ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 194

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
26 lipca 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1915/83 w sprawie niektórych szczegółowych reguł wykonawczych dotyczących prowadzenia rachunkowości w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu krajów i terytoriów ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

7

 

*

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1195/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2005 z dnia 22 lipca 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

9

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze)

11

 

*

Dyrektywa Komisji 2005/49/WE z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów i dyrektywę Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep ( 1 )

12

 

 

Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

 

*

Wspólne Działanie Rady 2005/575/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. ustanawiające Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO)

15

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

26.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1191/2005

z dnia 25 lipca 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 25 lipca 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

101,8

999

101,8

0707 00 05

052

72,3

999

72,3

0709 90 70

052

66,4

999

66,4

0805 50 10

388

62,9

508

58,8

524

73,5

528

64,5

999

64,9

0806 10 10

052

111,0

204

79,7

220

156,7

508

134,4

624

165,2

999

129,4

0808 10 80

388

85,0

400

84,0

404

86,2

508

82,4

512

69,7

524

52,1

528

58,0

720

57,5

804

80,7

999

72,8

0808 20 50

052

105,4

388

72,6

512

38,7

528

52,5

999

67,3

0809 10 00

052

132,2

094

100,2

999

116,2

0809 20 95

052

293,6

400

307,1

404

385,7

999

328,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,2

999

101,2

0809 40 05

624

86,7

999

86,7


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


26.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1192/2005

z dnia 25 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1915/83 w sprawie niektórych szczegółowych reguł wykonawczych dotyczących prowadzenia rachunkowości w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1915/83 (2) stanowi, że agencja łącznikowa przesyła wszystkie sprawozdania z gospodarstw rolnych do Komisji nie później niż dziewięć miesięcy po upływie roku obrachunkowego, do którego się odnoszą. W świetle zdobytych doświadczeń należy przedłużyć wymieniony okres dziewięciu miesięcy.

(2)

Jako środek przejściowy na rok obrachunkowy 2004 stosownym jest przyznanie Republice Czeskiej, Estonii, Cyprowi, Łotwie, Litwie, Węgrom, Malcie, Polsce, Słowenii i Słowacji dłuższego okresu na przesyłanie danych w celu ułatwienia tym Państwom Członkowskim przystosowania się do systemu prowadzenia rachunkowości w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych, który jest dla nich nowością.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 1915/83.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„Agencja łącznikowa przesyła Komisji wszystkie sprawozdania z gospodarstw rolnych przedstawione w formie wymaganej przez załącznik III do rozporządzenia (EWG) nr 2237/77.

W odniesieniu do roku obrachunkowego 2004 sprawozdania z gospodarstw rolnych powinny być przesłane nie później niż trzynaście miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Jednakże agencja łącznikowa w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i na Słowacji prześle sprawozdania z gospodarstw rolnych nie później niż osiemnaście miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

W odniesieniu do roku obrachunkowego 2005 sprawozdania z gospodarstw rolnych powinny być przesłane nie później niż dwanaście miesięcy po upływie danego roku obrachunkowego.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 109 z 23.6.1965, str. 1859/65. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 660/2004 (Dz.U. L 104 z 8.4.2004, str. 97).

(2)  Dz.U. L 190 z 14.7.1983, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2204/2004 (Dz.U. L 374 z 22.12.2004, str. 40).


26.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1193/2005

z dnia 25 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu krajów i terytoriów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), w szczególności jego art. 10 i 21,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 ustanawia wykaz krajów trzecich oraz terytoriów, z których przemieszczanie się zwierząt domowych do Wspólnoty może być dopuszczone pod warunkiem, że spełnione są pewne wymogi.

(2)

Tymczasowy wykaz krajów trzecich został ustanowiony na mocy rozporządzenia (WE) nr 998/2003, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 592/2004 (2). Wykaz ten obejmuje kraje i terytoria, w których nie występuje wścieklizna i kraje, w odniesieniu do których ryzyko pojawienia się wścieklizny we Wspólnocie na skutek przemieszczania zwierząt domowych z terytoriów tych krajów nie jest wyższe, niż ryzyko związane z przemieszczaniem zwierząt domowych pomiędzy Państwami Członkowskimi.

