ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 171

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
2 lipca 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1027/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1028/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 166. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1029/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 85. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

5

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. dotyczące 338. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

6

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 21. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

7

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 166. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

8

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 22. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym w odniesieniu do czosnku od dnia 1 lipca 2005 r.

11

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 lipca 2005 r.

15

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

19

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustanawiające nadzwyczajne środki ochrony i odnawiania zasobów sardeli w strefie ICES w podobszarze VIII

24

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1038/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

25

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów

26

 

*

Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów

27

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2004 r. dotycząca sprawy COMP/D2/32448 i 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2000 r.) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1779)

28

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

2.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1027/2005

z dnia 1 lipca 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 1 lipca 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

60,2

999

60,2

0707 00 05

052

80,7

999

80,7

0709 90 70

052

87,3

999

87,3

0805 50 10

382

71,1

388

64,9

528

59,9

999

65,3

0808 10 80

388

91,7

400

88,3

508

78,2

512

72,2

524

62,4

528

73,7

720

98,8

804

99,3

999

83,1

0809 10 00

052

179,2

999

179,2

0809 20 95

052

272,5

068

218,2

400

307,0

999

265,9

0809 40 05

624

121,4

999

121,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


2.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1028/2005

z dnia 1 lipca 2005 r.

ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 166. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2571/97 z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych (2), agencje interwencyjne przystępują drogą przetargu do sprzedaży pewnych ilości masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego, które przechowują, a także do udzielenia pomocy przyznawanej na śmietanę, masło i koncentrat masła. Artykuł 18 wymienionego rozporządzenia przewiduje, że biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdej rundy przetargu, ustala się minimalną cenę sprzedaży masła oraz maksymalną wysokość pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, które mogą być zróżnicowane w zależności od przeznaczenia, zawartości tłuszczu w maśle i procedury włączenia, lub podejmuje się decyzję o wstrzymaniu przetargu. Kwotę lub kwoty gwarancji należytego przetworzenia ustala się odpowiednio.

(2)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do 166. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97, minimalne ceny sprzedaży masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oraz kwoty gwarancji należytego przetworzenia są ustalone zgodnie ze wskazaniami tabeli zamieszczonej w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 350 z 20.12.1997, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 25).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 1 lipca 2005 r. ustalającego minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 166. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

(EUR/100 kg)

Wzory

A

B

Procedury włączenia

Ze znacznikami

Bez znaczników

Ze znacznikami

Bez znaczników

Minimalna cena sprzedaży

Masło ≥ 82 %

w stanie naturalnym

206,1

210

koncentrat

204,1

Gwarancja należytego przetworzenia

w stanie naturalnym

73

73

koncentrat

73


2.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1029/2005

z dnia 1 lipca 2005 r.

ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 85. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Uwzględniając art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2799/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku, przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu (2), agencje interwencyjne zgłosiły do stałego przetargu pewne ilości odtłuszczonego mleka w proszku będącego w ich posiadaniu.

(2)

Zgodnie z postanowieniami art. 30 wymienionego rozporządzenia, biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdej rundy przetargu, ustala się minimalną cenę sprzedaży lub podejmuje się decyzję o wstrzymaniu przetargu. Kwota gwarancji należytego przetworzenia powinna zostać określona z uwzględnieniem różnicy między ceną rynkową odtłuszczonego mleka w proszku a minimalną ceną sprzedaży.

(3)

Ze względu na otrzymane oferty należy ustalić minimalną cenę sprzedaży w wysokości określonej poniżej i określić w konsekwencji gwarancję należytego przetworzenia.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach 85. rundy przetargu, przeprowadzonej z tytułu rozporządzenia (WE) nr 2799/1999, której termin przedstawiania ofert wygasł dnia 28 czerwca 2005 r., minimalna cena sprzedaży i gwarancja należytego przetworzenia ustalone są następująco:

minimalna cena sprzedaży:

195,24 EUR/100 kg,

gwarancja należytego przetworzenia:

35,00 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 340 z 31.12.1999, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 25).


2.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1030/2005

z dnia 1 lipca 2005 r.

dotyczące 338. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 429/90 z dnia 20 lutego 1990 r. w sprawie przyznawania drogą przetargu pomocy na koncentrat masła przeznaczony do bezpośredniego spożycia we Wspólnocie (2), agencje interwencyjne przystępują drogą stałego przetargu do udzielenia pomocy przyznawanej odnośnie do koncentratu masła. Artykuł 6 wymienionego rozporządzenia przewiduje, że biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdej rundy przetargu, ustala się maksymalną kwotę pomocy przyznawanej na wykorzystanie koncentratu masła o zawartości tłuszczu wynoszącej przynajmniej 96 % lub podejmuje się decyzję o wstrzymaniu przetargu. Kwota gwarancji przeznaczenia powinna zostać ustalona odpowiednio.

(2)

Analiza otrzymanych ofert prowadzi do wstrzymania przetargu.

(3)

Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach 338. rundy przetargu, przeprowadzonej z tytułu rozporządzenia (EWG) nr 429/90 nie podejmuje się dalszych działań.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 45 z 21.2.1990, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 25).


2.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1031/2005

z dnia 1 lipca 2005 r.

ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 21. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 214/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka (2) agencje interwencyjne oferują do sprzedaży z mocy stałego zaproszenia do przetargu pewne ilości przechowywanego przez nie mleka w proszku.

(2)

Na podstawie ofert przetargowych otrzymanych w odpowiedzi na każde indywidualne zaproszenie do przetargu zostanie ustalona minimalna cena sprzedaży lub zostanie podjęta decyzja o nierozstrzygnięciu przetargu, zgodnie z art. 24a rozporządzenia (WE) nr 214/2001.

(3)

Na podstawie otrzymanych ofert zostanie ustalona minimalna cena sprzedaży.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla 21. indywidualnego zaproszenia do przetargu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 214/2001, odnośnie do których limit czasowy na przedłożenie ofert przetargowych wygasł 28 czerwca 2005 r. ustala się minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku na 196,24 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 37 z 7.2.2001, str. 100. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 25).


2.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1032/2005

z dnia 1 lipca 2005 r.

ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 166. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2571/97 z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych (2), agencje interwencyjne przystępują drogą przetargu do sprzedaży pewnych ilości masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego, które przechowują, i do udzielenia pomocy przyznawanej w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła. Artykuł 18 wymienionego rozporządzenia przewiduje, że biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdej rundy przetargu, ustala się minimalną cenę sprzedaży masła oraz maksymalną wysokość pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, które mogą być zróżnicowane w zależności od przeznaczenia, zawartości tłuszczu w maśle i procedury włączenia, lub podejmuje się decyzję o wstrzymaniu przetargu. Kwotę lub kwoty gwarancji należytego przetworzenia ustala się odpowiednio.

(2)

Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do 166. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97, maksymalne kwoty pomocy oraz kwoty gwarancji należytego przetworzenia są ustalone zgodnie ze wskazaniami tabeli zamieszczonej w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 350 z 20.12.1997, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 25).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 1 lipca 2005 r. ustalającego maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 166. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

(EUR/100 kg)

Wzory

A

B

Procedury włączenia

Ze znacznikami

Bez znaczników

Ze znacznikami

Bez znaczników

Maksymalna kwota pomocy

Masło ≥ 82 %

41

37,5

Masło < 82 %

36,1

Koncentrat masła

Śmietana

20

16

Gwarancja należytego przetworzenia

Masło

45

Koncentrat masła

Śmietana

22


2.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1033/2005

z dnia 1 lipca 2005 r.

ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 22. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), a w szczególności jego art. 10 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2771/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany (2), agencje interwencyjne wystawiły na sprzedaż w ramach stałego zaproszenia do składania ofert określone ilości składowanego przez nie masła.

(2)

W świetle ofert otrzymanych w odpowiedzi na każde indywidualne zaproszenie do składania ofert ustalana jest minimalna cena sprzedaży bądź podejmowana jest decyzja o nieprzyjęciu żadnej oferty, zgodnie z art. 24 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2771/1999.

(3)

W świetle otrzymanych ofert należy określić minimalną cenę sprzedaży.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla 22. indywidualnego zaproszenia do składania ofert na mocy rozporządzenia (WE) nr 2771/1999, w odniesieniu do którego termin składania ofert upłynął 28 czerwca 2005 r., minimalną cenę sprzedaży masła ustala się na 275 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 2 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 333 z 24.12.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 25).


2.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1034/2005

z dnia 1 lipca 2005 r.

otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym w odniesieniu do czosnku od dnia 1 lipca 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41, ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2002 (1) ustanawia metodę zarządzania kontyngentami taryfowymi i wprowadza system świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z krajów trzecich.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 228/2004 z dnia 3 lutego 2004 r. ustanawiające środki przejściowe stosowane do rozporządzenia (WE) nr 565/2002 w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (2) wprowadza środki umożliwiające importerom z wymienionych państw (zwanym dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) korzystanie z systemu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 565/2002. Środki te miały na celu wprowadzenie rozróżnienia między tradycyjnymi i nowymi importerami w nowych Państwach Członkowskich i dostosowanie pojęcia ilości referencyjnej, tak aby mogli oni korzystać z wymienionego systemu.

(3)

W celu zapewnienia ciągłości dostaw na rynek rozszerzonej Wspólnoty i biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne zaopatrzenia istniejące w nowych Państwach Członkowskich przed ich przystąpieniem do Unii Europejskiej, należy otworzyć tymczasowy i autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz świeżego lub mrożonego czosnku objętego kodami CN 0703 20 00. Wymieniony nowy kontyngent jest uzupełnieniem kontyngentów otwartych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1077/2004 (3), rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1743/2004 (4) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 218/2005 (5).

(4)

Nowy kontyngent powinien zostać otwarty na okres przejściowy i nie przesądzać o wyniku toczących się negocjacji w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) w następstwie przystąpienia nowych Państw Członkowskich.

(5)

Komitet Zarządzający ds. Świeżych Owoców i Warzyw nie wydał opinii w terminie ustalonym przez przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym otwiera się od dnia 1 lipca 2005 r. autonomiczny kontyngent taryfowy w wysokości 4 400 ton, oznaczony numerem 09.4018 (zwany dalej „kontyngentem autonomicznym”), w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty świeżego lub mrożonego czosnku objętego kodem CN 0703 20 00.

2.   Stawka celna ad valorem stosowana w odniesieniu do produktów przywożonych w ramach kontyngentu autonomicznego wynosi 9,6 %.

