ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 197

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
28 lipca 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1203/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1204/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe ( 1 )

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

16

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1208/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające, po raz szósty, rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające celem wspierania skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

19

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 174/2005 nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

21

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 28 lipca 2005 r.

23

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

26

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Decyzja Rady z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

28

 

*

Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego włączenia, w charakterze Stron Porozumienia, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych Państw do Unii Europejskiej

30

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2005 r. wprowadzająca odstępstwo od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dla mięsa przegrzebków z rodzaju Placopecten magellanicus pochodzących z Saint-Pierre i Miquelon (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2819)

31

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

28.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1203/2005

z dnia 27 lipca 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 27 lipca 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

69,1

096

21,9

999

45,5

0707 00 05

052

60,2

999

60,2

0709 90 70

052

69,6

999

69,6

0805 50 10

388

65,3

508

58,8

524

69,1

528

62,7

999

64,0

0806 10 10

052

100,0

204

79,7

220

130,9

508

134,4

624

173,1

999

123,6

0808 10 80

388

83,1

400

88,5

508

77,4

512

77,7

524

52,1

528

52,7

720

93,4

804

85,3

999

76,3

0808 20 50

052

87,0

388

65,5

512

24,4

528

35,6

999

53,1

0809 10 00

052

126,1

094

100,2

999

113,2

0809 20 95

052

299,0

400

334,1

999

316,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

83,7

999

83,7

0809 40 05

624

87,0

999

87,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


28.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1204/2005

z dnia 26 lipca 2005 r.

ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92, a w szczególności jego art. 173, ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 173 do 177 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 przewidują, że Komisja okresowo ustala wartości jednostkowe dla produktów wskazanych w klasyfikacji w załączniku 26 do tego rozporządzenia.

(2)

Stosowanie zasad i kryteriów określonych w wyżej wymienionych artykułach do elementów przekazanych Komisji zgodnie z art. 173 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 prowadzi do ustanowienia wartości jednostkowych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w stosunku do produktów, o których mowa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wartości jednostkowe określone w art. 173 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawia się zgodnie z tabelą zawartą w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 (Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 17).

(2)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Pozycja

Wyszczególnienie

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg

Gatunki, Odmiany, Kod CN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Ziemniaki młode

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Cebula (inna niż do sadzenia)

0703 10 19

26,38

15,14

796,81

196,81

412,72

6 481,72

91,08

18,36

11,32

108,53

6 317,12

1 026,08

249,34

18,33

 

 

 

 

1.40

Czosnek

0703 20 00

98,39

56,46

2 972,32

734,17

1 539,55

24 178,60

339,74

68,48

42,24

404,85

23 564,62

3 827,57

930,11

68,39

 

 

 

 

1.50

Pory

ex 0703 90 00

62,17

35,67

1 878,03

463,88

972,75

15 277,03

214,66

43,27

26,69

255,80

14 889,09

2 418,41

587,68

43,21

 

 

 

 

1.60

Kalafior

0704 10 00

1.80

Kapusta biała i czerwona

0704 90 10

53,56

30,73

1 617,94

399,64

838,03

13 161,30

184,93

37,28

22,99

220,37

12 827,08

2 083,48

506,29

37,23

 

 

 

 

1.90

Brokuly lub kalarepa (Brassica oleracea. var. italica)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Kapusta pekińska

ex 0704 90 90

104,01

59,68

3 141,93

776,07

1 627,40

25 558,38

359,13

72,39

44,65

427,95

24 909,35

4 045,99

983,19

72,30

 

 

 

 

1.110

Salata glowiasta

0705 11 00

1.130

Marchew

ex 0706 10 00

30,30

17,39

915,30

226,08

474,09

7 445,62

104,62

21,09

13,01

124,67

7 256,55

1 178,67

286,42

21,06

 

 

 

 

1.140

Rzodkiewka

ex 0706 90 90

52,35

30,04

1 581,39

390,61

819,10

12 863,97

180,75

36,44

22,47

215,39

12 537,30

2 036,41

494,85

36,39

 

 

 

 

1.160

Groch (Pisum sativum)

0708 10 00

443,15

254,28

13 386,67

3 306,56

6 933,79

108 895,20

1 530,11

308,43

190,24

1 823,34

106 129,95

17 238,53

4 189,01

308,03

 

 

 

 

1.170

Fasola

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

156,65

89,89

4 732,14

1 168,86

2 451,07

38 494,10

540,89

109,03

67,25

644,54

37 516,59

6 093,76

1 480,80

108,89

 

 

 

 

1.170.2

Fasola (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,70

4 564,13

1 127,36

2 364,04

37 127,35

521,68

105,16

64,86

621,66

36 184,54

5 877,40

1 428,22

105,02

 

 

 

 

1.180

Bób

ex 0708 90 00

1.190

Karczochy

0709 10 00

1.200

Szparagi

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zielone

ex 0709 20 00

288,52

165,55

8 715,57

2 152,78

4 514,34

70 897,70

996,20

200,81

123,86

1 187,11

69 097,34

11 223,38

2 727,31

200,55

 

 

 

 

1.200.2

pozostałe

ex 0709 20 00

421,77

242,01

12 740,89

3 147,05

6 599,30

103 642,01

1 456,29

293,55

181,07

1 735,38

101 010,15

16 406,93

3 986,93

293,17

 

 

 

 

1.210

Oberzyny (baklazany)

0709 30 00

90,82

52,11

2 743,38

677,63

1 420,96

22 316,26

313,57

63,21

38,99

373,66

21 749,57

3 532,75

858,47

63,13

 

 

 

 

