ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 216

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
20 sierpnia 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1364/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1365/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1366/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1367/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

6

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1368/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

10

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Argentyny i Rosji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3147)  ( 1 )

11

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw (Dz.U. L 214 z 19.8.2005)

19

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

20.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1364/2005

z dnia 19 sierpnia 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 19 sierpnia 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

66,7

999

66,7

0707 00 05

052

50,0

999

50,0

0709 90 70

052

58,8

528

57,8

999

58,3

0805 50 10

382

63,3

388

65,4

524

55,8

528

58,7

999

60,8

0806 10 10

052

93,1

220

65,2

400

135,2

624

171,2

999

116,2

0808 10 80

388

78,4

400

67,7

508

62,8

512

66,7

528

75,6

720

43,6

804

75,9

999

67,2

0808 20 50

052

98,5

388

67,0

512

9,9

528

38,7

999

53,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

91,5

999

91,5

0809 40 05

052

81,6

624

64,8

999

73,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


20.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1365/2005

z dnia 19 sierpnia 2005 r.

w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2286/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. ustalające procedurę mającą zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1706/98 (2),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 ustalającego procedurę mającą zastosowanie do produktów rolnych oraz towarów uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) (3), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 2247/2003 przewiduje możliwość wydawania pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii. Przywóz jednak musi się zamykać w granicach ilościowych przewidzianych dla każdego z tych eksportujących krajów trzecich.

(2)

Złożone między 1 a 10 sierpnia 2005 r. wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz produktów pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2247/2003, wyrażone w ilościach mięsa bez kości, nie przewyższają ilości dostępnych dla tych państw. Jest zatem możliwe wydanie pozwoleń na przywóz wnioskowanych ilości.

(3)

Ilości, na jakie mogą być składane wnioski o wydanie pozwoleń po dniu 1 września 2005 r., należy ustalić w ramach ogólnej ilości 52 100 t.

(4)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza zastosowania dyrektywy Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnych podczas przywozu z państw trzecich bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz oraz świeżego mięsa i produktów mięsnych (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Z dniem 21 sierpnia 2005 r. niżej wymienione Państwa Członkowskie wydają pozwolenia, wyrażone w ilościach mięsa bez kości, na przywóz produktów z wołowiny i cielęciny, pochodzących z niektórych państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, w następującej ilości:

 

Zjednoczone Królestwo:

350 t pochodzących z Botswany,

1 500 t pochodzących z Namibii;

 

Niemcy:

150 t pochodzących z Botswany,

150 t pochodzących z Namibii.

Artykuł 2

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2247/2003, wnioski o wydanie pozwoleń mogą być składane w ciągu dziesięciu pierwszych dni września 2005 r. na następujące ilości wołowiny i cielęciny bez kości:

Botswana:

13 186 t,

Kenia:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Suazi:

3 337 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibia:

5 175 t.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1899/2004 (Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 67).

(2)  Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 5.

(3)  Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 37. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1118/2004 (Dz.U. L 217 z 17.6.2004, str. 10).

(4)  Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).


20.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1366/2005

z dnia 19 sierpnia 2005 r.

zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2771/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany (2), w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 przewiduje, że z chwilą zaobserwowania w którymś z Państw Członkowskich, że w ciągu dwóch kolejnych tygodni cena rynkowa jest, w zależności od przypadku, bądź niższa, bądź równa lub wyższa niż 92 % ceny interwencyjnej, Komisja, odpowiednio, rozpoczyna lub zawiesza w danym Państwie Członkowskim dokonywanie skupu.

(2)

Najnowsza lista Państw Członkowskich, w których interwencja została zawieszona, została przedstawiona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1338/2005 (3). Wymieniona lista powinna zostać dostosowana, aby uwzględniono nowe ceny rynkowe przekazane przez Litwę w zastosowaniu art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999. W celu zachowania jasności należy zastąpić tę listę i uchylić rozporządzenie (WE) nr 1338/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Skup masła przewidziany w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 zawiesza się w Belgii, Republice Czeskiej, Danii, Niemczech, Estonii, we Francji, w Irlandii, we Włoszech, na Cyprze, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Grecji, Luksemburgu, Niderlandach, Austrii, Portugalii, Słowenii, na Słowacji, w Finlandii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie.

Artykuł 2

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1338/2005.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 333 z 24.12.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 25).

(3)  Dz.U. L 211 z 13.8.2005, str. 16.