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 565/2002 i rozporządzenie (WE) nr 228/2004 stosuje się w odniesieniu do zarządzania kontyngentem autonomicznym, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia.

Jednakże w odniesieniu do zarządzania kontyngentem autonomicznym nie stosuje się przepisów art. 1, art. 5 ust. 5 oraz art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 565/2002.

Artykuł 3

Okres ważności pozwoleń przywozowych, wydanych w ramach autonomicznego kontyngentu, dalej zwanych „pozwoleniami”, jest ograniczony do dnia 30 września 2005 r.

W rubryce 24 pozwolenia zawierają jeden z zapisów znajdujących się w załączniku I.

Artykuł 4

1.   Importerzy mogą zwracać się do właściwych władz w Państwach Członkowskich z wnioskiem o wydanie pozwoleń w okresie pięciu dni roboczych od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Pozwolenia powinny zawierać w rubryce 20 jeden z zapisów znajdujących się w załączniku II.

2.   Złożone przez importera wnioski o wydanie pozwoleń mogą dotyczyć ilości, która nie przekracza 10 % kontyngentu autonomicznego.

Artykuł 5

Podział kontyngentu autonomicznego wygląda następująco:

70 % dla importerów tradycyjnych,

30 % dla nowych importerów.

Jeśli ilość przysługująca jednej kategorii importerów nie jest w pełni wykorzystana, niewykorzystana ilość może być przyznana drugiej kategorii.

Artykuł 6

1.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji dane dotyczące ilości, dla których złożono wnioski siódmego dnia roboczego od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2.   Pozwolenia wydawane są dwunastego dnia roboczego od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeśli Komisja nie podjęła szczególnych środków na mocy przepisów ust. 3.

3.   Jeśli Komisja stwierdzi na podstawie informacji dostarczonych jej zgodnie z przepisami ust. 1, że złożone wnioski dotyczą ilości przekraczających ilości dostępne dla danej kategorii importerów, określone w art. 5, wydaje rozporządzenie określające jednolity wskaźnik obniżki w odniesieniu do wymienionych wniosków.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 86 z 3.4.2002, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 537/2004 (Dz.U. L 86 z 24.3.2004, str. 9).

(2)  Dz.U. L 39 z 11.2.2004, str. 10.

(3)  Dz.U. L 203 z 8.6.2004, str. 7.

(4)  Dz.U. L 311 z 8.10.2004, str. 19.

(5)  Dz.U. L 39 z 11.2.2005, str. 5.


ZAŁĄCZNIK I

Zapisy, o których mowa w art. 3

:

w języku hiszpańskim

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1034/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005

:

w języku czeskim

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005 a platná pouze do 30. září 2005

:

w języku duńskim

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005

:

w języku niemieckim

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig

:

w języku estońskim

:

määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005

:

w języku greckim

:

πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005

:

w języku angielskim

:

licence issued under Regulation (EC) No 1034/2005 and valid only until 30 September 2005

:

w języku francuskim

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1034/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005

:

w języku włoskim

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005

:

w języku łotewskim

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim

:

w języku litewskim

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1034/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

:

w języku węgierskim

:

a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes

:

w języku niderlandzkim

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005

:

w języku polskim

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.

:

w języku portugalskim

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1034/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005

:

w języku słowackim

:

povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005 a platné len do 30. septembra 2005

:

w języku słoweńskim

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005

:

w języku fińskim

:

asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005

:

w języku szwedzkim

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1034/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005


ZAŁĄCZNIK II

Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 1

:

w języku hiszpańskim

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1034/2005

:

w języku czeskim

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005

:

w języku duńskim

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005

:

w języku niemieckim

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005

:

w języku estońskim

:

määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

w języku greckim

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005

:

w języku angielskim

:

licence application under Regulation (EC) No 1034/2005

:

w języku francuskim

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1034/2005

:

w języku włoskim

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005

:

w języku łotewskim

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005

:

w języku litewskim

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1034/2005

:

w języku węgierskim

:

a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

w języku niderlandzkim

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 ingediende certificaataanvraag

:

w języku polskim

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005

:

w języku portugalskim

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1034/2005

:

w języku słowackim

:

žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005

:

w języku słoweńskim

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005

:

w języku fińskim

:

asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistushakemus

:

w języku szwedzkim

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1034/2005


2.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1035/2005

z dnia 1 lipca 2005 r.

otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 lipca 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2004 (1) otwiera i ustala zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z krajów trzecich.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1864/2004 ustanawia środki przejściowe umożliwiające importerom z Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (zwanym dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) korzystanie z kontyngentów. Środki te mają na celu ustalenie różnicy między tradycyjnymi i nowymi importerami w nowych Państwach Członkowskich oraz dostosowanie ilości, których mogą dotyczyć wnioski o wydanie pozwoleń, złożone przez tradycyjnych importerów z nowych Państw Członkowskich tak, aby importerzy ci mogli korzystać z systemu.

