ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 185

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
16 lipca 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1137/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczące stałego przetargu na ustalenie opłat i/lub refundacji wywozowych na cukier biały w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1139/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

8

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1140/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 167. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

10

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1141/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 167. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

12

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1142/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 339. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

14

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 23. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

15

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1144/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 22. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

16

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

17

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1146/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 86. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

18

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1147/2005 z dnia 15 lipca 2005 r.. w sprawie wstrzymania połowów dobijakowatych przy pomocy niektórych narzędzi połowowych w Morzu Północnym i cieśninie Skagerrak

19

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1148/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do penetamatu ( 1 )

20

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1149/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2005 r.

22

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1150/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2005 r.

24

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1151/2005 z dnia 15 lipca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

27

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie mianowania brytyjskiego zastępcy członka Komitetu Regionów

30

 

*

Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie mianowania brytyjskiego członka Komitetu Regionów

31

 

*

Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Niemiec zastępcą członka Komitetu Regionów

32

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i zarządzania odpadami radioaktywnymi (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1729)

33

 

 

Akty przyjęte na mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej

 

*

Decyzja Rady 2005/511/WSiSW z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ochrony euro przed fałszowaniem poprzez wyznaczenie Europolu jako biura centralnego ds. zwalczania fałszowania euro

35

 

 

Sprostowania

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1098/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalającego stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu (Dz.U. L 183 z 14.7.2005)

37

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1137/2005

z dnia 15 lipca 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 15 lipca 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

74,2

096

43,7

999

59,0

0707 00 05

052

68,2

999

68,2

0709 90 70

052

76,0

999

76,0

0805 50 10

388

64,8

524

71,9

528

55,5

999

64,1

0808 10 80

388

81,5

400

92,1

404

59,2

508

70,1

512

74,6

528

56,3

720

73,3

804

87,2

999

74,3

0808 20 50

388

86,4

512

73,3

528

57,5

800

31,4

999

62,2

0809 10 00

052

161,6

999

161,6

0809 20 95

052

292,1

400

309,8

999

301,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

85,0

999

85,0

0809 40 05

528

109,1

624

111,4

999

110,3


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1138/2005

z dnia 15 lipca 2005 r.

dotyczące stałego przetargu na ustalenie opłat i/lub refundacji wywozowych na cukier biały w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 22 ust. 2, art. 27 ust. 5 i 15 oraz art. 33 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Uwzględniając sytuację na rynku cukru we Wspólnocie oraz na rynkach światowych, należy ustanowić w możliwie najkrótszym terminie zaproszenie do stałego przetargu na wywóz cukru białego w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006, które, zważywszy na możliwe zmiany cen światowych cukru, umożliwia określenie opłat wywozowych i/lub refundacji wywozowych.

(2)

Należy zastosować ogólne zasady procedury przetargowej celem określenia refundacji wywozowych na cukier, zgodnie z art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001.

(3)

Z uwagi na specyfikę operacji, wydaje się konieczne przyjęcie właściwych dyspozycji w zakresie pozwoleń na wywóz wydawanych w ramach przetargu stałego i w ten sposób dokonać derogacji od rozporządzenia Komisji (WE) nr 1464/95 z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie specjalnych szczegółowych zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz w sektorze cukru (2). Jednakże postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (3), jak również postanowienia rozporządzenia Komisji (EWG) nr 120/89 z dnia 19 stycznia 1989 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania wywozowych opłat wyrównawczych i opłat wywozowych na produkty rolne (4), muszą nadal obowiązywać.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Przeprowadza się przetarg stały w celu określenia opłat wywozowych i/lub refundacji wywozowych na cukier biały objęty kodem CN 1701 99 10 do wszystkich państw trzecich z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (5) oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Podczas trwania przetargu stałego prowadzane są przetargi częściowe.

2.   Stały przetarg zostaje otwarty na okres do dnia 27 lipca 2006 r.

Artykuł 2

Przetarg stały i przetargi częściowe odbywają się zgodnie z art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 oraz zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 3

1.   Państwa Członkowskie określają treść ogłoszenia o przetargu. Ogłoszenie o przetargu zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ponadto Państwa Członkowskie mogą publikować lub zlecić publikację ogłoszenia w innych mediach.

2.   Ogłoszenie określa w szczególności warunki przetargu.

3.   Ogłoszenie może zostać zmienione w okresie trwania stałego przetargu. Może ono zostać zmienione w przypadku, gdy w trakcie trwania tego okresu zachodzi zmiana warunków przetargu.

Artykuł 4

1.   Termin składania ofert dla pierwszego przetargu częściowego:

a)

rozpoczyna się w dniu 22 lipca 2005 r.;

b)

upływa w czwartek w dniu 28 lipca 2005 r. o godzinie 10.00 czasu brukselskiego.

2.   Dla każdego z kolejnych przetargów częściowych, termin składania ofert:

a)

rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym upływa termin poprzedniego przetargu częściowego;

b)

upływa w następujących dniach o godzinie 10.00 czasu brukselskiego:

11 i 25 sierpnia 2005 r.,

8, 15, 22 i 29 września 2005 r.,

6, 13, 20 i 27 października 2005 r.,

10 i 24 listopada 2005 r.,

8 i 22 grudnia 2005 r.,

5 i 19 stycznia 2006 r.,

2 i 16 lutego 2006 r.,

2, 16 i 30 marca 2006 r.,

6 i 20 kwietnia 2006 r.,

4 i 18 maja 2006 r.,

1, 8, 15, 22 i 29 czerwca 2006 r.,

13 i 27 lipca 2006 r.

Artykuł 5

1.   Zainteresowane podmioty uczestniczą w przetargu zgodnie z poniższymi zasadami:

a)

poprzez złożenie oferty w formie pisemnej do właściwej instytucji Państwa Członkowskiego, za potwierdzeniem odbioru; albo

b)

poprzez złożenie oferty listem poleconym lub telegramem do wyżej wspomnianej instytucji;

c)

poprzez złożenie oferty za pośrednictwem teleksu, faksu lub poczty elektronicznej do wyżej wspomnianej instytucji, pod warunkiem że akceptuje ona takie formy przekazu.

2.   Oferta jest ważna tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

a)

oferta zawiera:

i)

odniesienie do przetargu;

ii)

nazwę/nazwisko i adres oferenta;

iii)

ilość cukru białego przeznaczonego na wywóz;

iv)

stawkę opłaty wywozowej lub, w przypadku gdy ma to zastosowanie, stawkę refundacji wywozowej, na 100 kilogramów cukru białego, wyrażoną w euro, do trzeciego miejsca po przecinku;

v)

wysokość zabezpieczenia dla ilości cukru, o której mowa w ppkt. iii), wyrażoną w walucie Państwa Członkowskiego, w którym składana jest oferta;

b)

ilość cukru białego przeznaczonego na wywóz jest nie mniejsza niż 250 ton cukru białego;

c)

przed upływem terminu przewidzianego na składanie ofert dostarczony zostanie dowód, że oferent złożył zabezpieczenie wskazane w ofercie;

d)

oferta zawiera oświadczenie oferenta, w którym zobowiązuje się on, że w przypadku wygrania przetargu złoży w terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 akapit drugi, wniosek o pozwolenie lub pozwolenia na wywóz dla ilości cukru białego przeznaczonego na wywóz;

e)

oferta zawiera oświadczenie oferenta, w którym zobowiązuje się on, że w przypadku, wygrania przetargu:

i)

uzupełni zabezpieczenie poprzez zapłacenie kwoty, o której mowa w art. 13 ust. 4, jeżeli zobowiązanie do wywozu wynikający z pozwolenia na wywóz, o którym mowa w art. 12 ust. 2, nie zostało wykonane;

ii)

w okresie trzydziestu dni następujących po upływie okresu ważności pozwolenia, poinformuje instytucję, która wystawiła pozwolenie na wywóz, o ilości lub ilościach, w odniesieniu do których pozwolenie na wywóz nie zostało wykorzystane.

