniony przed objawami klinicznymi choroby, może się zakazić i w ten sposób przyczynić do dalszego rozprzestrzenienia zakażenia. W związku z tym, szczepieniu muszą towarzyszyć odpowiednie środki nadzoru i środki ograniczające ustalone na poziomie wspólnotowym. Dlatego też strategia szczepień powinna pozwalać na dokonanie rozróżnienia pomiędzy zwierzętami zakażonymi i szczepionymi. Produkty z drobiu szczepionego, takie jak mięso i jaja konsumpcyjne, powinno się wprowadzać do obrotu zgodnie z właściwym prawodawstwem wspólnotowym, w tym niniejszą dyrektywą.

(22)

Wspólnota i Państwa Członkowskie powinny mieć także możliwość utworzenia rezerw szczepionki przeciwko grypie ptaków, które w przypadkach awaryjnych zostaną użyte do szczepienia drobiu lub innych utrzymywanych ptaków.

(23)

Należy przyjąć przepisy dla zapewnienia stosowania zharmonizowanych procedur i metod w diagnozowaniu grypy ptaków, w tym funkcjonowania laboratorium referencyjnego Wspólnoty, a także laboratoriów referencyjnych w Państwach Członkowskich.

(24)

Należy przyjąć przepisy dla zapewnienia osiągnięcia przez Państwa Członkowskie niezbędnego poziomu gotowości, pozwalającego na skuteczne radzenie sobie w sytuacjach awaryjnych spowodowanych jednym lub większą liczbą ognisk grypy ptaków, w szczególności poprzez stworzenie odpowiednich planów gotowości i ustanowienie centrów kontroli.

(25)

Jeśli grypa ptaków zostanie wykryta w trakcie przywozu w zakładzie lub ośrodku kwarantanny, jak przewiduje decyzja Komisji 2000/666/WE z dnia 16 października 2000 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i świadectwa weterynaryjne przy przywozie ptaków innych niż drób oraz warunki kwarantanny (6), fakt ten powinien zostać zgłoszony Komisji. Jednakże dokonywanie zgłoszeń określone dyrektywą Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie (7) w przypadkach wystąpienia ognisk choroby w Państwach Członkowskich nie byłoby właściwe.

(26)

Oczyszczanie i odkażanie powinny być integralnym elementem wspólnotowej polityki zwalczania grypy ptaków. Środki odkażające powinno się stosować zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (8).

(27)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (9) ustanawia zasady dotyczące gromadzenia, transportu, przechowywania, przeładunku, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym zwierząt zabitych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, aby zapobiec zagrożeniu, jakie choroby te stwarzają dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. To rozporządzenie i jego środki wykonawcze określają ogólne ramy usuwania martwych zwierząt. Należy wprowadzić przepisy w celu przyjęcia w drodze procedury komitologii szczególnych, dodatkowych lub różnych środków koniecznych dla dalszego wzmocnienia środków zwalczania grypy ptaków.

(28)

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (10) oraz rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (11) może być pod pewnymi warunkami stosowane do jaj pochodzących z gospodarstw, gdzie trzymany jest drób, w stosunku do którego istnieje podejrzenie zakażenia grypą ptaków.

(29)

Państwa Członkowskie powinny określić zasady dotyczące sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów niniejszej dyrektywy i zapewnić ich wprowadzenie. Sankcje te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(30)

Należy wprowadzić przepisy przewidujące możliwość dokonania, w razie konieczności, niezwłocznej zmiany załączników do niniejszej dyrektywy, tak aby uwzględnić rozwój wiedzy naukowej i technicznej.

(31)

Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność wirusów grypy, właściwe jest również zapewnienie istnienia szybkiej procedury pozwalającej na szybkie przyjęcie na poziomie wspólnotowym dodatkowych lub bardziej szczegółowych środków zwalczania wszelkiego zakażenia drobiu i innych gatunków zwierząt, wtedy gdy środki takie są konieczne.

(32)

Niniejsza dyrektywa powinna wyznaczać minimalne środki zwalczania do stosowania w przypadku wystąpienia ogniska grypy ptaków wśród drobiu lub innych utrzymywanych ptaków. Jednak Państwa Członkowskie mają swobodę we wprowadzaniu bardziej restrykcyjnych działań administracyjnych i sanitarnych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Poza tym niniejsza dyrektywa powinna przewidywać, że organy Państw Członkowskich stosują środki proporcjonalne do zagrożenia zdrowia, jakie powodują różne sytuacje związane z chorobą.

(33)

Zgodnie z zasadą proporcjonalności, dla osiągnięcia podstawowego celu, jakim jest zapewnienie rozwoju sektora drobiarskiego i przyczynienie się do ochrony zdrowia zwierząt, konieczne i właściwe jest ustanowienie zasad dotyczących środków szczegółowych i środków minimalnych mających na celu zapobieganie i zwalczanie grypy ptaków. Zgodnie z art. 5 akapit trzeci Traktatu, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia wyznaczonych celów.

(34)

Środki konieczne dla wdrożenia niniejszej dyrektywy powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (12).

(35)

Dla zapewnienia przejrzystości i racjonalności prawodawstwa wspólnotowego, dyrektywa 92/40/EWG powinna zostać uchylona i zastąpiona niniejszą dyrektywą.

(36)

Zgodnie z pkt 34 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa zachęca się Państwa Członkowskie do sporządzania (13), dla ich własnych celów i w interesie Wspólnoty, własnych tabel, które w możliwie najszerszym zakresie odzwierciedlają korelację pomiędzy niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji, oraz do podawania ich do wiadomości publicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT, ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Niniejsza dyrektywa określa:

a)

niektóre środki zapobiegawcze, odnoszące się do nadzorowania i wczesnego wykrywania grypy ptaków oraz podniesienia poziomu świadomości i przygotowania właściwych organów i środowiska rolniczego na zagrożenie tą chorobą;

b)

minimalne środki zwalczania do stosowania w przypadku wystąpienia ogniska grypy ptaków u drobiu lub innych utrzymywanych ptaków i wczesnego wykrycia ewentualnego przeniesienia wirusów grypy ptaków na ssaki;

c)

inne pomocnicze środki w celu uniknięcia przenoszeniu się wirusów grypy pochodzących od ptaków na inne gatunki.

2.   Państwa Członkowskie pozostają swobodne w podejmowaniu bardziej restrykcyjnych środków w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:

1)

„grypa ptaków” oznacza wszelkie zakażenia grypą opisane jako takie w załączniku I pkt 1;

2)

„wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)” oznacza wszelkie zakażenia grypą ptaków opisane jako takie w załączniku I pkt 2;

3)

„grypa ptaków o niskiej zjadliwości (LPAI)” oznacza wszelkie zakażenia grypą ptaków opisane jako takie w załączniku I pkt 3;

4)

„drób” oznacza wszystkie ptaki chowane lub utrzymywane w celu produkcji mięsa lub jaj przeznaczonych do konsumpcji, produkcji innych wyrobów, do odbudowy pogłowia ptaków łownych lub dla celów rozpłodowych w odniesieniu do tych kategorii ptaków;

5)

„dziki ptak” oznacza ptaka żyjącego na wolności, który nie jest trzymany w żadnym gospodarstwie zdefiniowanym w punkcie 8;

6)

„inny utrzymywany ptak” oznacza dowolnego ptaka innego niż drób, który jest utrzymywany z jakichkolwiek powodów innych niż te, o których mowa w punkcie 4, w tym ptaki trzymane do celów pokazów, wyścigów, wystaw, hodowli lub na sprzedaż;

7)

„oficjalnie zarejestrowane rzadkie rasy drobiu lub innych utrzymywanych ptaków” oznacza drób lub inne utrzymywane ptaki oficjalnie uznane za rzadkie rasy przez właściwy organ w ramach jego planu gotowości przewidzianego w art. 62;

8)

„gospodarstwo” oznacza dowolny obiekt rolniczy lub inny, w tym wylęgarnie, cyrki, zoo, sklepy zoologiczne, jarmarki z ptakami i ptaszarnie, gdzie hodowany lub trzymany jest drób lub inne utrzymywane ptaki. Definicja ta nie obejmuje jednak ubojni, środków transportu, stacji i ośrodków kwarantanny, placówek kontroli granicznej i laboratoriów upoważnionych przez właściwy organ do przechowywania wirusa grypy ptaków;

9)

„komercyjne gospodarstwo drobiarskie” oznacza gospodarstwo, gdzie drób jest trzymany do celów handlowych;

10)

„gospodarstwo niekomercyjne” oznacza gospodarstwo, gdzie właściciele trzymają drób lub inne utrzymywane ptaki:

a)

do własnego spożycia lub użytku; lub

b)

jako zwierzęta domowe;

11)

„grupa drobiu” lub „grupa innych utrzymywanych ptaków” oznacza gospodarstwo lub gospodarstwa w ramach wspólnego systemu zarządzania bezpieczeństwem biologicznym, zawierających podpopulację drobiu lub innych utrzymywanych ptaków o wyraźnym statusie zdrowotnym pod względem grypy ptaków, które to podpopulacje są poddane odpowiednim środkom nadzoru, kontroli i bezpieczeństwa biologicznego;

12)

„stado” oznacza cały drób lub inne utrzymywane ptaki znajdujące się w jednej jednostce produkcyjnej;

13)

„jednostka produkcyjna” oznacza jednostkę w gospodarstwie, w stosunku do której urzędowy lekarz weterynarii jest pewien, że jest całkowicie niezależna od innej jednostki w tym samym gospodarstwie pod względem jej położenia i codziennej obsługi drobiu lub przebywających tam innych utrzymywanych ptaków;

14)

„pisklęta jednodniowe” oznacza każdy drób poniżej 72 godzin życia, jeszcze nie karmiony; oraz kaczki piżmowe (Cairina moschata) lub ich krzyżówki poniżej 72 godzin życia, niezależnie od tego czy karmione;

15)

„podręcznik diagnostyczny” oznacza podręcznik diagnostyczny, przewidziany w art. 50 ust. 1;

16)

„drób lub inne utrzymywane ptaki podejrzane o zakażenie” oznacza wszelki drób lub inne utrzymywane ptaki wykazujące objawy kliniczne lub zmiany lub reakcje pośmiertne w badaniach laboratoryjnych, wskazujące na to, że nie da się wykluczyć grypy ptaków;

17)

„właściciel” oznacza jakąkolwiek osobę lub osoby, fizyczne albo prawne, które są właścicielami drobiu lub innych utrzymywanych ptaków lub którym zlecono trzymanie takowego, niezależnie od celów handlowych;

18)

„właściwy organ” oznacza organ Państwa Członkowskiego upoważniony do przeprowadzania fizycznych kontroli lub formalnych czynności administracyjnych zgodnie z niniejszą dyrektywą lub jakikolwiek organ, któremu powierzono takie kompetencje;

19)

„urzędowy lekarz weterynarii” oznacza lekarza weterynarii wyznaczonego przez właściwy organ;

20)

„nadzór urzędowy” oznacza czynność uważnego monitorowania przez właściwy organ statusu zdrowotnego drobiu lub innych utrzymywanych ptaków lub ssaków w gospodarstwie pod względem grypy ptaków;

21)

„kontrola urzędowa” oznacza czynności podejmowane przez właściwy organ w celu sprawdzenia, czy wymagania określone w niniejszej dyrektywie oraz we wszelkich instrukcjach wydanych przez ten organ dotyczących sposobu spełnienia tych wymagań są spełniane lub zostały spełnione;

22)

„zabijanie” oznacza każdy proces inny niż ubój powodujący śmierć ssaka, drobiu lub innych utrzymywanych ptaków;

23)

„ubój” oznacza każdy proces powodujący śmierć ssaka lub drobiu wskutek wykrwawienia przeprowadzony dla celów spożycia przez ludzi;

24)

„usunięcie” oznacza czynność zbierania, transportowania, przechowywania, przeładunku, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zgodnie z:

a)

rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002; lub

b)

zasadami, które mają być przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2;

25)

„wspólnotowy bank szczepionek” oznacza odpowiednie obiekty wyznaczone zgodnie z art. 58 ust. 1 do przechowywania wspólnotowych rezerw szczepionek przeciw grypie ptaków;

26)

„gospodarstwo kontaktowe” oznacza gospodarstwo, z którego grypa ptaków mogła zostać przyniesiona lub w którym mogła się pojawić z powodu jego położenia, przemieszczania osób, drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, pojazdów lub w inny sposób;

27)

„podejrzenie wystąpienia ogniska” oznacza gospodarstwo, w stosunku do którego właściwy organ podejrzewa występowanie grypy ptaków;

28)

„ognisko” oznacza gospodarstwo, w którym właściwy organ potwierdził obecność grypy ptaków;

29)

„ognisko pierwotne” oznacza ognisko, które nie jest epidemiologicznie powiązane z poprzednim ogniskiem w tym samym regionie Państwa Członkowskiego, zdefiniowanym w art. 2 ust. 2 lit. p) dyrektywy Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (14), lub pierwsze ognisko w innym regionie tego samego Państwa Członkowskiego;

30)

„strategia odróżniania zwierzęcia zakażonego od szczepionego (strategia DIVA)” („Differentiating Infected from Vaccinated Animal”) oznacza strategię szczepienia umożliwiającą odróżnienie zwierząt szczepionych/zakażonych od szczepionych/niezakażonych poprzez wykonanie badania diagnostycznego na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi terenowemu oraz poprzez wykorzystanie nieszczepionych ptaków wzorcowych;

31)

„ssak” oznacza zwierzę z gromady ssaków (Mammalia), z wyjątkiem człowieka;

32)

„zwłoki” oznacza drób lub inne utrzymywane ptaki, lub ich części, które padły lub zostały zabite i nie nadają się do spożycia przez ludzi.

ROZDZIAŁ II

ZAPOBIEGAWCZE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO, NADZÓR, POWIADOMIENIA I DOCHODZENIA EPIDEMIOLOGICZNE

Artykuł 3

Zapobiegawcze środki bezpieczeństwa biologicznego

Szczegółowe przepisy dotyczące zapobiegawczych środków bezpieczeństwa biologicznego mogą zostać ustanowione zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2.

Artykuł 4

Programy nadzoru

1.   Państwa Członkowskie realizują programy nadzoru w celu:

a)

wykrycia występowania zakażeń wirusem grypy ptaków podtypami H5 i H7 u różnych gatunków drobiu;

b)

wzbogacenia wiedzy, na podstawie regularnie uaktualnianej oceny ryzyka, na temat zagrożeń pochodzących od dzikich ptaków związanych z wszelkimi występującymi u ptaków wirusami grypy pochodzącymi od ptaków.

2.   Programy nadzoru, o których mowa w ust. 1 lit. a) są zgodne z wytycznymi, które ma przygotować Komisja zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2.

Artykuł 5

Powiadamianie

1.   Państwa Członkowskie zapewniają obowiązkowe i niezwłoczne powiadomienie właściwego organu o podejrzeniu wystąpienia oraz wystąpieniu grypy ptaków.

2.   Poza spełnianiem wymogów, przewidzianych w prawodawstwie wspólnotowym, dotyczących powiadamiania o ogniskach chorób zwierzęcych, Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję zgodnie z załącznikiem II o wszelkich przypadkach wystąpienia grypy ptaków, potwierdzonych przez właściwy organ, w ubojniach, środkach transportu, placówkach kontroli granicznej i innych miejscach na granicach Wspólnoty i w stacjach lub ośrodkach kwarantanny działających zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym przywozu drobiu lub innych utrzymywanych ptaków.

3.   Państwa Członkowskie powiadamiają o wynikach wszelkiej kontroli przeprowadzanej na ssakach w celu wykrycia wirusa grypy ptaków.

Artykuł 6

Dochodzenie epidemiologiczne

1.   Państwa Członkowskie zapewniają rozpoczęcie dochodzeń epidemiologicznych na podstawie kwestionariuszy ustalonych w ramach planów gotowości, przewidzianych w art. 62.

2.   Dochodzenie epidemiologiczne zawiera co najmniej następujące elementy:

a)

czas trwania grypy ptaków w gospodarstwie lub innych obiektach lub w środkach transportu;

b)

możliwe źródło grypy ptaków;

c)

identyfikacja gospodarstwa kontaktowego;

d)

przemieszczanie drobiu, innych utrzymywanych ptaków, osób, ssaków, pojazdów lub materiałów lub innych środków, za pośrednictwem których wirus grypy ptaków mógł się rozprzestrzenić.

3.   Właściwy organ uwzględnia dochodzenie epidemiologiczne gdy:

a)

decyduje o tym, czy należy zastosować dodatkowe środki zwalczania choroby, przewidziane w niniejszej dyrektywie; i

b)

przyznaje odstępstwa przewidziane w niniejszej dyrektywie.

4.   Jeśli dochodzenie epidemiologiczne sugeruje, że grypa ptaków mogła się rozprzestrzenić z lub do innych Państw Członkowskich, Komisja i inne zainteresowane Państwa Członkowskie zostają natychmiast poinformowane o wynikach wszystkich ustaleń dokonanych w ramach badania.

ROZDZIAŁ III

PODEJRZENIE WYSTĄPIENIA OGNISK

Artykuł 7

Środki stosowane w gospodarstwach, w których podejrzewa się wystąpienie ogniska

1.   W przypadku podejrzenia wystąpienia ogniska właściwy organ niezwłocznie wszczyna dochodzenie w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności grypy ptaków zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym i umieszcza gospodarstwo pod urzędową kontrolą. Właściwy organ zapewnia również, że przestrzegane są środki, przewidziane w ust. 2 i 3.

2.   Właściwy organ zapewnia zastosowanie w stosunku do gospodarstwa następujących środków:

a)

drób, inne utrzymywane ptaki i wszystkie ssaki gatunków domowych zostają policzone lub, w stosownych przypadkach, ich liczbę szacuje się w rozbiciu na typy drobiu lub gatunki innych utrzymywanych ptaków;

b)

opracowany zostaje wykaz przybliżonej ilości drobiu, innych utrzymywanych ptaków i wszystkich ssaków gatunków domowych, które już są chore, padły lub prawdopodobnie mogą zostać zakażone w każdej kategorii występującej w gospodarstwie; wykaz ten jest codziennie aktualizowany w celu uwzględnienia ilości zwierząt, które się wylęgły, narodziły lub padły w przeciągu całego okresu podejrzenia wystąpienia ogniska i udostępniany na żądanie właściwego organu;

c)

cały drób i inne utrzymywane ptaki umieszcza się w budynku na terenie gospodarstwa i tam trzyma. Jeżeli takie postępowanie jest niewykonalne lub jeżeli dobrostan tych zwierząt jest narażony na szwank, umieszcza się je w odosobnieniu w innym miejscu na terenie tego samego gospodarstwa, tak aby nie miały kontaktu z innym drobiem lub innymi utrzymywanymi ptakami w innych gospodarstwach. Podejmuje się wszelkie uzasadnione kroki w celu zminimalizowania ich kontaktów z dzikimi ptakami.

d)

żaden drób ani inne utrzymywane ptaki nie mogą przybywać na teren gospodarstwa ani go opuszczać;

e)

żadne zwłoki drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, mięso drobiowe włącznie z podrobami („mięso drobiowe”), pasza dla drobiu („pasza”), narzędzia, materiały, odpady, odchody, obornik drobiu lub innych utrzymywanych ptaków („obornik”), gnojowica, zużyta ściółka lub wszystkie inne rzeczy mogące przenosić grypę ptaków nie mogą opuścić terenu gospodarstwa bez zgody właściwego organu, zgodnie z właściwymi środkami zapewnienia bezpieczeństwa biologicznego zmierzającymi do zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się grypy ptaków;

f)

terenu gospodarstwa nie mogą opuszczać żadne jaja;

g)

przemieszczanie osób, ssaków gatunków domowych, pojazdów i urządzeń do lub z gospodarstwa podlega warunkom i pozwoleniu właściwego organu;

h)

stosuje się właściwe środki odkażające przed wejściami do i wyjściami z kurników dla drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, jak również przed wejściami i wyjściami samego gospodarstwa zgodnie z instrukcjami właściwego organu.

3.   Właściwy organ zapewnia przeprowadzanie dochodzenia epidemiologicznego zgodnie z art. 6 („dochodzenie epidemiologiczne”).

4.   Nie naruszając ust. 1, właściwy organ może dopuścić dostarczanie próbek w innych przypadkach. W takich okolicznościach właściwy organ może działać bez podejmowania niektórych lub żadnych środków, o których mowa w ust. 2.

Artykuł 8

Odstępstwa od niektórych środków, które mają być stosowane w gospodarstwach, w których podejrzewa się wystąpienie ogniska

1.   Właściwy organ, na podstawie oceny ryzyka i z uwzględnieniem przedsięwziętych środków ochronnych i miejsca przeznaczenia przewożonego ptactwa i produktów, może przyznać odstępstwa od środków przewidzianych w art. 7 ust. 2 lit. c)–e).

2.   Właściwy organ może także przyznać odstępstwa od środków przewidzianych w art. 7 ust. 2 lit. h) w przypadku innych utrzymywanych ptaków w gospodarstwach niekomercyjnych.

3.   W odniesieniu do art. 7 ust. 2 lit. f), właściwy organ może zezwolić na przesłanie jaj:

a)

bezpośrednio do zakładu do produkcji wyrobów jajczarskich, na mocy rozdziału II sekcji X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dla poddania czynnościom produkcyjnym i obróbce zgodnie z rozdziałem XI załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004; w przypadku gdy właściwy organ wydaje takie pozwolenie, podlega ono warunkom określonym w załączniku III do niniejszej dyrektywy; lub

b)

w celu usunięcia.