20.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1367/2005

z dnia 19 sierpnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (1), w szczególności jego art. 11 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zawiera wykaz właściwych władz, którym powierzone zostały konkretne zadania związane z wykonaniem tego rozporządzenia.

(2)

Belgia, Litwa, Węgry, Niderlandy i Szwecja wystąpiły z wnioskiem o wprowadzenie zmian w danych adresowych właściwych władz tych krajów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 55 z 24.2.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1272/2005 (Dz.U. L 201 z 2.8.2005, str. 40).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dane adresowe w pozycji „BELGIA” otrzymują brzmienie:

„1.

 

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Egmont 1

Rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

 

Direction générale des affaires bilatérales

Service »Afrique du sud du Sahara«

Tel.: (32-2) 501 85 77

Fax: (32-2) 501 38 26

 

Service des transports

Tel.: (32-2) 501 37 62

Fax: (32-2) 501 88 27

 

Direction générale de la coordination et des affaires européennes

Coordination de la politique commerciale

Tel.: (32-2) 501 83 20

1.

 

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Egmont 1

Karmelietenstraat 15

B-1000 Brussel

 

Directie van de bilaterale betrekkingen

Dienst »Afrika ten Zuiden van de Sahara«

Tel.: (32-2) 501 88 75

Fax: (32-2) 501 38 26

 

Dienst Vervoer

Tel.: (32-2) 501 37 62

Fax: (32-2) 501 88 27

 

Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie

Coördinatie Handelsbeleid

Tel.: (32-2) 501 83 20

2.

Service public fédéral économie, P.M.E., classes moyennes & énergie

Potentiel économique

Direction industries

Textile — Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès 50

5ème étage

B-1210 Bruxelles

Tel.: (32-2) 277 51 11

Fax: (32-2) 277 53 09

Fax: (32-2) 277 53 10

2.

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

Vooruitgangstraat 50

5de verdieping

B-1210 Brussel

Tel.: (32-2) 277 51 11

Fax: (32-2) 277 53 09

Fax: (32-2) 277 53 10

3.

Service public fédéral des finances

Administration de la Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Tel.: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

3.

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

4.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Kunstlaan 9

B-1210 Brussel

Tel.: (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

4.

Région de Bruxelles-Capitale:

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts 9

B-1210 Bruxelles

Tel.: (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

5.

Région wallonne:

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon

Rue Mazy 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Tel.: (32-81) 33 12 11

Fax: (32-81) 33 13 13

6.

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel.: (32-2) 553 59 28

Fax: (32-2) 553 60 37”

2)

dane adresowe w pozycji „LITWA” otrzymują brzmienie:

„Užsienio reikalų ministerija

Saugumo politikos departamentas

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks. (370-5) 231 30 90”

3)

dane adresowe w pozycji „WĘGRY” otrzymują brzmienie:

„Artykuł 4

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

H-1024 Budapest

Margit krt. 85.

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf. 345

Tel.: (36-1) 336 73 00

Artykuł 8

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest

József nádor tér 2–4.

Tel.: (36-1) 327 21 00

Fax: (36-1) 318 25 70”

4)

dane adresowe w pozycji „NIDERLANDY” otrzymują brzmienie:

 

„Ministerie van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 De Zwolle

Nederland

Tel.: (31-38) 467 25 41

Fax: (31-38) 469 52 29

 

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel.: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84”

5)

dane adresowe w pozycji „SZWECJA” otrzymują brzmienie:

„Artykuł 4

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tfn: (46-8) 406 31 00

Fax: (46-8) 20 31 0

Artykuł 7

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tfn: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89

Artykuł 8

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tfn: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35”

.

20.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1368/2005

z dnia 19 sierpnia 2005 r.

ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Protokół 4 w sprawie bawełny, załączony do Aktu Przystąpienia Grecji, ostatnio zmieniony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1050/2001 (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1051/2001 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie pomocy produkcyjnej dla bawełny (2), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej jest ustalana okresowo na podstawie ceny rynku światowego bawełny odziarnionej przy uwzględnieniu historycznych związków między ceną bawełny odziarnionej a wyliczoną ceną bawełny nieodziarnionej. Te historyczne związki zostały ustanowione w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1591/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla bawełny (3). W przypadku gdy cena rynku światowego nie może być ustalona w powyższy sposób, zostaje ona określona na podstawie ostatniej ustalonej ceny.