3.   Oferta może zawierać zastrzeżenie, że należy uważać ją za złożoną tylko wówczas, gdy zostanie spełniony jeden lub oba z poniższych warunków:

a)

zostanie podjęta decyzja o minimalnej stawce opłaty wywozowej lub, tam, gdzie ma to zastosowanie, o maksymalnej stawce refundacji wywozowej, w dniu upływu terminu składania ofert;

b)

oferta, która wygrała przetarg, odnosi się do całości lub określonej części ilości wystawionej w przetargu.

4.   Oferta, która nie została złożona zgodnie z treścią ust. 1 i 2 lub której warunki są inne niż te przewidziane w niniejszym przetargu, nie zostanie przyjęta.

5.   Złożona oferta nie może zostać wycofana.

Artykuł 6

1.   Zabezpieczenie w wysokości 11 euro na 100 kilogramów cukru białego, przeznaczonego na wywóz w ramach zaproszenia do przetargu, musi być złożone przez każdego oferenta.

Bez uszczerbku dla postanowień art. 13 ust. 4, w przypadku wygrania przetargu zabezpieczenie staje się zabezpieczeniem dla pozwolenia na wywóz, w momencie składania wniosku, o którym mowa w art. 12 ust. 2.

2.   Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, według wyboru oferenta, może być składane albo w formie gotówkowej, albo w formie gwarancji udzielonej przez instytucję, odpowiadającą kryteriom ustalonym przez Państwo Członkowskie, w którym składana jest oferta.

3.   Poza przypadkami siły wyższej, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje zwolnione:

a)

w przypadku oferentów, których oferty zostały odrzucone, w odniesieniu do ilości, które nie zostały przyznane;

b)

w przypadku zwycięzców przetargu, którzy nie złożyli wniosku o pozwolenie na wywóz w przedmiotowej sprawie w terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 akapit drugi, w wysokości 10 euro na 100 kilogramów cukru białego;

c)

w przypadku zwycięzców przetargu, w odniesieniu do ilości, w rozumieniu art. 31 lit. b) oraz art. 32 ust. 1 lit b) ppkt i) rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, dla której spełnili oni obowiązek wywozu wynikający z pozwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 2, w warunkach określonych w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000.

W przypadku określonym w akapicie pierwszym, lit. b), gdy znajduje to zastosowanie, część zabezpieczenia podlegająca zwolnieniu zostaje zredukowana o:

a)

różnicę pomiędzy maksymalną stawką refundacji wywozowej, ustaloną dla danego przetargu częściowego a maksymalną stawką refundacji wywozowej, ustaloną dla następnego przetargu częściowego, w przypadku gdy ta druga stawka jest wyższa od pierwszej;

b)

różnicę pomiędzy minimalną stawką opłaty wywozowej, ustaloną dla danego przetargu częściowego, a minimalną stawką opłaty wywozowej, ustaloną dla następnego przetargu częściowego, w przypadku gdy ta druga jest niższa od pierwszej.

Część lub całość zabezpieczenia, która nie zostanie zwolniona, będzie przejęta w odniesieniu do ilości cukru, dla której odpowiednie zobowiązania nie zostały spełnione.

4.   W przypadku siły wyższej właściwa instytucja zainteresowanego Państwa Członkowskiego podejmuje działania, które uważa za konieczne w celu zwolnienia zabezpieczenia, mając na uwadze okoliczności podniesione przez zainteresowaną stronę.

Artykuł 7

1.   Otwarcie ofert dokonywane jest przez właściwą instytucję, bez udziału osób trzecich. Osoby dopuszczone do otwierania ofert są zobowiązane do zachowania ich treści w tajemnicy.

2.   Złożone oferty są anonimowe i powinny zostać dostarczone do Komisji za pośrednictwem Państw Członkowskich, najpóźniej w półtorej godziny po upływie terminu na składanie ofert w przetargu częściowym, zgodnie z postanowieniami ogłoszenia o przetargu.

W przypadku braku ofert Państwa Członkowskie informują o tym Komisję, w tym samym terminie.

Artykuł 8

1.   Po ocenie otrzymanych ofert można ustalić maksymalną ilość dla każdego z przetargów częściowych.

2.   Może zostać podjęta decyzja o nieprzyznaniu ilości w ramach określonego przetargu częściowego.

Artykuł 9

1.   Biorąc pod uwagę zwłaszcza sytuację i przewidywany rozwój rynku cukru we Wspólnocie i na rynku światowym, ustala się:

a)

stawkę minimalnej opłaty wywozowej;

b)

lub stawkę maksymalnej refundacji wywozowej.

2.   Bez uszczerbku dla postanowień art. 10, w przypadku gdy ustalona została minimalna stawka opłaty wywozowej, przetarg rozstrzygany jest na korzyść tego oferenta lub oferentów, których oferty sytuują się na poziomie minimalnej stawki opłaty wywozowej lub na poziomie wyższym.

3.   Bez uszczerbku dla postanowień art. 10, w przypadku gdy ustalona została maksymalna stawka refundacji wywozowej, przetarg rozstrzygany jest na korzyść tego oferenta lub oferentów, których oferty sytuują się na poziomie maksymalnej stawki refundacji wywozowej lub na poziomie niższym, a także każdego oferenta, którego oferta sytuuje się na poziomie opłaty wywozowej.

Artykuł 10

1.   W przypadku gdy dla przetargu częściowego ustalona została maksymalna ilość i w przypadku gdy ustalona została minimalna opłata, przetarg jest rozstrzygany na korzyść oferenta, którego oferta zawiera najwyższą opłatę wywozową. W przypadku gdy maksymalna ilość nie jest całkowicie wyczerpana przez tę ofertę, przetarg jest rozstrzygany aż do wyczerpania wyżej wymienionej ilości, w porządku malejącym wysokości stawki opłaty wywozowej.

W przypadku gdy dla przetargu częściowego ustalona została maksymalna ilość i w przypadku gdy ustalona została maksymalna stawka refundacji, przetarg jest rozstrzygany zgodnie z pierwszym akapitem, oraz – w przypadku wyczerpania lub braku ofert zawierających opłatę wywozową – na korzyść oferentów, których oferta zawiera refundację wywozową, w porządku rosnącym aż do wyczerpania maksymalnej ilości.

