ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 246

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
22 września 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1528/2005 z dnia 21 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1529/2005 z dnia 20 września 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1530/2005 z dnia 21 września 2005 r. otwierające destylację interwencyjną, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999, w odniesieniu do win stołowych we Włoszech

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1531/2005 z dnia 21 września 2005 r. ustalające szacowaną produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym tymczasową obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2005/2006

11

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1532/2005 z dnia 21 września 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

12

 

*

Dyrektywa Komisji 2005/57/WE z dnia 21 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia MCPA i MCPB jako substancji czynnych ( 1 )

14

 

*

Dyrektywa Komisji 2005/58/WE z dnia 21 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia bifenazanu i milbemektyny jako substancji czynnych ( 1 )

17

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do projektu zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 203 z 4.8.2005)

20

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

22.9.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1528/2005

z dnia 21 września 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 września 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 21 września 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

31,1

096

20,4

204

49,2

999

33,6

0707 00 05

052

84,9

096

81,9

999

83,4

0709 90 70

052

85,9

999

85,9

0805 50 10

382

63,4

388

62,7

524

60,5

528

59,1

999

61,4

0806 10 10

052

90,2

624

216,6

999

153,4

0808 10 80

388

80,5

400

82,7

508

45,4

512

57,4

528

27,1

720

34,3

804

64,7

999

56,0

0808 20 50

052

94,0

388

70,2

720

84,9

999

83,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

92,0

624

108,8

999

100,4

0809 40 05

052

82,7

066

64,7

098

65,3

388

18,0

508

24,5

624

111,9

999

61,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


22.9.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1529/2005

z dnia 20 września 2005 r.

ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92, a w szczególności jego art. 173, ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 173 do 177 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 przewidują, że Komisja okresowo ustala wartości jednostkowe dla produktów wskazanych w klasyfikacji w załączniku 26 do tego rozporządzenia.

(2)

Stosowanie zasad i kryteriów określonych w wyżej wymienionych artykułach do elementów przekazanych Komisji zgodnie z art. 173 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 prowadzi do ustanowienia wartości jednostkowych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w stosunku do produktów, o których mowa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wartości jednostkowe określone w art. 173 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawia się zgodnie z tabelą zawartą w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2005 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 (Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 17).

(2)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Pozycja

Wyszczególnienie

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg

Gatunki, Odmiany, Kod CN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Ziemniaki młode

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Cebula (inna niż do sadzenia)

0703 10 19

34,91

20,00

1 015,08

260,38

546,30

8 565,35

120,55

24,30

14,99

135,56

8 360,75

1 338,89

325,77

23,62

 

 

 

 

1.40

Czosnek

0703 20 00

141,50

81,07

4 113,91

1 055,24

2 214,04

34 713,49

488,58

98,49

60,75

549,41

33 884,28

5 426,21

1 320,29

95,73

 

 

 

 

1.50

Pory

ex 0703 90 00

62,17

35,62

1 807,47

463,63

972,75

15 251,54

214,66

43,27

26,69

241,39

14 887,23

2 384,03

580,08

42,06

 

 

 

 

1.60

Kalafior

0704 10 00

1.80

Kapusta biała i czerwona

0704 90 10

53,56

30,68

1 557,15

399,42

838,03

13 139,34

184,93

37,28

22,99

207,96

12 825,48

2 053,87

499,74

36,23

 

 

 

 

1.90

Brokuly lub kalarepa (Brassica oleracea. var. italica)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Kapusta pekińska

ex 0704 90 90

104,01

59,59

3 023,88

775,64

1 627,40

25 515,73

359,13

72,39

44,65

403,84

24 906,23

3 988,47

970,47

70,36

 

 

 

 

1.110

Salata glowiasta

0705 11 00

1.130

Marchew

ex 0706 10 00

30,30

17,36

880,91

225,96

474,09

7 433,20

104,62

21,09

13,01

117,65

7 255,64

1 161,91

282,71

20,50

 

 

 

 

1.140

Rzodkiewka

ex 0706 90 90

52,35

29,99

1 521,97

390,39

819,10

12 842,50

180,75

36,44

22,47

203,26

12 535,73

2 007,47

488,45

35,41

 

 

 

 

1.160

Groch (Pisum sativum)

0708 10 00

483,18

276,81

14 047,41

3 603,24

7 560,08

118 533,01

1 668,31

336,29

207,43

1 876,03

115 701,59

18 528,39

4 508,28

326,87

 

 

 

 

1.170

Fasola

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

149,26

85,51

4 339,48

1 113,10

2 335,44

36 616,86

515,37

103,89

64,08

579,54

35 742,18

5 723,73

1 392,69

100,98

 

 

 

 

1.170.2

Fasola (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,56

4 392,64

1 126,74

2 364,04

37 065,40

521,68

105,16

64,86

586,64

36 180,01

5 793,85

1 409,75

102,21

 

 

 

 

1.180

Bób

ex 0708 90 00

1.190

Karczochy

0709 10 00

1.200

Szparagi

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zielone

ex 0709 20 00

259,94

148,92

7 557,18

1 938,46

4 067,15

63 768,01

897,51

180,92

111,59

1 009,26

62 244,78

9 967,85

2 425,35

175,85

 