(3)

W celu zapewnienia ciągłości dostaw na rynek rozszerzonej Wspólnoty, a także biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne zaopatrzenia istniejące w nowych Państwach Członkowskich przed ich przystąpieniem do Unii Europejskiej, należy otworzyć autonomiczny i tymczasowy kontyngent taryfowy na przywóz grzybów zakonserwowanych z rodzaju Agaricus objętych kodami CN 0711 51 00, 2003 10 20 i 2003 10 30. Wymieniony nowy kontyngent taryfowy jest uzupełnieniem kontyngentów otwartych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1076/2004 (2), rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1749/2004 (3) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 220/2005 (4).

(4)

Nowy kontyngent powinien zostać otwarty na okres przejściowy i nie przesądzać o wyniku toczących się negocjacji w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) w następstwie przystąpienia nowych Państw Członkowskich.

(5)

Komitet Zarządzający ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym otwiera się od dnia 1 lipca 2005 r. autonomiczny kontyngent taryfowy w wysokości 1 200 ton (waga netto po odsączeniu), oznaczony numerem 09.4019 (zwany dalej „kontyngentem autonomicznym”), w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty grzybów zakonserwowanych z rodzaju Agaricus objętych kodami CN 0711 51 00, 2003 10 20 i 2003 10 30.

2.   Stawka celna ad valorem stosowana w odniesieniu do produktów przywożonych w ramach kontyngentu autonomicznego wynosi 12 % dla produktów objętych kodem CN 0711 51 00 i 23 % dla produktów objętych kodami CN 2003 10 20 i 2003 10 30.

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 1864/2002 stosuje się w odniesieniu do zarządzania kontyngentem autonomicznym, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia.

Jednakże w odniesieniu do zarządzania kontyngentem autonomicznym nie stosuje się przepisów art. 1, art. 5 ust. 2 oraz art. 6 ust. 2, 3 i 4, art. 8 ust. 2, art. 9 i 10 rozporządzenia (WE) nr 1864/2004.

Artykuł 3

Okres ważności pozwoleń przywozowych, wydanych w ramach autonomicznego kontyngentu, dalej zwanych „pozwoleniami”, jest ograniczony do dnia 30 września 2005 r.

W rubryce 24 pozwolenia zawierają jeden z zapisów znajdujących się w załączniku I.

Artykuł 4

1.   Importerzy mogą zwracać się do właściwych władz w Państwach Członkowskich z wnioskiem o wydanie pozwoleń w okresie pięciu dni roboczych od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Pozwolenia powinny zawierać w rubryce 20 jeden z zapisów znajdujących się w załączniku II.

2.   Złożone przez pojedynczego tradycyjnego importera wnioski o wydanie pozwoleń mogą dotyczyć ilości, która nie przekracza 9 % kontyngentu autonomicznego.

3.   Złożone przez pojedynczego nowego importera wnioski o wydanie pozwoleń mogą dotyczyć ilości, która nie przekracza 1 % kontyngentu autonomicznego.

Artykuł 5

Podział kontyngentu autonomicznego wygląda następująco:

95 % dla importerów tradycyjnych;

5 % dla nowych importerów.

Jeśli ilość przysługująca jednej kategorii importerów nie jest w pełni wykorzystana, niewykorzystana ilość może być przyznana drugiej kategorii.

Artykuł 6

1.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji dane dotyczące ilości, dla których złożono wnioski siódmego dnia roboczego od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2.   Pozwolenia wydawane są dwunastego dnia roboczego od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeśli Komisja nie podjęła szczególnych środków na mocy przepisów ust. 3.

3.   Jeśli Komisja stwierdzi na podstawie informacji dostarczonych jej zgodnie z przepisami ust. 1, że złożone wnioski dotyczą ilości przekraczających ilości dostępne dla danej kategorii importerów, określone w art. 5, wydaje rozporządzenie określające jednolity wskaźnik obniżki w odniesieniu do wymienionych wniosków.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 325 z 28.10.2004, str. 30.

(2)  Dz.U. L 203 z 8.6.2004, str. 3.

(3)  Dz.U. L 312 z 9.10.2004, str. 3.

(4)  Dz.U. L 39 z 11.2.2005, str. 11.


ZAŁĄCZNIK I

Zapisy, o których mowa w art. 3

:

w języku hiszpańskim

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1035/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005

:

w języku czeskim

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005 a platná pouze do 30. září 2005

:

w języku duńskim

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005

:

w języku niemieckim

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig

:

w języku estońskim

:

määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005

:

w języku greckim

:

πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005

:

w języku angielskim

:

licence issued under Regulation (EC) No 1035/2005 and valid only until 30 September 2005

:

w języku francuskim

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1035/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005

:

w języku włoskim

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005

:

w języku łotewskim

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim

:

w języku litewskim

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1035/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

:

w języku węgierskim

:

a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes

:

w języku niderlandzkim

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005

:

w języku polskim

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.