2.   W przypadku gdy zasada przewidziana w ust. 1 prowadziłaby, poprzez uwzględnienie oferty, do przekroczenia maksymalnej ilości, przetarg jest rozstrzygany na korzyść danego oferenta tylko w odniesieniu do ilości pozwalającej na wyczerpanie maksymalnej ilości. W przypadku gdy oferty zawierają tę samą stawkę opłaty lub refundacji wywozowej i prowadziłoby to, w przypadku zaakceptowania całej ilości, w odniesieniu do której złożone były te oferty, do przekroczenia maksymalnej ilości, ilości przyznawane są:

a)

albo proporcjonalnie do ilości całkowitej, określanej w ofercie;

b)

albo, poprzez przyznanie, aż do wysokości maksymalnego tonażu pozostającego do określenia;

c)

albo na zasadzie losowania.

Artykuł 11

1.   Właściwa instytucja Państwa Członkowskiego poinformuje bezzwłocznie wszystkich oferentów o wyniku ich uczestnictwa w przetargu. Ponadto instytucja ta przekaże zwycięzcom przetargu potwierdzenie zawarcia umowy.

2.   Potwierdzenie zawarcia umowy zawiera co najmniej:

a)

odniesienie do przetargu;

b)

ilość cukru białego przeznaczoną na wywóz;

c)

stawkę opłaty wywozowej do pobrania lub, tam gdzie ma to zastosowanie, refundacji wywozowej w przeliczeniu na 100 kilogramów cukru białego dla ilości, o której mowa w lit. b), wyrażoną w euro.

Artykuł 12

1.   Na warunkach, o których mowa w ust. 2, zwycięzca przetargu ma prawo do uzyskania pozwolenia na wywóz w odniesieniu do przyznanej ilości, której dotyczy, zależnie od przypadku, opłata wywozowa lub refundacja wywozowa określona w ofercie.

2.   Poprzez odstępstwo od postanowień artykułu 12 rozporządzenia (EWG) nr 120/89, zwycięzca przetargu ma obowiązek złożyć, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, wniosek o pozwolenie na wywóz dla przyznanej ilości, który nie podlega wycofaniu.

Złożenia wniosku dokonuje się najpóźniej w jednym z następujących terminów:

a)

ostatniego dnia roboczego poprzedzającego przetarg częściowy planowany na kolejny tydzień;

b)

ostatniego dnia roboczego następnego tygodnia, w którym przetarg częściowy nie jest planowany.

3.   Zwycięzca przetargu zobowiązany jest dokonać wywozu ilości, na którą opiewa oferta, i wnieść opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 4, w przypadku gdy obowiązek ten nie został spełniony.

4.   Prawa i obowiązki, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, są niezbywalne.

Artykuł 13

1.   Terminu wydania pozwolenia na wywóz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1464/95, nie stosuje się do cukru białego przeznaczonego na wywóz na mocy niniejszego rozporządzenia.

2.   Pozwolenia na wywóz wydawane w ramach przetargu częściowego obowiązują od dnia ich wydania do końca piątego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym przetarg częściowy miał miejsce.

Jednakże pozwolenia na wywóz wydane w odniesieniu do przetargów częściowych, które miały miejsce od dnia 1 maja 2006 r., obowiązują tylko do dnia 30 września 2006 r.

W przypadku wystąpienia trudności technicznych, które uniemożliwiają zrealizowanie wywozu przed upływem terminu określonego w akapicie drugim, i pod warunkiem że operacja ta nie będzie podlegała systemowi przewidzianemu w art. 4 lub 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 565/80 (6), właściwe instytucje Państw Członkowskich, które wydały pozwolenia na wywóz, mogą, na pisemny wniosek posiadacza tego pozwolenia, przedłużyć termin jego ważności najpóźniej do dnia 15 października 2006 r.

3.   Pozwolenia na wywóz wydane w ramach przetargów częściowych, które miały miejsce w terminie między dniem 28 lipca 2005 r. i 30 września 2005 r., mogą zostać wykorzystane dopiero od dnia 1 października 2005 r.

4.   Poza przypadkami siły wyższej, posiadacz pozwolenia uiszcza na rzecz właściwej instytucji określoną kwotę dla ilości, w odniesieniu do której nie został wypełniony obowiązek wywozu wynikający z pozwolenia na wywóz, o którym mowa w art. 12 ust. 2, i w przypadku gdy zabezpieczenie określone w art. 6 ust. 1 jest niższe od wyniku jednego z następujących obliczeń:

a)

opłata wywozowa określona w pozwoleniu, pomniejszona o opłatę określoną w art. 33 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, w brzmieniu obowiązującym w ostatnim dniu ważności tego pozwolenia;

b)

suma opłaty wywozowej określonej w pozwoleniu i refundacji określonej w art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 w brzmieniu obowiązującym w ostatnim dniu ważności tego pozwolenia;

c)

refundacja wywozowa, o której mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, w brzmieniu obowiązującym w ostatnim dniu ważności pozwolenia, pomniejszona o refundację wskazaną w tym pozwoleniu.

Kwota podlegająca uiszczeniu, określona w pierwszym akapicie, jest równa różnicy pomiędzy wynikiem obliczenia dokonanego, w zależności od przypadku, w lit. a), b) lub c) oraz zabezpieczeniem, o którym mowa w art. 6 ust. 1.

Artykuł 14

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(2)  Dz.U. L 144 z 28.6.1995, s. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 96/2004 (Dz.U. L 15 z 22.1.2004 str. 4).

(3)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 636/2004 (Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 25).

(4)  Dz.U. L 16 z 20.1.1989, s. 19. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 910/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 63).

(5)  W tym Kosowo, zgodnie z definicją podaną w uchwale 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999.

(6)  Dz.U. L 62 z 7.3.1980, str. 5.


16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1139/2005

z dnia 15 lipca 2005 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, całkowicie lub częściowo opartej na Nomenklaturze Scalonej, bądź takiej, która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która jest ustanowiona przez specyficzne postanowienia wspólnotowe w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w Załączniku do niniejszego rozporządzenia powinny być klasyfikowane do kodu CN, wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3.

(4)

Właściwe jest zapewnienie, że wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne Państw Członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w Załączniku muszą być klasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne Państw Członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 493/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005, str. 1).

