ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 203

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
4 sierpnia 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zarządzania licencjami połowowymi oraz minimum informacji, jakie mają być w nich zawarte

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 w celu uwzględnienia rozporządzeń Komisji (WE) nr 1789/2003 i (WE) nr 1810/2004 zmieniających załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia

8

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

17

 

 

Trybunał Sprawiedliwości

 

*

Projekt zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

19

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Decyzja Rady z dnia 29 lipca 2005 r. o powołaniu czterech członków Zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMEA)

22

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1255/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. określającego stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001 (Dz.U. L 200 z 30.7.2005)

23

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

4.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1280/2005

z dnia 3 sierpnia 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 3 sierpnia 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

44,5

096

41,1

999

42,8

0707 00 05

052

65,8

096

39,7

999

52,8

0709 90 70

052

43,4

999

43,4

0805 50 10

382

67,4

388

63,4

524

74,7

528

61,1

999

66,7

0806 10 10

052

101,7

204

80,3

220

119,4

334

91,2

624

135,0

999

105,5

0808 10 80

388

74,9

400

66,4

508

63,0

512

59,4

528

78,3

720

67,2

804

73,7

999

69,0

0808 20 50

052

104,9

388

62,4

512

17,6

528

53,2

800

50,6

999

57,7

0809 20 95

052

307,2

400

253,7

404

253,7

999

271,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

108,0

999

108,0

0809 40 05

094

49,8

624

63,6

999

56,7


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


4.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1281/2005

z dnia 3 sierpnia 2005 r.

w sprawie zarządzania licencjami połowowymi oraz minimum informacji, jakie mają być w nich zawarte

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 i art. 22 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu ułatwienia i zapewnienia homogenicznej kontroli działalności połowowej niezbędne jest ustanowienie na poziomie Wspólnoty zasad dotyczących minimum informacji, jakie mają być zawarte w licencji połowowej, w szczególności informacji o posiadaczu licencji, statku, zdolności połowowej i narzędziach połowowych.

(2)

Licencja połowowa stanowi istotne narzędzie zarządzania flotą, w szczególności w odniesieniu do ograniczeń zdolności ustanowionych w art. 12 i 13 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 i w rozporządzeniu Rady (WE) nr 639/2004 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty (2). Łączna zdolność floty Państwa Członkowskiego wyrażona w wydanych licencjach nie może przekraczać tych ograniczeń, w szczególności poziomów wynikających ze stosowania rozporządzeń Komisji (WE) nr 1438/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 (3) i (WE) nr 2104/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczącego szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych.

(3)

Ze względu na fakt, że licencja połowowa jest ważnym instrumentem zarówno zarządzania flotą, jak i kontroli i inspekcji działalności połowowej, Państwa Członkowskie muszą zapewnić, że informacje w niej zawarte są jasne i jednoznaczne i zawsze zgodne ze stanem faktycznym.

(4)

Zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 Państwo Członkowskie musi wycofać licencję połowową, aby statek mógł zostać wycofany z floty przy wsparciu ze środków publicznych. Zdolność odpowiadająca tej licencji nie może zostać zastąpiona. Z drugiej strony, jeżeli wycofanie statku nastąpiło bez wsparcia ze środków publicznych, zdolność oraz licencja na zdolność mogą zostać zastąpione, o ile spełnione zostały wymagania art. 12 i 13 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 dotyczące poziomów odniesienia i systemu wprowadzania i wycofywania floty.

(5)

Informacje zawarte w licencji powinny być zgodne z informacjami zawartymi w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej.

(6)

Informacje zawarte w licencji powinny być przedstawione zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określającym parametry statków rybackich (4) i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczącym rejestru statków rybackich Wspólnoty (5).

(7)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 3690/93 (6) ustanowiło wspólnotowy system ustalający zasady dotyczące minimum informacji, jakie mają być zawarte w licencjach połowowych. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od daty uchylenia tego rozporządzenia.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady zarządzania licencjami połowowymi, o których mowa w art. 22 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, oraz zasady dotyczące minimum informacji, jakie mają być w nich zawarte.

