ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 195

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
27 lipca 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1198/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie już dopuszczonego dodatku paszowego ( 1 )

6

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych lipca 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

11

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1202/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII na wodach terytorialnych Wspólnoty i wodach międzynarodowych przez statki pływające pod banderą Niemiec

13

 

*

Dyrektywa Rady 2005/47/WE z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie umowy między Stowarzyszeniem Kolei Europejskich (CER) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie niektórych aspektów warunków pracy pracowników wykonujących pracę w trasie uczestniczących w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych w sektorze kolejowym

15

Umowa zbiorowa zawarta między Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) a Stowarzyszeniem Kolei Europejskich (CER) w sprawie niektórych aspektów warunków pracy pracowników wykonujących pracę w trasie biorących udział w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych

18

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie spełnienia warunków ustanowionych w art. 3 Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w odniesieniu do przedłużenia okresu przewidzianego w art. 9 ust. 4 protokołu 2 do Układu Europejskiego

22

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

27.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1198/2005

z dnia 26 lipca 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 26 lipca 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

101,8

999

101,8

0707 00 05

052

88,0

999

88,0

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

388

63,6

508

58,8

524

69,1

528

61,5

999

63,3

0806 10 10

052

114,1

204

79,7

220

159,4

508

134,4

624

164,2

999

130,4

0808 10 80

388

84,5

400

92,2

404

86,2

508

74,7

512

74,6

524

52,1

528

68,6

720

107,8

804

86,6

999

80,8

0808 20 50

052

111,2

388

83,3

512

25,4

528

45,8

999

66,4

0809 10 00

052

127,9

094

100,2

999

114,1

0809 20 95

052

291,3

400

333,7

404

385,7

999

336,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

113,5

999

113,5

0809 40 05

624

86,9

999

86,9


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


27.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1199/2005

z dnia 22 lipca 2005 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), a w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, koniecznym jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, całkowicie lub częściowo opartej na Nomenklaturze Scalonej, bądź takiej, która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział, i która jest ustanowiona przez specyficzne postanowienia wspólnotowe w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towary opisane w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w Załączniku do niniejszego rozporządzenia powinny być klasyfikowane do kodów CN wskazanych w kolumnie 2., na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3.

(4)

Właściwym jest zapewnienie, że wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne Państw Członkowskich odnośnie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJĘŁA NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towary opisane w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w Załączniku muszą być klasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej do kodów CN wskazanych w kolumnie 2.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne Państw Członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po dacie jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987 r., str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 493/2005, (Dz.U. L 82 z 31.3.2005, str. 1).

(2)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992 r., str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

1.

Panel podłogowy złożony z następujących elementów:

powierzchnię stanowi papier z fotograficznym obrazem drewna, imitującym płyty parkietowe, z powłoką z żywicy melaminowej,

rdzeń jest wykonany z płyty pilśniowej z drewna, o gęstości przekraczającej 0,8 g/cm3 z piórem i wpustem („lock system”)

podłoże jest wykonane z impregnowanego papieru.

(Patrz fotografia A.) (1)

4411 19 90

Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1., 3 (b) i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów CN 4411, 4411 19 i 4411 19 90.

Powierzchnia, wyłącznie do celów dekoracyjnych, nie nadaje produktowi zasadniczego charakteru.

Zasadniczy charakter nadaje produktowi rdzeń z płyty pilśniowej. Patrz również Noty wyjaśniające HS do pozycji 4411.

Produkt jest wyłączony z pozycji 4412 i 4418, ponieważ jego powierzchnia nie jest wykonana z drewna.

2.

Panel podłogowy złożony z trzech warstw drewna (całkowita grubość 7 mm).

Górna warstwa jest wykonana z dwóch rzędów klepek dębowych o grubości 0,6 mm.

Środkowa warstwa jest wykonana z płyty pilśniowej o wysokiej gęstości.

Warstwa podłoża jest wykonana z drewna drzew iglastych (grubość 0,6 mm).

Środkowa warstwa jest z piórem i wpustem („lock system”).

(Patrz fotografia B.) (1)

4412 29 80

Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów CN 4412, 4412 29 i 4412 29 80.

Górna warstwa produktu jest uważana za cienki fornir w rozumieniu Not wyjaśniających HS do pozycji 4412 oraz Not wyjaśniających CN do pozycji 4412.

3.

Panel podłogowy złożony z trzech warstw litego drewna (całkowita grubość 14 mm).

Górna warstwa jest wykonana z trzech rzędów klepek dębowych o grubości 3 mm.

Środkowa warstwa i warstwa podłoża są wykonane z drewna drzew iglastych.

Środkowa warstwa jest z piórem i wpustem.

(Patrz fotografia C.) (1)

4418 30 91

Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów CN 4418, 4418 30 i 4418 30 91.

Górna warstwa produktu nie jest uważana za cienki fornir w rozumieniu Not wyjaśniających HS do pozycji 4412 oraz Not wyjaśniających CN do pozycji 4412.

A.

Image

B.

Image

C.

Image


(1)  Fotografie mają charakter wyłącznie informacyjny.


27.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1200/2005

z dnia 26 lipca 2005 r.

w sprawie stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie już dopuszczonego dodatku paszowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3, 9a i art. 9d ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

a także mając na uwadze co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje dopuszczanie do użytku dodatków przeznaczonych do stosowania w żywieniu zwierząt.