(3)

Z informacji dostarczonych przez Argentynę wynika, że ryzyko pojawienia się wścieklizny we Wspólnocie na skutek przemieszczania zwierząt domowych z Argentyny nie jest wyższe niż ryzyko związane z przemieszczaniem zwierząt domowych pomiędzy Państwami Członkowskimi lub z krajów trzecich już wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003. Argentynę należy zatem włączyć do wykazu krajów i terytoriów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003.

(4)

W trosce o zachowanie jasności, należy zastąpić w całości powyższy wykaz krajów i terytoriów.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 998/2003.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 425/2005 (Dz.U. L 69 z 16.3.2005, str. 3).

(2)  Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 7.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ KRAJÓW I TERYTORIÓW

CZĘŚĆ A

 

IE – Irlandia

 

MT – Malta

 

SE – Szwecja

 

UK – Zjednoczone Królestwo

CZĘŚĆ B

Sekcja 1

a)

DK – Dania, włącznie z GL – Grenlandią i FO – Wyspami Owczymi;

b)

ES – Hiszpania, włącznie z terytorium kontynentalnym, Balearami, Wyspami Kanaryjskimi, Ceutą i Melillą;

c)

FR – Francja, włącznie z GF – Gujaną Francuską, GP – Gwadelupą, MQ – Martyniką i RE – Reunionem;

d)

GI – Gibraltar;

e)

PT – Portugalia, włącznie z terytorium kontynentalnym, Azorami i Maderą;

f)

Państwa Członkowskie inne niż wymienione w części A i w lit. a), b), c) i e) niniejszej sekcji.

Sekcja 2

 

AD – Andora

 

CH – Szwajcaria

 

IS – Islandia

 

LI – Liechtenstein

 

MC – Monako

 

NO – Norwegia

 

SM – San Marino

 

VA – Państwo Watykańskie

CZĘŚĆ C

 

AC – Wyspa Wniebowstąpienia

 

AE – Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

AG – Antigua i Barbuda

 

AN – Antyle Holenderskie

 

AR – Argentyna

 

AU – Australia

 

AW – Aruba

 

BB – Barbados

 

BH – Bahrajn

 

BM – Bermudy

 

CA – Kanada

 

CL – Chile

 

FJ – Fidżi

 

FK – Falklandy

 

HK – Hong Kong

 

HR – Chorwacja

 

JM – Jamajka

 

JP – Japonia

 

KN – Saint Kitts i Nevis

 

KY – Kajmany

 

MS – Montserrat

 

MU – Mauritius

 

NC – Nowa Kaledonia

 

NZ – Nowa Zelandia

 

PF – Polinezja Francuska

 

PM – Saint Pierre i Miquelon

 

RU – Federacja Rosyjska

 

SG – Singapur

 

SH – Święta Helena

 

TW – Tajwan

 

US – Stany Zjednoczone Ameryki

 

VC – Saint Vincent i Grenadyny

 

VU – Vanuatu

 

WF – Wallis i Futuna

 

YT – Majotta”


26.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1194/2005

z dnia 25 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z przepisami art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2799/1999 (2), agencje interwencyjne organizowały stałe zaproszenia do składania ofert na mleko odtłuszczone w proszku przyjęte do składowania przed dniem 1 września 2004 r.

(2)

W świetle nadal dostępnej ilości i sytuacji rynkowej, datę tę należy zmienić na datę 1 lipca 2005 r.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 26 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2799/1999 datę „1 września 2004 r.” zastępuje się datą „1 lipca 2005 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 340 z 31.12.1999, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1009/2005 (Dz.U. L 170 z 1.7.2005, str. 31).


26.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/8


ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1195/2005

z dnia 25 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 214/2001 (2) ograniczył ilość odtłuszczonego mleka w proszku przygotowanego do sprzedaży przez agencje interwencyjne Państw Członkowskich do ilości przyjmowanej na skład do dnia 1 września 2004 r.

(2)

Biorąc pod uwagę ilość nadal dostępną oraz sytuację na rynku, wspomnianą datę należy zmienić na 1 lipca 2005 r.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 21 rozporządzenia (WE) nr 214/2001, datę „1 września 2004 r.” zastępuje się datą „1 lipca 2005 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 37 z 7.2.2001, str. 100. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 25).