(2)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Arkusz włókniny o przybliżonych wymiarach 0,60 m x 0,96 m, pokryty z jednej strony mieszaniną ziół aromatycznych (rozmaryn 30 %, oregano 15 %, szałwia 15 %, bazylia 20 %, tymianek 20 %)

Arkusz włókniny umieszcza się w naczyniu do obróbki cieplnej niektórych potraw (pasztetu, szynki itp.). Aromat ziół przenika potrawę podczas obróbki cieplnej

Arkusz włókniny nie służy za ostateczne opakowanie przygotowywanych w ten sposób potraw

2106 90 92

Klasyfikacja jest wyznaczona przez reguły 1 i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 1 do działu 9, uwagę 1 a) do działu 56 oraz brzmienie kodów CN 2106 i 2106 90 oraz 2106 90 92

Produkt ten nie może być klasyfikowany jako włóknina do działu 56, ponieważ arkusz włókniny pełni jedynie rolę nośnika (uwaga 1 a) do działu 56)

W skład mieszaniny ziół aromatycznych wchodzą rośliny objęte pozycją 0910 (tymianek 2 %) oraz pozycją 1211 (pozostałe rośliny 8 %)

Takie mieszaniny nie są objęte pozycją 0910 ani pozycją 1211 (uwaga 1 do działu 9 oraz Noty wyjaśniające HS do pozycji 1211 ust. 7)

Jako prosta mieszanina ziół aromatycznych, bez dodatkowych składników, nie jest ona uważana ani za zmieszane przyprawy, ani za zmieszane przyprawy korzenne, które objęte są pozycją 2103

Towar ten klasyfikowany jest do pozycji 2106, zgodnie ze wskazaniem Not wyjaśniających HS do pozycji 1211, ust. 7


16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1140/2005

z dnia 15 lipca 2005 r.

ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 167. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2571/97 z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych (2), agencje interwencyjne przystępują drogą przetargu do sprzedaży pewnych ilości masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego, które przechowują, a także do udzielenia pomocy przyznawanej na śmietanę, masło i koncentrat masła. Artykuł 18 wymienionego rozporządzenia przewiduje, że biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdej rundy przetargu, ustala się minimalną cenę sprzedaży masła oraz maksymalną wysokość pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, które mogą być zróżnicowane w zależności od przeznaczenia, zawartości tłuszczu w maśle i procedury włączenia, lub podejmuje się decyzję o wstrzymaniu przetargu. Kwotę lub kwoty gwarancji należytego przetworzenia ustala się odpowiednio.

(2)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do 167. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97, minimalne ceny sprzedaży masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oraz kwoty gwarancji należytego przetworzenia są ustalone zgodnie ze wskazaniami tabeli zamieszczonej w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 350 z 20.12.1997, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 25).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 15 lipca 2005 r. ustalającego minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 167. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

(EUR/100 kg)

Wzory

A

B

Procedury włączenia

Ze znacznikami

Bez znaczników

Ze znacznikami

Bez znaczników

Minimalna cena sprzedaży

Masło ≥ 82 %

w stanie naturalnym

206

210

koncentrat

204,1

Gwarancja należytego przetworzenia

w stanie naturalnym

79

79

koncentrat

79


16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1141/2005

z dnia 15 lipca 2005 r.

ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 167. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2571/97 z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych (2), agencje interwencyjne przystępują drogą przetargu do sprzedaży pewnych ilości masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego, które przechowują, i do udzielenia pomocy przyznawanej w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła. Artykuł 18 wymienionego rozporządzenia przewiduje, że biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdej rundy przetargu, ustala się minimalną cenę sprzedaży masła oraz maksymalną wysokość pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, które mogą być zróżnicowane w zależności od przeznaczenia, zawartości tłuszczu w maśle i procedury włączenia, lub podejmuje się decyzję o wstrzymaniu przetargu. Kwotę lub kwoty gwarancji należytego przetworzenia ustala się odpowiednio.

(2)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do 167. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97, maksymalne kwoty pomocy oraz kwoty gwarancji należytego przetworzenia są ustalone zgodnie ze wskazaniami tabeli zamieszczonej w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 350 z 20.12.1997, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 25).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 15 lipca 2005 r. ustalającego maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 167. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

(EUR/100 kg)

Wzory

A

B

Procedury włączenia

Ze znacznikami

Bez znaczników

Ze znacznikami

Bez znaczników

Maksymalna kwota pomocy

Masło ≥ 82 %

41

37,5

41

37

Masło < 82 %

39

36,1

36,1

Koncentrat masła

49

45,1

49

45

Śmietana

20

16

Gwarancja należytego przetworzenia

Masło

45

45

Koncentrat masła

54

54

Śmietana

22


16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1142/2005

z dnia 15 lipca 2005 r.

ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 339. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 429/90 z dnia 20 lutego 1990 r. w sprawie przyznawania drogą przetargu pomocy na koncentrat masła przeznaczony do bezpośredniego spożycia we Wspólnocie (2), agencje interwencyjne przystępują drogą stałego przetargu do udzielenia pomocy przyznawanej odnośnie do koncentratu masła. Artykuł 6 wymienionego rozporządzenia przewiduje, że biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdej rundy przetargu, ustala się maksymalną kwotę pomocy przyznawanej na wykorzystanie koncentratu masła o zawartości tłuszczu wynoszącej przynajmniej 96 % lub podejmuje się decyzję o wstrzymaniu przetargu. Kwota gwarancji przeznaczenia powinna zostać ustalona odpowiednio.

(2)

Ze względu na otrzymane oferty należy ustalić maksymalną cenę pomocy w wysokości określonej poniżej i określić w konsekwencji gwarancję przeznaczenia.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach 339. rundy przetargu, przeprowadzonej z tytułu rozporządzenia (EWG) nr 429/90 maksymalna kwota pomocy oraz kwota gwarancji przeznaczenia ustalone są następująco:

maksymalma kwota pomocy:

48 EUR/100 kg,

kwota gwarancji przeznaczenia:

53 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 45 z 21.2.1990, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 25).


16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1143/2005

z dnia 15 lipca 2005 r.

ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 23. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), a w szczególności jego art. 10 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2771/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany (2), agencje interwencyjne wystawiły na sprzedaż w ramach stałego zaproszenia do składania ofert określone ilości składowanego przez nie masła.

(2)

W świetle ofert otrzymanych w odpowiedzi na każde indywidualne zaproszenie do składania ofert ustalana jest minimalna cena sprzedaży bądź podejmowana jest decyzja o nieprzyjęciu żadnej oferty, zgodnie z art. 24 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2771/1999.

(3)

W świetle otrzymanych ofert należy określić minimalną cenę sprzedaży.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla 23. indywidualnego zaproszenia do składania ofert na mocy rozporządzenia (WE) nr 2771/1999, w odniesieniu do którego termin składania ofert upłynął 12 lipca 2005 r., minimalną cenę sprzedaży masła ustala się na 265 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 16 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 333 z 24.12.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 25).


16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1144/2005

z dnia 15 lipca 2005 r.

ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 22. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 214/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka (2) agencje interwencyjne oferują do sprzedaży z mocy stałego zaproszenia do przetargu pewne ilości przechowywanego przez nie mleka w proszku.

(2)

Na podstawie ofert przetargowych otrzymanych w odpowiedzi na każde indywidualne zaproszenie do przetargu zostanie ustalona minimalna cena sprzedaży lub zostanie podjęta decyzja o nierozstrzygnięciu przetargu, zgodnie z art. 24a rozporządzenia (WE) nr 214/2001.

(3)

Na podstawie otrzymanych ofert zostanie ustalona minimalna cena sprzedaży.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla 22. indywidualnego zaproszenia do przetargu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 214/2001, odnośnie do których limit czasowy na przedłożenie ofert przetargowych wygasł 12 lipca 2005 r. ustala się minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku na 196,24 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 37 z 7.2.2001, str. 100. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 25).