Artykuł 2

Definicja

Do celów niniejszego rozporządzenia „licencja połowowa” nadaje jej posiadaczowi prawo, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z przepisów krajowych, do wykorzystania określonej zdolności połowowej do handlowej eksploatacji żywych zasobów wodnych.

Artykuł 3

Eksploatacja zasobów wodnych

Wspólnotowy statek rybacki może być wykorzystywany do handlowej eksploatacji żywych zasobów wodnych tylko, jeżeli na pokładzie znajduje się ważna licencja połowowa.

Artykuł 4

Obowiązki Państw Członkowskich

Państwo Członkowskie bandery wydaje licencje połowowe, zarządza nimi i wycofuje je zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 5

Minimum informacji, jakie mają być zawarte w licencji połowowej

1.   Licencja połowowa zawiera przynajmniej informacje określone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2.   Informacje zawarte w licencji połowowej są w przypadku zmian uaktualniane przez Państwo Członkowskie bandery.

3.   Państwo Członkowskie bandery zapewnia, aby informacje zawarte w licencji połowowej były dokładne i zgodne z tymi zawartymi w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

Artykuł 6

Zawieszenie i wycofanie

1.   Państwo Członkowskie bandery zawiesza tymczasowo licencję połowową statku, który został czasowo unieruchomiony decyzją tego Państwa Członkowskiego.

2.   Państwo Członkowskie bandery wycofuje ostatecznie licencję połowową statku objętego środkiem dostosowującym zdolność, o którym mowa w art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

Artykuł 7

Spójność ze środkami zarządzania zdolnościami floty

Całkowita zdolność odpowiadająca wydanym przez Państwo Członkowskie licencjom połowowym, wyrażona w GT i kW, w żadnym momencie nie jest większa niż maksymalny poziom zdolności dla tego Państwa Członkowskiego ustanowiony zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 i rozporządzeniami (WE) nr 639/2004, (WE) nr 1438/2003 i (WE) nr 2104/2004.

Artykuł 8

1.   Każde Państwo Członkowskie bandery zapewnia, że nie później niż 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wszystkie licencje wydawane przez nie będą zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

2.   Do czasu wydania przez Państwo Członkowskie bandery wszystkich licencji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, licencje wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 3690/93 są ważne.

Artykuł 9

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty uchylenia rozporządzenia (WE) nr 3690/93.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest stosowane bezpośrednio we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 9.

(3)  Dz.U. L 204 z 13.4.2003, str. 21. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 916/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 81).

(4)  Dz.U. L 274 z 25.9.1986, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3259/94 (Dz.U. L 339 z 29.12.1994, str. 11).

(5)  Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 25.

(6)  Dz.U. L 341 z 31.12.1993, str. 93.


ZAŁĄCZNIK

Minimum Informacji

I.   IDENTYFIKACJA

A.   STATEK (1)

1.

Numer rejestru wspólnotowej floty rybackiej („CFR” (2))

2.

Nazwa statku (3)

3.

Państwo bandery/Państwo rejestracji (2)

4.

Port rejestracji (Nazwa i kod krajowy (2))

5.

Oznaczenie zewnętrzne (2)

6.

Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (IRCS (2)) (4)

B.   POSIADACZ LICENCJI/WŁAŚCICIEL STATKU/ARMATOR

1.

Nazwa/nazwisko i adres posiadacza licencji

2.

Nazwa/nazwisko i adres właściciela statku (1)

3.

Nazwa/nazwisko i adres armatora (1)

II.   PARAMETRY ZDOLNOŚCI POŁOWOWEJ

1.

Moc silnika (kW) (5)

2.

Tonaż (GT) (5)

3.

Długość całkowita (5)  (1)

4.

Główne narzędzie połowowe (2)  (1)

5.

Dodatkowe narzędzie połowowe (2)  (1)


(1)  Informację podaje się na licencji połowowej tylko w momencie rejestracji statku w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 26/2004.

(2)  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 26/2004.

(3)  W odniesieniu do statków posiadających nazwę.

(4)  W odniesieniu do statków, dla których wymagany jest IRCS.

(5)  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2930/86.


