ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 291

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
5 listopada 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1807/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1808/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1809/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1810/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie nowego dopuszczenia na dziesięć lat dodatku paszowego, stałego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1811/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach ( 1 )

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1812/2005 z dnia 4 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 490/2004, 1288/2004, 521/2005 i 833/2005 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków paszowych należących do grup enzymów i mikroorganizmów ( 1 )

18

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 27 października 2005 r. ustanawiająca zasady składania zamówień na pomoc żywnościową przez organizacje pozarządowe upoważnione przez Komisję do nabywania i pozyskiwania produktów, jakie mają być dostarczane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/96 oraz uchylająca decyzję Komisji z dnia 3 września 1998 r.

24

 

*

Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/634/WE zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4185)  ( 1 )

33

 

*

Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4186)  ( 1 )

38

 

*

Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea mays L., linia hodowlana 1507) zmodyfikowanej genetycznie w celu uzyskania odporności na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) i tolerancji na herbicyd glufosynat amonowy (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4192)

42

 

*

Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. uchylająca decyzję 2003/136/WE z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń w Luksemburgu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4193)

45

 

*

Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4195)  ( 1 )

46

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/759/WE z dnia 27 października 2005 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach trzecich oraz przemieszczania z państw trzecich ptaków towarzyszących swoim właścicielom (Dz.U. L 285 z 28.10.2005)

48

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

5.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1807/2005

z dnia 4 listopada 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 4 listopada 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

48,9

096

41,4

204

59,0

999

49,8

0707 00 05

052

95,1

204

23,7

999

59,4

0709 90 70

052

110,1

204

49,9

999

80,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

624

88,1

999

88,1

0805 50 10

052

72,9

388

79,4

528

60,8

999

71,0

0806 10 10

052

116,8

400

238,9

508

242,7

624

181,1

720

95,2

999

174,9

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

90,8

400

162,4

404

88,7

512

71,0

720

36,6

800

190,6

804

71,1

999

91,1

0808 20 50

052

88,2

720

50,7

999

69,5


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


5.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1808/2005

z dnia 4 listopada 2005 r.

otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ze względu na międzynarodowe zobowiązania Wspólnoty wynikające z wielostronnych negocjacji Rundy Urugwajskiej (2) należy stworzyć warunki do przywozu do Hiszpanii pewnej ilości kukurydzy.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/95 z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych na przywóz kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz na przywóz kukurydzy do Portugalii (3) określa szczególne warunki konieczne do przeprowadzenia przetargów.

(3)

Mając na względzie aktualne potrzeby rynku w Hiszpanii, należy ogłosić przetarg na obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Przystępuje się do przetargu na obniżenie opłat przywozowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, na kukurydzę przywożoną do Hiszpanii.

2.   Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1839/95 mają zastosowanie, o ile postanowienia niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

Artykuł 2

Przetarg otwarty jest do dnia 22 grudnia 2005 r. W okresie jego trwania przeprowadza się przetargi cotygodniowe, dla których ilości i terminy składania ofert określone są w ogłoszeniu o przetargu.

Artykuł 3

Pozwolenia na przywóz wydane w ramach niniejszego przetargu są ważne przez pięćdziesiąt dni od daty ich wydania, w rozumieniu art. 10 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1839/95.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 22.

(3)  Dz.U. L 177 z 28.7.1995, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1558/2005 (Dz.U. L 249 z 24.9.2005, str. 6).


5.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1809/2005

z dnia 4 listopada 2005 r.

otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ze względu na międzynarodowe zobowiązania Wspólnoty wynikające z wielostronnych negocjacji Rundy Urugwajskiej (2) należy stworzyć warunki do przywozu do Portugalii pewnej ilości kukurydzy.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/95 z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych na przywóz kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz na przywóz kukurydzy do Portugalii (3) określa szczególne warunki konieczne do przeprowadzenia przetargów.

(3)

Mając na względzie aktualne potrzeby rynku w Portugalii, należy ogłosić przetarg na obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Przystępuje się do przetargu na obniżenie opłat przywozowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, na kukurydzę przywożoną do Portugalii.

2.   Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1839/95 mają zastosowanie, o ile postanowienia niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

Artykuł 2

Przetarg otwarty jest do dnia 30 marca 2006 r. W okresie jego trwania przeprowadza się przetargi cotygodniowe, dla których ilości i terminy składania ofert określone są w ogłoszeniu o przetargu.

Artykuł 3

Pozwolenia na przywóz wydane w ramach niniejszego przetargu są ważne przez pięćdziesiąt dni od daty ich wydania, w rozumieniu art. 10 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1839/95.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 22.

(3)  Dz.U. L 177 z 28.7.1995, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1558/2005 (Dz.U. L 249 z 24.9.2005, str. 6).


5.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1810/2005

z dnia 4 listopada 2005 r.

w sprawie nowego dopuszczenia na dziesięć lat dodatku paszowego, stałego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 i 9 oraz art. 9d ust. 1 i art. 9e ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje dopuszczenie dodatków paszowych w żywieniu zwierząt.

(2)

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o dopuszczenie dodatków paszowych, które zostały złożone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wnioski o dopuszczenie dodatków paszowych określonych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zostały złożone przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Wstępne uwagi na temat tych wniosków, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski te powinny zatem być nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

(5)

Stosowanie stymulatora wzrostu „Formi LHS (dimrówczan potasu)” zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla prosiąt i tuczników rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1334/2001 (3). Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie do obrotu „Formi LHS (dimrówczan potasu)” złożyła wniosek o wydanie ostatecznego dopuszczenia na okres dziesięciu lat. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat określony w załączniku I powinien zatem zostać dopuszczony do użytku na okres dziesięciu lat.

(6)

Stosowanie dodatku „klinoptylolit pochodzenia osadowego” należącego do grupy lepiszczy, środków zapobiegających zbrylaniu i koagulantów zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla tuczników, kurcząt i indyków przeznaczonych do tuczu oraz dla bydła i łososia rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1887/2000 (4). Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o bezterminowe dopuszczenie tego dodatku. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Dodatek określony w załączniku II powinien zatem zostać bezterminowo dopuszczony do użytku.

(7)

Stosowanie dodatku „heksacyjanożelazian sodu” należącego do grupy lepiszczy, środków zapobiegających zbrylaniu i koagulantów zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla wszystkich gatunków i kategorii zwierząt rozporządzeniem Komisji (WE) nr 256/2002 (5). Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o bezterminowe dopuszczenie tego dodatku. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Dodatek określony w załączniku II powinien zatem zostać bezterminowo dopuszczony do użytku.

(8)

Stosowanie dodatku „heksacyjanożelazian potasu” należącego do grupy lepiszczy, środków zapobiegających zbrylaniu i koagulantów zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla wszystkich gatunków i kategorii zwierząt rozporządzeniem (WE) nr 256/2002. Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o bezterminowe dopuszczenie tego dodatku. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Dodatek określony w załączniku II powinien zatem zostać bezterminowo dopuszczony do użytku.

(9)

Stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10 W) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla kur niosek rozporządzeniem Komisji (WE) nr 418/2001 (6). Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o bezterminowe dopuszczenie tego preparatu enzymatycznego. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat enzymatyczny określony w załączniku III powinien zatem zostać bezterminowo dopuszczony do użytku.

(10)

Stosowanie preparatu zawierającego mikroorganizmy z grupy Enterococcus faecium (NCIMB 11181) zostało bezterminowo dopuszczone dla cieląt i prosiąt rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1333/2004 (7). Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o rozszerzenie dopuszczenia do użytku tego preparatu również w odniesieniu do kurcząt przeznaczonych do tuczu. Dnia 13 kwietnia 2005 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał pozytywną opinię na temat bezpieczeństwa stosowania tego dodatku dla kategorii zwierząt „kurczęta przeznaczone do tuczu” zgodnie z warunkami stosowania opisanymi w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia określone w art. 9e ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy określony w załączniku IV powinien zatem zostać tymczasowo dopuszczony na okres czterech lat.

(11)

Stosowanie preparatu zawierającego mikroorganizmy z grupy Enterococcus faecium (CECT 4515) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla prosiąt i cieląt rozporządzeniem Komisji (WE) nr 654/2000 (8). Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o rozszerzenie dopuszczenia do użytku tego mikroorganizmu również w odniesieniu do kurcząt przeznaczonych do tuczu. Dnia 13 kwietnia 2005 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał pozytywną opinię na temat bezpieczeństwa stosowania tego dodatku dla kategorii zwierząt „kurczęta przeznaczone do tuczu”, zgodnie z warunkami stosowania opisanymi w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia określone w art. 9e ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy określony w załączniku IV powinien zatem zostać tymczasowo dopuszczony na okres czterech lat.

(12)

Z oceny wyżej wymienionych wniosków wynika, że należy wprowadzić wymóg stosowania pewnych procedur, mających na celu ochronę pracowników przed kontaktem z dodatkami określonymi w załącznikach. Ochronę tę należy zapewnić poprzez zastosowanie dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (9).

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat należący do grupy „stymulatory wzrostu” określony w załączniku I dopuszcza się do użytku jako dodatek w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w tym załączniku na okres dziesięciu lat.

Artykuł 2

Dodatki należące do grupy „lepiszcza, środki zapobiegające zbrylaniu i koagulanty”, określone w załączniku II, dopuszcza się bezterminowo do użytku jako dodatki w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w tym załączniku.

Artykuł 3

Preparat należący do grupy „enzymy”, określony w załączniku III, dopuszcza się bezterminowo do użytku jako dodatek w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w tym załączniku.

Artykuł 4

Preparaty należące do grupy „mikroorganizmy”, określone w załączniku IV, dopuszcza się tymczasowo do użytku jako dodatki w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w tym załączniku na okres czterech lat.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37).

(2)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(3)  Dz.U. L 180 z 3.7.2001, str. 18. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 676/2003 (Dz.U. L 97 z 15.4.2003, str. 29).

(4)  Dz.U. L 227 z 7.9.2000, str. 13.

(5)  Dz.U. L 41 z 13.2.2002, str. 6.

(6)  Dz.U. L 62 z 2.3.2001, str. 3.

(7)  Dz.U. L 247 z 21.7.2004, str. 11.

(8)  Dz.U. L 79 z 30.3.2000, str. 26. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2200/2001 (Dz.U. L 299 z 15.11.2001, str. 1).

(9)  Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Nr rejestracyjny dodatku

Nazwa i nr rejestracyjny osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie dodatku do obrotu

Dodatek

(nazwa handlowa)

Skład, wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności dopuszczenia

mg substancji czynnej na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Stymulatory wzrostu

E 800

BASF Aktiengesellschaft

Dimrówczan potasu (Formi LHS)

Skład dodatku:

 

Dimrówczan potasu, stały min. 98 %

 

Glin maks. 1,5 %

 

Woda maks. 0,5 %

Substancja czynna:

 

Dimrówczan potasu, stały

 

KH(COOH)2

 

Nr CAS 20642-05-1

Prosięta (odstawione od maciory)

6 000

18 000

Przeznaczone dla prosiąt odstawionych od maciory do około 35 kg.

