ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 338

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
22 grudnia 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych  ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Komisji WE nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004  ( 1 )

27

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie  ( 1 )

60

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004  ( 1 )

83

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

22.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2073/2005

z dnia 15 listopada 2005 r.

w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4 oraz art. 12,

a także mając na uwadze co następuje:

(1)

Wysoki poziom ochrony zdrowia publicznego jest jednym z podstawowych celów prawa żywnościowego ustanowionego w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiającym procedury w sprawach bezpieczeństwa żywności (2). Czynniki zagrożenia mikrobiologicznego w środkach spożywczych stanowią istotne źródło zachorowań i zatruć pokarmowych u ludzi.

(2)

Środki spożywcze nie powinny zawierać mikroorganizmów, ich toksyn ani metabolitów w ilościach stanowiących niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzi.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 ustanawia ogólne wymagania bezpieczeństwa żywności, zgodnie z którymi zabronione jest wprowadzanie na rynek żywności, która nie jest bezpieczna. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązane do wycofania z rynku niebezpiecznej żywności. W celu zwiększenia stopnia ochrony zdrowia publicznego oraz w celu uniknięcia rozbieżnych interpretacji należy ustalić zharmonizowane kryteria bezpieczeństwa dotyczące oceny produktów żywnościowych, szczególnie pod względem obecności określonych mikroorganizmów chorobotwórczych.

(4)

Kryteria mikrobiologiczne stanowią również wskazówkę co do akceptowania środków spożywczych oraz ich produkcji, postępowania z nimi oraz ich dystrybucji. Stosowanie kryteriów mikrobiologicznych powinno stanowić integralną część procesu wdrażania procedur opartych na zasadach HACCP oraz innych środków kontroli higieny.

(5)

Bezpieczeństwo środków spożywczych zapewnia się głównie poprzez podejście zapobiegawcze, np. wdrażanie dobrej praktyki higienicznej oraz stosowanie procedur opartych na zasadach systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP). Kryteria mikrobiologiczne można wykorzystywać przy zatwierdzaniu i weryfikacji procedur HACCP i innych środków kontroli higieny. Należy zatem ustalić kryteria mikrobiologiczne pozwalające na akceptację procesów, a także kryteria mikrobiologiczne bezpieczeństwa żywności, ustalając limit, powyżej którego dany środek spożywczy powinien zostać uznany za zanieczyszczony w niedopuszczalnym stopniu mikroorganizmami, których dotyczą ustalone kryteria.

(6)

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązane do zachowania zgodności z kryteriami mikrobiologicznymi. Zachowanie zgodności powinno obejmować badanie w odniesieniu do wartości ustalonych dla danych kryteriów poprzez pobieranie próbek, wykonywanie badań oraz wdrażanie działań naprawczych zgodnie z prawem żywnościowym oraz poleceniami wydanymi przez właściwy organ. Należy zatem ustanowić środki wykonawcze dotyczące metod analitycznych, określające również, w miarę potrzeb, niepewność pomiaru, plan pobierania próbek, limity mikrobiologiczne oraz liczbę próbek badanych, które powinny wykazywać zgodność z tymi limitami. Należy ponadto ustanowić środki wykonawcze dotyczące środków spożywczych, do których odnoszą się dane kryteria, określić punkty łańcucha żywnościowego, których dotyczą dane kryteria, a także określić działania, które powinny zostać podjęte w wypadku niespełnienia kryterium. Środki, które powinny podjąć przedsiębiorstwa sektora spożywczego w celu zapewnienia zgodności z kryteriami określającymi możliwość akceptacji procesu, mogą obejmować kontrolę surowców, higieny, temperatury oraz okresu przydatności do spożycia danego produktu.

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz zasadami dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt (3) zobowiązuje Państwa Członkowskie do zagwarantowania, aby kontrole urzędowe były przeprowadzane regularnie, w oparciu o zagrożenie oraz z właściwą częstotliwością. Kontrole takie powinny być przeprowadzane na właściwych etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, w celu zapewnienia przestrzegania kryteriów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego.

(8)

Komunikat Komisji na temat Wspólnotowej Strategii ustalania kryteriów mikrobiologicznych dla środków spożywczych (4) opisuje strategię ustanawiania i rewizji kryteriów w prawodawstwie Wspólnoty, a także zasady rozwoju i stosowania tych kryteriów. Strategia ta powinna być stosowana przy ustanawianiu kryteriów mikrobiologicznych.

(9)

Dnia 23 września 1999 r. Naukowy Komitet ds. Środków Weterynaryjnych Dotyczących Zdrowia Publicznego (SCVPH) wydał opinię dotyczącą oceny kryteriów mikrobiologicznych dla produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do spożycia przez ludzi. W opinii podkreślono, że istotne jest, aby kryteria mikrobiologiczne opierały się na formalnej ocenie ryzyka oraz zasadach przyjętych w skali międzynarodowej. Opinia zawiera zalecenie, aby kryteria mikrobiologiczne były odpowiednie i skuteczne w odniesieniu do ochrony zdrowia konsumentów. SCVPH zaproponował pewne zmodyfikowane kryteria do przyjęcia w charakterze środków tymczasowych w oczekiwaniu na formalną ocenę ryzyka.

(10)

Jednocześnie SCVPH przyjął osobną opinię na temat Listeria monocytogenes. W opinii tej zaleca się, aby przyjąć jako cel utrzymanie zanieczyszczenia Listeria monocytogenes w żywności na poziomie poniżej 100 jtk/g. W opinii z dnia 22 czerwca 2000 r. Komitet Naukowy ds. Żywności (SCF) zgodził się z tymi zaleceniami.

(11)

W dniach 19–20 września 2001 r. SCVPH przyjął opinię na temat Vibrio vulnificusVibrio parahaemolyticus. W opinii stwierdzono, że dostępne obecnie dane naukowe nie dają podstaw do ustalenia szczegółowych kryteriów dla bakterii chorobotwórczych V. vulnificusV. parahaemolyticus dla żywności pochodzenia morskiego. Zaleca się jednak stworzenie kodeksu postępowania dla zapewnienia stosowania dobrej praktyki higienicznej.

(12)

W dniach 30–31 stycznia 2002 r. SCVPH wydał opinię dotyczącą Norwalk-like wirusów (NLV, norowirusów). W opinii tej stwierdzono, że tradycyjne wskaźniki oparte na obecności bakterii typu kałowego są nieodpowiednie do celów wykazywania obecności lub braku wirusów NLV, a także że ustalanie koniecznego czasu oczyszczania małż na podstawie czasu koniecznego do eliminacji bakterii typu kałowego nie jest procedurą bezpieczną. Komitet zalecił również, aby przy ustalaniu zanieczyszczenia obszarów pozyskiwania małż bakteriami typu kałowego stosować wskaźniki bakteriologiczne wykorzystujące bakterie E. coli, nie zaś bakterie coli typu kałowego.

(13)

W dniu 27 lutego 2002 r. SCF przyjął opinię dotyczącą wymagań dla żelatyny w kontekście zdrowia konsumentów. Komitet stwierdził w tej opinii, że kryteria mikrobiologiczne ustanowione w rozdziale 4 załącznika II do dyrektywy Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 89/662/EWG oraz w zakresie patogenów, do dyrektywy 90/425/EWG (5) w kontekście zdrowia konsumentów są zawyżone i uznał, że wystarczające byłoby stosowanie obowiązkowego kryterium mikrobiologicznego jedynie w odniesieniu do salmonelli.

(14)

W dniach 21–22 stycznia 2003 r. SCVPH wydał opinię dotyczącą werotoksycznych bakterii E. coli (VTEC) w środkach spożywczych. W wydanej opinii Komitet uznał za mało prawdopodobne, aby stosowanie dla VTEC O157 normy mikrobiologicznej właściwej dla produktu końcowego mogło spowodować znaczące obniżenie ryzyka dla konsumentów. Jednak wytyczne mikrobiologiczne mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia bakteriami typu kałowego w całym łańcuchu żywnościowym mogą przyczynić się do obniżenia ryzyka dla zdrowia publicznego, w tym ryzyka związanego z VTEC. SCVPH określił następujące rodzaje żywności, w których VTEC stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego: surowe lub niedogotowane mięso wołowe, a także ewentualnie mięso innych przeżuwaczy, mięso mielone i fermentowana wołowina oraz produkty z tych mięs, surowe mleko oraz wyroby produkowane z surowego mleka, produkty świeże, szczególnie kiełki, oraz soki owocowe i warzywne niepasteryzowane.

(15)

W dniach 26–27 marca 2003 r. SCVPH przyjął opinię dotyczącą enterotoksyn gronkowcowych w produktach mlecznych, szczególnie serach. Komitet zalecił rewizję kryteriów dla gronkowców koagulazo-dodatnich w serach, mleku surowym przeznaczonym do przetworzenia i mleku w proszku. Dodatkowo należy ustalić kryteria dla enterotoksyn gronkowcowych w serach i mleku w proszku.

(16)

W dniach 14–15 kwietnia 2003 r. SCVPH przyjął opinię na temat salmonelli w środkach spożywczych. Według tej opinii do żywności stanowiących potencjalnie wysokie ryzyko dla zdrowia publicznego należą surowe mięso oraz niektóre produkty przeznaczone do spożycia na surowo, surowe i niedogotowane produkty z mięsa drobiowego, jaja i produkty zawierające surowe jaja, a także niepasteryzowane mleko i niektóre jego produkty. Uwagi wymagają również kiełki oraz soki owocowe niepasteryzowane. Komitet zalecił, aby decyzja o konieczności kryteriów mikrobiologicznych została podjęta z uwzględnieniem jej wykonalności i zdolności do ochrony konsumentów.

(17)

W dniu 9 września 2004 r. Komisja Naukowa do spraw Zagrożeń Biologicznych (Komisja BIOHAZ) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności wydała opinię na temat zagrożeń mikrobiologicznych w preparatach dla niemowląt i preparatach pochodnych. W opinii stwierdzono, że mikroorganizmami wymagającymi największej uwagi w przypadku preparatów dla niemowląt, preparatów specjalnego przeznaczenia medycznego oraz preparatów pochodnych są SalmonellaEnterobacter sakazakii. Obecność tych czynników chorobotwórczych stanowi znaczne ryzyko, jeśli warunki po przygotowaniu preparatu do spożycia umożliwiają rozmnażanie. Jako wskaźnik ryzyka mogą być wykorzystywane częściej obecne Enterobacteriaceae. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zalecał monitorowanie i badanie obecności Enterobacteriaceae zarówno w środowisku produkcyjnym, jak i w gotowym produkcie. Jednak rodzina Enterobacteriaceae oprócz gatunków chorobotwórczych obejmuje również gatunki bakterii środowiskowe, obecne często w środowisku produkcji żywności i niestanowiące zagrożenia dla zdrowia. Dlatego też rodzina Enterobacteriaceae może być wykorzystywana do rutynowych badań; w razie wykrycia obecności Enterobacteriaceae można rozpocząć badanie obecności wybranych patogenów.

(18)

Do tej pory w odniesieniu do wielu środków spożywczych nie zostały ustalone międzynarodowe wytyczne dotyczące kryteriów mikrobiologicznych. Jednak w ustalaniu kryteriów mikrobiologicznych Komisja przestrzegała wytycznych Kodeksu Żywnościowego pt. „Zasady ustanawiania i stosowania kryteriów mikrobiologicznych dla żywności CAC/GL 21 – 1997”, a także korzystała z rad SCVPH i SCF. Uwzględniono istniejące w Kodeksie wymagania dotyczące produktów z mleka w proszku, produktów dla niemowląt i dzieci, a także kryterium histaminy dla niektórych ryb i produktów rybnych. Przyjęcie kryteriów wspólnotowych powinno korzystnie wpłynąć na handel poprzez wprowadzenie zharmonizowanych wymagań mikrobiologicznych dla środków spożywczych i zastąpienie kryteriów krajowych.

(19)

W świetle informacji naukowych należy dokonać przeglądu kryteriów mikrobiologicznych ustanowionych dla niektórych kategorii żywności pochodzenia zwierzęcego w dyrektywach uchylonych dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. uchylającą niektóre dyrektywy dotyczące higieny i warunków zdrowia przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zmieniającą dyrektywy Rady 89/662/EWG i 92/118/EWG oraz decyzję Rady 95/408/WE (6), a także ustanowić nowe kryteria.

(20)

Niniejsze rozporządzenie obejmuje kryteria mikrobiologiczne ustanowione w decyzji Komisji 93/51/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych stosowanych przy produkcji gotowanych skorupiaków i mięczaków (7). Stosowne jest zatem uchylenie tej decyzji. Ze względu na uchylenie, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r., decyzji Komisji 2001/471/WE z dnia 8 czerwca 2001 r. ustanawiającej przepisy dotyczące regularnych kontroli higieny ogólnej przeprowadzanych przez kierowników w zakładach, zgodnie z dyrektywą 64/433/EWG w sprawie warunków zdrowotnych dotyczących produkcji i wprowadzania do obrotu świeżego mięsa oraz dyrektywą 71/118/EWG w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na produkcję i wprowadzanie do obrotu świeżego mięsa drobiowego (8), stosowne jest włączenie do niniejszego rozporządzenia kryteriów mikrobiologicznych ustanowionych dla tusz.

(21)

Producent lub wytwórca artykułu żywnościowego musi zdecydować, czy produkt jest gotowy do spożycia w niezmienionej formie, bez potrzeby gotowania lub innej obróbki w celu zapewnienia, że jest on bezpieczny i zgodny z kryteriami mikrobiologicznymi. Zgodnie z art. 3 dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich w zakresie znakowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (9), przy znakowaniu środków spożywczych obowiązkowe jest podanie instrukcji użycia, w przypadku gdy byłoby niemożliwe właściwe użycie środka spożywczego w przypadku braku takich instrukcji. Przedsiębiorstwa spożywcze powinny uwzględniać te instrukcje przy podejmowaniu decyzji o odpowiedniej częstotliwości pobierania próbek na potrzeby badania zgodności z kryteriami mikrobiologicznymi.

(22)

Badanie próbek środowiska, w którym odbywa się produkcja i przetwarzanie, może być użytecznym narzędziem wykrywania i przeciwdziałania obecności mikroorganizmów chorobotwórczych w środkach spożywczych.

(23)

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego powinny same decydować o koniecznej częstotliwości pobierania i badania próbek w ramach obowiązujących je procedur opartych na zasadach HACCP i innych procedur kontroli higieny. W pewnych przypadkach może jednak być konieczne ustalenie zharmonizowanych częstotliwości pobierania próbek na poziomie Wspólnoty, szczególnie w celu zapewnienia równego poziomu kontroli w całej Wspólnocie.

(24)

Wyniki badań zależą od zastosowanej metody analitycznej, dlatego też do każdego kryterium mikrobiologicznego powinna być przyporządkowana odpowiednia metoda referencyjna. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego powinny mieć jednak możliwość wykorzystywania innych metod analitycznych niż metody referencyjne, szczególnie metod szybkich, o ile ich wykorzystanie daje równoważne wyniki. Ponadto dla każdego kryterium należy określić plan pobierania próbek w celu zapewnienia zharmonizowanego stosowania. Tym niemniej konieczne jest dopuszczenie stosowania innych schematów pobierania i badania próbek, w tym wykorzystywania innych wskaźnikowych organizmów, pod warunkiem że te schematy dają równoważną gwarancję bezpieczeństwa żywności.

(25)

Wskazana jest analiza tendencji w wynikach badań, ponieważ dzięki nim można ujawnić niepożądane zmiany w procesie produkcji, co pozwala danemu przedsiębiorstwu spożywczemu na podjęcie działań naprawczych, zanim proces wymknie się spod kontroli.

(26)

Kryteria mikrobiologiczne ustalone w niniejszym rozporządzeniu powinny być okresowo poddawane przeglądowi i w razie potrzeby zmieniane lub uzupełniane dla uwzględnienia rozwoju w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i mikrobiologii żywności. Obejmuje to postęp naukowy, technologiczny i metodologiczny, zmiany występowania i poziomów zanieczyszczenia, zmiany w populacji narażonych konsumentów oraz możliwe wyniki oceny ryzyka.

(27)

W szczególności należy ustalić kryteria dla chorobotwórczych wirusów w żywych małżach, gdy w wystarczającym stopniu rozwinięte będą metody analityczne. Istnieje również potrzeba opracowania rzetelnych metod w odniesieniu do innych zagrożeń mikrobiologicznych, np. Vibrio parahaemolyticus.

(28)

Wykazano, że wdrożenie programów kontroli może w znaczącym stopniu przyczynić się do ograniczenia występowania salmonelli u zwierząt hodowlanych i w ich produktach. Celem rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych chorób przenoszonych przez żywność (10) jest zapewnienie podjęcia odpowiednich i skutecznych środków zwalczania salmonelli na odpowiednich etapach łańcucha żywnościowego. Kryteria dla mięsa i jego produktów powinny uwzględniać oczekiwaną poprawę sytuacji w kontekście salmonelli na poziomie produkcjipodstawowej.

(29)

W przypadku niektórych kryteriów bezpieczeństwa żywności właściwe jest przyznanie Państwom Członkowskim przejściowych odstępstw i zobowiązanie ich do przestrzegania mniej rygorystycznych kryteriów, jednak pod warunkiem że dane środki spożywcze będą sprzedawane wyłącznie na rynku krajowym. Dane Państwa Członkowskie powinny powiadomić Komisję i pozostałe Państwa Członkowskie o zastosowaniu takich przejściowych odstępstw.

(30)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

Niniejsze rozporządzenie ustanawia kryteria mikrobiologiczne dotyczące niektórych mikroorganizmów oraz przepisy wykonawcze obowiązujące przedsiębiorstwa sektora spożywczego przy wdrażaniu ogólnych i szczegółowych zasad higieny dla środków spożywczych o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Właściwy organ kontroluje zgodność z zasadami i kryteriami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004, co nie ogranicza prawa tego organu do dalszego pobierania próbek i przeprowadzania badań w celu wykrywania i obliczania innych mikroorganizmów, ich toksyn lub metabolitów, bądź w celu weryfikacji procesów, bądź ze względu na podejrzenie, że dana żywność nie jest bezpieczna, bądź też w kontekście analizy ryzyka.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla innych szczegółowych wytycznych dotyczących kontroli mikroorganizmów, ustanowionych w ramach prawa wspólnotowego, a w szczególności wymagań zdrowotnych dla środków spożywczych, ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (11), przepisów dotyczących pasożytów, ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (12), a także kryteriów mikrobiologicznych ustanowionych w dyrektywie Rady 80/777/EWG (13).

Artykuł 2

Definicje

Stosuje się następujące definicje:

a)

„mikroorganizmy” oznaczają bakterie, wirusy, drożdże, pleśnie, glony, pierwotniaki pasożytnicze, mikroskopijne robaki pasożytnicze oraz ich toksyny i metabolity;

b)

„kryterium mikrobiologiczne” oznacza wymaganie pozwalające na akceptację produktu, partii środków spożywczych lub procesu na podstawie braku, obecności lub liczby mikroorganizmów i/lub ilości ich toksyn lub metabolitów w jednostce masy, objętości, na powierzchni lub partii;

c)

„kryterium bezpieczeństwa żywności” oznacza wymaganie określające akceptację produktu lub partii środków spożywczych, stosowane dla produktów wprowadzanych na rynek;

d)

„kryterium higieny procesu” oznacza wymaganie pozwalające na akceptację funkcjonującego procesu produkcji. Kryterium tego nie stosuje się do produktów wprowadzanych na rynek. Kryterium to określa wskaźnikową wartość zanieczyszczenia, po przekroczeniu której konieczne są działania naprawcze w celu utrzymania higieny procesu na poziomie zgodnym z prawem żywnościowym;

e)

„partia” oznacza grupę lub zbiór możliwych do zidentyfikowania produktów, uzyskanych w wyniku danego procesu w praktycznie identycznych warunkach oraz wyprodukowanych w danym miejscu w ramach jednego, określonego okresu produkcji;

f)

„okres przydatności do spożycia” oznacza okres odpowiadający okresowi poprzedzającemu datę ważności lub datę przydatności do spożycia, zgodnie z definicjami tych dat, zawartymi odpowiednio w art. 9 i 10 dyrektywy 2000/13/WE;

g)

„żywność gotowa do spożycia” oznacza żywność przeznaczoną przez producenta lub wytwórcę do bezpośredniego spożycia przez ludzi, bez konieczności gotowania lub innej obróbki w celu wyeliminowania określonych mikroorganizmów lub ograniczenia ich liczby do dopuszczalnego poziomu;

h)

„żywność przeznaczona dla niemowląt” oznacza żywność przeznaczoną specjalnie dla niemowląt zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie Komisji 91/321/EWG (14);

i)

„żywność specjalnego przeznaczenia medycznego” oznacza żywność dietetyczną specjalnego przeznaczenia medycznego zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie Komisji 1999/21/EWG (15);

j)

„próbka” oznacza zbiór złożony z jednej lub kilku jednostek bądź porcję substancji, dobrane różnymi środkami z populacji lub znacznej ilości substancji; celem próby jest dostarczenie informacji na temat danej cechy badanej populacji lub substancji, a także dostarczenie podstaw do decyzji dotyczącej danej populacji lub substancji bądź dotyczącej procesu, w wyniku którego ona powstała;

k)

„próbka reprezentatywna” oznacza próbkę zachowującą cechy partii, z której została pobrana. Dotyczy to szczególnie prostej próbki losowej, w której każdy z elementów partii lub elementów włączonych do partii otrzymał taką samą szansę bycia dobranym do próbki;

l)

„zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi” oznacza uzyskanie wyników badań zadowalających lub dopuszczalnych, określonych w załączniku I, w odniesieniu do wartości ustalonych dla danych kryteriów, poprzez pobieranie próbek, wykonywanie badań oraz wdrażanie działań naprawczych zgodnie z prawem żywnościowym oraz zaleceniami wydanymi przez właściwy organ.

Artykuł 3

Wymagania ogólne

1.   Przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązane dopilnować, aby środki spożywcze były zgodne z odpowiednimi kryteriami mikrobiologicznymi wymienionymi w załączniku I. W tym celu na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, włączając w to handel detaliczny, przedsiębiorstwa sektora spożywczego podejmują środki, w ramach obowiązujących je procedur opartych na zasadach HACCP oraz w ramach wdrażania dobrych praktyk higienicznych, mające na celu zapewnienie:

a)

takiego sposobu dostaw i przetwarzania surowców i środków spożywczych, będących pod kontrolą danego przedsiębiorstwa, oraz takiego postępowania z nimi, aby spełnione były kryteria higieny procesu;

b)

możliwości spełnienia kryteriów bezpieczeństwa żywności, mających zastosowanie w ciągu całego okresu przydatności do spożycia produktów, w dających się rozsądnie przewidzieć warunkach dystrybucji, przechowywania i stosowania.

2.   Jeśli jest to konieczne, przedsiębiorstwa sektora spożywczego odpowiedzialne za wytwarzanie danego produktu powinni prowadzić badania zgodnie z załącznikiem II w celu zbadania zgodności z kryteriami w ciągu całego okresu przydatności do spożycia. Dotyczy to w szczególności wyrobów gotowych do spożycia, w których możliwy jest wzrost Listeria monocytogenes i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego ze względu na obecność Listeria monocytogenes.

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą współpracować w prowadzeniu tych badań.

Wytyczne do prowadzenia badań, o których mowa, mogą być zawarte w wytycznych dobrej praktyki, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

Artykuł 4

Badanie zgodności z kryteriami

1.   Przedsiębiorstwa sektora spożywczego przeprowadzają w miarę potrzeb badania zgodności z kryteriami mikrobiologicznymi określonymi w załączniku I w ramach potwierdzania lub weryfikacji prawidłowego funkcjonowania stosowanych przez nie procedur opartych na zasadach HACCP i dobrej praktyki higienicznej.

2.   Przedsiębiorstwa sektora spożywczego decydują o odpowiedniej częstotliwości pobierania próbek z wyjątkiem przypadków, w których częstotliwości te są określone w załączniku I; w takim przypadku częstotliwość pobierania próbek powinna być co najmniej równa częstotliwości określonej w załączniku I. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego podejmują tę decyzję w kontekście stosowanych przez nie procedur opartych na zasadach HACCP oraz dobrej praktyki higienicznej, uwzględniając przeznaczenie danego środka spożywczego.

Częstotliwość pobierania próbek powinna być dostosowana do rodzaju i wielkości danego przedsiębiorstwa sektora spożywczego, pod warunkiem że nie stworzy to zagrożenia dla bezpieczeństwa środków spożywczych.

Artykuł 5

Szczegółowe zasady badania i pobierania próbek

1.   Metody analityczne oraz plany i metody pobierania próbek, określone w załączniku I, należy stosować jako metody referencyjne.

2.   Próbki pobierane są z obszarów produkcyjnych oraz ze sprzętu wykorzystywanego do produkcji żywności wówczas kiedy jest to konieczne dla zapewnienia spełnienia kryteriów. Przy pobieraniu próbek stosuje się normę ISO 18593 jako metodę referencyjną.

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego produkujące żywność gotową do spożycia, która może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego ze względu na obecność Listeria monocytogenes, pobierają próbki z obszarów produkcyjnych oraz sprzętu w celu sprawdzenia obecności Listeria monocytogenes w ramach stosowanych przez nie schematów pobierania próbek.

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego produkujące preparaty w proszku dla niemowląt lub preparaty specjalnego przeznaczenia medycznego w proszku przeznaczone dla niemowląt w wieku poniżej 6 miesięcy, mogące stanowić zagrożenie ze względu na obecność Enterobacter sakazakii, prowadzą monitorowanie obszarów produkcyjnych oraz sprzętu dla sprawdzenia obecności Enterobacteriaceae w ramach stosowanych przez nie schematów pobierania próbek.

3.   Dopuszczalne jest zmniejszenie liczby próbek w planach pobierania próbek określonych w załączniku I, o ile dane przedsiębiorstwo sektora spożywczego jest w stanie wykazać na podstawie dokumentacji historycznej, że stosuje skuteczne procedury oparte na zasadach HACCP.

4.   Jeśli celem badania jest ocena akceptacji konkretnej partii środków spożywczych lub danego procesu, plany pobierania próbek określone w załączniku I obowiązują jako minimum.

5.   Przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą stosować inne procedury pobierania i badania próbek, jeśli są w stanie wykazać, w sposób zadowalający dla właściwego organu, że procedury te dają co najmniej równoważny stopień pewności. Procedury te mogą obejmować stosowanie alternatywnych miejsc pobierania próbek oraz wykorzystywać analizy tendencji.

Badanie obecności alternatywnych mikroorganizmów w odniesieniu do związanych z nimi limitów mikrobiologicznych, a także badanie parametrów innych niż mikrobiologiczne, jest dopuszczalne jedynie w przypadku kryteriów higieny procesu.

Wykorzystanie alternatywnych metod analitycznych jest dopuszczalne, pod warunkiem ich zwalidowania w odniesieniu do metod referencyjnych wymienionych w załączniku I oraz jeśli metoda jest certyfikowana przez stronę trzecią zgodnie z protokołem zawartym w normie EN/ISO 16140 lub z innymi podobnymi protokołami uznanymi w skali międzynarodowej.

Jeśli dane przedsiębiorstwo sektora spożywczego zamierza stosować inne metody analityczne niż metody walidowane i certyfikowane zgodnie z zapisem powyżej w akapicie 3, metody te muszą być zatwierdzone zgodnie z protokołami uznanymi w skali międzynarodowej, a ich stosowanie musi być zatwierdzone przez właściwy organ.

Artykuł 6

Wymagania dotyczące znakowania

1.   Przy spełnieniu określonych w załączniku I wymagań dotyczących Salmonella w mięsie mielonym, wyrobach mięsnych oraz produktach mięsnych wszystkich gatunków, przeznaczonych do spożycia po obróbce termicznej, partie tych produktów wprowadzane na rynek muszą być wyraźnie opatrzone przez producenta informacją dla konsumenta, że przed ich spożyciem konieczne jest ich poddanie obróbce termicznej.

2.   Począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r., znakowanie, o których mowa w ust. 1, nie będzie wymagane w odniesieniu do mięsa mielonego, wyrobów mięsnych i produktów mięsnych z mięsa drobiowego.

Artykuł 7

Niezadowalające wyniki

1.   Jeśli wyniki badania nie spełniają kryteriów określonych w załączniku I, przedsiębiorstwa sektora spożywczego podejmują środki ustanowione w ust. 2–4 niniejszego artykułu oraz inne działania naprawcze określone w stosowanych procedurach opartych na zasadach HACCP, a także inne działania konieczne dla ochrony zdrowia konsumentów.