1.220

Seler naciowy (Apium graveolens L., var. dulce)

ex 0709 40 00

138,52

79,48

4 184,41

1 033,57

2 167,37

34 038,52

478,28

96,41

59,47

569,94

33 174,15

5 388,43

1 309,40

96,29

 

 

 

 

1.230

Pieprznik jadalny

0709 59 10

334,34

191,84

10 099,74

2 494,68

5 231,28

82 157,37

1 154,41

232,70

143,53

1 375,64

80 071,09

13 005,83

3 160,45

232,40

 

 

 

 

1.240

Papryka słodka

0709 60 10

89,49

51,35

2 703,40

667,75

1 400,26

21 991,09

309,00

62,29

38,42

368,22

21 432,65

3 481,27

845,96

62,21

 

 

 

 

1.250

Koper

0709 90 50

1.270

Słodkie ziemniaki, całe, świeże (przeznaczone do spożycia przez ludzi)

0714 20 10

111,43

63,94

3 366,07

831,43

1 743,49

27 381,60

384,74

77,56

47,84

458,48

26 686,27

4 334,61

1 053,32

77,45

 

 

 

 

2.10

Kasztany (Castanea spp.), świeze

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, świeży

ex 0804 30 00

117,17

67,23

3 539,56

874,29

1 833,36

28 792,90

404,57

81,55

50,30

482,11

28 061,74

4 558,03

1 107,61

81,45

 

 

 

 

2.40

Awokado, świeże

ex 0804 40 00

109,46

62,81

3 306,50

816,72

1 712,64

26 897,07

377,94

76,18

46,99

450,36

26 214,05

4 257,91

1 034,68

76,08

 

 

 

 

2.50

Guawa, mango, świeże

ex 0804 50

2.60

Słodkie pomarańcze, świeże:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Krwiste i półkrwiste

ex 0805 10 20

55,08

31,60

1 663,86

410,98

861,81

13 534,81

190,18

38,34

23,65

226,63

13 191,11

2 142,61

520,66

38,29

 

 

 

 

2.60.2

Nawele, Naweliny, Nawelaty, Salustiany, Vernasy, Valencjany, Maltańskie, Szamutiasy, Ovalisy, Trovita i Hamliny

ex 0805 10 20

48,70

27,94

1 471,12

363,37

761,99

11 967,00

168,15

33,90

20,91

200,38

11 663,12

1 894,42

460,35

33,85

 

 

 

 

2.60.3

Pozostałe

ex 0805 10 20

45,11

25,88

1 362,68

336,59

705,82

11 084,88

155,76

31,40

19,37

185,61

10 803,39

1 754,78

426,42

31,36

 

 

 

 

2.70

Mandarynki (łącznie z tangerinami i satsumas), świeże, klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementynki

ex 0805 20 10

50,65

29,06

1 529,94

377,90

792,45

12 445,41

174,87

35,25

21,74

208,39

12 129,38

1 970,16

478,75

35,20

 

 

 

 

2.70.2

Monrealesy i satsumas

ex 0805 20 30

56,06

32,17

1 693,48

418,30

877,16

13 775,75

193,57

39,02

24,07

230,66

13 425,93

2 180,75

529,93

38,97

 

 

 

 

2.70.3

Mandarynki i wilkingi

ex 0805 20 50

46,47

26,66

1 403,75

346,73

727,09

11 418,97

160,45

32,34

19,95

191,20

11 129,00

1 807,67

439,27

32,30

 

 

 

 

2.70.4

Tangeryny i pozostałe

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

39,53

22,68

1 194,04

294,93

618,47

9 713,02

136,48

27,51

16,97

162,63

9 466,37

1 537,61

373,64

27,48

 

 

 

 

2.85

Limy (Citrus aurantifolia), świeże

0805 50 90

166,94

95,79

5 042,89

1 245,61

2 612,02

41 021,87

576,41

116,19

71,67

686,87

39 980,17

6 493,92

1 578,04

116,04

 

 

 

 

2.90

Grejpfruty, świeże

 

 

 

 

 

 

2.90.1

białe

ex 0805 40 00

58,59

33,62

1 769,83

437,16

916,70

14 396,85

202,29

40,78

25,15

241,06

14 031,26

2 279,08

553,82

40,72

 

 

 

 

2.90.2

różowe

ex 0805 40 00

72,42

41,55

2 187,52

540,33

1 133,05

17 794,64

250,04

50,40

31,09

297,95

17 342,76

2 816,96

684,53

50,34

 

 

 

 

2.100

Winogrona stołowe

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Arbuzy

0807 11 00

38,37

22,02

1 159,08

286,30

600,36

9 428,66

132,48

26,71

16,47

157,87

9 189,23

1 492,59

362,70

26,67

 

 

 

 

2.120

Melony (inne niż arbuzy)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, cuper, honey dew (w tym cantalene), onteniente, piel de sapo (w tym verde liso), rochet, tendral, futuro

ex 0807 19 00

62,96

36,13

1 901,90

469,78

985,11

15 471,16

217,39

43,82

27,03

259,05

15 078,29

2 449,14

595,15

43,76

 

 

 

 

2.120.2

Pozostałe

ex 0807 19 00

65,55

37,61

1 980,13

489,10

1 025,63

16 107,60

226,33

45,62

28,14

269,71

15 698,57

2 549,89

619,63

45,56

 

 

 

 

2.140

Gruszki

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Gruszki – Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pears – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Pozostałe

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Morele

0809 10 00

116,20

66,68

3 510,17

867,03

1 818,13

28 553,83

401,22

80,88

49,88

478,10

27 828,74

4 520,18

1 098,42

80,77

 