:

w języku portugalskim

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1035/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005

:

w języku słowackim

:

povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005 a platné len do 30. septembra 2005

:

w języku słoweńskim

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005

:

w języku fińskim

:

asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005

:

w języku szwedzkim

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1035/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005


ZAŁĄCZNIK II

Zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 1

:

w języku hiszpańskim

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1035/2005

:

w języku czeskim

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005

:

w języku duńskim

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005

:

w języku niemieckim

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005

:

w języku estońskim

:

määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

w języku greckim

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005

:

w języku angielskim

:

licence application under Regulation (EC) No 1035/2005

:

w języku francuskim

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1035/2005

:

w języku włoskim

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005

:

w języku łotewskim

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005

:

w języku litewskim

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1035/2005

:

w języku węgierskim

:

a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

w języku niderlandzkim

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 ingediende certificaataanvraag

:

w języku polskim

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005

:

w języku portugalskim

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1035/2005

:

w języku słowackim

:

žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005

:

w języku słoweńskim

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005

:

w języku fińskim

:

asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistushakemus

:

w języku szwedzkim

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1035/2005


2.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1036/2005

z dnia 1 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 29 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2535/2001 (2) ustanawia m.in. szczegółowe zasady stosowania ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych przewidziane w Układach Europejskich zawartych pomiędzy Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a niektórymi państwami Europy Środkowej i Wschodniej z drugiej strony. W celu wprowadzenia koncesji, o których mowa w decyzjach Rady i Komisji 2005/430/WE (3) oraz 2005/431/WE (4) w sprawie zawarcia Protokołów Dodatkowych do Układów Europejskich ustanawiających stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Bułgarią i Rumunią z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, należy z dniem 1 lipca 2005 r., tj. od dnia wejścia w życie Protokołów Dodatkowych, otworzyć nowe kontyngenty taryfowe oraz podwyższyć niektóre istniejące kontyngenty.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 (5) przewiduje dla kontyngentu nr 09.1302 dotyczącego niektórych produktów rolnych pochodzących z Izraela, że będzie on zarządzany na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, zgodnie z art. 308a do 308c rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (6). Właściwym jest uwzględnienie tego kontyngentu w rozporządzeniu (WE) nr 2535/2001.

(3)

Załącznik XII do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 zawiera odniesienie do organu wydającego świadectwa na Cyprze, które powinno zostać usunięte w związku z przystąpieniem Cypru do Unii Europejskiej.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 należy zatem odpowiednio zmienić.

(5)

Środki przewidziane niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2535/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 5 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b)

kontyngenty przewidziane decyzjami Rady i Komisji 2005/430/WE (7) oraz 2005/431/WE (8);

2)

w art. 19 a wprowadza się następujące zmiany:

a)

ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.   W odniesieniu do kontyngentów przewidzianych rozporządzeniem Rady (WE) nr 312/2003 (9) oraz (WE) nr 747/2001 (10) i przedstawionych w załączniku VIIa do tego rozporządzenia, stosuje się art. 308a do 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

b)

ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4.   Zastosowanie obniżonej stawki celnej wymaga przedstawienia dowodu pochodzenia wystawionego zgodnie z załącznikiem III do Układu z Chile lub z Protokołem 4 do Układu z Izraelem.”;

3)

część B załącznika I zostaje zastąpiona tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

4)

załącznik VIIa zostaje zastąpiony tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

5)

w załączniku XII usuwa się wiersz dotyczący Cypru.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ustępy 1 i 3 art.1 stosuje się od dnia 1 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 810/2004 (Dz.U. L 149 z 30.4.2004, str. 138).

(3)  Dz.U. L 155 z 17.6.2005, str. 1.

(4)  Dz.U. L 155 z 17.6.2005, str. 26.

(5)  Dz.U. L 109 z 19.4.2001, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 503/2005 (Dz.U. L 83 z 1.4.2005, str. 13).

(6)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 883/2005 (Dz.U. L 148 z 11.6.2005, str. 5).

(7)  Dz.U. L 155 z 17.6.2005, str. 1.

(8)  Dz.U. L 155 z 17.6.2005, str. 26.”;

(9)  Dz. U. L 46 z 20.2.2003, str. 1.

(10)  Dz. U. L 109 z 19.4.2001, str. 2.”;


ZAŁĄCZNIK I

„I.B

KONTYNGENTY TARYFOWE W RAMACH UKŁADÓW EUROPEJSKICH MIĘDZY WSPÓLNOTĄ A BUŁGARIĄ I RUMUNIĄ

1.   Produkty pochodzące z Rumunii

Nr kontyngentu

Kod CN

Opis (1)

Stosowana stawka celna (% KNU)

Ilości (w tonach)

Kontyngent roczny

od 1.7.2005 do 30.6.2006

Roczny wzrost począwszy od 1 lipca 2006 r.

09.4771

0402 10 19

0402 21 11

Odtłuszczone mleko w proszku

Zwolnione

1 500

0

0402 21 19

0402 21 91

Pełnotłuste mleko w proszku

09.4772

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Jogurt, niearomatyzowany

Zwolnione

1 000

0

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Pozostałe, niearomatyzowane

09.4758

0406

Ser i twaróg

Zwolnione (2)

3 000

200


2.   Produkty pochodzące z Bułgarii

Nr kontyngentu

Kod CN

Opis (1)

Stosowana stawka celna (% KNU)

Ilości (w tonach)

Kontyngent roczny

od 1.7.2005 do 30.6.2006

Roczny wzrost począwszy od 1 lipca 2006 r.

09.4773

0402 10

Odtłuszczone mleko w proszku

Zwolnione (2)

3 300

300

0402 21

Pełnotłuste mleko w proszku, niesłodzone

09.4675

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Jogurt, niearomatyzowany

Zwolnione

770

70

09.4660

0406

Ser i twaróg

Zwolnione (2)

7 000

300


(1)  Pomimo zasad interpretacji Nomenklatury Scalonej, brzmienie opisu produktów należy uznać za czysto indykatywne, ponieważ system preferencyjny, do którego odnosi się niniejszy załącznik, określany jest w oparciu o zakres poszczególnych kodów CN. Tam, gdzie istnieje odniesienie do kodów ex CN, stosowalność systemu preferencyjnego określona jest w oparciu o brane razem kod CN oraz odpowiadający mu opis.

