ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 298

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
15 listopada 2005


Spis treści

 

Trybunał Sprawiedliwości

Strona

 

*

Zmiany do regulaminu Sądu Pierwszej Instancji

1

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


Trybunał Sprawiedliwości

15.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/1


ZMIANY DO REGULAMINU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 224 akapit piąty;

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w szczególności jego art. 140 ust. 5;

uwzględniając art. 63 Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości;

za zgodą Trybunału Sprawiedliwości;

po zatwierdzeniu przez Radę w dniu 18 lipca 2005 i 3 października 2005,

a także mając na uwadze co następuje,

(1)

w świetle zgromadzonych doświadczeń należy zmienić niektóre przepisy regulaminu w celu sprecyzowania ich zakresu lub dostosowania ich do wymogów skutecznej organizacji przebiegu postępowania,

(2)

należy dostosować przepisy dotyczące pomocy w zakresie kosztów postępowania do dyrektywy Rady 2003/8/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze (1)

(3)

należy wprowadzić przepisy regulujące odwołania od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej ustanowionego na mocy decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. (2),

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ZMIANY DO SWOJEGO REGULAMINU:

Artykuł 1

W regulaminie Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 2 maja 1991 r. (3), zmienionym dnia 15 września 1994 r. (4), dnia 17 lutego 1995 r. (5), dnia 6 lipca 1995 r. (6),dnia 12 marca 1997 r. (7), dnia 17 maja 1999 r. (8), dnia 6 grudnia 2000 r. (9), dnia 21 maja 2003 r. (10), dnia 19 kwietnia 2004 r. (11) i dnia 21 kwietnia 2004 r. (12) wprowadza się następujące zmiany:

1)

Art. 7 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1   Niezwłocznie po częściowym odnowieniu składu sędziowskiego, określonym w art. 224 Traktatu WE i art. 140 Traktatu EWEA, sędziowie wybierają spośród siebie, na okres trzech lat, prezesa Sądu.”.

2)

Art. 9 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli w tym samym czasie prezes Sądu i prezesi izb są nieobecni lub nie mogą uczestniczyć w obradach lub ich stanowiska pozostają w tym samym czasie nieobsadzone, obowiązki prezesa wykonuje jeden z pozostałych sędziów, zgodnie z porządkiem pierwszeństwa ustanowionym w art. 6.”.

3)

Art. 24 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1   Sekretariat, pod nadzorem sekretarza, prowadzi rejestr, do którego wpisuje się, według kolejności wpływu, wszystkie pisma procesowe i dokumenty do nich załączone.”.

4)

W art. 32 § 3 dodaje się nowy akapit trzeci w brzmieniu:

„Jeżeli z powodu nieobecności sędziego lub niemożności uczestniczenia przez niego w obradach, która wystąpiła przed datą otwarcia procedury ustnej, w wielkiej izbie lub izbie złożonej z pięciu sędziów brak jest liczby sędziów określonej w art. 10 § 1, prezes Sądu uzupełnia jej przewidziany skład, wyznaczając sędziego.”.

5)

Art. 41 § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1   Sąd, jeżeli uzna, że zachowanie doradcy, adwokata lub radcy prawnego przed Sądem lub w stosunku do prezesa, sędziego lub sekretarza godzi w powagę Sądu lub jest niezgodne z wymogami prawidłowego administrowania wymiarem sprawiedliwości, lub że doradca, adwokat lub radca prawny wykorzystuje swoje uprawnienia niezgodnie z ich celem, informuje o tym zainteresowanego. Sąd może poinformować o tym właściwe organy, którym podlega zainteresowany; kopia pisma skierowanego do tych organów przekazywana jest zainteresowanemu.

Z tych samych powodów Sąd może w każdym czasie, po wysłuchaniu zainteresowanego, na podstawie postanowienia wykluczyć go z postępowania. Postanowienie to podlega natychmiastowemu wykonaniu.”.

