ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 131

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
25 maja 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 778/2005 z dnia 23 maja 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz tlenku magnezu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

1

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 779/2005 z dnia 23 maja 2005 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych dotyczących przywozu węglika krzemu pochodzącego z Ukrainy

18

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2005 z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

22

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ( 1 )

24

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2005 z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiające format dla przekazywania wyników statystyk odpadów ( 1 )

26

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 783/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów ( 1 )

38

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 784/2005 z dnia 24 maja 2005 r. przyjmujące odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w odniesieniu do Litwy, Polski i Szwecji ( 1 )

42

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 25 lutego 2005 r. dotyczącej pkt. 9 części B dodatku 1 do załącznika 7

43

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

25.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 778/2005

z dnia 23 maja 2005 r.

nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz tlenku magnezu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(1)

W następstwie przeglądu wygaśnięcia środków Rada, w drodze rozporządzenia (WE) nr 1334/1999 (2) nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz tlenku magnezu („produkt objęty postępowaniem”) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Wspomniane środki miały formę minimalnej ceny przywozowej. W następstwie przeglądu okresowego, dokonanego na mocy rozporządzenia (WE) nr 985/2003 (3), Rada zmieniła formę obowiązujących środków antydumpingowych poprzez utrzymanie ceny minimalnej, jednak z zastrzeżeniem szczególnych warunków oraz poprzez nałożenie stawki ad valorem w wysokości 27,1 % we wszystkich pozostałych przypadkach.

(2)

Należy zauważyć, iż pierwotne środki zostały nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1473/93 (4) („pierwotne dochodzenie”).

B.   OBECNE DOCHODZENIE

(3)

W następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu obowiązujących środków antydumpingowych na przywóz tlenku magnezu pochodzącego z ChRL (5), do służb Komisji wpłynął wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96. Wniosek został złożony w dniu 9 marca 2004 r. przez Eurométaux („wnioskodawca”) w imieniu producentów reprezentujących większą część, w tym przypadku 96 %, ogólnej wspólnotowej produkcji tlenku magnezu. We wniosku stwierdzono, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo utrzymania się lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody dla przemysłu wspólnotowego.

(4)

Stwierdziwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istniały wystarczające dowody do wszczęcia przeglądu, służby Komisji ogłosiły wszczęcie przeglądu wygaśnięcia (6), zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, i rozpoczęły dochodzenie.

(5)

Służby Komisji oficjalnie poinformowały producentów wspólnotowych występujących z wnioskiem, innych producentów wspólnotowych popierających skargę, producentów eksportujących w ChRL, importerów/handlowców, zainteresowany przemysł będący użytkownikiem, jak również przedstawicieli chińskiego rządu, o wszczęciu przeglądu. Stronom objętym postępowaniem umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o wysłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu przeglądu.

(6)

Służby Komisji przesłały kwestionariusze wszystkim zainteresowanym stronom, a także podmiotom, które złożyły wniosek o kwestionariusz w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu przeglądu.

(7)

Ze względu na dużą liczbę producentów eksportujących w ChRL oraz importerów produktu objętego postępowaniem zawiadomienie o wszczęciu przeglądu przewidywało kontrolę wyrywkową, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. W celu podjęcia decyzji co do konieczności kontroli wyrywkowej, a w przypadku uznania ją za konieczną – wybrania grupy reprezentatywnej, służby Komisji rozesłały kwestionariusze, prosząc o szczegółowe informacje na temat średniej wielkości sprzedaży oraz cen każdego z eksportujących producentów i importerów objętych postępowaniem. Nie otrzymano żadnej odpowiedzi ze strony eksportujących producentów lub importerów. W związku z powyższym postanowiono, iż kontrola wyrywkowa nie jest konieczna.

(8)

Ponadto kwestionariusze zostały wysłane do wszystkich, znanych służbom Komisji producentów w Stanach Zjednoczonych Ameryki („USA”), w Australii i w Indiach (potencjalne państwa analogiczne).

(9)

Otrzymano odpowiedź od czterech producentów wspólnotowych występujących z wnioskiem oraz jednego producenta z państwa analogicznego – USA.

(10)

Służby Komisji uzyskały i sprawdziły wszystkie informacje, które uznały za niezbędne do określenia prawdopodobieństwa utrzymania się lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody, a także do określenia interesu Wspólnoty. Wizyty weryfikacyjne przeprowadzono w zakładach następujących spółek:

 

Producenci wspólnotowi

Grecian Magnesite SA, Ateny, Grecja,

Magnesitas Navarras SA, Pampeluna, Hiszpania,

Magnesitas de Rubian, SA, Sarria (Lugo), Hiszpania,

Styromag GmbH, St Katharein an der Laming, Austria.

 

Producenci z państw analogicznych:

Premier Chemicals, LLC, King of Prussia, Pensylwania, USA.

(11)

Dochodzenie dotyczące prawdopodobieństwa utrzymywania się lub ponownego wystąpienia dumpingu oraz szkód objęło okres od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r. (okres objęty dochodzeniem – „OOD”). Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa utrzymania się lub ponownego wystąpienia szkody obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2000 r. do końca OOD („badany okres”).

C.   PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

(12)

Produktem objętym postępowaniem jest ten sam produkt co w poprzednich dochodzeniach, które prowadziły do nałożenia obowiązujących obecnie środków, tj. tlenek magnezu, a dokładniej naturalny kaustyczny kalcynowany magnezyt, sklasyfikowany pod kodem ex 2519 90 90 (kod Taric 25199090*10).

(13)

Tlenek magnezu jest otrzymywany z występującego w warunkach naturalnych węglanu magnezu lub magnezytu. Aby wyprodukować tlenek magnezu, należy wydobyć węglan magnezu, a następnie poddać go kruszeniu, sortowaniu i wypalaniu w piecu, w temperaturze 700 do 1 000 °C. Produktem końcowym tego procesu jest tlenek magnezu o różnej zawartości tlenku magnezu i różnych klasach. Głównymi zanieczyszczeniami tlenku magnezu są: SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO i B2O3 (odpowiednio: ditlenek krzemu, tlenek żelaza, tlenek glinu, tlenek wapnia i tritlenek diboru). Tlenek magnezu jest wykorzystywany głównie w rolnictwie do karmienia zwierząt lub jako nawóz sztuczny, a także w zastosowaniach przemysłowych, w przemyśle budowlanym jako materiał na podłogi i płyty izolacyjne oraz w przemyśle celulozowym, papierniczym, chemicznym, farmaceutycznym, w przemyśle produkującym substancje zmniejszające palność i materiały ścierne oraz w ochronie środowiska.

(14)

Podobnie jak w poprzednim dochodzeniu, niniejsze dochodzenie przeglądowe potwierdziło, że produkty wywożone z ChRL a także te produkowane i sprzedawane przez producentów wspólnotowych na rynku wspólnotowym i przez producentów w państwach analogicznych na rynku krajowym państwa analogicznego mają te same podstawowe cechy fizyczne i chemiczne oraz końcowe zastosowania i dlatego też uznaje się je za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

D.   PRAWDOPODOBIEŃSTWO UTRZYMYWANIA SIĘ DUMPINGU

(15)

Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy wygaśnięcie środków mogłoby doprowadzić do utrzymywania się dumpingu.

(16)

Wobec braku współpracy zarówno ze strony chińskich producentów eksportujących, jak i wspólnotowych importerów, badanie musiało oprzeć się na informacjach uzyskanych przez służby Komisji z innych źródeł. W tym zakresie i zgodnie z postanowieniami art. 18 rozporządzenia podstawowego posłużono się danymi Eurostatu z 8-cyfrowym kodem CN i 10-cyfrowym kodem Taric, sprawdzonymi z innymi źródłami.

(17)

Należy zauważyć, że odpowiednie dane Eurostatu z 8-cyfrowym kodem CN obejmują produkty inne niż produkt objęty postępowaniem, podczas gdy dane za badany okres z 10-cyfrowym numerem Taric nie obejmowały dziesięciu państw przystępujących.

(18)

Dlatego też dane Eurostatu z 10-cyfrowym kodem zostały użyte w odniesieniu do piętnastu Państw Członkowskich, które tworzyły Unię Europejską przed przystąpieniem, podczas gdy dane o 8-cyfrowym kodzie CN zostały użyte w odniesieniu do dziesięciu nowych Państw Członkowskich. Ponadto dane Eurostatu o 8-cyfrowym kodzie CN użyte w odniesieniu do dziesięciu nowych Państw Członkowskich zostały dostosowane poprzez odliczenie procentowej różnicy między danymi o 8-cyfrowym kodzie CN a 10-cyfrowym kodzie Taric wykazanej przez dziesięć nowych Państw Członkowskich w terminie sześciu miesięcy od rozszerzenia w celu wyłączenia produktów innych niż produkt objęty postępowaniem.

(19)

W oparciu o dostosowane dane Taric ustalono, że w OOD do Wspólnoty przywieziono 115 225 ton tlenku magnezu, co stanowi ok. 29 % konsumpcji wspólnotowej.

(20)

W OOD dotyczącym poprzedniego przeglądu wygaśnięcia wielkość przywozu chińskiego tlenku magnezu do Wspólnoty wynosiła 110 592 tony, tj. ok. 31 % konsumpcji wspólnotowej.

(21)

Należy zauważyć, że ze względu na rozszerzenie Wspólnoty do 25 Państw Członkowskich nie można dokonać porównania wielkości wywozu i udziału wywozu w rynku ustalonych w trakcie poprzedniego i obecnego przeglądu wygaśnięcia.

(22)

Zgodnie z art. 11 ust. 9 rozporządzenia podstawowego służby Komisji zastosowały tę samą metodologię co w pierwotnym dochodzeniu. Należy przypomnieć, że w pierwotnym dochodzeniu ustanowiono margines dumpingu w wysokości 27,1 %.

(23)

Ponieważ gospodarka ChRL znajduje się w okresie przejściowym, wartość normalna musiała być ustalona na podstawie informacji uzyskanych w odpowiednim państwie trzecim o gospodarce rynkowej, zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego.

(24)

Ponieważ w poprzednim przeglądzie wygaśnięcia jako państwo analogiczne do celów określenia wartości normalnej wybrano Indie, prośbę o współpracę wysłano do producentów indyjskich. Ponadto skierowano prośbę o współpracę do wszystkich znanych producentów w Australii i w USA, które to państwa zaproponowano jako państwa analogiczne we wniosku o przeprowadzenie przeglądu wygaśnięcia.

(25)

Jeden producent indyjski zgodził się na współpracę, lecz nie odpowiedział na kwestionariusz. Jeden producent australijski odpowiedział na kwestionariusz, lecz oświadczył, że nie jest w stanie pomóc służbom Komisji w sprawie informacji, o które Komisja prosiła. Tylko jeden producent z USA zgodził się na udzielenie informacji, o które prosiła Komisja.

(26)

W odniesieniu do USA ustalono, że konkurencja na rynku USA jest wystarczająco silna. Rzeczywiście, nie ma nałożonych ceł antydumpingowych na przywóz tlenku magnezu, znaczna ilość produktu objętego postępowaniem jest przywożona z różnych państw trzecich i istnieją dwaj konkurujący ze sobą producenci lokalni. Proces produkcji współpracującego producenta z USA jest podobny do procesu produkcji chińskich producentów. Sprzedaż krajowa producenta z USA stanowi znaczącą kwotę (około 83 %) całości przywozu wspólnotowego z ChRL w OOD.

(27)

W związku z powyższym stwierdzono, że USA są właściwym analogicznym państwem do celów ustalenia normalnej wartości.

