ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 6

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
11 stycznia 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 24/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 25/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. otwierające przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. otwierające przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu duńskiej agencji interwencyjnej

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 27/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. otwierające przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

15

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 28/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. otwierające przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

21

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do kodów celnych dla bromochlorometanu

27

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 30/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

29

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 31/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu w ramach kontyngentu taryfowego na rok 2006, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 955/2005

30

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 32/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

31

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 4 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5795)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

11.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 24/2006

z dnia 10 stycznia 2006 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 10 stycznia 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

76,9

204

39,8

212

88,1

999

68,3

0707 00 05

052

150,4

204

79,4

999

114,9

0709 90 70

052

131,0

204

62,5

999

96,8

0805 10 20

052

47,9

204

52,2

220

50,3

524

24,6

624

58,2

999

46,6

0805 20 10

052

83,4

204

81,6

999

82,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,8

204

60,4

400

86,4

464

129,9

624

67,2

999

82,7

0805 50 10

052

52,6

999

52,6

0808 10 80

400

109,5

404

102,5

720

84,4

999

98,8

0808 20 50

400

75,8

720

73,8

999

74,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


11.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 25/2006

z dnia 10 stycznia 2006 r.

otwierające przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2) ustanawia procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3002/92 (3) ustanawia wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i przeznaczenia produktów pochodzących z interwencji.

(3)

Ze względu na obecną sytuację na rynku uzasadnione jest otwarcie przetargu stałego na wywóz 68 551 ton pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej.

(4)

Należy ustalić szczególne zasady mające zapewnić właściwe wykonanie operacji i ich kontrolę. W tym celu należy przewidzieć system zabezpieczeń zapewniających realizację oczekiwanych celów, równocześnie unikając nadmiernych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. Należy zatem wprowadzić odstępstwa od niektórych przepisów, w szczególności od rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.

(5)

Aby zapobiec ponownemu przywozowi, wywóz w ramach przetargu otwartego niniejszym rozporządzeniem należy ograniczyć do określonych państw trzecich.

(6)

W celu modernizacji zarządzania systemem należy przewidzieć przekazywanie wymaganych przez Komisję informacji drogą elektroniczną.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Belgijska agencja interwencyjna przystępuje do otwarcia przetargu stałego na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w jej posiadaniu, zgodnie z warunkami określonymi rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

Artykuł 2

Przetarg obejmuje maksymalną ilość 68 551 ton pszenicy zwyczajnej do wywozu do wszystkich państw trzecich, z wyjątkiem Albanii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Liechtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (4) oraz Szwajcarii.

Artykuł 3

1.   W przypadku wywozów realizowanych z tytułu niniejszego rozporządzenia nie stosuje się żadnych refundacji, podatków eksportowych ani miesięcznych podwyżek.

2.   Nie stosuje się art. 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.

3.   W drodze odstępstwa od art. 16 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, cenę podaną w ofercie uważa się za cenę do zapłaty za wywóz, bez podwyżek miesięcznych.

Artykuł 4

1.   Pozwolenia na wywóz są ważne od daty wydania w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 do końca następującego po niej czwartego miesiąca.

2.   Ofertom złożonym w ramach przetargu otwartego niniejszym rozporządzeniem nie muszą towarzyszyć wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz, sporządzane w ramach art. 49 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (5).

Artykuł 5

1.   W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, termin składania ofert w pierwszym przetargu częściowym upływa dnia 12 stycznia 2006 r. o godz. 9.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Termin składania ofert w ramach kolejnych przetargów częściowych upływa w każdy czwartek o godzinie 9.00 (czasu obowiązującego w Brukseli), z wyjątkiem dni 13 kwietnia 2006 r. i 25 maja 2006 r., kiedy nie prowadzi się żadnych przetargów.

Termin składania ofert w ostatnim przetargu częściowym upływa dnia 22 czerwca 2006 r. o godzinie 9.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

2.   Oferty należy składać w belgijskiej agencji interwencyjnej znajdującej się pod następującym adresem:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

faks: 32 (02) 287 25 24

Artykuł 6

Agencja interwencyjna, podmiot składujący i oferent, którego ofertę przyjęto, przystępują na wniosek tego ostatniego, za wspólną zgodą, przed wyprowadzeniem lub w chwili wyprowadzania z magazynu zgodnie z wyborem oferenta, do pobrania próbek kontrolnych, z częstotliwością co najmniej jednej próbki na 500 ton, i do ich analizy. Agencja interwencyjna może być reprezentowana przez pełnomocnika, pod warunkiem, że nie jest on samym podmiotem składującym.

Pobieranie próbek kontrolnych i ich analiza wykonywane są w terminie siedmiu dni roboczych od daty złożenia wniosku oferenta lub w terminie trzech dni roboczych, jeżeli pobranie próbek następuje w chwili wyprowadzenia towaru z magazynu.

Wyniki analiz, w przypadku sporu, przekazuje się drogą elektroniczną Komisji.

Artykuł 7

1.   Oferent, którego ofertę przyjęto, musi przyjąć partię taką, jaka jest, jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość:

a)

wyższą od zgłoszonej w ogłoszeniu o przetargu;

b)

wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu, pozostając jednak w granicach odchylenia mogącego osiągnąć następujące wartości:

1 kilogram na hektolitr ciężaru właściwego, który jednak nie może być niższy niż 75 kilogramów na hektolitr,

jednego punktu procentowego w zakresie zawartości wilgoci,

pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa odpowiednio w punktach B.2 i B.4 Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 824/2000 (6),

i pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.5 Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 824/2000, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu.

2.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu i wykazuje różnicę wychodzącą poza odchylenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), oferent, którego ofertę przyjęto, może:

a)

albo przyjąć partię w takim stanie, w jakim jest;

b)

albo odmówić przyjęcia danej partii.

W przypadku wspomnianym w lit. b) akapitu pierwszego oferent, którego ofertę przyjęto, zostaje zwolniony ze wszystkich zobowiązań w stosunku do danej partii, włącznie z zabezpieczeniem, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I.

3.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość niższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, oferent, którego ofertę przyjęto, nie może przystąpić do odbioru danej partii. Zostaje on zwolniony ze wszystkich zobowiązań wobec danej partii, włącznie z zabezpieczeniami, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I.

Artykuł 8

W przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) oraz ust. 3, oferent, którego ofertę przyjęto, może zażądać od agencji interwencyjnej dostarczenia innej partii pszenicy zwyczajnej o przewidzianej jakości, bez dodatkowych kosztów. W takim wypadku zabezpieczenie nie zostaje zniesione. Zamiana partii powinna nastąpić w maksymalnym terminie trzech dni po złożeniu wniosku przez oferenta, którego ofertę przyjęto. Oferent informuje o tym bezzwłocznie Komisję przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I.

Jeśli w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc po dacie złożenia wniosku o wymianę przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w wyniku następujących po sobie wymian, oferent, którego ofertę przyjęto, nie otrzymał partii zastępczej o przewidywanej jakości, zostaje on zwolniony ze wszystkich swoich zobowiązań, włącznie z zabezpieczeniami, po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I.

Artykuł 9

1.   Jeśli wyprowadzenie pszenicy zwyczajnej z magazynu następuje przed otrzymaniem wyników analiz przewidzianych w art. 6, ryzyko ponosi oferent, którego ofertę przyjęto, od chwili odbioru partii, bez uszczerbku dla możliwych dróg odwoławczych oferenta w stosunku do podmiotu składującego.

2.   Koszty związane z pobraniem próbek i analizami przewidzianymi w art. 6, poza tymi, o których mowa w art. 7 ust. 3, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przy ograniczeniu do jednej analizy na każde 500 ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania. Koszty przesilosowania i ewentualnych dodatkowych analiz wymaganych przez oferenta, którego ofertę przyjęto, obciążają tego ostatniego.

