ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 340

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
23 grudnia 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2114/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. dotyczące wprowadzenia w życie porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Korei zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994

1

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2115/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. wprowadzające program odbudowy zasobów halibuta grenlandzkiego w ramach Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

3

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2116/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1480/2003 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim) pochodzących z Republiki Korei

7

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2117/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

17

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2118/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

18

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2119/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3175/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania szczególnych uzgodnień dotyczących dostaw produktów zbożowych i suszu paszowego na mniejsze wyspy Morza Egejskiego i ustanawiające prognozę bilansu dostaw

20

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2120/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 i decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do uzgodnień mających zastosowanie do przywozu ryżu pochodzącego z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (Państw AKP) oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

22

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2121/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2255/2004 w odniesieniu do okresu jego stosowania

24

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2122/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za owoce cytrusowe na Cyprze zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 634/2004

25

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2123/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na gruszki, cytryny, jabłka i cukinie

27

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2124/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do produktów w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu wywożonych do państw trzecich oprócz Rumunii

29

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2125/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustanawiające środki przejściowe wynikające z przyjęcia ulepszonych zasad handlu dotyczących wywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych do Rumunii

31

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2126/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 350/93 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

33

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2127/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

35

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2128/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

37

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2129/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

39

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2130/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 23 grudnia 2005 r.

43

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2131/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

45

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2132/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

47

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2133/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 15. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

50

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2134/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

51

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2135/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

54

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2136/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

56

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2137/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

57

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

58

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2139/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

59

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2140/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

60

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Decyzja Rady z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Korei zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994

61

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Korei zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994

62

 

*

Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/848/WE

64

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. zwalniająca Finlandię i Szwecję z obowiązku stosowania dyrektywy Rady 68/193/EWG w sprawie wprowadzania do obrotu materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5469)

67

 

*

Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 91/68/EWG w odniesieniu do uaktualnienia wzorów świadectw zdrowia dotyczących owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5506)  ( 1 )

68

 

*

Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz drugi decyzję 2005/693/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w Rosji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5563)  ( 1 )

70

 

*

Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzje 2004/696/WE i 2004/863/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty w programy zwalczania i monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) w Państwach Członkowskich w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5564)

73

 

*

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/237/WE w odniesieniu do pomocy finansowej Wspólnoty na funkcjonowanie wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. ptasiej grypy w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5617)

78

 

 

Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

 

*

Wspólne stanowisko Rady 2005/936/WPZiB z dnia 21 grudnia 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/847/WPZiB

80

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2114/2005

z dnia 13 grudnia 2005 r.

dotyczące wprowadzenia w życie porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Korei zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

Decyzją Rady 2005/929/WE z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Korei zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT 1944 (1), Rada zatwierdziła, w imieniu Wspólnoty, wspomniane porozumienie w celu zakończenia negocjacji wszczętych zgodnie z art. XXIV:6 GATT 1994,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Stawki celne określone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia stosuje się we wskazanym okresie.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2005 r.

W imieniu Rady

J. GRANT

Przewodniczący


(1)  Patrz: str. 61 niniejszego Dziennika Urzędowego.


ZAŁĄCZNIK

Nie naruszając zasad interpretacji Nomenklatury Scalonej, opis produktów ma charakter wyłącznie informacyjny, a koncesje określa się w kontekście niniejszego Załącznika poprzez kody CN obowiązujące w momencie przyjęcia niniejszego rozporządzenia. W przypadku gdy wskazane są kody ex CN, koncesje należy określić poprzez zastosowanie kodu CN oraz odpowiadającego mu opisu.

Część druga

Tabela stawek celnych

Kod CN

Opis

Stawka celna

3903 19 00

Polimery styrenu, w formach podstawowych (inne niż do spieniania)

Stosowana stawka 4,0 % (1)

8521 10 30

Aparatura wideo na taśmy magnetyczne do zapisu i odtwarzania, nawet wyposażona w urządzenie do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunery wideo), do której stosuje się taśmy magnetyczne o szerokości nieprzekraczającej 1,3 cm i pozwalające na odtwarzanie lub zapis przy prędkości taśmy nieprzekraczającej 50 mm/s, inne niż używane w cywilnych statkach powietrznych

Stosowana stawka 13,0 % (1)

8525 40 99

Pozostałe kamery wideo rejestrujące, inne niż zdolne jedynie do zapisu dźwięku lub obrazu zarejestrowanego przez kamerę telewizyjną

Stosowana stawka 12,5 % (2)

8527 31 91

Pozostałe odbiorniki radiowe, włączając aparaturę przystosowaną także do odbioru radiotelefonii lub radiotelegrafii, posiadające aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku, z laserowym optycznym systemem odczytu, inne niż zawierające w tej samej obudowie jeden

Stosowana stawka 11,4 % (1)


(1)  Niższe stosowane stawki wskazane powyżej mają być stosowane przez trzy lata lub do czasu, gdy wprowadzenie w życie wyników Rundy Agendy Rozwoju z Doha osiągnie powyższy poziom, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

(2)  Niższa stosowana stawka wskazana powyżej powinna być stosowana przez cztery lata lub do czasu, gdy wprowadzenie w życie wyników Rundy Agendy Rozwoju z Doha osiągnie powyższy poziom, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/3


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2115/2005

z dnia 20 grudnia 2005 r.

wprowadzające program odbudowy zasobów halibuta grenlandzkiego w ramach Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając propozycję Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 3179/78 z dnia 28 grudnia 1978 r., dotyczącego zawarcia przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku (2), Konwencja ta (zwana dalej „Konwencją NAFO”) została przyjęta przez Wspólnotę.

(2)

Konwencja NAFO ustanawia odpowiednie ramy wielostronnej współpracy w zakresie racjonalnego zachowania zasobów rybnych i zarządzania nimi w obszarach określonych w tej Konwencji.

(3)

Na sesji w czerwcu 2003 r. Rada Naukowa NAFO powiadomiła, że zasoby halibuta grenlandzkiego gwałtownie maleją i zaleciła znaczną redukcję łącznej dozwolonej ilości połowów (TAC).

(4)

Na swoim XXV dorocznym spotkaniu w dniach od 15 do 19 września 2003 r. Organizacja Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku („NAFO”) przyjęła 15-letni plan odtworzenia halibuta grenlandzkiego na wodach podobszaru NAFO nr 2 i rejonów 3KLMNO („plan odtworzenia NAFO”). Plan odtworzenia NAFO ma takie same cele jak plany odbudowy, przewidziane w art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (3).

(5)

W celu odbudowy zasobów plan odtworzenia NAFO przewiduje redukcję poziomu TAC do roku 2007 oraz środki kontroli zapewniające skuteczność tego planu.

(6)

Plan odtworzenia NAFO został wdrożony tymczasowo na mocy odpowiednio rozporządzeń (WE) nr 2287/2003 (4) oraz (WE) nr 27/2005 (5) ustalających wielkości dopuszczalnych połowów na rok 2004 i 2005 oraz inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów ryb i grup zasobów ryb, mające zastosowanie na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz, w odniesieniu do statków wspólnotowych, na wodach gdzie wymagane są ograniczenia połowowe do czasu przyjęcia rozporządzenia Rady wprowadzającego wieloletnie działania zmierzające do odtworzenia zasobów halibuta grenlandzkiego.

(7)

Niezbędne jest zatem trwałe wdrożenie programu odtworzenia NAFO, poprzez plan odbudowy przewidziany w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002. W tym celu należy określić procedurę przekazywania wykazu statków, którym wydano specjalne zezwolenie na połowy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1627/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. ustanawiającym ogólne postanowienia dotyczące specjalnych zezwoleń na połowy (6).

(8)

W celu zapewnienia zgodności ze środkami kontroli zawartymi w programie odtworzenia NAFO, należy nałożyć obowiązki sprawozdawcze na kapitanów statków Wspólnoty, jak również zobowiązać Państwa Członkowskie do przydzielania uprawnionym statkom należnych im kontyngentów.

(9)

Wymagane są dodatkowe środki kontroli, które zapewnią skuteczną realizację na poziomie Wspólnoty oraz spójność z planami odbudowy przyjętymi przez Radę w innych obszarach. Środki takie powinny przewidywać obowiązek uprzedniego powiadamiania o wejściu do portu wskazanego przez Państwa Członkowskie oraz obowiązek ograniczenia marginesów tolerancji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia ogólne zasady i warunki stosowania przez Wspólnotę programu odbudowy zasobów halibuta grenlandzkiego na wodach podobszaru NAFO nr 2 i rejonów 3KLMNO.

Celem tego programu odbudowy jest osiągnięcie nadającej się do eksploatacji biomasy liczącej pięć lat lub więcej oraz ważącej 140 000 ton, co w perspektywie długofalowej umożliwi prowadzenie połowów halibuta grenlandzkiego przy stabilnej wielkości.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia będą miały zastosowanie następujące definicje:

1)

termin „podobszar NAFO nr 2” oznacza obszar geograficzny określony w załączniku III 3 a) Konwencji NAFO;

2)

termin „rejony 3KLMNO” oznacza obszar geograficzny określony w załączniku III 4 b) Konwencji NAFO.

Artykuł 3

Łączna dozwolona ilość połowów (TAC)

TAC zasobów halibuta grenlandzkiego na wodach podobszaru NAFO nr 2 i rejonów 3KLMNO wynosi:

18 500 ton w 2006 r., oraz

16 000 ton w 2007 r.

Jeżeli jednak w ramach NAFO ustalone są nowe poziomy TAC, wtedy Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, dostosuje odpowiednio wskaźniki TAC zawarte w akapicie pierwszym.

Artykuł 4

Zakaz dotyczący halibuta grenlandzkiego

Statkom rybackim Wspólnoty zakazuje się prowadzenia połowów halibuta grenlandzkiego na wodach podobszaru NAFO nr 2 i rejonów 3KLMNO oraz zatrzymywania na pokładzie, przeładunku bądź wyładunku halibuta grenlandzkiego, złowionego w tej strefie, jeśli nie posiadają one specjalnego zezwolenia na połowy, wydanego przez Państwo Członkowskie, pod którego banderą ten statek pływa.

Artykuł 5

Specjalne zezwolenia na połowy zasobów halibuta grenlandzkiego

1.   Państwo Członkowskie gwarantuje, że statki, którym wydano specjalne zezwolenie na połowy, o którym mowa w art. 4, zostały umieszczone na liście, podającej nazwę statku i wspólnotowy numer wewnętrzny (CFR), jak określono w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty (7). Państwo Członkowskie wydaje specjalne zezwolenie na połowy tylko takiemu statkowi, który został wpisany do rejestru statków prowadzonego przez NAFO.

2.   Każde Państwo Członkowskie przekazuje Komisji listę, o której mowa w ust. 1 oraz wszelkie kolejne zmiany w formularzu przeznaczonym do odczytu przez czytnik optyczny.

3.   Zmiany wprowadzane w liście, o której mowa w ust. 1, przekazuje się Komisji najpóźniej na pięć dni przed datą, w której nowo wprowadzony na listę statek wpływa na wody podobszaru NAFO nr 2 i rejonów 3KLMNO. Komisja niezwłocznie przekazuje te zmiany do Sekretariatu NAFO.

4.   Każde Państwo Członkowskie przydziela należne mu kontyngenty halibuta grenlandzkiego swoim statkom wpisanym na listę, o której mowa w ust. 1. Państwa Członkowskie zawiadamiają Komisję o przydziale kontyngentu nie później niż do dnia 15 stycznia każdego roku.

Artykuł 6

Raporty

1.   Kapitanowie statków rybackich, o których mowa w art. 5 ust. 1 przekazują danemu Państwu Członkowskiemu bandery poniższe raporty podające:

a)

ilości halibuta grenlandzkiego przechowywane na pokładzie w chwili, gdy statek Wspólnoty wpływa na wody podobszaru NAFO nr 2 i rejonów 3KLMNO. Ten raport przekazuje się nie wcześniej niż 12 godzin i nie później niż 6 godzin przed każdym wpłynięciem statku do takiej strefy;

b)

tygodniowe ilości halibuta grenlandzkiego. Ten raport przekazuje się po raz pierwszy nie później niż przed końcem siódmego dnia po dacie wpłynięcia statku na wody podobszaru NAFO nr 2 i rejonów 3KLMNO lub, gdy statek łowi dłużej niż siedem dni, najpóźniej w poniedziałek w przypadku połowów, które miały miejsce na wodach podobszaru NAFO nr 2 i rejonów 3KLMNO w ciągu poprzedniego tygodnia kończącego się o północy w niedzielę;

c)

ilości halibuta grenlandzkiego przechowywane na pokładzie w chwili, gdy statek Wspólnoty opuszcza wody podobszaru NAFO nr 2 i rejonów 3KLMNO. Ten raport przekazuje się nie wcześniej niż 12 godzin i nie później niż 6 godzin przed każdym wypłynięciem statku z tej strefy i zawiera ilość dni połowu oraz łączną ilość połowów w tej strefie;

d)

ilości załadowanych i rozładowanych w przypadku każdego przeładunku halibuta grenlandzkiego podczas przebywania statku na wodach podobszaru NAFO nr 2 i rejonów 3KLMNO. Te raporty przekazuje się nie później niż w 24 godziny po zakończeniu przeładunku.

2.   Po otrzymaniu raportów, o których mowa w punktach a), c) i d) ust. 1, Państwa Członkowskie przekazują je Komisji.

3.   Jeżeli zostanie uznane, że połowy halibuta grenlandzkiego, notyfikowane zgodnie z ust. 2, wyczerpują 70 % kontyngentu przysługującego Państwom Członkowskim, wtedy kapitanowie przedstawiają co trzy dni raporty, o których mowa w ust. 1 lit. b).

Artykuł 7

Margines tolerancji przy szacowaniu ilości wpisanych do dziennika połowowego

W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie (8) oraz od art. 9 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2868/88 z dnia 16 września 1988 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania Systemu Wspólnej Międzynarodowej Kontroli, przyjętego przez Organizację Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (9), dozwolony margines tolerancji przy szacowaniu w kilogramach ilości halibuta grenlandzkiego poławianego na wodach podobszaru NAFO nr 2 i rejonów 3KLMNO wynosi 8 %.

Artykuł 8

Wyznaczone porty

1.   Zabroniony jest wyładunek ze statków, o których mowa w art. 5 ust. 1, jakichkolwiek ilości halibuta grenlandzkiego poławianego na wodach podobszaru NAFO nr 2 i rejonów 3KLMNO, w innych portach niż porty wskazane przez Umawiające się Strony NAFO. Zabroniony jest wyładunek halibuta grenlandzkiego w portach państw trzecich.

2.   Państwa Członkowskie wyznaczają porty, w których może mieć miejsce wyładunek halibuta grenlandzkiego i określają odnośne procedury inspekcji i nadzoru, w tym zasady dotyczące zapisów i sprawozdań o ilościach halibuta grenlandzkiego przy każdym wyładunku.

3.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji nie później niż do dnia 15 stycznia każdego roku listę wyznaczonych portów oraz do dnia 31 stycznia każdego roku odnośne procedury inspekcji i nadzoru, o których mowa w ust. 2. Komisja niezwłocznie przekazuje te informacje do Sekretariatu NAFO.

4.   Komisja niezwłocznie przekazuje wszystkim Państwom Członkowskim listę wyznaczonych portów, o której mowa w ust. 2, oraz portów wyznaczonych przez pozostałe Umawiające się Strony NAFO.

Artykuł 9

Wcześniejsza notyfikacja

Kapitanowie statków rybackich, o których mowa w art. 5 ust. 1, bądź ich przedstawiciele, dostarczają przed jakimkolwiek wejściem do wyznaczonego portu i najpóźniej na 72 godziny przed spodziewanym czasem przybycia do portu kompetentnym władzom Państw Członkowskich, z których portów pragną korzystać, poniższe informacje:

1)

godzinę wejścia do wyznaczonego portu;

2)

kopię specjalnego zezwolenia na połowy, opisanego w art. 4;

3)

ilości halibuta grenlandzkiego przechowywane na pokładzie, podane w kilogramach żywej wagi;

4)

strefę bądź strefy w akwenie NAFO, w którym dokonano połowu.

Artykuł 10

Inspekcje portowe

1.   Państwa Członkowskie gwarantują, że wszystkie statki, o których mowa w art. 5 ust. 1, wpływające do wyznaczonego portu celem wyładunku lub przeładunku halibuta grenlandzkiego, złowionego na wodach podobszaru NAFO nr 2 i rejonów 3KLMNO, zostały poddane kontroli w porcie zgodnie z planem inspekcji portowej NAFO.

2.   Zakazany jest wyładunek lub przeładunek połowów ze statków, o których mowa w ust. 1, aż do momentu przybycia inspektorów.

3.   Wszystkie wyładowane ilości waży się według gatunków przed transportem do chłodni lub do innego miejsca przeznaczenia.

4.   Państwa Członkowskie przekazują raport z danej inspekcji portowej do Sekretariatu NAFO, wraz z kopią do Komisji, w ciągu czternastu dni roboczych od daty zakończenia inspekcji.

Artykuł 11

Zakaz rozładunku i przeładunku ze statków stron innych niż Umawiające się

Zabroniony jest wyładunek i przeładunek halibuta grenlandzkiego ze statków lub na statki stron innych niż Umawiające się Strony, które prowadziły połowy na wodach regulaminowego akwenu NAFO.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2005 r.

W imieniu Rady

M. BECKETT

Przewodniczący


(1)  Opinia wydana w dniu 23 czerwca 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 378 z 30.12.1978, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 653/80 (Dz.U. L 74 z 20.3.1980, str. 1).

(3)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(4)  Dz.U. L 344 z 31.12.2003, str. 1.

(5)  Dz.U. L 12 z 14.1.2005, str. 1.

(6)  Dz.U. L 171 z 6.7.1994, str. 7.

(7)  Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 25.

(8)  Dz.U. L 276 z 10.10.1983, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1804/2005 (Dz.U. L 290 z 4.11.2005, str. 10).

(9)  Dz.U. L 257 z 17.9.1988, str. 20. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 494/1997 (Dz.U. L 77 z 19.3.1997, str. 5).


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/7


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2116/2005

z dnia 20 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1480/2003 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim) pochodzących z Republiki Korei

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 24 ust. 3,

uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   PROCEDURA

1.   Obowiązujące środki

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1480/2003 (2) („rozporządzenie pierwotne”) Rada nałożyła ostateczne cło wyrównawcze w wysokości 34,8 % („cło wyrównawcze”) na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako pamięci DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym), pochodzących z Republiki Korei, produkowanych przez wszystkie przedsiębiorstwa z wyjątkiem Samsung Electronics Co., Ltd („Samsung”), w stosunku do którego ustanowiono stawkę cła w wysokości 0 %.

(2)

W dochodzeniu, które doprowadziło do nałożenia obecnie obowiązujących środków („dochodzenie pierwotne”), współpracowało dwóch producentów eksportujących z siedzibą w Republice Korei – Samsung oraz Hynix Semiconductor Inc., z których ostatni posiada także zakład produkcyjny na terenie Stanów Zjednoczonych. W pierwotnym dochodzeniu przemysł wspólnotowy reprezentowany był przez dwóch producentów o większościowym udziale w łącznej wspólnotowej produkcji pamięci DRAM, tj. Infineon Technologies AG z Monachium (Niemcy) oraz Micron Europe Ltd z Crowthorne (Zjednoczone Królestwo).

2.   Podstawy przeprowadzenia obecnego dochodzenia

(3)

W kontekście monitorowania środków ochrony handlu Komisję poinformowano, że istnieje prawdopodobieństwo, iż cło wyrównawcze obowiązujące wobec przywozu pamięci DRAM pochodzących z Republiki Korei nie jest nakładane na pewne przywożone pamięci DRAM.