 

 

 

1.200.2

pozostałe

ex 0709 20 00

408,63

234,10

11 880,04

3 047,30

6 393,64

100 244,57

1 410,91

284,40

175,42

1 586,58

97 850,01

15 669,65

3 812,70

276,44

 

 

 

 

1.210

Oberzyny (baklazany)

0709 30 00

100,36

57,50

2 917,78

748,43

1 570,30

24 620,41

346,52

69,85

43,08

389,67

24 032,30

3 848,52

936,41

67,89

 

 

 

 

1.220

Seler naciowy (Apium graveolens L., var. dulce)

ex 0709 40 00

138,52

79,36

4 027,19

1 033,00

2 167,37

33 981,73

478,28

96,41

59,47

537,83

33 170,00

5 311,83

1 292,46

93,71

 

 

 

 

1.230

Pieprznik jadalny

0709 59 10

334,34

191,54

9 720,27

2 493,31

5 231,28

82 020,29

1 154,41

232,70

143,53

1 298,14

80 061,06

12 820,94

3 119,56

226,18

 

 

 

 

1.240

Papryka słodka

0709 60 10

109,45

62,71

3 182,11

816,23

1 712,56

26 850,84

377,92

76,18

46,99

424,97

26 209,45

4 197,17

1 021,24

74,04

 

 

 

 

1.250

Koper

0709 90 50

1.270

Słodkie ziemniaki, całe, świeże (przeznaczone do spożycia przez ludzi)

0714 20 10

123,16

70,56

3 580,69

918,47

1 927,06

30 214,08

425,25

85,72

52,87

478,20

29 492,35

4 722,89

1 149,16

83,32

 

 

 

 

2.10

Kasztany (Castanea spp.), świeze

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, świeży

ex 0804 30 00

88,92

50,94

2 585,25

663,13

1 391,34

21 814,49

307,03

61,89

38,17

345,26

21 293,41

3 409,91

829,69

60,16

 

 

 

 

2.40

Awokado, świeże

ex 0804 40 00

145,88

83,58

4 241,26

1 087,91

2 282,58

35 788,07

503,71

101,53

62,63

566,42

34 933,19

5 594,18

1 361,16

98,69

 

 

 

 

2.50

Guawa, mango, świeże

ex 0804 50

2.60

Słodkie pomarańcze, świeże:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Krwiste i półkrwiste

ex 0805 10 20

55,08

31,56

1 601,34

410,75

861,81

13 512,23

190,18

38,34

23,65

213,86

13 189,46

2 112,15

513,92

37,26

 

 

 

 

2.60.2

Nawele, Naweliny, Nawelaty, Salustiany, Vernasy, Valencjany, Maltańskie, Szamutiasy, Ovalisy, Trovita i Hamliny

ex 0805 10 20

62,42

35,76

1 814,70

465,48

976,64

15 312,60

215,52

43,44

26,80

242,35

14 946,83

2 393,58

582,40

42,23

 

 

 

 

2.60.3

Pozostałe

ex 0805 10 20

43,31

24,81

1 259,15

322,98

677,65

10 624,81

149,54

30,14

18,59

168,16

10 371,01

1 660,81

404,10

29,30

 

 

 

 

2.70

Mandarynki (łącznie z tangerinami i satsumas), świeże, klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementynki

ex 0805 20 10

86,87

49,77

2 525,45

647,79

1 359,15

21 309,92

299,93

60,46

37,29

337,27

20 800,88

3 331,04

810,50

58,76

 

 

 

 

2.70.2

Monrealesy i satsumas

ex 0805 20 30

83,17

47,65

2 418,00

620,23

1 301,33

20 403,26

287,17

57,89

35,70

322,92

19 915,89

3 189,32

776,02

56,26

 

 

 

 

2.70.3

Mandarynki i wilkingi

ex 0805 20 50

82,93

47,51

2 411,02

618,44

1 297,57

20 344,39

286,34

57,72

35,60

321,99

19 858,42

3 180,12

773,78

56,10

 

 

 

 

2.70.4

Tangeryny i pozostałe

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

57,55

32,97

1 673,17

429,18

900,47

14 118,29

198,71

40,06

24,71

223,45

13 781,04

2 206,89

536,97

38,93

 

 

 

 

2.85

Limy (Citrus aurantifolia), świeże

0805 50 90

63,71

36,50

1 852,16

475,09

996,80

15 628,67

219,97

44,34

27,35

247,36

15 255,35

2 442,98

594,42

43,10

 

 

 

 

2.90

Grejpfruty, świeże

 

 

 

 

 

 

2.90.1

białe

ex 0805 40 00

35,01

20,06

1 017,90

261,10

547,81

8 589,07

120,89

24,37

15,03

135,94

8 383,90

1 342,59

326,68

23,69

 

 

 

 

2.90.2

różowe

ex 0805 40 00

64,13

36,74

1 864,47

478,25

1 003,42

15 732,49

221,43

44,63

27,53

249,00

15 356,69

2 459,21

598,37

43,38

 