Ponadto podejmują one działania w celu ustalenia przyczyn niezadowalających wyników, aby zapobiec dalszemu występowaniu niedopuszczalnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Środki takie mogą obejmować zmiany stosowanych procedur HACCP lub innych środków kontroli higieny żywności.

2.   Jeśli badania zgodności z kryteriami bezpieczeństwa żywności określonymi w rozdziale 1 załącznika I dadzą niezadowalające wyniki, dany produkt lub partia środków spożywczych powinny zostać wycofane z obrotu lub od konsumenta zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 178/2002. Jednak produkty wprowadzone na rynek, które nie są jeszcze w sprzedaży detalicznej, a które nie spełniają kryteriów bezpieczeństwa żywności, mogą być przekazane do dalszego przetwarzania, które wyeliminuje dane zagrożenie. Takie przetwarzanie może być przeprowadzone wyłącznie przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego inne niż przedsiębiorstwa działające w sprzedaży detalicznej.

Przedsiębiorstwa, o których mowa, mogą wykorzystać daną partię do celów innych niż zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, pod warunkiem że takie jej wykorzystanie nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt, a także pod warunkiem że decyzja o takim wykorzystaniu zapadnie w ramach procedur opartych na zasadach HACCP i dobrej praktyki higienicznej oraz zostanie zatwierdzona przez właściwy organ.

3.   Partia mięsa odkostnionego mechanicznie (MOM), wyprodukowanego technikami, o których mowa w rozdziale III ust. 3 sekcji V załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, w przypadku której odnotowano niezadowalające wyniki w odniesieniu do wymagania dotyczącego Salmonella może być wykorzystana do celów spożywczych wyłącznie do produkcji produktów mięsnych poddawanych obróbce cieplnej w zakładach zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004.

4.   W przypadku uzyskania niezadowalających wyników w odniesieniu do kryteriów higieny procesu podejmuje się działania określone w rozdziale 2 załącznika I.

Artykuł 8

Przejściowe odstępstwo

1.   Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 przyznaje się przejściowe odstępstwo, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r., w odniesieniu do wymagania zachowania zgodności z wartością ustaloną w załączniku I do niniejszego rozporządzenia dla Salmonella w mięsie mielonym, wyrobach mięsnych i produktach mięsnych przeznaczonych do spożycia po obróbce termicznej, wprowadzanych na rynek krajowy Państwa Członkowskiego.

2.   Państwa Członkowskie korzystające z odstępstwa, o którym mowa, informują o tym Komisję i pozostałe Państwa Członkowskie. Dane Państwo Członkowskie:

a)

zagwarantuje stosowanie właściwych środków, w tym znakowania i specjalnego znaku, którego nie można pomylić ze znakiem identyfikacyjnym przewidzianym w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, w celu zapewnienia, że odstępstwo w odniesieniu do danych produktów jest stosowane wyłącznie przy wprowadzaniu ich na rynek krajowy; a także zagwarantuje zgodność produktów wysyłanych do handlu wewnątrz Wspólnoty z kryteriami ustanowionymi w załączniku I;

b)

zapewni, że produkty, do których stosuje się opisane przejściowe odstępstwo, będą opatrzone wyraźną informacją o konieczności ich poddania obróbce termicznej przed spożyciem;

c)

zobowiąże się, że przy badaniu zgodności z wymaganiem dotyczącym Salmonella zgodnie z art. 4 wynik badania będzie mógł być uznany za akceptowany w kontekście opisanego przejściowego odstępstwa jedynie wówczas, gdy najwyżej w jednej z pięciu próbek stwierdzony będzie wynik pozytywny.

Artykuł 9

Analiza tendencji

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązane do analizy tendencji wyników badań. W razie zaobserwowania tendencji w kierunku niezadowalających wyników podejmują one bez zbędnej zwłoki właściwe działania w celu naprawy sytuacji, aby zapobiec wystąpieniu zagrożeń mikrobiologicznych.

Artykuł 10

Przeglądy

Niniejsze rozporządzenie zostanie poddane przeglądowi z uwzględnieniem postępu naukowego, technologicznego i metodologicznego, nowo wykrywanych mikroorganizmów chorobotwórczych w środkach spożywczych oraz informacji pochodzących z analizy ryzyka. W szczególności przeglądowi poddane zostaną kryteria i warunki dotyczące obecności salmonelli w tuszach wołowych, baranich, kozich, końskich, wieprzowych i drobiowych w świetle obserwowanych zmian występowania salmonelli.

Artykuł 11

Uchylenie

Decyzja 93/51/EWG traci moc.

Artykuł 12

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1; sprostowane w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 3.

(2)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1642/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 4).

(3)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowane w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1.

(4)  SANCO/1252/2001 Dokument do dyskusji w sprawie strategii ustalania kryteriów mikrobiologicznych dla środków spożywczych w prawodawstwie Wspólnoty, str. 34.

(5)  Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 445/2004 (Dz.U. L 72 z 11.3.2004, str. 60).

(6)  Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33; sprostowane w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12.

(7)  Dz.U. L 13 z 21.1.1993, str. 11.

(8)  Dz.U. L 165 z 21.6.2001, str. 48. Decyzja zmieniona decyzją 2004/379/WE (Dz.U. L 144 z 30.4.2004, str. 1).

(9)  Dz.U. L 109 z 6.5.2000, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/89/WE (Dz.U. L 308 z 25.11.2003, str. 15).

(10)  Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 1.

(11)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55; sprostowane w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 22.

(12)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 206; sprostowane w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 83.

(13)  Dz.U. L 229 z 30.8.1980, str. 1.

(14)  Dz.U. L 175 z 4.7.1991, str. 35.

(15)  Dz.U. L 91 z 7.4.1999, str. 29.


ZAŁĄCZNIK I

Kryteria mikrobiologiczne dotyczące środków spożywczych

Rozdział 1.

Kryteria bezpieczeństwa żywności

Rozdział 2.

Kryteria higieny procesu

2.1.

Mięso i produkty mięsne

2.2.

Mleko i produkty mleczne

2.3.

Produkty jajeczne

2.4.

Produkty rybne

2.5.

Warzywa, owoce i produkty pochodne

Rozdział 3.

Zasady pobierania i przygotowywania próbek do badań

3.1.

Ogólne zasady pobierania i przygotowywania próbek do badań

3.2.

Pobieranie próbek bakteriologicznych w ubojniach i zakładach produkujących mięso mielone i wyroby mięsne

Rozdział 1. Kryteria bezpieczeństwa żywności

Rodzaj żywności

Mikroorganizmy/ich toksyny, metabolity

Plan pobierania próbek (1)

Limity (2)

Metoda badania referencyjna (3)

Etap stosowania kryterium

n

c

m

M

1.1.

Żywność gotowa do spożycia przeznaczona dla niemowląt oraz gotowa do spożycia żywność specjalnego medycznego przeznaczenia (4)

Listeria monocytogenes

10

0

Nieobecne w 25 g

EN/ISO 11290-1

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.2.

Żywność gotowa do spożycia, w której możliwy jest wzrost L. monocytogenes, niebędąca żywnością przeznaczoną dla niemowląt ani żywnością specjalnego medycznego przeznaczenia

Listeria monocytogenes

5

0

100 jtk/g (5)

EN/ISO 11290-2 (6)

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

5

0

Nieobecne w 25 g (7)

EN/ISO 11290-1

Przed wyjściem żywności spod bezpośredniej kontroli przedsiębiorstwa sektora spożywczego, które jest jego producentem

1.3.

Gotowa do spożycia żywność, w której niemożliwy jest wzrost L. monocytogenes, niebędąca żywnością przeznaczoną dla niemowląt ani żywnością specjalnego medycznego medycznego przeznaczenia (4)  (8)

Listeria monocytogenes

5

0

100 jtk/g

EN/ISO 11290-2 (6)

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.4.

Mięso mielone i wyroby mięsne przeznaczone do spożycia na surowo

Salmonella

5

0

Nieobecne w 25 g

EN/ISO 6579

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.5.

Mielone mięso i wyroby z mięsa drobiowego przeznaczone do spożycia po obróbce termicznej

Salmonella

5

0

Od 1.1.2006

Nieobecne w 10 g

Od 1.1.2010

Nieobecne w 25 g

EN/ISO 6579

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.6.

Mielone mięso i wyroby z mięsa gatunków innych niż drób, przeznaczone do spożycia po obróbce termicznej

Salmonella

5

0

Nieobecn ew 10 g

EN/ISO 6579

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.7.

Mięso odkostnione mechanicznie (MOM) (9)

Salmonella

5

0

Nieobecne w 10 g

EN/ISO 6579

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.8.

Produkty mięsne przeznaczone do spożycia na surowo, z wyjątkiem produktów, w przypadku których proces produkcji lub ich skład eliminuje zagrożenie salmonellą

Salmonella

5

0

Nieobecne w 25 g

EN/ISO 6579

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.9.

Produkty z mięsa drobiowego, przeznaczone do spożycia po obróbce termicznej

Salmonella

5

0

Od 1.1.2006

Nieobecne w 10 g

Od 1.1.2010

Nieobecne w 25 g

EN/ISO 6579

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.10.

Żelatyna i kolagen

Salmonella

5

0

Nieobecne w 25 g

EN/ISO 6579

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.11.

Sery, masło i śmietana wyprodukowane z mleka surowego lub mleka poddanego obróbce termicznej w temperaturze niższej niż pasteryzacja (10)

Salmonella

5

0

Nieobecne w 25 g

EN/ISO 6579

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.12.

Mleko w proszku i serwatka w proszku (10)

Salmonella

5

0

Nieobecne w 25 g

EN/ISO 6579

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.13.

Lody (11), z wyjątkiem produktów, w przypadku których proces produkcji lub ich skład eliminuje zagrożenie salmonellą

Salmonella

5

0

Nieobecne w 25 g

EN/ISO 6579

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.14.

Produkty jajeczne, z wyjątkiem produktów, w przypadku których proces produkcji lub ich skład eliminuje zagrożenie salmonellą

Salmonella

5

0

Nieobecne w 25g

EN/ISO 6579

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.15.

Żywność gotowa do spożycia zawierająca surowe jaja, z wyjątkiem produktów, w przypadku których proces produkcji lub ich skład eliminuje zagrożenie salmonellą

Salmonella

5

0

Nieobecne w 25 g lub 25 ml

EN/ISO 6579

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.16.

Gotowane skorupiaki i mięczaki

Salmonella

5

0

Nieobecne w 25 g

EN/ISO 6579

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.17.

Żywe małże oraz żywe szkarłupnie, osłonice i głowonogi

Salmonella

5

0

Nieobecne w 25g

EN/ISO 6579

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.18.

Kiełki (gotowe do spożycia) (12)

Salmonella

5

0

Nieobecne w 25 g

EN/ISO 6579

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.19.

Owoce i warzywa krojone (gotowe do spożycia)

Salmonella

5

0

Nieobecne w 25 g

EN/ISO 6579

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.20.

Soki owocowe i warzywne niepasteryzowane (gotowe do spożycia)

Salmonella

5

0

Nieobecne w 25 g

EN/ISO 6579

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia do spożycia

1.21.

Sery, mleko w proszku i serwatka w proszku, zgodnie z kryteriami dla gronkowców koagulazo-dodatnich, zawartymi w rozdziale 2.2 niniejszego załącznika

Enterotoksyny gronkowcowe

5

0

Niewykrywanew 25 g

Europejska metoda CRL ds. Mleka (13)

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.22.

Preparaty w proszku dla niemowląt i żywność dietetyczna w proszku specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt w wieku do 6 miesięcy, zgodnie z kryteriami dla Enterobacteriaceae, zawartymi w rozdziale 2.2 niniejszego załącznika

Salmonella

30

0

Nieobecne w 25 g

EN/ISO 6579

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.23.

Preparaty w proszku dla niemowląt i żywność dietetyczna w proszku specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt w wieku do 6 miesięcy, zgodnie z kryterium dla Entrobacteriaceae, zawartym w rozdziale 2.2 niniejszego załącznika

Enterobacter sakazakii

30

0

Nieobecne w 10 g

ISO/DTS 22964

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia spożycia

1.24.

Żywe małże oraz żywe szkarłupnie, osłonice i głowonogi

E. coli  (14)

1

 (15)

0

230 NPL/100 g mięsa i płynu międzyskorupowego

ISO TS 16649-3

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.25.

Produkty rybne z gatunków ryb, o podwyższonym poziomie histydyny (16)

Histamina

9

 (17)

2

100

mg/kg

200

mg/kg

HPLC (18)

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

1.26.

Produkty rybne, które poddano w solance przyspieszonemu dojrzewaniu przy zastosowaniu enzymów, wyprodukowane z gatunków ryb, o podwyższonym poziomie histydyny (16)

Histamina

9

2

200

mg/kg

400

mg/kg

HPLC (18)

Produkty wprowadzane do obrotu w ciągu okresu przydatności do spożycia

Interpretacja wyników badań

Podane limity odnoszą się do każdej badanej próbki, z wyjątkiem żywych małż oraz żywych szkarłupni, osłonic i głowonogów w przypadku badania obecności E. coli, gdzie limit odnosi się do zbiorczej próbki.

Wyniki badań określają jakość mikrobiologiczną badanej partii (19).

L. monocytogenes w żywności gotowej do spożycia żywności przeznaczonej dla niemowląt oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego:

jakość zadowalająca, jeśli we wszystkich próbkach nie stwierdzono obecności bakterii,

jakość niezadowalająca, jeśli obecność bakterii stwierdzono nawet w jednej próbce.

L. monocytogenes w żywności gotowej do spożycia, w której możliwy jest wzrost L. monocytogenes, przed wyjściem tej żywności spod bezpośredniej kontroli przedsiębiorstwa sektora spożywczego, które jest jego producentem, jeśli producent nie jest w stanie wykazać, że produkt nie przekroczy limitu 100 jtk/g w ciągu całego okresu przydatności do spożycia:

jakość zadowalająca, jeśli we wszystkich próbkach nie stwierdzono obecności bakterii,

jakość niezadowalająca, jeśli obecność bakterii stwierdzono nawet w jednej próbce.

L. monocytogenes w innej żywności gotowej do spożycia oraz E. coli w żywych małżach:

zadowalająca, jeśli wszystkie wartości są ≤ limitu;

niezadowalająca, jeśli przynajmniej jedna wartość jest > limitu.

Salmonella w różnych rodzajach żywności:

jakość zadowalająca, jeśli we wszystkich próbkach nie stwierdzono obecności bakterii,

jakość niezadowalająca, jeśli obecność bakterii stwierdzono nawet w jednej próbce.

Enterotoksyny gronkowcowe w produktach mlecznych:

jakość zadowalająca, jeśli we wszystkich próbkach nie wykryto enterotoksyn,

jakość niezadowalająca, jeśli obecność enterotoksyn wykryto nawet w jednej próbce.

Enterobacter sakazakii w preparatach w proszku dla niemowląt i żywności dietetycznej w proszku specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonej dla niemowląt w wieku do 6 miesięcy:

jakość zadowalająca, jeśli wszystkich próbkach nie stwierdzono obecności bakterii,

jakość niezadowalająca, jeśli obecność bakterii stwierdzono nawet w jednej próbce.

Histamina w produktach rybnych z gatunków ryb, o podwyższonym poziomie histydyny:

jakość zadowalająca, jeśli spełnione są następujące wymagania:

1)

stwierdzona średnia wartość jest ≤ m;

2)

maksimum c/n wartości są pomiędzy m i M;

3)

żadna stwierdzona wartość nie przekracza M,

jakość niezadowalająca, jeśli stwierdzone średnie wartości przekraczają m lub więcej wartości niż c/n są pomiędzy m i M lub co najmniej jedna z wartości jest > M.

Rozdział 2. Kryteria higieny procesu

2.1.   Mięso i produkty mięsne

Rodzaj żywności

Mikroorganizmy

Plan pobierania próbek (20)

Limity (21)

Metoda badania referencyjna (22)

Etap stosowania kryterium

Działanie w wypadku niezadowalających wyników

n

c

m

M

2.1.1.

Tusze wołowe, baranie, kozie i końskie (23)

Liczba bakterii tlenowych

 

 

dzienna średnia logarytmiczna 3,5 log jtk/cm2

dzienna średnia logarytmiczna 5,0 log jtk/cm2

ISO 4833

Tusze po wypatroszeniu, ale przed schłodzeniem

Poprawa higieny uboju i przegląd środków kontrolnych procesu

Enterobacteriaceae

 

 

dzienna średnia logarytmiczna 1,5 log jtk/cm2

dzienna średnia logarytmiczna 2,5 log jtk/cm2

ISO 21528-2

Tusze po wypatroszeniu, ale przed schłodzeniem

Poprawa higieny uboju i przegląd środków kontrolnych procesu

2.1.2.

Tusze wieprzowe (23)

Liczba bakterii tlenowych

 

 

dzienna średnia logarytmiczna 4,0 log jtk/cm2

dzienna średnia logarytmiczna 5,0 log jtk/cm2

ISO 4833

Tusze po wypatroszeniu, ale przed schłodzeniem

Poprawa higieny uboju i przegląd środków kontrolnych procesu

Enterobacteriaceae

 

 

dzienna średnia logarytmiczna 2,0 log jtk/cm2

dzienna średnia logarytmiczna 3,0 log jtk/cm2

ISO 21528-2

Tusze po wypatroszeniu, ale przed schłodzeniem

Poprawa higieny uboju i przegląd środków kontrolnych procesu

2.1.3.

Tusze wołowe, baranie, kozie i końskie

Salmonella

50 (24)

2 (25)

Brak w badanym obszarze na jedną tuszę

EN/ISO 6579

Tusze po wypatroszeniu, ale przed schłodzeniem

Poprawa higieny uboju, przegląd środków kontrolnych procesu oraz pochodzenia zwierząt

2.1.4.

Tusze wieprzowe

Salmonella

50 (24)

5 (25)

Brak w badanym obszarze na jedną tuszę

EN/ISO 6579

Tusze po wypatroszeniu, ale przed schłodzeniem

Poprawa higieny uboju oraz przegląd środków kontrolnych procesu, pochodzenia zwierząt i środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwie

2.1.5.

Tusze drobiowe brojlerów i indyków

Salmonella

50 (24)

7 (25)

Nieobecne w 25 g zbiorczej próbki skóry szyi

EN/ISO 6579

Tusze po schłodzeniu

Poprawa higieny uboju oraz przegląd środków kontrolnych procesu, pochodzenia zwierząt i środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwie

2.1.6.

Mięso mielone

Liczba bakterii tlenowych (26)

5

2

5×105 jtk/g

5×106 jtk/g

ISO 4833

Koniec procesu produkcji

Poprawa higieny produkcji oraz poprawa selekcji i/lub pochodzenia surowców

E. coli  (27)

5

2

50 jtk/g

500 jtk/g

ISO 16649-1 lub 2

Koniec procesu produkcji

Poprawa higieny produkcji oraz poprawa selekcji i/lub pochodzenia surowców

2.1.7.

Mięso odkostnione mechanicznie (MOM) (28)

Liczba bakterii tlenowych

5

2

5×105 jtk/g

5×106 jtk/g

ISO 4833

Koniec procesu produkcji

Poprawa higieny produkcji oraz poprawa selekcji i/lub pochodzenia surowców

E. coli  (27)

5

2

50 jtk/g

500 jtk/g

ISO 16649-1 lub 2

Koniec procesu produkcji

Poprawa higieny produkcji oraz poprawa selekcji i/lub pochodzenia surowców

2.1.8.

Wyroby mięsne

E. coli  (27)

5

2

500 jtk/g lub cm2

5 000 jtk/g lub cm2

ISO 16649-1 lub 2

Koniec procesu produkcji

Poprawa higieny produkcji oraz poprawa selekcji i/lub pochodzenia surowców

Interpretacja wyników badań

Podane limity odnoszą się do każdej przebadanej jednostki próbki, z wyjątkiem badania tusz, gdzie limity odnoszą się do zbiorczych próbek.

Wyniki badań określają jakość mikrobiologiczną badanego procesu.

Enterobacteriaceae i ilość bakterii tlenowych w tuszach wołowych, baranich, kozich, końskich i wieprzowych:

jakość zadowalająca, jeśli dzienna średnia logarytmiczna jest ≤ m,

jakość dopuszczalna, jeśli dzienna średnia logarytmiczna mieści się w przedziale między m a M,

jakość niezadowalająca, jeśli dzienna średnia logarytmiczna > M.

Salmonella w tuszach:

jakość zadowalająca, jeśli obecność Salmonella została wykryta maksymalnie w c/n próbek,

jakość niezadowalająca, jeśli obecność Salmonela została wykryta w większej liczbie próbek, niż c/n.

Po każdej sesji pobierania próbek wyniki ostatnich dziesięciu sesji pobierania próbek podlegają ocenie dla uzyskania liczby n próbek.

E. coli i liczba bakterii tlenowych w mięsie mielonym, wyrobach mięsnych i mięsie odkostnionym mechanicznie (MOM):

jakość zadowalająca, jeśli wszystkie zaobserwowane wartości są ≤ m,

jakość dopuszczalna, jeśli nie więcej niż c/n wartości mieści się w przedziale między m a M, a pozostałe wartości są ≤ m,

jakość niezadowalająca, jeśli co najmniej jedna ze stwierdzonych wartości jest >M lub więcej niż c/n wartości mieści się w przedziale między m a M.

2.2.   Mleko i produkty mleczne

Rodzaje żywności

Mikroorganizmy

Plan pobierania próbek (29)

Limity (30)

Metoda badania referencyjna (31)

Etap stosowania kryterium

Działanie w wypadku niezadowalających wyników

n

c

m

M

2.2.1.

Mleko pasteryzowane i inne pasteryzowane płynne produkty mleczne (32)

Enterobacteriaceae

5

2

< 1 jtk/ml

5 jtk/ml

ISO 21528-1

Koniec procesu produkcji

Kontrola skuteczności obróbki cieplnej i środków zapobiegających wtórnemu zanieczyszczeniu, a także jakości surowców

2.2.2.

Sery wyprodukowane z mleka lub serwatki poddanych obróbce cieplnej

E. coli  (33)

5

2

100 jtk/g

1 000 jtk/g

ISO 16649-1 lub 2

W czasie procesu produkcji, w momencie, w którym spodziewana jest najwyższa liczba E. coli  (34)

Poprawa higieny produkcji oraz selekcji surowców

2.2.3.

Sery wyprodukowane z mleka surowego

Gronkowce koagulazo-dodatnie

5

2

104 jtk/g

105 jtk/g

EN/ISO 6888-2

W czasie procesu produkcji, w momencie, w którym spodziewana jest najwyższa liczba gronkowców

Poprawa higieny produkcji oraz selekcji surowców. W razie wykrycia wartości >105 jtk/g partię sera należy badać na obecność enterotoksyn gronkowcowych.

2.2.4.

Sery wyprodukowane z mleka poddanego obróbce termicznej w temperaturze niższej niż pasteryzacja (35) oraz sery dojrzewające wyprodukowane z mleka lub serwatki poddanych pasteryzacji lub obróbce cieplnej w wyższej temperaturze (35)

Gronkowce koagulazo-dodatnie

5

2

100 jtk/g

1 000 jtk/g

EN/ISO 6888-1 lub 2

2.2.5.

Sery niedojrzewające (świeże) wyprodukowane z mleka lub serwatki poddanych pasteryzacji lub obróbce cieplnej w wyższej temperaturze (35)

Gronkowce koagulazo-dodatnie

5

2

10 jtk/g

100 jtk/g

EN/ISO 6888-1 lub 2

Koniec procesu produkcji

Poprawa higieny produkcji. W razie wykrycia wartości >105 jtk/g partię sera należy badać na obecność enterotoksyn gronkowcowych.

2.2.6.

Masło i śmietana wyprodukowane z mleka surowego lub mleka poddanego obróbce termicznej w temperaturze niższej niż pasteryzacja

E. coli  (33)

5

2

10 jtk/g

100 jtk/g

ISO 16649-1 lub 2

Koniec procesu produkcji

Poprawa higieny produkcji oraz selekcji surowców

2.2.7.

Mleko w proszku i serwatka w proszku (32)

Enterobacteriaceae

5

0

10 jtk/g

ISO 21528-1

Koniec procesu produkcji

Kontrola skuteczności obróbki cieplnej i środków zapobiegających wtórnemu zanieczyszczeniu

Gronkowce koagulazo-dodatnie

5

2

10 jtk/g

100 jtk/g

EN/ISO 6888-1 lub 2

Koniec procesu produkcji

Poprawa higieny produkcji. W razie wykrycia wartości >105 jtk/g partię należy badać na obecność enterotoksyn gronkowcowych.

2.2.8.

Lody (36) i mrożone desery mleczne

Enterobacteriaceae

5

2

10 jtk/g

100 jtk/g

ISO 21528-2

Koniec procesu produkcji

Poprawa higieny produkcji.

2.2.9.

Preparaty w proszku dla niemowląt i żywność dietetyczna w proszku specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczona dla niemowląt w wieku do 6 miesięcy

Enterobacteriaceae

10

0

Nieobecne w 10 g

ISO 21528-1

Koniec procesu produkcji

Poprawa higieny produkcji w celu redukcji zanieczyszczenia. W razie wykrycia Enterobacteriaceae w jednej przynajmniej próbce partię należy badać na obecność E. sakazakiiSalmonella.

Interpretacja wyników badań

Podane limity odnoszą się do każdej badanej próbki.

Wyniki badań określają jakość mikrobiologiczną badanego procesu.

Enterobacteriaceae w preparatach w proszku dla niemowląt i żywności dietetycznej w proszku specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonej dla niemowląt w wieku do 6 miesięcy:

jakość zadowalająca, we wszystkich próbkach nie stwierdzono obecności bakterii,

jakość niezadowalająca, jeśli obecność bakterii stwierdzono nawet w jednej próbce.

E. coli, Enterobacteriaceae (inne rodzaje żywności) i gronkowce koagulazo-dodatnie:

jakość zadowalająca, jeśli wszystkie stwierdzone wartości są ≤ m,

jakość dopuszczalna, jeśli nie więcej niż c/n wartości mieści się w przedziale między m a M, a pozostałe stwierdzone wartości są ≤ m,

jakość niezadowalająca, jeśli co najmniej jedna z wartości jest > M lub więcej niż c/n wartości mieści się w przedziale między m a M.

2.3.   Produkty jajeczne

Rodzaj żywności

Mikroorganizmy

Plan pobierania próbek (37)

Limity

Metoda badania referencyjna (38)

Etap stosowania kryterium

Działanie w wypadku niezadowalających wyników

n

c

m

M

2.3.1.

Produkty jajeczne

Enterobacteriaceae

5

2

10 jtk/g lub ml

100 jtk/g lub ml

ISO 21528-2

Koniec procesu produkcji

Kontrola skuteczności obróbki cieplnej i środków zapobiegających wtórnemu zanieczyszczeniu

Interpretacja wyników badań

Podane limity odnoszą się do każdej badanej i próbki.

Wyniki badań określają jakość mikrobiologiczną badanego procesu.

Enterobacteriaceae w produktach jajecznych:

jakość zadowalająca, jeśli wszystkie zaobserwowane wartości są ≤ m,

jakość dopuszczalna, jeśli nie więcej niż c/n wartości mieści się w przedziale między m a M, a pozostałe stwierdzone wartości są ≤ m,

jakość niezadowalająca, jeśli co najmniej jedna z wartości jest >M lub więcej niż c/n wartości mieści się w przedziale między m a M.

2.4.   Produkty rybne

Rodzaj żywności

Mikroorganizmy

Plan pobierania próbek (39)

Limity

Metoda badania referencyjna (40)

Etap stosowania kryterium

Działanie w wypadku niezadowalających wyników

n

c

m

M

2.4.1.

Produkty z gotowanych skorupiaków i mięczaków bez skorup i muszli

E. coli

5

2

1 jtk/g

10 jtk/g

ISO TS 16649-3

Koniec procesu produkcji

Poprawa higieny produkcji.

Gronkowce koagulazo-dodatnie

5

2

100 jtk/g

1 000 jtk/g

EN/ISO 6888-1 lub 2

Koniec procesu produkcji

Poprawa higieny produkcji.

Interpretacja wyników badań

Podane limity odnoszą się do każdej badanej próbki.

Wyniki badań określają jakość mikrobiologiczną badanego procesu.

