ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 212

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
17 sierpnia 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1340/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1341/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kwoty pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych do produkcji niektórych odmian suszonych winogron oraz pomocy do przesadzania winnic dotkniętych filokserą

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. przewidujące przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2004 r.

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. przewidujące przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2004 r.

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na jabłka

11

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz w sektorze oliwy z oliwek

13

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich

16

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty pierwszy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

26

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1348/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

28

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

17.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1340/2005

z dnia 16 sierpnia 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

57,6

096

18,0

999

37,8

0707 00 05

052

73,1

999

73,1

0709 90 70

052

68,5

999

68,5

0805 50 10

382

66,8

388

63,7

524

64,8

528

55,7

999

62,8

0806 10 10

052

100,6

220

103,3

400

135,2

624

162,1

999

125,3

0808 10 80

388

77,0

400

70,7

404

81,8

508

55,6

512

75,5

528

73,0

720

70,4

804

72,8

999

72,1

0808 20 50

052

104,2

388

79,4

512

28,3

528

37,8

999

62,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

97,5

999

97,5

0809 40 05

508

43,6

624

63,9

999

53,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


17.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1341/2005

z dnia 16 sierpnia 2005 r.

ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kwoty pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych do produkcji niektórych odmian suszonych winogron oraz pomocy do przesadzania winnic dotkniętych filokserą

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 7 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 2201/96 ustanawia kryteria ustalania pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych do produkcji suszonych winogron odmian sułtańskiej i Moscatel oraz rodzynek.

(2)

Artykuł 7 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 2201/96 przewiduje możliwość rozróżniania kwoty pomocy w zależności od odmian winogron. Przewiduje on także, że powyższa kwota może być również zróżnicowana w zależności od innych czynników, które mogą wpłynąć na plon. W przypadku odmiany sułtańskiej należy zatem przewidzieć dodatkowe zróżnicowanie pomiędzy obszarami dotkniętymi filokserą oraz pozostałymi obszarami.

(3)

Na rok gospodarczy 2004/2005 weryfikacja obszarów przeznaczonych pod uprawę winogron, o których mowa w art. 7 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 2201/96, nie wykazała przekroczenia maksymalnej gwarantowanej powierzchni ustalonej w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1621/1999 z dnia 22 lipca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w odniesieniu do pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych do produkcji niektórych odmian winogron suszonych (2).

(4)

Należy określić na rok gospodarczy 2005/2006 pomoc dla uprawy powyższych winogron.

(5)

Należy również określić pomoc przyznawaną plantatorom, którzy przesadzają swoje winnice w celu zwalczania filoksery na warunkach przewidzianych w art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2201/96.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Na rok gospodarczy 2005/2006 pomoc dla uprawy przewidziana w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 jest ustalona na:

a)

2 603 euro za hektar dla obszarów objętych uprawą winogron odmiany sułtańskiej, dotkniętych filokserą lub przesadzonych nie wcześniej niż pięć lat temu;

b)

3 569 euro za hektar dla pozostałych obszarów objętych uprawą winogron odmiany sułtańskiej;

c)

3 391 euro za hektar dla obszarów objętych uprawą rodzynek;

d)

969 euro za hektar dla obszarów objętych uprawą winogron odmiany Moscatel.

2.   Na rok gospodarczy 2005/2006 pomoc do przesadzania przewidziana w art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 jest ustalona na 3 917 euro za hektar.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25).

(2)  Dz.U. L 192 z 24.7.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1880/2001 (Dz.U. L 258 z 27.9.2001, str. 14).


17.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1342/2005

z dnia 16 sierpnia 2005 r.

przewidujące przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2004 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 27 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dodatek wyrównawczy przewidziany w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 może być przyznawany pod pewnymi warunkami wspólnotowym organizacjom producentów tuńczyka na ilości dostarczone do zakładów przetwórczych w kwartale kalendarzowym, który służy jako referencyjny do obliczania cen, jeśli równocześnie kwartalna średnia cena sprzedaży na rynku Wspólnoty i cena przywozu, zwiększona w stosownych przypadkach o opłatę wyrównawczą, nie przekraczają poziomu 87 % wspólnotowej ceny producenta danego produktu.

(2)

Po analizie sytuacji na rynku wspólnotowym stwierdzono, iż w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2004 r., w odniesieniu do połowów tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares), którego pojedyncze sztuki ważą ponad 10 kg, tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares), którego pojedyncze sztuki nie ważą więcej niż 10 kg i bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), zarówno kwartalna średnia cena sprzedaży na rynku, jak i cena przywozu, o których mowa w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 104/2004, nie przekroczyły poziomu 87 % obowiązującej wspólnotowej ceny producenta, określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2346/2002 (2).

(3)

W celu określenia wysokości przysługującego dodatku należy uwzględnić operacje sprzedaży, dla których faktury są datowane na dany kwartał i zostały wykorzystane przy obliczaniu miesięcznej średniej ceny sprzedaży, zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2183/2001 z dnia 9 listopada 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania dodatku wyrównawczego na tuńczyka przeznaczonego dla przemysłu przetwórczego (3).

(4)

Zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 wysokość dodatku nie może w żadnym wypadku przekraczać różnicy między progiem uruchomienia a średnią ceną sprzedaży danego produktu na rynku wspólnotowym lub zryczałtowanej kwoty równej 12 % tego progu.

(5)

Ilości kwalifikujące się do objęcia dodatkiem wyrównawczym nie mogą w żadnym wypadku przekroczyć, w odniesieniu do danego kwartału, wysokości określonych w art. 27 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

(6)

Ilości tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares), którego pojedyncze sztuki ważą ponad 10 kg, tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares), którego pojedyncze sztuki nie ważą więcej niż 10 kg i bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), sprzedawane i dostarczane do zakładów przetwórczych mających siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty były w danym kwartale wyższe od ilości sprzedanych i dostarczonych w analogicznym kwartale w poprzednich trzech latach połowowych. Biorąc pod uwagę fakt, iż ilości te przekraczają pułap określony w art. 27 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, należy ograniczyć całkowitą ilość tych produktów kwalifikujących się do otrzymania dodatku.

(7)

Zgodnie z pułapami określonymi w art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 wykorzystywanymi do obliczenia wysokości dodatku przyznawanego każdej organizacji producentów należy ustalić podział kwalifikujących się ilości między zainteresowane organizacje producentów, proporcjonalnie do odpowiednich wielkości ich produkcji w analogicznym kwartale w latach połowowych 2001, 2002 i 2003.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2004 r., maksymalne kwoty dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, na wymienione poniżej produkty ustala się następująco:

(EUR/t)

PRODUKT

Maksymalna kwota dodatku zgodnie z art. 27 ust. 2 tiret pierwsze i drugie rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares) o wadze ponad 10 kg sztuka

127

Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares) o wadze nie większej niż 10 kg sztuka

92

Bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

52

Artykuł 2

1.   Całkowitą ilość kwalifikującą się do otrzymania dodatku wyrównawczego, przypadającą na gatunek, ustala się następująco:

Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares) o wadze ponad 10 kg sztuka: 21 089,066 ton,

Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares) o wadze nie większej niż 10 kg sztuka: 4 531,090 ton,

Bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): 5 775,411 ton.

2.   Sposób podziału całkowitej ilości między zainteresowane organizacje producentów określony jest w Załączniku.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 351 z 28.12.2002, str. 3.

(3)  Dz.U. L 293 z 10.11.2001, str. 11.