Artykuł 10

W drodze odstępstwa od art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 3002/92 dokumenty dotyczące sprzedaży pszenicy zwyczajnej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności pozwolenie na wywóz, polecenie wycofania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 3002/92, deklaracja wywozowa i, w razie potrzeby, formularz T5 zawierają jeden z zapisów znajdujących się w załączniku II.

Artykuł 11

1.   Zabezpieczenie ustanowione zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 powinno być zwolnione z chwilą wydania pozwoleń na wywóz oferentom, których oferty zostały przyjęte.

2.   W drodze odstępstwa od art. 17 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 zobowiązanie wywozu jest objęte zabezpieczeniem, którego wysokość jest równa różnicy między ceną interwencyjną obowiązującą w dniu przetargu a ceną ofertową, nie niższą niż 25 EUR za tonę. Połowę tej kwoty wpłaca się z chwilą wydania pozwolenia, a pozostałą część przed odbiorem zboża.

Artykuł 12

Belgijska agencja interwencyjna powiadamia Komisję drogą elektroniczną o otrzymanych ofertach przetargowych, najpóźniej dwie godziny po upływie terminu składania ofert. Powiadomienia dokonuje się zgodnie z formularzem znajdującym się w załączniku III.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10).

(3)  Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 770/96 (Dz.U. L 104 z 27.4.1996, str. 13).

(4)  Wraz z Kosowem, określonym rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

(5)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

(6)  Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31.


ZAŁĄCZNIK I

Powiadomienie o odmowie przyjęcia lub ewentualnym żądaniu wymiany partii w ramach przetargu stałego na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej

(Rozporządzenie (WE) nr 25/2006)

Nazwa oferenta, którego oferta została przyjęta:

Data przetargu:

Data odmowy przyjęcia partii przez oferenta, którego oferta została przyjęta:


Numer partii

Ilość w tonach

Adres silosu

Uzasadnienie odmowy przejęcia

 

 

 

Ciężar właściwy (kg/hl)

% ziarna kiełkującego

% innych zanieczyszczeń (Schwarzbesatz)

% elementów niebędących podstawowymi zbożami o nienagannej jakości

Pozostałe


ZAŁĄCZNIK II

Zapisy, o których mowa w art. 10

:

w języku hiszpańskim

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 25/2006

:

w języku czeskim

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 25/2006

:

w języku duńskim

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 25/2006

:

w języku niemieckim

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 25/2006

:

w języku estońskim

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 25/2006

:

w języku greckim

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2006

:

w języku angielskim

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 25/2006

:

w języku francuskim

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 25/2006

:

w języku włoskim

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 25/2006

:

w języku łotewskim

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 25/2006

:

w języku litewskim

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 25/2006

:

w języku węgierskim

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 25/2006/EK rendelet

:

w języku niderlandzkim

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 25/2006

:

w języku polskim

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 25/2006

:

w języku portugalskim

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 25/2006

:

w języku słowackim

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 25/2006

:

w języku słoweńskim

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 25/2006

:

w języku fińskim

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 25/2006

:

w języku szwedzkim

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 25/2006.


ZAŁĄCZNIK III

Przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej

Formularz (1)

Rozporządzenie (WE) nr 25/2006

1

2

3

4

5

6

7

Kolejne numery oferentów

Numer partii

Ilość w tonach

Cena w ofercie

(w EUR/tonę) (2)

Bonifikaty (+)

Potrącenia (–)

(w EUR/tonę)

(dla pamięci)

Koszty handlowe (3)

(w EUR/tonę)

Miejsce przeznaczenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Do przekazania DG AGRI (D/2).

(2)  Niniejsza cena zawiera bonifikaty lub potrącenia przypadające na partię objętą przetargiem.

(3)  Koszty handlowe odpowiadają kosztom usług i ubezpieczenia ponoszonym od chwili wyprowadzenia zapasów interwencyjnych aż do etapu free on board (FOB) w porcie wywozu, z wyłączeniem kosztów związanych z transportem. Koszty podane do wiadomości są ustalane na podstawie średniej rzeczywistych kosztów odnotowywanych przez agencję interwencyjną w półroczu poprzedzającym otwarcie okresu przetargowego i są wyrażone w EUR/tonę.


11.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 26/2006

z dnia 10 stycznia 2006 r.

otwierające przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu duńskiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2) ustanawia procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3002/92 (3) ustanawia wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i przeznaczenia produktów pochodzących z interwencji.

(3)

Ze względu na obecną sytuację na rynku uzasadnione jest otwarcie przetargu stałego na wywóz 157 000 ton pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu duńskiej agencji interwencyjnej.

(4)

Należy ustalić szczególne zasady mające zapewnić właściwe wykonanie operacji i ich kontrolę. W tym celu należy przewidzieć system zabezpieczeń zapewniających realizację oczekiwanych celów, równocześnie unikając nadmiernych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. Należy zatem wprowadzić odstępstwa od niektórych przepisów, a w szczególności od rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.

(5)

Aby zapobiec ponownemu przywozowi, wywóz w ramach przetargu otwartego niniejszym rozporządzeniem należy ograniczyć do określonych państw trzecich.

(6)

W celu modernizacji zarządzania systemem należy przewidzieć przekazywanie wymaganych przez Komisję informacji drogą elektroniczną.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Duńska agencja interwencyjna przystępuje do otwarcia przetargu stałego na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w jej posiadaniu, zgodnie z warunkami określonymi rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

Artykuł 2

Przetarg obejmuje maksymalną ilość 157 000 ton pszenicy zwyczajnej do wywozu do wszystkich państw trzecich, z wyjątkiem Albanii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Liechtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (4) oraz Szwajcarii.

Artykuł 3

1.   W przypadku wywozów realizowanych z tytułu niniejszego rozporządzenia nie stosuje się żadnych refundacji, podatków eksportowych ani miesięcznych podwyżek.

2.   Nie stosuje się art. 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.

3.   W drodze odstępstwa od art. 16 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, cenę podaną w ofercie uważa się za cenę do zapłaty za wywóz, bez podwyżek miesięcznych.

Artykuł 4

1.   Pozwolenia na wywóz są ważne od daty wydania w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 do końca następującego po niej czwartego miesiąca.

2.   Ofertom złożonym w ramach przetargu otwartego niniejszym rozporządzeniem nie muszą towarzyszyć wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz, sporządzane w ramach art. 49 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (5).

Artykuł 5

1.   W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, termin składania ofert w pierwszym przetargu częściowym upływa dnia 12 stycznia 2006 r. o godz. 9.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Termin składania ofert w ramach kolejnych przetargów częściowych upływa w każdy czwartek o godzinie 9.00 (czasu obowiązującego w Brukseli), z wyjątkiem dni 13 kwietnia 2006 r. i 25 maja 2006 r., kiedy nie prowadzi się żadnych przetargów.

Termin składania ofert w ostatnim przetargu częściowym upływa dnia 22 czerwca 2006 r. o godzinie 9.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

2.   Oferty należy składać w duńskiej agencji interwencyjnej znajdującej się pod następującym adresem:

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 Copenhague

Faks: (45) 33 95 80 34

Artykuł 6

Agencja interwencyjna, podmiot składujący i oferent, którego ofertę przyjęto, przystępują na wniosek tego ostatniego, za wspólną zgodą, przed wyprowadzeniem lub w chwili wyprowadzania z magazynu zgodnie z wyborem oferenta, do pobrania próbek kontrolnych, z częstotliwością co najmniej jednej próbki na 500 ton, i do ich analizy. Agencja interwencyjna może być reprezentowana przez pełnomocnika, pod warunkiem że nie jest on samym podmiotem składującym.

Pobieranie próbek kontrolnych i ich analiza wykonywane są w terminie siedmiu dni roboczych od daty złożenia wniosku oferenta lub w terminie trzech dni roboczych, jeżeli pobranie próbek następuje w chwili wyprowadzenia towaru z magazynu.

Wyniki analiz, w przypadku sporu, przekazuje się drogą elektroniczną Komisji.