E. coli w produktach z gotowanych skorupiaków i mięczaków bez skorup i muszli:

jakość zadowalająca, jeśli wszystkie zaobserwowane wartości są ≤ m,

jakość dopuszczalna, jeśli nie więcej niż c/n wartości mieści się w przedziale między m a M, a pozostałe stwierdzone wartości są ≤ m,

jakość niezadowalająca, jeśli co najmniej jedna z wartości jest > M lub więcej niż c/n wartości mieści się w przedziale między m a M.

Gronkowce koagulazo-dodatnie w gotowanych skorupiakach i mięczakach bez skorup i muszli:

jakość zadowalająca, jeśli wszystkie zaobserwowane wartości są ≤ m;

jakość dopuszczalna, jeśli nie więcej niż c/n wartości mieści się w przedziale między m a M, a pozostałe stwierdzone wartości są ≤ m,

jakość niezadowalająca, jeśli co najmniej jedna z wartości jest > M lub więcej niż c/n wartości mieści się w przedziale między m a M.

2.5.   Warzywa, owoce i produkty pochodne

Rodzaje żywności

Mikroorganizmy

Plan pobierania próbek (41)

Limity

Metoda badania referencyjna (42)

Etap, stosowania kryterium

Działanie w wypadku niezadowalających wyników

n

c

m

M

2.5.1.

Owoce i warzywa krojone (gotowe do spożycia)

E. coli

5

2

100 jtk/g

1 000 jtk/g

ISO 16649-1 lub 2

Proces produkcyjny

Poprawa higieny produkcji oraz selekcji surowców

2.5.2.

Soki owocowe i warzywne niepasteryzowane (gotowe do spożycia)

E. coli

5

2

100 jtk/g

1 000 jtk/g

ISO 16649-1 lub 2

Proces produkcyjny

Poprawa higieny produkcji oraz selekcji surowców

Interpretacja wyników badań

Podane limity odnoszą się do każdej badanej próbki.

Wyniki badań określają jakość mikrobiologiczną badanego procesu.

E. coli w owocach i warzywach krojonych (gotowych do spożycia) oraz w sokach owocowych i warzywnych niepasteryzowanych (gotowych do spożycia):

jakość zadowalająca, jeśli wszystkie stwierdzone wartości są ≤ m,

jakość dopuszczalna, jeśli nie więcej niż c/n wartości mieści się w przedziale między m a M, a pozostałe stwierdzone wartości są ≤ m,

jakość niezadowalająca, jeśli co najmniej jedna z wartości jest > M lub więcej niż c/n wartości mieści się w przedziale między m a M.

Rozdzial 3. Zasady pobierania i przygotowywania próbek do badań

3.1.   Ogólne zasady pobierania i przygotowywania próbek do badań

W razie braku bardziej szczegółowych zasad dotyczących pobierania i przygotowywania próbek do badań, jako metody referencyjne stosuje się odpowiednie normy ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) oraz wytyczne Kodeksu Żywnościowego.

3.2.   Pobieranie próbek bakteriologicznych w ubojniach i zakładach produkujących mięso mielone i wyroby mięsne

Zasady pobierania próbek z tusz wołowych, wieprzowych, baranich, kozich i końskich

Niszczące i nieniszczące metody pobierania próbek, wybór miejsc ich pobierania oraz zasady przechowywania i transportu próbek są określone w normie ISO 17604.

Podczas każdej sesji pobiera się losowo próbki z pięciu tusz. Przy wyborze miejsc pobierania próbek należy brać pod uwagę technologię uboju stosowaną w każdym zakładzie.

W celu badania obecności Enterobacteriaceae oraz liczby bakterii tlenowych pobiera się próbki z czterech miejsc każdej tuszy. W przypadku metody niszczącej pobiera się cztery próbki tkanki o łącznej powierzchni 20 cm2. Przy stosowaniu do tego celu metody nieniszczącej powierzchnia pobierania próbek powinna obejmować co najmniej 100 cm2 na każde miejsce pobierania próbek (dla tusz małych przeżuwaczy – 50 cm2).

Pobieranie próbek do badań na obecność Salmonella odbywa się metodą gąbki ściernej. Obszar pobierania próbek powinien obejmować co najmniej 100 cm2 wybranego miejsca.

Próbki pobrane z różnych miejsc tuszy należy połączyć przed badaniem.

Zasady pobierania próbek z tusz drobiowych

W celu oznaczeń na obecność Salmonella pobiera się losowo próbki z co najmniej 15 tusz w ciągu każdej sesji pobierania próbek i po schłodzeniu. Z każdej tuszy pobiera się kawałek skóry szyi o masie ok. 10 g. Za każdym razem próbki skóry szyi z trzech tusz łączy się przed badaniem dla uzyskania 5 × 25 g końcowych próbek.

Wytyczne dla pobierania próbek

Bardziej szczegółowe wytyczne do pobierania próbek z tusz, szczególnie w odniesieniu do miejsc pobierania próbek, mogą być zawarte w wytycznych dobrej praktyki, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

Częstotliwość pobierania próbek z tusz, mięsa mielonego, wyrobów mięsnych i mięsa odkostnionego mechanicznie

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego prowadzące ubojnie lub zakłady produkujące mięso mielone, wyroby mięsne lub mięso odkostnione mechanicznie pobierają próbki dla analiz mikrobiologicznych co najmniej raz w tygodniu. Dzień pobierania próbek powinien być zmieniany co tydzień, tak aby zapewnić pobieranie w każdym dniu tygodnia.

W przypadku pobierania próbek mięsa mielonego i wyrobów mięsnych dla badania obecności E. coli i liczby bakterii tlenowych oraz w przypadku pobierania próbek z tusz dla badania obecności Enterobacteriaceae i liczby bakterii tlenowych częstotliwość badania próbek może być zmniejszona do jednego razu na dwa tygodnie, jeżeli w ciągu sześciu kolejnych tygodni uzyska się zadowalające wyniki.

W przypadku pobierania próbek mięsa mielonego, wyrobów mięsnych i tusz dla badania obecności Salmonella, częstotliwość pobierania próbek może być zmniejszona do jednego razu na dwa tygodnie, jeżeli w ciągu trzydziestu kolejnych tygodni uzyska się zadowalające wyniki. Częstotliwość pobierania próbek dla badania obecności salmonelli można również zmniejszyć, jeśli stosowany jest krajowy lub regionalny program kontroli salmonelli, obejmujący badanie mogące zastąpić wyżej opisaną procedurę pobierania próbek. Dalsze zmniejszenie częstotliwości pobierania próbek jest możliwe, o ile w ramach krajowego lub regionalnego programu kontroli salmonelli zostanie wykazane, że występowanie salmonelli u zwierząt nabywanych przez daną ubojnię jest niskie.

Jednak w przypadkach uzasadnionych na podstawie analizy ryzyka i zgodnie z upoważnieniem wydanym na tej podstawie przez właściwy organ małe ubojnie i zakłady produkujące mięso mielone i wyroby mięsne w małych ilościach mogą być zwolnione z obowiązku przestrzegania wyżej opisanych częstotliwości pobierania próbek.


(1)  n = liczba próbek; c = liczba próbek, o wartościach wyższych od m lub mieszczących się między m a M.

(2)  Dla pkt 1.1–1.24 m = M.

(3)  Stosuje się najnowszą edycję normy.

(4)  Regularne badanie zgodności z tym kryterium nie jest użyteczne w normalnych warunkach dla następujących rodzajów żywności gotowej do spożycia:

żywność poddana obróbce cieplnej lub innej obróbce skutecznie eliminującej L. monocytogenes, o ile po takiej obróbce nie jest możliwe wtórne zanieczyszczenie (np. produkty poddane obróbce cieplnej w końcowym opakowaniu),

świeże, niekrojone i nieprzetworzone warzywa i owoce, z wyłączeniem kiełków,

pieczywo, herbatniki i podobne produkty,

woda, napoje bezalkoholowe, piwo, jabłecznik, wino, napoje spirytusowe i podobne produkty, w butelkach lub innych opakowaniach,

cukier, miód i wyroby cukiernicze, w tym wyroby kakaowe i czekoladowe,

żywe małże.

(5)  Niniejsze wymaganie stosuje się, o ile producent jest w stanie wykazać w sposób zadowalający dla właściwego organu, że produkt nie przekroczy limitu 100 jtk/g w całym okresie przydatności do spożycia. Dane przedsiębiorstwo może w ciągu procesu określić limity przejściowe, które powinny być wystarczająco niskie, aby zagwarantować, że limit 100 jtk/g nie będzie przekroczony na koniec okresu przydatności do spożycia.

(6)  1 ml inokulum posiewa się na płytkę Petriego o średnicy 140 mm lub na trzy płytki Petriego o średnicy 90 mm.

(7)  Niniejsze kryterium stosuje się do produktów przed ich wyjściem spod bezpośredniej kontroli przedsiębiorstwa sektora spożywczego, które jest jego producentem, jeśli producent nie jest w stanie wykazać w sposób zadowalający dla właściwego organu, że produkt nie przekroczy limitu 100 jtk/g w ciągu całego okresu przydatności do spożycia.

(8)  Produkty o pH <4,4 lub aw <0,92, produkty o pH <5,0 i aw <0,94, produkty o okresie przydatności do spożycia krótszym niż 5 dni są automatycznie uznawane za należące do tej kategorii. Inne kategorie produktów mogą również należeć do tej kategorii pod warunkiem naukowego uzasadnienia.

(9)  Niniejsze kryterium stosuje się do mięsa odkostnionego mechanicznie (MOM), wyprodukowanego technikami, o których mowa w rozdziale III ust. 3 sekcji V załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

(10)  Z wyjątkiem produktów, w odniesieniu do których producent jest w stanie wykazać w sposób zadowalający dla właściwego organu, że czas dojrzewania oraz aw produktu są odpowiednie i nie ma zagrożenia salmonelli.

(11)  Tylko lody zawierające składniki mleczne.

(12)  Wstępne badanie partii nasion przed rozpoczęciem procesu kiełkowania lub dobór próbki należy przeprowadzić na etapie, na którym spodziewane jest najwyższe prawdopodobieństwo wykrycia Salmonella.

(13)  Źródło: Hennekinne et al., J. AOAC Internat. Vol. 86, No 2, 2003.

(14)  E. coli jest tutaj stosowane jako wskaźnik zanieczyszczenia bakteriami typu kałowego.

(15)  Połączona próba obejmująca co najmniej 10 osobników.

(16)  W szczególności gatunki ryb z rodzin: makrelowate (Scombridae), śledziowate (Clupeidae), sardelowate (Engraulidae), Coryfenidae, Pomatomidae, Scombresosidae.

(17)  Na poziomie sprzedaży detalicznej można pobierać pojedyncze próbki. W takim przypadku nie ma zastosowania założenie określone w art. 14 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, według którego całą partię należy uznać za niebezpieczną.

(18)  Źródła: 1. Malle P., Valle M., Bouquelet S. Assay of biogenic amines involved in fish decomposition. J. AOAC Internat. 1996, 79, 43-49.

Duflos G., Dervin C., Malle P., Bouquelet S. Relevance of matrix effect in determination of biogenic amines in plaice (Pleuronectes platessa) and whiting (Merlangus merlangus). J. AOAC Internat. 1999, 82, 1097-1101.

(19)  Wyniki badań mogą również być wykorzystane do wykazania skuteczności HACCP lub dobrych procedur higienicznych w odniesieniu do procesu.

(20)  n = liczba próbek; c = liczba próbek, o wartościach między m a M.

(21)  Dla pkt 2.1.3–2.1.5 m = M.

(22)  Stosuje się najnowszą edycję normy.

(23)  Limity (m i M) stosuje się tylko do próbek pobranych metodą niszczącą. Dzienna średnia logarytmiczna jest wyliczana poprzez obliczenie wartości logarytmu z każdego pojedynczego wyniku testu, a następnie obliczenie średniej uzyskanych wartości logarytmów.

(24)  50 próbek pobiera się w ramach 10 kolejnych sesji zgodnie z zasadami pobierania próbek i częstotliwościami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

(25)  Liczba próbek, w których wykryto obecność salmonelli. Wartość c podlega przeglądowi w celu uwzględnienia postępu w ograniczaniu występowania salmonelli. Państwa Członkowskie lub regiony o niskim poziomie występowania salmonelli mogą stosować niższe poziomy c również przed przeglądem.

(26)  Niniejsze kryterium nie ma zastosowania do mięsa mielonego produkowanego na poziomie detalicznym, o ile okres przechowywania produktu jest krótszy niż 24 godziny.

(27)  E. coli jest tutaj stosowane jako wskaźnik zanieczyszczenia bakteriami typu kałowego.

(28)  Niniejsze kryteria stosuje się do mięsa odkostnionego mechanicznie (MOM), wyprodukowanego technikami, o których mowa w rozdziale III ust. 3 sekcji V załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

(29)  n = liczba próbek; c = liczba próbek, o wartościach między m a M.

(30)  Dla pkt 2.2.7 m = M.

(31)  Stosuje się najnowszą edycję normy.

(32)  Niniejsze kryterium nie ma zastosowania do produktów przeznaczonych do dalszej obróbki w przemyśle spożywczym.

(33)  E. coli jest tutaj stosowane jako wskaźnik poziomu higieny.

(34)  Dla serów, w których nie jest możliwy wzrost E. coli, liczba E. coli jest zwykle najwyższa na początku okresu dojrzewania; dla serów, w których jest możliwy wzrost E. coli, liczba E. coli jest zwykle najwyższa na końcu okresu dojrzewania.

(35)  Z wyjątkiem serów, w przypadku których producent może wykazać w sposób zadowalający dla właściwego organu, że produkt nie stanowi zagrożenia enterotoksynami gronkowcowymi.

(36)  Tylko lody zawierające składniki mleczne.

(37)  n = liczba próbek; c = liczba próbek, o wartościach między m a M.

(38)  Stosuje się najnowszą edycję normy.

(39)  n = liczba próbek; c = liczba próbek, o wartościach między m a M.

(40)  Stosuje się najnowszą edycję normy.

(41)  n = liczba próbek; c = liczba próbek, o wartościach między m a M.

(42)  Stosuje się najnowszą edycję normy.


ZAŁĄCZNIK II

Badania określone w art. 3 ust. 2 obejmują:

specyfikacje dotyczące właściwości fizykochemicznych produktu, np. pH, aw, zawartość soli, zawartość środków konserwujących, sposób pakowania z uwzględnieniem warunków przechowywania i przetwarzania, możliwości zanieczyszczenia i przewidywanego okresu przydatności do spożycia, oraz

przegląd dostępnej literatury naukowej i wyników badań naukowych dotyczących rozwoju i przeżywalności mikroorganizmów, których dotyczą badania.

Jeśli z wyżej wymienionych badań wynika taka konieczność, dane przedsiębiorstwo sektora spożywczego przeprowadza dodatkowe badania, które mogą obejmować:

ustalone dla danej żywności matematyczne modelowanie predyktywne z wykorzystaniem krytycznych czynników wzrostu lub przeżywalności mikroorganizmów w produkcie, których dotyczą badania,

testy sprawdzające zdolność wzrostu lub przeżywania wprowadzonych do produktów mikroorganizmów mogących stanowić zanieczyszczenie produktów, w różnych dających się racjonalnie przewidzieć warunkach przechowywania,

badania oceniające rozwój lub przeżywalność mikroorganizmów, których dotyczy badanie, które mogą być obecne w produkcie w ciągu okresu przydatności do spożycia w racjonalnie dających się przewidzieć warunkach dystrybucji, przechowywania i użytkowania.

W wymienionych wyżej badaniach należy uwzględniać z różnorodność produktów, mikroorganizmów oraz warunków przetwarzania i przechowywania.


22.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/27


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI WE NR 2074/2005

z dnia 5 grudnia 2005 r.

ustanawiające środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 13 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2), w szczególności jego art. 9, 10 oraz 11,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3), w szczególności jego art. 16, 17 i 18,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (4), w szczególności jego art. 63,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 ustanawia szczegółowe wymogi dotyczące zasad higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Należy ustanowić określone środki wykonawcze w odniesieniu do mięsa, żywych małży, produktów rybołówstwa, mleka, jaj, żabich udek i ślimaków oraz ich produktów przetworzonych.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 ustanawia szczegółowe zasady organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Należy udoskonalić określone zasady, a także szczegółowo określić inne wymogi.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 ustanawia na poziomie Wspólnoty jednolite ramy składające się z ogólnych zasad organizacji urzędowych kontroli. Należy udoskonalić określone zasady, a także szczegółowo określić inne wymogi.

(4)

Decyzja Komisji 20XX/../WE (5) uchyla niektóre decyzje wprowadzające środki przewidziane na mocy dyrektyw uchylonych dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. uchylającą niektóre dyrektywy dotyczące higieny i warunków zdrowia przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zmieniającą dyrektywy Rady 89/662/EWG i 92/118/EWG oraz decyzję Rady 95/408/WE (6). Niektóre fragmenty odnośnych decyzji powinny zatem zostać zachowane w niniejszym rozporządzeniu.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 zobowiązuje przedsiębiorstwa sektora spożywczego do prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz do udostępniania istotnych informacji zawartych w tej dokumentacji na żądanie właściwego organu i przedsiębiorstwa sektora spożywczego będącego odbiorcą.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 zobowiązuje również przedsiębiorstwo prowadzące ubojnię do występowania o udzielenie, gromadzenia i sprawdzania informacji dotyczących łańcucha żywnościowego w odniesieniu do wszystkich zwierząt poza zwierzętami łownymi, wysyłanymi lub przeznaczonych do wysyłki do ubojni, oraz do postępowania zgodnie z tymi informacjami. Ponadto przedsiębiorstwo takie powinno się upewnić, że informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zawierają wszystkie szczegóły wymagane na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

(7)

Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego stanowią pomoc dla przedsiębiorstwa prowadzącego ubojnię w organizacji pracy ubojni oraz dla urzędowego lekarza weterynarii w określeniu wymaganych procedur kontrolnych. Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego powinny być analizowane przez urzędowego lekarza weterynarii i wykorzystywane jako integralny element procedur kontrolnych.

(8)

Istniejące systemy przepływu informacji należy wykorzystywać w jak największym stopniu i dostosować je tak, aby spełniały wymogi w zakresie informacji dotyczących łańcucha żywnościowego ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004.

(9)

W celu poprawy opieki nad zwierzętami na poziomie gospodarstwa i zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 854/2004 urzędowy lekarz weterynarii powinien odnotować stwierdzoną w ubojni chorobę lub kondycję poszczególnych zwierząt lub stada, która może mieć wpływ na zdrowie publiczne lub na zdrowie zwierząt lub naruszać dobrostan zwierząt oraz, w razie konieczności, powinien powiadomić o tym przedsiębiorstwo sektora spożywczego odpowiedzialne za gospodarstwo pochodzenia oraz lekarza weterynarii obsługującego gospodarstwo pochodzenia lub odpowiedni właściwy organ.

(10)

Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i 854/2004 określają wymogi dotyczące kontroli produktów rybołówstwa w zakresie obecności pasożytów przeprowadzanych na lądzie i na pokładzie statków. Aby zapobiec spożyciu przez ludzi ryb zawierających pasożyty, przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są prowadzić własne kontrole na wszystkich etapach produkcji produktów rybołówstwa, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale V D sekcji VIII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Przyjęcie szczegółowych zasad dotyczących kontroli wzrokowych wymaga zdefiniowania pojęć widocznych pasożytów i kontroli wzrokowej oraz określenia typu i częstotliwości obserwacji.

(11)

W ramach kontroli przewidzianych w rozporządzeniu (WE) 853/2004 mających na celu zapobieganie wprowadzaniu do obrotu produktów rybołówstwa niezdatnych do spożycia przez ludzi można przeprowadzać niektóre analizy chemiczne, w tym analizy sprawdzające całkowitą zawartość azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA). Należy określić poziomy N-LZA, których nie można przekraczać w przypadku niektórych kategorii gatunków, oraz ustalić stosowane metody analizy. Uznane naukowo metody analityczne w zakresie badania zawartości N-LZA powinny być nadal rutynowo stosowane; należy jednak określić metodę odniesienia, którą można zastosować w przypadku wątpliwości co do wyników albo na wypadek sporu.

(12)

Limity zawartości toksyny paralitycznej (PSP), toksyny powodującej amnezję (ASP) i toksyn lipofilowych są określone w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004. Metodą odniesienia do celów wykrywania niektórych toksyn i zapobiegania połowom toksycznych skorupiaków są badania biologiczne. Najwyższe dopuszczalne poziomy oraz metody analizy powinny zostać ujednolicone i wprowadzone w życie przez Państwa Członkowskie w celu ochrony zdrowia ludzkiego. Poza biologicznymi metodami badania, należy dopuścić alternatywne metody wykrywania, takie jak metody chemiczne i testy in vitro, jeśli zostanie wykazane, że skuteczność wybranych metod nie jest mniejsza od skuteczności metody biologicznej i że ich zastosowanie zapewnia równoważny poziom ochrony zdrowia publicznego. Proponowane najwyższe dopuszczalne poziomy toksyn lipofilowych opierają się na danych tymczasowych i powinny być ponownie ocenione po udostępnieniu nowych dowodów naukowych. Ze względu na brak materiału odniesienia i stosowanie wyłącznie badań niebiologicznych, poziom ochrony zdrowia publicznego odnośnie do wszystkich wymienionych toksyn nie jest równoważny z poziomem, który zapewniają badania biologiczne. Należy ustanowić przepisy dotyczące jak najszybszego zastąpienia badań biologicznych.

(13)

Mięso odkostnione mechanicznie (MOM), wyprodukowane za pomocą metod nienaruszających struktury kości wykorzystywanych w produkcji tego mięsa, należy traktować jako odmienne od mięsa odkostnionego mechanicznie za pomocą metod naruszających strukturę kości.

(14)

Należy zezwolić na stosowanie mięsa odkostnionego mechanicznie, należącego do pierwszego z wymienionych wyżej typów, wyprodukowanego w określonych warunkach i posiadającego określony skład, w wyrobach mięsnych przeznaczonych do spożycia wyłącznie po obróbce cieplnej. Warunki te związane są w szczególności z zawartością wapnia w MOM, którą należy określić zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Najwyższą dopuszczalną zawartość wapnia określoną w niniejszym rozporządzeniu należy dostosować po udostępnieniu szczegółowych informacji na temat wahań występujących w przypadku zastosowania innych typów surowców.

(15)

Artykuł 31 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 882/2004 stanowi, że Państwa Członkowskie prowadzą aktualne wykazy zatwierdzonych zakładów. Należy ustanowić wspólne ramy dla przedstawiania odpowiednich informacji innym Państwom Członkowskim oraz ogółowi społeczeństwa.

(16)

Sekcja XI załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 określa wymogi dotyczące przygotowywania żabich udek i ślimaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Należy również ustanowić szczegółowe wymogi, łącznie ze wzorami świadectw zdrowia, w zakresie przywozu z państw trzecich żabich udek i ślimaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

(17)

Sekcje XIV i XV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 określają zasady dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu żelatyny i kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Należy również ustanowić szczegółowe wymogi, łącznie ze wzorami świadectw zdrowia, w zakresie przywozu z państw trzecich żelatyny i kolagenu oraz surowców do produkcji żelatyny i kolagenu przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

(18)

W celu kontynuowania produkcji artykułów spożywczych o tradycyjnym charakterze konieczna jest elastyczność. Państwa Członkowskie przyznały już odstępstwa dla szerokiej gamy takich artykułów spożywczych w ramach prawodawstwa obowiązującego przed dniem 1 stycznia 2006 r. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego powinni mieć możliwość dalszego nieprzerwanego stosowania istniejących praktyk po tym terminie. Procedurę pozwalającą Państwom Członkowskim na stosowanie elastyczności ustanowiono w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004, 853/2004 oraz 854/2004. Jednakże w większości przypadków, w których przyznano już odstępstwa, jest to wyłącznie kwestia kontynuacji ustalonych praktyk, a zatem stosowanie pełnej procedury zgłoszenia, łącznie z pełną analizą ryzyka, może nałożyć na Państwa Członkowskie niepotrzebne i nieproporcjonalne obciążenie. W drodze odstępstwa od wymagań strukturalnych ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 i z należytym uwzględnieniem celów w zakresie jakości zdrowotnej żywności należy zatem zdefiniować artykułów spożywczych o tradycyjnym charakterze oraz ustanowić ogólne warunki mające do nich zastosowanie.

(19)

Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz 854/2004 nie zawierają odniesień do nowych Państw Członkowskich, ponieważ zostały przyjęte przed rozszerzeniem z dnia 1 maja 2004 r. W odpowiednich przepisach wyżej wymienionych rozporządzeń należy zatem dodać kody ISO odnoszące się do tych Państw Członkowskich oraz skróty oznaczające Wspólnotę Europejską w językach tych Państw.

(20)

Sekcja I załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 określa zasady dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa domowych zwierząt kopytnych. Wyjątki dotyczące całkowitego oskórowania tuszy i innych części ciała przeznaczonych do spożycia przez ludzi określono w rozdziale IV pkt 8 tej sekcji. Należy ustanowić przepisy rozszerzające te wyjątki na kończyny poniżej stawu skokowego i nadgarstkowego dorosłego bydła, pod warunkiem że spełniają one takie same wymogi, jakie obowiązują w odniesieniu do kończyn poniżej stawu skokowego i nadgarstkowego cieląt.

(21)

Niektóre praktyki mogą wprowadzać konsumentów w błąd pod względem zawartości niektórych produktów. Aby nie zawieść oczekiwań konsumentów, należy zakazać sprzedaży mięsa drobiowego poddanego działaniu środków zatrzymujących wodę jako świeżego mięsa.

(22)

Opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności przyjęta dnia 30 sierpnia 2004 r. dowodzi, że produkty rybołówstwa należące do rodziny Gempylidae, a zwłaszcza Ruvettus pretiosus oraz Lepidocybium flavobrunneum, mogą mieć szkodliwy wpływ na przewód pokarmowy, jeżeli zostaną spożyte w określonych warunkach. Produkty rybołówstwa należące do tej rodziny należy zatem objąć warunkami wprowadzania do obrotu.

(23)

Sekcja IX załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 ustanawia szczegółowe zasady higieny dotyczące surowego mleka i przetworów mlecznych. Zgodnie z częścią II B pkt 1 lit. e) rozdziału I płyny do kąpieli strzyków lub inne środki do czyszczenia wymion mogą być stosowane jedynie po zatwierdzeniu przez właściwy organ. Jednakże w tej części załącznika III brakuje szczegółowego planu zezwoleń. Należy zatem jasno określić procedury udzielania takich zezwoleń w celu zagwarantowania jednolitego podejścia w Państwach Członkowskich.

(24)

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 zobowiązuje przedsiębiorstwa sektora spożywczego do zapewnienia zgodności obróbki cieplnej stosowanej do przetwarzania surowego mleka i przetworów mlecznych z uznanymi normami międzynarodowymi. Jednakże ze względu na swoistość niektórych typów obróbki cieplnej stosowanych w tym sektorze oraz ich wpływ na bezpieczeństwo żywności i zdrowie zwierząt, przedsiębiorstwa sektora spożywczego powinny otrzymać bardziej wyraźne wskazówki w tym zakresie.

(25)

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 wprowadza nową definicję obejmującą produkty otrzymane z jaj, które – po usunięciu skorupki – nie zostały jeszcze przetworzone. Należy zatem jasno określić zasady mające zastosowanie do takich produktów i odpowiednio zmienić sekcję X, rozdział II załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

(26)

Sekcja XIV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 określa szczegółowe zasady zdrowotne dotyczące żelatyny. Zasady te obejmują wymogi dotyczące rodzaju surowców, które mogą być wykorzystywane do produkcji żelatyny oraz wymogi w zakresie transportu i przechowywania takich materiałów. Określają one również specyfikacje mające zastosowanie przy wytwarzaniu żelatyny. Należy jednak również ustanowić zasady dotyczące znakowania żelatyny.

(27)

W rezultacie postępu naukowego normę ISO 16649-3 ustanowiono jako ustaloną metodę odniesienia dla analizy E.coli w małżach. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (7) ta metoda odniesienia obowiązuje już w przypadku żywych małży z obszarów A. Zgodnie z powyższym normę ISO 16649-3 należy ustanowić jako metodę odniesienia NPL (najbardziej prawdopodobna liczba) również dla analizy E.coli w małżach pochodzących z obszarów B i C. Na stosowanie alternatywnych metod należy zezwolić wyłącznie w przypadku, kiedy są one uznane za równoważne z metodą odniesienia.

(28)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i 854/2004.

