ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 207

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
10 sierpnia 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1300/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2005 w odniesieniu do śledzi, makreli, ostroboków, solioraz statków dokonujących nielegalnych połowów

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1302/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1303/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES II i IV (wody terytorialne Wspólnoty) przez statki pływające pod banderą Francji

13

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1304/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w strefie ICES Vb (wody Wysp Owczych) przez statki pływające pod banderą Francji

15

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktu z kukurydzy (Zea Mays L., linia MON 863) genetycznie zmodyfikowanej w celu uzyskania odporności na kukurydzianą stonkę korzeniową (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2950)  ( 1 )

17

 

*

Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/240/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2985)

20

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

10.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1300/2005

z dnia 3 sierpnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2005 w odniesieniu do śledzi, makreli, ostroboków, solioraz statków dokonujących nielegalnych połowów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 27/2005 (2) ustala wielkości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe.

(2)

Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa Morza Bałtyckiego (IBSFC) przyjęła we wrześniu 2004 r. zalecenie w sprawie zwiększenia na rok 2004 wielkości dopuszczalnych połowów śledzia w jednostce zarządzania 3 o 10 000 ton, co dałoby Finlandii dodatkowe 8 199 ton wielkości dopuszczalnych połowów śledzia. Zalecenie to nie zostało włączone do prawodawstwa Wspólnoty. W następstwie tego Finlandia przekroczyła swoją kwotę o 7 856 ton w roku 2004 w związku z tym, że nie przyznano jej dodatkowych ton. W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 776/2005 z 19 maja 2005 r. dostosowującym określone kwoty połowowe na rok 2005 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającym dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (3), fińska kwota dla śledzia na rok 2005 została zmniejszona o 7 856 ton z powodu tego przekroczenia. W związku z tym, fińska kwota dla śledzia w podrejonie 30–31 powinna zostać zwiększona o 7 856 ton biorąc pod uwagę, że zmniejszenie wynikało z faktu, że zalecenie IBSFC nie zostało włączone do prawodawstwa Wspólnoty. Zmiana ta nie zwiększy ilości śledzia złowionego przez Finlandię w roku 2005.

(3)

Ogólny dopuszczalny połów (TAC) przyjęty dla makreli w obszarze zarządzania IIa (wody inne niż wody WE), Vb (wody WE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV powinien obejmować wody WE i wody międzynarodowe Vb w celu uniknięcia błędnych sprawozdań. W związku z tym, obszar zarządzania powinien zostać odpowiednio zmieniony.

(4)

TAC przyjęty dla ostroboków w obszarze zarządzania Vb (wody WE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV powinien obejmować wody WE i wody międzynarodowe Vb w celu uniknięcia błędnych sprawozdań. W związku z tym, obszar zarządzania powinien zostać odpowiednio zmieniony.

(5)

W świetle nowych informacji naukowych, TAC dla soli zwyczajnej może zostać zwiększony do 900 ton w obszarze zarządzania IIIa, IIIb, c, d (wody WE). TAC powinien w związku z tym zostać odpowiednio zmieniony.

(6)

W roku 2005 powinny zostać wprowadzone środki uzupełniające, aby umożliwić ważenie śledzi, makreli i ostroboków po przetransportowaniu z portu wyładunku.

(7)

Zgodnie z uzgodnionym zapisem wniosków konsultacji w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Norwegią na rok 2005, Strony mają dostęp do połowów 50 000 ton ich odpowiednich kwot śledzia z Morza Północnego w wodach rejonu IVa i IVb drugiej Strony. Kwoty te mogą zostać zwiększone o 10 000 ton, jeżeli zostanie to wnioskowane. Pismem z dnia 29 czerwca 2005 r., Norwegia zgłosiła taki wniosek. Wspólnota złożyła podobny wniosek w dniu 20 lipca 2005 r. W związku z tym należy wprowadzić te zmiany do prawodawstwa wspólnotowego.

(8)

W maju 2005 r. Komisja Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC) przyjęła zalecenie umieszczenia kilku statków na liście statków, w stosunku do których potwierdzono, że dokonywały nielegalnych, niezgłoszonych i nieuregulowanych połowów. Zalecenie w sprawie środków, jakie mają być zastosowane wobec tych statków, zostało przyjęte w lutym 2004 r. Powinno zapewnić się wprowadzenie wymienionego zalecenia do wspólnotowego porządku prawnego.

(9)

Biorąc pod uwagę pilność sprawy, ważne jest, aby zrobić wyjątek dla okresu sześciotygodniowego, o którym mowa w pkt I ust. 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów Państw Członkowskich w Unii Europejskiej dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie.

(10)

Rozporządzenie (WE) nr 27/2005 powinno w związku z tym zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach IA, IB oraz III do rozporządzenia (WE) nr 27/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2005 r.

W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 12 z 14.1.2005, str. 1.

(3)  Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 7.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 27/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku IA:

pozycja dotycząca gatunku śledź w podrejonie 30–31 otrzymuje brzmienie:

„Gatunek

:

Śledź

Clupea harengus

Strefa

:

Podrejony 30–31

HER/3D30.; HER/3D31

Finlandia

60 327

 

Szwecja

11 529

 

WE

71 856

 

TAC

71 856

Analityczny TAC w przypadku gdy nie stosuje się art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.”;

2)

w załączniku IB:

a)

pozycja dotycząca gatunku śledź w strefie IV na północ od 53° 30′ N otrzymuje brzmienie:

„Gatunek

:

Śledź (1)

Clupea harengus

Strefa

:

IV na północ od 53° 30′ N

HER/4AB.

