ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 273

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
19 października 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1699/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1700/2005 z dnia 18 października 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1701/2005 z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

6

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

9

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1703/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

12

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1704/2005 z dnia 18 października 2005 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we września 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

14

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1705/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

16

 

*

Dyrektywa Komisji 2005/67/WE z dnia 18 października 2005 r. zmieniająca, w celu ich dostosowania, załączniki I i II do dyrektywy Rady 86/298/EWG, załączniki I i II do dyrektywy Rady 87/402/EWG oraz załączniki I, II i III do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych ( 1 )

17

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/464/WE w sprawie wprowadzania programów badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3960)

21

 

 

Akty przyjęte na mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej

 

*

Decyzja Rady 2005/727/WSiSW z dnia 12 października 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

25

 

*

Decyzja Rady 2005/728/WSiSW z dnia 12 października 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

26

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

19.10.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1699/2005

z dnia 18 października 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 października 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 18 października 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

45,3

204

40,1

999

42,7

0707 00 05

052

96,4

999

96,4

0709 90 70

052

90,5

999

90,5

0805 50 10

052

76,6

388

60,9

524

55,3

528

67,6

999

65,1

0806 10 10

052

89,1

400

200,0

508

210,4

624

178,2

999

169,4

0808 10 80

388

80,2

400

118,7

404

91,3

512

43,0

528

45,5

720

48,5

800

172,7

804

82,9

999

85,4

0808 20 50

052

93,1

388

57,0

720

55,8

999

68,6


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


19.10.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1700/2005

z dnia 18 października 2005 r.

otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustalające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (2) przewiduje w szczególności, że sprzedaży zboża znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnej dokonuje się drogą przetargu i na podstawie cen pozwalających uniknąć zakłóceń na rynku.

(2)

Z powodu trudnych warunków klimatycznych na Półwyspie Iberyjskim, ceny kukurydzy na rynku wspólnotowym są stosunkowo wysokie powodując, że hodowcy i przemysł produkujący paszę dla zwierząt gospodarskich mają trudności z zaopatrzeniem po cenach konkurencyjnych.

(3)

Słowacja dysponuje zapasami interwencyjnymi kukurydzy, które należy wykorzystać.

(4)

Należy zatem udostępnić na rynku wewnętrznym zbóż zapasy kukurydzy znajdujące się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej.

(5)

W celu uwzględnienia sytuacji na rynku wspólnotowym należy przewidzieć, że zarządzaniem przetargiem zajmie się Komisja. Ponadto należy przewidzieć współczynnik redukcji udzielonych zamówień w odniesieniu do zamówień znajdujących się na poziomie minimalnej ceny sprzedaży.

(6)

Poza tym ważne jest, aby notyfikacja polskiej agencji interwencyjnej skierowana do Komisji zachowała anonimowość oferentów.

(7)

W celu zmodernizowania zarządzania, należy przewidzieć przesyłanie informacji wymaganych przez Komisję drogą elektroniczną.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Słowacka agencja interwencyjna przystępuje do sprzedaży drogą przetargu stałego na rynku wewnętrznym Wspólnoty 98 625 ton kukurydzy znajdującej się w jej posiadaniu

Artykuł 2

Sprzedaż przewidziana w art. 1 odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93.

Jednak w drodze odstępstwa od wymienionego rozporządzenia:

a)

oferty ustanawia się w odniesieniu do rzeczywistej jakości partii, której dotyczy oferta;

b)

minimalną cenę sprzedaży ustala się na poziomie pozwalającym uniknąć zakłóceń na rynku zbóż; nie może ona w żadnym wypadku być niższa od ceny interwencyjnej obowiązującej w danym miesiącu, z uwzględnieniem zwyżek miesięcznych.

Artykuł 3

W drodze odstępstwa od art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) 2131/93, zabezpieczenie oferty ustala się na kwotę 10 EUR za tonę.

Artykuł 4

1.   Termin przedstawiania ofert w pierwszym przetargu częściowym upływa dnia 26 października 2005 r. o godz. 15.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Termin przedstawiania ofert w następnych przetargach częściowych upływa w każdą środę o godzinie 15.00 (czasu obowiązującego w Brukseli), z wyjątkiem dni: 2 listopada 2005 r., 28 grudnia 2005 r., 12 kwietnia 2006 r. i 24 maja 2006 r., przypadających w tygodniach, w których nie prowadzi się żadnych przetargów.

Termin przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym upływa dnia 28 czerwca 2006 r. o godzinie 15.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

2.   Oferty należy przekazać słowackiej agencji interwencyjnej znajdującej się pod następującym adresem:

Pôdohospodárska platobná agentúra

oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel.: 421-2-58243271

Fax: 421-2-58243362

Artykuł 5

Słowacka agencja interwencyjna powiadamia Komisję, najpóźniej dwie godziny po upływie terminu składania ofert, o otrzymanych ofertach przetargowych. Wykorzystując formularz znajdujący się w załączniku, zawiadomienie zostanie przesłane pocztą elektroniczną.

Artykuł 6

Zgodnie z procedurą określoną w art. 25 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1784/2003 Komisja ustala minimalną cenę sprzedaży lub podejmuje decyzję o zaniechaniu dalszych działań w stosunku do otrzymanych ofert. W przypadku gdy oferty dotyczą tej samej partii oraz ilości całkowitej większej niż ilość dostępna, można dokonać ustaleń oddzielnie dla każdej partii.

W odniesieniu do ofert znajdujących się na poziomie minimalnej ceny sprzedaży, oprócz ustalenia tej ceny można zastosować współczynnik redukcji udzielonych zamówień.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 października 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1145/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2)  Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10).


ZAŁĄCZNIK

Przetarg stały na odsprzedaż 98 625 ton kukurydzy znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

Formularz (1)

(Rozporządzenie (WE) nr 1700/2005)

1

2

3

4

Kolejne numery oferentów

Numer partii

Ilość

(t)

Cena w ofercie

(EUR/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

itd.

 

 

 


(1)  Do przesłania DG AGRI (D2).