25.11.2015

Tuczniki

6 000

12 000

25.11.2015


ZAŁĄCZNIK II

Nr (lub nr WE)

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności dopuszczenia

mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Lepiszcza, środki zapobiegające zbrylaniu i koagulanty

E 568

Klinoptylolit pochodzenia osadowego

Uwodniony glinokrzemian wapnia pochodzenia osadowego zawierający min. 80 % klinoptylolitu i maks. 20 % minerałów ilastych bez domieszki włókien i kwarcu

Tuczniki

20 000

Wszystkie pasze

Bezterminowo

Kurczęta przeznaczone do tuczu

20 000

Wszystkie pasze

Bezterminowo

Indyki przeznaczone do tuczu

20 000

Wszystkie pasze

Bezterminowo

Bydło

20 000

Wszystkie pasze

Bezterminowo

Łosoś

20 000

Wszystkie pasze

Bezterminowo

E 535

Heksacyjanożelazian sodu

Na4[Fe(CN)6]. 10H2O

Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt

Maksymalna zawartość: 80 mg/kg NaCl (obliczona jako anion heksacyjanożelazianu)

Bezterminowo

E 536

Heksacyjanożelazian potasu

K4[Fe(CN)6]. 3H2O

Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt

Maksymalna zawartość: 80 mg/kg NaCl (obliczona jako anion heksacyjanożelazianu)

Bezterminowo


ZAŁĄCZNIK III

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymaln wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności dopuszczenia

jednostek aktywnych na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Enzymy

E 1613

Endo-1,4-beta-ksylanaza WE 3.2.1.8

Preparat z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10 W) o następującej aktywności minimalnej:

 

Postać sproszkowana: 70 000 IFP (1)/g

 

Postać płynna: 7 000 IFP/ml

Kury nioski

840 IFP

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 840 IFP.

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających ponad 40 % pszenicy.

Bezterminowo


(1)  1 IFP to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z ksylanu owsa w ciągu minuty przy pH 4,8 oraz temperaturze 50 °C.


ZAŁACZNIK IV

Nr lub nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności dopuszczenia

jednostek aktywnych na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Mikroorganizmy

15

Enterococcus faecium

NCIMB 11181

Preparat z Enterococcus faecium, zawierający co najmniej

 

Postać sproszkowana:

4 × 1011 jednostek aktywnych na 1 g dodatku

 

Postać powlekana:

5 × 1010 jednostek aktywnych na 1 g dodatku

Kurczęta przeznaczone do tuczu

2,5 × 108

15 × 109

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

25.11.2009

18

Enterococcus faecium

CECT 4515

Mieszanka Enterococcus faecium, zawierająca co najmniej:

1 × 109 jednostek aktywnych na 1 g dodatku

Kurczęta przeznaczone do tuczu

1 × 109

1 × 109

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

25.11.2009


5.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1811/2005

z dnia 4 listopada 2005 r.

w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 oraz art. 9d ust. 1 i art. 9e ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje dopuszczenie dodatków paszowych w żywieniu zwierząt.

(2)

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o dopuszczenie dodatków paszowych, które zostały złożone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wnioski o dopuszczenie dodatków paszowych wymienionych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zostały złożone przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Wstępne uwagi na temat tych wniosków, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski te powinny zatem być nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

(5)

Stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla prosiąt przeznaczonych do tuczu na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1436/98 (3). Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie tego preparatu enzymatycznego bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat enzymatyczny określony w załączniku I powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(6)

Stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla kurcząt przeznaczonych do tuczu rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1411/1999 (4). Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie tego preparatu enzymatycznego bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat enzymatyczny określony w załączniku I powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(7)

Stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-beta-glukanazy, endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanego przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) zostało tymczasowo dopuszczone dla indyków przeznaczonych do tuczu rozporządzeniem Komisji (WE) nr 937/2001 (5) oraz dla kur niosek rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2188/2002 (6) oraz bez ograniczeń czasowych dla kurcząt przeznaczonych do tuczu rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1259/2004 (7) i dla indyków przeznaczonych do tuczu rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1206/2005 (8). Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o rozszerzenie dopuszczenia do użytku tego preparatu enzymatycznego również w żywieniu kaczek. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał opinię na temat stosowania tego preparatu, zgodnie z którą nie stwarza on zagrożenia dla tej dodatkowej kategorii zwierząt. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia tego preparatu do danego zastosowania, określone w art. 9e ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG. Preparat określony w załączniku II powinien zatem zostać dopuszczony do użytku na okres czterech lat.

(8)

Przedłożono dane na poparcie wniosku o dopuszczenie do użytku preparatu enzymatycznego z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 529.94) i z endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 526.94) w żywieniu kurcząt przeznaczonych do tuczu i indyków przeznaczonych do tuczu. EFSA wydał opinię na temat stosowania tego preparatu, zgodnie z którą nie stwarza on zagrożenia dla konsumentów, użytkowników, tej kategorii zwierząt lub środowiska. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia tego preparatu do danego zastosowania, określone w art. 9e ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG. Preparat określony w załączniku II powinien zatem zostać dopuszczony do użytku na okres czterech lat.

(9)

Stosowanie preparatu zawierającego mikroorganizmy z grupy Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla krów mlecznych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 937/2001. Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie tego preparatu zawierającego mikroorganizmy bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy określony w załączniku III powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(10)

Stosowanie preparatu zawierającego mikroorganizmy z grupy Saccharomyces cerevisiae (CBS Sc 493.94) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla krów mlecznych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 937/2001. Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie tego preparatu zawierającego mikroorganizmy bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy określony w załączniku III powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(11)

Z oceny wyżej wymienionych wniosków wynika, że należy wprowadzić wymóg stosowania niektórych procedur, mających na celu ochronę pracowników przed kontaktem z dodatkami określonymi w załącznikach. Ochronę tę należy zapewnić poprzez zastosowanie dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (9).

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparaty należące do grupy „Enzymy”, określone w załączniku I, dopuszcza się do użytku jako dodatki paszowe w żywieniu zwierząt, na warunkach określonych w tym załączniku, bez ograniczeń czasowych.

Artykuł 2

Preparaty należące do grupy „Enzymy”, określone w załączniku II, dopuszcza się do użytku jako dodatki paszowe w żywieniu zwierząt, na warunkach określonych w tym załączniku, na okres czterech lat.

Artykuł 3

Preparaty należące do grupy „Mikroorganizmy”, określone w załączniku III, dopuszcza się do użytku jako dodatki paszowe w żywieniu zwierząt, na warunkach określonych w tym załączniku, bez ograniczeń czasowych.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37).

(2)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(3)  Dz.U. L 191 z 7.7.1998, str. 15.

(4)  Dz.U. L 164 z 30.6.1999, str. 56.

(5)  Dz.U. L 130 z 12.5.2001, str. 25.

(6)  Dz.U. L 333 z 10.12.2002, str. 5.

(7)  Dz.U. L 239 z 9.7.2004, str. 8.

(8)  Dz.U. L 197 z 28.7.2005, str. 12.

(9)  Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności dopuszczenia

jednostek aktywnych/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Enzymy

E 1603

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Preparat z endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) o następującej aktywności minimalnej:

 

Postać powlekana:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 50 FBG (1)/g

 

Postać płynna:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 120 FBG/ml

Prosięta

(odstawione od maciory)

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 10 FBG

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania

2.

Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 10–25 FBG

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających ponad 60 % składników roślinnych (kukurydzy, łubinów, pszenicy, jęczmienia, soi, nasion rzepaku lub groszku).

4.

Do stosowania w żywieniu prosiąt odstawionych od maciory do około 35 kg.

Bez ograniczeń czasowych

E 1635

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Preparat z endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) o następującej aktywności minimalnej:

 

Postać płynna:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 200 U (2)/ml

Kurczęta przeznaczone do tuczu

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 75 U

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 75–100 U.

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających ponad 30 % jęczmienia itp.

Bez ograniczeń czasowych


(1)  1 FBG to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 30 °C.

(2)  1 U to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 30 °C.


ZAŁĄCZNIK II

Nr lub nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności dopuszczenia

jednostek aktywnych/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Enzymy

11

Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8

Preparat z endo-1,4-beta-glukanazy, endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanych przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) o następującej aktywności minimalnej:

Postać płynna i granulat:

 

Endo-1,4-beta-glukanaza: 8 000 U (1)/ml lub g

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 18 000 U (2)/ml lub g

 

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 26 000 U (3)/ml lub g

Kaczki

Endo-1,4-beta-glukanaza: 400 U

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

 

endo-1,4-beta-glukanaza: 400–1 600 U

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900–3 600 U

 

endo-1,4-beta-ksylanaza: 1 300–5 200 U.

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających ponad 45 % jęczmienia i 40 % pszenicy.

25.11.2009

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900 U

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 1 300 U

63

Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6

Preparat z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 529.94) oraz endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 526.94) o następującej aktywności minimalnej:

Postać stała:

 

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 800 000 BXU (4)/g

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 200 000 BU (5)/g

Postać płynna:

 

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 120 000 BXU/ml

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 30 000 BU/ml

Kurczęta przeznaczone do tuczu

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 6 000 BXU

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 500 BU

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

 

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 16 000–24 000 BXU

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 4 000–6 000 BU

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i glukany), np. zawierających ponad 54 % pszenicy.

25.11.2009

Indyki przeznaczone do tuczu

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 16 000 BXU

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 4 000 BU

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania

2.

Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

 

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 16 000–40 000 BXU

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 4 000–10 000 BU

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i glukany), np. zawierających ponad 44 % pszenicy

25.11.2009


(1)  1 U to ilość enzymu, która uwalnia 0,1 mikromola glukozy z karboksymetylocelulozy w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 40 °C.

(2)  1 U to ilość enzymu, która uwalnia 0,1 mikromola glukozy z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 40 °C.

(3)  1 U to ilość enzymu, która uwalnia 0,1 mikromola glukozy z ksylanu z łusek owsa w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 40 °C.

(4)  1 BXU to ilość enzymu, która uwalnia 0,06 mikromola cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z ksylanu z drzewa brzozowego w ciągu minuty przy pH 5,3 oraz temperaturze 50 °C.

(5)  1 BU to ilość enzymu, która uwalnia 0,06 mikromola cukrów redukujących (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,8 oraz temperaturze 50 °C.


ZAŁĄCZNIK III

Nr lub nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalnywiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności dopuszczenia

CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Mikroorganizmy

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Preparat z Saccharomyces cerevisiae zawierający co najmniej:

5 × 109 CFU/g dodatku

Krowy mleczne

4 × 108

2 × 109

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Ilość Saccharomyces cerevisiae w dziennej dawce nie może przekraczać 5,6 × 109 CFU na 100 kg masy ciała. Dodać 8,75 × 109 CFU na każde dodatkowe 100 kg masy ciała.

Bez ograniczeń czasowych

E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Preparat z Saccharomyces cerevisiae zawierający co najmniej:

1 × 109 CFU/g dodatku

Krowy mleczne

5 × 107

3,5 × 108

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu należy wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Ilość Saccharomyces cerevisiae w dziennej dawce nie może przekraczać 1,2 × 109 CFU na 100 kg masy ciała. Dodać 1,7 × 108 CFU na każde dodatkowe 100 kg masy ciała.

Bez ograniczeń czasowych


5.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/18


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1812/2005

z dnia 4 listopada 2005 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 490/2004, 1288/2004, 521/2005 i 833/2005 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków paszowych należących do grup enzymów i mikroorganizmów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3, art. 9d ust. 1 i art. 9e ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje dopuszczenie dodatków w żywieniu zwierząt.

