ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 297

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
15 listopada 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1853/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1854/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Miel de Provence (CHOG))

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1855/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Mela Alto Adige lub Südtiroler Apfel (CHOG), Asperge des Sables des Landes (CHOG), Pâtes d’Alsace (CHOG), Jamón de Trevélez (CHOG), Oliva Ascolana del Piceno (CHNP))

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1856/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych, w odniesieniu do produktów podlegających obowiązkowi przedstawienia zaświadczenia

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2004 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

9

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 692/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2605/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS) pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 112 z 3.5.2005)

11

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

15.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1853/2005

z dnia 14 listopada 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 14 listopada 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

64,3

096

36,8

204

47,6

999

49,6

0707 00 05

052

110,6

204

23,8

999

67,2

0709 90 70

052

109,0

204

95,7

999

102,4

0805 20 10

204

60,0

999

60,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,7

624

88,6

999

75,7

0805 50 10

052

64,0

388

68,2

999

66,1

0806 10 10

052

118,3

400

246,4

508

267,3

624

162,5

720

99,7

999

178,8

0808 10 80

388

107,2

400

105,4

404

142,5

512

131,2

720

26,7

800

165,3

999

113,1

0808 20 50

052

102,4

720

56,5

999

79,5


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


15.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1854/2005

z dnia 14 listopada 2005 r.

uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” (Miel de Provence (CHOG))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 lit. b) oraz jego art. 6 ust. 3 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 wniosek Francji o rejestrację nazwy „Miel de Provence” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Niemcy sprzeciwiły się rejestracji zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. Oświadczenie sprzeciwu odnosi się do niespełnienia warunków określonych w art. 2 oraz ewentualnego zagrożenia związanego z obecnością na rynku produktu legalnie od co najmniej pięciu lat poprzedzających datę publikacji przewidzianej w art. 6 ust. 2.

(3)

Pismem z dnia 11 stycznia 2005 r. Komisja wezwała oba Państwa Członkowskie do wzajemnego porozumienia zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami.

(4)

Ponieważ w terminie trzech miesięcy nie doszło do porozumienia między Francją a Niemcami, Komisja powinna przyjąć decyzję zgodnie z procedurą określoną w art. 15 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

(5)

Przekazane przez Niemcy oświadczenie sprzeciwu zawiera trzy argumenty przeciwko rejestracji. Po pierwsze, Niemcy uważają, że rejestracja byłaby sprzeczna z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. Według strony wyrażającej sprzeciw, właściwości organoleptycznych, właściwości związanych z metodą produkcji oraz kryteriów jakościowych produktu, o których mowa we wniosku, nie można uznać za specyficzne dla regionu Prowansji.

(6)

Komisja uważa natomiast, że wniosek o rejestrację opiera się zarówno na renomie miodu prowansalskiego, jak i na szczególnej jakości, o której stanowi kwiatowe pochodzenie miodu, specyficzne dla prowansalskiego środowiska botanicznego.

(7)

Następnie Niemcy odwołują się do ewentualnego zagrożenia związanego z faktem, że istnieje nazwa całkowicie lub częściowo identyczna lub znak towarowy lub produkty, które znajdują się na rynku legalnie od co najmniej pięciu lat poprzedzających datę publikacji przewidzianej w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. Niemcy odwołują się przede wszystkim do faktu, że producenci, którzy obecnie wprowadzają do obrotu miód pod nazwą „Miel de Provence”, nie będą mogli stosować tej nazwy po dokonaniu rejestracji, jeżeli ich produkty nie będą zgodne ze specyfikacją z powodu miejsca pochodzenia kwiatów lub obszaru produkcji.

(8)

Komisja uważa, że argument ten oparty jest na nieudowodnionych hipotezach. Zgodnie z art. 7 ust. 4 tiret drugie rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 strona wyrażająca sprzeciw powinna „udowodnić” wspomniane zagrożenie. Niemcy jedynie wspomniały o możliwości powstania zagrożenia, nie udawadniając, że rzeczywiście istnieją producenci, którzy zostaliby poszkodowani przez rejestrację.