(2)  Niniejszą koncesję stosuje się jedynie do produktów nieobjętych jakiegokolwiek rodzaju subsydiami wywozowymi.”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK VIIa

1.   Kontyngent taryfowy w ramach załącznika I do Układu o Stowarzyszeniu z Republiką Chile

 

Ilości roczne (w tonach)

(podstawa = rok kalendarzowy)

 

Nr kontyngentu

Kod CN

Opis (1)

Stosowana stawka celna (% KNU)

od 1.2.2003

do 31.12.2003

2004

Roczny wzrost począwszy od roku 2005

09.1924

0406

Ser i twaróg

Zwolnione

1 375

1 500

75


2.   Kontyngent taryfowy w ramach załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 747/2001 stosowany w odniesieniu do niektórych produktów rolnych pochodzących z Izraela

 

Ilości roczne (w tonach)

(podstawa = rok kalendarzowy)

Nr kontyngentu

Kod CN

Opis (1)

Stosowana stawka celna

2004

2005

2006

począwszy od roku 2007

09.1302

0404 10

Serwatka i serwatka przetworzona

Zwolnione

824

848

872

896


(1)  Pomimo zasad interpretacji Nomenklatury Scalonej, brzmienie opisu produktów należy uznać za czysto indykatywne, ponieważ system preferencyjny, do którego odnosi się niniejszy załącznik, określany jest w oparciu o zakres poszczególnych kodów CN. Tam, gdzie istnieje odniesienie do kodów ex CN, stosowalność systemu preferencyjnego określona jest w oparciu o brane razem kod CN oraz odpowiadający mu opis.”


2.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1037/2005

z dnia 1 lipca 2005 r.

ustanawiające nadzwyczajne środki ochrony i odnawiania zasobów sardeli w strefie ICES w podobszarze VIII

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Nowe informacje naukowe pochodzące od Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) wskazują, że należy pilnie podjąć środki mające na celu ochronę i odnawianie zasobów sardeli w strefie ICES w podobszarze VIII. Należy zatem natychmiast zakazać połowów na okres trzech miesięcy.

(2)

W trakcie trwania zakazu Komisja oceni czy zakaz ten powinien być ponownie przeanalizowany po konsultacji z Komitetem Naukowo-Technicznym i Ekonomicznym ds. Rybołówstwa.

(3)

Stosowne jest, aby Komisja podjęła z własnej inicjatywy nadzwyczajne środki w celu ochrony zasobów sardeli,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakazuje się połowów sardeli w strefie ICES w podobszarze VIII. Zakazuje się również zatrzymywania na pokładzie, przeładunku lub wyładunku sardeli złowionej w strefie ICES w podobszarze VIII po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się przez okres trzech miesięcy.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.


2.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/25


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1038/2005

z dnia 1 lipca 2005 r.

zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2771/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany (2), w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 przewiduje, że z chwilą zaobserwowania w którymś z Państw Członkowskich, że w ciągu dwóch kolejnych tygodni cena rynkowa jest, w zależności od przypadku, bądź niższa, bądź równa lub wyższa niż 92 % ceny interwencyjnej, Komisja, odpowiednio, rozpoczyna lub zawiesza w danym Państwie Członkowskim dokonywanie skupu.

(2)

Najnowsza lista Państw Członkowskich, w których interwencja została zawieszona, została przedstawiona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 947/2005 (3). Wymieniona lista powinna zostać dostosowana, aby uwzględniono nowe ceny rynkowe przekazane przez Szwecję w zastosowaniu art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999. W celu zachowania jasności należy zastąpić tę listę i uchylić rozporządzenie (WE) nr 947/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Skup masła przewidziany w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 zawiesza się w Belgii, Danii, na Cyprze, Węgrzech, Malcie, w Grecji, Luksemburgu, Niderlandach, Austrii, Słowenii, Finlandii i Zjednoczonym Królestwie.

Artykuł 2

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 947/2005.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 333 z 24.12.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 25).

(3)  Dz.U. L 160 z 23.6.2005, str. 12.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

2.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/26


DECYZJA RADY

z dnia 24 czerwca 2005 r.

w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów

(2005/478/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając propozycję rządu Zjednoczonego Królestwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 stycznia 2002 r. Rada przyjęła decyzję 2002/60/WE (1) dotyczącą mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2002 r. do dnia 25 stycznia 2006 r.

(2)

Stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z rezygnacją pana Dereka BODENA,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym mianuje się członkiem Komitetu Regionów na pozostały okres kadencji, to znaczy do dnia 25 stycznia 2006 r., pana Dave’a QUALYE’A (Dave QUALYE), Member of the North West Regional Assembly, Trafford Metropolitan Borough Council, na miejsce pana Dereka BODENA (Derek BODEN).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 24 czerwca 2005 r.

W imieniu Rady

L. LUX

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.