 

 

 

2.160

Wiśnie i czereśnie

0809 20 95

0809 20 05

328,80

188,67

9 932,39

2 453,34

5 144,60

80 796,02

1 135,28

228,64

141,15

1 352,85

78 744,31

12 790,32

3 108,08

228,55

 

 

 

 

2.170

Brzoskwinie

0809 30 90

 

 

 

 

2.180

Nektaryny

ex 0809 30 10

 

 

 

 

2.190

Śliwki

0809 40 05

 

 

 

 

2.200

Truskawki i poziomki

0810 10 00

281,43

161,48

8 501,44

2 099,89

4 403,42

69 155,79

971,72

195,88

120,82

1 157,94

67 399,67

10 947,63

2 660,30

195,62

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

304,95

174,98

9 211,93

2 275,38

4 771,43

74 935,36

1 052,93

212,25

130,92

1 254,72

73 032,48

11 862,55

2 882,63

211,97

 

 

 

 

2.210

Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 455,44

835,13

43 965,93

10 859,77

22 772,69

357 645,27

5 025,34

1 012,99

624,82

5 988,41

348 563,33

56 616,62

13 757,98

1 011,68

 

 

 

 

2.220

Owoce kiwi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

134,59

77,23

4 065,56

1 004,21

2 105,80

33 071,67

464,70

93,67

57,78

553,75

32 231,86

5 235,37

1 272,21

93,55

 

 

 

 

2.230

Granaty

ex 0810 90 95

133,01

76,32

4 017,97

992,45

2 081,15

32 684,55

459,26

92,57

57,10

547,27

31 854,56

5 174,09

1 257,32

92,46

 

 

 

 

2.240

Khakis (w tym owoce sharon)

ex 0810 90 95

142,93

82,02

4 317,75

1 066,50

2 236,43

35 123,20

493,52

99,48

61,36

588,10

34 231,29

5 560,14

1 351,13

99,35

 

 

 

 

2.250

Liczi (śliwki chińskie)

ex 0810 90


28.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1205/2005

z dnia 27 lipca 2005 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6 (2),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady przywozu cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96 (3), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 przewiduje szczegółowe zasady dotyczące ustalenia zobowiązań dostawy, po zerowej stawce celnej, produktów oznaczonych kodem CN 1701, wyrażonych jako ekwiwalent cukru białego i pochodzących z krajów, które podpisały Protokół AKP i Umowę z Indiami.

(2)

Artykuł 16 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 przewiduje szczegółowe zasady dotyczące ustalenia kontyngentów taryfowych, po zerowej stawce celnej, w odniesieniu do produktów oznaczonych kodem CN 1701 11 10, wyrażonych jako ekwiwalent cukru białego i pochodzących z krajów, które podpisały Protokół AKP i Umowę z Indiami.

(3)

Artykuł 22 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 otwiera kontyngenty taryfowe, po stawce celnej 98 EUR za tonę, produktów oznaczonych kodem CN 1701 11 10, pochodzących z Brazylii, Kuby i innych państw trzecich.

(4)

W okresie od 18 do 22 lipca 2005 r., zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003, zostały przedłożone właściwym władzom wnioski o pozwolenie na przywóz dla ilości całkowitej przekraczającej ilość przewidzianą w zobowiązaniu dostawy dla danego kraju, ustaloną na mocy art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 odnośnie do cukru preferencyjnego z AKP-Indii.

(5)

W tych okolicznościach Komisja powinna ustalić współczynnik redukcyjny umożliwiający wydawanie pozwoleń proporcjonalnie do dostępnej ilości oraz zaznaczyć, jeżeli odpowiedni limit został wykorzystany,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W przypadku wniosków złożonych w okresie od 18 do 22 lipca 2005 r., zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003, pozwolenia na przywóz wydaje się dla limitów ilościowych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 987/2005 (Dz.U. L 167 z 29.6.2005, str. 12).

(2)  Dz.U. L 146 z 20.6.1996, str. 1.

(3)  Dz.U. L 162 z 1.7.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 568/2005 (Dz.U. L 97 z 15.4.2005, str. 9).


ZAŁĄCZNIK

Cukier preferencyjny z AKP–INDII

Tytuł II rozporządzenia (WE) nr 1159/2003

Rok gospodarczy 2004/2005

Kraj

Ilość, która musi być dostarczona w okresie od 18.–22.7.2005 w procentach ilości wnioskowanej

Limit

Barbados

100

 

Belize

0

Wykorzystany

Kongo

100

 

Fidżi

0

Wykorzystany

Gujana

0

Wykorzystany

Indie

0

Wykorzystany

Wybrzeże Kości Słoniowej

100

 

Jamajka

100

 

Kenia

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

0

Wykorzystany

wyspa Mauritius

0

Wykorzystany

Mozambik

0

Wykorzystany

Saint Christopher i Nevis

99,9945

Wykorzystany

Suazi

0

Wykorzystany

Tanzania

100

 

Trynidad i Tobago

100

 

Zambia

0

Wykorzystany

Zimbabwe

0

Wykorzystany


Rok gospodarczy 2005/2006

Kraj

Ilość, która musi być dostarczona w okresie od 18.–22.7.2005 w procentach ilości wnioskowanej

Limit

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fidżi

100

 

Gujana

100

 

Indie

100

 

Wybrzeże Kości Słoniowej

100

 

Jamajka

100

 

Kenia

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

wyspa Mauritius

100

 

Mozambik

100

 

Saint Christopher i Nevis

100

 

Suazi

100

 

Tanzania

100

 