(2)

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o dopuszczenie dodatków paszowych, które zostały złożone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Wnioski o zezwolenie na dodatki określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zostały złożone przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Wstępne uwagi na temat tych wniosków, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski te powinny zatem być nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

(5)

Stosowanie stymulatora wzrostu Formi LHS (dimrówczan potasu) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla prosiąt i tuczników rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1334/2001 (3). Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie do obrotu Formi LHS (dimrówczan potasu) złożyła wniosek o tymczasowe dopuszczenie go do użytku na okres czterech lat jako stymulatora wzrostu dla macior, zgodnie z art. 4 wspomnianej dyrektywy. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał opinię na temat bezpieczeństwa stosowania tego preparatu dla ludzi, zwierząt i środowiska, w warunkach określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia określone w art. 9a ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG. Preparat określony w załączniku I powinien zatem zostać dopuszczony do użytku na okres czterech lat.

(6)

Stosowanie mikroorganizmu Bacillus cereus odm. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla kurczaków i królików przeznaczonych do tuczu rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1411/1999 (4). Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie tego mikroorganizmu bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy określony w załączniku II powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(7)

Stosowanie mikroorganizmu Enterococcus faecium (NCIMB 10415) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla macior rozporządzeniem Komisji (WE) nr 866/1999 (5). Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie tego mikroorganizmu bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy określony w załączniku II powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(8)

Stosowanie mikroorganizmu Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla prosiąt rozporządzeniem (WE) nr 1411/1999. Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie tego mikroorganizmu bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy określony w załączniku II powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(9)

Stosowanie mikroorganizmu Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla prosiąt rozporządzeniem (WE) nr 1411/1999. Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie tego mikroorganizmu bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy określony w załączniku II powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(10)

Stosowanie mikroorganizmu Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-077) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla krów mlecznych i bydła przeznaczonych do tuczu rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1436/98 (6). Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie tego mikroorganizmu bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy określony w załączniku II powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(11)

Stosowanie mikroorganizmu Pediococcus acidilactici (CNCM MA 18/5M) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla kurczaków przeznaczonych do tuczu rozporządzeniem (WE) nr 866/1999. Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie tego mikroorganizmu bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy określony w załączniku II powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(12)

Z oceny wyżej wymienionych wniosków wynika, że należy wprowadzić wymóg stosowania pewnych procedur, mających na celu ochronę pracowników przed kontaktem z dodatkami określonymi w załącznikach. Ochronę tę należy zapewnić poprzez zastosowanie dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (7).

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat należący do grupy „stymulatory wzrostu”, określony w załączniku I, dopuszcza się tymczasowo do użytku jako dodatek w żywieniu zwierząt, na warunkach określonych w tym załączniku, na okres czterech lat.

Artykuł 2

Preparaty należące do grupy „mikroorganizmy”, określone w załączniku II, dopuszcza się do użytku jako dodatki w żywieniu zwierząt, na warunkach określonych w tym załączniku, bez ograniczeń czasowych.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37).

(2)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(3)  Dz.U. L 180 z 3.7.2001, str. 18. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 676/2003 (Dz.U. L 97 z 15.4.2003, str. 29).

(4)  Dz.U. L 164 z 30.6.1999, str. 56.

(5)  Dz.U. L 108 z 27.4.1999, str. 21.

(6)  Dz.U. L 191 z 7.7.1998, str. 15.

(7)  Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Nr rejestracyjny dodatku

Nazwa i nr rejestracyjny osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie dodatku do obrotu

Dodatek (nazwa handlowa)

Skład, wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Stymulatory wzrostu

1

BASF Aktiengesellschaft

Dimrówczan potasu (Formi LHS)

Skład dodatku

 

Dimrówczan potasu, stały min. 98 %,

 

Glin maks. 1,5 %,

 

Woda maks. 0,5 %

Substancja czynna

 

Dimrówczan potasu, stały

 

KH(COOH)2

 

Nr CAS 20642-05-1

Maciory

8 000

12 000

30 lipca 2009 r.


ZAŁĄCZNIK II

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Mikroorganizmy

E 1701

Bacillus cereus odm. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Preparat mikroorganizmu Bacillus cereus odm. toyoi zawierający min. 1 × 1010 CFU/g dodatku

Króliki przeznaczone do tuczu

0,1 × 109

5 × 109

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Może być stosowany w mieszankach paszowych zawierających dozwolone kokcydiostatyki: robenidynę, sól (sodową) salinomycyny.

Bez ograniczeń czasowych

Kurczaki przeznaczone do tuczu

0,2 × 109

1 × 109

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Może być stosowany w mieszankach paszowych zawierających dozwolone koksydiostatyki: sól (sodową) monenzyny, sól (sodową) lasalocidu, sól (sodową) salinomycyny, dekokinat, bacytracynę, robenidynę, narazynę, halofuginon.

Bez ograniczeń czasowych

E 1705

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Preparat z Enterococcus faecium zawierający co najmniej:

 

Postać mikrokapsułek:

 

1,0 × 1010 CFU/g dodatku

 

Postać granulatu:

 

3,5 × 1010 CFU/g dodatku

Maciory

0,7 × 109

1,25 × 109

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Maciory 2 tygodnie przed oprosieniem się i w czasie laktacji.

