ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 141

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
4 czerwca 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 850/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2500/2001 w celu umożliwienia wdrożenia pomocy wspólnotowej zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002

1

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 851/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu w odniesieniu do mechanizmu wzajemności

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty siódmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

8

 

*

Dyrektywa Komisji 2005/37/WE z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni ( 1 )

10

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2005 r. zmieniająca decyzje 2004/696/WE i 2004/863/WE dotyczące finansowego wkładu Wspólnoty w programy zwalczania i monitorowania TSE w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1550)

24

 

*

Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2005 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2003/634/WE zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1563)  ( 1 )

29

 

*

Decyzja Komisji z dnia 1 czerwca 2005 r. upoważniająca Maltę do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1588)  ( 1 )

30

 

 

Sprostowania

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 770/2005 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii (Dz.U. L 128 z 21.5.2005)

31

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

4.6.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 850/2005

z dnia 30 maja 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2500/2001 w celu umożliwienia wdrożenia pomocy wspólnotowej zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 181a ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 54 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) („rozporządzenie finansowe”) pozwala na wykonywanie budżetu Wspólnoty poprzez scentralizowane zarządzanie pośrednie oraz określa szczególne warunki dotyczące wykonywania budżetu.

(2)

W dziedzinie pomocy przedakcesyjnej scentralizowane zarządzanie pośrednie w postaci określonej w art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego okazało się w przeszłości cennym narzędziem, szczególnie w zakresie działalności Biura Wymiany Informacji i Pomocy Technicznej (TAIEX).

(3)

W ciągu ostatnich lat Turcja była głównym podmiotem korzystającym z TAIEX, dlatego też powinna zostać zachowana możliwość korzystania przez nią tego z instrumentu także zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu finansowym.

(4)

W dziedzinie pomocy przedakcesyjnej ważne jest zachowanie ujednoliconego podejścia, dlatego też powinno zostać użyte takie samo sformułowanie jak to przewidziane w rozporządzeniach (EWG) nr 3906/89 (Phare) oraz (WE) nr 2666/2000 (CARDS) (3) oraz (WE) nr 2666/2000 (CARDS) (4).

(5)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2500/2001 z dnia 17 grudnia 2001 r. dotyczące przedakcesyjnej pomocy finansowej dla Turcji (5) należy odpowiednio zmienić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2500/2001 dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 6a

Komisja może, w granicach określonych w art. 54 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (6), zdecydować o powierzeniu zadań władzy publicznej, w szczególności zadań związanych z wykonaniem budżetu, organom wymienionym w art. 54 ust. 2 tego rozporządzenia. Organom określonym w art. 54 ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia mogą zostać powierzone zadania władzy publicznej, jeśli posiadają one uznaną pozycję międzynarodową, stosują międzynarodowo uznane systemy zarządzania i kontroli oraz podlegają władzom publicznym.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 2005 r.

W imieniu Rady

F. BODEN

Przewodniczący


(1)  Opinia wydana dnia 28 kwietnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(3)  Dz.U. L 375 z 23.12.1989, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2257/2004 (Dz.U. L 389 z 30.12.2004, str. 1).

(4)  Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2257/2004.

(5)  Dz.U. L 342 z 27.12.2001, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 769/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 1).

(6)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.”.


4.6.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/3


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 851/2005

z dnia 2 czerwca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu w odniesieniu do mechanizmu wzajemności

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2) lit. b) pkt i),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Mechanizm określony w art. 1 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 (2) okazał się nieodpowiedni dla sprostania sytuacjom braku wzajemności, w których państwo trzecie, wymienione w załączniku II do tego rozporządzenia, to znaczy państwo trzecie, którego obywatele są zwolnieni z obowiązku wizowego, utrzymuje lub wprowadza obowiązek wizowy w stosunku do obywateli jednego lub kilku Państw Członkowskich. Solidarność z Państwami Członkowskimi, które doświadczają sytuacji braku wzajemności, wymaga dostosowania istniejącego mechanizmu w taki sposób, aby był on skuteczny.

(2)

Z uwagi na powagę sytuacji braku wzajemności istotne jest, by była ona bezwarunkowo zgłaszana przez dane Państwo lub Państwa Członkowskie. W celu zapewnienia zniesienia przez dane państwo trzecie obowiązku wizowego w stosunku do obywateli danych Państw Członkowskich powinien zostać określony mechanizm łączący środki na różnych poziomach i o różnej intensywności, które mogą być podjęte w krótkim czasie. Komisja powinna więc niezwłocznie podjąć kroki w stosunku do państwa trzeciego, składać sprawozdanie Radzie i być w stanie w każdej chwili zaproponować Radzie podjęcie tymczasowej decyzji o przywróceniu obowiązku wizowego w stosunku do obywateli danego państwa trzeciego. Odwołanie się do takiej decyzji tymczasowej nie powinno stanowić przeszkody dla możliwości przeniesienia wpisu danego państwa trzeciego do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 539/2001. Powinna zostać również ustalona zależność czasowa pomiędzy wejściem w życie środka tymczasowego a wnioskiem o przeniesienie wpisu państwa do załącznika I.

(3)

Decyzja państwa trzeciego o zniesieniu lub o ponownym zniesieniu obowiązku wizowego w stosunku do obywateli jednego lub kilku Państw Członkowskich powinna powodować automatyczne ustanie tymczasowego przywrócenia obowiązku wizowego, który został wprowadzony decyzją Rady.

(4)

Celem zmienionego mechanizmu solidarności jest osiągnięcie pełnej wzajemności w odniesieniu do wszystkich Państw Członkowskich oraz stworzenie skutecznego i przejrzystego mechanizmu zapewniającego taką wzajemność.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 539/2001 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione.

(6)

Należy dokonać ustaleń przejściowych na wypadek, gdy z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Państwa Członkowskie podlegają obowiązkowi wizowemu nałożonemu przez państwa trzecie wymienione w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 539/2001.

(7)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (3), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 lit. B decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania tej Umowy (4).

(8)

Zjednoczone Królestwo i Irlandia nie są związane rozporządzeniem (WE) nr 539/2001. Nie uczestniczą one zatem w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie są nim związane ani nie podlegają jego stosowaniu.

(9)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy podpisanej między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącą włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (5), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 lit. B decyzji Rady 1999/437/WE w związku z art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/849/WE (6) oraz art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/860/WE (7),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 539/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1)

ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   W przypadku wprowadzenia przez państwo trzecie wymienione w załączniku II obowiązku wizowego wobec Państwa Członkowskiego zastosowanie mają następujące przepisy:

a)

w terminie 90 dni od wprowadzenia lub ogłoszenia takiego obowiązku wizowego dane Państwo Członkowskie powiadamia o tym na piśmie Radę i Komisję; powiadomienie publikowane jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C. W powiadomieniu tym podaje się datę wprowadzenia środka oraz rodzaj dokumentów podróży i wiz, których środek ten dotyczy.