16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/17


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1145/2005

z dnia 15 lipca 2005 r.

zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2771/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany (2), w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 przewiduje, że z chwilą zaobserwowania w którymś z Państw Członkowskich, że w ciągu dwóch kolejnych tygodni cena rynkowa jest, w zależności od przypadku, bądź niższa, bądź równa lub wyższa niż 92 % ceny interwencyjnej, Komisja, odpowiednio, rozpoczyna lub zawiesza w danym Państwie Członkowskim dokonywanie skupu.

(2)

Najnowsza lista Państw Członkowskich, w których interwencja została zawieszona, została przedstawiona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1038/2005 (3). Wymieniona lista powinna zostać dostosowana, aby uwzględniono nowe ceny rynkowe przekazane przez Republikę Czeską, Niemcy, Francję, Irlandię, Włochy, Łotwę, Polskę, Portugalię, Słowację, Finlandię i Szwecję w zastosowaniu art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999. W celu zachowania jasności należy zastąpić tę listę i uchylić rozporządzenie (WE) nr 1038/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Skup masła przewidziany w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 zawiesza się w Belgii, Republice Czeskiej, Danii, Niemczech, we Francji, w Irlandii, we Włoszech, na Cyprze, Łotwie, Węgrzech, Malcie, w Grecji, Luksemburgu, Niderlandach, Austrii, Polsce, Portugalii, Słowenii, Słowacji, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie.

Artykuł 2

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1038/2005.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 333 z 24.12.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 25).

(3)  Dz.U. L 171 z 2.7.2005, str. 25.


16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/18


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1146/2005

z dnia 15 lipca 2005 r.

ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 86. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Uwzględniając art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2799/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku, przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu (2), agencje interwencyjne zgłosiły do stałego przetargu pewne ilości odtłuszczonego mleka w proszku będącego w ich posiadaniu.

(2)

Zgodnie z postanowieniami art. 30 wymienionego rozporządzenia, biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdej rundy przetargu, ustala się minimalną cenę sprzedaży lub podejmuje się decyzję o wstrzymaniu przetargu. Kwota gwarancji należytego przetworzenia powinna zostać określona z uwzględnieniem różnicy między ceną rynkową odtłuszczonego mleka w proszku a minimalną ceną sprzedaży.

(3)

Ze względu na otrzymane oferty należy ustalić minimalną cenę sprzedaży w wysokości określonej poniżej i określić w konsekwencji gwarancję należytego przetworzenia.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach 86. rundy przetargu, przeprowadzonej z tytułu rozporządzenia (WE) nr 2799/1999, której termin przedstawiania ofert wygasł dnia 12 lipca 2005 r., minimalna cena sprzedaży i gwarancja należytego przetworzenia ustalone są następująco:

minimalna cena sprzedaży:

194,24 EUR/100 kg,

gwarancja należytego przetworzenia:

35,00 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 340 z 31.12.1999, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 25).


16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1147/2005

z dnia 15 lipca 2005 r..

w sprawie wstrzymania połowów dobijakowatych przy pomocy niektórych narzędzi połowowych w Morzu Północnym i cieśninie Skagerrak

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 27/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności jego art. 12 ust 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Nakłady połowowe Wspólnoty dla statków dokonujących połowów dobijakowatych w Morzu Północnym i cieśninie Skagerrak są tymczasowo określone w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 27/2005.

(2)

Zgodnie z pkt. 6 lit. c) wymienionego załącznika Komisja dokonuje przeglądu nakładów połowowych na 2005 r. na podstawie opinii Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF) na temat liczebności dobijakowatych Morza Północnego w 2004 r. W przypadku, gdy STECF oszacował liczebność dobijakowatych Morza Północnego w 2004 r. na mniej niż 300 000 milionów osobników w wieku 0, połowy włokiem dennym, okrężnicą lub podobnymi ciągnionymi narzędziami połowowymi o rozmiarze oczek sieci wynoszącym mniej niż 16 mm są zakazane w pozostałej części 2005 r.

(3)

STECF oszacował liczebność dobijakowatych w 2004 r. na 150 000 milionów osobników w wieku 0.

(4)

Ponieważ STECF oszacował liczebność dobijakowatych Morza Północnego w 2004 r. na mniej niż 300 000 milionów osobników w wieku 0, należy zakazać połowów w pozostałej części 2005 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakazuje się połowów dobijakowatych w Morzu Północnym i cieśninie Skagerrak (strefie ICES IIa, IIIa i podobszarze IV) (2) włokiem dennym, okrężnicą lub podobnymi ciągnionymi narzędziami połowowymi o rozmiarze oczek sieci wynoszącym mniej niż 16 mm od dnia wejścia w życie ustalonego w art. 2 do dnia 31 grudnia 2005 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 12 z 14.1.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 860/2005 (Dz.U. L 144 z 8.6.2005, str. 1).

(2)  Wody WE z wyłączeniem wód w odległości do 6 mil od punktów odniesienia Zjednoczonego Królestwa znajdujących się na Szetlandach i wyspach Fair Isle i Foula.


16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/20


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1148/2005

z dnia 15 lipca 2005 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do penetamatu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 2,

uwzględniając opinię Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych wydaną przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wszystkie substancje czynne farmakologicznie, które są stosowane we Wspólnocie w produktach leczniczych przeznaczonych do podawania zwierzętom hodowanym w celu produkcji żywności, powinny być oceniane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2377/90.

(2)

W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 dodano penetamat w odniesieniu do mięśni, tłuszczu, wątroby i nerek bydła i świń oraz mleka pochodzącego wyłącznie od bydła. Wpis ten powinien objąć wszystkie gatunki ssaków hodowanych w celu produkcji żywności.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2377/90.

(4)

Aby umożliwić wykonanie przepisów niniejszego rozporządzenia, jego stosowanie należy rozpocząć dopiero po odpowiednim okresie, co pozwoli Państwom Członkowskim dostosować zezwolenia na wprowadzenie do obrotu wydawane zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (2).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 września 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 869/2005 (Dz.U. L 145 z 9.6.2005, str. 19).

(2)  Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/28/WE (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 58).


ZAŁĄCZNIK

Do załącznika I (Wykaz substancji farmakologicznie czynnych, dla których ustalone zostały maksymalne limity pozostałości) wprowadza się następujące substancje

1.   Środki przeciwzakaźne

1.2.   Antybiotyki

1.2.1.   Penicyliny

Substancja czynna farmakologicznie

Pozostałość znacznikowa

Gatunek zwierząt

Maksymalne limity pozostałości

Tkanki docelowe

Penetamat

Benzylopenicylina

Wszystkie ssaki hodowane w celu produkcji żywności

50 μg/kg

Mięśnie

50 μg/kg

Tłuszcz

50 μg/kg

Wątroba

50 μg/kg

Nerki

4 μg/kg

Mleko”


16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/22


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1149/2005

z dnia 15 lipca 2005 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2002 z dnia 2 kwietnia 2002 r. ustanawiające metodę zarządzania kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z krajów trzecich (2), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ilości określone we wnioskach o pozwolenie złożonych w dniach 11 i 12 lipca 2005 r., na mocy art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 565/2002, przez tradycyjnych i nowych importerów, przekroczyły ilości przewidziane dla produktów pochodzących z Chin i wszystkich krajów trzecich innych niż Chiny i Argentyna.