ZAŁĄCZNIK

Podział ilości tuńczyka kwalifikujących się do otrzymania dodatku wyrównawczego między organizacje producentów w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2004 r. zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, ze wskazaniem ilości w zależności od przyznanego dodatku


(w tonach)

Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares) o wadze ponad 10 kg sztuka

Ilości objęte rekompensatą do 100 %

(art. 27 ust. 4 tiret pierwsze)

Ilości objęte rekompensatą do 50 %

(art. 27 ust. 4 tiret drugie)

Ogółem ilości objęte rekompensatą

(art. 27 ust. 4 tiret pierwsze i drugie)

Opagac

2 065,432

0

2 065,432

OPTUC

10 466,023

1 235,708

11 701,731

OP 42

0

0

0

Orthongel

6 548,707

773,196

7 321,903

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Wspólnota – Ogółem

19 080,162

2 008,904

21 089,066


(w tonach)

Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares) o wadze nie większej niż 10 kg sztuka

Ilości objęte rekompensatą do 100 %

(art. 27 ust. 4 tiret pierwsze)

Ilości objęte rekompensatą do 50 %

(art. 27 ust. 4 tiret drugie)

Ogółem ilości objęte rekompensatą

(art. 27 ust. 4 tiret pierwsze i drugie)

Opagac

1 563,646

0

1 563,646

OPTUC

2 961,921

0

2 961,921

OP 42

0

0

0

Orthongel

5,523

0

5,523

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Wspólnota – Ogółem

4 531,090

0

4 531,090


(w tonach)

Bonito

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

Ilości objęte rekompensatą do 100 %

(art. 27 ust. 4 tiret pierwsze)

Ilości objęte rekompensatą do 50 %

(art. 27 ust. 4 tiret drugie)

Ogółem ilości objęte rekompensatą

(art. 27 ust. 4 tiret pierwsze i drugie)

Opagac

3 007,476

0

3 007,476

OPTUC

2 762,099

0

2 762,099

OP 42

0

0

0

Orthongel

5,836

0

5,836

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Wspólnota – Ogółem

5 775,411

0

5 775,411


17.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1343/2005

z dnia 16 sierpnia 2005 r.

przewidujące przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2004 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 27 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dodatek wyrównawczy przewidziany w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 może być przyznawany pod pewnymi warunkami wspólnotowym organizacjom producentów tuńczyka na ilości dostarczone do zakładów przetwórczych w kwartale kalendarzowym, który służy jako referencyjny do obliczania cen, jeśli równocześnie kwartalna średnia cena sprzedaży na rynku Wspólnoty i cena przywozu, zwiększona w stosownych przypadkach o opłatę wyrównawczą, nie przekraczają poziomu 87 % wspólnotowej ceny producenta danego produktu.

(2)

Po analizie sytuacji na rynku wspólnotowym stwierdzono, iż w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2004 r. w odniesieniu do połowów tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares), którego pojedyncze sztuki ważą ponad 10 kg, zarówno kwartalna średnia cena sprzedaży na rynku, jak i cena przywozu, o których mowa w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 104/2004, nie przekroczyły poziomu 87 % obowiązującej wspólnotowej ceny producenta, określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2346/2002 (2).

(3)

W celu określenia wysokości przysługującego dodatku należy uwzględnić operacje sprzedaży, dla których faktury są datowane na dany kwartał i zostały wykorzystane przy obliczaniu miesięcznej średniej ceny sprzedaży, o której mowa w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2183/2001 z dnia 9 listopada 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania dodatku wyrównawczego na tuńczyka przeznaczonego dla przemysłu przetwórczego (3).

(4)

Zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 wysokość dodatku nie może w żadnym wypadku przekraczać różnicy między progiem uruchomienia a średnią ceną sprzedaży danego produktu na rynku wspólnotowym lub zryczałtowanej kwoty równej 12 % tego progu.

(5)

Ilości kwalifikujące się do objęcia dodatkiem wyrównawczym nie mogą w żadnym wypadku przekroczyć, w odniesieniu do danego kwartału, wysokości określonych w art. 27 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

(6)

Ilości tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares), którego pojedyncze sztuki ważą ponad 10 kg, sprzedawane i dostarczane do zakładów przetwórczych mających siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty, były w danym kwartale wyższe od ilości sprzedanych i dostarczonych w analogicznym kwartale w poprzednich trzech latach połowowych. Biorąc pod uwagę fakt, iż ilości te przekraczają pułap określony w art. 27 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, należy ograniczyć całkowitą ilość tych produktów kwalifikujących się do otrzymania dodatku.

(7)

Zgodnie z pułapami określonymi w art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 wykorzystywanymi do obliczenia wysokości dodatku przyznawanego każdej organizacji producentów, należy ustalić podział kwalifikujących się ilości między zainteresowane organizacje producentów, proporcjonalnie do odpowiednich wielkości ich produkcji w analogicznym kwartale w latach połowowych 2001, 2002 i 2003.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na okres od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2004 r. przyznaje się dodatek wyrównawczy, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, na tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares) o wadze ponad 10 kg sztuka.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 tiret pierwsze i drugie maksymalną kwotę dodatku ustala się na 24 euro za tonę.

Artykuł 2

1.   Całkowita ilość kwalifikująca się do otrzymania dodatku wyrównawczego wynosi 26 353,548 ton tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares) o wadze ponad 10 kg sztuka.

2.   Sposób podziału całkowitej ilości między zainteresowane organizacje producentów określony jest w Załączniku.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 351 z 28.12.2002, str. 3.

(3)  Dz.U. L 293 z 10.11.2001, str. 11.


ZAŁĄCZNIK

Podział ilości tuńczyka kwalifikujących się do otrzymania dodatku wyrównawczego między organizacje producentów w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2004 r. zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, ze wskazaniem ilości w zależności od przyznanego dodatku.


(w tonach)

Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares) o wadze ponad 10 kg sztuka

Ilości objęte rekompensatą do 100 %

(art. 27 ust. 4 tiret pierwsze)

Ilości objęte rekompensatą do 50 %

(art. 27 ust. 4 tiret drugie)

Ogółem ilości objęte rekompensatą

(art. 27 ust. 4 tiret pierwsze i drugie)

Opagac

5 757,564

0

5 757,564

OPTUC

8 122,423

2 510,256

10 632,679

OP 42 (CAN)

0

0

0

Orthongel

9 004,949

958,356

9 963,305

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Wspólnota – ogółem

22 884,936

3 468,612

26 353,548


17.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1344/2005

z dnia 16 sierpnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na jabłka

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 33 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1555/96 (2) z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad stosowania dodatkowych należności przywozowych do owoców i warzyw przewiduje stosowanie nadzoru w odniesieniu do przywozu produktów określonych w jego załączniku. Nadzór ten jest stosowany zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 308d rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (3) z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

(2)

W celu zastosowania art. 5 ust. 4 Porozumienia w sprawie rolnictwa (4), zawartego w trakcie wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, i na podstawie ostatnich danych dotyczących lat 2002, 2003 i 2004, należy zmienić wartości progowe dodatkowych należności na jabłka.

(3)

W konsekwencji należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 1555/96.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZADZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1555/96 zastępuje się tekstem ujętym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 193 z 3.8.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 828/2005 (Dz. U. L 137 z 31.5.2005, str. 21).

(3)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 883/2005 (Dz.U. L 148 z 11.6.2005, str. 5).

(4)  Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 22.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Bez uszczerbku dla zasad interpretacji nomenklatury scalonej, opis oznaczenia towarów uznaje się za mający wartość indykatywną. Zakres zastosowania dodatkowych należności jest określony w ramach niniejszego załącznika zgodnie z zasięgiem kodów CN istniejących w momencie przyjęcia niniejszego rozporządzenia. W przypadku gdy przed kodem CN znajduje się »ex«, zakres zastosowania dodatkowych należności jest określony zasięgiem kodu CN oraz odpowiednim okresem stosowania.