19.10.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1701/2005

z dnia 18 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 145 lit. c), d) i f),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2004 (2) wprowadza przepisy wykonawcze dla systemu jednolitych płatności począwszy od roku 2005. Doświadczenia zdobyte przy administracyjnym i operacyjnym wdrażaniu wymienionego systemu na poziomie krajowym pokazały, że w odniesieniu do niektórych kwestii potrzebne są bardziej szczegółowe zasady, a w odniesieniu do innych kwestii obowiązujące przepisy wymagają wyjaśnienia i dostosowania.

(2)

W szczególności właściwym jest określenie zakresu stosowania definicji terminów „uprawy stałe” i „uprawy wieloroczne” w powiązaniu z warunkami kwalifikującymi do systemu jednolitych płatności w przypadku wykorzystania gruntów ugorowanych do produkcji surowców zgodnie z rozdziałem 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów ugorowanych do produkcji surowców (3) i w powiązaniu z systemem pomocy dla upraw energetycznych, o którym mowa w art. 88 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(3)

W szczególności w ramach poprzedniego systemu dla roślin uprawnych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1251/1999 z dnia 17 maja 1999 r. ustanawiającym system wsparcia dla producentów niektórych roślin uprawnych (4), grunty ugorowane, które zostały obsadzone uprawami stałymi wykorzystywanymi do produkcji surowców, oraz grunty obsadzone uprawami wielorocznymi, kwalifikowały się do płatności obszarowych. Art. 54 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 ogranicza kryteria kwalifikowania do obszarów, które nie były wykorzystywane na potrzeby upraw stałych z datą wniosku o pomoc obszarową na rok 2003, nie wykluczając, na podstawie art. 53 tego rozporządzenia, obszarów przeznaczonych pod uprawy stałe wykorzystywanych do produkcji surowców od momentu ustanowienia uprawnień do płatności, ponieważ obszary te korzystały z płatności bezpośrednich w okresie referencyjnym. W związku z tym właściwe jest pozwolenie rolnikom, którzy w roku 2003 prowadzili takie uprawy objęte tym szczególnym systemem w odniesieniu do ugorów lub upraw wielorocznych, na wykorzystanie tych gruntów odpowiednio do ustanowienia uprawnień z tytułu ugorowania określonych w art. 53 tego rozporządzenia oraz do wykorzystania ustanowionych uprawnień z tytułu odłogowania.

(4)

Ponadto, zważywszy że w modelu regionalnym przewidzianym w art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 rokiem referencyjnym do ustanowienia uprawnień do płatności jest pierwszy rok stosowania systemu, który przewidziany jest w art. 38 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 795/2004, należy uściślić, że grunty ugorowane, które zostały obsadzone uprawami stałymi wykorzystywanymi do celów określonych w art. 55 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz grunty, które zostały obsadzone uprawami stałymi i które są również przedmiotem wniosku pomocowego dla upraw energetycznych złożonego na podstawie art. 88 tego rozporządzenia, traktowane są jako hektary kwalifikujące się do ustanowienia i wykorzystania uprawnień do płatności.

(5)

Ponadto konieczne jest określenie jakie uprawy dopuszczone są na gruntach ugorowanych i jakie uprawy wykorzystywane są w celach energetycznych na gruntach stanowiących przedmiot wniosku o płatność jednolitą. W związku z tym właściwe jest zapewnienie możliwości wykorzystania uprawnień do płatności zgodnie z warunkami kwalifikowania ustalonymi w odniesieniu do obszarów przeznaczonych pod uprawy stałe wykorzystywane do produkcji surowców zgodnie z rozdziałem 16 rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 oraz w odniesieniu do upraw wykorzystywanych do wytwarzania produktów energetycznych w ramach systemu przewidzianego w art. 88 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 795/2004.

(7)

Ze względu na to, że rozporządzenie (WE) nr 795/2004 stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r., właściwym jest zapewnienie, aby rozporządzenie to obowiązywało z mocą wsteczną od tego dnia, i w związku z tym zezwolenie, aby rolnicy, których dotyczy wniosek w roku 2005, mogli dokonywać zmian w swoich pojedynczych wnioskach.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 795/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W art. 2, lit. c) i d) otrzymują brzmienie:

„c)

»uprawy stałe« oznaczają uprawy nierotacyjne inne niż stałe pastwiska, zajmujące grunty przez okres pięciu lat lub dłużej oraz przynoszące powtarzające się plony, łącznie ze szkółkami określonymi w pkt G/05 załącznika I do decyzji Komisji nr 2000/115/WE (5), oraz zagajnikami o krótkiej rotacji (kod CN ex 0602 90 41), z wyjątkiem upraw wielorocznych i szkółek upraw wielorocznych.

d)

»uprawy wieloroczne« oznaczają uprawy następujących produktów oraz szkółki takich upraw wielorocznych:

Kod CN

 

0709 10 00

Karczochy

0709 20 00

Szparagi

0709 90 90

Rabarbar

0810 20

Maliny, jeżyny, morwy oraz skrzyżowanie maliny z jeżyną

0810 30

Czarne, białe lub czerwone porzeczki oraz agrest

0810 40

Żurawina, borówka czarna i inne owoce z rodzaju Vaccinium

2)

Dodaje się art. 3b następującej treści:

„Artykuł 3b

Kryteria kwalifikowania

1.   Do celów art. 44 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 za hektary kwalifikujące się do ustanowienia i wykorzystania uprawnień do płatności uważa się:

a)

obszary obsadzone zagajnikami o krótkiej rotacji (kod CN ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (kod CN ex 0602 90 51) lub Phalaris arundicea (kod CN ex 1214 90 90) między dniem 30 kwietnia 2004 r. a dniem 10 marca 2005 r.;

b)

obszary obsadzone zagajnikami o krótkiej rotacji (kod CN ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (kod CN ex 0602 90 51) lub Phalaris arundicea (kod CN ex 1214 90 90) przed dniem 30 kwietnia 2004 r. a następnie wydzierżawione lub kupione między dniem 30 kwietnia 2004 r. a dniem 10 marca 2005 r. w celu stosowania systemu jednolitych płatności.