(28)

Zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia podstawowego rozważono, czy sprzedaż krajowa producenta w USA mogłaby, z uwzględnieniem ustalonych cen, być traktowana jako dokonana w zwykłym obrocie handlowym. W tym celu całkowity koszt produkcji jednostkowego produktu w OOD został zestawiony z przeciętną ceną jednostkową transakcji sprzedaży, dokonanych w tym samym okresie. Stwierdzono, że wszystkie transakcje przyniosły zysk. Dochodzenie ujawniło również, że cała sprzedaż przez współpracującego producenta w USA była dokonana na rzecz niezależnych klientów. W rezultacie ceny zapłacone lub należne do zapłaty przez niezależnych klientów na rynku krajowym USA w zwykłym obrocie handlowym zostały wykorzystane do ustalenia wartości normalnej, zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(29)

Jak już wspomniano, wobec braku jakichkolwiek innych, bardziej wiarygodnych informacji, cena eksportowa została oparta na podstawie danych Eurostatu. Ustalono, że dane dotyczące cen w Eurostacie są wpisywane na podstawie cif granica Wspólnoty. Ceny te posłużyły do ustalenia cen FOB, poprzez odjęcie kosztów transportu morskiego oraz kosztów ubezpieczenia. Niezbędne informacje dotyczące tych kosztów zostały przedstawione przez przemysł wspólnotowy i wykorzystane do wyliczeń, wobec braku innych bardziej wiarygodnych informacji.

(30)

Do celów zapewnienia uczciwego porównania normalnej wartości z ceną eksportową ex works na tym samym poziomie obrotu handlowego dokonano niezbędnych dostosowań, aby uwzględnić różnice, które, jak sugerowano i dowiedziono, wpływają na ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. W tym celu dokonano dostosowań w zakresie morskiego i śródlądowego frachtu.

(31)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego margines dumpingu został ustalony na podstawie porównania średniej ważonej wartości normalnej ze średnimi ważonymi cenami eksportowymi, określonymi powyżej. Porównanie to wykazało występowanie dumpingu. Margines dumpingu, wyrażony jako procent ceny cif na granicy Wspólnoty, przed zapłaceniem cła, wynosił 100,73 %, czyli znacznie ponad poziom wykazany w poprzednim dochodzeniu (41,9 %).

(32)

W nawiązaniu do analizy występowania dumpingu w OOD, zbadano również prawdopodobieństwo utrzymywania się dumpingu. Wobec braku współpracy ze strony producentów eksportujących, a także mając uwadze, iż niewiele jest powszechnie dostępnych informacji na temat chińskiego przemysłu tlenku magnezu, wnioski podane poniżej opierają się głownie na dostępnych faktach, a dokładniej na informacjach z badań rynku opartych na Japońskiej Statystyce Handlu, danych z Biura Spisowego USA, a także na chińskich danych celnych, złożonych przez składającego skargę.

(33)

Według wniosku o przeprowadzenie przeglądu wygaśnięcia chińscy producenci posiadają znaczne, niewykorzystane moce produkcyjne, ponieważ należą do nich największe na świecie złoża rudy magnezytu, oceniane na ok. 1 300 000 ton. Łącznie, chińskie moce produkcyjne w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem ocenia się na 800 000–1 000 000 ton rocznie, podczas gdy konsumpcję krajową ocenia się na ok. 250 000, a wywóz na ok. 550 000 ton rocznie. Dlatego też chińska produkcja mogłaby w szybkim czasie jeszcze bardziej wzrosnąć, gdyby warunki rynkowe na to pozwalały.

(34)

Na podstawie tego samego źródła ustalono, że łączny światowy wywóz chińskiego tlenku magnezu wzrósł o 17 %, z 465 900 ton w 1999 r. do 545 600 ton w 2003 r. Ceny eksportowe przy wywozie na inne światowe rynki, takie jak Japonia lub USA, są o ok. 38 % niższe niż do Wspólnoty, a zatem uchylenie środków stanowiłoby zachętę dla eksporterów do zwiększenia wywozu do Wspólnoty zamiast do państw trzecich.

(35)

Ponadto w 2003 r. ceny chińskiego wywozu do Japonii spadły o ok. 13 %, tj. z 109,4 USD za tonę w 2000 r. do 95 USD za tonę w 2003 r. Podobnie, ceny wywozu do USA spadły o ok. 8 % w tym samym okresie, tj. z 133 USD za tonę w 2000 r. do 122 USD za tonę w 2003 r.

(36)

Wskazuje to wyraźnie, że gdyby środki zostały uchylone, stanowiłoby to zachętę dla chińskich eksporterów do skierowania się na rynek wspólnotowy, w związku ze znacznymi, niewykorzystanymi mocami produkcyjnymi oraz wyższym poziomem cen we Wspólnocie w porównaniu z państwami trzecimi.

(37)

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ogólnie wyższy poziom cen produktu objętego postępowaniem we Wspólnocie czyni rynek wspólnotowy bardzo atrakcyjnym. Stanowi to kolejny bodziec do zwiększenia wywozu do Wspólnoty poprzez zwiększenie produkcji. Ponadto ceny wywozu do państw trzecich są, jak wspomniano, niższe niż ceny wywozu do Wspólnoty. Jednakże atrakcyjne i stosunkowo wysokie ceny na rynku wspólnotowym przypuszczalnie nie będą utrzymywać się w perspektywie długoterminowej. Gdyby zniesiono środki, wielu chińskich eksporterów zainteresowałoby się w sposób szczególny rynkiem wspólnotowym, aby zwiększyć w nim swój udział. Taki wzrost konkurencyjności mógłby jednak pociągnąć za sobą spadek cen. W konsekwencji, jest bardzo prawdopodobne, iż wszystkie podmioty na rynku wspólnotowym musiałyby obniżyć odpowiednio ceny.

(38)

Dochodzenie wskazuje, że ChRL nadal stosowała praktyki dumpingowe w OOD w znacznie większym stopniu niż poprzednio. Mając na uwadze fakt, iż ChRL posiada znaczące, niewykorzystane moce produkcyjne oraz że wywóz do państw trzecich jest dokonywany po cenach, które są nawet niższe od cen wywozu do Wspólnoty, istnieje duże prawdopodobieństwo, że chińscy producenci eksportujący mogliby w sposób znaczący zwiększyć swój wywóz po cenach dumpingowych do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem, w przypadku gdyby obowiązujące środki zostały uchylone.

E.   DEFINICJA PRZEMYSŁU WSPÓLNOTOWEGO

(39)

Czterech producentów wspólnotowych, którzy wystąpili ze skargą, odpowiedziało na kwestionariusz i w pełni współpracowało w toku dochodzenia. W OOD, stanowili oni 96 % wspólnotowej produkcji.

(40)

Na tej podstawie, czterej wspomniani producenci wspólnotowi, którzy wystąpili ze skargą, stanowią przemysł wspólnotowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

F.   SYTUACJA NA RYNKU WSPÓLNOTOWYM

(41)

Konsumpcja we Wspólnocie była oparta na łącznej wielkości sprzedaży przez przemysł wspólnotowy, przywozu z ChRL i przywozu z innych państw trzecich.

Tabela 1 –   Konsumpcja we Wspólnocie (wielkość sprzedaży)

Konsumpcja we Wspólnocie

2000

2001

2002

2003

OOD

OOD/2000

W tonach

423 791

448 234

456 197

398 038

392 416

 

Wskaźnik

100

106

108

94

93

– 7

Zmiana w skali roku w %

 

6

2

– 14

– 1

 

Źródło: Dane Eurostatu.

(42)

Konsumpcja tlenku magnezu w UE wzrosła w latach 2000–2002 i osiągnęła w 2002 r. wielkość maksymalną wynoszącą około 456 197 ton, aby następnie ponownie zacząć spadać w 2003 r. i OOD do poziomu 392 416 ton. Ogólnie, wystąpił 7 % spadek w całym badanym okresie, jednak w latach 2000–2001 miał miejsce 6 % wzrost.

(43)

Wahania konsumpcji produktu objętego postępowaniem, osiągające zmiany z roku na rok na poziomie 10 % w górę lub w dół, nie wskazują długoterminowych tendencji. Przemysł wspólnotowy utrzymuje, że ogólnie rynek tlenku magnezu jest stosunkowo stabilny, a wspomniane, nieznaczne wahania mieszczą się w zwykłych granicach konsumpcji w perspektywie długoterminowej.

(44)

Wielkości przywiezione z ChRL podążały według tego samego trendu co konsumpcja we Wspólnocie. Wzrosły one średnio o 8 % do 2002 r., a następnie zaczęły maleć. Ogólnie, w badanym okresie przywóz z ChRL obniżył się o 18 %, ze 140 171 ton do 115 225 ton.

Tabela 2 –   Przywóz z ChRL

Wielkość przywozu z ChRL

2000

2001

2002

2003

OOD

OOD/2000

W tonach

140 171

150 403

163 116

126 387

115 225

 

Wskaźnik

100

107

116

90

82

– 18

Zmiana w skali roku w %

 

7

9

– 26

– 8

 

Źródło: Dane Eurostatu.

(45)

Udział chińskiego przywozu w rynku wspólnotowym wzrósł do 36 % w 2002 r. wraz ze wzrostem konsumpcji we Wspólnocie. Począwszy od 2003 r. zaczął on nieznacznie spadać osiągając 29 % w OOD.

Tabela 3 –   Udział chińskiego przywozu w rynku wspólnotowym

Udział chińskiego przywozu w rynku

2000

2001

2002

2003

OOD

OOD/2000

Udział procentowy w rynku

33

34

36

32

29

 

Wskaźnik

100

103

109

97

88

– 12

Źródło: Dane Eurostatu.

(46)

Średnia cena importowa z ChRL stale spadała, łącznie o 24 % w badanym okresie.

Tabela 4 –   Średnia cena importowa chińskiego przywozu

Średnia cena importowa chińskiego przywozu

2000

2001

2002

2003

OOD

OOD/2000

EUR/tonę

174

164

149

135

133

 

Wskaźnik

100

94

86

78

76

– 24

Źródło: Dane Eurostatu.

(47)

Średnia cena przywozu z ChRL produktu objętego postępowaniem w OOD wynosiła 133 EUR za tonę cif na granicy WE, zgodnie z poziomem 10-cyfrowego kodu Taric. W celu analizy podcięcia cenowego średnie ceny sprzedaży (ex-works) przemysłu wspólnotowego zostały porównane z chińskimi cenami przywozu w OOD i skorygowane o koszty obsługi poprzywozowej, cła oraz cła antydumpingowe. Na tej podstawie nie stwierdzono podcięcia cen.

Tabela 5 –   Produkcja

Produkcja

2000

2001

2002

2003

OOD

OOD/2000

Wskaźnik

100

104

102

97

95

– 5

Zmiana w skali roku

 

4

– 2

– 5

– 2

 

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu wspólnotowego na kwestionariusz.

(48)

Produkcja przemysłu wspólnotowego najpierw wzrosła o 4 % w latach 2000–2001, idąc do pewnego stopnia śladem tendencji konsumpcji we Wspólnocie. Następnie jednak stale spadała, by w badanym okresie osiągnąć łączny spadek o 5 %. W OOD produkcja przez przemysł wspólnotowy tlenku magnezu stanowiła ok. 55 % konsumpcji Wspólnoty.

Tabela 6 –   Moce produkcyjne

Moce produkcyjne

2000

2001

2002

2003

OOD

OOD/2000

Wskaźnik

100

100

100

100

100

0

Zmiana w skali roku

 

0

0

0

0

 

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu wspólnotowego na kwestionariusz.

(49)

Moce produkcyjne pozostawały stabilne w badanym okresie.

Tabela 7 –   Wykorzystanie mocy produkcyjnych

Wykorzystanie mocy produkcyjnych

2000

2001

2002

2003

OOD

OOD/2000

Wskaźnik

100

104

102

97

95

– 5

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu wspólnotowego na kwestionariusz.

(50)

Powyższa tabela wskazuje, iż w badanym okresie wykorzystanie mocy produkcyjnych wykazywało te same tendencje co produkcja. Po wzroście w latach 2000–2001 moce produkcyjne stale spadały. Spadek ten, w badanym okresie, wyniósł 5 punktów procentowych.

Tabela 8 –   Wielkość sprzedaży na rynku wspólnotowym (w tonach)

Wielkość sprzedaży na rynku wspólnotowym

2000

2001

2002

2003

OOD

OOD/2000

Stronom niepowiązanym:

Wskaźnik

100

98

94

87

89

– 11

Stronom powiązanym:

Wskaźnik

100

149

150

150

157

57

Stronom powiązanym i niepowiązanym:

Wskaźnik

100

104

101

95

97

– 3

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu wspólnotowego na kwestionariusz.