(2)

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o dopuszczenie dodatków paszowych, które zostały złożone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wnioski o dopuszczenie do użytku dodatków określonych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zostały złożone przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Wstępne uwagi na temat tych wniosków, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski te powinny zatem być nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

(5)

Stosowanie preparatu nr 5 zawierającego mikroorganizmy z grupy Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) zostało tymczasowo dopuszczone na okres czterech lat dla koni, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 490/2004 (3). Przedłożono nowe dane na poparcie zwiększenia minimalnej zawartości jednostek tworzących kolonię w tym preparacie, podanej w kolumnie „Wzór chemiczny, opis”, bez zmiany maksymalnej, minimalnej lub zalecanej zawartości dla mieszanek paszowych pełnoporcjowych przewidzianej w warunkach dopuszczenia. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy określony w załączniku I powinien zatem zostać dopuszczony do użytku do dnia 20 marca 2008 r.

(6)

Stosowanie preparatu nr E 1704 zawierającego mikroorganizmy z grupy Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) zostało dopuszczone bez ograniczeń czasowych dla cieląt i bydła przeznaczonego do tuczu, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1288/2004 (4). Przedłożono nowe dane na poparcie zwiększenia minimalnej zawartości jednostek tworzących kolonię w tym preparacie, podanej w kolumnie „Wzór chemiczny, opis”, bez zmiany maksymalnej, minimalnej lub zalecanej zawartości dla mieszanek paszowych pełnoporcjowych przewidzianej w warunkach dopuszczenia. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy wymieniony w załączniku II powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(7)

Stosowanie preparatu enzymatycznego nr E 1623 z endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) i z subtilizyny wytwarzanej przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) zostało dopuszczone bez ograniczeń czasowych dla kurcząt przeznaczonych do tuczu, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 521/2005 (5). Przedłożono nowe dane na poparcie dokonania zmiany minimalnej aktywności enzymu w tym preparacie, podanej w kolumnie „Wzór chemiczny, opis”, bez zmiany maksymalnej, minimalnej lub zalecanej zawartości dla mieszanek paszowych pełnoporcjowych przewidzianej w warunkach dopuszczenia. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat enzymatyczny wymieniony w załączniku III powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(8)

Stosowanie preparatu enzymatycznego nr E 1627 z endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) zostało dopuszczone bez ograniczeń czasowych dla tuczników, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 833/2005 (6). Przedłożono nowe dane na poparcie dokonania zmiany wzoru chemicznego tego preparatu, podanego w kolumnie „Wzór chemiczny, opis”, bez zmiany maksymalnej, minimalnej lub zalecanej zawartości dla mieszanek paszowych pełnoporcjowych przewidzianej w warunkach dopuszczenia. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat enzymatyczny wymieniony w załączniku IV powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia nr 490/1288, 1288/2004, 521/2005 i 833/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 490/2004 zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1288/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 521/2005 zastępuje się załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 833/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37).

(2)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(3)  Dz.U. L 79 z 17.3.2004, str. 23.

(4)  Dz.U. L 243 z 15.7.2004, str. 10.

(5)  Dz.U. L 84 z 2.4.2005, str. 3.

(6)  Dz.U. L 138 z 1.6.2005, str. 5.


ZAŁĄCZNIK I

Nr lub nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności dopuszczenia

CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Mikroorganizmy

5

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Preparat z Saccharomyces cerevisiae zawierający co najmniej: 1 × 109 CFU/g dodatku

Konie

4 × 109

2,5 × 1010

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Ilość Saccharomyces cerevisiae w dziennej dawce nie może przekraczać 4,17 × 1010 CFU na 100 kg masy ciała.

Stosowanie dozwolone po okresie 2 miesięcy od odstawienia od karmienia.

20.3.2008


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1288/2004 pozycja E 1704 otrzymuje brzmienie:

Nr lub nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności dopuszczenia

CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Mikroorganizmy

„E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Preparat z Saccharomyces cerevisiae zawierający co najmniej:

1 × 109 CFU/g dodatku

Cielęta

6 miesięcy

2 × 108

2 × 109

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Bez ograniczeń czasowych

Bydło przeznaczone do tuczu

1,7 × 108

1,7 × 108

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Ilość Saccharomyces cerevisiae w dziennej dawce nie może przekraczać 7,5 × 108 UFC na 100 kg masy ciała.

Dodać 1 × 108 CFU na każde dodatkowe 100 kg masy ciała.

Bez ograniczeń czasowych”


ZAŁĄCZNIK III

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności dopuszczenia

Jednostki aktywne/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Enzymy

E 1623

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8

Subtilizyna EC 3.4.21.62

Preparat z endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) oraz subtilizyny wytwarzanej przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) o następującej aktywności minimalnej:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 200 U (1)/g

 

endo-1,4-beta-ksylanaza: 5 000 U (2)/g

 

subtilizyna: 1 600 U (3)/g

Kurczęta przeznaczone do tuczu

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 25 U

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania

2.

Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 25–100 U

 

endo-1,4-beta-ksylanaza: 625–2 500 U

 

subtilizyna: 200–800 U

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych, np. zawierających więcej niż 30 % pszenicy oraz 10 % jęczmienia

Bez ograniczeń czasowych

endo-1,4-beta-ksylanaza: 625 U

subtilizyna: 200 U


(1)  1 U to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 30 °C.

(2)  1 U to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z ksylanu z łusek owsa w ciągu minuty przy pH 5,3 oraz temperaturze 50 °C.

(3)  1 U to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikrogram związków fenolowych (odpowiedników tyrozyny) z podłoża kazeinowego w ciągu minuty przy pH 7,5 oraz temperaturze 40 °C.


ZAŁĄCZNIK IV

W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 833/2005 pozycja E 1627 otrzymuje następujące brzmienie:

„E 1627

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8

Preparat z endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) oraz endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) o następującej aktywności minimalnej:

Postać sproszkowana:

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 800 U (1)/g

 

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 800 U (2)/g

Postać płynna:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 800 U/ml

 

endo-1,4-beta-ksylanaza: 800 U/ml

Tuczniki

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania

2.

Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U

 

endo-1,4-beta-ksylanaza: 400 U

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających ponad 65 % pszenicy

Bez ograniczeń czasowych

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 400 U


(1)  1 U to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 30 °C.

(2)  1 U to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z ksylanu z łusek owsa w ciągu minuty przy pH 5,3 oraz temperaturze 50 °C.”


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

5.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/24


DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 października 2005 r.

ustanawiająca zasady składania zamówień na pomoc żywnościową przez organizacje pozarządowe upoważnione przez Komisję do nabywania i pozyskiwania produktów, jakie mają być dostarczane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/96 oraz uchylająca decyzję Komisji z dnia 3 września 1998 r.

(2005/769/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1292/96 z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie polityki pomocy żywnościowej i zarządzania pomocą żywnościową oraz działań specjalnych w celu wspierania bezpieczeństwa żywnościowego (1), w szczególności jego art. 19 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2519/97 z dnia 16 grudnia 1997 r. ustanawiającego ogólne zasady pozyskiwania produktów, jakie mają być dostarczone na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/96 jako wspólnotowa pomoc żywnościowa (2), Komisja może upoważnić organizacje międzynarodowe i pozarządowe, będące beneficjentami pomocy wspólnotowej, do samodzielnego dokonywania zakupu i pozyskiwania produktów w celu ich wykorzystania jako dostawy pomocowe, pod warunkiem określenia przez Komisję zasad i procedur, które będą następnie obowiązujące w tym zakresie.

(2)

Artykuł 164 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3) („przepisy wykonawcze”) stanowi, że w sytuacji, w której wykonanie działań, na które może być przyznana dotacja wspólnotowa, wiąże się z zamówieniami, wówczas umowa w sprawie przyznania dotacji, zawarta w tym celu, powinna zawierać zasady dotyczące zamówień, które beneficjent musi stosować.

(3)

Zgodnie z art. 120 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (4) („rozporządzenie finansowe”), udzielenie zamówienia przez beneficjenta dotacji podlega zasadom określonym w rozporządzeniu finansowym oraz przepisom wykonawczym do tego rozporządzenia.

(4)

Zasady dotyczące zamówień, które muszą być stosowane przez organy określone w części 2 Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1292/96 w zakresie realizacji polityki pomocy żywnościowej, są już określone w umowach w sprawie przyznania dotacji, zawartych w tym celu przez Komisję z tymi organizacjami międzynarodowymi; w przypadku organizacji pozarządowych zasady zamówień i inne warunki konieczne dla pozyskiwania pomocy żywnościowej i do przestrzegania zasad finansowych określonych w rozporządzeniu finansowym oraz jego przepisach wykonawczych powinny opierać się w szczególności na zasadach ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 2519/97, odpowiednio dostosowanych dla uwzględnienia sytuacji w zakresie zarządzania finansowego.

(5)

W przypadkach, w których Komisja upoważnia organizacje pozarządowe do nabywania i pozyskiwania pomocy żywnościowej w ramach umów zawieranych w celu realizacji rocznego programu pracy dotyczącego pomocy żywnościowej, powinny obowiązywać zasady dotyczące zamówień publicznych, bez uszczerbku dla prawa urzędnika zatwierdzającego Komisji do umieszczenia w takich umowach dodatkowych wymogów służących należytemu zarządzaniu finansowemu. Z tego względu należy uchylić decyzję Komisji z dnia 3 września 1998 r.

(6)

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1292/96, o niniejszym środku został poinformowany Komitet ds. Pomocy Żywnościowej i Bezpieczeństwa Żywności,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Zasady składania zamówień na pomoc żywnościową przez organizacje pozarządowe upoważnione przez Komisję do nabywania i pozyskiwania produktów, które mają być dostarczane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1292/96, są określone w Załączniku do niniejszej decyzji. Zasady te stanowią integralną część umów i konwencji zawartych przez Komisję w tym celu.

Artykuł 2

Uchyla się decyzję Komisji z dnia 3 września 1998 r. upoważniającą niektóre organizacje otrzymujące pomoc żywnościową Komisji do samodzielnego nabywania niektórych produktów z przeznaczeniem na dostawy jako pomoc żywnościowa Komisji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 października 2005 r.

W imieniu Komisji

Louis MICHEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 166 z 5.7.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 346 z 17.12.1997, str. 23.

(3)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.

(4)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

Organizacja pozarządowa będąca beneficjentem pomocy wspólnotowej (dalej zwana „organizacją pozarządową”) jest zobowiązana stosować określone poniżej zasady pozyskiwania produktów, które mają być dostarczone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1292/96 jako wspólnotowa pomoc żywnościowa, bez uszczerbku dla jakichkolwiek dodatkowych wymogów dotyczących zarządzania finansowego, przewidzianych w umowie zawartej z beneficjentem w celu realizacji polityki pomocy żywnościowej.

I.   ZASADY OGÓLNE

Niniejszy załącznik stosuje się do towarów dostarczanych franco miejsce przeznaczenia.

II.   MIEJSCE NABYCIA TOWARÓW

Zależnie od warunków ustanowionych dla danej dostawy, produkt, który ma być dostarczony, powinien być nabywany we Wspólnocie Europejskiej lub w jednym z krajów rozwijających się, wymienionych w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1292/96, w miarę możliwości należącym do tego samego regionu geograficznego. O ile to możliwe, produkty powinny być w pierwszej kolejności nabywane w kraju działalności lub w kraju sąsiednim.