Artykuł 9

Okres obowiązywania środków, które mają być stosowane w gospodarstwach, w których podejrzewa się wystąpienie ogniska

Środki przewidziane w art. 7, które mają być stosowane w gospodarstwach w przypadku podejrzenia wystąpienia ogniska, stosuje się nadal aż do momentu uzyskania przez właściwy organ pewności, że wykluczono podejrzenie występowania grypy ptaków na terenie gospodarstwa.

Artykuł 10

Dodatkowe środki w oparciu o dochodzenie epidemiologiczne

1.   Na podstawie wstępnych wyników dochodzenia epidemiologicznego, właściwy organ może stosować środki przewidziane w ust. 2, 3 i 4, w szczególności jeżeli gospodarstwo jest położone w obszarze o dużej gęstości populacji drobiu.

2.   Mogą zostać wprowadzone czasowe ograniczenia w przemieszczaniu drobiu, innych utrzymywanych ptaków i jaj oraz w ruchu pojazdów używanych przez sektor drobiarski na określonym obszarze lub w całym Państwie Członkowskim.

Ograniczenia takie mogą zostać rozszerzone na przemieszczanie ssaków gatunków domowych, w takim przypadku nie mogą one jednak przekraczać 72 godzin, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków.

3.   Środki przewidziane w art. 11 mogą być stosowane w gospodarstwie.

Jeśli jednak pozwalają na to warunki, stosowanie tych środków można ograniczyć do drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, w stosunku do których istnieje podejrzenie zakażenia i ich jednostek produkcyjnych.

W przypadku zabicia drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, pobiera się od nich próbki w celu potwierdzenia lub wykluczenia ryzyka podejrzenia wystąpienia ogniska, zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym.

4.   Wokół gospodarstwa utworzona może zostać tymczasowa strefa kontroli, a w stosunku do gospodarstw w tej strefie, o ile to konieczne, stosuje się niektóre lub wszystkie środki przewidziane w art. 7 ust. 2.

ROZDZIAŁ IV

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW (HPAI)

SEKCJA 1

Gospodarstwa, oddzielne jednostki produkcyjne i gospodarstwa kontaktowe

Artykuł 11

Środki, które mają być stosowane w gospodarstwach, w których potwierdzono wystąpienie ogniska

1.   W przypadku ogniska HPAI właściwy organ zapewnia, że zastosowane zostają środki, przewidziane w art. 7 ust. 2 i ust. 3 oraz ust. 2–10 niniejszego artykułu.

2.   Cały drób i inne utrzymywane ptaki w gospodarstwie zostają niezwłocznie zabite pod urzędowym nadzorem. Dokonuje się tego w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko rozprzestrzenienia się grypy ptaków, w szczególności podczas transportu.

Państwa Członkowskie mogą jednak przyznać odstępstwa dla pewnych gatunków drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, które można pozostawić przy życiu na podstawie oceny ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się grypy ptaków.

Właściwy organ może zastosować odpowiednie środki w celu ograniczenia jakiegokolwiek ewentualnego rozprzestrzeniania się grypy ptaków na dzikie ptaki na terenie gospodarstwa.

3.   Wszystkie zwłoki i jaja znajdujące się na terenie gospodarstwa są usuwane pod urzędowym nadzorem.

4.   Drób już wylężony z jaj zebranych z gospodarstwa w okresie pomiędzy prawdopodobnym dniem wystąpienia w gospodarstwie HPAI a zastosowaniem środków, przewidzianych w art. 7 ust. 2, zostaje umieszczony pod urzędowym nadzorem, i zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym przeprowadza się dochodzenie.

5.   Mięso drobiu ubitego i jaja zebrane z gospodarstw w okresie pomiędzy prawdopodobnym dniem wystąpienia w gospodarstwie HPAI a zastosowaniem środków przewidzianych w art. 7 ust. 2, zostają, w miarę możliwości, zidentyfikowane i usunięte pod urzędowym nadzorem.

6.   Wszelkie substancje i odpady, takie jak pasza, które mogą być skażone, niszczy się lub poddaje odpowiedniej obróbce w sposób zapewniający zniszczenie wirusa grypy ptaków, zgodnie z instrukcjami urzędowego lekarza weterynarii.

7.   Jednakże, obornik, gnojowicę oraz podściółkę, które mogą być skażone, poddaje się jednej lub kilku procedurom przewidzianym w art. 48.

8.   Po usunięciu zwłok, budynki przeznaczone do ich przechowywania, pastwiska lub ziemia, urządzenia, które mogą być skażone oraz pojazdy używane do transportu drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, zwłok, mięsa, paszy, obornika, gnojowicy, podściółki, a także wszelkie inne materiały lub substancje, jakie mogą być skażone, poddaje się jednej lub kilku procedurom przewidzianym w art. 48.

9.   Inne utrzymywane ptaki lub ssaki gatunków domowych nie dostają się na teren gospodarstwa ani go nie opuszczają bez pozwolenia właściwego organu. Ograniczenia tego nie stosuje się do ssaków gatunków domowych mających dostęp tylko do pomieszczeń mieszkalnych ludzi.

10.   W przypadku ogniska pierwotnego izolat wirusa poddawany jest procedurze laboratoryjnej zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym w celu ustalenia podtypu genetycznego.

Wyżej wymieniony izolat wirusa, zgodnie z art. 51 ust. 1, zostaje możliwie najszybciej przekazany laboratorium referencyjnemu Wspólnoty.

Artykuł 12

Odstępstwa

1.   Państwa Członkowskie opracowują szczegółowe zasady przyznawania odstępstw, przewidzianych w art. 11 ust. 2, art. 13 i 14, w tym alternatywne właściwe środki i warunki. Odstępstwa takie oparte są na ocenie ryzyka przeprowadzonej przez właściwy organ.

2.   Państwa Członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wszelkich odstępstwach przyznanych zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14.

3.   W przypadku przyznania odstępstwa, przewidzianego w art. 13 ust. 1 i art. 14, Komisja niezwłocznie dokonuje przeglądu sytuacji wraz z zainteresowanym Państwem Członkowskim oraz, możliwie najszybciej, w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt („Komitet”).

4.   Mając na uwadze jakiekolwiek przyznane odstępstwo, przewidziane w art. 13 ust. 1 i art. 14, środki zapobiegające rozprzestrzenieniu się grypy ptaków mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 3.

Artykuł 13

Odstępstwa dotyczące pewnych gospodarstw

1.   Właściwy organ może przyznać odstępstwa od środków przewidzianych w art. 11 ust. 2 akapit pierwszy w przypadkach wystąpienia ogniska HPAI w gospodarstwie niekomercyjnym, cyrku, zoo, sklepie zoologicznym, rezerwacie przyrody, na ogrodzonym obszarze, gdzie drób lub inne utrzymywane ptaki są trzymane dla celów naukowych lub dla celów związanych z ochroną zagrożonych gatunków lub oficjalnie zarejestrowanych rzadkich ras drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, pod warunkiem, że odstępstwa takie nie zagrażają zwalczaniu choroby.

2.   Właściwy organ zapewnia, że w przypadku przyznania odstępstwa, przewidzianego w ust. 1, drób i inne utrzymywane ptaki, których dotyczy odstępstwo:

a)

zostaje umieszczony w budynku na terenie gospodarstwa i tam trzymany. Jeżeli takie postępowanie jest niewykonalne lub jeżeli dobrostan tych zwierząt jest narażony na szwank, umieszcza się je w odosobnieniu w innym miejscu na terenie tego samego gospodarstwa, tak aby nie miały kontaktu z innym drobiem lub innymi utrzymywanymi ptakami w innych gospodarstwach. Podejmuje się wszelkie uzasadnione kroki w celu zminimalizowania ich kontaktów z dzikimi ptakami.

b)

są poddawane dalszemu nadzorowi i badaniom zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym i nie są przemieszczane, aż do momentu, gdy badania laboratoryjne wykażą, że nie stanowią one znaczącego ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się HPAI; i

c)

nie są przemieszczane z gospodarstwa, z którego pochodzą, chyba że w celu uboju lub do innego gospodarstwa:

i)

znajdującego się w tym samym Państwie Członkowskim, zgodnie z instrukcjami właściwego organu; lub

ii)

w innym Państwie Członkowskim, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Państwo Członkowskie miejsca przeznaczenia.

3.   Właściwy organ może przyznać odstępstwa od środków przewidzianych w art. 11 ust. 5 w odniesieniu do przesyłania jaj bezpośrednio do zakładu produkcji wyrobów jajczarskich, na mocy rozdziału II sekcji X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dla poddania czynnościom produkcyjnym i obróbce zgodnie z rozdziałem XI załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

Każda taka zgoda podlega warunkom ustalonym w załączniku III do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 14

Środki, które mają być stosowane w przypadku ognisk HPAI w oddzielnych jednostkach produkcyjnych

W przypadkach ogniska HPAI w gospodarstwie składającym się z dwóch lub więcej oddzielnych jednostek produkcyjnych, właściwy organ może przyznać odstępstwa od środków przewidzianych w art. 11 ust. 2 akapit pierwszy dla jednostek produkcyjnych zawierających drób lub inne utrzymywane ptaki, u których nie podejrzewa się wystąpienia HPAI, pod warunkiem, że odstępstwa takie nie zagrażają zwalczaniu choroby.

Odstępstwa takie zostają przyznane tylko w stosunku do dwóch lub więcej oddzielnych jednostek produkcyjnych, gdy urzędowy lekarz weterynarii, uwzględniając strukturę, rozmiar, działalność, rodzaj zakwaterowania, paszę, źródło wody, urządzenia, pracowników i odwiedzających gospodarstwo, jest pewien, że są one całkowicie niezależne od innych jednostek produkcyjnych pod względem położenia i codziennej obsługi trzymanego tam drobiu lub innych utrzymywanych ptaków.

Artykuł 15

Środki, które mają być stosowane w gospodarstwach kontaktowych

1.   Właściwy organ na podstawie dochodzenia epidemiologicznego decyduje, czy dane gospodarstwo uznaje się za gospodarstwo kontaktowe.

Właściwy organ zapewnia, że środki przewidziane w art. 7 ust. 2, stosuje się do gospodarstw kontaktowych aż do momentu wykluczenia obecności HPAI zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym.

2.   Na podstawie dochodzenia epidemiologicznego właściwy organ może zastosować środki przewidziane w art. 11 w stosunku do gospodarstw kontaktowych, a w szczególności jeżeli gospodarstwo kontaktowe znajduje się na obszarze o dużej gęstości populacji drobiu.

Główne kryteria, jakie należy wziąć pod uwagę, stosując w gospodarstwach kontaktowych środki przewidziane w art. 11, określa załącznik IV.

3.   Właściwy organ zapewnia pobranie próbek od drobiu i od innych utrzymywanych ptaków przy ich zabijaniu, aby potwierdzić lub wykluczyć ryzyko występowania wirusa HPAI w tych gospodarstwach kontaktowych zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym.

4.   Właściwy organ zapewnia, że w każdym gospodarstwie, gdzie drób lub inne utrzymywane ptaki są zabijane i usuwane i gdzie następnie potwierdzono wystąpienie grypy ptaków, budynki i urządzenia, które mogły zostać zakażone, jak również pojazdy używane do transportu drobiu, innych utrzymywanych ptaków, zwłok, mięsa, paszy, obornika, gnojowicy, podściółki, a także wszelkie inne materiały lub substancje, jakie mogą być skażone, poddaje się jednej lub kilku procedurom przewidzianym w art. 48.

SEKCJA 2

Obszary zapowietrzone, obszary zagrożone oraz dalsze strefy zamknięte

Artykuł 16

Ustanowienie obszarów zapowietrzonych, obszarów zagrożonych oraz dalszych stref zamkniętych w przypadku ognisk HPAI

1.   Niezwłocznie po wystąpieniu ogniska HPAI, właściwy organ ustanawia:

a)

obszar zapowietrzony, o minimalnym promieniu trzech kilometrów wokół gospodarstwa;

b)

obszar zagrożony, o minimalnym promieniu 10 kilometrów wokół gospodarstwa wraz z obszarem zapowietrzonym.

2.   Jeżeli ognisko HPAI zostanie potwierdzone wśród innych utrzymywanych ptaków w gospodarstwie niekomercyjnym, cyrku, zoo, sklepie zoologicznym, rezerwacie przyrody, na ogrodzonym obszarze, gdzie inne utrzymywane ptaki są trzymane dla celów naukowych lub dla celów związanych z ochroną zagrożonych gatunków lub oficjalnie zarejestrowanych rzadkich ras utrzymywanych ptaków z wyłączeniem drobiu, właściwy organ, po przeprowadzeniu oceny ryzyka, może przyznać odstępstwa w koniecznym zakresie od przepisów sekcji 2–4 dotyczących ustanowienia obszarów zapowietrzonych i obszarów zagrożonych oraz środków, które należy w nich stosować, pod warunkiem, że odstępstwa takie nie zagrażają zwalczaniu chorób.

3.   Ustanawiając obszary zapowietrzone i obszary zagrożone przewidziane w ust. 1, właściwy organ uwzględnia przynajmniej następujące kryteria:

a)

dochodzenie epidemiologiczne;

b)

położenie geograficzne, w szczególności granice naturalne;

c)

położenie i bliskość gospodarstw oraz szacowaną ilość drobiu;

d)

strukturę przemieszczania i obrotu handlowego drobiem i innymi utrzymywanymi ptakami;

e)

dostępną infrastrukturę i personel do kontroli przemieszczania drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, ich zwłok, obornika, ściółki lub zużytej ściółki w obrębie obszarów zapowietrzonych i obszarów zagrożonych, w szczególności jeśli drób lub inne utrzymywane ptaki, które mają zostać zabite i usunięte, muszą zostać przemieszczone ze swojego gospodarstwa pochodzenia.

4.   Właściwy organ może ustanowić dalsze strefy zamknięte wokół lub w sąsiedztwie obszarów zapowietrzonych i obszarów zagrożonych, z uwzględnieniem kryteriów przewidzianych w ust. 3.

5.   Jeśli dany obszar zapowietrzony, obszar zagrożony lub dalsza strefa zamknięta obejmuje terytoria różnych Państw Członkowskich, właściwe organy zainteresowanych Państw Członkowskich współpracują ze sobą nad ustanowieniem takiego obszaru lub strefy.

Artykuł 17

Środki, które mają być stosowane zarówno w obszarach zapowietrzonych, jak i w obszarach zagrożonych

1.   Właściwy organ zapewnia stosowanie w obszarach zapowietrzonych i obszarach zagrożonych następujących środków:

a)

wdrożone zostają rozwiązania pozwalające śledzić wszelkie czynniki mogące powodować rozprzestrzenianie się wirusa grypy łącznie z drobiem, innymi utrzymywanymi ptakami, mięsem, jajami, zwłokami, paszą, ściółką, ludźmi, którzy zetknęli się z zakażonym drobiem lub innymi utrzymywanymi ptakami lub pojazdami mającymi związek z przemysłem drobiarskim;

b)

właściciele mają przedstawiać właściwemu organowi, na żądanie, wszelkie stosowne informacje dotyczące drobiu lub innych utrzymywanych ptaków i jaj wjeżdżających na lub opuszczających teren gospodarstwa.

2.   Właściwy organ podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zagwarantowania, że wszystkie osoby znajdujące się w obszarach zapowietrzonych i obszarach zagrożonych podlegających odnośnym ograniczeniom są w pełni świadome obowiązujących ograniczeń.

Informację tę można przekazać za pomocą ogłoszeń ostrzegawczych, mediów takich jak prasa i telewizja lub innych odpowiednich środków.

3.   Właściwy organ, w przypadku gdy wskazują na to informacje epidemiologiczne lub inne dowody, może wprowadzić program zapobiegawczego eliminowania, w tym zapobiegawczy ubój i zabijanie drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, w gospodarstwach i na obszarach zagrożonych.

4.   Państwa Członkowskie stosujące środki przewidziane w ust. 3 niezwłocznie informują o tym Komisję, a Komisja możliwie najszybciej dokonuje przeglądu sytuacji wraz z zainteresowanym Państwem Członkowskim oraz w ramach Komitetu.

SEKCJA 3

Środki, które mają być stosowane w obszarach zapowietrzonych

Artykuł 18

Spis i wizyty urzędowego lekarza weterynarii oraz nadzór

Właściwy organ zapewnia stosowanie następujących środków w obszarach zapowietrzonych:

a)

możliwie najszybciej sporządza się spis wszystkich gospodarstw;

b)

urzędowy lekarz weterynarii odwiedza możliwie najszybciej wszystkie komercyjne gospodarstwa w celu wykonania badania klinicznego drobiu i innych utrzymywanych ptaków oraz, w razie konieczności, w celu pobrania próbek do badań laboratoryjnych zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym; prowadzi się rejestr takich wizyt i poczynionych w ich trakcie ustaleń; urzędowy lekarz weterynarii odwiedza gospodarstwa niekomercyjne przed zniesieniem obszaru zapowietrzonego;

c)

natychmiast wprowadzony zostaje dodatkowy nadzór zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się grypy ptaków w gospodarstwach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym.

Artykuł 19

Środki, które mają być stosowane w gospodarstwach w obszarach zapowietrzonych

Właściwy organ zapewnia stosowanie następujących środków w gospodarstwach znajdujących się w obszarach zapowietrzonych:

a)

cały drób i inne utrzymywane ptaki umieszcza się w budynku na terenie gospodarstwa i tam trzyma. Jeżeli takie postępowanie jest niewykonalne lub jeżeli dobrostan tych zwierząt jest narażony na szwank, umieszcza się je w odosobnieniu w innym miejscu na terenie tego samego gospodarstwa, tak aby nie miały kontaktu z innym drobiem lub innymi utrzymywanymi ptakami w innych gospodarstwach. Podejmuje się wszelkie uzasadnione kroki w celu zminimalizowania ich kontaktów z dzikimi ptakami.

b)

zwłoki są usuwane możliwie najszybciej;

c)

pojazdy i urządzenia używane do transportu żywego drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, mięsa, paszy, obornika i podściółki, a także wszelkie inne materiały lub substancje, które mogą być skażone, poddaje się niezwłocznie jednej lub kilku procedurom przewidzianym w art. 48;

d)

wszystkie części pojazdów, z których korzystają pracownicy lub inne osoby wjeżdżające do lub wyjeżdżające z gospodarstwa, a które mogły zostać skażone, poddaje się niezwłocznie jednej lub kilku procedurom przewidzianym w art. 48;

e)

żaden drób, inne utrzymywane ptaki ani ssaki domowe nie mogą wjechać na teren gospodarstwa lub go opuścić bez zezwolenia właściwego organu. Ograniczenia tego nie stosuje się do ssaków mających dostęp tylko do pomieszczeń mieszkalnych ludzi, w których:

i)

nie mają one żadnych kontaktów z przebywającym tam stale drobiem lub innymi utrzymywanymi ptakami; oraz

ii)

nie mają żadnego dostępu do jakichkolwiek klatek lub miejsc, w których trzymany jest przebywający tam stale drób lub inne utrzymywane ptaki.

f)

o wzroście zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym spadku wielkości produkcyjności w gospodarstwie należy niezwłocznie powiadomić właściwy organ, który prowadzi odpowiednie dochodzenie zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym;

g)

wszelkie osoby wchodzące na teren gospodarstwa lub opuszczające je przestrzegają właściwych środków bezpieczeństwa biologicznego mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się grypy ptaków;

h)

dla ułatwienia nadzoru i zwalczania choroby, właściciel prowadzi rejestr wszystkich osób odwiedzających gospodarstwo, z wyjątkiem mieszkań, i rejestr taki musi zostać udostępniony na żądanie właściwego organu. Rejestry takie nie muszą być prowadzone w przypadku gospodarstw takich jak zoo i rezerwaty przyrody, gdzie odwiedzający nie mają dostępu do miejsc, w których trzymane są ptaki.

Artykuł 20

Zakaz usuwania lub rozprzestrzeniania zużytej ściółki, obornika lub gnojowicy z gospodarstw

Właściwy organ zapewnia, że wywóz lub rozprzestrzenianie zużytej ściółki, obornika lub gnojowicy z gospodarstw w obszarach zapowietrzonych jest zakazany, chyba że ten organ na to zezwoli. W ramach środków bezpieczeństwa biologicznego można jednak zezwolić na przemieszczanie obornika lub gnojowicy z gospodarstwa do wyznaczonego zakładu w celu poddania obróbce lub do tymczasowego przechowywania w celu późniejszego poddania obróbce, aby zniszczyć ewentualne wirusy grypy ptaków zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 lub zgodnie z zasadami szczegółowymi, które mogą być przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2.

Artykuł 21

Targi, jarmarki lub inne skupiska i odbudowa pogłowia dzikiej zwierzyny

Właściwy organ zapewnia, że w obszarach zapowietrzonych zakazane jest organizowanie targów, jarmarków, pokazów lub innych imprez gromadzących drób lub inne utrzymywane ptaki.

Właściwy organ zapewnia, że w obszarach zapowietrzonych nie wypuszcza się drobiu lub innych utrzymywanych ptaków w celu odbudowy pogłowia dzikiej zwierzyny.

Artykuł 22

Zakaz przemieszczania i transportu ptactwa, jaj, mięsa drobiowego oraz zwłok

1.   Właściwy organ zapewnia, że w obszarach zapowietrzonych zakazane jest przemieszczanie i transport z gospodarstw na drogi drobiu, innych utrzymywanych ptaków, drobiu odchowanego, tuż przed okresem nieśnym, piskląt jednodniowych, jaj oraz zwłok, z wyjątkiem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw lub transportu kolejowego.

2.   Właściwy organ zapewnia, że transport mięsa drobiowego z ubojni, zakładów rozbioru oraz chłodni jest zakazany, chyba że zostało ono wyprodukowane:

a)

z drobiu pochodzącego spoza obszarów zapowietrzonych oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem z drobiu z obszarów zapowietrzonych; lub

b)

w dacie przypadającej co najmniej 21 dni przed szacowaną datą najwcześniejszego wystąpienia zakażenia w gospodarstwie w obszarze zapowietrzonym oraz które od momentu wyprodukowania nie było przechowywane ani transportowane z mięsem wyprodukowanym po tej dacie.