 

 

 

2.100

Winogrona stołowe

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Arbuzy

0807 11 00

52,96

30,34

1 539,71

394,94

828,64

12 992,15

182,86

36,86

22,74

205,63

12 681,80

2 030,86

494,14

35,83

 

 

 

 

2.120

Melony (inne niż arbuzy)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, cuper, honey dew (w tym cantalene), onteniente, piel de sapo (w tym verde liso), rochet, tendral, futuro

ex 0807 19 00

59,25

33,94

1 722,58

441,85

927,06

14 535,21

204,58

41,24

25,44

230,05

14 188,01

2 272,06

552,83

40,08

 

 

 

 

2.120.2

Pozostałe

ex 0807 19 00

118,65

67,97

3 449,46

884,81

1 856,44

29 106,78

409,67

82,58

50,94

460,68

28 411,50

4 549,80

1 107,05

80,27

 

 

 

 

2.140

Gruszki

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Gruszki – Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pears – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Pozostałe

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Morele

0809 10 00

116,20

66,57

3 378,28

866,55

1 818,13

28 506,18

401,22

80,88

49,88

451,17

27 825,25

4 455,92

1 084,20

78,61

 

 

 

 

2.160

Wiśnie i czereśnie

0809 20 95

0809 20 05

473,31

271,16

13 760,54

3 529,66

7 405,69

116 112,41

1 634,24

329,42

203,19

1 837,72

113 338,81

18 150,02

4 416,22

320,19

 

 

 

 

2.170

Brzoskwinie

0809 30 90

100,40

57,52

2 918,93

748,72

1 570,92

24 630,13

346,66

69,88

43,10

389,82

24 041,78

3 850,04

936,78

67,92

 

 

 

 

2.180

Nektaryny

ex 0809 30 10

100,40

57,52

2 918,93

748,72

1 570,92

24 630,13

346,66

69,88

43,10

389,82

24 041,78

3 850,04

936,78

67,92

 

 

 

 

2.190

Śliwki

0809 40 05

63,90

36,61

1 857,76

476,53

999,82

15 675,95

220,63

44,47

27,43

248,10

15 301,49

2 450,37

596,22

43,23

 

 

 

 

2.200

Truskawki i poziomki

0810 10 00

281,43

161,23

8 182,01

2 098,74

4 403,42

69 040,41

971,72

195,88

120,82

1 092,71

67 391,23

10 792,00

2 625,88

190,39

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

304,95

174,71

8 865,81

2 274,13

4 771,43

74 810,33

1 052,93

212,25

130,92

1 184,03

73 023,33

11 693,92

2 845,34

206,30

 

 

 

 

2.210

Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 455,44

833,82

42 314,01

10 853,80

22 772,69

357 048,54

5 025,34

1 012,99

624,82

5 651,04

348 519,66

55 811,76

13 579,98

984,61

 

 

 

 

2.220

Owoce kiwi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

143,08

81,97

4 159,75

1 067,00

2 238,71

35 100,24

494,02

99,58

61,42

555,53

34 261,79

5 486,67

1 335,00

96,79

 

 

 

 

2.230

Granaty

ex 0810 90 95

261,02

149,54

7 588,63

1 946,53

4 084,08

64 033,43

901,25

181,67

112,06

1 013,46

62 503,85

10 009,33

2 435,45

176,58

 

 

 

 

2.240

Khakis (w tym owoce sharon)

ex 0810 90 95

315,74

180,89

9 179,64

2 354,63

4 940,33

77 458,44

1 090,20

219,76

135,55

1 225,94

75 608,18

12 107,85

2 946,05

213,60

 

 

 

 

2.250

Liczi (śliwki chińskie)

ex 0810 90


22.9.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1530/2005

z dnia 21 września 2005 r.

otwierające destylację interwencyjną, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999, w odniesieniu do win stołowych we Włoszech

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 33 ust. 1 lit. f),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 30 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 przewiduje możliwość otwarcia destylacji interwencyjnej w przypadku powstania na rynku zakłóceń spowodowanych poważnymi nadwyżkami. Środek ten można ograniczyć do niektórych kategorii wina lub niektórych obszarów produkcji oraz można go stosować na wniosek Państwa Członkowskiego w odniesieniu do win jakościowych produkowanych w określonych regionach (vqprd).

(2)

W piśmie z dnia 3 czerwca 2005 r. rząd Włoch wystąpił z wnioskiem o otwarcie destylacji interwencyjnej w odniesieniu do win stołowych produkowanych na terytorium Włoch.

(3)

Stwierdzono poważne nadwyżki na rynku wina stołowego we Włoszech, które znajdują wyraz w spadku cen i niepokojącym wzroście poziomu zapasów na koniec roku gospodarczego 2004/2005. W celu odwrócenia tego niekorzystnego trendu i naprawienia w ten sposób trudnej sytuacji na rynku, zapasy wina stołowego powinny zostać zmniejszone do poziomu, jaki można uznać za normalny pod względem pokrycia zapotrzebowania rynkowego.