3.   Wszczęcie dochodzenia

(4)

Dnia 22 marca 2005 r. Komisja ogłosiła, na mocy zawiadomienia („zawiadomienie”) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3), wszczęcie dochodzenia zmierzającego do ustalenia, w jakiej mierze może zaistnieć konieczność przyjęcia przepisów szczególnych zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, w celu zapewnienia właściwego nakładania cła wyrównawczego od przywozu pamięci DRAM pochodzących z Republiki Korei.

4.   Oświadczenia

(5)

Komisja poinformowała drogą urzędową o wszczęciu obecnego dochodzenia władze kraju wywozu oraz wszelkie znane Komisji zainteresowane strony. Kopie zawiadomienia oraz dokumentów nieopatrzonych klauzulą poufności, w oparciu o które opublikowano zawiadomienie, wysłano do dwóch producentów eksportujących w Republice Korei, a także do importerów, użytkowników oraz dwóch producentów wspólnotowych, wymienionych w dochodzeniu pierwotnym lub znanych Komisji z innych źródeł. Zainteresowane strony miały możliwość wyrażenia swoich stanowisk na piśmie i złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu.

(6)

Otrzymano oświadczenia dwóch producentów eksportujących z Republiki Korei oraz dwóch producentów i jednego użytkownika ze Wspólnoty. Z uwagi na dostępność wszystkich wymaganych informacji nie uznano za niezbędne przeprowadzenia wizyt weryfikacyjnych na terenie przedsiębiorstw, które złożyły oświadczenia.

B.   PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM

(7)

Obecnym dochodzeniem objęty jest ten sam produkt, który objęty był dochodzeniem pierwotnym, tj. niektóre mikroukłady elektroniczne znane jako pamięci DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym), wszystkich typów, gęstości i odmian, także zmontowane, w postaci przetworzonych płytek półprzewodnikowych lub układów chipowych wykonane z zastosowaniem odmian technologii wytwarzania półprzewodników opartych na tlenkach metali (MOS), wraz z komplementarnymi typami MOS (CMOS), o wszystkich gęstościach (wraz z jeszcze nieistniejącymi), niezależnie od szybkości dostępu, konfiguracji, obudowy lub obramowania itp., pochodzące z Republiki Korei. Produkt objęty postępowaniem obejmuje również pamięci DRAM przedstawiane w postaci (standardowych) modułów pamięci lub (standardowych) kart pamięci, albo zagregowanych w inny sposób, pod warunkiem że ich głównym przeznaczeniem jest dostarczanie pamięci.

(8)

Produkt objęty postępowaniem jest obecnie oznaczony kodami CN 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15, 8542 21 17, ex 8542 21 01, ex 8542 21 05, ex 8548 90 10, ex 8473 30 10 oraz ex 8473 50 10.

C.   WYNIKI DOCHODZENIA

(9)

W celu ustalenia, w jakim zakresie niezbędne może być wydanie przepisów szczególnych zapewniających prawidłowe nakładanie cła wyrównawczego, w dochodzeniu skupiono się na następujących elementach: 1) opis produktu objętego postępowaniem i jego przełożenie na Nomenklaturę Scaloną (CN)/nomenklaturę TARIC; oraz 2) anomalie stwierdzone w wyniku analizy obrotu handlowego produktem objętym postępowaniem, przywożonym do Wspólnoty.

1.   Opis produktu objętego postępowaniem i jego przełożenie na nomenklaturę CN/TARIC

(10)

Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia pierwotnego stanowi, że produktem objętym postępowaniem, podlegającym cłu wyrównawczemu, są niektóre mikroukłady elektroniczne znane jako pamięci DRAM, wszystkich typów, pochodzące z Republiki Korei. Produkt objęty postępowaniem pozostaje nim bez względu na gęstość, szybkość dostępu, konfigurację, obudowę lub obramowanie itp. Ponadto w artykule wymieniono określony proces produkcji (odmiany technologii wytwarzania półprzewodników opartych na tlenkach metali, MOS, w tym komplementarne typy MOS, tj. CMOS).

(11)

Z jednej strony, art. 1 ust. 1 rozporządzenia pierwotnego określa kody CN/TARIC, którymi oznaczony jest przedmiotowy produkt. Tymi kodami CN/TARIC oznaczone są następujące typy pamięci DRAM: płytki półprzewodnikowe, układy chipowe (struktury półprzewodnikowe), pamięci (chipy montowane, tj. wraz z przyłączami i doprowadzeniami, także zamknięte w materiale ceramicznym, metalu, tworzywie sztucznym lub innym materiale, zwane dalej „montowanymi pamięciami DRAM” oraz znane pod nazwą handlową „komponenty pamięci DRAM”), a także moduły pamięci DRAM, płyty pamięciowe lub inne zagregowane formy (zwane dalej „kombinowanymi formami pamięci DRAM”).

(12)

Jeżeli chodzi o montowane pamięci DRAM, typ ten otrzymywany jest w tzw. procesie finalnym (ang. back-end process), podczas którego chipy są poddane montażowi (tj. połączeniu przewodem komórki pamięci na chipie ze złączami umieszczonymi na zewnątrz kapsuły), testowaniu (w celu sprawdzenia, czy zakapsułowane chipy działają) oraz procesowi znakowania.

(13)

Z drugiej strony, typami produktu objętego postępowaniem, o których wprost mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia pierwotnego, są płytki półprzewodnikowe, struktury półprzewodnikowe (układy chipowe), zmontowane pamięci DRAM (tj. montowane pamięci DRAM i kombinowane formy pamięci DRAM) oraz pamięci DRAM przedstawiane w postaci (standardowych) modułów pamięci, kart pamięci lub zagregowane w inny sposób (zwane dalej „chipami DRAM i/lub montowanymi pamięciami DRAM wchodzącymi w skład kombinowanych form pamięci DRAM”).

(14)

Powyższe elementy wskazują, że opis produktu objętego postępowaniem oraz kody CN/TARIC nie pokrywają się w pełni. Z jednej strony, mimo że montowane pamięci DRAM bez wątpienia wchodzą w zakres definicji produktu objętego postępowaniem – która obejmuje wszystkie typy pamięci DRAM – oraz są w wyraźny sposób wspomniane przy opisach kodów CN/TARIC, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia pierwotnego, to w opisie produktu objętego postępowaniem określone zostały wieloznacznym terminem „zmontowane”, który dotyczy także kombinowanych form pamięci DRAM. Z drugiej strony, chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM wchodzące w skład kombinowanych form pamięci DRAM nie są w wyraźny sposób ujęte w opisie żadnego kodu CN/TARIC, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia pierwotnego, mimo że wymienia się je wprost w opisie produktu objętego postępowaniem. W zapisie powyższego artykułu wyraźnie wymienia się albo pamięci DRAM w formach kombinowanych, albo chipy i montowane pamięci DRAM przywożone jako takie, w rezultacie czego nie nakładano do tej pory cła wyrównawczego na wymieniony wyżej typ pamięci DRAM.

(15)

Jeżeli chodzi o montowane pamięci DRAM, różnią się one zarówno od chipów DRAM, jak i kombinowanych form pamięci DRAM. W związku z tym, do celów spójności i pewności prawnej, stosowne jest, by opis produktu wyraźnie odnosił się do tej różnicy.

(16)

W odniesieniu do chipów DRAM lub montowanych pamięci DRAM wchodzących w skład kombinowanych form pamięci DRAM, nieoznaczenie ich w wyraźny sposób żadnym kodem CN/TARIC staje się istotne w sytuacjach, w których kombinowane formy pamięci DRAM nie pochodzą z Republiki Korei i w rezultacie nie podlegają cłu wyrównawczemu przy ich przywozie do Wspólnoty, mimo że zawierają chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM pochodzenia koreańskiego.

(17)

Zgodnie niezmienną praktyką interpretowania przez Państwa Członkowskie UE art. 24 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (4) w oparciu o stanowisko negocjacyjne WE sformułowane w ramach Roboczego Programu Harmonizacji WTO, reguły niepreferencyjnego pochodzenia stosowane wobec kombinowanych form pamięci DRAM, oznaczonych kodami CN ex 8473 30 10, ex 8473 50 10 oraz ex 8548 90 10, stanowią, że krajem pochodzenia będzie ostatni kraj produkcji, w którym nastąpił przyrost wartości w wyniku przetworzenia lub obróbki oraz, w stosownych przypadkach, jeżeli włączenie części pochodzących z tego kraju stanowi co najmniej 45 % ceny ex-works kombinowanych form pamięci DRAM. W przypadku niespełniania tej reguły, pamięci DRAM uznawane są za pochodzące z kraju, z którego pochodzi główna część zastosowanych materiałów.

(18)

Dokumenty i dowody przedłożone w trakcie dochodzenia pozwoliły dojść do wniosku, że kombinowane formy pamięci DRAM pochodzenia innego niż koreańskie mogą zawierać w swoim składzie chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM pochodzenia koreańskiego. Wysunięcie powyższego wniosku umożliwiły trzy typy dowodów. Po pierwsze, uprawdopodobniono, że pewne kombinowane formy pamięci DRAM zadeklarowane jako pochodzące z krajów innych niż Republika Korei zawierały montowane pamięci DRAM pochodzące z Republiki Korei i wytwarzane przez przedsiębiorstwa podlegające cłu wyrównawczemu. Drugim dowodem była wiążąca informacja o pochodzeniu, ogłoszona w 2003 r., dotycząca kombinowanych form pamięci DRAM objętych kodem CN ex 8548 90 10 (kod TARIC 85489010*10); pamięci te zostały wyprodukowane częściowo w Stanach Zjednoczonych, a częściowo w Republice Korei. Po trzecie, przedłożono dwa artykuły prasowe zawierające wzmianki o tym, że reguły niepreferencyjnego pochodzenia stosowane we Wspólnocie pozwoliły przedsiębiorstwom koreańskim na wywóz do Wspólnoty chipów DRAM lub montowanych pamięci DRAM produkowanych przez przedsiębiorstwa koreańskie podlegające cłu wyrównawczemu, co możliwe było przez włączenie tych chipów lub pamięci w skład modułów DRAM, których pochodzenie deklarowano jako inne niż z Republiki Korei.

(19)

W związku z powyższym uznaje się, że niezbędne są przepisy szczególne, które zapewnią nakładanie cła wyrównawczego na chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM, produkowane przez przedsiębiorstwa podlegające cłu wyrównawczemu i włączone w skład kombinowanych form pamięci DRAM pochodzących z krajów innych niż Republika Korei.

(20)

Jedno z przedsiębiorstw objętych cłem wyrównawczym twierdziło, iż w momencie gdy chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM zostają włączone do kombinowanych form pamięci DRAM, nie mogą one już być uważane za produkt mogący być objęty cłem wyrównawczym. Uważa się jednak, że chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM włączone do kombinowanych form pamięci DRAM w dalszym ciągu zachowują swoje funkcje i właściwości. Fakt, że zostały one włączone do kombinowanych form pamięci DRAM nie powoduje, że ich cechy fizyczne lub techniczne ulegają zmianie. Ponadto funkcja, jaką spełniają kombinowane formy pamięci DRAM, czyli dostarczanie pamięci, jest dokładnie taka sama – aczkolwiek w większej skali – jak funkcja, którą spełniają rozpatrywane osobno chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM. W związku z powyższym włączenie do chipów DRAM lub montowanych pamięci DRAM do kombinowanych form pamięci DRAM nie zmienia ich właściwości i nie może stanowić podstawy do wyłączenia ich ze stosowania cła wyrównawczego. Wniosek ten został więc odrzucony.

(21)

To samo przedsiębiorstwo oraz rząd Republiki Korei twierdziły, że chipy DRAM oraz montowane pamięci DRAM, przedstawiane w postaci kombinowanych form pamięci DRAM, nie są wymienione w art. 1 ust. 1 rozporządzenia pierwotnego, ponieważ nie zostałyby one objęte pierwotnym postępowaniem. Jak stwierdzono w motywie 12, art. 1 ust. 1 pierwotnego rozporządzenia wyraźnie określa, iż cło wyrównawcze nałożone jest również na chipy DRAM oraz na montowane pamięci DRAM przedstawione w postaci kombinowanych form pamięci. Natomiast stwierdzenia, iż montowane pamięci DRAM przedstawiane w postaci kombinowanych form pamięci DRAM, nie zostałyby objęte pierwotnym postępowaniem, nie zostało poparte żadnymi dowodami. Przeciwnie, biorąc pod uwagę charakter otrzymanych subsydiów, całkowity poziom sprzedaży u przedsiębiorstw objętych postępowaniem został uwzględniony przy ustalania poziomu subsydiowania w ramach pierwotnego postępowania. W związku z powyższym wniosek ten został odrzucony.

2.   Anomalie stwierdzone w wyniku analizy obrotu handlowego

(22)

W świetle reguł niepreferencyjnego pochodzenia towarów stosowanych we Wspólnocie w odniesieniu do pamięci DRAM, dokonano analizy obrotów handlowych w imporcie w odniesieniu do dwóch głównych kategorii produktu objętego postępowaniem: z jednej strony – płytek półprzewodnikowych DRAM, chipów DRAM oraz montowanych pamięci DRAM pochodzących z kraju, w którym przeprowadzany jest proces dyfuzji (5) oraz, z drugiej strony, kombinowanych form pamięci DRAM pochodzących z kraju spełniającego kryteria wskazane w motywie 17. Analiza objęła okres od maja 2003 r. do maja 2005 r. i opierała się na danych statystycznych Comext zebranych na poziomie kodu TARIC.

(23)

W odniesieniu do pierwszej kategorii produktu objętego postępowaniem, na podstawie informacji przedłożonych przez przemysł wspólnotowy ustalono, że proces dyfuzji obecnie prowadzony jest wyłącznie w następujących krajach spoza Wspólnoty (według zdolności produkcyjnych, w porządku malejącym): Republika Korei, Tajwan, Stany Zjednoczone, Japonia, Singapur oraz Chińska Republika Ludowa. Wynika z tego, że w przypadku przywożonych produktów, których pochodzenie deklarowano jako inne niż z wymienionych krajów, te deklaracje pochodzenia były nieprawidłowe. Fakt ten wydaje się szczególnie oczywisty w przypadku przywozu produktów o deklarowanym pochodzeniu z Malezji, Hongkongu i, w pewnym stopniu, z ChRL, gdyż kraje te mają jedynie ograniczone zdolności w zakresie przeprowadzania procesu dyfuzji. Poza wymienionymi krajami, w Comext zgłaszano też przypadki przywozu pamięci DRAM z innych krajów.

(24)

Ponieważ obowiązujące reguły niepreferencyjnego pochodzenia są wystarczająco jasne, a służby celne mogą zajmować się wszelkimi nieprawidłowymi wskazaniami pochodzenia w deklaracjach celnych w oparciu o obowiązujące prawodawstwo, uznaje się, że najwłaściwszym sposobem rozwiązania powstałego problemu jest regularne informowanie służb celnych w krajach, w których prowadzony jest proces dyfuzji, w celu przeprowadzenia właściwych kontroli.

(25)

W odniesieniu do drugiej kategorii produktu objętego postępowaniem ustalono, że kategoria ta stanowi zasadniczą część (73 %) wszystkich przywożonych do Wspólnoty typów pamięci DRAM. W szczególności, przywożone produkty tej kategorii deklarowane jako pochodzące z Malezji stanowiły 78 % wszystkich typów przywożonych z tego kraju; w przypadku Hongkongu udział ten wyniósł 95 %, a w przypadku ChRL – 93 %.

(26)

Jak wyjaśniono powyżej, w krajach wymienionych w motywie 25 albo w ogóle nie przeprowadza się procesu dyfuzji, albo prowadzi się go w ograniczonym zakresie. W tym względzie przedstawiono dowody wskazujące, że maksymalna wielkość wartości dodanej w tych krajach była prawdopodobnie niewystarczająca, by spełnić wymóg 45 % wartości dodanej, określony w obowiązujących obecnie regułach pochodzenia; jeszcze mniej prawdopodobne jest, by stanowiła ona główną część wartości procesu produkcyjnego.

(27)

W związku z powyższym uważa się za niezbędne przyjęcie przepisów szczególnych, które zapewnią poprawne deklarowanie pochodzenia kombinowanych form pamięci DRAM oraz umożliwią służbom celnym dokonywanie właściwych kontroli.

D.   PROPONOWANE PRZEPISY SZCZEGÓLNE

(28)

W świetle powyższych ustaleń, uznaje się za niezbędne przyjęcie przepisów szczególnych, w celu:

a)

doprecyzowania opisu produktu objętego postępowaniem;

b)

zapewnienia poprawnego deklarowania pochodzenia kombinowanych form pamięci DRAM oraz umożliwienia służbom celnym dokonywania właściwych kontroli;

c)

zapewnienia nałożenia cła wyrównawczego na przywóz kombinowanych form pamięci DRAM pochodzących z krajów innych niż Republika Korei i zawierających chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM pochodzące z Republiki Korei;

d)

zapewnienia nałożenia cła wyrównawczego w przypadku braku informacji lub braku współpracy ze strony zgłaszającego.

(29)

Przepis szczególny, o którym mowa w motywie 28 lit. a), powinien zawierać klarowny opis produktu objętego postępowaniem, z wyróżnieniem wszystkich zróżnicowanych form pamięci DRAM; w opisie tym należy też wprost wymienić montowane pamięci DRAM.

(30)

Natomiast przepisy szczególne, o których mowa w motywie 28 lit. b) i c), powinny mieć formę numeru referencyjnego, podawanego przez zgłaszającego w polu 44 jednolitego dokumentu administracyjnego (SAD) w momencie składania zgłoszenia celnego o dopuszczenie do swobodnego obrotu przywożonych pamięci DRAM. Takiemu numerowi należy przyporządkować odpowiedni opis kombinowanej formy pamięci DRAM, uwzględniający: 1) rodzaj samej formy; 2) jej pochodzenie („Republika Korei” lub „kraje inne niż Republika Korei”); 3) jeżeli ma to zastosowanie, przedsiębiorstwo koreańskie zaangażowane w proces produkcji („Samsung” lub „przedsiębiorstwa inne niż Samsung”); oraz 4) w przypadku kombinowanych form pochodzących z krajów innych niż Republika Korei, zawierających w swoim składzie chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM pochodzące z Republiki Korei, produkowanych przez przedsiębiorstwa inne niż Samsung – wartość chipów DRAM lub montowanych pamięci DRAM w stosunku do łącznej wartości odnośnej kombinowanej formy pamięci DRAM. Należy zastosować następujące numery referencyjne, odpowiadające podanym poniżej opisom produktu/pochodzenia:

Nr

Opis produktu/pochodzenia

Numer referencyjny

1

Kombinowane formy pamięci DRAM pochodzące z krajów innych niż Republika Korei, zawierające chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM pochodzące z krajów innych niż Republika Korei lub pochodzące z Republiki Korei i produkowane przez przedsiębiorstwo Samsung

D010

2

Kombinowane formy pamięci DRAM pochodzące z krajów innych niż Republika Korei, zawierające chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM pochodzące z Republiki Korei i produkowane przez wszystkie przedsiębiorstwa inne niż Samsung, których wartość jest niższa niż 10 % ceny netto na granicy Wspólnoty kombinowanych form pamięci DRAM

D011

3

Kombinowane formy pamięci DRAM pochodzące z krajów innych niż Republika Korei, zawierające chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM pochodzące z Republiki Korei i produkowane przez przedsiębiorstwa inne niż Samsung, których wartość wynosi co najmniej 10 %, lecz mniej niż 20 % ceny netto na granicy Wspólnoty kombinowanych form pamięci DRAM

D012

4

Kombinowane formy pamięci DRAM pochodzące z krajów innych niż Republika Korei, zawierające chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM pochodzące z Republiki Korei i produkowane przez wszystkie przedsiębiorstwa inne niż Samsung, których wartość wynosi co najmniej 20 %, lecz mniej niż 30 % ceny netto na granicy Wspólnoty kombinowanych form pamięci DRAM

D013

5

Kombinowane formy pamięci DRAM pochodzące z krajów innych niż Republika Korei, zawierające chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM pochodzące z Republiki Korei i produkowane przez wszystkie przedsiębiorstwa inne niż Samsung, których wartość wynosi co najmniej 30 %, lecz mniej niż 40 % ceny netto na granicy Wspólnoty kombinowanych form pamięci DRAM

D014

6

Kombinowane formy pamięci DRAM pochodzące z krajów innych niż Republika Korei, zawierające chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM pochodzące z Republiki Korei i produkowane przez wszystkie przedsiębiorstwa inne niż Samsung, których wartość wynosi co najmniej 40 %, lecz mniej niż 50 % ceny netto na granicy Wspólnoty kombinowanych form pamięci DRAM

D015

7

Kombinowane formy pamięci DRAM pochodzące z krajów innych niż Republika Korei, zawierające chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM pochodzące z Republiki Korei i produkowane przez wszystkie przedsiębiorstwa inne niż Samsung, których wartość wynosi lub przekracza 50 % ceny netto na granicy Wspólnoty kombinowanych form pamięci DRAM

D016

(31)

Do opisu produktu/pochodzenia objętego numerem 1 nie należy dołączać dodatkowej dokumentacji dowodowej. Już samo wskazanie numeru referencyjnego uważa się za wystarczający powód, dla którego zgłaszający powinien zwrócić szczególną uwagę na potrzebę starannego sprawdzenia pochodzenia producentów i miejsca produkcji. Ponadto w przypadku przywozu pamięci DRAM, w których produkcji nie uczestniczyło żadne przedsiębiorstwo podlegające cłu wyrównawczemu, składanie dodatkowych dokumentów stanowiłoby nieuzasadnione obciążenie zgłaszającego.