26.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1196/2005

z dnia 22 lipca 2005 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), a w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, koniecznym jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustanowiło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, całkowicie lub częściowo opartej na Nomenklaturze Scalonej, bądź takiej, która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział, i która jest ustanowiona przez specyficzne postanowienia wspólnotowe w celu stosowania środków taryfowych lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w Załączniku powinien być klasyfikowany do kodu CN wskazanego w kolumnie 2., na mocy uzasadnienia określonego w kolumnie 3.

(4)

Właściwym jest zapewnienie, że z zastrzeżeniem środków obowiązujących we Wspólnocie dotyczących systemu podwójnej kontroli oraz uprzedniego i retrospektywnego nadzoru importu wyrobów tekstylnych do Wspólnoty, wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne Państw Członkowskich odnośnie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres 60 dni zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJĘŁA NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w Załączniku musi być klasyfikowany w Nomenklaturze Scalonej do kodu CN, określonego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Z zastrzeżeniem środków obowiązujących we Wspólnocie dotyczących systemu podwójnej kontroli oraz uprzedniego i retrospektywnego nadzoru importu wyrobów tekstylnych do Wspólnoty, wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne Państw Członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres 60 dni, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po dacie jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 493/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005, str. 1).

(2)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992 str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Rękawica wykonana głównie z tkaniny. Większa powierzchnia rękawicy, obejmująca spód rękawicy (z wyjątkiem spodniej części pod palcami), przegub, część między palcami, część kciuka oraz boki ręki, jest z tkaniny pokrytej po stronie wewnętrznej warstwą niekomórkowego tworzywa sztucznego.

Dłoń, wierzch kciuka i boki palców przedniej strony dłoni, jak również 4 palce wykonane są z dzianiny pokrytej po stronie zewnętrznej niekomórkowym tworzywem sztucznym.

Spodnia część palców oraz zewnętrzna część kciuka wykonana jest z tworzywa sztucznego komórkowego połączonego po obu stronach z dzianiną. Na spodniej części palców i kciuka, na powierzchni kostek palców znajdują się kawałki gumy oraz cienkie paski gumy wzdłuż zewnętrznej części palca wskazującego.

Rękawica posiada elastyczną taśmę oraz na przegubie dopasowujące zapięcie na rzep, jak również ściągany sznurek na końcu rękawicy.

(Patrz fotografie nr 635 A + B) (1)

6216 00 00

Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1, 3 b) oraz 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodu CN 6216 00 00.

Patrz również Noty wyjaśniające HS do reguły 3 b) Ogólnych Reguł Interpretacji oraz do pozycji 6216.

Rękawica używana jest głównie do utrzymania ciepła dłoni. Tkanina będąca materiałem dominującym w stosunku do całkowitej powierzchni biorącej udział w utrzymaniu ciepła, jaki daje ten wyrób, nadaje temu wyrobowi zasadniczy charakter w rozumieniu ORI 3 b).

Image

Image


(1)  Fotografie mają wyłącznie charakter informacyjny


26.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1197/2005

z dnia 25 lipca 2005 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomarańcze)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001 z dnia 8 października 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do refundacji wywozowych do owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 6 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2005 (3) ustala ilości indykatywne, dla których mogą zostać wydane pozwolenia na wywóz w systemie B.

(2)

Biorąc pod uwagę informacje, którymi dzisiaj dysponuje Komisja, ilości indykatywne przewidziane na bieżący okres wywozu w odniesieniu do pomarańczy, mogą zostać niedługo przekroczone. To przekroczenie byłoby naruszeniem prawidłowego funkcjonowania systemu refundacji wywozowych w sektorze owoców i warzyw.

(3)

W celu uniknięcia opisanej sytuacji należy odrzucić wnioski o pozwolenia w systemie B dla pomarańczy wywiezionych po dniu 26 lipca 2005 r., aż do końca bieżącego okresu wywozu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do pomarańczy wnioski o pozwolenia na wywóz w systemie B, złożone z tytułu art. 1 rozporządzenia (WE) nr 951/2005, dla których zgłoszenie wywozowe zostało przyjęte po dniu 26 lipca i przed dniem 16 września 2005 r., są odrzucone.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).