4.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1282/2005

z dnia 3 sierpnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 w celu uwzględnienia rozporządzeń Komisji (WE) nr 1789/2003 i (WE) nr 1810/2004 zmieniających załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2000 z dnia 18 września 2000 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2820/98 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1763/1999 i (WE) nr 6/2000 (1), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2) wprowadziło zmiany w kodach Nomenklatury Scalonej określonych produktów rybołówstwa, objętych rozporządzeniem (WE) nr 2007/2000.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (3) wprowadziło zmiany w kodach Nomenklatury Scalonej określonych produktów winiarskich, objętych rozporządzeniem (WE) nr 2007/2000.

(3)

W celu zapewnienia przejrzystości rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 należy odpowiednio dostosować.

(4)

Dostosowania kodów Nomenklatury Scalonej stosuje się od dat wejścia w życie odpowiednich rozporządzeń: w wypadku rozporządzenia (WE) nr 1789/2003 – od dnia 1 stycznia 2004 r., a w wypadku rozporządzenia (WE) nr 1810/2004 – od dnia 1 stycznia 2005 r.

(5)

Środki przewidziane niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drugiej kolumnie załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2007/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dla numerów kontyngentów 09.1571 i 09.1573:

kod CN „ex 0305 59 90” zastępuje się kodem CN „ex 0305 59 80”,

kod CN „ex 0305 69 90” zastępuje się kodem CN „ex 0305 69 80”,

2)

dla numerów kontyngentów 09.1575 i 09.1577:

kod CN „ex 0304 20 95” zastępuje się kodem CN „ex 0304 20 94”,

kod CN „ex 0305 59 90” zastępuje się kodem CN „ex 0305 59 80”,

kod CN „ex 0305 69 90” zastępuje się kodem CN „ex 0305 69 80”,

3)

dla numeru kontyngentu 09.1515:

kod CN „2204 21 83” zastępuje się kodem CN „2204 21 84”,

kod CN „ex 2204 21 84” zastępuje się kodem CN „ex 2204 21 85”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Postanowienia art. 1 ust. 1 i 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.

Postanowienia art. 1 ust. 3 stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 240 z 23.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 374/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 1).

(2)  Dz.U. L 281 z 30.10.2003, str. 1.

(3)  Dz.U. L 327 z 30.10.2004, str. 1.


4.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1283/2005

z dnia 3 sierpnia 2005 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Protokół nr 10 w sprawie Cypru do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej i dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia (2), w szczególności art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 866/2004 ustanawia wykaz przejść granicznych, przez które osoby i towary mogą przekraczać linię oddzielającą obszary znajdujące się pod rzeczywistą kontrolą rządu Republiki Cypryjskiej od obszarów, na których rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje rzeczywistej kontroli.

(2)

W następstwie umowy otwierającej nowe przejścia graniczne w Kato Pyrgos i Kokkina, należy dostosować załącznik I.

(3)

Rząd Republiki Cypryjskiej wyraził zgodę na wspomniane dostosowanie.

(4)

Skonsultowano się w tej sprawie z Izbą Handlową tureckiej części Cypru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 866/2004 otrzymuje następujące brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

Wykaz przejść granicznych określonych w art. 2 ust. 4.

Agios Dhometios

Astromeritis – Zodhia

Kato Pyrgos – Karavostasi

Kato Pyrgos – Kokkina

Kokkina – Pachyammos

Ledra Palace

Ledra Street”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Olli REHN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 955.

(2)  Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 128. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 601/2005 (Dz.U. L 99 z 19.4.2005, str. 10).


4.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1284/2005

z dnia 3 sierpnia 2005 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6 (2),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady przywozu cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96 (3), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 przewiduje szczegółowe zasady dotyczące ustalenia zobowiązań dostawy, po zerowej stawce celnej, produktów oznaczonych kodem CN 1701, wyrażonych jako ekwiwalent cukru białego i pochodzących z krajów, które podpisały Protokół AKP i Umowę z Indiami.