2.   Do celów art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 grunty ugorowane, które zostały obsadzone uprawami stałymi wykorzystywanymi do celów określonych w art. 55 lit. b) tego rozporządzenia oraz grunty, które zostały obsadzone uprawami stałymi i które są również przedmiotem wniosku dotyczącego pomocy dla upraw energetycznych, złożonego na podstawie art. 88 tego rozporządzenia, uważane są za hektary kwalifikujące się do wykorzystania, odpowiednio, uprawnień z tytułu ugorowania oraz uprawnień do płatności.

3.   Do celów art. 54 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 grunty ugorowane, które zostały obsadzone uprawami stałymi, i mają być wykorzystane do celów określonych w art. 6 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1251/1999 (6), oraz które korzystały z płatności obszarowej na rok 2003, określonej w art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia, uważane są za hektary kwalifikujące się do wykorzystania uprawnień z tytułu ugorowania określonych w art. 53 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

4.   Bez uszczerbku dla art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, do celów art. 54 ust. 2 tego rozporządzenia, grunty, które zostały obsadzone uprawami wielorocznymi w dniu przewidzianym na składanie wniosków o pomoc obszarową na rok 2003, uważane są za hektary kwalifikujące się do wykorzystania uprawnień z tytułu ugorowania określonych w art. 53 tego rozporządzenia.

5.   Bez uszczerbku dla art. 60 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, jeśli Państwo Członkowskie wykorzystuje opcję określoną w art. 59 tego rozporządzenia,

a)

do celów art. 63 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, grunty ugorowane, które zostały obsadzone uprawami stałymi, i mają być wykorzystane do celów określonych w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1251/1999, oraz które korzystały z płatności obszarowej na rok 2003, określonej w art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia, uważane są za hektary kwalifikujące się do ustanowienia uprawnień z tytułu ugorowania;

b)

do celów art. 63 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, grunty, które zostały obsadzone uprawami stałymi wykorzystywanymi do celów określonych w art. 55 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, uważane są za hektary kwalifikujące się do ustanowienia uprawnień z tytułu ugorowania;

c)

do celów art. 59 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, grunty, które zostały obsadzone uprawami stałymi, i które są również przedmiotem wniosku dotyczącego pomocy dla upraw energetycznych, złożonego na podstawie art. 88 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, uważane są za hektary kwalifikujące się do ustanowienia uprawnień do płatności;

d)

do celów art. 59 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, grunty, które zostały obsadzone uprawami wielorocznymi, uważane są za hektary kwalifikujące się do ustanowienia uprawnień do płatności.

6.   Rolnicy, których dotyczy zastosowanie ust. 2–5 niniejszego artykułu w roku 2005, mogą dokonywać zmian w swoich pojedynczych wnioskach w terminie czterech tygodni od dnia 19 października 2005 r. lub z dniem, który maja ustalić zainteresowane Państwa Członkowskie.

3)

W art. 48a wprowadza się następujące zmiany:

1.

Ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„Jakiekolwiek odniesienie do art. 58 i 59 lub do art. 58 ust. 1 i do art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, znajdujące się w art. 3b oraz w rozdziałach 6 i 7 tego rozporządzenia, traktuje się jako odniesienie do art. 71e rozporządzenia (WE) nr 1782/2003”.

2.

Ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

„Jakiekolwiek odniesienie do art. 60 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, znajdujące się w art. 3b, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 1 lit. e), art. 41 i w art. 50a tego rozporządzenia, traktuje się jako odniesienie do art. 71g rozporządzenia (WE) nr 1782/2003”.

3.

Ustęp 7 otrzymuje brzmienie:

„Jakiekolwiek odniesienie do art. 63 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, znajdujące się w art. 39, 43 i w art. 48b tego rozporządzenia, traktuje się jako odniesienie do art. 71j ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003”.

4.

Ustęp 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3a, art. 3b ust. 1, 3 i 4 oraz art. 7, 10, 12–17, 27, 28, 30, 31, 31a, 40, 42, 45–46 i 49 nie mają zastosowania”.

5.

Dodaje się nowy ust. 10 w brzmieniu:

„Jakiekolwiek odniesienie do art. 59 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, znajdujące się w art. 3b tego rozporządzenia, traktuje się jako odniesienie do art. 71f ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 października 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 118/2005 (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 15).

(2)  Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1085/2005 (Dz.U. L 177 z 9.7.2005, str. 27).

(3)  Dz.U. L 345 z 20.11.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1044/2005 (Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 76).

(4)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003.

(5)  Dz.U. L 38 z 12.2.2000, str. 1.”.

(6)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 1.”.


19.10.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1702/2005

z dnia 18 października 2005 r.

ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 35 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001 (2), ustanawia zasady stosowania refundacji wywozowych w sektorze owoców i warzyw.

(2)

W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego gospodarczo wywozu produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniającej granice wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(3)

Zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 należy dbać, aby przepływy handlowe wywołane wcześniej przez system refundacji nie zostały zakłócone. Z tego powodu i z powodu sezonowości wywozów owoców i warzyw należy ustalić ilości przewidziane dla każdego produktu, na podstawie nomenklatury produktów rolnych dla refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3846/87 (3). Ilości te powinny zostać podzielone z uwzględnieniem stopnia, w jakim rozpatrywane produkty łatwo się psują.

(4)

W myśl postanowień art. 35 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 przy ustalaniu refundacji uwzględnia się istniejącą sytuację lub tendencje w odniesieniu do cen i dostępności owoców i warzyw na rynku Wspólnoty oraz do cen stosowanych w handlu międzynarodowym. Należy również uwzględnić koszty wprowadzenia do obrotu i koszty transportu oraz gospodarcze aspekty proponowanego wywozu.

(5)

Zgodnie z art. 35 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 ceny rynkowe Wspólnoty są ustalane z uwzględnieniem cen, które są najbardziej korzystne z punktu widzenia wywozu.

(6)

Sytuacja na rynkach światowych lub specyficzne wymogi niektórych rynków mogą wymóc konieczność zróżnicowania refundacji do określonego produktu, w zależności od jego miejsca przeznaczenia.

(7)

Pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka klasy ekstra I i II według wspólnych norm jakości mogą obecnie podlegać znaczącym gospodarczo wywozom.