(2)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej jest ustalana dla produktu odpowiadającego pewnym cechom charakterystycznym i uwzględniając najkorzystniejsze oferty i notowania na rynku światowym pomiędzy tymi, które są uważane za reprezentatywne dla rzeczywistych tendencji rynkowych. Do celów takiego ustalenia ceny uwzględnia się średnią z ofert i notowań otrzymaną na jednej lub więcej giełdach europejskich reprezentatywnych dla produktu dostarczonego na bazie cif do portu wspólnotowego i pochodzącego z różnych krajów dostarczających, uważanych za reprezentatywne dla handlu międzynarodowego. Jednakże aby uwzględnić różnice wynikające z jakości dostarczonego produktu lub z charakteru wspomnianych ofert i notowań, przewidziano dostosowania kryteriów do celów ustalenia ceny rynku światowego bawełny odziarnionej. Dostosowania te są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1591/2001.

(3)

Stosowanie wyżej wymienionych kryteriów prowadzi do ustalenia ceny rynku światowego bawełny nieodziarnionej na poziomie wskazanym poniżej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej określona w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 jest ustalona na 19,616 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 1.

(2)  Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 3.

(3)  Dz.U. L 210 z 3.8.2001, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1486/2002 (Dz.U. L 223 z 20.8.2002, str. 3).


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

20.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/11


DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 sierpnia 2005 r.

zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Argentyny i Rosji

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3147)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/620/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Część I załącznika II do decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1979 r. ustalającej wykaz państw trzecich lub części państw trzecich oraz ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy przywozie do Wspólnoty niektórych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa (2) zawiera wykaz państw trzecich i części państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa.

(2)

Terytorium AR-4 w Argentynie jest wolne od pryszczycy bez szczepienia. Ma to swoje odpowiednie odzwierciedlenie w szczególnych warunkach wymienionych w części 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG, zgodnie z którymi zezwala się na korzystanie na tym terytorium ze świadectw weterynaryjnych BOV, OVI, RUW i RUF. Jednakże wykaz państw trzecich i ich części w części 1 załącznika II do wymienionej decyzji, jak wskazano w pozycji odpowiedniej do terytorium AR-4, nie jest zgodny z powyższym. Zatem ze względu na spójność i jasność należy włączyć świadectwa weterynaryjne RUW i RUF do tej pozycji.

(3)

Data wejścia w życie, odnosząca się do ograniczeń geograficznych i czasowych dotyczących terytorium AR-8, była niepoprawna i mogła wprowadzać w błąd. W celu zapewnienia jasności data wejścia w życie podana w tabeli specjalnych warunków w odniesieniu do niedozwolonego okresu powinna być poprawiona na dzień 17 marca 2005 r.

(4)

Zezwala się regionowi Murmańska w Rosji na przywóz do Wspólnoty mięsa z hodowlanych zwierząt nieudomowionych innych niż świnie i jednokopytne. Rosja zwróciła się do Komisji z prośbą o włączenie autonomicznego obszaru Yamalo-Nenets do wykazu państw trzecich lub ich części, z których świeże mięso z hodowlanych reniferów może być przywożone do Wspólnoty.

(5)

W odpowiedzi na tę prośbę Biuro ds. Żywności i Weterynarii przeprowadziło w dniach 22–26 listopada 2004 r. misję w autonomicznym obszarze Yamalo-Nenets. Na podstawie przeprowadzonej misji stwierdzono, że sytuacja zdrowotna zwierząt w tym obszarze jest zadawalająca oraz że właściwy organ weterynaryjny udziela odpowiednich gwarancji w zakresie zgodności z prawodawstwem Wspólnoty, w szczególności z wymaganiami wymienionymi w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2002/99/WE. Ponadto Rosja przedłożyła plan działania, ustosunkowując się w zadawalający sposób do wszystkich zaleceń ze sprawozdania z misji.

(6)

Należy zatem dołączyć do wykazu autonomiczny region Yamalo-Nenets jako region, któremu zezwala się na przywóz do Wspólnoty świeżego mięsa z hodowlanych zwierząt nieudomowionych innych niż świnie i jednokopytne.

(7)

Należy odpowiednio zmienić część I załącznika II do decyzji 79/542/WE.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Część 1 załącznika II do decyzji 79/542/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzydziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się natychmiast.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11.