Bez ograniczeń czasowych

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Preparat z Enterococcus faecium zawierający co najmniej:

 

Postać proszkowana i granulowana:

 

3,5 × 1010 CFU/g dodatku

 

Postać powlekana:

 

2,0 × 1010 CFU/g dodatku

 

Postać płynna:

 

1 × 1010 CFU/g dodatku

Prosięta

1 × 109

1 × 1010

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Przeznaczone dla prosiąt do około 35 kg.

Bez ograniczeń czasowych

E 1710

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

Preparat z Saccharomyces cerevisiae zawierający co najmniej:

 

Postać proszkowana oraz granulowana, kulista i owalna:

 

1 × 109 CFU/g dodatku

Prosięta (odstawione od maciory)

3 × 109

3 × 109

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Przeznaczone dla prosiąt odstawionych od maciory do około 35 kg.

Bez ograniczeń czasowych

E 1711

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Preparat z Saccharomyces cerevisiae zawierający co najmniej:

 

Postać granulatu w proszku:

 

2 × 1010 CFU/g dodatku

 

Postać powlekana:

 

1 × 1010 CFU/g dodatku

Krowy mleczne

4 × 108

2 × 109

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Ilość Saccharomyces cerevisiae w dziennej dawce nie może przekraczać 8,4 × 109 CFU na 100 kg masy ciała. Dodać 1,8 × 109 CFU na każde dodatkowe 100 kg masy ciała.

Bez ograniczeń czasowych

Bydło przeznaczone do tuczu

5 × 108

1,6 × 109

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Ilość Saccharomyces cerevisiae w dziennej dawce nie może przekraczać 4,6 × 109 CFU na 100 kg masy ciała. Dodać 2 × 109 CFU na każde dodatkowe 100 kg masy ciała.

Bez ograniczeń czasowych

E 1712

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

Preparat Pediococcus acidilactici zawierający min. 1 × 1010 CFU/g dodatku

Kurczaki przeznaczone do tuczu

1 × 109

1 × 1010

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Może być stosowany w mieszankach paszowych zawierających dozwolone koksydiostatyki: dekokinat, halofuginon, narazynę, sól (sodową) salinomycyny, maduramycynę amonu, diklazuril.

Bez ograniczeń czasowych


27.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1201/2005

z dnia 26 lipca 2005 r.

dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych lipca 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6 (1),

uwzględniając decyzję Rady 96/317/WE z dnia 13 maja 1996 r. dotyczącą podsumowania wyników konsultacji prowadzonych z Tajlandią na mocy art. XXIII GATT (2),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/98 z dnia 10 lutego 1998 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu i ryżu łamanego (3), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

w wyniku analizy ilości, dla których wnioski zostały złożone z tytułu transzy ze lipca 2005 r., należy przewidzieć wydanie pozwoleń dla ilości zgłoszonych we wnioskach, które podlegają, jeżeli właściwe, zastosowaniu redukcji wyrażonej w procentach, i ustalić, jakie ilości będą przeniesione do następnej transzy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W odniesieniu do wniosków o pozwolenia na przywóz ryżu, przedłożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych lipca 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98 i przekazanych Komisji, pozwolenia są wydawane dla ilości zgłoszonych we wnioskach, które podlegają zastosowaniu redukcji wyrażonej w procentach, ustalonej w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2.   Ilości, które są przeniesione do następnej transzy, ustalone są w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 146 z 20.6.1996, str. 1.

(2)  Dz.U. L 122 z 22.5.1996, str. 15.

(3)  Dz.U. L 37 z 11.2.1998, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2296/2003 (Dz.U. L 340 z 24.12.2003, str. 35).


ZAŁĄCZNIK

Redukcje, wyrażone w procentach, którym podlegają ilości wnioskowane z tytułu transzy ze lipca 2005 r. oraz ilości przeniesione do następnej transzy:

a)   ryż półbielony lub w pełni oczyszczony CN 1006 30

Pochodzenie

Redukcja (w %) z tytułu transzy z lipca 2005 r.

Ilości przeniesione do transzy z września 2005 r. (t)

Stany Zjednoczone Ameryki

0 (1)

10 908,927

Tajlandia

0 (1)

986,954

Australia

0 (1)

345,820

Inne pochodzenie


b)   ryż łuskany CN 1006 20

Pochodzenie

Redukcja (w %) z tytułu transzy z lipca 2005 r.

Ilości przeniesione do transzy z września 2005 r. (t)

Australia

0 (1)

10 429

Stany Zjednoczone Ameryki

0 (1)

7 642

Tajlandia

0 (1)

1 812

Inne pochodzenie

0 (1)

117


c)   ryż łamany CN 1006 40 00

Pochodzenie

Redukcja (w %) z tytułu transzy z lipca 2005 r.

Tajlandia

0 (1)

Australia

0 (1)

Gujana

0 (1)

Stany Zjednoczone Ameryki

0 (1)

Inne pochodzenie

0 (1)


(1)  Wydane dla ilości zgłoszonej we wniosku.


27.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1202/2005

z dnia 26 lipca 2005 r.

ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII na wodach terytorialnych Wspólnoty i wodach międzynarodowych przez statki pływające pod banderą Niemiec

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2270/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające możliwości połowowe wspólnotowych statków rybackich w odniesieniu do niektórych głębinowych zasobów rybnych na lata 2005 i 2006 na wodach, na których konieczne są ograniczenia połowów (3), ustanawia kwoty na lata 2005 i 2006.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji, statki pływające pod banderą lub zarejestrowane w Państwie Członkowskim określonym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia wyczerpały kwotę na połowy zasobu w nim określonego przyznaną na 2005 r.

