ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 174

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
7 lipca 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1055/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych

1

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1056/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu

5

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1057/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1058/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1059/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

15

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1060/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

18

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

24

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

30

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1063/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

36

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1064/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej

42

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1065/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

48

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

54

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny

60

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż

65

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1069/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

69

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

71

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2005 r. dotycząca niewłączenia triazamatu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1960)  ( 1 )

72

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

7.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1055/2005

z dnia 27 czerwca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 99 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 252 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu obejmował początkowo rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (3), rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (4) oraz rezolucję Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu (5). Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu dowiódł swojej przydatności jako narzędzie dyscypliny budżetowej, przyczyniając się w ten sposób do wysokiej stabilności makroekonomicznej z niską inflacją i niskimi stopami procentowymi, co stanowi niezbędny warunek pobudzenia zrównoważonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy.

(2)

W dniu 20 marca 2005 r., Rada przyjęła sprawozdanie zatytułowane „Poprawa wdrażania Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu”, którego celem jest wzmocnienie zarządzania i krajowej odpowiedzialności za ramy fiskalne poprzez umocnienie fundamentów ekonomicznych i skuteczności Paktu zarówno w sferze prewencyjnej, jak i korygującej, zabezpieczenie stabilności finansów publicznych w długim okresie, wspieranie wzrostu i unikanie nakładania nadmiernych obciążeń na przyszłe pokolenia. Sprawozdanie to zostało zatwierdzone przez Radę Europejską w konkluzjach z dnia 23 marca 2005 r. (6), stwierdzających, że sprawozdanie aktualizuje i uzupełnia Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu, którego stanowi obecnie integralną część.

(3)

Zgodnie ze sprawozdaniem Rady ECOFIN z dnia 20 marca 2005 r. zatwierdzonym podczas wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej w 2005 r., Państwa Członkowskie, Rada i Komisja potwierdzają swoje zobowiązanie do wdrażania Traktatu i Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu w sposób skuteczny i w odpowiednim czasie, poprzez wzajemne wsparcie i wzajemną presję oraz zaangażowanie w bliską i konstruktywną współpracę w ramach procesu ekonomicznego i finansowego nadzoru mającego na celu zagwarantowanie pewności i skuteczności zasad Paktu.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 1466/97 wymaga wprowadzenia zmian w celu umożliwienia pełnego zastosowania uzgodnionych usprawnień we wdrażaniu Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu.

(5)

Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek przestrzegania średniookresowego celu pozycji budżetowych „bliskich równowadze lub nadwyżce” (CTBOIS). W świetle zróżnicowania gospodarczego i budżetowego w Unii, średniookresowy cel budżetowy powinien być zróżnicowany dla poszczególnych Państw Członkowskich w taki sposób, by uwzględniał różnorodność pozycji gospodarczych i budżetowych oraz jej zmiany, jak również ryzyko fiskalne dla stabilności finansów publicznych, także w obliczu przewidywanych zmian demograficznych. Średniookresowy cel budżetowy może odbiegać od CTBOIS dla poszczególnych Państw Członkowskich. Dla Państw Członkowskich należących do strefy EUR i uczestniczących w ERM2 zostałby zatem zdefiniowany przedział średniookresowych celów budżetowych, różnych dla każdego kraju, w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o środki jednorazowe i tymczasowe.

(6)

Należy osiągnąć bardziej symetryczne podejście do polityki fiskalnej w ramach cyklu koniunkturalnego poprzez zwiększenie dyscypliny budżetowej w okresach dobrej koniunktury, mając na celu unikanie polityki procyklicznej i stopniowe osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego. Przestrzeganie średniookresowego celu budżetowego powinno pozwolić Państwom Członkowskim na uporanie się ze zwykłymi wahaniami cyklicznymi koniunktury przy jednoczesnym utrzymaniu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej wartości referencyjnej 3 % PKB oraz zapewnić szybki postęp na drodze ku stabilności finansów. Biorąc pod uwagę powyższe założenia, podejście takie powinno pozostawić przestrzeń dla prowadzenia polityki budżetowej, w szczególności w zakresie inwestycji publicznych.

(7)

Państwa Członkowskie, które nie osiągnęły jeszcze swojego średniookresowego celu budżetowego, powinny podjąć kroki pozwalające na jego osiągnięcie w ramach cyklu koniunkturalnego. W celu osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego Państwa Członkowskie należące do strefy EUR lub uczestniczące w ERM2 powinny realizować coroczną minimalną korektę w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o środki jednorazowe i tymczasowe.

(8)

W celu wzmocnienia zorientowanej na wzrost natury Paktu, przy definiowaniu ścieżki dostosowania do średniookresowego celu budżetowego dla państw, które takiego celu jeszcze nie osiągnęły, i przy dopuszczaniu czasowego odstępstwa od tego celu w przypadku państw, które cel ten już osiągnęły, powinny zostać wzięte pod uwagę znaczące reformy strukturalne mające bezpośredni skutek w postaci długoterminowych oszczędności, w tym poprzez zwiększenie wzrostu potencjalnego, a w związku z tym mające możliwy do zweryfikowania wpływ na długoterminową stabilność finansów publicznych. W celu uniknięcia zahamowania reform strukturalnych, które jednoznacznie poprawiają długookresową stabilność finansów publicznych, należy zwrócić szczególną uwagę na reformy emerytalne wprowadzające system obejmujący kilka filarów, w tym obowiązkowy filar kapitałowy, ponieważ reformy te w okresie ich wdrażania pociągają za sobą krótkookresowe pogorszenie sytuacji finansów publicznych.

(9)

Ostateczne terminy badania programów stabilności i konwergencji przez Radę powinny zostać przedłużone w celu umożliwienia dogłębnej oceny tych programów.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1466/97 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się następujący nagłówek i art. 2a w brzmieniu:

„SEKCJA 1 A

ŚREDNIOOKRESOWE CELE BUDŻETOWE

Artykuł 2a

Każde Państwo Członkowskie posiada zróżnicowany średniookresowy cel dotyczący jego pozycji budżetowej. Te różne dla każdego kraju średniookresowe cele budżetowe mogą odbiegać od wymogu pozycji budżetowej bliskiej równowadze lub nadwyżce. Cele te przewidują margines zabezpieczający przed przekroczeniem przez deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wskaźnika 3 % PKB; zapewniają szybki postęp w osiąganiu stabilności i, biorąc powyższe pod uwagę, zapewniają przestrzeń dla prowadzenia polityki budżetowej, uwzględniając w szczególności potrzeby inwestycji publicznych.

Biorąc pod uwagę te czynniki, dla Państw Członkowskich, które przyjęły walutę euro, oraz dla Państw Członkowskich uczestniczących w ERM2 średniookresowe cele budżetowe dla danego kraju ustalane są w ramach określonego przedziału pomiędzy – 1 % PKB a równowagą lub nadwyżką, w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o środki jednorazowe i tymczasowe.

Średniookresowy cel budżetowy Państwa Członkowskiego może zostać zrewidowany przy wprowadzaniu znaczącej reformy strukturalnej, a w każdym przypadku co cztery lata.”;

2)

w art. 3 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

litera a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

średniookresowy cel budżetowy oraz ścieżkę dostosowania nadwyżki/deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do tego celu, oraz oczekiwany przebieg kształtowania się wskaźnika zadłużenia tego sektora;”

b)

litera c) otrzymuje następujące brzmienie:

„c)

szczegółowa i ilościowa ocena środków polityki budżetowej i innych środków polityki gospodarczej podejmowanych lub proponowanych dla osiągnięcia celów programu, obejmująca szczegółową analizę kosztów i korzyści znaczących reform strukturalnych mających bezpośredni skutek w postaci długoterminowych oszczędności, w tym poprzez zwiększenie wzrostu potencjalnego;”;

c)

dodaje się lit. e) w następującym brzmieniu:

„e)

jeżeli ma to zastosowanie, przyczyny odstępstwa od wymaganej ścieżki dostosowania do średniookresowego celu budżetowego.”;

3)

w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 akapit pierwszy zastępuje się akapitami:

„1.   W oparciu o oceny przeprowadzone przez Komisję i Komitet ustanowiony na mocy art. 114 Traktatu, Rada, w ramach wielostronnego nadzoru na mocy art. 99 Traktatu, bada średniookresowy cel budżetowy przedstawiony przez dane Państwo Członkowskie, ocenia, czy założenia ekonomiczne programu są wiarygodne, czy ścieżka dostosowania do średniookresowego celu budżetowego jest właściwa i czy środki podejmowane lub proponowane w ramach przestrzegania tej ścieżki są wystarczające do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego w ramach cyklu koniunkturalnego.

Oceniając ścieżkę dostosowania do średniookresowego celu budżetowego, Rada bada, czy dane Państwo Członkowskie realizuje wymaganą do osiągnięcia tego celu coroczną korektę salda, w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o środki jednorazowe i tymczasowe, przyjmując 0,5 % PKB jako wartość odniesienia dla tej korekty. Rada bierze pod uwagę, czy w okresach dobrej koniunktury podejmowany jest większy wysiłek dostosowawczy, podczas gdy wysiłek ten może być bardziej ograniczony w okresach złej koniunktury.

Przy definiowaniu ścieżki dostosowania do średniookresowego celu budżetowego dla Państw Członkowskich, które takiego celu jeszcze nie osiągnęły, i dopuszczeniu czasowego odstępstwa od tego celu w przypadku Państw Członkowskich, które cel ten już osiągnęły, Rada bierze pod uwagę wdrażanie znaczących reform strukturalnych mających bezpośredni skutek w postaci długoterminowych oszczędności, w tym poprzez zwiększenie wzrostu potencjalnego, a w związku z tym mających możliwy do zweryfikowania wpływ na długoterminową stabilność finansów publicznych, pod warunkiem że zachowany jest odpowiedni margines zabezpieczający zapewnienie przestrzegania wartości referencyjnej dla deficytu i pod warunkiem że oczekuje się powrotu pozycji budżetowej do średniookresowego celu budżetowego w okresie objętym programem.

Szczególna uwaga zwracana jest na reformy emerytalne wprowadzające system obejmujący kilka filarów, w tym obowiązkowy filar kapitałowy. Państwom Członkowskim wdrażającym takie reformy zezwala się na odstępstwo od ścieżki dostosowania do ich średniookresowego celu budżetowego lub od samego celu, przy czym odstępstwo to odpowiada kosztowi netto reformy dla filaru publicznego, pod warunkiem że jest ono tymczasowe i że zachowany został odpowiedni margines zabezpieczający przestrzeganie wartości referencyjnej dla deficytu.”;

b)

w ust. 2 słowa „dwóch miesięcy” zastępuje się słowami „trzech miesięcy”;

4)

w art. 7 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

litera a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

średniookresowy cel budżetowy oraz ścieżkę dostosowania nadwyżki/deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do tego celu, oraz oczekiwany przebieg kształtowania się wskaźnika zadłużenia tego sektora; średniookresowe cele polityki monetarnej; związek tych celów ze stabilnością cen i kursu walutowego;”

b)

litera c) otrzymuje następujące brzmienie:

„c)

szczegółowa i ilościowa ocena środków polityki budżetowej i innych środków polityki gospodarczej podejmowanych lub proponowanych dla osiągnięcia celów programu, obejmująca szczegółową analizę kosztów i korzyści znaczących reform strukturalnych mających bezpośredni skutek w postaci długoterminowych oszczędności, w tym poprzez zwiększenie wzrostu potencjalnego;”

c)

dodaje się lit. e) w następującym brzmieniu:

„e)

jeżeli ma to zastosowanie, przyczyny odstępstwa od wymaganej ścieżki dostosowania do średniookresowego celu budżetowego.”;

5)

w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 akapit pierwszy zastępuje się akapitami:

„1.   W oparciu o oceny przeprowadzone przez Komisję i Komitet ustanowiony na mocy art. 114 Traktatu, Rada, w ramach wielostronnego nadzoru na mocy art. 99 Traktatu, bada średniookresowy cel budżetowy przedstawiony przez dane Państwo Członkowskie, ocenia, czy założenia ekonomiczne programu są wiarygodne, czy ścieżka dostosowania do średniookresowego celu budżetowego jest właściwa i czy środki podejmowane lub proponowane w ramach przestrzegania tej ścieżki są wystarczające do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego w ramach cyklu koniunkturalnego.

Oceniając ścieżkę dostosowania do średniookresowego celu budżetowego, Rada bierze pod uwagę, czy w okresach dobrej koniunktury podejmowany jest większy wysiłek dostosowawczy, podczas gdy wysiłek ten może być bardziej ograniczony w okresach złej koniunktury. W odniesieniu do Państw Członkowskich uczestniczących w ERM2 Rada bada, czy dane Państwo Członkowskie realizuje wymaganą do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego coroczną korektę salda w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o środki jednorazowe i tymczasowe, przyjmując 0,5 % PKB jako wartość odniesienia.

Przy definiowaniu ścieżki dostosowania do średniookresowego celu budżetowego dla Państw Członkowskich, które takiego celu jeszcze nie osiągnęły, i dopuszczeniu czasowego odstępstwa od tego celu w przypadku Państw Członkowskich, które cel ten już osiągnęły, Rada bierze pod uwagę wdrażanie znaczących reform strukturalnych mających bezpośredni skutek w postaci długoterminowych oszczędności, w tym poprzez zwiększenie wzrostu potencjalnego, a w związku z tym mających możliwy do zweryfikowania wpływ na długoterminową stabilność finansów publicznych, pod warunkiem że zachowany jest odpowiedni margines zabezpieczający zapewnienie przestrzegania wartości referencyjnej dla deficytu i pod warunkiem że oczekuje się powrotu pozycji budżetowej do średniookresowego celu budżetowego w okresie objętym programem.

Szczególna uwaga zwracana jest na reformy emerytalne wprowadzające system obejmujący kilka filarów, w tym obowiązkowy filar kapitałowy. Państwom Członkowskim wdrażającym takie reformy zezwala się na odstępstwo od ścieżki dostosowania do ich średniookresowego celu budżetowego lub od samego celu, przy czym odstępstwo to odpowiada kosztowi netto reformy dla filaru publicznego, pod warunkiem że jest ono tymczasowe i że zachowany został odpowiedni margines zabezpieczający przestrzeganie wartości referencyjnej dla deficytu.”;

b)

w ust. 2 słowa „dwa miesiące” zastępuje się słowami „trzy miesiące”;

6)

odwołania do art. 103 i art. 109c Traktatu zastępuje się w całym rozporządzeniu odwołaniami odpowiednio do art. 99 i 114.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 czerwca 2005 r.

W imieniu Rady

J.-C. JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 144 z 14.6.2005, str. 17.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 21 czerwca 2005 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 1.

(4)  Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 6.

(5)  Dz.U. C 236 z 2.8.1997, str. 1.

(6)  Załącznik 2 do konkluzji Rady Europejskiej z posiedzenia w dniach 22–23 marca 2005 r.


7.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/5


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1056/2005

z dnia 27 czerwca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 14 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu obejmował początkowo rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (3), rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (4) oraz rezolucję Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu (5). Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu dowiódł swojej przydatności jako narzędzie umacniania dyscypliny budżetowej, przyczyniając się w ten sposób do wysokiej stabilności makroekonomicznej z niską inflacją i niskimi stopami procentowymi, co stanowi niezbędny warunek pobudzenia zrównoważonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy.

(2)

W dniu 20 marca 2005 r. Rada przyjęła sprawozdanie zatytułowane „Poprawa wdrażania Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu”, którego celem jest wzmocnienie zarządzania i krajowej odpowiedzialności za ramy fiskalne poprzez umocnienie fundamentów ekonomicznych i skuteczności Paktu zarówno w sferze prewencyjnej, jak i korygującej, zabezpieczenie stabilności finansów publicznych w długim okresie, wspieranie wzrostu i unikanie nakładania nadmiernych obciążeń na przyszłe pokolenia. Sprawozdanie to zostało zatwierdzone przez Radę Europejską w konkluzjach z dnia 23 marca 2005 r. (6), stwierdzających, że sprawozdanie aktualizuje i uzupełnienia Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu, którego stanowi obecnie integralną część.

(3)

Zgodnie ze sprawozdaniem Rady ECOFIN z dnia 20 marca 2005 r., zatwierdzonym podczas wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej w 2005 r., Państwa Członkowskie, Rada i Komisja potwierdzają swoje zobowiązanie do wdrażania Traktatu i Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu w sposób skuteczny i w odpowiednim czasie, poprzez wzajemne wsparcie i wzajemną presję oraz zaangażowanie w bliską i konstruktywną współpracę w ramach procesu ekonomicznego i finansowego nadzoru mającego na celu zagwarantowanie pewności i skuteczności zasad Paktu.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 1467/97 wymaga wprowadzenia zmian w celu umożliwienia pełnego zastosowania uzgodnionych usprawnień we wdrażaniu Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu.

(5)

Najważniejszą zasadą przy stosowaniu procedury nadmiernego deficytu jest jego niezwłoczne skorygowanie. Procedura ta powinna pozostać prosta, przejrzysta i sprawiedliwa.

(6)

Konieczna jest redefinicja pojęcia wyjątkowego przekroczenia wartości odniesienia w następstwie znacznego pogorszenia koniunktury. Należy przy tym uwzględnić różnorodność gospodarczą w Unii Europejskiej.

(7)

Komisja powinna zawsze opracowywać sprawozdanie na podstawie art. 104 ust. 3 Traktatu. W sprawozdaniu tym powinna zbadać, czy mają zastosowanie wyjątki przewidziane w art. 104 ust. 2. Sprawozdanie Komisji sporządzone na podstawie art. 104 ust. 3 powinno we właściwy sposób odzwierciedlać zmiany średniookresowej sytuacji gospodarczej i budżetowej. Należy ponadto uwzględnić wszelkie inne czynniki, które w opinii zainteresowanego Państwa Członkowskiego są ważne dla dokonania całościowej oceny jakościowej przekroczenia wartości odniesienia.