Dania

95 211

 

Niemcy

57 215

 

Francja

20 548

 

Niderlandy

56 745

 

Szwecja

5 443

 

Zjednoczone Królestwo

70 395

 

WE

305 557

 

Norwegia

60 000 (2)

 

TAC

535 000

Analityczny TAC w przypadku gdy nie stosuje się art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

W granicach wyżej wspomnianych kwot, ilości nie większe niż określone poniżej, mogą być poławiane w określonych strefach:

 

Wody norweskie na południe od 62° N

(HER/*04N-)

WE

60 000”;

b)

pozycja dotycząca gatunku makrela w strefie IIa (wody inne niż wody WE), Vb (wody WE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV otrzymuje brzmienie:

„Gatunek

:

Makrela

Scomber scombrus

Strefa

:

IIa (wody inne niż wody WE), Vb (wody WE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

MAC/2CX14-

Niemcy

13 845

 

Hiszpania

20

 

Estonia

115

 

Francja

9 231

 

Irlandia

46 149

 

Łotwa

85

 

Litwa

85

 

Niderlandy

20 190

 

Polska

844

 

Zjednoczone Królestwo

126 913

 

WE

217 477

 

Norwegia

8 500 (3)

 

Wyspy Owcze

3 322 (4)

 

TAC

420 000 (5)

Analityczny TAC w przypadku gdy nie stosuje się art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

W ramach wyżej wymienionych kwot połowy są ograniczone do ilości podanych poniżej, w wyszczególnionych strefach i wyłącznie w okresach między dniem 1 stycznia a dniem 15 lutego oraz między dniem 1 października a dniem 31 grudnia.

 

IVa (wody WE) MAC/*04A-C

Niemcy

4 175

Hiszpania

0

Francja

2 784

Irlandia

13 918

Niderlandy

6 089

Zjednoczone Królestwo

38 274

WE

65 240

Norwegia

8 500

Wyspy Owcze

1 002 ()

()  Na północ od 59° N (strefa WE) między dniem 1 stycznia a dniem 15 lutego oraz między dniem 1 października a dniem 31 grudnia.”;

c)

pozycja dotycząca gatunku sola zwyczajna w strefie IIIa, IIIb, c, d (wody WE) otrzymuje brzmienie:

„Gatunek

:

Sola zwyczajna

Solea solea

Strefa

:

IIIa, IIIb, c, d (wody WE)

SOL/3A/BCD

Dania

755

 

Niemcy

44

 

Niderlandy

73

 

Szwecja

28

 

WE

900

 

TAC

900

Analityczny TAC w przypadku gdy stosuje się art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.”;

d)

pozycja dotycząca gatunku ostrobok w strefie Vb (wody WE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV otrzymuje brzmienie:

„Gatunek

:

Ostrobok

Trachurus spp.

Strefa

:

Vb (wody WE i wody międzynarodowe), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

JAX/578/14

Dania

12 088

 

Niemcy

9 662

 

Hiszpania

13 195

 

Francja

6 384

 

Irlandia

31 454

 

Niderlandy

46 096

 

Portugalia

1 277

 

Zjednoczone Królestwo

13 067

 

WE

133 223

 

Wyspy Owcze

4 955 (7)  (8)

 

TAC

137 000

Analityczny TAC w przypadku gdy stosuje się art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

3)

w załączniku III:

a)

punkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9.   Procedury wyładunku i ważenia śledzia, makreli oraz ostroboka

9.1.   Zakres

9.1.1.

Następujące procedury stosuje się we Wspólnocie Europejskiej do wyładunków śledzia, makreli oraz ostroboka lub ich kombinacji, w ilościach przekraczających 10 ton na jeden wyładunek, dokonywanych przez statki wspólnotowe oraz statki państw trzecich, złowionych:

a)

w odniesieniu do śledzia, na podobszarach ICES I, II, IV, VI i VII oraz w rejonach IIIa i Vb;

b)

w odniesieniu do makreli oraz ostroboka, na podobszarach ICES III, IV, VI, VII oraz w rejonie IIa.

9.2.   Wyznaczone porty

9.2.1.

Wyładunki określone w pkt 9.1 są dozwolone jedynie w wyznaczonych portach.

9.2.2.

Każde z zainteresowanych Państw Członkowskich przekazuje Komisji zmiany w przesłanym w roku 2004 wykazie wyznaczonych portów, w których można dokonywać wyładunku śledzia, makreli oraz ostroboka oraz zmiany w procedurach kontroli i nadzoru w odniesieniu do tych portów, łącznie z warunkami w odniesieniu do rejestracji oraz sprawozdawczości, dotyczącej ilości jakiegokolwiek z gatunków oraz zasobów określonych w ppkt 9.1.1. w ramach każdego z wyładunków. Zmiany te przekazuje się co najmniej 15 dni przed datą ich wejścia w życie. Komisja przekazuje te informacje, jak również informacje dotyczące portów wyznaczonych przez państwa trzecie, wszystkim zainteresowanym Państwom Członkowskim.

9.3.   Wpłynięcie do portu

9.3.1.