(2)

Należy więc określić, w jakiej mierze możliwe jest uwzględnienie wniosków o pozwolenia przekazanych Komisji dnia 14 lipca 2005 r. oraz ustalenie, dla każdej kategorii importerów i pochodzenia produktów, dat, przed upływem których wydawanie pozwoleń powinno być zawieszone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 565/2002 w dniach 11 i 12 lipca 2005 r. i przekazane Komisji w dniu 14 lipca 2005 r. są uwzględnione zgodnie z wartością procentową wnioskowanych ilości, określoną w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Dla danej kategorii importerów i danego pochodzenia wnioski o pozwolenia na przywóz, na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 565/2002, dotyczące kwartału od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2005 r. oraz złożone po dniu 12 lipca 2005 r. i przed datą określoną w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, są odrzucone.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 86 z 3.4.2002, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 537/2004 (Dz.U. L 86 z 24.3.2004, str. 9).


ZAŁĄCZNIK I

Pochodzenie produktów

Procent przyznania

Chiny

Kraje trzecie, inne niż Chiny i Argentyna

Argentyna

Importerzy tradycyjni

(art. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 565/2002)

13,088 %

100 %

X

Nowi importerzy

(art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 565/2002)

0,629 %

47,812 %

X

„X”

:

W odniesieniu do tego pochodzenia brak kontyngentu w rozpatrywanym kwartale.

„—”

:

Żaden wniosek o pozwolenie nie został przekazany Komisji.


ZAŁĄCZNIK II

Pochodzenie produktów

Daty

Chiny

Kraje trzecie, inne niż Chiny i Argentyna

Argentyna

Importerzy tradycyjni

(art. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 565/2002)

30.11.2005

Nowi importerzy

(art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 565/2002)

30.11.2005

3.10.2005


16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1150/2005

z dnia 15 lipca 2005 r.

ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 do opłat przywozowych w sektorze zbóż (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 przewiduje, że przy przywozie produktów, o których mowa w art. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, pobiera się opłaty celne zgodne ze stawkami Wspólnej Taryfy Celnej. Jednakże w przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 tego artykułu, opłaty przywozowe równają się cenie interwencyjnej tych produktów ważnej w czasie przywozu powiększonej o 55 % i pomniejszonej o cenę CIF w przywozie stosowaną do danej wysyłki. Opłaty celne nie mogą jednak przekroczyć stawek Wspólnej Taryfy Celnej.

(2)

Na mocy art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 ceny CIF w przywozie oblicza się na podstawie cen reprezentatywnych dla danego produktu na rynku światowym.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 1249/96 ustala zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 do opłat przywozowych w sektorze zbóż.

(4)

Opłaty przywozowe stosuje się aż do chwili ustalenia i wejścia w życie nowych stawek opłat przywozowych.

(5)

W celu umożliwienia normalnego funkcjonowania systemu opłat przywozowych należy przyjąć jako podstawę ich wyliczenia stawki reprezentatywne dla rynku, stwierdzone w okresie porównawczym.

(6)

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 1249/96 prowadzi do ustalenia opłat przywozowych w wysokości podanej w załączniku I do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Opłaty przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, ustala się w kwotach figurujących w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, na podstawie informacji znajdujących się w załączniku II.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).


ZAŁĄCZNIK I

Opłaty przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 16 lipca 2005 r.

Kod CN

Nazwa towarów

Opłaty przywozowe (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

Pszenica durum wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

1001 90 91

Pszenica zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

Pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

Żyto

33,95

1005 10 90

Kukurydza siewna, inna niż hybrydy

54,86

1005 90 00

Kukurydza, inna niż do siewu (2)

54,86

1007 00 90

Ziarno Sorgo, inne niż hybrydy do siewu

38,94


(1)  W przypadku towarów przybywających do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski (art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96) importer może skorzystać z obniżki opłaty o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym, lub

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki użyte do obliczenia opłat celnych

okres od 1.7.2005–14.7.2005

1)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Notowania giełdowe

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% protein przy 12 % wilgotności)

HRS2

YC3

HAD2

średnia jakość (1)

niska jakość (2)

US barley 2

Notowanie (EUR/t)

122,45 (3)

77,73

176,22

166,22

146,22

92,18

Premia za Zatokę (EUR/t)

8,81

 

 

Premia za Wielkie Jeziora (EUR/t)

26,13

 

 

2)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

Fracht/koszt: Zatoka Meksykańska–Rotterdam: 20,62 EUR/t; Wielkie Jeziora–Rotterdam: 30,89 EUR/t.

3)

Subwencje, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/27


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1151/2005

z dnia 15 lipca 2005 r.

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 20 grudnia 1996 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe (1). Wspólnotowe zapotrzebowanie na produkty będące przedmiotem niniejszego wniosku powinno być zaspokojone na jak najkorzystniejszych warunkach. W tym celu nowe kontyngenty taryfowe Wspólnoty powinny być otwierane z zastosowaniem obniżonych lub zerowych stawek celnych dla właściwych wielkości, unikając jakiegokolwiek zakłócenia rynków tych produktów.

(2)

Wielkość kontyngentu w przypadku niektórych autonomicznych kontyngentów taryfowych Wspólnoty jest niewystarczająca, aby zaspokoić potrzeby przemysłu we Wspólnocie w obecnym okresie kontyngentowym. Dlatego wielkość tych kontyngentów powinna zostać zwiększona.

(3)

Dlatego rozporządzenie (WE) nr 2505/96 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(4)

Uwzględniając znaczenie gospodarcze niniejszego rozporządzenia, konieczne jest powołanie się na pilną potrzebę, o której mowa w pkt. I.3 Protokołu w sprawie roli parlamentów krajowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatów ustanawiających Wspólnotę Europejską,

(5)

Jako że niniejsze rozporządzenie ma być stosowane od 1 lipca 2005 r., powinno ono natychmiast wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kontyngenty wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 z mocą od dnia 1 lipca 2005 r.

Artykuł 2

W okresie kontyngentowym obowiązującym od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 wielkość kontyngentu w przypadku kontyngentu taryfowego 09.2626 ustala się na 1 600 000 sztuk.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2005 r.