W wyjątkowych przypadkach, przy zachowaniu zgodności z procedurami określonymi w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1292/96, produkty mogą być nabywane na rynkach krajów innych niż wymienione w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1292/96.

Organizacja pozarządowa zapewni, że produkty, które mają być dostarczone jako pomoc żywnościowa, mogą być swobodnie przywożone do kraju beneficjenta i nie będą podlegać przywozowym należnościom celnym ani podatkowi o skutku równoważnym.

III.   CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW

Produkty powinny w największym możliwym zakresie odpowiadać zwyczajom żywieniowym ludności będącej beneficjentem.

Cechy produktów, które mają być pozyskane jako pomoc żywnościowa, powinny być zgodne z wymogami określonymi w komunikacie Komisji dotyczącym charakterystyk produktów, które mają być dostarczane jako wspólnotowa pomoc żywnościowa (1).

Również opakowanie powinno być zgodne z wymogami określonymi w komunikacie Komisji dotyczącym pakowania produktów, które mają być dostarczane jako wspólnotowa pomoc żywnościowa (2).

IV.   ZASADY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI PAŃSTWOWEJ

Udział w procedurach przetargowych przewidzianych w ramach pozyskiwania produktów, które mają być dostarczone jako pomoc żywnościowa, jest otwarty na tych samych warunkach dla wszystkich osób fizycznych i prawnych pochodzących ze Wspólnoty Europejskiej lub z krajów rozwijających się, wymienionych w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1292/96.

Oferent musi być legalnie zarejestrowany i być w stanie przedstawić na żądanie dowód rejestracji.

V.   MOŻLIWE PRZYCZYNY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W PROCEDURACH PRZETARGOWYCH ORAZ Z UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

1.   Możliwe przyczyny wykluczenia z udziału w procedurach przetargowych

Oferenci są wykluczani z udziału w procedurze przetargowej, jeżeli:

a)

znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji, ich sprawami zarządzają sądy, zawarli ugodę z wierzycielami, zawiesili prowadzenie działalności gospodarczej, podlegają postępowaniu sądowemu dotyczącemu tych spraw lub znajdują się w analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie lub regulacjach krajowych;

b)

zostali skazani za przestępstwo związane z ich działalnością zawodową wyrokiem mającym powagę rzeczy osądzonej;

c)

są winni poważnego wykroczenia zawodowego udowodnionego za pomocą dowolnych środków, które beneficjent dotacji może uzasadnić;

d)

nie wypełnili zobowiązań odnoszących się do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne lub zapłacenia podatków zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym mają siedzibę lub z przepisami prawa kraju beneficjenta dotacji lub kraju, w którym zamówienie ma być realizowane;

e)

podlegają wyrokowi mającemu powagę rzeczy osądzonej za nadużycie finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej lub jakąkolwiek inną działalność sprzeczną z prawem naruszającą finansowe interesy Wspólnot;

f)

w następstwie innej procedury przetargowej lub procedury przyznania dotacji finansowanej z budżetu wspólnotowego uznano, że istotnie naruszyli warunki umowy poprzez niewypełnienie swoich zobowiązań umownych.

Oferenci muszą zaświadczyć, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji wymienionych powyżej.

2.   Wykluczenie z udzielenia zamówień

Zamówienia nie mogą zostać udzielone oferentom, którzy w czasie procedury przetargowej:

a)

podlegają konfliktowi interesów;

b)

są winni złożenia nieprawdziwych informacji wymaganych przez beneficjenta dotacji jako warunek udziału w procedurze zamówienia lub też nie złożą tych informacji.

VI.   PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

1.   Przepisy ogólne

Organizacja pozarządowa ogłasza międzynarodowy otwarty przetarg na zamówienia na dostawy o wartości równej lub wyższej niż 150 000 EUR. W przypadku międzynarodowego otwartego przetargu organizacja pozarządowa publikuje ogłoszenie o przetargu we wszystkich właściwych mediach, w szczególności na własnych stronach internetowych, w prasie międzynarodowej oraz prasie krajowej, w której prowadzona jest Akcja, lub w innych czasopismach specjalistycznych.

Zamówienia na dostawy o wartości równej lub przekraczającej 30 000 EUR, lecz niższej niż 150 000 EUR, udzielane są w otwartym przetargu opublikowanym lokalnie. W przypadku lokalnej otwartej procedury przetargowej, ogłoszenie o przetargu publikowane jest we wszystkich właściwych mediach, jednak tylko w kraju, w którym prowadzona jest Akcja. Ogłoszenie o przetargu musi jednak zapewniać innym kwalifikującym się dostawcom takie same szanse, jak firmom lokalnym.

Zamówienia na dostawy o wartości nieprzekraczającej 30 000 EUR mogą być przyznawane jedynie w ramach konkurencyjnej procedury negocjacyjnej nieobejmującej publikacji, w ciągu której organizacja pozarządowa prowadzi konsultacje z co najmniej trzema wybranymi dostawcami oraz prowadzi negocjacje dotyczące warunków zamówienia z jednym lub większą liczbą spośród nich.

Zamówienia na dostawy o wartości mniejszej niż 5 000 EUR mogą być przyznawane na podstawie jednej oferty.

Terminy przyjmowania ofert i wniosków o uczestnictwo muszą być wystarczająco długie, aby zapewnić zainteresowanym stronom rozsądny i właściwy okres na przygotowanie i przedłożenie ofert.

2.   Procedura negocjacyjna

Beneficjent może zastosować procedurę negocjacyjną na podstawie jednej oferty w następujących przypadkach:

a)

w przypadku kiedy z powodu wyjątkowo pilnej potrzeby spowodowanej przez wydarzenia, których beneficjent nie mógł przewidzieć i które w żaden sposób nie mogą być mu przypisane, niemożliwe jest dotrzymanie terminów dla przeprowadzenia procedur, o których mowa w pkt VI.1 powyżej. Okoliczności przywoływane dla uzasadnienia wyjątkowo pilnej potrzeby nie mogą w żaden sposób być związane z beneficjentem.

Akcje prowadzone w sytuacjach kryzysowych określonych przez Komisję uważa się za spełniające kryterium wyjątkowo pilnej potrzeby. Komisja poinformuje beneficjenta o zaistnieniu oraz końcu sytuacji kryzysowej;

b)

w przypadku uzupełniających dostaw dokonywanych przez początkowego dostawcę, przeznaczonych jako częściowe zastąpienie normalnych dostaw lub instalacji lub jako rozszerzenie istniejących dostaw lub instalacji, jeżeli zmiana dostawcy zmuszałaby beneficjenta do nabycia sprzętu mającego inne charakterystyki techniczne, powodujące niekompatybilność lub nieproporcjonalne trudności techniczne w eksploatacji i konserwacji;

c)

w przypadku gdy procedura przetargowa nie powiodła się, to znaczy jeżeli nie otrzymano oferty wartościowej pod względem jakościowym i/lub finansowym. W takich przypadkach, po odwołaniu procedury przetargowej, beneficjent może prowadzić negocjacje z oferentem lub oferentami wybranymi spośród uczestników przetargu, pod warunkiem, że początkowe warunki przetargu nie ulegną zasadniczym zmianom;

d)

w przypadku gdy dane zamówienie miałoby być udzielone podmiotom na zasadzie formalnego lub faktycznego monopolu, co wymaga odpowiedniego uzasadnienia decyzji Komisji o udzieleniu zamówienia;

e)

zamówienie z wolnej ręki może zostać udzielone, jeśli jest uzasadnione wyjątkowymi warunkami dostawy, szczególnie w przypadku dostawy eksperymentalnej.

3.   Obowiązki związane ze złożeniem oferty

Organizacja pozarządowa określa w ogłoszeniu o przetargu formę i termin obowiązujące przy składaniu ofert.

Wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oferty uznane za spełniające wymogi muszą zostać ocenione i uporządkowane przez komitet oceniający na podstawie kryteriów wyłączenia, wyboru i przyznawania, ogłoszonych z wyprzedzeniem. Komitet musi składać się z nieparzystej liczby członków i liczyć co najmniej trzech członków oraz posiadać wszelkie możliwości techniczne i administracyjne konieczne do wydania rzetelnej opinii o ofertach.

Dla każdej partii towaru może zostać złożona tylko jedna oferta. Jest ona ważna jedynie wówczas, jeśli dotyczy kompletnej partii. Jeśli partia jest podzielona na mniejsze części, wartość oferty jest ustalana jako średnia wartości poszczególnych części. Jeśli przetarg odnosi się do dostawy więcej niż jednej partii, dla każdej partii należy złożyć osobną ofertę. Oferent nie ma obowiązku złożenia ofert dla wszystkich partii.

Oferty powinny zawierać:

nazwę i adres oferenta,

numery referencyjne przetargu, partii i akcji,

masę netto partii lub konkretną wartość pieniężną, na którą opiewa oferta,

proponowaną cenę za tonę netto produktu, po której oferent podejmuje się realizacji dostawy zgodnie z określonymi warunkami,

lub

jeśli przetarg dotyczy zamówienia na dostawę maksymalnej ilości danego produktu za określoną kwotę pieniędzy – ilość netto oferowanych produktów,

koszty transportu dla określonego etapu dostarczenia produktu,

ostateczny termin dostarczenia produktu.

Oferta jest ważna jedynie wraz z dowodem złożenia gwarancji przetargowej. Kwota gwarancji przetargowej, wyrażona w walucie płatności, oraz okres ważności są określane w ogłoszeniu o przetargu. Kwota gwarancji powinna stanowić minimalnie 1 % całkowitej wartości oferty, a okres ważności powinien wynosić co najmniej jeden miesiąc.

Gwarancja jest wnoszona na rzecz organizacji pozarządowej w formie zabezpieczenia udzielonego przez instytucję kredytową uznaną w Państwie Członkowskim lub zaakceptowaną przez daną organizację pozarządową. Gwarancja powinna być nieodwołalna i możliwa do wyegzekwowania na pierwsze żądanie.

W przypadku pozyskiwania produktów w kraju, który sam jest beneficjentem pomocy żywnościowej, organizacja pozarządowa może określić w ogłoszeniu o przetargu inne warunki gwarancji, biorąc pod uwagę zwyczaje przyjęte w danym kraju.

Gwarancja zostaje zwolniona:

drogą listu lub faksu wysłanego przez organizację pozarządową – w przypadku nieprzyjęcia lub odrzucenia oferty bądź nieudzielenia zamówienia,

po złożeniu gwarancji dostawy przez oferenta wyznaczonego jako dostawca.

Gwarancja podlega utracie, jeśli dostawca nie złoży gwarancji dostawy w rozsądnym terminie po udzieleniu zamówienia, a także jeśli oferent wycofa ofertę po jej złożeniu.

Oferty, które nie zostały złożone zgodnie z powyższymi przepisami bądź też zawierają warunki lub zastrzeżenia inne niż określone w ogłoszeniu o przetargu, zostają odrzucone.

Złożona i odebrana oferta nie może zostać zmieniona ani wycofana.

Zamówienie zostaje złożone oferentowi, który złoży ofertę o najniższej cenie przy spełnieniu wszystkich warunków określonych w ogłoszeniu o przetargu, w szczególności dotyczących produktów, które mają być pozyskane. Jeśli kilku oferentów złoży jednocześnie oferty o tej samej najniższej cenie, o przyznaniu zamówienia decyduje losowanie.