(2)

Artykuł 16 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 przewiduje szczegółowe zasady dotyczące ustalenia kontyngentów taryfowych, po zerowej stawce celnej, w odniesieniu do produktów oznaczonych kodem CN 1701 11 10, wyrażonych jako ekwiwalent cukru białego i pochodzących z krajów, które podpisały Protokół AKP i Umowę z Indiami.

(3)

Artykuł 22 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 otwiera kontyngenty taryfowe, po stawce celnej 98 EUR za tonę, produktów oznaczonych kodem CN 1701 11 10, pochodzących z Brazylii, Kuby i innych państw trzecich.

(4)

W okresie od 25 do 29 lipca 2005 r., zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003, zostały przedłożone właściwym władzom wnioski o pozwolenie na przywóz dla ilości całkowitej przekraczającej ilość przewidzianą w zobowiązaniu dostawy dla danego kraju, ustaloną na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 odnośnie do cukru preferencyjnego z AKP-Indii.

(5)

W tych okolicznościach Komisja powinna ustalić współczynnik redukcyjny umożliwiający wydawanie pozwoleń proporcjonalnie do dostępnej ilości oraz zaznaczyć, jeżeli odpowiedni limit został wykorzystany,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W przypadku wniosków złożonych w okresie od 25 do 29 lipca 2005 r., zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003, pozwolenia na przywóz wydaje się dla limitów ilościowych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 987/2005 (Dz.U. L 167 z 29.6.2005, str. 12).

(2)  Dz.U. L 146 z 20.6.1996, str. 1.

(3)  Dz.U. L 162 z 1.7.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 568/2005 (Dz.U. L 97 z 15.4.2005, str. 9).


ZAŁĄCZNIK

Cukier preferencyjny z AKP–INDII

Tytuł II rozporządzenia (WE) nr 1159/2003

Rok gospodarczy 2004/2005

Kraj

Ilość, która musi być dostarczona w okresie od 25.–29.7.2005 w procentach ilości wnioskowanej

Limit

Barbados

100

 

Belize

0

Wykorzystany

Kongo

100

 

Fidżi

0

Wykorzystany

Gujana

0

Wykorzystany

Indie

0

Wykorzystany

Wybrzeże Kości Słoniowej

100

 

Jamajka

100

 

Kenia

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

0

Wykorzystany

wyspa Mauritius

0

Wykorzystany

Mozambik

0

Wykorzystany

Saint Christopher i Nevis

0

Wykorzystany

Suazi

0

Wykorzystany

Tanzania

100

 

Trynidad i Tobago

100

 

Zambia

0

Wykorzystany

Zimbabwe

0

Wykorzystany


Rok gospodarczy 2005/2006

Kraj

Ilość, która musi być dostarczona w okresie od 25.–29.7.2005 w procentach ilości wnioskowanej

Limit

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fidżi

100

 

Gujana

100

 

Indie

100

 

Wybrzeże Kości Słoniowej

100

 

Jamajka

100

 

Kenia

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

wyspa Mauritius

100

 

Mozambik

100

Wykorzystany

Saint Christopher i Nevis

100

 

Suazi

100

 

Tanzania

100

 

Trynidad i Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 

Specjalny cukier preferencyjny

Tytuł III rozporządzenia (WE) nr 1159/2003

Rok gospodarczy 2005/2006

Kraj

Ilość, która musi być dostarczona w okresie od 25.–29.7.2005 w procentach ilości wnioskowanej

Limit

Indie

100

 

AKP

100

 


Cukier wymieniony w koncesji CXL

Tytuł IV rozporządzenia (WE) nr 1159/2003

Rok gospodarczy 2005/2006

Kraj

Ilość, która musi być dostarczona w okresie od 25.–29.7.2005 w procentach ilości wnioskowanej

Limit

Brazylia

0

Wykorzystany

Kuba

100

 

Inne państwa trzecie

0

Wykorzystany


4.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1285/2005

z dnia 3 sierpnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (1), w szczególności jego art. 20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 20 rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 przewiduje wprowadzenie zmian w wykazie uczestników systemu certyfikacji Procesu Kimberley w załączniku II.