W imieniu Rady

I. LEWIS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 345 z 31.12.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2243/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

„Numer porządkowy

Kod CN

Podpodział Taric

Opis

Wielkość kontyngentu

Stawka celna dla kontyngentu

%

Okres obowiązywania kontyngentu

09.2002

2928 00 90

30

Fenylohydrazyna

300 ton

0

1.7.–31.12.2005

09.2003

8543 89 95

63

Generator częstotliwości sterowany napięciowo, składający się z elementów aktywnych oraz pasywnych na obwodzie drukowanym, w obudowie, której wymiary zewnętrzne nie przekraczają 30 × 30 mm

700 000 sztuk

0

1.7.–31.12.2005

09.2004

2926 10 00

10

Akrylonitryl

40 000 ton

0

1.7.–31.12.2005

09.2009

8504 90 11

30

Rdzenie ferrytowe o następujących wymiarach:

górna średnica wewnętrzna długości 48 mm, wysokość 42 mm;

górna średnica wewnętrzna długości 48 mm, wysokość 44 mm;

górna średnica wewnętrzna długości 49 mm, wysokość 42 mm;

górna średnica wewnętrzna długości 51 mm, wysokość 40 mm

do produkcji zespołu cewek odchylających (1)

650 000 sztuk

0

1.7.–31.12.2005

09.2018

2932 11 00

10

Tetrahydrofuran zawierający nie więcej niż 40 mg/l tetrahydro-2-metylofuranu i tetrahydro-3-metylofuranu łącznie, do produkcji α-4-hydroksybutylo-ω-hydroksypoli(oksytetrametylenu) (1)

30 000 ton

0

1.7.–31.12.2005

09.2026

2903 30 80

70

1,1,1,2 tetrafluoroetan, certyfikowany, bezzapachowy, zawierający w masie maksymalnie:

600 ppm wagi 1,1,2,2- tetrafluoroetanu;

2 ppm wagi pentafluoroetanu;

2 ppm wagi chlorodifluorometanu;

2 ppm wagi chloropentafluoroetanu;

2 ppm wagi dichlorodifluorometanu

do produkcji farmaceutycznych gazów pędnych do medycznych inhalatorów ciśnieniowych (1)

2 000 ton

0

1.7.–31.12.2005

09.2028

8545 19 90

10

Pręty węglowe (elektrody węglowe) do produkcji baterii węglowo-cynkowych (1)

400 000 000 sztuk

0

1.7.–31.12.2005

09.2030

2926 90 95

74

Chlorotalonil

350 ton

0

1.7.–31.12.2005

09.2976

ex 8407 90 10

10

Silniki benzynowe czterosuwowe o pojemności skokowej cylindra nieprzekraczającej 250 cm3, przeznaczone do produkcji kosiarek do trawników (podpozycja 8433 11 (1)) lub kosiarek samobieżnych (podpozycja 8433 20 10 (1)),

750 000 sztuk

0

1.7.2005–30.6.2006


(1)  Kontrola stosowania dla tego celu szczególnego odbywa się zgodnie z właściwymi przepisami wspólnotowymi.”


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/30


DECYZJA RADY

z dnia 12 lipca 2005 r.

w sprawie mianowania brytyjskiego zastępcy członka Komitetu Regionów

(2005/507/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając propozycję rządu brytyjskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 stycznia 2002 r. Rada przyjęła decyzję 2002/60/WE (1) dotyczącą mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2002 r. do dnia 25 stycznia 2006 r.

(2)

Stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu pana Williama SPEECHLEYA,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Pan David PARSONS

Councillor

Leicestershire County Council

zostaje niniejszym mianowany na miejsce pana Williama SPEECHLEYA zastępcą członka Komitetu Regionów na okres pozostający do końca kadencji, to jest do dnia 25 stycznia 2006 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r.

W imieniu Rady

G. BROWN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.


16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/31


DECYZJA RADY

z dnia 12 lipca 2005 r.

w sprawie mianowania brytyjskiego członka Komitetu Regionów

(2005/508/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając propozycję rządu brytyjskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 stycznia 2002 r. Rada przyjęła decyzję 2002/60/WE (1) dotyczącą mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2002 r. do dnia 25 stycznia 2006 r.

(2)

Stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku ze śmiercią pana Briana SMITHA,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Pan William John WILLIAMS

Councillor

Cyngor Sir Ynys Môn

zostaje niniejszym mianowany na miejsce pana Briana SMITHA członkiem Komitetu Regionów na okres pozostający do końca kadencji, to jest do dnia 25 stycznia 2006 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r.

W imieniu Rady

G. BROWN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.


16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/32


DECYZJA RADY

z dnia 12 lipca 2005 r.

w sprawie mianowania przedstawiciela Niemiec zastępcą członka Komitetu Regionów

(2005/509/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając wniosek rządu Niemiec,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 22 stycznia 2002 r. Rada przyjęła decyzję 2002/60/WE dotyczącą mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów (1) na okres od dnia 26 stycznia 2002 r. do dnia 25 stycznia 2006 r.

(2)

Stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Barbary BRÜNING (Barbara BRÜNING), o czym Rada została powiadomiona w dniu 19 kwietnia 2005 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zostaje mianowany zastępcą członka Komitetu Regionów na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2006 r.

Stefan KRAXNER

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

(Członek parlamentu krajowego Hamburga)

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r.

W imieniu Rady

G. BROWN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.


Komisja

16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/33


DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 czerwca 2005 r.

w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i zarządzania odpadami radioaktywnymi

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1729)

(2005/510/Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi,

uwzględniając decyzję Rady nr 2005/84/Euratom (1) z dnia 24 stycznia 2005 r. zatwierdzającą przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i zarządzania odpadami radioaktywnymi (zwanej dalej „wspólną konwencją”),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umawiającymi się stronami wspólnej konwencji są dwadzieścia dwa Państwa Członkowskie.

(2)

Europejska Wspólnota Energii Atomowej przystępuje do wspólnej konwencji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się przystąpienie do wspólnej konwencji w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Tekst wspólnej konwencji oraz deklaracji Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej zgodnie z przepisami art. 39 ust. 4) pkt iii) wspólnej konwencji stanowią załączniki do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Deklaracja stanowiąca załącznik do niniejszej decyzji zostaje złożona u dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, będącego depozytariuszem wspólnej konwencji, w jak najkrótszym terminie od dnia przyjęcia niniejszej decyzji pismem podpisanym przez przewodniczącego delegacji Komisji Europejskiej przy Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 czerwca 2005 r.

W imieniu Komisji

Andris PIEBALGS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 30 z 3.2.2005, str. 10.


Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej zgodnie z przepisami art. 39 ust. 4 pkt iii) Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i zarządzania odpadami radioaktywnymi

Członkami Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej są obecnie następujące państwa: Królestwo Belgii, Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Federalna Niemiec, Republika Estońska, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Irlandia, Republika Włoska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republika Węgierska, Republika Malty, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Rzeczpospolita Polska, Republika Portugalska, Republika Słowenii, Republika Słowacka, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Wspólnota oświadcza, że mają wobec niej zastosowanie art. 1 do 16, 18, 19, 21 oraz 24 do 44 wspólnej konwencji.

Wspólnie z wyżej wymienionymi Państwami Członkowskimi Wspólnota posiada kompetencje w obszarach objętych art. 4, 6 do 11, 13 do 16, 19 oraz 24 do 28 wspólnej konwencji zgodnie z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej w art. 2 ust. b) oraz w odpowiednich artykułach tytułu II, rozdział 3, zatytułowany „Zdrowie i bezpieczeństwo”.


Akty przyjęte na mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej

16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/35


DECYZJA RADY 2005/511/WSiSW

z dnia 12 lipca 2005 r.

w sprawie ochrony euro przed fałszowaniem poprzez wyznaczenie Europolu jako biura centralnego ds. zwalczania fałszowania euro

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 30 ust. 1 lit. c) i art. 34 ust. 2 lit. c),

uwzględniając inicjatywę Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Jako obowiązująca waluta dwunastu Państw Członkowskich, euro staje się w coraz większym stopniu walutą światową i wobec tego stało się priorytetowym celem międzynarodowych organizacji fałszujących pieniądze w Unii Europejskiej i w państwach trzecich.