Trynidad i Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 

Specjalny cukier preferencyjny

Tytuł III rozporządzenia (WE) nr 1159/2003

Rok gospodarczy 2005/2006

Kraj

Ilość, która musi być dostarczona w okresie od 18.–22.7.2005 w procentach ilości wnioskowanej

Limit

Indie

100

 

AKP

100

 


Cukier wymieniony w koncesji CXL

Tytuł IV rozporządzenia (WE) nr 1159/2003

Rok gospodarczy 2005/2006

Kraj

Ilość, która musi być dostarczona w okresie od 18.–22.7.2005 w procentach ilości wnioskowanej

Limit

Brazylia

0

Wykorzystany

Kuba

100

 

Inne państwa trzecie

0

Wykorzystany


28.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1206/2005

z dnia 27 lipca 2005 r.

dotyczące stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 i art. 9d ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

a także mając na uwadze co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje dopuszczanie do użytku dodatków przeznaczonych do stosowania w żywieniu zwierząt.

(2)

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o dopuszczenie dodatków paszowych, które zostały złożone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wnioski o dopuszczenie do użytku dodatków określonych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zostały złożone przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Wstępne uwagi na temat tych wniosków, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski te powinny zatem być nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

(5)

Stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-beta-glukanazy, endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanego przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74252) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla indyków przeznaczonych do tuczu rozporządzeniem Komisji (WE) nr 937/2001 (3). Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie tego preparatu enzymatycznego bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy określony w Załączniku powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(6)

Stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanego przez Penicillium funiculosum (IMI SD101) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla tuczniki rozporządzeniem Komisji (WE) nr 418/2001 (4). Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie tego preparatu enzymatycznego bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy określony w Załączniku powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(7)

Stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanego przez Bacillus subtilis (LMG S-15136) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla prosiąt rozporządzeniem (WE) nr 937/2001. Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie tego preparatu enzymatycznego bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy określony w Załączniku powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(8)

Stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanego przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanego przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) i z subtilizyny wytwarzanego przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla kurczaków przeznaczonych do tuczu rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1636/1999 (5). Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie tego preparatu enzymatycznego bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy określony w Załączniku powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(9)

Z oceny wyżej wymienionych wniosków wynika, że należy wprowadzić wymóg stosowania pewnych procedur, mających na celu ochronę pracowników przed kontaktem z dodatkami określonymi w załącznikach. Ochronę tę należy zapewnić poprzez zastosowanie dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (6).

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparaty należące do grupy „enzymy”, określone w Załączniku, dopuszcza się do użytku jako dodatek w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w tym Załączniku, bez ograniczeń czasowych.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37).

(2)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(3)  Dz.U. L 130 z 12.5.2001, str. 25.

(4)  Dz.U. L 62 z 2.3.2001, str. 3.

(5)  Dz.U. L 194 z 27.7.1999, str. 17.

(6)  Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności zezwolenia

Jednostki aktywne/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Enzymy

E 1602

Endo-1,4-beta-glukanaza

EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat z endo-1,4-beta-glukanazy, endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) o następującej aktywności minimalnej:

 

Forma płynna i granulatu:

 

Endo-1,4-beta-glukanaza: 8 000 U (1)/ml lub g

 

eEndo-1,3(4)-beta-glukanaza: 18 000 U (2)/ml lub g

 

Endo-1,4-beta-glukanaza: 26 000 U (3)/ml lub g

Indyki przeznaczone do tuczu

endo-1,4-beta-glukanaza: 400 U

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania

2.

Zalecana doza na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

 

endo-1,4-beta-glukanaza: 400-800 U

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900-1 800 U

 

endo-1,4-beta-ksylanaza: 1 300-2 600 U

3.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. zawierających więcej niż 25 % pszenicy lub 20 % jęczmienia i 5 % żyta

Bez ograniczeń czasowych

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900 U

endo-1,4-beta-ksylanaza: 1 300 U

E 1604

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat z endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Penicillium funiculosum (IMI SD101) o następującej aktywności minimalnej:

 

Forma proszku:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 000 U (4)/g

 

endo-1,4-beta-ksylanaza: 1 400 U (5)/g

 

Forma płynna:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 U/ml

 

endo-1,4-beta-ksylanaza: 350 U/ml

Tuczniki

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania

2.

Zalecana doza na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U

 

endo-1,4-beta-ksylanaza: 70 U

3.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających więcej niż 40 % jęczmienia lub więcej niż 20 % pszenicy

Bez ograniczeń czasowych

endo-1,4-beta-ksylanaza: 70 U

E 1606

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Preparat z endo-1,4(4)-beta-ksylanazy wytwarzany przez Bacillus subtilis (LMG S-15136) o następującej aktywności minimalnej:

 

Forma stała i płynna:

 

100 IU (6)/g lub ml

Prosięta (odstawione od maciory)

10 IU

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania

2.

Zalecana doza na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

 

endo-1,4-beta-ksylanaza: 10 IU

3.

Do użycia w mieszankach paszowych bogatych w arabinoksylany np. min. 40 % pszenicy lub jęczmienia

4.

Przeznaczone dla prosiąt odstawionych od maciory do około 35 kg

Bez ograniczeń czasowych

E 1633

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

Subtilizyna

EC 3.4.21.62

Preparat z endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) oraz subtilizyny wytwarzanej przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) o następującej aktywności minimalnej:

 

Forma stała:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U (7)/g

 

endo-1,4-beta-ksylanaza: 300 U (8)/g

 

subtilizyna: 800 U (9)/g

Kurczaki przeznaczone do tuczu

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 30 U

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu należy wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania

2.