(2)

Przewodniczący systemu certyfikacji Procesu Kimberley w swoim obwieszczeniu z dnia 27 lipca 2005 r. podjął decyzję o dodaniu Indonezji do wykazu uczestników począwszy od dnia 1 sierpnia 2005 r. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik II,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 28. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 718/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 68).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

Wykaz uczestników systemu certyfikacji Procesu Kimberley oraz ich odpowiednio wyznaczonych właściwych organów, określonych w art. 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 i 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenia

AUSTRALIA

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australia

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australia

BIAŁORUŚ

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republika Białorusi

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy and Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZYLIA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios – Bloco »U« – 3o andar

70065 – 900 Brasilia – DF

Brazylia

BUŁGARIA

Ministry of Economy

Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate

12, Al. Batenberg str.

1000 Sofia

Bułgaria

KANADA

Sprawy międzynarodowe:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B – Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Kanada

W celu otrzymania wzoru kanadyjskich certyfikatów Procesu Kimberley:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Kanada K1A 0E4

Wnioski o charakterze ogólnym:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Kanada K1A 0E4

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Republika Środkowoafrykańska

CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

Chińska Republika Ludowa

HONGKONG, Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej

Department of Trade and Industry

Hongkong, Specjalny Region Administracyjny

Chińskiej Republiki Ludowej:

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

Chiny

DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA

Centre d'Évaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Demokratyczna Republika Konga

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Wybrzeże Kości Słoniowej

CHORWACJA

Ministry of Economy

Zagreb

Republika Chorwacji

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

Komisja Europejska

DG Relations extérieures/A/2

B-1049 Brussels

Belgia

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House

Kinbu Road

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GWINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Gwinea

GUJANA

Geology and Mines Commission

PO Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Gujana

INDIE

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

Indie

INDONEZJA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonezja

IZRAEL

Ministry of Industry and Trade

P.O. Box 3007

52130 Ramat Gan

Izrael

JAPONIA

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519 Tokyo

Japonia

Mineral and Natural Resources Division

Agency for Natural Resources and Energy

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Japonia

REPUBLIKA KOREI

UN Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Government Complex Building

77 Sejong-ro, Jongro-gu

Seoul

Korea

Trade Policy Division

Ministry of Commerce, Industry and Enterprise

1 Joongang-dong, Kwacheon-City

Kyunggi-do

Korea

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

Vientiane

Laos

LESOTHO

Commission of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

MALEZJA

Ministry of International Trade and Industry

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malezja

MAURITIUS

Ministry of Commerce and Co-operatives

Import Division

2nd Floor, Anglo-Mauritius House

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NORWEGIA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norwegia

RUMUNIA

National Authority for Consumer Protection

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

Bucharest

Rumunia

FEDERACJA ROSYJSKA

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Rosja

SIERRA LEONE

Ministry of Minerals Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury

Singapore 179434

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

South African Diamond Board

240 Commissioner Street

Johannesburg

Republika Południowej Afryki

SRI LANKA

Trade Information Service

Sri Lanka Export Development Board

42 Nawam Mawatha

Colombo 2

Sri Lanka

SZWAJCARIA

State Secretariat for Economic Affairs

Export Control Policy and Sanctions

Effingerstrasse 1

3003 Berne

Szwajcaria

TAJWAN, PENGHU, KINMEN I MATSU, Odrębny Obszar Celny

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

Tajwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

P.O. Box 2000

Dar es Salam

Tanzania

TAJLANDIA

Ministry of Commerce

Department of Foreign Trade

44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi

Muang District

Nonthaburi 11000

Tajlandia

TOGO

Directorate General – Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

UKRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

04119 Kiev

Ukraina

International Department

Diamond Factory »Kristall«

600 Letiya Street 21

21100 Vinnitsa

Ukraina

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Dubai Metals and Commodities Centre

P.O. Box 63

Dubai

Zjednoczone Emiraty Arabskie

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

U.S. Department of State

2201 C St., N.W.

Washington DC

Stany Zjednoczone Ameryki

WENEZUELA

Ministry of Energy and Mines

Apartado Postal No. 61536 Chacao

Caracas 1006

Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina – Caracas

Wenezuela

WIETNAM

Export-Import Management Department

Ministry of Trade of Vietnam

31 Trang Tien

Hanoi 10.000

Wietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe”