3.   Zakazów wymienionych w ust. 1 i 2 nie stosuje się jednak do przejazdu przez obszar zapowietrzony drogą lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się.

Artykuł 23

Odstępstwa dla bezpośredniego transportu drobiu w celu natychmiastowego uboju oraz przemieszczanie i obróbka mięsa drobiowego

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 22, właściwy organ może zezwolić na bezpośredni transport drobiu pochodzącego z gospodarstwa znajdującego się w obszarze zapowietrzonym do wyznaczonej ubojni celem przeprowadzenia natychmiastowego uboju, z zachowaniem następujących warunków:

a)

urzędowy lekarz weterynarii przeprowadza badanie kliniczne drobiu w gospodarstwie pochodzenia w ciągu 24 godzin od wysłania na ubój;

b)

w stosownych przypadkach przeprowadzono badania laboratoryjne na drobiu z gospodarstwa pochodzenia, zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym, a ich wyniki są korzystne;

c)

drób jest transportowany w pojazdach opieczętowanych przez właściwy organ lub pod jego nadzorem;

d)

właściwy organ odpowiedzialny za wyznaczoną ubojnię zostaje poinformowany i wyraża zgodę na przyjęcie drobiu, a następnie potwierdza ubój właściwemu organowi odpowiedzialnemu za wysyłkę;

e)

drób z obszaru zapowietrzonego jest trzymany oddzielnie od innego drobiu i ubijany oddzielnie lub w innym terminie niż inny drób, najlepiej na końcu dnia roboczego; następnie przed ubojem innego drobiu przeprowadza się oczyszczanie i odkażanie;

f)

urzędowy lekarz weterynarii zapewnia przeprowadzenie szczegółowego badania drobiu w wyznaczonej ubojni kiedy drób ten przybywa do ubojni oraz po jego uboju;

g)

mięso nie wchodzi do wewnątrzwspólnotowego lub międzynarodowego obrotu handlowego i widnieje na nim znak jakości zdrowotnej dla mięsa świeżego przewidziany w załączniku II do dyrektywy Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającej przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (15), chyba że zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 3 niniejszej dyrektywy, postanowiono inaczej;

h)

mięso jest pozyskiwane, rozbierane, transportowane i przechowywane oddzielnie od mięsa przeznaczonego do wewnątrzwspólnotowego lub międzynarodowego obrotu handlowego i jest wykorzystywane w taki sposób, aby uniknąć przedostania się go do produktów mięsnych przeznaczonych do wewnątrzwspólnotowego lub międzynarodowego obrotu handlowego, chyba że:

i)

było poddane obróbce opisanej w załączniku III do dyrektywy 2002/99/WE; lub

ii)

zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 3, postanowiono inaczej.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 22, właściwy organ może zezwolić na bezpośredni transport drobiu spoza obszaru zapowietrzonego celem przeprowadzenia natychmiastowego uboju do wyznaczonej ubojni znajdującej się w obszarze zapowietrzonym oraz na późniejsze przemieszczanie mięsa pochodzącego z takiego drobiu, pod warunkiem, że:

a)

właściwy organ odpowiedzialny za wyznaczoną ubojnię zostaje poinformowany i wyraża zgodę na przyjęcie drobiu, a następnie potwierdza ubój właściwemu organowi odpowiedzialnemu za wysyłkę;

b)

drób ten jest trzymany oddzielnie od innego drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego i ubijany oddzielnie lub w innym terminie niż inny drób;

c)

wyprodukowane mięso drobiowe i mięso drobiowe otrzymane z innego drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego są rozbierane, transportowane i przechowywane oddzielnie;

d)

produkty uboczne są usuwane.

Artykuł 24

Odstępstwa dla transportu bezpośredniego piskląt jednodniowych

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 22, właściwy organ może zezwolić na bezpośredni transport piskląt jednodniowych pochodzących z gospodarstw znajdujących się w obszarze zapowietrzonym do gospodarstwa lub obiektu tego gospodarstwa w tym samym Państwie Członkowskim, najlepiej znajdującym się poza obszarami zapowietrzonymi i obszarami zagrożenia, z zachowaniem następujących warunków:

a)

ich transport odbywa się w pojazdach opieczętowanych przez właściwy organ lub pod jego nadzorem;

b)

podczas transportu i w gospodarstwie przeznaczenia stosuje się odpowiednie środki bezpieczeństwa biologicznego;

c)

po przywiezieniu piskląt jednodniowych gospodarstwo przeznaczenia zostaje objęte urzędowym nadzorem;

d)

jeżeli drób wywieziono poza obszar zapowietrzony lub obszar zagrożony, pozostaje on w gospodarstwie przeznaczenia przez co najmniej 21 dni.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 22, właściwy organ może zezwolić na bezpośredni transport piskląt jednodniowych wylężonych z jaj pochodzących z gospodarstw znajdujących się poza obszarami zapowietrzonymi i zagrożonymi do jakiegokolwiek innego gospodarstwa w tym samym Państwie Członkowskim, najlepiej zlokalizowanym poza obszarami zapowietrzonymi i zagrożonymi, pod warunkiem, że wylęgarnia miejsca wysyłki może zapewnić dzięki swojej logistyce i higienicznym warunkom pracy, że nie nastąpił kontakt pomiędzy tymi jajami i żadnymi innymi jajami wylęgowymi lub pisklętami jednodniowymi pochodzącymi ze stad drobiu w takich obszarach i które w związku z tym mają inny status zdrowotny.

Artykuł 25

Odstępstwa dla transportu bezpośredniego drobiu odchowanego, tuż przed okresem nieśnym

Na zasadzie odstępstwa od art. 22, właściwy organ może zezwolić na bezpośredni transport drobiu odchowanego, tuż przed okresem nieśnym, do gospodarstwa lub obiektu tego gospodarstwa najlepiej w obszarze zapowietrzonym lub obszarze zagrożonym, w której nie ma innego drobiu, z zachowaniem następujących warunków:

a)

urzędowy lekarz weterynarii przeprowadza badanie kliniczne drobiu i innych utrzymywanych ptaków w gospodarstwie, z którego one pochodzą, a w szczególności tych osobników, które mają zostać przetransportowane;

b)

w stosownych przypadkach przeprowadzono badania laboratoryjne na drobiu z gospodarstwa pochodzenia, zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym, a ich wyniki są korzystne;

c)

drób odchowany, tuż przed okresem nieśnym, jest transportowany w pojazdach opieczętowanych przez właściwy organ lub pod jego nadzorem;

d)

gospodarstwo lub obiekt przeznaczenia po przyjeździe drobiu odchowanego, tuż przed okresem nieśnym, umieszczone zostają pod urzędowym nadzorem;

e)

jeżeli drób wywieziono poza obszar zapowietrzony lub obszar zagrożony, pozostaje on w gospodarstwie przeznaczenia przez co najmniej 21 dni.

Artykuł 26

Odstępstwo dla transportu bezpośredniego jaj wylęgowych i konsumpcyjnych

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 22, właściwy organ może zezwolić na bezpośredni transport jaj wylęgowych z jakiegokolwiek gospodarstwa do wylęgarni położonej w obszarze zapowietrzonym i wyznaczonej przez właściwy organ („wyznaczona wylęgarnia”) albo z gospodarstwa położonego w obszarze zapowietrzonym do jakiejkolwiek wyznaczonej wylęgarni przy zachowaniu następujących warunków:

a)

stada rodzicielskie, z których pochodzą jaja wylęgowe, zostały przebadane zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym i nie podejrzewa się występowania grypy ptaków w tych gospodarstwach;

b)

jaja wylęgowe i ich opakowanie są przed wysyłką odkażane i można zagwarantować identyfikację pochodzenia tych jaj;

c)

jaja wylęgowe są transportowane w pojazdach opieczętowanych przez właściwy organ lub pod jego nadzorem;

d)

w wyznaczonej wylęgarni stosuje się środki bezpieczeństwa biologicznego zgodnie z instrukcjami właściwego organu.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 22, właściwy organ może zezwolić na bezpośredni transport jaj:

a)

do zakładu pakowania wyznaczonego przez właściwy organ („wyznaczony zakład pakowania”), pod warunkiem, że są zapakowane w opakowanie jednorazowego użytku i że stosuje się wszystkie środki bezpieczeństwa biologicznego wymagane przez właściwy organ;

b)

do zakładu do produkcji wyrobów jajczarskich, na mocy rozdziału II sekcji X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dla poddania czynnościom produkcyjnym i obróbce zgodnie z rozdziałem XI załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004; lub

c)

w celu ich usunięcia.

Artykuł 27

Odstępstwo dla bezpośredniego transportu zwłok

Na zasadzie odstępstwa od art. 22, właściwy organ może zezwolić na bezpośredni transport zwłok, pod warunkiem, że są one transportowane w celu ich usunięcia.

Artykuł 28

Oczyszczanie i odkażanie środków transportu

Właściwy organ zapewnia, że pojazdy i urządzenia używane do transportu zgodnie z art. 23–27 są oczyszczane i odkażane niezwłocznie po transporcie, zgodnie z jedną lub kilkoma procedurami przewidzianymi w art. 48.

Artykuł 29

Okres obowiązywania środków

1.   Środki przewidziane w niniejszej sekcji utrzymuje się co najmniej przez 21 dni od daty ukończenia wstępnego oczyszczania i odkażania w zakażonym gospodarstwie zgodnie z jedną lub kilkoma procedurami przewidzianymi w art. 48 i do momentu przeprowadzenia w gospodarstwach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym badań zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym.

2.   Gdy przewidziane w ust. 1 niniejszego artykułu utrzymywanie środków, o których mowa w niniejszej sekcji, nie jest już wymagane, środki ustanowione w art. 30 stosuje się w byłym obszarze zapowietrzonym do momentu, gdy na mocy art. 31 ich stosowanie przestaje być wymagane.

SEKCJA 4

Środki, które mają być stosowane w obszarach zagrożonych

Artykuł 30

Środki, które mają być stosowane w obszarach zagrożonych

Właściwy organ zapewnia stosowanie następujących środków w obszarach zagrożonych:

a)

możliwie najszybciej sporządzony zostaje spis wszystkich komercyjnych gospodarstw drobiarskich;

b)

w obszarze zagrożonym zakazane jest wszelkie przemieszczanie drobiu, drobiu odchowanego, tuż przed okresem nieśnym, piskląt jednodniowych i jaj, chyba że zezwoli na to właściwy organ, który zapewnia stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa biologicznego, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się grypy ptaków; zakaz ten nie dotyczy przejazdu przez obszar zagrożony drogą lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się;

c)

zakazane jest przemieszczanie drobiu, drobiu odchowanego, tuż przed okresem nieśnym, piskląt jednodniowych i jaj do gospodarstw, ubojni, zakładów pakowania lub zakładu produkcji wyrobów jajczarskich znajdujących się poza obszarem zagrożonym; właściwy organ może jednak zezwolić na bezpośredni transport:

i)

drobiu na ubój do wyznaczonej ubojni w celu natychmiastowego uboju z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 lit. a), b) i d);

Właściwy organ może zezwolić na bezpośredni transport drobiu spoza obszarów zapowietrzonych i obszarów zagrożonych do wyznaczonej ubojni znajdującej się w obszarze zagrożonym celem przeprowadzenia natychmiastowego uboju oraz na późniejsze przemieszczanie mięsa pochodzącego z takiego drobiu;

ii)

drobiu odchowanego, tuż przed okresem nieśnym, do gospodarstwa, w którym nie znajduje się żaden inny drób w tym samym Państwie Członkowskim; po przywiezieniu drobiu odchowanego, tuż przed okresem nieśnym, gospodarstwo to zostaje objęte urzędowym nadzorem, a drób odchowany, tuż przed okresem nieśnym, pozostaje w gospodarstwie przeznaczenia co najmniej przez 21 dni;

iii)

piskląt jednodniowych:

 

do gospodarstwa lub obiektu tego gospodarstwa w tym samym Państwie Członkowskim, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa biologicznego i objęcia gospodarstwa urzędowym nadzorem po transporcie, a pisklęta jednodniowe pozostają w gospodarstwie przeznaczenia co najmniej przez 21 dni; lub

 

do jakiegokolwiek innego gospodarstwa, jeśli pisklęta jednodniowe były wylężone z jaj wylęgowych pochodzących z gospodarstwa drobiarskiego znajdującego się poza obszarami zapowietrzonymi i obszarami zagrożonymi, pod warunkiem, że wylęgarnia miejsca wysyłki może zapewnić dzięki swojej logistyce i warunkom pracy zgodnym z bezpieczeństwem biologicznym, że nie nastąpił kontakt pomiędzy tymi jajami i żadnymi innymi jajami wylęgowymi lub pisklętami jednodniowymi pochodzącymi ze stad drobiu w takich obszarach i w konsekwencji mają one inny status zdrowotny;

iv)

jaj wylęgowych do wyznaczonej wylęgarni znajdującej się wewnątrz obszaru zagrożonego lub poza nim; jaja i ich opakowanie są przed wysyłką odkażane a identyfikacja pochodzenia tych jaj musi być zapewniona;

v)

jaj konsumpcyjnych do wyznaczonego zakładu pakowania pod warunkiem, że jaja te są zapakowane w opakowanie jednorazowego użytku i że stosuje się wszystkie środki bezpieczeństwa biologicznego wymagane przez właściwy organ;

vi)

jaj do zakładu produkcji wyrobów jajczarskich, na mocy rozdziału II sekcji X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dla poddania czynnościom produkcyjnym i obróbce zgodnie z rozdziałem XI załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004;

vii)

jaj przeznaczonych do usunięcia;

d)

wszelkie osoby wchodzące na teren gospodarstwa w obszarze zagrożonym lub go opuszczające przestrzegają właściwych środków bezpieczeństwa biologicznego mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się grypy ptaków;

e)

pojazdy i urządzenia używane do transportu żywego drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, zwłok, paszy, obornika, gnojowicy i podściółki, a także wszelkie inne materiały lub substancje, które mogą być skażone, zostają oczyszczone i odkażone niezwłocznie po skażeniu, przez poddanie jednej lub kilku procedurom przewidzianym w art. 48;

f)

żaden drób, inne utrzymywane ptaki ani ssaki gatunków domowych nie mogą dostać się na teren gospodarstwa, gdzie trzymany jest drób, ani go opuścić bez zezwolenia właściwego organu. Ograniczenia tego nie stosuje się do ssaków mających dostęp tylko do pomieszczeń mieszkalnych ludzi, w których:

i)

nie mają one żadnych kontaktów z przebywającym tam stale drobiem lub innymi utrzymywanymi ptakami; oraz

ii)

nie mają żadnego dostępu do jakichkolwiek klatek lub miejsc, w których trzymany jest przebywający tam stale drób lub inne utrzymywane ptaki;

g)

o wzroście zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym spadku produkcyjności w gospodarstwie należy niezwłocznie powiadomić właściwy organ, który prowadzi odpowiednie dochodzenie zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym;

h)

zakazane jest usuwanie lub rozprzestrzenianie zużytej ściółki, obornika lub gnojowicy, chyba że zezwoli na to właściwy organ; można zezwolić na przemieszczanie obornika z gospodarstwa znajdującego się w obszarze zagrożonym do wyznaczonego zakładu w celu poddania obróbce lub tymczasowego przechowywania w celu późniejszego poddania obróbce, aby zniszczyć ewentualne wirusy grypy ptaków przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa biologicznego, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 lub zasadami szczegółowymi, które mogą być przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2;

i)

zakazane jest organizowanie targów, jarmarków, pokazów lub innych imprez gromadzących drób lub inne utrzymywane ptaki;

j)

drób do odbudowy pogłowia ptaków łownych nie jest wypuszczany.

Artykuł 31

Okres obowiązywania środków

Środki przewidziane w niniejszej sekcji utrzymuje się co najmniej przez 30 dni od daty ukończenia wstępnego oczyszczania i odkażania w zakażonym gospodarstwie zgodnie z art. 48.

SEKCJA 5

Środki, które mają być stosowane w dalszych strefach zamkniętych

Artykuł 32

Środki, które mają być stosowane w dalszych strefach zamkniętych

1.   Właściwy organ może postanowić, że niektóre lub wszystkie środki przewidziane w sekcjach 3 i 4 stosuje się w dalszych strefach zamkniętych przewidzianych w art. 16 ust. 4 („dalsze strefy zamknięte”).

2.   Właściwy organ, w przypadku gdy wskazują na to informacje epidemiologiczne lub inne dowody, może wprowadzić program zapobiegawczego eliminowania, w tym zapobiegawczy ubój i zabijanie drobiu lub innych utrzymywanych ptaków w gospodarstwach i na obszarach zagrożonych, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku IV, zlokalizowanych w dalszych strefach zamkniętych.

Odbudowa pogłowia tych gospodarstw odbywa się zgodnie z instrukcjami właściwego organu.

3.   Państwa Członkowskie stosujące środki przewidziane w ust. 1 i 2 niezwłocznie informują o tym Komisję.

4.   Komisja możliwie najszybciej dokonuje przeglądu sytuacji wraz z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi oraz w ramach Komitetu.

5.   Bez uszczerbku dla decyzji, jakie mają zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (16), dalsze środki nadzoru, bezpieczeństwa biologicznego i zwalczania choroby w celu zapobiegania rozprzestrzenienia się grypy ptaków mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 3.

SEKCJA 6

Odstępstwa i dodatkowe środki bezpieczeństwa biologicznego

Artykuł 33

Odstępstwa

1.   Państwa Członkowskie określają szczegółowe ustalenia, na podstawie których mogą przyznawać odstępstwa przewidziane w art. 16 i art. 23–27, w tym alternatywne właściwe środki i warunki. Odstępstwa takie są oparte na ocenie ryzyka przeprowadzonej przez właściwy organ.

2.   Właściwy organ, na podstawie oceny ryzyka, może przyznać odstępstwa od środków przewidzianych w sekcjach 3 i 4 w przypadkach potwierdzenia występowania HPAI w wylęgarni.

3.   Właściwy organ może przyznać odstępstwa od środków przewidzianych w art. 18 lit. b) i c), art. 22 i art. 30 lit. b), c) i f) w przypadkach ogniska HPAI w gospodarstwie niekomercyjnym, cyrku, zoo, sklepie zoologicznym, rezerwacie przyrody, na ogrodzonym obszarze, na którym drób lub inne utrzymywane ptaki trzymane są dla celów naukowych lub dla celów związanych z ochroną zagrożonych gatunków lub oficjalnie zarejestrowanych rzadkich ras drobiu lub innych utrzymywanych ptaków.

4.   Na zasadzie odstępstwa od sekcji 3 i 4, w przypadkach ogniska HPAI, Państwa Członkowskie mogą, na podstawie oceny ryzyka, wprowadzać środki szczególne w stosunku do przemieszczania gołębi pocztowych do, z i w obrębie obszarów zapowietrzonych i obszarów zagrożonych.

5.   Odstępstwa przewidziane w ust. 1–4 przyznaję się jedynie pod warunkiem, że nie zagrażają one zwalczaniu choroby.

6.   Państwa Członkowskie przyznające odstępstwa przewidziane w ust. 1–4 niezwłocznie informują o tym Komisję.

7.   Komisja we wszystkich przypadkach dokonuje jak najszybciej przeglądu sytuacji z zainteresowanym Państwem Członkowskim i w ramach Komitetu.

Mając na uwadze jakiekolwiek przyznane odstępstwo, przewidziane w ust. 1–4, środki zapobiegające rozprzestrzenieniu się grypy ptaków mogą zostać przyznane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 3.

8.   Wszelki drób (w tym pisklęta jednodniowe), inne utrzymywane ptaki, jaja wylęgowe, zużyta ściółka, obornik lub gnojowica pochodzące z gospodarstw, którym przyznano odstępstwo na mocy niniejszego artykułu, nie mogą być dopuszczone do obrotu poza zainteresowanym Państwem Członkowskim, chyba że zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 3, postanowiono inaczej.

Artykuł 34

Dodatkowe środki bezpieczeństwa biologicznego

1.   Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się grypy ptaków właściwy organ może, oprócz środków przewidzianych w sekcjach 3, 4 i 5, zarządzić wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach w obszarach zapowietrzonych i obszarach zagrożonych i w dalszych strefach zamkniętych, jak i w określonych grupach drobiu i grupach innych utrzymywanych ptaków w zainteresowanym Państwie Członkowskim.

Środki te mogą obejmować ograniczenia w zakresie przemieszczania pojazdów lub osób dostarczających paszę, zbierających jaja, transportujących do ubojni drobiu, zbierających zwłoki w celu ich usunięcia oraz ograniczenia w zakresie innego przemieszczania pracowników, lekarzy weterynarii lub osób dostarczających sprzęt rolniczy.

2.   Państwa Członkowskie przyjmujące środki przewidziane w ust. 1 niezwłocznie informują o tym Komisję.

3.   Komisja możliwie najszybciej dokonuje przeglądu sytuacji wraz z zainteresowanym Państwem Członkowskim i w ramach Komitetu.

4.   Bez uszczerbku dla decyzji, jakie mają zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 90/424/EWG, dalsze środki nadzoru, bezpieczeństwa biologicznego i zwalczania choroby w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się grypy ptaków mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 3.

SEKCJA 7

Środki, które mają być stosowane w przypadkach podejrzenia i potwierdzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w niektórych obiektach innych niż gospodarstwa i w środkach transportu

Artykuł 35

Dochodzenie w sprawie podejrzenia występowania HPAI w ubojniach i w środkach transportu

W przypadku gdy istnieje podejrzenie lub uzyskano potwierdzenie obecności HPAI w ubojniach lub środkach transportu, właściwy organ niezwłocznie wszczyna dochodzenie w gospodarstwie pochodzenia drobiu lub innych utrzymywanych ptaków w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności choroby zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym.