Zalecana doza na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 30-100 U

 

endo-1,4-beta-ksylanaza: 90-300 U

 

subtilizyna: 240-800 U

3.

Do użycia w mieszankach paszowych, np. zawierających więcej niż 60 % jęczmienia

Bez ograniczeń czasowych

endo-1,4-beta-ksylanaza: 90 U

subtilizyna: 240 U


(1)  1 U to ilość enzymu, która uwalnia 0,1 mikromola glukozy z karboksymetylocelulozy w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 40 °C.

(2)  1 U to ilość enzymu, która uwalnia 0,1 mikromola glukozy z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 40 °C.

(3)  1 U to ilość enzymu, która uwalnia 0,1 mikromola glukozy z ksylanu z łusek owsa w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 40 °C.

(4)  1 U to ilość enzymu, która uwalnia 5,55 mikromola cukrów redukujących (odpowiedników maltozy) z beta-glukanu jęczmiennego w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 50 °C.

(5)  1 U to ilość enzymu, która uwalnia 4,00 mikromola cukrów redukujących (odpowiedników maltozy) z ksylanu z drzewa brzozowego w ciągu minuty przy pH 5,5 oraz temperaturze 50 °C.

(6)  1 IU to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z ksylanu z drzewa brzozowego w ciągu minuty przy pH 4,5 oraz temperaturze 30 °C.

(7)  1 U to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 30 °C.

(8)  1 U to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z ksylanu z łusek owsa w ciągu minuty przy pH 5,3 oraz temperaturze 50 °C.

(9)  1 U to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikrogram związków fenolowych (odpowiedników tyrozyny) z podłoża kazeinowego w ciągu minuty przy pH 7,5 oraz temperaturze 40 °C.


28.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1207/2005

z dnia 27 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (1), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 zawiera listę właściwych władz, do których należy przesłać informacje i wnioski dotyczące środków nałożonych przez to rozporządzenie.

(2)

Niemcy, Litwa, Niderlandy i Szwecja wystąpiły z wnioskiem o zmianę danych kontaktowych ich właściwych władz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 70. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.


ZAŁĄCZNIK

W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1)

adresy pod pozycją „Niemcy” otrzymują brzmienie:

„—

odnośnie do zamrożenia funduszy:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel.: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

odnośnie do zasobów gospodarczych:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 619 69 08-0

Fax: (49) 619 69 08-800

odnośnie do ubezpieczeń:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

D-53117 Bonn

Tel.: (49-228) 4108-0”

;

2)

adres pod pozycją „Litwa” otrzymuje brzmienie:

„Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 16

Fax (370-5) 231 30 90”

;

3)

adres pod pozycją „Niderlandy” otrzymuje brzmienie:

„Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 342 89 97

Fax (31-70) 342 79 84”

;

4)

adresy pod pozycją „Szwecja” otrzymują brzmienie:

 

art. 3

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tfn (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

 

art. 4 i 6

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

 

art. 5

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89”

.

28.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1208/2005

z dnia 27 lipca 2005 r.

zmieniające, po raz szósty, rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające celem wspierania skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające celem wspierania skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (1), w szczególności jego art. 10 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004 zawiera listę właściwych władz, którym powierzone zostały konkretne zadania związane z wdrażaniem tego rozporządzenia.

(2)

Niderlandy, Szwecja i Zjednoczone Królestwo wystąpiły o zmianę adresów właściwych władz tych krajów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 27 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji,

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 830/2005 (Dz.U. L 137 z 31.5.2005, str. 24).


ZAŁĄCZNIK

Do załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

adres pod pozycją „Niderlandy” otrzymuje brzmienie:

„Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 342 89 97

Fax (31-70) 342 79 84”;

2)

adres pod pozycją „Szwecja” otrzymuje brzmienie:

 

art. 3 i 4

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

 

art. 6 i 7

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35”;

3)

adres pod pozycją „Zjednoczone Królestwo” otrzymuje brzmienie:

„HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel.: (44-20) 72 70 59 77/53 23

Fax: (44-20) 72 70 54 30

E-Mail: financialsanctions@hm-treasury.gov.uk

Dla Gibraltaru:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No. 6 Convent Place

Gibraltar

Tel.: (350) 757 07

Fax: (350) 587 57 00”.


28.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/21


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1209/2005

z dnia 27 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 174/2005 nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) 174/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych (1), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 174/2005 zawiera listę właściwych władz, którym powierzone zostały konkretne zadania związane z wykonaniem tego rozporządzenia.

(2)

Belgia, Litwa i Niderlandy złożyły wnioski o wniesienie zmian do adresów swoich właściwych władz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 174/2005 zostaje niniejszym zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 29 z 2.2.2005, str. 5.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 174/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

adres pod pozycją „Belgia” otrzymuje brzmienie:

„SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL, ÉCONOMIE, P.M.E.,

CLASSES MOYENNES & ÉNERGIE

Potentiel économique

Direction Industries

Textile – Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès 50

5e étage

B-1210 Bruxelles

Tél. général: (32-2) 277 51 11

Fax: (32-2) 277 53 09

Fax: (32-2) 277 53 10

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O.,

MIDDENSTAND & ENERGIE

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel – Diamant en andere sectoren

City Atrium

Vooruitgangstraat 50

5de verdieping

B-1210 Brussel

Tel. (centrale): (32-2) 277 51 11

Fax: (32-2) 277 53 09

Fax: (32-2) 277 53 10”;

2)

adres pod pozycją „Litwa” otrzymuje brzmienie:

„Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

01511 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 16

Fax (370-5) 231 30 90”;

3)

adres pod pozycją „Niderlandy” otrzymuje brzmienie:

„Minister van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

NL-8004 DE Zwolle

Nederland

Tel. (31-38) 467 25 41

Fax (31-38) 469 52 29”.