(51)

Sprzedaż przez przemysł wspólnotowy klientom niepowiązanym na rynku wspólnotowym spadła o 11 % między 2000 r. a OOD. Sprzedaż przedsiębiorstwom powiązanym wzrosła o 57 % między 2000 r. a OOD. Sprzedaż ta dotyczyła wyłącznie jednego przedsiębiorstwa i była dokonywana na rzecz przedsiębiorstw powiązanych należących do tej samej grupy kapitałowej. Wspomniana sprzedaż stanowiła ok. 17 % całości sprzedaży tlenku magnezu w badanym okresie.

(52)

Łączna wielkość sprzedaży na rynku wspólnotowym spadła o 3 % między 2000 r. a OOD.

Tabela 9 –   Ceny stosowane przez przemysł wspólnotowy w odniesieniu do tlenku magnezu

Ceny stosowane przez przemysł wspólnotowy dla stron niepowiązanych

2000

2001

2002

2003

OOD

OOD/2000

Wskaźnik

100

108

110

109

109

9

Zmiana w skali roku

 

8

2

– 1

– 1

 

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu wspólnotowego na kwestionariusz.

(53)

W okresie od 2000 r. do OOD średnia cena tlenku magnezu naliczana przez przemysł wspólnotowy na rynku wspólnotowym wzrosła o 9 %. Ceny sprzedaży osiągnęły najwyższy poziom w 2002 r., aby następnie ponownie spaść w 2003 r. oraz w OOD.

Tabela 10 –   Udział w rynku

Udział przemysłu wspólnotowego w rynku

2000

2001

2002

2003

OOD

OOD/2000

Udział procentowy w rynku

62

61

59

63

65

 

Wskaźnik

100

98

95

102

105

5

Źródło: Dane Eurostatu oraz zweryfikowane odpowiedzi przemysłu wspólnotowego na kwestionariusz.

(54)

Udział przemysłu wspólnotowego w rynku zwiększył się z 62 % w 2000 r. do 65 % w OOD. Znaczący wzrost udziału w rynku miał miejsce w latach 2002–2003 (o 7 % rynku).

(55)

Wydaje się, iż przemysłowi wspólnotowemu udało się zdobyć udział w rynku dzięki konkurencyjnym cenom w stosunku do innych państw trzecich.

Tabela 11 –   Zapasy

Zapasy

2000

2001

2002

2003

OOD

OOD/2000

Wskaźnik

100

107

94

101

81

– 19

Zmiana w skali roku

 

7

– 13

7

– 20

 

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu wspólnotowego na kwestionariusz.

(56)

Powyższa tabela pokazuje, iż w badanym okresie zapasy zredukowano o 19 %. W latach 2000–2003 zapasy wynosiły ok. 43 000 ton, podczas gdy w OOD spadły do ponad 35 000 ton.

(57)

Zapasy, stanowiące ok. 16 % sprzedaży przemysłu wspólnotowego w UE, w 2000 r., spadły do ok. 14 % w OOD.

(58)

W badanym okresie rentowność wyrażona jako procent wartości sprzedaży netto podmiotom niepowiązanym rozwijała się w sposób następujący:

Tabela 12 –   Rentowność

Rentowność

2000

2001

2002

2003

OOD

OOD/2000

Wskaźnik

100

113

538

13

200

100

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu wspólnotowego na kwestionariusz.

(59)

Po okresie strat w 2000 r. sprzedaż przez przemysł wspólnotowy zaczęła być rentowna do końca OOD. W 2002 r. zysk osiągnął najwyższy poziom 4,3 %, lecz następnie spadł do 0,1 % w 2003 r. i do 1,6 % w OOD. Spadek w 2003 r. był spowodowany spadkiem wielkości sprzedaży oraz presji cenowej ze strony chińskich eksporterów, którzy nie pozwolili przemysłowi wspólnotowemu podnieść ceny do poziomu wystarczającego do osiągnięcia rozsądnego marginesu zysku.

(60)

Należy zauważyć, że przy uwzględnieniu sprzedaży podmiotom powiązanym rentowność byłaby niewiele niższa, niemniej tendencje nie uległyby zmianie.

Tabela 13 –   Przepływ środków pieniężnych

Przepływ środków pieniężnych

2000

2001

2002

2003

OOD

OOD/2000

Wskaźnik

100

128

160

82

134

34

Zmiana w skali roku

 

28

33

– 79

52

 

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu wspólnotowego na kwestionariusz.

(61)

Przepływ środków pieniężnych poprawił się o 34 % w badanym okresie i ulegał tym samym tendencjom co rentowność.

Tabela 14 –   Inwestycje

Inwestycje

2000

2001

2002

2003

OOD

OOD/2000

Wskaźnik

100

92

76

74

81

– 19

Zmiana w skali roku

 

– 8

– 16

– 2

6

 

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu wspólnotowego na kwestionariusz.

(62)

Inwestycje spadły o ok. 19 % od 2000 r. do OOD. Niemniej jednak w obecnym OOD inwestycje były o 24 % wyższe niż w OOD poprzedniego dochodzenia, w którym inwestycje osiągnęły wartość 4 219 000 ECU. Inwestycje dotyczyły przed wszystkim usprawnienia i dalszej racjonalizacji procesu produkcji w celu zaoszczędzenia kosztów oraz dostosowania się do wymogów związanych z ochroną środowiska.

Tabela 15 –   Zwrot z inwestycji

Zwrot z inwestycji

2000

2001

2002

2003

OOD

OOD/2000

Wskaźnik

100

129

700

14

231

131

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu wspólnotowego na kwestionariusz.

(63)

Po tym jak w 2000 r. zwrot z inwestycji miał wartość ujemną, w badanym okresie wzrósł on o ok. 11,6 punktów procentowych i podlegał podobnym tendencjom co rentowność.

(64)

Przemysł wspólnotowy był w stanie pozyskiwać kapitał w badanym okresie.

Tabela 16 –   Zatrudnienie

Zatrudnienie

2000

2001

2002

2003

OOD

OOD/2000

Wskaźnik

100

99

90

85

80

– 20

Zmiana w skali roku

 

– 1

– 9

– 5

– 5

 

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu wspólnotowego na kwestionariusz.

(65)

Powyższa tabela pokazuje, że w badanym okresie zatrudnienie spadło o 20 %. Główny spadek zatrudnienia miał miejsce w okresie od 2001 r. do OOD.

(66)

Ponieważ produkcja zmniejszyła się w mniejszym stopniu niż zatrudnienie, wydajność zwiększyła się o 19 % w tym samym okresie, zgodnie z tabelą poniżej.

Tabela 17 –   Wydajność

Wydajność

2000

2001

2002

2003

OOD

OOD/2000

Wskaźnik

100

105

113

115

119

19

Zmiana w skali roku

 

5

8

2

4

 

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu wspólnotowego na kwestionariusz.

(67)

W badanym okresie płace pracowników przemysłu wspólnotowego spadły o ok. 4 %.

Tabela 18 –   Płace

Płace

2000

2001

2002

2003

OOD

OOD/2000

Wskaźnik

100

104

99

100

96

– 4

Zmiana w skali roku

 

4

– 4

0

– 3

 

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu wspólnotowego na kwestionariusz.

(68)

Dochodzenie wykazało, że działalność wywozowa przemysłu wspólnotowego rozwijała się w następujący sposób:

Tabela 19 –   Wywóz przez przemysł wspólnotowy

Wywóz przez przemysł wspólnotowy

2000

2001

2002

2003

OOD

OOD/2000

W tonach

9 240

9 206

15 671

9 962

10 022

 

Wskaźnik

100

100

170

108

108

8

Zmiana w skali roku

 

0

70

– 62

1

 

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi przemysłu wspólnotowego na kwestionariusz.

(69)

Wywóz przez przemysł wspólnotowy tlenku magnezu wzrósł o 8 % w badanym okresie, głownie w 2002 r. Jednakże wzrost wielkości wywozu będzie miał niewielki wpływ na sytuację przemysłu wspólnotowego, ponieważ wywóz ten wynosił średnio ok. 4 % łącznej sprzedaży przez przemysł wspólnotowy.

(70)

Wielkość przywozu tlenku magnezu do Wspólnoty z państw trzecich innych niż ChRL oraz średnie ceny przywozu kształtowały się w sposób następujący:

Tabela 20 –   Przywóz do Wspólnoty z innych państw trzecich (wielkość)

W tonach

2000

2001

2002

2003

OOD

Turcja

2 704

3 116

7 010

2 105

1 373

USA

849

1 518

326

704

897

Izrael

2 417

2 558

2 714

3 156

2 725

Meksyk

703

781

627

856

755

Japonia

1 949

1 658

2 081

627

455

Australia

1 115

749

42

341

301

Norwegia

459

198

72

117

149

Inne państwa trzecie

56

1 462

679

109

516

Ogółem

10 252

12 041

13 550

8 016

7 172

Źródło: Dane Eurostatu.

Tabela 21 –   Przywóz do Wspólnoty z innych państw trzecich (średnia cena)

Euro

2000

2001

2002

2003

OOD

Turcja

128

147

154

169

195

USA

1 475

509

1 431

796

795

Izrael

964

712

607

611

667

Meksyk

458

718

870

591

617

Japonia

1 164

1 173

1 044

713

458

Australia

609

495

466

407

431

Norwegia

284

0

495

295

270

Inne państwa trzecie

0

528

740

200

191

Źródło: Dane Eurostatu.

Tabela 22 –   Udział w rynku przywozu do Wspólnoty z innych państw trzecich

Udział w rynku przywozu do Wspólnoty z innych państw trzecich

2000

2001

2002

2003

OOD

OOD/2000

Udział procentowy w rynku

2

2

3

2

1

– 1

Wskaźnik

100

117

129

80

73

 

Źródło: Dane Eurostatu.

(71)

Łączna wielkość przywozu tlenku magnezu z państw trzecich innych niż ChRL spadła w badanym okresie z 10 252 ton w 2000 r. do 7 172 ton w OOD. W celu wyliczenia udziału w rynku przywozu z innych państw trzecich dokonano niewielkiego dostosowania przez wyłączenie wielkości przywozu sprzedawanego na rynek Wspólnoty, a nabytego przez jednego z producentów wspólnotowych od swych spółek zależnych w Turcji. Udział w rynku wspomnianego przywozu spadł z ok. 2 % do 1 % we wspomnianym okresie. Głównymi eksporterami do Wspólnoty są Turcja, Izrael, Australia i USA.

(72)

Średnie ceny przywozu z innych państw trzecich były znacznie wyższe niż ceny przemysłu wspólnotowego w OOD. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż dane Eurostatu o 10-cyfrowym kodzie Taric zawierają również ceny syntetycznego tlenku magnezu o znacznie większej czystości niż produkt objęty postępowaniem i tym samym o wyższej cenie. Chociaż nie są dostępne dokładne informacje co do proporcji między syntetycznym tlenkiem magnezu a produktem objętym postępowaniem w asortymencie produktu, do którego odnoszą się dane Eurostatu o 10-cyfrowym kodzie Taric, można w sposób uzasadniony przyjąć, że ogólny poziom cen tlenku magnezu z państw trzecich był wyższy od poziomu cen przemysłu wspólnotowego w OOD.

(73)

Jak wyjaśniono powyżej, konsumpcja produktu objętego postępowaniem nieznacznie zmalała w badanym okresie. Podobnie jak w poprzednim przeglądzie wygaśnięcia, stwierdza się jednakże, że konsumpcja we Wspólnocie nie miała znaczącego wpływu na sytuację w przemyśle wspólnotowym w badanym okresie, jak wyjaśniono w motywie 42 w sprawie konsumpcji we Wspólnocie.