(3)

Należy zatem zakazać połowów tego zasobu oraz jego przechowywania na pokładzie, przeładunku i wyładunku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną Państwu Członkowskiemu określonemu w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zasobu w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym Załączniku.

Artykuł 2

Zakazy

Z dniem wymienionym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się połowów zasobu określonego w Załączniku przez statki pływające pod banderą lub zarejestrowane w Państwie Członkowskim w nim określonym. Po tej dacie zakazuje się przechowywania na pokładzie, przeładunku lub wyładunku omawianego zasobu złowionego przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Jörgen HOLMQUIST

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1).

(3)  Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 860/2005 (Dz.U. L 144 z 8.6.2005, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Państwo Członkowskie

Niemcy

Zasób

GFB/567-

Gatunki

Widłak biały (Phycis blennoides)

Strefa

V, VI, VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Data

9/6/2005


27.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/15


DYREKTYWA RADY 2005/47/WE

z dnia 18 lipca 2005 r.

w sprawie umowy między Stowarzyszeniem Kolei Europejskich (CER) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie niektórych aspektów warunków pracy pracowników wykonujących pracę w trasie uczestniczących w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych w sektorze kolejowym

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 139 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych oraz zasad określonych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i służy zapewnieniu pełnej zgodności z jej art. 31, który przewiduje, że każdy pracownik ma prawo do warunków pracy nieszkodliwych dla zdrowia, gwarantujących bezpieczeństwo i godność, jak również do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy oraz do okresów dziennego i tygodniowego odpoczynku, a także do corocznego płatnego urlopu.

(2)

Partnerzy społeczni mogą, zgodnie z art. 139 ust. 2 Traktatu, wspólnie żądać, aby wykonanie umów zbiorowych zawartych na poziomie wspólnotowym odbywało się w drodze decyzji Rady na wniosek Komisji.

(3)

Rada przyjęła dyrektywę 93/104/WE z 23 listopada 1993 r. (1) dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy. Transport kolejowy znajdował się wśród sektorów działalności wyłączonych z zakresu stosowania tej dyrektywy. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę 2000/34/WE zmieniającą dyrektywę 93/104/WE (2) celem objęcia sektorów i rodzajów działalności, które poprzednio były z niej wyłączone.

(4)

Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę 2003/88/WE z 4 listopada 2003 r. dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy (3), która skodyfikowała i uchyliła dyrektywę 93/104/WE.

(5)

Dyrektywa 2003/88/WE przewiduje odstępstwa od jej art. 3, 4, 5, 8 i 16 w przypadku osób zatrudnionych w sektorze transportu kolejowego wykonujących pracę na pokładzie pociągu.

(6)

Stowarzyszenie Kolei Europejskich (CER) i Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) poinformowały Komisję o woli podjęcia negocjacji zgodnie z art. 139 ust. 1 Traktatu.

(7)

Organizacje te w dniu 27 stycznia 2004 r. zawarły Umowę zbiorową w sprawie niektórych aspektów warunków pracy pracowników wykonujących pracę w trasie uczestniczących w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych, zwaną dalej „Umową zbiorową”.

(8)

Umowa zbiorowa zawiera wspólny wniosek do Komisji, by wykonanie Umowy zbiorowej odbywało się w drodze decyzji Rady na wniosek Komisji zgodnie z art. 139 ust. 2 Traktatu.

(9)

Dyrektywę 2003/88/WE stosuje się wobec pracowników wykonujących pracę w trasie uczestniczących w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych, z wyjątkiem przypadków, gdy niniejsza dyrektywa i załączona do niej Umowa zbiorowa zawierają przepisy szczególne wobec dyrektywy 2003/88/WE.

(10)

Do celów art. 249 Traktatu instrumentem właściwym do wdrożenia Umowy zbiorowej jest dyrektywa.

(11)

Ponieważ, w związku z wprowadzaniem rynku wewnętrznego w sektorze transportu kolejowego oraz wobec konkurencji panującej w tym sektorze, cele niniejszej dyrektywy mającej służyć ochronie zdrowia i zapewnieniu bezpieczeństwa nie mogą być realizowane przez Państwa Członkowskie w wystarczający sposób i w związku z tym mogą być lepiej osiągnięte na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, o której mowa w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(12)

Rozwój sektora transportu kolejowego wymaga ścisłej kontroli ról, jakie odgrywają w nim poszczególne strony zainteresowane – obecne i nowe – w celu zapewnienia harmonijnego rozwoju na terenie całej Wspólnoty. Europejski dialog społeczny w tej dziedzinie powinien odzwierciedlać i w największym możliwym stopniu uwzględniać te zmiany.

(13)

Niniejsza dyrektywa pozostawia Państwom Członkowskim swobodę w definiowaniu, zgodnie z ustawodawstwem i praktyką krajową, tych pojęć występujących w Umowie zbiorowej, które nie są przez nią zdefiniowane, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych dyrektyw z zakresu polityki społecznej używających podobnych pojęć, pod warunkiem że te definicje są zgodne z Umową zbiorową.