Artykuł 7

1.   Oferent, którego ofertę przyjęto, musi przyjąć partię taką, jaka jest, jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość:

a)

wyższą od zgłoszonej w ogłoszeniu o przetargu;

b)

wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu, pozostając jednak w granicach odchylenia mogącego osiągnąć następujące wartości:

1 kilograma na hektolitr ciężaru właściwego, który jednak nie może być niższy niż 75 kilogramów na hektolitr,

jednego punktu procentowego w zakresie zawartości wilgoci,

pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa odpowiednio w punktach B.2 i B.4 Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 824/2000 (6),

i pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.5 Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 824/2000, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu.

2.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu, i wykazuje różnicę wychodzącą poza odchylenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), oferent, którego ofertę przyjęto, może:

a)

albo przyjąć partię w takim stanie, w jakim jest;

b)

albo odmówić przyjęcia danej partii.

W przypadku wspomnianym w lit. b) akapit pierwszy oferent, którego ofertę przyjęto, zostaje zwolniony ze wszystkich zobowiązań w stosunku do danej partii, włącznie z zabezpieczeniem, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I.

3.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość niższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, oferent, którego ofertę przyjęto, nie może przystąpić do odbioru danej partii. Zostaje on zwolniony ze wszystkich zobowiązań wobec danej partii, włącznie z zabezpieczeniami, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I.

Artykuł 8

W przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) oraz ust. 3 oferent, którego ofertę przyjęto, może zażądać od agencji interwencyjnej dostarczenia innej partii pszenicy zwyczajnej o przewidzianej jakości, bez dodatkowych kosztów. W takim wypadku zabezpieczenie nie zostaje zniesione. Zamiana partii powinna nastąpić w maksymalnym terminie trzech dni po złożeniu wniosku przez oferenta, którego ofertę przyjęto. Oferent informuje o tym bezzwłocznie Komisję przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I.

Jeśli w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc po dacie złożenia wniosku o wymianę przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w wyniku następujących po sobie wymian, oferent, którego ofertę przyjęto, nie otrzymał partii zastępczej o przewidywanej jakości, zostaje on zwolniony ze wszystkich swoich zobowiązań, włącznie z zabezpieczeniami, po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I.

Artykuł 9

1.   Jeśli wyprowadzenie pszenicy zwyczajnej z magazynu następuje przed otrzymaniem wyników analiz przewidzianych w art. 6, ryzyko ponosi oferent, którego ofertę przyjęto, od chwili odbioru partii, bez uszczerbku dla możliwych dróg odwoławczych oferenta w stosunku do podmiotu składującego.

2.   Koszty związane z pobraniem próbek i analizami przewidzianymi w art. 6, poza tymi, o których mowa w art. 7 ust. 3, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), przy ograniczeniu do jednej analizy na każde 500 ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania. Koszty przesilosowania i ewentualnych dodatkowych analiz wymaganych przez oferenta, którego ofertę przyjęto, obciążają tego ostatniego.

Artykuł 10

W drodze odstępstwa od art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 3002/92, dokumenty dotyczące sprzedaży pszenicy zwyczajnej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności pozwolenie na wywóz, polecenie wycofania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 3002/92, deklaracja wywozowa i, w razie potrzeby, formularz T5 zawierają jeden z zapisów znajdujących się w załączniku II.

Artykuł 11

1.   Zabezpieczenie ustanowione zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 powinno być zwolnione z chwilą wydania pozwoleń na wywóz oferentom, których oferty zostały przyjęte.

2.   W drodze odstępstwa od art. 17 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 zobowiązanie wywozu jest objęte zabezpieczeniem, którego wysokość jest równa różnicy między ceną interwencyjną obowiązującą w dniu przetargu a ceną ofertową, nie niższą niż 25 EUR za tonę. Połowę tej kwoty wpłaca się z chwilą wydania pozwolenia, a pozostałą część przed odbiorem zboża.

Artykuł 12

Duńska agencja interwencyjna powiadamia Komisję drogą elektroniczną o otrzymanych ofertach przetargowych najpóźniej dwie godziny po upływie terminu składania ofert. Powiadomienia dokonuje się zgodnie z formularzem znajdującym się w załączniku III.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10).

(3)  Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 770/96 (Dz.U. L 104 z 27.4.1996, str. 13).

(4)  Wraz z Kosowem, określonym rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

(5)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

(6)  Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31.


ZAŁĄCZNIK I

Powiadomienie o odmowie przyjęcia lub ewentualnym żądaniu wymiany partii w ramach przetargu stałego na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu duńskiej agencji interwencyjnej

Rozporządzenie (WE) nr 26/2006

Nazwa oferenta, którego oferta została przyjęta:

Data przetargu:

Data odmowy przyjęcia partii przez oferenta, którego oferta została przyjęta:


Numer partii

Ilość w tonach

Adres silosu

Uzasadnienie odmowy przejęcia

 

 

 

Ciężar właściwy (kg/hl)

% ziarna kiełkującego

% innych zanieczyszczeń (Schwarzbesatz)

% elementów niebędących podstawowymi zbożami o nienagannej jakości

Pozostałe


ZAŁĄCZNIK II

Zapisy, o których mowa w art. 10

:

w języku hiszpańskim

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 26/2006

:

w języku czeskim

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 26/2006

:

w języku duńskim

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 26/2006

:

w języku niemieckim

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 26/2006

:

w języku estońskim

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 26/2006

:

w języku greckim

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2006

:

w języku angielskim

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 26/2006

:

w języku francuskim

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 26/2006

:

w języku włoskim

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 26/2006

:

w języku łotewskim

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 26/2006

:

w języku litewskim

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 26/2006

:

w języku węgierskim

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 26/2006/EK rendelet

:

w języku niderlandzkim

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 26/2006

:

w języku polskim

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 26/2006

:

w języku portugalskim

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 26/2006

:

w języku słowackim

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 26/2006

:

w języku słoweńskim

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 26/2006

:

w języku fińskim

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 26/2006

:

w języku szwedzkim

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 26/2006.


ZAŁĄCZNIK III

Przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu duńskiej agencji interwencyjnej

Formularz (1)

Rozporządzenie (WE) nr 26/2006

1

2

3

4

5

6

7

Kolejne numery oferentów

Numer partii

Ilość w tonach

Cena w ofercie

(w EUR/tonę) (2)

Bonifikaty (+)

Potrącenia (–)

(w EUR/tonę)

(dla pamięci)

Koszty handlowe (3)

(w EUR/tonę)

Miejsce przeznaczenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Do przekazania DG AGRI (D/2).

(2)  Niniejsza cena zawiera bonifikaty lub potrącenia przypadające na partię objętą przetargiem.

(3)  Koszty handlowe odpowiadają kosztom usług i ubezpieczenia ponoszonym od chwili wyprowadzenia zapasów interwencyjnych aż do etapu free on board (FOB) w porcie wywozu, z wyłączeniem kosztów związanych z transportem. Koszty podane do wiadomości są ustalane na podstawie średniej rzeczywistych kosztów odnotowywanych przez agencję interwencyjną w półroczu poprzedzającym otwarcie okresu przetargowego i są wyrażone w EUR/tonę.


11.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 27/2006

z dnia 10 stycznia 2006 r.

otwierające przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2) ustanawia procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3002/92 (3) ustanawia wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i przeznaczenia produktów pochodzących z interwencji.

(3)

Ze względu na obecną sytuację na rynku uzasadnione jest otwarcie przetargu stałego na wywóz 500 000 ton pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej.

(4)

Należy ustalić szczególne zasady mające zapewnić właściwe wykonanie operacji i ich kontrolę. W tym celu należy przewidzieć system zabezpieczeń zapewniających realizację oczekiwanych celów, równocześnie unikając nadmiernych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. Należy zatem wprowadzić odstępstwa od niektórych przepisów, a w szczególności od rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.