Po udzieleniu zamówienia zarówno dostawca, jak i pozostali oferenci, którzy nie otrzymali zamówienia, otrzymują stosowną informację listownie lub faksem.

Organizacja pozarządowa może postanowić o nieudzieleniu zamówienia po upływie pierwszego lub drugiego terminu, szczególnie jeśli ceny złożonych ofert wykraczają poza normalne ceny rynkowe. Organizacja pozarządowa nie jest zobowiązana do uzasadniania swojej decyzji. Oferenci zostaną poinformowani na piśmie o decyzji o nieudzieleniu zamówienia w ciągu trzech dni roboczych.

VII.   OBOWIĄZKI DOSTAWCY I WARUNKI DOSTAWY

Organizacja pozarządowa określa w ogłoszeniu o przetargu warunki dotyczące obowiązków dostawcy zgodnie z niniejszymi zasadami; dostawca wypełnia swoje obowiązki zgodnie z wszelkimi warunkami określonymi w ogłoszeniu o przetargu oraz wynikającymi ze złożonej przez niego oferty.

Dostawca na własny koszt organizuje transport najwłaściwszą trasą, z uwzględnieniem zatwierdzonego terminu, z portu wysyłki lub miejsca załadunku określonego w złożonej ofercie do miejsca ostatecznego przeznaczenia określonego w ogłoszeniu o przetargu.

Na pisemną prośbę dostawcy organizacja pozarządowa może zezwolić na zmianę portu wysyłki lub miejsca załadunku, pod warunkiem pokrycia kosztów wynikających z tej zmiany przez dostawcę.

Dostawca jest zobowiązany wykupić polisę ubezpieczenia morskiego lub zapewnić pokrycie roszczeń w ramach polisy ogólnej. Suma ubezpieczenia powinna być równa co najmniej cenie oferty; ubezpieczenie powinno pokrywać wszelkie ryzyka związane z przewozem i wszelkimi innymi czynnościami związanymi z dostawą, wykonywanymi przez dostawcę do określonego etapu dostarczenia produktu. Ubezpieczenie powinno pokrywać również wszelkie koszty sortowania, wycofania lub zniszczenia uszkodzonych towarów, ponownego pakowania i analizy towarów w sytuacji, kiedy średnia nie uniemożliwia ich przyjęcia przez beneficjenta.

Towary nie mogą być dostarczane w partiach oddzielnymi statkami, chyba że organizacja pozarządowa wyrazi na to zgodę. W takim wypadku organizacja pozarządowa zobowiąże dostawcę do poniesienia kosztów dodatkowych kontroli.

Jeśli jest to wskazane, w ogłoszeniu o przetargu może być określona data, przed którą wszelkie dostawy zostaną uznane za przedwczesne.

Dostawa jest uznawana za zakończoną w momencie, w którym wszystkie towary są faktycznie dostarczone franco miejsce przeznaczenia. Dostawca ponosi wszelkie koszty do momentu udostępnienia towarów w magazynie przeznaczenia.

Dostawca ponosi wszelkie ryzyko, w tym ryzyko straty lub obniżenia jakości, na jakie mogą być narażone towary do momentu zakończenia dostawy i zarejestrowania tego faktu przez organ nadzoru w ostatecznym świadectwie zgodności (patrz: pkt VIII).

Dostawca niezwłocznie informuje beneficjenta i organ nadzoru na piśmie o wykorzystanych środkach transportu, datach załadunku, oczekiwanej dacie dotarcia do miejsca przeznaczenia oraz wszelkich wydarzeniach, jakie nastąpią w trakcie przewozu towarów.

Dostawca dopełnia formalności związanych z zezwoleniem na wywóz i odprawą celną, a także ponosi wszystkie związane z tym koszty i opłaty.

W celu zapewnienia wypełnienia zobowiązań, w rozsądnym terminie po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu zamówienia dostawca składa gwarancję dostawy. Gwarancja, wyrażona w walucie płatności, wynosi od 5 do 10 % łącznej ceny oferty. Okres ważności gwarancji upływa jeden miesiąc po dacie ostatecznego dostarczenia towarów. Gwarancja jest składana w ten sam sposób, jak gwarancja przetargowa.

Gwarancja dostawy zostaje w pełni zwolniona drogą listu lub faksu wysłanego przez organizację pozarządową w momencie gdy dostawca:

zrealizuje dostawę zgodnie z wszelkimi przyjętymi zobowiązaniami,

zostanie zwolniony z obowiązków,

lub

nie zrealizuje dostawy z powodu działania siły wyższej, uznanego przez organizację pozarządową.

VIII.   NADZÓR

Natychmiast po udzieleniu zamówienia organizacja pozarządowa przekazuje dostawcy informację o agencji, która będzie odpowiadać za sprawdzanie i poświadczanie jakości, ilości, pakowania i oznaczania dostarczanych towarów w ramach każdej dostawy, wydawanie świadectw zgodności lub świadectw dostawy oraz ogólną koordynację wszystkich etapów dostawy (agencja ta będzie dalej zwana „agencją nadzoru”).

Po otrzymaniu informacji o udzieleniu zamówienia dostawca przekazuje agencji nadzoru na piśmie nazwę i adres producenta, zakładu odpowiedzialnego za pakowanie lub zakładu odpowiedzialnego za magazynowanie towarów, które mają być dostarczone, oraz przybliżoną datę produkcji lub pakowania, a także nazwę swojego przedstawiciela w miejscu dostarczenia towarów.

Agencja nadzoru przeprowadza co najmniej dwie kontrole na podstawie określonego zakresu wymagań i obowiązków, zgodnego z międzynarodowymi normami kontroli, w następujący sposób:

a)

kontrola pośrednia następuje w momencie załadunku towarów lub w zakładzie produkcyjnym. Kontrola końcowa następuje na określonym etapie dostarczania towarów;

b)

po zakończeniu kontroli pośredniej agencja nadzoru wydaje dostawcy tymczasowe świadectwo zgodności, zawierające w razie konieczności zastrzeżenia. Agencja nadzoru stwierdza, czy zastrzeżenia są na tyle istotne, aby uznać towary za niedopuszczalne na danym etapie dostarczania;

c)

po zakończeniu kontroli końcowej agencja nadzoru wydaje dostawcy ostateczne świadectwo zgodności, określając w szczególności datę zakończenia dostawy oraz ilość netto dostarczonych towarów; świadectwo to może w razie konieczności zawierać zastrzeżenia;

d)

w razie wydania uzasadnionego „zawiadomienia o zastrzeżeniach” agencja nadzoru w jak najkrótszym czasie informuje o tym dostawcę i organizację pozarządową. Jeśli dostawca zamierza zakwestionować wobec agencji nadzoru lub organizacji pozarządowej poczynione ustalenia, może tego dokonać w ciągu dwóch dni roboczych od wydania wspomnianego zawiadomienia.

Koszty kontroli, o których mowa powyżej, pokrywa organizacja pozarządowa. Dostawca ponosi wszelkie konsekwencje finansowe ewentualnych wad jakościowych lub opóźnionego przedstawienia towarów do kontroli.

Jeśli dostawca lub beneficjent zgłasza sprzeciw wobec ustaleń kontroli, wówczas agencja nadzoru, po otrzymaniu upoważnienia od organizacji pozarządowej, organizuje przegląd kontrolny, obejmujący, w zależności od rodzaju sprzeciwu, przegląd wyrywkowy, analizę i/lub powtórne ważenie lub powtórną kontrolę pakowania. Przegląd kontrolny jest dokonywany przez agencję lub laboratorium wyznaczone w drodze uzgodnienia pomiędzy dostawcą, beneficjentem końcowym i agencją nadzoru.

Koszty przeglądu kontrolnego, o którym mowa, ponosi strona przegrywająca.

Jeśli po dokonaniu kontroli lub przeglądu kontrolnego nie zostanie wydane świadectwo zgodności, dostawca jest zobowiązany do wymiany produktów.

Koszty wymiany i związanych z nią kontroli ponosi dostawca.

Agencja nadzoru wysyła do przedstawicieli dostawcy i beneficjenta końcowego pisemne zaproszenia do obecności przy działaniach kontrolnych, szczególnie przy pobieraniu próbek do analiz. Pobieranie próbek odbywa się zgodnie z praktyką zawodową. Przy kontroli wyrywkowej agencja nadzoru pobiera dwie dodatkowe próbki, które będą przechowywane zapieczętowane do dyspozycji organizacji pozarządowej na potrzeby ewentualnych dalszych kontroli lub na wypadek zgłoszenia sprzeciwu przez beneficjenta lub dostawcę.

Koszty towarów pobranych jako próbki pokrywa dostawca.

Odbiorca towarów wydaje dostawcy świadectwo odbioru niezwłocznie po dostarczeniu produktów franco miejsce przeznaczenia oraz doręczeniu beneficjentowi przez dostawcę oryginału ostatecznego świadectwa zgodności oraz faktury pro forma, określającej wartość towarów oraz wartość ich bezpłatnego przewozu do beneficjenta.

Dla towarów dostarczanych luzem stosuje się tolerancję 3 % wagi (wyłączając wagę próbek) poniżej zamówionej ilości. Dla towarów dostarczanych w opakowaniach tolerancja jest ograniczona do 1 %. W wypadku przekroczenia zakresów tolerancji organizacja pozarządowa może zobowiązać dostawcę do zrealizowania dostawy uzupełniającej na takich samych warunkach finansowych, jakie zastosowano do dostawy początkowej.

IX.   WARUNKI PŁATNOŚCI

Suma, którą organizacja pozarządowa zapłaci dostawcy, nie może przekroczyć ceny oferty powiększonej o wszelkie koszty i pomniejszonej w sposób określony poniżej.

Jeśli na etapie dostarczania towarów zostanie stwierdzone, że jakość, pakowanie lub oznaczenie towarów nie odpowiada specyfikacjom w stopniu, który nie uniemożliwia wydania świadectwa odbioru, organizacja pozarządowa może przy obliczaniu sumy płatności zastosować obniżenia.

Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej suma gwarancji dostawy podlega częściowej utracie na zasadzie kumulacji w następujących przypadkach:

10 % wartości niedostarczonych towarów, z uwzględnieniem zakresów tolerancji, o których mowa w pkt VIII powyżej,

0,1 % wartości towarów dostarczonych po terminie za każdy dzień zwłoki,

jeśli jest to uzasadnione i jedynie pod warunkiem, że zostało to przewidziane w ogłoszeniu o przetargu – 0,1 % za każdy dzień przedwczesnego dostarczenia towarów.

Kwoty gwarancji podlegające utracie zostaną potrącone z ostatecznej kwoty płatności. Gwarancje zostaną następnie zwolnione jednocześnie w całości.

Organizacja pozarządowa może zwrócić dostawcy, na jego pisemną prośbę, dodatkowe koszty, np. koszty magazynowania lub ubezpieczenia, faktycznie poniesione przez dostawcę (z wyłączeniem wszelkich kosztów administracyjnych), określone przez organizację pozarządową na podstawie odpowiednich dokumentów uzasadniających, pod warunkiem, że świadectwo odbioru lub świadectwo dostarczenia zostało wydane bez zastrzeżeń dotyczących rodzaju dochodzonych kosztów, w wypadku:

przedłużenia okresu dostarczenia towarów na prośbę odbiorcy, lub

opóźnienia przekraczającego 30 dni od daty dostarczenia towarów do wydania świadectwa odbioru lub wydania ostatecznego świadectwa zgodności.