6)

W art. 43 wprowadza się następujące zmiany:

a)

§ 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Art. 102 § 2 nie stosuje się do tego dziesięciodniowego terminu”.

b)

dodaje się nowy § 7 w brzmieniu:

„§ 7   Bez uszczerbku dla przepisów § 1 akapit pierwszy oraz § § 2 - 5 Sąd może w drodze decyzji określić warunki, w których dokument procesowy przekazany do sekretariatu drogą elektroniczną jest uznawany za oryginał tego dokumentu. Decyzja ta jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”.

7)

W art. 46 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w § 1 słowa „W terminie miesiąca od” zastępuje się słowami

„W terminie dwóch miesięcy od”.

b)

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3   Termin określony w § 1 niniejszego art. może w wyjątkowych okolicznościach zostać przedłużony przez prezesa na uzasadniony wniosek pozwanego.”.

8)

W art. 50 wprowadza się następujące zmiany:

a)

jedyny akapit oznacza się jako § 1;

b)

dodaje się następujący § :

„§ 2   Pełnomocnicy, doradcy, adwokaci lub radcowie prawni wszystkich stron spraw połączonych, w tym interwenientów, mogą zapoznać się w sekretariacie z dokumentami procesowymi doręczonymi stronom pozostałych spraw. Na wniosek strony prezes może jednak, nie uchybiając art. 67 § 3 niniejszego regulaminu, wyłączyć możliwość zapoznania się z dokumentami tajnymi lub poufnymi.”.

9)

Art. 55 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1   Sąd rozpoznaje zawisłe przed nim sprawy w kolejności zakończenia czynności wyjaśniających. Jeżeli w kilku sprawach czynności wyjaśniające zostały zakończone równocześnie, o kolejności rozpoznania decyduje odpowiednio dzień wpisania skargi do rejestru.”.

10.

Art. 64 § 5 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„§ 5   Jeżeli Sąd, orzekając w pełnym składzie lub w składzie wielkiej izby, zarządza zastosowanie środków organizacji postępowania, a sam takich środków nie przeprowadza, powierza ich przeprowadzenie izbie, której sprawa została pierwotnie przydzielona albo sędziemu sprawozdawcy.”.

11.

Art. 67 § 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„§ 1   Jeżeli Sąd, orzekając w pełnym składzie lub w składzie wielkiej izby, postanawia o przeprowadzeniu dowodu, a sam go nie przeprowadza, powierza jego przeprowadzenie izbie, której sprawa została pierwotnie przydzielona albo sędziemu sprawozdawcy.”.

12.

W art. 76a wprowadza się następujące zmiany:

a)

w § 1 akapit drugi dodaje się nowe zdanie drugie w następującym brzmieniu :

„We wniosku można wskazać, że niektóre zarzuty lub argumenty albo niektóre fragmenty skargi lub odpowiedzi na skargę zostały przedstawione wyłącznie na wypadek, gdyby sprawa nie była rozpoznawana w trybie przyspieszonym, w szczególności dołączając do wniosku skróconą wersję skargi oraz wykaz załączników, które należy wziąć pod uwagę przy rozpoznawaniu sprawy w trybie przyspieszonym.”;

b)

w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

i)

jedyny akapit oznacza się jako akapit drugi;

ii)

dodaje się nowy akapit pierwszy w brzmieniu:

„Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 46 § 1, jeżeli strona skarżąca wniosła, zgodnie z § 1, o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym, termin na przedstawienie odpowiedzi na skargę wynosi miesiąc. W przypadku nieuwzględnienia przez Sąd tego wniosku, stronie pozwanej przyznaje się dodatkowy miesięczny termin na przedstawienie lub, stosownie do przypadku, uzupełnienie odpowiedzi na skargę. Terminy przewidziane w niniejszym akapicie mogą zostać przedłużone zgodnie z art. 46 § 3.”;

c)

w tym samym artykule dodaje się § 4 w brzmieniu:

„§ 4   Decyzja Sądu o rozpoznaniu sprawy w trybie przyspieszonym może zostać uzależniona od spełnienia wymagań dotyczących objętości i sposobu przedstawiania pism procesowych stron, dalszego przebiegu postępowania oraz zarzutów i argumentów, w przedmiocie których Sąd ma wydać rozstrzygnięcie.