Numer porządkowy

Kod CN

Oznaczenie towarów

Okres stosowania

Wartość progowa

(w tonach)

78.0015

ex 0702 00 00

Pomidory

— od 1 października do 31 maja

603 687

78.0020

— od 1 czerwca do 30 września

531 117

78.0065

ex 0707 00 05

Ogórki

— od 1 maja do 31 października

10 626

78.0075

— od 1 listopada do 30 kwietnia

10 326

78.0085

ex 0709 10 00

Karczochy

— od 1 listopada do 30 czerwca

2 071

78.0100

0709 90 70

Cukinie

— od 1 stycznia do 31 grudnia

65 658

78.0110

ex 0805 10 20

Pomarańcze

— od 1 grudnia do 31 maja

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Klementynki

— od 1 listopada do końca lutego

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarynki (wraz z tangerynami i satsumas); wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe

— od 1 listopada do końca lutego

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Cytryny

— od 1 czerwca do 31 grudnia

291 598

78.0160

— od 1 stycznia do 31 maja

50 374

78.0170

ex 0806 10 10

Winogrona deserowe

— od 21 lipca do 20 listopada

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Jabłka

— od 1 stycznia do 31 sierpnia

804 433

78.0180

— od 1 września do 31 grudnia

117 107

78.0220

ex 0808 20 50

Gruszki

— od 1 stycznia do 30 kwietnia

239 335

78.0235

— od 1 lipca do 31 grudnia

29 158

78.0250

ex 0809 10 00

Morele

— od 1 czerwca do 31 lipca

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Czereśnie

— od 21 maja do 10 sierpnia

54 213

78.0270

ex 0809 30

Brzoskwinie, włącznie z nektarynkami

— od 11 czerwca do 30 września

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Śliwki

— od 11 czerwca do 30 września

54 605”


17.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1345/2005

z dnia 16 sierpnia 2005 r.

w sprawie zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz w sektorze oliwy z oliwek

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku oliwy z oliwek i oliwek stołowych oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 827/68 (1), w szczególności jego art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 865/2004 ustanawia przepisy szczególne w odniesieniu do wydawania pozwoleń na przywóz w sektorze oliwy z oliwek. Należy przewidzieć pewne szczególne zasady stosowania dotyczące wydawania pozwoleń.

(2)

Przepisy niniejszego rozporządzenia uzupełniają przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (2).

(3)

W trosce o jasność i przejrzystość należy uchylić z dniem 1 listopada 2005 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1476/95 z dnia 28 czerwca 1995 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek (3).

(4)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2543/95 z dnia 30 października 1995 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz oliwy z oliwek (4) przewiduje obowiązkowy system wydawania pozwoleń na wywóz. Na mocy art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 865/2004 wydawanie pozwoleń na wywóz staje się środkiem uzupełniającym i zależnym od rozwoju rynku. Należy zatem uchylić również rozporządzenie (EWG) nr 2543/95 z dniem 1 listopada 2005 r.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Oliwy z Oliwek i Oliwek Stołowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz przewidzianego w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 865/2004.

2.   Przywóz do Wspólnoty dowolnego produktu objętego kodami CN 15091510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31, 1522 00 39 podlega obowiązkowi przedłożenia pozwolenia na przywóz.

Wnioski o pozwolenia, pozwolenia, a także wyciągi z pozwoleń sporządzane są na formularzach zgodnie ze wzorami znajdującymi się w załączniku 1 do rozporządzenia (WE) nr 1291/2000.

Artykuł 2

1.   W celu uzyskania możliwości korzystania ze szczególnego systemu przewidzianego w rozporządzeniach przyjętych dla realizacji porozumień zawartych między Wspólnotą i niektórymi krajami trzecimi wniosek o pozwolenie na przywóz oraz pozwolenie na przywóz zawierają w rubrykach 7 i 8 nazwę danego kraju trzeciego.

2.   Pozwolenie na przywóz nakłada obowiązek przywozu z danego kraju trzeciego produktu spełniającego warunki przewidziane w rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1, dla którego pozwolenie zostało wydane.

Artykuł 3

1.   Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 pozwolenia na przywóz są ważne przez 60 dni od daty faktycznego wydania.

2.   Wysokość zabezpieczenia w odniesieniu do pozwoleń na przywóz zostaje określona na 10 euro na 100 kg wagi netto.

Artykuł 4

1.   Państwa Członkowskie informują Komisję o ilościach, dla których wydano pozwolenia na przywóz, z wyszczególnieniem ilości i, w przypadkach określonych w art. 2 ust. 1, podają pochodzenie przywożonych produktów we wskazanych poniżej terminach:

a)

w odniesieniu do produktów, o których mowa w art. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 865/2004, najpóźniej piątego dnia każdego miesiąca dla okresu od 16 dnia do końca miesiąca poprzedzającego i najpóźniej 20 dnia każdego miesiąca dla okresu od 1 do 15 dnia trwającego miesiąca;

b)

w odniesieniu do produktów, o których mowa w art. 1 lit. b) i c), dla których zostało wydane pozwolenie na przywóz, w ciągu pierwszego miesiąca po zakończeniu każdego roku gospodarczego.

Jeżeli dane Państwo Członkowskie stwierdzi, że przywóz ilości objętych wnioskami o pozwolenie na przywóz, o które wnioskowano w tym Państwie stwarza ryzyko wystąpienia zakłóceń na rynku bezzwłocznie informuje o tym Komisję przekazując jej dane dotyczące ilości określonych zgodnie z ust. 1, ze wskazaniem ilości, dla których wnioskowano o pozwolenia, które nie zostały jeszcze wydane lub przyjęte oraz ilości, dla których pozwolenia zostały wydane w ciągu piętnastu ostatnich dni.

2.   Wszystkie informacje, o których mowa w ust. 1, w tym zawiadomienia o braku informacji podaje się zgodnie ze wzorem znajdującym się w Załączniku i należy je przesłać Komisji drogą elektroniczną.

Artykuł 5

Rozporządzenia (WE) nr 1476/95 i (WE) nr 2543/95 tracą moc.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 206 z 9.6.2004, str. 37.

(2)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1741/2004 (Dz.U. L 311 z 8.10.2004, str. 17).

(3)  Dz.U. L 145 z 29.6.1995, str. 35. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1081/2001 (Dz.U. L 149 z 2.6.2001, str. 17).

(4)  Dz.U. L 260 z 31.10.1995, str. 33. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 406/2004 (Dz.U. L 67 z 5.3.2004, str. 10).


ZAŁĄCZNIK

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 1345/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DG AGRI.C.2

SEKTOR OLIWY Z OLIWEK

 

Nadawca:

 

Data:

 

Okres:

 

Państwo Członkowskie:

 

Osoba kontaktowa:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

Odbiorca: DG AGRI.C.2 – agri-hort-prix-ho@cec.eu.int

 

Zawiadomienia w ciągu piętnastu dni:

Kategoria

Ilość

Kod CN (8-cyfrowy)

Kondycjonowanie (luzem lub w małych opakowaniach, 4-cyfrowe)

 

 

 

 

Ogółem/kategoria

 

 


Kategoria

Ilość

Kod CN (8-cyfrowy)

Kondycjonowanie (luzem lub w małych opakowaniach, 4-cyfrowe)

 

 

 

 

Ogółem/kategoria

 

 


17.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1346/2005

z dnia 16 sierpnia 2005 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2702/1999 z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 oraz art. 7 i 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W świetle doświadczenia zdobytego w ciągu ostatnich lat wydaje się konieczne dokonanie zmian w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2879/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich (2). W trosce o jasność i racjonalność należy uchylić wymienione rozporządzenie i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 2702/1999 przewiduje możliwość realizacji przez same organizacje proponujące niektórych części programów, wyboru organów wdrażających na dalszym etapie procedury, utrzymania poziomu wkładu wspólnotowego na poziomie stałym i nieprzekraczającym 50 % rzeczywistych kosztów każdego etapu programu. Należy przewidzieć zasady stosowania tych przepisów.

(3)

W trosce o prawidłowe zarządzanie należy przewidzieć utworzenie i regularne uaktualnianie wykazu produktów i rynków będących przedmiotem działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich, wyznaczenie władz krajowych odpowiedzialnych za stosowanie niniejszego rozporządzenia, jak również czas trwania programów.

(4)

W celu uniknięcia ryzyka zakłócenia konkurencji należy ustanowić zasady obowiązujące w zakresie odniesienia do szczególnego pochodzenia produktów będących przedmiotem kampanii informacyjnych i promocyjnych.

(5)

Należy określić procedurę składania programów i wyboru organu wdrażającego, zapewniającą szeroką konkurencję i swobodny przepływ usług, uwzględniając, w przypadku gdy organizacja proponująca jest podmiotem prawa publicznego, przepisy dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszącej się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi (3).

(6)

Należy ustalić kryteria wyboru programów przez Państwa Członkowskie oraz kryteria badania wybranych przez Komisję programów w sposób zapewniający stosowanie zasad wspólnotowych oraz skuteczność realizowanych działań. Po zbadaniu programów Komisja musi podjąć decyzję o zatwierdzeniu programów i określić związane z nimi budżety.