Kapitan statku rybackiego określonego w ppkt 9.1.1. lub jego przedstawiciel powiadamia właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym ma zostać dokonany wyładunek, na co najmniej cztery godziny przed wpłynięciem do portu wyładunku zainteresowanego Państwa Członkowskiego o:

a)

porcie do którego ma zamiar wpłynąć statek, nazwie statku i jego numerze rejestracyjnym;

b)

szacunkowym czasie przybycia do portu;

c)

ilościach w żywej wadze według gatunków zatrzymywanych na pokładzie;

d)

obszarze zarządzania, zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia, na którym dokonano połowu.

9.4.   Wyładunek

9.4.1.

Właściwe organy zainteresowanego Państwa Członkowskiego wymagają, aby wyładunek nie rozpoczął się do momentu uzyskania stosownego zezwolenia.

9.5.   Dziennik połowowy

9.5.1.

W drodze odstępstwa od przepisów pkt 4.2 załącznika IV do rozporządzenia (EWG) nr 2807/83, kapitan statku rybackiego przedkłada, niezwłocznie po przybyciu do portu, odpowiednią stronę lub strony dziennika połowowego, zgodnie z wymaganiami właściwego organy w porcie wyładunku.

Ilości zatrzymane na pokładzie, zgłoszone przez wyładunkiem jak określono w ppkt 9.3.1. lit. c), są zgodne z ilościami zapisanymi w dzienniku połowowym po jego wypełnieniu.

W drodze odstępstwa od przepisów art. 5 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2807/83, dopuszczalny margines tolerancji w szacunkowych ilościach ryb w kilogramach wpisanych do dziennika połowowego, zatrzymanych na pokładzie statków wynosi 8 %.

9.6.   Ważenie świeżych ryb

9.6.1.

Wszyscy nabywcy kupujący świeże ryby zapewniają, że wszystkie otrzymane ilości zostały zważone z wykorzystaniem systemów zatwierdzonych przez właściwe organy. Ważenie przeprowadza się przed sortowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem w chłodni składowej, transportem z portu wyładunku lub odsprzedaniem ryb. Dane otrzymane z ważenia wykorzystuje się przy wypełnianiu deklaracji wyładunkowych i karty sprzedaży.

9.6.2.

Przy obliczaniu wagi, wszelkie odliczenia dotyczące wody nie przekraczają 2 %.

9.7.   Ważenie świeżych ryb po transporcie

9.7.1.

W drodze odstępstwa od przepisów ppkt 9.6.1, Państwa Członkowskie mogą zezwolić na ważenie świeżych ryb po transporcie z portu wyładunku pod warunkiem że ryby te są transportowane do miejsca przeznaczenia na terytorium Państwa Członkowskiego znajdującego się w odległości nie większej niż 60 kilometrów od portu wyładunku i że:

a)

kontener zbiornikowy, w którym ryby są transportowane, jedzie w obecności inspektora od miejsca wyładunku do miejsca ważenia ryb, lub

b)

właściwe organy miejsca wyładunku wydały zezwolenie na transport ryb z zastrzeżeniem następujących przepisów:

i)

bezpośrednio przed opuszczeniem przez kontener zbiornikowy portu wyładunku, nabywca lub jego przedstawiciel dostarcza właściwym organom pisemną deklarację podającą gatunek ryb oraz nazwę statku, z którego zostają one wyładowane, wyłączny numer identyfikacyjny kontenera zbiornikowego, jak również szczegóły dotyczące miejsca przeznaczenia, w którym ryby zostaną zważone oraz orientacyjną godzinę przybycia kontenera zbiornikowego do miejsca przeznaczenia,

ii)

kierowca przechowuje kopię deklaracji określonej w i) podczas transportu ryb, a na miejscu przeznaczenia przekazuje ją odbiorcy ryb.

9.8.   Faktura

9.8.1.

Oprócz zobowiązań wymienionych w art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 2847/93, przetwórca lub nabywca wyładowanych ilości świeżych ryb, przedkłada właściwym organom zainteresowanego Państwa Członkowskiego kopię faktury lub dokumentu ją zastępującego, o którym mowa w art. 22 ust. 3 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku. (9).

9.8.2.

Każda taka faktura lub każdy taki dokument zawiera informacje wymagane na podstawie art. 9 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2847/93, jak również nazwę oraz numer rejestracyjny statku, z którego ryby zostały wyładowane. Fakturę lub dokument przedkłada się na żądanie lub w terminie 12 godzin od zakończenia ważenia.

9.9.   Ważenie mrożonych ryb

9.9.1.

Wszyscy nabywcy lub posiadacze mrożonych ryb zapewniają zważenie wyładowanych ilości przed ich przetworzeniem, przechowywaniem w chłodni składowej, transportem z portu wyładunku lub odsprzedażą. Jakikolwiek ciężar opakowania równy wadze pudełek, pojemników z tworzywa sztucznego lub innych, w których ryby przeznaczone do zważenia są pakowane, można odliczyć od wagi wszelkich wyładowanych ilości.

9.9.2.

Zamiennie, wagę mrożonych ryb pakowanych w pudełka, można określić poprzez pomnożenie średniej wagi próby reprezentatywnej uzyskanej na podstawie zważenia zawartości usuniętej z pudełka oraz bez plastikowego opakowania, niezależnie od tego, czy następuje ono przed lub po roztopieniu się lodu znajdującego się na powierzchni ryb. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję i przedstawiają do zatwierdzenia wszelkie zmiany w metodologii pobierania próbek, zatwierdzonej przez Komisję w trakcie 2004 r. Zmiany zatwierdza Komisja. Dane otrzymane z ważenia wykorzystuje się przy wypełnianiu deklaracji wyładunkowych i kart sprzedaży.