(3)  Dz.U. L 160 z 23.6.2005, str. 19. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1078/2005 (Dz.U. L 177 z 9.7.2005, str. 3).


26.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/12


DYREKTYWA KOMISJI 2005/49/WE

z dnia 25 lipca 2005 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów i dyrektywę Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1), w szczególności jej art. 13 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów (2), w szczególności jej art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 72/245/EWG jest jedną z oddzielnych dyrektyw, na podstawie której prowadzi się procedurę homologacyjną Wspólnoty, ustanowioną dyrektywą 70/156/EWG.

(2)

W celu poprawy bezpieczeństwa pojazdów poprzez popieranie rozwoju i wprowadzania technologii wykorzystujących samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu, decyzją Komisji 2004/545/WE z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 79 GHz dla celów użycia samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu we Wspólnocie (3) i decyzją Komisji 2005/50/WE z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 24 GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie (4) Komisja ujednoliciła użycie dwóch pasm częstotliwości widma radiowego.

(3)

Widmo radiowe w paśmie 79 GHz zostało uznane za najbardziej odpowiednie dla długotrwałego rozwoju i wprowadzania samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu. W związku z tym decyzja 2004/545/WE wyznaczyła i udostępniła dla samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu pasmo 79 GHz przy uwzględnieniu zasady niepowodowania zakłóceń oraz braku wyłączności na korzystanie z tego pasma. Jednakże, technologia w zakresie widma radiowego w paśmie 79 GHz jest wciąż w fazie opracowania i nie jest natychmiast dostępna w korzystnej cenie.

(4)

Decyzja 2005/50/WE zezwala na tymczasowe użycie widma radiowego w paśmie 24 GHz dla samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu. Technologia wykorzystująca tę częstotliwość jest dostępna w krótkim terminie za rozsądną cenę, co umożliwi szybką ocenę skuteczności wprowadzania samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu w odniesieniu do bezpieczeństwa na drogach. Jednakże, użycie radarów wykorzystujących tę technologię musi być ograniczone, aby uniknąć zakłóceń z innymi urządzeniami wykorzystującymi widmo radiowe w paśmie 24 GHz.

(5)

Decyzja 2005/50/WE zezwala na użycie urządzeń radarowych wykorzystujących pasmo 24 GHz tylko w przypadku urządzeń oryginalnie zamontowanych w nowych pojazdach lub zamontowanych w wyniku wymiany takich urządzeń na okres upływający najpóźniej w dniu 30 czerwca 2013 r. Jednakże, zgodnie z art. 5 decyzji 2005/50/WE termin ten może zostać przyspieszony.

(6)

Zgodnie z decyzją 2005/50/WE Państwa Członkowskie mają wprowadzić system monitorowania w celu określenia liczby pojazdów wyposażonych w urządzenia radarowe bliskiego zasięgu wykorzystujące pasmo 24 GHz zarejestrowanych na ich terytorium. Jest zatem konieczne zapewnienie Państwom Członkowskim odpowiednich środków w celu przeprowadzenia monitorowania.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 72/245/EWG.

(8)

Zmiany w dyrektywie 72/245/EWG mają wpływ na dyrektywę 70/156/EWG. Dyrektywę tę należy zatem odpowiednio zmienić.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. dostosowania do postępu technicznego ustanowionego przez art. 13 dyrektywy 70/156/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiana do dyrektywy 72/245/EWG

W dyrektywie 72/245/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

W załączniku I, po punkcie 2.1.12.2 dodaje się następujące punkty:

„2.1.13.

»Urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz« oznacza radar określony zgodnie z definicją w art. 2 ust. 2 decyzji Komisji 2005/50/WE (5) spełniający wymagania eksploatacyjne określone w art. 4 wymienionej decyzji.

2.1.14.

»Urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 79 GHz« oznacza radar określony zgodnie z definicją w art. 2 lit. b) decyzji Komisji 2004/545/WE (6) spełniający wymagania eksploatacyjne określone w art. 3 wymienionej decyzji.

2)

W załączniku II A, po punkcie 12.2.7 dodaje się następujące punkty:

„12.7.1.

pojazd wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz: Tak/Nie (niepotrzebne skreślić)

12.7.2.

pojazd wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 79 GHz: Tak/Nie (niepotrzebne skreślić)”.