Dodatkowe koszty nie są uznawane, jeśli przekraczają:

1 EUR za tonę towarów dostarczanych luzem oraz 2 EUR za tonę towarów przetworzonych na tydzień w przypadku kosztów magazynowania,

0,75 % rocznie wartości towarów w przypadku kosztów ubezpieczenia.

Kwota płatności jest płatna na wniosek dostawcy dostarczony w dwóch egzemplarzach. Do wniosku o dokonanie płatności pełnej ceny oferty lub sumy pozostałej do zapłaty powinny być dołączone następujące dokumenty:

faktura opiewająca na żądaną sumę,

oryginał świadectwa odbioru,

podpisana i poświadczona przez dostawcę kopia odpowiadająca oryginałowi ostatecznego świadectwa zgodności.

Po dostarczeniu 50 % całkowitej ilości towarów określonych w ogłoszeniu o przetargu dostawca może złożyć wniosek o dokonanie płatności zaliczkowej, dołączając fakturę opiewającą na żądaną sumę oraz kopię tymczasowego świadectwa zgodności.

Wszelkie wnioski o dokonanie płatności pełnej ceny oferty lub kwoty pozostającej do zapłaty są przedstawiane organizacji pozarządowej po wydaniu świadectwa odbioru. Wszelkie płatności są dokonywane w terminie 60 dni od otrzymania przez organizację pozarządową pełnego i dokładnego wniosku o dokonanie płatności. W wypadku nieuzasadnionych opóźnień przysługują odsetki za zwłokę według miesięcznej stawki stosowanej przez Europejski Bank Centralny.

X.   PRZEPIS KOŃCOWY

O tym, czy niedostarczenie towarów lub niewypełnienie obowiązków przez dostawcę można przypisać działaniu siły wyższej, decyduje organizacja pozarządowa. Koszty wynikające z działania siły wyższej uznanej przez organizację pozarządową ponosi ta organizacja.


(1)  Dz.U. C 312 z 31.10.2000, str. 1.

(2)  Dz.U. C 267 z 13.9.1996, str. 1.


5.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/33


DECYZJA KOMISJI

z dnia 3 listopada 2005 r.

zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/634/WE zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN)

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4185)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/770/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2003/634/WE (2) zatwierdza i wymienia programy przedłożone przez różne Państwa Członkowskie. Programy te mają na celu umożliwienie Państwu Członkowskiemu wszczęcie procedur w odniesieniu do strefy lub hodowli znajdującej się w strefie niezatwierdzonej, celem nadania jej statusu strefy lub hodowli zatwierdzonej w strefie niezatwierdzonej, w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) oraz zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN).

(2)

Program mający zastosowanie do Finlandii w odniesieniu do IHN na jej całym terytorium i w odniesieniu do VHS w części kontynentalnej jej terytorium został zakończony i należy go usunąć z załącznika I do decyzji 2003/634/WE.

(3)

Program mający zastosowanie do Incubatoio ittico di valle – Loc Cascina Prelle – Traversella (TO) został zakończony i należy go usunąć z załącznika II do decyzji 2003/634/WE.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2003/634/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2003/634/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji;

2)

załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 220 z 3.9.2003, str. 8. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/414/WE (Dz.U. L 141 z 4.6.2005, str. 29).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK I

Programy przedłożone w celu uzyskania statusu strefy zatwierdzonej w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: VHS oraz IHN

1.   DANIA

PROGRAMY PRZEDŁOŻONE PRZEZ DANIĘ DNIA 22 MAJA 1995 R., OBEJMUJĄCE:

Obszar zlewiska FISKEBÆK Å,

WSZYSTKIE CZĘŚCI JUTLANDII, południowe i zachodnie obszary zlewisk Storåen, Karup å, Gudenåen oraz Grejs å,

Obszar wszystkich WYSP DUŃSKICH.

2.   NIEMCY

PROGRAMY PRZEDŁOŻONE PRZEZ NIEMCY DNIA 25 LUTEGO 1999 R. OBEJMUJĄCE:

Strefę w obszarze zlewiska »OBERN NAGOLD«.

3.   WŁOCHY

3.1.   PROGRAM PRZEDŁOŻONY PRZEZ WŁOCHY W ODNIESIENIU DO AUTONOMICZNEJ PROWINCJI BOLZANO DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2001 R., ZMIENIONY NA PODSTAWIE LISTU Z DNIA 27 MARCA 2003 R., OBEJMUJĄCY:

Strefę w prowincji Bolzano

Strefa obejmuje wszystkie obszary zlewisk w prowincji Bolzano.

Strefa obejmuje górną część strefy ZONA VAL D’ADIGE – tj. obszary zlewisk rzeki Adige od jej źródeł w prowincji Bolzano do granicy z prowincją Trento.

(Uwaga: Pozostała, dolna część strefy ZONA VAL D’ADIGE jest objęta zatwierdzonym programem autonomicznej prowincji Trento. Górną i dolną część tej strefy traktuje się jako wspólną jednostkę epidemiologiczną).

3.2.   PROGRAMY PRZEDŁOŻONE PRZEZ WŁOCHY W ODNIESIENIU DO AUTONOMICZNEJ PROWINCJI TRENTO DNIA 23 GRUDNIA 1996 R. ORAZ 14 LIPCA 1997 R. OBEJMUJĄCE:

Zona Val Di Sole e Val di Non

Obszar zlewisk od źródła strumienia Noce do zapory S. Giustina.

Zona Val d’Adige – dolna część

Obszary zlewisk rzeki Adige i jej źródeł na terytorium autonomicznej prowincji Trento od granicy z prowincją Bolzano do zapory Ala (elektrownia wodna).

(Uwaga Górna część rzeki w strefie ZONA VAL D’ADIGE objęta jest zatwierdzonym programem prowincji Bolzano. Górną i dolną część tej strefy traktuje się jako wspólną jednostkę epidemiologiczną).

Zona del torrente Arnò

Obszar zlewisk od źródeł potoku Arnò do zapór w dolnym jego biegu znajdujących się przed ujściem potoku Arnò do rzeki Sarca.

Zona Val Banale

Obszar zlewisk dorzecza potoku Ambies do zapory elektrowni wodnej.

Zona Varone

Obszar zlewisk od źródła strumienia Magnone do wodospadu.

Zona Alto e Basso Chiese

Obszar zlewisk rzeki Chiese od źródła do zapory Condino, z wyjątkiem dorzeczy potoków Adanà i Palvico.

Zona del torrente Palvico

Obszar zlewisk dorzecza potoku Palvico do zapory z betonu i kamieni.

3.3.   PROGRAM PRZEDŁOŻONY PRZEZ WŁOCHY W ODNIESIENIU DO REGIONU VENETO DNIA 21 LUTEGO 2001 R. OBEJMUJĄCY:

Zona del torrente Astico

Obszar zlewisk rzeki Astico od jej źródeł (w autonomicznej prowincji Trento oraz w prowincji Vicenza, regionie Veneto) do zapory znajdującej się niedaleko mostu Pedescala w prowincji Vicenza.

Dolna część biegu rzeki Astico, między zaporą niedaleko mostu Pedescala a zaporą Pria Maglio, uznana jest za strefę buforową.

3.4.   PROGRAM PRZEDŁOŻONY PRZEZ WŁOCHY W ODNIESIENIU DO REGIONU UMBRII DNIA 20 LUTEGO 2002 R. OBEJMUJĄCY:

Zona Fosso di Monterivoso: Obszar zlewisk rzeki Monterivoso od jej źródeł do stałych zapór niedaleko Ferentillo.

3.5.   PROGRAM PRZEDŁOŻONY PRZEZ WŁOCHY W ODNIESIENIU DO REGIONU LOMBARDII DNIA 23 GRUDNIA 2003 R. OBEJMUJĄCY:

Zona valle del torrente Venina: Obszar zlewisk rzeki Venina od jej źródeł oraz obszar ograniczony:

od zachodu doliną Livrio,

od południa: Alpami Orobie od przełęczy Publino do szczytu Redorta,

dolinami wschodnia Armisa i Armisola.

3.6.   PROGRAM PRZEDŁOŻONY PRZEZ WŁOCHY W ODNIESIENIU DO REGIONU TOSKANII DNIA 23 WRZEŚNIA 2004 R. OBEJMUJĄCY:

Zona valle di Tosi: Obszar zlewisk rzeki Vicano di S. Ellero od jej źródeł do zapory w Il Greto niedaleko miejscowości Raggioli.

4.   FINLANDIA

4.1.   PROGRAM OBEJMUJĄCY SZCZEGÓLNE ŚRODKI ZWALCZANIA VHS (1) PRZEDŁOŻONY PRZEZ FINLANDIĘ DNIA 29 MAJA 1995 R., ZMIENIONY NA PODSTAWIE LISTÓW Z DNIA 27 MARCA 2002 R., 4 CZERWCA 2002 R., 12 MARCA 2003 R., 12 CZERWCA 2003 R., 20 PAŹDZIERNIKA 2003 R. I 17 MAJA 2005 R., OBEJMUJĄCY:

Wszystkie obszary przybrzeżne FINLANDII ze szczególnymi środkami zwalczania w:

Prowincji Åland,

Obszarze zamkniętym w Pyhtää,

Obszarze zamkniętym obejmującym gminy miejskie Uusikaupunki, Pyhäranta i Rauma.

5.   CYPR

PROGRAMY PRZEDŁOŻONE PRZEZ CYPR DNIA 20 KWIETNIA 2004 R., OBEJMUJĄCE:

Całe terytorium Cypru.”


(1)  Program został zakończony niniejszą decyzją w odniesieniu do IHN, dla której przyznano status strefy zatwierdzonej.


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK II

PROGRAMY PRZEDŁOŻONE W CELU UZYSKANIA STATUSU HODOWLI ZATWIERDZONEJ W STREFIE NIEZATWIERDZONEJ, W ODNIESIENIU DO JEDNEJ LUB WIĘCEJ CHORÓB RYB: VHS ORAZ IHN

1.   WŁOCHY

1.1.   PROGRAM PRZEDŁOŻONY PRZEZ WŁOCHY W ODNIESIENIU DO REGIONU: FRIULLI WENECJA JULIJSKA, PROWINCJA UDINE, DNIA 2 maja 2000 r., OBEJMUJĄCY:

Hodowle w dorzeczu rzeki Tagliamento:

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.

1.2.   PROGRAM PRZEDŁOŻONY PRZEZ WŁOCHY W ODNIESIENIU DO REGIONU DNIA 21 grudnia 2003 r., OBEJMUJĄCY:

Hodowlę:

Azienda agricola Bassan Antonio.”


5.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/38


DECYZJA KOMISJI

z dnia 3 listopada 2005 r.

zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4186)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/771/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 19 ppkt ii),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w załączniku II do decyzji Komisji 93/195/EWG (2) powrotny wwóz zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po wywozie czasowym jest ograniczony do koni przebywających przez okres krótszy niż 30 dni w jednym z państw trzecich wymienionych w tej samej grupie w załączniku I do tej decyzji.

(2)

Zarejestrowane konie biorące udział w igrzyskach olimpijskich, w zawodach próbnych przygotowujących do igrzysk oraz w paraigrzyskach będą podlegać nadzorowi weterynaryjnemu właściwych organów przyjmującego państwa trzeciego oraz organu odpowiedzialnego za organizację, czyli Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI).