(5)

Aby zapobiec ponownemu przywozowi, wywóz w ramach przetargu otwartego niniejszym rozporządzeniem należy ograniczyć do określonych państw trzecich.

(6)

W celu modernizacji zarządzania systemem należy przewidzieć przekazywanie wymaganych przez Komisję informacji drogą elektroniczną.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niemiecka agencja interwencyjna przystępuje do otwarcia przetargu stałego na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w jej posiadaniu, zgodnie z warunkami określonymi rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

Artykuł 2

Przetarg obejmuje maksymalną ilość 500 000 ton pszenicy zwyczajnej do wywozu do wszystkich państw trzecich, z wyjątkiem Albanii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Liechtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (4) oraz Szwajcarii.

Artykuł 3

1.   W przypadku wywozów realizowanych z tytułu niniejszego rozporządzenia nie stosuje się żadnych refundacji, podatków eksportowych ani miesięcznych podwyżek.

2.   Nie stosuje się art. 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.

3.   W drodze odstępstwa od art. 16 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, cenę podaną w ofercie uważa się za cenę do zapłaty za wywóz, bez podwyżek miesięcznych.

Artykuł 4

1.   Pozwolenia na wywóz są ważne od daty wydania w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 do końca następującego po niej czwartego miesiąca.

2.   Ofertom złożonym w ramach przetargu otwartego niniejszym rozporządzeniem nie muszą towarzyszyć wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz, sporządzane w ramach art. 49 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (5).

Artykuł 5

1.   W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, termin składania ofert w pierwszym przetargu częściowym upływa dnia 12 stycznia 2006 r. o godz. 9.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Termin składania ofert w ramach kolejnych przetargów częściowych upływa w każdy czwartek o godzinie 9.00 (czasu obowiązującego w Brukseli), z wyjątkiem dni 13 kwietnia 2006 r., 25 maja 2006 r. i 15 czerwca 2006 r., kiedy nie prowadzi się żadnych przetargów.

Termin składania ofert w ostatnim przetargu częściowym upływa dnia 22 czerwca 2006 r. o godzinie 9.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

2.   Oferty należy składać w niemieckiej agencji interwencyjnej znajdującej się pod następującym adresem:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Faks 1: 00 49 228 6845 3985

Faks 2: 00 49 228 6845 3276

Artykuł 6

Agencja interwencyjna, podmiot składujący i oferent, którego ofertę przyjęto, przystępują na wniosek tego ostatniego, za wspólną zgodą, przed wyprowadzeniem lub w chwili wyprowadzania z magazynu zgodnie z wyborem oferenta, do pobrania próbek kontrolnych, z częstotliwością co najmniej jednej próbki na 500 ton, i do ich analizy. Agencja interwencyjna może być reprezentowana przez pełnomocnika, pod warunkiem że nie jest on samym podmiotem składującym.

Pobieranie próbek kontrolnych i ich analiza wykonywane są w terminie siedmiu dni roboczych od daty złożenia wniosku oferenta lub w terminie trzech dni roboczych, jeżeli pobranie próbek następuje w chwili wyprowadzenia towaru z magazynu.

Wyniki analiz, w przypadku sporu, przekazuje się drogą elektroniczną Komisji.

Artykuł 7

1.   Oferent, którego ofertę przyjęto, musi przyjąć partię taką, jaka jest, jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość:

a)

wyższą od zgłoszonej w ogłoszeniu o przetargu;

b)

wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu, pozostając jednak w granicach odchylenia mogącego osiągnąć następujące wartości:

1 kilograma na hektolitr ciężaru właściwego, który jednak nie może być niższy niż 75 kilogramów na hektolitr,

jednego punktu procentowego w zakresie zawartości wilgoci,

pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa odpowiednio w punktach B.2 i B.4 Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 824/2000 (6),

i pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.5 Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 824/2000, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu.

2.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu, i wykazuje różnicę wychodzącą poza odchylenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), oferent, którego ofertę przyjęto, może:

a)

albo przyjąć partię w takim stanie, w jakim jest;

b)

albo odmówić przyjęcia danej partii.

W przypadku wspomnianym w lit. b) akapit pierwszy oferent, którego ofertę przyjęto, zostaje zwolniony ze wszystkich zobowiązań w stosunku do danej partii, włącznie z zabezpieczeniem, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I.

3.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość niższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, oferent, którego ofertę przyjęto, nie może przystąpić do odbioru danej partii. Zostaje on zwolniony ze wszystkich zobowiązań wobec danej partii, włącznie z zabezpieczeniami, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I.

Artykuł 8

W przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) oraz ust. 3 oferent, którego ofertę przyjęto, może zażądać od agencji interwencyjnej dostarczenia innej partii pszenicy zwyczajnej o przewidzianej jakości, bez dodatkowych kosztów. W takim wypadku zabezpieczenie nie zostaje zniesione. Zamiana partii powinna nastąpić w maksymalnym terminie trzech dni po złożeniu wniosku przez oferenta, którego ofertę przyjęto. Oferent informuje o tym bezzwłocznie Komisję przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I.

Jeśli w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc po dacie złożenia wniosku o wymianę przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w wyniku następujących po sobie wymian oferent, którego ofertę przyjęto, nie otrzymał partii zastępczej o przewidywanej jakości, zostaje on zwolniony ze wszystkich swoich zobowiązań, włącznie z zabezpieczeniami, po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I.

Artykuł 9

1.   Jeśli wyprowadzenie pszenicy zwyczajnej z magazynu następuje przed otrzymaniem wyników analiz przewidzianych w art. 6, ryzyko ponosi oferent, którego ofertę przyjęto, od chwili odbioru partii, bez uszczerbku dla możliwych dróg odwoławczych oferenta w stosunku do podmiotu składującego.

2.   Koszty związane z pobraniem próbek i analizami przewidzianymi w art. 6, poza tymi, o których mowa w art. 7 ust. 3, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przy ograniczeniu do jednej analizy na każde 500 ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania. Koszty przesilosowania i ewentualnych dodatkowych analiz wymaganych przez oferenta, którego ofertę przyjęto, obciążają tego ostatniego.

Artykuł 10

W drodze odstępstwa od art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 3002/92, dokumenty dotyczące sprzedaży pszenicy zwyczajnej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności pozwolenie na wywóz, polecenie wycofania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 3002/92, deklaracja wywozowa i, w razie potrzeby, formularz T5 zawierają jeden z zapisów znajdujących się w załączniku II.

Artykuł 11

1.   Zabezpieczenie ustanowione zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 powinno być zwolnione z chwilą wydania pozwoleń na wywóz oferentom, których oferty zostały przyjęte.

2.   W drodze odstępstwa od art. 17 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 zobowiązanie wywozu jest objęte zabezpieczeniem, którego wysokość jest równa różnicy między ceną interwencyjną obowiązującą w dniu przetargu a ceną ofertową, nie niższą niż 25 EUR za tonę. Połowę tej kwoty wpłaca się z chwilą wydania pozwolenia, a pozostałą część przed odbiorem zboża.

Artykuł 12

Niemiecka agencja interwencyjna powiadamia Komisję drogą elektroniczną o otrzymanych ofertach przetargowych, najpóźniej dwie godziny po upływie terminu składania ofert. Powiadomienia dokonuje się zgodnie z formularzem znajdującym się w załączniku III.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10).

(3)  Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 770/96 (Dz.U. L 104 z 27.4.1996, str. 13).

(4)  Wraz z Kosowem, określonym rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

(5)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

(6)  Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31.