(8)

Aby umożliwić najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów i uwzględniając strukturę wywozów ze Wspólnoty, należy ustalić refundacje wywozowe zgodnie z systemami A1 i B.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W odniesieniu do systemu A 1 – stawki refundacji, okres składania wniosków o refundację i przewidziane ilości dla rozpatrywanych produktów są ustalone w Załączniku. W odniesieniu do systemu B – indykatywne stawki refundacji, okres składania wniosków o pozwolenia i przewidziane ilości dla rozpatrywanych produktów są ustalone w Załączniku.

2.   Pozwolenia wydane z tytułu pomocy żywnościowej, określone w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (4), nie są wliczane do kwalifikujących się ilości, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 października 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).

(3)  Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 558/2005 (Dz.U. L 94 z 13.4.2005, str. 22).

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1741/2004 (Dz.U. L 311 z 8.10.2004, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 18 października 2005 r. ustalającego refundacje wywozowe w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

Kod produktu (1)

Miejsce przeznaczenia (2)

System A1

Okres składania wniosków: 9.11.2005–9.1.2006

System B

Okres składania wniosków o pozwolenia: 16.11.2005–16.1.2006

Stawka refundacji

(EUR/t netto)

Przewidziane ilości

(t)

Indykatywna stawka refundacji

(EUR/t netto)

Przewidziane ilości

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

5 072

0805 10 20 9100

A00

38

 

38

54 862

0805 50 10 9100

A00

60

 

60

13 048

0806 10 10 9100

A00

22

 

22

5 125

0808 10 80 9100

F04, F09

35

 

35

30 091


(1)  Kody produktów są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1).

(2)  Kody miejsc przeznaczenia serii „A” są określone w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 3846/87.

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:

F03

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malezja, Sri Lanka, Indonezja, Tajlandia, Tajwan, Papua-Nowa Gwinea, Laos, Kambodża, Wietnam, Japonia, Urugwaj, Paragwaj, Argentyna, Meksyk, Kostaryka.

F08

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Bułgarii.

F09

:

Następujące miejsca przeznaczenia:

Norwegia, Islandia, Grenlandia, Wyspy Owcze, Rumunia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Serbia i Czarnogóra (włącznie z Kosowem, według określenia zawartego w rezolucji 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.), Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgizja, Mołdowa, Rosja, Tadżykistan, Turkmenia, Uzbekistan, Ukraina, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie (Abu Zabi, Dubaj, Szardża, Adżman, Umm Al-Kajwajn, Ras al-Chajma, Fudżajra), Kuwejt, Jemen, Syria, Iran, Jordania, Boliwia, Brazylia, Wenezuela, Peru, Panama, Ekwador i Kolumbia,

kraje i terytoria Afryki, z wyłączeniem Republiki Południowej Afryki,

miejsca przeznaczenia określone w art. 36 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11).


19.10.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1703/2005

z dnia 18 października 2005 r.

ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego art. 16 ust. 3 akapit 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/95 (2) ustanowiło zasady stosowania refundacji wywozowych w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, innych niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru,

(2)

Na mocy art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, w zakresie niezbędnym do zapewnienia wywozów znaczących pod względem gospodarczym, produkty określone w art. 1 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporządzenia mogą być przedmiotem refundacji wywozowej, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu. Artykuł 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 przewiduje, że w przypadku gdy refundacja do cukru dodanego do produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. b) nie jest wystarczająca, aby umożliwić wywóz tych produktów, stosuje się refundację ustaloną zgodnie z art. 17 wymienionego rozporządzenia.

(3)

Zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 należy uważać, aby przepływy handlowe, wywołane wcześniej przez system refundacji, nie zostały zakłócone. Z tego powodu należy ustalić przewidziane ilości na każdy produkt na podstawie spisu produktów rolnych dla refundacji wywozowych, określonego w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (3).

(4)

Na mocy art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 przy ustalaniu refundacji uwzględnia się istniejącą sytuację i tendencje w odniesieniu do cen i dostępności owoców i warzyw na rynku Wspólnoty oraz w odniesieniu do cen stosowanych w handlu międzynarodowym. Należy również uwzględnić koszty wprowadzenia do obrotu i koszty transportu, jak również gospodarcze aspekty proponowanego wywozu.

(5)

Zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 ceny rynkowe Wspólnoty są ustalane z uwzględnieniem cen najbardziej korzystnych z punktu widzenia wywozu.

(6)

Sytuacja na rynku międzynarodowym lub specyficzne wymogi niektórych rynków mogą wymóc konieczność zróżnicowania refundacji do określonego produktu, w zależności od jego miejsca przeznaczenia.

(7)

Tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, wiśnie i czereśnie konserwowane, przetworzone orzechy i niektóre soki pomarańczowe mogą obecnie stanowić przedmiot wywozu znaczącego pod względem gospodarczym.

(8)

Należy ustalić stawkę refundacji oraz przewidziane w konsekwencji ilości.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Stawki refundacji wywozowych w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, okres składania wniosków o pozwolenie, okres wydawania pozwoleń oraz przewidziane ilości ustalone są w Załączniku.

2.   Pozwolenia wydane z tytułu pomocy żywnościowej, określone w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (4), nie są wliczane do ilości określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 października 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 października 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25).

(2)  Dz.U. L 141 z 24.6.1995, str. 28. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 498/2004 (Dz.U. L 80 z 18.3.2004, str. 20).

(3)  Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 558/2005 (Dz.U. L 94 z 13.4.2005, str. 22).

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1741/2004 (Dz.U. L 311 z 8.10.2004, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 18 października 2005 r. ustalającego refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane do dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórki, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

Okres składania wniosków o pozwolenia: od 25 października 2005 r. do 23 lutego 2006 r.

Okres wydawania pozwoleń: od listopada 2005 r. do lutego 2006 r.

Kod produktu (1)

Kod miejsca przeznaczenia (2)

Stawka refundacji

(w EUR/t netto)

Przewidziane ilości

(w t)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

293

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  Kody produktów są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1).

(2)  Kody miejsc przeznaczenia serii „A« są określone w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 3846/87, zmienionym.

Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:

F06

Wszystkie miejsca przeznaczenia inne niż kraje Ameryki Północnej;

F10

Wszystkie miejsca przeznaczenia inne niż Stany Zjednoczone Ameryki i Bułgaria.