2.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/27


DECYZJA RADY

z dnia 24 czerwca 2005 r.

w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów

(2005/479/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając propozycję rządu Zjednoczonego Królestwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 stycznia 2002 r. Rada przyjęła decyzję 2002/60/WE (1) dotyczącą mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2002 r. do dnia 25 stycznia 2006 r.

(2)

Stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku ze śmiercią pani Ruth BAGNALL,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym mianuje się zastępcą członka Komitetu Regionów na pozostały okres kadencji, to znaczy do dnia 25 stycznia 2006 r., panią Sharon TAYLOR Member of the East of England Regional Assembly (Stevenage Borough Council), na miejsce pani Ruth BAGNALL.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 24 czerwca 2005 r.

W imieniu Rady

L. LUX

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.


Komisja

2.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/28


DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

dotycząca sprawy COMP/D2/32448 i 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2000 r.)

(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1779)

(Jedynie tekst w języku duńskim jest autentyczny)

(2005/480/WE)

I.   WSTĘP

(1)

Dnia 30 kwietnia 2004 r. Komisja podjęła decyzję w sprawie postępowania zgodnie z art. 82 Traktatu WE i nałożyła grzywnę w wysokości 3 400 000 EUR na przedsiębiorstwo żeglugowe z Antwerpii Compagnie Maritime Belge SA (dalej zwane „CMB”). Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (1), Komisja niniejszym podaje do wiadomości nazwę strony oraz zasadniczą treść decyzji, mając na uwadze uzasadniony interes przedsiębiorstw związany z ochroną ich działalności handlowej. Niepoufna wersja pełnego tekstu omawianej decyzji w oryginalnych językach postępowania oraz w językach roboczych Komisji znajduje się na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod adresem http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

II.   PROCEDURA

(2)

Omawiana decyzja nawiązuje do tzw. sprawy Cewal, w której Komisja nałożyła grzywny na członków porozumienia towarzystw żeglugi liniowej zwanego Associated Central West Africa Lines (dalej zwanego „Cewal”) za naruszenie postanowień art. 86 Traktatu WE (obecnie art. 82, zwany tak dalej).

(3)

Na mocy decyzji Komisji 93/82/EWG (2) (dalej zwanej „pierwotną decyzją”) Komisja postanowiła między innymi, że Cewal oraz dwa inne porozumienia żeglugi liniowej Cowac i Ukwal, a także przedsiębiorstwa, które były członkami tych porozumień, naruszyły art. 85 ust. 1 Traktatu WE (obecnie art. 81 ust. 1, zwany tak dalej). Co więcej, z powodu nadużywania pozycji dominującej na trzy różne sposoby, przedsiębiorstwa należące do porozumienia Cewal naruszyły również art. 82 Traktatu WE. Przedsiębiorstwom tym nakazano zaprzestać naruszeń.

(4)

Na mocy pierwotnej decyzji Komisja nałożyła grzywny za naruszenie art. 82 Traktatu WE na cztery przedsiębiorstwa należące do porozumienia Cewal. Na CMB nałożono grzywnę w wysokości 9,6 mln ECU.

(5)

Wszystkie cztery przedsiębiorstwa oraz CMBT, spółka zależna CMB, złożyły wnioski do Sądu Pierwszej Instancji („SPI”) o uchylenie pierwotnej decyzji. Wnioski te zostały oddalone przez SPI wyrokiem z dnia 8 października 1996 r. (3) (zwanego dalej „wyrokiem SPI”). Obniżono jednak wysokość grzywien. Grzywna CMB została zmniejszona do wysokości 8 640 000 mln ECU.

(6)

CMB, CMBT oraz inne ukarane grzywną przedsiębiorstwo, Dafra-Lines A/S, złożyły odwołanie od wyroku SPI. Trybunał Sprawiedliwości w swoim wyroku z dnia 16 marca 2000 (4) (zwanym dalej „wyrokiem ETS”) odrzucił wszystkie uzasadnienia, jakie przedstawiono w odwołaniu od pierwotnej decyzji,

uchylił jednak artykuły pierwotnej decyzji, na mocy których nałożono grzywny, oraz

oddalił pozostałą część odwołania.

(7)

Artykuły anulowano, ponieważ Komisja nie wskazała wyraźnie w oświadczeniu o zastrzeżeniach:

że rozważała nałożenie grzywien na każdego członka porozumienia Cewal, oraz

że wysokość grzywien będzie ustalona na podstawie oceny udziału każdego przedsiębiorstwa w działalności stanowiącej domniemane naruszenie.

(8)

Dnia 16 kwietnia 2003 r. Komisja przesłała CMB nowe oświadczenie o zastrzeżeniach, w którym poinformowała o zamiarze przyjęcia nowej decyzji nakładającej grzywny za naruszenia stwierdzone w pierwotnej decyzji. W oświadczeniu tym Komisja wyraźnie poinformowała CMB, że zamierza nałożyć na CMB grzywny indywidualne oraz że wysokość nałożonej grzywny będzie ustalona na podstawie oceny udziału każdego przedsiębiorstwa w działalności stanowiącej domniemane naruszenie.