(14)

Komisja sporządziła wniosek dotyczący dyrektywy zgodnie ze swoim komunikatem z dnia 20 maja 1998 r. zatytułowanym „Przystosowanie i popieranie dialogu społecznego na poziomie wspólnotowym” biorąc pod uwagę reprezentatywność stron oraz zgodność z prawem każdej klauzuli Umowy zbiorowej; sygnatariusze w dostatecznym stopniu reprezentują pracowników kolei wykonujących pracę w trasie uczestniczących w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych przez przedsiębiorstwa kolejowe.

(15)

Komisja opracowała propozycję dyrektywy zgodnie z art. 137 ust. 2 Traktatu, który przewiduje, że dyrektywy w dziedzinie socjalnej powinny unikać nakładania ograniczeń administracyjnych, finansowych i prawnych, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie małych i średnich przedsiębiorstw.

(16)

Niniejsza dyrektywa i Umowa zbiorowa określają normy minimalne; Państwa Członkowskie lub partnerzy społeczni powinni mieć możliwość utrzymania lub wprowadzenia korzystniejszych postanowień.

(17)

Komisja poinformowała Parlament Europejski, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Komitet Regionów, przekazując im projekt dyrektywy dotyczącej wdrożenia Umowy zbiorowej.

(18)

Parlament Europejski w dniu 26 maja 2005 r. przyjął rezolucję w sprawie Umowy zbiorowej partnerów społecznych.

(19)

Wdrożenie Umowy zbiorowej przyczynia się do realizacji celów określonych w art. 136 Traktatu.

(20)

Zgodnie z ust. 34 Międzyinstytucjonalnego porozumienia w sprawie lepszego stanowienia prawa (4), Państwa Członkowskie będą zachęcane do sporządzania, dla własnych potrzeb i w interesie Wspólnoty, tabel, które w możliwie najszerszym zakresie będą ilustrować związek między niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji, a także do publikowania tych tabel,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Celem niniejszej dyrektywy jest wdrożenie Umowy zbiorowej zawartej w dniu 27 stycznia 2004 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Kolei Europejskich (CER) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie niektórych aspektów dotyczących warunków pracy pracowników wykonujących pracę w trasie uczestniczących w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych.

Tekst Umowy zbiorowej jest załączony do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa Członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić przepisy korzystniejsze od zawartych w niniejszej dyrektywie.

2.   Wdrożenie niniejszej dyrektywy w żadnym razie nie stanowi wystarczającej podstawy do uzasadnienia obniżenia ogólnego poziomu ochrony pracowników w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą. Nie narusza to prawa Państw Członkowskich lub kadry zarządzającej i pracowników do przyjmowania, w świetle zmieniających się okoliczności, przepisów ustawowych lub wykonawczych albo ustaleń umownych, różniących się od obowiązujących w momencie przyjęcia niniejszej dyrektywy, pod warunkiem że spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszej dyrektywie.

Artykuł 3

Bez uszczerbku dla postanowień Umowy zbiorowej, dotyczących dalszego działania i oceny przez jej strony-sygnatariuszy, w terminie do 27 lipca 2011 r. Komisja składa Radzie i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z wykonania niniejszej dyrektywy w kontekście zmian zachodzących w sektorze transportu kolejowego, po przeprowadzeniu konsultacji z kadrą zarządzającą i pracownikami na szczeblu wspólnotowym.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie określają sankcje stosowane w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy i podejmują środki konieczne dla zapewnienia ich stosowania. Sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa Członkowskie zawiadamiają Komisję o tych przepisach do 27 lipca 2008 r., oraz informują ją w odpowiednim czasie o każdej późniejszej ich zmianie.

Artykuł 5

Państwa Członkowskie, po konsultacji z partnerami społecznymi, wprowadzają w życie, w terminie do dnia 27 lipca 2008 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do dostosowania się do niniejszej dyrektywy lub zapewniają, że partnerzy społeczni przyjmą w tym terminie konieczne postanowienia w drodze umowy zbiorowej. Państwa Członkowskie bezzwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki niezbędne do zagwarantowania w każdej chwili skutku przewidzianego w niniejszej dyrektywie i bezzwłocznie powiadamiają o nich Komisję.

Przepisy przyjmowane przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2005 r.

W imieniu Rady

M. BECKETT

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 307 z 13.12.1993, str. 18. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2000/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

(2)  Dz.U. L 195 z 1.8.2000, str. 41.

(3)  Dz.U. L 299 z 18.11.2003, str. 9.

(4)  Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 1.


UMOWA

zbiorowa zawarta między Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) a Stowarzyszeniem Kolei Europejskich (CER) w sprawie niektórych aspektów warunków pracy pracowników wykonujących pracę w trasie biorących udział w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych

MAJĄC NA UWADZE:

rozwój transportu kolejowego, który wymaga modernizacji systemu oraz rozwoju przewozów transeuropejskich, a zatem usług interoperacyjnych,

konieczność rozwoju bezpiecznego ruchu transgranicznego oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wykonujących pracę w trasie uczestniczących w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych,

istotne znaczenie unikania konkurencji opartej jedynie na różnicach w warunkach pracy,

istotne znaczenie rozwoju transportu kolejowego na obszarze Unii Europejskiej,

przekonanie, że powyższe cele zostaną osiągnięte przez opracowanie wspólnych zasad dotyczących standardowych minimalnych warunków pracy dla pracowników wykonujących pracę w trasie uczestniczących w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych,

przekonanie, że liczba pracowników, o których mowa, będzie wzrastać w ciągu najbliższych lat,