(32)

Natomiast do opisów produktu/pochodzenia objętych numerami 2 do 7 należy dołączyć oświadczenie ostatniego producenta pamięci DRAM; oświadczenie to zgłaszający powinien złożyć łącznie z dokumentem SAD w momencie zgłoszenia celnego o dopuszczenie do swobodnego obrotu, zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku. W oświadczeniu takim należy podać m.in. wartość procesu produkcyjnego przeprowadzonego przez przedsiębiorstwa podlegające cłu wyrównawczemu w stosunku do łącznej wartości przywożonych pamięci DRAM.

(33)

Stawkę cła wyrównawczego stosowaną w odniesieniu do kombinowanych form pamięci DRAM objętych numerami 2 do 7 należy obliczyć proporcjonalnie do wartości wchodzących w ich skład chipów DRAM lub montowanych pamięci DRAM pochodzących z Republiki Korei, wyrażonej jako część łącznej wartości odnośnej kombinowanej formy pamięci DRAM. W celu uproszczenia procedury celnej i zastosowania właściwych stawek cła odpowiadających tej wartości, należy ustanowić następujących sześć stawek celnych, z których każda odpowiada wyszczególnionym poniżej numerom opisów produktu/pochodzenia:

Nr 2: należy stosować stawkę cła 0 %;

Nr 3: należy stosować stawkę cła 3,4 %;

Nr 4: należy stosować stawkę cła 6,9 %;

Nr 5: należy stosować stawkę cła 10,4 %;

Nr 6: należy stosować stawkę cła 13,9 %;

Nr 7: należy stosować stawkę cła 17,4 %.

(34)

W celu zapewnienia właściwie wyważonego stosowania tego przepisu oraz uniknięcia nieproporcjonalnie dużego obciążenia podmiotów gospodarczych przywożących produkt objęty postępowaniem do Wspólnoty i dokonujących jego sprzedaży we Wspólnocie, każda ze stawek celnych wyszczególnionych w motywie 33 jest procentową częścią stawki cła wyrównawczego, o którym mowa, równą najniższemu odsetkowi przewidzianemu dla odnośnego przedziału kombinowanych form pamięci DRAM (np. 10 % z 34,8 %, czyli 3,4 %, w przypadku kombinowanych form pamięci DRAM objętych numerem 3).

(35)

W sprawie przepisu szczególnego, o którym mowa w motywie 28 lit. d), uznaje się, że brak zarówno numeru referencyjnego w polu 44 dokumentu SAD, zgodnie ze wskazaniami w motywie 30, jak i oświadczenia, w przypadkach określonych w motywie 32, powinien spowodować zastosowanie stawki cła wyrównawczego w wysokości 34,8 %, jako że należy zakładać – jeżeli nie udowodniono inaczej – że w takim przypadku kombinowana forma pamięci DRAM pochodzi z Republiki Korei i została wyprodukowana przez przedsiębiorstwa podlegające cłu wyrównawczemu.

(36)

Ponadto w przypadkach określonych w motywie 32, na wypadek, gdyby niektóre chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM wchodzące w skład kombinowanych form pamięci DRAM nie były wyraźnie oznakowane, a ich producenci nie mogliby zostać jednoznacznie zidentyfikowani na podstawie wymaganego oświadczenia, uznaje się – jeżeli nie udowodniono inaczej – że takie chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM pochodzą z Republiki Korei i zostały wyprodukowane przez jedno z przedsiębiorstw podlegających cłu wyrównawczemu. Założenie takie powinno spowodować zastosowanie stawki cła wyrównawczego w wysokości 34,8 % w przypadkach, w których, w związku z powyższym, kombinowana forma pamięci DRAM pochodzi z Republiki Korei. We wszystkich innych przypadkach stosowana stawka cła wyrównawczego powinna być stawką przewidzianą w motywie 33 odpowiadającym wartościom określonym w motywie 30.

(37)

W sprawie przepisu szczególnego oraz okoliczności, o których mowa w motywach 35 i 36, ustalono, że na dostawcach pamięci DRAM spoczywają zobowiązania umowne wobec ich klientów, nakazujące im zachowanie pewnych specyfikacji określonych w normach branżowych, w tym podanie nazwy przedsiębiorstwa, które dokonuje dyfuzji i montażu. W związku z tym uznaje się, że konieczność przedkładania wyżej wspomnianych informacji i dowodów nie wiąże się z nieuzasadnionym obciążeniem zgłaszającego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1480/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Niniejszym nakłada się ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych elektronicznych układów scalonych znanych jako pamięci DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym), wykonane z zastosowaniem odmian technologii wytwarzania półprzewodników opartych na tlenkach metali (MOS), wraz z typami komplementarnymi MOS (CMOS), wszystkich typów, gęstości, odmian, bez względu na szybkość dostępu, konfigurację, obudowę lub obramowanie itp., pochodzących z Republiki Korei.

Pamięci DRAM zdefiniowane w poprzednim akapicie mają następujące formy:

płytki półprzewodnikowe DRAM objęte kodami CN ex 8542 21 01 (kod TARIC 8542210110),

chipy (układy chipowe) DRAM objęte kodami CN ex 8542 21 05 (kod TARIC 8542210510),

montowane pamięci DRAM objęte kodami CN 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15 oraz 8542 21 17,

kombinowane formy pamięci DRAM (moduły pamięci, karty pamięci i inne formy zagregowane), objęte kodami CN ex 8473 30 10 (kod TARIC 8473301010), ex 8473 50 10 (kod TARIC 8473501010) oraz ex 8548 90 10 (kod TARIC 8548901010),

chipy oraz montowane pamięci DRAM wchodzące w skład kombinowanych form pamięci DRAM, w przypadku gdy te kombinowane formy pamięci DRAM pochodzą z krajów innych niż Republika Korei, objęte kodami CN ex 8473 30 10 (kod TARIC 8473301010), ex 8473 50 10 (kod TARIC 8473501010) oraz ex 8548 90 10 (kod TARIC 8548901010)”;

2)

artykuł 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Stawki ostatecznych ceł wyrównawczych nakładanych na ceny netto franco granica Wspólnoty, przed ocleniem, ustala się następująco:

Producenci koreańscy

Stawka celna (%)

Dodatkowy kod TARIC

Samsung Electronics Co., Ltd (»Samsung«)

24th Fl., Samsung Main Bldg

250, 2-Ga, Taepyeong-Ro

Jung-Gu, Seoul

0 %

A437

Hynix Semiconductor Inc.

891, Daechidong

Kangnamgu, Seoul

34,8 %

A693

Wszystkie inne przedsiębiorstwa:

34,8 %

A999”

3)

artykuł 1 ust. 3 otrzymuje oznaczenie: art. 1 ust. 7;

4)

dodaje się art. 1 ust. 3 w brzmieniu:

„3.   Przedkładając służbom celnym Państwa Członkowskiego zgłoszenie celne o dopuszczenie do swobodnego obrotu kombinowanych form pamięci DRAM, zgłaszający zobowiązany jest wskazać w polu 44 jednolitego dokumentu administracyjnego (SAD) numer referencyjny odpowiadający wyszczególnionym w poniższej tabeli opisom produktu/pochodzenia. Stawki ostatecznego cła wyrównawczego stosowane w odniesieniu do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, ustala się następująco:

Nr

Opis produktu/pochodzenia

Numer referencyjny

Stawka cła (%)

1

Kombinowane formy pamięci DRAM pochodzące z krajów innych niż Republika Korei, zawierające w swoim składzie chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM pochodzące z krajów innych niż Republika Korei lub pochodzące z Republiki Korei i produkowane przez przedsiębiorstwo Samsung

D010

0 %

2

Kombinowane formy pamięci DRAM pochodzące z krajów innych niż Republika Korei, zawierające chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM pochodzące z Republiki Korei i produkowane przez wszystkie przedsiębiorstwa inne niż Samsung, których wartość jest niższa niż 10 % ceny netto na granicy Wspólnoty kombinowanych form pamięci DRAM

D011

0 %

3

Kombinowane formy pamięci DRAM pochodzące z krajów innych niż Republika Korei, zawierające chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM pochodzące z Republiki Korei i produkowane przez wszystkie przedsiębiorstwa inne niż Samsung, których wartość wynosi co najmniej 10 %, lecz mniej niż 20 % ceny netto na granicy Wspólnoty kombinowanych form pamięci DRAM

D012

3,4 %

4

Kombinowane formy pamięci DRAM pochodzące z krajów innych niż Republika Korei, zawierające chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM pochodzące z Republiki Korei i produkowane przez wszystkie przedsiębiorstwa inne niż Samsung, których wartość wynosi co najmniej 20 %, lecz mniej niż 30 % ceny netto na granicy Wspólnoty kombinowanych form pamięci DRAM

D013

6,9 %

5

Kombinowane formy pamięci DRAM pochodzące z krajów innych niż Republika Korei, zawierające chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM pochodzące z Republiki Korei i produkowane przez wszystkie przedsiębiorstwa inne niż Samsung, których wartość wynosi co najmniej 30 %, lecz mniej niż 40 % ceny netto na granicy Wspólnoty kombinowanych form pamięci DRAM

D014

10,4 %

6

Kombinowane formy pamięci DRAM pochodzące z krajów innych niż Republika Korei, zawierające chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM pochodzące z Republiki Korei i produkowane przez wszystkie przedsiębiorstwa inne niż Samsung, których wartość wynosi co najmniej 40 %, lecz mniej niż 50 % ceny netto na granicy Wspólnoty kombinowanych form pamięci DRAM

D015

13,9 %

7

Kombinowane formy pamięci DRAM pochodzące z krajów innych niż Republika Korei, zawierające chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM pochodzące z Republiki Korei i produkowane przez wszystkie przedsiębiorstwa inne niż Samsung, których wartość wynosi lub przekracza 50 % ceny netto na granicy Wspólnoty kombinowanych form pamięci DRAM

D016

17,4 %”

5)

dodaje się art. 1 ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4.   W odniesieniu do ust. 3, samo wskazanie w polu 44 dokumentu SAD numeru referencyjnego w przypadku opisu produktu/pochodzenia objętego numerem 1 uznaje się za wystarczającą dokumentację dowodową. W odniesieniu do wszystkich pozostałych opisów produktu/pochodzenia, zgłaszający zobowiązany jest złożyć oświadczenie ostatniego producenta potwierdzające pochodzenie produktu, tożsamość jego producentów oraz wartość wszystkich części składowych kombinowanej formy pamięci DRAM, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku. Oświadczenia składane są na papierze firmowym przedsiębiorstwa i potwierdzane pieczęcią przedsiębiorstwa.”;

6)

dodaje się art. 1 ust. 5 w następującym brzmieniu:

„5.   W przypadku niewskazania żadnego numeru referencyjnego w dokumencie SAD, zgodnie z ust. 3, lub w przypadku niedołączenia do zgłoszenia celnego oświadczenia w przypadkach określonych w ust. 4, kombinowaną formę pamięci DRAM uznaje się – jeżeli nie wykazano, iż jest inaczej – za pochodzącą z Republiki Korei i za wyprodukowaną przez przedsiębiorstwa inne niż Samsung oraz stosuje się wobec niej stawkę cła wyrównawczego w wysokości 34,8 %.

W przypadkach gdy niektóre chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM wchodzące w skład kombinowanych form pamięci DRAM nie były wyraźnie oznakowane, a ich producenci nie mogliby zostać jednoznacznie ustaleni na podstawie oświadczenia wymaganego w ust. 4, zakłada się – o ile nie wykazano, iż jest inaczej – że takie chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM pochodzą z Republiki Korei i zostały wyprodukowane przez jednego z producentów objętych cłem wyrównawczym.

W takich przypadkach stawkę cła wyrównawczego stosowaną w odniesieniu do kombinowanych form pamięci DRAM oblicza się na podstawie wartości procentowej, jaką stanowi cena netto na granicy Wspólnoty chipów DRAM lub montowanych pamięci DRAM pochodzących z Republiki Korei w odniesieniu do ceny netto na granicy Wspólnoty kombinowanych form pamięci DRAM, jak wskazano w tabeli zawartej w ust. 3, nr 2 do 7. Jeżeli jednak wartość wymienionych chipów DRAM lub montowanych pamięci DRAM jest taka, że kombinowane formy pamięci DRAM, do których zostały one włączone, stają się produktami pochodzącymi z Korei, w odniesieniu do takich kombinowanych form pamięci DRAM stosuje się stawkę cła wyrównawczego w wysokości 34,8 %.”;

7)

dodaje się art. 1 ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6.   Do celów weryfikacji danych przez służby celne Państw Członkowskich, art. 28 ust. 1, 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 2026/97 stosuje się odpowiednio.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie piętnastego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 20 grudnia 2005 r.

W imieniu Rady

M. BECKETT

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(2)  Dz.U. L 212 z 22.8.2003, str. 1.

(3)  Dz.U. C 70 z 22.3.2005, str. 2.

(4)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).

(5)  Załącznik 11 do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie dołączane do jednolitego dokumentu administracyjnego dotyczące przywozu kombinowanych form pamięci DRAM

UWAGA: Niniejsze oświadczenie jest wydawane przez ostatniego producenta kombinowanej formy pamięci DRAM, oświadczenie sporządza się na papierze firmowym przedsiębiorstwa i potwierdza pieczęcią przedsiębiorstwa.

1.

Numer referencyjny: (numer przewidziany w art. 1 ust. 4)

2.

Nazwa wszystkich producentów uczestniczących w produkcji chipów DRAM lub montowanych pamięci DRAM wchodzących w skład kombinowanych form pamięci DRAM: (podać pełną nazwę, adres oraz przeprowadzony proces produkcji)

3.

Numer i data faktury handlowej:

4.

Informacje ogólne:

Kombinowana forma pamięci DRAM

Cena chipów DRAM lub montowanych pamięci DRAM wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa inne niż Samsung i wchodzących w skład kombinowanej formy pamięci DRAM

Ilość

Cena

(łączna netto na granicy Wspólnoty)

Pochodzenie

Cena jako % łącznej ceny netto na granicy Wspólnoty kombinowanej formy pamięci DRAM

Dodatkowy kod TARIC koreańskiego producenta

 

 

 

 

 


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/17


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2117/2005

z dnia 21 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 384/96 (1) Rada przyjęła wspólne zasady ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej.

(2)

Mając na uwadze bardzo znaczny postęp dokonany przez Ukrainę we wprowadzaniu warunków gospodarki rynkowej, jak uznano w konkluzjach ze szczytu Ukraina – Unia Europejska w dniu 1 grudnia 2005 r., właściwe jest umożliwienie ustalenia wartości normalnej dla eksporterów i producentów ukraińskich zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1–6 rozporządzenia (WE) nr 384/96,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 2 ust. 7 lit. b) zdanie pierwsze rozporządzenia (WE) nr 384/96 skreśla się słowo „Ukraina”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wszystkich dochodzeń wszczętych na mocy rozporządzenia (WE) nr 384/96 po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie wniosku o wszczęcie złożonego po takiej dacie albo z inicjatywy Komisji.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2005 r.

W imieniu Rady

B. BRADSHAW

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/18


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2118/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 22 grudnia 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

78,8

204

50,2

212

90,9

999

73,3

0707 00 05

052

121,7

204

60,0

220

196,3

628

155,5

999

133,4

0709 90 70

052

157,8

204

110,9

999

134,4

0805 10 20

052

69,0

204

52,2

220

65,0

388

22,5

624

59,8

999

53,7

0805 20 10

052

67,9

204

59,3

999

63,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

77,3

220

36,7

400

86,5

464

143,9

624

82,4

999

85,4

0805 50 10

052

58,5

999

58,5

0808 10 80

096

18,3

400

79,3

404

88,1

528

48,0

720

74,3

999

61,6

0808 20 50

052

125,5

400

82,4

720

51,2

999

86,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/20


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2119/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3175/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania szczególnych uzgodnień dotyczących dostaw produktów zbożowych i suszu paszowego na mniejsze wyspy Morza Egejskiego i ustanawiające prognozę bilansu dostaw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2019/93 z dnia 19 lipca 1993 r. wprowadzające szczególne środki dla mniejszych wysp Morza Egejskiego dotyczące niektórych produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 3a ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2958/93 (2) ustanowiło wspólne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (EWG) nr 2019/93 w odniesieniu do szczególnych uzgodnień dostaw niektórych produktów rolnych na mniejsze wyspy Morza Egejskiego oraz, zgodnie z art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, wielkość pomocy na te dostawy.

(2)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2019/93 rozporządzenie Komisji (WE) nr 3175/94 (3) ustala prognozę bilansu dostaw produktów zbożowych i suszu paszowego.

(3)

Należy ustanowić prognozę bilansu dostaw na rok 2006.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 3175/94.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Wspólnego Komitetu Zarządzającego w odpowiednich sektorach,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3175/94 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 184 z 27.7.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 267 z 28.10.1993, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1820/2002 (Dz.U. L 276 z 12.10.2002, str. 22).

(3)  Dz.U. L 335 z 23.12.1994, str. 54. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 53/2005 (Dz.U. L 13 z 15.1.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Prognoza bilansu dostaw produktów zbożowych i pasz suchych na mniejsze wyspy Morza Egejskiego na rok 2006

(w tonach)

Ilość

2006

Produkty zbożowe i pasze suche pochodzące ze Wspólnoty Europejskiej

Kod CN

Wyspy należące do grupy A

Wyspy należące do grupy B

Ziarno zbóż

1001, 1002, 1003, 1004 i 1005

9 500

74 000

Jęczmień pochodzący z Limnos

1003

3 000

Mąka pszenna

1101 i 1102

10 000

31 000

Odpady i pozostałości przemysłu spożywczego

2302 do 2308

9 000

55 000

Preparaty używane do żywienia zwierząt

2309 20

2 000

19 500

Lucerna i susz paszowy przeznaczone do suszenia sztucznego, w wysokiej temperaturze lub w inny sposób

1214 10 00

1214 90 91

1214 90 99

3 000

8 000

Materiał siewny bawełny

1207 20 90

500

500

Razem grupa

34 000

188 000

Razem

225 000

Grupy te są szczegółowo określone w załącznikach I i II do rozporządzenia (EWG) nr 2958/93.”.