(74)

Obowiązujące środki doprowadziły do częściowej poprawy sytuacji w przemyśle wspólnotowym od 2000 r. Czynniki ekonomiczne, takie jak udział w rynku, rentowność, zwrot z inwestycji, przepływ środków pieniężnych, wydajność oraz zapasy końcowe wykazały pozytywny rozwój. Sprzedaż przez przemysł wspólnotowy była rentowna od 2001 r. (0,9 %) do OOD (1,6 %). Jednakże ze względu na presję ze strony chińskich eksporterów przemysł wspólnotowy nie był w stanie osiągnąć wystarczającego zysku, niezbędnego do zapewnienia rentowności w przyszłości. W odniesieniu do tendencji spadkowej produkcji (– 5 %), wykorzystania mocy produkcyjnych (– 5 %) oraz sprzedaży na rynku wspólnotowym (– 3 %), odpowiadała ona mniej lub bardziej spadkowi konsumpcji. Jednakże stało się to kosztem zatrudnienia (– 20 %) oraz inwestycji (– 19 %). Należy zwrócić uwagę, że sprzedaż przez jednego wspólnotowego producenta podmiotom powiązanym nie zmieniła ogólnego obrazu sytuacji przemysłu wspólnotowego. Można zatem stwierdzić, że chociaż sytuacja przemysłu wspólnotowego uległa poprawie, pozostaje ona nadal podatna między innymi na skutki utrzymywania się przywozu po cenach dumpingowych z ChRL. Działania przemysłu wspólnotowego zmierzające do poprawy jego konkurencyjności nie zostały zatem zakończone w pełni pomyślnie.

(75)

Z drugiej strony, należy również zwrócić uwagę, że wielkość i udział w rynku przywozu chińskiego zmniejszył się w badanym okresie. Ponadto stwierdzono, że chiński przywóz nie stosował podcięcia cen przemysłu wspólnotowego. W związku z powyższym, a także w szczególności w świetle ograniczonej poprawy sytuacji przemysłu wspólnotowego, zmniejszenia chińskiego przywozu i udziału w rynku oraz braku podcięcia cenowego, nie można stwierdzić utrzymywania się szkody spowodowanej przywozem po cenach dumpingowych. Dlatego też zbadano, czy szkoda wystąpiłaby ponownie gdyby środki wygasły.

(76)

W odniesieniu do prawdopodobnego wpływu wygaśnięcia obowiązujących środków na sytuację przemysłu wspólnotowego, uwzględniono szereg czynników razem z elementami opisanymi w motywach powyżej.

(77)

Jak wspomniano wcześniej, jeżeli zezwolonoby na wygaśnięcie środków antydumpingowych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przywóz z ChRL produktu objętego postępowaniem po cenach dumpingowych zwiększyłby się w sposób znaczący, mając na uwadze duże niewykorzystane moce produkcyjne posiadane przez ChRL, wynikające z faktu, iż państwo to posiada największe na świecie złoża rudy magnezytu.

(78)

Porównanie między przywozem z ChRL a przywozem z innych państw trzecich do Wspólnoty wykazało istotne różnice w cenach. Ceny importowe z innych państw trzecich w badanym okresie były wysokie, podczas gdy chińskie ceny importowe, które miały charakter dumpingowy, stale spadały. Ponadto fakt, iż chińskie ceny wywozu do innych głównych rynków tlenku magnezu były o 38 % niższe od cen eksportowych do Wspólnoty, wskazuje jasno, iż przemysł wspólnotowy stanąłby w obliczu jeszcze większego nacisku ze strony zwiększonej wielkości przywozu z ChRL po cenach dumpingowych produktu objętego postępowaniem, mając na uwadze, że wywóz ten już wywarł na ceny wspólnotowe wpływ powodujący tendencję spadkową w badanym okresie.

(79)

W związku z powyższym stwierdza się, że dopuszczenie do wygaśnięcia środków najprawdopodobniej doprowadziłoby do ponownego poniesienia szkody przez przemysł wspólnotowy.

G.   INTERES WSPÓLNOTY

(80)

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy utrzymanie w mocy obowiązujących obecnie środków antydumpingowych byłoby sprzeczne z interesem Wspólnoty jako całości. Interes Wspólnoty określono na podstawie szacunkowej oceny różnych interesów cząstkowych tj. przemysłu Wspólnoty, importerów/handlowców oraz użytkowników i dostawców produktu objętego postępowaniem.

(81)

Należy przypomnieć, że w poprzednim przeglądzie ponownego przyjęcia środków nie uznano za działanie sprzeczne z interesami Wspólnoty. Ponadto fakt, iż niniejsze dochodzenie jest również przeglądem wygaśnięcia pozwala na analizę wszelkiego negatywnego wpływu na strony, których obowiązujące środki dotyczą.

(82)

Na tej podstawie zbadano, czy pomimo wniosków, jakie wyciągnięto w sprawie prawdopodobieństwa utrzymania się szkodliwego dumpingu, istnieją istotne powody prowadzące do wniosku, że w interesie Wspólnoty nie leży utrzymanie środków w tym konkretnym przypadku.

(83)

Należy pamiętać, iż ustalono, że istnieje prawdopodobieństwo utrzymywania się dumpingu produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL, a także, że istnieje ryzyko ponownego wyrządzenia szkody przemysłowi wspólnotowemu wynikającej z przywozu po cenach dumpingowych. Ponadto ustalono, że przemysł wspólnotowy nadal znajduje się w delikatnej sytuacji. Utrzymanie środków w mocy powinno pomóc przemysłowi wspólnotowemu w poprawie swej sytuacji oraz uniknięciu szkód w przyszłości. W związku z powyższym utrzymanie środków przeciwko dumpingowemu przywozowi z ChRL leży w interesie przemysłu wspólnotowego.

(84)

Służby Komisji rozesłały kwestionariusze 23 importerom/handlowcom wymienionym w skardze. Nie otrzymano żadnej odpowiedzi.

(85)

W takich okolicznościach stwierdzono, że obowiązujące środki nie miały dużego wpływu na importerów lub handlowców i w związku z tym utrzymanie w mocy środków nie wpłynęłoby w znaczący sposób na te strony. Pozostaje to również w zgodzie z ustaleniami dokonanymi w poprzednich dochodzeniach.

(86)

Służby Komisji rozesłały kwestionariusze czterem użytkownikom. Nie otrzymano żadnej odpowiedzi.

(87)

Wobec braku odpowiedzi na kwestionariusze oraz wiarygodnych danych na poparcie wygaśnięcia obowiązujących środków, podobnie jak w poprzednim przeglądzie wygaśnięcia, stwierdza się, że utrzymanie w mocy ceł antydumpingowych nie wpłynie w znaczący sposób na użytkowników.

H.   WNIOSKI

(88)

Dochodzenie wykazało, że eksporterzy w ChRL kontynuowali stosowanie praktyk dumpingowych w OOD. Wykazano również, że rynek wspólnotowy jest atrakcyjny dla chińskich eksporterów, biorąc pod uwagę ceny obowiązujące przy wywozie na inne rynki oraz znaczące, niewykorzystane moce produkcyjne w ChRL. Dlatego też, gdyby środki zostały uchylone, istnieje duże prawdopodobieństwo napływu na rynek wspólnotowy dużej ilości przywozu po cenach dumpingowych.

(89)

Sytuacja przemysłu wspólnotowego, którą odzwierciedla spadek produkcji, sprzedaży i zatrudnienia oraz niewystarczający zysk w badanym okresie, najprawdopodobniej uległaby pogorszeniu, gdyby środki zostały uchylone, a jednocześnie wzrosłaby wielkość przywozu po cenach dumpingowych napływającego z ChRL na rynek wspólnotowy.

(90)

Uwzględniając interes Wspólnoty, stwierdza się, że nie występują żadne istotne powody przemawiające za nienakładaniem środków antydumpingowych na przywóz produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL.

(91)

Zatem uznaje się za właściwe utrzymanie obecnych środków antydumpingowych wobec przywozu tlenku magnezu pochodzącego z ChRL.

(92)

Wszystkie strony zostały poinformowane o zasadniczych faktach i względach, na podstawie których postanowiono zalecić utrzymanie obowiązujących środków. Wyznaczono również termin, w którym strony mogły przedstawić swoje uwagi do ujawnionych informacji. Nie otrzymano żadnych uwag, które mogłyby zmienić przedstawione powyżej wnioski.

(93)

Z powyższego wynika, że stosownie do art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego środki antydumpingowe mające zastosowanie do tlenku magnezu pochodzącego z ChRL, nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1334/1999, zmienionym ostatnio rozporządzeniem Rady (WE) nr 985/2003, powinny zostać utrzymane w mocy.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz tlenku magnezu oznaczonego kodem CN ex 2519 90 90 (kod Taric 25199090*10) i pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

2.   Kwota cła antydumpingowego:

a)

jest równa różnicy między minimalną ceną importową 112 EUR za tonę a ceną netto na granicy Wspólnoty, przed zapłaceniem cła, w każdym przypadku, gdy ta druga wielkość:

jest mniejsza od minimalnej ceny importowej, oraz

jest określona na podstawie faktury wydanej przez eksportera mającego siedzibę w ChRL bezpośrednio niepowiązanemu podmiotowi we Wspólnocie (dodatkowy kod TARIC A420);

b)

wynosi zero, jeżeli cena netto na granicy Wspólnoty, przed zapłaceniem cła, jest określona na podstawie faktury wydanej przez eksportera mającego siedzibę w ChRL bezpośrednio niepowiązanemu podmiotowi we Wspólnocie i jest równa lub wyższa od minimalnej ceny importowej 112 EUR za tonę (dodatkowy kod TARIC A420);

c)

jest równa cłu ad valorem wynoszącemu 27,1 % we wszystkich innych przypadkach, do których nie mają zastosowania postanowienia lit. a) oraz b) (dodatkowy kod TARIC A999).

W przypadku gdy cło antydumpingowe jest naliczane zgodnie z art. 1 ust. 2 lit a), a towary zostały uszkodzone przed wprowadzeniem ich do swobodnego obrotu, i przez to cena faktycznie zapłacona bądź należna jest dostosowana w celu określenia wartości celnej zgodnie z art. 145 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (7), minimalna cena importowa, określona powyżej, zostanie zmniejszona proporcjonalnie do dostosowania ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. Należne cło będzie wtedy równe różnicy między obniżoną minimalną ceną importową a obniżoną ceną netto na granicy Wspólnoty przed odprawą celną.

3.   Stosuje się obowiązujące przepisy celne, chyba że postanowiono inaczej.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 maja 2005 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(2)  Dz.U. L 159 z 25.6.1999, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 985/2003 (Dz.U. L 143 z 11.6.2003, str. 1).

(3)  Dz.U. L 143 z 11.6.2003, str. 1.

(4)  Dz.U. L 145 z 17.6.1993, str. 1.

(5)  Dz.U. C 230 z 26.9.2003, str. 2.

(6)  Dz.U. C 138 z 18.5.2004, str. 2.

(7)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).


25.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/18


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 779/2005

z dnia 23 maja 2005 r.

kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych dotyczących przywozu węglika krzemu pochodzącego z Ukrainy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   POSTĘPOWANIE

1.   Obowiązujące środki

(1)

W następstwie przeglądu związanego z wygaśnięciem środków antydumpingowych, Rada, rozporządzeniem (WE) nr 821/94 (2), nałożyła ostateczne cła antydumpingowe (zwane dalej „środkami”) na przywóz węglika krzemu pochodzącego między innymi z Ukrainy. W następstwie przeglądu związanego z wygaśnięciem środków antydumpingowych Rada, rozporządzeniem (WE) nr 1100/2000 (3), na wniosek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (ERPC), utrzymała środki na początkowym poziomie. Rozporządzeniem (WE) nr 991/2004 (4), Rada zmieniła rozporządzenie (WE) nr 1100/2000 jako rezultat rozszerzenia Unii Europejskiej poprzez przystąpienie 10 nowych Państw Członkowskich w dniu 1 maja 2004 r. („UE 10”) w celu zapewnienia, w przypadku przyjęcia przez Komisję zobowiązania, możliwości zwolnienia przywozu do Wspólnoty, dokonywanego zgodnie z zasadami przyjętych zobowiązań, z ceł antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1100/2000. Na mocy decyzji 2004/498/WE (5) i 2004/782/WE (6), Komisja przyjęła zobowiązania przedstawione przez eksportującego producenta ukraińskiego Otwartą Spółkę Akcyjną „Zaporoski Abrasiwny Kombinat” (zwanego dalej „ZAK”).

(2)

Obecna stawka cła stosowana do ceny netto franco na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, wynosi 24 % na przywóz węglika krzemu pochodzącego z Ukrainy.