ZAŁĄCZNIK I

Powiadomienie o odmowie przyjęcia lub ewentualnym żądaniu wymiany partii w ramach przetargu stałego na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

Rozporządzenie (WE) nr 27/2006

Nazwa oferenta, którego oferta została przyjęta:

Data przetargu:

Data odmowy przyjęcia partii przez oferenta, którego oferta została przyjęta:


Numer partii

Ilość w tonach

Adres silosu

Uzasadnienie odmowy przejęcia

 

 

 

Ciężar właściwy (kg/hl)

% ziarna kiełkującego

% innych zanieczyszczeń (Schwarzbesatz)

% elementów niebędących podstawowymi zbożami o nienagannej jakości

Pozostałe


ZAŁĄCZNIK II

Zapisy, o których mowa w art. 10

:

w języku hiszpańskim

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 27/2006

:

w języku czeskim

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 27/2006

:

w języku duńskim

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 27/2006

:

w języku niemieckim

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 27/2006

:

w języku estońskim

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 27/2006

:

w języku greckim

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2006

:

w języku angielskim

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 27/2006

:

w języku francuskim

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 27/2006

:

w języku włoskim

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 27/2006

:

w języku łotewskim

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 27/2006

:

w języku litewskim

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 27/2006

:

w języku węgierskim

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 27/2006/EK rendelet

:

w języku niderlandzkim

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 27/2006

:

w języku polskim

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 27/2006

:

w języku portugalskim

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 27/2006

:

w języku słowackim

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 27/2006

:

w języku słoweńskim

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 27/2006

:

w języku fińskim

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 27/2006

:

w języku szwedzkim

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 27/2006.


ZAŁĄCZNIK III

Przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

Formularz (1)

[Rozporządzenie (WE) nr 27/2006]

1

2

3

4

5

6

7

Kolejne numery oferentów

Numer partii

Ilość w tonach

Cena w ofercie

(w EUR/tonę) (2)

Bonifikaty (+)

Potrącenia (–)

(w EUR/tonę)

(dla pamięci)

Koszty handlowe (3)

(w EUR/tonę)

Miejsce przeznaczenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Do przekazania DG AGRI (D/2).

(2)  Niniejsza cena zawiera bonifikaty lub potrącenia przypadające na partię objętą przetargiem.

(3)  Koszty handlowe odpowiadają kosztom usług i ubezpieczenia ponoszonym od chwili wyprowadzenia zapasów interwencyjnych aż do etapu free on board (FOB) w porcie wywozu, z wyłączeniem kosztów związanych z transportem. Koszty podane do wiadomości są ustalane na podstawie średniej rzeczywistych kosztów odnotowywanych przez agencję interwencyjną w półroczu poprzedzającym otwarcie okresu przetargowego i są wyrażone w EUR/tonę.


11.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/21


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 28/2006

z dnia 10 stycznia 2006 r.

otwierające przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2) ustanawia procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3002/92 (3) ustanawia wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i przeznaczenia produktów pochodzących z interwencji.

(3)

Ze względu na obecną sytuację na rynku uzasadnione jest otwarcie przetargu stałego na wywóz 208 956 ton pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej.

(4)

Należy ustalić szczególne zasady mające zapewnić właściwe wykonanie operacji i ich kontrolę. W tym celu należy przewidzieć system zabezpieczeń zapewniających realizację oczekiwanych celów, równocześnie unikając nadmiernych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. Należy zatem wprowadzić odstępstwa od niektórych przepisów, a w szczególności od rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.

(5)

Aby zapobiec ponownemu przywozowi, wywóz w ramach przetargu otwartego niniejszym rozporządzeniem należy ograniczyć do określonych państw trzecich.

(6)

W celu modernizacji zarządzania systemem należy przewidzieć przekazywanie wymaganych przez Komisję informacji drogą elektroniczną.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Szwedzka agencja interwencyjna przystępuje do otwarcia przetargu stałego na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w jej posiadaniu, zgodnie z warunkami określonymi rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

Artykuł 2

Przetarg obejmuje maksymalną ilość 208 956 ton pszenicy zwyczajnej do wywozu do wszystkich państw trzecich, z wyjątkiem Albanii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Liechtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (4) oraz Szwajcarii.

Artykuł 3

1.   W przypadku wywozów realizowanych z tytułu niniejszego rozporządzenia nie stosuje się żadnych refundacji, podatków eksportowych ani miesięcznych podwyżek.

2.   Nie stosuje się art. 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.

3.   W drodze odstępstwa od art. 16 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, cenę podaną w ofercie uważa się za cenę do zapłaty za wywóz, bez podwyżek miesięcznych.

Artykuł 4

1.   Pozwolenia na wywóz są ważne od daty wydania w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 do końca następującego po niej czwartego miesiąca.

2.   Ofertom złożonym w ramach przetargu otwartego niniejszym rozporządzeniem nie muszą towarzyszyć wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz, sporządzane w ramach art. 49 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (5).

Artykuł 5

1.   W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, termin składania ofert w pierwszym przetargu częściowym upływa dnia 12 stycznia 2006 r. o godz. 9.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Termin składania ofert w ramach kolejnych przetargów częściowych upływa w każdy czwartek o godzinie 9.00 (czasu obowiązującego w Brukseli), z wyjątkiem dni 13 kwietnia 2006 r. i 25 maja 2006 r., kiedy nie prowadzi się żadnych przetargów.

Termin składania ofert w ostatnim przetargu częściowym upływa dnia 22 czerwca 2006 r. o godzinie 9.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

2.   Oferty należy składać w szwedzkiej agencji interwencyjnej znajdującej się pod następującym adresem:

Statens Jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Faks: (46) 36 19 05 46

Artykuł 6

Agencja interwencyjna, podmiot składujący i oferent, którego ofertę przyjęto, przystępują na wniosek tego ostatniego, za wspólną zgodą, przed wyprowadzeniem lub w chwili wyprowadzania z magazynu zgodnie z wyborem oferenta, do pobrania próbek kontrolnych, z częstotliwością co najmniej jednej próbki na 500 ton, i do ich analizy. Agencja interwencyjna może być reprezentowana przez pełnomocnika, pod warunkiem że nie jest on samym podmiotem składującym.

Pobieranie próbek kontrolnych i ich analiza wykonywane są w terminie siedmiu dni roboczych od daty złożenia wniosku oferenta lub w terminie trzech dni roboczych, jeżeli pobranie próbek następuje w chwili wyprowadzenia towaru z magazynu.

Wyniki analiz, w przypadku sporu, przekazuje się drogą elektroniczną Komisji.

Artykuł 7

1.   Oferent, którego ofertę przyjęto, musi przyjąć partię taką, jaka jest, jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość:

a)

wyższą od zgłoszonej w ogłoszeniu o przetargu;

b)

wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu, pozostając jednak w granicach odchylenia mogącego osiągnąć następujące wartości:

1 kilogram na hektolitr ciężaru właściwego, który jednak nie może być niższy niż 75 kilogramów na hektolitr,

jednego punktu procentowego w zakresie zawartości wilgoci,

pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa odpowiednio w punktach B.2 i B.4 Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 824/2000 (6),

i pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.5 Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 824/2000, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu.

2.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu, i wykazuje różnicę wychodzącą poza odchylenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), oferent, którego ofertę przyjęto, może:

a)

albo przyjąć partię w takim stanie, w jakim jest;

b)

albo odmówić przyjęcia danej partii.

W przypadku wspomnianym w lit. b) akapit pierwszy oferent, którego ofertę przyjęto, zostaje zwolniony ze wszystkich zobowiązań w stosunku do danej partii, włącznie z zabezpieczeniem, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I.

3.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość niższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, oferent, którego ofertę przyjęto, nie może przystąpić do odbioru danej partii. Zostaje on zwolniony ze wszystkich zobowiązań wobec danej partii, włącznie z zabezpieczeniami, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I.

Artykuł 8

W przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) oraz ust. 3, oferent, którego ofertę przyjęto, może zażądać od agencji interwencyjnej dostarczenia innej partii pszenicy zwyczajnej o przewidzianej jakości, bez dodatkowych kosztów. W takim wypadku zabezpieczenie nie zostaje zniesione. Zamiana partii powinna nastąpić w maksymalnym terminie trzech dni po złożeniu wniosku przez oferenta, którego ofertę przyjęto. Oferent informuje o tym bezzwłocznie Komisję przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I.