(29)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wymogi w zakresie informacji dotyczących łańcucha żywnościowego do celów rozporządzeń (WE) nr 853/2004 oraz 854/2004

Wymogi w zakresie informacji dotyczących łańcucha żywnościowego, o których mowa w sekcji III załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz w rozdziale II część A sekcji I załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004, określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wymogi w zakresie produktów rybołówstwa do celów rozporządzeń (WE) nr 853/2004 oraz 854/2004

Wymogi w zakresie produktów rybołówstwa, o których mowa w art. 11 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz w art. 18 ust. 14 i 15 rozporządzenia (WE) nr 854/2004, określono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Uznane metody badania na obecność morskich biotoksyn do celów rozporządzeń (WE) nr 853/2004 oraz 854/2004

Uznane metody badania na obecność morskich biotoksyn, o których mowa w art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz w art. 18 ust. 13 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 854/2004, określono w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Zawartość wapnia w mięsie odkostnionym mechanicznie do celów rozporządzenia (WE) nr 853/2004

Zawartość wapnia w mięsie odkostnionym mechanicznie, o której mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, określono w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Wykazy zakładów do celów rozporządzenia (WE) nr 882/2004

Wymogi dotyczące wykazów zakładów, o których mowa w art. 31 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 882/2004, określono w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Wzory świadectw zdrowia w odniesieniu do żabich udek, ślimaków, żelatyny i kolagenu do celów rozporządzenia (WE) nr 853/2004

Wzory świadectw zdrowia dla przywozu żabich udek, ślimaków, żelatyny i kolagenu, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 853/2004, oraz przywozu surowców do produkcji żelatyny i kolagenu określono w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w przypadku artykułów spożywczych o tradycyjnym charakterze

1.   Dla celów niniejszego rozporządzenia pojęcie „artykuły spożywcze o tradycyjnym charakterze” oznacza, że w Państwie Członkowskim, w którym są one tradycyjnie wytwarzane, artykuły takie są:

a)

historycznie uznane za produkty tradycyjne; lub

b)

wytwarzane zgodnie ze skodyfikowanymi lub zarejestrowanymi zaleceniami technicznymi odnoszącymi się do tradycyjnego procesu lub zgodnie z tradycyjnymi metodami produkcji; lub

c)

chronione prawem wspólnotowym, krajowym, regionalnym lub lokalnym jako tradycyjne produkty spożywcze.

2.   Państwa Członkowskie mogą przyznać zakładom wytwarzającym artykuły spożywcze o tradycyjnym charakterze indywidualne lub ogólne odstępstwa od wymogów określonych w:

a)

rozdziale II pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w zakresie pomieszczeń, w których takie produkty są poddane działaniu otoczenia koniecznego w pewnym stopniu dla wytworzenia ich cech. Pomieszczenia takie mogą w szczególności zawierać ściany, sufity i drzwi, które nie są gładkie, nieprzepuszczalne, niepochłaniające lub odporne na korozję, oraz naturalne geologiczne ściany, sufity i podłogi;

b)

rozdziale II pkt 1 lit. f) oraz w rozdziale V pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w zakresie rodzaju materiałów, z których wykonane są przyrządy i sprzęt wykorzystywany do przygotowywania oraz pakowania zbiorczego i jednostkowego tych produktów.

Środki dotyczące czyszczenia i dezynfekowania pomieszczeń określonych w lit. a) oraz częstotliwość ich stosowania są dostosowane do danej działalności w celu uwzględnienia charakterystycznej flory znajdującej się w otoczeniu tych pomieszczeń.

Przyrządy i sprzęt określony w lit. b) są stale utrzymywane w zadowalającym stanie higieny oraz systematycznie czyszczone i dezynfekowane.

3.   Państwa Członkowskie, które przyznają odstępstwa przewidziane w ust. 2, powiadamiają o nich Komisję oraz pozostałe Państwa Członkowskie najpóźniej 12 miesięcy po przyznaniu indywidualnego lub ogólnego odstępstwa. Każde powiadomienie zawiera:

a)

krótki opis dostosowanych wymogów;

b)

opis odnośnych środków spożywczych i zakładów; oraz

c)

inne istotne informacje.

Artykuł 8

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004

W załącznikach I, II i III do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Wejście w życie i zastosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r. z wyjątkiem rozdziałów II i III załącznika V, które stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1. Sprostowane w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 3.

(2)  Dz.U.L 139 z 30.4.2004, str. 55. Sprostowane w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 22.

(3)  Dz.U.L 139 z 30.4.2004, str. 206. Sprostowane w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 83.

(4)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1. Sprostowane w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1.

(5)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(6)  Dz.U. L 157 z 30.4.2004, p. 33. Sprostowane w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12.

(7)  Patrz: 1 str. niniejszego Dziennika Urzędowego.


ZAŁĄCZNIK I

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO

SEKCJA I

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA SPOŻYWCZEGO

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego, które hodują zwierzęta wysyłane do ubojni, zapewniają, że informacje dotyczące łańcucha żywnościowego, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, są odpowiednio uwzględnione w dokumentacji związanej z wysyłanymi zwierzętami w sposób umożliwiający zainteresowanemu przedsiębiorstwu prowadzącemu ubojnię dostęp do tych informacji.

SEKCJA II

OBOWIĄZKI WŁAŚCIWYCH ORGANÓW

ROZDZIAŁ I

ZAPEWNIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO

1.

Właściwy organ w miejscu wysyłki informuje przedsiębiorstwo sektora spożywczego wysyłające zwierzęta o minimalnych wymaganych informacjach dotyczących łańcucha żywnościowego, które należy przedstawić ubojni zgodnie z sekcją III załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

2.

Właściwy organ miejsca uboju sprawdza, czy:

a)

między przedsiębiorstwem sektora spożywczego, które hodowało, chowało lub utrzymywało zwierzęta przed wysyłką, a przedsiębiorstwem prowadzącym ubojnię istnieje stały i skuteczny przepływ informacji dotyczących łańcucha żywnościowego;

b)

informacje dotyczące łańcucha żywnościowego są aktualne i wiarygodne;

c)

gospodarstwo, w stosownych przypadkach, otrzymuje odpowiednie informacje zwrotne.

3.

W przypadku wysyłki zwierząt do innego Państwa Członkowskiego w celu uboju, właściwe organy w miejscu wysyłki i w miejscu uboju współpracują ze sobą w celu zagwarantowania, że informacje przedstawione przez przedsiębiorstwo sektora spożywczego są łatwo dostępne dla otrzymującego je przedsiębiorstwa prowadzącego ubojnię.

ROZDZIAŁ II

INFORMACJE ZWROTNE DLA GOSPODARSTWA POCHODZENIA

1.

W celu powiadomienia gospodarstwa, w którym hodowano zwierzęta przed ubojem w tym samym Państwie Członkowskim, o odpowiednich wynikach inspekcji zgodnie z rozdziałem I sekcji II załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 urzędowy lekarz weterynarii może wykorzystać wzór dokumentu ustanowiony w dodatku I.

2.

Właściwy organ odpowiada za powiadomienie o odpowiednich wynikach inspekcji w przypadkach, kiedy zwierzęta są hodowane w gospodarstwie w innym Państwie Członkowskim i musi zastosować jedną z wersji wzoru dokumentu ustanowionego w dodatku zarówno w języku państwa wysyłki jak i w języku państwa odbioru.

Dodatek do załącznika I

WZÓR DOKUMENTU

1.

Dane identyfikacyjne

 

1.1

gospodarstwo pochodzenia (np. właściciel lub kierownik)

 

 

 

nazwa/numer

 

 

 

pełny adres

 

 

 

numer telefonu

 

 

1.2

numery identyfikacyjne (załączyć osobny wykaz)

 

 

 

łączna liczba zwierząt (w podziale na gatunki)

 

 

 

problemy z identyfikacją (jeżeli wystąpiły)

 

 

1.3

identyfikacja stada/klatki (jeżeli dotyczy)

 

 

1.4

gatunek zwierząt

 

 

1.5

numer referencyjny świadectwa zdrowia

 

2.

Wyniki badania przedubojowego

 

2.1

dobrostan

 

 

 

liczba zwierząt, których to dotyczy

 

 

 

typ/klasa/wiek

 

 

 

uwagi (np. gryzienie ogonów)

 

 

2.2

dostarczone zwierzęta były brudne

 

 

2.3

ustalenia kliniczne (choroby)

 

 

 

liczba zwierząt, których to dotyczy

 

 

 

typ/klasa/wiek

 

 

 

uwagi

 

 

 

data inspekcji

 

 

2.4

wyniki badań laboratoryjnych (1)

 

3.

Wyniki badania poubojowego

 

3.1

wyniki (badania makroskopowego)

 

 

 

liczba zwierząt, których to dotyczy

 

 

 

typ/klasa/wiek

 

 

 

organ lub część ciała zwierzęcia/zwierząt

 

 

 

data uboju

 

 

3.2

choroba (można wpisać kody) (2)

 

 

 

liczba zwierząt, których to dotyczy

 

 

 

typ/klasa/wiek

 

 

 

organ lub część ciała zwierzęcia/zwierząt

 

 

 

tusza uznana za częściowo lub całkowicie niezdatną do spożycia (podać przyczyny)

 

 

 

data uboju

 

 

3.3

wyniki badań laboratoryjnych (3)

 

 

3.4

inne wyniki (np. pasożyty, ciała obce itd)

 

 

3.5

ustalenia dotyczące dobrostanu (np. złamane kończyny)

 

4.

Informacje dodatkowe

5.

Dane kontaktowe

 

5.1

ubojnia (numer zatwierdzenia)

 

 

 

nazwa

 

 

 

pełny adres

 

 

 

numer telefonu

 

 

5.2

adres e-mail (ewentualnie)

 

6.

Urzędowy lekarz weterynarii (drukowanymi literami)

 

 

podpis i pieczęć

 

7.

Data

8.

Liczba stron załączonych do niniejszego fomularza:


(1)  Mikrobiologicznych, chemicznych, serologicznych itd. (załączyć wyniki).

(2)  Właściwe organy mogą wprowadzić następujące kody: „A” dla chorób z wykazu Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt; „B100” i „B200” dla kwestii dobrostanu (rozdział II C sekcji I załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004); C100 do C290 dla decyzji dotyczących mięsa (rozdział V pkt 1 lit. a)–u) sekcji II załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004). W razie konieczności system kodów może obejmować dalsze podziały (np. C141 dla łagodnej powszechnej choroby, C142 dla poważniejszej choroby itp.). W przypadku stosowania kodów powinny być one łatwo dostępne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego wraz z odpowiednim wyjaśnieniem znaczenia kodów.

(3)  Mikrobiologicznych, chemicznych, serologicznych itd. (załączyć wyniki).


ZAŁĄCZNIK II

PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA

SEKCJA I

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA SPOŻYWCZEGO

Niniejsza sekcja określa szczegółowe zasady związane z kontrolami wzrokowymi w celu wykrywania pasożytów w produktach rybołówstwa.

ROZDZIAŁ I

DEFINICJE

1.

„Widoczny pasożyt” oznacza pasożyta bądź grupę pasożytów o rozmiarze, barwie i strukturze, które wyraźnie odróżniają się od tkanki rybnej.

2.

„Kontrola wzrokowa” oznacza niedestrukcyjne badanie ryb lub produktów rybołówstwa za pomocą optycznych przyrządów powiększających lub bez nich, w dobrych warunkach oświetleniowych dla ludzkiego wzroku, w razie potrzeby obejmujące badanie pod światło.

3.

„Badanie pod światło” oznacza w przypadku płastug lub filetów rybnych poddanie obserwacji przy równoczesnym umieszczeniu ryby pod światło w zaciemnionym pomieszczeniu w celu wykrycia pasożytów.

ROZDZIAŁ II

KONTROLA WZROKOWA

1.

Kontrola wzrokowa jest przeprowadzana na reprezentatywnej liczbie próbek. Personel odpowiedzialny za zakłady na lądzie i wykwalifikowany personel na pokładzie statków-przetwórni określa skalę i częstotliwość kontroli biorąc pod uwagę typ produktów rybołówstwa, ich pochodzenie geograficzne oraz wykorzystanie. Podczas produkcji wykwalifikowany personel musi przeprowadzić kontrolę wzrokową wypatroszonych ryb obejmującą jamy brzuszne, wątroby i ikry przeznaczone do spożycia przez ludzi. W zależności od stosowanego systemu patroszenia należy przeprowadzić kontrolę wzrokową:

a)

w przypadku patroszenia ręcznego, w sposób ciągły przez osobę patroszącą w czasie patroszenia i mycia;

b)

w przypadku patroszenia mechanicznego, przez badanie próbek przeprowadzane na reprezentatywnej liczbie próbek nie mniejszej niż 10 ryb na partię.

2.

Kontrola wzrokowa filetów rybnych lub płatów rybnych musi być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel podczas wykrawania i po filetowaniu lub cięciu na płaty. Jeżeli badanie indywidualne nie jest możliwe z powodu wielkości filetów lub czynności związanych z filetowaniem, należy sporządzić plan pobierania próbek, do którego ma wgląd właściwy organ zgodnie z rozdziałem II pkt 4 sekcji VIII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Jeżeli oświetlanie filetów sztucznym światłem jest konieczne z technicznego punktu widzenia, należy je ująć w planie pobierania próbek.

SEKCJA II

OBOWIĄZKI WŁAŚCIWYCH ORGANÓW

ROZDZIAŁ I

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI CAŁKOWITEGO AZOTU LOTNYCH ZASAD AMONOWYCH (N-LZA) DLA NIEKTÓRYCH KATEGORII PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA ORAZ METODY ANALIZY, KTÓRE NALEŻY STOSOWAĆ

1.

Nieprzetworzone produkty rybołówstwa, należące do kategorii gatunków wymienionych w rozdziale II, uznaje się za niezdatne do spożycia przez ludzi, jeżeli ocena organoleptyczna budzi wątpliwości co do świeżości tych produktów, a badania chemiczne wykazują, że następujące poziomy N-LZA zostały przekroczone:

a)

25 miligramów azotu/100 gramów mięsa w odniesieniu do gatunków określonych w pkt 1 rozdziału II;

b)

30 miligramów azotu/100 gramów mięsa w odniesieniu do gatunków określonych w pkt 2 rozdziału II;

c)

35 miligramów azotu/100 gramów mięsa w odniesieniu do gatunków określonych w pkt 3 rozdziału II;

Metoda odniesienia, którą należy stosować do kontroli poziomu N-LZA, obejmuje destylację ekstraktu odbiałczonego kwasem nadchlorowym określoną w rozdziale III.

2.

Destylację określoną w pkt l należy przeprowadzić z zastosowaniem aparatury odpowiadającej schematowi w rozdziale IV.

3.

Do kontroli poziomu N-LZA można stosować następujące rutynowe metody:

metoda mikrodyfuzji opisana przez Conwaya i Byrne’a (l 933),

metoda destylacji bezpośredniej opisana przez Antonacopoulosa (1968),

destylacja ekstraktu odbiałczonego kwasem trichlorooctowym (Komitet Codex Alimentarius ds. Ryb i Produktów Rybołówstwa (1968)).

4.

Próbka musi zawierać około 100 gramów mięsa pobranego co najmniej z trzech różnych miejsc i zmieszanych razem w procesie rozcierania.

Państwa Członkowskie jako metodę rutynową zalecają laboratoriom urzędowym metodę odniesienia określoną powyżej. W przypadku wątpliwości albo sporu dotyczącego wyników analiz wykonanych za pomocą jednej z rutynowych metod, do sprawdzania wyników badań można zastosować jedynie metodę odniesienia.

ROZDZIAŁ II

KATEGORIE GATUNKÓW, DLA KTÓRYCH USTALONO DOPUSZCZALNE WARTOŚCI N-LZA

1.

Sebastes spp., Helicolenus dactylopterus, Sebastichthys capensis.

2.

Gatunki z rodziny Pleuronectidae (z wyjątkiem halibuta: Hippoglossus spp.).

3.

Salmo salar, gatunki z rodziny Merlucciidae, gatunki z rodziny Gadidae.

ROZDZIAŁ III

OZNACZANIE STĘŻENIA N-LZA W RYBACH I PRODUKTACH RYBOŁÓWSTWA

Procedura odniesienia

1.   Cel i obszar zastosowania

Niniejsza metoda opisuje procedurę odniesienia stosowaną w celu określenia stężenia azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA) w rybach i produktach rybołówstwa. Procedura ta ma zastosowanie w przypadku stężenia N-LZA od 5 mg/100 g do co najmniej 100 mg/100 g.

2.   Definicja

Określenie „stężenie N-LZA” oznacza zawartość azotu lotnych zasad amonowych oznaczoną przy zastosowaniu opisanej procedury.

Stężenie jest wyrażone w mg/l00g.

3.   Krótki opis

Lotne zasady amonowe ekstrahuje się z próbki przy pomocy 0,6-molowego roztworu kwasu nadchlorowego. Po alkalinizacji ekstrakt poddaje się destylacji parowej, a składniki lotnych zasad są absorbowane w odbieralniku kwasowym. Stężenie N-LZA oznacza się za pomocą miareczkowania absorbowanych zasad.

4.   Odczynniki

O ile nie wskazano inaczej, należy stosować odczynniki czyste do analizy. Używana woda musi być destylowana lub demineralizowana i o co najmniej równorzędnej czystości. O ile nie wskazano inaczej, „roztwór” oznacza jeden następujących roztworów wodnych:

a)

roztwór kwasu nadchlorowego = 6 g/100 ml;

b)

roztwór wodorotlenku sodu = 20 g/100 ml;

c)

roztwór mianowany kwasu chlorowodorowego 0,05 mol/l ((0,05 N);

Uwaga:

W przypadku stosowania automatycznego aparatu destylacyjnego, miareczkowanie powinno się prowadzić przy pomocy mianowanego roztworu kwasu chlorowodorowego 0,01 mol/l ((0,01 N).

d)

roztwór kwasu borowego = 3 g/100 ml;

e)

silikonowy środek przeciwdziałający powstawaniu piany;

f)

roztwór fenoloftaleiny = l g/100 ml 95 % alkohol etylowy;

g)

roztwór wskaźnika (wskaźnik mieszany Tashiro) 2 g czerwieni metylowej i l g błękitu metylenowego rozpuszczone w 1 000 ml 95 % alkoholu etylowego.

5.   Przyrządy i wyposażenie dodatkowe

a)

Maszynka do mielenia mięsa pozwalająca uzyskać wystarczająco jednolite mielone mięso rybne.

b)

Wysokoobrotowy mikser o prędkości od 8 000 do 45 000 obrotów na minutę.

c)

Sączek karbowany o średnicy 150 mm, szybkofiltrujący.

d)

Biureta 5 ml, skalowana do 0,01 ml.

e)

Aparat do destylacji parowej. Aparat musi umożliwiać regulowanie różnych ilości pary oraz wytwarzanie stałej ilości pary w danym okresie. Musi on również gwarantować, że wolne zasady powstające podczas dodawania substancji alkalizujących nie ulatniają się.

6.   Realizacja

Ostrzeżenie: Przy stosowaniu kwasu nadchlorowego, który jest substancją silnie korozyjną, należy zachować należytą ostrożność i podjąć stosowne środki zapobiegawcze. Próbki należy, o ile to możliwe, przygotować natychmiast po ich otrzymaniu zgodnie z następującymi wskazówkami:

a)

Przygotowanie próbki

Próbka przeznaczona do analizy powinna być dokładnie zmielona w maszynce do mięsa określonej w pkt 5 lit. a). Do odpowiedniego pojemnika należy odważyć dokładnie 10 g + 0,1 g zmielonej próbki. Próbkę należy następnie zmieszać z 90,0 ml roztworu kwasu nadchlorowego określonego w pkt 4 lit. a), homogenizować przez dwie minuty w mikserze opisanym w pkt 5 lit. b), a następnie przefiltrować.

Tak otrzymany ekstrakt może być przechowywany przez co najmniej siedem dni w temperaturze od około 2 oC do 6 oC.

b)

Destylacja parowa

50,0 ml ekstraktu otrzymanego zgodnie z lit. a) należy umieścić w aparacie do destylacji parowej określonym w pkt 5 lit. e). W celu późniejszego sprawdzenia alkalinizacji ekstraktu dodaje się kilka kropel fenoloftaleiny określonej w pkt 4 lit. f). Po dodaniu kilku kropel silikonowego środka przeciwdziałającego powstawaniu piany do ekstraktu dodaje się 6,5 ml roztworu wodorotlenku sodu określonego w pkt 4 lit. b) i natychmiast rozpoczyna się destylację parową.

Destylację parową prowadzi się w taki sposób, aby w ciągu 10 minut otrzymać około 100 ml destylatu. Wylot rurki destylacyjnej jest zanurzony w odbieralniku z 100 ml roztworu kwasu borowego określonego w pkt 4 lit. d), do którego dodano od trzech do pięciu kropel roztworu wskaźnika określonego w pkt 4 lit. g). Dokładnie po 10 minutach zatrzymuje się proces destylacji. Wylot rurki destylacyjnej wyjmuje się z odbieralnika i przemywa wodą. Lotne zasady zawarte w roztworze odbieralnika oznacza się miareczkowaniem za pomocą mianowanego roztworu kwasu chlorowodorowego w sposób określony w pkt 4 lit. c).

W punkcie końcowym wartość pH powinna wynosić 5,0 + 0,1.

c)

Miareczkowanie

Wymagane są analizy podwójne. Zastosowana metoda jest poprawna, jeśli różnica pomiędzy analizami nie przekracza 2 mg/100 g.

d)

Próba ślepa

Próbę ślepą przeprowadza się w sposób określony w lit. b). Zamiast ekstraktu stosuje się 50,0 ml roztworu kwasu nadchlorowego określonego w pkt 4 lit. a).

7.   Obliczanie N-LZA

Miareczkując roztwór kwasu chlorowodorowego z odbieralnika zgodnie z pkt 4 lit. c), stężenie N-LZA oblicza się za pomocą poniższego równania:

Formula

V1 = objętość 0,01-molowego roztworu kwasu chlorowodorowego w ml dla próbki

V0 = objętość 0,01-molowego roztworu kwasu chlorowodorowego w ml dla próby ślepej

M = masa próbki w g.

Uwagi

1.

Wymagane są analizy podwójne. Zastosowana metoda jest poprawna, jeśli różnica pomiędzy analizami nie przekracza 2 mg/100 g.

2.

Sprzęt należy sprawdzić poprzez destylację roztworów NH4Cl równoważnych 50 mg N-LZA-/100 g.

3.

Standardowe odchylenie odtwarzalności Sr = 1,20 mg/100 g. Standardowe odchylenie porównywalności SR = 2,50 mg/100 g.

ROZDZIAŁ IV

APARAT DO DESTYLACJI PAROWEJ SŁUŻĄCY DO OZNACZANIA STĘŻENIA N-LZA

Image


ZAŁĄCZNIK III

UZNANE METODY BADANIA NA OBECNOŚĆ MORSKICH BIOTOKSYN

Właściwe organy oraz, w stosownych przypadkach, przedsiębiorstwa sektora spożywczego stosują następujące metody analityczne w celu sprawdzenia zgodności z limitami ustanowionymi w rozdziale V pkt 2 sekcji VII załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 dyrektywy Rady 86/609/EWG (1) przy stosowaniu metod biologicznych należy uwzględniać możliwości zastępowania, udoskonalenia i ograniczania.

ROZDZIAŁ I

METODA WYKRYWANIA TOKSYNY PARALITYCZNEJ (PSP)

1.

Zawartość toksyny paralitycznej (PSP) w jadalnych częściach mięczaków (w całym ciele lub jakiejkolwiek jego jadalnej części oddzielnie) należy wykrywać zgodnie z biologiczną metodą badania lub inną międzynarodowo uznaną metodą. Biologiczną metodę badania można stosować w połączeniu, o ile to konieczne, z inną metodą wykrywania saksytoksyny i wszystkich jej analogów, dla których istnieją normy.

2.

W przypadku zakwestionowania wyników metodą odniesienia jest metoda biologiczna.

ROZDZIAŁ II

METODA WYKRYWANIA TOKSYNY POWODUJĄCEJ AMNEZJĘ (ASP)

Całkowitą zawartość toksyny powodującej amnezję (ASP) w jadalnych częściach mięczaków (w całym ciele lub jakiejkolwiek jego jadalnej części oddzielnie) należy wykrywać za pomocą wysokoczułej chromatografii cieczowej (HPLC) lub innej uznanej metody.

W przypadku zakwestionowania wyników metodą odniesienia jest metoda HPLC.

ROZDZIAŁ III

METODA WYKRYWANIA TOKSYNY LIPOFILOWEJ

A.   Metody biologiczne

1.

Do wykrywania morskich toksyn określonych w rozdziale V pkt 2 lit. c)–e) sekcji VII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 można wykorzystać szereg procedur przeprowadzania prób biologicznych na myszach, różniących się pod względem materiału do analizy (gruczoł jelita środkowego lub całe zwierzę) i rozpuszczalników użytych do ekstrakcji i oczyszczania. Czułość i selektywność zależą od rodzaju rozpuszczalników użytych do ekstrakcji oraz oczyszczania i dlatego należy to uwzględnić przy wyborze metody, tak aby objęła ona pełny zakres toksyn.

2.

Próba biologiczna na jednej myszy, polegająca na przeprowadzeniu ekstrakcji przy użyciu acetonu, może być stosowana do wykrywania kwasu okadaikowego, dinofysistoksyn, pektenotoksyn i yessotoksyn. W razie konieczności w tej próbie można dodatkowo wprowadzić etap rozdzielenia mieszaniny ciecz/ciecz za pomocą układu octan etylu/woda lub dwuchlorometan/woda, w celu wyeliminowania ewentualnego wzajemnego przeszkadzania. Do wykrywania kwasów azaspirowych za pomocą niniejszej procedury, na poziomach określonych w regulacjach prawnych, jako materiał do analizy należy wykorzystać całe zwierzę.

3.

Do każdej próby należy użyć trzech myszy. Śmierć dwóch z trzech myszy w ciągu 24 godzin po wszczepieniu ekstraktu odpowiadającego 5 g gruczołu jelita środkowego lub 25 g całego ciała uznaje się za wynik dodatni na obecność jednej lub więcej toksyn określonych w rozdziale V pkt 2 lit. c)–e) sekcji VII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 w ilościach przekraczających określone poziomy.

4.

Próba biologiczna na myszach obejmująca ekstrakcję przy użyciu acetonu, po której następuje etap rozdzielenia mieszaniny ciecz/ciecz za pomocą eteru dietylowego, może być stosowana do wykrywania kwasu okadaikowego, dinofysistoksyn, pektenotoksyn i kwasów azaspirowych, natomiast nie może być zastosowana do wykrywania yessotoksyn, gdyż na etapie rozdzielenia mogą wystąpić straty tych toksyn. Do każdej próby należy użyć trzech myszy. Śmierć dwóch z trzech myszy w ciągu 24 godzin po wszczepieniu ekstraktu odpowiadającego 5 g gruczołu jelita środkowego lub 25 g całego ciała uznaje się za wynik dodatni na obecność kwasu okadaikowego, dinofysistoksyn, pektenotoksyn i kwasów azaspirowych w ilościach przekraczających poziomy określone w rozdziale V pkt 2 lit. c) i e) sekcji VII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

5.

Za pomocą próby biologicznej na szczurach można wykryć kwas okadaikowy, dionfysistoksyny i kwasy azaspirowe. Do każdej próby należy użyć trzech szczurów. Wystąpienie biegunki u któregokolwiek z nich uznaje się za wynik dodatni na obecność kwasu okadaikowego, dinofysistoksyn i kwasów azaspirowych w ilościach przekraczających poziomy określone w rozdziale V pkt 2 lit. c) i e) sekcji VII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

B.   Alternatywne metody wykrywania

1.

Szereg metod, takich jak wysokoczuła chromatografia cieczowa (HPLC) z detektorem fluorymetrycznym, chromatografia cieczowa (LC), spektrometria masowa (MS), testy immunologiczne i testy czynnościowe, takie jak próba hamowania aktywności fosfatazy, stosuje się jako metody alternatywne bądź uzupełniające w stosunku do biologicznych metod badania, pod warunkiem że zastosowane same lub w połączeniu z innymi pozwalają wykryć przynajmniej poniższe analogi, że nie są one mniej skuteczne niż metody biologiczne i że ich stosowanie zapewnia taki sam poziom ochrony zdrowia publicznego:

kwas okadaikowy i dionfysistoksyny: może być konieczne przeprowadzenie hydrolizy w celu wykrycia obecności DTX3,

pektenotoksyn: PTX1 oraz PTX2,

yessotoksyn: YTX, 45 OH YTX, homo YTX, oraz 45 OH homo YTX,

kwasów azaspirowych: AZA1, AZA2 oraz AZA3.

2.