4.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/17


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 1286/2005

z dnia 3 sierpnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96 (1), w szczególności jego art. 11 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zawiera wykaz osób fizycznych i prawnych, organów i innych jednostek związanych z reżimem byłego prezydenta Saddama Husseina objętych zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2)

W dniu 27 lipca 2005 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić wykaz obejmujący Saddama Husseina i innych wyższych urzędników byłego irackiego reżimu oraz najbliższych członków ich rodzin, a także podmioty będące w posiadaniu lub kontrolowane przez nich lub przez osoby działające w ich imieniu lub na ich zlecenie, wobec których powinno być stosowane zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. W związku z tym załącznik IV powinien zostać odpowiednio zmieniony.

(3)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 169 z 8.7.2003, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1087/2005 (Dz.U. L 177 z 9.7.2005, str. 32).


ZAŁĄCZNIK

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 zostaje zmieniony w następujący sposób:

Dodaje się następujące osoby fizyczne:

1)

Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah). Data urodzenia: a) 15.5.1968, b) 1970. Miejsce urodzenia: a) Al-Owja, Irak, b) Bagdad, Irak. Narodowość: iracka. Adresy: a) Mosul, Irak, b) Az Zabadani, Syria. Nr paszportu: paszport iracki nr 284158 (ważny do dnia: 21.8.2005; imię i nazwisko: Ali Thafir Abdallah; data urodzenia: 1970; miejsce urodzenia: Bagdad, Irak). Inne informacje: syn Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti’ego, byłego doradcy prezydenta Saddama Husseina.

2)

Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi). Data urodzenia: a) około 1970 r., b) 1970. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Narodowość: iracka. Adresy: a) Damaszek, Syria, b) Al-Shahid Street, okolice Al-Mahata, Az Zabadani, Syria, c) Jemen. Nr paszportu: paszport iracki nr 2863795S (ważny do dnia: 23.8.2005; imię i nazwisko: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; data urodzenia: 1970; miejsce urodzenia: Bagdad, Irak). Inne informacje: syn Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti’ego, byłego doradcy prezydenta Saddama Husseina.

3)

Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman). Data urodzenia: 21.10.1971. Miejsce urodzenia: a) Bagdad, Irak, b) Al-Owja, Irak. Narodowość: iracka. Adresy: a) Bludan, Syria, b) okolice Mutanabi, Al Monsur, Bagdad, Irak. Inne informacje: syn Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti’ego, byłego doradcy prezydenta Saddama Husseina.

4)

Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad Da’ud Salman). Data urodzenia: a) 25.10.1983, b) 1977. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Narodowość: iracka. Adresy: a) Al-Shahid Street, okolice Al-Mahata, Az Zabadani, Syria, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaszek, Syria, c) Irak. Nr paszportu: paszport iracki nr 284173 (ważny do dnia: 21.8.2005; imię i nazwisko: Muhammad Da’ud Salman; data urodzenia: 1977; miejsce urodzenia: Bagdad, Irak). Inne informacje: syn Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti’ego, byłego doradcy prezydenta Saddama Husseina.

5)

Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir „Abdullah”). Data urodzenia: 17.7.1970. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Narodowość: iracka. Adresy: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaszek, Syria, b) Bejrut, Liban. Inne informacje: syn Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti’ego, byłego doradcy prezydenta Saddama Husseina.

6)

Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti). Data urodzenia: 19.9.1988. Narodowość: iracka. Adresy: a) Al-Shahid Street, okolice Al-Mahata, Az Zabadani, Syria, b) Jemen. Inne informacje: syn Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti’ego, byłego doradcy prezydenta Saddama Husseina.


Trybunał Sprawiedliwości

4.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/19


PROJEKT ZMIAN DO REGULAMINU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

TRYBUNAŁ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 223 akapit szósty,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w szczególności jego art. 139 akapit szósty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Czas trwania procedur przed Trybunałem, w szczególności w kwestiach prejudycjalnych, staje się od pewnego czasu coraz dłuższy, należy zatem, zwłaszcza w związku z rozszerzeniem Unii, skrócić i uprościć niektóre elementy procedury.