(7)

Właściwe jest, w celu ujednolicenia zasad wyboru organów wdrażających i selekcji programów, zastosowanie tych samych zasad dla działań realizowanych przez organizacje międzynarodowe, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2702/1999. Dla zachowania pewności prawnej, przesłania rozpowszechniane w ramach programów muszą być zgodne z prawodawstwem docelowych państw trzecich.

(8)

W celu zapewnienia efektywności działań Wspólnoty Państwa Członkowskie powinny zagwarantować, że zatwierdzone programy będą spójne z programami krajowymi i regionalnymi oraz że będą się one nawzajem uzupełniać.

(9)

W tym celu należy określić kryteria preferencyjne selekcji programów, tak aby zapewnić ich optymalne oddziaływanie.

(10)

W przypadku programów, w które zaangażowanych jest kilka Państw Członkowskich, należy określić działania zapewniające współpracę w zakresie składania i badania programów.

(11)

W trosce o prawidłowe zarządzanie finansami programy powinny określać zasady wkładu finansowego Państw Członkowskich i organizacji proponujących.

(12)

Różne zasady wykonywania zobowiązań powinny być przedmiotem umów zawieranych między zainteresowanymi a właściwymi władzami krajowymi, w rozsądnym terminie i w oparciu o wzory umów udostępnione Państwom Członkowskim przez Komisję.

(13)

W celu zapewnienia należytego wykonania umowy, podpisujący umowę powinien ustanowić zabezpieczenie na rzecz właściwych władz krajowych, równe 15 % wkładu Wspólnoty oraz zainteresowanych Państw Członkowskich. W związku z tym zabezpieczenie musi być ustanawiane w momencie składania wniosku o wypłatę zaliczki dla każdego okresu rocznego.

(14)

Należy określić kontrole przeprowadzane przez Państwa Członkowskie.

(15)

Należy określić, że realizacja działań przewidzianych w umowach stanowi zobowiązanie pierwotne w rozumieniu art. 20 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/1985 z dnia 22 lipca 1985 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych (4).

(16)

W związku z wymogami zarządzania budżetem, niezbędne jest określenie kar pieniężnych w przypadku wadliwego lub nieterminowego złożenia wniosku o przyznanie dopłaty pośredniej lub w przypadku opóźnienia w płatności ze strony Państw Członkowskich.

(17)

W trosce o prawidłowe zarządzanie finansami oraz w celu uniknięcia, by planowane płatności nie wyczerpały wkładu finansowego Wspólnoty, powodując brak salda do zapłaty, należy określić, że płatności zaliczkowe i różne dopłaty pośrednie nie mogą przekroczyć 80 % wkładu wspólnotowego oraz Państwa Członkowskiego. Z tego samego powodu wniosek o wypłatę salda powinien być dostarczony do właściwych władz krajowych w wyznaczonym terminie.

(18)

Państwa Członkowskie powinny dokonać weryfikacji całości materiałów informacyjnych i promocyjnych wykonanych w ramach programów. Należy ustanowić zasady wykorzystania tych materiałów po zakończeniu programów.

(19)

W świetle zdobytego doświadczenia oraz w celu monitorowania prawidłowej realizacji programów należy dokładnie określić zasady monitorowania prowadzonego przez grupę monitorującą powołaną do tego celu rozporządzeniem Rady (WE) nr 2702/1999.

(20)

Wydaje się konieczne, by Państwa Członkowskie przeprowadzały kontrolę realizacji działań oraz by Komisja była informowana o wynikach kontroli określonych w niniejszym rozporządzeniu. W trosce o prawidłowe zarządzanie finansami należy określić zasady współpracy między Państwami Członkowskimi, w przypadku gdy działania są realizowane w innym Państwie Członkowskim niż Państwo siedziby właściwych władz podpisujących umowę.

(21)

W celu skutecznej ochrony interesów finansowych Wspólnoty należy przyjąć odpowiednie środki zwalczania oszustw i rażących zaniedbań. W tym celu należy ustanowić zwroty i kary.

(22)

Należy określić w jasny sposób, by w przypadku programów wieloletnich, po zakończeniu każdego okresu rocznego, obowiązywało przedstawienie sprawozdania z oceny wewnętrznej, nawet jeżeli nie jest składany żaden wniosek o przyznanie płatności.

(23)

Stopa odsetek, do zapłaty których jest zobowiązany beneficjent płatności nienależnej, jest określana według stopy procentowej dla należności niespłaconych w dniu terminu ich płatności określonej w art. 86 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (5).

(24)

W celu ułatwienia przejścia od stosowania rozporządzenia (WE) nr 2879/2000 do niniejszego rozporządzenia należy podjąć działania przejściowe dla programów informacyjnych i promocyjnych, w odniesieniu do których decyzja o finansowaniu została podjęta przez Komisję przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

(25)

Działania określone w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Wspólnego Komitetu Zarządzającego ds. Promocji Produktów Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

Artykuł 1

Przedmiot i definicja

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 2702/1999, w szczególności w odniesieniu do przygotowania, wyboru, realizacji, finansowania i kontroli programów określonych w art. 7 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, jak również zasad mających zastosowanie do programów realizowanych za pośrednictwem organizacji międzynarodowej, określonych w art. 6 wymienionego rozporządzenia.

„Program” oznacza spójny zestaw działań o zakresie wystarczającym, aby przyczynić się do lepszego informowania na temat objętych nimi produktów oraz ich zbytu.

Artykuł 2

Wyznaczenie właściwych władz

Państwa Członkowskie wyznaczają właściwe władze odpowiedzialne za wdrożenie niniejszego rozporządzenia (zwane dalej „właściwymi władzami krajowymi”).

Państwa Członkowskie przekazują Komisji nazwy i szczegółowe dane wyznaczonych władz oraz powiadamiają ją o każdej zaistniałej zmianie.

Komisja upublicznia te informacje w odpowiedniej formie.

Artykuł 3

Czas trwania programów

Programy są realizowane przez okres przynajmniej jednego roku i nie dłużej niż przez trzy lata, licząc od dnia wejścia w życie umowy związanej z danym programem i określonej w art. 12 ust. 1.

Artykuł 4

Charakterystyka przesłań informacyjnych i promocyjnych rozpowszechnianych w ramach programów

1.   Każde przesłanie informacyjne lub promocyjne skierowane do konsumentów i innych grup docelowych w ramach programów (zwane dalej „przesłaniem”) jest oparte na istotnych cechach danego produktu lub jego właściwościach.

Przesłania te muszą być zgodne z prawodawstwem obowiązującym w państwach trzecich, do których są przeznaczone.

2.   Każde odwołanie się do pochodzenia produktu powinno być drugorzędne w stosunku do przesłania głównego przekazywanego w kampanii. Jednakże wskazanie pochodzenia produktu może być użyte w ramach danego działania informacyjnego lub promocyjnego, w przypadku gdy jest to oznaczenie dokonane na mocy przepisów wspólnotowych lub produkt typowy wykorzystywany jest do zilustrowania działań informacyjnych lub promocyjnych.

Artykuł 5

Wykaz produktów i rynków

Wykaz produktów i rynków określonych odpowiednio w art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 2702/1999 jest określony w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Jest on uaktualniany co dwa lata, najpóźniej dnia 31 grudnia.

Artykuł 6

Programy realizowane we współpracy z organizacjami międzynarodowymi

W przypadku zastosowania art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2702/1999, organizacje, o których mowa w wymienionym artykule, przedstawiają, na żądanie Komisji, propozycje programów planowanych na kolejny rok.

Warunki regulujące przyznawanie i wypłatę wkładu wspólnotowego, o którym mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2702/1999, są określone w umowie o udzielenie dotacji, zawartej między Wspólnotą a daną organizację międzynarodową.

ROZDZIAŁ 2

Wybór programów określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2702/1999

Artykuł 7

Przedstawienie i wstępny wybór programów przez Państwa Członkowskie

1.   W celu realizacji działań wchodzących w skład programów zainteresowane Państwo Członkowskie publikuje każdego roku zaproszenie do składania ofert.