3)

W dodatku do załącznika III A po punkcie 1.3 dodaje się następujące punkty:

„1.3.1.

pojazd wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz: Tak/Nie (niepotrzebne skreślić)

1.3.2.

pojazd wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 79 GHz: Tak/Nie (niepotrzebne skreślić)”.

Artykuł 2

Zmiana do dyrektywy 70/156/EWG

W dyrektywie 70/156/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

W załącznikach I i III, po punkcie 12.6.4 dodaje się następujące punkty:

„12.7.1.

pojazd wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz: Tak/Nie (niepotrzebne skreślić)

12.7.2.

pojazd wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 79 GHz: Tak/Nie (niepotrzebne skreślić)”.

2)

W załączniku IX na stronie 2 wszystkich modeli „Świadectwa zgodności” pozycja 50 otrzymuje następujące brzmienie:

„50.   Uwagi

50.1.

pojazd wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz: Tak/Nie (niepotrzebne skreślić)

50.2.

pojazd wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 79 GHz: Tak/Nie (niepotrzebne skreślić)

50.3.

Inne uwagi …”.

Artykuł 3

Przepisy przejściowe

1.   Z mocą od dnia 1 lipca 2006 r., jeżeli przepisy określone w dyrektywie 72/245/EWG, zmienione niniejszą dyrektywą, nie są spełnione, Państwa Członkowskie, z przyczyn związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną:

a)

uznają świadectwa zgodności, w jakie zaopatrzone są nowe pojazdy, zgodnie z przepisami dyrektywy 70/156/EWG za już nieobowiązujące do celów art. 7 ust. 1 tej dyrektywy;

b)

mogą odmówić rejestracji, sprzedaży lub wprowadzania do ruchu nowych pojazdów.

Bez zmian pozostają homologacje pojazdów niewyposażonych w urządzenia radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz lub 79 GHz.

2.   Z mocą od dnia 1 lipca 2013 r. Państwa Członkowskie zakazują rejestracji, sprzedaży lub wprowadzania do ruchu pojazdów wyposażonych w urządzenia radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz.

3.   Jeżeli data odniesienia określona w art. 2 ust. 5 decyzji 2005/50/WE zostanie zmieniona zgodnie z art. 5 wymienionej decyzji, Państwa Członkowskie zakazują rejestracji, sprzedaży lub wprowadzania do ruchu pojazdów wyposażonych w urządzenia radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz po zmienionej dacie odniesienia.

Artykuł 4

Transpozycja

1.   Państwa Członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2006 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa Członkowskie stosują wymienione przepisy od dnia 1 lipca 2006 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Państwa Członkowskie określają metody dokonania odniesienia.

2.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów krajowych, które zostały przyjęte w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 6

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą (WE) nr 2004/104/WE (Dz.U. L 337 z 13.11.2004, str. 13).

(2)  Dz.U. L 152 z 6.7.1972, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/104/WE.

(3)  Dz.U. L 241 z 13.7.2004, str. 66.

(4)  Dz.U. L 21 z 25.1.2005, str. 15.

(5)  Dz.U. L 21 z 25.1.2005, str. 15.

(6)  Dz.U. L 241 z 13.7.2004, str. 66.”.


Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

26.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/15


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/575/WPZiB

z dnia 18 lipca 2005 r.

ustanawiające Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Podczas swego posiedzenia w Salonikach w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. Rada Europejska zatwierdziła rozwój skoordynowanej polityki szkoleniowej UE w dziedzinie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO), obejmującej zarówno wymiar cywilny, jak i wojskowy.

(2)

W dniu 17 listopada 2003 r. Rada zatwierdziła politykę szkoleniową UE w dziedzinie EPBiO, a następnie, w dniu 13 września 2004 r., zatwierdziła koncepcję szkoleniową UE w dziedzinie EPBiO, obejmującą określenie zasad ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO).

(3)

W dniach 16 i 17 grudnia 2004 r. Rada Europejska zatwierdziła rozpoczęcie prac nad określeniem warunków działania EKBiO.