(4)

Ponieważ warunki ustanowione w art. 30 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 zostały spełnione, należy wprowadzić destylację interwencyjną wina stołowego w ilości nieprzekraczającej 2 mln hektolitrów.

(5)

Destylacja interwencyjna otwarta na mocy niniejszego rozporządzenia powinna być zgodna z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1623/2000 z dnia 25 lipca 2000 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych (2), które odnoszą się do destylacji ustanowionej w art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999. Ponadto stosuje się także inne przepisy rozporządzenia (WE) nr 1623/2000, w szczególności te, które dotyczą dostawy alkoholu do agencji interwencyjnej oraz wypłaty zaliczki.

(6)

Cena, jaką destylatorzy są zobowiązani zapłacić producentom, powinna być ustalona na poziomie pozwalającym na przezwyciężenie zakłóceń na rynku, poprzez umożliwienie producentom skorzystania z możliwości, jakie daje ten środek.

(7)

W celu uniknięcia zakłóceń na rynku alkoholu spożywczego, który otrzymywany jest przede wszystkim w wyniku destylacji przewidzianej w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, produktem destylacji interwencyjnej może być jedynie alkohol surowy lub neutralny, podlegający obowiązkowej dostawie do agencji interwencyjnej.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Destylacja interwencyjna przewidziana w art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 zostaje niniejszym otwarta dla maksimum 2 mln hektolitrów wina stołowego we Włoszech, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 odnoszącymi się do tego typu destylacji.

Artykuł 2

Każdy producent może zawrzeć umowę na dostawę określoną w art. 65 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 (dalej zwaną „umową”) począwszy od dnia 25 września 2005 r. do dnia 10 października 2005 r.

Do umów dołącza się dowód wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 euro za hektolitr.

Umowy nie podlegają cesji.

Artykuł 3

1.   W przypadku gdy całkowita ilość wina, objęta umowami przedstawionymi w agencji interwencyjnej, przekracza ilość ustaloną w art. 1, Państwo Członkowskie ustala stopę obniżki, jaką stosuje się do powyższych umów.

2.   Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne kroki administracyjne dla zatwierdzenia powyższych umów najpóźniej dnia 31 października 2005 r. W zatwierdzeniu określa się stosowaną stopę obniżki oraz dopuszczalną ilość wina na umowę i zastrzega, że producent może odstąpić od umowy w przypadku zastosowania stopy obniżki.

Państwo Członkowskie powiadamia Komisję o ilości wina objętej zatwierdzonymi umowami do dnia 30 listopada 2005 r.

3.   Państwo Członkowskie może ograniczyć liczbę umów, jakie poszczególni producenci mogą zawrzeć w ramach niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

1.   Ilości wina stanowiące przedmiot zatwierdzonych umów muszą zostać dostarczone do destylarni najpóźniej dnia 31 stycznia 2006 r. Zgodnie z art. 6 ust. 1 uzyskany alkohol musi zostać dostarczony do agencji interwencyjnej najpóźniej dnia 31 marca 2006 r.

2.   Zabezpieczenie zwraca się proporcjonalnie do dostarczonych ilości na podstawie przedstawionego przez producenta dowodu dostawy do destylarni.

Zabezpieczenie ulega przepadkowi, jeżeli dostawa nie nastąpiła w terminie ustalonym w ust. 1.

Artykuł 5

Minimalna cena skupu wina dostarczonego do destylacji na podstawie niniejszego rozporządzenia wynosi 1,914 euro na % obj. na hektolitr.

Artykuł 6

1.   Destylatorzy dostarczają do agencji interwencyjnej produkt uzyskany w wyniku destylacji. Produkt ten ma rzeczywistą objętościową zawartość alkoholu co najmniej 92 %.

2.   Cena, którą agencja interwencyjna jest zobowiązana zapłacić destylatorom za dostarczony alkohol surowy, wynosi 2,281 euro na % obj. na hektolitr. Płatność dokonywana jest zgodnie z art. 62 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000.

Destylatorzy mogą otrzymać zaliczkę na poczet tej kwoty w wysokości 1,122 euro na % obj. na hektolitr. W takim przypadku zaliczkę odejmuje się od ceny faktycznie zapłaconej. Mają zastosowanie art. 66 i 67 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 25 września 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 września 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1219/2005 (Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 45).


22.9.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1531/2005

z dnia 21 września 2005 r.

ustalające szacowaną produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym tymczasową obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2005/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Grecji, w szczególności jego protokół nr 4 dotyczący bawełny (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1051/2001 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie pomocy produkcyjnej dla bawełny (2), w szczególności jego art. 19 ust. 2 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 16 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1591/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla bawełny (3) przewiduje, że szacunkowa produkcja nieodziarnionej bawełny określona w art. 14 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 oraz związana z nią tymczasowa obniżka ceny orientacyjnej są ustalane przed dniem 10 września danego roku gospodarczego.

(2)

Artykuł 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 przewiduje, że szacowana produkcja powinna zostać ustalona na podstawie wielkości prognozowanych zbiorów.