(8)

Przy dokonywaniu wszelkich ocen budżetowych w ramach procedury nadmiernego deficytu należy starannie rozważyć na nieznaczne przekroczenie wartości odniesienia, które odzwierciedla wdrażanie reform emerytalnych wprowadzających system oparty na wielu filarach, w tym obowiązkowy filar kapitałowy, ponieważ realizacja tych reform prowadzi do krótkookresowego pogorszenia sytuacji budżetowej, natomiast długotrwała stabilność finansów publicznych ulega niewątpliwej poprawie. W szczególności, przy ocenianiu korekty nadmiernego deficytu na podstawie art. 104 ust. 12 Traktatu, Komisja i Rada powinny oceniać zmiany wielkości deficytu według procedury nadmiernego deficytu, uwzględniając też koszt netto reformy sektora publicznego.

(9)

Należy przesunąć ostateczne terminy podejmowania przez Radę decyzji w ramach procedury nadmiernego deficytu, aby umożliwić danemu Państwu Członkowskiemu lepsze dopasowanie swojego działania do krajowej procedury budżetowej oraz opracowanie bardziej spójnego pakietu środków. W szczególności, ostateczny termin podejmowania przez Radę decyzji o istnieniu nadmiernego deficytu zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu powinien być, z zasady, określony jako cztery miesiące od dat przekazania sprawozdań, ustanowionych w art. 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu, załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (7). Rozwiązanie to powinno ułatwić postępowanie w sytuacjach, gdy statystyczne dane fiskalne nie zostały zweryfikowane przez Komisję (Eurostat) wkrótce po terminie przedstawiania sprawozdań, ustanowionym w rozporządzeniu (WE) nr 3605/93.

(10)

W celu zapewnienia szybkiej korekty nadmiernego deficytu konieczne jest, aby Państwa Członkowskie z nadmiernym deficytem podejmowały skuteczne działanie i osiągały coroczną minimalną korektę salda w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe. Jako wartość odniesienia, kraje z nadmiernym deficytem będą musiały osiągnąć coroczną korektę salda w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe.

(11)

Konieczne jest przedłużenie maksymalnych terminów na podjęcie przez Państwa Członkowskie skutecznego działania i środków, aby umożliwić lepsze dopasowanie działania do krajowych procedur budżetowych oraz opracowanie lepiej określonych pakietów środków.

(12)

Jeżeli dane Państwo Członkowskie podjęło skuteczne działanie w odpowiedzi na zalecenie wydane na mocy art. 104 ust. 7 Traktatu lub wezwanie na mocy art. 104 ust. 9, a nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia gospodarcze, niosące poważne negatywne konsekwencje dla finansów państwa, uniemożliwią ograniczenie nadmiernego deficytu w wyznaczonym przez Radę terminie, Rada powinna mieć możliwość wydania zmienionego zalecenia na mocy art. 104 ust. 7 lub zmienionego wezwania na mocy art. 104 ust. 9.

(13)

Obowiązujący obecnie łączny maksymalny okres upływający od terminu przedstawiania sprawozdań, ustanowionego w art. 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 3605/93, do podjęcia decyzji o nałożeniu sankcji, wynoszący 10 miesięcy, byłby niespójny ze zmodyfikowanymi ostatecznymi terminami na poszczególnych etapach procedury oraz z możliwością wydawania zmienionych zaleceń na mocy art. 104 ust. 7 Traktatu lub zmienionych wezwań na mocy art. 104 ust. 9. W związku z tym konieczne jest dostosowanie tego łącznego maksymalnego okresu zgodnie z wymienionymi zmianami.

(14)

Odpowiedniej modyfikacji z uwzględnieniem tych zmian wymagają również przepisy dotyczące wdrażania procedury nadmiernego deficytu w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa, określone w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1467/97,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1467/97 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 ust. 2 i 3 zastępuje się następującymi ustępami:

„2.   Dokonując oceny i podejmując decyzję o istnieniu nadmiernego deficytu zgodnie z art. 104 ust. 3–6 Traktatu, Komisja i Rada mogą uznać przekroczenie wartości odniesienia wynikające ze poważnego pogorszenia koniunktury za wyjątkowe w rozumieniu art. 104 ust. 2 lit. a) tiret drugie, jeżeli przekroczenie wartości odniesienia jest następstwem ujemnego rocznego tempa wzrostu PKB lub skumulowanego spadku produkcji podczas przedłużającego się okresu bardzo niskiego wzrostu PKB w stosunku do potencjalnego wzrostu.

3.   Opracowując sprawozdanie na mocy art. 104 ust. 3 Traktatu, Komisja bierze pod uwagę wszystkie istotne czynniki wskazane w tym artykule. Sprawozdanie odzwierciedla we właściwy sposób rozwój sytuacji gospodarczej w średnim okresie (w szczególności potencjalny wzrost, stan cyklu koniunkturalnego, wdrażanie polityk w ramach Agendy Lizbońskiej oraz polityk sprzyjających badaniom i rozwojowi oraz innowacjom) oraz rozwój sytuacji budżetowej w średnim okresie (w szczególności starania prowadzące do konsolidacji fiskalnej w „okresach dobrej koniunktury”, stabilność długu, inwestycje publiczne oraz ogólną jakość finansów publicznych). Komisja ponadto uwzględnia należycie wszelkie inne czynniki, które, w opinii danego Państwa Członkowskiego, mają znaczenie dla wyczerpującej jakościowej oceny przekroczenia wartości odniesienia i które Państwo Członkowskie przedstawiło Komisji i Radzie. W tym kontekście w szczególności uwzględnia się starania budżetowe mające na celu zwiększenie lub utrzymanie na wysokim poziomie wkładu finansowego na rzecz wspierania solidarności międzynarodowej i osiągania celów polityki europejskiej, w szczególności zjednoczenia Europy, jeżeli mają one niekorzystne skutki na wzrost i obciążenia fiskalne danym Państwie Członkowskim. Zrównoważona ocena ogólna obejmuje wszystkie te czynniki.

4.   Jeżeli podwójny warunek zawarty w nadrzędnej zasadzie – stanowiącej, że przed uwzględnieniem istotnych czynników, o których mowa w ust. 3, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych pozostaje bliski wartości odniesienia, a przekroczenie wartości odniesienia ma charakter tymczasowy – jest w całości spełniony, czynniki te są również uwzględniane przy podejmowaniu kroków prowadzących do decyzji o istnieniu nadmiernego deficytu, przewidzianych w art. 104 ust. 4, 5 i 6 Traktatu. Zrównoważona ocena ogólna, którą dokonuje Rada, uwzględnia wszystkie te czynniki.

5.   Komisja i Rada, przy dokonywaniu wszystkich ocen budżetowych w ramach procedury nadmiernego deficytu, należycie uwzględniają wdrażanie reform emerytalnych wprowadzających system oparty na wielu filarach, w tym obowiązkowy filar kapitałowy.

6.   Jeżeli Rada zdecyduje na podstawie art. 104 ust. 6 Traktatu, że w danym Państwie Członkowskim istnieje nadmierny deficyt, Komisja i Rada uwzględniają istotne czynniki, o których mowa w ust. 3, także na kolejnych etapach procedury przewidzianej w art. 104, w tym określonych w art. 3 ust. 5 i art. 5 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. Te istotne czynniki nie są jednak brane pod uwagę w sytuacji, gdy Rada podejmuje decyzję na mocy art. 104 ust. 12 Traktatu w sprawie uchylenia wszystkich lub niektórych swoich decyzji podjętych na mocy art. 104 ust. 6–9 i ust. 11.

7.   W przypadku Państw Członkowskich, w których deficyt przekracza wartość odniesienia, lecz pozostaje bliski tej wartości, a przekroczenie to odzwierciedla wdrażanie reformy emerytalnej wprowadzającej system oparty na wielu filarach, w tym obowiązkowy filar kapitałowy, Komisja i Rada przy dokonywaniu oceny zmian wielkości deficytu w ramach procedury nadmiernego deficytu uwzględniają również koszt reformy dla sektora publicznego. W tym celu uwzględnia się w sposób degresywny i liniowy koszt netto reformy przez pięcioletni okres przejściowy. Koszt netto reformy uwzględnia się również przy podejmowaniu przez Radę decyzji na mocy art. 104 ust. 12 Traktatu w sprawie uchylenia wszystkich lub niektórych swoich decyzji podjętych na mocy art. 104 ust. 6–9 i ust. 11, jeżeli deficyt zmniejszył się w znaczący i trwały sposób, osiągając poziom zbliżony do wartości odniesienia.”;

2)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Rada podejmuje decyzję o istnieniu nadmiernego deficytu zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu, z zasady, w terminie czterech miesięcy od dat przedstawienia sprawozdań, ustanowionych w art. 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 3605/93. W przypadku uznania, że w danym Państwie Członkowskim istnieje nadmierny deficyt, Rada jednocześnie wydaje dla niego zalecenia zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu.”;

b)

ustęp 4 zastępuje się następującymi ustępami:

„4.   Zalecenie Rady wydane zgodnie z art. 104 ust. 7 określa ostateczny termin nie dłuższy niż sześć miesięcy na podjęcie przez dane Państwo Członkowskie skutecznego działania. Zalecenie Rady określa również ostateczny termin skorygowania nadmiernego deficytu, które powinno zostać osiągnięte w roku następującym po roku stwierdzenia nadmiernego deficytu, chyba że zaistnieją szczególne okoliczności. W zaleceniu Rada żąda od Państwa Członkowskiego osiągnięcia minimalnej rocznej korekty, o co najmniej 0,5 % PKB, rozumiane jako punkt odniesienia, salda w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe, w celu zapewnienia skorygowania nadmiernego deficytu w ostatecznym terminie wskazanym w zaleceniu.

5.   Jeżeli zostało podjęte skuteczne działanie zgodnie z zaleceniem wydanym na mocy art. 104 ust. 7 Traktatu, lecz po przyjęciu tego zalecenia wystąpią nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia gospodarcze, niosące poważne negatywne konsekwencje budżetowe, Rada, działając na podstawie zalecenia Komisji, może podjąć decyzję o przyjęciu zmienionego zalecenia na mocy art. 104 ust. 7. Zmienione zalecenie, uwzględniające istotne czynniki, o których mowa w art. 2 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, może w szczególności przesunąć ostateczny termin skorygowania nadmiernego deficytu o jeden rok. Rada stwierdza wystąpienie nieprzewidzianych niekorzystnych zdarzeń gospodarczych, niosących poważne negatywne konsekwencje budżetowe, w odniesieniu do zawartej w zaleceniu prognozy ekonomicznej.”;

3)

artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

1.   Każdą decyzję Rady o wezwaniu danego uczestniczącego Państwa Członkowskiego do podjęcia środków zmierzających do ograniczenia deficytu zgodnie z art. 104 ust. 9 Traktatu podejmuje się w terminie dwóch miesięcy od decyzji Rady stwierdzającej brak podjęcia skutecznego działania zgodnie z art. 104 ust. 8. W wezwaniu Rada żąda od Państwa Członkowskiego osiągnięcia minimalnej rocznej korekty, o co najmniej 0,5 % PKB, rozumiane jako punkt odniesienia, salda w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe, w celu zapewnienia skorygowania nadmiernego deficytu w ostatecznym terminie wskazanym w wezwaniu.

2.   W przypadku gdy zostało podjęte skuteczne działanie zgodnie z wezwaniem wydanym na mocy art. 104 ust. 9 Traktatu, lecz po dokonaniu wezwania wystąpią nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia gospodarcze, niosące poważne negatywne konsekwencje budżetowe, Rada, działając na podstawie zalecenia Komisji, może podjąć decyzję o wydaniu zmienionego wezwania na mocy art. 104 ust. 9 Traktatu. Zmienione wezwanie, uwzględniające istotne czynniki, o których mowa w art. 2 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, może w szczególności przesunąć termin skorygowania nadmiernego deficytu o jeden rok. Rada stwierdza wystąpienie nieprzewidzianych niekorzystnych zdarzeń gospodarczych, niosących poważne negatywne konsekwencje budżetowe, w odniesieniu do zawartej w wezwaniu prognozy ekonomicznej.”

4)

w drugim zdaniu art. 6 słowa „dwa miesiące” zastępuje się słowami „cztery miesiące”;

5)

artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Jeżeli uczestniczące Państwo Członkowskie nie zastosuje się do kolejnych decyzji Rady wydanych zgodnie z art. 104 ust. 7 i 9 Traktatu, decyzja Rady o nałożeniu sankcji zgodnie z art. 104 ust. 11 zostaje podjęta, z zasady, w terminie szesnastu miesięcy od dat przedstawiania sprawozdań, ustanowionych w art. 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 3605/93. Ostateczny termin szesnastu miesięcy ulega odpowiedniej zmianie w przypadku zastosowania przepisów art. 3 ust. 5 lub art. 5 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. W przypadku świadomie zaplanowanego deficytu, który Rada uzna za nadmierny, zastosowana zostaje procedura przyspieszona.”;

6)

w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Okres zawieszenia procedury nie jest uwzględniany w okresie, o którym mowa w art. 6, ani w okresie, o którym mowa w art. 7 niniejszego rozporządzenia.”;

b)

dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.   Po upływie okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu art. 3 ust. 4, oraz okresu, o którym mowa w drugim zdaniu art. 6 niniejszego rozporządzenia, Komisja informuje Radę, czy podjęte środki wydają się jej zdaniem wystarczające dla zapewnienia odpowiedniego postępu na drodze do korekty nadmiernego deficytu w określonych przez Radę terminach, o ile środki te zostaną w pełni wdrożone, a rozwój sytuacji gospodarczej będzie zgodny z prognozami. Oświadczenie Komisji podawane jest do publicznej wiadomości.”;

7)

odesłania do art. 104c, 109e, 109f i 201 Traktatu zastępuje się w całym rozporządzeniu odesłaniami, odpowiednio, do art. 104, 116, 117 i 269. Odesłanie do art. D Traktatu ustanawiającego Unię Europejską zastępuje się odesłaniem do art. 4;

8)

załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1467/97 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 czerwca 2005 r.

W imieniu Rady

J.-C. JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 3 czerwca 2005 r. (Dz.U. C 144 z 14.6.2005, str. 16).

(2)  Opinia z dnia 9 czerwca 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 1.

(4)  Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 6.

(5)  Dz.U. C 236 z 2.8.1997, str. 1.

(6)  Załącznik 2 do konkluzji Rady Europejskiej z posiedzenia w dniach 22–23 marca 2005 r.

(7)  Dz.U. L 332 z 31.12.1993, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 351/2002 (Dz.U. L 55 z 26.2.2002, str. 23).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

1.

W celu zapewnienia równego traktowania wszystkich Państw Członkowskich, Rada, podejmując decyzje zgodnie z sekcjami 2, 3 i 4 niniejszego rozporządzenia, bierze pod uwagę odmienny rok budżetowy Zjednoczonego Królestwa, tak aby decyzje dotyczące Zjednoczonego Królestwa były podejmowane w podobnym momencie roku budżetowego, co decyzje dotyczące innych Państw Członkowskich.

2.

Przepisy określone w kolumnie I zastępuje się przepisami określonymi w kolumnie II.

Kolumna I

Kolumna II

»z zasady, w terminie czterech miesięcy od dat przedstawiania sprawozdań, ustanowionych w art. 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 3605/93«

(art. 3 ust. 3)

»z zasady, w terminie sześciu miesięcy od końca roku budżetowego, w którym wystąpił deficyt«

»w roku następującym po roku stwierdzenia nadmiernego deficytu«

(art. 3 ust. 4)

»w roku budżetowym następującym po roku stwierdzenia nadmiernego deficytu«

»z zasady, w terminie szesnastu miesięcy od dat przedstawiania sprawozdań, ustanowionych w art. 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 3605/93«

(art. 7)

»z zasady, w terminie osiemnastu miesięcy od końca roku budżetowego, w którym wystąpił deficyt«

»w poprzednim roku«

(art. 12 ust. 1)

»w poprzednim roku budżetowym«”


7.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1057/2005

z dnia 6 lipca 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

65,5

096

42,0

999

53,8

0707 00 05

052

78,9

999

78,9

0709 90 70

052

75,5

999

75,5

0805 50 10

382

71,1

388

60,2

528

61,5

999

64,3

0808 10 80

388

85,7

400

90,7

404

94,3

508

68,9

512

74,9

528

66,7

720

66,9

804

91,0

999

79,9

0808 20 50

388

86,1

512

47,1

528

70,0

800

46,1

999

62,3

0809 10 00

052

186,8

999

186,8

0809 20 95

052

290,1

400

316,1

999

303,1

0809 40 05

624

113,7

999

113,7


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


7.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1058/2005

z dnia 6 lipca 2005 r.

ogłaszające przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku zbóż, wskazane jest ogłoszenie przetargu na refundację wywozową do jęczmienia, zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w zakresie przyznawania refundacji wywozowych oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (2).

(2)

Zasady zastosowania procedury przetargowej przy ustalaniu refundacji wywozowej zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1501/95. Wśród zobowiązań związanych z przetargiem znajduje się obowiązek złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz i wniesienia zabezpieczenia. Wysokość zabezpieczenia powinna zostać ustalona.

(3)

Należy określić szczególny okres ważności pozwoleń wydanych w ramach niniejszego przetargu. Ważność ta powinna odpowiadać potrzebom rynku światowego w roku gospodarczym 2005/2006.

(4)

W celu zapewnienia jednakowego traktowania wszystkich zainteresowanych stron należy przewidzieć jednakowy okres ważności wydanych pozwoleń.

(5)

Właściwy przebieg procedury przetargowej w odniesieniu do wywozu nakazuje przewidzieć minimalną ilość, a także termin i formę przekazania ofert złożonych w siedzibach właściwych instytucji.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1501/95, przystępuje się do przetargu na refundację wywozową.

2.   Przetarg odnosi się do jęczmienia przeznaczonego na wywóz do Algierii, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Egiptu, Emiratów Arabskich, Iranu, Iraku, Izraela, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Libii, Maroka, Mauretanii, Omanu, Kataru, Syrii, Tunezji i Jemenu.