(9)

Ostatecznie Niemcy dowodzą, że stosowanie nazwy „Miel de Provence” jest dozwolone na mocy dyrektywy Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do miodu (3) w odniesieniu do miodu pochodzącego z regionu francuskiego Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże. Wynikałoby z tego, że region ten jest inny niż obszar geograficzny objęty specyfikacjami opracowanymi w ramach rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. Ponadto specyfikacje wniosku o rejestrację wykluczają miód ze słonecznika, kukurydzy oraz lucerny, pochodzenia kwiatowego i roślinnego, które występują na tym obszarze geograficznym. W związku z tym, w celu zapewnienia przestrzegania specyfikacji podmioty obecnie wprowadzające ten produkt do obrotu pod nazwą „Miel de Provence” będą musiały wykluczyć miód pochodzenia kwiatowego, którego nie przewidziano w specyfikacjach. Według Niemiec zarejestrowanie nazwy „Miel de Provence” w ramach rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 byłoby sprzeczne z dyrektywą 2001/110/WE dotyczącą miodu.

(10)

Jak wspomniano w motywie 8, argument dotyczący zagrożenia nie został wykazany. Poza tym domniemane naruszenie dyrektywy 2001/110/WE odnoszącej się do miodu nie jest jednym z powodów, które można przedstawić w ramach sprzeciwu, na mocy art. 7 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. Ponadto dyrektywa 2001/110/WE zezwala na stosowanie niektórych nazw, nie nakładając obowiązku ich stosowania. Natomiast rozporządzenie (EWG) nr 2081/92 ma na celu uregulowanie stosowania zarejestrowanych nazw, nawet jeżeli wcześniej mogły być stosowane swobodniej. W związku z tym brak w pewnym momencie ograniczenia z zasady nie jest powodem odmowy rejestracji.

(11)

W tych okolicznościach nazwę tą należy wpisać do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych”.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pochodzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2400/96 (4) dodaje się nazwę zawartą w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. C 261 z 30.10.2003, str. 4.

(3)  Dz.U. L 10 z 12.1.2002, str. 47.

(4)  Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 11.


ZAŁĄCZNIK

Produkty wymienione w załączniku I do Traktatu przeznaczone do spożycia przez ludzi

Inne produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, miód, różne przetwory mleczne z wyjątkiem masła)

FRANCJA

Miel de Provence (CHOG)


15.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1855/2005

z dnia 14 listopada 2005 r.

uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” (Mela Alto Adige lub Südtiroler Apfel (CHOG), Asperge des Sables des Landes (CHOG), Pâtes d’Alsace (CHOG), Jamón de Trevélez (CHOG), Oliva Ascolana del Piceno (CHNP))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 wniosek Włoch o rejestrację dwóch nazw „Mela Alto Adige” lub „Südtiroler Apfel” i „Oliva Ascolana del Piceno”; wniosek Francji o rejestrację dwóch nazw „Asperge des Sables des Landes” i „Pâtes d’Alsace”; wniosek Hiszpanii o rejestrację nazwy „Jamón de Trevélez” zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Komisja nie otrzymała żadnego oświadczenia sprzeciwu w rozumieniu art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, zatem nazwy te należy wpisać do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych”,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2400/96 (3) uzupełnia się o nazwy zamieszczone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. C 12 z 18.1.2005, str. 20 (Mela Alto Adige lub Südtiroler Apfel);

Dz.U. C 47 z 23.2.2005, str. 2 (Asperge des Sables des Landes);

Dz.U. C 47 z 23.2.2005, str. 6 (Pâtes d’Alsace);

Dz.U. C 51 z 1.3.2005, str. 2 (Jamón de Trevélez);

Dz.U. C 59 z 9.3.2005, str. 33 (Oliva Ascolana del Piceno).

(3)  Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 11.


ZAŁĄCZNIK

Produkty wymienione w załączniku I do Traktatu przeznaczone do spożycia przez ludzi

Produkty mięsne (gotowane, peklowane, wędzone itp.)

HISZPANIA

Jamón de Trevélez (CHOG)

Owoce, warzywa i zboża nieprzetworzone lub przetworzone

WŁOCHY

Mela Alto Adige lub Südtiroler Apfel (CHOG)

Oliva Ascolana del Piceno (CHNP)

FRANCJA

Asperge des Sables des Landes (CHOG)

Środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2081/92

Makarony

FRANCJA

Pâtes d’Alsace (CHOG)


15.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1856/2005

z dnia 14 listopada 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych, w odniesieniu do produktów podlegających obowiązkowi przedstawienia zaświadczenia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2358/71 z dnia 26 października 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku oliwy z oliwek i oliwek stołowych oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 827/68 (2), w szczególności jego art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 5 ust. 4 tiret czwarte rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (3) stanowi, że żadne pozwolenie nie jest wymagane i nie musi zostać przedstawione w celu realizacji działań związanych z ilościami mniejszymi lub równymi ilościom wymienionym w załączniku III do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

W odniesieniu do sektora nasion rozporządzenie Komisji (WE) nr 2081/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustanawiające zasady przekazywania informacji niezbędnych do wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2358/71 w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion (4) uchyliło rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1117/79 z dnia 6 czerwca 1979 r. określające produkty w sektorze nasion, które należy objąć systemem pozwoleń na przywóz (5), na skutek czego hybryda kukurydzy i hybryda sorgo przeznaczone do siewu nie podlegają już systemowi pozwoleń na przywóz.