Najpóźniej do dnia 31 marca organizacje branżowe lub międzybranżowe we Wspólnocie, reprezentujące sektor lub sektory, których to dotyczy, zwane dalej „organizacjami proponującymi”, składają programy Państwu Członkowskiemu.

Programy są przekładane w formacie określonym przez Komisję i dostępnym na jej stronie internetowej. Stanowi on załącznik do zaproszenia do składania ofert określonych w akapicie pierwszym.

2.   Przedstawione programy zgodnie z ust. 1 uwzględniają:

a)

przepisy prawa wspólnotowego dotyczącego tych produktów i ich marketingu;

b)

opis produktu określający kryteria wykluczenia, wyboru i przyznawania ogłaszane w tym celu przez zainteresowane Państwa Członkowskie.

Programy powinny być wystarczająco szczegółowe, by umożliwić ocenę ich zgodności ze stosowanym prawodawstwem oraz ocenę stosunku koszty/korzyści.

Państwa Członkowskie kontrolują programy według następujących kryteriów:

spójności pomiędzy proponowanymi strategiami a ustanowionymi celami,

wartości merytorycznej proponowanych środków działania,

ich prawdopodobnego wpływu i powodzenia prowadzących do wzrostu popytu na stosowne produkty,

zapewnienia efektywności i reprezentatywności organizacji proponujących,

zapewnienia efektywności proponowanego organu wdrażającego oraz o jego wymaganych możliwościach technicznych.

Państwa Członkowskie sporządzają tymczasowy wykaz programów wybieranych na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji, o której mowa w akapicie pierwszym lit. b), a także kryteriów określonych w akapicie trzecim.

3.   W celu realizacji tych programów każda organizacja proponująca wybiera jeden lub kilka organów wdrażających w drodze konkurencyjnej procedury zatwierdzonej przez Państwo Członkowskie. W przypadku gdy wybór został dokonany przed złożeniem programu, organ wdrażający może uczestniczyć w jego przygotowaniu.

4.   W przypadku planowania programu angażującego kilka Państw Członkowskich, Państwa Członkowskie współpracują ze sobą w celu dokonania wyboru programów oraz Państwa Członkowskiego koordynującego. Podejmują się one w szczególności uczestniczenia w finansowaniu tych programów zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz stworzenia między nimi współpracy administracyjnej w celu ułatwienia monitorowania, realizacji i kontroli wymienionego programu.

5.   Każde Państwo Członkowskie zapewnia, że podejmowane przez nie działania w skali krajowej lub regionalnej są zgodne z działaniami częściowo finansowanymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 2702/1999, a także że przedstawione programy są komplementarne w stosunku do programów krajowych lub regionalnych.

Artykuł 8

Pierwszeństwo w selekcji programów

1.   W przypadku gdy programy, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) 2702/1999, są przedstawione przez więcej niż jedno Państwo Członkowskie, pierwszeństwo przyznaje się programom kładącym nacisk na takie aspekty, jak jakość, wartość odżywcza czy bezpieczeństwo produktów Wspólnoty.

2.   W przypadku programów będących przedmiotem zainteresowania ze strony jednego Państwa Członkowskiego bądź dotyczących pojedynczego produktu, pierwszeństwo przyznaje się programom kładącym nacisk na interes Wspólnoty, w szczególności w odniesieniu do jakości, wartości odżywczej, bezpieczeństwa i reprezentatywności produkcji rolniczej i żywnościowej UE.

Artykuł 9

Wybór programów przez Komisję

1.   Corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, Państwa Członkowskie przekazują Komisji wykaz określony w art. 7 ust. 2 zawierając, w stosownych przypadkach, wykaz wybranych organów wdrażających, jeżeli zostały one wybrane zgodnie z art. 7 ust. 3 oraz kopie programów.

W przypadku programów angażujących kilka Państw Członkowskich, informacja ta jest przekazywana poprzez wspólne porozumienie między zainteresowanymi Państwami Członkowskimi.

2.   W przypadku stwierdzenia niezgodności całości lub części przedstawianego programu z przepisami wspólnotowymi lub kryteriami określonymi w art. 7 ust. 2, Komisja informuje zainteresowane Państwo lub Państwa Członkowskie, w terminie 60 dni kalendarzowych od otrzymania wstępnego wykazu określonego w art. 7 ust. 2, o niezakwalifikowaniu się całości lub części danego programu.

3.   Zgodnie z art. 7 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 2702/1999 Państwa Członkowskie przekazują Komisji poprawione programy w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji określonej w ust. 2 niniejszego artykułu.

Po sprawdzeniu poprawionych programów Komisja podejmuje decyzję do dnia 30 listopada, które z programów może współfinansować w ramach budżetów przewidywanych, o których mowa w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z procedurą określoną w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2702/1999.

4.   Organizacja(-e) proponująca(-e) odpowiada(-ją) za prawidłowe wykonanie wybranego programu i zarządzanie nim.

Artykuł 10

Zatwierdzenie organów wdrażających

1.   Wybór organu wdrażającego zgodnie z art. 7 ust. 3 jest zatwierdzany przez Państwo Członkowskie, które informuje o tym Komisję przed podpisaniem umowy określonej w art. 12 ust. 1.

Państwo Członkowskie upewnia się, czy wybrany organ wdrażający dysponuje niezbędnymi środkami finansowymi i technicznymi, zapewniającymi najbardziej skuteczne wdrażanie działań zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2702/1999. Informuje Komisję o stosowanej w tym celu procedurze.

2.   Organizacja proponująca może realizować niektóre części programu, jak przewidziano w art. 7 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2702/1999, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

proponowana realizacja jest zgodna z przepisami art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2702/1999;

b)

organizacja proponująca posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w realizacji tego typu działań;

c)

część programu realizowana przez organizację proponującą nie przekracza 50 % jego całkowitego kosztu, z wyłączeniem należycie uzasadnionych przypadków wyjątkowych i po otrzymaniu na to pisemnej zgody Komisji;

d)

organizacja proponująca zapewnia, że koszt działań, które zamierza zrealizować, nie przekracza normalnych stawek rynkowych.

Państwo Członkowskie kontroluje, czy powyższe warunki są spełnione.

3.   W przypadku gdy organizacją proponującą jest podmiot prawa publicznego w rozumieniu art. 1 lit. b) akapit drugi dyrektywy 92/50/EWG, Państwa Członkowskie podejmują niezbędne działania, by instytucja zamawiająca zapewniała przestrzeganie przepisów wymienionej dyrektywy.

Przepisy dyrektywy 92/50/EWG stosuje się także do działań określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2702/1999.

ROZDZIAŁ 3

Zasady finansowania programów

Artykuł 11

Wkład finansowy

1.   Wkład finansowy Wspólnoty jest wypłacany zainteresowanym Państwom Członkowskim.

2.   W przypadku gdy w finansowaniu danego programu uczestniczy kilka Państw Członkowskich, przypadająca im część uzupełnia wkład finansowy organizacji proponującej utworzonej na terenie każdego z tych Państw. Bez uszczerbku dla art. 9 rozporządzenia (WE) nr 2702/1999, finansowanie Wspólnoty nie przekracza w tym wypadku 50 % całkowitych kosztów programu.

3.   Szczegóły wkładów finansowych przewidzianych w art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 2702/1999 powinny być ujęte w programie przedstawionym Komisji.

Artykuł 12

Zawieranie umów i ustanawianie zabezpieczeń

1.   Od momentu przyjęcia decyzji Komisji określonej w art. 9 ust. 3, każda organizacja proponująca jest informowana przez Państwo Członkowskie o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.

Państwa Członkowskie zawierają umowy z wybranymi organizacjami proponującymi w terminie 90 dni kalendarzowych od przekazania im decyzji Komisji, o której mowa w art. 9 ust. 3. Po upływie tego terminu żadna umowa nie może być zawarta bez uprzedniej zgody Komisji.

2.   Państwa Członkowskie korzystają ze wzorów umów udostępnionych przez Komisję.

We właściwych przypadkach Państwa Członkowskie mogą dokonać zmiany niektórych warunków zawartych we wzorach umów, uwzględniając przepisy krajowe, jedynie w zakresie, w jakim nie narusza to prawodawstwa wspólnotowego.