3.   Przetarg otwarty jest do dnia 22 czerwca 2006 r. W okresie jego trwania przeprowadza się przetargi cotygodniowe, dla których ilości i terminy składania ofert określone są w ogłoszeniu o przetargu.

Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 4 akapitu drugiego rozporządzenia (WE) nr 1501/95 termin składania ofert w pierwszym przetargu częściowym wygasa 14 lipca 2005 r.

Artykuł 2

Oferta jest ważna tylko wtedy, kiedy obejmuje ilość wynoszącą co najmniej 1 000 ton.

Artykuł 3

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 3 lit a) rozporządzenia (WE) nr 1501/95, wynosi 12 EUR za tonę.

Artykuł 4

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 23 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (3) pozwolenia na wywóz, wydane zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95, w celu określenia okresu ich ważności uznaje się za wydane w dniu złożenia oferty.

2.   Pozwolenia na wywóz wydane w ramach przetargu przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu zachowują ważność od daty ich wydania, w rozumieniu ust. 1, do końca czwartego miesiąca następującego po tej dacie.

Artykuł 5

Państwa Członkowskie drogą elektroniczną przekazują Komisji złożone oferty najpóźniej w półtorej godziny po wygaśnięciu terminu cotygodniowego składania ofert, przewidzianego w ogłoszeniu o przetargu, wykorzystując do tego formularz zamieszczony w Załączniku.

W przypadku braku ofert Państwa Członkowskie informują o tym Komisje w terminie wyznaczonym w poprzednim akapicie.

Godziny składania ofert ustala się zgodnie z czasem belgijskim.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).

(3)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1741/2004 (Dz.U. L 311 z 8.10.2004, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

Formularz (1)

Przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich

(Rozporządzenie (WE) nr 1058/2005)

(Ostateczny termin składania ofert)

1

2

3

Kolejne numery oferentów

Ilości w tonach

Wysokość refundacji wywozowej (euro/tonę)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

itd.

 

 


(1)  Proszę przesłać do DG AGRI (D.2).


7.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1059/2005

z dnia 6 lipca 2005 r.

ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku zbóż, wskazane jest ogłoszenie przetargu na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej, zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w zakresie przyznawania refundacji wywozowych oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (2).

(2)

Zasady zastosowania procedury przetargowej przy ustalaniu refundacji wywozowej zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1501/95. Wśród zobowiązań związanych z przetargiem znajduje się obowiązek złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz i wniesienia zabezpieczenia. Wysokość zabezpieczenia powinna zostać ustalona.

(3)

Należy określić szczególny okres ważności pozwoleń wydanych w ramach niniejszego przetargu. Ważność ta powinna odpowiadać potrzebom rynku światowego w roku gospodarczym 2005/2006.

(4)

W celu zapewnienia jednakowego traktowania wszystkich zainteresowanych stron należy przewidzieć jednakowy okres ważności wydanych pozwoleń.

(5)

By zapobiec ponownemu przywozowi, refundacje należy ustalać wyłącznie do wywozu do niektórych państw trzecich.

(6)

Właściwy przebieg procedury przetargowej w odniesieniu do wywozu nakazuje przewidzieć minimalną ilość, a także termin i formę przekazania ofert złożonych w siedzibach właściwych instytucji.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1501/95, przystępuje się do przetargu na refundację wywozową.

2.   Przetarg odnosi się do pszenicy zwyczajnej przeznaczonej na wywóz do państw trzecich z wyjątkiem Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (3) a także Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Lichtensteinu, Rumunii oraz Szwajcarii.

3.   Przetarg otwarty jest do 22 czerwca 2006 r. W okresie jego trwania przeprowadza się przetargi cotygodniowe, dla których ilości i terminy składania ofert określone są w ogłoszeniu o przetargu.

Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 4 akapitu drugiego rozporządzenia (WE) nr 1501/95 termin składania ofert w pierwszym przetargu częściowym wygasa 14 lipca 2005 r.

Artykuł 2

Oferta jest ważna tylko wtedy, kiedy obejmuje ilość wynoszącą co najmniej 1 000 ton.

Artykuł 3

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 3 lit a) rozporządzenia (WE) nr 1501/95, wynosi 12 EUR za tonę.

Artykuł 4

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 23 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (4) pozwolenia na wywóz, wydane zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95, w celu określenia okresu ich ważności uznaje się za wydane w dniu złożenia oferty.

2.   Pozwolenia na wywóz wydane w ramach przetargu przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu zachowują ważność od daty ich wydania, w rozumieniu ust. 1, do końca czwartego miesiąca następującego po tej dacie.

Artykuł 5

Państwa Członkowskie drogą elektroniczną przekazują Komisji złożone oferty najpóźniej w półtorej godziny po wygaśnięciu terminu cotygodniowego składania ofert, przewidzianego w ogłoszeniu o przetargu, wykorzystując do tego formularz zamieszczony w Załączniku.

W przypadku braku ofert Państwa Członkowskie informują o tym Komisję w terminie wyznaczonym w poprzednim akapicie.

Godziny składania ofert ustala się zgodnie z czasem belgijskim.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).

(3)  Włącznie z Kosowem, tak jak zostało ono określone w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r.

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1741/2004 (Dz.U. L 311 z 8.10.2004, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

Formularz (1)

Przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

(Rozporządzenie (WE) nr 1059/2005)

(Ostateczny termin składania ofert)

1

2

3

Kolejne numery oferentów

Ilości w tonach

Wysokość refundacji wywozowej (euro/tonę)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

itd.

 

 


(1)  Proszę przesłać do DG AGRI (D.2).


7.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/18


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1060/2005

z dnia 6 czerwca 2005 r.

otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2), określa procedury i warunki wprowadzenia do sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3002/92 (3) ustanawia wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i/lub przeznaczenia produktów z interwencji.

(3)

Ze względu na obecną sytuację na rynku uzasadnione jest ogłoszenie stałego przetargu na wywóz 30 000 ton pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej.

(4)

Należy ustalić szczególne zasady mające zapewnić właściwe wykonanie operacji i ich kontrolę. W tym celu należy przewidzieć system zabezpieczeń zapewniających przestrzeganie oczekiwanych celów, równocześnie unikając nadmiernych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. Należy więc wprowadzić derogacje do niektórych przepisów, a w szczególności do rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.

(5)

By zapobiec ponownemu przywozowi, należy ograniczyć wywóz w ramach przetargu, otwartego niniejszym rozporządzeniem, do określonych państw trzecich.

(6)

Artykuł 7 ust. 2a rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 przewiduje możliwość zwrotu oferentowi, którego ofertę przyjęto, w pewnych granicach, kosztów najtańszego transportu między miejscem składowania i faktycznym miejscem wyjścia. Ze względu na położenie geograficzne Słowacji przepis ten należy zastosować.

(7)

W celu modernizacji systemu administracji i zarządzania niezbędnym jest dostarczanie informacji, wymaganych przez Komisję, drogą elektroniczną.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Słowacka agencja interwencyjna przystępuje do stałego przetargu na wywóz pszenicy zwyczajnej, znajdującej się w jej posiadaniu, zgodnie z warunkami określonymi rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

Artykuł 2

Przetarg obejmuje maksymalną ilość 30 000 ton pszenicy zwyczajnej do wywozu do krajów trzecich z wyjątkiem Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Lichtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (4) oraz Szwajcarii.

Artykuł 3

1.   Przy wywozach realizowanych z tytułu niniejszego rozporządzenia nie stosuje się żadnych refundacji, podatków eksportowych ani miesięcznych przyrostów.

2.   Artykułu 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 nie stosuje się.

3.   Na zasadzie odstępstwa od art. 16 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 cenę podaną w ofercie uważa się za cenę do zapłaty za wywóz, bez podwyżek miesięcznych.

4.   Zgodnie art. 7 ust. 2a rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 oferentowi, którego ofertę przyjęto zwraca się koszty najtańszego transportu między miejscem składowania i faktycznym miejscem wyjścia, w granicach określonych w ogłoszeniu o przetargu.

Artykuł 4

1.   Pozwolenia na wywóz są ważne od daty wydania w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 do końca następującego po niej czwartego miesiąca.

2.   Ofertom złożonym w ramach przetargu otwartego niniejszym rozporządzeniem nie muszą towarzyszyć wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz, sporządzone w ramach art. 49 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (5).

Artykuł 5

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, termin zgłaszania ofert w pierwszym przetargu częściowym wygasa dnia 14 lipca 2005 r. o godz. 9.00 (czasu brukselskiego).

Termin zgłaszania ofert w następnych przetargach częściowych wygasa w każdy czwartek o godz. 9.00 (czasu brukselskiego), z wyjątkiem 21 lipca 2005 r., 4 sierpnia 2005 r., 18 sierpnia 2005 r., 1 września 2005 r., 3 listopada 2005 r., 29 grudnia 2005 r., 13 kwietnia 2006 r. i 25 maja 2006 r., w tygodniach, w których procedury przetargowe nie będą przeprowadzane.

Termin zgłaszania ofert w ostatnim przetargu częściowym wygasa w dniu 22 czerwca 2006 r. o godz. 9.00 (czasu brukselskiego).

2.   Oferty powinny być złożone w słowackiej agencji interwencyjnej, której adres jest następujący:

Pôdohospodárska platobná agentúra oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

tel.: 421-2-58243271

fax: 421-2-58243362.

Artykuł 6

Agencja interwencyjna, podmiot składujący i oferent, którego ofertę przyjęto, przystępują, na wniosek tego ostatniego, za wspólną zgodą, przed wywozem lub w chwili wywozu z magazynu zgodnie z wyborem oferenta, do pobrania próbek kontrolnych z częstotliwością co najmniej jednej próbki na 500 ton, i do ich analizy. Agencja interwencyjna może być reprezentowana przez pełnomocnika, pod warunkiem, że nie jest on samym podmiotem składującym.

Pobieranie próbek kontrolnych i ich analiza wykonywane są w terminie siedmiu dni roboczych od daty wniosku oferenta lub w terminie trzech dni roboczych, jeśli pobranie próbek następuje w chwili wywozu towaru z magazynu.

Wyniki analiz, w przypadku sporu, przekazuje się, drogą elektroniczną, Komisji.

Artykuł 7

1.   Oferent, którego ofertę przyjęto musi przyjąć partię taką jaka jest, jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość:

a)

wyższą od zgłoszonej w ogłoszeniu o przetargu;

b)

wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu, pozostając jednak w granicach odchylenia mogącego osiągnąć następujące wartości:

1 kilogram na hektolitr ciężaru właściwego, który jednak nie może być niższy niż 75 kilogramów na hektolitr,

jednego punktu procentowego w zakresie zawartości wilgoci,

pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa odpowiednio w punktach B.2 i B.4 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 824/2000 (6),

pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.5 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 824/2000, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu.

2.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu i wykazującą różnicę wychodzącą poza odchylenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), oferent, którego ofertę przyjęto może:

a)

albo przyjąć partię w takim stanie, w jakim jest,

b)

albo odmówić przyjęcia danej partii.

W przypadku wspomnianym w lit. b) pierwszego akapitu oferent, którego ofertę przyjęto zostaje zwolniony ze wszystkich zobowiązań w stosunku do danej partii, włącznie z zabezpieczeniem, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza figurującego w załączniku I.

3.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość niższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, oferent, którego ofertę przyjęto nie może przystąpić do odbioru danej partii. Zostaje on zwolniony ze wszystkich zobowiązań wobec danej partii, włącznie z zabezpieczeniami, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu, przy użyciu formularza figurującego w załączniku I, Komisji i agencji interwencyjnej.

Artykuł 8

W przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) oraz ust. 3, oferent, którego ofertę przyjęto może zażądać od agencji interwencyjnej dostarczenia innej partii pszenicy zwyczajnej o przewidzianej jakości, bez dodatkowych kosztów. W takim wypadku zabezpieczenie nie zostaje zwolnione. Zamiana partii powinna nastąpić w maksymalnym terminie trzech dni po żądaniu oferenta, którego ofertę przyjęto. Oferent informuje o tym bezzwłocznie Komisję przy użyciu formularza figurującego w załączniku I.

Jeśli w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc po dacie złożenia wniosku o wymianę przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w wyniku następujących po sobie wymian, oferent, którego ofertę przyjęto nie otrzymał partii zastępczej o przewidywanej jakości, zostaje on zwolniony ze wszystkich swoich zobowiązań, włącznie z zabezpieczeniami, po bezzwłocznym poinformowaniu, przy użyciu formularza figurującego w załączniku I, Komisji i agencji interwencyjnej.

Artykuł 9

1.   Jeśli wyprowadzenie pszenicy zwyczajnej z magazynu następuje przed otrzymaniem wyników analiz przewidzianych w art. 6, ryzyko ponosi oferent, którego ofertę przyjęto, od chwili odbioru partii, bez uszczerbku dla możliwych dróg odwoławczych oferenta w stosunku do podmiotu składującego.

2.   Koszty związane z pobraniem próbek i analizami przewidzianymi w art. 6, poza tymi, o których mowa w art. 7 ust. 3, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przy ograniczeniu do jednej analizy na każde pięćset ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania. Koszty przesilosowania i ewentualnych dodatkowych analiz wymaganych przez oferenta, którego ofertę przyjęto obciążają tego ostatniego.

Artykuł 10

Na zasadzie odstępstwa od art. 12 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3002/92, dokumenty związane ze sprzedażą pszenicy zwyczajnej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności pozwolenie na wywóz, polecenie wycofania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 3002/92, deklaracja wywozowa i w razie potrzeby formularz T5, powinny zawierać uwagi figurujące w załączniku II.

Artykuł 11

1.   Zabezpieczenie ustanowione stosownie do art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 powinno być zwolnione z chwilą wydania pozwoleń na wywóz oferentom, których oferty zostały przyjęte.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 obowiązek wywozu jest objęty zabezpieczeniem, którego wysokość jest równa różnicy między ceną interwencyjną obowiązującą w dniu przetargu a ceną ofertową i nigdy nie niższa od 25 EUR za tonę. Połowę tej kwoty wpłaca się z chwilą wydania pozwolenia, a pozostałą część przed odbiorem zboża.

Artykuł 12

Słowacka agencja interwencyjna powiadomi Komisję, drogą elektroniczną, najpóźniej w dwie godziny po wygaśnięciu terminu na złożenie ofert, o otrzymanych ofertach przetargowych. Powiadomienia dokonuje się zgodnie ze schematem zamieszczonym w załączniku III.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 191 z 31.07.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.05.2005, str. 10).

(3)  Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 770/96 (Dz.U. L 104 z 27.4.1996, str. 13).

(4)  Włącznie z Kosowem, według określenia zawartego w rezolucji 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

(5)  Dz.U. L 152 z 24.06.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 636/2004 (Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 25).

(6)  Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).


ZAŁĄCZNIK I

Powiadomienie o odmowie przyjęcia lub ewentualnym żądaniu wymiany partii w ramach stałego przetargu na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

(Rozporządzenie (WE) nr 1060/2005)

Nazwa oferenta, którego oferta została przyjęta:

Data przetargu:

Data odmowy przyjęcia partii przez oferenta, którego oferta została przyjęta:


Numer partii

Ilość w

tonach

Adres silosu

Uzasadnienie odmowy przejęcia

 

 

 

PS (kg/hl)

% ziarna kiełkującego

% innych zanieczyszczeń (Schwarzbesatz)

% elementów niebędących podstawowymi zbożami o nienagannej jakości

Inne


ZAŁĄCZNIK II

Uwaga wspomniana w art. 10

:

w jęz. hiszpańskim

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1060/2005

:

w jęz. czeskim

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1060/2005

:

w jęz. duńskim

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1060/2005

:

w jęz. niemieckim

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1060/2005

:

w jęz. estońskim

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1060/2005

:

w jęz. greckim

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2005

:

w jęz. angielskim

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1060/2005

:

w jęz. francuskim

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1060/2005

:

w jęz. włoskim

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1060/2005

:

w jęz. łotewskim

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1060/2005

:

w jęz. litewskim

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1060/2005

:

w jęz. węgierskim

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1060/2005/EK rendelet

:

w jęz. niderlandzkim

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1060/2005

:

w jęz. polskim

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1060/2005

:

w jęz. portugalskim

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1060/2005

:

w jęz. słowackim

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1060/2005

:

w jęz. słoweńskim

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1060/2005

:

w jęz. fińskim

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1060/2005

:

w jęz. szwedzkim

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1060/2005.


ZAŁĄCZNIK III

Formularz (1)

Stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

(Rozporządzenie (WE) nr 1060/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Kolejne numery oferentów

Numer partii

Ilość w

tonach

Cena oferowana

(w euro/tonę) (2)

Bonifikaty (+)

Potrącenia (–)

(w euro/tonę)

(dla pamięci)

Koszty handlowe (3)

(w euro/tonę)

Miejsce przeznaczenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Należy wysłać do DG AGRI (D.2).

(2)  Niniejsza cena zawiera bonifikaty lub potrącenia przypadające na partię objętą przetargiem.

(3)  Koszty handlowe odpowiadają kosztom usług i ubezpieczenia ponoszonym od chwili usunięcia z zapasów interwencyjnych, aż do etapu free on board (FOB) w porcie wywozu, z wyłączeniem kosztów związanych z transportem. Koszty podane do wiadomości są ustalane na podstawie średniej kosztów realnych odnotowanych przez agencję interwencyjną w półroczu poprzedzającym otwarcie okresu przetargowego i są wyrażone w euro na tonę.


7.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1061/2005

z dnia 6 lipca 2005 r.

otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2) określa procedury i warunki wprowadzenia do sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3002/92 (3) ustanawia wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i/lub przeznaczenia produktów z interwencji.

(3)

Ze względu na obecną sytuację na rynku uzasadnione jest ogłoszenie stałego przetargu na wywóz 250 000 ton pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej.

(4)

Należy ustalić szczególne zasady mające zapewnić właściwe wykonanie operacji i ich kontrolę. W tym celu należy przewidzieć system zabezpieczeń zapewniających przestrzeganie oczekiwanych celów, równocześnie unikając nadmiernych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. Należy więc wprowadzić derogacje do niektórych przepisów, a w szczególności do rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.