28.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/23


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1210/2005

z dnia 27 lipca 2005 r.

zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 28 lipca 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2) odnośnie do należności przywozowych w sektorze zbóż, w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należności przywozowe w sektorze zbóż zostały ustalone przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2005 (3).

(2)

Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1249/96 przewiduje, że jeśli w okresie ich stosowania wyliczona średnia należności przywozowych różni się o 5 EUR/t od należności ustalonej, dokonuje się odpowiedniego wyrównania. Wyżej wymieniona różnica nastąpiła. Konieczne jest więc dostosowanie należności przywozowych ustalonych w rozporządzeniu (WE) nr 1150/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 1150/2005 zastępuje się załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 28 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 270 z 29.9.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).

(3)  Dz.U. L 185 z 16.7.2005, str. 24.


ZAŁĄCZNIK I

Opłaty przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 28 lipca 2005 r.

Kod CN

Nazwa towarów

Opłaty przywozowe (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

Pszenica durum wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

1001 90 91

Pszenica zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

Pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

Żyto

33,95

1005 10 90

Kukurydza siewna, inna niż hybrydy

54,64

1005 90 00

Kukurydza, inna niż do siewu (2)

54,64

1007 00 90

Ziarno Sorgo, inne niż hybrydy do siewu

38,94


(1)  W przypadku towarów przybywających do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski (art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96) importer może skorzystać z obniżki opłaty o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym, lub

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki użyte do obliczenia opłat celnych

okres od 15.7.2005–26.7.2005

1)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Notowania giełdowe

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% protein przy 12 % wilgotności)

HRS2

YC3

HAD2

średnia jakość (1)

niska jakość (2)

US barley 2

Notowanie (EUR/t)

122,45 (3)

79,17

176,22

166,22

146,22

92,18

Premia za Zatokę (EUR/t)

11,22

 

 

Premia za Wielkie Jeziora (EUR/t)

26,13

 

 

2)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

Fracht/koszt: Zatoka Meksykańska–Rotterdam: 16,99 EUR/t; Wielkie Jeziora–Rotterdam: 26,40 EUR/t.

3)

Subwencje, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


28.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/26


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1211/2005

z dnia 27 lipca 2005 r.

zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/95 z dnia 23 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące przywozu produktów innych niż melasy w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 1 ust. 2 akapit drugi, zdanie drugie, oraz art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych do przywozu cukru białego, cukru surowego i niektórych syropów w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006 zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1011/2005 (3). Centy te i kwoty zostały zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1069/2005 (4).

(2)

Dane, którymi obecnie dysponuje Komisja, prowadzą do zmiany wymienionych kwot, zgodnie z zasadami i szczegółowymi przepisami wykonawczymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 1423/95,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności stosowane do przywozu produktów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1423/95, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005 w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006, zmienia się zgodnie z kwotami wskazanymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(2)  Dz.U. L 141 z 24.6.1995, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 624/98 (Dz.U. L 85 z 20.3.1998, str. 5).

(3)  Dz.U. L 170 z 1.7.2005, str. 35.

(4)  Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 69.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego i produktów określonych kodem 1702 90 99 mające zastosowanie od dnia 28 lipca 2005 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

1701 11 10 (1)

23,11

4,74

1701 11 90 (1)

23,11

9,98

1701 12 10 (1)

23,11

4,55

1701 12 90 (1)

23,11

9,55

1701 91 00 (2)

27,52

11,47

1701 99 10 (2)

27,52

6,95

1701 99 90 (2)

27,52

6,95

1702 90 99 (3)

0,28

0,37


(1)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt II rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 (Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1).

(2)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt I rozporządzenia (WE) nr 1260/2001.

(3)  Ustalenie dla 1 % zawartości sacharozy.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

28.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/28


DECYZJA RADY

z dnia 22 lipca 2005 r.

w sprawie mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

(2005/577/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 225a,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 140b,

uwzględniając decyzję Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającą Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (1), w szczególności jej art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej został ustanowiony decyzją Rady 2004/752/WE, Euratom, na podstawie art. 225a i 245 Traktatu WE oraz art. 140b i 160 Traktatu EWEA. Na mocy tej decyzji dodano w tym celu załącznik do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości (dalej zwany „załącznikiem I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości”).

(2)

Artykuł 3 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości stanowi:

„1.

Sędziowie są mianowani przez Radę, stanowiącą zgodnie z art. 225a akapit czwarty Traktatu WE i art. 140b akapit czwarty Traktatu EWEA, po konsultacji z komitetem przewidzianym w niniejszym artykule. Przy mianowaniu sędziów, Rada zapewnia zrównoważony skład Sądu w odniesieniu do obywateli Państw Członkowskich pochodzących z możliwie najszerszego obszaru geograficznego oraz w odniesieniu do reprezentowanych krajowych systemów sądowniczych.

2.

Każda osoba posiadająca obywatelstwo Unii i spełniająca warunki przewidziane w art. 225a akapit czwarty Traktatu WE i art. 140b akapit czwarty Traktatu EWEA może przedstawić swoją kandydaturę. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na zalecenie Trybunału Sprawiedliwości, określa warunki i zasady dotyczące przedstawiania i rozpatrywania kandydatur.

3.