19.10.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1704/2005

z dnia 18 października 2005 r.

określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone we września 2005 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/97 z dnia 29 września 1997 r. ustanawiające zasady stosowania w sektorze wieprzowiny systemu przewidzianego w Układach Europejskich z Bułgarią, Republiką Czeską, Słowacją, Rumunią, Polską i Węgrami (1), w szczególności jego art. 4 ust. 5,

a także mając na uwadze co następuje:

(1)

Ilości objęte wnioskami o pozwolenia na przywóz złożonymi na czwarty kwartał 2005 r. są mniejsze lub równe dostępnym ilościom i mogą w związku z tym zostać w całości uwzględnione.

(2)

Należy określić nadwyżkę dodawaną do ilości dostępnej w następnym okresie.

(3)

Należy zwrócić uwagę podmiotów gospodarczych na to, że pozwolenia mogą być wykorzystane tylko dla produktów spełniających wszystkie wymagania przepisów weterynaryjnych aktualnie obowiązujących we Wspólnocie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Uwzględnia się wnioski o pozwolenie na przywóz złożone na okres od 1 października do 31 grudnia 2005 r. na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1898/97 w stopniu określonym w załączniku I.

2.   Na okres od 1 stycznia do 31 marca 2006 r. można składać wnioski o pozwolenia na przywóz odnośnie do całkowitej ilości określonej w załączniku II, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1898/97.

3.   Pozwolenia mogą być wykorzystane tylko dla produktów spełniających wszystkie wymagania przepisów weterynaryjnych aktualnie obowiązujących we Wspólnocie.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 października 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 267 z 30.9.1997, str. 58. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1467/2003 (Dz.U. L 210 z 28.8.2003, str. 11).


ZAŁĄCZNIK I

Grupa

Procent przyjęcia wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych na okres od 1 października do 31 grudnia 2005 r.

B1

15

16

17


ZAŁĄCZNIK II

(w tonach)

Grupa

Całkowita ilość dostępna w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2006 r.

B1

3 000,0

15

843,8

16

1 593,8

17

11 718,8


19.10.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1705/2005

z dnia 18 października 2005 r.

ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Protokół 4 w sprawie bawełny, załączony do Aktu Przystąpienia Grecji, ostatnio zmieniony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1050/2001 (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1051/2001 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie pomocy produkcyjnej dla bawełny (2), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej jest ustalana okresowo na podstawie ceny rynku światowego bawełny odziarnionej przy uwzględnieniu historycznych związków między ceną bawełny odziarnionej a wyliczoną ceną bawełny nieodziarnionej. Te historyczne związki zostały ustanowione w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1591/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla bawełny (3). W przypadku gdy cena rynku światowego nie może być ustalona w powyższy sposób, zostaje ona określona na podstawie ostatniej ustalonej ceny.

(2)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej jest ustalana dla produktu odpowiadającego pewnym cechom charakterystycznym i uwzględniając najkorzystniejsze oferty i notowania na rynku światowym pomiędzy tymi, które są uważane za reprezentatywne dla rzeczywistych tendencji rynkowych. Do celów takiego ustalenia ceny uwzględnia się średnią z ofert i notowań otrzymaną na jednej lub więcej giełdach europejskich reprezentatywnych dla produktu dostarczonego na bazie cif do portu wspólnotowego i pochodzącego z różnych krajów dostarczających, uważanych za reprezentatywne dla handlu międzynarodowego. Jednakże aby uwzględnić różnice wynikające z jakości dostarczonego produktu lub z charakteru wspomnianych ofert i notowań, przewidziano dostosowania kryteriów do celów ustalenia ceny rynku światowego bawełny odziarnionej. Dostosowania te są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1591/2001.

(3)

Stosowanie wyżej wymienionych kryteriów prowadzi do ustalenia ceny rynku światowego bawełny nieodziarnionej na poziomie wskazanym poniżej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej określona w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 jest ustalona na 22,439 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 października 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 1.

(2)  Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 3.

(3)  Dz.U. L 210 z 3.8.2001, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1486/2002 (Dz.U. L 223 z 20.8.2002, str. 3).


19.10.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/17


DYREKTYWA KOMISJI 2005/67/WE

z dnia 18 października 2005 r.

zmieniająca, w celu ich dostosowania, załączniki I i II do dyrektywy Rady 86/298/EWG, załączniki I i II do dyrektywy Rady 87/402/EWG oraz załączniki I, II i III do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszące się do homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 86/298/EWG z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (1), w szczególności jej art. 12,

uwzględniając dyrektywę Rady 87/402/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu montowanych przed siedzeniem kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (2), w szczególności jej art. 11,

uwzględniając dyrektywę 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającą dyrektywę Rady 74/150/EWG (3) w szczególności jej art. 19 ust. 1 lit. a) i b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2003/37/WE wprowadziła montowanie zamocowań pasa bezpieczeństwa jako nowy wymóg w odniesieniu do homologacji typu pojazdu rolniczego lub leśnego zgodnie z dyrektywą Rady 76/115/EWG z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do punktów mocowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach silnikowych (4). Ponieważ dyrektywa 76/115/EWG dotyczy homologacji typu różnych kategorii pojazdów silnikowych nierolniczych, należy sprecyzować, które wymogi wymienionej dyrektywy mają zastosowanie do niektórych ciągników rolniczych lub leśnych.

(2)

Wymogi dodatku 1 załącznika I do dyrektywy 76/115/EWG dotyczące miejsc środkowych z przodu pojazdu kategorii N3 są odpowiednie dla ciągników o prędkości konstrukcyjnej 40 km/h lub mniejszej.

(3)

Dnia 29 marca 2005 r. Rada OECD zatwierdziła decyzję C(2005) 1 ustanawiającą nowe wersje kodeksów OECD w odniesieniu do badań ciągników rolniczych i leśnych.