Jeżeli strona nie zastosuje się do jednego z tych wymagań, decyzja o rozpoznaniu sprawy w trybie przyspieszonym może zostać cofnięta. W takim przypadku postępowanie jest dalej przeprowadzane w trybie zwykłym.”.

13)

Art. 93 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 93

§ 1   Kasa Sądu i jej dłużnicy dokonują płatności w euro.

§ 2   Jeżeli koszty podlegające zwrotowi zostały poniesione w walucie innej niż euro lub jeżeli czynności stanowiące podstawę wypłaty zostały dokonane w kraju, którego walutą nie jest euro, wymiana waluty następuje po referencyjnym kursie Europejskiego Banku Centralnego obowiązującym w dniu dokonywania płatności.”.

14)

Rozdział siódmy tytułu drugiego otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozdział siódmy

POMOC PRAWNA

Artykuł 94

§ 1   W celu zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, dla potrzeb postępowań przed Sądem przyznawana jest pomoc prawna, zgodnie z określonymi poniżej zasadami.

Pomoc prawna obejmuje, w całości lub w części, koszty związane z doradztwem i reprezentowaniem przed Sądem. Koszty te pokrywa kasa Sądu.

§ 2   Każda osoba fizyczna, która ze względu na swoją sytuację materialną nie jest w stanie w całości lub w części ponieść kosztów, o których mowa w § 1, jest uprawniona do uzyskania pomocy prawnej.

Sytuację materialną ocenia się w oparciu o czynniki obiektywne, takie jak dochody, posiadany majątek i sytuacja rodzinna.

§ 3   Pomocy prawnej nie przyznaje się, jeżeli czynności, dla których wnosi się o jej przyznanie, są oczywiście niedopuszczalne lub oczywiście bezzasadne.

Artykuł 95

§ 1   Wniosek o przyznanie pomocy prawnej może zostać złożony przed lub po wniesieniu skargi.

Wniosek nie jest objęty przymusem adwokackim.

§ 2   Do wniosku o przyznanie pomocy prawnej należy załączyć wszelkie informacje i dokumenty pozwalające ocenić sytuację materialną wnioskodawcy, w szczególności zaświadczenie wydane przez właściwy krajowy organ, potwierdzające jego sytuację materialną.

Jeżeli wniosek składany jest przed wniesieniem skargi, we wniosku należy zwięźle przedstawić przedmiot skargi, stan faktyczny sprawy i argumentację powoływaną na poparcie skargi. Do wniosku należy załączyć dokumenty dowodzące powołanych w nim twierdzeń.

§ 3   Sąd może ustalić, zgodnie z art. 150, że wnioski o przyznanie pomocy prawnej muszą być składane na formularzu.

Artykuł 96

§ 1   Przed podjęciem decyzji w przedmiocie przyznania pomocy prawnej Sąd wzywa stronę przeciwną do przedstawienia uwag na piśmie, chyba że z przedstawionych już informacji wynika, że warunki ustanowione w art. 94 § 2 nie są spełnione lub że warunki ustanowione w art. 94 § 3 są spełnione.

§ 2   Decyzja w przedmiocie przyznania pomocy prawnej jest podejmowana przez prezesa w formie postanowienia. Prezes może przekazać tę kwestię Sądowi.

Postanowienie o odmowie przyznania pomocy prawnej musi zawierać uzasadnienie.

§ 3   W postanowieniu o przyznaniu pomocy prawnej wyznacza się adwokata lub radcę prawnego, który będzie reprezentował zainteresowanego.

Jeżeli zainteresowany nie dokona wyboru adwokata lub radcy prawnego, lub jeżeli Sąd uzna, że jego wybór jest nie do przyjęcia, sekretarz wysyła postanowienie o przyznaniu pomocy prawnej i kopię wniosku o jej przyznanie do właściwego organu zainteresowanego państwa, o którym mowa w załączniku II do regulaminu dodatkowego do regulaminu Trybunału Sprawiedliwości. Adwokata lub radcę prawnego, który będzie reprezentował zainteresowanego wyznacza się z uwzględnieniem sugestii przekazanych przez ten organ.