W przypadku odkrycia nowych analogów mających znaczenie dla zdrowia publicznego, należy je uwzględnić w analizie. Normy muszą być dostępne zanim możliwe będzie przeprowadzenie analizy chemicznej. Całkowitą toksyczność oblicza się przy wykorzystaniu współczynników przeliczeniowych opartych na dostępnych danych dotyczących toksyczności dla każdej toksyny.

3.

Kryteria skuteczności tych metod należy określić po ich zatwierdzeniu zgodnie z międzynarodowo uzgodnionym protokołem.

4.

Metody biologiczne zostaną zastąpione przez alternatywne metody wykrywania po udostępnieniu materiałów odniesienia dla wykrywania toksyn określonych w rozdziale V sekcji VI załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, zatwierdzeniu tych metod i wprowadzeniu odpowiednich zmian w niniejszym rozdziale.


(1)  Dz.U. L 358 z 18.12.1986, str. 1.


ZAŁACZNIK IV

ZAWARTOŚĆ WAPNIA W MIĘSIE ODKOSTNIONYM MECHANICZNIE

Zawartość wapnia w mięsie odkostnionym mechanicznie określona w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004:

1)

nie przekracza 0,1 % (= 100 mg/100 g lub 1 000 ppm) świeżego produktu;

2)

jest ustalana za pomocą znormalizowanej metody międzynarodowej.


ZAŁĄCZNIK V

WYKAZY ZATWIERDZONYCH ZAKŁADÓW SEKTORA SPOŻYWCZEGO

ROZDZIAŁ I

DOSTĘP DO WYKAZÓW ZATWIERDZONYCH ZAKŁADÓW SEKTORA SPOŻYWCZEGO

W celu pomocy Państwom Członkowskim w udostępnianiu pozostałym Państwom Członkowskim i ogółowi społeczeństwa aktualnych wykazów zatwierdzonych zakładów sektora spożywczego Komisja zapewni witrynę internetową, na której każde Państwo Członkowskie zamieści link do krajowej witryny internetowej.

ROZDZIAŁ II

FORMAT KRAJOWYCH WITRYN INTERNETOWYCH

A.   Główny wykaz

1.

Każde Państwo Członkowskie przedstawia Komisji link internetowy do jednolitej krajowej witryny internetowej zawierającej główny wykaz zatwierdzonych zakładów sektora spożywczego zajmujących się produktami pochodzenia zwierzęcego, określonych w pkt 8.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

2.

Główny wykaz określony w pkt 1 mieści się na jednej stronie i jest sporządzony w jednym lub więcej języków urzędowych Wspólnoty.

B.   Organizacja

1.

Witryna internetowa zawierająca główny wykaz jest opracowana przez właściwy organ lub, w stosownych przypadkach, przez jeden z właściwych organów, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

2.

Główny wykaz zawiera linki do:

a)

innych stron internetowych umieszczonych w ramach tej samej witryny internetowej;

b)

witryn internetowych zarządzanych przez inne właściwe organy, jednostki lub, w stosownych przypadkach, instytucje, jeżeli niektóre wykazy zatwierdzonych zakładów sektora spożywczego nie są prowadzone przez właściwy organ określony w pkt 1.

ROZDZIAŁ III

UKŁAD I KODY WYKAZÓW ZATWIERDZONYCH ZAKŁADÓW SEKTORA SPOŻYWCZEGO

W celu zagwarantowania szerokiego dostępu do informacji na temat zatwierdzonych zakładów sektora spożywczego oraz w celu poprawy czytelności wykazów, określa się ich układ graficzny wraz z odpowiednimi informacjami i kodami.

ROZDZIAŁ IV

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zadania i działania określone w rozdziałach II i III są realizowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi publikowanymi przez Komisję.


ZAŁĄCZNIK VI

WZORY ŚWIADECTW ZDROWIA DLA PRZYWOZU ŻABICH UDEK, ŚLIMAKÓW, ŻELATYNY I KOLAGENU

SEKCJA I

ŻABIE UDKA I ŚLIMAKI

Wzory świadectw zdrowia dla przywozu żabich udek i ślimaków, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 853/2004, są zgodne ze wzorami ustanowionymi odpowiednio w części A i części B dodatku I do niniejszego załącznika.

SEKCJA II

ŻELATYNA

Bez uszczerbku dla innych szczegółowych przepisów prawodawstwa wspólnotowego, które co najmniej obejmują prawodawstwo dotyczące zakaźnych encefalopatii gąbczastych i hormonów, choć nie są do niego ograniczone, świadectwa zdrowia dla przywozu żelatyny i surowców do produkcji żelatyny, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 853/2004, są zgodne ze wzorami ustanowionymi odpowiednio w części A i części B dodatku II do niniejszego załącznika.

SEKCJA III

KOLAGEN

Bez uszczerbku dla innych szczegółowych przepisów prawodawstwa wspólnotowego, które co najmniej obejmują prawodawstwo dotyczące zakaźnych encefalopatii gąbczastych i hormonów, choć nie są do niego ograniczone, świadectwa zdrowia dla przywozu kolagenu i surowców do produkcji kolagenu, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 853/2004, są zgodne ze wzorami ustanowionymi odpowiednio w części A i części B dodatku III do niniejszego załącznika.

Dodatek I do załącznika VI

CZĘŚĆ A

WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA DLA PRZYWOZU SCHŁODZONYCH, ZAMROŻONYCH LUB PRZETWORZONYCH ŻABICH UDEK PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Image

Image

CZĘŚĆ B

WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA DLA PRZYWOZU POZBAWIONYCH SKORUP, GOTOWANYCH, PRZETWORZONYCH LUB KONSERWOWANYCH ŚLIMAKÓW PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Image

Image

Dodatek II do załącznika VI

CZĘŚĆ A

WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA DLA PRZYWOZU ŻELATYNY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Image

Image

CZĘŚĆ B

WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA DLA PRZYWOZU SUROWCÓW DO PRODUKCJI ŻELATYNY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Image

Image

Dodatek III do załącznika VI

CZĘŚĆ A

WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA DLA PRZYWOZU KOLAGENU PRZEZNACZONEGO DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Image

Image

CZĘŚĆ B

WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA DLA PRZYWOZU SUROWCÓW DO PRODUKCJI KOLAGENU PRZEZNACZONEGO DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Image

Image


ZAŁĄCZNIK VII

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 853/2004

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w sekcji I część B załącznika II wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 6 drugi akapit otrzymuje następujące brzmienie:

„BE, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE i UK.”;

b)

punkt 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8.

W przypadku nanoszenia znaku w zakładzie na terytorium Wspólnoty, znak ten musi być w kształcie owalnym oraz musi zawierać skrót CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB lub WE.”;

2)

w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a)

sekcja I rozdział IV pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8.

Tuszę i inne części ciała przeznaczone do spożycia przez ludzi trzeba poddać całkowitemu oskórowaniu, z wyjątkiem świń, głów owiec, kóz i cieląt oraz kończyn poniżej stawu nadgarstkowego i skokowego bydła, owiec i kóz. Z głowami i kończynami poniżej stawu nadgarstkowego i skokowego należy obchodzić się w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie.”;

b)

w sekcji II dodaje się rozdział VII w następującym brzmieniu:

„ROZDZIAŁ VII: ŚRODKI ZATRZYMUJĄCE WODĘ

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zapewniają, że mięso drobiowe, które poddano działaniu zmierzającemu w szczególności do zatrzymania wody, nie jest wprowadzane do obrotu jako świeże mięso, ale jako przetwory mięsne lub jest wykorzystywane w celu produkcji produktów przetworzonych.”;

c)

sekcja VIII rozdział V część E pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.

Produkty rybołówstwa otrzymane z ryb trujących pochodzących z następujących rodzin nie mogą być wprowadzane do obrotu: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae oraz Canthigasteridae. Świeże, przygotowane i przetworzone produkty rybołówstwa z rodziny Gempylidae, w szczególności Ruvettus pretiosus oraz Lepidocybium flavobrunneum, mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie w formie opakowań jednostkowych/zbiorczych i muszą być odpowiednio oznakowane w celu zapewnienia konsumentom informacji na temat metod ich przygotowania/gotowania oraz ryzyka związanego z obecnością substancji wywierających szkodliwy wpływ na przewód pokarmowy. Oprócz nazwy zwyczajowej na etykiecie należy zamieścić nazwę naukową.”;

d)

w sekcji IX wprowadza się następujące zmiany:

i)

rozdział I część II B pkt 1 lit. e) otrzymuje następujące brzmienie:

„e)

stosowano jedynie płyny do kąpieli strzyków lub spryskiwacze zatwierdzone lub zarejestrowane zgodnie z procedurami określonymi w dyrektywie 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1).”

ii)

rozdział II część II pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.

W przypadku poddawania surowego mleka lub przetworów mlecznych obróbce cieplnej przedsiębiorstwa sektora spożywczego muszą zagwarantować, że spełnia ona wymogi określone w rozdziale XI załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Przedsiębiorstwa te w szczególności gwarantują zgodność z wymienionymi specyfikacjami podczas wykorzystywania następujących procesów:

a)

pasteryzację przeprowadza się za pomocą obróbki polegającej na stosowaniu:

i)

wysokiej temperatury w krótkim przedziale czasowym (co najmniej 72 oC przez 15 sekund);

ii)

niskiej temperatury w długim przedziale czasowym (co najmniej 63 oC przez 30 minut); lub

iii)

innej kombinacji warunków czasowych i termicznych w celu uzyskania równoważnego rezultatu,

tak aby bezpośrednio po takiej obróbce produkty wykazywały, w stosownych przypadkach, ujemną reakcję w badaniu na obecność fosfatazy alkalicznej.”;

b)

obróbkę poprzez ultrawysoką temperaturę przeprowadza się za pomocą obróbki:

i)

obejmującej ciągły przepływ ciepła o wysokiej temperaturze w krótkim przedziale czasowym (nie mniej niż 135 oC w połączeniu z odpowiednim czasem utrzymywania się), tak aby w produkcie, który został poddany obróbce i jest przechowywany w zamkniętym aseptycznym pojemniku w temperaturze otoczenia, nie występowały zdolne do przeżycia mikroorganizmy lub przetrwalniki zdolne do wzrostu; oraz

ii)

wystarczającej do zapewnienia, że produkty zachowują stabilność mikrobiologiczną po inkubacji przez 15 dni w temperaturze 30 oC w zamkniętych pojemnikach lub przez 7 dni w temperaturze 55 oC w zamkniętych pojemnikach lub po zastosowaniu innej metody wykazującej, że przeprowadzono odpowiednią obróbkę cieplną.”;

e)

w sekcji X w rozdziale II wprowadza się następujące zmiany:

i)

część III pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5.

Po wybiciu każda cząstka płynnej masy jajecznej musi zostać jak najszybciej poddana przetworzeniu w celu wyeliminowania zagrożeń mikrobiologicznych lub zmniejszenia ich do dopuszczalnego poziomu. Partia, która nie została wystarczająco przetworzona, może zostać niezwłocznie poddana ponownemu przetworzeniu w tym samym zakładzie, jeżeli w wyniku tego procesu staje się ona zdatna do spożycia przez ludzi. W przypadku uznania partii za niezdatną do spożycia przez ludzi należy ją poddać denaturacji dla zapewnienia, że nie zostanie wykorzystana w celu spożycia przez ludzi.”;

ii)

część V pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.

W przypadku płynnej masy jajecznej etykieta określona w pkt 1 musi także zawierać wyrażenie: ‘niepasteryzowana płynna masa jajeczna – do obróbki w miejscu przeznaczenia’ oraz musi wskazywać datę i godzinę wybicia.”;

f)

w sekcji XIV dodaje się rozdział V w następującym brzmieniu:

„ROZDZIAŁ V: ZNAKOWANIE

Jednostkowe i zbiorcze opakowania żelatyny muszą zawierać wyrażenie: ‘żelatyna zdatna do spożycia przez ludzi’ i muszą wskazywać datę wyprodukowania.”.


(1)  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, str. 1.


ZAŁĄCZNIK VIII

ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 854/2004

W załącznikach I, II i III do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I, sekcja I rozdział III pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. a) akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„BE, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE i UK.”;

b)

litera c) otrzymuje następujące brzmienie:

„c)

w przypadku nanoszenia znaku w ubojni na terytorium Wspólnoty, znak ten musi i zawierać skrót CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB lub WE.”;

2)

w rozdziale II część A załącznika II pkt 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie:

„4.

Właściwy organ może zaliczyć do klasy B obszary, z których żywe małże można odławiać i wprowadzać do obrotu z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi tylko po obróbce w zakładach oczyszczania lub umieszczeniu w strefie sanitarnej, tak aby spełniały normy zdrowotne określone w pkt 3. Limit 4 600E. Coli na 100 g mięsa i płynu międzyskorupowego w przypadku żywych małży z tych obszarów nie może być przekroczony. Metodą odniesienia dla tego badania jest badanie metodą najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) w pięciu probówkach w trzykrotnym rozcieńczeniu, określone w normie ISO 16649-3. Można stosować metody alternatywne, jeżeli są one poddane walidacji w stosunku do metody odniesienia zgodnie z kryteriami zawartymi w normie EN/ISO 16140.

5.

Właściwy organ może zaliczyć do klasy C obszary, z których żywe małże można odławiać i wprowadzać do obrotu z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi tylko po obróbce w zakładach oczyszczania lub umieszczeniu w strefie sanitarnej, tak aby spełniały normy zdrowotne określone w pkt 3. Limit 46 000E. Coli na 100 g mięsa i płynu międzyskorupowego w przypadku żywych małży z tych obszarów nie może być przekroczony. Metodą odniesienia dla tego badania jest badanie metodą najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) w pięciu probówkach w trzykrotnym rozcieńczeniu, określone w normie ISO 16649-3. Można stosować metody alternatywne, jeżeli są one poddane walidacji w stosunku do metody odniesienia zgodnie z kryteriami zawartymi w normie EN/ISO 16140.”;

3)

załącznik III rozdział II część G pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.

Produkty rybołówstwa otrzymane z ryb trujących pochodzących z następujących rodzin nie mogą być wprowadzane do obrotu: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae oraz Canthigasteridae. Świeże, przygotowane i przetworzone produkty rybołówstwa z rodziny Gempylidae, w szczególności Ruvettus pretiosus oraz Lepidocybium flavobrunneum, mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie w formie opakowań jednostkowych/zbiorczych i muszą być odpowiednio oznakowane w celu zapewnienia konsumentom informacji na temat metod ich przygotowania/gotowania oraz ryzyka związanego z obecnością substancji wywierających szkodliwy wpływ na przewód pokarmowy. Oprócz nazwy zwyczajowej na etykiecie należy zamieścić nazwę naukową.”.


22.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/60


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2075/2005

z dnia 5 grudnia 2005 r.

ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 18 ust. 9 i 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2), (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (3) ustanawiają zasady dotyczące zdrowia i wymagania dotyczące żywności pochodzenia zwierzęcego oraz konieczne kontrole urzędowe.

(2)

W uzupełnieniu do tych zasad należy ustanowić bardziej szczegółowe wymagania w odniesieniu do włosieni. Mięso świń domowych i dzików, koni i innych gatunków zwierząt może być zarażone nicieniami z rodzaju Trichinella. Spożycie mięsa zarażonego włosieniem może powodować poważne choroby u ludzi. Należy wprowadzić odpowiednie środki w celu uniknięcia u ludzi chorób spowodowanych spożyciem mięsa zarażonego włosieniem.

(3)

W dniu 22 listopada 2001 r. Komitet Naukowy ds. Środków Weterynaryjnych dotyczących Zdrowia Publicznego przyjął opinię w sprawie włośnicy (trichinellosis), epidemiologii, metod wykrywania oraz produkcji świń wolnych od włosienia. Dnia 1 grudnia 2004 r. panel naukowy ds. zagrożeń biologicznych (BIOHAZ) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności przyjął opinię na temat adekwatności i szczegółów dotyczących metod mrożenia pozwalających na spożycie przez ludzi mięsa zarażonego Trichinella lub Cysticercus. W dniach 9–10 marca 2005 r. BIOHAZ przyjął opinię na temat oceny ryzyka powtórzonej kontroli zwierząt na ubój w obszarach o niskim powszechnym występowaniu włosienia.

(4)

Dyrektywa Rady 77/96/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie badań świeżego mięsa wieprzowego na obecność włosieni (trichinella spiralis) przed przywozem z państw trzecich (4) została uchylona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. uchylającą niektóre dyrektywy dotyczące higieny i warunków zdrowia przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zmieniającą dyrektywy Rady 89/662/EWG i 92/118/EWG oraz decyzję Rady 95/408/WE (5).

(5)

Zatwierdzono różne metody laboratoryjne dla wykrywania włosieni w świeżym mięsie. Metoda wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania jest zalecana jako wiarygodna metoda do rutynowego stosowania. Rozmiar próbki do analizy pod kątem występowania pasożytów powinien zostać powiększony, jeżeli próbka nie może zostać pobrana w miejscach szczególnie narażonych i jeżeli rodzaj lub gatunek zwierzęcia jest bardziej narażony na zarażenie. Badanie trychinoskopowe nie wykrywa nieotorbionych gatunków Trichinella zarażających zwierzęta domowe i leśne oraz ludzi i nie spełnia już swoich zadań jako metoda wykrywania do standardowego stosowania. Badanie trychinoskopowe powinno być stosowane jedynie w wyjątkowych okolicznościach do badania niewielkiej liczby zwierząt poddawanych ubojowi tygodniowo, pod warunkiem że przedsiębiorstwa sektora spożywczego podejmą stosowne środki, aby przetwarzać mięso w taki sposób, że jego spożycie będzie całkowicie bezpieczne dla ludzi. Należy jednak zastąpić tę metodę bardziej wiarygodną metodą wykrywania w trakcie okresu przejściowego. Inne metody, takie jak testy serologiczne, mogą być użyteczne do celów kontrolnych, po zatwierdzeniu testów przez wspólnotowe laboratorium referencyjne, zaraz po tym jak to laboratorium zostanie wyznaczone przez Komisję. Testy serologiczne nie nadają się do wykrywania zarażenia włosieniem u poszczególnych zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

(6)

Mrożenie mięsa w określonych warunkach może zniszczyć wszelkie znajdujące się w nim pasożyty, ale pewne gatunki włosienia występujące u zwierząt łownych i koni są odporne na mrożenie przeprowadzane przy zastosowaniu zalecanych kombinacji temperatury i czasu.

(7)

Gospodarstwa powinny być oficjalnie uznawane przez właściwe organy za wolne od włosieni, o ile będą spełniać określone warunki. Tuczniki pochodzące z tych gospodarstw będą zwolnione z kontroli w odniesieniu do włosieni. Kategorie gospodarstw powinny być oficjalnie uznawane przez właściwe organy za wolne od włosieni, o ile będą spełniać określone warunki. Pozwoli to na zmniejszenie liczby kontroli na miejscu przeprowadzanych przez właściwe organy, ale jest możliwe jedynie w Państwach Członkowskich, w historii których miało miejsce niskie powszechne występowanie choroby.

(8)

Regularne kontrole świń domowych i dzików, koni, lisów oraz innych wskazanych zwierząt są ważnym narzędziem oceny zmian w występowaniu choroby. Należy przedstawiać wyniki tych kontroli w rocznych sprawozdaniach zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/99/WE z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych (6).

(9)

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 nie odnosi się do zwierząt łownych i ich mięsa bezpośrednio dostarczanych konsumentowi końcowemu lub lokalnym przedsiębiorstwom handlu detalicznego zapewniającym dostawy dla konsumentów końcowych. Wobec powyższego Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za przyjęcie krajowych środków w celu ograniczenia ryzyka otrzymania przez konsumenta końcowego mięsa dzików zarażonego włosieniem.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia „włosień” oznacza wszelakie nicienie z rodzaju Trichinella.

ROZDZIAŁ II

ZOBOWIĄZANIA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW I PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA SPOŻYWCZEGO

Artykuł 2

Pobieranie próbek z tusz

1.   Należy systematycznie pobierać próbki z tusz świń domowych w ubojniach w ramach badania poubojowego.

Należy pobrać próbkę z każdej tuszy, a następnie zbadać ją pod kątem występowania włosienia, w laboratorium wyznaczonym przez właściwy organ, przy wykorzystaniu jednej z następujących metod wykrywania:

a)

referencyjna metoda wykrywania ustanowiona w rozdziale I załącznika I; lub

b)

równoważna metoda wykrywania ustanowiona w rozdziale II załącznika I.

2.   W oczekiwaniu na wyniki badań na występowanie włosienia i pod warunkiem zagwarantowania przez przedsiębiorstwo sektora spożywczego możliwości pełnego prześledzenia drogi produktu,

a)

takie tusze mogą zostać pokrojone na maksymalnie sześć części w ubojni lub zakładzie rozbioru w znajdującym się na tym samym terenie co ubojnia („siedziba”);

b)

w drodze odstępstwa od przepisów lit. a) i w następstwie zatwierdzenia przez właściwy organ, takie tusze mogą zostać pokrojone w zakładzie rozbioru stanowiącym część ubojni lub od niej oddzielonym, pod warunkiem że:

i)

procedura ta jest przeprowadzana pod nadzorem właściwego organu;

ii)

tusza lub jej części kierowane są do nie więcej niż jednego zakładu rozbioru;

iii)

zakład rozbioru znajduje się na terytorium Państwa Członkowskiego; oraz

iv)

w przypadku pozytywnych wyników wszystkie części tuszy uznaje się za niezdatne do spożycia przez ludzi.

3.   Należy systematycznie pobierać próbki z tusz koni, dzików oraz innych hodowlanych i dzikich gatunków zwierząt zagrożonych zarażeniem włosieniem w ubojniach lub zakładach przetwórczych zwierząt łownych jako część badania poubojowego.

Nie należy przeprowadzać takiego pobierania próbek w przypadku, gdy właściwe organy ustaliły za pomocą oceny ryzyka, że zagrożenie zakażeniem włosieniem danego hodowlanego lub dzikiego gatunku jest znikome.

Należy pobrać próbkę z każdej tuszy, a następnie zbadać ją zgodnie z załącznikami I i III w laboratorium wyznaczonym przez właściwy organ

Artykuł 3

Odstępstwa

1.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 2 ust. 1, mięso świń domowych poddane obróbce mrożeniem zgodnie z załącznikiem II pod nadzorem właściwych organów zwalnia się z badania na występowanie włosienia.

2.   W drodze odstępstwa od przepisów art. 2 ust. 1, tusze i mięso świń domowych hodowanych jedynie do tuczenia i uboju zwalnia się z badania na występowanie włosienia, jeżeli zwierzęta pochodzą z:

a)

gospodarstwa lub kategorii gospodarstw, które zostały oficjalnie uznane przez właściwe organy za wolne od włosienia zgodnie z procedurą określoną w rozdziale II załącznika IV;

b)

regionu, w którym zagrożenie włosieniem u świń domowych jest oficjalnie uznane za znikome na podstawie:

i)

odpowiedniego powiadomienia przesłanego przez zainteresowane Państwo Członkowskie Komisji i innym Państwom Członkowskim wraz ze sprawozdaniem wstępnym zawierającym informacje określone w rozdziale II D załącznika IV; oraz

ii)

zatwierdzenia regionu jako takiego, w którym zagrożenie włosieniem jest znikome zgodnie z następującą procedurą:

 

Od chwili otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ppkt i), pozostałe Państwa Członkowskie mają trzy miesiące na przesłanie Komisji uwag na piśmie. Jeżeli Komisja lub Państwa Członkowskie nie zgłaszają sprzeciwu, region uznaje się za taki, w którym zagrożenie włosieniem jest znikome i w czasie uboju mięso świń domowych zwolnione jest z badania na obecność włosienia.

 

Komisja publikuje listę regionów uznanych za regiony, w których zagrożenie włosieniem jest znikome na swojej stronie internetowej.

3.   W przypadkach, w których właściwy organ zastosował odstępstwo zgodnie ust. 2, zainteresowane Państwo Członkowskie przedstawia Komisji sprawozdanie roczne zawierające informacje określone w rozdziale II D załącznika IV zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy 2003/99/WE.

Jeżeli Państwo Członkowskie nie przedstawi sprawozdania rocznego lub dane sprawozdanie roczne nie będzie spełniało celów niniejszego artykułu, wówczas odstępstwo nie będzie już miało zastosowania do danego Państwa Członkowskiego.

Artykuł 4

Badanie na występowanie włosienia i stosowanie znaku jakości zdrowotnej

1.   Tusze, o których mowa w art. 2, lub ich części, z wyłączeniem tusz wymienionych w art. 2 ust. 2 lit. b), nie mogą opuścić terenu ubojni zanim nie okaże się, że wyniki badań na występowanie włosienia, którym je poddano, są negatywne.

Podobnie, inne części zwierzęcia przeznaczone do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt, zawierające tkankę mięśni prążkowanych, nie mogą opuścić terenu ubojni zanim nie okaże się, że wyniki badań na występowanie włosienia, którym je poddano, są negatywne.

2.   Odpady zwierzęce i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi i niezawierające mięśni prążkowanych mogą opuścić teren ubojni zanim będą dostępne wyniki badań na występowanie włosienia.

Jednak właściwy organ może zażądać przeprowadzenia badań na występowanie włosienia lub uprzedniego przetworzenia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed wydaniem pozwolenia na opuszczenie terenu ubojni.

3.   W przypadku, w którym właściwy organ oficjalnie zatwierdzi procedurę przestrzeganą w ubojni zapewniającą, że żadne części badanych tusz nie mogą opuścić terenu ubojni zanim nie okaże się, że wyniki ich badań na występowanie włosienia są negatywne, można zastosować znak jakości zdrowotnej określony w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 zanim będą dostępne wyniki badań na występowanie włosienia.

Artykuł 5

Szkolenie

a)

programie kontroli jakości testów używanych do wykrywania włosienia; oraz

b)

regularnej ocenie procedur badania, rejestrowania i analizy stosowanych w laboratorium.

Artykuł 6

Metody wykrywania

1.   Należy stosować metody wykrywania ustanowione w rozdziałach I i II załącznika I do badania próbek, jak określono w art. 2:

a)

tam gdzie istnieją podstawy do podejrzewania zarażenia włosieniem; lub

b)

jeżeli wcześniej, przy badaniu trychinoskopowym próbek pochodzących z tego samego gospodarstwa, określonym w art. 16 ust. 1, otrzymano wynik pozytywny.

2.   Należy przekazać wszystkie pozytywne próbki do krajowego laboratorium referencyjnego lub wspólnotowego laboratorium referencyjnego w celu określenia występującego gatunku włosienia.

Artykuł 7

Plany interwencyjne

Właściwe organy Państw Członkowskich przygotują do dnia 31 grudnia 2006 r. plan interwencyjny opisujący wszystkie działania, które należy podjąć w przypadku gdy próbki, jak określono w art. 2 i 16, wykażą pozytywne wyniki w badaniach na obecność włosienia. Plan ten powinien zawierać szczegóły obejmujące:

a)

umożliwienie prześledzenia drogi zarażonej tuszy i jej części zawierających tkankę mieśniową;

b)

środki postępowania z zarażonymi tuszami i ich częściami;

c)

poszukiwanie źródeł zarażenia i jego rozprzestrzeniania się wśród fauny;

d)

wszelkie środki, które należy podjąć na poziomie konsumenta;

e)

środki, które należy podjąć, jeśli nie można zidentyfikować zarażonej tuszy w ubojn;

f)

określenie występujących gatunków włosienia.

Artykuł 8

Oficjalne uznawanie gospodarstw za wolne od włosienia

Właściwy organ może oficjalnie uznawać gospodarstwa lub kategorie gospodarstw rolnych za wolne od włosienia, o ile zostaną spełnione następujące wymagania:

a)

w przypadku gospodarstw wymagania ustanowione w rozdziałach I i II A, B i D załącznika IV;

b)

w przypadku kategorii gospodarstw wymagania ustanowione w rozdziale II C i D załącznika IV.

Artykuł 9

Zobowiązania przedsiębiorstw sektora spożywczego do dostarczania informacji

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zarządzające gospodarstwami uznanymi za wolne od włosienia informują właściwe organy o jakimkolwiek wymogu określonym w rozdziałach I i II B załącznika IV, który przestaje być spełniany, lub jakiejkolwiek innej zmianie, która może wpłynąć na status gospodarstw wolnych od włosienia.

Artykuł 10

Kontrola gospodarstw wolnych od włosienia

Właściwy organ zapewnia okresowe przeprowadzanie kontroli gospodarstw wolnych od włosienia.