Artykuł 36

Środki, które mają być stosowane w ubojniach

1.   W przypadku gdy istnieje podejrzenie lub potwierdzono wystąpienie HPAI w ubojni, właściwy organ zapewnia, że na podstawie oceny ryzyka, cały drób znajdujący się w ubojni zostaje możliwie najszybciej zabity albo ubity pod urzędowym nadzorem.

W przypadku uboju takiego drobiu, mięso drobiowe oraz wszelkie produkty uboczne pochodzące od tego drobiu i mięso drobiowe i produkty uboczne pochodzące od jakiegokolwiek innego drobiu, który mógł zostać skażony w trakcie uboju i procesu produkcji, są trzymane oddzielnie i pod urzędowym nadzorem, aż do momentu zakończenia dochodzeń przeprowadzanych zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym.

2.   Jeżeli wystąpienie HPAI jest potwierdzone, mięso drobiowe oraz wszelkie produkty uboczne pochodzące od tego drobiu i mięso drobiowe i produkty uboczne pochodzące od jakiegokolwiek innego drobiu, który mógł zostać skażony w trakcie uboju i procesu produkcji, zostają możliwie najszybciej usunięte pod urzędowym nadzorem.

Artykuł 37

Środki, które mają być stosowane w placówkach kontroli granicznej lub w środkach transportu

1.   W przypadku gdy istnieje podejrzenie lub potwierdzono wystąpienie HPAI w placówkach kontroli granicznej lub w środkach transportu, właściwy organ zapewnia, że na podstawie analizy ryzyka, cały drób i inne utrzymywane ptaki znajdujące się w placówkach kontroli granicznej lub w środkach transportu zostają zabite, ubite lub izolowane od drobiu i innych utrzymywanych ptaków i trzymane pod urzędowym nadzorem do momentu zakończenia dochodzenia przeprowadzanego zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym. Właściwy organ stosuje odpowiednio środki przewidziane w art. 7.

Właściwy organ może zezwolić na przemieszczenie drobiu lub innych utrzymywanych ptaków do innego miejsca gdzie są one zabijane, ubijane lub izolowane.

Właściwy organ może jednak zadecydować o nie zabijaniu lub nie ubijaniu drobiu lub innych utrzymywanych ptaków znajdujących się w placówce kontroli granicznej, które nie miały kontaktu z drobiem lub innymi utrzymywanymi ptakami podejrzanymi o zakażenie.

2.   W przypadku uboju drobiu, o którym mowa w ust. 1, mięso drobiowe oraz wszelkie produkty uboczne pochodzące od tego drobiu i mięso drobiowe i produkty uboczne pochodzące od jakiegokolwiek innego drobiu, który mógł zostać skażony w trakcie uboju i procesu produkcji, są trzymane oddzielnie i pod urzędowym nadzorem, aż do momentu zakończenia dochodzeń przeprowadzanych zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym.

3.   Jeżeli wystąpienie HPAI jest potwierdzone, mięso drobiowe oraz wszelkie produkty uboczne pochodzące od tego drobiu i mięso drobiowe i produkty uboczne pochodzące od jakiegokolwiek innego drobiu, który mógł zostać skażony w trakcie uboju i procesu produkcji, zostają możliwie najszybciej usunięte pod urzędowym nadzorem.

Artykuł 38

Środki dodatkowe, które mają być stosowane w ubojniach, placówkach kontroli granicznej lub środkach transportu

Właściwy organ zapewnia stosowanie następujących środków dodatkowych w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia występowania HPAI w ubojniach, placówkach kontroli granicznej lub środkach transportu:

a)

żaden drób lub inne utrzymywane ptaki nie mogą być wprowadzone do ubojni, placówki kontroli granicznej lub środka transportu przez co najmniej 24 godziny po zakończeniu oczyszczania i odkażania przewidzianych w lit. b) zgodnie z jedną lub kilkoma procedurami przewidzianymi w art. 48; w przypadku placówek kontroli granicznej, zakaz wprowadzania może zostać rozszerzony na inne zwierzęta;

b)

oczyszczanie i odkażanie skażonych budynków, urządzeń i pojazdów przeprowadzane są zgodnie z jedną lub kilkoma procedurami przewidzianymi w art. 48 pod urzędowym nadzorem urzędowego lekarza weterynarii;

c)

przeprowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne;

d)

środki przewidziane w art. 7 ust. 2 stosuje się w gospodarstwie pochodzenia drobiu zakażonego lub zwłok i w gospodarstwach kontaktowych;

e)

jeśli dochodzenie epidemiologiczne i dalsze dochodzenia przewidziane w art. 35 nie wskazują inaczej, środki przewidziane w art. 11 stosuje się w gospodarstwie pochodzenia;

f)

izolat wirusa grypy ptaków poddawany jest procedurze laboratoryjnej w celu ustalenia podtypu wirusa, zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym.

ROZDZIAŁ V

GRYPA PTAKÓW O NISKIEJ ZJADLIWOŚCI (LPAI)

SEKCJA 1

Środki, które mają być stosowane w gospodarstwach, w których potwierdzono występowanie ogniska

Artykuł 39

Środki, które mają być stosowane

1.   W przypadku ogniska LPAI właściwy organ zapewnia stosowanie środków przewidzianych w art. 7 ust. 2 lit. a), b), c), e), g) i h), art. 7 ust. 3 i ust. 2–5 niniejszego artykułu na podstawie oceny ryzyka i z uwzględnieniem przynajmniej tych kryteriów, które zostały określone w załączniku V.

2.   Właściwy organ zapewnia, że cały drób w gospodarstwie i wszelkie inne utrzymywane ptaki z gatunków, u których potwierdzono występowanie LPAI, zostanie zlikwidowany pod urzędowym nadzorem w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko rozprzestrzenienia się choroby.

Likwidację można rozszerzyć na inne utrzymywane ptaki w gospodarstwie, na podstawie oceny ryzyka jakie stwarzają w odniesieniu do dalszego rozprzestrzeniania się grypy ptaków oraz na inne gospodarstwa, które na podstawie dochodzenia epidemiologicznego można uznać za gospodarstwa kontaktowe.

Przed likwidacją żaden drób ani inne utrzymywane ptaki nie wjeżdżają na teren gospodarstwa ani go nie opuszczają, chyba że właściwy organ na to zezwoli.

3.   Do celów ust. 2, likwidację ptaków przeprowadza się zgodnie z dyrektywą 93/119/EWG, a właściwy organ decyduje, czy drób lub inne utrzymywane ptaki zostają:

a)

możliwie najszybciej zabite; lub

b)

ubite w wyznaczonej ubojni zgodnie z ust. 4.

Kiedy likwidację ptaków przeprowadza się poprzez ubój w wyznaczonej ubojni, drób poddaje się dalszemu nadzorowi i badaniom.

Drób nie jest przemieszczany z gospodarstwa do wyznaczonej ubojni, aż do momentu, gdy właściwy organ, uwzględniając w szczególności dochodzenia i badania laboratoryjne ukierunkowane na określenie zakresu jakiegokolwiek wydalania wirusa przez drób przeprowadzane zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym oraz na podstawie oceny ryzyka, uzna, że ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się LPAI jest minimalne.

4.   Ubój w wyznaczonej ubojni zgodnie z ust. 3 może odbywać się wyłącznie pod warunkiem, że:

a)

drób jest przesłany bezpośrednio z gospodarstwa do wyznaczonej ubojni;

b)

każda partia jest opieczętowana przed wysyłką przez urzędowego lekarza weterynarii odpowiedzialnego za to gospodarstwo lub pod jego nadzorem;

c)

każda partia pozostaje opieczętowana podczas całego transportu do wyznaczonej ubojni;

d)

spełnione są dalsze środki bezpieczeństwa biologicznego zalecone przez właściwy organ;

e)

właściwy organ odpowiedzialny za wyznaczoną ubojnię zostaje poinformowany i wyraża zgodę na przyjęcie drobiu;

f)

pojazdy i urządzenia używane do transportu żywego drobiu oraz wszelkie inne materiały lub substancje, które mogą być skażone, zostają oczyszczone i odkażone niezwłocznie po skażeniu, przez poddanie jednej lub kilku procedurom przewidzianym w art. 48; oraz

g)

produkty uboczne pochodzące od takiego drobiu w ubojni zostają usunięte.

5.   Właściwy organ zapewnia, że pod urzędowym nadzorem następuje usunięcie:

a)

zwłok; oraz

b)

jaj wylęgowych w gospodarstwie.

6.   Właściwy organ zapewnia podjęcie następujących środków:

a)

jaja wylęgowe zebrane w gospodarstwie w okresie pomiędzy prawdopodobnym wprowadzeniem LPAI do gospodarstwa a zastosowaniem środków przewidzianych w niniejszej dyrektywie, są w miarę możliwości zidentyfikowane, a wylęg z nich odbywa się pod urzędowym nadzorem;

b)

drób już wylężony z jaj zebranych w gospodarstwie w okresie pomiędzy prawdopodobnym dniem wprowadzenia LPAI do gospodarstwa a zastosowaniem środków przewidzianych w niniejszej dyrektywie, zostaje w miarę możliwości umieszczony pod urzędowym nadzorem i przeprowadzone zostaje dochodzenie zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym;

c)

jaja znajdujące się w gospodarstwie i dalej produkowane w tym gospodarstwie przed likwidacją ptaków przewidzianą w ust. 2, są transportowane pod warunkiem, że ryzyko rozprzestrzeniania się LPAI zostanie zminimalizowane:

i)

do zakładu pakowania wyznaczonego przez właściwy organ („wyznaczony zakład pakowania”), pod warunkiem, że są zapakowane w opakowanie jednorazowego użytku i że stosuje się wszystkie środki bezpieczeństwa biologicznego wymagane przez właściwy organ;

ii)

do zakładu do produkcji wyrobów jajczarskich, na mocy rozdziału II sekcji X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dla poddania czynnościom produkcyjnym i obróbce zgodnie z rozdziałem XI załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004; lub

iii)

w celu ich usunięcia;

d)

wszelkie materiały lub substancje, które mogą być skażone, są poddane obróbce zgodnie z instrukcjami urzędowego lekarza weterynarii lub usuwane;

e)

obornik, gnojowica oraz podściółka, które mogą być skażone, poddaje się jednej lub kilku procedurom przewidzianym w art. 48;

f)

po likwidacji ptaków, budynki wykorzystywane do trzymania drobiu i innych utrzymywanych ptaków, urządzenia, które mogą być skażone i pojazdy wykorzystywane do transportu zwłok, paszy, obornika, gnojowicy i podściółki, a także wszelkie inne materiały lub substancje, które mogą być skażone, poddaje się niezwłocznie jednej lub kilku procedurom przewidzianym w art. 48;

g)

ssaki gatunków domowych nie dostają się na teren gospodarstwa ani go nie opuszczają bez zezwolenia właściwego organu. Ograniczenia tego nie stosuje się do ssaków mających dostęp tylko do pomieszczeń mieszkalnych ludzi, w których:

i)

nie mają one żadnych kontaktów z przebywającym tam stale drobiem lub innymi utrzymywanymi ptakami; oraz

ii)

nie mają żadnego dostępu do jakichkolwiek klatek lub miejsc, w których trzymany jest przebywający tam stale drób lub inne utrzymywane ptaki;

h)

w przypadku ogniska pierwotnego LPAI, izolat wirusa poddawany jest badaniom laboratoryjnym, w celu ustalenia podtypu wirusa zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym; izolat wirusa zostaje możliwie najszybciej przekazany do laboratorium referencyjnego Wspólnoty przewidzianego w art. 51 ust. 1;

7.   Państwa Członkowskie stosujące środki przewidziane w ust. 2, 4 i 5 informują o tym Komisję.

Artykuł 40

Odstępstwa dla niektórych gospodarstw

1.   Właściwy organ może przyznać odstępstwa od środków przewidzianych w art. 39 ust. 2 i art. 39 ust. 5 lit. b) w przypadkach ogniska LPAI w gospodarstwie niekomercyjnym, cyrku, zoo, sklepie zoologicznym, rezerwacie przyrody, na ogrodzonym obszarze, gdzie drób lub inne utrzymywane ptaki trzymane są do celów naukowych lub do celów związanych z ochroną zagrożonych gatunków lub oficjalnie zarejestrowanych rzadkich ras drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, pod warunkiem, że odstępstwa takie nie zagrażają zwalczaniu choroby.

2.   Właściwy organ zapewnia, że w przypadku przyznania odstępstwa przewidzianego w ust. 1, drób lub inne utrzymywane ptaki, których dotyczy odstępstwo:

a)

są umieszczane w budynku na terenie gospodarstwa i tam trzymane. Jeżeli takie postępowanie jest niewykonalne lub jeżeli dobrostan tych zwierząt jest narażony na szwank, umieszcza się je w odosobnieniu w innym miejscu na terenie tego samego gospodarstwa, tak aby nie miały kontaktu z innym drobiem lub innymi utrzymywanymi ptakami w innych gospodarstwach. Podejmuje się wszelkie uzasadnione kroki w celu zminimalizowania ich kontaktów z dzikimi ptakami;

b)

są poddane dalszej kontroli i badaniom zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym i nie są przemieszczane aż do momentu, gdy badania laboratoryjne wykażą, że nie stanowią one znaczącego zagrożenia dla dalszego rozprzestrzeniania się LPAI; i

c)

nie są przemieszczane z gospodarstwa, z którego pochodzą, chyba że w celu uboju lub do innego gospodarstwa:

i)

znajdującego się w tym samym Państwie Członkowskim, zgodnie z instrukcjami właściwego organu; lub

ii)

w innym Państwie Członkowskim, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Państwo Członkowskie miejsca przeznaczenia.

3.   W przypadkach ogniska LPAI w wylęgarniach właściwy organ na podstawie analizy ryzyka może przyznać odstępstwa od niektórych lub wszystkich środków, przewidzianych w art. 39.

4.   Państwa Członkowskie opracowują szczegółowe zasady stosowania odstępstw przewidzianych w ust. 1 i 3.

5.   Państwa Członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wszelkich odstępstwach przyznanych zgodnie z ust. 1 i 3.

6.   Komisja możliwie najszybciej dokonuje przeglądu sytuacji wraz z zainteresowanym Państwem Członkowskim i w ramach Komitetu.

7.   Mając na uwadze jakiekolwiek przyznane odstępstwo, przewidziane w ust. 1, środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się grypy ptaków mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 3.

SEKCJA 2

Oddzielne jednostki produkcyjne i gospodarstwa kontaktowe

Artykuł 41

Środki, które mają być stosowane w przypadkach ogniska LPAI w oddzielnych jednostkach produkcyjnych

1.   W przypadkach ogniska LPAI w gospodarstwie składającym się z dwóch lub więcej oddzielnych jednostek produkcyjnych, właściwy organ może przyznać odstępstwa od środków przewidzianych w art. 39 ust. 2 dla jednostek produkcyjnych, w których skład wchodzi zdrowy drób, pod warunkiem, że odstępstwa takie nie zagrażają zwalczaniu choroby.

2.   Państwa Członkowskie opracowują szczegółowe zasady przyznawania odstępstw przewidzianych w ust. 1, biorąc przy tym pod uwagę gwarancje zdrowia zwierząt, jakie można uzyskać, i przewidują alternatywne właściwe środki.

3.   Państwa Członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wszelkich odstępstwach przyznanych zgodnie z ust. 1.

4.   Komisja możliwie najszybciej dokonuje przeglądu sytuacji wraz z zainteresowanym Państwem Członkowskim i w ramach Komitetu.

5.   Mając na uwadze jakiekolwiek przyznane odstępstwo, przewidziane w ust. 1, środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się grypy ptaków, mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 3.

Artykuł 42

Środki, które mają być stosowane w gospodarstwach kontaktowych

1.   Właściwy organ na podstawie dochodzenia epidemiologicznego decyduje, czy dane gospodarstwo uznaje się za gospodarstwo kontaktowe.

Właściwy organ zapewnia, że środki przewidziane w art. 7 ust. 2, stosuje się do gospodarstw kontaktowych aż do momentu wykluczenia obecności LPAI zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym.

2.   Na podstawie dochodzenia epidemiologicznego właściwy organ może zastosować środki przewidziane w art. 39 w stosunku do gospodarstw kontaktowych, a w szczególności jeżeli gospodarstwo kontaktowe znajduje się na obszarze o dużej gęstości populacji drobiu.

Główne kryteria, jakie należy wziąć pod uwagę stosując w gospodarstwach kontaktowych środki przewidziane w art. 39, zostały określone w załączniku IV.

3.   Właściwy organ zapewnia pobranie próbek z drobiu przy zabijaniu, aby potwierdzić lub wykluczyć ryzyko występowania wirusa LPAI w tych gospodarstwach kontaktowych, zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym.

4.   Właściwy organ zapewnia, że w każdym gospodarstwie gdzie drób lub inne utrzymywane ptaki są zabijane i usuwane i gdzie następnie potwierdzono wystąpienie LPAI, budynki i wszelkie pastwiska używane do chowu tych zwierząt, podwórza i wszelkie urządzenia, które mogły zostać zakażone, jak również pojazdy używane do transportu drobiu, innych utrzymywanych ptaków, zwłok, mięsa, paszy, obornika, gnojowicy, podściółki, a także wszelkie inne materiały lub substancje, jakie mogą być skażone, poddaje się jednej lub kilku procedurom przewidzianym w art. 48.

SEKCJA 3

Ustanowienie stref zamkniętych

Artykuł 43

Ustanowienie stref zamkniętych w przypadkach ognisk LPAI

Niezwłocznie po wystąpieniu ogniska LPAI, właściwy organ ustanawia strefę zamkniętą o minimalnym promieniu jednego kilometra wokół gospodarstwa.

Artykuł 44

Środki, które mają być stosowane w strefie zamkniętej

1.   Właściwy organ zapewnia stosowanie następujących środków w strefie zamkniętej:

a)

możliwie najszybciej sporządza się spis wszystkich gospodarstw komercyjnych;

b)

przeprowadza się badania laboratoryjne w komercyjnych gospodarstwach drobiarskich w minimalnym promieniu jednego kilometra wokół gospodarstwa zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym;

c)

wszelkie przemieszczanie w strefie zamkniętej lub do niej drobiu, innych utrzymywanych ptaków, drobiu odchowanego, tuż przed okresem nieśnym, piskląt jednodniowych i jaj podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia i innym środkom, jakie właściwy organ uzna za stosowne; ograniczenie to nie stosuje się do przejazdu przez obszar zagrożony drogą lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się;

d)

zakazane jest przemieszczanie ze strefy zamkniętej drobiu, innych utrzymywanych ptaków, drobiu odchowanego, tuż przed okresem nieśnym, piskląt jednodniowych i jaj, chyba że właściwy organ zezwoli na bezpośredni transport:

i)

drobiu na ubój do ubojni w tym samym Państwie Członkowskim;

ii)

żywego drobiu do gospodarstwa lub obiektu, w którym nie ma innego drobiu w tym samym Państwie Członkowskim. Żywy drób pozostaje tam przez 21 dni, a gospodarstwo to umieszcza się pod urzędowym nadzorem po jego przybyciu;

iii)

piskląt jednodniowych:

 

do gospodarstwa lub obiektu tego gospodarstwa w tym samym Państwie Członkowskim; pisklęta jednodniowe pozostają tam przez 21 dni, a gospodarstwo to umieszcza się pod urzędowym nadzorem po ich przybyciu; lub

 

do jakiegokolwiek innego gospodarstwa, jeśli pisklęta jednodniowe były wylężone z jaj pochodzących z gospodarstw drobiarskich znajdujących się poza strefą zamkniętą, pod warunkiem, że wylęgarnia może zapewnić dzięki swojej logistyce i warunkom pracy zgodnym z bezpieczeństwem biologicznym, że nie nastąpił kontakt z jajami wylęgowymi lub pisklętami jednodniowymi pochodzącymi ze stad drobiu w strefie zamkniętej, które w związku z tym mają inny status zdrowotny;

iv)

jaj wylęgowych do wyznaczonej wylęgarni; jaja i ich opakowanie są przed wysyłką odkażane a identyfikacja pochodzenia tych jaj musi być zapewniona;

v)

jaj konsumpcyjnych do wyznaczonego zakładu pakowania pod warunkiem, że jaja te są zapakowane w opakowanie jednorazowego użytku i że stosuje się wszystkie środki bezpieczeństwa biologicznego wymagane przez właściwy organ;

vi)

jaj do zakładu produkcji wyrobów jajczarskich, na mocy rozdziału II sekcji X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dla poddania czynnościom produkcyjnym i obróbce zgodnie z rozdziałem XI załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004, położonego wewnątrz strefy zamkniętej lub poza nią;

vii)

jaj przeznaczonych do usunięcia;

e)

zwłoki są usuwane;

f)

wszelkie osoby wchodzące na teren gospodarstwa w strefie zamkniętej lub je opuszczające przestrzegają właściwych środków bezpieczeństwa biologicznego mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się grypy ptaków;

g)

pojazdy i urządzenia używane do transportu żywego drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, paszy, obornika, gnojowicy i podściółki, a także wszelkie inne materiały lub substancje, które mogą być skażone, zostają oczyszczone i odkażone niezwłocznie po skażeniu, przez poddanie jednej lub kilku procedurom przewidzianym w art. 48;

h)

żaden drób, inne utrzymywane ptaki ani inne ssaki domowe nie mogą przybywać na teren gospodarstwa ani go opuszczać bez zezwolenia właściwego organu. Ograniczenia tego nie stosuje się do ssaków mających dostęp tylko do pomieszczeń mieszkalnych ludzi, w których:

i)

nie mają one żadnych kontaktów z przebywającym tam stale drobiem lub innymi utrzymywanymi ptakami; oraz

ii)

nie mają żadnego dostępu do jakichkolwiek klatek lub miejsc, w których trzymany jest przebywający tam stale drób lub inne utrzymywane ptaki;

i)

zakazuje się usuwania lub rozprzestrzeniania zużytej ściółki, obornika lub gnojowicy, chyba że zezwoli na to właściwy organ; można zezwolić na przemieszczanie obornika lub gnojowicy z gospodarstwa znajdującego się w strefie zamkniętej do wyznaczonego zakładu w celu poddania obróbce lub tymczasowego przechowywania w celu późniejszego poddania obróbce dla zniszczenia ewentualnej obecności wirusa grypy ptaków przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa biologicznego, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 lub zasadami szczegółowymi, które mogą być przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2;

j)

zakazane jest organizowanie targów, jarmarków, pokazów lub innych imprez gromadzących drób lub inne utrzymywane ptaki, chyba że zezwoli na to właściwy organ;

k)

drób lub inne utrzymywane ptaki do odbudowy pogłowia dzikiej zwierzyny nie są wypuszczane.