9.10.   Urządzenia do ważenia

9.10.1.

W przypadkach gdy wykorzystywane są publicznie urządzenia do ważenia, strona ważąca ryby wystawia nabywcy dowód ważenia wskazujący datę i godzinę ważenia oraz numer identyfikacyjny kontenera zbiornikowego. Kopię dowodu ważenia załącza się do faktury przedkładanej właściwym organom zgodnie z pkt 9.8.

9.10.2.

W przypadkach gdy wykorzystywane są prywatne urządzenia do ważenia, system ważenia jest zatwierdzony, poddany kalibracji i zaplombowany przez właściwe organy, oraz jest zgodny z następującymi przepisami:

a)

strona ważąca ryby prowadzi dziennik ważenia z numeracją stron, w którym wskazane są:

i)

nazwa i numer rejestracyjny statku, z którego ryby zostały wyładowane,

ii)

numer identyfikacyjny kontenerów zbiornikowych w przypadkach gdy ryby były przed ważeniem transportowane z portu wyładunku,

iii)

gatunki ryb,

iv)

wagę każdego wyładunku,

v)

datę i godzinę początku i końca ważenia;

b)

jeżeli ważenie odbywa się w systemie przenośnika taśmowego, należy zainstalować dobrze widoczny licznik, który rejestruje łączną wagę. Łączną wagę odnotowuje się w dzienniku ważenia z numeracją stron, o którym mowa w lit. a);

c)

dziennik ważenia oraz kopie pisemnych deklaracji określonych w ppkt 9.7.1. lit. b) ppkt ii) są przechowywane przez trzy lata.

9.11.   Dostęp właściwych organów

Właściwe organy mają zawsze pełny dostęp do systemu ważenia, dzienników ważenia, pisemnych deklaracji i wszystkich obiektów, w których ryby są przetwarzane i przechowywane.

9.12.   Kontrole krzyżowe

9.12.1.

Właściwe organy przeprowadzają administracyjne kontrole krzyżowe wszystkich wyładunków pomiędzy:

a)

ilościami według gatunków, wskazanymi we wcześniejszym zawiadomieniu o wyładunku, o którym mowa w ppkt 9.3.1. oraz ilościami odnotowanymi w dzienniku połowowym statku;

b)

ilościami według gatunków, odnotowanymi w dzienniku połowowym statku oraz w deklaracji wyładunkowej lub na fakturze, lub w równoważnym dokumencie, o którym mowa w pkt 9.8.;

c)

ilościami według gatunków, odnotowanymi w deklaracji wyładunkowej i na fakturze lub w równoważnym dokumencie, o którym mowa w pkt 9.8.

9.13.   Pełna kontrola

9.13.1.

Właściwe organy Państwa Członkowskiego zapewniają, aby co najmniej 15 % ilości wyładowanych ryb i co najmniej 10 % wyładunków ryb poddawano pełnej kontroli, która składa się co najmniej z:

a)

monitorowania ważenia połowu dokonanego przez dany statek, w podziale na gatunki. W przypadku statków łowiących przy brzegu przez zasysanie, monitorowane jest ważenie całego rozładunku ze statków wybranych do kontroli. W przypadku trawlerów zamrażalni, liczone są wszystkie pudła. Waży się reprezentatywną próbkę pudeł/palet w celu określenia średniej wagi pudeł/palet. Próbki pudeł są pobierane zgodnie z zatwierdzoną metodologią, w celu określenia średniej wagi netto ryb (bez opakowania, lodu);

b)

poza kontrolami krzyżowymi, o których mowa w pkt 9.12., krzyżowa weryfikacja pomiędzy:

i)

ilościami według gatunków, odnotowanymi w dzienniku ważenia oraz ilościami według gatunków, odnotowanymi na fakturze lub w równoważnym dokumencie, o którym mowa w pkt 9.8.,

ii)

pisemnymi deklaracjami otrzymanymi przez właściwe organy zgodnie z ppkt 9.7.1. lit. b) ppkt i) oraz pisemnymi deklaracjami przechowywanymi przez odbiorcę ryb zgodnie z ppkt 9.7.1. lit. b) ppkt ii),

iii)

numerami identyfikacyjnymi kontenerów zbiornikowych odnotowanymi w pisemnych deklaracjach, o których mowa w ppkt 9.7.1. lit. b) ppkt i) oraz w dziennikach ważenia.

c)

jeżeli rozładunek jest przerwany, przed ponownym rozpoczęciem rozładunku wymagane jest pozwolenie;

d)

weryfikacja, że statek został opróżniony ze wszystkich ryb po zakończeniu rozładunku.

9.13.2.

