ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 292

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
8 listopada 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1813/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1814/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 580/2004 ustalające procedurę przetargową dla refundacji wywozowych do niektórych przetworów mlecznych

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1815/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2742/90 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2204/90

4

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1816/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 8 listopada 2005 r.

5

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1817/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

8

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Informacja dotycząca wejścia w życie Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną

10

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z 4 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2002/499/WE upoważniającą do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarłowaciałych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. i Pinus L., pochodzących z Republiki Korei (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4235)

11

 

 

Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

 

*

Wspólne działanie Rady 2005/776/WPZiB z dnia 7 listopada 2005 r. Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

13

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

8.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1813/2005

z dnia 7 listopada 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 7 listopada 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

48,9

096

25,4

204

58,0

999

44,1

0707 00 05

052

102,5

204

23,8

999

63,2

0709 90 70

052

113,3

204

45,2

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

624

115,2

999

115,2

0805 50 10

052

70,6

388

79,4

528

60,8

999

70,3

0806 10 10

052

114,7

400

241,1

508

272,1

624

174,7

720

95,6

999

179,6

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

97,6

400

136,7

404

103,5

512

71,0

720

30,2

800

146,2

804

82,0

999

86,2

0808 20 50

052

103,3

720

48,4

999

75,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


8.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1814/2005

z dnia 7 listopada 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 580/2004 ustalające procedurę przetargową dla refundacji wywozowych do niektórych przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 26 ust. 3 i art. 31 ust. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 174/1999 z dnia 26 stycznia 1999 r. ustanawiającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych (2) ustanawia termin ważności pozwoleń na wywóz, włącznie z pozwoleniami wydanymi na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 581/2004 z dnia 26 marca 2004 r. otwierającego stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące określonych rodzajów masła (3) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 582/2004 z dnia 26 marca 2004 r. otwierającego stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku (4).

(2)

W drodze odstępstwa od art. 6 rozporządzenia (WE) nr 174/1999, art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 580/2004 (5) ustala datę, od której pozwolenia na wywóz nabierają ważności.

(3)

Zakres art. 6 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 w powiązaniu z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 580/2004 był czasami błędnie interpretowany. Aby uniknąć jego błędnej interpretacji w przyszłości, należy zmienić art. 8 drugiego z dwóch wymienionych powyżej rozporządzeń.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 8 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 580/2004 otrzymuje brzmienie:

„d)

okres ważności pozwolenia na wywóz, określony w art. 6 tego rozporządzenia, trwa od dnia upływu terminu składania ofert.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 20 z 27.1.1999, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1513/2005 (Dz.U. L 241 z 17.9.2005, str. 45).

(3)  Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 64. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1239/2005 (Dz.U. L 200 z 30.7.2005, str. 32).

(4)  Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 67. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1239/2005.

(5)  Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 58. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 25).


8.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1815/2005

z dnia 7 listopada 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2742/90 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2204/90

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2204/90 z dnia 24 lipca 1990 r. ustanawiające dodatkowe ogólne zasady w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do sera (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 3 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (EWG) nr 2204/90 przewiduje kary nakładane przez Wspólnotę za stosowanie bez zezwolenia kazein i kazeinianów do produkcji sera. Kara jest równa 110 % różnicy pomiędzy wartością mleka odtłuszczonego potrzebnego do wyprodukowania 100 kg kazein i kazeinanów, wynikającej z ceny rynkowej odtłuszczonego mleka w proszku, z jednej strony, a kazein i kazeinianów – z drugiej.

(2)

Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2742/90 (2) ustala sumę należną za ilości kazein i/lub kazeinianów użytych bez zezwolenia do produkcji sera na kwotę 65 EUR za 100 kg, uwzględniając ceny rynkowe kazein i kazeinianów w ostatnim kwartale 2001 r. Sumę tę należy obniżyć, uwzględniając cenę rynkową odtłuszczonego mleka w proszku oraz cenę rynkową kazein i kazeinianów w drugim kwartale 2005 r.