2.   Obecne dochodzenie

(3)

Komisja otrzymała wniosek przedłożony przez ZAK (zwany dalej „wnioskodawcą”) o przeprowadzenie częściowego przeglądu tymczasowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(4)

Wniosek opierał się na uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę, że okoliczności, na podstawie których podjęto środki, zmieniły się, a zmiany te mają trwały charakter. Wnioskodawca oświadczył między innymi, że okoliczności dotyczące statusu gospodarki rynkowej znacznie się zmieniły. W szczególności, wnioskodawca utrzymywał, że spełnił już warunki pozwalające na przyznanie mu statusu przedsiębiorstwa gospodarki rynkowej zgodnie z art. 3 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego. Ponadto wnioskodawca dostarczył dowodów wskazujących, że porównanie zwykłej wartości opartej na jego własnych kosztach/cenach krajowych i ceny wywozu do Stanów Zjednoczonych jako rynku kraju trzeciego porównywalnego z UE, doprowadziłoby do zmniejszenia dumpingu znacznie poniżej poziomu obecnie obowiązującego środka. W związku z powyższym, wnioskodawca oświadczył, że dalsze stosowanie środka na obecnym poziomie nie jest już konieczne w celu kompensowania dumpingu.

(5)

Komisja, po konsultacji z Komitetem Doradczym, rozpoczęła w dniu 7 stycznia 2004 r. poprzez zawiadomienie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (7) częściowy przegląd tymczasowy ograniczony w swoim zasięgu do dumpingu i statusu przedsiębiorstwa gospodarki rynkowej w odniesieniu do ZAK.

(6)

Komisja przekazała wnioskodawcy kwestionariusz i formularz wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa gospodarki rynkowej zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego.

(7)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za niezbędne w celu określenia dumpingu i statusu przedsiębiorstwa gospodarki rynkowej oraz przeprowadziła wizytę weryfikacyjną na terenie zakładów wnioskodawcy.

(8)

Dochodzenie dotyczące dumpingu obejmowało okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. (zwany dalej „okresem dochodzenia”).

3.   Zainteresowane strony dochodzenia

(9)

Komisja oficjalnie poinformowała eksportującego producenta, przedstawicieli kraju wywożącego oraz producentów wspólnotowych o rozpoczęciu przeglądu. Zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia swych opinii na piśmie, dostarczenia informacji i dowodów wspierających oraz złożenia wniosku o wysłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu. Wszystkie zainteresowane strony, które złożyły wniosek i wykazały, że istnieją podstawy ich wysłuchania zostały wysłuchane.

(10)

W tym względzie, następujące zainteresowane strony przedstawiły swoje opinie:

a)

Stowarzyszenie producentów wspólnotowych:

Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (ERPC)

b)

Producent wspólnotowy:

Best-Business, Kunštát na Moravě, Republika Czeska

c)

Eksportujący producent:

Zaporoski Abrasiwny Kombinat, Zaporoże, Ukraina

d)

Producenci z krajów analogicznych:

Volzhsky Abrasive, Volshsky, region wołgogradzki, Rosja

Saint-Gobain Materiais Cerâmicos Ltda, Barbacena, Brazylia.

B.   OMAWIANY PRODUKT

(11)

Omawiany produkt objęty niniejszym postępowaniem to węglik krzemu, oznaczony kodem CN 2849 20 00 (zwany dalej „węglikiem krzemu” lub „omawianym produktem”). Nie znaleziono dowodów sugerujących, że okoliczności dotyczące omawianego produktu znacząco się zmieniły od czasu zastosowania środków.

C.   WYNIK DOCHODZENIA

1.   Uwaga wstępna

(12)

Zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, celem takiego rodzaju przeglądu jest określenie potrzeby dalszego stosowania środków na ich obecnym poziomie. Przeprowadzając częściowy przegląd tymczasowy, Komisja może między innymi rozważyć, czy okoliczności dotyczące dumpingu znacząco się zmieniły. Komisja zbadała wszystkie argumenty przedłożone przez wnioskodawcę i okoliczności, które mogły się znacząco zmienić od czasu zastosowania środków: status przedsiębiorstwa gospodarki rynkowej, indywidualne traktowanie, wybór kraju analogicznego i ceny eksportowe wnioskodawcy.

2.   Status gospodarki rynkowej

(13)

Wnioskodawca wystąpił o status przedsiębiorstwa gospodarki rynkowej zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego i przedłożył formularz wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa gospodarki rynkowej w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu.

(14)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego, w dochodzeniach antydumpingowych dotyczących przywozu produktów pochodzących z Ukrainy, wartość normalna jest określana zgodnie z ust. 1–6 wymienionego powyżej artykułu dla tych producentów, co do których okazało się, że spełniają wszystkie kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego.

(15)

Dochodzenie wykazało, że wnioskodawca nie spełnia wszystkich kryteriów:

KRYTERIA STATUSU GOSPODARKI RYNKOWEJ

Artykuł 2 ust. 7 lit. b)

Artykuł 2 ust. 7 lit. c) tiret drugie

Artykuł 2 ust. 7 lit. c) tiret trzecie

Artykuł 2 ust. 7 lit. c) tiret czwarte

Artykuł 2 ust. 7 lit. c) tiret piąte

Niespełnione

Niespełnione

Niespełnione

Spełnione

Spełnione

Źródło: zweryfikowana odpowiedź wnioskodawcy w formularzu wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa gospodarki rynkowej.

(16)

Dochodzenie wykazało, że ZAK był w trakcie prywatyzacji nadzorowanej przez państwo ukraińskie. W ramach prywatyzacji, udziałowiec większościowy ZAK i prywatny inwestor zawarli umowę z organem państwowym. Do końca okresu dochodzenia, ZAK podlegał zobowiązaniom nałożonym umową, w szczególności dotyczącym siły roboczej i prowadzonej działalności. Spełnienie tych zobowiązań było przedmiotem rocznych państwowych inspekcji, a ich niewypełnienie podlegało karom. Okazało się, że warunki nałożone umową wychodzą poza to, co prywatny inwestor zaakceptowałby w normalnych warunkach gospodarki rynkowej. Zgodnie z powyższym postanowiono, że decyzje firmy ZAK dotyczące siły roboczej, produkcji i sprzedaży nie zostały podjęte w odpowiedzi na sygnały rynkowe odzwierciedlające podaż i popyt. Decyzje w tej kwestii były raczej podejmowane ze znaczną ingerencją Państwa.

(17)

Ponadto odkryto, że rachunkowość i kontrola rachunków nie były wiarygodne. W rzeczywistości ZAK mógł modyfikować kluczowe dane w programie księgowym (dane i wartości zamkniętych okresów rozliczeniowych) i w rachunkach ZAK nie można odnaleźć pewnych transakcji finansowych. Te poważne uchybienia nie zostały przedstawione w sprawozdaniu z kontroli. Postanowiono zatem, że ZAK nie posiada jasnego zestawu podstawowych dokumentów księgowych, które są niezależnie kontrolowane zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości i które są stosowane do wszystkich celów.

(18)

Na koniec odkryto, że ujmując w zestawieniu bilansowym przedmioty obronne o charakterze militarnym należące do państwa i amortyzując te przedmioty, stan przejęty, koszty produkcji i sytuacja finansowa ZAK podlegają znacznym zniekształceniom przeniesionym z poprzedniej nierynkowej gospodarki. Również koszty produkcji są zniekształcone na skutek przyjęcia przez ZAK nieoprocentowanej pożyczki udzielonej inwestorowi w procesie prywatyzacji.

(19)

Na tej podstawie stwierdzono, że nie wszystkie kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego zostały spełnione i że wnioskodawca nie działał w warunkach gospodarki rynkowej.

(20)

Komisja szczegółowo poinformowała wnioskodawcę i przemysł wspólnotowy o powyższych ustaleniach i dała im możliwość przedstawienia swoich uwag. Przemysł wspólnotowy poparł ustalenia Komisji. Uwagi przekazane przez wnioskodawcę nie zapewniały żadnych zmian w określeniu statusu przedsiębiorstwa gospodarki rynkowej.

3.   Indywidualne traktowanie

(21)

Na podstawie art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego cło obowiązujące na terenie całego kraju ustala się dla państw wchodzących w zakres stosowania art. 2 ust. 7, z wyjątkiem przypadków, w których przedsiębiorstwa są w stanie wykazać, na podstawie właściwie uzasadnionych twierdzeń, że wszystkie kryteria określone w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego są spełnione.

(22)

Wnioskodawca zażądał również indywidualnego traktowania prowadzącego do ustanowienia specjalnego indywidualnego cła antydumpingowego w przypadku nieuzyskania statusu gospodarki rynkowej. Jednakże dochodzenie nie wykazało istnienia innych producentów omawianego produktu na Ukrainie, lecz pokazało, że wnioskodawca jest jedynym producentem omawianego produktu na Ukrainie. W takim przypadku stwierdza się, że kwestia indywidualnego traktowania nie występuje, ponieważ specyficzny indywidualny margines dumpingu byłby identyczny z obowiązującym na terenie całego kraju.

4.   Kraj analogiczny

(23)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego, w przypadku krajów nieposiadających gospodarki rynkowej i, w takim stopniu, że status gospodarki rynkowej nie może być przyznany, w przypadku krajów znajdujących się w okresie przekształceń, normalną wartość określa się w oparciu o cenę lub wartość w kraju analogicznym. Wnioskodawca twierdził, że kraj analogiczny wykorzystany w początkowym dochodzeniu, Brazylia, nie był właściwy i, że w obecnym przeglądzie tymczasowym powinna zostać wybrana Rosja jako najbardziej, o ile nie jedyny, odpowiedni kraj analogiczny do ustalenia normalnej wartości dla Ukrainy.

(24)

Argumenty przedstawione przez wnioskodawcę na rzecz Rosji opierały się na faktach, że rzekomo i) dostęp Rosji do surowców, źródeł energii i innych nakładów, a także technologia wykorzystywana w produkcji i skala produkcji są porównywalne z Ukrainą; ii) sprzedaż wewnętrzna Rosji jest reprezentatywna jako, że całkowita wielkość sprzedaży wewnętrznej przewyższa 5 % całkowitej sprzedaży eksportowej Ukrainy; iii) sytuacja konkurencyjności w Rosji jest porównywalna do Ukrainy.

(25)

Komisja rozważyła propozycję wnioskodawcy. Przede wszystkim stwierdzono, że w początkowym dochodzeniu okazało się, że cały wywóz omawianego produktu pochodzącego z Rosji podlegał dumpingowi. Już sama taka sytuacja implikuje pewną anomalię w stosunku pomiędzy normalną wartością a ceną eksportową i stawia pod znakiem zapytania stosowność Rosji jako kraju analogicznego. Pomimo tego spostrzeżenia, na wyraźny wniosek wnioskodawcy, służby Komisji zaprosiły eksportującego producenta rosyjskiego do współpracy w niniejszym postępowaniu. Jednakże rosyjska firma nie podjęła współpracy.

(26)

Z tych powodów uznano, że Rosja nie może zostać wybrana jako odpowiedni kraj analogiczny do ustalenia normalnej wartości dla Ukrainy. Ponadto nie znaleziono dowodów wskazujących, że okoliczności dotyczące kraju analogicznego w początkowym dochodzeniu zmieniły się na korzyść wnioskodawcy.

5.   Cena eksportowa

(27)

Zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego, za cenę eksportową uważa się cenę faktycznie zapłaconą lub należną za produkt sprzedany na wywóz z kraju wywozu do Wspólnoty. W przypadkach, gdy cena eksportowa nie istnieje, może ona zostać określona zgodnie z art. 2 ust. 9 rozporządzenia podstawowego na podstawie ceny, po której produkty przywożone są po raz pierwszy odsprzedawane niezależnemu nabywcy lub na jakiejkolwiek innej rozsądnej podstawie, jeżeli produkty nie są odsprzedawane niezależnemu nabywcy lub nie są odsprzedawane w stanie, w którym zostały przywiezione.