Tworzy się komitet składający się z siedmiu osobistości wybranych spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji oraz prawników o uznanej kompetencji. O mianowaniu członków komitetu oraz zasadach jego działania decyduje Rada stanowiąca większością kwalifikowaną na zalecenie prezesa Trybunału Sprawiedliwości.

4.

Komitet wydaje opinię, czy kandydat jest odpowiedni do pełnienia funkcji sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej. Komitet dołącza do tej opinii listę kandydatów o najbardziej odpowiednim doświadczeniu na najwyższym poziomie. Lista taka powinna zawierać co najmniej dwukrotnie większą liczbę kandydatów od liczby sędziów, którzy mają być mianowani przez Radę.”

(3)

Decyzją 2005/150/WE, Euratom (2), Rada określiła warunki i zasady dotyczące przedstawiania i rozpatrywania kandydatur w celu mianowania sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 2 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości.

(4)

Decyzją nr 2005/49/WE, Euratom (3), Rada ustanowiła zasady działania komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości.

(5)

Decyzją nr 2005/151/WE, Euratom (4), Rada mianowała członków komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości.

(6)

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur na stanowiska sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej zostało opublikowane dnia 23 lutego 2005 r. (Dz.U. C 47 A, str. 1), a termin zgłaszania kandydatur upłynął w dniu 15 kwietnia 2005 r. Zarejestrowano dwieście czterdzieści trzy kandydatury.

(7)

Komitet ustanowiony w art. 3 ust. 3 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości zebrał się kilkakrotnie w maju i czerwcu 2005 r. W wyniku swoich prac, komitet wydał opinię i listę przewidziane w art. 3 ust. 4 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości. Lista obejmuje czternastu kandydatów.

(8)

Na mocy art. 225a akapit czwarty Traktatu WE i art. 140b akapit czwarty Traktatu EWEA sędziowie Sądu do spraw Służby Publicznej są mianowani przez Radę.

(9)

Należy zatem mianować siedem osób spośród kandydatów figurujących na wyżej wymienionej liście, zapewniając przy tym zrównoważony skład Sądu w odniesieniu do obywateli Państw Członkowskich pochodzących z możliwie najszerszego obszaru geograficznego oraz w odniesieniu do reprezentowanych krajowych systemów sądowniczych, zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości.

(10)

Na mocy art. 2 akapit drugi zdanie pierwsze załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości, sędziowie Sądu do spraw Służby Publicznej są mianowani na okres sześciu lat. Na zasadzie odstępstwa od tego postanowienia, art. 3 ust. 2 decyzji 2004/752/WE, Euratom przewiduje, że niezwłocznie po złożeniu ślubowania przez wszystkich sędziów Sądu przewodniczący Rady przystępuje do wyboru w drodze losowania trzech sędziów tego Sądu, którzy zakończą pełnienie swoich funkcji z upływem pierwszych trzech lat kadencji. Należy w odpowiedni sposób rozpowszechnić wynik tego wyboru poprzez opublikowanie go w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(11)

Należy również zauważyć, że w kwestii wyznaczenia pierwszego prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej, art. 3 ust. 1 decyzji 2004/752/WE, Euratom przewiduje możliwość podjęcia przez Radę decyzji o zastosowaniu procedury określonej w art. 4 ust. 1 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości, który stanowi, że sędziowie wybierają spośród siebie na okres trzech lat prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej. Należy skorzystać z tej możliwości,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Następujące osoby mianuje się sędziami Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej:

Irena BORUTA

Stéphane GERVASONI

Heikki KANNINEN

Horstpeter KREPPEL

Paul J. MAHONEY

Charisios TAGARAS

Sean VAN RAEPENBUSCH

Artykuł 2

Czterech spośród tych sędziów mianuje się na okres sześciu lat, od dnia 1 października 2005 r. do dnia 30 września 2011 r.

Pozostałych trzech sędziów mianuje się na okres trzech lat, od dnia 1 października 2005 r. do dnia 30 września 2008 r.

Sekretariat Generalny Rady publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzję w sprawie wyboru przez przewodniczącego Rady w drodze losowania trzech sędziów Sądu, którzy zakończą pełnienie swoich funkcji z upływem pierwszych trzech lat kadencji.

Artykuł 3

W celu wyznaczenia pierwszego prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej stosuje się procedurę przewidzianą w art. 4 ust. 1 załącznika I do Statutu Trybunału Sprawiedliwości.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2005 r.

W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 333 z 9.11.2004, str. 7.

(2)  Dz.U. L 50 z 23.2.2005, str. 7.

(3)  Dz.U. L 21 z 25.1.2005, str. 13.

(4)  Dz.U. L 50 z 23.2.2005, str. 9.


28.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/30


Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego włączenia, w charakterze Stron Porozumienia, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych Państw do Unii Europejskiej

Po dopełnieniu w dniu 12 lipca 2005 r. procedur niezbędnych do wejścia w życie Protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego włączenia, w charakterze Stron Porozumienia, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych Państw do Unii Europejskiej, podpisanego w Brukseli dnia 4 maja 2005 r., Protokół ten, zgodnie z jego art. 4, wejdzie w życie dnia 1 sierpnia 2005 r.


Komisja

28.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/31


DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 lipca 2005 r.

wprowadzająca odstępstwo od decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do reguł pochodzenia dla mięsa przegrzebków z rodzaju Placopecten magellanicus pochodzących z Saint-Pierre i Miquelon

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2819)

(2005/578/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską (1), w szczególności jej załącznik III art. 37,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 27 kwietnia 2005 r. Saint-Pierre i Miquelon wystąpił o przyznanie na okres 7 lat odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku III do decyzji 2001/822/WE, w odniesieniu do rocznego limitu 250 ton świeżego lub mrożonego mięsa przegrzebków z rodzaju Placopecten magellanicus, wywożonego z Saint-Pierre i Miquelon.