Częstotliwość kontroli będzie uzależniona od poziomu ryzyka przy uwzględnieniu historii choroby, częstotliwości jej występowania, wcześniejszych wyników badań, regionu geograficznego, lokalnej podatnej fauny, praktyk hodowlanych, nadzoru weterynaryjnego oraz zgodności hodowców.

Właściwy organ zapewnia badania wszystkich hodowlanych macior i knurów pochodzących z gospodarstw wolnych od włosienia zgodnie z art. 2 ust. 1.

Artykuł 11

Programy monitorowania

Właściwy organ wdraża program monitorowania obejmujący świnie domowe, konie i inne gatunki zwierząt podatne na włosienia pochodzące z gospodarstw lub kategorii gospodarstw uznanych za wolne od włosienia lub z regionów uznanych za takie, w których zagrożenie włosieniem u świń domowych jest znikome, w celu zbadania, czy zwierzęta są rzeczywiście wolne od włosienia.

Częstotliwość badań, liczba zwierząt poddawanych badaniu oraz plan pobierania próbek powinny być określone w programie monitorowania. W tym celu próbki mięsa należy pobierać i badać na obecność pasożytów włosienia zgodnie z rozdziałami I i II załącznika I.

Program monitorowania może obejmować metody serologiczne jako dodatkowe narzędzie po zatwierdzeniu odpowiednich testów przez wspólnotowe laboratorium referencyjne.

Artykuł 12

Wycofywanie oficjalnego uznania gospodarstw za wolne od włosienia lub oficjalnego uznania regionów za takie, w których zagrożenie włosieniem jest znikome

1.   W przypadku gdy wyniki badań na obecność włosienia u świni domowej lub innego gatunku zwierząt zagrożonego zarażeniem włosieniem, pochodzącego z gospodarstwa oficjalnie uznanego za wolne od włosienia, będą pozytywne, właściwy organ niezwłocznie:

a)

wycofuje oficjalne uznanie gospodarstwa za wolne od włosienia;

b)

bada wszystkie świnie domowe w czasie uboju zgodnie z art. 2 ust. 1 oraz przeprowadza testy serologiczne na wszystkich zwierzętach zagrożonych zarażeniem włosieniem znajdujących się w gospodarstwie po zatwierdzeniu odpowiedniego testu przez wspólnotowe laboratorium referencyjne;

c)

odnajduje i bada wszystkie zwierzęta hodowlane, które przybyły do gospodarstwa oraz w miarę możliwości wszystkie te, które opuściły gospodarstwo przynajmniej sześć miesięcy przed pozytywnymi wynikami; w tym celu próbki mięsa należy pobierać i badać na obecność pasożytów włosienia przy zastosowaniu metod wykrywania opisanych w rozdziałach I i II załącznika I; testy serologiczne mogą być stosowane po zatwierdzeniu odpowiedniego testu przez wspólnotowe laboratorium referencyjne;

d)

w miarę możliwości bada zakres zarażenia pasożytem wynikający z dystrybucji mięsa świń domowych poddawanych ubojowi w okresie poprzedzającym pozytywne wyniki badań;

e)

przekazuje informacje Komisji i innym Państwom Członkowskim;

f)

rozpoczyna badanie epidemiologiczne celem wyjaśnienia przyczyn zarażenia;

g)

zwiększa częstotliwość badań i zakres programu monitorowania przewidzianego w art. 11;

h)

podejmuje odpowiednie środki, w przypadku gdy nie można zidentyfikować zarażonej tuszy w ubojni;

i)

zwiększa rozmiar każdej pobieranej do badań próbki mięsa podejrzanych tusz; lub

ii)

zgłasza tusze niezdatne do spożycia przez ludzi; oraz

iii)

podejmuje odpowiednie środki usuwania podejrzanych lub wykazujących w badaniach pozytywny wynik tusz lub ich części.

2.   Właściwy organ wycofuje oficjalne uznanie gospodarstw lub kategorii gospodarstw za wolne od włosienia w przypadku gdy:

i)

którykolwiek z wymogów ustanowionych w rozdziałach I lub II załącznika IV przestaje być spełniany;

ii)

wyniki serologiczne lub badania laboratoryjne pobranych próbek tusz świńskich wykazują, że gospodarstwo lub kategoria gospodarstw nie mogą być dłużej uznawane za wolne od włosienia.

3.   Jeśli informacje z programu monitorowania lub programu monitorowania dzikich zwierząt wykazują, że region nie może być dłużej uznawany za region, w którym zagrożenie włosieniem u świni domowej jest znikome, Komisja wycofuje region z listy i informuje o tym pozostałe Państwa Członkowskie

4.   Po wycofaniu oficjalnego uznania gospodarstw za wolne od włosienia, gospodarstwa mogą ponownie zostać uznane za wolne od włosienia po usunięciu określonych problemów i spełnieniu wymogów ustanowionych w rozdziale II A załącznika IV w sposób satysfakcjonujący dla właściwego organu.

ROZDZIAŁ III

PRZYWÓZ

Artykuł 13

Wymogi zdrowotne w odniesieniu do przywozu

Mięso gatunków zwierząt, które mogą być nosicielami włosienia, zawierające mięśnie prążkowane i pochodzące z kraju trzeciego, może być przywożone do Wspólnoty jedynie jeżeli przed wywozem zostało przebadane na obecność włosienia w danym kraju trzecim.

Takie badanie należy przeprowadzić zgodnie z art. 2 na całej tuszy lub, w razie niezrobienia tego, na każdej półtuszy, ćwierćtuszy lub jej części.

Artykuł 14

Odstępstwa od art. 13

1.   Mięso świni domowej może być przywożone bez przechodzenia badań, o których mowa w art. 13, pod warunkiem że pochodzi z gospodarstwa w kraju trzecim, które zostało uznane przez Wspólnotę za oficjalnie wolne od włosienia zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 na podstawie wniosku właściwego organu tego kraju, do którego dołączono sprawozdanie dla Komisji przedstawiające dowody, że wymogi określone w rozdziale I załącznika IV są spełnione.

2.   Mięso świni domowej może być przywożone bez przechodzenia badań, o których mowa w art. 13, pod warunkiem że zostało poddane obróbce mrożeniem zgodnie z załącznikiem II, przeprowadzonej pod nadzorem właściwego organu w kraju trzecim.

Artykuł 15

Dokumenty

Świadectwa zdrowia towarzyszące przywozowi mięsa, o których mowa w art. 13, powinny być opatrzone oświadczeniem urzędowego lekarza weterynarii oznajmującym, że:

a)

mięso zostało przebadane w kraju trzecim pochodzenia zgodnie z art. 13; lub

b)

mięso spełnia wymagania określone w art. 14 ust. 1 lub 2.

Dokument ten w oryginale towarzyszy przywozowi mięsa, o ile nie udzielono zwolnienia zgodnie z art. 14 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 854/2004.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 16

Przepisy przejściowe

1.   Państwo Członkowskie może pozwolić na zastosowanie badania trychinoskopowego, określonego w rozdziale III załącznika I, w stosunku do świń domowych i dzików w wyjątkowych przypadkach do dnia 31 grudnia 2009 r., jeżeli:

a)

należy przebadać pojedyncze tusze, jak określono w art. 2 w zakładzie, który dokonuje uboju nie więcej niż 15 świń domowych dziennie albo 75 świń domowych tygodniowo lub przygotowuje do wprowadzenia na rynek nie więcej niż 10 dzików dziennie; oraz

b)

metody wykrywania ustanowione w rozdziałach I i II załącznika I nie są dostępne.

2.   W przypadku stosowania badania trychinoskopowego właściwy organ zapewnia, że:

a)

mięso jest oznakowane znakiem jakości zdrowotnej, który wyraźnie różni się od znaku jakości zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 853/2004, oraz mięso jest bezpośrednio dostarczane konsumentowi końcowemu lub lokalnym przedsiębiorstwom handlu detalicznego zapewniającym dostawy dla konsumentów końcowych; oraz

b)

mięso nie jest używane do wytwarzania produktów, których proces produkcyjny nie powoduje zniszczenia włosienia.

Artykuł 17

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 206, sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 83.

(2)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55, sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 22.

(3)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1, sprostowanie w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1.

(4)  Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 67.

(5)  Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33, sprostowanie w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12.

(6)  Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31.


ZAŁĄCZNIK I

Metody wykrywania

ROZDZIAŁ I

REFERENCYJNA METODA WYKRYWANIA

Metoda wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania

1.   Aparatura oraz odczynniki:

a)

nóż lub nożyczki i pinceta do pobierania próbek;

b)

tace z oznaczonymi 50 polami, z których każde może pomieścić próbki o wadze około 2 g mięsa, lub inne narzędzia zapewniające równorzędne gwarancje w odniesieniu do identyfikacji pochodzenia próbek;

c)

malakser z ostrym tnącym ostrzem. Jeżeli próbki są większe niż 3 g, należy użyć rozdrabniacza do mięsa z otworami o wymiarach od 2 do 4 mm lub należy użyć nożyczek. W przypadku zamrożonego mięsa lub języka (po usunięciu warstwy wierzchniej, której nie można wytrawić) potrzebny jest rozdrabniacz do mięsa i należy istotnie zwiększyć rozmiar próbki;

d)

mieszadła magnetyczne, z płytką o temperaturze regulowanej termostatem i pokrytymi teflonem prętami mieszającymi, o długości około 5 cm;

e)

szklane stożkowe rozdzielacze o pojemności przynajmniej 2 litrów, w miarę możliwości zaopatrzone w teflonowe zatyczki bezpieczeństwa;

f)

statywy, pierścienie i uchwyty;

g)

sita z siatki ze stali nierdzewnej, z oczkami 180 mikronów o średnicy zewnętrznej 11 cm;

h)

lejki o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 12 cm, do umieszczenia sit;

i)

szklane zlewki o pojemności 3 litrów;

j)

szklane kalibrowane cylindry o pojemności około 100 ml lub cylindry wirówkowe;

k)

trychinoskop z poziomym pulpitem lub stereomikroskop optyczny z zespołem lusterkowym oraz źródłem światła o regulowanej intensywności;

l)

kilka płytek Petriego o średnicy 9 cm (w przypadku zastosowania stereomikroskopu), podzielonych od spodu na pola do badań 10 x 10 mm przy użyciu spiczastego przyrządu;

m)

rynienka do liczenia larw (do stosowania z trychinoskopem) wykonana z akrylowych płytek o grubości 3 mm w sposób następujący:

i)

dno rynienki, podzielone na pola, o wymiarach 180 x 40 mm;

ii)

boki o wymiarach 230 x 20 mm;

iii)

szczyty o wymiarach 40 x 20 mm. Dno i szczyty rynienki umieszcza się między jej bokami, tworząc w ten sposób dwa uchwyty na końcach. Dno rynienki podwyższa się 7–9 mm od podstawy ramy utworzonej przez boki i szczyty. Elementy muszą być połączone odpowiednim dla danego materiału klejem;

n)

folia aluminiowa;

o)

kwas chlorowodorowy 25 %,

p)

pepsyna o mocy: 1:10 000 NF (Narodowy Receptariusz USA) odpowiadającej 1:12 500 BP (Farmakopea Brytyjska) lub 2 000 FIP (Międzynarodowa Federacja Farmacji);

q)

woda z kranu podgrzana do temperatury 46–48 oC;

r)

waga o dokładności do 0,1 g;

s)

naczynia metalowe o pojemności od 10 do 15 litrów do zbierania pozostałego płynu wytrawiającego;

t)

pipety w różnych rozmiarach (1, 10 i 25 ml) oraz uchwyty do pipet;

u)

termometr o dokładności ± 0,5 oC i o zakresie 1–100 oC;

v)

syfon do wody z kranu.

2.   Pobieranie próbek i ilości do wytrawiania

a)

W przypadku całych tusz świń domowych pobiera się próbkę o wadze przynajmniej 1 g z filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej. Można użyć specjalnych szczypczyków do włosieni pod warunkiem zagwarantowania dokładności między 1,00 a 1,15 g.

W przypadku hodowlanych macior i knurów pobiera się większą próbkę o wadze przynajmniej 2 g z filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej.

W przypadku braku filarów przepony pobiera się próbkę dwukrotnie większą – 2 g (lub 4 g w przypadku hodowlanych macior i knurów) z części żebrowej lub mostkowej przepony, lub z mięśni żuchwowych, języka lub z mięśni brzusznych.

b)

W przypadku kawałków mięsa pobiera się próbkę o wadze przynajmniej 5 g z mięśni prążkowanych, o małej zawartości tłuszczu oraz, w miarę możliwości, z miejsca w pobliżu kości lub ścięgien. Próbkę tego samego rozmiaru należy pobrać z mięsa, które nie ma być dokładnie gotowane lub nie jest przeznaczone do innych rodzajów przetwarzania poubojowego.

c)

W przypadku zamrożonych próbek do analizy pobiera się próbkę o wadze przynajmniej 5 g z mięśni prążkowanych.

Waga próbek mięsa odnosi się do próbki mięsa niezawierającej jakiegokolwiek tłuszczu i powięzi. Należy szczególnie uważać przy pobieraniu próbek mięśnia z języka w celu uniknięcia skażenia warstwą wierzchnią języka, której nie można wytrawić, co może uniemożliwić odczyt osadu.

3.   Procedura

I.   Tworzenie próby zbiorczej (po 100 próbek jednocześnie)

a)

16 ± 0,5 ml kwasu chlorowodorowego dodaje się do zlewki o pojemności 3 litrów zawierającej 2,0 litra wody z kranu podgrzanej do temperatury od 46 do 48 oC; w zlewce umieszcza się pręt mieszający, zlewkę umieszcza się na podgrzanej płytce grzewczej i zaczyna się proces mieszania.

b)

Dodaje się 10 ± 0,2 g pepsyny.

c)

100 g próbek pobranych zgodnie z pkt 2 rozdrabnia się w malakserze.

d)

Rozdrobnione mięso przenoszone jest do 3-litrowej zlewki zawierającej wodę, pepsynę i kwas chlorowodorowy.

e)

Wkładkę mieszającą malaksera wielokrotnie wkłada się do zlewki z płynem wytrawiającym, a pojemnik malaksera jest przemywany niewielką ilością płynu wytrawiającego w celu usunięcia przyczepionych skrawków mięsa.

f)

Zlewka jest przykryta folią aluminiową.

g)

Mieszadło magnetyczne należy wyregulować tak, aby utrzymywało stałą temperaturę 44–46 oC podczas całego procesu mieszania. Podczas procesu mieszania płyn wytrawiający musi wirować z dostatecznie dużą prędkością, aby uzyskać głęboki wir bez rozpryskiwania.

h)

Płyn wytrawiający mieszany jest aż do uzyskania jednolitej masy (około 30 minut). Następnie mieszadło wyłącza się, a płyn wytrawiający przelewa się przez sito do rozdzielacza sedymentacyjnego. Przy przetwarzaniu niektórych rodzajów mięsa (języka, dziczyzny itp.) może być konieczny dłuższy czas trawienia (nieprzekraczający 60 minut).

i)

Proces trawienia uważany jest za zadowalający, jeżeli nie więcej niż 5 % początkowej wagi próbki pozostaje na sicie.

j)

Płyn w rozdzielaczu odstawia się na 30 minut.

k)

Po 30 minutach płyn z osadem w ilości 40 ml szybko przelewa się do kalibrowanego cylindra lub cylindra wirówki.

l)

Płyn wytrawiający i inne płynne odpady pozostawiane są na tacy do chwili zakończenia odczytywania wyników.

m)

Próbkę 40 ml pozostawia się na 10 minut. Następnie ostrożnie odsysa się 30 ml cieczy sklarowanej nad osadem (supernatant), pozostawiając objętość wynoszącą nie więcej niż 10 ml.

n)

Pozostałe 10 ml osadu przelewa się do rynienki liczenia larw lub na płytkę Petriego.

o)

Następnie cylinder lub rurkę wirówki przepłukuje się 10 ml wody z kranu, którą dodaje się do próbki w rynience do liczenia larw lub płytce Petriego. Następnie próbkę bada się pod trychinoskopem lub stereomikroskopem w powiększeniu 15–20 razy. Wizualizacja przy użyciu innych technik jest dozwolona, pod warunkiem że badanie dodatnich próbek kontrolnych wykazało takie same lub lepsze wyniki od tradycyjnych metod wizualizacji. We wszystkich przypadkach do badania podejrzanych obszarów lub kształtów przypominających pasożyty należy stosować większe powiększenia 60–100 razy.

p)

Badanie należy wykonywać bezzwłocznie. W żadnym wypadku badania nie można odkładać na dzień następny.

Jeżeli płyny nie zostały zbadane w czasie 30 minut od ich sporządzenia, należy oczyścić je w następujący sposób. Próbkę końcową o objętości około 40 ml przelewa się do kalibrowanego cylindra i pozostawia na 10 minut. Następnie odsysa się 30 ml cieczy sklarowanej nad osadem, pozostawiając objętość wynoszącą 10 ml. Tę objętość uzupełnia się wodą z kranu do 40 ml. Po upływie kolejnych 10 minut ponownie odsysa się 30 ml cieczy sklarowanej nad osadem pozostawiając nie więcej niż 10 ml do badania na płytce Petriego lub na rynience do liczenia larw. Kalibrowany cylinder przepłukuje się nie więcej niż 10 ml wody z kranu, którą następnie dodaje się do próbki na płytce Petriego lub na rynience do liczenia larw w celu zbadania.

Jeżeli osad w czasie badania jest mętny, próbkę przelewa się do kalibrowanego cylindra i uzupełniona wodą z kranu do objętości 40 ml, po czym należy zastosować powyższą procedurę. Procedurę można powtórzyć od 2 do 4 razy aż do osiągnięcia przez płyn przejrzystości wystarczającej do wiarygodnego odczytu.

II.   Próbki złożone poniżej 100 g

W razie potrzeby można dodać do 15 g do 100 g całkowitej próby zbiorczej i badać razem z tymi próbkami zgodnie z 3 I. Więcej niż 15 g musi być badane jako próba zbiorcza. Dla prób złożonych do 50 g objętość płynu wytrawiającego i składników można zredukować do 1 litra wody, 8 ml kwasu chlorowodorowego i 5 g pepsyny.

III.   Pozytywne lub wątpliwe wyniki

W przypadku pozytywnego lub wątpliwego wyniku badania próby zbiorczej od każdej świni pobiera się dalsze 20 g próbki, zgodnie z 2 a). 20 g próbek z pięciu świń należy połączyć i poddać badaniu za pomocą metody opisanej powyżej. W ten sposób zostaną przebadane próbki z 20 grup trzody chlewnej, po 5 świń każda.

W przypadku wykrycia włosienia w próbie zbiorczej od 5 świń, od pojedynczych sztuk z grupy pobiera się dalsze 20 g próbki i każdą z nich poddaje się oddzielnemu badaniu z zastosowaniem metody opisanej powyżej.

Próbki z pasożytami przechowuje się w 90 % alkoholu etylowym w celu konserwacji i identyfikacji na poziomie gatunku we wspólnotowym lub krajowym laboratorium referencyjnym.

Po zebraniu pasożytów należy odkazić płyny dodatnie (płyn wytrawiający, ciecz sklarowaną nad osadem, popłuczyny itd.) poprzez podgrzewanie do temperatury przynajmniej 60 oC.

ROZDZIAŁ II

RÓWNOWAŻNE METODY BADAŃ

A.   Metoda mechanicznie wspomaganego wytrawiania próby zbiorczej/technika sedymentacji

1.   Aparatura oraz odczynniki:

a)

nóż lub nożyczki do pobierania próbek;

b)

tace z oznaczonymi 50 polami, z których każde może pomieścić próbki o wadze około 2 g mięsa każda, lub inne narzędzia zapewniające równorzędne gwarancje w odniesieniu do identyfikacji pochodzenia próbek;

c)

rozdrabniacz do mięsa lub malakser elektryczny;

d)

mieszarka stomacher Lab 3 500thermo model;

e)

plastikowe torebki do mieszarki stomacher;

f)

stożkowe rozdzielacze o pojemności 2 litrów, w miarę możliwości zaopatrzone w teflonowe zatyczki bezpieczeństwa;

g)

statywy, pierścienie i uchwyty;

h)

sita z siatki ze stali nierdzewnej, z oczkami 180 mikronów o średnicy zewnętrznej 11 cm;

i)

lejki o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 12 cm, do umieszczenia sit;

j)

100 ml szklane kalibrowane cylindry;

k)

termometr o dokładności do 0,5 oC i o zakresie 1–100 oC;

l)

wibrator, np. elektryczny potrząsacz z odejmowaną głowicą;

m)

minutnik włączający się i wyłączający się w przedziałach jednominutowych;

n)

trychinoskop z poziomym pulpitem lub stereomikroskop optyczny z zespołem lusterkowym oraz źródłem światła o regulowanej intensywności;

o)

rynienka do liczenia larw oraz kilka płytek Petriego o średnicy 9 cm, jak w rozdziale I ust. 1 lit. l) i m);

p)

kwas chlorowodorowy 17,5 %;

q)

pepsyna o mocy 1: 10 000 NF (Narodowy Receptariusz USA) odpowiadająca 1: 12 500 BP (Farmakopea Brytyjska) lub 2 000 FIP (Międzynarodowa Federacja Farmacji);

r)

kilka 10 litrowych zbiorników używanych podczas odkażania, np. formolem, sprzętu oraz dla pozostałego płynu wytrawiającego w przypadku pozytywnych wyników badań;

s)

waga z dokładnością do 0,1 g.

2.   Pobieranie próbek i ilości do wytrawiania

Jak określono w rozdziale I 2).

3.   Procedura

I.   Ucieranie

Wcześniejsze ucieranie próbek mięsa w rozdrabniaczu do mięsa poprawi jakość wytrawiania. W przypadku stosowania malaksera elektrycznego włącza się go od trzech do czterech razy na około sekundę za każdym razem.

II.   Procedura wytrawiania

Procedura ta może dotyczyć prób zbiorczych (100 g próbek jednocześnie) lub prób mniejszych niż 100 g.

a)

Próby zbiorcze (100 próbek jednocześnie):

i)

mieszarka stomacher 3 500 jest zaopatrzona w podwójną plastikową torebkę i urządzenie do utrzymywania temperatury na poziomie 40–41 oC;

ii)

półtora litra wody podgrzanej do temperatury 40–41 oC przelewa się do wewnętrznej plastikowej torebki;

iii)

do wody w stomacherze dodaje się 25 ml 17,5 % kwasu chlorowodorowego;

iv)

następnie dodaje się 100 próbek o wadze około 1 g każda (o temperaturze 25–30 oC), pobranych z każdej indywidualnej próbki zgodnie z 2;

v)

na koniec dodaje się 6 g pepsyny. Należy ściśle przestrzegać wskazanego porządku postępowania, aby uniknąć rozkładu pepsyny;

vi)

następnie stomacher wytrząsa zawartość torebki przez 25 minut;

vii)

plastikową torebkę wyjmuje się ze stomachera, a płyn wytrawiający filtruje się przez sito do 3-litrowej zlewki;

viii)

plastikową torebkę przepłukuje się w około 100 ml wody, którą następnie przelewa się przez sito i na końcu dodaje do przesączu w zlewce;

ix)

jeżeli jest mniej niż 15 pojedynczych prób, mogą być one dodane do całkowitej próby zbiorczej składającej się ze 100 próbek i badane razem z tymi próbkami.

b)

Próba zbiorcza złożona z mniej niż 100 próbek:

i)

mieszarka stomacher 3 500 jest zaopatrzona w podwójną plastikową torebkę i urządzenie do utrzymywania temperatury na poziomie 40–41 oC;

ii)

płyn wytrawiający sporządza się przez wymieszanie około półtora litra wody i 25 ml 17,5 % kwasu chlorowodorowego i 6 g pepsyny, przy zachowaniu temperatury 40–41 oC. Należy ściśle przestrzegać wskazanego porządku postępowania, aby uniknąć rozkładu pepsyny;

iii)

z płynu wytrawiającego odmierza się 15 ml na 1 g próbki (np. dla 30 próbek wymagana objętość wynosi 30 x 15 ml = 450 ml) i tę ilość płynu przenosi do dwóch wewnętrznych plastikowych torebek wraz z próbkami mięsa ważącymi około 1 g (o temperaturze 25–30 oC), pobranymi z każdej z indywidualnych próbek zgodnie z 2;

iv)

wodę o temperaturze około 41 oC przelewa się do zewnętrznej torebki, tak aby całkowita objętość w obu torebkach wynosiła półtora litra. Następnie stomacher wytrząsa zawartość torebki przez 25 minut.

v)

plastikową torebkę wyjmuje się ze stomachera, a płyn wytrawiający filtruje się przez sito do 3-litrowej zlewki;

vi)

plastikową torebkę przepłukuje się w około 100 ml wody (w temperaturze 25–30 oC), którą następnie przelewa się przez sito i na końcu dodaje do przesączu w zlewce.

III.   Oddzielanie larw metodą sedymentacji

Lód (o wadze 300–400 g w płatkach, łuskach lub pokruszony) dodaje się do płynu wytrawiającego, doprowadzając jego objętość do około 2 litrów. Następnie płyn ten miesza się do chwili rozpuszczenia lodu. W przypadku mniejszych próbek zbiorczych (patrz: II b)), ilość lodu zmniejsza się odpowiednio.

Wychłodzony płyn wytrawiający przenosi się do dwulitrowego rozdzielacz a, wyposażonego w wibrator z dodatkowym zaciskiem.

Sedymentacja powinna trwać 30 minut, przy czym wirowanie odbywa się w sposób przerywany, tj. 1 minuta wirowania, po czym następuje 1 minuta przerwy.

Po 30 minutach wirowania 60 ml próbkę osadu przenosi się bezzwłocznie do 100 ml kalibrowanego cylindra. (Po użyciu rozdzielacz zostaje przemyty roztworem czyszczącym).

60 ml próbkę odstawia się na co najmniej 10 minut, a następnie ciecz sklarowaną nad osadem odsysa się, pozostawiając 15 ml do badania na obecność larw.

Do odsysania można zastosować strzykawkę jednorazowego użytku połączoną z plastikowym przewodem. Długość przewodu powinna być taka, aby w kalibrowanym cylindrze pozostawało 15 ml, gdy stopka strzykawki spoczywa na krawędzi cylindra.

Pozostałe 15 ml przelewa się do rynienki do liczenia larw lub dwu płytek Petriego i bada się pod trychinoskopem lub stereomikroskopem.

Kalibrowany cylinder przepłukuje się 5–10 ml wody z kranu, którą następnie dodaje się do próbki.

Badanie należy wykonywać bezzwłocznie. W żadnym wypadku badania nie można odkładać na dzień następny.

Jeżeli płyny są mętne lub nie zostały zbadane w czasie 30 minut od ich sporządzenia, należy oczyścić je w następujący sposób.

końcową próbkę o objętości 60 ml przelewa się do kalibrowanego cylindra i pozostawia na 10 minut. Po upływie tego czasu odsysa się 45 ml cieczy sklarowanej nad osadem, a pozostałe 15 ml uzupełnia się wodą do 45 ml,

po upływie następnych 10 minut odsysa się 30 ml cieczy sklarowanej nad osadem, a pozostałe 15 ml przelewa się na płytkę Petriego lub rynienkę do liczenia larw w celu zbadania,

kalibrowany cylinder przepłukuje się 10 ml wody z kranu, którą następnie dodaje się do próbki na płytce Petriego lub na rynience do liczenia larw w celu zbadania.

IV.   Pozytywne lub wątpliwe wyniki

W przypadku pozytywnego lub wątpliwego wyniku badania stosuje się przepisy określone w rozdziale I 3 III.

B.   Metoda mechanicznie wspomaganego wytrawiania próby zbiorczej/technika „izolacji filtrowej”

1.   Aparatura oraz odczynniki

Jak określono w rozdziale IIA 1.

Sprzęt dodatkowy:

a)

litrowy rozdzielacz Gelmana, wyposażony w uchwyt filtru (średnica 45 mm);

b)

płytki filtrów składające się z okrągłej siatki ze stali nierdzewnej z oczkami o średnicy 35 mikronów (średnica płytki 45 mm), dwóch gumowych pierścieni grubości 1 mm (średnica zewnętrzna 45 mm a wewnętrzna 38 mm), okrągłej siatki umocowanej między dwoma gumowymi pierścieniami oraz przymocowanej do nich dwuskładnikowym klejem odpowiednim dla tych materiałów;

c)

kolba Erlenmeyera o pojemności 3 litrów, zaopatrzona w boczny wężyk do odsysania;

d)

pompa filtrująca;

e)

plastikowe torebki o pojemności co najmniej 80 ml;

f)

sprzęt do zgrzewania plastikowych torebek;

g)

rennina o mocy 1: 1 500 000 jednostek Soxleta na 1 g.