3.   Obie strony mogą zawrzeć umowę dopiero wówczas, gdy organizacja proponująca złoży na rzecz Państwa Członkowskiego zabezpieczenie równe 15 % maksymalnego rocznego wkładu finansowego Wspólnoty i zainteresowanego Państwa Członkowskiego, na warunkach przewidzianych w tytule III rozporządzenia (EWG) nr 2220/85, w celu zagwarantowania należytego wykonania umowy.

Jednakże, jeżeli organizacja podpisująca umowę jest podmiotem prawa publicznego lub jeżeli działa pod nadzorem takiego podmiotu, właściwe władze krajowe mogą zaakceptować przedstawienie pisemnego zabezpieczenia ze strony podmiotu nadzorującego pokrywające wartość procentową określoną w pierwszym akapicie pod warunkiem, że podmiot ten zobowiąże się do:

a)

sprawdzenia prawidłowego wywiązywania się z przyjętych zobowiązań; i

b)

prawidłowego wykorzystania otrzymanych kwot w celu wywiązywania się z przyjętych zobowiązań.

Dowód złożenia tego zabezpieczenia powinien być przedstawiony Państwu Członkowskiemu przed upływem terminu określonego w ust. 1.

4.   Podstawowym wymogiem w rozumieniu art. 20 rozporządzenia (EWG) nr 2220/85 jest realizacja działań przewidzianych w umowie.

5.   Państwo Członkowskie bezzwłocznie przekazuje Komisji kopię umowy oraz dowód złożenia zabezpieczenia.

Państwo Członkowskie przekazuje także Komisji kopię umowy zawartej przez wybraną organizację proponującą z organem wdrażającym. Ostatnia z wymienionych umów powinna zawierać zobowiązanie organu wdrażającego do poddania się kontrolom określonym w art. 21.

Artykuł 13

Ustalenia dotyczące wypłaty zaliczek

1.   W terminie 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy określonej w art. 12 ust. 1 oraz w przypadku programów wieloletnich w terminie 30 dni od początku każdego 12-miesięcznego okresu organizacja podpisująca umowę może złożyć do Państwa Członkowskiego wniosek o wypłatę zaliczki wraz z dowodem złożenia zabezpieczenia określonym w ust. 3 niniejszego artykułu. Po upływie tego terminu nie będą przyjmowane wnioski o wypłatę zaliczki.

Każda z płatności zaliczkowych stanowi maksymalnie 30 % kwoty rocznego wkładu wspólnotowego oraz wkładu zainteresowanych Państw Członkowskich, określonych odpowiednio w art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 2702/1999.

2.   Państwo Członkowskie wypłaca zaliczkę w terminie 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku o wypłatę zaliczki. Z wyłączeniem działania siły wyższej, w przypadku dokonania płatności po terminie, kwotę zaliczki miesięcznej zwróconą przez Komisję Państwu Członkowskiemu należy zmniejszyć zgodnie z przepisami przewidzianymi w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 296/1996 (6).

3.   Zaliczka zostanie wypłacona pod warunkiem złożenia przez organizację podpisującą umowę zabezpieczenia na rzecz Państwa Członkowskiego równego 110 % tej zaliczki, na warunkach przewidzianych w tytule III rozporządzenia (EWG) nr 2220/85. Państwo Członkowskie przekazuje bezzwłocznie Komisji kopię każdego wniosku o wypłatę zaliczki i dowód złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.

Jednakże, jeżeli organizacja podpisująca umowę jest podmiotem prawa publicznego lub jeżeli działa pod nadzorem takiego podmiotu, właściwe władze krajowe mogą zaakceptować przedstawienie pisemnego zabezpieczenia ze strony podmiotu nadzorującego pokrywające wartość procentową określoną w akapicie pierwszym, pod warunkiem że podmiot nadzorujący zobowiąże się do wypłaty kwoty objętej zabezpieczeniem, w przypadku gdy nie ustalono uprawnienia do wypłaconej zaliczki.

Artykuł 14

Dopłaty pośrednie

1.   Wnioski o dopłaty pośrednie wkładu wspólnotowego oraz wkładu Państw Członkowskich są składane przez organizacje proponujące do Państw Członkowskich przed zakończeniem miesiąca następującego po zakończeniu każdego 3-miesięcznego okresu liczonego od daty podpisania umowy określonej w art. 12 ust. 1.

Wnioski te obejmują płatności dokonywane w danym kwartale i powinno być do nich dołączone podsumowanie finansowe, kopie stosownych dokumentów towarzyszących oraz pośrednie sprawozdanie z wykonania umowy w danym kwartale (zwane dalej „sprawozdaniem kwartalnym”). W przypadku braku płatności lub niepodejmowania działań w danym kwartale, dokumenty te są przekazywane właściwym władzom krajowym w terminie określonym w akapicie pierwszym.

Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, opóźnione złożenie wniosku o dopłatę pośrednią wraz z załączonymi dokumentami towarzyszącymi określonymi w akapicie drugim powoduje zmniejszenie płatności o 3 % za każdy pełny miesiąc opóźnienia.

2.   Wypłata dopłat pośrednich jest dokonywana pod warunkiem sprawdzenia przez Państwo Członkowskie dokumentów określonych w ust. 1 akapit drugi.

3.   Wypłacone dopłaty pośrednie oraz wypłacone zaliczki określone w art. 13 nie mogą przekroczyć łącznie 80 % sumy rocznego wkładu Wspólnoty i zainteresowanych Państw Członkowskich, określone odpowiednio w art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 2702/1999. Po osiągnięciu tego poziomu nie mogą być składane żadne kolejne wnioski o dopłatę pośrednią.

Artykuł 15

Wypłata salda

1.   Wnioski o wypłatę salda są składane przez organizację proponującą do Państwa Członkowskiego w terminie czterech miesięcy od daty zakończenia rocznych działań przewidzianych w umowie określonej w art. 12 ust. 1.

Aby wniosek był dopuszczony, powinno być do niego załączone sprawozdanie, zwane dalej „sprawozdaniem rocznym”, składające się z:

a)

podsumowania wykonanych prac oraz oceny osiągniętych wyników stwierdzanych w dniu sporządzania sprawozdania;

b)

podsumowania finansowego, ukazującego wydatki planowane i poniesione.

Do sprawozdania rocznego dołączone są faktury i dokumenty towarzyszące dotyczące dokonanych płatności.

Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, opóźnione złożenie wniosku o wypłatę salda powoduje zmniejszenie płatności o 3 % za każdy pełny miesiąc opóźnienia.

2.   Wypłata salda jest dokonywana pod warunkiem sprawdzenia przez Państwo Członkowskie faktur i dokumentów określonych w ust. 1 akapit trzeci.

W przypadku, gdy wymóg główny określony w art. 12 ust. 4 nie jest w pełni spełniony, wypłacane saldo jest obniżane proporcjonalnie.

Artykuł 16

Wypłaty przez Państwo Członkowskie

Państwo Członkowskie dokonuje wypłat przewidzianych w art. 14 i 15 w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku o wypłatę.

Termin ten może jednak ulec zawieszeniu, w dowolnym momencie 60-dniowego okresu trwającego od chwili pierwszego zarejestrowania wniosku o wypłatę, w drodze powiadomienia organizacji podpisującej umowę będącej wierzycielem o niedopuszczeniu jej wniosku, ze względu na niekwalifikowalność wnioskowanej kwoty, brak poparcia wniosku wymaganymi dowodami dla wszystkich wniosków uzupełniających lub też uznanie przez Państwo Członkowskie konieczności otrzymania informacji uzupełniających lub przeprowadzenia kontroli. Termin wypłaty zaczyna trwać ponownie od dnia otrzymania wymaganych informacji lub od dnia dokonania przez Państwo Członkowskie kontroli, które powinny zostać odpowiednio nadesłane lub dokonane w terminie 30 dni kalendarzowych od chwili powiadomienia.

Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, opóźnienie wypłaty pociąga za sobą redukcję kwoty miesięcznej zaliczki wypłacanej przez Komisję Państwu Członkowskiemu zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 296/96.