(2)

Powodem złożenia wniosku przez Saint-Pierre i Miquelon z jednej strony są opóźnienia rozpoczęcia w zatoce Miquelon hodowli tego rodzaju małży, a z drugiej strony fakt, iż produkcja lokalna tych małży nadal w dużym stopniu opiera się na przywozie ikry z Kanady. Tymczasowo ikra, przegrzebki w muszlach, jak również mięso przegrzebków przywożone z Kanady uzupełnią braki zaopatrzeniowe lokalnego przemysłu przetwórczego.

(3)

Podstawą odstępstwa, którego dotyczy wniosek, jest załącznik III do decyzji 2001/822/WE, w szczególności jego art. 37 ust. 1, zwłaszcza w odniesieniu do rozwoju istniejącego przemysłu w Saint-Pierre i Miquelon. Przyznanie odstępstwa jest niezbędne dla utrzymania działalności wymienionego zakładu, w którym zatrudniona jest znaczna liczba osób. Jeśli przestrzegane będą pewne warunki dotyczące ilości, nadzoru i okresu trwania, odstępstwo nie spowoduje poważnych szkód dla sektora gospodarki Wspólnoty ani w żadnym z jej Państw Członkowskich.

(4)

W związku z powyższym należy przyznać odstępstwo w odniesieniu do pewnych ilości mięsa przegrzebków z rodzaju Placopecten magellanicus, przetwarzanych w Saint-Pierre i Miquelon i przywożonych do Wspólnoty.

(5)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2) określa zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi. Zasady te należy stosować mutatis mutandis do zarządzania ilościami, dla których wymienione odstępstwo zostaje przyznane.

(6)

Zważywszy na fakt, iż okres obowiązywania decyzji 2001/822/WE upływa w dniu 31 grudnia 2011 r., konieczne jest wprowadzenie odpowiedniego przepisu gwarantującego, iż odstępstwo zachowa ważność po dniu 31 grudnia 2011 r., w przypadku gdyby nowa decyzja w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą została przyjęta przed upływem tej daty lub gdyby przedłużony został okres obowiązywania decyzji 2001/822/WE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od przepisów załącznika III do decyzji 2001/822/WE, świeże lub mrożone mięso przegrzebków z rodzaju Placopecten magellanicus, objęte pozycją 0307 Nomenklatury Scalonej i określone w załączniku, przetwarzane w Saint-Pierre i Miquelon, uznaje się za pochodzące z Saint-Pierre i Miquelon, jeśli jest otrzymywane z ikry, przegrzebków w muszlach i mięsa przegrzebków z rodzaju Placopecten magellanicus, mających inne miejsce pochodzenia, na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Odstępstwo przewidziane w art. 1 dotyczy podanych w załączniku ilości przywożonych z Saint-Pierre i Miquelon do Wspólnoty w okresie od dnia 1 sierpnia 2005 r. do dnia 31 lipca 2012 r.

Artykuł 3

Artykuły 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 dotyczące zarządzania kontyngentami taryfowymi są stosowane mutatis mutandis w odniesieniu do zarządzania ilościami, o których mowa w załączniku.

Artykuł 4

1.   Władze celne Saint-Pierre i Miquelon podejmują niezbędne środki w celu przeprowadzania ilościowych kontroli wywozu produktów, o których mowa w art. 1. W tym celu wszelkie świadectwa wydawane zgodnie z niniejszą decyzją powinny zawierać odniesienie do niej.

2.   Co trzy miesiące właściwe władze Saint-Pierre i Miquelon przekazują Komisji wykaz ilości, w odniesieniu do których wystawiono, na mocy niniejszej decyzji, świadectwa przewozowe EUR.1 wraz z ich numerami seryjnymi.

Artykuł 5

Rubryka nr 7 świadectw EUR.1, wydawanych na mocy niniejszej decyzji, powinna zawierać jeden z poniższych zapisów:

„Derogation – Commission Decision 2005/578/EC”,

„Dérogation – Décision 2005/578/CE de la Commission”.

Artykuł 6

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 sierpnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

W przypadku wprowadzenia nowego systemu preferencyjnego, zastępującego decyzję 2001/822/WE, na okres po dniu 31 grudnia 2011 r., przepisy niniejszej decyzji mają w dalszym ciągu zastosowanie do dnia zakończenia stosowania nowego systemu, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2012 r.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 27 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 314 z 30.11.2001, str. 1.

(2)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 883/2005 (Dz.U. L 148 z 11.6.2005, str. 5).


ZAŁĄCZNIK

Ilości przywożone z Saint-Pierre i Miquelon

Numer porządkowy

Kod CN

Podpozycja TARIC

Wyszczególnienie towarów

Okres

Ilość

(w tonach)

09.1643

0307 21 00

0307 29 90

20

10

Mięso przegrzebków z rodzaju Placopecten magellanicus, świeże lub mrożone

od 1.8.2005 r. do 31.7.2006 r.

250

od 1.8.2006 r. do 31.7.2007 r.

250

od 1.8.2007 r. do 31.7.2008 r.

250

od 1.8.2008 r. do 31.7.2009 r.

250

od 1.8.2009 r. do 31.7.2010 r.

250

od 1.8.2010 r. do 31.7.2011 r.

250

od 1.8.2011 r. do 31.7.2012 r.

250