(4)

W dniu 31 maja 2005 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zatwierdził warunki działania EKBiO, w tym utworzenie Komitetu Sterującego, Zarządu Kolegium oraz Stałego Sekretariatu, które powinny wykonywać swoje zadania zgodnie z tymi warunkami.

(5)

EKBiO powinno być kluczową instytucją szkoleniową zapewniającą szkolenia w dziedzinie EPBiO, ze szczególnym uwzględnieniem kursów szkoleniowych EPBiO na poziomie strategicznym. W związku z tym EKBiO powinno być aktywnym uczestnikiem ogólnego zarządzania szkoleniami UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Ustanowienie

1.   Niniejszym ustanawia się Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO).

2.   EKBiO działa jako sieć obejmującą instytuty krajowe, kolegia, szkoły wyższe i instytucje w ramach UE zajmujące się sprawami polityki bezpieczeństwa i obrony a także Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (zwane dalej „instytutami”).

3.   EKBiO ustanawia bliskie kontakty z instytucjami UE.

Artykuł 2

Misja

EKBiO prowadzi szkolenia w dziedzinie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO) na poziomie strategicznym w celu rozwoju i propagowania wspólnego podejścia do EPBiO wśród personelu cywilnego i wojskowego, jak również w celu określania i rozprzestrzeniania, poprzez swoje działania szkoleniowe, najlepszych praktyk w odniesieniu do różnych zagadnień EPBiO.

Artykuł 3

Cele

EKBiO realizuje następujące cele:

a)

dalsze wzmacnianie europejskiej kultury bezpieczeństwa w ramach EPBiO;

b)

wspieranie lepszego rozumienia EPBiO jako zasadniczej części Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB);

c)

zapewnienie instancjom UE personelu dysponującego odpowiednią wiedzą, będącego w stanie wydajnie pracować w zakresie wszystkich zagadnień dotyczących EPBiO;

d)

zapewnienie administracjom Państw Członkowskich personelu dysponującego odpowiednią wiedzą, znającego polityki, instytucje i procedury UE; oraz

e)

pomoc w propagowaniu kontaktów zawodowych oraz kontaktów między uczestnikami szkoleń.

Artykuł 4

Zadania EKBiO

1.   Główne zadania EKBiO to, zgodnie z jego misją i celami, organizacja i prowadzenie działań szkoleniowych w dziedzinie EPBiO.

2.   Działania szkoleniowe EKBiO obejmują dwa rodzaje działań szkoleniowych:

a)

kurs EPBiO wyższego stopnia; oraz

b)

szkolenie wstępne EPBiO.

Komitet Sterujący, o którym mowa w art. 5, decyduje o podjęciu innych działań szkoleniowych.

3.   Ponadto EKBIO podejmuje w szczególności następujące działania:

a)

wspiera kontakty, które należy nawiązać między instytutami krajowymi;

b)

tworzy system zaawansowanego nauczania na odległość przy pomocy Internetu (IDL) i zarządza nim, celem wspierania działań szkoleniowych EKBIO;

c)

opracowuje i tworzy materiały szkoleniowe na potrzeby szkoleń UE w dziedzinie EPBiO;

d)

zapewnia wkład do rocznego programu szkoleń UE w dziedzinie EPBiO; oraz

e)

tworzy sieć byłych uczestników szkoleń.

4.   Działania szkoleniowe EKBiO prowadzone są poprzez instytucje tworzące sieć EKBiO.

5.   Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (EU ISS), jako część sieci EKBiO, wspiera działania szkoleniowe EKBiO, w szczególności poprzez swoje publikacje oraz poprzez zapewnianie wykładów prowadzonych przez naukowców EU ISS, a także poprzez udostępnianie swojej strony internetowej w ramach systemu zaawansowanego nauczania na odległość przy pomocy Internetu (IDL) oraz do celów tego systemu.

Artykuł 5

Organizacja

1.   W ramach EKBiO tworzy się następujące organy:

a)

Komitet Sterujący odpowiedzialny za ogólną koordynację i kierowanie działaniami szkoleniowymi EKBiO;

b)

Zarząd Kolegium, którego zadaniem jest zapewnienie wysokiej jakości i spójności działań szkoleniowych;

c)

Stały Sekretariat EKBiO (zwany dalej „Sekretariatem”), którego zadaniem jest w szczególności wspieranie Komitetu Sterującego i Zarządu Kolegium.