Artykuł 17

Zabezpieczenia

1.   Zabezpieczenie określone w art. 13 ust. 3 jest zwalniane pod warunkiem ustanowienia przez zainteresowane Państwo Członkowskie ostatecznego uprawnienia do wypłaconej zaliczki.

2.   Zabezpieczenia wykonania umowy określone w art. 12 ust. 3 powinno pozostać ważne do wypłaty salda i jest zwalniane na podstawie pisma zwalniającego wydanego przez właściwe władze krajowe.

Zwolnienie zabezpieczenia wykonania umowy odbywa się w terminie i na warunkach określonych w art. 16 w odniesieniu do wypłaty salda.

3.   Przepadłe zabezpieczenia oraz nałożone kary są odejmowane od kwoty wydatków współfinansowanych przez Wspólnotę i deklarowanych wobec Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR).

Artykuł 18

Dokumenty do przekazania Komisji

1.   Sprawozdanie roczne jest przedstawiane po zakończeniu każdej fazy rocznej, nawet jeżeli żaden wniosek o wypłatę salda nie został złożony.

2.   W terminie 30 dni kalendarzowych po wypłacie salda rocznego, o którym mowa w art. 15 ust. 2, Państwo Członkowskie przesyła Komisji sprawozdanie roczne określone w art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) i b).

3.   Państwo Członkowskie przesyła Komisji dwa razy w roku sprawozdania kwartalne wymagane przy dopłatach pośrednich zgodnie z art. 14.

Pierwsze i drugie sprawozdanie kwartalne jest wysyłane w terminie 60 dni kalendarzowych od otrzymania przez Państwo Członkowskie drugiego sprawozdania, a trzecie i czwarte łącznie ze sprawozdaniem rocznym określonym w ust. 2 niniejszego artykułu.

Sprawozdanie roczne dotyczące minionego roku może zawierać sprawozdanie kwartalne dotyczące czwartego kwartału.

4.   W terminie 30 dni kalendarzowych od wypłaty salda, Państwo Członkowskie przesyła Komisji bilans finansowy wydatków poniesionych w ramach umowy, przedstawiony zgodnie z formą zaleconą przez Komisję i przesłaną Państwom Członkowskim. Do bilansu należy załączyć uzasadnioną opinię Państwa Członkowskiego na temat wykonania zadań zaplanowanych w ramach zakończonej fazy.

Bilans poświadcza ponadto, że w świetle kontroli przeprowadzonych zgodnie z art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 2 całość wydatków można uznać za kwalifikowane zgodnie z warunkami umowy.

ROZDZIAŁ 4

Monitorowanie i kontrole

Artykuł 19

Wykorzystanie materiałów

1.   Państwa Członkowskie kontrolują, czy materiały informacyjne i promocyjne opracowane i wykorzystywane w ramach programów korzystających z finansowania na mocy niniejszego rozporządzenia są zgodne z przepisami wspólnotowymi.

Przekazują one Komisji zatwierdzone materiały.

2.   Materiał opracowany i finansowany w ramach programu określonego w ust. 1, włączając opracowania graficzne, wizualne i audiowizualne, jak również strony internetowe, może być przedmiotem późniejszego wykorzystywania na podstawie wcześniejszej pisemnej zgody Komisji, zainteresowanych organizacji proponujących oraz Państw Członkowskich uczestniczących w finansowaniu programów, z uwzględnieniem praw stron podpisujących umowę wynikających z prawa krajowego, któremu podlega umowa.

Artykuł 20

Monitorowanie programów

1.   Grupa Monitorująca przewidziana w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 zbiera się regularnie w celu monitorowania postępu w realizacji różnych programów korzystających z finansowania na mocy niniejszego rozporządzenia.

W tym celu Grupa Monitorująca powinna być informowana o harmonogramie planowanych działań, w każdym programie, sprawozdaniach kwartalnych i rocznych oraz wynikach kontroli przeprowadzonych zgodnie z art. 14, 15 i 21 niniejszego rozporządzenia.

Grupie Monitorującej przewodniczy przedstawiciel zainteresowanego Państwa Członkowskiego. W przypadku programów angażujących kilka Państw Członkowskich, Grupie Monitorującej przewodniczy przedstawiciel wyznaczony przez zainteresowane Państwa Członkowskie.

2.   Urzędnicy Komisji i inni pracownicy mogą uczestniczyć w działaniach organizowanych w ramach programu korzystającego z finansowania na mocy niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 21

Kontrole przeprowadzane przez Państwa Członkowskie

1.   Dane Państwo Członkowskie określa najbardziej odpowiednie środki do przeprowadzenia kontroli programów i działań korzystających z finansowania na mocy niniejszego rozporządzenia.

Opisane kontrole przeprowadzane są co roku w odniesieniu do co najmniej 20 % programów zakończonych w trakcie poprzedniego roku, obejmując minimum 2 programy, i odnoszą się do co najmniej 20 % budżetu programów zakończonych podczas poprzedniego roku. Selekcja programów dla doboru próby jest dokonywana na podstawie analizy ryzyka.

Państwo Członkowskie przekazuje Komisji sprawozdanie dla każdego poddanego kontroli programu, przedstawiając w nim wyniki przeprowadzonych kontroli oraz wykryte nieprawidłowości. Sprawozdanie to jest przekazywane bezzwłocznie po jego sporządzeniu.

2.   W szczególności w drodze kontroli technicznych i księgowych dokonywanych w siedzibach organizacji podpisującej umowę i organu wdrażającego Państwo Członkowskie podejmuje kroki konieczne do sprawdzenia, czy:

a)

przekazane informacje i dokumenty towarzyszące są dokładne;

b)

wszystkie zobowiązania przewidziane w umowie, o której mowa w art. 12 ust. 1, zostały wypełnione.

Bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia Rady (EWG) nr 595/91 (7), Państwa Członkowskie informują Komisję w jak najkrótszym terminie o każdej nieprawidłowości stwierdzonej w trakcie kontroli.

3.   W przypadku programów angażujących kilka Państw Członkowskich, podejmują one niezbędne działania do koordynacji przeprowadzanych kontroli oraz informują o nich Komisję.

4.   Komisja może, w dowolnym momencie, uczestniczyć w kontrolach określonych w ust. 1, 2 i 3. W tym celu właściwe władze krajowe Państw Członkowskich przekazują Komisji, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem kontroli, tymczasowy harmonogram kontroli planowanych do przeprowadzenia przez Państwo Członkowskie.

Komisja może również przeprowadzić kontrole dodatkowe, jakie uzna za stosowne.

Artykuł 22

Odzyskiwanie nienależnych płatności

1.   W przypadku nienależnej płatności beneficjent zwraca kwestionowaną kwotę powiększoną o odsetki obliczane za okres, jaki upłynął między płatnością a zwrotem przez beneficjenta.

Odsetki ustala się zgodnie z art. 86 ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002.

2.   Zwracane kwoty i odsetki są wpłacane agencjom lub departamentom płatniczym i potrącane przez nie od wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, proporcjonalnie do wkładu finansowego Wspólnoty.

Artykuł 23

Kary

1.   W przypadku oszustwa lub rażącego zaniedbania organizacja proponująca dokonuje zwrotu w wysokości dwukrotności różnicy między kwotą pierwotnie wypłaconą a kwotą faktycznie należną.

2.   Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 2988/95 (8) ograniczenia i wyłączenia podjęte w ramach tego rozporządzenia nie naruszają sankcji dodatkowych określonych w innych przepisach prawa wspólnotowego lub krajowego.

ROZDZIAŁ 5

Uchylenie, przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 24

Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 2879/2000

Rozporządzenie (WE) nr 2879/2000 zostaje uchylone. Jednak przepisy wymienionego rozporządzenia stosuje się nadal w przypadku programów informacyjnych i promocyjnych, o finansowaniu których Komisja podjęła decyzję przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Odniesienia do uchylonego rozporządzenia należy traktować jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 25

Przepisy przejściowe

1.   Dla roku 2005, poza datą przewidzianą w art. 7 ust. 1 akapit drugi, ostateczna data przedstawienia programów wyznaczona jest na dzień 31 października 2005 r.