2.   Właściwy organ może na podstawie oceny ryzyka wprowadzić dalsze środki poza środkami przewidzianymi w niniejszej sekcji i informuje o tym Komisję.

3.   Mogą zostać przyjęte dalsze środki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się grypy ptaków, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 3.

Artykuł 45

Okres obowiązywania środków

Środki przewidziane w niniejszej sekcji utrzymuje się:

a)

co najmniej przez 21 dni od daty ukończenia wstępnego oczyszczania i odkażania w zakażonym gospodarstwie w drodze jednej lub kilku procedur przewidzianych w art. 48 i aż do momentu, kiedy właściwy organ, na podstawie dochodzeń i badań laboratoryjnych wykonanych w strefie zamkniętej zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym i na podstawie oceny ryzyka, uzna, że ryzyko rozprzestrzeniania się LPAI jest niewielkie;

b)

co najmniej przez 42 dni od daty potwierdzenia ogniska i aż do momentu, kiedy właściwy organ, na podstawie dochodzeń i badań laboratoryjnych wykonanych w strefie zamkniętej zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym i na podstawie oceny ryzyka, uzna, że ryzyko rozprzestrzeniania się LPAI jest niewielkie; lub

c)

przez jakikolwiek inny okres na warunkach, które zostaną określone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 3.

Artykuł 46

Odstępstwa

1.   Właściwy organ może na podstawie oceny ryzyka odstąpić od niektórych lub wszystkich środków przewidzianych w art. 43 i 44 w przypadku potwierdzenia LPAI w wylęgarni.

2.   Właściwy organ może przyznać odstępstwa od środków przewidzianych w niniejszej sekcji w przypadkach wystąpienia ogniska HPAI w gospodarstwie niekomercyjnym, cyrku, zoo, sklepie zoologicznym, rezerwacie przyrody, na ogrodzonym obszarze, gdzie drób lub inne utrzymywane ptaki trzymane są dla celów naukowych lub dla celów związanych z ochroną zagrożonych gatunków lub oficjalnie zarejestrowanych rzadkich ras drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, pod warunkiem, że odstępstwa takie nie zagrażają zwalczaniu choroby.

3.   Państwa Członkowskie przyznając odstępstwa przewidziane w ust. 1 i 2 niezwłocznie informują o tym Komisję.

4.   Komisja możliwie najszybciej dokonuje przeglądu sytuacji wraz zainteresowanym Państwem Członkowskim i w ramach Komitetu.

5.   Mając na uwadze jakiekolwiek przyznane odstępstwo, przewidziane w ust. 1 i 2, środki zapobiegające rozprzestrzenieniu się grypy ptaków mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 3.

ROZDZIAŁ VI

ŚRODKI ZMIERZAJĄCE DO UNIKNIĘCIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSÓW GRYPY POCHODZĄCYCH OD PTAKÓW NA INNE GATUNKI

Artykuł 47

Badania laboratoryjne i inne środki dotyczące świń i innych gatunków

1.   Właściwy organ zapewnia, że po potwierdzeniu wystąpienia grypy ptaków na terenie jakiegokolwiek gospodarstwa wykonane zostaną badania laboratoryjne zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym na wszystkich świniach znajdujących się w gospodarstwie w celu potwierdzenia lub wykluczenia u tych świń przebytego lub aktualnego zakażenia wirusem grypy ptaków.

W trakcie oczekiwania na wyniki tych badań, z gospodarstwa nie są wywożone żadne świnie.

2.   Jeśli badania laboratoryjne przewidziane w ust. 1 potwierdzają wynik pozytywny obecności wirusów grypy ptaków u świń, właściwy organ może zezwolić na przemieszczanie tych świń do innych gospodarstw trzody chlewnej lub do wyznaczonych ubojni, pod warunkiem, że kolejne właściwe badania wykazały, że ryzyko rozprzestrzeniania się grypy ptaków jest niewielkie.

3.   Właściwy organ zapewnia, że jeśli badania laboratoryjne przewidziane w ust. 1 potwierdzają poważne zagrożenie dla zdrowia, świnie zostają możliwie najszybciej zabite pod urzędowym nadzorem i w taki sposób, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się grypy ptaków, w szczególności w trakcie transportu, i zgodnie z dyrektywą 93/119/EWG.

4.   Po potwierdzeniu obecności grypy ptaków w gospodarstwie i na podstawie oceny ryzyka właściwy organ może zastosować środki przewidziane w ust. 1, 2 i 3 w stosunku do wszelkich innych ssaków znajdujących się w gospodarstwie i może objąć tymi środkami gospodarstwa kontaktowe.

5.   Państwa Członkowskie informują Komisję w ramach Komitetu o wynikach badań i środkach zastosowanych zgodnie z ust. 1–4.

6.   Po potwierdzeniu obecności wirusa grypy ptaków u świń lub jakichkolwiek innych ssaków znajdujących się w gospodarstwie, właściwy organ może rozpocząć nadzór zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym w celu ustalenia wszelkiego dalszego rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków.

7.   Dodatkowe środki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów grypy pochodzących od ptaków na inne gatunki mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 3.

ROZDZIAŁ VII

OCZYSZCZANIE, ODKAŻANIE I PONOWNE ZASIEDLENIE

Artykuł 48

Oczyszczanie, odkażanie i procedury eliminowania wirusa grypy ptaków

Państwa Członkowskie zapewniają, aby:

a)

oczyszczanie, odkażanie i obróbka gospodarstw i wszelkich materiałów lub substancji znajdujących w nich, które są skażone lub które mogą być skażone wirusami grypy ptaków przeprowadzane były pod urzędowym nadzorem zgodnie z:

i)

instrukcjami urzędowego lekarza weterynarii; i

ii)

zasadami i procedurami oczyszczania, odkażania i obróbki określonymi w załączniku VI;

b)

jakikolwiek teren lub pastwiska używane przez drób lub inne utrzymywane ptaki na terenie gospodarstwa, w którym potwierdzono występowanie grypy ptaków nie były używane przez drób lub inne utrzymywane ptaki do momentu, gdy właściwy organ uzyska pewność, że wszelkie istniejące wirusy grypy ptaków zostały wyeliminowane lub zinaktywowane;

c)

oczyszczanie, odkażanie i obróbka ubojni, pojazdów, przyczep i wszelkich innych środków transportu, placówek kontroli granicznej i wszelkich materiałów lub substancji znajdujących się w nich, które są skażone lub które mogą być skażone wirusami grypy ptaków przeprowadzane były pod urzędowym nadzorem zgodnie z instrukcjami urzędowego lekarza weterynarii;

d)

wszelkie urządzenia, materiały lub substancje znajdujące się w nich, które są skażone lub które mogą być skażone wirusami grypy ptaków i których nie można skutecznie oczyścić i odkazić lub poddać obróbce były niszczone;

e)

środki odkażające, które mają zostać użyte i ich stężenia, zostały zatwierdzone przez właściwy organ.

Artykuł 49

Ponowne zasiedlenie gospodarstwa

1.   Państwa Członkowskie zapewniają, że po zastosowaniu środków przewidzianych w art. 11 i 39, przestrzegane są ust. 2–6 niniejszego artykułu.

2.   Ponowne zasiedlenie komercyjnego gospodarstwa drobiarskiego nie odbywa się przez okres 21 dni od daty zakończenia ostatecznego oczyszczania i odkażania zgodnie z art. 48.

3.   W okresie 21 dni od daty ponownego zasiedlenia komercyjnych gospodarstw drobiarskich stosowane są następujące środki:

a)

drób poddawany jest przynajmniej jednemu badaniu klinicznemu, które wykonuje urzędowy lekarz weterynarii. To badanie kliniczne lub, jeśli przeprowadza się więcej badań, ostanie badanie kliniczne wykonuje się w terminie jak najbliższym końca dwudziestojednodniowego okresu, o którym mowa powyżej;

b)

badania laboratoryjne przeprowadzane są zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym;

c)

drób, który padnie podczas fazy ponownego zasiedlania, zostaje przebadany zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym;

d)

wszelkie osoby wchodzące na teren komercyjnego gospodarstwa drobiarskiego lub go opuszczające przestrzegają odpowiednich środków bezpieczeństwa biologicznego mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się grypy ptaków;

e)

podczas fazy ponownego zasiedlania żaden drób nie opuszcza komercyjnego gospodarstwa drobiarskiego bez zezwolenia właściwego organu;

f)

właściciel prowadzi rejestr danych produkcyjnych, łącznie z danymi dotyczącymi zachorowalności i śmiertelności, które muszą być systematycznie aktualizowane;

g)

właściwy organ jest niezwłocznie informowany o wszelkich istotnych zmianach w danych produkcyjnych, o których mowa w lit. f), i o innych nieprawidłowościach.

4.   Na podstawie oceny ryzyka właściwy organ może zarządzić stosowanie procedur przewidzianych w ust. 3 w gospodarstwach innych niż w komercyjnych gospodarstwach drobiarskich lub w odniesieniu do innych gatunków w komercyjnym gospodarstwie drobiarskim.

5.   Ponowne zasiedlanie gospodarstw kontaktowych odbywa się zgodnie z instrukcjami właściwego organu na podstawie oceny ryzyka.

ROZDZIAŁ VIII

PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE, PODRĘCZNIK DIAGNOSTYCZNY I LABORATORIA REFERENCYJNE

Artykuł 50

Procedury diagnostyczne i podręcznik diagnostyczny

1.   Państwa Członkowskie zapewniają, że procedury diagnostyczne, pobieranie próbek i badania laboratoryjne mające na celu wykrycie obecności grypy ptaków u drobiu lub innych utrzymywanych ptaków lub wirusa grypy ptaków u ssaków wykonywane są zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym, tak aby zapewnić jednolite procedury jej diagnozowania.

Podręcznik ten zostaje przyjęty zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2, najpóźniej do 3 sierpnia 2006 r. Wszelkie kolejne zmiany podręcznika przyjmuje się zgodnie z tą samą procedurą.

2.   Podręcznik diagnostyczny przewidziany w ust. 1 określa przynajmniej następujące kwestie:

a)

minimalne wymagania bezpieczeństwa biologicznego i standardy jakościowe, jakich przestrzegają zatwierdzone laboratoria wykonujące badania w celu zdiagnozowania grypy ptaków;

b)

kryteria i procedury, jakich należy przestrzegać wykonując badania kliniczne lub pośmiertne dla potwierdzenia lub wykluczenia obecności grypy ptaków;

c)

kryteria i procedury, jakich należy przestrzegać przy pobieraniu próbek od drobiu lub od innych utrzymywanych ptaków do badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności grypy ptaków; włącznie ze sposobami pobierania próbek do serologicznych lub wirologicznych badań przesiewowych przeprowadzanych zgodnie z niniejszą dyrektywą;

d)

badania laboratoryjne stosowane w celu zdiagnozowania grypy ptaków, w tym:

i)

badania dla celów diagnostyki różnicowej;

ii)

badania w celu odróżnienia wirusów HPAI od wirusów LPAI;

iii)

odpowiednie badania w celu odróżnienia ptaków szczepionych od zakażonych szczepem terenowym grypy ptaków;

iv)

kryteria oceny wyników badania laboratoryjnego;

e)

techniki laboratoryjne typowania izolatów wirusa grypy ptaków.

3.   Państwa Członkowskie zapewniają manipulowanie i używanie wirusów grypy ptaków, ich genomu i antygenów oraz szczepionek przeznaczonych do badań naukowych, diagnostyki lub produkcji szczepionki wyłącznie w miejscach, zakładach lub laboratoriach zatwierdzonych przez właściwy organ, w których zagwarantowane jest przestrzeganie odpowiednich wymagań bezpieczeństwa biologicznego.

Wykaz zatwierdzonych miejsc, zakładów lub laboratoriów zostaje przekazany Komisji do dnia 30 września 2007 r. i jest aktualizowany.

Artykuł 51

Laboratoria referencyjne

1.   Laboratorium wymienione w załączniku VII pkt 1 jest laboratorium referencyjnym Wspólnoty w zakresie grypy ptaków (zwane dalej „laboratorium referencyjnym Wspólnoty”).

Bez uszczerbku dla decyzji 90/424/EWG, laboratorium referencyjne Wspólnoty spełnia swoje funkcje i zadania wymienione w załączniku VII pkt 2.

2.   Państwa Członkowskie wyznaczają krajowe laboratoria referencyjne, a o ich dane szczegółowe oraz wszelkich późniejszych zmianach powiadamiają Komisję i inne Państwa Członkowskie. Komisja publikuje i uaktualnia wykaz takich krajowych laboratoriów referencyjnych.

3.   Państwa Członkowskie zapewniają, że krajowe laboratoria referencyjne:

a)

spełniają swoje funkcje i zadania określone w załączniku VIII;

b)

są odpowiedzialne za koordynację standardów i metod diagnostycznych w każdym Państwie Członkowskim zgodnie z załącznikiem VIII i za współpracę z laboratorium referencyjnym Wspólnoty.

4.   Laboratorium referencyjne Wspólnoty ściśle współpracuje i utrzymuje bliski kontakt z laboratorium referencyjnym w zakresie grypy ptaków Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), jak również z innymi międzynarodowo uznanymi laboratoriami na terytorium Wspólnoty w celu zapewnienia szkoleń, najwyższych standardów i wsparcia dla krajowych laboratoriów referencyjnych w Państwach Członkowskich oraz w państwach trzecich.

ROZDZIAŁ IX

SZCZEPIENIA

SEKCJA 1

Ogólny zakaz szczepienia

Artykuł 52

Produkcja, sprzedaż i stosowanie szczepionek przeciw grypie ptaków

1.   Państwa Członkowskie zapewniają, aby:

a)

na ich terytorium zakazane było szczepienie przeciw grypie ptaków, z wyjątkiem przepisów sekcji 2 i 3;

b)

przeładunek, transport, produkcja, przechowywanie, dostawa, dystrybucja i sprzedaż szczepionek przeciw grypie ptaków na ich terytorium przebiegały pod urzędowym nadzorem;

c)

stosowane były wyłącznie szczepionki dopuszczone zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (17) lub rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającym wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (18).

2.   Zasady dotyczące warunków dostawy i przechowywania zapasów szczepionki przeciw grypie ptaków we Wspólnocie mogą być przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2.

SEKCJA 2

Szczepienia interwencyjne

Artykuł 53

Szczepienie interwencyjne drobiu lub innych utrzymywanych ptaków

1.   Państwo Członkowskie może wprowadzić szczepienie interwencyjne drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, zgodnie z niniejszą sekcją, jako środek krótkoterminowy w celu opanowania ogniska, kiedy ocena ryzyka wskazuje na znaczne i bezpośrednie zagrożenie rozprzestrzeniania się grypy ptaków w Państwie Członkowskim lub na jego terytorium, jeżeli zajdzie jedna lub więcej z wymienionych poniżej okoliczności:

a)

wystąpi ognisko na terytorium tego Państwa Członkowskiego;

b)

wystąpi ognisko w pobliskim Państwie Członkowskim; lub

c)

wystąpi potwierdzona grypa ptaków wśród drobiu i innych utrzymywanych ptaków w pobliskim państwie trzecim.

2.   W przypadku gdy Państwo Członkowskie zamierza wprowadzić szczepienie interwencyjne, zgodnie z ust. 1, przedkłada ono Komisji do zatwierdzenia plan szczepienia interwencyjnego.

Plan ten jest zgodny ze strategią DIVA i zawiera przynajmniej następujące informacje:

a)

sytuację chorobową, która doprowadziła do zastosowania szczepienia interwencyjnego;

b)

obszar geograficzny, na którym stosowane ma być szczepienie interwencyjne i liczbę gospodarstw na tym obszarze oraz liczbę gospodarstw, w których przeprowadzone ma być szczepienie, w przypadku różnicy między tymi liczbami;

c)

gatunki i kategorie drobiu lub innych utrzymywanych ptaków lub, w stosownych przypadkach, drób lub grupę innych utrzymywanych ptaków, które mają być szczepione;

d)

przybliżoną liczbę drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, które mają być szczepione;

e)

skróconą charakterystykę szczepionki;

f)

przewidywany czas trwania kampanii szczepienia interwencyjnego;

g)

szczegółowe przepisy dotyczące przemieszczania szczepionego drobiu lub innych utrzymywanych ptaków pozostają bez uszczerbku dla środków przewidzianych w sekcjach 3, 4 i 5 rozdziału IV i sekcji 3 rozdziału V;

h)

kryteria podjęcia decyzji o tym, czy szczepienie interwencyjne ma być stosowane w gospodarstwach kontaktowych;

i)

ewidencjonowanie i rejestracja szczepionego drobiu lub innych utrzymywanych ptaków;

j)

badania kliniczne i laboratoryjne, jakie mają być wykonane w gospodarstwach, w których prowadzone ma być szczepienie interwencyjne i w innych gospodarstwach znajdujących się na obszarze szczepienia interwencyjnego w celu monitorowania sytuacji epidemiologicznej, skuteczności kampanii szczepienia interwencyjnego i kontrolowania przemieszczania szczepionego drobiu lub innych utrzymywanych ptaków.

3.   Szczegółowe zasady szczepienia interwencyjnego mogą zostać ustanowione zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2.

Artykuł 54

Zatwierdzenie planu szczepienia interwencyjnego

1.   Komisja niezwłocznie bada plan szczepienia interwencyjnego przewidziany w art. 53 ust. 2, wraz z zainteresowanym Państwem Członkowskim i możliwie najszybciej dokonuje przeglądu sytuacji w ramach Komitetu.

2.   Plan szczepienia interwencyjnego zostaje zatwierdzony zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 3.

Zatwierdzenie planu szczepienia interwencyjnego może obejmować środki ograniczające przemieszczanie drobiu lub innych utrzymywanych ptaków i produktów z nich pochodzących. Środki te mogą obejmować ograniczenia dotyczące poszczególnych grup drobiu i grup innych utrzymywanych ptaków oraz ustanowienie stref zamkniętych.

Artykuł 55

Odstępstwa

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 54, Państwa Członkowskie mogą stosować szczepienie interwencyjne przed zatwierdzeniem planu szczepienia interwencyjnego, z zachowaniem następujących warunków:

a)

przed rozpoczęciem szczepienia interwencyjnego, Komisja zostaje powiadomiona o planie szczepienia interwencyjnego i decyzji o zastosowaniu szczepienia interwencyjnego;

b)

zainteresowane Państwo Członkowskie zakazuje przemieszczania drobiu lub innych utrzymywanych ptaków i produktów z nich pochodzących, z wyjątkiem okoliczności spełniających warunki przewidziane w załączniku IX;

c)

decyzja o stosowaniu szczepienia interwencyjnego nie zagraża zwalczaniu choroby.

2.   W przypadku gdy Państwo Członkowskie stosuje odstępstwo przewidziane w ust. 1 Komitet możliwie najszybciej dokonuje analizy sytuacji chorobowej i planu szczepienia interwencyjnego.

3.   Zastosowane środki mogą zostać zatwierdzone lub zmienione zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 3.

SEKCJA 3

Szczepienie zapobiegawcze

Artykuł 56

Szczepienie zapobiegawcze drobiu lub innych utrzymywanych ptaków

1.   Państwa Członkowskie mogą wprowadzić szczepienie zapobiegawcze drobiu lub innych utrzymywanych ptaków jako środek długoterminowy zgodnie z niniejszą sekcją, jeśli uznają, że, na podstawie oceny ryzyka, niektóre obszary na ich terytorium, typy hodowli drobiu lub niektóre kategorie drobiu lub innych utrzymywanych ptaków lub grupy drobiu i grupy innych utrzymywanych ptaków są zagrożone grypą ptaków.

2.   W przypadku gdy Państwo Członkowskie zamierza wprowadzić szczepienia zapobiegawcze przewidziane w ust. 1, przedkłada Komisji do zatwierdzenia plan szczepienia zapobiegawczego.