Wszystkie kontrole wyszczególnione w pkt 9 są udokumentowane. Dokumentacja kontroli przechowywana jest przez trzy lata.

b)

dodaje się część I w brzmieniu:

„CZĘŚĆ I

PÓŁNOCNO-WSCHODNI ATLANTYK

Statki dokonujące nielegalnych, niezgłoszonych i nieuregulowanych połowów

Statki, które zostały umieszczone przez Komisję Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC) na liście statków, w stosunku do których potwierdzono, że dokonywały nielegalnych, niezgłoszonych i nieuregulowanych połowów (tzw. statki IUU), są wyszczególnione w dodatku 5. W odniesieniu do tych statków stosuje się następujące środki:

a)

statki IUU wpływające do portów nie mają pozwolenia na wyładunek lub przeładunek i są objęte kontrolą ze strony właściwych organów. Kontrole te obejmują dokumenty statku, dzienniki, narzędzia połowowe, połów na pokładzie i wszelkie inne kwestie związane z działalnością statku w ramach obszarów podlegających regulacji NEAFC. Informacje o wynikach inspekcji zostają niezwłocznie przekazane Komisji;

b)

statki rybackie, statki pomocnicze, statki zaopatrujące inne statki w paliwo, statki-bazy i statki towarowe pływające pod banderą jednego z Państw Członkowskich w żaden sposób nie pomagają statkom IUU, ani nie uczestniczą w przeładunkach lub wspólnych operacjach połowowych ze statkami z tej listy;

c)

statkom IUU nie udostępnia się w portach zapasów, paliwa lub innych usług;

d)

statki IUU nie mają pozwolenia na dokonywanie połowów w wodach Wspólnoty i zabronione jest czarterowanie tych statków;

e)

zabrania się przywozu ryb pochodzących ze statków IUU;

f)

Państwa Członkowskie odmawiają przyjęcia statków IUU pod ich banderę i zachęcają importerów, przewoźników i inne zainteresowane sektory do niepodejmowania negocjacji i przeładunku ryb złowionych przez te statki.

Komisja zmieni listę zgodnie z listą NEAFC jak tylko NEAFC przyjmie nową listę.”;

c)

dodaje się dodatek 5 w brzmieniu:

„Dodatek 5 do załącznika III

Lista statków, w stosunku do których NEAFC potwierdziła, że dokonywały nielegalnych, niezgłoszonych i nieuregulowanych połowów

Nazwa statku

Państwo bandery

FONTENOVA

Panama

IANNIS

Panama

LANNIS I

Panama

LISA

Wspólnota Dominiki

KERGUELEN

Togo

OKHOTINO

Wspólnota Dominiki

OLCHAN

Wspólnota Dominiki

OSTROE

Wspólnota Dominiki

OSTROVETS

Wspólnota Dominiki

OYRA

Wspólnota Dominiki

OZHERELYE

Wspólnota Dominiki”.


(1)  Wyładowywane jako cały połów lub sortowane z pozostałej części połowu, Państwa Członkowskie muszą powiadomić Komisję o swoich wyładunkach śledzie, rozróżniając między połowami w rejonach ICES IVa oraz IVb (strefy HER/04 A. i HER/04B.).

(2)  Mogą być poławiane na wodach WE. Połowy dokonane w ramach tej kwoty mają zostać odjęte od udziału Norwegii w TAC.

Warunki specjalne:

W granicach wyżej wspomnianych kwot, ilości nie większe niż określone poniżej, mogą być poławiane w określonych strefach:

 

Wody norweskie na południe od 62° N

(HER/*04N-)

WE

60 000”;

(3)  Może być odławiana wyłącznie w IIa, VIa (na północ od 56° 30′ N), IVa, VIId, e, f, h.

(4)  Z których 1 002 ton może być odławiane w rejonie ICES IVa na północ od 59° N (strefa WE) między dniem 1 stycznia a dniem 15 lutego oraz między dniem 1 października a dniem 31 grudnia. Ilość 2 763 ton własnej kwoty Wysp Owczych może być odłowiona w rejonie ICES VIa (na północ od 56° 30′ N) w ciągu całego roku lub w rejonach ICES VIIe, f, h lub w rejonie ICES IVa.

(5)  TAC uzgodniony przez WE, Norwegię i Wyspy Owcze dla strefy północnej.

Warunki specjalne:

W ramach wyżej wymienionych kwot połowy są ograniczone do ilości podanych poniżej, w wyszczególnionych strefach i wyłącznie w okresach między dniem 1 stycznia a dniem 15 lutego oraz między dniem 1 października a dniem 31 grudnia.

 

IVa (wody WE) MAC/*04A-C

Niemcy

4 175

Hiszpania

0

Francja

2 784

Irlandia

13 918

Niderlandy

6 089

Zjednoczone Królestwo

38 274

WE

65 240

Norwegia

8 500

Wyspy Owcze

1 002 ()

()  Na północ od 59° N (strefa WE) między dniem 1 stycznia a dniem 15 lutego oraz między dniem 1 października a dniem 31 grudnia.”;

(6)  Na północ od 59° N (strefa WE) między dniem 1 stycznia a dniem 15 lutego oraz między dniem 1 października a dniem 31 grudnia.”;

(7)  Kwota ta może być odławiana wyłącznie na obszarach ICES IV, VIa (na północ od 56° 30' N) i VIIe, f, h.

(8)  W ramach całkowitej kwoty 6 500 ton dla podobszarów ICES IV, VIa (na północ od 56° 30' N) i VIIe, f, h.”;

(9)  Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa zmieniona ostatnio dyrektywą 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).”;


10.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1301/2005

z dnia 9 sierpnia 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

096

23,8

999

23,8

0707 00 05

052

70,8

999

70,8

0709 90 70

052

78,8

999

78,8

0805 50 10

388

64,1

524

54,6

528

63,3

999

60,7

0806 10 10

052

83,8

204

57,3

220

120,9

624

164,6

999

106,7

0808 10 80

388

75,5

400

66,3

508

66,5

512

58,8

528

66,4

720

41,4

804

71,4

999

63,8

0808 20 50

052

108,7

388

61,2

512

13,1

999

61,0

0809 20 95

052

320,1

400

294,2

404

269,6

999

294,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,8

999

101,8

0809 40 05

508

43,6

624

63,2

999

53,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


10.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1302/2005

z dnia 9 sierpnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2) ustanawia procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1060/2005 (3) ogłoszono stały przetarg na wywóz 30 000 ton pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej.