(2)

Należy zapobiec dalszemu wzrostowi ilości sfałszowanych euro, który zagraża swobodnemu obiegowi banknotów i monet euro.

(3)

Należy zacieśnić współpracę pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz pomiędzy Państwami Członkowskimi a Europolem w celu wzmocnienia systemu ochrony euro poza terytorium Unii Europejskiej.

(4)

Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, uzgodniona dnia 20 kwietnia 1929 r. w Genewie (zwana dalej „Konwencją genewską”), powinna być stosowana skuteczniej w warunkach integracji europejskiej.

(5)

Państwa trzecie potrzebują centralnego punktu informacji o sfałszowanych euro, a wszystkie informacje o sfałszowanych euro powinny być do celów prowadzenia analiz gromadzone w Europolu.

(6)

Biorąc pod uwagę decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zwiększenia ochrony poprzez sankcje karne i inne sankcje za fałszowanie związane z wprowadzeniem euro (3), Rada uważa za stosowne, aby wszystkie Państwa Członkowskie zostały stronami Konwencji genewskiej i zorganizowały biuro centralne w rozumieniu art. 12 tej Konwencji.

(7)

Rada uważa za stosowne wyznaczenie Europolu jako biura centralnego ds. walki z fałszowaniem euro w rozumieniu art. 12 Konwencji genewskiej,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1.   W stosunku do Państw Członkowskich będących stronami Konwencji Genewskiej Europol, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Załączniku (zwanym dalej „oświadczeniem”), działa jako biuro centralne ds. walki z fałszowaniem euro w rozumieniu art. 12 zdanie pierwsze Konwencji genewskiej. W zakresie zwalczania fałszowania wszystkich innych walut i zadań biura centralnego, które nie zostały przekazane Europolowi, utrzymuje się dotychczasowe uprawnienia krajowych biur centralnych zgodnie z oświadczeniem.

2.   Rządy Państw Członkowskich będących Umawiającymi się Stronami Konwencji genewskiej wydają Oświadczenie i powierzają przedstawicielowi Republiki Federalnej Niemiec przekazanie oświadczeń Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2005 r.

W imieniu Rady

G. BROWN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 317 z 22.12.2004, str. 10.

(2)  Opinia wydana dnia 12 kwietnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Dz.U. L 140 z 14.6.2000, str. 1. Decyzja ramowa zmieniona decyzją ramową 2001/888/WSiSW (Dz.U. L 329 z 14.12.2001, str. 3).


ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie ... dotyczące wyznaczenia Europolu jako biura centralnego ds. walki z fałszowaniem euro

…, Państwo Członkowskie Unii Europejskiej, udzieliło Europejskiemu Biuru Policyjnemu (zwanemu dalej „Europolem”) mandatu do walki z fałszowaniem euro.

W celu skuteczniejszego stosowania Konwencji genewskiej z 1929 r. … będzie wypełniać swoje zobowiązania w następujący sposób:

1.

W zakresie fałszowania euro, Europol, w ramach jego celów określonych w akcie Rady z dnia 26 lipca 1995 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencją o Europolu) (1) – wykonuje następujące zadania biura centralnego w rozumieniu art. 12–15 Konwencji genewskiej z 1929 r.

1.1.

Europol gromadzi i przetwarza, zgodnie z Konwencją o Europolu, wszystkie informacje, które mogą służyć ułatwieniu śledzenia, zapobiegania i walki z fałszowaniem euro, i przekazuje te informacje niezwłocznie do krajowych biur centralnych Państw Członkowskich.

1.2.

Zgodnie z Konwencją o Europolu, w szczególności z jej art. 18 i aktem Rady z dnia 12 marca 1999 r. przyjmującym zasady regulujące przekazywanie danych osobowych przez Europol państwom trzecim i instytucjom trzecim (2), Europol kontaktuje się bezpośrednio z biurami centralnymi państw trzecich w celu wykonywania zadań określonych w pkt. 1.3, 1.4 i 1.5 niniejszego oświadczenia.

1.3.

Europol, w zakresie, w jakim uzna to za stosowne, przekazuje biurom centralnym państw trzecich komplet wzorów autentycznych banknotów i monet euro.

1.4.

Europol regularnie powiadamia biura centralne państw trzecich, przekazując wszelkie niezbędne informacje o nowych emisjach pieniędzy oraz o wycofaniu pieniędzy z obiegu.

1.5.

Z wyjątkiem przypadków o znaczeniu wyłącznie lokalnym, Europol, w zakresie, w jakim uzna to za stosowne, powiadamia biura centralne państw trzecich:

o wykryciu podrobionych lub przerobionych euro. Do powiadomienia o podrobieniu lub przerobieniu dołącza się opis techniczny fałszerstw, który przekazuje wyłącznie instytucja, której banknoty sfałszowano. Należy przekazać fotografię lub, o ile to możliwe, egzemplarz sfałszowanego banknotu. W przypadkach pilnych powiadomienie oraz krótki opis sporządzony przez policję może zostać z zachowaniem dyskrecji przekazany zainteresowanym biurom centralnym niezależnie od powiadomienia i przesłania opisu technicznego, o których mowa powyżej,

o szczegółach ujawnienia wyrobu fałszywych pieniędzy z zaznaczeniem, czy możliwe było zajęcie wszystkich fałszywych pieniędzy puszczonych w obieg.

1.6.

Jako biuro centralne Państw Członkowskich, Europol uczestniczy w konferencjach na temat fałszowania euro, o których mowa w art. 15 Konwencji genewskiej.

1.7.

W przypadku gdy Europol jest niezdolny do wykonania zadań określonych w pkt. 1.1–1.6 zgodnie z Konwencją o Europolu, krajowe biura centralne Państw Członkowskich utrzymują swoje kompetencje.

2.

W zakresie fałszowania wszelkich innych walut, jak również w zakresie zadań biura centralnego nieprzekazanych Europolowi zgodnie z pkt. 1, utrzymuje się dotychczasowe uprawnienia biur centralnych.

Nazwisko przedstawiciela …, dnia …


(1)  Dz.U. C 316 z 27.11.1995, str. 1.

(2)  Dz.U. C 88 z 30.3.1999, str. 1. Akt Rady zmieniony aktem Rady z dnia 28 lutego 2002 r. (Dz.U. C 76 z 27.3.2002, str. 1).


Sprostowania

16.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/37


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1098/2005 z dnia 13 lipca 2005 r. ustalającego stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 183 z dnia 14 lipca 2005 r. )

Na str. 46, w Załączniku, w przypisie tabeli, w kodzie miejsca przeznaczenia 04:

zamiast:

„04 wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii i wymienionych w punkcie 02 i 03.”,

powinno być:

„04 wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii, Bułgarii od dnia 1 października 2004 r. i tych wymienionych w punktach 02 i 03.”.