(5)

By zapobiec ponownemu przywozowi, należy ograniczyć wywóz w ramach przetargu, otwartego niniejszym rozporządzeniem, do określonych państw trzecich.

(6)

W celu modernizacji systemu administracji i zarządzania niezbędnym jest dostarczanie informacji, wymaganych przez Komisję, drogą elektroniczną.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Polska agencja interwencyjna przystępuje do stałego przetargu na wywóz pszenicy zwyczajnej, znajdującej się w jej posiadaniu, zgodnie z warunkami określonymi rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

Artykuł 2

Przetarg obejmuje maksymalną ilość 250 000 ton pszenicy zwyczajnej do wywozu do krajów trzecich z wyjątkiem Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Lichtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (4) oraz Szwajcarii.

Artykuł 3

1.   Przy wywozach realizowanych z tytułu niniejszego rozporządzenia nie stosuje się żadnych refundacji, podatków eksportowych ani miesięcznych przyrostów.

2.   Artykułu 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 nie stosuje się.

3.   Na zasadzie odstępstwa od art. 16 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 cenę podaną w ofercie uważa się za cenę do zapłaty za wywóz, bez podwyżek miesięcznych.

Artykuł 4

1.   Pozwolenia na wywóz są ważne od daty wydania w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 do końca następującego po niej czwartego miesiąca.

2.   Ofertom złożonym w ramach przetargu otwartego niniejszym rozporządzeniem nie muszą towarzyszyć wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz, sporządzone w ramach art. 49 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (5).

Artykuł 5

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2131/93, termin zgłaszania ofert w pierwszym przetargu częściowym wygasa dnia 14 lipca 2005 r. o godz. 9.00 (czasu brukselskiego).

Termin zgłaszania ofert w następnych przetargach częściowych wygasa w każdy czwartek o godz. 9.00 (czasu brukselskiego), z wyjątkiem 21 lipca 2005 r., 4 sierpnia 2005 r., 18 sierpnia 2005 r., 1 września 2005 r., 3 listopada 2005 r., 29 grudnia 2005 r., 13 kwietnia 2006 r. i 25 maja 2006 r., w tygodniach, w których procedury przetargowe nie będą przeprowadzane.

Termin zgłaszania ofert w ostatnim przetargu częściowym wygasa w dniu 22 czerwca 2006 r. o godz. 9.00 (czasu brukselskiego).

2.   Oferty powinny być złożone w polskiej agencji interwencyjnej, której adres jest następujący:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dział Zbóż

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel.: (48-22) 661 78 10

Faks: (48-22) 661 78 26

Artykuł 6

Agencja interwencyjna, podmiot składujący i oferent, którego ofertę przyjęto, przystępują, na wniosek tego ostatniego, za wspólną zgodą, przed wywozem lub w chwili wywozu z magazynu zgodnie z wyborem oferenta, do pobrania próbek kontrolnych z częstotliwością co najmniej jednej próbki na 500 ton, i do ich analizy. Agencja interwencyjna może być reprezentowana przez pełnomocnika, pod warunkiem, że nie jest on samym podmiotem składującym.

Pobieranie próbek kontrolnych i ich analiza wykonywane są w terminie siedmiu dni roboczych od daty wniosku oferenta lub w terminie trzech dni roboczych, jeśli pobranie próbek następuje w chwili wywozu towaru z magazynu.

Wyniki analiz, w przypadku sporu, przekazuje się, drogą elektroniczną, Komisji.

Artykuł 7

1.   Oferent, którego ofertę przyjęto musi przyjąć partię taką, jaka jest, jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość:

a)

wyższą od zgłoszonej w ogłoszeniu o przetargu;

b)

wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu, pozostając jednak w granicach odchylenia mogącego osiągnąć następujące wartości:

1 kilogram na hektolitr ciężaru właściwego, który jednak nie może być niższy niż 75 kilogramów na hektolitr,

jednego punktu procentowego w zakresie zawartości wilgoci,

pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa odpowiednio w punktach B.2 i B.4 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 824/2000 (6),

pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.5 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 824/2000, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu.

2.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu i wykazującą różnicę wychodzącą poza odchylenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), oferent, którego ofertę przyjęto może:

a)

albo przyjąć partię w takim stanie, w jakim jest,

b)

albo odmówić przyjęcia danej partii.

W przypadku wspomnianym w lit. b) pierwszego akapitu oferent, którego ofertę przyjęto zostaje zwolniony ze wszystkich zobowiązań w stosunku do danej partii, włącznie z zabezpieczeniem, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza figurującego w załączniku I.

3.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość niższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, oferent, którego ofertę przyjęto nie może przystąpić do odbioru danej partii. Zostaje on zwolniony ze wszystkich zobowiązań wobec danej partii, włącznie z zabezpieczeniami, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu, przy użyciu formularza figurującego w załączniku I Komisji i agencji interwencyjnej.

Artykuł 8

W przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) oraz ust. 3, oferent, którego ofertę przyjęto może zażądać od agencji interwencyjnej dostarczenia innej partii pszenicy zwyczajnej o przewidzianej jakości, bez dodatkowych kosztów. W takim wypadku zabezpieczenie nie zostaje zwolnione. Zamiana partii powinna nastąpić w maksymalnym terminie trzech dni po żądaniu oferenta, którego ofertę przyjęto. Oferent informuje o tym bezzwłocznie Komisję przy użyciu formularza figurującego w załączniku I.

Jeśli w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc po dacie złożenia wniosku o wymianę przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w wyniku następujących po sobie wymianach, oferent, którego ofertę przyjęto nie otrzymał partii zastępczej o przewidywanej jakości, zostaje on zwolniony ze wszystkich swoich zobowiązań, włącznie z zabezpieczeniami, po bezzwłocznym poinformowaniu, przy użyciu formularza figurującego w załączniku I Komisji i agencji interwencyjnej.

Artykuł 9

1.   Jeśli wyprowadzenie pszenicy zwyczajnej z magazynu następuje przed otrzymaniem wyników analiz przewidzianych w art. 6, ryzyko ponosi oferent, którego ofertę przyjęto, od chwili odbioru partii, bez uszczerbku dla możliwych dróg odwoławczych oferenta w stosunku do podmiotu składującego.

2.   Koszty związane z pobraniem próbek i analizami przewidzianymi w art. 6, poza tymi, o których mowa w art. 7 ust. 3, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przy ograniczeniu do jednej analizy na każde pięćset ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania. Koszty przesilosowania i ewentualnych dodatkowych analiz wymaganych przez oferenta, którego ofertę przyjęto obciążają tego ostatniego.

Artykuł 10

Na zasadzie odstępstwa od art. 12 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3002/92, dokumenty związane ze sprzedażą pszenicy zwyczajnej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności pozwolenie na wywóz, polecenie wycofania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 3002/92, deklaracja wywozowa i w razie potrzeby formularz T5, powinny zawierać uwagi figurujące w załączniku II.

Artykuł 11

1.   Zabezpieczenie ustanowione stosownie do art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 powinno być zwolnione z chwilą wydania pozwoleń na wywóz oferentom, których oferty zostały przyjęte.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 obowiązek wywozu jest objęty zabezpieczeniem, którego wysokość jest równa różnicy między ceną interwencyjną obowiązującą w dniu przetargu a ceną ofertową i nigdy nie niższa od 25 EUR za tonę. Połowę tej kwoty wpłaca się z chwilą wydania pozwolenia, a pozostałą część przed odbiorem zboża.

Artykuł 12

Polska agencja interwencyjna powiadomi Komisję, drogą elektroniczną, najpóźniej w dwie godziny po wygaśnięciu terminu na złożenie ofert, o otrzymanych ofertach przetargowych. Powiadomienia dokonuje się zgodnie ze schematem zamieszczonym w załączniku III.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 191 z 31.07.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.05.2005, str. 10).

(3)  Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 770/96 (Dz.U. L 104 z 27.4.1996, str. 13).

(4)  Włącznie z Kosowem, według określenia zawartego w rezolucji 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

(5)  Dz.U. L 152 z 24.06.2000, str. 1.

(6)  Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.04.2004, str. 50).


ZAŁĄCZNIK I

Powiadomienie o odmowie przyjęcia lub ewentualnym żądaniu wymiany partii w ramach stałego przetargu na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

(Rozporządzenie (WE) nr 1061/2005)

Nazwa oferenta, którego oferta została przyjęta:

Data przetargu:

Data odmowy przyjęcia partii przez oferenta, którego oferta została przyjęta:


Numer partii

Ilość w

tonach

Adres silosu

Uzasadnienie odmowy przejęcia

 

 

 

PS (kg/hl)

% ziarna kiełkującego

% innych zanieczyszczeń (Schwarzbesatz)

% elementów niebędących podstawowymi zbożami o nienagannej jakości

Inne


ZAŁĄCZNIK II

Uwaga wspomniana w art. 10

:

w jęz. hiszpańskim

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1061/2005

:

w jęz. czeskim

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1061/2005

:

w jęz. duńskim

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1061/2005

:

w jęz. niemieckim

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1061/2005

:

w jęz. estońskim

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1061/2005

:

w jęz. greckim

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2005

:

w jęz. angielskim

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1061/2005

:

w jęz. francuskim

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1061/2005

:

w jęz. włoskim

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1061/2005

:

w jęz. łotewskim

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1061/2005

:

w jęz. litewskim

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1061/2005

:

w jęz. węgierskim

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1061/2005/EK rendelet

:

w jęz. niderlandzkim

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1061/2005

:

w jęz. polskim

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1061/2005

:

w jęz. portugalskim

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1061/2005

:

w jęz. słowackim

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1061/2005

:

w jęz. słoweńskim

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1061/2005

:

w jęz. fińskim

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1061/2005

:

w jęz. szwedzkim

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1061/2005.


ZAŁĄCZNIK III

Formularz (1)

Stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

(Rozporządzenie (WE) nr 1061/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Kolejne numery oferentów

Numer partii

Ilość w

tonach

Cena oferowana

(w euro/tonę) (2)

Bonifikaty (+)

Potrącenia (–)

(w euro/tonę)

(dla pamięci)

Koszty handlowe (3)

(w euro/tonę)

Miejsce przeznaczenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Należy wysłać do DG AGRI (D.2).

(2)  Niniejsza cena zawiera bonifikaty lub potrącenia przypadające na partię objętą przetargiem.

(3)  Koszty handlowe odpowiadają kosztom usług i ubezpieczenia ponoszonym od chwili usunięcia z zapasów interwencyjnych, aż do etapu free on board (FOB) w porcie wywozu, z wyłączeniem kosztów związanych z transportem. Koszty podane do wiadomości są ustalane na podstawie średniej kosztów realnych odnotowanych przez agencję interwencyjną w półroczu poprzedzającym otwarcie okresu przetargowego i są wyrażone w euro na tonę.


7.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/30


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1062/2005

z dnia 6 lipca 2005 r.

otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2), określa procedury i warunki wprowadzenia do sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3002/92 (3) ustanawia wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i/lub przeznaczenia produktów z interwencji.

(3)

Ze względu na obecną sytuację na rynku uzasadnione jest ogłoszenie stałego przetargu na wywóz 80 000 ton pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej.

(4)

Należy ustalić szczególne zasady mające zapewnić właściwe wykonanie operacji i ich kontrolę. W tym celu należy przewidzieć system zabezpieczeń zapewniających przestrzeganie oczekiwanych celów, równocześnie unikając nadmiernych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. Należy więc wprowadzić derogacje do niektórych przepisów, a w szczególności do rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.

(5)

By zapobiec ponownemu przywozowi, należy ograniczyć wywóz w ramach przetargu, otwartego niniejszym rozporządzeniem, do określonych państw trzecich;

(6)

Artykuł 7 ust. 2a rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 przewiduje możliwość zwrotu oferentowi, którego ofertę przyjęto, w pewnych granicach, kosztów najtańszego transportu między miejscem składowania i faktycznym miejscem wyjścia. Ze względu na położenie geograficzne Austrii przepis ten należy zastosować.

(7)

W celu modernizacji systemu administracji i zarządzania, niezbędnym jest dostarczanie informacji wymaganych przez Komisję, drogą elektroniczną.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Austriacka agencja interwencyjna przystępuje do stałego przetargu na wywóz pszenicy zwyczajnej, znajdującej się w jej posiadaniu, zgodnie z warunkami określonymi rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

Artykuł 2

Przetarg obejmuje maksymalną ilość 80 000 ton pszenicy zwyczajnej do wywozu do krajów trzecich z wyjątkiem Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Lichtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (4) oraz Szwajcarii.

Artykuł 3

1.   Przy wywozach realizowanych z tytułu niniejszego rozporządzenia nie stosuje się żadnych refundacji, podatków eksportowych ani miesięcznych przyrostów.

2.   Artykułu 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 nie stosuje się.

3.   Na zasadzie odstępstwa od art. 16 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 cenę podaną w ofercie uważa się za cenę do zapłaty za wywóz, bez podwyżek miesięcznych.

4.   Zgodnie z art. 7 ust. 2a rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 oferentowi, którego ofertę przyjęto zwraca się koszty najtańszego transportu między miejscem składowania i faktycznym miejscem wyjścia, w granicach określonych w ogłoszeniu o przetargu.

Artykuł 4

1.   Pozwolenia na wywóz są ważne od daty wydania w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 do końca następującego po niej czwartego miesiąca.

2.   Ofertom złożonym w ramach przetargu otwartego niniejszym rozporządzeniem nie muszą towarzyszyć wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz, sporządzone w ramach art. 49 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (5).

Artykuł 5

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, termin zgłaszania ofert w pierwszym przetargu częściowym wygasa dnia 14 lipca 2005 r. o godz. 9.00 (czasu brukselskiego).

Termin zgłaszania ofert w następnych przetargach częściowych wygasa w każdy czwartek o godz. 9.00 (czasu brukselskiego), z wyjątkiem 21 lipca 2005 r., 4 sierpnia 2005 r., 18 sierpnia 2005 r., 1 września 2005 r., 3 listopada 2005 r., 29 grudnia 2005 r., 13 kwietnia 2006 r. i 25 maja 2006 r., w tygodniach, w których procedury przetargowe nie będą przeprowadzane.

Termin zgłaszania ofert w ostatnim przetargu częściowym wygasa w dniu 22 czerwca 2006 r. o godz. 9.00 (czasu brukselskiego).

2.   Oferty powinny być złożone w austriackiej agencji interwencyjnej, której adres jest następujący:

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Faks:

(00 43 1) 33151 4624

(00 43 1) 33151 4469

Artykuł 6

Agencja interwencyjna, podmiot składujący i oferent, którego ofertę przyjęto, przystępują, na wniosek tego ostatniego, za wspólną zgodą, przed wywozem lub w chwili wywozu z magazynu zgodnie z wyborem oferenta, do pobrania próbek kontrolnych z częstotliwością co najmniej jednej próbki na 500 ton, i do ich analizy. Agencja interwencyjna może być reprezentowana przez pełnomocnika, pod warunkiem, że nie jest on samym podmiotem składującym.

Pobieranie próbek kontrolnych i ich analiza wykonywane są w terminie siedmiu dni roboczych od daty wniosku oferenta lub w terminie trzech dni roboczych, jeśli pobranie próbek następuje w chwili wywozu towaru z magazynu.

Wyniki analiz, w przypadku sporu, przekazuje się, drogą elektroniczną, Komisji.

Artykuł 7

1.   Oferent, którego ofertę przyjęto musi przyjąć partię taką jaka jest, jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość:

a)

wyższą od zgłoszonej w ogłoszeniu o przetargu;

b)

wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu, pozostając jednak w granicach odchylenia mogącego osiągnąć następujące wartości:

1 kilogram na hektolitr ciężaru właściwego, który jednak nie może być niższy niż 75 kilogramów na hektolitr,

jednego punktu procentowego w zakresie zawartości wilgoci,

pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa odpowiednio w punktach B.2 i B.4 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 824/2000 (6),

pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.5 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 824/2000, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu.

2.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu i wykazującą różnicę wychodzącą poza odchylenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), oferent, którego ofertę przyjęto może:

a)

albo przyjąć partię w takim stanie, w jakim jest,

b)

albo odmówić przyjęcia danej partii.

W przypadku wspomnianym w lit. b) pierwszego akapitu oferent, którego ofertę przyjęto zostaje zwolniony ze wszystkich zobowiązań w stosunku do danej partii, włącznie z zabezpieczeniem, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza figurującego w załączniku I.

3.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość niższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, oferent, którego ofertę przyjęto nie może przystąpić do odbioru danej partii. Zostaje on zwolniony ze wszystkich zobowiązań wobec danej partii, włącznie z zabezpieczeniami, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu, przy użyciu formularza figurującego w załączniku I, Komisji i agencji interwencyjnej.

Artykuł 8

W przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) oraz ust. 3, oferent, którego ofertę przyjęto może zażądać od agencji interwencyjnej dostarczenia innej partii pszenicy zwyczajnej o przewidzianej jakości, bez dodatkowych kosztów. W takim wypadku zabezpieczenie nie zostaje zwolnione. Zamiana partii powinna nastąpić w maksymalnym terminie trzech dni po żądaniu oferenta, którego ofertę przyjęto. Oferent informuje o tym bezzwłocznie Komisję przy użyciu formularza figurującego w załączniku II.

Jeśli w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc po dacie złożenia wniosku o wymianę przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w wyniku następujących po sobie wymianach, oferent, którego ofertę przyjęto nie otrzymał partii zastępczej o przewidywanej jakości, zostaje on zwolniony ze wszystkich swoich zobowiązań, włącznie z zabezpieczeniami, po bezzwłocznym poinformowaniu, przy użyciu formularza figurującego w załączniku II, Komisji i agencji interwencyjnej.

Artykuł 9

1.   Jeśli wyprowadzenie pszenicy zwyczajnej z magazynu następuje przed otrzymaniem wyników analiz przewidzianych w art. 6, ryzyko ponosi oferent, którego ofertę przyjęto, od chwili odbioru partii, bez uszczerbku dla możliwych dróg odwoławczych oferenta w stosunku do podmiotu składującego.