(3)

Słowacja poinformowała Komisję o zamiarze przystąpienia jej agencji interwencyjnej do zwiększenia o 84 757 ton ilości zgłoszonej do przetargu na wywóz. Uwzględniając sytuację na rynku, należy pozytywnie rozpatrzyć wniosek złożony przez Słowację.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1060/2005.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do rozporządzenia (WE) nr 1060/2005 wprowadza się następujące zmiany:

Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Przetarg obejmuje maksymalną ilość 114 757 ton pszenicy zwyczajnej do wywozu do wszystkich krajów trzecich, z wyłączeniem Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Chorwacji, Liechtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (4) oraz Szwajcarii.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10).

(3)  Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 18.

(4)  Wraz z Kosowem, określonym w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.”


10.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1303/2005

z dnia 9 sierpnia 2005 r.

ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES II i IV (wody terytorialne Wspólnoty) przez statki pływające pod banderą Francji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 27/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (3), ustanawia kwoty na 2005 r.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą lub zarejestrowane w Państwie Członkowskim określonym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia wyczerpały kwotę na połowy zasobu w nim określonego przyznaną na 2005 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów tego zasobu oraz jego przechowywania na pokładzie, przeładunku i wyładunku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną Państwu Członkowskiemu określonemu w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zasobu w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym Załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem wymienionym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów zasobu określonego w Załączniku przez statki pływające pod banderą lub zarejestrowane w Państwie Członkowskim w nim określonym. Po tej dacie zakazuje się przechowywania na pokładzie, przeładunku lub wyładunku omawianego zasobu złowionego przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Jörgen HOLMQUIST

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1).

(3)  Dz.U. L 12 z 14.1.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 860/2005 (Dz.U. L 144 z 8.6.2005, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Państwo członkowskie

Francja

Zasób

SOL/24.

Gatunki

Sola zwyczajna (Solea solea)

Strefa

II, IV (wody terytorialne Wspólnoty)

Data

12 lipca 2005 r.


10.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1304/2005

z dnia 9 sierpnia 2005 r.

ustanawiające zakaz połowów błękitka w strefie ICES Vb (wody Wysp Owczych) przez statki pływające pod banderą Francji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2) w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 27/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (3) ustanawia kwoty na 2005 r.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą lub zarejestrowane w Państwie Członkowskim określonym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia wyczerpały kwotę na połowy zasobu w nim określonego przyznaną na 2005 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów tego zasobu oraz jego przechowywania na pokładzie, przeładunku i wyładunku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną Państwu Członkowskiemu określonemu w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zasobu w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym Załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem wymienionym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów zasobu określonego w Załączniku przez statki pływające pod banderą lub zarejestrowane w Państwie Członkowskim w nim określonym. Po tej dacie zakazuje się przechowywania na pokładzie, przeładunku lub wyładunku omawianego zasobu złowionego przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Jörgen HOLMQUIST

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 769/2005 (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1).

(3)  Dz.U. L 12 z 14.1.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 860/2005 (Dz.U. L 144 z 8.6.2005, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Państwo członkowskie

Francja

Zasób

WHB/05B-F.

Gatunki

Błękitek (Micromesistius poutassou)

Strefa

Vb (wody Wysp Owczych)

Data

12 lipca 2005 r.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

10.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/17


DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 sierpnia 2005 r.

w sprawie wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktu z kukurydzy (Zea Mays L., linia MON 863) genetycznie zmodyfikowanej w celu uzyskania odporności na kukurydzianą stonkę korzeniową

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2950)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/608/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającą dyrektywę Rady 90/220/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1 akapit pierwszy,

po konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy dyrektywy 2001/18/WE wprowadzanie do obrotu produktu zawierającego lub złożonego z genetycznie zmodyfikowanego organizmu lub połączenia genetycznie zmodyfikowanych organizmów wymaga uzyskania pisemnego zezwolenia właściwych władz Państwa Członkowskiego, zgodnie z procedurą ustanowioną w wymienionej dyrektywie.

(2)

Monsanto SA złożyło właściwym władzom Niemiec zgłoszenie dotyczące wprowadzenia do obrotu dwóch genetycznie zmodyfikowanych produktów z kukurydzy (Zea mays L., linia MON 863 i hybryda MON 863 × MON 810).

(3)

Zgłoszenie obejmuje przywóz i stosowanie jak w przypadku wszelkich innych ziaren kukurydzy, włącznie ze stosowaniem jako pasza, ale nie w charakterze żywności, z wyjątkiem uprawy we Wspólnocie odmian pochodzących ze zdarzenia transformacyjnego MON 863 i hybrydy MON 863 × MON 810.

(4)

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 14 dyrektywy 2001/18/WE właściwe władze Niemiec sporządziły sprawozdanie z oceny, które zostało przedłożone Komisji i właściwym władzom innych Państw Członkowskich. W sprawozdaniu z oceny stwierdzono, że dotychczas nie ma powodów stanowiących podstawę do wstrzymania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu kukurydzy MON 863 oraz kukurydzy MON 863 × MON 810, jeśli spełnione są szczególne warunki.