Plan ten jest zgodny ze strategią DIVA i zawiera przynajmniej następujące informacje:

a)

jednoznaczny opis powodów szczepienia zapobiegawczego, w tym historię choroby;

b)

obszar, typ hodowli drobiu lub niektóre kategorie drobiu lub innych utrzymywanych ptaków lub grupy drobiu i grupy innych utrzymywanych ptaków, w przypadku których przeprowadzone ma być szczepienie zapobiegawcze i liczbę gospodarstw na tym obszarze oraz liczbę i typ gospodarstw, w których przeprowadzone ma być szczepienie, w przypadku różnicy między tymi liczbami;

c)

gatunki i kategorie drobiu lub innych utrzymywanych ptaków lub, w stosownych przypadkach, drób lub grupę innych utrzymywanych ptaków, które mają być szczepione;

d)

przybliżoną liczbę drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, które mają być szczepione;

e)

skróconą charakterystykę szczepionki;

f)

przewidywany czas trwania kampanii szczepienia zapobiegawczego;

g)

szczegółowe przepisy dotyczące przemieszczania szczepionego drobiu lub innych utrzymywanych ptaków pozostają bez uszczerbku dla środków przewidzianych w sekcjach 3, 4 i 5 rozdziału IV i sekcji 3 rozdziału V;

h)

ewidencjonowanie i rejestracja szczepionego drobiu lub innych utrzymywanych ptaków;

i)

badania laboratoryjne, jakie mają być wykonane zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym w gospodarstwach, w których prowadzone ma być szczepienie zapobiegawcze jednocześnie z przeprowadzaniem nadzoru i badań w odpowiedniej liczbie innych gospodarstw znajdujących się na obszarze szczepienia lub grupy drobiu i grupy innych utrzymywanych ptaków, w celu monitorowania sytuacji epidemiologicznej, skuteczności kampanii szczepienia zapobiegawczego i kontrolowania przemieszczania szczepionego drobiu lub innych utrzymywanych ptaków.

3.   Szczegółowe zasady szczepienia zapobiegawczego mogą zostać ustanowione zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2.

Artykuł 57

Zatwierdzenie planu szczepienia zapobiegawczego

1.   Komisja niezwłocznie bada plan szczepienia zapobiegawczego przewidziany w art. 56 ust. 2 wraz z zainteresowanym Państwem Członkowskim i możliwie najszybciej dokonuje przeglądu sytuacji w ramach Komitetu.

2.   Plan szczepienia zapobiegawczego zostaje zatwierdzony zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 3.

Zatwierdzenie planu szczepienia zapobiegawczego może obejmować środki ograniczające przemieszczanie drobiu lub innych utrzymywanych ptaków. Środki te mogą obejmować ograniczenia dotyczące poszczególnych grup drobiu i grup innych utrzymywanych ptaków oraz ustanowienie stref zamkniętych.

SEKCJA 4

Banki szczepionek

Artykuł 58

Wspólnotowy bank szczepionek

1.   Wspólnotowy bank szczepionek dla przechowywania wspólnotowych rezerw szczepionek przeciw grypie ptaków dopuszczonych zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE lub rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 może zostać utworzony zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2.

2.   Państwo Członkowskie ma dostęp do wspólnotowego banku szczepionek na wniosek złożony Komisji.

3.   W przypadku gdy jest to w interesie Wspólnoty, Komisja może dostarczać szczepionki krajom trzecim.

Bez uszczerbku dla umów zawartych przez Wspólnotę z krajami trzecimi, zezwolenie na dostęp krajów trzecich do wspólnotowego banku szczepionek jest udzielane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 3, z zastrzeżeniem przyjęcia zgodnie z tą procedurą szczegółowych ustaleń pomiędzy Komisją a danym krajem trzecim, dotyczących współpracy finansowej i technicznej.

Artykuł 59

Krajowe banki szczepionek

1.   Państwa Członkowskie mogą, w ramach planów gotowości przewidzianych w art. 62, założyć lub prowadzić krajowy bank szczepionek do przechowywania rezerw szczepionek przeciw grypie ptaków, dopuszczonych zgodnie z art. 5–15 dyrektywy 2001/82/WE, które mają być stosowane do szczepień interwencyjnych lub zapobiegawczych.

2.   Państwo Członkowskie prowadzące krajowy bank szczepionek informuje Komisję o ilościach i rodzajach przechowywanych szczepionek.

ROZDZIAŁ X

WSPÓLNOTOWE ŚRODKI KONTROLI, SANKCJE I PLANY GOTOWOŚCI

Artykuł 60

Wspólnotowe środki kontroli

Eksperci Komisji mogą we współpracy z właściwym organem prowadzić kontrole na miejscu, w stopniu, w jakim jest to konieczne dla zapewnienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy zgodnie z decyzją Komisji 98/139/WE z dnia 4 lutego 1998 r. ustanawiającą niektóre szczegółowe zasady dotyczące kontroli na miejscu, przeprowadzanych w dziedzinie weterynarii przez ekspertów Komisji w Państwach Członkowskich (19) i art. 45 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (20).

Artykuł 61

Sankcje

Państwa Członkowskie ustanawiają zasady stosowania sankcji za naruszenie przepisów krajowych przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy i podejmują wszelkie środki konieczne dla zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach nie później niż do dnia określonego w art. 67 ust. 1 akapit pierwszy i powiadamiają ją niezwłocznie o wszelkich kolejnych zmianach ich dotyczących.

Artykuł 62

Plany gotowości

1.   Państwa Członkowskie opracowują plan gotowości zgodnie z załącznikiem X, określający środki krajowe stosowane w przypadku wystąpienia ogniska, i przedkładają taki plan Komisji do zatwierdzenia.

2.   Plan gotowości udostępnia infrastrukturę, urządzenia, pracowników i inne właściwe materiały konieczne dla szybkiego i skutecznego wyeliminowania ogniska. Plan ten zawiera wskazówki dotyczące liczby i położenia wszystkich komercyjnych gospodarstw drobiarskich. Plan gotowości powinien wskazywać maksymalną liczbę drobiu, w rozbiciu na gatunki, jaka mogłaby się znajdować w tych gospodarstwach komercyjnych. Państwa Członkowskie powinny również oszacować ilość szczepionki, jaka byłaby potrzebna w przypadku szczepienia interwencyjnego.

3.   Obowiązują przepisy dotyczące ścisłej współpracy pomiędzy właściwymi organami odpowiedzialnymi za poszczególne sektory, zwłaszcza organami odpowiedzialnymi za zdrowie zwierząt, zdrowie publiczne, zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym oraz zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, w szczególności dla zapewnienia prawidłowego powiadamiania rolników, pracowników sektora drobiarskiego i obywateli o ryzyku.

4.   Komisja bada plany gotowości w celu ustalenia, czy pozwalają one na osiągnięcie zamierzonego celu, i proponuje zainteresowanemu Państwu Członkowskiemu wszelkie wymagane zmiany, w szczególności dla zapewnienia zgodności z planami innych Państw Członkowskich.

Plany gotowości są zatwierdzane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2. Wszelkie późniejsze zmiany takiego planu przyjmowane są zgodnie z tą samą procedurą.

5.   Państwo Członkowskie aktualizuje plan gotowości przynajmniej raz na pięć lat i przedkłada go Komisji do zatwierdzenia zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2.

6.   Poza środkami przewidzianymi w ust. 1–4, dodatkowe zasady dla zapewniania szybkiego i skutecznego wyeliminowania grypy ptaków, w tym przepisy dotyczące ośrodków zwalczania choroby, grup ekspertów i ćwiczeń alarmowych w czasie rzeczywistym, mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2.

ROZDZIAŁ XI

UPRAWNIENIA WYKONAWCZE I PROCEDURA KOMITETU

Artykuł 63

Uprawnienia wykonawcze

1.   Szczegółowe zasady konieczne dla wdrożenia niniejszej dyrektywy przyjmowane są zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2, i mogą obejmować w szczególności konkretne przepisy dotyczące:

a)

usuwania zwłok; oraz

b)

przemieszczania i poddawania obróbce paszy, ściółki, zużytej ściółki, obornika i gnojowicy – skażonych lub w przypadku których istnieje podejrzenie skażenia.

2.   O wszelkich zmianach w załącznikach uwzględniających postęp naukowy i techniczny decyduje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2.

3.   Szczegółowe przepisy wymagane w danej sytuacji epidemiologicznej dla uzupełnienia minimalnych środków kontroli przewidzianych w niniejszej dyrektywie przyjmowane są zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 3.

4.   Bez uszczerbku dla środków ochrony przewidzianych w art. 9 dyrektywy Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącej kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym ze względu na wprowadzenie rynku wewnętrznego (21) lub art. 10 dyrektywy Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącej kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (22), tymczasowe środki interwencyjne wymagane w wypadku poważnego zagrożenia dla zdrowia wywołanego wirusami grypy pochodzącymi od ptaków innymi niż określone w art. 2 pkt 1 przyjmowane są zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 3.

Artykuł 64

Procedura komitetu

1.   Komisja jest wspierana przez Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowiony na mocy rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (23).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 tej decyzji ustala się na 15 dni.

4.   Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 65

Uchylenie

Dyrektywę 92/40/EWG uchyla się z dniem 1 lipca 2007 r. Odesłania do dyrektywy 92/40/EWG należy rozumieć jako odesłania do niniejszej dyrektywy i należy je odczytywać zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku XI.

Artykuł 66

Przepisy przejściowe

1.   Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się nadal plany gotowości dotyczące zwalczania grypy ptaków zatwierdzone zgodnie z art. 17 ust. 4 dyrektywy 92/40/EWG i obowiązujące w dniu 1 lipca 2007 r.

Do dnia 30 września 2007 r. Państwa Członkowskie przedłożą jednak Komisji zmiany do tych planów gotowości, tak aby dostosować je do niniejszej dyrektywy.

Te zmienione plany zostają przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2.

2.   W czasie transpozycji niniejszej dyrektywy, dalsze przepisy przejściowe dotyczące zwalczania grypy ptaków mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2.

Artykuł 67

Transpozycja

1.   Państwa Członkowskie wprowadzają w życie najpóźniej do dnia 1 lipca 2007 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do stosowania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie informują one o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 68

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 69

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 20 grudnia 2005 r.

W imieniu Rady

M. BECKETT

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 1 grudnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia z dnia 28 września 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Dz.U. L 167 z 22.6.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(4)  Dz.U. L 142 z 30.4.2004, str. 1.

(5)  Dz.U. L 340 z 31.12.1993, str. 21. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, str. 1).

(6)  Dz.U. L 278 z 31.10.2000, str. 26. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/279/WE (Dz.U. L 99 z 16.4.2002, str. 17).

(7)  Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 58. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/216/WE (Dz.U. L 67 z 5.3.2004, str. 27).

(8)  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(9)  Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 416/2005 (Dz.U. L 66 z 12.3.2005, str. 10).

(10)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Wersja poprawiona w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 22.

(11)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1. Wersja poprawiona w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 3.

(12)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(13)  Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 1.

(14)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1/2005 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, str. 1).

(15)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11.

(16)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19.

(17)  Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/28/WE (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 58).

(18)  Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 1.

(19)  Dz.U. L 38 z 12.2.1998, str. 10.

(20)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1. Wersja poprawiona w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1.

(21)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33).

(22)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14).

(23)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1642/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 4).


ZAŁĄCZNIK I

(o którym mowa w art. 2)

Definicja grypy ptaków

1.

„grypa ptaków” oznacza zakażenie drobiu lub innych utrzymywanych ptaków wywołane przez jakikolwiek wirus grypy typu A:

a)

podtypów H5 lub H7; lub

b)

z indeksem dożylnej zjadliwości wirusa (IVPI) u 6-cio tygodniowych kurcząt wynoszącym powyżej 1,2;

2.

„wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)” oznacza zakażenie drobiu lub innych utrzymywanych ptaków wywołane:

a)

wirusami grypy ptaków podtypów H5 i H7, z sekwencjami genomu kodującymi liczne aminokwasy zasadowe w miejscu cięcia cząsteczki hemaglutyniny podobnymi do sekwencji obserwowanych w innych wirusach HPAI, wskazujących na możliwość rozszczepienia cząsteczki hemaglutyniny przez większość proteaz gospodarza; lub

b)

z wirusami grypy ptaków z indeksem dożylnej zjadliwości wirusa u 6-cio tygodniowych kurcząt wynoszącym powyżej 1,2;

3.

„grypa ptaków o niskiej zjadliwości (LPAI)” oznacza zakażenie drobiu lub innych utrzymywanych ptaków wywołane wirusami grypy ptaków podtypów H5 i H7, których nie obejmuje definicja w ust. 2.


ZAŁĄCZNIK II

(o którym mowa w art. 5 ust. 2)

Powiadomienie o chorobie i dodatkowe informacje epidemiologiczne, jakie mają dostarczyć państwa członkowskie

1.

W ciągu 24 godzin od potwierdzenia ogniska pierwotnego lub wykrycia grypy ptaków w ubojni lub w środku transportu, dane Państwo Członkowskie powiadamia, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5 dyrektywy 82/894/EWG, o:

a)

dacie powiadomienia;

b)

czasie powiadomienia;

c)

nazwie zainteresowanego Państwa Członkowskiego;

d)

nazwie choroby;

e)

liczbie ognisk lub pozytywnych wyników badań na obecność grypy ptaków w ubojni lub w środku transportu;

f)

dacie pierwszego podejrzenia wystąpienia choroby;

g)

dacie potwierdzenia;

h)

metodach użytych dla potwierdzenia;

i)

tym, czy choroba została potwierdzona w gospodarstwie, ubojni lub w środku transportu;

j)

położeniu geograficznym ogniska lub pozytywnych wyników badań na obecność grypy ptaków w ubojni lub w środku transportu;

k)

zastosowanych środkach zwalczania choroby.

2.

W przypadku pozytywnych wyników badań na obecność grypy ptaków w ubojniach lub w środku transportu zainteresowane Państwo Członkowskie musi poza danymi, o których mowa w ust. 1, dostarczyć następujące informacje:

a)

szacowaną liczbę, według kategorii, podatnego drobiu lub innych utrzymywanych ptaków w ubojni lub w środku transportu;

b)

szacowaną liczbę, według kategorii, martwego drobiu lub innych utrzymywanych ptaków w ubojni lub w środku transportu;

c)

dla każdej kategorii drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, ustaloną zachorowalność i szacowaną liczbę drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, u którego potwierdzono grypę ptaków;

d)

szacowaną liczbę drobiu lub innych utrzymywanych ptaków zabitych lub ubitych w ubojni lub w środku transportu;

e)

szacowaną liczbę usuniętego drobiu lub innych utrzymywanych ptaków;

f)

w przypadku ubojni, odległość od najbliższego komercyjnego gospodarstwa zawierającego drób lub inne utrzymywane ptaki;

g)

położenie gospodarstwa lub gospodarstw pochodzenia drobiu zakażonego lub zwłok.

3.

W przypadku ognisk wtórnych informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą zostać przesłane w terminach wyznaczonych w art. 4 ust. 1 dyrektywy 82/894/EWG.

4.

Zainteresowane Państwo Członkowskie zapewnia, że po informacjach, jakie mają zostać przekazane zgodnie z ust. 1, 2 i 3 w związku z ogniskiem lub pozytywnymi wynikami badań na obecność grypy ptaków w ubojni lub środku transportu, Komisji i innym Państwom Członkowskim możliwie najszybciej przekazywane jest pisemne sprawozdanie, które zawiera przynajmniej:

a)

datę, w której drób lub inne utrzymywane ptaki w gospodarstwie, ubojni lub środku transportu zostały zabite lub ubite, a ich zwłoki usunięte;

b)

wszelkie informacje dotyczące ewentualnego pochodzenia grypy ptaków lub, jeżeli została potwierdzona, jej faktycznego pochodzenia;

c)

informacje na temat systemu kontroli utworzonego dla zapewnienia, że środki przewidziane w zakresie kontroli przemieszczania zwierząt są skutecznie wdrażane;

d)

w przypadku wykrycia grypy ptaków w ubojni lub w środku transportu – typ genetyczny odpowiedzialnego wirusa;

e)

w przypadku gdy drób lub inne utrzymywane ptaki zostały zabite lub ubite w gospodarstwach kontaktowych lub w gospodarstwach, w których znajduje się drób lub inne utrzymywane ptaki podejrzane o zakażenie wirusem grypy ptaków, informacje dotyczące:

i)

daty zabicia lub ubicia oraz szacowanej liczby drobiu lub innych utrzymywanych ptaków z każdej kategorii ubitych lub zabitych w każdym gospodarstwie;

ii)

powiązania epidemiologicznego pomiędzy źródłem zakażenia a każdym gospodarstwem kontaktowym lub inne powody, który spowodowały podejrzenie występowania grypy ptaków;

iii)

w przypadku gdy drób lub inne utrzymywane ptaki w gospodarstwach kontaktowych nie zostały zabite lub ubite, należy dostarczyć informacje dotyczące powodów podjęcia decyzji o ich nie zabijaniu lub nie ubijaniu.

5.

W przypadku potwierdzenia grypy ptaków u żywego drobiu, innych utrzymywanych ptaków lub w produktach drobiowych wwożonych lub wprowadzanych na granicach Wspólnoty, w placówkach kontroli granicznej lub w stacjach kwarantanny lub ośrodkach działających zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym importu, właściwy organ musi niezwłocznie powiadomić o tym Komisję i złożyć sprawozdanie o zastosowanych środkach.

6.

Komisja i inne Państwa Członkowskie muszą zostać powiadomione w terminie 24 godzin w przypadku gdy w wyniku prowadzenia jakiegokolwiek nadzoru zostało zidentyfikowane poważne zagrożenie dla zdrowia.


ZAŁĄCZNIK III

(o którym mowa w art. 8 ust. 3 i art. 13 ust. 3)

Pozwolenie na wycofanie jaj z gospodarstwa zgodnie z art. 8 ust. 3 i art. 13 ust. 3

Właściwy organ może zezwolić na transport jaj z gospodarstwa z zastrzeżeniem przepisów art. 8 ust. 3 i art. 13 ust. 3 niniejszej dyrektywy do zakładu zatwierdzonego do produkcji produktów jajczarskich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 („wyznaczonego zakładu”), z zachowaniem następujących warunków:

1)

aby można było pozwolić na przemieszczenie jaj z gospodarstwa pochodzenia, muszą one być przesłane z gospodarstwa, w którym podejrzewa się wystąpienie grypy ptaków bezpośrednio do wyznaczonego zakładu; każda partia przed wysyłką musi zostać opieczętowana przez urzędowego lekarza weterynarii odpowiedzialnego za gospodarstwo, w którym podejrzewa się wystąpienie grypy ptaków lub pod jego nadzorem i musi pozostać opieczętowana podczas transportu do wyznaczonego zakładu;

2)

urzędowy lekarz weterynarii odpowiedzialny za gospodarstwo pochodzenia jaj informuje właściwy organ wyznaczonego zakładu o planowanej wysyłce jaj do tego zakładu;

3)

właściwy organ odpowiedzialny za wyznaczony zakład zapewnia, że:

a)

jaja, o których mowa w ust. 1 są trzymane oddzielnie od innych jaj od czasu przybycia do czasu ich przetworzenia;

b)

skorupy jaj są usuwane;

c)

opakowanie jaj zostaje zniszczone lub oczyszczone i odkażone w taki sposób, aby zniszczyć wszystkie wirusy grypy ptaków;

d)

jaja, o których mowa w ust. 1 są transportowane w oczyszczonych i odkażonych pojazdach. Wobec pracowników pracujących przy transporcie jaj oraz w stosunku do urządzeń i pojazdów używanych do transportu jaj, stosuje się środki bezpieczeństwa biologicznego.


ZAŁĄCZNIK IV

(o którym mowa w art. 15 ust. 2, art. 32 ust. 2 i art. 42 ust. 2)

Główne kryteria i czynniki ryzyka, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu środków w gospodarstwie kontaktowym lub gospodarstwach kontaktowych i na obszarach zagrożonych w dalszych strefach zamkniętych

Kryteria orientacyjne

Za likwidacją ptaków

Przeciwko likwidacji ptaków

Objawy kliniczne sugerujące grypę ptaków

Brak objawów klinicznych sugerujących grypę ptaków w gospodarstwie kontaktowym oraz brak powiązania epidemiologicznego

Wysoka podatność głównego gatunku drobiu

Niska podatność głównego gatunku drobiu

Przemieszczanie drobiu lub innych utrzymywanych ptaków z gospodarstw, na terenie których potwierdzono obecność grypy ptaków do gospodarstw kontaktowych po prawdopodobnym czasie wprowadzenia wirusa do zakażonego gospodarstwa

Nie potwierdzono przemieszczania drobiu lub innych utrzymywanych ptaków z gospodarstw, na terenie których potwierdzono obecność grypy ptaków do gospodarstw kontaktowych po prawdopodobnym czasie wprowadzenia wirusa do zakażonego gospodarstwa

Położenie gospodarstw kontaktowych na obszarze o dużej gęstości populacji drobiu

Położenie gospodarstw kontaktowych na obszarze o małej gęstości populacji drobiu

Choroba jest obecna od jakiegoś czasu, a wirus może się rozprzestrzeniać z gospodarstw, na terenie których potwierdzono obecność grypy ptaków przed zastosowaniem środków eliminowania wirusa

Choroba jest obecna ale rozprzestrzenianie się wirusa z gospodarstw, na terenie których potwierdzono obecność grypy ptaków przed zastosowaniem środków eliminowania wirusa, jest ograniczone

Położenie gospodarstw kontaktowych w obrębie 500 metrów (1) od gospodarstw, na terenie których potwierdzono obecność grypy ptaków

Położenie gospodarstw kontaktowych w obrębie powyżej 500 metrów (1) od gospodarstw, na terenie których potwierdzono obecność grypy ptaków

Gospodarstwa kontaktowe powiązane są z więcej niż jednym gospodarstwem, na terenie którego potwierdzono obecność grypy ptaków

Gospodarstwa kontaktowe nie są powiązane z gospodarstwami, na terenie których potwierdzono obecność grypy ptaków

Epidemia nie jest pod kontrolą, a liczba gospodarstw, na terenie których potwierdzono obecność grypy ptaków, rośnie

Epidemia jest pod kontrolą


(1)  W przypadku bardzo dużej gęstości populacji drobiu należy wziąć pod uwagę większą odległość.