2.   Koszty związane z pobraniem próbek i analizami przewidzianymi w art. 6, poza tymi, o których mowa w art. 7 ust. 3, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przy ograniczeniu do jednej analizy na każde pięćset ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania. Koszty przesilosowania i ewentualnych dodatkowych analiz wymaganych przez oferenta, którego ofertę przyjęto obciążają tego ostatniego.

Artykuł 10

Na zasadzie odstępstwa od art. 12 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3002/92, dokumenty związane ze sprzedażą pszenicy zwyczajnej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności pozwolenie na wywóz, polecenie wycofania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 3002/92, deklaracja wywozowa i w razie potrzeby formularz T5, powinny zawierać uwagi figurujące w załączniku II.

Artykuł 11

1.   Zabezpieczenie ustanowione stosownie do art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 powinno być zwolnione z chwilą wydania pozwoleń na wywóz oferentom, których oferty zostały przyjęte.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 obowiązek wywozu jest objęty zabezpieczeniem, którego wysokość jest równa różnicy między ceną interwencyjną obowiązującą w dniu przetargu a ceną ofertową i nigdy nie niższa od 25 EUR za tonę. Połowę tej kwoty wpłaca się z chwilą wydania pozwolenia, a pozostałą część przed odbiorem zboża.

Artykuł 12

Austriacka agencja interwencyjna powiadomi Komisję, drogą elektroniczną, najpóźniej w dwie godziny po wygaśnięciu terminu na złożenie ofert, o otrzymanych ofertach przetargowych. Powiadomienia dokonuje się zgodnie ze schematem zamieszczonym w załączniku III.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 191 z 31.07.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.05.2005, str. 10).

(3)  Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 770/96 (Dz.U. L 104 z 27.4.1996, str. 13).

(4)  Włącznie z Kosowem, według określenia zawartego w rezolucji 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

(5)  Dz.U. L 152 z 24.06.2000, str. 1.

(6)  Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz. U. L 123 z 27.04.2004, str. 50).


ZAŁĄCZNIK I

Powiadomienie o odmowie przyjęcia lub ewentualnym żądaniu wymiany partii w ramach stałego przetargu na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

(Rozporządzenie (WE) nr 1062/2005)

Nazwa oferenta, którego oferta została przyjęta:

Data przetargu:

Data odmowy przyjęcia partii przez oferenta, którego oferta została przyjęta:


Numer partii

Ilość w tonach

Adres silosu

Uzasadnienie odmowy przejęcia

 

 

 

PS (kg/hl)

% ziarna kiełkującego

% innych zanieczyszczeń (Schwarzbesatz)

% elementów niebędących podstawowymi zbożami o nienagannej jakości

Inne


ZAŁĄCZNIK II

Uwaga wspomniana w art. 10

:

w jęz. hiszpańskim

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1062/2005

:

w jęz. czeskim

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1062/2005

:

w jęz. duńskim

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1062/2005

:

w jęz. niemieckim

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1062/2005

:

w jęz. estońskim

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1062/2005

:

w jęz. greckim

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1062/2005

:

w jęz. angielskim

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1062/2005

:

w jęz. francuskim

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1062/2005

:

w jęz. włoskim

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1062/2005

:

w jęz. łotewskim

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1062/2005

:

w jęz. litewskim

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1062/2005

:

w jęz. węgierskim

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1062/2005/EK rendelet

:

w jęz. niderlandzkim

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1062/2005

:

w jęz. polskim

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1062/2005

:

w jęz. portugalskim

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1062/2005

:

w jęz. słowackim

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1062/2005

:

w jęz. słoweńskim

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1062/2005

:

w jęz. fińskim

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1062/2005

:

w jęz. szwedzkim

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1062/2005.


ZAŁĄCZNIK III

Formularz (1)

Stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

(Rozporządzenie (WE) nr 1062/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Kolejne numery oferentów

Numer partii

Ilość w

tonach

Cena oferowana

(w euro/tonę) (2)

Bonifikaty (+)

Potrącenia (–)

(w euro/tonę)

(dla pamięci)

Koszty handlowe (3)

(w euro/tonę)

Miejsce przeznaczenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Należy wysłać do DG AGRI (D.2).

(2)  Niniejsza cena zawiera bonifikaty lub potrącenia przypadające na partię objętą przetargiem.

(3)  Koszty handlowe odpowiadają kosztom usług i ubezpieczenia ponoszonym od chwili usunięcia z zapasów interwencyjnych, aż do etapu free on board (FOB) w porcie wywozu, z wyłączeniem kosztów związanych z transportem. Koszty podane do wiadomości są ustalane na podstawie średniej kosztów realnych odnotowanych przez agencję interwencyjną w półroczu poprzedzającym otwarcie okresu przetargowego i są wyrażone w euro na tonę.


7.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/36


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1063/2005

z dnia 6 lipca 2005 r.

otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2), określa procedury i warunki wprowadzenia do sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3002/92 (3) ustanawia wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i/lub przeznaczenia produktów z interwencji.

(3)

Ze względu na obecną sytuację na rynku uzasadnione jest ogłoszenie stałego przetargu na wywóz 180 000 ton pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej.

(4)

Należy ustalić szczególne zasady mające zapewnić właściwe wykonanie operacji i ich kontrolę. W tym celu należy przewidzieć system zabezpieczeń zapewniających przestrzeganie oczekiwanych celów, równocześnie unikając nadmiernych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. Należy więc wprowadzić derogacje do niektórych przepisów, a w szczególności do rozporządzenia (EWG) nr 2131/93;

(5)

By zapobiec ponownemu przywozowi, należy ograniczyć wywóz w ramach przetargu, otwartego niniejszym rozporządzeniem, do określonych państw trzecich;

(6)

Artykuł 7 ust. 2a rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 przewiduje możliwość zwrotu oferentowi, którego ofertę przyjęto, w pewnych granicach, kosztów najtańszego transportu między miejscem składowania i faktycznym miejscem wyjścia. Ze względu na położenie geograficzne Republiki Czeskiej przepis ten należy zastosować.

(7)

W celu modernizacji systemu administracji i zarządzania, niezbędnym jest dostarczanie informacji wymaganych przez Komisję, drogą elektroniczną.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Czeska agencja interwencyjna przystępuje do stałego przetargu na wywóz pszenicy zwyczajnej, znajdującej się w jej posiadaniu, zgodnie z warunkami określonymi rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

Artykuł 2

Przetarg obejmuje maksymalną ilość 180 000 ton pszenicy zwyczajnej do wywozu do krajów trzecich z wyjątkiem Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Lichtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (4) oraz Szwajcarii.

Artykuł 3

1.   Przy wywozach realizowanych z tytułu niniejszego rozporządzenia nie stosuje się żadnych refundacji, podatków eksportowych ani miesięcznych przyrostów.

2.   Artykułu 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 nie stosuje się.

3.   Na zasadzie odstępstwa od art. 16 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 cenę podaną w ofercie uważa się za cenę do zapłaty za wywóz, bez podwyżek miesięcznych.

4.   Zgodnie z art. 7 ust. 2a rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 oferentowi, którego ofertę przyjęto zwraca się koszty najtańszego transportu między miejscem składowania i faktycznym miejscem wyjścia, w granicach określonych w ogłoszeniu o przetargu.

Artykuł 4

1.   Pozwolenia na wywóz są ważne od daty wydania w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 do końca następującego po niej czwartego miesiąca.

2.   Ofertom złożonym w ramach przetargu otwartego niniejszym rozporządzeniem nie muszą towarzyszyć wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz, sporządzone w ramach art. 49 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (5).

Artykuł 5

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, termin zgłaszania ofert w pierwszym przetargu częściowym wygasa dnia 14 lipca 2005 r. o godz. 9.00 (czasu brukselskiego).

Termin zgłaszania ofert w następnych przetargach częściowych wygasa w każdy czwartek o godz. 9.00 (czasu brukselskiego), z wyjątkiem 21 lipca 2005 r., 4 sierpnia 2005 r., 18 sierpnia 2005 r., 1 września 2005 r., 3 listopada 2005 r., 29 grudnia 2005 r., 13 kwietnia 2006 r. i 25 maja 2006 r., w tygodniach, w których procedury przetargowe nie będą przeprowadzane.

Termin zgłaszania ofert w ostatnim przetargu częściowym wygasa w dniu 22 czerwca 2006 r. o godz. 9.00 (czasu brukselskiego).

2.   Oferty powinny być złożone w czeskiej agencji interwencyjnej, której adres jest następujący:

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tel.: (420) 222 871 667/403

Faks: (420) 222 296 806 404

Artykuł 6

Agencja interwencyjna, podmiot składujący i oferent, którego ofertę przyjęto, przystępują, na wniosek tego ostatniego, za wspólną zgodą, przed wywozem lub w chwili wywozu z magazynu zgodnie z wyborem oferenta, do pobrania próbek kontrolnych z częstotliwością co najmniej jednej próbki na 500 ton, i do ich analizy. Agencja interwencyjna może być reprezentowana przez pełnomocnika, pod warunkiem, że nie jest on samym podmiotem składującym.

Pobieranie próbek kontrolnych i ich analiza wykonywane są w terminie siedmiu dni roboczych od daty wniosku oferenta lub w terminie trzech dni roboczych, jeśli pobranie próbek następuje w chwili wywozu towaru z magazynu.

Wyniki analiz, w przypadku sporu, przekazuje się, drogą elektroniczną, Komisji.

Artykuł 7

1.   Oferent, którego ofertę przyjęto musi przyjąć partię taką jaka jest, jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość:

a)

wyższą od zgłoszonej w ogłoszeniu o przetargu;

b)

wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu, pozostając jednak w granicach odchylenia mogącego osiągnąć następujące wartości:

1 kilogram na hektolitr ciężaru właściwego, który jednak nie może być niższy niż 75 kilogramów na hektolitr,

jednego punktu procentowego w zakresie zawartości wilgoci,

pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa odpowiednio w punktach B.2 i B.4 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 824/2000 (6),

pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.5 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 824/2000, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu.

2.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu i wykazującą różnicę wychodzącą poza odchylenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), oferent, którego ofertę przyjęto może:

a)

albo przyjąć partię w takim stanie, w jakim jest,

b)

albo odmówić przyjęcia danej partii.

W przypadku wspomnianym w lit. b) pierwszego akapitu oferent, którego ofertę przyjęto zostaje zwolniony ze wszystkich zobowiązań w stosunku do danej partii, włącznie z zabezpieczeniem, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza figurującego w załączniku I.

3.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość niższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, oferent, którego ofertę przyjęto nie może przystąpić do odbioru danej partii. Zostaje on zwolniony ze wszystkich zobowiązań wobec danej partii, włącznie z zabezpieczeniami, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu, przy użyciu formularza figurującego w załączniku I, Komisji i agencji interwencyjnej.

Artykuł 8

W przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) oraz ust. 3, oferent, którego ofertę przyjęto może zażądać od agencji interwencyjnej dostarczenia innej partii pszenicy zwyczajnej o przewidzianej jakości, bez dodatkowych kosztów. W takim wypadku zabezpieczenie nie zostaje zwolnione. Zamiana partii powinna nastąpić w maksymalnym terminie trzech dni po żądaniu oferenta, którego ofertę przyjęto. Oferent informuje o tym bezzwłocznie Komisję przy użyciu formularza figurującego w załączniku I.

Jeśli w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc po dacie złożenia wniosku o wymianę przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w wyniku następujących po sobie wymianach, oferent, którego ofertę przyjęto nie otrzymał partii zastępczej o przewidywanej jakości, zostaje on zwolniony ze wszystkich swoich zobowiązań, włącznie z zabezpieczeniami, po bezzwłocznym poinformowaniu, przy użyciu formularza figurującego w załączniku I, Komisji i agencji interwencyjnej.

Artykuł 9

1.   Jeśli wyprowadzenie pszenicy zwyczajnej z magazynu następuje przed otrzymaniem wyników analiz przewidzianych w art. 6, ryzyko ponosi oferent, którego ofertę przyjęto, od chwili odbioru partii, bez uszczerbku dla możliwych dróg odwoławczych oferenta w stosunku do podmiotu składującego.

2.   Koszty związane z pobraniem próbek i analizami przewidzianymi w art. 6, poza tymi, o których mowa w art. 7 ust. 3, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przy ograniczeniu do jednej analizy na każde pięćset ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania. Koszty przesilosowania i ewentualnych dodatkowych analiz wymaganych przez oferenta, którego ofertę przyjęto obciążają tego ostatniego.

Artykuł 10

Na zasadzie odstępstwa od art. 12 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3002/92, dokumenty związane ze sprzedażą pszenicy zwyczajnej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności pozwolenie na wywóz, polecenie wycofania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 3002/92, deklaracja wywozowa i w razie potrzeby formularz T5, powinny zawierać uwagi figurujące w załączniku II.

Artykuł 11

1.   Zabezpieczenie ustanowione stosownie do art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 powinno być zwolnione z chwilą wydania pozwoleń na wywóz oferentom, których oferty zostały przyjęte.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 obowiązek wywozu jest objęty zabezpieczeniem, którego wysokość jest równa różnicy między ceną interwencyjną obowiązującą w dniu przetargu a ceną ofertową i nigdy nie niższa od 25 EUR za tonę. Połowę tej kwoty wpłaca się z chwilą wydania pozwolenia, a pozostałą część przed odbiorem zboża.

Artykuł 12

Czeska agencja interwencyjna powiadomi Komisję, drogą elektroniczną, najpóźniej w dwie godziny po wygaśnięciu terminu na złożenie ofert, o otrzymanych ofertach przetargowych. Powiadomienia dokonuje się zgodnie ze schematem zamieszczonym w załączniku III.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10).

(3)  Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 770/96 (Dz.U. L 104 z 27.4.1996, str. 13).

(4)  Włącznie z Kosowem, według określenia zawartego w rezolucji 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

(5)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

(6)  Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).


ZAŁĄCZNIK I

Powiadomienie o odmowie przyjęcia lub ewentualnym żądaniu wymiany partii w ramach stałego przetargu na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

(Rozporządzenie (WE) nr 1063/2005)

Nazwa oferenta, którego oferta została przyjęta:

Data przetargu:

Data odmowy przyjęcia partii przez oferenta, którego oferta została przyjęta:


Numer partii

Ilość w

tonach

Adres silosu

Uzasadnienie odmowy przejęcia

 

 

 

PS (kg/hl)

% ziarna kiełkującego

% innych zanieczyszczeń (Schwarzbesatz)

% elementów niebędących podstawowymi zbożami o nienagannej jakości

Inne


ZAŁĄCZNIK II

Uwaga wspomniana w art. 10

:

w jęz. hiszpańskim

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1063/2005

:

w jęz. czeskim

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1063/2005

:

w jęz. duńskim

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1063/2005

:

w jęz. niemieckim

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1063/2005

:

w jęz. estońskim

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1063/2005

:

w jęz. greckim

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1063/2005

:

w jęz. angielskim

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1063/2005

:

w jęz. francuskim

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1063/2005

:

w jęz. włoskim

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1063/2005

:

w jęz. łotewskim

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1063/2005

:

w jęz. litewskim

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1063/2005

:

w jęz. węgierskim

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1063/2005/EK rendelet

:

w jęz. niderlandzkim

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1063/2005

:

w jęz. polskim

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1063/2005

:

w jęz. portugalskim

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1063/2005

:

w jęz. słowackim

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1063/2005

:

w jęz. słoweńskim

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1063/2005

:

w jęz. fińskim

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1063/2005

:

w jęz. szwedzkim

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1063/2005.


ZAŁĄCZNIK III

Formularz (1)

Stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

(Rozporządzenie (WE) nr 1063/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Kolejne numery oferentów

Numer partii

Ilość w tonach

Cena oferowana

(w euro/tonę) (2)

Bonifikaty (+)

Potrącenia (–)

(w euro/tonę)

(dla pamięci)

Koszty handlowe (3)

(w euro/tonę)

Miejsce przeznaczenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Należy wysłać do DG AGRI (D.2).

(2)  Niniejsza cena zawiera bonifikaty lub potrącenia przypadające na partię objętą przetargiem.

(3)  Koszty handlowe odpowiadają kosztom usług i ubezpieczenia ponoszonym od chwili usunięcia z zapasów interwencyjnych, aż do etapu free on board (FOB) w porcie wywozu, z wyłączeniem kosztów związanych z transportem. Koszty podane do wiadomości są ustalane na podstawie średniej kosztów realnych odnotowanych przez agencję interwencyjną w półroczu poprzedzającym otwarcie okresu przetargowego i są wyrażone w euro na tonę.


7.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/42


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1064/2005

z dnia 6 lipca 2005 r.

otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2) określa procedury i warunki wprowadzenia do sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3002/92 (3) ustanawia wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i/lub przeznaczenia produktów z interwencji.

(3)

Ze względu na obecną sytuację na rynku uzasadnione jest ogłoszenie stałego przetargu na wywóz 150 000 ton pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej.

(4)

Należy ustalić szczególne zasady mające zapewnić właściwe wykonanie operacji i ich kontrolę. W tym celu należy przewidzieć system zabezpieczeń zapewniających przestrzeganie oczekiwanych celów, równocześnie unikając nadmiernych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. Należy więc wprowadzić derogacje do niektórych przepisów, a w szczególności do rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.

(5)

By zapobiec ponownemu przywozowi, należy ograniczyć wywóz w ramach przetargu, otwartego niniejszym rozporządzeniem, do określonych państw trzecich.

(6)

W celu modernizacji systemu administracji i zarządzania niezbędnym jest dostarczanie informacji, wymaganych przez Komisję, drogą elektroniczną.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Litewska agencja interwencyjna przystępuje do stałego przetargu na wywóz pszenicy zwyczajnej, znajdującej się w jej posiadaniu, zgodnie z warunkami określonymi rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

Artykuł 2

Przetarg obejmuje maksymalną ilość 150 000 ton pszenicy zwyczajnej do wywozu do krajów trzecich z wyjątkiem Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Lichtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (4) oraz Szwajcarii.