(2)

Należy skrócić termin na składanie wniosków o przeprowadzenie rozprawy oraz znieść, w określonych sytuacjach, obowiązek informowania sądu krajowego i wysłuchania stron w razie, gdy Trybunał orzeka postanowieniem w niektórych przypadkach prostego odesłania prejudycjalnego.

(3)

Wraz z postępem technicznym przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną staje się coraz bardziej rozpowszechnione, a niezawodność łączności drogą elektroniczną jako środka komunikacji wzrasta. Należy umożliwić Trybunałowi dostosowanie się do tego postępu, powierzając mu możliwość określenia warunków, w jakich pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną zostaje uznane za oryginał pisma.

(4)

Wreszcie, należy przystosować przepisy regulujące przyznawanie pomocy w zakresie kosztów postępowania poprzez wprowadzenie obowiązku, że postanowienie oddalające w całości lub w części wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania winno wskazywać motywy takiej odmowy.

Za zgodą Rady, udzieloną dnia 28 czerwca 2005 r.

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ZMIANY DO SWOJEGO REGULAMINU:

Artykuł 1

Do regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 19 czerwca 1991 r. (Dz.U. L 176 z 4.7.1991, str. 7, ze sprostowaniem w Dz.U. L 383 z 29.12.1992, str. 117), zmienionego dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.U. L 44 z 28.2.1995, str. 61), dnia 11 marca 1997 r. (Dz.U. L 103 z 19.4.1997, str. 1, ze sprostowaniem w Dz.U. L 351 z 23.12.1997, str. 72), dnia 16 maja 2000 r. (Dz.U. L 122 z 24.5.2000, str. 43), dnia 28 listopada 2000 r. (Dz.U. L 322 z 19.12.2000, str. 1), dnia 3 kwietnia 2001 r. (Dz.U. L 119 z 27.4.2001, str. 1), dnia 17 września 2002 r. (Dz.U. L 272 z 10.10.2002, str. 24, ze sprostowaniem w Dz.U. L 281 z 19.10.2002), dnia 8 kwietnia 2003 r. (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 17), dnia 19 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 132 z 29.4.2004, str. 2) i dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 107), wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 37 dodaje się § 7 w brzmieniu:

„7.   Bez uszczerbku dla przepisów § 1 akapit pierwszy oraz §§ 2–5, Trybunał może, w drodze decyzji, określić warunki, w jakich pismo procesowe przekazane do sekretariatu drogą elektroniczną zostaje uznane za oryginał tego pisma. Decyzja ta podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.”;

2)

w art. 44a zdanie trzecie wyraz „miesiąca” zastępuje się wyrażeniem „trzech tygodni”;

3)

artykuł 76 § 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Izba rozstrzyga postanowieniem niepodlegającym zaskarżeniu. W przypadku odmowy przyznania w całości lub w części pomocy w zakresie kosztów postępowania, postanowienie winno wskazywać motywy takiej odmowy.”;

4)

w art. 104 § 1 wprowadza się następujące zmiany:

„1.   Postanowienia sądów krajowych, o których mowa w art. 103, przekazywane są Państwom Członkowskim w wersjach oryginalnych, wraz z przekładem na język urzędowy państwa, do którego są skierowane. Jeżeli przemawia za tym długość postanowienia sądu krajowego, przekład ten zostaje zastąpiony przekładem na język urzędowy państwa, do którego jest skierowane, streszczenia postanowienia, które stanowić będzie podstawę dla zajęcia przez to państwo stanowiska. Streszczenie to zawiera integralny tekst pytania lub pytań skierowanych w trybie prejudycjalnym. Streszczenie wymienia w szczególności, o ile elementy te są zawarte w postanowieniu sądu krajowego, przedmiot postępowania przed sądem krajowym, zasadnicze argumenty stron postępowania przed tym sądem, zwięzłe uzasadnienie odesłania oraz powołane orzecznictwo i przepisy prawa wspólnotowego i krajowego.