(4)

Właściwym jest przyjęcie odniesień do kodeksów OECD w dyrektywach 2003/37/WE, 86/298/EWG i 87/402/EWG w celu uwzględnienia decyzji Rady OECD C(2005) 1.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 86/298/EWG, 87/402/EWG i 2003/37/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 20 ust. 1 dyrektywy 2003/37/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załączniki I, II i III do dyrektywy 2003/37/WE zmienia się zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Załączniki I i II do dyrektywy 86/298/EWG zmienia się zgodnie z załącznikiem II do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

Załączniki I i II do dyrektywy 87/402/EWG zmienia się zgodnie z załącznikiem III do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 4

1.   Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę współzależności między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Po przyjęciu wymienionych przepisów Państwa Członkowskie uwzględnią w nich odniesienie do niniejszej dyrektywy lub dołączą takie odniesienie przy okazji ich oficjalnej publikacji. Państwa Członkowskie określają metody sporządzenia odniesienia.

2.   Państwa Członkowskie przedstawią Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego, które przyjmą w obszarze objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 października 2005 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 186 z 8.7.1986, str. 26. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 220 z 8.8.1987, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(3)  Dz.U. L 171 z 9.7.2003, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/13/WE (Dz.U. L 55 z 1.3.2005, str. 35).

(4)  Dz.U. L 24 z 30.1.1976, str. 6. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 96/38/WE (Dz.U. L 187 z 26.1.1996, str. 95).


ZAŁĄCZNIK I

W załącznikach I, II i III do dyrektywy 2003/37/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I część 4 pozycja 3.6.1 zapis „Kodeks OECD 1 lub 2” zastępuje się zapisem „Kodeks OECD 2”;

2)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

w wierszu 26.1 rozdział B część I zapis „Punkty mocowania pasów bezpieczeństwa” zastępuje się zapisem „Zamocowania pasów bezpieczeństwa (1).

b)

część II.C rozdziału B otrzymuje następujące brzmienie:

„Część II.C

Zgodność ze znormalizowanymi kodeksami OECD

Sprawozdania z badań (kompletne), które są zgodne z podanymi poniżej kodeksami OECD, można stosować zamiast sprawozdań z badań sporządzanych zgodnie z odpowiednimi oddzielnymi dyrektywami.

Numer nadany w tabeli w części I (oddzielne dyrektywy)

Przedmiot

Kodeksy OECD (2)

10.1.

77/536/EWG

Badania urzędowe konstrukcji ochronnych ciągników rolniczych lub leśnych (badania dynamiczne)

Kodeks 3

26.1.

76/115/EWG

16.1.

79/622/EWG

Badania urzędowe konstrukcji ochronnych ciągników rolniczych lub leśnych (badania statyczne)

Kodeks 4

26.1.

76/115/EWG

19.1.

86/298/EWG

Badania urzędowe montowanych z tyłu konstrukcji ochronnych ciągników rolniczych lub leśnych o wąskim rozstawie kół

Kodeks 7

26.1.

76/115/EWG

21.1.

87/402/EWG

Badania urzędowe montowanych z przodu konstrukcji ochronnych ciągników rolniczych lub leśnych o wąskim rozstawie kół

Kodeks 6

26.1.

76/115/EWG

 

SD (3)

Badania urzędowe konstrukcji ochronnych ciągników gąsienicowych rolniczych lub leśnych

Kodeks 8

26.1.

76/115/EWG

3)

w załączniku III część I.A pozycja 3.6.1 zapis „Kodeks OECD 1 lub 2” zastępuje się zapisem: „Kodeks OECD 2”.


(1)  Minimalna liczba punktów mocowania wymagana w odniesieniu do ciągników kategorii T1, T2, T3, C1, C2 i C3 wynosi dwa, ustanowiona w załączniku I dodatek 1 do dyrektywy 76/115/EWG dla miejsc środkowych z przodu pojazdu kategorii N3. Badania obciążenia ustanowione w pkt 5.4.3 i 5.4.4 załącznika I do tej dyrektywy w odniesieniu do pojazdów kategorii N3 stosują się do wymienionych kategorii ciągników.”;

(2)  Sprawozdania z badań muszą być zgodne z decyzją OECD C(2005) 1. Równoważność sprawozdania z badań może być uznana dla zamocowań pasa bezpieczeństwa dopiero po przeprowadzeniu badań.

Sprawozdania z badań wraz z kodeksami zgodnie z decyzją C(2000) 59 ostatnio zmienioną decyzją C(2003) 252 również mogą być przyjęte podczas jednorocznego okresu przejściowego, począwszy od daty opublikowania decyzji C(2005) 1 na stronie internetowej OECD, tj. do dnia 21 kwietnia 2006 r.

(3)  SD: należy objąć oddzielną dyrektywą”;


ZAŁĄCZNIK II

W załącznikach I i II do dyrektywy 86/298/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Stosuje się definicje i wymogi pkt 1 kodeksu 7 decyzji OECD C(2005) 1 z dnia 29 marca 2005 r., z wyjątkiem pkt 1.1.”;

2)

załącznik II zastępuje się następującym tekstem:

„ZAŁĄCZNIK II

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dotyczące homologacji typu WE montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych o wąskim rozstawie kół są określone w pkt 3 kodeksu 7 decyzji OECD C(2005) 1 z dnia 29 marca 2005 r., z wyjątkiem pkt 3.1.4 (»Sprawozdania z badań«), 3.4 (»Drobne zmiany«), 3.5 (»Oznakowanie«) i 3.6 (»Mocowanie pasa bezpieczeństwa«).”.


ZAŁĄCZNIK III

W załącznikach I i II do dyrektywy 87/402/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Stosuje się definicje i wymogi pkt 1 kodeksu 6 decyzji OECD C(2005) 1 z dnia 29 marca 2005 r., z wyjątkiem pkt 1.1.”;

2)

załącznik II zastępuje się następującym tekstem:

„ZAŁĄCZNIK II

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dotyczące homologacji typu WE montowanych przed siedzeniem kierowcy konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół są określone w pkt 3 kodeksu 6 decyzji OECD C(2005) 1 z dnia 29 marca 2005 r., z wyjątkiem pkt 3.2.4 (»Sprawozdania z badań«), 3.5 (»Drobne zmiany«), 3.6 (»Oznakowanie«) i 3.7 (»Mocowanie pasa bezpieczeństwa«).”.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

19.10.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/21


DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 października 2005 r.

zmieniająca decyzję 2005/464/WE w sprawie wprowadzania programów badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3960)

(2005/726/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 90/424/EWG ustanawia wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na podejmowanie środków technicznych i naukowych niezbędnych do udoskonalenia prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie weterynarii, a także do rozwoju edukacji i szkolenia w dziedzinie weterynarii.