Artykuł 3

1.   Przy wywozach realizowanych z tytułu niniejszego rozporządzenia nie stosuje się żadnych refundacji, podatków eksportowych ani miesięcznych przyrostów.

2.   Artykułu 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 nie stosuje się.

3.   Na zasadzie odstępstwa od art. 16 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 cenę podaną w ofercie uważa się za cenę do zapłaty za wywóz, bez podwyżek miesięcznych.

Artykuł 4

1.   Pozwolenia na wywóz są ważne od daty wydania w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 do końca następującego po niej czwartego miesiąca.

2.   Ofertom złożonym w ramach przetargu otwartego niniejszym rozporządzeniem nie muszą towarzyszyć wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz, sporządzone w ramach art. 49 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (5).

Artykuł 5

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, termin zgłaszania ofert w pierwszym przetargu częściowym wygasa dnia 14 lipca 2005 r. o godz. 9.00 (czasu brukselskiego).

Termin zgłaszania ofert w następnych przetargach częściowych wygasa w każdy czwartek o godz. 9.00 (czasu brukselskiego), z wyjątkiem 21 lipca 2005 r., 4 sierpnia 2005 r., 18 sierpnia 2005 r., 1 września 2005 r., 3 listopada 2005 r., 29 grudnia 2005 r., 13 kwietnia 2006 r. i 25 maja 2006 r., w tygodniach, w których procedury przetargowe nie będą przeprowadzane.

Termin zgłaszania ofert w ostatnim przetargu częściowym wygasa w dniu 22 czerwca 2006 r. o godz. 9.00 (czasu brukselskiego).

2.   Oferty powinny być złożone w litewskiej agencji interwencyjnej, której adres jest następujący:

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,

Vilnius, Lithuania

Tel.: 370-5-2685049

Faks: 370-5-2685061

Artykuł 6

Agencja interwencyjna, podmiot składujący i oferent, którego ofertę przyjęto, przystępują, na wniosek tego ostatniego, za wspólną zgodą, przed wywozem lub w chwili wywozu z magazynu zgodnie z wyborem oferenta, do pobrania próbek kontrolnych z częstotliwością co najmniej jednej próbki na 500 ton, i do ich analizy. Agencja interwencyjna może być reprezentowana przez pełnomocnika, pod warunkiem, że nie jest on samym podmiotem składującym.

Pobieranie próbek kontrolnych i ich analiza wykonywane są w terminie siedmiu dni roboczych od daty wniosku oferenta lub w terminie trzech dni roboczych, jeśli pobranie próbek następuje w chwili wywozu towaru z magazynu.

Wyniki analiz, w przypadku sporu, przekazuje się, drogą elektroniczną, Komisji.

Artykuł 7

1.   Oferent, którego ofertę przyjęto musi przyjąć partię taką jaka jest, jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość:

a)

wyższą od zgłoszonej w ogłoszeniu o przetargu;

b)

wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu, pozostając jednak w granicach odchylenia mogącego osiągnąć następujące wartości:

1 kilogram na hektolitr ciężaru właściwego, który jednak nie może być niższy niż 75 kilogramów na hektolitr,

jednego punktu procentowego w zakresie zawartości wilgoci,

pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa odpowiednio w punktach B.2 i B.4 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 824/2000 (6),

pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.5 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 824/2000, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu.

2.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu i wykazującą różnicę wychodzącą poza odchylenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), oferent, którego ofertę przyjęto może:

a)

albo przyjąć partię w takim stanie, w jakim jest,

b)

albo odmówić przyjęcia danej partii.

W przypadku wspomnianym w lit. b) pierwszego akapitu oferent, którego ofertę przyjęto zostaje zwolniony ze wszystkich zobowiązań w stosunku do danej partii, włącznie z zabezpieczeniem, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza figurującego w załączniku I.

3.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość niższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, oferent, którego ofertę przyjęto nie może przystąpić do odbioru danej partii. Zostaje on zwolniony ze wszystkich zobowiązań wobec danej partii, włącznie z zabezpieczeniami, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu, przy użyciu formularza figurującego w załączniku I Komisji i agencji interwencyjnej.

Artykuł 8

W przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) oraz ust. 3, oferent, którego ofertę przyjęto może zażądać od agencji interwencyjnej dostarczenia innej partii pszenicy zwyczajnej o przewidzianej jakości, bez dodatkowych kosztów. W takim wypadku zabezpieczenie nie zostaje zwolnione. Zamiana partii powinna nastąpić w maksymalnym terminie trzech dni po żądaniu oferenta, którego ofertę przyjęto. Oferent informuje o tym bezzwłocznie Komisję przy użyciu formularza figurującego w załączniku I.

Jeśli w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc po dacie złożenia wniosku o wymianę przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w wyniku następujących po sobie wymianach, oferent, którego ofertę przyjęto nie otrzymał partii zastępczej o przewidywanej jakości, zostaje on zwolniony ze wszystkich swoich zobowiązań, włącznie z zabezpieczeniami, po bezzwłocznym poinformowaniu, przy użyciu formularza figurującego w załączniku I Komisji i agencji interwencyjnej.

Artykuł 9

1.   Jeśli wyprowadzenie pszenicy zwyczajnej z magazynu następuje przed otrzymaniem wyników analiz przewidzianych w art. 6, ryzyko ponosi oferent, którego ofertę przyjęto, od chwili odbioru partii, bez uszczerbku dla możliwych dróg odwoławczych oferenta w stosunku do podmiotu składującego.

2.   Koszty związane z pobraniem próbek i analizami przewidzianymi w art. 6, poza tymi, o których mowa w art. 7 ust. 3, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przy ograniczeniu do jednej analizy na każde pięćset ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania. Koszty przesilosowania i ewentualnych dodatkowych analiz wymaganych przez oferenta, którego ofertę przyjęto obciążają tego ostatniego.

Artykuł 10

Na zasadzie odstępstwa od art. 12 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3002/92, dokumenty związane ze sprzedażą pszenicy zwyczajnej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności pozwolenie na wywóz, polecenie wycofania, o którym mowa w art. 3 ust.1 lit.b) rozporządzenia (EWG) nr 3002/92, deklaracja wywozowa i w razie potrzeby formularz T5, powinny zawierać uwagi figurujące w załączniku II.

Artykuł 11

1.   Zabezpieczenie ustanowione stosownie do art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 powinno być zwolnione z chwilą wydania pozwoleń na wywóz oferentom, których oferty zostały przyjęte.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 obowiązek wywozu jest objęty zabezpieczeniem, którego wysokość jest równa różnicy między ceną interwencyjną obowiązującą w dniu przetargu a ceną ofertową i nigdy nie niższa od 25 EUR za tonę. Połowę tej kwoty wpłaca się z chwilą wydania pozwolenia, a pozostałą część przed odbiorem zboża.

Artykuł 12

Litewska agencja interwencyjna powiadomi, Komisję, drogą elektroniczną, najpóźniej w dwie godziny po wygaśnięciu terminu na złożenie ofert, o otrzymanych ofertach przetargowych. Powiadomienia dokonuje się zgodnie ze schematem zamieszczonym w załączniku III.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10).

(3)  Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 770/96 (Dz.U. L 104 z 27.4.1996, str. 13).

(4)  Włącznie z Kosowem, według określenia zawartego w rezolucji 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

(5)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

(6)  Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).


ZAŁĄCZNIK I

Powiadomienie o odmowie przyjęcia lub ewentualnym żądaniu wymiany partii w ramach stałego przetargu na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej

(Rozporządzenie (WE) nr 1064/2005)

Nazwa oferenta, którego oferta została przyjęta:

Data przetargu:

Data odmowy przyjęcia partii przez oferenta, którego oferta została przyjęta:


Numer partii

Ilość w

tonach

Adres silosu

Uzasadnienie odmowy przejęcia

 

 

 

PS (kg/hl)

% ziarna kiełkującego

% innych zanieczyszczeń (Schwarzbesatz)

% elementów niebędących podstawowymi zbożami o nienagannej jakości

Inne


ZAŁĄCZNIK II

Uwaga wspomniana w art. 10

:

w jęz. hiszpańskim

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1064/2005

:

w jęz. czeskim

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1064/2005

:

w jęz. duńskim

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1064/2005

:

w jęz. niemieckim

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1064/2005

:

w jęz. estońskim

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1064/2005

:

w jęz. greckim

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1064/2005

:

w jęz. angielskim

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1064/2005

:

w jęz. francuskim

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1064/2005

:

w jęz. włoskim

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1064/2005

:

w jęz. łotewskim

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1064/2005

:

w jęz. litewskim

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1064/2005

:

w jęz. węgierskim

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1064/2005/EK rendelet

:

w jęz. niderlandzkim

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1064/2005

:

w jęz. polskim

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1064/2005

:

w jęz. portugalskim

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1064/2005

:

w jęz. słowackim

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1064/2005

:

w jęz. słoweńskim

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1064/2005

:

w jęz. fińskim

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1064/2005

:

w jęz. szwedzkim

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1064/2005.


ZAŁĄCZNIK III

Formularz (1)

Stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej

(Rozporządzenie (WE) nr 1064/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Kolejne numery oferentów

Numer partii

Ilość w

tonach

Cena oferowana

(w euro/tonę) (2)

Bonifikaty (+)

Potrącenia (–)

(w euro/tonę)

(dla pamięci)

Koszty handlowe (3)

(w euro/tonę)

Miejsce przeznaczenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Należy wysłać do DG AGRI (D.2).

(2)  Niniejsza cena zawiera bonifikaty lub potrącenia przypadające na partię objętą przetargiem.

(3)  Koszty handlowe odpowiadają kosztom usług i ubezpieczenia ponoszonym od chwili usunięcia z zapasów interwencyjnych, aż do etapu free on board (FOB) w porcie wywozu, z wyłączeniem kosztów związanych z transportem. Koszty podane do wiadomości są ustalane na podstawie średniej kosztów realnych odnotowanych przez agencję interwencyjną w półroczu poprzedzającym otwarcie okresu przetargowego i są wyrażone w euro na tonę.


7.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/48


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1065/2005

z dnia 6 lipca 2005 r.

otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2) określa procedury i warunki wprowadzenia do sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3002/92 (3) ustanawia wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i/lub przeznaczenia produktów z interwencji.

(3)

Ze względu na obecną sytuację na rynku uzasadnione jest ogłoszenie stałego przetargu na wywóz 300 000 ton jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej.

(4)

Należy ustalić szczególne zasady mające zapewnić właściwe wykonanie operacji i ich kontrolę. W tym celu należy przewidzieć system zabezpieczeń zapewniających przestrzeganie oczekiwanych celów, równocześnie unikając nadmiernych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. Należy więc wprowadzić derogacje do niektórych przepisów, a w szczególności do rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.

(5)

By zapobiec ponownemu przywozowi, należy ograniczyć wywóz w ramach przetargu, otwartego niniejszym rozporządzeniem, do określonych państw trzecich.

(6)

W celu modernizacji systemu administracji i zarządzania niezbędnym jest dostarczanie informacji, wymaganych przez Komisję, drogą elektroniczną.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niemiecka agencja interwencyjna przystępuje do stałego przetargu na wywóz jęczmienia, znajdującego się w jej posiadaniu, zgodnie z warunkami określonymi rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

Artykuł 2

Przetarg obejmuje maksymalną ilość 300 000 ton jęczmienia do wywozu do krajów trzecich z wyjątkiem Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Kanady, Lichtensteinu, Meksyku, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (4), Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Szwajcarii.

Artykuł 3

1.   Przy wywozach realizowanych z tytułu niniejszego rozporządzenia nie stosuje się żadnych refundacji, podatków eksportowych ani miesięcznych przyrostów.

2.   Artykułu 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 nie stosuje się.

3.   Na zasadzie odstępstwa od art. 16 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 cenę podaną w ofercie uważa się za cenę do zapłaty za wywóz, bez podwyżek miesięcznych.

Artykuł 4

1.   Pozwolenia na wywóz są ważne od daty wydania w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 do końca następującego po niej czwartego miesiąca.

2.   Ofertom złożonym w ramach przetargu otwartego niniejszym rozporządzeniem nie muszą towarzyszyć wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz, sporządzone w ramach art. 49 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (5).

Artykuł 5

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, termin zgłaszania ofert w pierwszym przetargu częściowym wygasa dnia 14 lipca 2005 r. o godz. 9.00 (czasu brukselskiego).

Termin zgłaszania ofert w następnych przetargach częściowych wygasa w każdy czwartek o godz. 9.00 (czasu brukselskiego), z wyjątkiem 21 lipca 2005 r., 4 sierpnia 2005 r., 18 sierpnia 2005 r., 1 września 2005 r., 3 listopada 2005 r., 29 grudnia 2005 r., 13 kwietnia 2006 r. i 25 maja 2006 r., 15 czerwca 2006 r., w tygodniach, w których procedury przetargowe nie będą przeprowadzane.

Termin zgłaszania ofert w ostatnim przetargu częściowym wygasa w dniu 22 czerwca 2006 r. o godz. 9.00 (czasu brukselskiego).

2.   Oferty powinny być złożone w niemieckiej agencji interwencyjnej, która posiada następujący adres:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Faks:

(49-228) 68 45 39 85

(49-228) 68 45 32 76

Artykuł 6

Agencja interwencyjna, podmiot składujący i oferent, którego ofertę przyjęto, przystępują, na wniosek tego ostatniego, za wspólną zgodą, przed wywozem lub w chwili wywozu z magazynu zgodnie z wyborem oferenta, do pobrania próbek kontrolnych z częstotliwością co najmniej jednej próbki na 500 ton, i do ich analizy. Agencja interwencyjna może być reprezentowana przez pełnomocnika, pod warunkiem, że nie jest on samym podmiotem składującym.

Pobieranie próbek kontrolnych i ich analiza wykonywane są w terminie siedmiu dni roboczych od daty wniosku oferenta lub w terminie trzech dni roboczych, jeśli pobranie próbek następuje w chwili wywozu towaru z magazynu.

Wyniki analiz, w przypadku sporu, przekazuje się, drogą elektroniczną, Komisji.

Artykuł 7

1.   Oferent, którego ofertę przyjęto musi przyjąć partię taką jaka jest, jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość:

a)

wyższą od zgłoszonej w ogłoszeniu o przetargu;

b)

wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu, pozostając jednak w granicach odchylenia mogącego osiągnąć następujące wartości:

1 kilogram na hektolitr ciężaru właściwego, który jednak nie może być niższy niż 64 kilogramów na hektolitr,

jednego punktu procentowego w zakresie zawartości wilgoci,

pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa odpowiednio w punktach B.2 i B.4 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 824/2000 (6),

pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.5 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 824/2000, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu.

2.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu i wykazującą różnicę wychodzącą poza odchylenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), oferent, którego ofertę przyjęto może:

a)

albo przyjąć partię w takim stanie, w jakim jest,

b)

albo odmówić przyjęcia danej partii.

W przypadku wspomnianym w lit. b) pierwszego akapitu oferent, którego ofertę przyjęto zostaje zwolniony ze wszystkich zobowiązań w stosunku do danej partii, włącznie z zabezpieczeniem, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza figurującego w załączniku I.

3.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość niższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, oferent, którego ofertę przyjęto nie może przystąpić do odbioru danej partii. Zostaje on zwolniony ze wszystkich zobowiązań wobec danej partii, włącznie z zabezpieczeniami, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu, przy użyciu formularza figurującego w załączniku I Komisji i agencji interwencyjnej.

Artykuł 8

W przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) oraz ust. 3, oferent, którego ofertę przyjęto może zażądać od agencji interwencyjnej dostarczenia innej partii jęczmienia o przewidzianej jakości, bez dodatkowych kosztów. W takim wypadku zabezpieczenie nie zostaje zwolnione. Zamiana partii powinna nastąpić w maksymalnym terminie trzech dni po żądaniu oferenta, którego ofertę przyjęto. Oferent informuje o tym bezzwłocznie Komisję przy użyciu formularza figurującego w załączniku I.

Jeśli w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc po dacie złożenia wniosku o wymianę przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w wyniku następujących po sobie wymianach, oferent, którego ofertę przyjęto nie otrzymał partii zastępczej o przewidywanej jakości, zostaje on zwolniony ze wszystkich swoich zobowiązań, włącznie z zabezpieczeniami, po bezzwłocznym poinformowaniu, przy użyciu formularza figurującego w załączniku I Komisji i agencji interwencyjnej.

Artykuł 9

1.   Jeśli wyprowadzenie jęczmienia z magazynu następuje przed otrzymaniem wyników analiz przewidzianych w art. 6, ryzyko ponosi oferent, którego ofertę przyjęto, od chwili odbioru partii, bez uszczerbku dla możliwych dróg odwoławczych oferenta w stosunku do podmiotu składującego.

2.   Koszty związane z pobraniem próbek i analizami przewidzianymi w art. 6, poza tymi, o których mowa w art. 7 ust. 3, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przy ograniczeniu do jednej analizy na każde pięćset ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania. Koszty przesilosowania i ewentualnych dodatkowych analiz wymaganych przez oferenta, którego ofertę przyjęto obciążają tego ostatniego.

Artykuł 10

Na zasadzie odstępstwa od art. 12 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3002/92, dokumenty związane ze sprzedażą jęczmienia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności pozwolenie na wywóz, polecenie wycofania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 3002/92, deklaracja wywozowa i w razie potrzeby formularz T5, powinny zawierać uwagi figurujące w załączniku II.

Artykuł 11

1.   Zabezpieczenie ustanowione stosownie do art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 powinno być zwolnione z chwilą wydania pozwoleń na wywóz oferentom, których oferty zostały przyjęte.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 obowiązek wywozu jest objęty zabezpieczeniem, którego wysokość jest równa różnicy między ceną interwencyjną obowiązującą w dniu przetargu a ceną ofertową i nigdy nie niższa od 25 EUR za tonę. Połowę tej kwoty wpłaca się z chwilą wydania pozwolenia, a pozostałą część przed odbiorem zboża.