2.   Pobieranie próbek

Jak określono w rozdziale I 2.

3.   Procedura

I.   Ucieranie

Wcześniejsze ucieranie próbek mięsa w rozdrabniaczu do mięsa poprawi jakość wytrawiania. W przypadku stosowania malaksera elektrycznego włącza się go od trzech do czterech razy na około sekundę za każdym razem.

II.   Procedura wytrawiania

Procedura ta może dotyczyć prób zbiorczych (100 g próbek jednocześnie) lub prób mniejszych niż 100 g.

a)

Próby zbiorcze (100 próbek jednocześnie)

Patrz: rozdział IIA 3 II lit. a).

b)

Próba zbiorcza złożona z mniej niż 100 próbek

Patrz: rozdział IIA 3 II lit. b).

III.   Oddzielanie larw przez filtrowanie

a)

Lód (o wadze 300–400 g w płatkach, łuskach lub pokruszony) dodaje się do płynu wytrawiającego, doprowadzając jego objętość do około 2 litrów. W przypadku mniejszej próby zbiorczej ilość lodu odpowiednio zmniejsza się.

b)

Płyn ten miesza się do chwili rozpuszczenia lodu. Następnie wychłodzony płyn wytrawiający pozostawia się co najmniej na trzy minuty, aby larwy mogły się zwinąć.

c)

Rozdzielacz Gelmana, zaopatrzony w uchwyt i płytkę filtrującą umieszcza się w kolbie Erlenmeyera połączonej z pompą filtrującą.

d)

Płyn wytrawiający przelewa się do rozdzielacza Gelmana, a następnie filtruje. Pod koniec filtrowania przechodzenie płynu wytrawiającego przez filtr może być wspomagane zasysaniem z pompy filtrującej. Zasysanie należy przerwać zanim filtr stanie się suchy, tj. kiedy w rozdzielaczu pozostanie 2–5 ml płynu.

e)

Po zakończeniu filtrowania płynu wytrawiającego dysk filtru wyjmuje się i umieszcza w torebce plastikowej o pojemności 80 ml razem z 15–20 ml roztworu renniny. Roztwór renniny sporządza się przez dodanie 2 g renniny do 100 ml wody z kranu.

f)

Torebkę plastikową zgrzewa się dwukrotnie i umieszcza w stomacherze, między wewnętrzną a zewnętrzną torebką.

g)

Stomacher pozostawia się na 3 minuty, niezależnie od tego, czy pracuje na pełnej czy niepełnej próbie zbiorczej.

h)

Po 3 minutach torebkę plastikową z dyskiem filtru i roztworem renniny wyjmuje się ze stomachera i otwiera nożyczkami. Płyn przelewa się do rynienki do liczenia larw lub na płytkę Petriego. Torebkę natomiast przepłukuje się 5–10 ml wody, którą następnie przelewa się do rynienki do badania pod trychinoskopem lub na płytkę Petriego do badania pod stereomikroskopem.

i)

Badanie należy wykonywać bezzwłocznie. W żadnym wypadku badania nie można odkładać na dzień następny.

Uwaga:

Płytki filtrów nie mogą być używane, jeśli nie są zupełnie czyste. Nie należy nigdy dopuścić do wysuszenia nieoczyszczonych filtrów. Płytki filtrów czyści się przez pozostawienie ich w roztworze renniny na noc. Przed użyciem myje się je w świeżym roztworze renniny z użyciem stomachera.

IV.   Pozytywne lub wątpliwe wyniki

W przypadku pozytywnego lub wątpliwego wyniku badania stosuje się przepisy określone w rozdziale I 3 III.

C.   Metoda automatycznego wytrawiania próbek zbiorczych do 35 g

1.   Aparatura oraz odczynniki:

a)

nóż lub nożyczki do pobierania próbek;

b)

tace z oznaczonymi 50 polami, z których każde może pomieścić próbki o wadze około 2 g mięsa, lub inne narzędzia zapewniające równorzędne gwarancje w odniesieniu do identyfikacji pochodzenia próbek;

c)

mieszarka Trichomatic 35 z wkładem filtracyjnym;

d)

kwas chlorowodorowy 8,5 ± 0,5 % masy;

e)

przezroczyste filtry membranowe poliwęglanowe o średnicy 50 mm i rozmiarze pora 14 mikronów;

f)

pepsyna o mocy 1: 10 000 NF (Narodowy Receptariusz USA) odpowiadająca 1: 12 500 BP (Farmakopea Brytyjska) lub 2 000 FIP (Międzynarodowa Federacja Farmacji);

g)

waga z dokładnością do 0,1 g;

h)

pęseta z płaskimi końcówkami;

i)

kilka szkiełek mikroskopowych o długości boku co najmniej 5 cm lub kilka płytek Petriego o średnicy co najmniej 6 cm podzielonych od spodu na pola do badań 10 x 10 mm przy użyciu spiczastego przyrządu;

j)

stereomikroskop optyczny z zespołem lusterkowym (powiększenie 15–60 razy) lub trichinoskop ze stołem poziomym;

k)

zbiornik do zlewania odpadów płynnych;

l)

kilka 10-litrowych zbiorników używanych podczas odkażania (np. formolem) sprzętu oraz dla pozostałego płynu wytrawiającego w przypadku pozytywnych wyników badań;

m)

termometr o dokładności ± 0,5 oC i o zakresie 1–100 oC.

2.   Pobieranie próbek

Jak określono w rozdziale I 2.

3.   Procedura

I.   Procedura wytrawiania

a)

Umieścić wkład filtracyjny w mieszarce, podłączyć rurkę odpływową i umieścić jej drugi koniec w zbiorniku do zlewania odpadów płynnych.

b)

Po włączeniu mieszarki rozpocznie się podgrzewanie.

c)

Przed rozpoczęciem pracy zasuwę odcinającą, umieszczoną pod komorą reakcji, należy otworzyć i zamknąć.

d)

Następnie dodać do 35 próbek o wadze około 1 g każda (przy temperaturze 25–30 oC) pobranych z każdej indywidualnej próbki, zgodnie z pkt. 2. Upewnić się, że większe kawałki ścięgien są usunięte, ponieważ w przeciwnym wypadku może nastąpić zatkanie filtra membranowego.

e)

Napełnić wodą do krawędzi komorę płynów podłączoną do mieszarki (ok. 400 ml).

f)

Wlać około 30 ml kwasu chlorowodorowego ((8,5 %) do krawędzi do mniejszej połączonej komory płynów.

g)

Umieścić filtr membranowy pod filtrem wstępnym w pojemniku na filtr we wkładzie filtrowym.

h)

Na koniec dodać 7 g pepsyny. Należy ściśle przestrzegać wskazanego porządku postępowania, aby uniknąć rozkładu pepsyny.

i)

Zamknąć pokrywy komór reakcji i płynów.

j)

Wybrać okres trawienia. Krótki okres trawienia (5 minut) dla świń ubitych w zwyczajowym wieku uboju i przedłużony okres trawienia (8 minut) dla innych próbek.

k)

Po naciśnięciu przycisku „start” w mieszarce proces dozowania i trawienia rozpoczyna się automatycznie, a po nim następuje filtracja. Po 10–13 minutach proces jest zakończony i zatrzymuje się automatycznie.

l)

Otwórz pokrywę komory reakcji po sprawdzeniu, że jest ona pusta. Jeśli na dnie komory widać pozostałości piany lub płynu wytrawiającego, powtórzyć procedurę zgodnie z V.

II.   Oddzielanie larw

a)

Zdjąć pojemnik na filtr i przenieść filtr membranowy na szkiełko mikroskopowe lub płytkę Petriego.

b)

Zbadać filtr membranowy przy użyciu stereomikroskopu lub trychinoskopu.

III.   Sprzęt do czyszczenia

a)

W przypadku pozytywnych wyników badania napełnić komorę reakcji mieszarki wrzącą wodą do pojemności dwóch trzecich. Do podłączonej komory płynów wlewać wodę z kranu do momentu przykrycia dolnego czujnika. Następnie odbywa się czyszczenie automatyczne. Odkazić pojemnik na filtr i cały pozostały sprzęt np. przy użyciu formolu.

b)

Po zakończeniu pracy na dany dzień, wypełnić komorę płynów mieszarki wodą i przeprowadzić cykl standardowy.

IV.   Użycie filtrów membranowych

Każdy poliwęglanowy filtr membranowy może być użyty nie więcej niż pięć razy. Filtr należy obrócić po każdym użyciu. Dodatkowo filtr należy sprawdzić po każdym użyciu pod kątem wszelkich uszkodzeń, które uniemożliwiałyby jego dalsze używanie.

V.   Metoda do zastosowania w przypadku niekompletnego trawienia i niemożności przeprowadzenia filtracji.

Po przeprowadzeniu automatycznego cyklu mieszarki zgodnie z C 3 I, otworzyć pokrywę komory reakcji i sprawdzić, czy na jej dnie widać pozostałości piany lub płynu wytrawiającego. Jeżeli tak jest należy postępować w sposób następujący:

a)

zamknąć dolną zasuwę odcinającą pod komorą reakcji;

b)

zdjąć pojemnik na filtr i przenieść filtr membranowy na szkiełeko mikroskopowe lub płytkę Petriego;

c)

włożyć nowy filtr membranowy do pojemnika na filtr i założyć pojemnik;

d)

wypełnić komorę płynów mieszarki wodą do momentu przykrycia dolnego czujnika;

e)

przeprowadzić automatyczny program czyszczenia;

f)

po zakończeniu programu czyszczenia otworzyć pokrywę komory reakcji i sprawdzić obecność pozostałości płynu;

g)

jeśli komora jest pusta, zdjąć pojemnik na filtr i przenieść filtr membranowy pęsetą na płytkę Petriego;

h)

zbadać dwa filtry membranowe zgodnie z C 3 II. Jeśli nie można zbadać filtrów, powtórzyć cały proces trawienia w przedłużonym czasie trawienia, zgodnie z C 3 I.

VI.   Pozytywne lub wątpliwe wyniki

W przypadku pozytywnego lub wątpliwego wyniku badania stosuje się przepisy określone w rozdziale I 3 III.

ROZDZIAŁ III

BADANIE TRYCHINOSKOPOWE

1.   Aparatura:

a)

trychinoskop żarówkowy o powiększeniu 30–40 razy i 80–100 razy lub stereomikroskop optyczny z zespołem lusterkowym oraz źródłem światła o regulowanej intensywności;

b)

kompresor składający się z dwóch płytek szklanych, z których jedna jest podzielona na równe obszary;

c)

małe zakrzywione nożyczki;

d)

mała pęseta;

e)

nóż do cięcia próbek;

f)

małe ponumerowane pojemniki do oddzielnego przechowywania próbek;

g)

zakraplacz;

h)

naczynie z kwasem octowym i naczynie z roztworem wodorotlenku potasu do rozjaśniania zwapnień i zmiękczania suszonego mięsa.

2.   Pobieranie próbek

W przypadku całych tusz pobiera się kilka próbek wielkości orzecha laskowego z każdego zwierzęcia:

a)

u świń domowych takie próbki pobiera się z obu filarów przepony w przejściu do części ścięgnistej;

b)

u dzików próbki pobiera się z obu filarów przepony w przejściu do części ścięgnistej i dodatkowo z mięśni żuchwowych, z mięśni dolnej części nogi, z mięśni międzyżebrowych i mięśni języka, co razem daje sześć próbek z każdego poszczególnego zwierzęcia;

c)

jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych mięśni, wówczas pobiera się w sumie cztery próbki z mięśni, które są dostępne;

d)

z każdego kawałka mięsa pobiera się cztery próbki wielkości orzecha laskowego z mięśni prążkowanych, jeśli to możliwe, niezawierające tłuszczu, pobrane w różnych miejscach oraz w miarę możliwości, z miejsc w pobliżu kości lub ścięgien.

3.   Procedura

a)

Na ogół kompresor wypełnia się 1,0 ± 0,1 g mięsa, co zwykle odpowiada 28 kawałkom wielkości ziarna owsa. W razie potrzeby należy wypełnić dwa kompresory w celu zbadania 56 kawałków wielkości ziarna owsa.

b)

Jeżeli świnia domowa posiada oba filary przepony, trychinoskopista wycina 28 kawałków wielkości ziarna owsa z każdej z powyższych części całej tuszy, co w sumie daje 56 kawałków.

c)

Jeżeli występuje tylko jeden filar przepony, wycina się 56 kawałków z różnych miejsc, jeśli to możliwe, z przejścia w część ścięgnistą.

d)

Każda z próbek pobranych z pozostałych czterech mięśni dzika jest dzielona na siedem kawałków wielkości ziarna owsa, co w sumie daje 28 dodatkowych kawałków.

e)

Trychinoskopista ściska 56 (lub 84) kawałki pomiędzy płytkami szklanymi w taki sposób, aby można było przez tak przygotowany preparat wyraźnie odczytać normalny druk.

f)

Jeżeli mięso badanych próbek jest suche i stare, preparaty muszą zostać zmiękczone w mieszaninie jednej części roztworu wodorotlenku potasu na dwie części wody przez 10–20 minut przed rozprasowaniem.

g)

Z każdej próbki pobranej z kawałków mięsa trychinoskopista wycina 14 kawałków rozmiaru ziarna owsa, łącznie 56 kawałków.

h)

Badanie mikroskopowe należy przeprowadzać w taki sposób, aby każdy preparat był przejrzany powoli i uważnie, w powiększeniu 30–40-krotnym.

i)

Jeżeli badanie trychinoskopowe ujawni obszary podejrzane, muszą one zostać zbadane przy największym powiększeniu trychinoskopu (80–100 razy).

j)

W przypadku niepewnego wyniku badanie należy kontynuować na większej liczbie próbek i preparatów, aż do otrzymania wymaganych informacji. Badanie trychinoskopowe należy przeprowadzać przez przynajmniej sześć minut.

k)

Minimalny czas ustalony dla badania nie obejmuje czasu koniecznego do pobierania próbek i przygotowania preparatów.

l)

Z zasady trychinoskopista nie może badać dziennie więcej niż 840 próbek, co odpowiada przebadaniu 10 świń domowych lub 10 dzików.


ZAŁĄCZNIK II

Obróbka mrożeniem

A.   Metoda mrożenia 1

a)

Mięso dostarczone w stanie zamrożonym musi być w tym stanie utrzymywane.

b)

Wyposażenie techniczne oraz zaopatrzenie chłodni w energię muszą zapewniać bardzo szybkie osiągnięcie wymaganej temperatury oraz jej utrzymanie we wszystkich częściach chłodni i we wszystkich kawałkach mięsa.

c)

Opakowanie izolacyjne powinno być usunięte przed zamrożeniem, z wyjątkiem przypadku, w którym mięso już osiągnęło wymaganą temperaturę w momencie wniesienia go do chłodni lub mięsa opakowanego w taki sposób, że opakowanie nie przeszkodzi w osiągnięciu wymaganej temperatury w określonym czasie.

d)

Poszczególne dostawy powinny być przechowywane oddzielnie, należycie zamknięte.

e)

Data i czas przyjęcia każdej dostawy do chłodni muszą być rejestrowane.

f)

Temperatura w chłodni musi być nie wyższa niż –25 oC. Powinna być mierzona za pomocą kalibrowanych przyrządów termoelektrycznych i stale odnotowywana. Nie można dokonywać pomiaru temperatury bezpośrednio w strumieniu zimnego powietrza. Przyrządy pomiarowe muszą być trzymane w zamknięciu. Wszystkie zapisy temperatury muszą zawierać odpowiednie dane z rejestru kontroli mięsa w chwili przywozu oraz datę i czas rozpoczęcia i zakończenia zamrażania. Zapisy te muszą być przechowywane przez rok po sporządzeniu.

g)

Mięso o średnicy lub grubości do 25 cm musi być mrożone przez przynajmniej 240 kolejnych godzin, a mięso o średnicy lub grubości między 25–50 cm musi być mrożone przez przynajmniej 480 kolejnych godzin. Tego rodzaju proces mrożenia nie może być stosowany do mięsa grubszego lub o większej średnicy. Czas mrożenia powinien być liczony od momentu, w którym temperatura w chłodni osiąga poziom określony w lit. f).

B.   Metoda mrożenia 2

a)

mięso o średnicy lub grubości do 15 cm musi zostać zamrożone zgodnie z następującymi kombinacjami czasu i temperatury:

20 dni w temperaturze –15 oC,

10 dni w temperaturze –23 oC,

6 dni w temperaturze –29 oC;

b)

mięso o średnicy lub grubości między 15 a 50 cm musi zostać zamrożone zgodnie z następującymi kombinacjami czasu i temperatury:

30 dni w temperaturze –15 oC,

20 dni w temperaturze –25 oC,

12 dni w temperaturze –29 oC.

Temperatura w chłodni nie może być wyższa niż poziom wybranej temperatury inaktywacji. Powinna być mierzona za pomocą kalibrowanych przyrządów termoelektrycznych i stale odnotowywana. Nie można dokonywać pomiaru temperatury bezpośrednio w strumieniu zimnego powietrza. Przyrządy pomiarowe muszą być trzymane w zamknięciu. Wszystkie zapisy temperatury muszą zawierać odpowiednie dane z rejestru kontroli mięsa w chwili przywozu oraz datę i czas rozpoczęcia i zakończenia zamrażania. Zapisy te muszą być przechowywane przez rok po sporządzeniu.

W przypadkach, w których używa się tuneli zamrażalniczych i powyższe procedury nie są ściśle przestrzegane, przedsiębiorstwo sektora spożywczego musi być w stanie udowodnić właściwym organom, że alternatywna metoda skutecznie zabija pasożyty włosienia w mięsie wieprzowym.

C.   Metoda mrożenia 3

Obróbka polega na komercyjnym suszeniu sublimacyjnym (liofilizacji) lub kontrolowanym zamrażaniu mięsa w określonych kombinacjach czasu i temperatury z pomiarem temperatury w środku tuszy.

a)

Ogólne przepisy lit. a)–e) metody 1 zostają zachowane z zastosowaniem następujących kombinacji czasu i temperatury:

106 godzin w temperaturze –18 oC,

82 godziny w temperaturze –21 oC,

63 godziny w temperaturze –23,5 oC,

48 godzin w temperaturze –26 oC

35 godzin w temperaturze –29 oC,

22 godziny w temperaturze –32 oC,

8 godzin w temperaturze –35 oC,

1/2 godziny w temperaturze –37 oC.

b)

Temperaturę należy mierzyć za pomocą kalibrowanych przyrządów termoelektrycznych i nieustannie rejestrować. Zgłębnik z termometrem umieszcza się w środku kontrolowanej sztuki mięsa o rozmiarze nie mniejszym niż najgrubszy kawałek mięsa do zamrożenia. Kontrolowana sztuka mięsa musi być umieszczona w najmniej uprzywilejowanym miejscu w chłodni, oddalona od sprzętu chłodzącego i bezpośredniego strumienia zimnego powietrza. Przyrządy pomiarowe muszą być trzymane w zamknięciu. Wszystkie zapisy temperatury muszą zawierać odpowiednie dane z rejestru kontroli mięsa w chwili przywozu oraz datę i czas rozpoczęcia i zakończenia zamrażania. Zapisy te muszą być przechowywane przez rok po sporządzeniu.


ZAŁĄCZNIK III

Badanie zwierząt innych niż świnie

Mięso koni, zwierząt łownych oraz inne rodzaje mięsa, które mogą zawierać pasożyty włosienia, muszą zostać zbadane zgodnie z jedną z metod wytrawiania określonych w rozdziałach I lub II załącznika I, z następującymi zmianami:

a)

próbki o wadze przynajmniej 10 g pobiera się z mięśni okołojęzykowych lub z mięśni żuchwowych u koni oraz z przedniej nogi, języka lub przepony u dzików;

b)

w przypadku koni, gdy brakuje tych mięśni, pobiera się większą próbkę z filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej. Mięsień należy oczyścić z tkanki łącznej i tłuszczu;

c)

przynajmniej 5 g próbkę wytrawia się zgodnie z referencyjną metodą wykrywania z rozdziału I załącznika I lub z metodą równoważną z rozdziału II. W przypadku każdego wytrawiania łączna waga badanego mięśnia nie może przekraczać 100 gramów dla metody z rozdziału I oraz metod A i B z rozdziału II i 35 gramów dla metody C z rozdziału II;

d)

w przypadku otrzymania pozytywnego wyniku pobiera się kolejną próbkę o wadze 50 g, celem wykonania następnego niezależnego badania;

e)

nie naruszając zasad ochrony gatunków zwierząt, wszystkie gatunki mięsa zwierząt łownych innych niż dziki, takie jak niedźwiedzie, mięsożerne ssaki (włączając ssaki morskie) oraz gady bada się, pobierając 10 g próbkę z mięśni w miejscach szczególnie narażonych lub, jeżeli te miejsca nie są dostępne, pobierając większe ilości. Miejscach szczególnie narażone to:

i)

u niedźwiedzia: przepona, mięśnie żwaczy i język;

ii)

u morsa: język;

iii)

u krokodyli: mięśnie żwaczy, skrzydłowe i międzyżebrowe;

iv)

u ptaków: mięśnie głowy (np. mięśnie żwaczy i szyi).

f)

Czas trawienia musi być wystarczający, aby zapewnić właściwe trawienie tkanki tych zwierząt, ale nie może przekroczyć 60 minut.


ZAŁĄCZNIK IV

Szczegółowe warunki dla gospodarstw wolnych od włosienia i regionów, w których zagrożenie włosieniem jest znikome

Do celów niniejszego załącznika,

„kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich w zintegrowanych systemach produkcji” oznaczają rodzaj hodowli zwierząt, w którym świnie są przez cały czas przetrzymywane w warunkach kontrolowanych przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego odniesieniu do żywienia i pomieszczeń dla zwierząt.

ROZDZIAŁ I

ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA SPOŻYWCZEGO

A.

Następujące warunki muszą zostać spełnione przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego w celu otrzymania oficjalnego uznania gospodarstw za wolne od włosienia:

a)

podmiot przedsięwziął wszelakie praktyczne środki ostrożności w odniesieniu do konstrukcji budynków i ich utrzymywania w celu uniemożliwienia dostępu do budynków, w których trzymane są zwierzęta, gryzoniom i wszelkim innym rodzajom ssaków i dużych mięsożernych ptaków;

b)

podmiot zobowiązany jest do skutecznego stosowania programu zwalczania szkodników, szczególności w odniesieniu do gryzoni, aby zapobiec zarażeniu świń. Podmiot prowadzi dokumentację programu w sposób satysfakcjonujący dla właściwego organu;

c)

podmiot musi zapewnić, że wszystkie pasze pochodzą z zakładu produkującego paszę zgodnie z zasadami opisanymi w rozporządzeniu (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającym wymagania dotyczące higieny pasz (1);

d)

podmiot przechowuje paszę przeznaczoną dla gatunków podatnych na włosienia w zamkniętych silosach lub innych zbiornikach, do których nie mają dostępu gryzonie. Wszystkie inne dostawy paszy należy poddać obróbce cieplnej lub produkować i przechowywać w sposób satysfakcjonujący dla właściwego organu;

e)

podmiot zapewnia, że nieżywe zwierzęta są zabierane do utylizacji w sposób zgodny z normami sanitarnymi w przeciągu 24 godzin od ich śmierci. Jednak nieżywe prosięta mogą być zabierane i przechowywane w gospodarstwie w odpowiednio zamkniętym zbiorniku w oczekiwaniu na utylizację;

f)

jeżeli wysypisko śmieci znajduje się w sąsiedztwie gospodarstwa, podmiot informuje o tym właściwy organ. Następnie właściwy organ ocenia związane z tym ryzyko i decyduje czy gospodarstwo ma oficjalnie zostać uznane za wolne od włosienia;

g)

podmiot zapewnia, że prosięta sprowadzane do gospodarstwa z zewnątrz oraz kupowane świnie urodziły się i były hodowane w kontrolowanych warunkach w pomieszczeniach inwentarskich w zintegrowanych systemach produkcji;

h)

podmiot zapewnia identyfikację świń, pozwalającą na odnalezienie gospodarstwa pochodzenia dla każdego ze zwierząt;

i)

podmiot może wprowadzić nowe zwierzęta do gospodarstwa pod następującymi warunkami:

i)

pochodzą one z gospodarstw oficjalnie uznanych za wolne od włosienia; lub

ii)

posiadają certyfikaty poświadczone przez właściwy organ w kraju wywozu stwierdzające, że zwierzę pochodzi z gospodarstwa oficjalnie uznanego za wolne od włosienia; lub

iii)

trzymane są osobno do momentu, w którym wyniki testów serologicznych zatwierdzonych przez wspólnotowe laboratorium referencyjne okażą się negatywne. Pobieranie próbek do badań serologicznych rozpoczyna się nie wcześniej niż cztery tygodnie od przybycia zwierząt do gospodarstwa;

j)

podmiot zapewnia, że żadne świnie przeznaczone na ubój nie wychodziły na zewnątrz w trakcie całego okresu produkcyjnego;

k)

wyjście na zewnątrz w ciągu kilku pierwszych tygodni życia przed odstawieniem od maciory jest dozwolone przy spełnieniu następujących warunków:

i)

w ciągu ostatnich 10 lat w kraju nie wykryto żadnych przypadków zarażenia włosieniem u zwierząt domowych;

ii)

istnieje program nadzoru fauny zagrożonej zarażeniem włosieniem. Program opiera się na analizie ryzyka i przeprowadzany jest na obszarze epidemiologicznie związanym z geograficzną lokalizacją gospodarstw wolnych od włosienia. Program bada odpowiednie gatunki wskazane na podstawie wyników wcześniejszych badań. Wyniki wykazują występowanie włosienia u wskazanych zwierząt na poziomie poniżej 0,5 %;

iii)

podczas przebywania na zewnątrz zwierzęta znajdują się na odpowiednio odgrodzonych terenach;

iv)

został wprowadzony program monitorowania, o którym mowa w art. 11 i monitorowanie jest częstsze w odpowiednich gospodarstwach;

v)

z wszystkich hodowlanych macior i knurów w danym gospodarstwie systematycznie pobiera się próbki w ramach badania poubojowego zgodnie z referencyjną metodą wykrywania opisaną w rozdziale I załącznika I lub z jedną z równoważnych metod opisanych w rozdziale II załącznika I; oraz

vi)

podejmuje się kroki w celu uniemożliwienia dostępu dużym mięsożernym i wszystkożernym ptakom (np. wronom, ptakom drapieżnym).

B.

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego gospodarstw uznanych za wolne od włosienia informują właściwy organ, o jakimkolwiek wymogu określonym w punkcie A, który przestaje być spełniany lub jakiejkolwiek innej zmianie, która może wpłynąć na status gospodarstw wolnych od włosienia.

ROZDZIAŁ II

OBOWIĄZKI WŁAŚCIWYCH ORGANÓW

A.

Właściwe organy w Państwach Członkowskich, w których wykryto występowanie włosienia u świń domowych w ciągu ostatnich 10 lat, mogą uznawać gospodarstwa za wolne od włosienia pod następującymi warunkami:

a)

przeprowadza się przynajmniej dwie kontrolne wizyty w ciągu 12 miesięcy poprzedzających uznanie gospodarstwa, w celu sprawdzenia zgodności z wymogami rozdziału I A) załącznika IV; oraz

b)

wszystkie świnie wysłane do uboju w ciągu 24 miesięcy poprzedzających uznanie gospodarstwa lub w dłuższym okresie czasu, jeżeli właściwy organ uzna to za stosowne, zostały zbadane, aby zapewnić, w sposób satysfakcjonujący dla właściwego organu, że wystarczająca liczba zwierząt z danego gospodarstwa została zbadana przy użyciu metod wykrywania pasożytów opisanych w rozdziałach I i II załącznika I; oraz

c)

wyniki tych badań były negatywne; i

d)

wprowadzono program monitorowania oparty na analizie ryzyka wśród dzikich zwierząt na obszarach, na których współistnieją dzikie zwierzęta i gospodarstwa starające się o status gospodarstw wolnych od włosienia; program monitorowania optymalizuje wykrywanie pasożytów dzięki zastosowaniu najbardziej odpowiedniego wskazanego zwierzęcia i techniki wykrywania poprzez pobieranie próbek od największej możliwej liczby zwierząt oraz pobierania największych możliwych próbek mięsa; pasożyty wykrywane u dzikich zwierząt są identyfikowane na poziomie gatunku we wspólnotowym lub krajowym laboratorium referencyjnym; wspólnotowe laboratorium referencyjne może udzielić pomocy poprzez przygotowanie znormalizowanego protokołu dla programu monitorowania dzikich zwierząt.