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 138 i art. 139 ust. 2,

dyrektywę 93/104/WE (zmienioną dyrektywą 2000/34/WE), w szczególności jej art. 14 i 17,

Konwencję Rzymską o prawie właściwym dla zobowiązań umownych z dnia 19 czerwca 1980 r.,

artykuł 139 ust. 2 Traktatu stanowi, iż wykonywanie umów zbiorowych zawartych na poziomie wspólnotowym odbywa się na wspólne żądanie stron-sygnatariuszy, w drodze decyzji Rady na wniosek Komisji,

strony-sygnatariusze niniejszym składają takie żądanie,

STRONY-SYGNATARIUSZE UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Punkt 1

Zakres stosowania

Niniejsza umowa ma zastosowanie wobec pracowników kolei wykonujących pracę w trasie, skierowanych do wykonywania interoperacyjnych usług transgranicznych świadczonych przez przedsiębiorstwa kolejowe.

Stosowanie niniejszej umowy jest dobrowolne w regionalnym i lokalnym transgranicznym ruchu pasażerskim, w transgranicznym ruchu towarowym w odległości nie większej niż 15 kilometrów od granicy, jak również w ruchu między oficjalnymi granicznymi stacjami kolejowymi wymienionymi w załączniku.

Stosowanie niniejszej umowy jest także dobrowolne w odniesieniu do pociągów na trasach transgranicznych, które zaczynają i kończą bieg na terenie tego samego Państwa Członkowskiego a korzystają z infrastruktury innego Państwa Członkowskiego, nie zatrzymując się na jego terenie (i w związku z tym mogą być traktowane jako przewozy krajowe).

W odniesieniu do pracowników wykonujących pracę w trasie uczestniczących w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych nie stosuje się dyrektywy 93/104/WE w sprawach uregulowanych bardziej szczegółowo w niniejszej umowie.

Punkt 2

Definicje

Do celów niniejszej umowy stosuje się następujące definicje:

1)

„interoperacyjne usługi transgraniczne”: usługi transgraniczne, dla których od przedsiębiorstw kolejowych wymaga się przynajmniej dwóch świadectw bezpieczeństwa określonych w dyrektywie 2001/14/WE;

2)

„pracownik wykonujący pracę w trasie uczestniczący w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych”: każdy członek załogi pociągu skierowany do wykonywania interoperacyjnych usług transgranicznych przez dłużej niż godzinę dziennie;

3)

„czas pracy”: każdy okres, podczas którego, zgodnie z przepisami krajowymi lub praktyką krajową, pracownik jest w pracy, pozostaje w dyspozycji pracodawcy i wypełnia swe czynności lub obowiązki;

4)

„okres odpoczynku”: każdy okres, który nie stanowi czasu pracy;

5)

„pora nocna”: każdy przedział czasu nie krótszy niż 7 godzin, określony w przepisach krajowych, obejmujący w każdym przypadku przedział czasu między godziną 24 a 5 rano;

6)

„nocna zmiana”: każda zmiana obejmująca przynajmniej 3 godziny pracy w porze nocnej;

7)

„odpoczynek poza miejscem zamieszkania”: odpoczynek dobowy, który nie może być wykorzystany w zwyczajowym miejscu zamieszkania pracownika wykonującego pracę w trasie;

8)

„maszynista”: każdy pracownik odpowiedzialny za prowadzenie jednostki trakcyjnej;

9)

„czas prowadzenia pociągu”: czas trwania planowego działania, podczas którego maszynista jest odpowiedzialny za prowadzenie jednostki trakcyjnej, z wyłączeniem czasu przeznaczonego na uruchomienie i wyłączenie urządzeń jednostki trakcyjnej, lecz łącznie z planowymi przerwami, kiedy maszynista pozostaje odpowiedzialny za prowadzenie jednostki trakcyjnej.

Punkt 3

Odpoczynek dobowy w miejscu zamieszkania

Odpoczynek dobowy w miejscu zamieszkania wynosi co najmniej 12 kolejnych godzin w okresie 24 godzin.

Może on jednak zostać skrócony do minimum wynoszącego 9 godzin raz na 7 dni. W takim przypadku następny odpoczynek dobowy w miejscu zamieszkania jest przedłużany o liczbę godzin odpowiadającą różnicy pomiędzy skróconym czasem odpoczynku a 12 godzinami.

Znacząco skrócony odpoczynek dobowy nie może być planowany pomiędzy dwoma odpoczynkami dobowymi poza miejscem zamieszkania.

Punkt 4

Odpoczynek dobowy poza miejscem zamieszkania

Odpoczynek dobowy poza miejscem zamieszkania wynosi co najmniej 8 kolejnych godzin w okresie 24 godzin.

Po odpoczynku dobowym poza miejscem zamieszkania musi następować odpoczynek dobowy w miejscu zamieszkania (1).

Zaleca się zwracanie uwagi na odpowiedni komfort zakwaterowania oferowanego pracownikom poza ich miejscem zamieszkania.

Punkt 5

Przerwy

a)   Maszyniści

Jeżeli czas pracy maszynisty przekracza 8 godzin, korzysta on z co najmniej 45-minutowej przerwy podczas dnia pracy.