(3)

Zgodnie z art. 14 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 tymczasową obniżkę ceny orientacyjnej oblicza się według przepisów przewidzianych w art. 7 rozporządzenia, o którym mowa, zastępując rzeczywistą produkcję prognozowaną produkcją powiększoną o 15 %.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Włókien Naturalnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006 szacowana produkcja bawełny nieodziarnionej została ustalona w następujący sposób:

1 050 000

ton dla Grecji,

315 423

tony dla Hiszpanii,

611

ton dla Portugalii.

2.   W odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006, tymczasowa obniżka ceny orientacyjnej została ustalona w następujący sposób:

34,654

EUR na 100 kg dla Grecji,

25,299

EUR na 100 kg dla Hiszpanii,

0

EUR na 100 kg dla Portugalii.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 września 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Protokół ostatnio zmieniony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1050/2001 (Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 1).

(2)  Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 3.

(3)  Dz.U. L 210 z 3.8.2001, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1486/2002 (Dz.U. L 223 z 20.8.2002, str. 3).


22.9.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1532/2005

z dnia 21 września 2005 r.

zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/95 z dnia 23 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące przywozu produktów innych niż melasy w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 1 ust. 2 akapit drugi, zdanie drugie, oraz art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych do przywozu cukru białego, cukru surowego i niektórych syropów w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006 zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1011/2005 (3). Ceny te i kwoty zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1520/2005 (4).

(2)

Dane, którymi obecnie dysponuje Komisja, prowadzą do zmiany wymienionych kwot, zgodnie z zasadami i szczegółowymi przepisami wykonawczymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 1423/95,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności stosowane do przywozu produktów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1423/95, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005 w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006, zmienia się zgodnie z kwotami wskazanymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 września 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(2)  Dz.U. L 141 z 24.6.1995, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 624/98 (Dz.U. L 85 z 20.3.1998, str. 5).

(3)  Dz.U. L 170 z 1.7.2005, str. 35.

(4)  Dz.U. L 244 z 19.9.2005, str. 19.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego i produktów określonych kodem 1702 90 99 mające zastosowanie od dnia 22 września 2005 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

1701 11 10 (1)

22,93

4,84

1701 11 90 (1)

22,93

10,07

1701 12 10 (1)

22,93

4,64

1701 12 90 (1)

22,93

9,64

1701 91 00 (2)

25,78

12,36

1701 99 10 (2)

25,78

7,82

1701 99 90 (2)

25,78

7,82

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt II rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 (Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1).

(2)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt I rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 (Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1).

(3)  Ustalenie dla 1 % zawartości sacharozy.


22.9.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/14


DYREKTYWA KOMISJI 2005/57/WE

z dnia 21 września 2005 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia MCPA i MCPB jako substancji czynnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. ustanawiające szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (2), ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich możliwego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wymieniony wykaz zawiera MCPA i MCPB.

(2)

Wpływ tych substancji czynnych na zdrowie ludzi i środowisko został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniu (EWG) nr 3600/92 w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamiających. Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 933/94 z dnia 27 kwietnia 1994 r. określającego substancje czynne wchodzące w skład środków ochrony roślin i wyznaczającego Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przy wykonywaniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92 (3), Włochy zostały wyznaczone jako Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy. Włochy przedłożyły Komisji stosowne sprawozdania z oceny oraz zalecenia dnia 5 kwietnia 2001 r. i 19 grudnia 2001 r. zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3600/92.

(3)

Sprawozdania z oceny zostały poddane przeglądowi przez Państwa Członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. Przeglądy zostały zakończone dnia 15 kwietnia 2005 r. przyjęciem sprawozdań Komisji z przeglądów dotyczących MCPA i MCPB.

(4)

Przeglądy MCPA i MCPB nie wykazały żadnych wątpliwości, którymi miałby się zająć Komitet Naukowy ds. Roślin lub Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, który przejął rolę Komitetu.

(5)

Na podstawie różnych przeprowadzonych badań okazało się, że można oczekiwać, iż środki ochrony roślin zawierające MCPA i MCPB zasadniczo spełniają wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i sprecyzowane w jej sprawozdaniach kontrolnych. Właściwe jest zatem włączenie tych substancji czynnych do załącznika I w celu zapewnienia możliwości udzielania zezwoleń w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających dane substancje czynne, we wszystkich Państwach Członkowskich zgodnie z przepisami wymienionej dyrektywy.

(6)

Należy przewidzieć rozsądny termin zanim substancja czynna zostanie włączona do załącznika I, aby umożliwić Państwom Członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z włączenia.

(7)

Bez uszczerbku dla zobowiązań określonych w dyrektywie 91/414/EWG, w następstwie włączenia substancji czynnej do załącznika I, należy przewidzieć okres 6 miesięcy po włączeniu, który pozwoli Państwom Członkowskim dokonać przeglądu obowiązujących zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające MCPA i MCPB w celu zapewnienia, że wymagania określone dyrektywą 91/414/EWG, w szczególności art. 13 wymienionej dyrektywy i odpowiednie wymogi określone w załączniku I, są spełnione. Państwa Członkowskie powinny odpowiednio zmienić, zastąpić lub cofnąć istniejące zezwolenia zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG. W drodze odstępstwa od wyznaczonego powyżej terminu, należy przyznać dłuższy okres czasu na przedłożenie i ocenę pełnej dokumentacji załącznika III każdego środka ochrony roślin dla każdego zamierzonego użycia zgodnie z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 91/414/EWG.