Dane historyczne mogą być używane do wypełnienia zobowiązań wymienionych w tej części.

B.

Właściwe organy w Państwach Członkowskich, w których nie wykryto występowania włosienia u świń domowych w ciągu ostatnich 10 lat, mogą uznawać gospodarstwa za wolne od włosienia, pod warunkiem że

zobowiązania określone w części A lit. d) powyżej zostały spełnione.

C.

Właściwy organ może uznawać gospodarstwa lub kategorie gospodarstw za wolne od włosienia, o ile zostaną spełnione następujące wymagania:

a)

spełnione są wszystkie wymagania ustanowione w rozdziale I A) załącznika IV, z wyjątkiem lit. k), która nie ma zastosowania; oraz

b)

w ciągu ostatnich 10 lat w kraju nie wykryto żadnych rodzimych przypadków zarażenia włosieniem u zwierząt domowych, przez cały ten czas przeprowadzano ciągłe badania na populacji świń poddawanych ubojowi, tak aby zapewnić przynajmniej 95 % pewność, że gdy występowanie włosienia przekroczy 0,0001 %, wszelakie zarażenia zostaną wykryte; oraz

c)

dostępne są jasne opisy odpowiednio kategorii gospodarstw, rodzaju hodowli i rodzaju zwierząt; oraz

d)

wprowadzono program monitorowania oparty na analizie ryzyka wśród dzikich zwierząt zgodnie z rozdziałem II A) lit. d) załącznika IV.

D.

W uzupełnieniu do wymagań określonych w załączniku IV do dyrektywy 2003/99/WE, sprawozdanie wstępne i kolejne sprawozdania roczne dla Komisji zawierają następujące informacje:

a)

liczbę przypadków (przywiezionych lub rodzimych) włosienia u ludzi, włączając dane epidemiologiczne;

b)

wyniki badań na obecność włosienia u świń domowych hodowanych poza kontrolowanymi warunkami w pomieszczeniach inwentarskich w zintegrowanych systemach produkcji; wyniki muszą uwzględniać wiek i płeć zwierząt, których to dotyczy, rodzaj systemu zarządzania, rodzaj stosowanej metody wykrywania, stopień zarażenia (jeśli jest znany) i wszelkie inne istotne dodatkowe informacje;

c)

wyniki badań na obecność włosienia u hodowlanych macior i knurów; wyniki musza zawierać informacje wymienione w lit. b);

d)

wyniki badań na obecność włosienia w tuszach dzików, koni, zwierząt łownych i wszelkich wskazanych zwierząt;

e)

wyniki testów serologicznych, o których mowa w art. 11, po zatwierdzeniu odpowiedniego testu przez wspólnotowe laboratorium referencyjne;

f)

pozostałe przypadki, w których podejrzewa się zarażenie włosieniem, zarówno wynikające z przywozu, jak i rodzime i wszystkie odpowiednie wyniki badań laboratoryjnych;

g)

szczegóły wszystkich pozytywnych wyników i weryfikację gatunków włosienia przez wspólnotowe lub krajowe laboratorium referencyjne;

h)

dane składa się w formacie i zgodnie z harmonogramem określonym przez EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) dla sprawozdań na temat chorób odzwierzęcych;

i)

dla sprawozdań dotyczących gospodarstw lub kategorii gospodarstw uznanych za wolne od włosienia: informacje na temat liczby gospodarstw uznanych za wolne od włosienia i podsumowanie wyników kontroli gospodarstw wolnych od włosienia, włączając informacje na temat zgodności hodowców;

j)

dla sprawozdań dotyczących regionu, w którym zagrożenie włosieniem jest znikome, informacje na temat:

i)

programu monitorowania wprowadzonego zgodnie z art. 11 lub równoważne informacje;

ii)

programu monitorowania opartego na analizie ryzyka wśród dzikich zwierząt wprowadzonego zgodnie z częścią A lit. d) powyżej lub równoważne informacje.


(1)  Dz.U. L 35 z 8.2.2005, str. 1.


22.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/83


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR. 2076/2005

z dnia 5 grudnia 2005 r.

ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 9,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jego art. 16,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (3), w szczególności jego art. 63 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. rozporządzeń (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (4), (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 882/2004 pociągnie za sobą znaczne zmiany zasad i procedur, zgodnie z którymi mają postępować przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego oraz właściwe organy w Państwach Członkowskich. W określonych przypadkach stosowanie niektórych spośród tych środków ze skutkiem natychmiastowym, począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r., spowodowałoby trudności natury praktycznej. Aby pełne wprowadzenie w życie nowych zasad i procedur odbyło się w sposób łagodny, należy zastosować okres przejściowy.

(2)

Właściwe jest, aby czas trwania okresu przejściowego został ustalony z uwzględnieniem pierwszego przeglądu nowych ram prawnych w sprawie higieny, planowanego w ciągu pierwszych czterech lat.

(3)

Należy zatem wprowadzić przepisy dotyczące okresu przejściowego, podczas którego można będzie stopniowo wdrażać niektóre z wymogów ustanowionych w wyżej wymienionych rozporządzeniach. Dla uzyskania zharmonizowanego podejścia okres przejściowy powinien z zasady trwać cztery lata, lecz w uzasadnionych przypadkach może być krótszy. Należy również wprowadzić przepisy dotyczące możliwości dokonania przeglądu każdego ze wspomnianych środków w oparciu o nabyte doświadczenia.

(4)

Nadal powinno być możliwe wprowadzanie na rynek produktów wytworzonych przed wprowadzeniem w życie nowych zasad, co stanowi standardowy środek przejściowy. Środek ten powinien mieć zastosowanie w odniesieniu do całego okresu przejściowego, chyba że dopuszczalny okres przechowywania danego produktu jest krótszy.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 wyklucza ze swojego zakresu bezpośrednie dostawy niewielkich ilości mięsa drobiu i zajęczaków przez producenta konsumentom końcowym lub do lokalnego punktu sprzedaży detalicznej, w którym konsumenci końcowi zaopatrują się w świeże mięso. Dyrektywa Rady 71/118/EWG z dnia 15 lutego 1971 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel świeżym mięsem drobiowym (5) oraz dyrektywa Rady 91/495/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. dotycząca zdrowia publicznego i problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na produkcję i wprowadzanie do obrotu mięsa króliczego oraz dziczyzny hodowlanej (6) również zezwoliły Państwom Członkowskim na stosowanie odstępstw od wymagań ogólnych w tym zakresie, nie ograniczając ich jedynie do mięsa świeżego. W okresie przejściowym należy utrzymać taką możliwość.

(6)

Zadanie polegające na zatwierdzaniu zakładów, zwłaszcza tych, które zgodnie z poprzednim systemem nie wymagały zatwierdzenia, lecz miały prawo do wprowadzania do obrotu swoich produktów wyłącznie na rynku krajowym, jest dużym ciężarem dla właściwych organów. Należy zatem wprowadzić przepisy dotyczące środków przejściowych w odniesieniu do tego rodzaju zakładów, aby te nadal korzystały z prawa do wprowadzania swoich produktów do obrotu na rynku krajowym, aż do chwili rzeczywistego zatwierdzenia.

(7)

W celu zaostrzenia wcześniejszych zasad dotyczących stosowania urządzeń do znakowania i przy poświęceniu należnej uwagi oczekiwaniom przedsiębiorstwom sektora spożywczego w zakresie tolerancji odnośnie do zastosowania materiałów do znakowania zakupionych przed wdrożeniem nowych ram prawnych, należy do konać przeglądu środków przejściowych obejmujących stosowanie materiałów służących do pakowania jednostkowego i zbiorczego oraz urządzeń do znakowania, o których mowa w pkt 6 sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Należy zatem skreślić właściwe przepisy wspomnianego rozporządzenia, a na mocy niniejszego rozporządzenia przyjąć nowe środki. Biorąc pod uwagę ryzyko nadużyć, które może za sobą pociągać zastosowanie tego rodzaju środka przejściowego, jego czas trwania powinien być ograniczony. Należy również zadbać o to, by stare urządzenia do znakowania, niezgodne z nowymi zasadami, zostały wycofane z użycia jak najszybciej i nie później niż z upływem okresu przejściowego. Załącznik II do rozporządzenia (EWG) nr 853/2004 i załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 powinny zostać odpowiednio zmienione.

(8)

W przypadku niektórych produktów wymogi sanitarne w zakresie przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego nie będą w pełni zharmonizowane, a warunki przywozu mające zastosowanie do takich produktów w okresie przejściowym muszą być jasno sformułowane.

(9)

Dostarczanie informacji dotyczących łańcucha żywnościowego stanowi nowy wymóg nałożony na przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego. Należy wprowadzić okres przejściowy dla celów pełnego wdrożenia wymogów w zakresie informacji dotyczących łańcucha żywnościowego. Środek przejściowy polegający na złagodzeniu wymogu dostarczania informacji 24 godziny przed przybyciem zwierząt do ubojni powinien umożliwić płynny przepływ informacji z gospodarstwa do ubojni.

(10)

Sekcja III załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 zawiera wymóg, aby urzędowy lub zatwierdzony lekarz weterynarii złożył swój podpis na świadectwie, które towarzyszy dzikim zwierzętom parzystokopytnym utrzymywanym w warunkach fermowych podczas transportu z gospodarstwa do ubojni. Dyrektywa 91/295/EWG stanowi, że wymagany jest podpis służb weterynaryjnych. W okresie przejściowym należy utrzymać ten przepis.

(11)

Świadectwo wymagane na mocy rozporządzenia (WE) nr 854/2004 w rozdziale X część B załącznika I jest bardziej szczegółowe niż wcześniej wymagane świadectwo. W okresie przejściowym należy dopuścić stosowanie wzoru świadectwa przedstawionego w załączniku III do dyrektywy 91/495/EWG.

(12)

Sekcja V załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 wymaga, aby surowce do produkcji mięsa mielonego spełniały określone wymogi i ustanawia wymagania związane z etykietowaniem. Należy dokonać oceny zgodności z kryteriami dotyczącymi zawartości mięsa mielonego, zwłaszcza pod względem zawartości tłuszczu oraz proporcji mięsa do białka w tkance łącznej. W oczekiwaniu na wyniki wspomnianej oceny należy nadal stosować aktualne kryteria ustanowione dyrektywą Rady 94/65/WE z dnia 14 grudnia 1994 r. ustanawiająca wymagania w odniesieniu do produkcji i wprowadzania na rynek mięsa mielonego i przetworów mięsnych (7).

(13)

Bez uszczerbku dla ogólnej zasady ustanowionej w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, zgodnie z którą przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego nie mogą używać, zgodnie z wymogami higieny, substancji innej niż woda pitna, w rozdziale VII załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 oraz w części II rozdziału I oraz w rozdziałach III oraz IV sekcji VIII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 ustanowiono przepisy dopuszczające stosowanie czystej wody przy przeładunku ryb, zwłaszcza na pokładzie statków rybackich. Ponieważ stosowanie czystej wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia publicznego, jeżeli jest zgodne z definicją ustaloną w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004, oraz w celu umożliwienia przedsiębiorstwom dokonującym przeładunku ryb na lądzie stopniowego dostosowywania się do nowych wymogów, zakres odnośnych przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 powinien zostać rozszerzony na tego rodzaju przedsiębiorstwa na czas trwania okresu przejściowego.

(14)

Część III ust. 1 lit. a) rozdziału II sekcji IX załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 stanowi, że przedsiębiorstwa sektora spożywczego wytwarzające przetwory mleczne zobowiązane są zagwarantować, że surowe mleko krowie przed procesem przetwórczym zawiera liczbę drobnoustrojów zgodną z wyznaczonym limitem. Przestrzeganie ustalonej normy ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa żywności, jeżeli mleko ma być poddane obróbce termicznej i nie zostanie przetworzone w uprzednio ustalonym okresie. Sprawdzenie zgodności z powyższym kryterium bezpośrednio przed przetwarzaniem, stosowane jako środek przejściowy, powinno być ograniczone do tego rodzaju sytuacji.

(15)

Sekcja X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 ustanawia szczególne wymogi higieniczne dotyczące jaj i produktów jajecznych. Zgodnie z rozdziałem I ust. 2 jaja należy przechowywać i transportować w stałej temperaturze zapewniającej optymalne zachowanie ich właściwości higienicznych. Do dnia 1 stycznia 2006 r. Państwa Członkowskie miały prawo stosować na swoim terytorium kontrolowane normy dotyczące temperatury w pomieszczeniach służących do składowania jaj oraz przy transporcie z jednego zakładu do drugiego. Należy wyraźnie stwierdzić, że normy te mogą być nadal przejściowo stosowane, jeżeli właściwy organ na to zezwoli. Zapewni to przedsiębiorstwom czas na dostosowanie swojej działalności oraz stosowanych procedur do nowych wymogów w odniesieniu do temperatury, które mogą wprowadzić właściwe organy.

(16)

Zgodnie z częścią II ust. 1 sekcji X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki, do wytwarzania produktów jajecznych można używać jaj pękniętych. Należy wprowadzić przepis rozszerzający tę możliwość, jako środek przejściowy, na inne zakłady wytwarzające płynną masę jajową, jeżeli spełniają one te same warunki.

(17)

Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 wymaga, by pracownicy ubojni, którym właściwy organ przyznał uprawnienia do wykonywania zadań wykonywanych przez urzędowych pracowników pomocniczych, posiadali takie wyszkolenie i kwalifikacje, jak urzędowi pracownicy pomocniczy. W okresie przejściowym właściwe jest zapewnienie właściwemu organowi czasu potrzebnego na zaplanowanie i zorganizowanie dodatkowych szkoleń dla pracowników ubojni pełniących funkcję pomocników przy kontrolach urzędowych, a następnie ograniczenie wymogu, zgodnie z którym personel ubojni ma być szkolony dla potrzeb szczegółowych zadań, do których wykonywania został uprawniony.

(18)

Artykuł 12 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 stanowi, że laboratoria przeprowadzające analizę próbek pobranych w trakcie kontroli urzędowych muszą posiadać akredytację. Laboratoria, które zgodnie z wcześniejszym prawodawstwem wspólnotowym nie musiały posiadać akredytacji, mogą potrzebować dodatkowego przedziału czasu na uzyskanie pełnej akredytacji, ponieważ jej przyznawanie jest procesem złożonym i pracochłonnym. Właściwe jest zapewnienie takim laboratoriom takiego okresu czasu, który umożliwiłby im uzyskanie akredytacji.

(19)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Okres przejściowy

Do celów niniejszego rozporządzenia ustanawia się okres przejściowy trwający cztery lata, upływający dnia 31 grudnia 2009 r. (zwany dalej okresem przejściowym).

Środki przejściowe ustanowione niniejszym rozporządzeniem stosowane są w okresie przejściowym, o ile w art. 5 oraz 8 nie przewidziano inaczej.

ROZDZIAŁ II

ŚRODKI PRZEJŚCIOWE DO CELÓW WDROŻENIA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 853/2004

Artykuł 2

Zapasy żywności pochodzenia zwierzęcego

1.   Bez uszczerbku dla odpowiednich przepisów prawa Wspólnoty, a w szczególności dyrektywy 2000/13/WE (8), zapasy żywności pochodzenia zwierzęcego wytworzonej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogą być wprowadzane na rynek, pod warunkiem że zostało na nich naniesione oznakowanie ustanowione odpowiednio aktami prawnymi wymienionymi w art. 2 dyrektywy 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (9).

2.   Produkty, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do których producent określił okres przydatności do spożycia trwający dłużej niż okres przejściowy, mogą pozostać na rynku do chwili wygaśnięcia ich okresu przydatności do spożycia.

Artykuł 3

Bezpośrednie dostawy małych ilości mięsa z drobiu i zajęczaków

W drodze odstępstwa od art. 1 ust. 3 lit. d) i bez uszczerbku dla art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, przepisy zawarte w tym rozporządzeniu nie dotyczą dostaw bezpośrednich małych ilości mięsa z drobiu lub zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie, a następnie dostarczonych przez producenta bezpośrednio konsumentom lub do lokalnego punktu sprzedaży detalicznej, w którym konsumenci końcowi zaopatrują się w świeże mięso.

Artykuł 4

Wprowadzanie żywności pochodzenia zwierzęcego na rynki krajowe przed uzyskaniem zatwierdzenia przez zakłady

W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, przedsiębiorstwa sektora spożywczego, które przed dniem 1 stycznia 2006 r. były uprawnione do wprowadzania na rynek krajowy żywności pochodzenia zwierzęcego mogą nadal umieszczać na rynku takie produkty, opatrzone znakiem krajowym, którego nie można pomylić ze znakami, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, aż do chwili, gdy właściwy organ, zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, zatwierdzi zakłady mające do czynienia z tego rodzaju produktami.

Obrót żywnością pochodzenia zwierzęcego opatrzoną tego rodzaju znakami krajowymi może się odbywać jedynie na terytorium Państwa Członkowskiego, w którym została ona wytworzona.

Artykuł 5

Materiały do pakowania jednostkowego, zbiorczego oraz do etykietowania z nadrukowanymi znakami jakości zdrowotnej lub identyfikacyjnymi

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą do dnia 31 grudnia 2007 r. nadal używać zapasów materiałów do pakowania jednostkowego, zbiorczego oraz do etykietowania, noszących nadruki znaków jakości zdrowotnej lub identyfikacyjnych, zakupionych przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Artykuł 6

Urządzenia do znakowania

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego i właściwe organy mogą stosować urządzenia do znakowania, które mają na wyposażeniu na dzień 31 grudnia 2005 r., do chwili wymiany tych urządzeń lub najpóźniej do końca okresu przejściowego, pod warunkiem że numer zatwierdzenia danego przedsiębiorstwa pozostanie niezmieniony.

Po dokonaniu wymiany urządzeń właściwy organ upewni się co do ich wycofania, tak aby nie można już było ich używać.

Artykuł 7

Wymogi sanitarne przy przywozie

1.   Artykułu 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 nie stosuje się do przywozów żywności pochodzenia zwierzęcego, w odniesieniu do której nie ustanowiono zharmonizowanych warunków sanitarnych przy przywozie, obejmujących listę państw trzecich oraz części państw trzecich oraz zakładów, z których przywóz jest dozwolony.

Do chwili harmonizacji prawodawstwa Wspólnoty dotyczącego przywozów tego rodzaju produktów przywozy te spełniają importowe warunki sanitarne danych Państw Członkowskich.

2.   W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 przedsiębiorstwa sektora spożywczego importujące żywność zawierającą zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, są zwolnione z obowiązku ustanowionego w tym artykule.

Dopóki nie zostanie opracowane oparte na analizie ryzyka podejście do celów wdrożenia zharmonizowanych warunków sanitarnych przy przywozie oraz kontroli importowanych produktów żywnościowych, przywozy będą zgodne ze zharmonizowanymi zasadami wspólnotowymi obowiązującymi przed dniem 1 stycznia 2006 r. tam, gdzie mają one zastosowanie, a w pozostałych przypadkach z przepisami krajowymi wdrożonymi przez Państwa Członkowskie przed tą datą.

Artykuł 8

Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego

1.   W drodze odstępstwa od wymogów ustanowionych w sekcji III załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, Państwa Członkowskie powinny stopniowo wdrażać wspomniane wymagania w różnych sektorach, natomiast w sektorze drobiu będą one stosowane z efektem natychmiastowym, tak aby sektor wieprzowiny w tym Państwie Członkowskim objęty był wdrażaniem wymogów związanych z podawaniem informacji dotyczących łańcucha żywnościowego do końca drugiego roku okresu przejściowego, a sektory koniny i cielęciny do końca trzeciego roku.

Państwa Członkowskie stosujące środki przejściowe powinny na koniec każdego roku przedkładać Komisji sprawozdania z wykonania.

2.   W drodze odstępstwa od wymogów ustalonych w pkt 2 sekcji III załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, dotyczących dostarczania przedsiębiorstwom prowadzącym ubój informacji dotyczących łańcucha żywnościowego przynajmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem, właściwy organ może zezwolić, aby tego rodzaju informacje były przesyłane do przedsiębiorstwa prowadzącego ubój wraz ze zwierzętami dowolnego gatunku, których te informacje dotyczą, oraz we wszelkich okolicznościach, w których nie naraża to na szwank celów rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Jednak wszelkie elementy informacji dotyczących łańcucha żywnościowego, których znajomość mogłaby spowodować poważne zakłócenia działalności ubojni, powinny zostać udostępnione przedsiębiorstwu prowadzącemu ubój odpowiednio wcześniej przed przybyciem zwierząt do ubojni.

Artykuł 9

Mięso dzikich zwierząt parzystokopytnych utrzymywanych w warunkach fermowych

W drodze odstępstwa od wymogów ustanowionych w pkt 3 lit. j) sekcji III załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, świadectwo, o którym mowa w art. 16, potwierdzające zadowalający wynik kontroli przedubojowej wydają i podpisują służby weterynaryjne.

Artykuł 10

Kryteria dotyczące składników mięsa mielonego i zasad jego etykietowania

1.   W drodze odstępstwa od wymogów ustanowionych w rozdziale II pkt 1 sekcji V załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, przedsiębiorstwa sektora spożywczego muszą dokonywać inspekcji surowców wwożonych na teren zakładu, aby zapewnić zgodność wyrobu wymienionego w poniższej tabeli z nazwą produktu końcowego.

Tabela: Kryteria dotyczące składu sprawdzane codziennie

 

Zawartość tłuszczu

Tkanka łączna: stosunek mięsa do białka

chude mięso mielone

≤ 7 %

≤ 12

mielona wołowina czysta

≤ 20 %

≤ 15

mięso mielone zawierające wieprzowinę

≤ 30 %

≤ 18

inne rodzaje mięsa mielonego

≤ 25 %

≤ 15

2.   W drodze odstępstwa od wymogów ustanowionych w rozdziale IV sekcji V załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, na etykiecie muszą się również pojawiać następujące słowa:

„zawartość procentowa tłuszczu do…”,

„stosunek mięsa do białka w tkance łącznej do…”.

3.   Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wprowadzanie na rynek krajowy mięsa mielonego, które nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów, jeżeli zostanie oznakowane znakiem krajowym, którego nie można pomylić ze znakami określonymi w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Artykuł 11

Stosowanie czystej wody

1.   W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz rozdziału III część A pkt 1 sekcji VIII załącznika III do tego rozporządzenia, lód używany do chłodzenia świeżych produktów rybołówstwa może być otrzymywany z czystej wody w zakładach znajdujących się na lądzie.

2.   W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz rozdziału III część A pkt 2 oraz 3 sekcji VIII załącznika III do tego rozporządzenia, przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą na terenie zakładów zajmujących się obróbką produktów rybołówstwa, w tym również na łodziach, używać czystej wody.

3.   W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz rozdziału IV pkt 1 sekcji VIII załącznika III do tego rozporządzenia, przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą używać czystej wody do chłodzenia skorupiaków i mięczaków po ich ugotowaniu, na terenie zakładów położonych na lądzie.

Artykuł 12

Świeże mleko i przetwory mleczne

W drodze odstępstwa od wymogu ustalonego w rozdziale II część III pkt 1 lit. a) sekcji IX załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, maksymalna liczba drobnoustrojów w surowym mleku krowim ma zastosowanie jedynie wówczas, jeżeli mleko ma być poddawane obróbce termicznej i nie zostało jej poddane w odpowiednim okresie określonym w procedurach opartych na HACCP, ustanowionych przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego.

Artykuł 13

Jaja i produkty jajeczne

1.   Państwa Członkowskie, które przed dniem 1 stycznia 2006 r. stosowały krajowe wymogi w zakresie temperatury w pomieszczeniach służących do składowania jaj oraz w pojazdach służących do przewożenia z i do takich zakładów, mogą nadal stosować te wymogi.

2.   Przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą używać jaj pękniętych do wytwarzania płynnej masy jajowej w zakładzie, który został do tego celu zatwierdzony, pod warunkiem że zostały one bezpośrednio dostarczone z zakładu produkcyjnego lub pakującego oraz że zostaną jak najszybciej wybite.

ROZDZIAŁ III

ŚRODKI PRZEJŚCIOWE DO CELÓW WDROŻENIA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 854/2004

Artykuł 14

Szkolenie pracowników ubojni pełniących funkcję pomocników przy kontrolach urzędowych

W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 6 lit. a) ppkt i) rozporządzenia (WE) nr 854/2004 oraz od rozdziału III część A lit. a) sekcji III załącznika I do tego rozporządzenia, pracownicy ubojni uprawnieni przez właściwy organ do wykonywania szczegółowych zadań pomocników przy kontrolach urzędowych powinni być szkoleni w taki sam sposób, jak urzędowi pracownicy pomocniczy jedynie w zakresie szczegółowych zadań, do których wykonywania posiadają uprawnienia, i nie muszą zdawać takiego samego egzaminu, jak urzędowi pracownicy pomocniczy.

Przed nadaniem personelowi ubojni uprawnień do przejęcia zadań wykonywanych przez urzędowych pracowników pomocniczych właściwy organ powinien upewnić się, że tego rodzaju szkolenie jest wystarczające.

Sprawdzi on również, jak najszybciej i najpóźniej przed końcem okresu przejściowego, czy zorganizowane zostały dodatkowe szkolenia oraz czy podjęte zostały środki niezbędne, aby personel ubojni mógł się zakwalifikować w drodze egzaminu stosowanego wobec urzędowych pracowników pomocniczych.

Artykuł 15

Certyfikacja zakładów, w których personel pełni funkcję pomocników przy kontrolach urzędowych

W drodze odstępstwa od drugiego akapitu rozdziału III część A lit. a) sekcji III załącznika I do rozporządzenia 854/2004, zakłady, w których personel zakładowy pełni funkcję pomocników przy kontrolach urzędowych, są w okresie przejściowym zwolnione z wymogu posiadania uznanych międzynarodowo certyfikatów, pod warunkiem że zakład wykaże, że rozpoczął i kontynuuje starania o certyfikację zgodną z normami międzynarodowymi, takimi jak EN ISO, dotyczące zarządzania jakością lub bezpieczeństwem żywności.

Artykuł 16

Wzór świadectwa dla mięsa dzikich zwierząt parzystokopytnych utrzymywanych w warunkach fermowych

W drodze odstępstwa od rozdziału VII część A pkt 4 sekcji IV załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004, wzór świadectwa przedstawiony w załączniku III do dyrektywy 91/495/EWG może być wykorzystywany przy transporcie dzikich zwierząt parzystokopytnych utrzymywanych w warunkach fermowych z gospodarstwa do ubojni.

Artykuł 17

Wymogi sanitarne przy przywozie

Artykułu 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 nie stosuje się do przywozów żywności pochodzenia zwierzęcego, w odniesie niu do której nie ustanowiono zharmonizowanych warunków sanitarnych przy przywozie, obejmujących listę państw trzecich oraz części państw trzecich oraz zakładów, z których przywóz jest dozwolony. Do chwili harmonizacji prawodawstwa Wspólnoty dotyczącego przywozów tego rodzaju produktów przywozy te spełniają importowe warunki sanitarne danych Państw Członkowskich.

ROZDZIAŁ IV

ŚRODKI PRZEJŚCIOWE DO CELÓW WDROŻENIA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 882/2004

Artykuł 18

Akredytacja laboratoriów

a)

wykaże, że rozpoczęło i kontynuuje procedury niezbędne dla uzyskania akredytacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004;

b)

przedstawi właściwemu organowi wystarczające gwarancje na to, że systemy kontroli jakości do celów analiz przeprowadzanych na potrzeby kontroli urzędowych zostaną wprowadzone w życie do dnia 1 stycznia 2006 r.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 19

Przegląd

Środki przejściowe oraz warunki ich stosowania, ustanowione niniejszym rozporządzeniem, mogą w każdej chwili zostać poddane przeglądowi, w oparciu o doświadczenia nabyte w procesie wdrażania tych środków oraz rozporządzeń (WE) nr 853/2004, 854/2004 oraz 882/2004.

Artykuł 20

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 853/2004

W sekcji I B pkt 6 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 skreśla się akapit trzeci.

Artykuł 21

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 854/2004

W pkt 6 sekcji I rozdziału III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 skreśla się zdanie drugie.

Artykuł 22

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55; sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 22.

(2)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 206; sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 83.

(3)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1.

(4)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 1.

(5)  Dz.U. L 55 z 8.3.1971, str. 23.

(6)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 41.

(7)  Dz.U. L 368 z 31.12.1994, str. 10.

(8)  Dz.U. L 109 z 6.5.2000, str. 29.

(9)  Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33; sprostowanie w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12.