Postanowienie dotyczące przyznania pomocy prawnej może określać kwotę, która zostanie wypłacona adwokatowi lub radcy prawnemu wyznaczonemu do reprezentowania zainteresowanego, albo określać górną granicę, której, co do zasady, koszty i wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego nie mogą przekroczyć. Postanowienie to może przewidywać udział zainteresowanego w kosztach, o których mowa w art. 94 § 1, z uwzględnieniem jego sytuacji materialnej.

§ 4   Złożenie wniosku o przyznanie pomocy prawnej zawiesza bieg terminu na wniesienie skargi do chwili doręczenia postanowienia w przedmiocie tego wniosku lub, w przypadkach określonych w drugim akapicie § 3, postanowienia wyznaczającego adwokata lub radcę prawnego, który będzie reprezentował wnioskodawcę.

§ 5   Jeżeli w toku postępowania przed Sądem uległy zmianie okoliczności stanowiące podstawę przyznania pomocy prawnej, prezes może, z urzędu lub na wniosek i po wysłuchaniu zainteresowanego, cofnąć tę pomoc. Prezes może przekazać tę kwestię Sądowi.

Postanowienie o cofnięciu pomocy prawnej musi zawierać uzasadnienie.

§ 6   Postanowienia wydane na mocy niniejszego artykułu nie podlegają zaskarżeniu.

Artykuł 97

§ 1   W przypadku przyznania pomocy prawnej prezes może, na wniosek adwokata lub radcy prawnego zainteresowanego, zarządzić wypłatę zaliczki na rzecz tego adwokata lub radcy prawnego.

§ 2   Jeżeli na mocy orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie korzystający z pomocy prawnej musi ponieść koszty własne, prezes ustala na podstawie postanowienia, zawierającego uzasadnienie i niepodlegającego zaskarżeniu, koszty i wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego, które pokrywa kasa Sądu. Prezes może przekazać tę kwestię Sądowi.

§ 3   Jeżeli w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie Sąd obciążył stronę przeciwną kosztami korzystającego z pomocy prawnej, strona ta ma obowiązek zwrócić kasie Sądu kwoty wypłacone tytułem zaliczki na poczet pomocy.

W razie sporu lub jeżeli strona nie stosuje się do wezwania ze strony sekretarza do zwrotu tych kwot, prezes orzeka w drodze postanowienia zawierającego uzasadnienie i niepodlegającego zaskarżeniu. Prezes może przekazać tę kwestię Sądowi.

§ 4   Jeżeli korzystający z pomocy prawnej przegra sprawę, Sąd może, jeżeli wymagają tego względy słuszności, orzekając w przedmiocie kosztów w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, zarządzić, że jedna lub większa liczba stron poniesie koszty własne lub że koszty te, w całości lub w części, zostaną pokryte przez kasę Sądu w ramach pomocy prawnej.”.

15)

Art. 113 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 113

Sąd może w każdym czasie, po wysłuchaniu stron, stwierdzić z urzędu, że skarga jest niedopuszczalna ze względu na bezwzględne przeszkody procesowe albo stwierdzić, iż skarga stała się bezprzedmiotowa i że nie ma potrzeby jej rozpatrywania; decyzja jest podejmowana zgodnie z art. 114 § § 3 i 4.”.

16)

Art. 114 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2   Niezwłocznie po przedłożeniu wniosku, prezes wyznacza termin, w którym strona przeciwna może przedstawić na piśmie swoje żądania oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.”.

17)

Dodaje się następujący tytuł:

„TYTUŁ PIĄTY

ODWOŁANIA OD ORZECZEŃ SĄDU DO SPRAW SŁUŻY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Artykuł 137

§ 1   Odwołanie wnosi się poprzez złożenie pisma w sekretariacie Sądu Pierwszej Instancji lub Sądu do spraw Służby Publicznej.