(3)

Ceny rynkowe w drugim kwartale 2005 r. wynoszą 200 EUR za 100 kg odtłuszczonego mleka w proszku oraz 580 EUR za 100 kg kazein i kazeinianów.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2742/90.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2742/90 otrzymuje brzmienie:

„1.   Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2204/90 suma należna wynosi 22 EUR za 100 kg kazein i/lub kazeinianów.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie piątego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 201 z 31.7.1990, str. 7. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2583/2001 (Dz.U. L 345 z 29.12.2001, str. 6).

(2)  Dz.U. L 264 z 27.9.1990, str. 20. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 265/2002 (Dz.U. L 43 z 14.2.2002, str. 13.)


8.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1816/2005

z dnia 7 listopada 2005 r.

zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 8 listopada 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2) odnośnie do należności przywozowych w sektorze zbóż, w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należności przywozowe w sektorze zbóż zostały ustalone przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 1799/2005 (3).

(2)

Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1249/96 przewiduje, że jeśli w okresie ich stosowania wyliczona średnia należności przywozowych różni się o 5 EUR/t od należności ustalonej, dokonuje się odpowiedniego wyrównania. Wyżej wymieniona różnica nastąpiła. Konieczne jest więc dostosowanie należności przywozowych ustalonych w rozporządzeniu (WE) nr 1799/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 1799/2005 zastępuje się załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 8 listopada 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 270 z 29.9.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).

(3)  Dz.U. L 288 z 29.10.2005, str. 47.


ZAŁĄCZNIK I

Opłaty przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 8 listopada 2005 r.

Kod CN

Nazwa towarów

Opłaty przywozowe (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

Pszenica durum wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

1001 90 91

Pszenica zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

Pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

Żyto

36,51

1005 10 90

Kukurydza siewna, inna niż hybrydy

54,24

1005 90 00

Kukurydza, inna niż do siewu (2)

54,24

1007 00 90

Ziarno Sorgo, inne niż hybrydy do siewu

36,51


(1)  W przypadku towarów przybywających do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski (art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96) importer może skorzystać z obniżki opłaty o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym, lub

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki użyte do obliczenia opłat celnych

okres od 2.11.2005–4.11.2005

1)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Notowania giełdowe

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% protein przy 12 % wilgotności)

HRS2

YC3

HAD2

średnia jakość (1)

niska jakość (2)

US barley 2

Notowanie (EUR/t)

128,77 (3)

64,34

168,91

158,91

138,91

90,69

Premia za Zatokę (EUR/t)

18,31

 

 

Premia za Wielkie Jeziora (EUR/t)

32,74

 

 

2)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

Fracht/koszt: Zatoka Meksykańska–Rotterdam: 20,85 EUR/t; Wielkie Jeziora–Rotterdam: 29,54 EUR/t.

3)

Subwencje, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


8.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1817/2005

z dnia 7 listopada 2005 r.

ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 4088/87 z dnia 21 grudnia 1987 r. ustalające warunki stosowania preferencyjnych stawek celnych w przywozie niektórych kwiatów pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2 ust. 2 i art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 4088/87 przewiduje, iż wspólnotowe ceny przywozu i wspólnotowe ceny producenta są ustalane co piętnaście dni dla goździków jednokwiatowych (bloom), goździków wielokwiatowych (spray), róż wielkokwiatowych i róż drobnokwiatowych i mają zastosowanie przez dwa tygodnie. Zgodnie z art. 1b rozporządzenia Komisji (EWG) nr 700/88 z dnia 17 marca 1988 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych kwiatów pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii, Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy (2) ceny są ustalone dla okresu dwóch kolejnych tygodni na podstawie ważonych danych, dostarczonych przez Państwa Członkowskie.

(2)

Istotne jest, aby ceny te zostały bezzwłocznie ustalone, żeby móc określić, jakie należności celne należy stosować.

(3)

Z uwagi na przystąpienie Cypru do Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r. w przyszłości nie należy ustalać cen przywozu odnośnie do tego państwa.

(4)

Podobnie nie należy też już ustalać cen przywozu względem Izraela, Maroka, Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, biorąc pod uwagę porozumienia zatwierdzone decyzją Rady 2003/917/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych oraz zastąpienia protokołów 1 i 2 do Układu o stowarzyszeniu między WE a Izraelem (3), 2003/914/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych oraz zastąpienia protokołów 1 i 3 do Układu o stowarzyszeniu między WE a Marokiem (4) oraz 2005/4/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, dotyczącego wzajemnych środków liberalizacji oraz zastąpienia protokołów 1 i 2 do Przejściowego układu stowarzyszeniowego pomiędzy WE a Autonomią Palestyńską (5).