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/22


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2120/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 i decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do uzgodnień mających zastosowanie do przywozu ryżu pochodzącego z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (Państw AKP) oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), w szczególności jego art. 13 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2286/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (Państw AKP) (2), w szczególności jego art. 5,

uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską („Decyzja o Stowarzyszeniu Zamorskim”) (3), w szczególności jej załącznik III art. 6 ust. 5 akapit siódmy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2286/2002 wprowadza w życie system przywozu z państw AKP zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.

(2)

Decyzja 2001/822 stanowi, że kumulacja pochodzenia AKP/KTZ w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 5 załącznika III do wyżej wymienionej decyzji, jest dozwolona w ramach rocznej ilości w wysokości 160 000 ton ryżu wyrażonej jako ekwiwalent ryżu łuskanego dla produktów objętych kodem CN 1006.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2003 (4) przewiduje, że wydawanie pozwoleń na przywóz następuje okresowo, co umożliwia zrównoważone zarządzanie rynkiem. W aktualnych warunkach zarządzania cel ten nie został całkowicie osiągnięty, wziąwszy pod uwagę okresy zbiorów plonów w państwach AKP/KTZ, których to dotyczy. Aby zaradzić temu problemowi i lepiej dostosować wydawanie pozwoleń do okresów zbiorów w odpowiednich państwach AKP/KTZ, należy przełożyć o jeden miesiąc przewidywaną obecnie na styczeń transzę i w związku z tym wprowadzić zmiany do rozporządzenia (WE) 638/2003.

(4)

W celu umożliwienia prawidłowego zarządzania odpowiednimi kontyngentami taryfowymi niniejsze rozporządzenie należy stosować od dnia 1 stycznia 2006 r.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 638/2003 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w art. 3 ust. 1 wyraz „styczeń” zastępuje się wyrazem „luty”;

b)

w art. 5 ust. 1 wyraz „styczeń” zastępuje się wyrazem „luty”;

c)

artykuł 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

i)

w lit. a) wyraz „styczeń” zastępuje się wyrazem „luty”;

ii)

w lit. b) wyraz „styczeń” zastępuje się wyrazem „luty”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96.

(2)  Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 5.

(3)  Dz.U. L 314 z 30.11.2001, str. 1.

(4)  Dz.U. L 93 z 10.4.2003, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1950/2005 (Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 18).


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2121/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2255/2004 w odniesieniu do okresu jego stosowania

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 27 ust. 11 akapit pierwszy tiret drugie zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przypadku zróżnicowania refundacji wywozowych w sektorze cukru rozporządzenie Komisji (WE) nr 2255/2004 z dnia 27 grudnia w sprawie dowodu zakończenia formalności celnych przy przywozie cukru do państw trzecich przewidzianego w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 (2), przewiduje uelastycznienie zasad w sprawie dowodu zakończenia formalności celnych do dnia 31 grudnia 2005 r.

(2)

Biorąc pod uwagę, że nadal istnieją mające wpływ na rynek trudności administracyjne będące przyczyną stosowania tego odstępstwa, należy przedłużyć o jeden rok stosowanie wyżej wymienionego rozporządzenia.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2255/2004.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 2255/2004 dzień „31 grudnia 2005 r.” zastępuje się dniem „31 grudnia 2006 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(2)  Dz.U. L 385 z 29.12.2004, str. 22.


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/25


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2122/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

ustalające dodatkową kwotę do wypłaty za owoce cytrusowe na Cyprze zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 634/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2004 z dnia 5 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2202/96 i rozporządzenia (WE) nr 2111/2003 ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ilości cytryn, grejpfrutów, pomelo i pomarańczy objęte wnioskami o przyznanie pomocy na rok gospodarczy 2004/2005 zgłoszone przez Państwa Członkowskie, zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2111/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2202/96 wprowadzającego wspólnotowy system pomocy dla producentów niektórych owoców cytrusowych (2), nie przekraczają progu wspólnotowego. W związku z powyższym, po zamknięciu roku gospodarczego 2004/2005, Cypr powinien otrzymać dodatkową kwotę pomocy do wypłaty.

(2)

Państwa Członkowskie przekazały informację, zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 2111/2003, o ilościach małych owoców cytrusowych przetworzonych w ramach systemu pomocy. Na podstawie tych danych stwierdzono, że próg wspólnotowy dotyczący przetwarzania został przekroczony o 49 220 ton. W ramach tej wielkości swój próg przekroczył Cypr. W związku z tym, kwoty pomocy w odniesieniu do mandarynek, klementynek i satsumas wskazane w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2202/96 na rok gospodarczy 2004/2005 muszą zostać obniżone na Cyprze o 17,83 %.

(3)

W odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005, producenci z Republiki Czeskiej, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, nie złożyli żadnego wniosku o przyznanie pomocy na owoce cytrusowe przeznaczone do przetworzenia. Zatem żadne dodatkowe kwoty na rok gospodarczy 2004/2005 nie powinny być wypłacone w Państwach Członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Jeśli chodzi o Cypr i w roku gospodarczym 2004/2005, dodatkowe kwoty pomocy, które mają zostać przyznane na mocy rozporządzenia (WE) nr 2202/96 w odniesieniu do cytryn, grejpfrutów i pomelo, pomarańcz i małych owoców cytrusowych dostarczonych do przetworzenia, są wskazane w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 19. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2004 (Dz.U. L 366 z 11.12.2004, str. 8).

(2)  Dz.U. L 317 z 2.12.2003, str. 5.


ZAŁĄCZNIK

(EUR/100 kg)

 

 

Umowy wieloletnie

Umowy obejmujące jeden rok gospodarczy

Producenci indywidualni

Cypr

Cytryny

2,62

2,28

2,05

Grejpfruty i pomelo

2,62

2,28

2,05

Pomarańcze

2,82

2,45

2,21

Mandarynki

0,75

0,66

0,59

Klementynki

0,75

0,66

0,59

Satsumas

0,75

0,66

0,59


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/27


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2123/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na gruszki, cytryny, jabłka i cukinie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 33 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1555/96 (2) z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad stosowania dodatkowych należności przywozowych do owoców i warzyw przewiduje stosowanie nadzoru w odniesieniu do przywozu produktów określonych w jego załączniku. Nadzór ten jest stosowany zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 308d rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (3) z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

(2)

W celu zastosowania art. 5 ust. 4 Porozumienia w sprawie rolnictwa (4), zawartego w trakcie wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej i na podstawie ostatnich danych dotyczących lat 2002, 2003 i 2004, należy zmienić wartości progowe dodatkowych należności na gruszki, cytryny, jabłka i cukinie.

(3)

W konsekwencji należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 1555/96.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1555/96 zastępuje się tekstem ujętym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 193 z 3.8.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1796/2005 (Dz.U. L 288 z 29.10.2005, str. 42).

(3)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 883/2005 (Dz.U. L 148 z 11.6.2005, str. 5).

(4)  Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 22.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Bez uszczerbku dla zasad interpretacji Nomenklatury Scalonej, opis oznaczenia towarów uznaje się za mający wartość indykatywną. Zakres zastosowania dodatkowych należności jest określony w ramach niniejszego Załącznika zgodnie z zasięgiem kodów CN istniejących w momencie przyjęcia niniejszego rozporządzenia. W przypadku gdy przed kodem CN znajduje się »ex«, zakres zastosowania dodatkowych należności jest określony zasięgiem kodu CN oraz odpowiednim okresem stosowania.

Numer porządkowy

Kod CN

Oznaczenie towarów

Okres stosowania

Wartość progowa

(w tonach)

78.0015

ex 0702 00 00

Pomidory

od 1 października do 31 maja

810 159

78.0020

od 1 czerwca do 30 września

883 976

78.0065

ex 0707 00 05

Ogórki

od 1 maja do 31 października

10 637

78.0075

od 1 listopada do 30 kwietnia

10 318

78.0085

ex 0709 10 00

Karczochy

od 1 listopada do 30 czerwca

90 600

78.0100

0709 90 70

Cukinie

od 1 stycznia do 31 grudnia

68 401

78.0110

ex 0805 10 20

Pomarańcze

od 1 grudnia do 31 maja

271 073

78.0120

ex 0805 20 10

Klementynki

od 1 listopada do końca lutego

150 169

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarynki (wraz z tangerynami i satsumas); wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe

od 1 listopada do końca lutego

94 492

78.0155

ex 0805 50 10

Cytryny

od 1 czerwca do 31 grudnia

265 745

78.0160

od 1 stycznia do 31 maja

82 467

78.0170

ex 0806 10 10

Winogrona deserowe

od 21 lipca do 20 listopada

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Jabłka

od 1 stycznia do 31 sierpnia

805 913

78.0180

od 1 września do 31 grudnia

80 454

78.0220

ex 0808 20 50

Gruszki

od 1 stycznia do 30 kwietnia

239 893

78.0235

od 1 lipca do 31 grudnia

105 438

78.0250

ex 0809 10 00

Morele

od 1 czerwca do 31 lipca

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Czereśnie

od 21 maja do 10 sierpnia

54 213

78.0270

ex 0809 30

Brzoskwinie, włącznie z nektarynami

od 11 czerwca do 30 września

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Śliwki

od 11 czerwca do 30 września

54 605”


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/29


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2124/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do produktów w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu wywożonych do państw trzecich oprócz Rumunii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (2) stanowi, że rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych na produkty rolne (3) stosuje się do wywozu produktów w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu.

(2)

Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 stanowi, że uprawnienie do refundacji wywozowej nabywa się z chwilą dokonania przywozu do danego państwa trzeciego, jeżeli do tego państwa ma zastosowanie zróżnicowana refundacja. Artykuły 14, 15 i 16 tego rozporządzenia ustanawiają warunki wypłaty zróżnicowanej refundacji, w szczególności dokumenty, które należy przedstawić jako dowód dotarcia towaru do miejsca przeznaczenia.

(3)

W przypadku zróżnicowanej refundacji art. 18 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 stanowi, że część refundacji, obliczoną przy zastosowaniu najniższej stawki refundacji, wypłaca się na wniosek eksportera po przedstawieniu dowodu opuszczenia obszaru celnego Wspólnoty przez towar.

(4)

Decyzja Rady Stowarzyszeniowej WE–Rumunia nr 3/2005 w sprawie poprawy zasad handlu przetworzonymi produktami rolnymi ustanowione w Protokole 3 do Układu Europejskiego (4) stanowi o zniesieniu refundacji na przetworzone produkty rolne nieujęte w załączniku I do Traktatu, w przypadku wywozu niniejszych produktów do Rumunii, począwszy od dnia 1 grudnia 2005 r.

(5)

Rumunia zobowiązała się zapewnić preferencyjne zasady dotyczące przywozu towarów importowanych na jej terytorium, tylko w przypadku gdy do towarów tych dołączone będą dokumenty stwierdzające, że nie są one objęte prawem do refundacji wywozowych.

(6)

W świetle tych zasad odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 jest właściwe jako środek przejściowy ze względu na możliwe przystąpienie Rumunii do Unii Europejskiej oraz w celu uniknięcia obciążania podmiotów gospodarczych zbędnymi kosztami w handlu z innymi państwami trzecimi w zakresie takim, w jakim wymaga ono dowodu przywozu w przypadku refundacji zróżnicowanych. W przypadku braku ustalonych refundacji wywozowych dla danych państw przeznaczenia właściwe jest również nieuwzględnianie tego faktu, jeżeli jest ustalona najniższa stawka refundacji.

(7)

Z uwagi na to, że środki ustanowione w decyzji Rady Stowarzyszeniowej WE–Rumunia nr 3/2005 obowiązywać będą od dnia 1 grudnia 2005 r., niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego do spraw horyzontalnych dotyczących handlu przetworzonymi produktami rolnymi niewymienionymi w załączniku I do Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, jeżeli zróżnicowanie refundacji wynika wyłącznie z braku ustalonej refundacji dla Rumunii, dowód dopełnienia importowych formalności celnych nie będzie warunkiem wypłaty refundacji za wszystkie towary wymienione w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1043/2005, objęte decyzją Rady Stowarzyszeniowej WE–Rumunia nr 3/2005.

Artykuł 2

Brak ustalonych refundacji wywozowych dla wywozu do Rumunii towarów wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1043/2005, objętych decyzją Rady Stowarzyszeniowej WE–Rumunia nr 3/2005, nie będzie uwzględniany przy określaniu najniższej stawki refundacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 800/1999.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z 25.11.2000, str. 5).

(2)  Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 24.

(3)  Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 671/2004 (Dz.U. L 105 z 14.4.2004, str. 5).

(4)  Dz.U. L 324 z 10.12.2005, str. 26.


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/31


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2125/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

ustanawiające środki przejściowe wynikające z przyjęcia ulepszonych zasad handlu dotyczących wywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych do Rumunii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota zawarła ostatnio umowę handlową dotyczącą przetworzonych produktów rolnych z Rumunią w ramach przygotowań do jej przystąpienia do Wspólnoty. Umowa ta przewiduje ustępstwa obejmujące, po stronie Wspólnoty, zniesienie refundacji wywozowych na niektóre przetworzone produkty rolne.

(2)

Decyzja Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia nr 3/2005 z dnia 5 lipca 2005 r. dotycząca ulepszenia zasad handlu przetworzonymi produktami rolnymi określona w Protokole 3 do Układu Europejskiego (2) zakłada zniesienie refundacji przetworzonych produktów rolnych niewymienionych w załączniku I do Traktatu w przypadku ich wywozu do Rumunii od dnia 1 grudnia 2005 r.

(3)

W zamian za zniesienie refundacji wywozowych, jak określono w decyzji Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia nr 3/2005, władze Rumunii zobowiązały się do zapewnienia wzajemnych preferencyjnych uzgodnień dotyczących przywozu towarów na ich terytorium, jeżeli do towarów tych dołączona jest kopia zgłoszenia wywozowego zawierającego informację, że towarom nie przysługują refundacje wywozowe. W przypadku braku takiej dokumentacji zastosowanie ma pełna stawka celna.

(4)

Z chwilą wejścia w życie decyzji Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia nr 3/2005, towary, odnośnie do których podmioty gospodarcze złożyły wnioski o świadectwa refundacji zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (3), nie będą już objęte refundacjami, jeżeli będą wywożone do Rumunii.

(5)

Należy dopuścić ograniczenie kwoty świadectw refundacji i proporcjonalne zwolnienie odpowiedniego zabezpieczenia, w przypadku gdy podmioty gospodarcze będą w stanie wykazać w sposób zadowalający właściwemu organowi krajowemu, że na zgłoszone przez nich żądania refundacji wpłynęło wejście w życie decyzji Rady Stowarzyszenia UE-Rumunia nr 3/2005. Podczas oceny wniosków o ograniczenie kwoty świadectwa refundacji i proporcjonalne zwolnienie odpowiedniego zabezpieczenia właściwy organ krajowy, w przypadku wątpliwości, powinien uwzględnić zwłaszcza dokumenty, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4045/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i uchylającego dyrektywę nr 77/435/EWG (4) bez uszczerbku dla stosowania innych postanowień tego rozporządzenia. Ze względów administracyjnych należy zapewnić, aby wnioski o ograniczenie kwoty świadectwa refundacji i zwolnienie zabezpieczenia były składane w krótkim okresie oraz aby powiadomić Komisję o zaakceptowanych kwotach ograniczenia w terminie odpowiednim dla uwzględnienia ich przy określaniu kwoty, na którą będą wystawiane świadectwa refundacji stosowane od dnia 1 lutego 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1043/2005.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego do spraw zagadnień horyzontalnych dotyczącą handlu przetworzonymi produktami rolnymi niewymienionymi w załączniku I do Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towary, na które refundacje wywozowe zostały zniesione na mocy decyzji Rady Stowarzyszenia UE-Rumunia nr 3/2005, są w przywozie do Rumunii wolne od opłat celnych w ramach kontyngentów lub obłożone obniżonymi stawkami celnymi, jeżeli jest do nich dołączona prawidłowo wypełniona kopia zgłoszenia wywozowego zawierająca następującą informację w polu 44:

„Refundacja wywozowa: 0 EUR/decyzja Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia nr 3/2005”.

Artykuł 2

1.   Świadectwa refundacji wystawiane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1043/2005 przy wywozie towarów, na które refundacje wywozowe zniesiono na mocy decyzji Rady Stowarzyszenia nr 3/2005, mogą zostać ograniczone na wniosek strony zainteresowanej na warunkach przewidzianych w ust. 2.

2.   Aby uzyskać prawo do ograniczenia kwoty zaświadczenia refundacji, należy złożyć wniosek o przyznanie świadectw wspomnianych w ust. 1 przed datą wejścia w życie decyzji Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia nr 3/2005, a ich termin ważności musi upływać po dniu 30 listopada 2005 r.

3.   Świadectwo jest ograniczone o kwotę, której zwrotu w ramach refundacji wywozowej strona zainteresowana nie może żądać w związku z wejściem w życie decyzji Rady Stowarzyszenia UE–Rumunia nr 3/2005, o ile wykaże to w sposób zadowalający właściwemu organowi krajowemu.

Podczas dokonywania oceny odpowiednie władze, w przypadku wątpliwości, uwzględniają zwłaszcza dokumenty handlowe przywołane w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 4045/89.

4.   Odpowiednie zabezpieczenie jest zwolnione proporcjonalnie do danego ograniczenia.

Artykuł 3

1.   Aby wniosek mógł być rozpatrzony na mocy art. 2, odpowiednie władze krajowe muszą otrzymać wnioski najpóźniej dnia 7 stycznia 2006 r.

2.   Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję nie później niż dnia 14 stycznia 2006 r. o kwotach, względem których ograniczenia zostały zaakceptowane zgodnie z art. 2 ust. 3 niniejszego rozporządzenia. Podane kwoty są uwzględniane przy określaniu kwoty, na jaką zostaną wystawione świadectwa refundacji przeznaczone do wykorzystania z dniem 1 lutego 2006 r., zgodnie z art. 33 lit. c) rozporządzenia 1043/2005.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z 25.11.2000, str. 5).

(2)  Dz.U. L 324 z 10.12.2005, str. 26.

(3)  Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 24.

(4)  Dz.U. L 388 z 30.12.1989, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2154/2002 (Dz.U. L 328 z 5.12.2002, str. 4).


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/33


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2126/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 350/93 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 350/93 z dnia 17 lutego 1993 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej ustanowiło środki dotyczące klasyfikacji w Nomenklaturze (2) Scalonej szortów opisanych w pkt 8 Załącznika do rozporządzenia (fotografia nr 509).

(2)

Konieczne jest uściślenie opisu kieszeni tej części garderoby, której dotyczy niniejsze rozporządzenie i odpowiednie dostosowanie drugiego akapitu uzasadnienia, w celu uniknięcia rozbieżnej klasyfikacji. Do tej pory fakt, że kieszenie nie posiadają systemu zapinania był jedynie zilustrowany na fotografii nr 509.

(3)

Ponadto w uzasadnieniu klasyfikacji tej części garderoby podane zostało odniesienie do uwagi 8 działu 62. Nomenklatury Scalonej bez wskazania, który akapit tej uwagi został zastosowany, co mogło prowadzić do rozbieżnej klasyfikacji.

(4)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej powinno być wyjaśnione, że klasyfikacja ustanowiona na mocy rozporządzenia (EWG) nr 350/93 nie została oparta na pierwszym akapicie uwagi 8, a zatem nie była rozstrzygnięta uzasadnieniem, że ta część garderoby ma krój, który wyraźnie wskazuje, że jest ona przeznaczona dla kobiet.

(5)

Powinno zostać wprowadzone postanowienie, że drugi akapit uwagi 8 do działu 62 został zastosowany oraz, że omawiana część garderoby została zaklasyfikowana do kodu CN 6204 63 90, ponieważ krój tej części garderoby nie daje wystarczających wskazówek, czy jest on przewidziany dla mężczyzn, czy dla kobiet, a zatem nie może być identyfikowany, ani jako część garderoby dla mężczyzn lub chłopców, ani dla kobiet lub dziewcząt.