(2)

W sprawozdaniu z dnia 27 czerwca 2000 r. Komitet Naukowy ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt zalecił przeprowadzenie badań na obecność ptasiej grypy w stadach drobiu oraz u dzikiego ptactwa, w szczególności w celu określenia występowania zakażeń wirusem ptasiej grypy podtypu H5 i H7.

(3)

Dyrektywa Rady 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzająca wspólnotowe środki zwalczania influenzy drobiu (2) określa wspólnotowe środki kontroli stosowane w przypadku pojawienia się ogniska ptasiej grypy u drobiu. Jednakże nie ustanawia ona systematycznych badań tej choroby u drobiu i dzikiego ptactwa.

(4)

Decyzja Komisji 2005/464/WE z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzania programów badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich (3) ustanawia wprowadzenie w 2005 r. badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w Państwach Członkowskich pod warunkiem zatwierdzenia przez Komisję planów tych badań. Mają one zbadać obecność choroby u drobiu, co może doprowadzić do przeglądu obowiązującego prawodawstwa oraz przyczynić się do poznania możliwych zagrożeń, jakie stanowią dzikie zwierzęta dla zwierząt i ludzi. Decyzja ta stanowi, że Państwa Członkowskie są zobowiązane przedłożyć do zatwierdzenia do dnia 30 czerwca 2005 r. programy wprowadzania wymienionych badań zgodnie z wytycznymi ustanowionymi w jej Załączniku.

(5)

Państwa Członkowskie przedłożyły wymienione programy do dnia 30 czerwca 2005 r. Jednakże w świetle rozwoju sytuacji ptasiej grypy w Azji, w szczególności w odniesieniu do nadzoru ptaków migrujących, grupa ekspertów na posiedzeniach w dniach 25 sierpnia 2005 r. i 6 września 2005 r. doszła do wniosku, że biorąc pod uwagę aktualną wiedzę na temat dróg wędrówki poszczególnych gatunków ptaków z Azji Środkowej i Wschodniej, należy poprawić nadzór nad dzikim ptactwem i wzmocnić programy nadzoru zaplanowane na rok 2005/2006 poprzez zwiększenie ilości próbek pobieranych od migrujących ptaków wodnych na trasach przelotu, na których istnieje ryzyko wprowadzenia choroby.

(6)

Zgodnie ze tymi wnioskami Państwa Członkowskie wprowadziły zmiany w swoich programach i przekazały Komisji informacje na temat tych zmian do zatwierdzenia. Aby Komisja zatwierdziła te zmienione programy i zdecydowała o wkładzie finansowym Wspólnoty w odpowiednim czasie, należy odpowiednio zmienić termin przedkładania programów, wykaz finansowanych testów oraz warunki ustanowione w Załączniku do decyzji 2005/464/WE.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2005/464/WE.

(8)

Środki, o których mowa w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2005/464/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 datę „30 czerwca 2005 r.” zastępuje się datą „13 września 2005 r.”;

2)

w art. 3 dodaje się lit. e) w brzmieniu:

„e)

:

test PCR

:

10 EUR za każdy test.”;

3)

część D Załącznika zastępuje się częścią D Załącznika do niniejszej decyzji;

4)

do Załącznika dodaje się część F.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31).

(2)  Dz.U. L 167 z 22.6.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(3)  Dz.U. L 164 z 24.6.2005, str. 52.


ZAŁĄCZNIK

W Załączniku do decyzji 2005/464/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

część D otrzymuje następujące brzmienie:

„D.   BADANIE DZIKIEGO PTACTWA POD KĄTEM PTASIEJ GRYPY

W Państwach Członkowskich, w których nadzór dotyczyć będzie również dzikiego ptactwa, należy przestrzegać następujących wytycznych.

D.1.   Opracowanie i realizacja badania

1.

Niezbędna jest współpraca z instytucjami zajmującymi się ochroną/obserwacją ptaków i stacjami obrączkowania. Pobieranie próbek jest w stosownych przypadkach przeprowadzane przez personel tych grup/stacji lub przez myśliwych.

2.

Czynny nadzór nad żywymi lub upolowanymi ptakami skupia się na:

a)

populacji gatunków dzikiego ptactwa stanowiących wysokie ryzyko, które można stwierdzić na podstawie:

i)

pierwotnych i wędrownych tras przelotu;

ii)

liczby osobników dzikiego ptactwa we Wspólnocie; oraz

iii)

potencjalnego kontaktu z drobiem domowym.

b)

określeniu miejsc zagrożonych na podstawie:

i)

miejsc mieszania się dużej liczby ptaków migrujących z różnych gatunków, w szczególności z gatunków wymienionych w części F;

ii)

sąsiedztwa gospodarstw drobiu domowego; oraz

iii)

lokalizacji na trasach przelotów wędrownych.

Pobieranie próbek musi uwzględniać sezonowość obrazów wędrówek, które mogą się różnić między Państwami Członkowskimi oraz gatunki ptaków wymienione w załączniku F.

3.

Bierny nadzór nad padłym dzikim ptactwem skupia się przede wszystkim na nadmiernej śmiertelności lub istotnych ogniskach choroby:

a)

wśród gatunków dzikiego ptactwa wymienionych w części F lub innego żywego ptactwa mającego z nimi kontakt; oraz

b)

w miejscach, o których mowa w pkt 2 lit. b) ppkt i).

Śmiertelność wielu gatunków w tym samym miejscu jest dodatkowym czynnikiem do uwzględnienia.

D.2.   Procedury pobierania próbek

1.

Do badań wirusologicznych pobiera się wymazy ze steków. Oprócz pierwszorocznych ptaków na jesieni, największe szanse powodzenia mogą stwarzać gatunki nosicieli o wysokiej podatności i zwiększonym kontakcie z drobiem (takie jak kaczki krzyżówki).

2.