Jeśli w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc po dacie złożenia wniosku o wymianę przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w wyniku następujących po sobie wymian, oferent, którego ofertę przyjęto, nie otrzymał partii zastępczej o przewidywanej jakości, zostaje on zwolniony ze wszystkich swoich zobowiązań, włącznie z zabezpieczeniami, po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I.

Artykuł 9

1.   Jeśli wyprowadzenie pszenicy zwyczajnej z magazynu następuje przed otrzymaniem wyników analiz przewidzianych w art. 6, ryzyko ponosi oferent, którego ofertę przyjęto, od chwili odbioru partii, bez uszczerbku dla możliwych dróg odwoławczych oferenta w stosunku do podmiotu składującego.

2.   Koszty związane z pobraniem próbek i analizami przewidzianymi w art. 6, poza tymi, o których mowa w art. 7 ust. 3, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), przy ograniczeniu do jednej analizy na każde 500 ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania. Koszty przesilosowania i ewentualnych dodatkowych analiz wymaganych przez oferenta, którego ofertę przyjęto, obciążają tego ostatniego.

Artykuł 10

W drodze odstępstwa od art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 3002/92, dokumenty dotyczące sprzedaży pszenicy zwyczajnej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności pozwolenie na wywóz, polecenie wycofania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 3002/92, deklaracja wywozowa i, w razie potrzeby, formularz T5 zawierają jeden z zapisów znajdujących się w załączniku II.

Artykuł 11

1.   Zabezpieczenie ustanowione zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 powinno być zwolnione z chwilą wydania pozwoleń na wywóz oferentom, których oferty zostały przyjęte.

2.   W drodze odstępstwa od art. 17 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 zobowiązanie wywozu jest objęte zabezpieczeniem, którego wysokość jest równa różnicy między ceną interwencyjną obowiązującą w dniu przetargu a ceną ofertową, nie niższą niż 25 EUR za tonę. Połowę tej kwoty wpłaca się z chwilą wydania pozwolenia, a pozostałą część przed odbiorem zboża.

Artykuł 12

Szwedzka agencja interwencyjna powiadamia Komisję drogą elektroniczną o otrzymanych ofertach przetargowych najpóźniej dwie godziny po upływie terminu składania ofert. Powiadomienia dokonuje się zgodnie z formularzem znajdującym się w załączniku III.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10).

(3)  Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 770/96 (Dz.U. L 104 z 27.4.1996, str. 13).

(4)  Wraz z Kosowem, określonym rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

(5)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

(6)  Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31.


ZAŁĄCZNIK I

Powiadomienie o odmowie przyjęcia lub ewentualnym żądaniu wymiany partii w ramach przetargu stałego na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

Rozporządzenie (WE) nr 28/2006

Nazwa oferenta, którego oferta została przyjęta:

Data przetargu:

Data odmowy przyjęcia partii przez oferenta, którego oferta została przyjęta:


Numer partii

Ilość w tonach

Adres silosu

Uzasadnienie odmowy przejęcia

 

 

 

Ciężar właściwy (kg/hl)

% ziarna kiełkującego

% innych zanieczyszczeń (Schwarzbesatz)

% elementów niebędących podstawowymi zbożami o nienagannej jakości

Pozostałe


ZAŁĄCZNIK II

Zapisy, o których mowa w art. 10

:

w języku hiszpańskim

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 28/2006

:

w języku czeskim

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 28/2006

:

w języku duńskim

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 28/2006

:

w języku niemieckim

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 28/2006

:

w języku estońskim

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 28/2006

:

w języku greckim

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 28/2006

:

w języku angielskim

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 28/2006

:

w języku francuskim

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 28/2006

:

w języku włoskim

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 28/2006

:

w języku łotewskim

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 28/2006

:

w języku litewskim

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 28/2006

:

w języku węgierskim

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 28/2006/EK rendelet

:

w języku niderlandzkim

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 28/2006

:

w języku polskim

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 28/2006

:

w języku portugalskim

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 28/2006

:

w języku słowackim

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 28/2006

:

w języku słoweńskim

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 28/2006

:

w języku fińskim

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 28/2006

:

w języku szwedzkim

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 28/2006.


ZAŁĄCZNIK III

Przetarg stały na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

Formularz (1)

Rozporządzenie (WE) nr 28/2006

1

2

3

4

5

6

7

Kolejne numery oferentów

Numer partii

Ilość w tonach

Cena w ofercie

(w EUR/tonę) (2)

Bonifikaty (+)

Potrącenia (–)

(w EUR/tonę)

(dla pamięci)

Koszty handlowe (3)

(w EUR/tonę)

Miejsce przeznaczenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Do przekazania DG AGRI (D/2).

(2)  Niniejsza cena zawiera bonifikaty lub potrącenia przypadające na partię objętą przetargiem.

(3)  Koszty handlowe odpowiadają kosztom usług i ubezpieczenia ponoszonym od chwili wyprowadzenia zapasów interwencyjnych aż do etapu free on board (FOB) w porcie wywozu, z wyłączeniem kosztów związanych z transportem. Koszty podane do wiadomości są ustalane na podstawie średniej rzeczywistych kosztów odnotowywanych przez agencję interwencyjną w półroczu poprzedzającym otwarcie okresu przetargowego i są wyrażone w EUR/tonę.


11.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/27


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 29/2006

z dnia 10 stycznia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do kodów celnych dla bromochlorometanu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 6 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Substancja zubożająca warstwę ozonową bromochlorometan (BCM) figuruje jako substancja regulowana w grupie IX załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000.

(2)

Po ustanowieniu kodów celnych dla bromochlorometanu oraz mieszanek zawierających BCM kody te powinny zostać dodane do tabeli zamieszczonej w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000. Mając na uwadze zachowanie przejrzystości, należy zastąpić tekst załącznika.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2037/2000.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) 2037/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2077/2004 (Dz.U. L 359 z 4.12.2004, str. 28).


ZAŁĄCZNIK

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 otrzymuje następujące brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IV

Grupy, kody Nomenklatury Scalonej 2004 (CN 04) (1) i opisy substancji określonych w załącznikach I i III

Grupa

Kod CN 04

Opis

Grupa I

2903 41 00

Trichlorofluorometan

2903 42 00

Dichlorodifluorometan

2903 43 00

Trichlorotrifluoroetany

2903 44 10

Dichlorotetrafluoroetany

2903 44 90

Chloropentafluoroetan

Grupa II

2903 45 10

Chlorotrifluorometan

2903 45 15

Pentachlorofluoroetan

2903 45 20

Tetrachlorodifluoroetany

2903 45 25

Heptachlorofluoropropany

2903 45 30

Heksa chlorodifluoropropany

2903 45 35

Pentachlorotrifluoropropany

2903 45 40

Tetrachlorotetrafluoropropany

2903 45 45

Trichloropentafluoropropany

2903 45 50

Dichloroheksafluoropropany

2903 45 55

Chloroheptafluoropropany

Grupa III

2903 46 10

Bromochlorodifluorometan

2903 46 20

Bromotrifluorometan

2903 46 90

Dibromotetrafluoroetany

Grupa IV

2903 14 00

Tetrachlorek węgla

Grupa V

2903 19 10

1,1,1-trichloroetan (metylochloroform)

Grupa VI

2903 30 33

Bromometan (bromek metylu)

Grupa VII

2903 49 30

Hydrobromofluorometany, -etany lub -propany

Grupa VIII

2903 49 10

Hydrochlorofluorometany, -etany lub -propany

Grupa IX

ex 2903 49 80

Bromochlorometan

ex 3824 71 00

Mieszaniny zawierające jedną lub więcej substancji objęte kodami 2903 41 00 do 2903 45 55.

ex 3824 79 00

Mieszaniny zawierające jedną lub więcej substancji objęte kodami 2903 46 10 do 2903 46 90.

ex 3824 90 99

Mieszaniny zawierające jedną lub więcej substancji objęte kodami 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10, 2903 49 30 lub 2903 49 80 (tylko bromochlorometan).