Lub

Jeżeli czas pracy wynosi pomiędzy 6 a 8 godzin, przerwa ta trwa co najmniej 30 minut i przypada w trakcie dnia pracy.

Pora dnia oraz długość przerwy muszą być odpowiednie dla zapewnienia pracownikowi odpowiedniego odpoczynku.

W przypadku opóźnień pociągów przerwy mogą być dopasowywane w trakcie danego dnia pracy.

Część przerwy powinna być przyznana pomiędzy trzecią i szóstą godziną pracy.

Punkt 5 lit. a) nie ma zastosowania, jeżeli w pociągu jest drugi maszynista. W takim przypadku warunki przyznawania przerw są ustalane na szczeblu krajowym.

b)   Pozostały personel obsługi pociągu

Pozostali członkowie obsługi pociągu korzystają z 30-minutowej przerwy, jeżeli ich czas pracy przekracza 6 godzin.

Punkt 6

Odpoczynek tygodniowy

Pracownikowi wykonującemu pracę w trasie uczestniczącemu w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych przysługuje na każdy okres siedmiodniowy przynajmniej 24-godzinny nieprzerwany odpoczynek tygodniowy, przedłużony o 12 godzin odpoczynku dobowego, o którym mowa powyżej w pkt 3.

W każdym roku pracownikowi wykonującemu pracę w trasie przysługują 104 okresy odpoczynku po 24 godziny, obejmujące 52 okresy odpoczynku tygodniowego trwające po 24 godziny,

zawierające:

12 podwójnych okresów odpoczynku (trwających 48 godzin i przedłużonych o 12-godzinny odpoczynek dobowy) obejmujących soboty i niedziele

oraz

12 podwójnych okresów odpoczynku (trwających 48 godzin i przedłużonych o 12-godzinny odpoczynek dobowy) bez gwarancji, że będą one obejmowały sobotę lub niedzielę.

Punkt 7

Czas prowadzenia pociągu

Czas prowadzenia pociągu, w rozumieniu pkt 2, nie przekracza 9 godzin dla zmiany dziennej oraz 8 godzin dla zmiany nocnej, przypadającej pomiędzy dwoma okresami odpoczynku dobowego.

Maksymalny czas prowadzenia pociągu jest ograniczony do 80 godzin w okresie dwóch tygodni.

Punkt 8

Kontrola

W celu umożliwienia kontroli przestrzegania postanowień niniejszej umowy prowadzony jest rejestr czasu pracy zawierający zapisy codziennego czasu pracy i okresów odpoczynku pracowników wykonujących pracę w trasie. Informacje dotyczące rzeczywistego czasu pracy muszą być dostępne do wglądu. Rejestr czasu pracy jest przechowywany w przedsiębiorstwie przez co najmniej rok.

Punkt 9

Klauzula o zachowaniu poziomu ochrony

Wykonanie niniejszej umowy nie stanowi w żadnym przypadku uzasadnionej podstawy dla obniżenia ogólnego poziomu ochrony pracowników kolei wykonujących pracę w trasie uczestniczących w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych.

Punkt 10

Dalsze działania związane z wykonywaniem umowy

Strony-sygnatariusze obserwują wykonanie i stosowanie niniejszej umowy w ramach Komitetu Dialogu Sektorowego ds. Transportu Kolejowego powołanego decyzją Komisji Europejskiej 98/500/WE.

Punkt 11

Ocena

Strony dokonują oceny postanowień umowy po dwóch latach od jej podpisania w świetle pierwszych doświadczeń związanych z rozwojem interoperacyjnego transportu transgranicznego.

Punkt 12

Przegląd

Strony dokonują przeglądu powyższych postanowień po dwóch latach od zakończeniu okresu wdrożenia określonego decyzją Rady, wprowadzającą w życie niniejszą umowę.

Bruksela, dnia 27 stycznia 2004 r.

W imieniu CER

Giancarlo CIMOLI

Prezes

Johannes LUDEWIG

Dyrektor Wykonawczy

Francesco FORLENZA

Przewodniczący Grupy Dyrektorów ds. Zasobów Ludzkich

Jean-Paul PREUMONT

Doradca ds. Spraw Społecznych

W imieniu ETF

Norbert HANSEN

Przewodniczący Sekcji Kolei

Jean-Louis BRASSEUR

Wiceprzewodniczący Sekcji Kolei

Doro ZINKE

Sekretarz Generalny

Sabine TRIER

Sekretarz Polityczny


(1)  Strony są zgodne co do tego, że negocjacje dotyczące kolejnego okresu odpoczynku poza miejscem zamieszkania, jak również rekompensat za odpoczynek poza miejscem zamieszkania mogą mieć miejsce odpowiednio między partnerami społecznymi na poziomie przedsiębiorstw kolejowych lub na szczeblu krajowym. Na szczeblu europejskim kwestia liczby następujących po sobie okresów odpoczynku poza miejscem zamieszkania, jak również rekompensat za nie, będzie renegocjowana po dwóch latach od podpisania niniejszej umowy.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz oficjalnych granicznych stacji kolejowych położonych poza obrębem 15 km w stosunku do których stosowanie umowy jest dobrowolne

 

RZEPIN (PL)

 

TUPLICE (PL)

 

ZEBRZYDOWICE (PL)

 

DOMODOSSOLA (IT)