Poza wymazami ze steków i kału, powinno się również pobierać próbki tkanek (mózgu, serca, płuc, nerek i jelit) dzikich ptaków padłych lub zastrzelonych w celu wyodrębnienia wirusa i wykrycia molekularnego (PCR). Badania technikami molekularnymi przeprowadzane są w laboratoriach mogących zapewnić jakość i stosujących metody zatwierdzone przez CRL w odniesieniu do ptasiej grypy.

3.

Próbki pobiera się od różnych gatunków ptaków żyjących na wolności. Próbki pobiera się głównie od ptactwa wodnego i brzegowego.

4.

Wymazy zawierające odchody lub starannie zebrane świeże odchody pobiera się od dzikich ptaków usidlonych, złowionych lub znalezionych wkrótce po padnięciu.

5.

Zezwala się na pobranie z tego samego miejsca i w tym samym czasie do 5 próbek od tego samego gatunku. Należy zwrócić szczególną uwagę na przechowywanie i transport próbek. Jeżeli niemożliwe jest zagwarantowanie szybkiego przewiezienia do laboratorium w ciągu 48 godzin (środkiem transportu zapewniającym temperaturę 4 °C), próbki przechowuje się, a następnie przewozi w suchym lodzie w temperaturze – 70 °C.”;

2)

dodaje się część F w brzmieniu:

„F.   WYKAZ GATUNKÓW DZIKIEGO PTACTWA STANOWIĄCYCH ZWIĘKSZONE RYZYKO W ODNIESIENIU DO PTASIEJ GRYPY (1)

 

Nazwa łacińska

Nazwa w języku angielskim

Nazwa w języku polskim

1.

Anser albifrons

White-fronted Goose

gęś białoczelna

2.

Anser fabalis

Bean Goose

gęś zbożowa

3.

Anas platyrhynchos

Mallard

krzyżówka (kaczka)

4.

Anas strepera

Gadwal

krakwa (kaczka)

5.

Anas acuta

Northern Pintail

różeniec (kaczka)

6.

Anas clypeata

Northern Shoveler

płaskonos (kaczka)

7.

Anas Penelope

Eurasian Wigeon

świstun (kaczka)

8.

Anas crecca

Common Teal

cyraneczka (kaczka)

9.

Anas querquedula

Garganay

cyranka (kaczka)

10.

Aythya ferina

Common Pochard

głowienka (kaczka)

11.

Aythya fuligula

Tufted Duck

czernica (kaczka)

12.

Vanellus vanellus

Northern Lapwing

czajka

13.

Philomachus pugnax

Ruff

batalion

14.

Larus ribibundus

Black-headed Gull

(mewa) śmieszka

15.

Larus canus

Common Gull

mewa pospolita


(1)  Wszystkie gatunki dzikiego ptactwa występujące w środowisku naturalnym we Wspólnocie, włącznie z gatunkami wymienionymi w tabeli w tej części, są objęte ochroną na podstawie dyrektywy 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Dlatego przy nadzorowaniu ptasiej grypy należy wziąć pod uwagę wszystkie wymagania wymienionej dyrektywy.”.


Akty przyjęte na mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej

19.10.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/25


DECYZJA RADY 2005/727/WSiSW

z dnia 12 października 2005 r.

ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając decyzję Rady 2005/211/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. dotyczącą wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem (1), w szczególności jej art. 2 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 2005/211/WSiSW stanowi, że przepisy art. 1 tej decyzji stają się skuteczne od dnia ustalonego przez Radę, gdy tylko spełnione zostaną konieczne warunki wstępne, oraz że Rada może określić dla różnych przepisów różne daty ich wejścia w życie. Te warunki wstępne zostały spełnione w odniesieniu do art. 1 ust. 10 decyzji 2005/211/WSiSW.

(2)

Właściwym jest, aby od tego samego dnia stał się skuteczny art. 1 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 871/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącego wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem (2), który ma takie samo brzmienie jak art. 1 ust. 10 decyzji 2005/211/WSiSW.

(3)

Odrębna decyzja Rady przewiduje wejście w życie art. 1 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 871/2004.

(4)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen w rozumieniu Umowy podpisanej między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (3), które wchodzą w zakres określony w art. 1 lit. G) decyzji 1999/437/WE (4) w związku z art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/860/WE (5) oraz 2004/849/WE (6) z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz w sprawie tymczasowego stosowania niektórych przepisów tej Umowy,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Artykuł 1 ust. 10 decyzji 2005/211/WSiSW stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 października 2005 r.

W imieniu Rady

C. CLARKE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 68 z 15.3.2005, str. 44.

(2)  Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 29.

(3)  Dokument Rady 13054/04 dostępny na stronie http://register.consilium.eu.int

(4)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.

(5)  Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 26.

(6)  Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 78.


19.10.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/26


DECYZJA RADY 2005/728/WSiSW

z dnia 12 października 2005 r.

ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) 871/2004 z 29 kwietnia 2004 r. dotyczące wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem (1), a w szczególności jego art. 2 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 871/2004 stanowi, że przepisy art. 1 tego rozporządzenia są stosowane od dnia ustalonego przez Radę, gdy tylko spełnione zostaną konieczne warunki wstępne, oraz że Rada może dla różnych przepisów ustalić różne daty rozpoczęcia ich stosowania. Te warunki wstępne zostały spełnione w odniesieniu do art. 1 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 871/2004.

(2)

Właściwym jest, aby od tego samego dnia stał się skuteczny art. 1 ust. 10 decyzji Rady 2005/211/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem (2), który ma takie samo brzmienie jak art. 1 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 871/2004.

(3)

Odrębna decyzja Rady przewiduje wejście w życie art. 1 ust. 10 decyzji 2005/211/WSiSW.

(4)

W odniesieniu do Szwajcarii, niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen w rozumieniu Umowy podpisanej między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (3), które wchodzą w zakres określony w art. 1 lit. G) decyzji 1999/437/WE (4), w związku z art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/860/WE (5) oraz 2004/849/WE (6) z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz w sprawie tymczasowego stosowania niektórych przepisów tej Umowy,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Artykuł 1 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 871/2004 stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 października 2005 r.

W imieniu Rady

C. CLARKE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 29.

(2)  Dz.U. L 68 z 15.3.2005, str. 44.

(3)  Dokument Rady 13054/04 dostępny na stronie http://register.consilium.eu.int

(4)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.

(5)  Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 26.

(6)  Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 78.