(5)

Komisja powinna przyjąć omawiane środki w odstępie czasowym między zebraniami Komitetu Zarządzającego ds. Żywych Roślin i Produktów Kwiatowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków jednokwiatowych (bloom), goździków wielokwiatowych (spray), róż wielkokwiatowych i róż drobnokwiatowych, określone w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 4088/87, ustalone są w Załączniku do niniejszego rozporządzenia na okres od 9 do 22 listopada 2005 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 382 z 31.12.1987, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1300/97 (Dz.U. L 177 z 5.7.1997, str. 1).

(2)  Dz.U. L 72 z 18.3.1988, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2062/97 (Dz.U. L 289 z 22.10.1997, str. 1).

(3)  Dz.U. L 346 z 31.12.2003, str. 65.

(4)  Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 117.

(5)  Dz.U. L 2 z 5.1.2005, str. 4.


ZAŁĄCZNIK

(EUR/100 sztuk)

Okres: od 9 do 22 listopada 2005 r.

Wspólnotowe ceny producenta

Goździki jednokwiatowe

(bloom)

Goździki wielokwiatowe

(spray)

Róże wielkokwiatowe

Róże drobnokwiatowe

 

21,57

13,95

35,59

16,79

Wspólnotowe ceny przywozu

Goździki jednokwiatowe

(bloom)

Goździki wielokwiatowe

(spray)

Róże wielkokwiatowe

Róże drobnokwiatowe

Jordania


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

8.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/10


Informacja dotycząca wejścia w życie Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną (1)

Po zakończeniu w dniu 22 lipca 2005 r. wymiany instrumentów notyfikacji o zakończeniu procedur koniecznych do wejścia w życie Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, podpisanego w Walencji dnia 22 kwietnia 2002 r., Układ ten wszedł w życie w dniu 1 września 2005 r., zgodnie z jego art. 110.


(1)  Dz.U. L 265 z 10.10.2005, str. 2.


Komisja

8.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/11


DECYZJA KOMISJI

z 4 listopada 2005 r.

zmieniająca decyzję 2002/499/WE upoważniającą do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarłowaciałych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. i Pinus L., pochodzących z Republiki Korei

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4235)

(2005/775/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy dyrektywy 2000/29/WE rośliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. i Pinus L., inne niż owoce i nasiona, pochodzące z krajów pozaeuropejskich, zasadniczo nie mogą być wprowadzane do Wspólnoty. Jednakże dyrektywa 2000/29/WE dopuszcza odstępstwa od tej zasady pod warunkiem ustalenia, że nie zachodzi ryzyko wprowadzenia organizmów szkodliwych.

(2)

Decyzja Komisji 2002/499/WE (2) przewiduje odstępstwo w przypadku przywozu roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. i Pinus L., innych niż owoce i nasiona, pochodzących z Republiki Korei, z zastrzeżeniem szczególnych warunków.

(3)

Zjednoczone Królestwo wystąpiło o przedłużenie okresu stosowania tego odstępstwa.

(4)

W związku z tym, że sytuacja uzasadniająca to odstępstwo pozostaje bez zmian, należy zezwolić na dalsze stosowanie odstępstwa.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2002/499/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2002/499/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Państwa Członkowskie przedstawią Komisji oraz pozostałym Państwom Członkowskim, do dnia 1 sierpnia każdego roku, w okresie od 2005 r. do 2008 r., informacje na temat ilości przywożonych na mocy niniejszej decyzji w ciągu roku poprzedzającego ten termin oraz szczegółowe sprawozdanie techniczne z badań i/lub testów przeprowadzonych na tych roślinach w okresie kwarantanny, określonym w pkt 10 Załącznika.