2.   Komitet Sterujący, Zarząd Kolegium oraz Sekretariat wykonują zadania określone odpowiednio w art. 6, 7 oraz 8.

Artykuł 6

Komitet Sterujący

1.   Każde z Państw Członkowskich wyznacza jednego przedstawiciela do Komitetu Sterującego. Członka Komitetu może reprezentować zastępca, który może również wspólnie z członkiem Komitetu uczestniczyć w jego pracach. Należycie zatwierdzone przez odpowiednie Państwo Członkowskie decyzje o mianowaniu, są kierowane do Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP).

Przedstawiciele państw przystępujących mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Sterującego jako aktywni obserwatorzy.

2.   Komitetowi przewodniczy przedstawiciel Państwa Członkowskiego sprawującego Prezydencję Rady; Komitet odbywa posiedzenia przynajmniej raz w roku.

3.   Przedstawiciele SG/WP oraz Komisji zapraszani są na posiedzenia Komitetu.

4.   Do zadań Komitetu należy:

a)

przyjęcie corocznego programu kształcenia akademickiego EKBiO;

b)

wybór jednego lub kilku Państw Członkowskich, w których będą odbywały się szkolenia EKBiO oraz wybór instytutów prowadzących szkolenia;

c)

opracowywanie i ustalanie rocznego programu kształcenia akademickiego oraz ogólnego programu wszystkich szkoleń EKBiO;

d)

opracowywanie sprawozdań oceniających i ogólnego sprawozdania rocznego dotyczącego działań szkoleniowych EKBiO w celu przedłożenia ich odpowiednim organom Rady; oraz

e)

powoływanie na każdy rok akademicki Przewodniczącego Zarządu Kolegium.

5.   Komitet przyjmuje swój regulamin.

6.   Komitet przyjmuje decyzje większością kwalifikowaną. Głosy Państw Członkowskich ważone są zgodnie z art. 205 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Do podjęcia przez Komitet decyzji wymagana jest liczba głosów „za” określona w art. 23 ust. 2 akapit trzeci Traktatu o Unii Europejskiej.

Artykuł 7

Zarząd Kolegium

1.   Zarząd Kolegium składa się z wyższej rangi przedstawicieli instytucji prowadzących działania w danym roku akademickim.

2.   Przewodniczący Zarządu jest powoływany przez Komitet Sterujący spośród członkówZarządu.

3.   Na posiedzenia Zarządu zaprasza się przedstawicieli instytucji biorących udział w działaniach szkoleniowych EKBiO w poprzedzającym i kolejnym roku akademickim, jak również przedstawicieli SG/WP oraz Komisji. Na posiedzenia zapraszani mogą być również eksperci akademiccy oraz wyżsi urzędnicy instytucji krajowych i europejskich.

4.   Do zadań Zarządu należy:

a)

realizacja, poprzez instytuty wchodzące w skład sieci EKBiO, ustalonego rocznego programu kształcenia akademickiego;

b)

nadzór nad systemem zaawansowanego nauczania na odległość przy pomocy Internetu (IDL);

c)

opracowywanie szczegółowych programów szkoleń EKBiO w oparciu o ustalone ogólne programy szkoleń;

d)

zapewnianie ogólnej koordynacji działań szkoleniowych EKBiO pomiędzy wszystkimi instytutami;

e)

przegląd standardów działań szkoleniowych prowadzonych w poprzednim roku akademickim;

f)

przedstawianie Komitetowi Sterującemu propozycji działań szkoleniowych na kolejny rok akademicki; oraz

g)

przygotowywanie projektów sprawozdań oceniających, dotyczących każdego ze szkoleń EKBiO oraz projektu ogólnego sprawozdania rocznego z działalności EKBiO, w celu przedłożenia Komitetowi Sterującemu.

5.   Regulamin Zarządu jest przyjmowany przez Komitet Sterujący.

Artykuł 8

Sekretariat

1.   Sekretariat Generalny Rady pełni funkcję Sekretariatu EKBiO.

Personel jest zapewniany przez Sekretariat Generalny Rady, Państwa Członkowskie oraz instytuty tworzące sieć EKBiO.