Artykuł 12

Niemiecka agencja interwencyjna powiadomi Komisję, drogą elektroniczną, najpóźniej w dwie godziny po wygaśnięciu terminu na złożenie ofert, o otrzymanych ofertach przetargowych. Powiadomienia dokonuje się zgodnie ze schematem zamieszczonym w załączniku III.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10).

(3)  Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 770/96 (Dz.U. L 104 z 27.4.1996, str. 13).

(4)  Włącznie z Kosowem, według określenia zawartego w rezolucji 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

(5)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

(6)  Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).


ZAŁĄCZNIK I

Powiadomienie o odmowie przyjęcia lub ewentualnym żądaniu wymiany partii w ramach stałego przetargu na wywóz jęczmienia znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

(Rozporządzenie (WE) nr 1065/2005)

Nazwa oferenta, którego oferta została przyjęta:

Data przetargu:

Data odmowy przyjęcia partii przez oferenta, którego oferta została przyjęta:


Numer partii

Ilość w

tonach

Adres silosu

Uzasadnienie odmowy przejęcia

 

 

 

PS (kg/hl)

% ziarna kiełkującego

% innych zanieczyszczeń (Schwarzbesatz)

% elementów niebędących podstawowymi zbożami o nienagannej jakości

Inne


ZAŁĄCZNIK II

Uwaga wspomniana w art. 10

:

w jęz. hiszpańskim

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1065/2005

:

w jęz. czeskim

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1065/2005

:

w jęz. duńskim

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1065/2005

:

w jęz. niemieckim

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1065/2005

:

w jęz. estońskim

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1065/2005

:

w jęz. greckim

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1065/2005

:

w jęz. angielskim

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1065/2005

:

w jęz. francuskim

:

Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1065/2005

:

w jęz. włoskim

:

Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1065/2005

:

w jęz. łotewskim

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1065/2005

:

w jęz. litewskim

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1065/2005

:

w jęz. węgierskim

:

Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 1065/2005/EK rendelet

:

w jęz. holenderskim

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1065/2005

:

w jęz. polskim

:

Jęczmień interwencyjny nie dający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1065/2005

:

w jęz. portugalskim

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1065/2005

:

w jęz. słowackim

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1065/2005

:

w jęz. słoweńskim

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1065/2005

:

w jęz. fińskim

:

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1065/2005

:

w jęz. szwedzkim

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1065/2005.


ZAŁĄCZNIK III

Formularz (1)

Stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

(Rozporządzenie (WE) nr 1065/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Kolejne numery oferentów

Numer partii

Ilość w

tonach

Cena oferowana

(w euro/tonę) (2)

Bonifikaty (+)

Potrącenia (–)

(w euro/tonę)

(dla pamięci)

Koszty handlowe (3)

(w euro/tonę)

Miejsce przeznaczenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Należy wysłać do DG AGRI (D.2).

(2)  Niniejsza cena zawiera bonifikaty lub potrącenia przypadające na partię objętą przetargiem.

(3)  Koszty handlowe odpowiadają kosztom usług i ubezpieczenia ponoszonym od chwili usunięcia z zapasów interwencyjnych, aż do etapu free on board (FOB) w porcie wywozu, z wyłączeniem kosztów związanych z transportem. Koszty podane do wiadomości są ustalane na podstawie średniej kosztów realnych odnotowanych przez agencję interwencyjną w półroczu poprzedzającym otwarcie okresu przetargowego i są wyrażone w euro na tonę.


7.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/54


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1066/2005

z dnia 6 lipca 2005 r.

otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2), określa procedury i warunki wprowadzenia do sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3002/92 (3) ustanawia wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i/lub przeznaczenia produktów z interwencji.

(3)

Ze względu na obecną sytuację na rynku uzasadnione jest ogłoszenie stałego przetargu na wywóz 500 000 ton pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej.

(4)

Należy ustalić szczególne zasady mające zapewnić właściwe wykonanie operacji i ich kontrolę. W tym celu należy przewidzieć system zabezpieczeń zapewniających przestrzeganie oczekiwanych celów, równocześnie unikając nadmiernych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. Należy więc wprowadzić derogacje do niektórych przepisów, a w szczególności do rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.

(5)

By zapobiec ponownemu przywozowi, należy ograniczyć wywóz w ramach przetargu, otwartego niniejszym rozporządzeniem, do określonych państw trzecich.

(6)

Artykuł 7 ust. 2a rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 przewiduje możliwość zwrotu oferentowi, którego ofertę przyjęto, w pewnych granicach, kosztów najtańszego transportu między miejscem składowania i faktycznym miejscem wyjścia. Ze względu na położenie geograficzne Węgier przepis ten należy zastosować.

(7)

W celu modernizacji systemu administracji i zarządzania, niezbędnym jest dostarczanie informacji wymaganych przez Komisję, drogą elektroniczną.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Węgierska agencja interwencyjna przystępuje do stałego przetargu na wywóz pszenicy zwyczajnej, znajdującej się w jej posiadaniu, zgodnie z warunkami określonymi rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

Artykuł 2

Przetarg obejmuje maksymalną ilość 500 000 ton pszenicy zwyczajnej do wywozu do krajów trzecich z wyjątkiem Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Lichtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (4) oraz Szwajcarii.

Artykuł 3

1.   Przy wywozach realizowanych z tytułu niniejszego rozporządzenia nie stosuje się żadnych refundacji, podatków eksportowych ani miesięcznych przyrostów.

2.   Artykułu 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 nie stosuje się.

3.   Na zasadzie odstępstwa od art. 16 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 cenę podaną w ofercie uważa się za cenę do zapłaty za wywóz, bez podwyżek miesięcznych.

4.   Zgodnie z art. 7 ust. 2a rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 oferentowi, którego ofertę przyjęto zwraca się koszty najtańszego transportu między miejscem składowania i faktycznym miejscem wyjścia, w granicach określonych w ogłoszeniu o przetargu.

Artykuł 4

1.   Pozwolenia na wywóz są ważne od daty wydania w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 do końca następującego po niej czwartego miesiąca.

2.   Ofertom złożonym w ramach przetargu otwartego niniejszym rozporządzeniem nie muszą towarzyszyć wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz, sporządzone w ramach art. 49 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (5).

Artykuł 5

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, termin zgłaszania ofert w pierwszym przetargu częściowym wygasa dnia 14 lipca 2005 r. o godz. 9.00 (czasu brukselskiego).

Termin zgłaszania ofert w następnych przetargach częściowych wygasa w każdy czwartek o godz. 9.00 (czasu brukselskiego), z wyjątkiem 21 lipca 2005 r., 4 sierpnia 2005 r., 18 sierpnia 2005 r., 1 września 2005 r., 3 listopada 2005 r., 29 grudnia 2005 r., 13 kwietnia 2006 r. i 25 maja 2006 r., w tygodniach, w których procedury przetargowe nie będą przeprowadzane.

Termin zgłaszania ofert w ostatnim przetargu częściowym wygasa w dniu 22 czerwca 2006 r. o godz. 9.00 (czasu brukselskiego).

2.   Oferty powinny być złożone w węgierskiej agencji interwencyjnej, której adres jest następujący:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest 62

Pf 867

Tel.: (36) 1-219 62 60

Faks: (36) 1-219 62 59

Artykuł 6

Agencja interwencyjna, podmiot składujący i oferent, którego ofertę przyjęto, przystępują, na wniosek tego ostatniego, za wspólną zgodą, przed wywozem lub w chwili wywozu z magazynu zgodnie z wyborem oferenta, do pobrania próbek kontrolnych z częstotliwością co najmniej jednej próbki na 500 ton, i do ich analizy. Agencja interwencyjna może być reprezentowana przez pełnomocnika, pod warunkiem, że nie jest on samym podmiotem składującym.

Pobieranie próbek kontrolnych i ich analiza wykonywane są w terminie siedmiu dni roboczych od daty wniosku oferenta lub w terminie trzech dni roboczych, jeśli pobranie próbek następuje w chwili wywozu towaru z magazynu.

Wyniki analiz, w przypadku sporu, przekazuje się, drogą elektroniczną, Komisji.

Artykuł 7

1.   Oferent, którego ofertę przyjęto musi przyjąć partię taką jaka jest, jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość:

a)

wyższą od zgłoszonej w ogłoszeniu o przetargu;

b)

wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu, pozostając jednak w granicach odchylenia mogącego osiągnąć następujące wartości:

1 kilogram na hektolitr ciężaru właściwego, który jednak nie może być niższy niż 75 kilogramów na hektolitr,

jednego punktu procentowego w zakresie zawartości wilgoci,

pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa odpowiednio w punktach B.2 i B.4 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 824/2000 (6),

pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.5 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 824/2000, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu.

2.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu i wykazującą różnicę wychodzącą poza odchylenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), oferent, którego ofertę przyjęto może:

a)

albo przyjąć partię w takim stanie, w jakim jest,

b)

albo odmówić przyjęcia danej partii.

W przypadku wspomnianym w lit. b) pierwszego akapitu oferent, którego ofertę przyjęto zostaje zwolniony ze wszystkich zobowiązań w stosunku do danej partii, włącznie z zabezpieczeniem, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza figurującego w załączniku I.

3.   Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość niższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, oferent, którego ofertę przyjęto nie może przystąpić do odbioru danej partii. Zostaje on zwolniony ze wszystkich zobowiązań wobec danej partii, włącznie z zabezpieczeniami, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu, przy użyciu formularza figurującego w załączniku I, Komisji i agencji interwencyjnej.

Artykuł 8

W przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) oraz ust. 3, oferent, którego ofertę przyjęto może zażądać od agencji interwencyjnej dostarczenia innej partii pszenicy zwyczajnej o przewidzianej jakości, bez dodatkowych kosztów. W takim wypadku zabezpieczenie nie zostaje zwolnione. Zamiana partii powinna nastąpić w maksymalnym terminie trzech dni po żądaniu oferenta, którego ofertę przyjęto. Oferent informuje o tym bezzwłocznie Komisję przy użyciu formularza figurującego w załączniku I.

Jeśli w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc po dacie złożenia wniosku o wymianę przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w wyniku następujących po sobie wymianach, oferent, którego ofertę przyjęto nie otrzymał partii zastępczej o przewidywanej jakości, zostaje on zwolniony ze wszystkich swoich zobowiązań, włącznie z zabezpieczeniami, po bezzwłocznym poinformowaniu, przy użyciu formularza figurującego w załączniku I, Komisji i agencji interwencyjnej.

Artykuł 9

1.   Jeśli wyprowadzenie pszenicy zwyczajnej z magazynu następuje przed otrzymaniem wyników analiz przewidzianych w art. 6, ryzyko ponosi oferent, którego ofertę przyjęto, od chwili odbioru partii, bez uszczerbku dla możliwych dróg odwoławczych oferenta w stosunku do podmiotu składującego.

2.   Koszty związane z pobraniem próbek i analizami przewidzianymi w art. 6, poza tymi, o których mowa w art. 7 ust. 3, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przy ograniczeniu do jednej analizy na każde pięćset ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania. Koszty przesilosowania i ewentualnych dodatkowych analiz wymaganych przez oferenta, którego ofertę przyjęto obciążają tego ostatniego.

Artykuł 10

Na zasadzie odstępstwa od art. 12 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3002/92, dokumenty związane ze sprzedażą pszenicy zwyczajnej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności pozwolenie na wywóz, polecenie wycofania, o którym mowa w art. 3 ust.1 lit.b) rozporządzenia (EWG) nr 3002/92, deklaracja wywozowa i w razie potrzeby formularz T5, powinny zawierać uwagi figurujące w załączniku II.

Artykuł 11

1.   Zabezpieczenie ustanowione stosownie do art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 powinno być zwolnione z chwilą wydania pozwoleń na wywóz oferentom, których oferty zostały przyjęte.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 obowiązek wywozu jest objęty zabezpieczeniem, którego wysokość jest równa różnicy między ceną interwencyjną obowiązującą w dniu przetargu a ceną ofertową i nigdy nie niższa od 25 EUR za tonę. Połowę tej kwoty wpłaca się z chwilą wydania pozwolenia, a pozostałą część przed odbiorem zboża.

Artykuł 12

Węgierska agencja interwencyjna powiadomi Komisję, drogą elektroniczną, najpóźniej w dwie godziny po wygaśnięciu terminu na złożenie ofert, o otrzymanych ofertach przetargowych. Powiadomienia dokonuje się zgodnie ze schematem zamieszczonym w załączniku III.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 191 z 31.07.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz. U. L 126 z 19.05.2005, str. 10).

(3)  Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 770/96 (Dz. U. L 104 z 27.4.1996, str. 13).

(4)  Włącznie z Kosowem, według określenia zawartego w rezolucji 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

(5)  Dz.U. L 152 z 24.06.2000, str. 1.

(6)  Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.04.2004, str. 50).


ZAŁĄCZNIK I

Powiadomienie o odmowie przyjęcia lub ewentualnym żądaniu wymiany partii w ramach stałego przetargu na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

(Rozporządzenie (WE) nr 1066/2005)

Nazwa oferenta, którego oferta została przyjęta:

Data przetargu:

Data odmowy przyjęcia partii przez oferenta, którego oferta została przyjęta:


Numer partii

Ilość w

tonach

Adres silosu

Uzasadnienie odmowy przejęcia

 

 

 

PS (kg/hl)

% ziarna kiełkującego

% innych zanieczyszczeń (Schwarzbesatz)

% elementów niebędących podstawowymi zbożami o nienagannej jakości

Inne


ZAŁĄCZNIK II

Uwaga wspomniana w art. 10

:

w jęz. hiszpańskim

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1066/2005

:

w jęz. czeskim

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1066/2005

:

w jęz. duńskim

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1066/2005

:

w jęz. niemieckim

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1066/2005

:

w jęz. estońskim

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1066/2005

:

w jęz. greckim

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1066/2005

:

w jęz. angielskim

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1066/2005

:

w jęz. francuskim

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1066/2005

:

w jęz. włoskim

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1066/2005

:

w jęz. łotewskim

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1066/2005

:

w jęz. litewskim

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1066/2005

:

w jęz. węgierskim

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1066/2005/EK rendelet

:

w jęz. niderlandzkim

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1066/2005

:

w jęz. polskim

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1066/2005

:

w jęz. portugalskim

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1066/2005

:

w jęz. słowackim

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1066/2005

:

w jęz. słoweńskim

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1066/2005

:

w jęz. fińskim

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1066/2005

:

w jęz. szwedzkim

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1066/2005.


ZAŁĄCZNIK III

Formularz (1)

Stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

(Rozporządzenie (WE) nr 1066/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Kolejne numery oferentów

Numer partii

Ilość w tonach

Cena oferowana

(w euro/tonę) (2)

Bonifikaty (+)

Potrącenia (–)

(w euro/tonę)

(dla pamięci)

Koszty handlowe (3)

(w euro/tonę)

Miejsce przeznaczenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Należy wysłać do DG AGRI (D.2).

(2)  Niniejsza cena zawiera bonifikaty lub potrącenia przypadające na partię objętą przetargiem.

(3)  Koszty handlowe odpowiadają kosztom usług i ubezpieczenia ponoszonym od chwili usunięcia z zapasów interwencyjnych, aż do etapu free on board (FOB) w porcie wywozu, z wyłączeniem kosztów związanych z transportem. Koszty podane do wiadomości są ustalane na podstawie średniej kosztów realnych odnotowanych przez agencję interwencyjną w półroczu poprzedzającym otwarcie okresu przetargowego i są wyrażone w euro na tonę.


7.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/60


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1067/2005

z dnia 6 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 27 ust. 4 i art. 41,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 562/2000 (2) ustanawia wykaz produktów kwalifikujących się do skupu interwencyjnego. Załącznik VI do tego rozporządzenia zawiera adresy agencji interwencyjnych. W związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. informacje dotyczące tych Państw Członkowskich powinny zostać dodane do tych załączników.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 562/2000.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 562/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1)

załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

2)

załącznik VI zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1899/2004 (Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 67).

(2)  Dz.U. L 68 z 16.3.2000, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1592/2001 (Dz.U. L 210 z 3.8.2001, str. 18).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK II

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcases, half-carcases:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot:

Kategoria A, luokka R2

Kategoria A, luokka R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK VI

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných orgánov — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

Belgique/België

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

Česká republika

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká Republika

Telefon: +420 222 871 855

Fax: +420 222 871 680

Danmark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. +45 33 95 80 00

Fax +45 33 95 80 34

Deutschland

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

DK-1780 København V

Tel.: (+49 228) 68 45-37 04/37 50

Fax: (+49 228) 68 45-39 85/32 76

Eesti

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt. 3

51009 Tartu

Tel: +372-7371 200

Faks: +372-7371 201

Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ: +30-210-2284180

Φαξ: +30-210-2281479

España

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 3 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

France

Ofival

80, avenue des Terroirs de France

F-75607 Paris Cedex 12

Téléphone (33) 144 68 50 00

Télécopieur (33) 144 68 52 33

Ireland

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

Italia

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. (39-06) 449 49 91

Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

Κύπρος

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ.: 00-357-22557777

Φαξ: 00-357-22557755

Latvia

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga Latvija

Tālr. +371 7027542

Fakss +3717027120

Lietuva

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12

LT-01122 Vilnius

Tel. (+370 5) 268 50 50

Faks. (+370 5) 268 50 61

Luxembourg

Service d'économie rurale, section »cheptel et viande”

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Téléphone (352) 47 84 43

Hungary

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1054 Budapest, Alkotmány u. 29.