Jeżeli państwo trzecie zdecyduje się znieść obowiązek wizowy przed upływem powyższego terminu ostatecznego, powiadomienie staje się zbyteczne;

b)

niezwłocznie po opublikowaniu powiadomienia oraz w porozumieniu z danym Państwem Członkowskim Komisja podejmuje wraz z władzami państwa trzeciego kroki mające na celu ponowne zniesienie obowiązku wizowego;

c)

w terminie 90 dni po opublikowaniu powiadomienia Komisja, w porozumieniu z danym Państwem Członkowskim, przedkłada Radzie sprawozdanie. Sprawozdanie może zostać przedłożone wraz z wnioskiem o tymczasowe przywrócenie obowiązku wizowego w stosunku do obywateli danego państwa trzeciego. Komisja może także przedłożyć ten wniosek po przedyskutowaniu sprawozdania na forum Rady. W odniesieniu do takiego wniosku Rada stanowi większością kwalifikowaną w terminie trzech miesięcy;

d)

Komisja, jeżeli uzna za konieczne, może przedstawić wniosek o tymczasowe przywrócenie obowiązku wizowego w stosunku do obywateli państwa trzeciego, o którym mowa w lit. c), bez uprzedniego przedkładania sprawozdania. W odniesieniu do tego wniosku stosuje się procedurę przewidzianą w lit. c). Dane Państwo Członkowskie może oznajmić, czy życzy sobie, aby Komisja powstrzymała się od tymczasowego przywrócenia takiego obowiązku wizowego bez uprzedniego przedkładania sprawozdania;

e)

procedura określona w lit. c) i d) nie narusza prawa Komisji do przedłożenia wniosku w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia w celu przeniesienia wpisu danego państwa trzeciego do załącznika I. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o wprowadzeniu środka tymczasowego, o którym mowa w lit. c) i d), wniosek w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia przedstawiany jest przez Komisję najpóźniej w terminie dziewięciu miesięcy po wejściu w życie środka tymczasowego. Wniosek taki obejmuje także przepisy dotyczące zniesienia środków tymczasowych, które mogły zostać wprowadzone zgodnie z procedurami, o których mowa w lit. c) i d). W tym czasie Komisja będzie nadal podejmowała wysiłki mające na celu skłonienie władz danego państwa trzeciego do ponownego zniesienia obowiązku wizowego w stosunku do obywateli danego Państwa Członkowskiego;

f)

jeżeli dane państwo trzecie zniesie obowiązek wizowy, Państwo Członkowskie niezwłocznie powiadamia o tym Radę i Komisję. Powiadomienie publikowane jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C. Wszelkie środki tymczasowe wprowadzone na podstawie lit. d) przestają obowiązywać w terminie siedmiu dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Jeżeli dane państwo trzecie wprowadziło obowiązek wizowy w stosunku do obywateli dwóch lub więcej Państw Członkowskich, zakończenie obowiązywania środka tymczasowego nastąpi dopiero po dokonaniu ostatniej publikacji.”;

2)

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.   Tak długo, jak zachodzi brak wzajemności w zakresie zwolnienia z obowiązku wizowego pomiędzy którymkolwiek z państw trzecich wymienionych w załączniku II a którymkolwiek z Państw Członkowskich, Komisja przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przed dniem 1 lipca każdego roku parzystego na temat sytuacji braku wzajemności i, w razie potrzeby, przedkłada odpowiednie wnioski.”.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie, których obywatele w dniu 24 czerwca 2005 r. podlegają obowiązkowi wizowemu ze strony państwa trzeciego wymienionego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 539/2001, powiadamiają o tym na piśmie Radę i Komisję w terminie do dnia 24 lipca 2005 r. Powiadomienie publikowane jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C.

Stosuje się przepisy art. 1 ust. 4 lit. b) do f) rozporządzenia (WE) nr 539/2001.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w Państwach Członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 2 czerwca 2005 r.

W imieniu Rady

L. FRIEDEN

Przewodniczący


(1)  Opinia wydana dnia 28 kwietnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 81 z 21.3.2001, str. 1.

(3)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 36.

(4)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.

(5)  Dokument Rady 13054/04 dostępny na stronie http://register.consilium.eu.int.

(6)  Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 26.

(7)  Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 78.


4.6.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 852/2005

z dnia 3 czerwca 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 czerwca 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

77,8

204

91,4

999

84,6

0707 00 05

052

91,5

999

91,5

0709 90 70

052

86,5

624

107,4

999

97,0

0805 50 10

052

88,7

388

60,2

508

50,9

528

46,3

624

63,9

999

62,0

0808 10 80

204

70,2

388

88,0

400

144,7

404

126,8

508

66,5

512

70,6

524

63,6

528

65,3

624

173,6

720

63,8

804

96,7

999

93,6

0809 10 00

052

252,7

999

252,7

0809 20 95

052

296,9

220

108,0

400

466,8

999

290,6


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


4.6.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 853/2005

z dnia 3 czerwca 2005 r.

zmieniające po raz czterdziesty siódmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia.

(2)

W dniu 1 czerwca 2005 r., Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić wykaz osób, grup i podmiotów, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I.

(3)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest stosowane bezpośrednio we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 czerwca 2005 r.

W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 757/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 38).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

pod nagłówkiem „Osoby prawne, grupy i podmioty” dodaje się wpis w brzmieniu:

 

Islamska Grupa Dżihad (alias a) Jama’at al-Jihad; b) Libyan Society; c) Kazakh Jama’at; d) Jamaat Mojahedin; e) Jamiyat; f) Jamiat al-Jihad al-Islami; g) Dzhamaat Modzhakhedov; h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan; i) al-Djihad al-Islami).


4.6.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/10


DYREKTYWA KOMISJI 2005/37/WE

z dnia 3 czerwca 2005 r.

zmieniająca dyrektywy Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni (1), w szczególności jej art. 10,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (2), w szczególności jej art. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (3), w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. f),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Następujące istniejące substancje czynne zostały włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG: hydrazyd kwasu maleinowego na podstawie dyrektywy Komisji 2003/31/WE (4); propyzamid na podstawie dyrektywy Komisji 2003/39/WE (5); a także mekoprop i mekoprop-P na podstawie dyrektywy Komisji 2003/70/WE (6).