(3)

Biorąc pod uwagę stopień nadzoru weterynaryjnego oraz fakt, że omawiane konie są oddzielone od zwierząt o gorszym stanie zdrowia, okres wywozu czasowego należy przedłużyć do okresu krótszego niż 90 dni, a ponadto należy odpowiednio określić warunki zdrowotne zwierząt i świadectwa weterynaryjne dla powrotnego wwozu zarejestrowanych koni po wywozie czasowym w celu uczestnictwa w zawodach jeździeckich na igrzyskach olimpijskich, łącznie z zawodami próbnymi przygotowującymi i paraolimpiadą.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 93/195/EWG.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 93/195/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

brały udział w zawodach jeździeckich na igrzyskach olimpijskich, zawodach próbnych przygotowujących do igrzysk lub w paraolimpiadzie oraz spełniają wymogi określone w świadectwie zdrowia zgodnie ze wzorem świadectwa zdrowia ustanowionym w załączniku IX do niniejszej decyzji”;

2)

tekst załącznika do niniejszej decyzji dodaje się jako załącznik IX.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/68/WE (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 320).

(2)  Dz.U. L 86 z 6.4.1993, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/605/WE (Dz.U. L 206 z 9.8.2005, str. 16).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK IX

Image

Image

Image


5.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/42


DECYZJA KOMISJI

z dnia 3 listopada 2005 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea mays L., linia hodowlana 1507) zmodyfikowanej genetycznie w celu uzyskania odporności na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) i tolerancji na herbicyd glufosynat amonowy

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4192)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2005/772/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającą dyrektywę Rady 90/220/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1 akapit pierwszy,

po konsultacji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy dyrektywy 2001/18/WE wprowadzanie do obrotu produktu zawierającego lub złożonego z genetycznie zmodyfikowanego organizmu lub połączenia genetycznie zmodyfikowanych organizmów wymaga uzyskania pisemnego zezwolenia właściwego urzędu Państwa Członkowskiego, zgodnie z procedurą ustanowioną w tejże dyrektywie.

(2)

Pioneer Hi-Bred International, INC i Mycogen Seeds przedstawiły właściwemu urzędowi Niderlandów zgłoszenie dotyczące wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L., linia hodowlana 1507) (nr ref. C/NL/00/10).

(3)

Zgłoszenie to obejmuje przywóz i zastosowanie, jak w przypadku innych ziaren kukurydzy, włącznie z zastosowaniem jako pasza, ale nie obejmuje upraw ani zastosowań jako żywność lub składnik żywności, we Wspólnocie odmian pochodzących ze zdarzenia transformacyjnego 1507.

(4)

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 14 dyrektywy 2001/18/WE właściwy urząd Niderlandów sporządził sprawozdanie z oceny, które zostało przedłożone Komisji i właściwym urzędom innych Państw Członkowskich. W sprawozdaniu z oceny stwierdzono, że dotychczas brak jest powodów mogących stanowić podstawę do wstrzymania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu Zea mays L. linii hodowlanej 1507, jeśli spełnione są szczególne warunki.

(5)

Właściwe organy innych Państw Członkowskich zgłosiły zastrzeżenia wobec wprowadzenia produktu do obrotu.

(6)

Dnia 24 września 2004 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przyjął opinię, w której stwierdził, że proponowane zastosowanie Zea mays L. linii hodowlanej 1507 nie powinno mieć negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt lub na środowisko. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności uznał również, że plan monitorowania przedłożony przez wnioskodawcę jest zgodny z planowanym zastosowaniem kukurydzy 1507.

(7)

Badanie każdego z zastrzeżeń zgłoszonych w świetle dyrektywy 2001/18/WE i informacji przedłożonych w zgłoszeniu oraz opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności nie ujawniło powodów, aby sądzić, że wprowadzenie do obrotu Zea mays L. linii hodowlanej 1507 będzie niekorzystnie wpływać na zdrowie ludzi i zwierząt lub na środowisko.

(8)

Do celów rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE (2) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia systemu opracowywania i przypisywania jednolitych identyfikatorów dla organizmów genetycznie zmodyfikowanych, kukurydzy 1507 należy przypisać niepowtarzalny identyfikator (3).

(9)

Zgodnie z progami ustanowionymi na mocy dyrektywy 2001/18/WE i rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (4), przypadkowe lub nieuniknione technicznie występowanie śladów organizmów genetycznie zmodyfikowanych w produktach jest zwolnione z wymogów śledzenia i etykietowania.

(10)

W świetle opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności nie jest konieczne ustanawianie specjalnych warunków dotyczących planowanych sposobów obchodzenia się z produktem lub jego pakowania oraz ochrony określonych ekosystemów, środowisk bądź obszarów geograficznych.

(11)

Przed wprowadzeniem produktu do obrotu należy zastosować odpowiednie środki zapewniające jego etykietowanie i możliwości śledzenia na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu, w tym również weryfikację przy zastosowaniu odpowiedniej zatwierdzonej metodologii wykrywania.

(12)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji nie są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 30 dyrektywy 2001/18/WE, dlatego Komisja przedstawiła Radzie wniosek ich dotyczący. Ponieważ w okresie ustanowionym w art. 30 ust. 2 dyrektywy 2001/18/WE Rada ani nie przyjęła proponowanych środków, ani nie wyraziła sprzeciwu w stosunku do nich zgodnie z art. 5 ust. 6 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (5), środki, o których mowa, powinny zostać przyjęte przez Komisję,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zezwolenie

Bez uszczerbku dla innych przepisów prawnych Wspólnoty, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (6) i rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, właściwy urząd Niderlandów udziela pisemnego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, zgodnie z niniejszą decyzją, produktu określonego w art. 2, zgłoszonego przez Pioneer Hi-Bred International, Inc. i Mycogen Seeds (nr ref. C/NL/00/10).

Zgodnie z art. 19 ust. 3 dyrektywy 2001/18/WE zezwolenie wyraźnie i szczegółowo określa warunki udzielania zezwolenia, przedstawione w art. 3 i 4.

Artykuł 2

Produkt

1.   Genetycznie zmodyfikowanymi organizmami, które mają być wprowadzone do obrotu jako produkt lub składnik produktu, zwany dalej „produktem”, są ziarna kukurydzy (Zea mays L.), z tolerancją na omacnicę prosowiankę (Ostrinia nubilalis) i inne szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) oraz z tolerancją na herbicyd glufosynat amonowy, uzyskane z Zea mays linii hodowlanej 1507, do którego wprowadzono za pomocą technologii przyspieszania cząsteczek liniowy fragment DNA PHI8999A zawierający następujące sekwencje DNA w dwóch kasetach:

a)

kaseta 1:

syntetyczną wersję skróconego genu cry1F uzyskiwanego z Bacillus thuringiensis, podgatunek aizawai, kodujący odporność na omacnicę prosowiankę (Ostrinia nubilalis) i inne szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe), takie jak Sesamia spp., Spodoptera frugiperda, rolnica gwoździarka (Agrotis ipsilon) i Diatraea grandiosella, pod kontrolą promotora ubikwityny ubiZM1(2) uzyskiwanego z Zea mays i terminatora ORF25PolyA uzyskiwanego z Agrobacterium tumefaciens pTi15955;

b)

kaseta 2:

syntetyczną wersję genu pat uzyskiwanego z Streptomyces viridochromogenes łańcuch Tü494, który nadaje tolerancję na herbicyd glufosynat amonowy pod kontrolą promotora 35S wirusa mozaiki kalafiora i sekwencji terminatora.

2.   Zezwolenie obejmuje ziarna uzyskane z roślin potomnych poprzez krzyżowanie kukurydzy linii hodowlanej 1507 z dowolną tradycyjnie uprawianą kukurydzą, jako produkt lub składnik produktu.

Artykuł 3

Warunki wprowadzenia do obrotu

Produkt może być wykorzystany do takich samych zastosowań, jak każda inna kukurydza, z wyjątkiem uprawy i zastosowania jako żywność lub składnik żywności, i może być wprowadzony do obrotu, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:

a)

okres ważności zezwolenia wynosi 10 lat, licząc od dnia, w którym zostało wydane;

b)

niepowtarzalnym identyfikatorem produktu jest DAS-Ø15Ø7-1;

c)

bez uszczerbku dla art. 25 dyrektywy 2001/18/WE, posiadacz zezwolenia udostępnia każdorazowo, na wniosek właściwych urzędów, służb inspekcyjnych Państw Członkowskich oraz laboratoriów kontrolnych Wspólnoty, dodatnie i ujemne kontrolne próbki produktu, jego materiału genetycznego lub materiałów odniesienia;

d)

bez uszczerbku dla szczególnych wymagań dotyczących etykietowania ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003, na etykiecie lub w dokumencie dołączonym do produktu zamieszczany jest zwrot „Produkt ten zawiera genetycznie zmodyfikowane organizmy” lub „Produkt ten zawiera genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507”, poza przypadkami, dla których ustawodawstwo Wspólnoty ustala próg, poniżej którego informacja taka nie jest wymagana;

e)

określenie „nie do uprawy” umieszcza się na etykiecie lub w dokumencie towarzyszącym produktowi, aż do otrzymania zezwolenia na wprowadzenie produktu do obrotu w celu uprawy.

Artykuł 4

Monitorowanie

1.   Posiadacz zezwolenia gwarantuje, że przez cały okres ważności zezwolenia wprowadzony i realizowany był plan monitorowania, ujęty w zgłoszeniu i obejmujący plan ogólnej obserwacji, mający na celu kontrolowanie wszelkiego negatywnego wpływu produktu na zdrowie ludzi i zwierząt lub na środowisko, w związku z jego przetwarzaniem lub używaniem.

2.   Posiadacz zezwolenia bezpośrednio zawiadamia zainteresowane podmioty gospodarcze, użytkowników, instytucje krajowe ds. badań żywności i pasz oraz służby weterynaryjne o wprowadzeniu do Wspólnoty kukurydzy 1507, bezpieczeństwie i ogólnych cechach produktu oraz warunkach jego monitorowania.

3.   Posiadacz zezwolenia przedkłada Komisji i właściwym urzędom Państw Członkowskich roczne sprawozdanie z wyników monitorowania.

4.   Bez uszczerbku dla art. 20 dyrektywy 2001/18/WE, posiadacz zezwolenia i/lub właściwy urząd Państwa Członkowskiego, który otrzymał pierwotne zgłoszenie, dostosowuje zgłoszony plan monitorowania na podstawie wyników monitorowania, jeśli zachodzi taka konieczność oraz za zgodą Komisji i właściwego urzędu Państwa Członkowskiego, który otrzymał pierwotne zgłoszenie. Wnioski dotyczące dostosowania planu monitorowania przedkłada się właściwym urzędom Państw Członkowskich.

5.   Posiadacz zezwolenia musi dostarczyć Komisji i właściwym urzędom Państw Członkowskich dowody na to, że:

a)

sieci monitorowania określone w zawartym w zgłoszeniu planie monitorowania zawierają wszelkie niezbędne dane dotyczące monitorowania produktu; oraz

b)

członkowie wyżej wymienionych sieci zgodzili się udostępnić posiadaczowi zezwolenia wspomniane dane przed terminem przedłożenia Komisji i właściwym urzędom Państw Członkowskich sprawozdania z monitorowania zgodnie z ust. 3.