2.   Sekretariat wspiera Komitet Sterujący i Zarząd Kolegium w wykonywaniu zadań administracyjnych wspierających ich działania oraz zapewnia wsparcie w zakresie organizacji działań szkoleniowych EKBiO odbywających się w Brukseli.

3.   Sekretariat ściśle współpracuje z Komisją.

Każda z instytucji wchodzących w skład sieci EKBiO wyznacza punkt kontaktowy odpowiedzialny za kontakty Sekretariatem, który zajmuje się zagadnieniami organizacyjnymi i administracyjnymi związanymi z organizacją działań szkoleniowych EKBiO.

Artykuł 9

Uczestnictwo w szkoleniach EKBiO

1.   We wszystkich szkoleniach EKBiO mogą uczestniczyć obywatele Państw Członkowskich i państw przystępujących. Instytuty zajmujące się organizacją i prowadzeniem szkoleń zapewniają, by zasada ta była stosowana bez wyjątku.

Obywatele krajów kandydujących oraz, w odpowiednich przypadkach, obywatele państw trzecich mogą, co do zasady, uczestniczyć w działaniach szkoleniowych EKBiO.

2.   Uczestnikami szkoleń jest personel cywilny i wojskowy zajmujący się strategicznymi aspektami EPBiO.

Do uczestnictwa w szkoleniach EKBiO mogą być zapraszani przedstawiciele między innymi organizacji pozarządowych, instytucji akademickich, mediów oraz również środowiska przedsiębiorców.

3.   Osoba, która ukończyła kurs EKBiO otrzymuje świadectwo podpisane przez SG/WP. Komitet Sterujący podejmuje decyzję w sprawie trybu wydawania świadectw. Świadectwo jest uznawane przez Państwa Członkowskie oraz przez instytucje UE.

Artykuł 10

Współpraca

EKBiO współpracuje i korzysta z wiedzy organizacji międzynarodowych i innych odpowiednich partnerów, takich jak krajowe instytucje szkoleniowe państw trzecich.

Artykuł 11

Finansowanie

1.   Każde Państwo Członkowskie, instytucja UE, agencja UE oraz instytut, tworzące sieć EKBiO, pokrywa wszystkie koszty związane ze swoim uczestnictwem w EKBiO, włączając w to wynagrodzenia, diety, koszty podróży oraz koszty organizacyjnego i administracyjnego wsparcia działań szkoleniowych EKBiO.

2.   Państwa Członkowskie i instytuty tworzące sieć EKBiO pokrywają koszty związane z personelem oddelegowanym przez nie do Sekretariatu, włączając w to wynagrodzenia, diety i koszty podróży.

3.   Sekretariat Generalny Rady pokrywa koszty wynikające z wykonywania swoich zadań, określonych w art. 8, w tym koszty personelu, jaki zapewnia, a także koszty związane z wykonywaniem tych zadań.

4.   Każdy uczestnik szkolenia EKBiO pokrywa koszty związane ze swoim uczestnictwem.

5.   Na finansowanie konkretnych działań, w szczególności rozwoju, tworzenia i zarządzania systemem sieci informacyjnych lub aplikacjami EKBiO, zgodnie z art. 4 ust. 3, Sekretariat Generalny Rady dysponuje dobrowolnymi wkładami Państw Członkowskich, instytucji UE, agencji UE oraz instytutów tworzących sieć EKBiO, jako dochodami przeznaczonymi na określone cele.

6.   Komitet Sterujący określa uzgodnienia praktyczne dotyczące wkładów, o których mowa w ust. 5.

Artykuł 12

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa

Do działań EKBiO mają zastosowanie przepisy Rady dotyczące bezpieczeństwa zawarte w decyzji Rady 2001/264/WE z 19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (1).

Artykuł 13

Przegląd

Komitet Sterujący, stanowiąc większością kwalifikowaną, przyjmuje i przedkłada Radzie do dnia 31 grudnia 2007 r. sprawozdanie dotyczące działań i perspektyw EKBiO, w tym warunków finansowych oraz Sekretariatu, w celu dokonania przeglądu niniejszego wspólnego działania.

Artykuł 14

Wejście w życie

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 15

Publikacja

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2005 r.

W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją 2004/194/WE (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 48).