W przypadkach przewidzianych w art. 23 akapit trzeci Statutu, postanowienia sądów krajowych przekazywane są Państwom będącym stronami Porozumienia EOG, innym niż Państwa Członkowskie, jak również Urzędowi Nadzoru EFTA, w wersjach oryginalnych, wraz z przekładem postanowienia lub, w stosownym przypadku, jego streszczenia, na jeden z języków wymienionych w art. 29 § 1, wybrany przez adresata.

Jeżeli państwo trzecie ma prawo do wzięcia udziału w postępowaniu prejudycjalnym zgodnie z art. 23 akapit czwarty Statutu, postanowienie sądu krajowego jest temu państwu przekazywane w wersji oryginalnej, wraz z przekładem postanowienia lub, w stosownym przypadku, jego streszczenia na jeden z języków wymienionych w art. 29 § 1, wybrany przez zainteresowane państwo trzecie.”;

5)

artykuł 104 § 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   W przypadku gdy pytanie zadane Trybunałowi w trybie prejudycjalnym jest identyczne z pytaniem, w przedmiocie którego Trybunał już orzekał, jeżeli odpowiedź na to pytanie może zostać w sposób jednoznaczny wyprowadzona z istniejącego orzecznictwa, Trybunał może, po wysłuchaniu rzecznika ACTnego, w każdym czasie orzec postanowieniem z uzasadnieniem, zawierającym odesłanie do wcześniej wydanego wyroku lub do odpowiedniego orzecznictwa.

Trybunał może również orzec postanowieniem z uzasadnieniem po powiadomieniu sądu krajowego, po wysłuchaniu ewentualnych uwag przedstawionych przez podmioty wymienione w art. 23 Statutu i po wysłuchaniu rzecznika ACTnego, w przypadku gdy odpowiedź na zadane pytanie nie pozostawia żadnych uzasadnionych wątpliwości.”;

6)

w art. 104 § 4 zdanie trzecie wyraz „miesiąca” zastępuje się wyrażeniem „trzech tygodni”;

7)

w art. 120 zdanie drugie wyraz „miesiąca” zastępuje się wyrażeniem „trzech tygodni”.

Artykuł 2

Niniejsze zmiany regulaminu, których tekstami autentycznymi są ich wersje językowe sporządzone w językach określonych w art. 29 § 1 regulaminu, zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzą w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po ich opublikowaniu.

Przyjęto w Luksemburgu, dnia 12 lipca 2005 r.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

4.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/22


DECYZJA RADY

z dnia 29 lipca 2005 r.

o powołaniu czterech członków Zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMEA)

(2005/594/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (1), w szczególności jego art. 65 ust. 1 oraz art. 65 ust. 4,

uwzględniając listę kandydatów opracowaną przez Komisję w dniu 25 lutego 2005 r.,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Pani Mary Geraldine BAKER, urodzona w Londynie (Zjednoczone Królestwo) dnia 27 października 1936 r.,

Pan Jean GEORGES, urodzony w Esch-sur-Alzette (Luksemburg) dnia 11 lipca 1966 r.,

Pani Lisette TIDDENS-ENGWIRDA, urodzona w Amsterdamie (Niderlandy) dnia 25 czerwca 1950 r., oraz

Pan Fritz Rupert UNGEMACH, urodzony w Monachium (Niemcy) dnia 6 lutego 1947 r.,

zostają niniejszym powołani na członków Zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMEA) na okres trzech lat.

Artykuł 2

Data rozpoczęcia trzyletniej kadencji, o której mowa w art. 1, zostanie wyznaczona przez Zarząd Europejskiej Agencji Leków (EMEA).

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lipca 2005 r.

W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 1.


Sprostowania

4.8.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/23


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1255/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. określającego stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w lipcu 2005 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 200 z 30 lipca 2005 r. )

Strona 66, załącznik I.B:

zamiast:

„5.

Produkty pochodzące z Rumunii”,

powinno być:

„1.

Produkty pochodzące z Rumunii”;

zamiast:

„6.

Produkty pochodzące z Bułgarii”,

powinno być:

„2.

Produkty pochodzące z Bułgarii”.