2.   Niezależnie od art. 9 ust. 1 akapit pierwszy, w roku 2005 dla programów złożonych nie później niż dnia 31 października ostateczną datą przekazywania Komisji tymczasowego wykazu programów jest dzień 15 grudnia 2005 r.

3.   Niezależnie od art. 9 ust. 3, w roku 2005 Komisja podejmie decyzję, o której mowa we wskazanym ustępie, nie później niż dnia 28 lutego 2006 r.

Artykuł 26

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U L 327 z 21.12.1999, str. 7. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2060/2004 (Dz.U. L 357 z 2.12.2004, str. 3).

(2)  Dz.U L 333 z 29.12.2000, str. 63. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 67/2005 (Dz.U. L 14 z 18.1.2005, str. 5).

(3)  Dz.U. L 209 z 24.7.1992, str. 1. Dyrektywa uchylona z dniem 31 stycznia 2006 r. dyrektywą 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114).

(4)  Dz.U. L 205 z 3.8.1985, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 673/2004 (Dz.U. L 105 z 14.4.2004, str. 17).

(5)  Dz.U L 357 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1261/2005 (Dz.U. L 201 z 2.8.2005, str. 3).

(6)  Dz.U. L 39 z 17.2.1996, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 605/2005 (Dz.U. L 100 z 20.4.2005, str. 11).

(7)  Dz.U. L 67 z 14.3.1991, str. 11.

(8)  Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

1.   Wykaz państw trzecich, w których można prowadzić działania promocyjne:

A.   PAŃSTWA

 

Republika Południowej Afryki

 

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

 

Australia

 

Bośnia i Hercegowina

 

Bułgaria

 

Chiny

 

Korea Południowa

 

Chorwacja

 

Indie

 

Japonia

 

Norwegia

 

Nowa Zelandia

 

Rumunia

 

Rosja

 

Serbia i Czarnogóra (1)

 

Szwajcaria

 

Turcja

 

Ukraina

B.   OBSZARY GEOGRAFICZNE

 

Afryka Północna

 

Ameryka Północna

 

Ameryka Łacińska

 

Azja Południowo-Wschodnia

 

Bliski i Środkowy Wschód

2.   Wykaz produktów mogących być przedmiotem działań promocyjnych w państwach trzecich:

Świeża, schłodzona lub mrożona wołowina, cielęcina i wieprzowina; przetwory spożywcze oparte na tych składnikach

Wysokiej jakości mięso drobiowe

Przetwory mleczne

Oliwa z oliwek i oliwki deserowe

Wina stołowe z oznaczeniem geograficznym, wysokiej jakości wina psr

Napoje spirytusowe z oznaczeniami geograficznymi lub o zastrzeżonym, tradycyjnym opisie

Świeże owoce i warzywa, a także przetwory owocowe i warzywne

Przetwory ze zbóż i ryżu

Włókno lniane

Żywe rośliny i produkty ogrodnictwa ozdobnego

Produkty objęte chronioną nazwą pochodzenia produktu (PDO), chronionym oznaczeniem geograficznym (PGI) lub gwarantowane tradycyjne specjalności (TSG) zgodnie z rozporządzeniami Rady (EWG) nr 2081/92 (2) lub rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2082/92 (3)

Produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2092/91 (4).


(1)  Wraz z Kosowem, pod nadzorem Narodów Zjednoczonych, zgodnie z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa z dnia 10 czerwca 1999 r.

(2)  Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1.

(3)  Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 9.

(4)  Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1.


17.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/26


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1347/2005

z dnia 16 sierpnia 2005 r.

zmieniające po raz pięćdziesiąty pierwszy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 drugie tiret,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz właściwych organów, do których należy wysłać wnioski o informacje dotyczące środków nałożonych na mocy tego rozporządzenia.

(2)

Niemcy, Litwa, Niderlandy oraz Szwecja wystąpiły z wnioskiem o zmianę danych adresowych swoich właściwych organów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w następnego dnia po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest stosowane bezpośrednio we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1278/2005 (Dz.U. L 202 z 3.8.2005, str. 34).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Dane adresowe w pozycji „Niemcy” zastępuje się następującymi danymi:

„—

w sprawie zamrożenia funduszy:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel.: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

w sprawie zamrożenia środków finansowych:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49-6196) 908-0

Fax: (49-6196) 908-800”

2)

Dane adresowe w pozycji „Litwa” zastępuje się następującymi danymi:

„Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel.: (370-5) 236 25 16

Fax: (370-5) 231 30 90”

3)

Dane adresowe w pozycji „Niderlandy” zastępuje się następującymi danymi:

„Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Niderlandy

Tel.: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84”

4)

Dane adresowe w pozycji „Szwecja” zastępuje się następującymi danymi:

„Artykuł 2a

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tel.: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89

Artykuł 4

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tel.: (46-8) 401 90 00

Fax: (46-8) 401 99 00

Artykuł 5

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel.: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35”


17.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/28


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1348/2005

z dnia 16 sierpnia 2005 r.

ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 4088/87 z dnia 21 grudnia 1987 r. ustalające warunki stosowania preferencyjnych stawek celnych w przywozie niektórych kwiatów pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2 ust. 2 i art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 4088/87 przewiduje, iż wspólnotowe ceny przywozu i wspólnotowe ceny producenta są ustalane co piętnaście dni dla goździków jednokwiatowych (bloom), goździków wielokwiatowych (spray), róż wielkokwiatowych i róż drobnokwiatowych i mają zastosowanie przez dwa tygodnie. Zgodnie z art. 1b rozporządzenia Komisji (EWG) nr 700/88 z dnia 17 marca 1988 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych kwiatów pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii, Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy (2) ceny są ustalone dla okresu dwóch kolejnych tygodni na podstawie ważonych danych, dostarczonych przez Państwa Członkowskie.

(2)

Istotne jest, aby ceny te zostały bezzwłocznie ustalone, żeby móc określić, jakie należności celne należy stosować.

(3)

Z uwagi na przystąpienie Cypru do Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r. w przyszłości nie należy ustalać cen przywozu odnośnie do tego państwa.

(4)

Podobnie nie należy też już ustalać cen przywozu względem Izraela, Maroka, Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, biorąc pod uwagę porozumienia zatwierdzone decyzją Rady 2003/917/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych oraz zastąpienia protokołów 1 i 2 do Układu o stowarzyszeniu między WE a Izraelem (3), 2003/914/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych oraz zastąpienia protokołów 1 i 3 do Układu o stowarzyszeniu między WE a Marokiem (4) oraz 2005/4/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, dotyczącego wzajemnych środków liberalizacji oraz zastąpienia protokołów 1 i 2 do Przejściowego układu stowarzyszeniowego pomiędzy WE a Autonomią Palestyńską (5).

(5)

Komisja powinna przyjąć omawiane środki w odstępie czasowym między zebraniami Komitetu Zarządzającego ds. Żywych Roślin i Produktów Kwiatowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków jednokwiatowych (bloom), goździków wielokwiatowych (spray), róż wielkokwiatowych i róż drobnokwiatowych, określone w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 4088/87, ustalone są w Załączniku do niniejszego rozporządzenia na okres od 18 do 30 sierpnia 2005 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 382 z 31.12.1987, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1300/97 (Dz.U. L 177 z 5.7.1997, str. 1).

(2)  Dz.U. L 72 z 18.3.1988, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2062/97 (Dz.U. L 289 z 22.10.1997, str. 1).

(3)  Dz.U. L 346 z 31.12.2003, str. 65.

(4)  Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 117.

(5)  Dz.U. L 2 z 5.1.2005, str. 4.


ZAŁĄCZNIK

(EUR/100 sztuk)

Okres: od 18 do 30 sierpnia 2005 r.

Wspólnotowe ceny producenta

Goździki jednokwiatowe

(bloom)

Goździki wielokwiatowe

(spray)

Róże wielkokwiatowe

Róże drobnokwiatowe

 

19,76

13,79

29,89

11,63

Wspólnotowe ceny przywozu

Goździki jednokwiatowe

(bloom)

Goździki wielokwiatowe

(spray)

Róże wielkokwiatowe

Róże drobnokwiatowe

Jordania