(5)

Właściwe władze innych Państw Członkowskich zgłosiły sprzeciw wobec wprowadzenia produktu do obrotu.

(6)

Dnia 2 kwietnia 2004 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przyjął zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2), opinię, w której stwierdził na podstawie wszystkich przedłożonych danych, że biorąc pod uwagę planowane stosowanie produktu, Zea mays L. linii MON 863 nie powinna mieć negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt lub na środowisko. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził również, że zakres planu monitorowania przedłożonego przez wnioskodawcę jest zgodny z planowanym stosowaniem kukurydzy MON 863.

(7)

Odnośnie do hybrydy MON 863 × MON 810 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności uznał, że z naukowego punktu widzenia do uzasadnienia oceny bezpieczeństwa hybrydy MON 863 × MON 810 można użyć danych pojedynczych linii MON 863 i MON 810. Jednakże, w związku z potrzebą uzyskania danych potwierdzających ocenę bezpieczeństwa samej hybrydy EFSA postanowił złożyć wniosek o przeprowadzenie 90-dniowego subchronicznego badania szczurów z hybrydą kukurydzy w celu dokonania ostatecznej oceny bezpieczeństwa produktu. Dokonano zatem jedynie oceny bezpieczeństwa kukurydzy linii MON 863.

(8)

Po zbadaniu każdego ze sprzeciwów zgłoszonych w świetle dyrektywy 2001/18/WE i informacji przedłożonych w zgłoszeniu oraz opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdzono, że nie ma powodów, aby przypuszczać, że wprowadzenie do obrotu Zea mays L. linii MON 863 mogłoby mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt lub na środowisko.

(9)

Do celów rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE (3) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia systemu opracowywania i przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów dla organizmów genetycznie zmodyfikowanych (4), kukurydzy MON 863 należy przypisać niepowtarzalny identyfikator.

(10)

Zgodnie z progami ustanowionymi na mocy dyrektywy 2001/18/WE i rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (5), przypadkowe lub nieuniknione technicznie występowanie śladów organizmów genetycznie zmodyfikowanych w produktach jest zwolnione z wymogów śledzenia i etykietowania.

(11)

W świetle opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności nie zachodzi konieczność ustanawiania specjalnych warunków dla planowanego stosowania produktu dotyczących obchodzenia się z nim i jego pakowania oraz ochrony określonych ekosystemów, środowisk lub regionów geograficznych.

(12)

Przed wprowadzeniem produktu do obrotu należy podjąć niezbędne środki w celu zapewnienia etykietowania i możliwości śledzenia na wszystkich etapach wprowadzania produktu do obrotu, w tym weryfikację przy zastosowaniu odpowiednich zatwierdzonych metod wykrywania.

(13)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji nie są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 30 dyrektywy 2001/18/WE i w związku z tym Komisja przedłożyła Radzie wniosek dotyczący tych środków. Ponieważ w momencie upływu okresu, o którym mowa w art. 30 ust. 2 dyrektywy 2001/18/WE, Rada nie przyjęła proponowanych środków, ani nie wyraziła sprzeciwu wobec nich, zgodnie z art. 5 ust. 6 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (6), środki powinny zostać przyjęte przez Komisję,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zezwolenie

Bez uszczerbku dla innych przepisów prawnych Wspólnoty, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 258/97 i rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, właściwe władze Niemiec udzielą pisemnego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, zgodnie z niniejszą decyzją, produktu określonego w art. 2, zgłoszonego przez Monsanto Europe SA (nr referencyjny C/DE/02/9).

Zgodnie z art. 19 ust. 3 dyrektywy 2001/18/WE zezwolenie wyraźnie określa i przedstawia w art. 3 i 4 warunki, jakim podlega.

Artykuł 2

Produkt

1.   Organizmem genetycznie zmodyfikowanym, który ma być wprowadzony do obrotu jako produkt lub w składzie produktów, zwanym dalej „produktem”, jest ziarno kukurydzy (Zea mays L.), odporne na kukurydzianą stonkę korzeniową (Diabrotica spp.), otrzymywane z linii komórek AT824 hodowli Zea mays (uzyskiwanych z niedojrzałych zarodków linii kukurydzy AT), do którego wprowadzono za pomocą technologii przyspieszania cząsteczek fragment restrykcyjny MluI DNA wyodrębniony z plazmidu PV-ZMIR13.

Produkt zawiera następujący DNA w dwóch kasetach:

a)

Kaseta 1:

Zmodyfikowany gen cry3Bb1 otrzymywany z Bacillus thuringiensis, podgatunek kumamotoensis, kodujący odporność na kukurydzianą stonkę korzeniową Diabrotica spp. pod kontrolą promotora 4AS1 wirusa mozaiki kalafiora, wzmacniacza translacji wtCAB z pszenicy (Triticum aestivum), wzmacniacza transkrypcji ract1 intronu genu aktyny 1 z ryżu (Oryza sativa) i terminatora tahsp 17 3’ z pszenicy.

b)

Kaseta 2:

Gen nptII z E. coli kodujący odporność na aminoglikozydy – kanamycynę i neomycynę – pod kontrolą promotora 35S wirusa mozaiki kalafiora i terminatora NOS 3’ z Agrobacterium tumefaciens oraz niefunkcjonalnego skróconego genu ble z E. coli.