(28)

Wnioskodawca domagał się zmiany okoliczności dotyczących swoich cen eksportowych i argumentował, że z braku reprezentatywnego przywozu do Wspólnoty, ceny eksportowe na zastępcze pozaunijne rynki porównywalne ze Wspólnotą powinny zostać wykorzystane jako rozsądna podstawa do ustalenia marginesu dumpingu. W tym celu zaproponował Stany Zjednoczone lub UE10 jako kraje odniesienia.

(29)

Komisja rozważyła propozycję wnioskodawcy, gdyż rzeczywiście, w bardzo wyjątkowych okolicznościach, można wyobrazić sobie wykorzystanie cen eksportowych do krajów trzecich jako podstawę do porównania z wartością normalną. Jednakże w tym przypadku odkryto, że wielkość przywozu wnioskodawcy do Stanów Zjednoczonych w okresie dochodzenia nie była nawet reprezentatywna, tak więc nie powstała kwestia, czy właściwym jest korzystanie z cen eksportowych do Stanów Zjednoczonych, Stąd wniosek, by oprzeć kalkulacje dumpingowe na cenach eksportowych do Stanów Zjednoczonych, został odrzucony. Ponadto nie znaleziono dowodów sugerujących, że wyodrębnione korzystanie z cen eksportowych do UE10 byłoby korzystne dla wnioskodawcy. Na koniec potwierdzono, że nie odnotowano istnienia reprezentatywnej sprzedaży do Wspólnoty w okresie dochodzenia.

6.   Wniosek

(30)

W związku z powyższym, nie można udzielić wnioskodawcy statusu przedsiębiorstwa gospodarki rynkowej. W tym przypadku nie występuje możliwość indywidualnego traktowania. Ponadto wszystkie inne argumenty dotyczące wyboru kraju analogicznego i cen eksportowych wnioskodawcy podniesione przez wnioskodawcę zostały odrzucone. Na tej podstawie, uważa się, że okoliczności dotyczące dumpingu nie zmieniły się znacząco w porównaniu z sytuacją w okresie dochodzenia wykorzystanej w dochodzeniu, które doprowadziło do zastosowania środków. Postanowiono zatem, że częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu do Wspólnoty węglika krzemu pochodzącego z Ukrainy powinien zostać zamknięty bez zmiany lub uchylania obowiązujących środków,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Częściowy przegląd tymczasowy ceł antydumpingowych na przywóz węglika krzemu pochodzącego z Ukrainy zostaje niniejszym zakończony.

2.   Ostateczne cła antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1100/2000 zostają utrzymane.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 maja 2005 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(2)  Dz.U. L 94 z 13.4.1994, str. 21. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1786/97 (Dz.U. L 254 z 17.9.1997, str. 6).

(3)  Dz.U. L 125 z 26.5.2000, str. 3.

(4)  Dz.U. L 182 z 19.5.2004, str. 18.

(5)  Dz.U. L 183 z 20.5.2004, str. 88.

(6)  Dz.U. L 344 z 20.11.2004, str. 37.

(7)  Dz.U. C 3 z 7.1.2004, str. 4.


25.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/22


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 780/2005

z dnia 24 maja 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

85,0

204

84,2

212

97,2

999

88,8

0707 00 05

052

88,0

204

30,3

999

59,2

0709 90 70

052

88,1

624

50,3

999

69,2

0805 10 20

052

48,3

204

39,0

212

108,2

220

47,9

388

54,6

400

48,8

528

45,4

624

60,9

999

56,6

0805 50 10

052

107,2

388

62,1

400

69,6

528

64,3

624

61,9

999

73,0

0808 10 80

388

96,0

400

101,0

404

78,7

508

59,6

512

67,8

524

72,2

528

67,7

720

61,8

804

97,5

999

78,0

0809 20 95

400

385,0

999

385,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


25.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 781/2005

z dnia 24 maja 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2320/2002, zadaniem Komisji jest przyjęcie środków w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa we Wspólnocie Europejskiej. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 z dnia 4 kwietnia 2003 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (2) było pierwszym aktem zawierającym takie środki.

(2)

Istnieje potrzeba ustanowienia środków, które będą precyzować wspólne podstawowe standardy.

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 622/2003, oraz aby zapobiec aktom bezprawnej ingerencji, środki ustanowione w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 622/2003 powinny pozostać tajne i niepublikowane. Ta sama zasada koniecznie stosuje się do jakiegokolwiek aktu zmieniającego.

(4)

Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 622/2003.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cel

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 622/2003 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3 wspomnianego rozporządzenia stosuje się w odniesieniu do poufnego charakteru Załącznika.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2005 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 1.

(2)  Dz.U. L 89 z 5.4.2003, str. 9. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 68/2004 (Dz.U. L 10 z 16.1.2004, str. 14).


ZAŁĄCZNIK

Zgodnie z art. 1 Załącznik jest tajny i nie jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.


25.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/26


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 782/2005

z dnia 24 maja 2005 r.

ustanawiające format dla przekazywania wyników statystyk odpadów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (1), w szczególności jego art. 6 lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Komisja powinna przyjąć środki niezbędne do wykonania wspomnianego rozporządzenia.

(2)

Zgodnie z art. 6 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Komisja powinna ustanowić właściwy format przekazywania wyników przez Państwa Członkowskie.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych ustanowionego na mocy decyzji Rady 89/382/EWG, Euratom (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Właściwy format przekazywania wyników statystyk odpadów do Komisji (Eurostatu) określa Załącznik do niniejszego rozporządzenia.

Państwa Członkowskie stosują ten format w odniesieniu do danych za rok referencyjny 2004 i następne lata.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) dane i metadane wymagane w rozporządzeniu (WE) nr 2150/2002 w formie elektronicznej, zgodnie ze standardem wymiany zaproponowanym przez Komisję (Eurostat).

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2005 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 332 z 9.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 574/2004 (Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 15).

(2)  Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.


ZAŁĄCZNIK

Format dla przekazywania wyników statystyk odpadów

Dane należy przekazywać w sposób niezależny od systemu. Dane przekazywane są zgodnie ze standardem wymiany zaproponowanym przez Komisję (Eurostat).

Zbiory danych

Dziedzina objęta rozporządzeniem (WE) nr 2150/2002 sprawie statystyk odpadów obejmuje pięć zbiorów informacji:

wytwarzanie odpadów (GENER),

spalanie (INCIN),

operacje, które mogą prowadzić do odzysku (RECOV),

unieszkodliwianie (DISPO),

liczba i zdolności przerobowe instalacji do odzysku i unieszkodliwiania; zakres programu zbiórki odpadów według regionów NUTS 2 (REGIO).

W odniesieniu do każdego zbioru należy przekazać plik, którego nazwa składa się z sześciu części:

Dziedzina

5

Wartość: WASTE

Zbiór

5

GENER, INCIN, RECOV, DISPO, REGIO

Okresowość

2

Wartość: A2

Kod kraju

2

Dwuliterowy kod kraju (patrz: wykaz A)

Rok

4

Rok referencyjny (pierwszy rok referencyjny – 2004 r.)

Okres

4

Wartość: 0000 (zero, zero, zero, zero) dla danych rocznych

Części składowe nazwy pliku oddzielone są od siebie podkreślnikiem. Należy stosować format tekstowy. Na przykład zbiór danych na temat wytwarzania odpadów przekazany przez Belgię za rok 2004 będzie nosił następującą nazwę: WASTE_GENER_A2_BE_2004_0000.

Brakujące wartości

Wśród zmiennych klasyfikujących (kategoria odpadów, działalność gospodarcza, region NUTS 2, rodzaj urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów) nie będzie brakujących wartości. Dla każdej kombinacji zmiennych klasyfikujących należy przedstawić rekordy. Wszelkie rekordy, w których nie pojawia się kombinacja, należy podać z wartością danych określoną jako 0 (zero). Rekordy, dla których dane nie są dostępne, należy mimo wszystko dostarczyć. W takim przypadku wartość danych należy odpowiednio zakodować jako brakującą (oznaczając literą M). Brakujące wartości należy wyjaśnić w sprawozdaniu z kontroli jakości; mogą one wynikać np. z zastosowanych metod. Szczególnie ważne jest, aby rozróżnić pomiędzy prawdziwymi wartościami zero a wartościami brakującymi, ponieważ agregatów nie można obliczyć w przypadku braku danych. Jeśli kombinacja nie jest możliwa ze względów logicznych, w komórce należy umieścić kod „L”; dotyczy to np. osadów ściekowych przemysłowych wytworzonych przez gospodarstwa domowe. W celu ułatwienia kontroli spójności i korekty błędów należy przekazać również wartości całkowite.

Poufność

Dane poufne należy dostarczyć właściwie oznakowane jako poufne. Uznanie treści za poufne zależy od polityki poufności prowadzonej w danym kraju. Ogólnie, informacje mogą być poufne, jeśli istnieje możliwość ujawnienia tożsamości dostawcy informacji. Ma to miejsce wówczas, gdy informacje pochodzą od jednego lub dwóch respondentów lub gdy przeważają informacje od jednego lub dwóch respondentów. Danych pochodzących od władz publicznych w zasadzie nie uznaje się za poufne.

Należy również określić poufność drugiego stopnia, którą należy zastosować w taki sposób, aby można było opublikować sumę częściową. Komisja (Eurostat) wykorzysta informacje poufne do obliczenia agregatów (UE), nie ujawniając informacji poufnych na szczeblu krajowym.

Miary

Wymagane są pola alfanumeryczne, tzn. nie powinny one zawierać separatorów ani symboli dziesiętnych, z wyjątkiem wartości danych. Ilości odpadów wyrażone są w tysiącach ton rocznie z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Przecinek stosuje się jako znak dziesiętny. Metoda estymacji nie zawsze pozwoli na trzycyfrową dokładność. Wówczas wartość należy podać z uwzględnieniem tylko istotnych cyfr. Dla wszystkich kategorii odpadów ilość oparta jest na (normalnych) odpadach mokrych, a dla wytwarzania osadu (pozycje odpadów nr 11, 12, 41) ilość oblicza się również w tysiącach ton materiału suchego. Ponadto w zbiorach dotyczących przetwarzania odpadów osad należy zmierzyć zarówno w (normalnych) mokrych odpadach, jak i w materiale suchym. Stosuje się to tylko wówczas, gdy osad stanowi odrębną pozycję; dotyczy to osadów ogólnych (pozycja 12) w zbiorze dotyczącym spalania i unieszkodliwiania.

Liczba instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów wyrażona jest w liczbie całkowitej. Do opisu zdolności przerobowych tych instalacji stosuje się kilka miar w zależności od rodzaju operacji odzysku lub unieszkodliwiania (patrz: wykaz I). W celu zapewnienia lepszej porównywalności preferuje się wyrażanie danych dotyczących ilości spalonych odpadów w tysiącach ton. Od państw, które są w stanie dostarczyć również dane dotyczące ilości spalonych odpadów w teradżulach (1012 dżuli) przyjmuje się takie dane, natomiast państwa, które nie mogą podać tej informacji w teradżulach, powinny podać tę wartość jako brakującą (stosując kod „M”). Zdolność odzysku mierzona jest w tysiącach ton. Zdolność unieszkodliwiania należy podać albo w metrach sześciennych, albo w tonach w zależności od rodzaju unieszkodliwiania. Tylko wartości obliczane w tysiącach ton podawane są jako liczba rzeczywista z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Wszystkie inne należy podać jako liczby całkowite.

Zakres programu zbiórki odpadów dla odpadów mieszanych z gospodarstw domowych i odpadów podobnych należy wyrazić albo jako procent populacji albo procent jednostek mieszkalnych.

Korekty

Zbiory należy przesłać w osobnych plikach zawierających wszystkie rekordy. Na przykład zbiór dotyczący wytwarzania odpadów zawiera 51 kategorii odpadów według 21 grup NACE mierzonych w odpadach mokrych i 3 kategorie odpadów według 21 grup NACE mierzonych w materiale suchym. Zbiór zawiera 1 134 rekordy.

Ponadto należy przesłać dane skorygowane w kompletnym zbiorze, a skorygowane komórki należy właściwie oznaczyć (R). Dane wstępne oznaczone są znacznikiem aktualizacyjnym P i zawsze wymagają korekty. Zarówno dane wstępne, jak i skorygowane wymagają objaśnień w sprawozdaniu z kontroli jakości.