§ 2   Sekretariat Sądu do spraw Służby Publicznej natychmiast przesyła do sekretariatu Sądu Pierwszej Instancji akta sprawy rozpoznawanej w pierwszej instancji oraz, w stosownym przypadku, odwołanie.

Artykuł 138

§ 1   Odwołanie zawiera:

a)

nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę wnoszącego odwołanie;

b)

oznaczenie pozostałych stron postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej;

c)

podnoszone zarzuty oraz argumenty na ich poparcie;

d)

żądania wnoszącego odwołanie.

Do odwołania stosuje się przepisy art. 43 i art. 44 § § 2 i 3.

§ 2   Do odwołania załącza się orzeczenie Sądu do spraw Służby Publicznej, od którego wnosi się odwołanie. W odwołaniu wskazuje się dzień, w którym orzeczenie zostało wnoszącemu odwołanie doręczone.

§ 3   Jeżeli odwołanie nie czyni zadość wymogom art. 44 § 3 lub § 2 niniejszego artykułu, stosuje się art. 44 § 6.

Artykuł 139

§ 1   Żądania zawarte w odwołaniu mają na celu:

a)

uchylenie, w całości lub w części, orzeczenia Sądu do spraw Służby Publicznej;

b)

uwzględnienie, w całości lub w części, żądań przedstawianych w pierwszej instancji, z wyłączeniem wszelkich nowych żądań.

§ 2   Odwołanie nie może zmieniać przedmiotu postępowania, które toczyło się przed Sądem do spraw Służby Publicznej.

Artykuł 140

Odwołanie doręcza się wszystkim stronom postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej. Stosuje się Aart. 45 .

Artykuł 141

§ 1   Każda strona postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej może w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia odwołania wnieść odpowiedź na odwołanie. Termin ten nie podlega przedłużeniu.

§ 2   Odpowiedź na odwołanie zawiera:

a)

nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę wnoszącego odpowiedź na odwołanie;

b)

datę doręczenia odwołania;

c)

podnoszone zarzuty oraz argumenty na ich poparcie;

d)

żądania.

Stosuje się art. 43 i art. 44 § § 2 i 3 .

Artykuł 142

§ 1   Żądania zawarte w odpowiedzi na odwołanie mają na celu:

a)

oddalenie, w całości lub w części, odwołania albo uchylenie, w całości lub w części, orzeczenia Sądu do spraw Służby Publicznej;

b)

uwzględnienie, w całości lub w części, żądań przedstawianych w pierwszej instancji, z wyłączeniem wszelkich nowych żądań.

§ 2   Odpowiedź na odwołanie nie może zmieniać przedmiotu postępowania, które toczyło się przed Sądem do spraw Służby Publicznej.

Artykuł 143

§ 1   Odwołanie i odpowiedź na odwołanie mogą zostać uzupełnione repliką i dupliką, jeżeli prezes, na podstawie wniosku złożonego przez wnoszącego odwołanie w terminie siedmiu dni od doręczenia odpowiedzi na odwołanie, uzna to za konieczne i wyraźnie zezwoli na przedstawienie repliki w celu umożliwienia wnoszącemu odwołanie obrony swego stanowiska lub w celu przygotowania orzeczenia w przedmiocie odwołania. Prezes wyznacza termin, w którym należy złożyć replikę, a po doręczeniu tego pisma, termin, w którym należy złożyć duplikę.

§ 2   Jeżeli odpowiedź na odwołanie zawiera żądanie uchylenia w całości albo w części orzeczenia Sądu do spraw Służby Publicznej na podstawie zarzutów, które nie zostały podniesione w odwołaniu, wnoszący odwołanie albo inna strona postępowania może, w terminie dwóch miesięcy od doręczenia odpowiedzi na odwołanie, wnieść replikę, której przedmiot ograniczony jest do ustosunkowania się do tych zarzutów. Przepis § 1 stosuje się do wszelkich dodatkowych uwag na piśmie złożonych w następstwie tej repliki.