(8)

Doświadczenie zdobyte w wyniku wcześniejszych włączeń substancji czynnych ocenionych w ramach rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG pokazuje, że mogą pojawić się trudności przy interpretacji obowiązków posiadaczy istniejących zezwoleń w odniesieniu do dostępu do danych. W celu uniknięcia dalszych trudności wydaje się zatem konieczne wyjaśnienie obowiązków Państw Członkowskich, a w szczególności obowiązku sprawdzenia, czy posiadacz zezwolenia dysponuje dokumentacją zgodną z wymogami określonymi w załączniku II do wymienionej dyrektywy. Jednakże to wyjaśnienie nie nakłada na Państwa Członkowskie ani na posiadaczy zezwoleń żadnych nowych obowiązków w porównaniu do dyrektyw przyjętych do dnia dzisiejszego, zmieniających załącznik I.

(9)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do dyrektywy 91/414/EWG.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 października 2006 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty wymienionych przepisów i tabelę korelacji pomiędzy wymienionymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa Członkowskie stosują wymienione przepisy od dnia 1 listopada 2006 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

1.   Państwa Członkowskie zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG, w miarę potrzeby, do dnia 31 października 2006 r. odpowiednio zmieniają lub cofają istniejące zezwolenia dla środków ochrony roślin, zawierających MCPA lub MCPB jako substancje czynne. W tym terminie Państwa Członkowskie sprawdzą w szczególności, czy są spełnione warunki określone w załączniku I do wymienionej dyrektywy, odnoszące się do MCPA i MCPB, z wyjątkiem warunków określonych w części B zapisu dotyczącego tych substancji czynnych, oraz czy posiadacz zezwolenia dysponuje dokumentacją lub dostępem do niej, spełniającą wymagania określone w załączniku II do wymienionej dyrektywy zgodnie z warunkami art. 13.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1 Państwa Członkowskie dokonają ponownej oceny każdego dopuszczonego do obrotu środka ochrony roślin, zawierającego MCPA lub MCPB jako jedyną substancję czynną lub jako jedną z kilku substancji czynnych, wyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2006 r., zgodnie z jednolitymi zasadami określonymi w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG, na podstawie dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku III do wymienionej dyrektywy, przy uwzględnieniu części B zapisu w załączniku I do wymienionej dyrektywy, dotyczącego MCPA i MCPB. Na podstawie tej oceny Państwa Członkowskie ustalą, czy produkt spełnia warunki określone w art. 4 ust. 1 lit. b), c), d) i e) dyrektywy 91/414/EWG.

Po dokonaniu tych ustaleń Państwa Członkowskie:

a)

w przypadku środka zawierającego MCPA lub MCPB jako jedyną substancję czynną, w razie potrzeby zmienią lub wycofają zezwolenie najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2010 r.; lub

b)

w przypadku środków zawierających MCPA lub MCPB jako jedną z kilku substancji czynnych, w razie potrzeby zmienią lub wycofają zezwolenie do dnia 30 kwietnia 2010 r. lub w terminie określonym dla takiej zmiany lub wycofania we właściwej dyrektywie lub dyrektywach włączających odpowiednią substancję lub substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Obowiązuje data późniejsza.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2006 r.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 września 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, str. 1).

(2)  Dz.U. L 366 z 15.12.1992, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2266/2000 (Dz.U. L 259 z 13.10.2000, str. 10).

(3)  Dz.U. L 107 z 28.4.1994, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2230/95 (Dz.U. L 225 z 22.9.1995, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Na końcu tabeli w załączniku I do dyrektywy 91/414/WE dodaje się następującą pozycję:

Nr

Nazwa zwyczajowa,

numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Wejście w życie

Wygaśnięcie włączenia

Przepisy szczególne

„108

MCPA

nr CAS 94-74-6

nr CIPAC 2

kwas 4-chloro-o-toliloksyoctowy

≥ 930 g/kg

1.5.2006

30.4.2016

CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako środek chwastobójczy.

CZĘŚĆ B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI, należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego MCPA, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 15 kwietnia 2005 r.

Państwa Członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na możliwość skażenia wód gruntowych, w przypadku gdy substancja czynna jest stosowana w regionach, w których gleba i/lub klimat są podatne na zagrożenia. Warunki zezwolenia powinny, w miarę potrzeby, zawierać środki ograniczające zagrożenia.

Państwa Członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę organizmów wodnych i zapewnić, że warunki zezwolenia zawierają, w miarę potrzeby, środki ograniczające zagrożenia takie jak strefy buforowe.

109

MCPB

nr CAS 94-81-5

nr CIPAC 50

kwas 4-(4-chloro-o-toliloksy)masłowy

≥ 920 g/kg

1.5.2006

30.4.2016

CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako środek chwastobójczy.

CZĘŚĆ B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI, należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego MCPB, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 15 kwietnia 2005 r.