(6)

Rozporządzenie (EWG) nr 350/93 powinno zostać zatem odpowiednio zmienione.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W punkcie 8 Załącznika do rozporządzenia (EWG) 350/93 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w kolumnie 1 (Opis towarów) ostatnie zdanie przyjmuje następujące brzmienie:

„Ta część garderoby posiada otwartą wewnętrzną kieszeń po obu stronach oraz wewnętrzne dziane majtki (poliester 65 %, bawełna 35 %), przyszyte w tali (jak szorty) (patrz: fotografia nr 509) (*).”;

2)

w kolumnie 3 (Uzasadnienie) tekst przyjmuje następujące brzmienie:

„Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1 i 6 Ogólnych Reguł Nomenklatury Scalonej, drugi akapit uwagi 8 do działu 62, jak również brzmienie kodów CN 6204, 6204 63 oraz 6204 63 90.

Klasyfikacja jako strój kąpielowy jest wykluczona, ponieważ ta część garderoby, na podstawie kroju, ogólnego wyglądu oraz obecności bocznych kieszeni bez trwałego systemu zapinania nie może być uważana jako przeznaczona do noszenia wyłącznie lub głównie jako strój kąpielowy.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1719/2005 (Dz.U. L 286 z 28.10.2005, str. 1).

(2)  Dz.U. L 41 z 18.2.1993, str. 7.


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/35


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2127/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, całkowicie lub częściowo opartej na Nomenklaturze Scalonej bądź takiej, która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która jest ustanowiona przez specyficzne postanowienia wspólnotowe w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej Ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w Załączniku do niniejszego rozporządzenia powinien być klasyfikowany do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnienia określonego w kolumnie 3.

(4)

Właściwe jest zapewnienie, że wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne Państw Członkowskich odnośnie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w Załączniku musi być klasyfikowany w Nomenklaturze Scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne Państw Członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1719/2005 (Dz.U. L 286 z 28.10.2005, str. 1).

(2)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Niekompletny i niezmontowany nowy, czterokołowy pojazd typu pickup, z silnikiem typu diesel o pojemności skokowej 2 500 cm3, o masie całkowitej pojazdu 2 650 kg i o łącznej ładowności 1 000 kg.

Pojazd ma jeden rząd siedzeń dla dwóch osób (razem z kierowcą) oraz otwartą przestrzeń ładunkową o długości 2,28 m.

Wszystkie części są zgłaszane i deklarowane do oclenia w tym samym miejscu i czasie.

Brak jest chłodnicy, okien, opon, akumulatora, amortyzatorów, siedzenia oraz tapicerki drzwiowej.

8704 21 91

Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1, 2 a) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów CN 8704, 8704 21 i 8704 21 91.

Pojazd został zaklasyfikowany do pozycji 8704, ponieważ w postaci, w jakiej jest zgłaszany, posiada zasadniczy charakter pojazdu kompletnego lub gotowego (Ogólna reguła 2 a), zdanie pierwsze). Patrz również: Noty wyjaśniające Systemu Zharmonizowanego do działu 87, Uwagi ogólne.

Fakt, że pojazd jest zgłaszany w postaci niezmontowanej nie ma wpływu na jego klasyfikację jako wyrobu kompletnego lub gotowego (Ogólna reguła 2 a), zdanie drugie).


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/37


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2128/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku cukru (1), w szczególności jego art. 27 ust. 5 lit. a) oraz ust. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 27 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 stanowi, iż różnica między cenami na rynku światowym produktów wymienionych w art. 1 ust. 1 lit. a), c), d), f), g) i h) tego rozporządzenia a cenami wewnątrz Wspólnoty może zostać pokryta refundacją wywozową, gdy produkty te są wywożone jako towary wymienione w załączniku V do wymienionego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (2), określa produkty, dla których należy ustalić stawkę refundacji, stosowaną w przypadku, gdy produkty te są wywożone jako towary wymienione w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1260/2001.

(3)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005, stawkę refundacji ustala się co miesiąc na 100 kg każdego z rozpatrywanych produktów podstawowych.

(4)

Artykuł 27 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 stanowi, że refundacja wywozowa do produktu będącego składnikiem towaru nie może być wyższa niż ta obowiązująca w stosunku do tego samego produktu wywożonego bez dalszego przetwarzania.

(5)

Zważywszy na fakt, iż obecnie niemożliwe jest określenie sytuacji na rynku w ciągu kilku następnych miesięcy, refundacje, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, mogą być ustalone z wyprzedzeniem.

(6)

Ustalenie z wyprzedzeniem wysokich stawek refundacji może zagrozić zobowiązaniom podjętym w odniesieniu do refundacji, które mogą zostać przyznane do wywozów produktów rolnych należących do towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu. W takich sytuacjach, niezbędne jest zatem zastosowanie środków ostrożności, nie stanowiąc jednak przeszkody dla zawierania umów długoterminowych. Ustalenie określonej stawki refundacji dla celów ustalenia refundacji z wyprzedzeniem jest środkiem, który pozwala na osiągnięcie tych różnych celów.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Stawki refundacji stosowane do produktów podstawowych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 i w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 i wywożonych jako towary wymienione w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, ustala się na poziomie podanym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 987/2005 (Dz.U. L 167 z 29.6.2005, str. 12).

(2)  Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 24.


ZAŁĄCZNIK

Stawki refundacji stosowane od dnia 23 grudnia 2005 r. do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu (1)

Kod CN

Opis

Stawka refundacji na 100 kg (w EUR)

W przypadku ustalania refundacji z wyprzedzeniem

Inne

1701 99 10

Cukier biały

35,00

35,00


(1)  Stawki określone w niniejszym załączniku nie mają zastosowania do wywozu do Bułgarii z dniem 1 października 2004 r., do Rumunii z dniem 1 grudnia 2005 r. towarów wymienionych w tabelach I i II Protokołu nr 2 do umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. wywożonych do Konfederacji Szwajcarskiej lub do Księstwa Lichtensteinu z dniem 1 lutego 2005 r.


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/39


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2129/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 oraz art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 stanowią, że różnica między notowaniami lub cenami produktów wymienionych w art. 1 każdego z tych rozporządzeń na rynku światowym a cenami wewnątrz Wspólnoty może zostać pokryta refundacją wywozową.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria ustalania wysokości sum takich refundacji (3), określa produkty, dla których należy ustalić stawkę refundacji stosowaną w przypadku, jeśli produkty te są wywożone jako towary wymienione odpowiednio w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 lub w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1785/2003.

(3)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005, stawkę refundacji na 100 kilogramów każdego z omawianych produktów podstawowych ustala się co miesiąc.

(4)

Ustalenie z wyprzedzeniem wysokich stawek refundacji może zagrozić zobowiązaniom podjętym w odniesieniu do refundacji, które mogą zostać przyznane do wywozów produktów rolnych należących do towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu. W takich sytuacjach, niezbędne jest zatem podjęcie środków ostrożności, nie stanowiąc jednak przeszkody dla zawierania umów długoterminowych. Ustalenie specjalnej stawki refundacji dla celów ustalenia refundacji z wyprzedzeniem jest środkiem, który pozwala na osiągnięcie tych różnych celów.

(5)

Uwzględniając porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie wywozów produktów z ciasta makaronowego ze Wspólnoty do Stanów Zjednoczonych, przyjęte decyzją Rady 87/482/EWG (4), niezbędne jest zróżnicowanie refundacji do produktów objętych kodami CN 1902 11 00 i 1902 19 ze względu na ich miejsce przeznaczenia.

(6)

Zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005, należy ustalić obniżoną stawkę refundacji wywozowej, uwzględniając wysokość mającej zastosowanie refundacji wywozowej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1722/93 (5), dla rozpatrywanych produktów podstawowych, stosowaną w zakładanym okresie wytworzenia towarów.

(7)

Napoje alkoholowe uważane są za mniej wrażliwe na cenę zbóż stosowanych do produkcji tych napojów. Niemniej jednak, Protokół 19 do Aktu Przystąpienia Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Danii stanowi, że należy uchwalić środki niezbędne w celu ułatwienia stosowania zbóż wspólnotowych do produkcji napojów alkoholowych pozyskiwanych ze zbóż. Konieczne jest zatem dostosowanie stawki refundacji stosowanej odpowiednio do zbóż wywożonych jako napoje alkoholowe.

(8)

Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Stawki refundacji stosowane do produktów podstawowych wymienionych w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 i w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 lub w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 i wywożonych jako towary wymienione odpowiednio w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 lub w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1785/2003, ustala się na poziomie podanym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96.

(3)  Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 24.

(4)  Dz.U. L 275 z 29.9.1987, str. 36.

(5)  Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 112. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1584/2004 (Dz.U. L 280 z 31.8.2004, str. 11).


ZAŁĄCZNIK

Stawki refundacji stosowane od 23 grudnia 2005 r. do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu (1)

(EUR/100 kg)

Kod CN

Opis produktu (2)

Stawka refundacji na 100 kg produktu podstawowego

W przypadku ustalania refundacji z wyprzedzeniem

Pozostałe

1001 10 00

Pszenica durum

 

 

– przy wywozie towarów objętych kodami CN 1902 11 i 1902 19 do Stanów Zjednoczonych Ameryki

– w innych przypadkach

1001 90 99

Pszenica zwykła i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

 

 

– przy wywozie towarów objętych kodami CN 1902 11 i 1902 19 do Stanów Zjednoczonych Ameryki

– w innych przypadkach

 

 

– – jeżeli ma zastosowanie art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 (3)

– – przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (4)

– – w innych przypadkach

1002 00 00

Żyto

1003 00 90

Jęczmień

 

 

– przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (4)

– w innych przypadkach

1004 00 00

Owies zwyczajny

1005 90 00

Kukurydza w formie:

 

 

– skrobia

 

 

– – jeżeli ma zastosowanie art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 (3)

2,687

2,687

– – przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (4)

1,714

1,714

– – w innych przypadkach

3,499

3,499

– glukoza, syrop glukozowy, maltodekstryna, syrop maltodekstrynowy objęte kodami CN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – jeżeli ma zastosowanie art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 (3)

1,812

1,812

– – przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (4)

1,286

1,286

– – w innych przypadkach

2,624

2,624

– przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (4)

1,714

1,714

– inne (w tym nieprzetworzone)

3,499

3,499

Skrobia ziemniaczana objęta kodem CN 1108 13 00 podobna do produktu pozyskiwanego z przetworzonej kukurydzy:

 

 

– jeżeli ma zastosowanie art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 (3)

2,133

2,133

– przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (4)

1,714

1,714

– w innych przypadkach

3,499

3,499

ex 1006 30

Ryż całkowicie bielony:

 

 

– okrągłoziarnisty

– średnioziarnisty

– długoziarnisty

1006 40 00

Ryż łamany

1007 00 90

Ziarno sorgo, inne niż mieszańcowe, przeznaczone na siew


(1)  Stawki określone w niniejszym Załączniku nie mają zastosowania do wywozu do Bułgarii od dnia 1 października 2004 r. oraz do Rumunii z dniem 1 grudnia 2005 r. towarów wymienionych w tabelach I i II Protokołu nr 2 do umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarii z dnia 22 lipca 1972 r. wywożonych do Konfederacji Szwajcarii lub do Księstwa Liechtensteinu od dnia 1 lutego 2005 r.

(2)  W odniesieniu do produktów rolnych pozyskanych w drodze przetworzenia produktu podstawowego lub/i produktów powiązanych, stosuje się współczynniki określone w załączniku V do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005.

(3)  Omawiane produkty wchodzą w zakres kodu CN 3505 10 50.

(4)  Towary wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 lub towary, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2825/93 (Dz.U. L 258 z 16.10.1993, str. 6).

(5)  W odniesieniu do syropów objętych kodami CN 1702 30 99, 1702 40 90 i 1702 60 90, pozyskanych w drodze mieszania syropów glukozowego i fruktozowego, refundacje wywozowe odnoszą się tylko do syropu glukozowego.


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/43


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2130/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 23 grudnia 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 24 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/95 z dnia 23 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące przywozu melasy w sektorze cukru i zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 785/68 (2), przewiduje, że cenę importową CIF melasy, ustaloną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 785/68 (3), uważa się za „cenę reprezentatywną”. Uważa się, że ta cena została ustalona dla jakości standardowej określonej w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 785/68.

(2)

Dla celów ustalania cen reprezentatywnych, należy wziąć pod uwagę wszelkie informacje przewidziane w art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 785/68, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 4 wymienionego rozporządzenia, oraz, w przypadku gdy ma to zastosowanie, dla celów takiego ustalenia można zastosować metodę przewidzianą w art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 785/68.

(3)

Dla celów dostosowania cen, nieodnoszącego się do jakości standardowej, należy, w zależności od jakości oferowanej melasy, zwiększyć lub zmniejszyć ceny w zależności od wyników otrzymanych w zastosowaniu art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 785/68.

(4)

Kiedy istnieje różnica między ceną spustową dla rozpatrywanego produktu a ceną reprezentatywną, należy ustalić dodatkowe należności przywozowe zgodnie z warunkami przewidzianymi w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1422/95. W przypadku zawieszenia stosowania należności przywozowych w zastosowaniu art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1422/95, należy ustalić szczególne kwoty dla tych należności.

(5)

Należy ustalić ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne w odniesieniu do przywozu rozpatrywanych produktów, zgodnie z art. 1 ust. 2 i art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1422/95.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności stosowane do przywozu produktów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1422/95 są wskazane w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(2)  Dz.U. L 141 z 24.6.1995, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 79/2003 (Dz.U. L 13 z 18.1.2003, str. 4).

(3)  Dz.U. 145 z 27.6.1968, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1422/95.


ZAŁĄCZNIK

Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 23 grudnia 2005 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

Kwota stosowanej należności przywozowej w wyniku zawieszenia, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1422/95 za 100 kg netto rozpatrywanego produktu (1)

1703 10 00 (2)

11,16

0

1703 90 00 (2)

11,79

0


(1)  Ta kwota zastępuje, zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1422/95 stawkę celną w ramach wspólnej taryfy celnej ustaloną dla tych produktów.

(2)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w art. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 785/68, zmienionego.


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/45


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2131/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 27 ust. 5 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, różnica między notowaniami lub cenami na rynku światowym produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) wymienionego rozporządzenia a cenami tych produktów we Wspólnocie może być pokryta przez refundacje wywozowe.

(2)

Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, refundacje do cukrów białego i surowego, niedenaturowanych i wywiezionych w stanie nieprzetworzonym muszą zostać ustalone przy uwzględnieniu sytuacji na rynku wspólnotowym i rynku światowym cukru, i w szczególności elementów kalkulacji cen i kosztów, o których mowa w art. 28 wymienionego rozporządzenia. Zgodnie z tym samym artykułem, należy również uwzględnić gospodarcze aspekty proponowanego wywozu.

(3)

W odniesieniu do cukru surowego, refundację należy ustalić dla jakości standardowej, która jest określona w załączniku I, pkt II rozporządzenia (WE) nr 1260/2001. Wymieniona refundacja jest ponadto ustalana zgodnie z art. 28 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001. Cukier krystaliczny został określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2135/95 z dnia 7 września 1995 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania przyznawania refundacji wywozowych w sektorze cukru (2). Kwotę tak obliczonej refundacji w odniesieniu do cukrów aromatyzowanych lub zawierających substancje barwiące należy zastosować do ich zawartości sacharozy, zatem należy ją ustalać w odniesieniu na 1 % tej zawartości.

(4)

W przypadkach szczególnych kwota refundacji może być ustalona w instrumentach prawnych innego typu.

(5)

Refundację należy ustalać co dwa tygodnie. Można ją zmieniać w tym odstępie czasowym.

(6)

Art. 27 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 przewiduje, że sytuacja na rynku światowym lub specyficzne wymagania pewnych rynków mogą uczynić koniecznym zróżnicowanie refundacji do produktów określonych w art. 1 wymienionego rozporządzenia w zależności od ich miejsca przeznaczenia.

(7)

Znaczący i szybki wzrost preferencyjnego przywozu cukru pochodzącego z zachodnich krajów bałkańskich od początku 2001 r., oraz wywozu cukru ze Wspólnoty do tych krajów wydaje się być istotnie sztuczny.

(8)

Aby uniknąć wszelkiego nadużycia w związku z ponownym przywozem do Wspólnoty produktów w sektorze cukru, dla których przyznano refundację wywozową, należy nie ustalać refundacji do produktów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do wszystkich zachodnich krajów bałkańskich.

(9)

Biorąc pod uwagę te informacje i aktualną sytuację na rynkach w sektorze cukru, a w szczególności notowania lub ceny cukru we Wspólnocie i na rynku światowym, należy ustalić refundację w odpowiedniej wysokości.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundacje, które przyznaje się do wywozu produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, w stanie nieprzetworzonym i niedenaturowanych, ustalone są zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(2)  Dz.U. L 214 z 8.9.1995, str. 16.


ZAŁĄCZNIK

REFUNDACJE WYWOZOWE DO CUKRU BIAŁEGO I CUKRU SUROWEGO W STANIE NIEPRZETWORZONYM OD DNIA 23 GRUDNIA 2005 R. (1)

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,3500

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,3500

NB: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1).

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:

S00

:

wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrywanie w żywność i inne miejsca przeznaczenia traktowane jako wywóz poza Wspólnotę) z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (wraz z Kosowem, określonym rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z 10 czerwca 1999 r.) i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, poza przypadkiem cukru włączonego do produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 (Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29).


(1)  Kwoty refundacji ustalone w niniejszym załączniku nie są stosowane od dcia 1 lutego 2005 r. zgodnie z decyzją Rady 2005/45/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia i tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów znajdujących zastosowanie o przetworzonych produktów rolnych (Dz.U. L 23 z 26.1.2005, str. 17).

(2)  Niniejszą kwotę stosuje się do cukru surowego o uzysku wynoszącym 92 %. Jeżeli uzysk z wywożonego cukru surowego nie wynosi 92 %, stosowaną kwotę refundacji wylicza się zgodnie z przepisami art. 28 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001.


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/47


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2132/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 27 ust. 5 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, różnica między notowaniami lub cenami na rynku światowym produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) wymienionego rozporządzenia, a cenami tych produktów we Wspólnocie może być pokryta przez refundacje wywozowe.

(2)

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2135/95 z dnia 7 września 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania przyznawania refundacji wywozowych w sektorze cukru (2), refundacja za 100 kg produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, będących przedmiotem wywozu, równa jest kwocie podstawowej pomnożonej przez zawartość sacharozy, powiększoną, jeżeli właściwe, o zawartość innych cukrów przemienionych na sacharozę. Tę zawartość sacharozy, stwierdzoną w odniesieniu do rozpatrywanego produktu, określa się zgodnie z przepisami art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2135/95.

(3)

Zgodnie z przepisami art. 30 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, podstawowa kwota refundacji w odniesieniu do sorbozy wywożonej w stanie nieprzetworzonym musi być równa podstawowej kwocie refundacji, pomniejszonej o jedną setną refundacji produkcyjnej obowiązującej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1265/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do przyznawania refundacji produkcyjnych do niektórych produktów cukrowych stosowanych w przemyśle chemicznym (3), w odniesieniu do produktów wymienionych w Załączniku do tego ostatniego rozporządzenia.

(4)

Zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, w odniesieniu do pozostałych produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) wymienionego rozporządzenia, wywożonych w stanie nieprzetworzonym, podstawowa kwota refundacji musi być równa jednej setnej kwoty ustalonej, biorąc pod uwagę różnicę między ceną interwencyjną dla cukru białego, obowiązującą w strefach Wspólnoty bez deficytu w trakcie miesiąca, dla którego została ustalona kwota podstawowa a notowaniami lub cenami cukru białego, stwierdzonymi na rynku światowym, oraz konieczność ustanowienia równowagi między wykorzystaniem produktów podstawowych Wspólnoty w celu wywozu produktów przetworzonych w przeznaczeniu do państw trzecich a wykorzystaniem produktów z tych krajów, dopuszczonych do obrotu na mocy ustaleń o uszlachetnianiu czynnym.