(2)

Nowe substancje czynne, tj. izoksaflutol, trifloksystrobina, karfentrazon etylowy i fenamidon zostały włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG na podstawie dyrektywy Komisji 2003/68/WE (7).

(3)

Włączenie do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG rozpatrywanych substancji czynnych opierało się na ocenie przedłożonych informacji dotyczących proponowanego stosowania. Informacje związane ze stosowaniem zostały przedłożone przez niektóre Państwa Członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG. Dostępne informacje zostały przeanalizowane i są wystarczające do ustalenia niektórych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDPP).

(4)

W przypadku gdy nie istnieje wspólnotowy ani tymczasowy NDPP, Państwa Członkowskie mają ustanowić krajowy tymczasowy NDPP zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG, zanim możliwe będzie wydanie zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające wspomniane substancje czynne.

(5)

Wspólnotowe NDPP oraz poziomy zalecane w Codex Alimentarius są ustalane i oceniane z zastosowaniem podobnych procedur. W kodeksie tym znajduje się ograniczona ilość NDPP dla hydrazydu kwasu maleinowego. W dyrektywie 90/642/EWG zawarto już wspólnotowe NDPP dla hydrazydu kwasu maleinowego (dyrektywa Rady 1993/58/EWG) (8) oraz w dyrektywach 86/362/EWG i 90/642/EWG dla propyzamidu (dyrektywa Rady 1996/32/WE (9) i 1996/33/WE (10)). Uwzględniono je przy ustalaniu rozpatrywanych NDPP za pomocą modyfikacji w treści niniejszej dyrektywy. NDPP zawarte w Kodeksie, które będą zalecane do wycofania w najbliższej przyszłości, nie zostały uwzględnione. NDPP w oparciu o Kodeks zostały ocenione w świetle ryzyka dla konsumentów. W oparciu o analizy dostępne Komisji nie ustanowiono żadnego ryzyka podczas stosowania toksykologicznych punktów końcowych.

(6)

W odniesieniu do włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG rozpatrywanych substancji czynnych, odpowiednie oceny techniczne i naukowe zostały sfinalizowane w formie sprawozdań z przeglądów Komisji. Sprawozdania z oceny dla wspomnianych substancji zostały sfinalizowane w dniach wspomnianych w dyrektywach Komisji cytowanych w motywach 1 i 2. Sprawozdania te przyczyniły się do ustalenia dopuszczalnej dziennej dawki (ADI) oraz, jeżeli to konieczne, granicznej dawki referencyjnej (ARfD) dla rozpatrywanych substancji. Narażenie konsumentów na działanie artykułów żywnościowych poddawanych obróbce z zastosowaniem rozpatrywanych substancji czynnych zostało ocenione zgodnie z procedurami wspólnotowymi. Uwzględniono również wytyczne opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia (11) a także opinię Komitetu Naukowego ds. Roślin (12) w sprawie przyjętej metodologii. Wyciągnięto wniosek, że zaproponowane NDDP nie będą prowadzić do tych ADI i ARfD, których poziom został przekroczony.

(7)

W celu zapewnienia, że konsument jest odpowiednio chroniony przed działaniem pozostałości w wyniku nieupoważnionego stosowania środków ochrony roślin, należy ustalić tymczasowe NDDP dla odpowiednich połączeń produktów/pestycydów w pobliżu dolnej granicy ustaleń analitycznych.

(8)

Ustalenie na poziomie Wspólnoty tymczasowych NDDP nie zwalnia Państw Członkowskich z ustanowienia tymczasowych NDDP dla rozpatrywanych substancji, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG oraz jej załącznika VI. Uznaje się, że okres czterech lat jest wystarczający do tego, aby zezwolić na dalsze stosowanie rozpatrywanej substancji czynnej. Tymczasowe NDDP powinny stać się wtedy ostateczne.

(9)

Dlatego konieczne jest dodanie lub zastąpienie wszystkich pozostałości pestycydów wynikających ze stosowania wspomnianych środków ochrony roślin w załącznikach do dyrektyw 86/362/EWG i 90/642/EWG, tak aby zezwolić na właściwy nadzór i kontrolę zakazu ich stosowania oraz w celu ochrony konsumenta. Jeżeli w załącznikach do tych dyrektyw NDDP zostały one uprzednio określone, należy je odpowiednio zmienić. Jeżeli NDDP nie zostały określone do tej pory, należy je ustalić po raz pierwszy.

(10)

Dlatego należy odpowiednio zmienić dyrektywy 86/362/EWG i 90/642/EWG.

(11)

Środki podane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 86/362/EWG wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części A załącznika II dodaje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów dla izoksaflutolu, trifloksystrobiny, karfentrazonu etylowego, mekopropu, mekopropu-P, hydrazydu kwasu maleinowego i fenamidonu, jak wskazano w załączniku I do niniejszej dyrektywy;

b)

w części A załącznika II zastępuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów dla propyzamidu poziomami wskazanymi w załączniku II do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

W dyrektywie 90/642/EWG wprowadza się następujące zmiany:

a)

w załączniku II dodaje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów dla izoksaflutolu, trifloksystrobiny, karfentrazonu etylowego, mekopropu, mekopropu-p i fenamidonu, jak wskazano w załączniku III do niniejszej dyrektywy;

b)

w załączniku II zastępuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów dla propyzamidu i hydrazydu kwasu maleinowego poziomami wskazanymi w załączniku IV do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

1.   Państwa Członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 4 grudnia 2005 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do wdrożenia niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przyjmują one wspomniane przepisy od dnia 4 grudnia 2006 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w obszarze objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 czerwca 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/61/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 81).

(2)  Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/115/WE Dz. U. L 374 z 22.12.2004, str. 64).

(3)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/34/WE (Dz.U. L 125 z 18.5.2005, str. 5).

(4)  Dz.U. L 101 z 23.4.2003, str. 3.

(5)  Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 30.

(6)  Dz.U. L 184 z 23.7.2003, str. 9.

(7)  Dz.U. L 177 z 16.7.2003, str. 12.

(8)  Dz.U. L 211 z 23.8.1993, str. 6.

(9)  Dz.U. L 144 z 18.6.1996, str. 12.

(10)  Dz.U. L 144 z 18.6.1996, str. 35.

(11)  Wytyczne dotyczące przewidywania przyjmowania w pożywieniu pozostałości pestycydów (zrewidowane), opracowane w ramach Programu GEMS/Food we współpracy z Komitetem Kodeksu ds. Pozostałości Pestycydów, opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia w 1997 r. (WHO/FSF/FOS/97.7)

(12)  Opinia Komitetu Naukowego ds. Roślin dotycząca zmiany załączników do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG (opinia wyrażona przez Komitet Naukowy ds. Roślin dnia 14 lipca 1998 r.) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/ sc/index_en.html).