Państwa Członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na możliwość skażenia wód gruntowych, w przypadku gdy substancja czynna jest stosowana w regionach, w których gleba i/lub klimat są podatne na zagrożenia. Warunki zezwolenia powinny, w miarę potrzeby, zawierać środki ograniczające zagrożenia.

Państwa Członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę organizmów wodnych i zapewnić, że warunki zezwolenia zawierają, w miarę potrzeby, środki ograniczające zagrożenia takie jak strefy buforowe”.


(1)  Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu kontrolnym.


22.9.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/17


DYREKTYWA KOMISJI 2005/58/WE

z dnia 21 września 2005 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia bifenazanu i milbemektyny jako substancji czynnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, dnia 3 lipca 2001 r. firma Crompton Europe Ltd. zwróciła się do Królestwa Niderlandów z wnioskiem o umieszczenie substancji czynnej, bifenazanu, w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG. Decyzja Komisji 2002/268/WE (2) potwierdziła kompletność przedłożonej dokumentacji, gdyż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji, przewidziane w załączniku II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

(2)

W dniu 6 marca 2000 r. na mocy art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG Królestwo Niderlandów otrzymało od firmy Sankyo Company Ltd. wniosek o włączenie substancji czynnej, milbemektyny, do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Decyzja Komisji 2000/540/WE (3) potwierdziła kompletność przedłożonej dokumentacji, gdyż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji, przewidziane w załączniku II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

(3)

Ocena wpływu wyżej wymienionych substancji czynnych na zdrowie ludzi oraz na środowisko została przeprowadzona dla zastosowań proponowanych przez wnioskujących, zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG. Wyznaczone Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przedłożyły Komisji wstępne sprawozdania z oceny substancji w dniu 3 kwietnia 2003 r. (bifenazan) i w dniu 16 czerwca 2001 r. (milbemektyna).

(4)

Państwa Członkowskie i Komisja dokonały przeglądu wstępnych sprawozdań z oceny w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. Przegląd został zakończony w dniu 3 czerwca 2005 r. przyjęciem sprawozdania Komisji z przeglądu dotyczącego bifenazanu i milbemektyny.

(5)

Przegląd dotyczący bifenazanu i milbemektyny nie dał podstaw do żadnych wątpliwości ani obaw wymagających konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Roślin lub z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, który przejął rolę wymienionego Komitetu.

(6)

Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające przedmiotowe substancje czynne zasadniczo spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) oraz w art. 5 ust. 3 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w przypadku zastosowań zbadanych i wyszczególnionych w sprawozdaniu Komisji z przeglądu. Należy zatem włączyć bifenazan i milbemektynę do załącznika I w celu zapewnienia wszystkim Państwom Członkowskim możliwości przyznania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające przedmiotowe substancje czynne, zgodnie z przepisami powyższej dyrektywy.

(7)

Bez uszczerbku dla określonych w dyrektywie 91/414/EWG obowiązków wynikających z włączenia substancji czynnej do załącznika I, Państwa Członkowskie powinny mieć sześć miesięcy od daty włączenia na dokonanie przeglądu istniejących tymczasowych zezwoleń, dotyczących środków ochrony roślin zawierających bifenazan lub milbemektynę, w celu spełnienia wymogów ustanowionych w dyrektywie 91/414/EWG, w szczególności jej art. 13, oraz stosownych warunków określonych w załączniku I. Państwa Członkowskie powinny zastąpić istniejące tymczasowe zezwolenia zezwoleniami pełnymi, wprowadzić do nich zmiany lub wycofać je zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG. W drodze odstępstwa od wyznaczonego powyżej terminu, należy przyznać dłuższy okres na przedłożenie i ocenę pełnej dokumentacji wyszczególnionej w załączniku III dla każdego środka ochrony roślin i każdego zamierzonego zastosowania, zgodnie z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 91/414/EWG.

(8)

Podstawą włączenia bifenazanu do załącznika I jest dokumentacja dotycząca zastosowania tej substancji czynnej w szklarniach na roślinach ozdobnych. Zgłaszający nie dostarczył dotychczas odpowiednich informacji na temat innych zastosowań oraz nie wszystkie zagrożenia wynikające z tych zastosowań zostały odpowiednio określone na podstawie kryteriów ustanowionych w załączniku VI. Państwa Członkowskie, udzielając zezwoleń na inne zastosowania, powinny jednocześnie wymagać dostarczenia danych i informacji potrzebnych do udowodnienia, że zastosowania te odpowiadają kryteriom dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności kryteriom dotyczącym wpływu na zdrowie konsumentów i na środowisko.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/414/EWG.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa Członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 maja 2006 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty wymienionych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy wymienionymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa Członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 1 czerwca 2006 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