(5)

W myśl art. 30 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, stosowanie kwoty podstawowej może być ograniczone do niektórych produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) wymienionego rozporządzenia.

(6)

W myśl art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, istnieje możliwość zastosowania refundacji wywozowej do wywozu w stanie nieprzetworzonym produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. f), g) i h) wymienionego rozporządzenia. Poziom refundacji musi być określony dla 100 kg suchej masy, biorąc pod uwagę w szczególności refundację stosowaną do wywozu produktów określonych kodem CN 1702 30 91, refundację stosowaną do wywozu produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 oraz aspekty gospodarcze proponowanego wywozu. W odniesieniu do produktów, o których mowa w lit. f) i g) wymienionego ust. 1, refundacji udziela się tylko produktom odpowiadającym warunkom określonym w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2135/95, a w odniesieniu do produktów, o których mowa w lit. h), refundacji udziela się tylko produktom odpowiadającym warunkom określonym w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2135/95.

(7)

Wyżej wymienione refundacje muszą być ustalone raz na miesiąc. Mogą być zmieniane w tym odstępie czasowym.

(8)

Artykuł 27 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 przewiduje, że sytuacja na rynku światowym lub specyficzne wymagania pewnych rynków mogą uczynić koniecznym zróżnicowanie refundacji do produktów określonych w art. 1 wymienionego rozporządzenia w zależności od ich miejsca przeznaczenia.

(9)

Znaczący i szybki wzrost preferencyjnego przywozu cukru pochodzącego z zachodnich krajów bałkańskich od początku 2001 r., oraz wywozu cukru ze Wspólnoty do tych krajów wydaje się być istotnie sztuczny.

(10)

Aby uniknąć wszelkiego nadużycia w związku z ponownym przywozem do Wspólnoty produktów w sektorze cukru, dla których przyznano refundację wywozową, nie należy ustalać refundacji do produktów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do wszystkich zachodnich krajów bałkańskich.

(11)

Biorąc pod uwagę te informacje, należy ustalić refundacje do rozpatrywanych produktów w odpowiedniej wysokości.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundacje, które przyznaje się do wywozu w stanie nieprzetworzonym produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d), f), g) i h) rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, ustalone są zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 214 z 8.9.1995, str. 16.

(3)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 63.


ZAŁĄCZNIK

REFUNDACJE WYWOZOWE DO SYROPÓW I NIEKTÓRYCH INNYCH PRODUKTÓW W SEKTORZE CUKRU, WYWOŻONYCH W STANIE NIEPRZETWORZONYM OD DNIA 23 GRUDNIA 2005 R. (1)

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg suchej masy

35,00 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg suchej masy

35,00 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg suchej masy

66,50 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,3500 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suchej masy

35,00 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,3500 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,3500 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,3500 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suchej masy

35,00 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,3500 (4)

NB: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1).

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:

S00

:

wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria, zaopatrywanie w żywność i inne miejsca przeznaczenia traktowane jako wywóz poza Wspólnotę) z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (wraz z Kosowem, określonym rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z 10 czerwca 1999 r.) i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, oprócz cukru włączonego do produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 (Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29).


(1)  Kwoty refundacji ustalone w niniejszym załączniku nie są stosowane od dcia 1 lutego 2005 r. zgodnie z decyzją Rady 2005/45/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia i tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów znajdujących zastosowanie o przetworzonych produktów rolnych (Dz.U. L 23 z 26.1.2005, str. 17).

(2)  Stosowane wyłącznie do produktów, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2135/95.

(3)  Stosowane wyłącznie do produktów, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2135/95.

(4)  Kwoty podstawowej nie stosuje się do syropów o czystości mniejszej niż 85 % (rozporządzenie (WE) nr 2135/95). Zawartość sacharozy określona jest zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2135/95.

(5)  Kwoty nie stosuje się do produktu określonego w pkt. 2 załącznika do rozporządzenia (EWG) nr 3513/92 (Dz.U. L 355 z 5.12.1992, str. 12).


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/50


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2133/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 15. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 27 ust. 5 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1138/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie stałego przetargu ustalającego opłaty wyrównawcze i/lub refundacje wywozowe do cukru białego na rok gospodarczy 2004/2005 (2) przystępuje się do przetargów częściowych w sprawie wywozu wspomnianego cukru do niektórych państw trzecich.

(2)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1138/2005, jeżeli właściwe, ustala się maksymalną kwotę refundacji wywozowej dla rozpatrywanego przetargu częściowego, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację i przewidywany rozwój rynku cukru we Wspólnocie i na rynku światowym.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W 15. przetargu częściowym na cukier biały, wykonanym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1138/2005, maksymalną kwotę refundacji wywozowej ustala się w wysokości 37,750 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(2)  Dz.U. L 185 z 16.7.2005, str. 3.


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/51


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2134/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W myśl art. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003 i art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003, różnica między notowaniami lub cenami na rynku światowym produktów, o których mowa w art. 1 tych rozporządzeń, a cenami tych produktów we Wspólnocie może być pokryta przez refundacje wywozowe.

(2)

Na mocy art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 refundacje powinny być ustalane z uwzględnieniem, z jednej strony, istniejącej sytuacji i przyszłych tendencji pod względem cen i dostępności zbóż, ryżu i ryżu łamanego na rynku Wspólnoty, a z drugiej – cen zbóż, ryżu, ryżu łamanego i produktów sektora zbożowego na rynku światowym. Na mocy tych samych artykułów należy także zapewnić na rynku zbożowym i ryżowym równowagę i naturalny rozwój cen i handlu, a ponadto uwzględniać ekonomiczne aspekty przewidywanych wywozów oraz potrzebę unikania zakłóceń na rynku Wspólnoty.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/95 (3) w sprawie systemu przywozu i wywozu produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu, określiło w art. 4 szczególne kryteria, jakie należy uwzględnić przy wyliczaniu refundacji dla tych produktów.

(4)

Należy różnicować refundacje dla niektórych produktów przetworzonych w zależności od zawartości w tych produktach popiołów, surowego błonnika, łusek, białka, tłuszczu lub skrobi, ponieważ zawartość ta jest szczególnie znaczącym wskaźnikiem ilości produktu podstawowego rzeczywiście obecnego w produkcie przetworzonym.

(5)

Jeśli chodzi o maniok i inne korzenie oraz bulwy roślin tropikalnych, jak również wytworzone z nich mąki, ekonomiczny aspekt ich wywozu, jaki można przewidywać, biorąc przede wszystkim pod uwagę charakter i pochodzenie tych produktów, nie uzasadnia aktualnie potrzeby ustalania refundacji wywozowej. W odniesieniu do niektórych produktów przetworzonych na bazie zbóż, niewielkie znaczenie udziału Wspólnoty w handlu światowym nie wymaga aktualnie ustalania refundacji wywozowej.

(6)

Sytuacja na rynku światowym lub szczególne wymagania niektórych rynków mogą spowodować konieczność zróżnicowania refundacji w odniesieniu do niektórych produktów, w zależności od ich miejsca przeznaczenia.

(7)

Refundację należy ustalać raz na miesiąc. W tym odstępie czasu może ona zostać zmieniona.

(8)

Niektóre produkty przetworzone na bazie kukurydzy mogą być poddane obróbce termicznej, która stwarza ryzyko przyznania refundacji nieodpowiadającej jakości produktu. Należy uściślić, że produkty te, zawierające wstępnie żelatynizowaną skrobię, nie mogą korzystać z refundacji wywozowej.

(9)

Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundacje wywozowe dla produktów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1518/95, ustala się w wysokości podanej w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1549/2004 (Dz.U. L 280 z 31.8.2004, str. 13).

(3)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2993/95 (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 25).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

48,99

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

41,99

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

41,99

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

62,98

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

48,99

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

41,99

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

41,99

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

55,98

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

45,49

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

52,49

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

40,24

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

8,75

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

55,98

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

55,98

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

55,98

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

55,98

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

54,85

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

41,99

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

54,85

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

41,99

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

41,99

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

54,85

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

41,99

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

57,47

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

39,89

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

41,99

Uwaga.: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Inne miejsca przeznaczenie określa się następująco:

C10

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia.

C11

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Bułgarii.

C12

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Rumunii.

C13

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii.

C14

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii i Liechtensteinu.


(1)  Produktom poddanym obróbce termicznej powodującej wstępną żelatynizację skrobi nie przyznaje się żadnej refundacji.

(2)  Refundacje przyznaje się zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2730/75 (Dz.U. L 281 z 1.11.1975, str. 20), ze zmianami.

Uwaga.: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Inne miejsca przeznaczenie określa się następująco:

C10

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia.

C11

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Bułgarii.

C12

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Rumunii.

C13

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii.

C14

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii i Liechtensteinu.


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/54


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2135/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W myśl art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 różnica między notowaniami lub cenami produktów, o których mowa w art. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, na rynku światowym a cenami tych produktów we Wspólnocie może być pokryta refundacją wywozową.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1517/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 w odniesieniu do ustaleń dotyczących wywozu i przywozu mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1162/95 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz w sektorze zbóż i ryżu (2) określiło w art. 2 szczególne kryteria, jakie należy uwzględnić przy wyliczaniu refundacji do tych produktów.

(3)

Przy wyliczaniu należy także uwzględnić zawartość produktów zbożowych. Dla uproszczenia, refundacja powinna być wypłacana do dwóch kategorii „produktów zbożowych”, a więc po pierwsze – kukurydzy, zboża najpowszechniej używanego do produkcji mieszanek paszowych wywożonych, i produktów na bazie kukurydzy, a po drugie – „innych zbóż”, które są produktami zbożowymi kwalifikującymi się do przyznania refundacji, z wyłączeniem kukurydzy i produktów na bazie kukurydzy. Refundacja powinna być przyznana ze względu na ilość produktu zbożowego zawartego w mieszance paszowej.

(4)

Ponadto kwota refundacji powinna także uwzględniać możliwości i warunki sprzedaży tych produktów na rynku światowym, potrzebę uniknięcia zakłóceń na rynku wspólnotowym i ekonomiczny aspekt wywozu.

(5)

Obecna sytuacja na rynku zbóż, a w szczególności perspektywy zaopatrzenia, uzasadniają zniesienie wszelkich refundacji dotyczących wywozu.

(6)

Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundacje wywozowe do mieszanek paszowych, objętych rozporządzeniem (WE) nr 1784/2003 i podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1517/95, ustala się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 51.


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z 22 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

Kod produktów korzystających z refundacji wywozowych:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produkty zbożowe

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji

Kukurydza i produkty na bazie kukurydzy:

produkty o kodach CN 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produkty zbożowe z wyłączeniem kukurydzy i produkty na bazie kukurydzy

C10

EUR/t

0,00

Uwaga: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

C10

:

Wszystkie miejsca.


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/56


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2136/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1722/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1766/82 i (EWG) nr 1418/76 dotyczące refundacji produkcyjnych w sektorach zbóż i ryżu, odpowiednio (2), określiło warunki przyznawania refundacji produkcyjnych. Podstawa wyliczenia została określona w art. 3 tego rozporządzenia. Tak wyliczona refundacja, zróżnicowana, w razie potrzeby, dla skrobi ziemniaczanej, powinna być ustalana raz w miesiącu i może być zmieniana, jeśli ceny kukurydzy i/lub pszenicy ulegną znaczącej zmianie.

(2)

W celu określenia dokładnej kwoty do wypłaty przy wyliczaniu ustalanych przez niniejsze rozporządzenie refundacji produkcyjnych należy użyć współczynników podanych w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 1722/93.

(3)

Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundację produkcyjną wyrażoną na tonę skrobi kukurydzianej o której mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1722/93, ustala się w wysokości:

a)

10,08 EUR/t dla skrobi kukurydzianej, pszennej i jęczmiennej;

b)

19,42 EUR/t dla skrobi ziemniaczanej.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 112. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1548/2004 (Dz.U. L 280 z 31.8.2004, str. 11).


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/57


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2137/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przetarg na refundację wywozową dla jęczmienia na wywóz do pewnych krajów trzecich został ogłoszony na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1058/2005 (2).

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (3), Komisja może, na podstawie zgłoszonych ofert, podjąć decyzję o ustaleniu maksymalnej wysokości refundacji wywozowej, uwzględniając czynniki, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95. W tym wypadku przetarg wygrywa ten oferent lub oferenci, którego lub których oferta odpowiada poziomowi równemu maksymalnej refundacji lub jest od niej niższa.

(3)

Zastosowanie powyższych czynników do aktualnej sytuacji na danych rynkach zbóż prowadzi do ustalenia maksymalnej refundacji wywozowej.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do ofert przekazanych w dniach od 16 do 22 grudnia 2005 r., w ramach przetargu ogłoszonego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1058/2005, ustala się maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w wysokości 2,97 EUR/t.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 12.

(3)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/58


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2138/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 7,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (2), w szczególności jego art. 7,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2005 z dnia 2 września 2005 r. w sprawie specjalnych środków interwencyjnych dla zbóż w Finlandii i Szwecji na rok gospodarczy 2005/2006 (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przetarg na refundację wywozową dla owsa wyprodukowanego w Finlandii i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz z Finlandii i Szwecji do wszystkich krajów trzecich z wyłączeniem Bułgarii, Norwegii, Rumunii i Szwajcarii został ogłoszony na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1438/2005.

(2)

Biorąc pod uwagę w szczególności czynniki, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95, nie jest wskazane ustalenie maksymalnej wysokości refundacji.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nie podejmuje się dalszych działań w odniesieniu do ofert przekazanych w dniach od 16 do 22 grudnia 2005 r., w ramach przetargu na refundację wywozową dla owsa, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1431/2003 (Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 16).

(3)  Dz.U. L 228 z 3.9.2005, str. 5.


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/59


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2139/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przetarg na refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej na wywóz do pewnych krajów trzecich został ogłoszony na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1059/2005 (2).

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (3), Komisja może, na podstawie zgłoszonych ofert, podjąć decyzję o ustaleniu maksymalnej wysokości refundacji wywozowej, uwzględniając czynniki, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95. W tym wypadku przetarg wygrywa ten oferent lub oferenci, którego lub których oferta odpowiada poziomowi równemu maksymalnej refundacji lub jest od niej niższa.

(3)

Zastosowanie powyższych czynników do aktualnej sytuacji na danych rynkach zbóż prowadzi do ustalenia maksymalnej refundacji wywozowej.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do ofert przekazanych w dniach od 16 do 22 grudnia 2005 r., w ramach przetargu ogłoszonego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1059/2005, ustala się maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w wysokości 8,00 EUR/t.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 15.

(3)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/60


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2140/2005

z dnia 22 grudnia 2005 r.

ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przetarg na maksymalne obniżenie opłat przywozowych w odniesieniu do przywozu kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich do Portugalii został ogłoszony rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1809/2005 (2).

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1839/95 (3), w myśl procedury przewidzianej w art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, Komisja może podjąć decyzję o ustaleniu maksymalnego obniżenia opłat przywozowych, uwzględniając w szczególności czynniki przewidziane w art. 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 1839/95. Przetarg wygrywa ten oferent lub oferenci, którego lub których oferta odpowiada poziomowi równemu maksymalnemu obniżeniu opłat przywozowych lub jest od niego niższa.

(3)

Zastosowanie powyższych czynników do aktualnej sytuacji na danych rynkach zbóż, prowadzi do ustalenia maksymalnego obniżenia opłat przywozowych w wysokości określonej w art. 1.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do ofert przekazanych w dniach od 16 do 22 grudnia 2005 r., w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005, ustala się maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w wysokości 22,72 EUR/t dla maksymalnej ilości całkowitej równej 1 500 t.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 291 z 5.11.2005, str. 4.

(3)  Dz.U. L 177 z 28.7.1995, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2235/2005 (Dz.U. L 256 z 10.10.2005, str. 13).


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/61


DECYZJA RADY

z dnia 13 grudnia 2005 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Korei zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994

(2005/929/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 marca 2004 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z niektórymi członkami WTO na mocy art. XXIV:6 Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 w trakcie przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej.

(2)

Negocjacje były prowadzone przez Komisję w konsultacji z Komitetem ustanowionym na mocy art. 133 Traktatu oraz w ramach dyrektyw negocjacyjnych wydanych przez Radę.

(3)

Komisja sfinalizowała negocjacje w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Korei zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT 1994. W związku z tym, wspomniane porozumienie w formie wymiany listów powinno zostać zatwierdzone,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Korei zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT 1994 w odniesieniu do wycofania szczególnych koncesji w związku z wycofaniem harmonogramów Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty.

Tekst Porozumienia w formie wymiany listów stanowi Załącznik do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Porozumienia w celu związania nim Wspólnoty (1).

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. GRANT

Przewodniczący


(1)  Data wejścia w życie Porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


POROZUMIENIE

w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Korei zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994

Bruksela, dnia 13 grudnia 2005 r.

Szanowny Panie,

W następstwie wszczęcia negocjacji pomiędzy Wspólnotami Europejskimi (WE) a Republiką Korei na mocy art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do WE, WE i Republika Korei uzgadniają, co następuje w celu zamknięcia negocjacji rozpoczętych w następstwie notyfikacji WTO przez WE z dnia 19 stycznia 2004 r., zgodnie z art. XXIV:6 GATT 1994.

WE zgadza się na włączenie w swój harmonogram dla terytorium celnego WE-25 koncesji, które były zawarte w jej poprzednim harmonogramie.

WE zgadza się na wprowadzenie następujących niższych stosowanych stawek:

 

8525 40 99: niższa stosowana stawka w wysokości 12,5 %,

 

3903 19 00: niższa stosowana stawka w wysokości 4 %,

 

8521 10 30: niższa stosowana stawka w wysokości 13,0 %,

 

8527 31 91: niższa stosowana stawka w wysokości 11,4 %.

Wskazane powyżej niższe stosowane stawki mają być stosowane przez trzy lata lub dopóki wdrożenie wyników Agendy Rozwoju z Doha osiągnie wyższy poziom taryfowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Niższa stosowana stawka w stosunku do 8525 40 99 obowiązuje jednakże przez cztery lata lub dopóki wdrożenie wyników Agendy Rozwoju z Doha osiągnie wyższy poziom taryfowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Wyżej wymienione okresy rozpoczną się w dacie wdrożenia.

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie w dniu, w którym WE otrzyma od Republiki Korei należycie podpisane pismo porozumienia, po zbadaniu przez strony zgodnie z ich własnymi procedurami. WE zobowiązuje się do poczynienia wszelkich wysiłków w celu zapewnienia, że stosowne środki wykonawcze wejdą w życie nie później niż w dniu 1 stycznia 2006 r.

Z wyrazami szacunku,

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Image

Bruksela, dnia 13 grudnia 2005 r.

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do Pańskiego listu o następującej treści:

„W następstwie wszczęcia negocjacji pomiędzy Wspólnotami Europejskimi (WE) a Republiką Korei na mocy art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do WE, WE i Republika Korei uzgadniają, co następuje w celu zamknięcia negocjacji rozpoczętych w następstwie notyfikacji WTO przez WE z dnia 19 stycznia 2004 r., zgodnie z art. XXIV:6 GATT 1994.

WE zgadza się na włączenie w swój harmonogram dla terytorium celnego WE-25 koncesji, które były zawarte w jej poprzednim harmonogramie.

WE zgadza się na wprowadzenie następujących niższych stosowanych stawek:

 

8525 40 99: niższa stosowana stawka w wysokości 12,5 %,

 

3903 19 00: niższa stosowana stawka w wysokości 4 %,

 

8521 10 30: niższa stosowana stawka w wysokości 13,0 %,

 

8527 31 91: niższa stosowana stawka w wysokości 11,4 %.