ZAŁĄCZNIK I

Maksymalne dopuszczalne zawartości w mg/kg

Pozostałości pestycydów

Poszczególne produkty, do których stosuje się maksymalne limity pozostałości (MRL)

Izoksaflutol (suma izoksaflutolu, RPA 202248 i RPA 203328 wyrażona jako izoksaflutol) (1)

0,05 (2)  (3)

ZBOŻA

Jęczmień, gryka, kukurydza, proso, owies, ryż, żyto, sorgo, pszenżyto, pszenica, inne zboża

Trifloksystrobina

0,3 (3) Jęczmień

0,05 (3) Żyto

0,05 (3) Pszenżyto, pszenica

0,02 (2)  (3) Inne zboża

Karfentrazon etylowy (określony jako karfentrazon i wyrażony jako karfentrazon etylowy)

0,05 (2)  (3)

ZBOŻA

Jęczmień, gryka, kukurydza, proso, owies, ryż, żyto, sorgo, pszenżyto, pszenica, inne zboża

Fenamidon

0,02 (2)  (3)

ZBOŻA

Jęczmień, gryka, kukurydza, proso, owies, ryż, żyto, sorgo, pszenżyto, pszenica, inne zboża

Mekoprop (suma mekopropu-P i mekopropu wyrażona jako mekoprop)

0,05 (2)  (3)

ZBOŻA

Jęczmień, gryka, kukurydza, proso, owies, ryż, żyto, sorgo, pszenżyto, pszenica, inne zboża

Hydrazyd kwasu maleinowego

0,2 (2)  (3)

ZBOŻA

Jęczmień, gryka, kukurydza, proso, owies, ryż, żyto, sorgo, pszenżyto, pszenica, inne zboża


(1)  RPA 202248 to 2-cyjano-3-cyklopropyl-1-(2-metylosulfonyl-4-trójfluorometylofenyl) propan-1,3-dion. RPA 203328 to kwas 2-metansulfonyl-4-trójfluorometylobenzoesowy.

(2)  Niższa wartość oznaczona analitycznie.

(3)  Tymczasowy maksymalny limit pozostałości zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG: w przypadku braku zmiany poziom ten zostanie uznany za ostateczny z mocą obowiązującą od dnia 24 czerwca 2009 r.


ZAŁĄCZNIK II

Maksymalne dopuszczalne zawartości w mg/kg

Pozostałości pestycydów

Poszczególne produkty, do których stosuje się maksymalne limity pozostałości

Propyzamid

0,02 (1)  (2)

ZBOŻA

Jęczmień, gryka, kukurydza, proso, owies, ryż, żyto, sorgo, pszenżyto, pszenica, inne zboża


(1)  Niższa wartość oznaczona analitycznie.

(2)  Tymczasowy maksymalny limit pozostałości zgodnie z artykułem 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG: w przypadku braku zmiany poziom ten zostanie uznany za ostateczny z mocą obowiązującą od dnia 24 czerwca 2009 r.


ZAŁĄCZNIK III

Pozostałości pestycydów i maksymalny limit pozostałości (mg/kg)

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których stosuje się maksymalne limity pozostałości

Isoksaflutol (suma izoksaflutolu, RPA 202248 i RPA 203328 wyrażona jako izoksaflutol) (1)

Trifloksystrobina

Karfentrazon etylowy (określony jako karfentrazon i wyrażony jako karfentrazon etylowy)

Fenamidon

Mekoprop (suma mekopropu-P i mekopropu wyrażona jako mekoprop)

1.

Owoce świeże, suszone lub surowe, konserwowane przez mrożenie, bez dodatku cukru; orzechy.

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

OWOCE CYTRUSOWE

 

0,3 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Grejpfrut

 

 

 

 

 

Cytryna

 

 

 

 

 

Limeta

 

 

 

 

 

Mandarynka (w tym klementynka i inne hybrydy)

 

 

 

 

 

Pomarańcza

 

 

 

 

 

Pomelo

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

ii)

ORZECHY DRZEW (z łupiną lub bez)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Migdały

 

 

 

 

 

Orzechy brazylijskie

 

 

 

 

 

Orzechy nanerczowe

 

 

 

 

 

Kasztany jadalne

 

 

 

 

 

Orzechy kokosowe

 

 

 

 

 

Orzechy laskowe

 

 

 

 

 

Orzechy makadamii

 

 

 

 

 

Pekany

 

 

 

 

 

Orzeszki pinii

 

 

 

 

 

Orzechy pistacjowe

 

 

 

 

 

Orzechy włoskie

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

iii)

OWOCE TWARDE

 

0,5 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Jabłka

 

 

 

 

 

Gruszka

 

 

 

 

 

Pigwa

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

iv)

OWOCE PESTKOWE

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Morela

 

1 (3)

 

 

 

Wiśnia

 

1 (3)

 

 

 

Brzoskwinia (w tym nektarynka i podobne hybrydy)

 

1 (3)

 

 

 

Śliwka

 

 

 

 

 

Inne

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

v)

OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE

 

 

 

 

 

a)

Winogrona do konsumpcji i do produkcji wina

 

5 (3)

 

0,5 (3)

 

Winogrona do konsumpcji

 

 

 

 

 

Winogrona do produkcji wina

 

 

 

 

 

b)

Truskawki (z wyłączeniem poziomek)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

c)

Owoce rosnące na krzewach (z wyłączeniem dzikich)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Jeżyna

 

 

 

 

 

Jeżyna popielica

 

 

 

 

 

Jeżynomalina

 

 

 

 

 

Malina

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

d)

Inne małe owoce i jagody (z wyłączeniem dziko rosnących)

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Czarna jagoda

 

 

 

 

 

Żurawina

 

 

 

 

 

Porzeczka (czerwona, czarna i biała)

 

1 (3)

 

 

 

Agrest

 

1 (3)

 

 

 

Inne

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

e)

Dziko rosnące jagody i dziko rosnące owoce

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

vi)

RÓŻNE

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Awokado

 

 

 

 

 

Banan

 

0,05 (3)

 

 

 

Daktyl

 

 

 

 

 

Figa

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

Kumkwat

 

 

 

 

 

Liczi

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

 

Oliwka

 

 

 

 

 

Marakuja

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

Papaja

 

 

 

 

 

Inne

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

2.