1.   Zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG Państwa Członkowskie, w miarę potrzeby, odpowiednio zmieniają lub cofają istniejące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających bifenazan lub milbemektynę jako substancje czynne do dnia 31 maja 2006 r. W tym terminie Państwa Członkowskie sprawdzą w szczególności, czy są spełnione warunki określone w załączniku I do wymienionej dyrektywy odnoszące się do bifenazanu i milbemektyny, z wyjątkiem warunków określonych w części B zapisu dotyczącego tych substancji czynnych, oraz czy posiadacz zezwolenia dysponuje dokumentacją spełniającą wymagania określone w załączniku II do wymienionej dyrektywy lub ma dostęp do takiej dokumentacji, zgodnie z warunkami art. 13.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1, najpóźniej do dnia 30 listopada 2005 r., Państwa Członkowskie dokonają ponownej oceny każdego dopuszczonego do obrotu środka ochrony roślin, zawierającego bifenazan lub milbemektynę jako jedyną substancję czynną lub jako jedną z kilku substancji czynnych wyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG, według jednolitych zasad określonych w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG oraz na podstawie dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku III do wymienionej dyrektywy, przy uwzględnieniu części B zapisu w załączniku I do wymienionej dyrektywy dotyczącego bifenazanu i milbemektyny. Na podstawie tej oceny Państwa Członkowskie ustalą, czy dany produkt spełnia warunki określone w art. 4 ust. 1 lit. b), c), d) i e) dyrektywy 91/414/EWG.

Po dokonaniu tych ustaleń Państwa Członkowskie:

a)

w przypadku środka zawierającego bifenazan lub milbemektynę jako jedyną substancję czynną, w razie potrzeby zmienią lub wycofają zezwolenie najpóźniej do dnia 31 maja 2007 r.; lub

b)

w przypadku środka zawierającego bifenazan lub milbemektynę jako jedną z kilku substancji czynnych, w razie potrzeby zmienią lub wycofają zezwolenie do dnia 31 maja 2007 r. lub w terminie określonym dla takiej zmiany lub wycofania we właściwej dyrektywie lub dyrektywach włączających odpowiednią substancję lub substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Obowiązuje data późniejsza.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2005 r.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 września 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, str. 1).

(2)  Dz.U. L 92 z 9.4.2002, str. 34.

(3)  Dz.U. L 230 z 12.9.2000, str. 14.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I na końcu tabeli dodaje się następujące pozycje:

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Data wejścia w życie

Data wygaśnięcia włączenia

Przepisy szczególne

„110

Bifenazan

Nr CAS 149877-41-8

Nr CIPAC 736

2-(4-metoksybifenyl-3-ylo)hydrazynomrówczan izopropylu

≥ 950 g/kg

1 grudnia 2005 r.

30 listopada 2015 r.

CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako akarycyd.

CZĘŚĆ B

Podczas oceniania wniosków dotyczących zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających bifenazan, w przypadku zastosowań innych niż zastosowania na roślinach ozdobnych w szklarniach, Państwa Członkowskie zwrócą szczególną uwagę na kryteria zawarte w art. 4 ust. 1 lit. b) i zapewnią, by wszelkie potrzebne dane i informacje zostały dostarczone przed udzieleniem takiego zezwolenia.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego bifenazanu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 3 czerwca 2005 r.

111

Milbemektyna

Milbemektyna jest mieszaniną M.A3 i M.A4

Nr CAS

M.A3: 51596-10-2

M.A4: 51596-11-3

Nr CIPAC 660

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroksy-5’,6’,11,13,22-pentametylo-3,7,19-trioksatetracyklo[15.6.1.14,8.020,24] pentakoza-10,14,16,22-tetraeno-6-spiro-2’-tetrahydropiran-2-on

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-6’-etylo-21,24-dihydroksy-5’,11,13,22-tetrametylo-3,7,19-trioksatetracyklo[15.6.1. 14,8020,24] pentakoza-10,14,16,22-tetraeno-6-spiro-2’-tetrahydropiran-2-on

≥ 950 g/kg

1 grudnia 2005 r.

30 listopada 2015 r.

CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako akarycyd lub środek owadobójczy.

CZĘŚĆ B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego milbemektyny, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 3 czerwca 2005 r.

W ogólnej ocenie Państwa Członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na ochronę organizmów wodnych.

Należy w razie potrzeby stosować środki ograniczające ryzyko.”


(1)  Dalsze szczegóły dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnych zamieszczone są w sprawozdaniu z przeglądu.


Sprostowania

22.9.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/20


Sprostowanie do projektu zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 203 z dnia 4 sierpnia 2005 r. )

1)

W tytule:

zamiast:

powinno być:

2)

w punkcie 5, art. 104 par. 3 akapit pierwszy, wiersz czwarty:

zamiast:

„rzecznika ACTnego, w każdym czasie orzec postanowieniem z uzasadnieniem, zawierającym odesłanie”,

powinno być:

„rzecznika generalnego, w każdym czasie orzec postanowieniem z uzasadnieniem, zawierającym odesłanie”;

3)

w punkcie 5, art. 104 par. 3 akapit drugi, wiersz trzeci:

zamiast:

„wysłuchaniu rzecznika ACTnego, w przypadku gdy odpowiedź na zadane pytanie nie pozostawia”,

powinno być:

„wysłuchaniu rzecznika generalnego, w przypadku gdy odpowiedź na zadane pytanie nie pozostawia”.