Każde Państwo Członkowskie, inne niż państwo przywozu, do którego rośliny te są wprowadzane, również przedstawi Komisji oraz pozostałym Państwom Członkowskim, do dnia 1 sierpnia każdego roku, w okresie od 2005 r. do 2008 r., szczegółowe sprawozdanie techniczne z badań i/lub testów przeprowadzonych na tych roślinach, wprowadzonych w ciągu roku poprzedzającego ten termin w okresie kwarantanny, określonym w pkt 10 Załącznika.”;

2)

artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Państwa Członkowskie mogą stosować odstępstwa wspomniane w art. 1 w stosunku do roślin przywożonych do Wspólnoty w następujących okresach:

Rośliny

Okres

Chamaecyparis:

1.6.2004–31.12.2007

Juniperus:

1.11.2004–31.3.2005, 1.11.2005–31.3.2006 oraz 1.11.2006–31.3.2007

Pinus:

1.6.2004–31.12.2007”;

3)

w drugim zdaniu pkt 3 Załącznika wyrażenie „2004 r.” zastępuje się wyrażeniem „każdego roku”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/16/WE (Dz.U. L 57 z 3.3.2005, str. 19).

(2)  Dz.U. L 168 z 27.6.2002, str. 53.


Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

8.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/13


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/776/WPZiB

z dnia 7 listopada 2005 r.

Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 23 marca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/265/WPZiB (1), w którym mianowano pana Adriaana JACOBOVITSA de SZEGEDA Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) ds. Mołdowy.

(2)

W dniu 28 lipca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/584/WPZiB (2) przedłużające mandat SPUE do dnia 28 lutego 2006 r.

(3)

W dniu 2 czerwca 2005 r. prezydent Mołdowy Vladimir Woronin i prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko wysłali wspólny list, w którym, między innymi, zwracają się do Unii Europejskiej z prośbą o zbadanie możliwości udzielenia wsparcia w ustanowieniu międzynarodowej kontroli celnej na naddniestrzańskim odcinku granicy państwowej między Mołdową a Ukrainą oraz przy stworzeniu skutecznego międzynarodowego mechanizmu kontroli na tym odcinku granicy.

(4)

W dniu 20 września 2005 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa wyraził zgodę na ustanowienie Misji Granicznej UE dla Mołdowy i Ukrainy, między innymi przez wzmocnienie zespołu SPUE ds. Mołdowy.

(5)

Zważywszy na nowe zadania SPUE ds. Mołdowy związane z Misją Graniczną UE dla Mołdowy i Ukrainy, jego mandat powinien zostać odpowiednio zmieniony,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

We wspólnym działaniu 2005/265/WPZiB niniejszym wprowadza się następujące zmiany:

a)

w art. 2 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„g)

podniesienie skuteczności kontroli granicznych i celnych oraz działań związanych z nadzorem granicznym w Mołdowie i Ukrainie wzdłuż ich wspólnej granicy, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka naddnieprzańskiego, poprzez Misję Graniczną UE.”;

b)

w art. 3 dodaje się literę w brzmieniu:

„e)

przy pomocy zespołu wsparcia kierowanego przez wyższego doradcę politycznego przy SPUE:

i)

zapewnienie politycznego przeglądu rozwoju wydarzeń i działań związanych z granicą państwową między Mołdową a Ukrainą;

ii)

analizowanie politycznego zaangażowania Mołdowy i Ukrainy w poprawę zarządzania granicą;

iii)

wspieranie współpracy w kwestiach dotyczących granicy między stroną mołdawską a ukraińską, także w celu stworzenia warunków wstępnych dla rozwiązania konfliktu naddnieprzańskiego.”;

c)

w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE wynosi 430 000 EUR.”;

d)

w art. 8 jedyny ustęp otrzymuje oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się nowy ustęp w brzmieniu:

„2.   Rada i Komisja zapewniają, zgodnie ze swoimi odpowiednimi kompetencjami, spójność pomiędzy wdrożeniem niniejszego wspólnego działania a innymi zewnętrznymi działaniami Wspólnoty, zgodnie z art. 3 akapit drugi Traktatu. Rada i Komisja współpracują na rzecz osiągnięcia tego celu.”;

e)

w art. 10 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze wspólne działanie obowiązuje do dnia 28 lutego 2006 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2005 r.

Artykuł 3

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2005 r.

W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 50.

(2)  Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 95.