Warzywa świeże lub surowe, mrożone lub suszone

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Burak

 

 

 

 

 

Marchew

 

 

 

 

 

Seler

 

 

 

 

 

Chrzan

 

 

 

 

 

Słonecznik bulwiasty

 

 

 

 

 

Pasternak

 

 

 

 

 

Korzeń pietruszki

 

 

 

 

 

Rzodkiew

 

 

 

 

 

Salsefia

 

 

 

 

 

Bataty

 

 

 

 

 

Brukiew

 

 

 

 

 

Rzepa

 

 

 

 

 

Pochrzyn

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

ii)

WARZYWA CEBULOWE

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Czosnek

 

 

 

 

 

Cebula

 

 

 

 

 

Szalotka

 

 

 

 

 

Dymka

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

iii)

WARZYWA O JADALNYCH OWOCACH

 

 

 

 

 

a)

Psiankowate

 

 

 

 

 

Pomidor

 

0,5 (3)

 

0,5 (3)

 

Papryka

 

 

 

 

 

Bakłażan

 

 

 

 

 

Inne

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

b)

Dyniowate o jadalnej skórce

 

0,2 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Ogórek

 

 

 

 

 

Korniszon

 

 

 

 

 

Cukinia

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

c)

Dyniowate o niejadalnej skórce

 

 

 

 

 

Melon

 

0,3 (3)

 

0,1 (3)

 

Dynia

 

 

 

 

 

Arbuz

 

 

 

 

 

Inne

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Kukurydza

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

iv)

WARZYWA KAPUSTNE

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Warzywa kapustne o jadalnych kwiatach

 

 

 

 

 

Brokuły

 

 

 

 

 

Kalafior

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

b)

Głowiaste warzywa kapustne

 

 

 

 

 

Brukselka

 

 

 

 

 

Kapusta

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

c)

Liściaste warzywa kapustne

 

 

 

 

 

Kapusta pekińska

 

 

 

 

 

Jarmuż

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

d)

Kalarepa

 

 

 

 

 

v)

WARZYWA LIŚCIASTE I ZIELENINY

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

a)

Sałata i podobne warzywa

 

 

 

2 (3)

 

Rzeżucha

 

 

 

 

 

Roszpunka jadalna

 

 

 

 

 

Sałata

 

 

 

 

 

Endywia

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

b)

Szpinak i podobne warzywa

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Szpinak

 

 

 

 

 

Botwina

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

c)

Rukiew wodna

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Cykoria

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

e)

Zieleniny

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Trybula

 

 

 

 

 

Szczypiorek

 

 

 

 

 

Nać pietruszki

 

 

 

 

 

Nać selera

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

vi)

WARZYWA STRĄCZKOWE (świeże)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Fasola (ze strąkami)

 

 

 

 

 

Fasola (bez strąków)

 

 

 

 

 

Groch (ze strąkami)

 

 

 

 

 

Groch (bez strąków)

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

vii)

WARZYWA O JADALNYCH PĘDACH (świeże)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Szparagi

 

 

 

 

 

Kardy

 

 

 

 

 

Seler

 

 

 

 

 

Fenkuł

 

 

 

 

 

Karczochy

 

 

 

 

 

Por

 

 

 

 

 

Rabarbar

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

viii)

GRZYBY

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Grzyby hodowlane

 

 

 

 

 

b)

Grzyby dziko rosnące

 

 

 

 

 

3.

Strączkowe

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Fasola

 

 

 

 

 

Soczewica

 

 

 

 

 

Groch

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

4.

Nasiona oleiste

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Siemię lniane

 

 

 

 

 

Orzechy ziemne

 

 

 

 

 

Nasiona maku

 

 

 

 

 

Nasiona sezamu

 

 

 

 

 

Nasiona słonecznika

 

 

 

 

 

Nasiona rzepaku

 

 

 

 

 

Nasiona soi

 

 

 

 

 

Nasiona gorczycy

 

 

 

 

 

Nasiona bawełny

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

5.

Ziemniaki

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Młode ziemniaki

 

 

 

 

 

Ziemniaki pochodzące z produkcji towarowej

 

 

 

 

 

6.

Herbata (liście i pędy, suszone, fermentowane lub inne, z liści Camellia sinensis)

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)

7.

Chmiel (suszony), w tym chmiel granulowany i nieskoncentrowany proszek

0,1 (2)  (3)

30 (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)


(1)  RPA 202248 to 2-cyjano-3-cyklopropyl-1-(2-metylosulfonyl-4-trójfluorometylofenyl) propan-1,3-dion. RPA 203328 to kwas 2-metansulfonyl-4-trójfluorometylobenzoesowy.

(2)  Niższa wartość oznaczona analitycznie.

(3)  Tymczasowy maksymalny limit pozostałości zgodnie z art.. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG: w przypadku braku zmiany poziom ten zostanie uznany za ostateczny z mocą obowiązującą od dnia 24 czerwca 2009 r.


ZAŁĄCZNIK IV

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których stosuje się maksymalne limity pozostałości

Propyzamid

Hydrazyd kwasu maleinowego

1.

Owoce świeże, suszone lub surowe, konserwowane przez mrożenie, nie zawierające dodatku cukru; orzechy.

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

i)

OWOCE CYTRUSOWE

 

 

Grejpfrut

 

 

Cytryna

 

 

Limeta

 

 

Mandarynka (w tym klementynka i inne hybrydy)

 

 

Pomarańcza

 

 

Pomelo

 

 

Inne

 

 

ii)

ORZECHY DRZEW (z łupiną lub bez)

 

 

Migdały

 

 

Orzechy brazylijskie

 

 

Orzechy nerkowca

 

 

Kasztany jadalne

 

 

Orzechy kokosowe

 

 

Orzechy laskowe

 

 

Orzechy makadamii

 

 

Pekany

 

 

Orzeszki pinii

 

 

Orzechy pistacjowe

 

 

Orzechy włoskie

 

 

Inne

 

 

iii)

OWOCE TWARDE

 

 

Jabłko

 

 

Gruszka

 

 

Pigwa

 

 

Inne

 

 

iv)

OWOCE PESTKOWE

 

 

Morela

 

 

Wiśnia

 

 

Brzoskwinia (w tym nektarynka i podobne hybrydy)

 

 

Śliwka

 

 

Inne

 

 

v)

OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE

 

 

a)

Winogrona do konsumpcji i do produkcji wina

 

 

Winogrona do konsumpcji

 

 

Winogrona do produkcji wina

 

 

b)

Truskawki (z wyłączeniem poziomek)

 

 

c)

Owoce rosnące na krzewach (z wyłączeniem dzikich)

 

 

Jeżyna

 

 

Jeżyna popielica

 

 

Jeżynomalina

 

 

Malina

 

 

Inne

 

 

d)

Inne małe owoce i jagody (z wyłączeniem dziko rosnących)

 

 

Czarna jagoda

 

 

Żurawina

 

 

Porzeczka (czerwona, czarna i biała)

 

 

Agrest

 

 

Inne

 

 

e)

Dziko rosnące jagody i dziko rosnące owoce

 

 

vi)

RÓŻNE

 

 

Awokado

 

 

Banan

 

 

Daktyl

 

 

Figa

 

 

Kiwi

 

 

Kumkwat

 

 

Liczi

 

 

Mango

 

 

Oliwka

 

 

Marakuja

 

 

Ananas

 

 

Papaja

 

 

Inne

 

 

2.