(3)

W odniesieniu do sektora oliwy z oliwek i oliwek stołowych art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 865/2004 przewiduje, że można postanowić o wydaniu pozwolenia na każdy wywóz produktu wymienionego w art. 1 lit. a), jeżeli jest to konieczne do celów dalszego rozwoju rynku. Poza takim przypadkiem nie ma obowiązku przedstawiania zaświadczenia przy wywozie tych produktów.

(4)

Należy zatem zmienić załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1291/2000.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Nasion oraz Komitetu Zarządzającego ds. Oliwy z Oliwek i Oliwek Stołowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części B – sektor olejów i tłuszczów – skreśla się część zatytułowaną „Pozwolenie na wywóz z lub bez wcześniejszego ustalenia refundacji (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2543/95)”;

2)

część J – sektor nasion – skreśla się.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 246 z 5.11.1971, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97.

(3)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1741/2004 (Dz.U. L 311 z 8.10.2004, str. 17).

(4)  Dz.U. L 360 z 7.12.2004, str. 6.

(5)  Dz.U. L 139 z 7.6.1979, str. 11.


15.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1857/2005

z dnia 14 listopada 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2004 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego art. 15 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2004 (2) otwiera kontyngenty taryfowe na przywóz do Wspólnoty grzybów zakonserwowanych z rodzaju Agaricus.

(2)

W związku z zawarciem protokołów dodatkowych do Układów Europejskich z Bułgarią i Rumunią, zatwierdzonych decyzjami Rady i Komisji 2005/430/WE, Euratom (3) oraz 2005/431/WE, Euratom (4), należy zmienić stawki celne na produkty pochodzące z Rumunii i kontyngenty taryfowe na produkty pochodzące z Bułgarii ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 1864/2004.

(3)

Protokoły dodatkowe do Układów Europejskich z Bułgarią i Rumunią zatwierdzone decyzjami Rady i Komisji 2005/430/WE, Euratom oraz 2005/431/WE, Euratom stosuje się od dnia 1 sierpnia 2005 r. W związku z tym stosowanie niniejszego rozporządzenia powinno się rozpocząć od tej daty.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1864/2004.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1864/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Jednak nie stosuje się opłat celnych w odniesieniu do produktów pochodzących z Rumunii (nr porządkowy 09.4726) oraz Bułgarii (nr porządkowy 09.4725).”;

2)

załącznik I otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

Wielkość i okres stosowania kontyngentów taryfowych określonych w art. 1 ust. 1 w tonach (waga netto po odsączeniu)

Kraj pochodzenia

Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku

Bułgaria

2 887,5 (5)

Rumunia

500

Chiny

23 750

Inne państwa

3 290

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25).

(2)  Dz.U. L 325 z 28.10.2004, str. 30.

(3)  Dz.U. L 155 z 17.6.2005, str. 1.

(4)  Dz.U. L 155 z 17.6.2005, str. 26.

(5)  Od dnia 1 stycznia 2006 r. przydział dla Bułgarii zwiększa się o 275 ton rocznie”.


Sprostowania

15.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/11


Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 692/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2605/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych (REWS) pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 112 z dnia 3 maja 2005 r. )

Na str. 7 art. 1 ust. 1, tabela, kolumna „Przedsiębiorstwo”:

a)

zamiast

:

„Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd

No 3217 Hong Mei Road, Shanghai 201103,

Chińska Republika Ludowa”,

powinno być

:

„Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd

No 1688 Huateng Road, Huaxin Town,

Qingpu District, Shanghai,

Chińska Republika Ludowa”;

b)

zamiast

:

„Shanghai Excell M & E Enterprise Co., Ltd

No 1688 Huateng Road, Huaxin Town,

Qingpu District, Shanghai,

Chińska Republika Ludowa”,

powinno być

:

„Shanghai Excell M & E Enterprise Co. Ltd

No 3217 Hong Mei Road, Shanghai 201103,

Chińska Republika Ludowa”.