Artykuł 144

Z zastrzeżeniem poniższych przepisów, do postępowania przed Sądem Pierwszej Instancji, którego przedmiot stanowi odwołanie od orzeczenia Sądu do spraw Służby Publicznej, stosuje się artykuły 48 § 2, 49, 50, 51 § 1, 52, 55 - 64, 76a - 110, 115 § § 2 i 3, 116, 123 - 127 i 129 niniejszego regulaminu.

Artykuł 145

Jeżeli odwołanie jest w całości lub w części oczywiście niedopuszczalne albo oczywiście bezzasadne, Sąd Pierwszej Instancji może, w każdym czasie, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy i po wysłuchaniu rzecznika generalnego, oddalić odwołanie w całości albo w części, orzekając w drodze postanowienia z uzasadnieniem.

Artykuł 146

Po przedłożeniu pism procesowych, o których mowa w art. 141 § 1 oraz, w stosownym przypadku, pism procesowych, o których mowa w art. 143 § § 1 i 2 niniejszego regulaminu, Sąd Pierwszej Instancji może, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy i po wysłuchaniu rzecznika generalnego oraz stron, orzec w przedmiocie odwołania bez przeprowadzenia części ustnej postępowania, chyba że jedna ze stron przedłoży wniosek wskazujący powody, dla których wnosi o jej wysłuchanie. Wniosek ten składa się w terminie miesiąca od dnia powiadomienia strony o zakończeniu procedury pisemnej. Prezes może przedłużyć ten termin.

Artykuł 147

Sprawozdanie, o którym mowa w art. 52 przedstawia się Sądowi Pierwszej Instancji po wniesieniu pism procesowych, o których mowa w art. 141 § 1 i, w stosownym przypadku, art. 143 § § 1 i 2. W razie niewniesienia wyżej wymienionych pism procesowych, tę samą procedurę stosuje się po upływie terminu do ich wniesienia.

Artykuł 148

Jeżeli odwołanie jest bezzasadne albo jeżeli jest zasadne i Sąd Pierwszej Instancji sam orzeka co do istoty sprawy, rozstrzyga on o kosztach.

Art. 88 niniejszego regulaminu ma zastosowanie jedynie do odwołań wniesionych przez instytucje.

W drodze odstępstwa od przepisu art. 87 § 2 niniejszego regulaminu Sąd Pierwszej Instancji w przypadku odwołań wniesionych przez urzędników lub innych pracowników instytucji może rozstrzygnąć, że koszty zostaną rozdzielone pomiędzy stronami, o ile wymagają tego względy słuszności.

W razie cofnięcia odwołania stosuje się art. 87 § 5 niniejszego regulaminu.

Artykuł 149

Wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Pierwszej Instancji składa się w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia, o którym mowa w art. 24 § 6.”

18.

Art. 136a oznacza się jako art. 150, a art. 137 oznacza się jako art. 151.

Artykuł 2

Niniejsze zmiany regulaminu, których tekstami autentycznymi są ich wersje językowe, sporządzone w językach określonych w art. 35 § 1 regulaminu, zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wchodzą w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po ich opublikowaniu, z wyłączeniem punktów 17 i 18 art. 1.

Punkty 17 i 18 art. 1 wchodzą w życie z chwilą wejścia w życie art. 1 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z art. 4 akapit drugi decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom).

Sporządzono w Luksemburgu 12 października 2005.

Sekretarz

E. COULON

Prezes

B. VESTERDORF


(1)  Dz.U. L 26 z 31.1.2003, str. 41.

(2)  Dz.U. L 333 z 9.11.2004, str. 7.

(3)  Dz.U. L 136 z 30.5.1991.

(4)  Dz.U. L 249 z 24.9.1994, str. 17.

(5)  Dz.U. L 44 z 28.2.1995, str. 64.

(6)  Dz.U. L 172 z 22.7.1995, str. 3.

(7)  Dz.U. L 103 z 19.4.1997, str. 6.

(8)  Dz.U. L 135 z 29.5.1999, str. 92.

(9)  Dz.U. L 322 z 19.12.2000, str. 4.

(10)  Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 22.

(11)  Dz.U. L 132 z 29.4.2004, str. 3.

(12)  Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 108.