Warzywa świeże lub surowe, mrożone lub suszone

 

 

i)

WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Burak

 

 

Marchew

 

 

Seler

 

 

Chrzan

 

 

Słonecznik bulwiasty

 

 

Pasternak

 

 

Korzeń pietruszki

 

 

Rzodkiew

 

 

Salsefia

 

 

Bataty

 

 

Brukiew

 

 

Rzepa

 

 

Pochrzyn

 

 

Inne

 

 

ii)

WARZYWA CEBULOWE

0,02 (1)  (2)

 

Czosnek

 

15 (2)

Cebula

 

15 (2)

Szalotka

 

15 (2)

Dymka

 

 

Inne

 

0,2 (1)  (2)

iii)

WARZYWA O JADALNYCH OWOCACH

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Psiankowate

 

 

Pomidor

 

 

Papryka

 

 

Bakłażan

 

 

Inne

 

 

b)

Dyniowate o jadalnej skórce

 

 

Ogórek

 

 

Korniszon

 

 

Cukinia

 

 

Inne

 

 

c)

Dyniowate o niejadalnej skórce

 

 

Melon

 

 

Dynie

 

 

Arbuz

 

 

Inne

 

 

d)

Kukurydza

 

 

iv)

WARZYWA KAPUSTNE

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Warzywa kapustne o jadalnych kwiatach

 

 

Brokuły

 

 

Kalafior

 

 

Inne

 

 

b)

Głowiaste warzywa kapustne

 

 

Brukselka

 

 

Kapusta

 

 

Inne

 

 

c)

Liściaste warzywa kapustne

 

 

Kapusta pekińska

 

 

Jarmuż

 

 

Inne

 

 

d)

Kalarepa

 

 

v)

WARZYWA LIŚCIASTE I ZIELENINY

 

0,2 (1)  (2)

a)

Sałata i podobne warzywa

1 (2)

 

Rzeżucha

 

 

Roszpunka jadalna

 

 

Sałata

 

 

Endywia

 

 

Inne

 

 

b)

Szpinak i podobne warzywa

0,02 (1)  (2)

 

Szpinak

 

 

Botwina

 

 

Inne

 

 

c)

Rukiew wodna

0,02 (1)  (2)

 

d)

Cykoria

0,02 (1)  (2)

 

e)

Zieleniny

1 (2)

 

Trybula

 

 

Szczypiorek

 

 

Nać pietruszki

 

 

Nać selera

 

 

Inne

 

 

vi)

WARZYWA STRĄCZKOWE (świeże)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Fasola (ze strąkami)

 

 

Fasola (bez strąków)

 

 

Groch (ze strąkami)

 

 

Groch (bez strąków)

 

 

Inne

 

 

vii)

WARZYWA O JADALNYCH PĘDACH (świeże)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Szparagi

 

 

Kardy

 

 

Seler

 

 

Fenkuł

 

 

Karczochy

 

 

Por

 

 

Rabarbar

 

 

Inne

 

 

viii)

GRZYBY

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Grzyby hodowlane

 

 

b)

Grzyby dziko rosnące

 

 

3.

Strączkowe

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Fasola

 

 

Soczewica

 

 

Groch

 

 

Inne

 

 

4.

Nasiona oleiste

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

Siemię lniane

 

 

Orzechy ziemne

 

 

Nasiona maku

 

 

Nasiona sezamu

 

 

Nasiona słonecznika

 

 

Nasiona rzepaku

 

 

Nasiona soi

 

 

Nasiona gorczycy

 

 

Nasiona bawełny

 

 

Inne

 

 

5.

Ziemniaki

0,02 (1)  (2)

50 (3)

Młode ziemniaki

 

 

Ziemniaki pochodzące z produkcji towarowej

 

 

6.

Herbata (liście i pędy, suszone, fermentowane lub inne, z liści Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

7.

Chmiel (suszony), w tym chmiel granulowany i nieskoncentrowany proszek

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)


(1)  Niższa wartość oznaczona analitycznie.

(2)  Tymczasowy maksymalny limit pozostałości zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG: w przypadku braku zmiany poziom ten zostanie uznany za ostateczny z mocą obowiązującą od dnia 24 czerwca 2009 r.

(3)  Maksymalne limity pozostałości w ziemniakach są uzależnione od przeglądu nie spełnionych wymogów w zakresie danych po 18 miesiącach od daty publikacji.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

4.6.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/24


DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 maja 2005 r.

zmieniająca decyzje 2004/696/WE i 2004/863/WE dotyczące finansowego wkładu Wspólnoty w programy zwalczania i monitorowania TSE w 2005 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1550)

(2005/413/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 24 ust. 5 i 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2004/696/WE z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania niektórych TSE kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r. (2) określa wykaz tych programów oraz proponowany udział i kwotę wkładu dla każdego programu.

(2)

Decyzja Komisji 2004/863/WE z dnia 30 listopada 2004 r. zatwierdza programy zwalczania i monitorowania TSE na rok 2005 niektórych Państw Członkowskich oraz ustala wysokość wkładu finansowego Wspólnoty (3).

(3)

W dniu 28 stycznia 2005 r. panel naukowy Wspólnoty, któremu przewodniczyło laboratorium referencyjne Wspólnoty zajmujące się TSE (CRL), potwierdził wykrycie gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) u kozy poddanej ubojowi we Francji. Był to pierwszy przypadek zarażenia chorobą BSE małego przeżuwacza w warunkach naturalnych.

(4)

W swoim oświadczeniu z dnia 28 stycznia 2005 r. Panel Naukowy ds. Zagrożeń Biologicznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) podkreślił, iż zasięg tego pojedynczego przypadku zarażenia kozy chorobą BSE we Francji powinien zostać poddany ocenie. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wskazał, iż dla przeprowadzenia tej oceny istotne będą wyniki wzmocnionych kontroli przypadków TSE u kóz.