Wskazane powyżej niższe stosowane stawki mają być stosowane przez trzy lata lub dopóki wdrożenie wyników Agendy Rozwoju z Doha osiągnie wyższy poziom taryfowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Niższa stosowana stawka w stosunku do 8525 40 99 obowiązuje jednakże przez cztery lata lub dopóki wdrożenie wyników Agendy Rozwoju z Doha osiągnie wyższy poziom taryfowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Wyżej wymienione okresy rozpoczną się w dacie wdrożenia.

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie w dniu, w którym WE otrzyma od Republiki Korei należycie podpisane pismo porozumienia, po zbadaniu przez strony zgodnie z ich własnymi procedurami. WE zobowiązuje się do poczynienia wszelkich wysiłków w celu zapewnienia, że stosowne środki wykonawcze wejdą w życie nie później niż w dniu 1 stycznia 2006 r.”,

mam niniejszym zaszczyt wyrazić zgodę mojego rządu.

Z wyrazami szacunku,

W imieniu Republiki Korei

Image


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/64


DECYZJA RADY

z dnia 21 grudnia 2005 r.

wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/848/WE

(2005/930/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 29 listopada 2005 r. Rada przyjęła decyzję 2005/848/WE wykonującą art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylającą decyzję 2005/722/WE (2).

(2)

Postanowiono o przyjęciu zaktualizowanej listy osób, grup i podmiotów, do których zastosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 2580/2001,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Lista zawarta w art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 otrzymuje następujące brzmienie:

„1)   Osoby

1)

ABOU, Rabah Naami (vel Naami Hamza; vel Mihoubi Faycal; vel Fellah Ahmed; vel Dafri Rèmi Lahdi) ur. 1.2.1966 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

2)

ABOUD, Maisi (vel szwajcarski Abderrahmane) ur. 17.10.1964 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

3)

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (vel ABU OMRAN; vel AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) ur. 26.6.1967 w Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej

4)

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, ur. w Al Ihsa, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej

5)

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ur. 16.10.1966 w Tarut, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej

6)

ARIOUA, Azzedine ur. 20.11.1960 w Costantine (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

7)

ARIOUA, Kamel (vel Lamine Kamel) ur. 18.8.1969 w Costantine (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

8)

ASLI, Mohamed (vel Dahmane Mohamed) ur. 13.5.1975 w Ain Taya (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

9)

ASLI, Rabah ur. 13.5.1975 w Ain Taya (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

10)

ATWA, Ali (vel BOUSLIM, Ammar Mansour; vel SALIM, Hassan Rostom), Liban, ur. w 1960 r. w Libanie; obywatel Libanu

11)

DARIB, Noureddine (vel Carreto; vel Zitoun Mourad) ur. 1.2.1972 w Algierii (członek al-Takfir i al-Hijra)

12)

DJABALI, Abderrahmane (vel Touil) ur. 1.6.1970 w Algierii (członek al-Takfir i al-Hijra)

13)

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (vel AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; vel EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) ur. 10.7.1965 lub 11.7.1965 w El Dibabiya, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej

14)

FAHAS, Sofiane Yacine ur. 10.9.1971 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

15)

IZZ-AL-DIN, Hasan (vel GARBAYA, AHMED; vel SA-ID; vel SALWWAN, Samir), Liban, ur. w 1963 w Libanie, obywatel libański

16)

LASSASSI, Saber (vel Mimiche) ur. 30.11.1970 w Constantine (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

17)

MOHAMMED, Khalid Shaikh (vel ALI, Salem; vel BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; vel HENIN, Ashraf Refaat Nabith; vel WADOOD, Khalid Adbul) ur. 14.4.1965 lub 1.3.1964 w Pakistanie, paszport nr 488555

18)

MOKTARI, Fateh (vel Ferdi Omar) ur. 26.12.1974 w Hussein Dey (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

19)

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (vel MUGHNIYAH, Imad Fayiz), wyższy oficer wywiadu HEZBOLLAH, ur. 7.12.1962 w Tayr Dibba, Liban, paszport nr 432298 (Liban)

20)

NOUARA, Farid ur. 25.11.1973 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

21)

RESSOUS, Hoari (vel Hallasa Farid) ur. 11.9.1968 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

22)

SEDKAOUI, Noureddine (vel Nounou) ur. 23.6.1963 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

23)

SELMANI, Abdelghani (vel Gano) ur. 14.6.1974 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

24)

SENOUCI, Sofiane ur. 15.4.1971 w Hussein Dey (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

25)

SISON, Jose Maria [vel Armando Liwanag, vel Joma, przywódca Komunistycznej Partii Filipin, w tym Nowej Armii Ludowej (NPA)] ur. 8.2.1939 w Cabugao, Filipiny

26)

TINGUALI, Mohammed (vel Mouh di Kouba) ur. 21.4.1964 w Blida (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

2)   Grupy I podmioty

1)

Organizacja Abu Nidal (ANO), (vel Rewolucyjna Rada Fatah, Rewolucyjne Brygady Arabskie, Czarny Wrzesień i Rewolucyjna Organizacja Muzułmańskich Socjalistów)

2)

Brygada Męczenników Al-Aksa

3)

Al-Aqsa e.V.

4)

Al-Takfir i Al-Hijra

5)

Aum Shinrikyo (vel AUM, vel Aum – Najwyższa Prawda, vel Aleph)

6)

Babbar Khalsa

7)

Komunistyczna Partia Filipin, w tym Nowa Armia Ludowa (NPA), Filipiny, powiązana z Jose Marią C. Sisonem (vel Armando Liwanag, vel Joma, przywódca Komunistycznej Partii Filipin, w tym NPA)

8)

Gama'a al.-Islamiyya (Grupa Islamska), (vel Al.-Gama'a al.-Islamiyya, IG)

9)

Islamski Front Bojowników o Wielki Wschód (IBDA-C)

10)

Hamas (włączając Hamas-Izz al.-Din al.-Qassem)

11)

Hizbul Mudżahedin (HM)

12)

Fundacja Ziemi Świętej na rzecz Pomocy i Rozwoju (Holy Land Foundation for Relief and Development)

13)

Międzynarodowa Federacja Młodzieży Sikh (ISYF)

14)

Kahane Chai (Kach)

15)

Siły Zindabad Khalistan (Khalistan Zindabad Force) (KZF)

16)

Partia Pracujących Kurdystanu (PKK), (vel KADEK; vel KONGRA-GEL)

17)

Organizacja Mujahedin-e Khalq (MEK lub MKO) (bez Narodowej Rady Oporu Iranu (NCRI) (vel Narodowa Armia Wyzwolenia Iranu (NLA, zbrojny odłam MEK), Ludowy Mujahidin Iranu (PMOI), Muzułmańskie Stowarzyszenie Studentów Irańskich)

18)

Narodowa Armia Wyzwolenia (Ejército de Liberación Nacional)

19)

Palestyński Front Wyzwolenia (PLF)

20)

Palestyński Dżihad Islamski (PIJ)

21)

Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny (PFLP)

22)

Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny – Dowództwo Generalne, (vel PFLP – Dowództwo Generalne, vel PFLP-GC)

23)

Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii (FARC)

24)

Partia/Front/Armia Wyzwolenia Ludu Tureckiego (DHKP-C) [vel Devrimci Sol (Lewica Rewolucyjna), Dev Sol]

25)

Świetlisty Szlak (SL) (Sendero Luminoso)

26)

Stichting Al. Aqsa (vel Stichting Al. Aqsa Nederland, vel Al. Aqsa Nederland)

27)

Zjednoczone Siły Samoobrony Kolumbii/Grupa Kolumbijska (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)”

Artykuł 2

Niniejszym uchyla się Decyzję 2005/848/WE.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej publikacji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2005 r.

W imieniu Rady

B. BRADSHAW

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 70. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1957/2005 (Dz.U. L 314 z 30.11.2005, str. 16).

(2)  Dz.U. L 314 z 30.11.2005, str. 46.


Komisja

23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/67


DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 grudnia 2005 r.

zwalniająca Finlandię i Szwecję z obowiązku stosowania dyrektywy Rady 68/193/EWG w sprawie wprowadzania do obrotu materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5469)

(Jedynie teksty w językach fińskim i szwedzkim są autentyczne)

(2005/931/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 68/193/EWG z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie wprowadzania do obrotu materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli (1), w szczególności jej art. 18a,

uwzględniając wnioski złożone przez Finlandię i Szwecję,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 68/193/EWG określa pewne przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu materiału do rozmnażania winorośli. Wymieniona dyrektywa stanowi również, że z zastrzeżeniem spełnienia niektórych warunków, Państwa Członkowskie mogą być całkowicie lub częściowo zwolnione z obowiązku stosowania niniejszej dyrektywy.

(2)

Materiał do rozmnażania winorośli w normalnych warunkach nie rozmnaża się i nie jest wprowadzany do obrotu w Finlandii i Szwecji. Ponadto uprawy winorośli mają minimalne znaczenie gospodarcze w wyżej wymienionych krajach.

(3)

Tak długo jak warunki te będą spełnione właściwe Państwa Członkowskie powinny być zwolnione z obowiązku stosowania przepisu dyrektywy 68/193/EWG dotyczącego przedmiotowego materiału.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym Finlandię i Szwecję zwalnia się z obowiązku stosowania dyrektywy 68/193/EWG z wyjątkiem art. 12 ust. 1 oraz art. 12a.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 93 z 17.4.1968, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/43/WE (Dz.U. L 164 z 24.6.2005, str. 37).


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/68


DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 grudnia 2005 r.

zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 91/68/EWG w odniesieniu do uaktualnienia wzorów świadectw zdrowia dotyczących owiec i kóz

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5506)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/932/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (1), w szczególności jej art. 14 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wzory świadectw zdrowia stosowane w wewnątrzwspólnotowym handlu owcami i kozami przeznaczonymi do uboju, tuczu i hodowli określają odpowiednio wzory I, II i III zawarte w załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG.

(2)

Państwa Członkowskie, w których urzędowy lekarz weterynarii nie był w stanie zagwarantować przestrzegania wymogów w zakresie przetrzymywania i transportu napotkały na problemy związane ze świadectwami; informacje te znane były tylko hodowcy.

(3)

Świadectwa zdrowia powinny wskazywać, że certyfikacja dotycząca wymogów w zakresie przetrzymywania i transportu opiera się na oświadczeniu hodowcy lub analizie danych przechowywanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 oraz dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (2) ustanawiającym system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/68/EWG.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik E do dyrektywy 91/68/EWG zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 15 lutego 2006 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/554/WE (Dz.U. L 248 z 22.7.2004, str. 1).

(2)  Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

we wzorze I, przed punktem 12.4.1 dodaje się następujący punkt:

„12.4

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem hodowcy lub analizą danych dotyczących gospodarstwa oraz dokumentami przewozowymi przechowywanymi zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004, w szczególności w sekcjach B i C załącznika do wyżej wymienionego rozporządzenia,”;

2)

we wzorze II i III pkt 12.4 otrzymuje następujące brzmienie:

„12.4

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem hodowcy lub analizą danych dotyczących gospodarstwa oraz dokumentami przewozowymi przechowywanymi zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004, w szczególności w sekcjach B i C załącznika do wyżej wymienionego rozporządzenia, zwierzęta przebywały w jednym gospodarstwie pierwotnym przez okres przynajmniej 30 dni przed ich załadunkiem lub przebywały w gospodarstwie pierwotnym od urodzenia, jeżeli mają mniej niż 30 dni oraz żadne zwierzęta z gatunku owiec i kóz nie zostały wprowadzone do gospodarstwa pierwotnego w ciągu 21 dni przed załadunkiem, a także żadne zwierzęta parzystokopytne przywożone z państw trzecich nie zostały wprowadzone do gospodarstwa pierwotnego w ciągu 30 dni przed ich transportem z gospodarstwa pierwotnego, chyba że zwierzęta te zostały wprowadzone zgodnie z art. 4a ust. 2 dyrektywy 91/68/EWG;”.


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/70


DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 grudnia 2005 r.

zmieniająca po raz drugi decyzję 2005/693/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w Rosji

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5563)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/933/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu.

(2)

Decyzja Komisji 2005/693/WE z dnia 6 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w Rosji (3) została przyjęta w związku z wystąpieniem ogniska ptasiej grypy w Rosji. Wspomnianą decyzją 2005/693/WE wstrzymuje się przywóz ptaków innych niż drób, nieprzetworzonych piór i nieprzetworzonych części piór z regionów Rosji, które wymieniono w załączniku I do wspomnianej decyzji.

(3)

Ogniska ptasiej grypy nadal występują w niektórych częściach Rosji i konieczne jest zatem przedłużenie środków przewidzianych w decyzji 2005/693/WE. Jednakże decyzja ta może zostać poddana przeglądowi przed datą wygaśnięcia w zależności od informacji dostarczonych przez właściwe organy weterynaryjne Rosji.

(4)

Wszystkie ogniska znajdujące się w europejskiej części Rosji wystąpiły w centralnym regionie i żadne ognisko nie wystąpiło w północnych regionach. Zatem nie jest już konieczne dalsze zawieszenie przywozu nieprzetworzonych piór i części piór pochodzących z tych regionów.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2005/693/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2005/693/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 wyrazy „31 grudnia 2005 r.” zastępuje się wyrazami „31 marca 2006 r.”;

2)

załącznik I zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie podejmują natychmiastowe środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je do wiadomości publicznej. Informują o tym niezwłocznie Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

(3)  Dz.U. L 263 z 8.10.2005, str. 22. Decyzja zmieniona decyzją 2005/740/WE (Dz.U. L 276 z 21.10.2005, str. 68).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Okręgi federalne w Rosji, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3

1.   Federalny Okręg Dalekowschodni

Obejmuje następujące podmioty Federacji Rosyjskiej: Obwód Amurski, Czukocki Okręg Autonomiczny, Żydowski Obwód Autonomiczny, Obwód Kamczatki, Kraj Chabarowski, Koriacki Okręg Autonomiczny, Obwód Magadański, Kraj Nadmorski, Republika Sacha (Jakucja), Obwód Sachaliński.

2.   Federalny Okręg Syberyjski

Obejmuje następujące podmioty Federacji Rosyjskiej: Agiński Buriacki Okręg Autonomiczny, Republika Ałtaj, Kraj Ałtajski, Republika Buriacja, Obwód Czytyński, Ewenkijski Okręg Autonomiczny, Obwód Irkucki, Obwód Kemerowski, Republika Chakasja, Kraj Krasnojarski, Obwód Nowosybirski, Obwód Omski, Tajmyrski Okręg Autonomiczny, Obwód Tomski, Republika Tuwa, Ust-Ordyński Buriacki Okręg Autonomiczny.

3.   Federalny Okręg Uralski

Obejmuje następujące podmioty Federacji Rosyjskiej: Obwód Czelabiński, Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny, Obwód Kurgański, Obwód Swierdłowski, Obwód Tiumieński, Jamało-Neniecki Okręg Autonomiczny.

4.   Centralny Okręg Federalny

Obejmuje następujące podmioty Federacji Rosyjskiej: Obwód Biełgorodski, Obwód Briański, Obwód Iwanowski, Obwód Kałuski, Obwód Kurski, Obwód Lipiecki, Moskwa (miasto federalne), Obwód Moskiewski, Obwód Oryol, Obwód Riazański, Obwód Tambowski, Obwód Tulski, Obwód Władymirski, Obwód Woroneski.

5.   Południowy Okręg Federalny

Obejmuje następujące podmioty Federacji Rosyjskiej: Republika Adygeja, Obwód Astrachański, Republika Czeczeńska, Republika Dagestan, Republika Inguska, Republika Kabardyno-Bałkarska, Republika Kalmykia, Republika Karaczajo-Czerkieska, Kraj Krasnojarski, Republika Północna Osetia-Alania, Kraj Stawropolski, Obwód Rostowski, Obwód Wołgogradzki.

6.   Nadwołżański Okręg Federalny

Obejmuje następujące podmioty Federacji Rosyjskiej: Republika Baszkortostan, Republika Czuwaska, Obwód Kirowski, Republika Mari Eł, Republika Mordwa, Obwód Niżegorodzki, Obwód Orenburski, Obwód Penzeński, Obwód Permski, Permiacki Okręg Autonomiczny, Obwód Samarski, Obwód Saratowski, Republika Tatarstan, Republika Udmurcka, Obwód Uljanowski.”


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/73


DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 grudnia 2005 r.

zmieniająca decyzje 2004/696/WE i 2004/863/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty w programy zwalczania i monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) w Państwach Członkowskich w 2005 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5564)

(2005/934/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 24 ust. 5 i 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2004/696/WE z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania niektórych TSE kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r. (2) zawiera wykaz programów zwalczania i monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) przedstawionych Komisji przez Państwa Członkowskie i kwalifikujących się do wkładu finansowego Wspólnoty w 2005 r. Wspomniana decyzja określa także proponowany poziom oraz maksymalną kwotę wkładu dla każdego programu.

(2)

Decyzja Komisji 2004/863/WE z dnia 30 listopada 2004 r., zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania TSE na rok 2005 niektórych Państw Członkowskich oraz ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty (3), zatwierdza programy wymienione w decyzji 2004/696/WE oraz ustala maksymalne kwoty wkładu finansowego Wspólnoty.

(3)

Decyzja 2004/863/WE stanowi również, że Państwa Członkowskie przekazują Komisji co miesiąc sprawozdania dotyczące przebiegu realizacji programów monitorowania TSE oraz poniesionych kosztów. Analiza tych sprawozdań wskazuje, że niektóre Państwa Członkowskie nie wykorzystają w całości środków przyznanych im na 2005 r., podczas gdy inne wydadzą więcej niż wynosi kwota, która została im przyznana.

(4)

Należy zatem odpowiednio dostosować wkład finansowy Wspólnoty do niektórych z tych programów. Należy dokonać ponownego rozdzielenia funduszy, przenosząc środki z programów realizowanych przez Państwa Członkowskie, które nie wykorzystują w pełni przyznanych im kwot, na rzecz tych, które kwoty te przekraczają. Rozdzielenie to powinno opierać się na najświeższych informacjach dotyczących wydatków rzeczywiście poniesionych przez zainteresowane Państwa Członkowskie.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2004/696/WE i 2004/863/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załączniki do decyzji 2004/696/EWG zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

W decyzji 2004/863/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 7 ust. 2 kwota „8 846 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „8 536 000 EUR”;

2)

w art. 10 ust. 2 kwota „8 677 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „8 397 000 EUR”;

3)

w art. 11 ust. 2 kwota „353 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „503 000 EUR”;

4)

w art. 16 ust. 2 kwota „4 510 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „4 840 000 EUR”;

5)

w art. 18 ust. 2 kwota „1 480 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „1 540 000 EUR”;

6)

w art. 21 ust. 2 kwota „313 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „363 000 EUR”;

7)

w art. 24 ust. 2 kwota „250 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „100 000 EUR”;

8)

w art. 25 ust. 2 kwota „2 500 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „3 350 000 EUR”;

9)

w art. 26 ust. 2 kwota „200 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „80 000 EUR”;

10)

w art. 28 ust. 2 kwota „25 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „20 000 EUR”;

11)

w art. 29 ust. 2 kwota „150 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „20 000 EUR”;

12)

w art. 31 ust. 2 kwota „500 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „310 000 EUR”;

13)

w art. 35 ust. 2 kwota „150 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „30 000 EUR”;

14)

w art. 36 ust. 2 kwota „450 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „460 000 EUR”;

15)

w art. 37 ust. 2 kwota „10 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „25 000 EUR”;

16)

w art. 38 ust. 2 kwota „975 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „845 000 EUR”;

17)

w art. 39 ust. 2 kwota „25 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „10 000 EUR”;

18)

w art. 41 ust. 2 kwota „25 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „10 000 EUR”;

19)

w art. 45 ust. 2 kwota „20 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „120 000 EUR”;

20)

w art. 49 ust. 2 kwota „1 555 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „865 000 EUR”;

21)

w art. 50 ust. 2 kwota „9 525 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „9 035 000 EUR”;

22)

w art. 51 ust. 2 kwota „1 300 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „2 400 000 EUR”;

23)

w art. 54 ust. 2 kwota „5 565 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „5 075 000 EUR”;

24)

w art. 58 ust. 2 kwota „5 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „55 000 EUR”;

25)

w art. 59 ust. 2 kwota „575 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „755 000 EUR”;

26)

w art. 61 ust. 2 kwota „695 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „915 000 EUR”;

27)

w art. 64 ust. 2 kwota „5 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „25 000 EUR”.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31).