(2)  Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2005/234/WE (Dz.U. L 72 z 18.3.2005, str. 35).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

(Świeże mięso)

CZĘŚĆ 1

Wykaz państw trzecich i ich części (1)

Państwo

Kod Państwa

Opis terytorium

Świadectwo weterynaryjne

Specjalne warunki

Wzór/Wzory

SG

1

2

3

4

5

6

AL – Albania

AL-0

Cały kraj

 

 

AR – Argentyna

AR-0

Cały kraj

EQU

 

 

AR-1

Prowincje Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe oraz Tucumán

BOV

A

1 i 2

AR-2

La Pampa i Santiago del Estero

BOV

A

1 i 2

AR-3

Córdoba

BOV

A

1 i 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

AR-5

Formoza (tylko terytorium Ramón Lista) i Salta (tylko departament Rivadavia)

BOV

A

1 i 2

AR-6

Salta (tylko departamenty General José de San Martín, Orán, Iruya i Santa Victoria)

BOV

A

1 i 2

AR-7

Chaco, Formosa (z wyjątkiem teryrorium Ramón Lista), Salta (z wyjątkiem departamentów General José de San Martín, Rivadavia, Orán, Iruya oraz Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 i 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, z wyjątkiem obszaru buforowego 25 km od granicy z Boliwią i Paragwajem, rozciągającego się od okręgu Santa Catalina w prowincji Jujuy do okręgu Laishi w prowincji Formosa

BOV

A

1 i 2

AR-9

Obszar buforowy 25 km od granicy z Boliwią i Paragwajem, rozciągający się od okręgu Santa Catalina w prowincji Jujuy do okręgu Laishi w prowincji Formosa

 

 

AU – Australia

AU-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA – Bośnia Hercegowinaa

BA-0

Cały kraj

 

 

BG – Bulgaria

BG-0

Cały kraj

EQU

 

 

BG-1

Prowincje Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnowo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardijk, okręg Sofii, miasto Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana i Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Prowincje Burgas, Jambom, Sliven, Starazagora, Hasskovo i Kardjali, z wyjątkiem korytarza o szerokości 20 km na granicy z Turcją

BH – Bahrajn

BH-0

Cały kraj

 

 

BR – Brazylia

BR-0

Cały kraj

EQU

 

 

BR-1

Stany Paraná, Minas Gerais (z wyjątkiem regionalnych przedstawicielstw Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas i Bambuí), São Paulo, Espíritu Santo, Mato Grosso do Sul (z wyjątkiem gmin Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde of Mato Grosso i Corumbá), Santa Catarina, Goias i jednostki terytorialne z Cuiaba (z wyjątkiem gmin San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone i Barão de Melgaço), Caceres (z wyjątkiem gminy Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (z wyjątkiem gminy Itiquiora), Barra do Garça i Barra do Burges w Mato Grosso.

BOV

A

1 i 2

BR-2

Stan Rio Grande do Sul

BOV

A

1 i 2

BR-3

Stan Mato Grosso do Sul, gmina Sete Quedas

BOV

A

1 i 2

BW – Botswana

BW-0

Cały kraj

EQU, EQW

 

 

BW-1

Strefy 5, 6, 7, 8, 9 i 18 weterynaryjnej kontroli chorób

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 i 2

BW-2

Strefy 10, 11, 12, 13 i 14 weterynaryjnej kontroli chorób

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 i 2

BY – Białoruś

BY-0

Cały kraj

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

CA – Kanada

CA-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH – Szwajcaria

CH-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL – Chile

CL-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN – Chiny (Republika Ludowa)

CN-0

Cały kraj

 

 

CO – Kolumbia

CO-0

Cały kraj

EQU

 

 

CO-1

Strefy ograniczone linią biegnącą od punktu gdzie rzeka Murrí wpada do rzeki Atrató, w dół rzeki Atrató do jej ujścia do Atlantyku i od tego punktu do granicy z Panamą wzdłuż wybrzeża atlantyckiego do Cabo Tiburón; od tego miejsca do Pacyfiku wzdłuż granicy panamsko-kolumbijskiej; od tego punktu do ujścia rzeki Valle wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, a od tego miejsca wzdłuż prostej linii do miejsca, w którym rzeka Murrí wpada do rzeki Atrató.

BOV

A

2

CO-3

Strefa wyznaczona linią od ujścia rzeki Sinú do Oceanu Atlantyckiego, w górę rzeki Sinú do jej źródeł w Alto Paramillo, od tego punktu do Puerto Rey nad Atlantykiem, dalej wzdłuż granicy między departamentami Antiquia i Córdoba i dalej do ujścia rzeki Sinú wzdłuż wybrzeża Atlantyku.