(5)

W odpowiedzi na wspomniane oświadczenie, rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (4), zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 214/2005 (5), wprowadziło od dnia 11 lutego 2005 r. nowy program monitorowania TSE u kóz. Zgodnie z nowym programem monitorowania liczba zdrowych kóz poddanych ubojowi i kóz, które padły w gospodarstwie, które mają być poddane badaniu, została znacznie zwiększona.

(6)

W związku ze specyfiką sektora mięsa koziego, ograniczoną wartością do celów uboju kóz powyżej 18 miesiąca życia, oraz ze względu na znaczenie skutecznego wprowadzania w życie wzmocnionego monitorowania w celu oceny występowania BSE u kóz właściwe jest zwiększenie wysokości stawki zwracanej Państwom Członkowskim przez Wspólnotę za przeprowadzone badanie do maksymalnej kwoty 30 EUR za szybki test przeprowadzony na kozach.

(7)

Ponadto, rozporządzenie (WE) 999/2001, zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 36/2005 (6), nakłada obowiązek przeprowadzania systematycznych badań mających na celu odróżnienie BSE od trzęsawki we wszystkich przypadkach TSE wykrytych u owiec i kóz od dnia 14 stycznia 2005 r. Ten środek należy uważać za kwalifikujący się do wkładu finansowego Wspólnoty w ramach programów monitorowania i zwalczania TSE w Państwach Członkowskich.

(8)

Ze względu na znaczenie oceny występowania BSE u małych przeżuwaczy dla osiągnięcia celów Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt właściwy jest zwrot 100 % kosztów poniesionych przez Państwa Członkowskie na wstępne badania molekularne w celu odróżnienia BSE od trzęsawki.

(9)

Konieczne jest zatem dokonanie przeglądu maksymalnej kwoty wkładu Wspólnoty do każdego programu, zgodnie z decyzjami 2004/696/WE i 2004/863/WE.

(10)

Decyzja 2004/863/WE określa warunki wkładu finansowego Wspólnoty, w tym przekazywanie Komisji przez zainteresowane Państwa Członkowskie comiesięcznego sprawozdania dotyczącego postępów programu monitorowania TSE oraz poniesionych kosztów. Załącznik do decyzji określa koszty kwalifikujące się do zwrotu. Załącznik ten powinien zostać odpowiednio zmieniony, aby uwzględniał zmiany załączników III i X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, wprowadzone rozporządzeniami (WE) nr 36/2005 i nr 214/2005.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzje 2004/696/WE i 2004/863/WE.

(12)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do decyzji 2004/696/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

W decyzji 2004/863/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 2 kwota „3 550 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „3 586 000 EUR”;

2)

w art. 2 ust. 2 kwota „1 700 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „1 736 000 EUR”;

3)

w art. 3 ust. 2 kwota „2 375 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „2 426 000 EUR”;

4)

w art. 4 ust. 2 kwota „15 020 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „15 170 000 EUR”;

5)

w art. 5 ust. 2 kwota „290 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „294 000 EUR”;

6)

w art. 6 ust. 2 kwota „585 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „1 487 000 EUR”;

7)

w art. 7 ust. 2 kwota „4 780 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „8 846 000 EUR”;

8)

w art. 8 ust. 2 kwota „24 045 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „29 755 000 EUR”;

9)

w art. 9 ust. 2 kwota „6 170 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „6 172 000 EUR”;

10)

w art. 10 ust. 2 kwota „6 660 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „8 677 000 EUR”;

11)

W art. 11 ust. 2 kwota „85 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „353 000 EUR”;

12)

w art. 12 ust. 2 kwota „835 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „836 000 EUR”;

13)

w art. 13 ust. 2 kwota „145 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „155 000 EUR”;

14)

w art. 14 ust. 2 kwota „1 085 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „1 184 000 EUR”;

15)

w art. 15 ust. 2 kwota „35 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „36 000 EUR”;

16)

w art. 16 ust. 2 kwota „4 270 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „4 510 000 EUR”;

17)

w art. 17 ust. 2 kwota „1 920 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „2 076 000 EUR”;

18)

w art. 18 ust. 2 kwota „1 135 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „1 480 000 EUR”;

19)

w art. 19 ust. 2 kwota „435 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „444 000 EUR”;

20)

w art. 20 ust. 2 kwota „1 160 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „1 170 000 EUR”;

21)

w art. 21 ust. 2 kwota „305 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „313 000 EUR”;

22)

w art. 22 ust. 2 kwota „5 570 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „5 690 000 EUR”;

23)

artykuł 23 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 23

Wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na programy monitorowania TSE określone w art. 1–22 stanowi 100 % kosztów poniesionych przez zainteresowane Państwa Członkowskie za wykonane testy (nie wliczając podatku VAT), z zastrzeżeniem:

a)

maksymalnej kwoty 8 EUR za test w odniesieniu do testów wykonanych od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. u bydła i owiec określonych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001;

b)

maksymalnej kwoty 30 EUR za test w odniesieniu do testów wykonanych od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. u kóz określonych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001;

c)

maksymalnej kwoty 145 EUR za test w odniesieniu do wstępnych molekularnych badań odróżniających wykonanych od dnia 14 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. zgodnie z ustaleniami załącznika X, rozdział C pkt 3.2 lit. c) ppkt i) do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.”;

24)

załącznik zastępuje się załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 316 z 15.10.2004, str. 91.

(3)  Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 82.

(4)  Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 260/2005 (Dz.U. L 46 z 17.2.2005, str. 9).

(5)  Dz.U. L 37 z 10.2.2005, str. 9.

(6)  Dz.U. L 10 z 13.1.2005, str. 9.


ZAŁĄCZNIK I

Załącznik I do decyzji 2004/696/WE otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

Wykaz programów monitorowania TSE

Poziom i maksymalna kwota wkładu finansowego Wspólnoty

(w EUR)

Choroba

Państwo Członkowskie

Poziom dla wykonania testów (1)

Kwota maksymalna

TSE

Austria

100 %

2 076 000

Belgia

100 %

3 586 000

Cypr

100 %

353 000

Republika Czeska

100 %

1 736 000

Dania

100 %

2 426 000

Estonia

100 %

294 000

Finlandia

100 %

1 170 000

Francja

100 %

29 755 000

Niemcy

100 %

15 170 000

Grecja

100 %

1 487 000

Węgry

100 %

1 184 000

Irlandia

100 %

6 172 000

Włochy

100 %

8 677 000

Litwa

100 %

836 000

Luksemburg

100 %

155 000

Malta

100 %

36 000

Niderlandy

100 %

4 510 000

Portugalia

100 %

1 480 000

Słowenia

100 %

444 000

Hiszpania

100 %

8 846 000

Szwecja

100 %

313 000

Zjednoczone Królestwo

100 %

5 690 000

Ogółem

96 396 000


(1)  Szybkie testy i wstępne badania molekularne.”.