(2)  Dz.U. L 316 z 15.10.2004, str. 91. Decyzja zmieniona decyzją 2005/413/WE (Dz.U. L 141 z 4.6.2005, str. 24).

(3)  Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 82. Decyzja zmieniona decyzją 2005/413/WE.


ZAŁĄCZNIK

Załączniki I, II i III do decyzji 2004/696/WE otrzymują następujące brzmienie:

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz programów monitorowania TSE

Poziom i maksymalna kwota wkładu finansowego Wspólnoty

(w EUR)

Choroba

Państwo Członkowskie

Poziom dla wykonania testów (1)

Maksymalna kwota

TSE

Austria

100 %

2 076 000

Belgia

100 %

3 586 000

Cypr

100 %

503 000

Republika Czeska

100 %

1 736 000

Dania

100 %

2 426 000

Estonia

100 %

294 000

Finlandia

100 %

1 170 000

Francja

100 %

29 755 000

Niemcy

100 %

15 170 000

Grecja

100 %

1 487 000

Węgry

100 %

1 184 000

Irlandia

100 %

6 172 000

Włochy

100 %

8 397 000

Litwa

100 %

836 000

Luksemburg

100 %

155 000

Malta

100 %

36 000

Niderlandy

100 %

4 840 000

Portugalia

100 %

1 540 000

Słowenia

100 %

444 000

Hiszpania

100 %

8 536 000

Szwecja

100 %

363 000

Zjednoczone Królestwo

100 %

5 690 000

Ogółem

96 396 000

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz programów zwalczania BSE

Maksymalna kwota wkładu finansowego Wspólnoty

(w EUR)

Choroba

Państwo Członkowskie

Poziom

Maksymalna kwota

BSE

Austria

50 % ubój

25 000

Belgia

50 % ubój

100 000

Cypr

50 % ubój

25 000

Republika Czeska

50 % ubój

3 350 000

Dania

50 % ubój

80 000

Estonia

50 % ubój

20 000

Finlandia

50 % ubój

10 000

Francja

50 % ubój

310 000

Niemcy

50 % ubój

875 000

Grecja

50 % ubój

20 000

Irlandia

50 % ubój

4 000 000

Włochy

50 % ubój

205 000

Luksemburg

50 % ubój

30 000

Niderlandy

50 % ubój

460 000

Portugalia

50 % ubój

845 000

Republika Słowacka

50 % ubój

25 000

Słowenia

50 % ubój

10 000

Hiszpania

50 % ubój

1 320 000

Zjednoczone Królestwo

50 % ubój

4 235 000

Ogółem

15 945 000

ZAŁĄCZNIK III

Wykaz programów zwalczania trzęsawki owiec

Maksymalna kwota wkładu finansowego Wspólnoty

(w EUR)

Choroba

Państwo Członkowskie

Poziom

Maksymalna kwota

Trzęsawka owiec

Austria

50 % ubój, 100 % genotypowanie

10 000

Belgia

50 % ubój, 100 % genotypowanie

105 000

Cypr

50 % ubój, 100 % genotypowanie

5 075 000

Republika Czeska

50 % ubój, 100 % genotypowanie

120 000

Dania

50 % ubój, 100 % genotypowanie

5 000

Estonia

50 % ubój, 100% genotypowanie

10 000

Finlandia

50 % ubój, 100% genotypowanie

25 000

Francja

50 % ubój, 100 % genotypowanie

2 400 000

Niemcy

50 % ubój, 100 % genotypowanie

2 275 000

Grecja

50 % ubój, 100 % genotypowanie

865 000

Węgry

50 % ubój, 100 % genotypowanie

55 000

Irlandia

50 % ubój, 100 % genotypowanie

800 000

Włochy

50 % ubój, 100 % genotypowanie

2 485 000

Łotwa

50 % ubój, 100 % genotypowanie

5 000

Litwa

50 % ubój, 100 % genotypowanie

5 000

Luksemburg

50 % ubój, 100 % genotypowanie

35 000

Niderlandy

50 % ubój, 100 % genotypowanie

755 000

Portugalia

50 % ubój, 100 % genotypowanie

915 000

Republika Słowacka

50 % ubój, 100 % genotypowanie

340 000

Słowenia

50 % ubój, 100 % genotypowanie

65 000

Hiszpania

50 % ubój, 100 % genotypowanie

9 035 000

Szwecja

50 % ubój, 100 % genotypowanie

10 000

Zjednoczone Królestwo

50 % ubój, 100 % genotypowanie

7 380 000

Ogółem

32 775 000


(1)  Szybkie testy i wstępne badania molekularne.


23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/78


DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 grudnia 2005 r.

zmieniająca decyzję 2005/237/WE w odniesieniu do pomocy finansowej Wspólnoty na funkcjonowanie wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. ptasiej grypy w 2005 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5617)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2005/935/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 28 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzająca wspólnotowe środki zwalczania influenzy drobiu (2) określa wspólnotowe środki kontroli stosowane w przypadku pojawienia się ogniska ptasiej grypy u drobiu. Przewiduje ona również wyznaczenie krajowych laboratoriów referencyjnych ds. ptasiej grypy oraz wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. ptasiej grypy.

(2)

Decyzją Komisji 2005/237/WE z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na funkcjonowanie niektórych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt w 2005 r. (3) przyznano pomoc finansową Wspólnoty wspólnotowemu laboratorium referencyjnemu ds. ptasiej grypy wyznaczonemu w dyrektywie 92/40/EWG.

(3)

Ze względu na rozwój w ostatnim okresie sytuacji w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do ptasiej grypy we Wspólnocie i w państwach trzecich we wspólnotowym laboratorium referencyjnym ds. ptasiej grypy znacznie zwiększyło się obłożenie pracą w zakresie tej choroby. Jest to głównie spowodowane potrzebą scharakteryzowania wirusów przesłanych do laboratorium oraz produkcją i aktualizacją stosowanej gamy odczynników i zapewnienia ich dystrybucji.

(4)

Ponadto wspólnotowe laboratorium referencyjne ds. ptasiej grypy odgrywa kluczową rolę we wspieraniu jednostek diagnostycznych w ramach krajowych laboratoriów referencyjnych.

(5)

Funkcje i obowiązki w ramach programu prac zatwierdzonego na 2005 r. obejmują powiększony wachlarz dostępnych metod diagnostycznych, jak np. zatwierdzanie nowych technik i metodologii diagnostyki molekularnej, opracowywanie norm i przeprowadzanie badań międzylaboratoryjnych, co pociąga za sobą zwiększenie działalności wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. ptasiej grypy.

(6)

Komisja przeanalizowała najświeższe informacje dotyczące wydatków niezbędnych w 2005 r. dostarczone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne ds. ptasiej grypy. Uwzględniając te informacje, należy odpowiednio dostosować wkład finansowy Wspólnoty na rzecz wspomnianego laboratorium; stosowne jest zatem przyznanie mu dodatkowego finansowania w 2005 r.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2005/237/WE.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 3 decyzji 2005/237/WE sumę „135 000 EUR” zastępuje się sumą „285 000 EUR”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31).

(2)  Dz.U. L 167 z 22.6.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1)

(3)  Dz.U. L 72 z 18.3.2005, str. 47.


Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

23.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/80


WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2005/936/WPZiB

z dnia 21 grudnia 2005 r.

aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/847/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15 i 34,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 27 grudnia 2001 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (1).

(2)

W dniu 29 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2005/847/WPZiB aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB (2).

(3)

Wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB przewiduje dokonywanie przeglądu w regularnych odstępach czasu.

(4)

Postanowiono zaktualizować załącznik do wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB i uchylić wspólne stanowisko 2005/847/WPZiB.

(5)

Lista została opracowana zgodnie z kryteriami określonymi w art. 1 ust. 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

Lista osób, grup i podmiotów, do których zastosowanie ma wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB jest zawarta w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejszym uchyla się wspólne stanowisko 2005/847/WPZiB.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2005 r.

W imieniu Rady

B. BRADSHAW

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 93.

(2)  Dz.U. L 314 z 30.11.2005, str. 41.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodytas asmenų, grupių ir organizacijų sąrašas (1)

1)   OSOBY

1.

ABOU, Rabah Naami (vel Naami Hamza; vel Mihoubi Faycal; vel Fellah Ahmed; vel Dafri Rèmi Lahdi) ur. 1.2.1966 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (vel szwajcarski Abderrahmane) ur. 17.10.1964 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

3.

*ALBERDI URANGA, Itziar (działacz E.T.A.) ur. 7.10.1963 w Durango (Biscay), dowód tożsamości nr 78.865.693

4.

*ALBISU IRIARTE, Miguel (działacz E.T.A.; członek Gestoras Pro-amnistía) ur. 7.6.1961 w San Sebastián (Guipúzcoa), dowód tożsamości nr 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (vel ABU OMRAN; vel AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) ur. 26.6.1967 w Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, ur. w Al Ihsa, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ur. 16.10.1966 w Tarut, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej

8.

*APAOLAZA SANCHO, Iván (działacz E.T.A.; członek K. Madrid) ur. 10.11.1971 w Beasain (Guipúzcoa), dokument tożsamości nr 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine ur. 20.11.1960 w Costantine (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (vel Lamine Kamel) ur. 18.8.1969 w Costantine (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (vel Dahmane Mohamed) ur. 13.5.1975 w Ain Taya (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah ur. 13.5.1975 w Ain Taya (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

13.

*ARZALLUS TAPIA, Eusebio (działacz E.T.A.) ur. 8.11.1957 w Regil (Guipúzcoa), dokument tożsamości nr 15.927.207

14.

ATWA, Ali (vel BOUSLIM, Ammar Mansour; vel SALIM, Hassan Rostom), Liban, ur. w 1960 r. w Libanie; obywatel Libanu

15.

DARIB, Noureddine (vel Carreto; vel Zitoun Mourad) ur. 1.2.1972 w Algierii (członek al-Takfir i al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (vel Touil) ur. 1.6.1970 w Algierii (członek al-Takfir i al-Hijra)

17.

*ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (działacz E.T.A.) ur. 20.12.1977 w Basauri (Bizcay), dokument tożsamości nr 45.625.646

18.

*ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (aktywista E.T.A.) ur. 10.1.1958 w Plencia (Bizcay), dokument tożsamości nr 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (vel AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; vel EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) ur. 10.7.1965 lub 11.7.1965 w El Dibabiya, Arabia Saudyjska; obywatel Arabii Saudyjskiej

20.

FAHAS, Sofiane Yacine ur. 10.9.1971 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

21.

*GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (działacz E.T.A.) ur. 29.4.1967 w Guernica (Biscay), dokument tożsamości nr 44.556.097

22.

*IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (aktywista E.T.A.) ur. 25.4.1961 w Escoriaza (Navarra), dokument tożsamości nr 16.255.819

23.

*IZTUETA BARANDICA, Enrique (działacz E.T.A.) ur. 30.7.1955 w Santurce (Biscay), dokument tożsamości nr 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (vel GARBAYA, AHMED; vel SA-ID; vel SALWWAN, Samir), Liban, ur. w 1963 r. w Libanie, obywatel libański

25.

LASSASSI, Saber (vel Mimiche) ur. 30.11.1970 w Constantine (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (vel ALI, Salem; vel BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; vel HENIN, Ashraf Refaat Nabith; vel WADOOD, Khalid Adbul) ur. 14.4.1965 lub 1.3.1964 w Pakistanie, paszport nr 488555

27.

MOKTARI, Fateh (vel Ferdi Omar) ur. 26.12.1974 w Hussein Dey (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

28.

*MORCILLO TORRES, Gracia (działacz E.T.A.; członek Kas/Ekin) ur. 15.3.1967 w San Sebastián (Guipúzcoa), dokument tożsamości nr 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (vel MUGHNIYAH, Imad Fayiz), wyższy oficer wywiadu HEZBOLLAH, ur. 7.12.1962 w Tayr Dibba, Liban, paszport nr 432298 (Liban)

30.

*NARVÁEZ GOŃI, Juan Jesús (działacz E.T.A.) ur. 23.2.1961 w Pamplunie (Navarra), dokument tozsamości nr 15.841.101

31.

NOUARA, Farid ur. 25.11.1973 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

32.

*ORBE SEVILLANO, Zigor (działacz E.T.A.; członek Jarrai/Haika/Segi) ur. 22.9.1975 w Basauri (Biscay), dokument tożsamości nr 45.622.851

33.

*PALACIOS ALDAY, Gorka (działacz E.T.A.; członek K. Madrid) ur. 17.10.1974 w Baracaldo (Biscay), dokument tożsamości nr 30.654.356

34.

*PEREZ ARAMBURU, Jon Ińaki (działacz E.T.A.; członek Jarrai/Haika/Segi) ur. 18.9.1964 w San Sebastián (Guipúzcoa), dokument tożsamości nr 15.976.521

35.

*QUINTANA ZORROZUA, Asier (działacz E.T.A.; członek K. Madrid) ur. 27.2.1968 w Bilbao (Biscay), dokument tożsamości nr 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (vel Hallasa Farid) ur. 11.9.1968 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

37.

*RUBENACH ROIG, Juan Luis (działacz E.T.A.; członek K. Madrid) ur. 18.9.1963 w Bilbao (Biscay), dokument tożsamości nr 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (vel Nounou) ur. 23.6.1963 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (vel Gano) ur. 14.6.1974 w Algierze (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane ur. 15.4.1971 w Hussein Dey (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

41.

SISON, Jose Maria (vel Armando Liwanag, vel Joma, przywódca Komunistycznej Partii Filipin, w tym Nowej Armii Ludowej (NPA)) ur. 8.2.1939 w Cabugao, Filipiny

42.

TINGUALI, Mohammed (vel Mouh di Kouba) ur. 21.4.1964 w Blida (Algieria) (członek al-Takfir i al-Hijra)

43.

*URANGA ARTOLA, Kemen (działacz E.T.A.; członek Herri Batasuna/E.H/Batasuna) ur. 25.5.1969 w Ondarroa (Biscay), dokument tożsamości nr 30.627.290

44.

*VALLEJO FRANCO, Iñigo (E.T.A. Activist) born 21.5.1976 in Bilbao (Biscay), identity card No 29.036.694

45.

*VILA MICHELENA, Fermín (działacz E.T.A.; członek Kas/Ekin) ur. 12.3.1970 w Irún (Guipúzcoa), dokument tożsamości nr 15.254.214

2)   GRUPY I PODMIOTY

1.

Organizacja Abu Nidal (ANO), (vel Rewolucyjna Rada Fatah, Rewolucyjne Brygady Arabskie, Czarny Wrzesień i Rewolucyjna Organizacja Muzułmańskich Socjalistów)

2.

Brygada Męczenników Al-Aksa

3.

Al Aqsa e.V.

4.

Al Takfir i Al Hijra

5.

*Terytorialne Jednostki Antyimperialistyczne (Nuclei Territoriali Antimperialisti)

6.

*Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare

7.

*Uzbrojone Jednostki na rzecz Komunizmu (Nuclei Armati per il Comunismo)

8.

Aum Shinrikyo (vel AUM, vel Aum – Najwyższa Prawda, vel Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

*Komórka przeciwko Kapitałowi, Więzieniu, Strażnikom Więziennym i Celom Więziennym (CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

11.

Komunistyczna Partia Filipin, w tym Nowa Armia Ludowa (NPA), Filipiny, powiązana z Jose Marią C. Sisonem (vel Armando Liwanag, vel Joma, przywódca Komunistycznej Partii Filipin, w tym NPA)

12.

*Irlandzka Armia Kontynuacji (CIRA)

13.

*Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Kraj Basków i Wolność (E.T.A.) (Następujące organizacje są częścią grupy terrorystycznej E.T.A.: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (vel Herri Batasuna, vel Euskal Herritarrok))

14.

Gama'a al.-Islamiyya (Grupa Islamska), (vel Al.-Gama'a al.-Islamiyya, IG)

15.

Islamski Front Bojowników o Wielki Wschód (IBDA-C)

16.

*Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Antyfaszystowskie Grupy Oporu Pierwszego Listopada (G.R.A.P.O.)

17.

Hamas (w tym Hamas-Izz al.-Din al.-Qassem)

18.

Hizbul Mudżahedin (HM)

19.

Fundacja Ziemi Świętej na rzecz Pomocy i Rozwoju (Holy Land Foundation for Relief and Development)

20.

Międzynarodowa Federacja Młodzieży Sikh (ISYF)

21.

*Solidarność Międzynarodowa (Solidarietà Internazionale)

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Siły Zindabad Khalistan (Khalistan Zindabad Force) (KZF)

24.

Partia Pracujących Kurdystanu (PKK), (vel KADEK; vel KONGRA-GEL)

25.

*Ochotnicze Siły Lojalistyczne (LVF)

26.

Organizacja Mujahedin-e Khalq (MEK lub MKO) (bez Narodowej Rady Oporu Iranu (NCRI)) (vel Narodowa Armia Wyzwolenia Iranu (NLA, zbrojny odłam MEK), Ludowy Mujahidin Iranu (PMOI), Muzułmańskie Stowarzyszenie Studentów Irańskich)

27.

Narodowa Armia Wyzwolenia (Ejército de Liberación Nacional)

28.

*Ochotnicy Orańscy (OV)

29.

Palestyński Front Wyzwolenia (PLF)

30.

Palestyński Dżihad Islamski (PIJ)

31.

Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny (PFLP)

32.

Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny – Dowództwo Generalne, (vel PFLP-Dowództwo Generalne, vel PFLP-GC)

33.

*Prawdziwa IRA

34.

*Czerwone Brygady na rzecz Utworzenia Walczącej Partii Komunistycznej (Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente)

35.

*Obrońcy Czerwonej Ręki (RHD)

36.

Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii (FARC)

37.

*Komórki Rewolucyjne/Epanastatiki Pirines

38.

*Rewolucyjna Organizacja 17 listopada/Dekati Evdomi Noemvri

39.

Partia/Front/Armia Wyzwolenia Ludu Tureckiego (DHKP-C) (vel Devrimci Sol (Lewica Rewolucyjna), Dev Sol)

40.

*Zbrojna Walka Rewolucyjna/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

41.

Świetlisty Szlak (SL) (Sendero Luminoso)

42.

Stichting Al. Aqsa (vel Stichting Al. Aqsa Nederland, vel Al. Aqsa Nederland)

43.

*Brygada Dwudziestego Lipca (Brigata XX Luglio)

44.

*Stowarzyszenie Obrony Ulsteru/Bojownicy o Wolność Ulsteru (UDA/UFF)

45.

Zjednoczone Siły Samoobrony Kolumbii/Grupa Kolumbijska (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)

46.

*Jednostka na rzecz Proletariackiej Inicjatywy Rewolucyjnej (Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria)

47.

*Jednostki na rzecz Inicjatywy Proletariackiej (Nuclei di Iniziativa Proletaria)

48.

*Nieformalna Federacja Anarchistyczna (F.A.I. – Federazione Anarchica Informale)


(1)  Asmenims, grupėms ir organizacijoms, pažymėtoms *, taikomas tik Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 4 straipsnis.