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

27.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/22


DECYZJA RADY

z dnia 18 lipca 2005 r.

w sprawie spełnienia warunków ustanowionych w art. 3 Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w odniesieniu do przedłużenia okresu przewidzianego w art. 9 ust. 4 protokołu 2 do Układu Europejskiego

(2005/576/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 87 ust. 3 lit. e),

uwzględniając decyzję Rady z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w odniesieniu do przedłużenia okresu przewidzianego w art. 9 ust. 4 protokołu 2 do Układu Europejskiego,

uwzględniając Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w odniesieniu do przedłużenia okresu przewidzianego w art. 9 ust. 4 protokołu 2 do Układu Europejskiego, w szczególności jego art. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony (1) (zwany dalej „Układem Europejskim”) wszedł w życie z dniem 1 lutego 1995 r.

(2)

Artykuł 9 ust. 4 protokołu 2 do Układu Europejskiego stanowi, że w ciągu pierwszych pięciu lat po jego wejściu w życie i na zasadzie odstępstwa od jego ust. 1 pkt 3 Rumunia może w drodze wyjątku w odniesieniu do wyrobów stalowych udzielać pomocy publicznej w celach restrukturyzacji, pod warunkiem że zapewni to rentowność firm korzystających z pomocy w normalnych warunkach rynkowych po zakończeniu okresu restrukturyzacji, że wysokość i intensywność takiej pomocy są ściśle ograniczone do poziomu absolutnie niezbędnego dla przywrócenia takiej rentowności i są stopniowo redukowane oraz pod warunkiem że program restrukturyzacji jest powiązany z ogólną racjonalizacją i ograniczeniem zdolności produkcyjnej w Rumunii.

(3)

Wyżej wymieniony wstępny okres pięcioletni wygasł dnia 31 grudnia 1997 r.

(4)

Rumunia wniosła o przedłużenie wyżej wymienionego okresu w grudniu 1997 r.

(5)

Właściwym jest przedłużenie tego okresu o kolejne osiem lat, począwszy od dnia 1 stycznia 1998 r. lub do daty przystąpienia Rumunii do Unii Europejskiej, jeżeli nastąpi to wcześniej.

(6)

W tym celu w dniu 23 października 2002 r. został podpisany przez Wspólnotę i Rumunię Protokół dodatkowy do Układu Europejskiego i począwszy od tej daty, jest on tymczasowo stosowany.

(7)

Zgodnie z art. 2 Protokołu dodatkowego przedłużenie wyżej wymienionego okresu uzależnione jest od przedłożenia Komisji przez Rumunię programu restrukturyzacji oraz planów operacyjnych, spełniających wymogi art. 9 ust. 4 protokołu 2 do Układu Europejskiego oraz uprzednio ocenionych i zatwierdzonych przez Krajowy Urząd ds. Pomocy Państwa (Radę ds. Konkurencji).

(8)

W grudniu 2004 r. Rumunia przedłożyła Komisji program restrukturyzacji oraz plany operacyjne dla przedsiębiorstw, które skorzystały lub w dalszym ciągu korzystają z pomocy państwa udzielonej na restrukturyzację.

(9)

Zgodnie z art. 3 Protokołu dodatkowego przedłużenie wyżej wymienionego okresu uzależnione jest od dokonywanej przez Komisję ostatecznej oceny programu restrukturyzacji i planów operacyjnych.

(10)

Komisja wydała ostateczną ocenę przedłożonego przez Rumunię programu restrukturyzacji i planów operacyjnych. Ocena ta wskazuje, że realizacja programu restrukturyzacji oraz planów operacyjnych pozwoli zainteresowanym przedsiębiorstwom osiągnąć rentowność w normalnych warunkach rynkowych. Z oceny wynika również, iż zgodnie z planami wielkość pomocy państwa udzielanej na cele restrukturyzacji jest ściśle ograniczona do poziomu niezbędnego dla umożliwienia zainteresowanym przedsiębiorstwom osiągnięcia rentowności oraz iż pomoc była stopniowo redukowana i została wstrzymana pod koniec 2004 r. Ocena przewiduje także osiągnięcie ogólnej racjonalizacji i zmniejszenia nadwyżki zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa korzystającego z pomocy. Przeprowadzona przez Komisję ocena wykazuje zatem, że program restrukturyzacji i plan operacyjny spełniają wymogi art. 9 ust. 4 protokołu 2 do Układu Europejskiego,

STANOWI CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Program restrukturyzacji i plany operacyjne przedłożone Komisji przez Rumunię zgodnie z art. 2 Protokołu dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w odniesieniu do przedłużenia okresu przewidzianego w art. 9 ust. 4 protokołu 2 do Układu Europejskiego są zgodne z wymogami art. 9 ust. 4 protokołu 2.

Artykuł 2

Niniejszym, zgodnie z art. 1 Protokołu dodatkowego, przedłuża się okres, w którym Rumunia może, w drodze wyjątku, udzielać w odniesieniu do wyrobów stalowych pomocy publicznej na cele restrukturyzacji zgodnie z przepisami art. 9 ust. 4 protokołu 2 o kolejne osiem lat, począwszy od dnia 1 stycznia 1998 r. lub do dnia przystąpienia Rumunii do Unii Europejskiej, jeżeli nastąpi to wcześniej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2005 r.

W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 357 z 31.12.1994, str. 2.