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK

Monitorowanie TSE

Państwo Członkowskie:

Miesiąc:

Rok:


Badania przeprowadzone u bydła

 

Liczba badań

Koszt jednostkowy

Koszty ogółem

Badania przeprowadzone na zwierzętach określonych w załączniku III, rozdział A, część I, pkt. 2.1, 3 i 4.1 do rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Badania przeprowadzone na zwierzętach określonych w załączniku III, rozdział A, część I, pkt. 2.2, 4.2 i 4.3 do rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Ogółem

 

 

 


Badania przeprowadzone u owiec

 

Liczba badań

Koszt jednostkowy

Koszty ogółem

Badania przeprowadzone na zwierzętach określonych w załączniku III, rozdział A, część II, pkt. 2 lit. a) do rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Badania przeprowadzone na zwierzętach określonych w załączniku III, rozdział A, część II, pkt. 3 do rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Badania przeprowadzone na zwierzętach określonych w załączniku III, rozdział A, część II, pkt. 5 do rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Ogółem

 

 

 


Badania przeprowadzone u kóz

 

Liczba badań

Koszt jednostkowy

Koszty ogółem

Badania przeprowadzone na zwierzętach określonych w załączniku III, rozdział A, część II, pkt. 2 lit. b) do rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Badania przeprowadzone na zwierzętach określonych w załączniku III, rozdział A, część II, pkt. 3 do rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Badania przeprowadzone na zwierzętach określonych w załączniku III, rozdział A, część II, pkt. 5 do rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

 

 

Ogółem

 

 

 


Wstępne badania molekularne ze znakowaniem immunologicznym mającym na celu odróżnienie BSE od trzęsawki

 

Liczba badań

Koszt jednostkowy

Koszty ogółem

Badania na zwierzętach określonych w załączniku X, rozdział C, pkt. 3.2 c) pkt. i) do rozporządzenia (WE) nr 999/2001”

 

 

 


4.6.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/29


DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 maja 2005 r.

zmieniająca załącznik I do decyzji 2003/634/WE zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN)

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1563)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/414/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2003/634/WE (2) zatwierdza i wymienia programy przedłożone przez różne Państwa Członkowskie. Programy te mają na celu umożliwienie Państwu Członkowskiemu wszczęcie procedur w odniesieniu do strefy lub hodowli znajdującej się w strefie niezatwierdzonej w celu nadania jej statusu strefy lub hodowli zatwierdzonej w strefie niezatwierdzonej, w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) oraz zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN).

(2)

W piśmie z dnia 23 września 2004 r. Włochy złożyły wniosek o zatwierdzenie programu, który ma być zastosowany w „Zona valle di Tosi”. Stwierdzono, że przedłożony wniosek jest zgodny z art. 10 dyrektywy 91/67/EWG i w związku z tym program należy zatwierdzić.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2003/634/WE.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

W załączniku I decyzji 2003/634/WE po pkt. 3.5 dodaje się punkt w brzmieniu:

„3.6   PROGRAM PRZEDŁOŻONY PRZEZ WŁOCHY W ODNIESIENIU DO REGIONU TOSKANII DNIA 23 WRZEŚNIA 2004 R., OBEJMUJĄCY:

Zona Valle di Tosi

obszar zlewisk rzeki Vicano di S. Ellero od jej źródeł do zapory w Il Greto niedaleko miejscowości Raggioli.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 220 z 3.9.2003, str. 8. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/67/WE (Dz.U. L 27 z 29.1.2005, str. 55).


4.6.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/30


DECYZJA KOMISJI

z dnia 1 czerwca 2005 r.

upoważniająca Maltę do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1588)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/415/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 93/24/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących produkcji bydła (1), w szczególności jej art. 1 ust. 2 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Tytuł I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) ustanawia system identyfikacji i rejestracji bydła.

(2)

Decyzja Komisji 2004/588/WE (3) uznaje w pełni operacyjny charakter maltańskiej bazy danych bydła.

(3)

Zgodnie z dyrektywą 93/24/EWG Państwa Członkowskie mogą, na swój wniosek, zostać upoważnione do korzystania z administracyjnych źródeł informacji zamiast z badań statystycznych dotyczących pogłowia bydła, pod warunkiem że spełniają wymogi określone w wyżej wspomnianej dyrektywie.

(4)

W celu uzasadnienia swojego wniosku z dnia 11 marca 2005 r. Malta przekazała dokumentację techniczną dotyczącą struktury i aktualizacji bazy danych określonej w tytule I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000, jak również metod obliczania informacji statystycznych.

(5)

W szczególności Malta zaproponowała metody obliczeniowe umożliwiające uzyskanie informacji statystycznych dla kategorii określonych w art. 3 ust. 1 dyrektywy 93/24/EWG, które nie są bezpośrednio dostępne w bazie danych określonej w tytule I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000. Malta powinna podjąć wszelkie właściwe środki w celu upewnienia się, że metody te zapewniają precyzyjność danych statystycznych.

(6)

Z badania dokumentacji technicznej przekazanej przez władze maltańskie wynika, że wniosek powinien zostać przyjęty.

(7)

Niniejsza decyzja jest zgodna z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych ustanowionego decyzją Rady 72/279/EWG (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Malta jest upoważniona do zastąpienia badań statystycznych dotyczących pogłowia bydła określonych w dyrektywie 93/24/EWG systemem identyfikacji i rejestracji bydła określonym w tytule I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 w celu uzyskania wszystkich informacji statystycznych wymaganych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających ze wspomnianej dyrektywy.

Artykuł 2

Jeżeli system, o którym mowa w art. 1, przestanie być operacyjny lub nie będzie dostarczać wiarygodnych informacji statystycznych dotyczących całego pogłowia lub określonych kategorii bydła, Malta powróci do systemu badań statystycznych w celu dokonania oceny pogłowia bydła lub jego poszczególnych kategorii.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Malty.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 czerwca 2005 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 149 z 21.6.1993, str. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 204 z 11.8.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(3)  Dz.U. L 257 z 4.8.2004, str. 8.

(4)  Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.


Sprostowania

4.6.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/31


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 770/2005 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 128 z dnia 21 maja 2005 r. )

Na str 17, art. 2, zdanie wprowadzające:

zamiast:

„w ciągu dziesięciu pierwszych dni maja 2005 r.”

powinno być:

„w ciągu dziesięciu pierwszych dni czerwca 2005 r.”.