Zbiór 1:   Wytwarzanie odpadów

Pole

Maksymalna długość

Wartości

Dziedzina

8

Wartość: WASTE

Zbiór

6

Wartość: GENER (zbiór składa się z 51 × 21 rekordów mierzonych w odpadach mokrych i 3 × 21 mierzonych w materiale suchym dla każdego kraju)

Kod kraju

2

Dwuliterowy kod kraju (patrz: wykaz A)

Rok

4

Rok referencyjny (pierwszy rok referencyjny – 2004 r.)

Pozycja odpadów

2

Kod odnoszący się do EWC-Stat wersja 3 (patrz: wykaz B)

Pozycja działalności

2

Kod odnoszący się do NACE (patrz: wykaz C)

Mokre lub suche

1

Dla wszystkich kategorii odpadów ilość w (normalnych) odpadach mokrych; dla osadów (pozycja odpadów nr 11, 12, 40), jak również ilość w materiale suchym (kod D)

Odpady wytworzone

12

Ilość w tysiącach ton rocznie. Ilość wyrażona jako liczba rzeczywista z trzema miejscami po przecinku. Przecinek stosuje się jako znak dziesiętny. Na przykład: 19,876. W polu tym zawsze powinna być wpisana wartość. Jeśli kombinacja nie wystąpiła, wartość wyniesie 0 (zero). Brakujące wartości kodowane są jako „M”. Logiczny brak możliwości wystąpienia kombinacji oznaczony jest jako „L”

Znacznik aktualizacyjny

1

W celu oznaczenia danych wstępnych (P) oraz skorygowanych (R), w przeciwnym razie brak

Znacznik poufności

1

Oznacza dane poufne (patrz: wykaz D)


Zbiór 2:   Spalanie

Pole

Maksymalna długość

Wartości

Dziedzina

8

Wartość: WASTE

Zbiór

6

Wartość: INCIN (zbiór składa się z 17 × 2 rekordów mierzonych w odpadach mokrych i 1 × 2 mierzonych w materiale suchym dla każdego regionu NUTS 1)

Kod kraju

2

Dwuliterowy kod kraju (patrz: wykaz A)

Rok

4

Rok referencyjny (pierwszy rok referencyjny – 2004 r.)

Kod NUTS 1

3

Kod regionu zgodnie z klasyfikacją NUTS w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003 (1) Parlamentu Europejskiego i Rady; sumę krajową należy podać, stosując kod TT

Pozycja odpadów

2

Kod odnoszący się do EWC-Stat wersja 3 (patrz: wykaz E)

Operacja odzysku lub unieszkodliwienia

1

Kod odnoszący się do załączników do dyrektywy Rady 75/442/EWG (2) (patrz wykaz F); tylko operacje 1 i 2 mają zastosowanie w tym zbiorze

Mokre lub suche

1

Dla wszystkich kategorii odpadów ilość w (normalnych) odpadach mokrych; dla osadów (pozycja odpadów nr 12), jak również ilość w materiale suchym (kod D)

Odpady spalone

12

Ilość w tysiącach ton rocznie. Ilość wyrażona jako liczba rzeczywista z trzema miejscami po przecinku. Przecinek stosuje się jako znak dziesiętny. Na przykład: 19,876. W polu tym zawsze powinna być wpisana wartość. Jeśli kombinacja nie wystąpiła, wartość wyniesie 0 (zero). Brakujące wartości kodowane są jako „M”. Logiczny brak możliwości wystąpienia kombinacji oznaczony jest jako „L”

Znacznik aktualizacyjny

1

W celu oznaczenia danych wstępnych (P) oraz skorygowanych (R) w przeciwnym razie brak

Znacznik poufności

1

Oznacza dane poufne (patrz: wykaz D)


Zbiór 3:   Operacje, które mogą prowadzić do odzysku (wyłączając odzysk energii)

Pole

Maksymalna długość

Wartości

Dziedzina

8

Wartość: WASTE

Zbiór

6

Wartość: RECOV (zbiór składa się z 20 rekordów dla każdego regionu NUTS 1)

Kod kraju

2

Dwuliterowy kod kraju (patrz: wykaz A)

Rok

4

Rok referencyjny (pierwszy rok referencyjny – 2004 r.)

Kod NUTS 1

3

Kod regionu zgodnie z klasyfikacją NUTS w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003; sumę krajową należy podać, stosując kod TT

Pozycja odpadów nr

2

Kod odnoszący się do EWC-Stat wersja 3 (patrz: wykaz G)

Operacja odzysku lub unieszkodliwienia

1

Kod odnoszący się do załączników do dyrektywy 75/442/EWG (patrz: wykaz F); tylko operacja 3 ma zastosowanie w tym zbiorze

Mokre lub suche

1

Dla wszystkich kategorii odpadów ilość w (normalnych) odpadach mokrych (kod W)

Odpady odzyskane

12

Ilość w tysiącach ton rocznie. Ilość wyrażona jako liczba rzeczywista z trzema miejscami po przecinku. Przecinek stosuje się jako znak dziesiętny. Na przykład: 19,876. W polu tym zawsze powinna być wpisana wartość. Jeśli kombinacja nie wystąpiła, wartość wyniesie 0 (zero). Brakujące wartości kodowane są jako „M”. Logiczny brak możliwości wystąpienia kombinacji oznaczony jest jako „L”

Znacznik aktualizacyjny

1

W celu oznaczenia danych wstępnych (P) oraz skorygowanych (R), w przeciwnym razie brak

Znacznik poufności

1

Oznacza dane poufne (patrz: wykaz D)


Zbiór 4:   Unieszkodliwianie (inne niż spalanie)

Pole

Maksymalna długość

Wartości

Dziedzina

8

Wartość: WASTE

Zbiór

6

Wartość: DISPO (zbiór składa się z 19x2 rekordów mierzonych w odpadach mokrych i 1x2 mierzonych w materiale suchym dla każdego regionu NUTS 1)

Kod kraju

2

Dwuliterowy kod kraju (patrz: lista A)

Rok

4

Rok referencyjny (pierwszy rok referencyjny – 2004 r.)

Kod NUTS 1

3

Kod regionu zgodnie z klasyfikacją NUTS w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003; sumę krajową należy podać, stosując kod TT

Pozycja odpadów nr

2

Kod odnoszący się do EWC-Stat wersja 3 (patrz: wykaz H)

Operacja odzysku lub unieszkodliwienia

1

Kod odnoszący się do załączników do dyrektywy 75/442/EWG (patrz: wykaz F); tylko operacje 4 i 5 mają zastosowanie w tym zbiorze

Mokre lub suche

1

Dla wszystkich kategorii odpadów ilość w (normalnych) odpadach mokrych; dla osadów (pozycja odpadów nr 12), jak również ilość w materiale suchym (kod D)

Odpady unieszkodliwione

12

Ilość w tysiącach ton rocznie. Ilość wyrażona jako liczba rzeczywista z trzema miejscami po przecinku. Przecinek stosuje się jako znak dziesiętny. Na przykład: 19,876. W polu tym zawsze powinna być wpisana wartość. Jeśli kombinacja nie wystąpiła, wartość wyniesie 0 (zero). Brakujące wartości kodowane są jako „M”. Logiczny brak możliwości wystąpienia kombinacji oznaczony jest jako „L”

Znacznik aktualizacyjny

1

W celu oznaczenia danych wstępnych (P) oraz skorygowanych (R), w przeciwnym razie brak

Znacznik poufności

1

Oznacza dane poufne (patrz: wykaz D)


Zbiór 5:   Liczba oraz zdolności przerobowe operacji odzysku i unieszkodliwiania w regionie oraz populacja objęta programem zbiórki odpadów na dany region

Pole

Maksymalna długość

Wartości

Dziedzina

8

Wartość: WASTE

Zbiór

6

Wartość: RECOV (zbiór składa się z 14 rekordów dla każdego regionu NUTS 2)

Kod kraju

2

Dwuliterowy kod kraju (patrz: wykaz A)

Rok

4

Rok referencyjny (pierwszy rok referencyjny – 2004 r.)

Kod NUTS 2

4

Kod regionu zgodnie z klasyfikacją NUTS w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003; sumę krajową należy podać, stosując kod TT

Operacja odzysku lub unieszkodliwienia

1

Kod odnoszący się do załączników do dyrektywy 75/442/EWG (patrz: wykaz F); brak w odniesieniu do populacji objętej programem zbiórki odpadów

Zmienna

1

Liczba instalacji (N) zdolności przerobowe (C) lub populacja objęta programem zbiórki odpadów (P)

Miara

1

Kod miary zdolności przerobowych w zależności od rodzaju operacji odzysku lub unieszkodliwiania (patrz: wykaz I); dla liczby urządzeń kod N, dla populacji objętej programem zbiórki odpadów kod P (populacja) albo D (zasoby mieszkaniowe)

Wartość

12

Wszystkie wartości, liczba instalacji, procent populacji lub zasobów mieszkaniowych objętych programem zbiórki odpadów oraz zdolności przerobowe wyrażone są w liczbie całkowitej. W polu tym zawsze powinna być wpisana wartość. Jeśli kombinacja nie wystąpiła, wartość wyniesie 0 (zero). Brakujące wartości kodowane są jako „M”. Logiczny brak możliwości wystąpienia kombinacji oznaczony jest jako „L”

Znacznik aktualizacyjny

1

W celu oznaczenia danych wstępnych (P) oraz skorygowanych (R), w przeciwnym razie brak

Znacznik poufności

1

Oznacza dane poufne (patrz: wykaz D)


Wykaz A – Kody krajów

Belgia

BE

Republika Czeska

CZ

Dania

DK

Niemcy

DE

Estonia

EE

Grecja

EL

Hiszpania

ES

Francja

FR

Irlandia

IE

Włochy

IT

Cypr

CY

Łotwa

LV

Litwa

LT

Luksemburg

LU

Węgry

HU

Malta

MT

Niderlandy

NL

Austria

AT

Polska

PL

Portugalia

PT

Słowenia

SI

Republika Słowacka

SK

Finlandia

FI

Szwecja

SE

Zjednoczone Królestwo

UK

Bułgaria

BG

Chorwacja

HR

Rumunia

RO

Turcja

TR

Islandia

IS

Liechtenstein

LI

Norwegia

NO


Wykaz B – Kategorie odpadów

EWC-Stat/wersja 3 (Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 15)

Wyszczególnienie

Kod

Niebezpieczne

Pozycja odpadów

Zużyte rozpuszczalniki

01.1

H

1

Odpady kwasowe, zasadowe lub solne

01.2

 

2

Odpady kwasowe, zasadowe lub solne

01.2

H

3

Oleje zużyte

01.3

H

4

Zużyte katalizatory chemiczne

01.4

 

5

Zużyte katalizatory chemiczne

01.4

H

6

Odpady preparatów chemicznych

02

 

7

Odpady preparatów chemicznych

02

H

8

Osady i pozostałości chemiczne

03.1

 

9

Osady i pozostałości chemiczne

03.1

H

10

Osady ściekowe przemysłowe

03.2

 

11

Osady ściekowe przemysłowe

03.2

H

12

Odpady medyczne i biologiczne

05

 

13

Odpady medyczne i biologiczne

05

H

14

Odpady metalowe

06

 

15

Odpady metalowe

06

H

16

Odpady szklane

07.1

 

17

Odpady szklane

07.1

H

18

Odpady papierowe i tekturowe

07.2

 

19

Odpady gumowe

07.3

 

20

Odpady plastikowe

07.4

 

21

Odpady drewniane

07.5

 

22

Odpady drewniane

07.5

H

23

Odpady tekstylne

07.6

 

24

Odpady zawierające PCB

07.7

H

25

Złomowane urządzenia (z wyłączeniem złomowanych pojazdów oraz odpadów baterii i akumulatorów)

08 (z wył. 08.1, 08.41)

 

26

Złomowane urządzenia (z wyłączeniem złomowanych pojazdów oraz odpadów baterii i akumulatorów)

08 (z wył. 08.1, 08.41)

H

27

Złomowane pojazdy

08.1

 