Artykuł 5

Zastosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia obowiązywania decyzji Wspólnoty zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktu, o którym mowa w art. 1, w odniesieniu do zastosowań jako żywność lub składnik żywności w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (7), w oparciu o metodę wykrywania produktu, zatwierdzoną przez laboratorium referencyjne Wspólnoty.

Artykuł 6

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów.

Sporządzono w Brukseli, 3 listopada 2005 r.

W imieniu Rady

Stavros DIMAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1830/2003 (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 24).

(2)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 24.

(3)  Dz.U. L 10 z 16.1.2004, str. 5.

(4)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1.

(5)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(6)  Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 1.

(7)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.


5.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/45


DECYZJA KOMISJI

z dnia 3 listopada 2005 r.

uchylająca decyzję 2003/136/WE z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń w Luksemburgu

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4193)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2005/773/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1, art. 25 ust. 3 i art. 29 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W roku 2001 potwierdzono wystąpienie klasycznego pomoru świń u dzikich świń w Luksemburgu.

(2)

Decyzją Komisji 2003/136/WE (2) Komisja zatwierdziła przedłożone przez Luksemburg plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń.

(3)

Decyzją Komisji 2005/224/WE Komisja zatwierdziła zakończenie planu szczepień interwencyjnych dzikich świń.

(4)

Z informacji dostarczonych przez Luksemburg wynika, że klasyczny pomór świń u dzikich świń został skutecznie zwalczony oraz że nie ma potrzeby dalszego stosowania zatwierdzonego planu zwalczania.

(5)

Należy zatem uchylić decyzję 2003/136/WE.

(6)

Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Decyzja 2003/136/WE traci moc.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej i do Wielkiego Księstwa Luksemburga.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 53 z 28.2.2003, str. 52. Decyzja zmieniona decyzją 2005/224/WE (Dz.U. L 71 z 17.3.2005, str. 69).


5.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/46


DECYZJA KOMISJI

z dnia 3 listopada 2005 r.

zmieniająca decyzję 92/452/EWG w odniesieniu do zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4195)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/774/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 92/452/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiająca wykazy zespołów pobierania zarodków i zespołów produkcji zarodków zatwierdzonych w państwach trzecich do wywozu do Wspólnoty zarodków bydlęcych (2) stanowi, że Państwa Członkowskie mogą sprowadzać zarodki z państw trzecich tylko w przypadku, gdy zostały one pobrane, przetworzone i przechowywane przez zespoły pobierania zarodków wymienione w tej decyzji.

(2)

Stany Zjednoczone Ameryki zwróciły się z wnioskiem o wprowadzenie zmian w tym wykazie w odniesieniu do pozycji dotyczących tego państwa, a w szczególności o dodanie jednego zespołu oraz o wykreślenie jednego zespołu z wykazu.

(3)

Stany Zjednoczone Ameryki przedstawiły gwarancje w zakresie przestrzegania odpowiednich zasad określonych w dyrektywie 89/556/EWG, a służby weterynaryjne tego państwa oficjalnie zatwierdziły odnośny zespół pobierania zarodków przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 92/452/EWG.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 8 listopada 2005 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 250 z 29.8.1992, str. 40. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/450/WE (Dz.U. L 158 z 21.6.2005, str. 24).


ZAŁĄCZNIK

W Załączniku do decyzji 92/452/EWG w wykazie dotyczącym Stanów Zjednoczonych Ameryki wprowadza się następujące zmiany:

a)

wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków nr 91NJ021 E503 zostaje wykreślony:

„US

 

91NJ021 E503

 

Huff-N-Puff ET

221 Newbold’s Corner Road

Southampton, NJ

Dr William H. Pettitt”.

b)

dodaje się wiersz w brzmieniu:

„US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr Samuel P. Galphin”.


Sprostowania

5.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/48


Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/759/WE z dnia 27 października 2005 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach trzecich oraz przemieszczania z państw trzecich ptaków towarzyszących swoim właścicielom

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 285 z dnia 28 października 2005 r. )

Decyzję 2005/759/WE odczytuje się, jak następuje:

DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 października 2005 r.

dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach trzecich oraz przemieszczania z państw trzecich ptaków towarzyszących swoim właścicielom

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4287)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/759/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), w szczególności jego art. 18,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu. Istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia środka chorobotwórczego za pośrednictwem międzynarodowego handlu żywymi ptakami innymi niż drób, w tym ptakami towarzyszącymi swoim właścicielom (ptaki domowe).

(2)

Decyzja Komisji 2000/666/WE z dnia 16 października 2000 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i świadectwa weterynaryjne przy przywozie ptaków innych niż drób oraz warunki kwarantanny (2) przewiduje, że Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz ptaków z państw trzecich wymienionych jako państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE). Państwa wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji są członkami OIE i w związku z tym Państwa Członkowskie powinny zgodzić się na przywóz ptaków innych niż drób z tych państw na mocy decyzji 2000/666/WE.

(3)

W stosownych przypadkach należy również odnieść się do decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalającej wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz bydła, trzody chlewnej oraz świeżego mięsa (3).

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG przewiduje różne rodzaje kontroli weterynaryjnej, w zależności od liczby zwierząt. Do celów niniejszej decyzji należy uwzględnić takie zróżnicowanie.

(5)

Dyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (4) wymaga poddania przywożonych zwierząt kontroli zgodnie z dyrektywą Rady 91/496/EWG.

(6)

Zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 stosuje się środki zabezpieczające podejmowane zgodnie z dyrektywą Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (5), w szczególności jej art. 18 ust. 1.

(7)

Wysoce zjadliwa grypa ptaków została wykryta u przywożonych ptaków objętych kwarantanną w jednym z Państw Członkowskich, w związku z czym należy wstrzymać przemieszczanie ptaków domowych z niektórych zagrożonych obszarów oraz, w celu określenia tych obszarów, zwrócić się do poszczególnych Komisji Regionalnych OIE.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przemieszczanie z państw trzecich

1.   Państwa Członkowskie zezwalają jedynie na przemieszczanie przesyłek zawierających mniej niż pięć żywych ptaków domowych. Przemieszczanie to jest dozwolone w przypadku, gdy ptaki te pochodzą z państwa członkowskiego OIE należącego do właściwej komisji regionalnej, niewymienionej w załączniku I.

2.   Państwa Członkowskie zezwalają jedynie na przemieszczanie przesyłek zawierających mniej niż pięć żywych ptaków domowych. Przemieszczanie to jest dozwolone w przypadku, gdy ptaki te pochodzą z państwa członkowskiego OIE należącego do właściwej komisji regionalnej wymienionej w załączniku I, oraz

a)

odbyły 30-dniową izolację przedwywozową w miejscu wyjazdu w państwie trzecim wymienionym w decyzji 79/542/EWG, lub

b)

podlegają 30-dniowej kwarantannie poprzywozowej w Państwie Członkowskim miejsca przeznaczenia w miejscu zatwierdzonym zgodnie z art. 3 ust. 4 decyzji 2000/666/WE, lub

c)

zostały zaszczepione i przynajmniej jeden raz ponownie zaszczepione w okresie ostatnich 6 miesięcy i nie później niż w okresie 60 dni poprzedzających wysyłkę, szczepionką H5 przeciwko grypie ptaków, zatwierdzoną dla przedmiotowych gatunków, zgodnie z instrukcją producenta, lub

d)

pozostawały w izolacji co najmniej w okresie 10 dni poprzedzających wywóz i zostały poddane badaniu na występowanie antygenu lub genomu H5N1, zgodnie z zaleceniami rozdziału 2.1.14 Podręcznika Testów Diagnostycznych i Szczepionek dla Zwierząt Lądowych przeprowadzonemu na próbce pobranej nie wcześniej, niż trzeciego dnia izolacji.

3.   Zgodność z wymogami ust. 1 i 2 poświadcza urzędowy lekarz weterynarii, natomiast w przypadku wymogów ust. 2 lit. b) poświadczenie to wystawiane jest na podstawie deklaracji właściciela z państwa trzeciego wysyłki, sporządzonej zgodnie ze wzorem świadectwa przedstawionym w załączniku II.

4.   Do świadectwa weterynaryjnego dołącza się:

a)

deklarację właściciela lub jego przedstawiciela, zgodnie z załącznikiem III,

b)

następujące oświadczenie:

„Ptaki domowe, zgodnie z art. 2 decyzji 2005/759/WE”.

Artykuł 2

Kontrola weterynaryjna

1.   Państwa Członkowskie podejmują stosowne działania w celu zapewnienia, że ptaki domowe przemieszczone na terytorium Wspólnoty z państwa trzeciego podlegają kontrolom w zakresie dokumentacji i identyfikacji przeprowadzanym przez właściwe organy w punkcie wjazdu podróżujących na terytorium Wspólnoty.

2.   Państwa Członkowskie wyznaczają organy określone w ust. 1, które są odpowiedzialne za przeprowadzanie takich kontroli oraz niezwłocznie informują o tym Komisję.

3.   Każde Państwo Członkowskie sporządza wykaz punktów wjazdu, o których mowa w ust. 1 i przekazuje go innym Państwom Członkowskim oraz Komisji.

4.   W przypadku, gdy przeprowadzane kontrole wykazują, że zwierzęta nie spełniają wymogów ustanowionych w niniejszej decyzji, stosuje się art. 14, akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja nie ma zastosowania do przemieszczania na terytorium Wspólnoty ptaków towarzyszących swoim właścicielom z Andory, Wysp Owczych, Grenlandii, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, San Marino lub Szwajcarii.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie podejmują natychmiastowe środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je do wiadomości publicznej. Państwa Członkowskie niezwłocznie informują o tym Komisję.

Artykuł 5

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 30 listopada 2005 r.

Artykuł 6

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 października 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK I

Państwa trzecie, o których mowa w art. 1, należące do następujących regionalnych komisji OIE:

Afryka,

Ameryka Północna i Południowa,

Azja, Daleki Wschód i Oceania,

Europa,

Bliski Wschód.

ZAŁĄCZNIK II

Image

Image

ZAŁĄCZNIK III

Deklaracja właściciela ptaków domowych lub jego przedstawiciela

Ja, niżej podpisany właściciel (6)/przedstawiciel właściciela (6) oświadczam, że:

1)

Podczas przemieszczania ptaków będzie im towarzyszyć osoba za nie odpowiedzialna.

2)

Zwierzęta nie są przeznaczone do celów handlowych.

3)

W okresie pomiędzy przedwywozową inspekcją weterynaryjną a rzeczywistym terminem wywozu ptaki pozostaną w izolacji uniemożliwiającej kontakt z innymi ptakami.

4)

Zwierzęta odbyły 30-dniową izolację przedwywozową bez kontaktu z innymi ptakami, których nie obejmuje niniejsze świadectwo (6).

5)

Podjąłem środki w celu przeprowadzenia 30-dniowej kwarantanny poprzywozowej w miejscu kwarantanny jak określono w pkt I.12. świadectwa (6).

Data i miejsce

Podpis


(1)  Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 529/2004 (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 7).

(2)  Dz.U. L 278 z 31.10.2000, str. 26. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/279/WE (Dz.U. L 99 z 16.4.2002, str. 17).

(3)  Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/372/WE (Dz.U. L 118 z 23.4.2004, str. 45).

(4)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(5)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(6)  Niepotrzebne skreślić..