2.   Zezwolenie obejmuje ziarna uzyskane z roślin potomnych poprzez krzyżowanie kukurydzy linii MON 863 z dowolną tradycyjnie uprawianą kukurydzą, jako produkt lub składnik produktu.

Artykuł 3

Warunki wprowadzenia do obrotu

Produkt może być wykorzystany do takich samych zastosowań, jak każda inna kukurydza, z wyjątkiem uprawy i zastosowania jako żywność lub składnik żywności, i może być wprowadzony do obrotu, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:

a)

okres ważności zezwolenia wynosi 10 lat licząc od dnia, w którym zostało ono wydane;

b)

niepowtarzalnym identyfikatorem produktu jest MON-ØØ863-5;

c)

bez uszczerbku dla art. 25 dyrektywy 2001/18/WE posiadacz zezwolenia udostępnia każdorazowo na wniosek właściwych władz, służb inspekcyjnych Państw Członkowskich oraz laboratoriów kontrolnych Wspólnoty, dodatnie i ujemne kontrolne próbki produktu, materiał genetyczny lub materiały odniesienia;

d)

bez uszczerbku dla szczególnych wymagań dotyczących etykietowania ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003, na etykiecie lub w dokumencie dołączonym do produktu zamieszczany jest zwrot „Produkt zawiera genetycznie zmodyfikowane organizmy” lub „Produkt zawiera genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 863”, poza przypadkami, dla których prawodawstwo Wspólnoty ustala próg, poniżej którego informacja taka nie jest wymagana;

e)

o ile produkt nie został zatwierdzony do wprowadzenia do obrotu do celów uprawy, na etykiecie lub w dokumencie dołączonym do produktu zamieszczany jest zwrot „nieprzeznaczony do uprawy”.

Artykuł 4

Monitorowanie

1.   W okresie ważności zezwolenia posiadacz zezwolenia zapewnia wprowadzenie i wdrożenie zawartego w zgłoszeniu planu monitorowania w celu sprawdzenia, czy obchodzenie się z produktem lub jego stosowanie nie ma żadnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt lub na środowisko.

2.   Posiadacz zezwolenia bezpośrednio informuje przetwórców i użytkowników o bezpieczeństwie i ogólnej charakterystyce produktu oraz o warunkach monitorowania, w tym również o odpowiednich środkach zarządzania, jakie należy podjąć w razie przypadkowego rozsypania ziarna.

3.   Posiadacz zezwolenia składa Komisji oraz właściwym władzom Państw Członkowskich coroczne sprawozdania z wyników działań związanych z monitorowaniem.

4.   Bez uszczerbku dla art. 20 dyrektywy 2001/18/WE, posiadacz zezwolenia i/lub właściwe władze Państwa Członkowskiego, które otrzymały pierwotne zgłoszenie, dostosowuje – jeśli zachodzi taka konieczność oraz za zgodą Komisji i właściwych władz Państwa Członkowskiego, które otrzymały pierwotne zgłoszenie – zgłoszony plan monitorowania w oparciu o wyniki monitorowania.

5.   Posiadacz zezwolenia musi być w stanie dostarczyć Komisji i właściwym władzom Państw Członkowskich dowody na to, że:

a)

sieci monitorowania określone w zawartym w zgłoszeniu planie monitorowania zbierają wszelkie niezbędne dane dotyczące monitorowania produktu i

b)

członkowie wyżej wymienionych sieci zgodzili się udostępnić posiadaczowi zezwolenia wspomniane dane przed terminem przedłożenia Komisji i właściwym władzom Państw Członkowskich sprawozdania z monitorowania zgodnie z ust. 3.

Artykuł 5

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia obowiązywania decyzji Wspólnoty zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktu, o którym mowa w art. 1, w odniesieniu do zastosowań jako żywność lub składnik żywności w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 178/2002, i określającej metodę wykrywania produktu, zatwierdzoną przez laboratorium referencyjne Wspólnoty.

Artykuł 6

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1830/2003 (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 24).

(2)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1642/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 4).

(3)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 24.

(4)  Dz.U. L 10 z 16.1.2004, str. 5.

(5)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1.

(6)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.


10.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/20


DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 sierpnia 2005 r.

zmieniająca decyzję 2005/240/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2985)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(2005/609/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2005/240/WE (2) zatwierdzono trzy metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce.

(2)

Rząd Polski skierował do Komisji wniosek o zatwierdzenie zmian w opisie dwóch przyrządów.

(3)

Analiza tego wniosku wykazała, że zostały spełnione warunki dla zatwierdzenia zmienionego opisu wspomnianych przyrządów.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2005/240/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do decyzji 2005/240/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

część 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)

Przyrząd jest wyposażony w sondę ultradźwiękową o częstotliwości 3,5 MHz (U-Systems).

Wyniki pomiarów są przetwarzane na szacunkową zawartość chudego mięsa za pomocą samego przyrządu Ultra-FOM.”;

2)

część 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)

Przyrząd jest wyposażony w 16 przetworników ultradźwiękowych o częstotliwości 2 MHz (GE Inspection Technologies).

Dane ultradźwiękowe powinny obejmować pomiary grubości słoniny i grubości mięśnia.

Wyniki pomiarów przetwarzane są na szacunkową zawartość chudego mięsa za pomocą komputera.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczpospolitej Polskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 301 z 20.11.1984, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L 320 z 22.12.1993, str. 5).

(2)  Dz.U. L 74 z 19.3.2005, str. 62.