Postacím: H-1385, Budapest 62., Pf. 867

Telefon: (+36-1) 219-4576

Fax: (+36-1) 219-8905

Malta

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel.: (+356) 22952000, 22952222

Fax: (+356) 22952212

Nederland

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

Österreich

AMA-Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel.: (43-1) 33 15 12 18

Fax: (43-1) 33 15 4624

Poland

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Mięsa

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. +48 22 661 71 09

Fax +48 22 661 77 56

Portugal

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4 6.o E

P-1600 Lisboa

Tel.: (351) 217 51 85 00

Fax: (351) 217 51 86 15

Slovenia

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421-2-59266397

Fax: +421-2-52965033

Suomi/Finland

Maa- ja metsätalousministeriö

Interventioyksikkö

PL 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, 00100 Helsinki)

Puhelin (358-9) 16 001

Faksi (358-9) 1605 2202

Sverige

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture,

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96”


7.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/65


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1068/2005

z dnia 6 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1784/2003 nie przewiduje interwencji w odniesieniu do żyta od roku gospodarczego 2004/2005. W celu uwzględnienia nowo zaistniałej sytuacji należy dostosować rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2000 (2).

(2)

W przypadku zbóż takich jak pszenica zwyczajna i pszenica durum minimalne wymogi jakościowe ustalone zostały w odniesieniu do spożycia przez ludzi i muszą odpowiadać normom sanitarnym ustalonym w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiającym procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (3). Pozostałe zboża są głównie przeznaczone na paszę dla zwierząt i muszą być zgodne z przepisami dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (4). Należy ustanowić stosowanie tych norm podczas przejmowania produktów, o których mowa w ramach niniejszego systemu interwencji.

(3)

Od dnia 1 lipca 2006 r. niektóre z tych norm są stosowane podczas pierwszego przetworzenia produktów. W celu zagwarantowania, by zboża przejęte przed tą datą były wprowadzane na rynek w najlepszych warunkach w chwili ich dostarczenia następującego po wycofaniu z systemu interwencji, należy zapewnić by od roku gospodarczego 2005/2006 produkty oferowane do interwencji były zgodne z wymogami narzuconymi przez te normy.

(4)

Możliwości powstawania mikotoksyn wydają się być powiązane ze szczególnymi warunkami określonymi głównie na podstawie warunków klimatycznych stwierdzonych w trakcie rozwoju, przede wszystkim podczas kwitnienia zbóż.

(5)

Ryzyko związane z przekroczeniem najwyższych dopuszczalnych progów zanieczyszczeń jest określane przez agencje interwencyjne na podstawie informacji dostarczonych przez wnioskodawców i ich własnych kryteriów analizy. W celu ograniczenia kosztów finansowych uzasadniony jest więc wymóg przeprowadzania analiz, na odpowiedzialność agencji interwencyjnych, przed przejęciem produktów, jedynie na podstawie analizy ryzyka umożliwiającej zapewnienie jakości produktów w momencie objęcia skupem interwencyjnym.

(6)

W art. 2 i 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3492/90 z dnia 27 listopada 1990 r. ustanawiającego czynniki, które należy uwzględnić w rocznych sprawozdaniach finansowych w odniesieniu do finansowania środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach publicznych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (5) określone są zasady dotyczące ponoszenia odpowiedzialności. Wymienione artykuły przede wszystkim stanowią, że Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki w celu zapewnienia właściwej konserwacji produktów, które były przedmiotem interwencji wspólnotowych oraz że ilości, których jakość uległa obniżeniu z uwagi na fizyczne warunki przechowywania lub ze względu na przedłużoną konserwacj, zapisuje się w sprawozdaniach jako usunięte z zapasów interwencyjnych w dniu, w którym stwierdzono obniżenie jakości. Artykuły te stanowią również, że dany produkt uważa się za niepełnowartościowy, gdy nie spełnia już wymogów jakości obowiązujących w momencie jego skupu. W związku z powyższym jedynie takie obniżenie jakości, które ustanowione jest tymi przepisami może być pokryte z budżetu Wspólnoty. Jeżeli decyzja podjęta przez Państwo Członkowskie w momencie zakupu produktu jest niewłaściwa pod kątem analizy ryzyka wymaganej zgodnie z tymi zasadami, Państwo to ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy następnie okaże się, że produkt nie spełnia minimalnych wymogów. Decyzja taka uniemożliwiłaby zagwarantowanie jakości produktu ani w związku z tym jego właściwej konserwacji. Należy zatem określić warunki, w których odpowiedzialność ponosi Państwo Członkowskie.

(7)

W celu oznaczenia jakości zbóż zaoferowanych agencjom interwencyjnym w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 824/2000 przedstawiona jest lista metod sporządzona według kryteriów analizy. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna przystąpiła do dostosowania jednej spośród tych metod, metody do oznaczania liczby opadania Hagberga. Należy dostosować właściwe odniesienie oraz określić metody analizy związane z przestrzeganiem norm w zakresie zanieczyszczeń.

(8)

Mając na względzie jasność i dokładność, art. 6 rozporządzenia (WE) nr 824/2000 wymaga przeredagowania w szczególności w odniesieniu do porządku właściwych przepisów. Zważywszy na zasadę analizy ryzyka przyjętą do celów kontroli mikotoksyn, uzasadnione jest włączenie przeprowadzanych na koszt wnioskodawcy analiz związanych z oznaczeniem poziomu mikotoksyn.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 824/2000.

(10)

Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 824/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„W okresie określonym w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 każdy posiadacz jednolitej partii nie mniejszej niż 80 ton pszenicy zwyczajnej, jęczmienia, kukurydzy lub sorgo, bądź 10 ton pszenicy durum, zebranych we Wspólnocie, jest uprawniony do zaoferowania takiej partii agencji interwencyjnej.”;

2)

w art. 2 ust. 2 akapity pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„Uznaje się, że zboża są solidnej, właściwej jakości handlowej, jeśli posiadają typowy dla danych zbóż kolor, są wolne od obcych zapachów i żywych szkodników (w tym roztoczy) w każdym stadium rozwoju i spełniają minimalne wymogi jakościowe wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia oraz jeśli ich poziomy zanieczyszczeń, w tym radioaktywności, nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych poziomów ustanowionych przez prawodawstwo wspólnotowe. W związku z powyższym nie mogą być przekroczone następujące najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń:

dla pszenicy zwyczajnej i pszenicy durum poziomy określone zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 315/93 (6), w tym wymogi dotyczące toksyn Fusarium w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej i pszenicy durum określone w pkt 2.4–2.7 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 466/2001 (7),

dla jęczmienia, kukurydzy i sorgo poziomy określone w dyrektywie 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (8).

Państwa Członkowskie przeprowadzają kontrolę poziomów zanieczyszczeń, w tym radioaktywności, na podstawie analizy ryzyka z uwzględnieniem przede wszystkim informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i zobowiązań dotyczących przestrzegania wymaganych norm, w szczególności w odniesieniu do uzyskanych przez niego wyników analiz. W razie konieczności, czas trwania i zakres kontroli jest określony zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, w szczególności w przypadku, gdy sytuacja na rynku może być poważnie zakłócona obecnością zanieczyszczeń.

3)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

punkt 3.7. otrzymuje brzmienie:

„3.7.

standardową metodą do oznaczania liczby opadania Hagberga (test aktywności amylazy) jest metoda zgodna z normą ISO 3093:2004;”;

b)

dodaje się punkt 3.10 w brzmieniu:

„3.10.

metody pobierania próbek i referencyjne metody analizy do oznaczania poziomów mikotoksyn są określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 466/2001.”;

4)

artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

1.   Agencja interwencyjna zleca, na własną odpowiedzialność, analizę cech fizycznych i technicznych pobranych próbek w ciągu 20 dni roboczych od utworzenia próbki reprezentatywnej.

2.   Oferent ponosi koszty związane z:

a)

oznaczeniem zawartości garbnika w sorgo;

b)

testem aktywności amylazy (testem Hagberga);

c)

oznaczeniem zawartości białka w pszenicy durum i w pszenicy zwyczajnej;

d)

testem Zeleny’ego;

e)

testem przydatności do obróbki mechanicznej;

f)

analizami zanieczyszczeń.

3.   Jeśli w wyniku analiz określonych w ust. 1 okaże się, że zaoferowane zboże nie posiada minimalnej jakości wymaganej dla objęcia zbóż skupem interwencyjnym, zboże to zostaje wycofane na koszt oferenta. Oferent pokrywa również wszelkie poniesione koszty.

4.   W kwestiach spornych agencja interwencyjna nakazuje ponowne wykonanie niezbędnych testów dla danego gatunku zboża. Koszty pokrywa strona przegrywająca.”;

5)

w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a)

litery c) i d) otrzymują brzmienie:

„c)

jeśli odsetek ziaren połamanych przekracza 3 % dla pszenicy durum, pszenicy zwyczajnej i jęczmienia i 4 % dla kukurydzy i sorgo, stosuje się redukcję o 0,05 EUR na każde dodatkowe 0,1 punktu procentowego;

d)

jeśli odsetek zanieczyszczeń ziarnowych przekracza 2 % dla pszenicy durum, 4 % dla kukurydzy i sorgo i 5 % dla pszenicy zwyczajnej i jęczmienia, stosuje się redukcję o 0,05 EUR na każde dodatkowe 0,1 punktu procentowego;”;

b)

litera f) otrzymuje brzmienie:

„f)

jeśli odsetek innych zanieczyszczeń (Schwarzbesatz) przekracza 0,5 % dla pszenicy durum, 1 % dla pszenicy zwyczajnej, jęczmienia, kukurydzy i sorgo, stosuje się redukcję o 0,1 EUR na każde dodatkowe 0,1 punktu procentowego;”;

6)

w art. 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.   W przypadku gdy kontrole przewidziane w niniejszym rozporządzeniu będą przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka określonej w art. 2 ust. 2 akapit drugi, konsekwencje finansowe wynikające z nieprzestrzegania najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń ponosi Państwo Członkowskie. Zobowiązanie to powstaje, bez uszczerbku dla kontroli oferenta lub właściciela magazynu prowadzonej przez Państwo Członkowskie, w przypadku nieprzestrzegania ich zobowiązań i obowiązków.

Jednakże w przypadku ochratoksyny A i aflatoksyny, jeśli dane Państwo Członkowskie może przedstawić, zgodnie z wymogami Komisji, dowód na przestrzeganie norm w chwili wprowadzania, przestrzeganie normalnych warunków przechowywania oraz innych zobowiązań podmiotu składującego, odpowiedzialnością finansową obciąża się budżet Wspólnoty.”;

7)

w załączniku I skreśla się kolumnę „żyto”;

8)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 1.2 a) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„ziarna, które po wyeliminowaniu z próbki innych ciał, określonych w niniejszym Załączniku, przechodzą przez sito o szczelinach następujących rozmiarów: dla pszenicy zwyczajnej – 2,0 mm, dla pszenicy durum – 1,9 mm, dla jęczmienia 2,2 mm.”;

b)

skreśla się pkt 2.3;

9)

w załączniku III punkt pierwszy wprowadza się następujące zmiany:

a)

pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„W przypadku pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum i jęczmienia, średnia próbka 250 g jest przepuszczana przez dwa sita: jedno o szczelinach 3,5 mm i drugie 1,0 mm, przez pół minuty przez każde z nich.”;

b)

siódmy akapit otrzymuje brzmienie:

„Próbka częściowa jest przesiewana przez trzydzieści sekund przez sito o szczelinach 2,0 mm dla pszenicy zwyczajnej, 1,9 mm dla pszenicy durum, 2,2 mm dla jęczmienia. Ciała, które przechodzą przez takie sito są uznawane za ziarna pomarszczone. Ziarna uszkodzone przez mróz i ziarna niedojrzałe (zielone) należą do grupy »ziarna pomarszczone«.”;

10)

w przypisie 2 na stronie załącznika IV akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Powinna mieć taką wentylację, aby przy suszeniu zbóż drobnoziarnistych (pszenica zwyczajna, pszenica durum, jęczmień i sorgo) przez dwie godziny, a kukurydzy przez cztery godziny, wyniki dla wszystkich próbek semoliny lub, odpowiednio, kukurydzy, które suszarnia może pomieścić, wykazywały różnicę niższą niż 0,15 % w stosunku do wyników otrzymanych po trzech godzinach suszenia dla zbóż drobnoziarnistych i po pięciu godzinach dla kukurydzy.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednakże przepisy dotyczące toksyn Fusarium oraz metod kontroli poziomów zanieczyszczeń wprowadzonych w pkt. 2 nie mają zastosowania do zbóż zebranych i przejętych w roku gospodarczym 2005/2006.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).

(3)  Dz.U. L 37 z 13.2.1993, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(4)  Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/8/WE (Dz.U. L 27 z 29.1.2005, str. 44).

(5)  Dz.U. L 337 z 4.12.1990, str. 3.

(6)  Dz.U. L 37 z 13.2.1993, str. 1.

(7)  Dz.U. L 77 z 16.3.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 856/2005 (Dz.U. L 143 z 7.6.2005, str. 3).

(8)  Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 10.”;


7.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/69


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1069/2005

z dnia 6 lipca 2005 r.

zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/95 z dnia 23 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące przywozu produktów innych niż melasy w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 1 ust. 2 akapit drugi, zdanie drugie, oraz art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych do przywozu cukru białego, cukru surowego i niektórych syropów w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006 zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1011/2005 (3).

(2)

Dane, którymi obecnie dysponuje Komisja, prowadzą do zmiany wymienionych kwot, zgodnie z zasadami i szczegółowymi przepisami wykonawczymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 1423/95,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności stosowane do przywozu produktów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1423/95, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005 w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006, zmienia się zgodnie z kwotami wskazanymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(2)  Dz.U. L 141 z 24.6.1995, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 624/98 (Dz.U. L 85 z 20.3.1998, str. 5).

(3)  Dz.U. L 170 z 1.7.2005, str. 35.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego i produktów określonych kodem 1702 90 99 mające zastosowanie od dnia 7 lipca 2005 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

1701 11 10 (1)

21,64

5,48

1701 11 90 (1)

21,64

10,80

1701 12 10 (1)

21,64

5,29

1701 12 90 (1)

21,64

10,28

1701 91 00 (2)

26,12

12,17

1701 99 10 (2)

26,12

7,65

1701 99 90 (2)

26,12

7,65

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt II rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 (Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1).

(2)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt I rozporządzenia (WE) nr 1260/2001.

(3)  Ustalenie dla 1 % zawartości sacharozy.


7.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/71


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1070/2005

z dnia 6 lipca 2005 r.

ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Protokół 4 w sprawie bawełny, załączony do Aktu Przystąpienia Grecji, ostatnio zmieniony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1050/2001 (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1051/2001 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie pomocy produkcyjnej dla bawełny (2), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej jest ustalana okresowo na podstawie ceny rynku światowego bawełny odziarnionej przy uwzględnieniu historycznych związków między ceną bawełny odziarnionej a wyliczoną ceną bawełny nieodziarnionej. Te historyczne związki zostały ustanowione w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1591/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla bawełny (3). W przypadku gdy cena rynku światowego nie może być ustalona w powyższy sposób, zostaje ona określona na podstawie ostatniej ustalonej ceny.

(2)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej jest ustalana dla produktu odpowiadającego pewnym cechom charakterystycznym i uwzględniając najkorzystniejsze oferty i notowania na rynku światowym pomiędzy tymi, które są uważane za reprezentatywne dla rzeczywistych tendencji rynkowych. Do celów takiego ustalenia ceny uwzględnia się średnią z ofert i notowań otrzymaną na jednej lub więcej giełdach europejskich reprezentatywnych dla produktu dostarczonego na bazie cif do portu wspólnotowego i pochodzącego z różnych krajów dostarczających, uważanych za reprezentatywne dla handlu międzynarodowego. Jednakże aby uwzględnić różnice wynikające z jakości dostarczonego produktu lub z charakteru wspomnianych ofert i notowań, przewidziano dostosowania kryteriów do celów ustalenia ceny rynku światowego bawełny odziarnionej. Dostosowania te są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1591/2001.

(3)

Stosowanie wyżej wymienionych kryteriów prowadzi do ustalenia ceny rynku światowego bawełny nieodziarnionej na poziomie wskazanym poniżej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej określona w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 jest ustalona na 23,984 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 1.

(2)  Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 3.

(3)  Dz.U. L 210 z 3.8.2001, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1486/2002 (Dz.U. L 223 z 20.8.2002, str. 3).


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

7.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/72


DECYZJA KOMISJI

z dnia 4 lipca 2005 r.

dotycząca niewłączenia triazamatu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1960)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/487/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że Państwo Członkowskie może w okresie 12 lat od notyfikacji wyżej wymienionej dyrektywy zezwolić na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po dacie notyfikacji przy równoczesnym stopniowym badaniu tych substancji w ramach programu pracy.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 451/2000 (2) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2001 (3) ustanawiają szczegółowe zasady realizacji drugiego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG. W dniu 7 lipca 2004 r. strona notyfikująca poinformowała Komisję, że nie chce dłużej ubiegać się o włączenie substancji czynnej triazamat do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W związku z powyższym nie należy włączać wyżej wymienionej substancji czynnej do wyżej określonego załącznika, a Państwa Członkowskie powinny cofnąć wszystkie zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające triazamat.

(3)

Należy wyznaczyć dodatkowy okres na zbycie, składowanie, wprowadzenie do obrotu i zużycie istniejących zapasów w celu umożliwienia zużycia istniejących zapasów w ciągu nie więcej niż jednego dodatkowego sezonu wegetacyjnego.

(4)

Środki, o których mowa w niniejszej decyzji, są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Triazamat nie zostaje włączony jako substancja czynna do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie zapewniają, że:

1)

zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające triazamat wycofuje się z dniem 4 stycznia 2006 r.;

2)

od daty publikacji nie przyznaje ani nie przedłuża się żadnych zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające triazamat.

Artykuł 3

Wszelki dodatkowy okres przyznany przez Państwa Członkowskie na mocy art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG na zbycie, składowanie, wprowadzanie do obrotu lub zużycie zapasów jest możliwie najkrótszy i wygasa najpóźniej z dniem 4 stycznia 2007 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/34/WE (Dz.U. L 125 z 18.5.2005, str. 5).

(2)  Dz.U. L 55 z 29.2.2000, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1044/2003 (Dz.U. L 151 z 19.6.2003, str. 32).

(3)  Dz.U. L 98 z 7.4.2001, str. 6.