BOV

A

2

CR – Kostaryka

CR-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

CS – Serbia i Czarnogóra (2)

CS-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU

 

 

CU – Kuba

CU-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

DZ – Algieria

DZ-0

Cały kraj

 

 

ET – Etiopia

ET-0

Cały kraj

 

 

FK – Falklandy

FK-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU

 

 

GL – Grenlandia

GL-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT – Gwatemala

GT-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

HK – Hongkong

HK-0

Cały kraj

 

 

HN – Honduras

HN-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

HR – Chorwacja

HR-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL – Izrael

IL-0

Cały kraj

 

 

IN – Indie

IN-0

Cały kraj

 

 

IS – Islandia

IS-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE – Kenia

KE-0

Cały kraj

 

 

MA – Maroko

MA-0

Cały kraj

EQU

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Cały kraj

 

 

MK – była Jugosłowiańska Republika Macedonii (3)

MK-0

Cały kraj

OVI, EQU

 

 

MU – Martitius

MU-0

Cały kraj

 

 

MX – Meksyk

MX-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

NA – Namibia

NA-0

Cały kraj

EQU, EQW

 

 

NA-1

Na południe od kordonu sanitarnego sięgającego od Palgrave Point na zachodzie do Gam na wschodzie

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC – Nowa Kaledonia

NC-0

Cały kraj

BOV, RUF, RUW

 

 

NI – Nikaragua

NI-0

Cały kraj

 

 

NZ – Nowa Zelandia

NZ-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA – Panama

PA-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

PY – Paragwaj

PY-0

Cały kraj

EQU

 

 

PY-1

Tereny Chaco central i San Pedro

BOV

A

1 i 2

RO – Rumunia

RO-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU – Federacja Rosyjska

RU-0

Cały kraj

 

 

RU-1

Region Murmańska, autonomiczny obszar Yamalo-Nenets

RUF

SV – Salwador

SV-0

Cały kraj

 

 

SZ – Suazi

SZ-0

Cały kraj

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Obszar na zachód od ogrodzenia »czerwonej linii«, który rozciąga się na północ od rzeki Usutu do granicy z Afryką Południową na zachód od Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Obszary weterynaryjnego nadzoru pryszczycy i kontroli szczepień wymienionych w akcie urzędowym zgodnym z ustawą nr 51 z 2001 r.

BOV, RUF, RUW

F

1 i 2

TH – Tajlandia

TH-0

Cały kraj

 

 

TN – Tunezja

TN-0

Cały kraj

 

 

TR – Turcja

TR-0

Cały kraj

 

 

TR-1

Prowincje Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat i Kirikkale

EQU

 

 

UA – Ukraina

UA-0

Cały kraj

 

 

US – Stany Zjednoczone Ameryk

US-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

UY – Urugwaj

UY-0

Cały kraj

EQU

 

 

BOV

A

1 i 2

OVI

A

1 i 2

ZA – Republika Południowej Afryki

ZA-0

Cały kraj

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Cały kraj z wyjątkiem:

część obszaru kontroli pryszczycy w regionach weterynaryjnych prowincji Mpumalanga i Północnej, w okręgu Ingwavuma regionu weterynaryjnego Natalu i na obszarze graniczącym z Botswaną na wschód od 28o długości geograficznej, oraz

okręg Camperdown w prowincji KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Cały kraj

 

 

=

Nie złożono żadnego świadectwa i przywóz świeżego mięsa jest zabroniony (z wyjątkiem gatunków, które zostały wskazane w wierszu dla całego kraju).

Specjalne warunki podane w kolumnie

»1«

:

Ograniczenia geograficzne i czasowe:

Kod Państwa

Świadectwo weterynaryjne

Okres/daty, dla których przywóz do Wspólnoty jest dopuszczony lub nie jest dopuszczony w zależności od daty uboju/zabicia zwierząt, z których pochodzi mięso