ZAŁĄCZNIK V

(o którym mowa w art. 39 ust. 1)

Kryteria odnoszące się do decyzji o zastosowaniu środków w stosunku do gospodarstw w związku z LPAI

Decydując o przemieszczaniu drobiu lub jaj i likwidacji ptaków z gospodarstw zgodnie z art. 39 ust. 1, właściwy organ uwzględnia przynajmniej następujące kryteria:

a)

gatunki, których to dotyczy;

b)

liczbę gospodarstw na terenie otaczającym gospodarstwo wysyłki;

c)

położenie wyznaczonych ubojni, wylęgarni i zakładów pakowania;

d)

środki bezpieczeństwa biologicznego stosowane w stosunku do gospodarstw, grup drobiu i grup innych utrzymywanych ptaków podczas transportu i uboju;

e)

trasę transportu;

f)

dowody na rozprzestrzenianie się;

g)

zagrożenie zdrowia publicznego, jeśli występuje;

h)

dalszą obróbkę danych produktów;

i)

oddziaływanie społeczno-ekonomiczne i inne oddziaływania.


ZAŁĄCZNIK VI

(o którym mowa w art. 48)

Zasady i procedury oczyszczania, odkażania i poddawania obróbce gospodarstw

1)

W przypadku oczyszczania, odkażania i poddawania obróbce przewidzianych w art. 48, stosuje się następujące ogólne zasady i procedury:

a)

czynności oczyszczania i odkażania oraz, w razie konieczności, niszczenie gryzoni i owadów, muszą być przeprowadzone pod urzędowym nadzorem i zgodnie z instrukcjami urzędowego lekarza weterynarii;

b)

środki odkażające, które mają być użyte, i ich stężenia muszą być zatwierdzone przez właściwy organ w celu zapewnienia zniszczenia wirusa grypy ptaków;

c)

środków odkażających powinno się używać zgodnie z zaleceniami producenta, jeśli są one dostępne, albo zgodnie z instrukcjami urzędowego lekarza weterynarii lub właściwego organu, jeżeli takie istnieją;

d)

wyboru środków odkażających i procedur odkażania należy dokonać biorąc pod uwagę specyfikę gospodarstw, pojazdów i przedmiotów, które mają być poddane obróbce;

e)

warunki stosowania środków odtłuszczających i odkażających muszą gwarantować, że nie została osłabiona skuteczność tych środków; należy przestrzegać w szczególności parametrów technicznych określonych przez producenta, takich jak ciśnienie, minimalna temperatura oraz wymagany czas kontaktu;

f)

niezależnie od rodzaju użytego środka odkażającego, należy stosować następujące ogólne zasady:

i)

starannie nasączyć środkiem odkażającym ściółkę, podściółkę oraz odchody;

ii)

umyć i wyczyścić, starannie szorując, podłoże, podłogi, rampy i ściany, jeżeli jest to możliwe – po usunięciu lub rozebraniu wyposażenia lub instalacji, które, pozostawione zmniejszyłyby skuteczność procedur oczyszczania i odkażania;

iii)

następnie zastosować środek odkażający przez minimalny czas kontaktu według zaleceń producenta;

g)

w przypadku gdy oczyszczanie odbywa się za pomocą cieczy pod ciśnieniem należy unikać ponownego skażenia uprzednio oczyszczonych części;

h)

należy przewidzieć mycie, odkażanie lub zniszczenie wyposażenia, instalacji, przedmiotów lub czegokolwiek, co może być skażone;

i)

po odkażeniu należy unikać ponownego skażenia;

j)

oczyszczanie i odkażanie, które są wymagane w ramach niniejszej dyrektywy należy udokumentować w rejestrze gospodarstwa lub pojazdu, a tam, gdzie wymagana jest zgoda urzędowa, urzędowy lekarz weterynarii sprawujący nadzór lub osoba pod jego nadzorem musi to poświadczyć;

k)

oczyszczanie i odkażanie pojazdów używanych do transportu i przez personel.

2)

Oczyszczanie i odkażanie zakażonego gospodarstwa wykonuje się według następujących zasad i procedur:

a)

oczyszczanie i odkażanie wstępne:

i)

podczas zabijania drobiu lub innych utrzymywanych ptaków należy przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki w celu uniknięcia lub zminimalizowania szerzenia się wirusa grypy ptaków; powyższe środki muszą obejmować instalację tymczasowego wyposażenia odkażającego, dostarczenie odzieży ochronnej, prysznice, odkażanie użytego sprzętu, instrumentów i urządzeń oraz wyłączenie zasilania sytemu wentylacji;

ii)

zwłoki zabitego drobiu lub innych utrzymywanych ptaków muszą zostać spryskane środkiem odkażającym;

iii)

wszelki transport zwłok drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, które muszą być wywiezione lub wyniesione z gospodarstwa w celu usunięcia, odbywa się w zamkniętych, szczelnych pojazdach lub pojemnikach, pod urzędowym nadzorem, w taki sposób, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa grypy ptaków;

iv)

możliwie najszybciej po wywiezieniu zabitego drobiu lub innych utrzymywanych ptaków w celu usunięcia, te części gospodarstwa, w których przebywały zwierzęta oraz wszelkie części innych budynków, podwórza itp. skażone podczas zabijania lub badania pośmiertnego, muszą być odkażone środkami zatwierdzonymi zgodnie z art. 48;

v)

wszelkie tkanki lub krew wydzielone podczas zabijania lub przy badaniach pośmiertnych muszą być starannie zebrane i usunięte razem z zabitym drobiem lub innymi utrzymywanymi ptakami;

vi)

środki odkażające muszą pozostać na powierzchni przynajmniej przez 24 godziny;

b)

końcowe oczyszczanie i odkażanie:

i)

obornik i zużyta podściółka muszą zostać usunięte i poddane obróbce zgodnie z ust. 3 lit. a);

ii)

tłuszcz i brud należy usunąć ze wszystkich powierzchni za pomocą środka odtłuszczającego i powierzchnie te oczyścić wodą;

iii)

po obmyciu zimną wodą, należy zastosować spryskiwanie środkiem odkażającym;

iv)

po upływie siedmiu dni we wszystkich gospodarstwach należy zastosować środki odtłuszczające, następnie spłukać wodą i spryskać środkiem odkażającym i ponownie spłukać wodą.

3)

Skażoną ściółkę, obornik i gnojowicę należy odkazić zgodnie z następującymi zasadami i procedurami:

a)

obornik i zużyta ściółka zostają:

i)

poddane działaniu pary o temperaturze przynajmniej 70o C;

ii)

zniszczone poprzez spalenie;

iii)

zakopane na taką głębokość, aby dzikie ptaki i inne zwierzęta nie miały do nich dostępu; albo

iv)

ułożone w stosy aż do zagrzania się, spryskane środkiem odkażającym i pozostawione przez przynajmniej 42 dni;

b)

gnojowicę trzeba przechowywać przez co najmniej 60 dni od momentu dodania ostatniego materiału zakażonego, chyba że właściwy organ zezwoli na krótszy okres przechowywania gnojowicy, która została skutecznie poddana obróbce zgodnie z instrukcjami urzędowego lekarza weterynarii w celu zapewnienia zniszczenia wirusa.

Właściwy organ może zezwolić na transport obornika, ściółki i podściółki, które mogą być skażone do zatwierdzonego zakładu oczyszczania w celu poddania obróbce zapewniającej zniszczenie wszelkich wirusów grypy albo do tymczasowego przechowywania przed zniszczeniem lub poddaniem obróbce, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 lub z zasadami szczegółowymi, o których mowa w art. 63 ust. 1 niniejszej dyrektywy. Transport taki odbywa się w zamkniętych, szczelnych pojazdach lub pojemnikach, pod urzędowym nadzorem i w taki sposób, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa grypy ptaków.

4)

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2, właściwy organ może jednak ustalić szczegółowe procedury oczyszczania i odkażania, biorąc pod uwagę rodzaj gospodarstwa i warunki klimatyczne. Właściwy organ powiadamia Komisję w przypadku zastosowania tego odstępstwa oraz podaje szczegóły tych procedur.

5)

Bez uszczerbku dla art. 48 lit. b), jeżeli właściwy organ uzyska pewność, że jakiekolwiek gospodarstwo lub część jakiegokolwiek gospodarstwa z jakiegokolwiek względu nie mogą zostać poddane oczyszczaniu i odkażaniu, może on objąć zakazem wstępu lub wjazdu do tych gospodarstw lub do części tych gospodarstw wszelkie osoby, pojazdy, drób, inne utrzymywane ptaki lub ssaki domowe lub wszelkie przedmioty, a zakaz taki pozostaje w mocy co najmniej przez 12 miesięcy.


ZAŁĄCZNIK VII

(o którym mowa w art. 51 ust. 1)

Laboratorium referencyjne wspólnoty zajmujące się grypą ptaków

1.

Laboratorium referencyjnym Wspólnoty zajmującym się grypą ptaków jest:

Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Surrey KT 15 3NB, Zjednoczone Królestwo.

2.

Laboratorium referencyjne Wspólnoty pełni następujące funkcje i zadania:

a)

koordynowanie w porozumieniu z Komisją stosowanych metod diagnostyki grypy ptaków w Państwach Członkowskich, w szczególności poprzez;

i)

określanie rodzajów, przechowywanie i dostarczanie szczepów wirusa grypy ptaków do prowadzenia badań serologicznych oraz przygotowywanie antysurowic;

ii)

dostarczanie standardowych surowic i innych odczynników wzorcowych krajowym laboratoriom referencyjnym w celu dokonywania normalizacji badań i odczynników, jakie będą stosowane w Państwach Członkowskich;

iii)

tworzenie i gromadzenie banku szczepów i izolatów wirusów grypy ptaków;

iv)

okresowe organizowanie porównawczych badań procedur diagnostycznych na poziomie wspólnotowym;

v)

gromadzenie i zestawianie danych i informacji o stosowanych metodach diagnostycznych oraz wyników testów przeprowadzanych we Wspólnocie;

vi)

określanie właściwości wydzielonych szczepów wirusów grypy ptaków przy użyciu najnowszych dostępnych metod w celu lepszego zrozumienia epizootiologii grypy ptaków, jak również celem uzyskania wglądu w epizootiologię wirusa, a głównie w jego wysoce zjadliwe i potencjalnie zjadliwe szczepy;

vii)

bieżące nadzorowanie rozwoju zwalczania, zapobiegania i epizootiologii grypy ptaków na całym świecie;

viii)

posiadanie wiedzy specjalistycznej w dziedzinie wirusa grypy ptaków, jak i innych pokrewnych wirusów w celu przeprowadzenia szybkiej diagnostyki różnicowej;

ix)

nabywanie wiedzy w zakresie przygotowywania i stosowania immunopreparatów weterynaryjnych stosowanych do zwalczania grypy ptaków;

b)

czynny udział w rozpoznawaniu ognisk we Wspólnocie poprzez otrzymywanie wydzielonych szczepów wirusów grypy pochodzących od ptaków w celach potwierdzenia diagnostyki oraz badań charakteryzacyjnych i epidemiologicznych, a także uzyskiwanie izolatów wirusa z pierwotnych ognisk, dostarczanych przez kraje trzecie upoważnione do wwozu żywego drobiu i mięsa do Wspólnoty zgodnie z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym; laboratorium referencyjne Wspólnoty wykonuje na otrzymanych izolatach wirusa w szczególności:

i)

analizę sekwencji nukleotydów w celu określenia sekwencji wyprowadzonych aminokwasów zasadowych w miejsce rozszczepienia cząsteczki hemaglutyniny;

ii)

określenie wskaźnika zjadliwości dożylnej (IVPI);

iii)

typowanie antygeniczne;

iv)

analizę filogenetyczną pomocną w dochodzeniach epidemiologicznych;

c)

ułatwianie szkolenia i dokształcania specjalistów w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w celu harmonizacji jej technik na terenie Wspólnoty;

d)

opracowanie programu i dokumentów roboczych na coroczne zgromadzenie krajowych laboratoriów referencyjnych;

e)

pomoc w prowadzeniu badań w zakresie grypy ptaków u drobiu i dzikiego ptactwa, które mają być wykonywane w Państwach Członkowskich poprzez dostarczanie antygenów w ramach programu i zatwierdzonych procedur badań oraz opracowanie sprawozdania podsumowującego wyniki badań;

f)

kontrolowanie ewentualnego wpływu zoonotycznego wywieranego przez wirusy grypy ptaków i współpraca z uznanymi międzynarodowo laboratoriami zajmującymi się grypą ludzką;

g)

opracowywanie w porozumieniu z Komisją planu kryzysowego i gotowości przewidującego współpracę z laboratorium referencyjnym w zakresie grypy ptaków Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), jak również, w stosownych przypadkach, z innymi uznanymi międzynarodowo laboratoriami na terytorium Wspólnoty.


ZAŁĄCZNIK VIII

(o którym mowa w art. 51 ust. 3)

Funkcje i zadania krajowych laboratoriów referencyjnych

1.

Krajowe laboratoria referencyjne są odpowiedzialne za zapewnienie wykonywania badań laboratoryjnych w celu wykrycia obecności grypy ptaków w każdym Państwie Członkowskim i identyfikacji typu genetycznego izolatów wirusa zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym. W tym celu, zawierają one specjalne porozumienia z laboratorium referencyjnym Wspólnoty lub innymi laboratoriami krajowymi.

2.

Krajowe laboratoria referencyjne niezwłocznie przedkładają izolaty wirusa grypy pochodzącego od ptaków laboratorium referencyjnemu Wspólnoty w celu pełnej charakteryzacji:

a)

z wszystkich pierwotnych ognisk grypy ptaków;

b)

w przypadku ognisk wtórnych, z reprezentacyjnej liczby ognisk;

c)

w przypadku wykrycia wirusów grypy innych niż te, o których mowa w załączniku I pkt 1 u drobiu, innych utrzymywanych ptaków lub ssaków, stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia.

3.

Krajowe laboratorium referencyjne w każdym Państwie Członkowskim jest odpowiedzialne za koordynację norm i metod diagnostycznych w każdym laboratorium diagnostycznym grypy ptaków w obrębie danego Państwa Członkowskiego. W tym celu:

a)

może ono dostarczać odczynniki diagnostyczne laboratoriom krajowym;

b)

kontroluje jakość wszystkich odczynników diagnostycznych stosowanych w Państwie Członkowskim;

c)

okresowo prowadzi testy porównawcze;

d)

przechowuje izolaty wirusa grypy ptaków z ognisk i wszelkich innych wirusów pochodzących od ptaków wykrytych w danym Państwie Członkowskim;

e)

współpracuje z krajowymi laboratoriami zajmującymi się grypą ludzką.


ZAŁĄCZNIK IX

(o którym mowa w art. 55 ust. 1 lit. b))

Wymogi dotyczące przemieszczania drobiu lub innych utrzymywanych ptaków i produktów drobiowych stosowane w odniesieniu do szczepienia interwencyjnego

1)

Państwa Członkowskie zapewniają, że środki kontroli przemieszczania drobiu lub innych utrzymywanych ptaków szczepionych zgodnie z art. 55 i ich produktów stosowane są jak określono w ust. 3–8 zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym.

2)

Wszelkie pojazdy lub środki transportu i urządzenia używane do transportu żywego drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, jaj lub mięsa drobiowego w kontekście niniejszego załącznika poddawane są jednej lub kilku procedurom oczyszczania, odkażania i obróbki przewidzianym w art. 48 niezwłocznie po ich użyciu.

3)

Do przemieszczania żywego drobiu lub innych utrzymywanych ptaków i jaj na obszarze szczepienia stosuje się następujące przepisy:

a)

jaja wylęgowe:

i)

pochodzą ze szczepionego lub nieszczepionego stada hodowlanego, które było badane z wynikiem korzystnym, zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym;

ii)

przed wysyłką były odkażone zgodnie z metodą zatwierdzoną przez właściwy organ;

iii)

są transportowane bezpośrednio do wylęgarni przeznaczenia;

iv)

ich pochodzenie jest identyfikowalne w obrębie wylęgarni;

b)

jaja pochodzą ze szczepionego lub nieszczepionego stada nieśnego, które było badane z wynikiem korzystnym, zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym i są transportowane:

i)

do zakładu pakowania wyznaczonego przez właściwy organ („wyznaczony zakład pakowania”), pod warunkiem, że jaja te są zapakowane w opakowanie jednorazowego użytku i że stosuje się wszystkie środki bezpieczeństwa biologicznego, jakich wymaga właściwy organ; lub

ii)

do zakładu w celu produkcji wyrobów jajczarskich, na mocy rozdziału II sekcji X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dla poddania czynnościom produkcyjnym i obróbce zgodnie z rozdziałem XI załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

c)

pisklęta jednodniowe:

i)

pochodzą z jaj wylęgowych spełniających warunki określone w lit. a);

ii)

zostają umieszczone w kurnikach lub obiektach, w których nie przebywa stale żaden drób;

d)

żywy drób lub inne utrzymywane ptaki:

i)

były szczepione przeciwko grypie ptaków, jeśli program szczepień to przewidywał;

ii)

były badane z wynikiem korzystnym, zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym;

iii)

zostają umieszczone w kurnikach lub obiektach, w których nie przebywa stale żaden drób;

e)

drób na ubój:

i)

przed załadunkiem zostaje zbadany z wynikiem korzystnym zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym;

ii)

zostaje przesłany bezpośrednio do wyznaczonej ubojni w celu natychmiastowego uboju.

4)

Do przemieszczania żywego drobiu lub innych utrzymywanych ptaków i jaj z gospodarstw spoza obszaru szczepienia do gospodarstw na obszarze szczepienia stosuje się następujące przepisy:

a)

jaja wylęgowe:

i)

są transportowane bezpośrednio do wylęgarni przeznaczenia;

ii)

ich pochodzenie jest identyfikowalne w obrębie wylęgarni;

b)

jaja są transportowane:

i)

do zakładu pakowania wyznaczonego przez właściwy organ („wyznaczony zakład pakowania”), pod warunkiem, że jaja te są zapakowane w opakowanie jednorazowego użytku i że stosuje się wszystkie środki bezpieczeństwa biologicznego, jakich wymaga właściwy organ; lub

ii)

do zakładu do produkcji wyrobów jajczarskich, na mocy rozdziału II sekcji X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dla poddania czynnościom produkcyjnym i obróbce zgodnie z rozdziałem XI załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004;

c)

pisklęta jednodniowe zostają umieszczone w kurnikach lub obiektach, w których nie przebywa stale żaden drób;

d)

żywy drób lub inne utrzymywane ptaki:

i)

zostają umieszczone w kurnikach lub obiektach, w których nie przebywa stale żaden drób:

ii)

są szczepione w gospodarstwie pochodzenia, jeśli program szczepień to przewiduje;

e)

drób na ubój zostaje przesłany bezpośrednio do wyznaczonej ubojni w celu natychmiastowego uboju.

5)

Do przemieszczania żywego drobiu lub innego innych utrzymywanych ptaków i jaj z gospodarstw na obszarze szczepienia do gospodarstw znajdujących się poza obszarem szczepienia stosuje się następujące przepisy:

a)

jaja wylęgowe:

i)

pochodzą ze szczepionego lub nieszczepionego stada hodowlanego, które było badane z wynikiem korzystnym, zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym;

ii)

przed wysyłką były odkażone zgodnie z metodą zatwierdzoną przez właściwy organ;

iii)

są transportowane bezpośrednio do wylęgarni przeznaczenia;

iv)

ich pochodzenie jest identyfikowalne w obrębie w wylęgarni;

b)

jaja pochodzą ze szczepionego lub nieszczepionego stada nieśnego, które było badane z wynikiem korzystnym, zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym dotyczącym monitorowania i są transportowane:

i)

do zakładu pakowania wyznaczonego przez właściwy organ („wyznaczony zakład pakowania”), pod warunkiem, że jaja te są zapakowane w opakowanie jednorazowego użytku i że stosuje się wszystkie środki bezpieczeństwa biologicznego, jakich wymaga właściwy organ; lub

ii)

do zakładu do produkcji wyrobów jajczarskich, na mocy rozdziału II sekcji X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dla poddania czynnościom produkcyjnym i obróbce zgodnie z rozdziałem XI załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004;

c)

pisklęta jednodniowe:

i)

nie były szczepione;

ii)

pochodzą z jaj wylęgowych spełniających warunki określone w ust. 2 lit. a), ust. 3 lit. a) lub ust. 4 lit. a);

iii)

zostają umieszczone w kurnikach lub obiektach, w których nie przebywa stale żaden drób;

d)

żywy drób lub inne utrzymywane ptaki:

i)

nie były szczepione;

ii)

były badane z wynikiem korzystnym, zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym;

iii)

zostają umieszczone w kurnikach lub obiektach, w których nie przebywa stale żaden drób;

e)

drób na ubój:

i)

przed załadunkiem zostaje zbadany z wynikiem korzystnym zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym;

ii)

zostaje przesłany bezpośrednio do wyznaczonej ubojni w celu natychmiastowego uboju.

6)

Do mięsa uzyskanego z drobiu trzymanego na obszarze szczepienia stosuje się następujące przepisy:

a)

w przypadku mięsa uzyskanego z drobiu szczepionego, drób:

i)

był szczepiony szczepionką zgodną ze strategią DIVA;

ii)

był kontrolowany i badany z wynikiem negatywnym, zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym;

iii)

był badany klinicznie przez urzędowego lekarza weterynarii w ciągu 48 godzin przed ładowaniem i, w stosownych przypadkach, wszystkie ptaki wzorcowe w gospodarstwie zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii;

iv)

został przesłany bezpośrednio do ubojni w celu natychmiastowego uboju;

b)

w przypadku jakiegokolwiek mięsa uzyskanego od drobiu nieszczepionego wysyłanego na ubój, drób jest poddany monitorowaniu zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym.

7)

Właściwy organ może zezwolić na przemieszczanie zwłok lub jaj z gospodarstw w celu usunięcia.