(1)  Znacznik »ex« przed kodem oznacza, że w ramach wymienionej podpozycji mogą być ujęte inne produkty niż te określone w kolumnie »Opis«”.


11.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/29


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 30/2006

z dnia 10 stycznia 2006 r.

ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Protokół 4 w sprawie bawełny, załączony do Aktu Przystąpienia Grecji, ostatnio zmieniony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1050/2001 (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1051/2001 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie pomocy produkcyjnej dla bawełny (2), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej jest ustalana okresowo na podstawie ceny rynku światowego bawełny odziarnionej przy uwzględnieniu historycznych związków między ceną bawełny odziarnionej a wyliczoną ceną bawełny nieodziarnionej. Te historyczne związki zostały ustanowione w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1591/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla bawełny (3). W przypadku gdy cena rynku światowego nie może być ustalona w powyższy sposób, zostaje ona określona na podstawie ostatniej ustalonej ceny.

(2)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej jest ustalana dla produktu odpowiadającego pewnym cechom charakterystycznym i uwzględniając najkorzystniejsze oferty i notowania na rynku światowym pomiędzy tymi, które są uważane za reprezentatywne dla rzeczywistych tendencji rynkowych. Do celów takiego ustalenia ceny uwzględnia się średnią z ofert i notowań otrzymaną na jednej lub więcej giełdach europejskich reprezentatywnych dla produktu dostarczonego na bazie cif do portu wspólnotowego i pochodzącego z różnych krajów dostarczających, uważanych za reprezentatywne dla handlu międzynarodowego. Jednakże aby uwzględnić różnice wynikające z jakości dostarczonego produktu lub z charakteru wspomnianych ofert i notowań, przewidziano dostosowania kryteriów do celów ustalenia ceny rynku światowego bawełny odziarnionej. Dostosowania te są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1591/2001.

(3)

Stosowanie wyżej wymienionych kryteriów prowadzi do ustalenia ceny rynku światowego bawełny nieodziarnionej na poziomie wskazanym poniżej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej określona w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 jest ustalona na 22,147 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 1.

(2)  Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 3.

(3)  Dz.U. L 210 z 3.8.2001, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1486/2002 (Dz.U. L 223 z 20.8.2002, str. 3).


11.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/30


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 31/2006

z dnia 10 stycznia 2006 r.

dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z Egiptu w ramach kontyngentu taryfowego na rok 2006, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 955/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. otwierające kontyngent na przywóz do Wspólnoty ryżu pochodzącego z Egiptu (2), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu objętego kodem CN 1006 składane do dnia 2 stycznia 2006 r. do godziny 13.00 i przekazane Komisji dotyczą 67 593 ton ryżu, podczas gdy maksymalna ilość, którą można przywieźć, wynosi 5 605 tony ryżu objętego kodem CN 1006, zgodnie z Protokołem do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, mającym na celu uwzględnienie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (3), załączonym do decyzji Rady 2005/89/WE (4).

(2)

Należy zatem ustalić współczynnik redukcji w odniesieniu do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz złożonych do dnia 2 stycznia 2006 r. do godziny 13.00 i korzystających z obniżki cła w wysokości 100 %, obliczonego zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003.

(3)

Nie należy również wydawać więcej pozwoleń na przywóz pozwalających na otrzymanie obniżki cła w wysokości 100 % na rok 2006.

(4)

Uwzględniając cel niniejszego rozporządzenia, powinno ono wejść w życie z dniem jego opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu objętego kodem CN 1006 w ramach kontyngentu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005, złożone do dnia 2 stycznia 2006 r. do godziny 13.00 i przekazane Komisji, stanowią podstawę do wydania pozwoleń na ilości objęte wnioskiem, przeliczone przez współczynnik redukcji w wysokości 91,7077 %.

Artykuł 2

Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu objętego kodem CN 1006 składane od dnia 2 stycznia 2006 r. od godziny 13.00 do końca roku 2006 nie stanowią podstawy do wydania pozwoleń na przywóz w ramach kontyngentu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 955/2005.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96.

(2)  Dz.U. L 164 z 24.6.2005, str. 5.

(3)  Dz.U. L 31 z 4.2.2005, str. 31.

(4)  Dz.U. L 31 z 4.2.2005, str. 30.


11.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/31


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 32/2006

z dnia 10 stycznia 2006 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/97 z dnia 27 maja 1997 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę oraz mrożone mięso bawole (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuły 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 936/97 określają warunki składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz mięsa wyszczególnionego w art. 2 lit. f) tego rozporządzenia.

(2)

Artykuł 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 936/97 ustala na 11 500 ton ilość wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny, odpowiadającej określeniu podanemu w tym samym postanowieniu, która może być importowana na warunkach specjalnych w okresie od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2006 r.

(3)

Należy przypomnieć, że z pozwoleń, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, można korzystać przez cały okres ich ważności jedynie w takim zakresie, na jaki pozwalają przepisy weterynaryjne,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Każdy wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny, o której mowa w art. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 936/97, złożony w okresie między 1 a 5 stycznia 2006 r., jest uwzględniany w całości.

2.   Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 936/97 wnioski o wydanie pozwoleń mogą być składane w ciągu pierwszych pięciu dni lutego 2006 r. na 6 802,347 tony.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 137 z 28.5.1997, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1118/2004 (Dz.U. L 217 z 17.6.2004, str. 10).


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

11.1.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/32


DECYZJA KOMISJI

z dnia 4 stycznia 2006 r.

zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5795)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/8/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 92/452/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiająca wykazy zespołów pobierania zarodków i zespołów produkcji zarodków zatwierdzonych w państwach trzecich do wywozu do Wspólnoty zarodków bydlęcych (2) stanowi, że Państwa Członkowskie mogą sprowadzać zarodki z państw trzecich tylko w przypadku gdy zostały one pobrane, przetworzone i przechowane przez zespoły pobierania zarodków wymienione w tej decyzji.

(2)

Kanada i Stany Zjednoczone Ameryki zwróciły się z wnioskiem o wprowadzenie zmian w tych wykazach w pozycjach dotyczących tych państw odnośnie do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków.

(3)

Kanada i Stany Zjednoczone Ameryki przedstawiły gwarancje w zakresie przestrzegania odpowiednich zasad określonych w dyrektywie 89/556/EWG, a służby weterynaryjne tych państw oficjalnie zatwierdziły odnośne zespoły pobierania zarodków przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 92/452/EWG.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 14 stycznia 2006 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 250 z 29.8.1992, str. 40. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/774/WE (Dz.U. L 291 z 5.11.2005, str. 46).


ZAŁĄCZNIK

W Załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się następujące wiersze dotyczące zespołów pobierania zarodków w Kanadzie:

„CA

 

E72

 

Western Ontario Breeders Inc.

PO Box 457

Woodstock, Ontario N4S 7Y7

Dr B. Hill

CA

 

E542

 

Livestock Reproductive Technologies Inc.