III.   DECYZJA

(9)

Niniejsza decyzja opiera się na istotnych ustaleniach pierwotnej decyzji. Zawiera ona wyraźne stwierdzenie, że nie ma na celu uzupełniania ani zmiany przedstawionych w pierwotnej decyzji faktów lub stwierdzonych tamże naruszeń. W związku z powyższym niniejsza decyzja zawiera jedynie opisowe streszczenie elementów pierwotnej decyzji stanowiących podstawę naruszeń w niej wskazanych, oraz opisuje jak omawiane elementy zostały ocenione przez SPI i ETS.

(10)

W pierwotnej decyzji Komisja stwierdziła, że członkowie porozumienia Cewal wspólnie mieli dominującą pozycję na szlakach żeglugowych między portami Zairu i Europy północnej. Pozycji tej nadużywali w celu wyeliminowania konkurencji ze strony dwóch innych przedsiębiorstw żeglugowych poprzez:

naleganie na wykonanie postanowień umowy o wyłączność pomiędzy porozumieniem Cewal a zairską agencją quasi-rządową (Ogefrem),

systematyczne wykorzystywanie praktyk znanych jako „okręty bojowe”, oraz

narzucanie umów lojalnościowych oraz korzystanie z tzw. „czarnych list” w celu podjęcia później kroków odwetowych przeciwko klientom korzystającym z usług niezależnych przewoźników.

(11)

Jak wynika z oceny prawnej, Komisja uważa, że elementy pierwotnej decyzji dotyczące istnienia, natury i zakresu naruszeń są albo:

res judicata, albo

ostateczne, ponieważ termin zaskarżenia omawianych elementów decyzji dawno minął.

(12)

W odniesieniu do oceny prawnej kwestii dotyczącej grzywien przyjęto stanowisko, że przedsiębiorstwo CMB miało możliwość właściwej obrony w odniesieniu do grożących mu grzywien oraz elementów decyzji uzasadniających ich nałożenie.

(13)

W odniesieniu do przepisów o przedawnieniu stwierdza się, że nie upłynął ani pięcioletni ani dziesięcioletni okres przedawnienia oparty na rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2988/74 (5), nałożenie nowej grzywny leży zatem w kompetencjach Komisji.

IV.   GRZYWNA

(14)

Komisja uważa za konieczne nałożenie grzywny zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4056/86 (6) na CMB za naruszenia art. 82 Traktatu WE wskazane w pierwotnej decyzji.

(15)

Niniejsza decyzja opiera się na ustaleniach znajdujących się w pierwotnej decyzji i dotyczących nakładania i poziomu grzywien oraz procentowego udziału w nich poszczególnych przedsiębiorstw, a także na ustaleniach SPI w tej sprawie.

(16)

Nałożona grzywna opiera się również na Wytycznych z 1998 r. Przy ustalaniu wysokości kwot wzięto pod uwagę charakter naruszeń, ich faktyczny wpływ na rynek i odnośny rynek geograficzny.

(17)

Odnośny rynek geograficzny oznacza rynek usług żeglugi liniowej na obszarze pomiędzy portami północnej Europy a Zairem.

(18)

Naruszenia art. 82 Traktatu WE przez CMB i innych członków porozumienia Cewal były na tyle poważne, że umożliwiły porozumieniu Cewal utrzymanie faktycznego monopolu na szlakach żeglugowych z i do Zairu. Co więcej, miały one na celu wyparcie z rynku jedynego konkurenta.

(19)

Wzięto również pod uwagę fakt, że prezes i osoba prowadząca sekretariat porozumienia Cewal byli jednocześnie pracownikami CMB, a biura CMB i Cewal znajdowały się w tym samym budynku.

(20)

W swoim wyroku SPI stwierdził, że dla celów odstraszania Komisja miała pełne prawo wziąć pod uwagę fakt, że statki należące do grupy CMB w momencie przyjęcia pierwotnej decyzji przewoziły prawie całość ładunku porozumienia. Jednak z uwagi na to, że w momencie przyjęcia pierwotnej decyzji nie miała zastosowania żadna szczególna okoliczność tego rodzaju, nie wzięto jej pod uwagę obliczając wysokość grzywny w niniejszej decyzji.

(21)

Na podstawie powyższych ustaleń Komisja określiła kwotę podstawową w wysokości 1 mln EUR za każde naruszenie.

(22)

Kwoty podstawowe zostały zwiększone odpowiednio o 20 %, 15 % i 20 %, uwzględniając czas trwania naruszeń.

(23)

Ze względu czas, jaki upłynął od momentu zakończenia postępowania, oraz okres pomiędzy wydaniem wyroku przez ETS a wydaniem oświadczenia o zastrzeżeniach w kwietniu 2003 r., od wszystkich trzech kwot odjęto 50 000 EUR.

(24)

W związku z powyższym Komisja nakłada grzywnę w wysokości 3,4 mln EUR.


(1)  Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 411/2004 (Dz.U. L 68 z 6.3.2004, str. 1).

(2)  Dz.U. L 34 z 10.2.1993, str. 20.

(3)  Połączone sprawy T-24/93, T-25/93, T-26/93 i T-28/93, CMB, CMBT i Dafra-Lines przeciwko Komisji, [1996] ECR II-1201.

(4)  Połączone sprawy C-395/96 P i C-396/96 P, CMB, CMBT i Dafra-Lines przeciwko Komisji, [2000] ECR I-1365.

(5)  Dz.U. L 319 z 29.11.1974, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1/2003.

(6)  Dz.U. L 378 z 31.12.1986, str. 4. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1/2003.