8)

Do przemieszczania jaj pakowanych i mięsa z drobiu ubitego zgodnie z niniejszym załącznikiem nie stosuje się żadnych dalszych ograniczeń.

9)

Przemieszczanie drobiu (w tym jednodniowych piskląt) lub innych utrzymywanych ptaków z terytorium Państwa Członkowskiego jest zakazane począwszy od rozpoczęcia akcji szczepienia interwencyjnego aż do zatwierdzenia planu gotowości zgodnie z art. 54 oraz bez uszczerbku dla jakichkolwiek dalszych środków Wspólnoty, chyba że właściwy organ przyjmującego Państwa Członkowskiego na to zezwoli.


ZAŁĄCZNIK X

(o którym mowa w art. 62 ust. 1)

Kryteria odnoszące się do planu gotowości

Plany gotowości spełniają co najmniej następujące kryteria:

1)

Utworzenie centrum kryzysowego na poziomie krajowym, które koordynuje wszystkie środki stosowane w celu zwalczania choroby w danym Państwie Członkowskim.

2)

Sporządza się wykaz lokalnych centrów zwalczania choroby, zapewniając im odpowiednie środki do koordynowania zwalczania choroby na szczeblu lokalnym.

3)

Przygotowuje się szczegółowe informacje dotyczące personelu zajmującego się stosowaniem środków zwalczania choroby, jego umiejętności i zakresu obowiązków, a także instrukcje dla personelu, uwzględniające potrzebę ochrony osobistej i potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, jakie przedstawia grypa ptaków.

4)

Każde lokalne centrum zwalczania choroby musi być w stanie skontaktować się szybko z osobami i organizacjami bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanymi w działania związane z ogniskiem choroby.

5)

Zapewnia się odpowiednie materiały i sprzęt, tak aby można było skutecznie stosować środki zwalczania choroby.

6)

Opracowuje się szczegółowe instrukcje dotyczące przeprowadzania działań w przypadkach podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia lub skażenia, zapewniając jednocześnie odpowiednie środki usuwania zwłok.

7)

Opracowuje się programy szkoleń w celu podtrzymywania i rozwijania umiejętności personelu w zakresie procedur administracyjnych i zwalczania chorób.

8)

Laboratoria diagnostyczne muszą dysponować wyposażeniem do przeprowadzenia badań pośmiertnych, konieczną zdolnością do wykonywania badań serologicznych, histologicznych itd., jak również muszą utrzymywać kwalifikacje wymagane do stawiania szybkiej diagnozy. Należy zapewnić możliwość szybkiego transportu próbek. Plan gotowości zawiera również krótki opis zdolności laboratorium do przeprowadzania badań oraz zasobów dostępnych w celu zajęcia się ogniskiem choroby.

9)

Opracowuje się plan szczepień uwzględniający kilka możliwości rozwoju sytuacji wskazujący, które populacje drobiu lub innych utrzymywanych ptaków mogą być szczepione, określający szacunkową ilość potrzebnej szczepionki oraz jej dostępność.

10)

Ustanawia się przepisy dotyczące dostępności informacji na temat rejestracji komercyjnych gospodarstw drobiarskich na odnośnym terytorium, bez uszczerbku dla innych stosownych przepisów w tej dziedzinie ustanowionych w prawodawstwie Wspólnoty.

11)

Ustanawia się przepisy dotyczące uznawania oficjalnie zarejestrowanych rzadkich ras drobiu i innych utrzymywanych ptaków.

12)

Ustanawia się przepisy dotyczące identyfikacji obszarów o dużej gęstości populacji drobiu.

13)

Ustanawia się przepisy w celu zapewnienia uprawnień niezbędnych do wprowadzania w życie planów gotowości.


ZAŁĄCZNIK XI

Tabela Korelacji

Niniejsza dyrektywa

Dyrektywa 92/40 EWG

Art. 1 ust. 1 lit. a) i c)

Art. 1 ust. 1 lit. b)

Art. 1 akapit pierwszy

Art. 1 ust. 2

Art. 2 pkt 1

Załącznik III

Art. 2 pkt 2

Załącznik III, akapit trzeci

Art. 2 pkt 3

Art. 2 pkt 4–15, 17, 20, 21 i 22–32

Art. 2 pkt 16

Art. 2 lit. b)

Art. 2 pkt 18

Art. 2 lit. d)

Art. 2 pkt 19

Art. 2 lit. e)

Art. 3

Art. 4

Art. 5 ust. 1

Art. 3

Art. 5 ust. 2

Art. 5 ust. 3

Art. 6 ust. 1

Art. 4 ust. 2 lit. g)

Art. 6 ust. 2

Art. 7 ust. 1

Art. 6 ust. 3 i 4

Art. 7 ust. 1

Art. 4 ust. 1

Art. 7 ust. 2 lit. a) i b)

Art. 4 ust. 2 lit. a)

Art. 7 ust. 2 lit. c)

Art. 4 ust. 2 lit. b)

Art. 7 ust. 2 lit. d)

Art. 4 ust. 2 lit. c)

Art. 7 ust. 2 lit. e) i g)

Art. 4 ust. 2 lit. d)

Art. 7 ust. 2 lit. f)

Art. 4 ust. 2 lit. e)

Art. 7 ust. 2 lit. h)

Art. 4 ust. 2 lit. f)

Art. 7 ust. 3

Art. 4 ust. 2 lit. g)

Art. 7 ust. 4

Art. 8

Art. 9

Art. 4 ust. 5

Art. 10

Art. 11 ust. 1

Art. 5 ust. 1 zdanie wprowadzające

Art. 11 ust. 2 akapit pierwszy

Art. 5 ust. 1 lit. a)

Art. 11 ust. 2 akapit drugi i trzeci

Art. 11 ust. 3

Art. 5 ust. 1 lit. a)

Art. 11 ust. 4

Art. 5 ust. 1 lit. d)

Art. 11 ust. 5

Art. 5 ust. 1 lit. c) i d)

Art. 11 ust. 6 i 7

Art. 5 ust. 1 lit. b)

Art. 11 ust. 8

Art. 5 ust. 1 lit. e)

Art. 11 ust. 9

Art. 11 ust. 10

Załącznik III Rozdział 3 pkt 3

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 6

Art. 15

Art. 8

Art. 16 ust. 1

Art. 9 ust. 1

Art. 16 ust. 2, 3 i 4

Art. 16 ust. 5

Art. 9 ust. 6

Art. 17 ust. 1

Art. 10

Art. 17 ust. 2

Art. 13

Art. 17 ust. 3 i 4

Art. 18 lit. a)

Art. 9 ust. 2 lit. a)

Art. 18 lit. b)

Art. 9 ust. 2 lit. b)

Art. 18 lit. c)

Art. 19 lit. a)

Art. 9 ust. 2 lit. c)

Art. 19 lit. b), c) i d)

Art. 19 lit. e) zdanie pierwsze

Art. 9 ust. 2 lit. f) zdanie wprowadzające

Art. 19 lit. e) zdanie drugie, lit. f), g) i h)

Art. 20

Art. 9 ust. 2 lit. g)

Art. 21

Art. 9 ust. 2 lit. h)

Art. 22 ust. 1 i 3

Art. 9 ust. 2 lit. e)

Art. 22 ust. 2

Art. 23 ust. 1

Art. 9 ust. 2 lit. f) pkt i)

Art. 23 ust. 2

Art. 24 ust. 1

Art. 9 ust. 2 lit. f) pkt ii)

Art. 24 ust. 2

Art. 25

Art. 26 ust. 1

Art. 9 ust. 2 lit. f) pkt iii)

Art. 26 ust. 2

Art. 27

Art. 9 ust. 2 lit. e)

Art. 28

Art. 29

Art. 9 ust. 3

Art. 30 lit. a)

Art. 9 ust. 4 lit. a)

Art. 30 lit. b) i c)

Art. 9 ust. 4 lit. b), c) i d)

Art. 30 lit. d), e), g) oraz j)

Art. 30 lit. f)

Art. 9 ust. 4 lit. b)

Art. 30 lit. h)

Art. 9 ust. 4 lit. e)

Art. 30 lit. i)

Art. 9 ust. 4 lit. f)

Art. 31

Art. 9 ust. 5

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46

Art. 47

Art. 48

Art. 11

Art. 49

Art. 5 ust. 1 lit. f)

Art. 50

Art. 51 ust. 1

Załącznik V

Art. 51 ust. 2 i 3

Art. 14

Art. 51 ust. 4

Art. 52

Art. 53 ust. 1

Art. 16 zdanie wprowadzające

Art. 53 ust. 2

Art. 16 lit. a), akapit pierwszy

Art. 53 ust. 3

Art. 16 lit. b)

Art. 54

Art. 16 lit. b)

Art. 55

Art. 16 lit. a), akapit drugi

Art. 56

Art. 57

Art. 58

Art. 59

Art. 60

Art. 18

Art. 61

Art. 62

Art. 17

Art. 63 ust. 1 i 3

Art. 64 ust. 2

Art. 20

Art. 64

Art. 21

Art. 65

Art. 66

Art. 67

Art. 22

Art. 68

Art. 69

Art. 23

Załącznik I pkt 1

Załącznik III

Załącznik I pkt 2

Załącznik III akapit trzeci

Załącznik I pkt 3

Załącznik II

Załącznik III

Załącznik I

Załącznik IV

Załącznik V

Załącznik VI

Załącznik II

Załącznik VII

Załącznik V

Załącznik VIII

Załącznik IV

Załącznik IX

Załącznik X

Załącznik VI

Załącznik XI


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

14.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/66


DECYZJA KOMISJI

z dnia 11 stycznia 2006 r.

zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym w Polsce

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 6023)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/14/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (1), w szczególności jego załącznik XII rozdział 6 sekcja B podsekcja I pkt. 1 lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Polsce przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r.

(2)

Dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/458/WE (2), 2004/471/WE (3), 2004/474/WE (4), 2005/271/WE (5), 2005/591/WE (6) i 2005/854/WE (7).

(3)

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwych organów w Polsce niektóre zakłady w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym zakończyły proces modernizacji i są obecnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym. Ponadto niektóre zakłady zakończyły działalność, na którą otrzymały okres przejściowy. Te zakłady powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r.

(5)

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zakłady wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z dodatku B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33.

(2)  Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 52. Sprostowanie w Dz.U. L 202 z 7.6.2004, str. 39.

(3)  Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 58. Sprostowanie w Dz.U. L 212 z 12.6.2004, str. 31.

(4)  Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 74. Sprostowanie w Dz.U. L 212 z 12.6.2004, str. 44.

(5)  Dz.U. L 86 z 5.4.2005, str. 13.

(6)  Dz.U. L 200 z 30.7.2005, str. 96.

(7)  Dz.U. L 316 z 2.12.2005, str. 17.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz zakładów, które skreśla się z dodatku B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r.

SEKTOR MIĘSNY

Mięso czerwone

Wykaz pierwotny

Nr

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

62.

12070201

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LASKOPOL” Sp. J.

163.

24640302

Miłkowska Spółka Komandytowa

200.

30040207

P.P.H.U. „MAR-POL” Marek Pazola

203.

30070102

P.H.U. „JUREX” K. Nowak


Mięso drobiowe

Wykaz pierwotny

Nr

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

24.

14130502

Przedsiębiorstwo Uboju i Przetwórstwa Drobiu „Ilczak” Sp. z o.o.

51.

30280501

Zakład Wielobranżowy „STENDRÓB”


Mięso czerwone

Wykaz uzupełniający

Nr

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

3.

04090202

Z.P.M. „Bolan” Bolesław Wojtasik

9.

06030202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego KOMPLEKS Stępień, Panasiuk. Stępień Sp. J.

32.

12070211

P.P.H.U. „Markam” Andrzej Marek Skolarus

38.

12100107

Skup i Ubój Zwierząt Rzeźnych Sp. J., Mikulec Czesław, Janusz, Paweł

46.

12620308

Zakład Garmażeryjno-Wędliniarski, Stanisław Poręba

48.

14074201

RECREO Zakład Mięsny Maciej Antoniak

53.

14250213

Zakład Masarski „KRAWCZYK”

59.

18030102

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych P.P.M. „Taurus” Sp. z o.o.

66.

18190204

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Leśniak

69.

20120101

P.P.H.U. „Stan”

72.

24030306

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Jan Bielesz” Sp. z o.o.

75.

24100315

P.H.U. „ADAM-POL”, Adam Gajdzik ul. Rolnicza 5

79.

24770301

P.P.U.H. Burakowski

80.

24774002

Zakłady Mięsne „BRADO. 2” SA w Tomicach, Oddział nr 2 Ubojnia w Tomicach

81.

26020104

„POL.MIĘS” Ubojnia Zwierząt, Mirosław Kwiecień

82.

26020304

„WIR” Szproch i Pietrusiewicz Przetwórstwo Mięsa Spółka Jawna

84.

26040209

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski, Zakład nr 2

86.

26110203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Jawor” Janusz Stefański

91.

28120101

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kazimierz Pawlicki

95.

30040204

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Z.J. Konarczak

97.

30170601

Drop SA

100.

06030202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Kompleks”, Stępień, Panasiuk, Stępień Sp. J. 22-110 Ruda Huta, Leśniczówka

115.

32610201

Pomorski Przemysł Mięsny „Agros Koszalin. S.A.” 75-209 Koszalin, ul. BoWiD 1

117.

04113801

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eksport-Import, Roman Zalewski, Morawy, 88-210 Dobre

119.

04010205

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski, Krzysztof Kotrych, Śliwkowo 7, 87-731 Waganiec

126.

12110202

Firma „BATCZEW” Stanisław Komperda, Zakład Masarski, Morawczyna 111, 34-404 Klikuszowa

133.

22050309

GS „SCH” Żukowo 83-330 Żukowo, ul. 3 Maja 9E

140.

24750318

P.P.U.H. „PAT-TRADE” Sp. z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Kościuszkowców 16 b

141.

24750306

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Bogdan Janik, 41-209 Sosnowiec, ul. Chmielna 14

156.

4780302

Warsztat Wędliniarski „Myrcik” Sp. J., 41-800 Zabrze, ul. Paderewskiego 28–30

157.

24164003

P.P.H.U. „JAN*M*JAN” S.C., 42-400 Zawiercie, ul. Senatorska 13

160.

30050303

Waldi Zakład Przetwórstwa Mięsnego, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Powstańców Chocieszyńskich 97

169.

2150201

Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Elżbieta i Stanisław Zimorodzcy 78-400 Szczecinek Dalęcino 41A


Mięso drobiowe

Wykaz uzupełniający

Nr

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

171.

10143902

F.H. „Alma” Ubój i Dzielenie Drobiu w Cieniach

172.

12100401

P.P.H. Drobeksan w Nowym Sączu Ubojnia Drobiu

175.

6610501

Opolskie Zakłady Drobiarskie w Opolu

182.

0050501

Grupa Producentów Drobiu „BOBROWNIKI” Sp. z o.o., Bobrowniki, 99-418 Bełchów

183.

0100531

Zakłady Drobiarskie, „DROB-BOGS”, Jacek Bogusławski Kaleń 5, 97-320 Wolbórz

188.

24010402

Ubojnia Drobiu „Jolgus” 42-583 Bobrowniki, ul. Akacjowa 203


Chłodnie

Wykaz uzupełniający

Nr

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

197.

16611101

Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego, „FRIGOPOL” SA

199.

24121101

POLARIS, Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. Chłodnia

200.

14251101

Zakład Przetwórstwa Spożywczego „MAKÓW” Sp. z o.o., Chłodnia Składowa Maków, ul. Lipowa 91, 26-640 Skaryszew

Sektor mleczarski

Wykaz pierwotny

Nr

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

11.

04141601

SM „Świecka”

102.

30171601

OSM Ostrów Wlkp.

113.

32151601

„Elmilk” Sp. z o.o.


Wykaz uzupełniający

Nr

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

1.

02251601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Zgorzelcu

6.

10031601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Łask

17.

30211602

Bukowsko-Grodziska SM ZP w Buku

18.

30641601

Mleczarnia Naramowice Sp. z o.o. w Poznaniu

25.

12071601

OSM w Limanowej, ul. Starodworska 6, Zakład produkcyjny Limanowa

26.

12071603

OSM w Limanowej Zakład Produkcyjny Tymbark

27.

16011603

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Brzegu Oddział Produkcyjny w Lewinie, Brzeskim ul. Marii Konopnickiej 1, 49-340 Lewin Brzeski

29.

22051601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 1

Sektor rybny

Wykaz pierwotny

Nr

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

8.

14191802

P.P.H.U. „Manta” ZPR

35.

32081814

„P.P.H. Tunex” Kobylińscy


Wykaz uzupełniający

Nr

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

4.

22021802

R.M. Jacek Schomburg Zakład w Brusach

7.

28141802

Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w likwidacji Przetwórnia Ryb w Rusi

11.

12061804

Zakład Przetwórstwa Rybnego „KRAK-FISH”, Marek Piekara, Antoni Solecki, Sp. J. Poskwitów 136

12.

22051804

Handel i Przetwórstwo Ryb „Belona”, Helena Wenta, ul. Piwna 21, 83-340 Sierakowice

13.

22061801

Rybołówstwo Morskie, Jacek Schomburg, z siedzibą w Helu Zakład w Karsinie, ul. Długa 29, 83-440 Karsin

14.

22081811

P.H.U. Przetwórstwo Rybne BOJA, 84-300 Lębork, ul. Majkowskiego 2

17.

22141803

Przetwórnia Ryb „Kamila” Kolonia Ostrowicka, 83-135 Mała Karczma

19.

22151805

Firma Produkcyjno-Handlowa „MAS”, Warszkowo Młyn, 84-106 Leśniewo

20.

22151814

DanPol fish Sp. z o.o., ul. Robakowska 75, 84-241 Gościcino


14.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/70


DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 stycznia 2006 r.

dotycząca wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2081/92 (Choucroute d’Alsace) [PGI]

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2006/15/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 wniosek Francji o rejestrację nazwy „Choucroute d’Alsace” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Niemcy sprzeciwiły się rejestracji zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. Oświadczenie o sprzeciwie odnosi się do niespełnienia warunków określonych w art. 2, ewentualnego zagrożenia związanego z legalną obecnością produktu na rynku od co najmniej pięciu lat poprzedzających datę publikacji przewidzianą w art. 6 ust. 2 oraz charakteru rodzajowego nazwy, w odniesieniu do której złożono wniosek o rejestrację.

(3)

Oświadczenie o sprzeciwie zostało uznane za dopuszczalne w rozumieniu art. 7 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. Pismem z dnia 12 listopada 2004 r. Komisja wezwała Francję i Niemcy do zawarcia wzajemnego porozumienia zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami na mocy art. 7 ust. 5 wyżej wymienionego rozporządzenia. Mimo że w terminie trzech miesięcy nie doszło do żadnego porozumienia między wspomnianymi Państwami Członkowskimi, Komisja musi podjąć decyzję.

(4)

W odniesieniu do niespełnienia warunków określonych w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/2002, w oświadczeniu o sprzeciwie podważa się wpływ na specyficzną jakość „choucroute” czynników rzekomo specyficznych dla Alzacji, tj. optymalnej dojrzałości kapusty przypisywanej klimatowi i właściwościom gleb Alzacji, naturalnej metodzie fermentacji i wiedzy, którą posiadają rodzinne przedsiębiorstwa rzemieślnicze. Gleby są opisane we wniosku o rejestrację jako głębokie, bogate i dobrze odwodnione. Klimat półkontynentalny panujący w obszarze produkcji cechuje się ciepłymi temperaturami latem oraz słonecznymi dniami i chłodnymi nocami jesienią. Jednakże ogólnie takie warunki klimatyczne i glebowe występują w innych regionach, w których uprawia się kapustę, a zatem nie mają one charakteru specyficznego zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. b). Jeżeli chodzi o fermentację, opis produktu nie zawiera elementów, które można byłoby uznać za „naturalne” i przypisać je jedynie regionowi Alzacji. Specyficzna jakość lub szczególne właściwości „choucroute” nie mogą opierać się na tych elementach.

(5)

W odniesieniu do renomy nazwy „Choucroute d’Alsace” dowody przedstawione we wniosku o rejestrację odnoszą się głównie do „choucroute garnie”, czyli dania gotowego, które nie wchodzi w zakres stosowania rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. Jeżeli chodzi o renomę „choucroute crue” – surowca na wymienione danie, na podstawie opisu produktu i przedstawionych dowodów nie jest możliwe ustanowienie szczególnej renomy „choucroute”, która nie ma związku z renomą przyznaną „choucroute garni”, czyli daniu gotowemu.

(6)

Na podstawie wspomnianych elementów, nazwa ta nie spełnia warunków określonych w art. 2 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. W związku z powyższym, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, nie jest konieczne sprawdzenie, czy nazwa „Choucroute d’Alsace” ma charakter rodzajowy.

(7)

Zatem nazwa „Choucroute d’Alsace” nie powinna być wpisana do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych”.

(8)

Środek przewidziany w niniejszym rozporządzeniu jest zgodny z opinią Komitetu Regulacyjnego Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pochodzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Nazwy „Choucroute d’Alsace” nie wpisuje się do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianego w rozporządzeniu (EWG) nr 2081/92.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. C 206 z 2.9.2003, str. 2.


Sprostowania

14.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/72


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1811/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 291 z dnia 5 listopada 2005 r. )

Na str. 15, w załączniku II, w tabeli, pozycja 63, kolumna trzecia „Wzór chemiczny, opis”, akapit trzeci „Postać płynna”:

zamiast:

„Endo-1,4-beta-ksylanaza:

120 000 BXU/ml

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza:

30 000 BU/ml”,

powinno być:

„Endo-1,4-beta-ksylanaza:

120 000 BXU/g

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza:

30 000 BU/g”.