127 Quigley Dr. Cochrane, Alberta T0L OW4

Dr Stan Bychawski

CA

 

E583

 

130, rang Charlotte

Saint-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Rolland Lussier

CA

 

E595

 

8451 Highway 23N

Box 66

Listowel, Ontario N4W 3H2

Dr Rod Wierenga

CA

 

E630

 

McIntosh Embryo Transfer

RR 5

Embro, Ontario

Dr Brian Hill

CA

 

E945

 

Hôpital Vet. Iberville Missisisquoi

1120 Boulevard d’Iberville

Iberville, Québec J2X 4B6

Dr Daniel Gervais

CA

 

E979

 

Bureau vétérinaire Kildare

681, rue Kildare

CP 252 Saint-Ambroise, Québec

J0K 1C0

Dr Suzanne Laurence

CA

 

E1113

 

Maritime Genetics

RR 2

Salisbury, New Brunswick

E0A 3EO

Dr Richard Whittaker

CA

 

E1364

 

Trillium Embryo Services

99 Hands Drive

Guelph, Ontario N1G 4N3

Dr Robert Stubbings

CA

 

E1439

 

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Claire Plante

CA

 

E1535

 

Optimum Genetics Ltd

4246 Albert St.

Regina, Saskatchewan S4S 3R9

Dr Duncan K. Hockley”

b)

w odniesieniu do Kanady dodaje się następujące wiersze:

„CA

 

E1624

 

Central Veterinary Clinic

4102-64 St. Southwest Industrial Park

Ponoka, Alberta T4J 1J8

Dr Bruce Wine

CA

 

E1665

 

Bow Valley Embryo Transfer Ltd

PO Box 1239

Brooks, Alberta T1R 1C1

Dr Rob Stables”

c)

wiersz dotyczący zespołu pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie nr E71 otrzymuje następujące brzmienie:

„CA

 

E71

E71

(FIV)

Gencor

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Ken Christie

Dr Everett Hall”

d)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Kanadzie nr E593 otrzymuje następujące brzmienie:

„CA

 

E593

 

Davis-Rairdan Embryo Transplant Ltd

PO Box 590

Crossfield, Alberta T0M 0S0

Dr R. Davis”

e)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Kanadzie nr E607 otrzymuje następujące brzmienie:

„CA

 

E607

 

Mill Bay Veterinary Clinic

840 Delaune Road

PO Box 128

Mill Bay, British Columbia

VOR 2P0

Dr Chris Urquhart”

f)

wiersz dotyczący zespołu pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie nr E661 otrzymuje następujące brzmienie:

„CA

 

E661

E661

(FIV)

Clinique Vétérinaire — Saint-Louis

84 Principale, CP 30

Saint-Louis de Gonzague,

Québec

J0S 1TO

Dr Roger Sauvé

Dr Guy Massicotte”

g)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Kanadzie nr E728 otrzymuje następujące brzmienie:

„CA

 

E728

 

Central Canadian Genetics Ltd

202 Dufferin Ave.

Selkirk, Manitoba R1A 1B9

Dr Jack Reeb”

h)

wiersz dotyczący zespołu pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie nr E764 otrzymuje następujące brzmienie:

„CA

 

E764

E764

(FIV)

Alta Embryo Group Ltd

253147 Unit A, Bearspaw Road

Calgary, Alberta T3L 2P5

Dr R. J. McAllister

Dr R. E. Janzen”

i)

wiersz dotyczący zespołu pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie nr E827 otrzymuje następujące brzmienie:

„CA

 

E827

E827

(FIV)

Landry et Houde Vétérinaires

216 rue Campagna

Victoriaville, Québec G6P 6A2

Dr Richard Landry

Dr Raymond Houde”

j)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Kanadzie nr E885 otrzymuje następujące brzmienie:

„CA

 

E885

 

Livestock Reproductive

Technologies Inc.

315 Silverthorn Way N.W.

Calgary, Alberta T3B 4E8

Dr Martin Wenkoff”

k)

wiersz dotyczący zespołu pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie nr E933 otrzymuje następujące brzmienie:

„CA

 

E933

E933

(FIV)

E.T.E. Inc.

3700 Boulevard de la Chaudière

Suite 100

Ste Foy, Québec G1X 2K5

Dr Louis Picard

Dr Marc Dery

Dr Pierre Clavel”

l)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Kanadzie nr E1033 otrzymuje następujące brzmienie:

„CA

 

E1033

 

Les Transferts d’Embryons de l’Est

183 rue Ste-Anne

Rimouski, Québec G5L 4H2

Dr Barbara St-Pierre”

m)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Kanadzie nr E1142 otrzymuje następujące brzmienie:

„CA

 

E1142

 

Trans-Bio Génétique Inc.

2145, rang Saint-Edouard

St-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Raynald Dupras”

n)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Kanadzie nr NSET002 otrzymuje następujące brzmienie:

„CA

 

E1551

 

Nova Scotia Animal Breeders Co-op.

288 Hawthorne St. Antigonish, Nova Scotia,

B2T 1B8

Dr Darryl P. Ward”

o)

skreśla się następujące wiersze dotyczące zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki:

„US

 

94OH077 E7

 

Select Embryos, Inc.

11555 US 42

Plain City, OH

Dr Ronald F. Rohde

US

 

96OH090 E7

 

Select Embryos, Inc.

10630 US 42

Plain City, OH

Dr Anthony E. Good

US

 

92WI051 E29

94WI051 IVF

ABS Global

6908 River Rd

DeForest, WI

Dr Lori Nagel

US

 

91IA027 E509

 

Maplehurst Ova Trans

RR 1, Box 124

Keota, IA

Dr R. A. Carmichael

US

 

91PA005 E512

94PA005 IVF

Em Tran Inc.

197 Bossier Road

Elizabethtown, PA

Dr Boyd Henderson

US

 

94OH073 E568

 

Ohio Embryo Transfer Inc.

PO Box 64

120 DW County Line Road

Columbiana, OH

Dr Max M. Van Buren

US

 

95OR080 E579

Evergreen Veterinary

Reproductive Services

605 Marvin Road

Tillamook, OR

Dr Rick Steel

US

 

91ME009 E585

 

Pinetree-R ET Service

PO Box 249

North Anson, ME

Dr Paul L. Roullard

US

 

91MI017 E599

Reproductive Special

4915 Delta River Drive

Lansing, MI

Dr Craig Thompson

US

 

93WI064 E655

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

US

 

97W1097 E707

Mayville Animal Clinic, SC

N7860 Hwy 67

Mayville, WI

Dr Patrick Philips

US

 

94WI018 E708

Royal Flush Genetics

101 North Adams

Marshfield, WI

Dr Randy A. Musack

US

 

93OH057 E720

Blauser Vet Clinic

4088 Ruby Road

Tipp City, OH 45371

Dr Chris Blauser

US

 

94ME075 E812

 

New England Genetics

RR 3, Box 630

Auburn, ME

Dr Calvin Blessing

US

 

94WI078 E845

Dairyland Veterinary Service SC

310 Main Street

Casco, WI

Dr Michael Staudinger

US

 

94WI079 E913

Heritage Animal Hospital

751 West Main St.

Hortonville, WI

Dr Dan Oberschlake

US

 

01WI098 E1063

 

Dairyland Veterinary Practice

370 Flower Court

Platterville, WI 53818

Dr Leah Penza

US

 

96WI093 E1093

Wittenburg Veterinary Clinic

N. 4692 Birnamwood Rd

Birnamwood, WI

Dr John Prososki”

p)

w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki dodaje się następujący wiersz:

„US

 

05GA115 E835

 

Bickett Genetics

455 Brotherton Lane

Chickamauga, GA 30707

Dr Todd J. Bickett”

q)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 93WI060 otrzymuje następujące brzmienie:

„US

 

93WI060 E857

 

Emquest Embryo Transfer Service

2400 Eastern Ave.

Plymouth, WI 53073

Dr Byron W. Williams”

r)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 96OR085 otrzymuje następujące brzmienie:

„US

 

96OR085 E1090

 

Precision Embryonics, Inc.

11380 Little River Road

Glide, OR 97443

Dr Gregory J. K. Garcia”

s)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 99MI105 otrzymuje następujące brzmienie:

„US

 

99MI105 E4

 

Northstar Select Sires

1081 129th Ave.

Wayland, MI 49348

Dr Jeffrey Adams”

t)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 92WI057 otrzymuje następujące brzmienie:

„US

 

91WI057 E631

 

VRS Inc.

3559 Pioneer Rd

Verona, WI

Dr Robert Rowe”

u)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki nr 91WI045 otrzymuje następujące brzmienie:

„US

 

91WI045 E655

 

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

Dr Dan Hornickel”