Wzór

SG

AR-1

BOV

A

Przed 31 stycznia 2002 r. włącznie

Niedopuszczone

Po 1 lutym 2002 r. włącznie

Dopuszczone

AR-2

BOV

A

Przed 8 marca 2002 r. włącznie

Niedopuszczone

Po 9 marca 2002 r. włącznie

Dopuszczone

AR-3

BOV

A

Przed 26 marca 2002 r. włącznie

Niedopuszczone

Po 27 marca 2002 r. włącznie

Dopuszczone

AR-4

BOV, OVI, RUW, RUF

Przed 28 lutym 2002 r. włącznie

Niedopuszczone

Po 1 marca 2002 r. włącznie

Dopuszczone

AR-5

BOV

A

Od 1 lutego 2002 r. do 10 lipca 2003 r. (włącznie)

Dopuszczone

Po 11 lipca 2003 r. włącznie

Niedopuszczone

AR-6

BOV

A

Od 1 lutego 2002 r. do 4 września 2003 r. (włącznie)

Dopuszczone

Po 5 września 2003 r. włącznie

Niedopuszczone

AR-7

BOV

A

Od 1 lutego 2002 r. do 7 października 2003 r. (włącznie)

Dopuszczone

Po 8 października 2003 r. włącznie

Niedopuszczone

AR-8

BOV

A

Przed 17 marca 2005 r. włącznie

patrz AR-5, AR-6 i AR-7 dla okresów, dla których szczególne terytoria w ramach obszaru określonego w AR-8 były niedozwolone.

Po 18 marca 2005 r. włącznie

Dopuszczone

BR-2

BOV

A

Przed 30 listopada 2001 r. włącznie

Niedopuszczone

Po 1 grudnia 2001 r. włącznie

Dopuszczone

BR-3

BOV

A

Przed 31 października 2002 r. włącznie

Dopuszczone

Po 1 listopada 2002 r. włącznie

Niedopuszczone

BW-1

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Przed 7 lipca 2002 r. włącznie

Niedopuszczone

Po 8 lipca włącznie do 22 grudnia 2002 r.

Dopuszczone

Po 23 grudnia 2002 r. włącznie do 6 czerwca 2003 r.

Niedopuszczone

Po 7 czerwca 2003 r. włącznie

Dopuszczone

BW-2

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Przed 6 marca 2002 r. włącznie

Niedopuszczone

Po 7 marca 2002 r. włącznie

Dopuszczone

PY-1

BOV

A

Przed 31 sierpnia 2002 r. włącznie

Niedopuszczone

Po 1 września 2002 r. włącznie do 19 lutego 2003 r.

Dopuszczone

Po 20 lutym 2003 r. włącznie

Niedopuszczone

SZ-2

BOV, RUF, RUW

A

Przed 3 sierpnia 2003 r. włącznie

Niedopuszczone

Po 4 sierpnia 2003 r. włącznie

Dopuszczone

UY-0

BOV, OVI

A

Przed 31 października 2001 r. włącznie

Niedopuszczone

Po 1 listopada 2001 r. włącznie

Dopuszczone

»2«

:

Ograniczenia dotyczące kategorii:

Nie dopuszcza się żadnych podrobów (podrobów z wyjątkiem przepony wołowej i mięśni żwaczy).”


(1)  Bez uszczerbku dla specjalnych wymagań dotyczących certyfikacji ustanowionych porozumieniami Wspólnoty z państwami trzecimi.

(2)  Z wyjątkiem Kosowa zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r.

(3)  Była Jugosłowiańska Republika Macedonii; kod tymczasowy, który pozostaje bez wpływu na ostateczną nazwę kraju ustaloną po zakończeniu negocjacji toczących się obecnie w ONZ.

=

Nie złożono żadnego świadectwa i przywóz świeżego mięsa jest zabroniony (z wyjątkiem gatunków, które zostały wskazane w wierszu dla całego kraju).


Sprostowania

20.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/19


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214 z dnia 19 sierpnia 2005 r. )

Na stronie 2, Załącznik otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

66,7

999

66,7

0707 00 05

052

70,9

999

70,9

0709 90 70

052

78,8

528

57,8

999

68,3

0805 50 10

388

66,9

524

58,9

528

60,4

999

62,1

0806 10 10

052

87,8

220

65,2

400

135,2

624

171,2

999

114,9

0808 10 80

388

64,5

400

73,1

508

55,7

512

67,3

528

78,5

720

44,6

804

78,3

999

66,0

0808 20 50

052

101,9

388

76,0

512

9,9

528

38,7

999

56,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

75,6

999

75,6

0809 40 05

052

78,9

508

43,6

624

64,6

999

62,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod »999« odpowiada »innym pochodzeniom«.”