28

Złomowane pojazdy

08.1

H

29

Odpady baterii i akumulatorów

08.41

 

30

Odpady baterii i akumulatorów

08.41

H

31

Odpady zwierzęce i roślinne (z wyłączeniem odpadów zwierzęcych z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych oraz wyłączając odchody zwierzęce, urynę i obornik)

09 (z wył. 09.11, 09.3)

 

32

Odpady zwierzęce z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych

09.11

 

33

Odchody zwierzęce, uryna i obornik

09.3

 

34

Odpady domowe i podobne

10.1

 

35

Materiały zmieszane i niesortowalne

10.2

 

36

Materiały zmieszane i niesortowalne

10.2

H

37

Pozostałości po sortowaniu

10.3

 

38

Pozostałości po sortowaniu

10.3

H

39

Osady ściekowe ogólne (z wyłączeniem urobku pogłębiarki)

11 (z wył. 11.3)

 

40

Urobek pogłębiarki

11.3

 

41

Odpady mineralne (z wyłączeniem odpadów po spalaniu, zanieczyszczonych gleb i zanieczyszczonego urobku pogłębiarki)

12 (z wył. 12.4, 12.6)

 

42

Odpady mineralne (z wyłączeniem odpadów po spalaniu, zanieczyszczonych gleb i zanieczyszczonego urobku pogłębiarki)

12 (z wył. 12.4, 12.6)

H

43

Odpady po spalaniu

12.4

 

44

Odpady po spalaniu

12.4

H

45

Zanieczyszczone gleby i zanieczyszczony urobek pogłębiarki

12.6

H

46

Odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone

13

 

47

Odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone

13

H

48

Suma odpadów bezpiecznych

 

 

TN

Suma odpadów niebezpiecznych

 

H

TH

Suma ogólna

 

 

TT


Wykaz C – Pozycje działalności

Kategoria NACE rev 1.1 [rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90] (3)

Wyszczególnienie

Pozycje działalności

A

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

1

B

Rybołówstwo

2

C

Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów

3

DA

Wytwarzanie produktów żywnościowych, napojów i tytoniu

4

DB+DC

Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych

Wytwarzanie skóry i wyrobów skórzanych

5

DD

Wytwarzanie drewna i wyrobów drewnianych

6

DE

Wytwarzanie masy celulozowej, papieru i wyrobów papierowych; działalność wydawnicza i poligraficzna

7

DF

Wytwarzanie koksu, rafinowanych produktów naftowych oraz paliwa nuklearnego

8

DG+DH

Wytwarzanie chemikaliów, produktów chemicznych, włókien sztucznych

Wytwarzanie wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych

9

DI

Wytwarzanie innych niemetalowych produktów mineralnych

10

DJ

Wytwarzanie metali nieszlachetnych i fabrykowanych wyrobów metalowych

11

DK+DL+DM

Wytwarzanie maszyn i urządzeń gdzie indziej niewymienionych

Wytwarzanie urządzeń elektrycznych i optycznych

Wytwarzanie urządzeń transportowych

12

DN (wyłączając 37)

Wytwarzania inne

13

E

Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

14

F

Budownictwo

15

G-Q (wyłączając 51.57 i 90)

Inna działalność gospodarcza (usługi)

16

37

Recykling

17

51.57

Handel hurtowy odpadami i złomem

18

90

Unieszkodliwianie ścieków i odpadków, prace sanitarne i działalność podobna

19

HH

Odpady powstające w gospodarstwach domowych

20

Suma

 

TA


Wykaz D – Znacznik poufności

Zbyt mała liczba przedsiębiorstw

A

Np. Jedno lub dwa przedsiębiorstwa w populacji

Jedno przedsiębiorstwo dominuje wśród danych

B

Nie występuje zbyt mała liczba przedsiębiorstw, lecz jedno przedsiębiorstwo wytwarza lub uzdatnia np. ponad 70 %

Dwa przedsiębiorstwa dominują wśród danych

C

Nie występuje zbyt mała liczba przedsiębiorstw, lecz dwa przedsiębiorstwa wytwarzają lub uzdatniają np. ponad 70 %

Dane poufne mają podlegające poufności drugiego stopnia

D

Dane nie są poufne same w sobie (znacznik A, B, C), lecz w celu ochrony przed pośrednim ujawnieniem danych poufnych

Wartość nie jest poufna

Puste

 


Wykaz E – Kategorie odpadów przeznaczonych do spalenia

Pozycja odpadów

EWC-Stat/wersja 3 (Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 15)

Odpady niebezpieczne lub bezpieczne

Kod

Wyszczególnienie

1

01 + 02 + 03

Odpady chemiczne

(Odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne)

Bezpieczne

2

01 + 02 + 03 z wył. 01.3

Odpady chemiczne z wyłączeniem olejów zużytych

(Odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne)

Niebezpieczne

3

01.3

Oleje zużyte

Niebezpieczne

4

05

Odpady medyczne i biologiczne

Bezpieczne

5

05

Odpady medyczne i biologiczne

Niebezpieczne

6

07.7

Odpady zawierające PCB

Niebezpieczne

7

10.1

Odpady domowe i podobne

Bezpieczne

8

10.2

Materiały zmieszane i niesortowalne

Bezpieczne

9

10.2

Materiały zmieszane i niesortowalne

Niebezpieczne

10

10.3

Pozostałości po sortowaniu

Bezpieczne

11

10.3

Pozostałości po sortowaniu

Niebezpieczne

12

11

Osady ściekowe ogólne

Niebezpieczne

13

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13

Odpady inne

(Odpady metalowe + odpady niemetalowe + zezłomowane urządzenia + odpady zwierzęce i roślinne + odpady mineralne + odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Bezpieczne

14

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 z wył. 07.7

Odpady inne

(Odpady metalowe + odpady niemetalowe z wyłączeniem odpadów zawierających PCB + zezłomowane urządzenia + odpady zwierzęce i roślinne + odpady mineralne + odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Niebezpieczne

TN

 

Suma odpadów bezpiecznych

Bezpieczne

TH

 

Suma odpadów niebezpiecznych

Niebezpieczne

TT

 

Suma ogólna

 


Wykaz F – Wykaz operacji odzysku i unieszkodliwiania: kody odnoszą się do kodów w załącznikach do dyrektywy 75/442/EWG

Działanie

Kod

Rodzaje operacji odzysku i unieszkodliwiania

Spalanie

1

R1

Stosowane zasadniczo jak paliwo lub inny materiał do wytwarzania energii

2

D10

Spalanie na ziemi

Operacje, które mogą prowadzić do odzysku (wyłączając odzysk energii)

3

R2 +

Odzysk lub regeneracja rozpuszczalników

R3 +

Recykling lub regeneracja substancji organicznych niestosowanych jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne procesy przeróbki biologicznej)

R4 +

Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5 +

Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R6 +

Regeneracja kwasów lub zasad

R7 +

Odzysk części używanych do zwalczania zanieczyszczeń

R8 +

Odzysk części z katalizatorów

R9 +

Rafinowanie lub inne wykorzystanie olejów

R10 +

Zabiegi wykonywane na gruntach, prowadzące do zysków dla rolnictwa lub poprawiające warunki ekologiczne

R11

Wykorzystywanie odpadów otrzymanych w wyniku jakichkolwiek operacji od Rl do R10

Operacje unieszkodliwiania

4

D1 +

Składanie w ziemi lub na ziemi (np. składowiska)

D3 +

Wprowadzanie głęboko pod powierzchnię (np. umieszczanie pompowalnych odrzutów w szybach, wyrobiskach po soli, naturalnych miejscach umożliwiających składowanie)

D4 +

Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów płynnych lub szlamu w dołach, basenach lub lagunach)

D5 +

Składowiska specjalnie przygotowane (np. umieszczanie w wyłożonych i oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych wzajemnie oraz od naturalnego środowiska)

D12

Magazynowanie trwałe (np. umieszczanie pojemników w kopalni)

5

D2 +

Obróbka w ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie)

D6 +

Spuszczanie do wód oprócz mórz lub oceanów

D7

Spuszczanie do mórz lub oceanów, również na dno


Wykaz G – Kategorie odpadów podlegające operacjom, które mogą prowadzić do odzysku (wyłączając odzysk energii)

Pozycja odpadów

EWC-Stat/wersja 3 (Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 15)

Odpady niebezpieczne lub bezpieczne

Kod

Wyszczególnienie

1

01.3

Oleje zużyte

Niebezpieczne

2

06

Odpady metalowe

Bezpieczne

3

06

Odpady metalowe

Niebezpieczne

4

07.1

Odpady szklane

Bezpieczne

5

07.1

Odpady szklane

Niebezpieczne

6

07.2

Odpady papierowe i tekturowe

Bezpieczne

7

07.3

Odpady gumowe

Bezpieczne

8

07.4

Odpady plastikowe

Bezpieczne

9

07.5

Odpady drewniane

Bezpieczne

10

07.6

Odpady tekstylne

Bezpieczne

11

09 z wył. 09.11, 09.3

Odpady zwierzęce i roślinne

(z wyłączeniem odpadów zwierzęcych z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych oraz wyłączając odchody zwierzęce, urynę i obornik)

Bezpieczne

12

09.11

Odpady zwierzęce z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych

Bezpieczne

13

09.3

Odchody zwierzęce, uryna i obornik

Bezpieczne

14

12

Odpady mineralne

Bezpieczne

15

12

Odpady mineralne

Niebezpieczne

16

01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Odpady inne

(odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne + odpady medyczne i biologiczne + zezłomowane urządzenia + mieszane odpady zwykłe + ogólne osady ściekowe + osady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Bezpieczne

17

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 wył. 01.3

Odpady inne

(odpady związków chemicznych z wyłączeniem zużytych olejów + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne + odpady medyczne i biologiczne + odpady drewniane + odpady zawierające PCB + zezłomowane urządzenia + mieszane odpady zwykłe + ogólne osady ściekowe + osady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Niebezpieczne

TN

 

Suma odpadów bezpiecznych

Bezpieczne

TH

 

Suma odpadów niebezpiecznych

Niebezpieczne

TT

 

Suma ogólna

 


Wykaz H – Kategorie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia (innego niż spalanie)

Pozycja nr

EWC-Stat/wersja 3 (Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 15)

Odpady niebezpieczne lub bezpieczne

Kod

Wyszczególnienie

1

01 + 02 + 03

Odpady chemiczne

(Odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne)

Bezpieczne

2

01 + 02 + 03 z wył. 01.3

Odpady chemiczne z wyłączeniem olejów zużytych

(Odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne)

Niebezpieczne

3

01.3

Oleje zużyte

Niebezpieczne

4

09 z wył. 09.11, 09.3

Odpady zwierzęce i roślinne

(z wyłączeniem odpadów zwierzęcych z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych oraz wyłączając odchody zwierzęce, urynę i obornik)

Bezpieczne

5

09.11

Odpady zwierzęce z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych

Bezpieczne

6

09.3

Odchody zwierzęce, uryna i obornik

Bezpieczne

7

10.1

Odpady domowe i podobne

Bezpieczne

8

10.2

Materiały zmieszane i niesortowalne

Bezpieczne

9

10.2

Materiały zmieszane i niesortowalne

Niebezpieczne

10

10.3

Pozostałości po sortowaniu

Bezpieczne

11

10.3

Pozostałości po sortowaniu

Niebezpieczne

12

11

Osady ściekowe ogólne

Niebezpieczne

13

12

Odpady mineralne

Bezpieczne

14

12

Odpady mineralne

Niebezpieczne

15

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Odpady mineralne

(Odpady chemiczne i biologiczne + odpady metalowe + odpady niemetalowe + zezłomowane urządzenia + odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Bezpieczne

16

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Odpady inne

(Odpady chemiczne i biologiczne + odpady metalowe + odpady niemetalowe + zezłomowane urządzenia + odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Niebezpieczne

TN

 

Suma odpadów bezpiecznych

Bezpieczne

TH

 

Suma odpadów niebezpiecznych

Niebezpieczne

TT

 

Suma ogólna

 


Wykaz I – Miara wydajności

Operacja

Miara wydajności

Kod miary

1

1 000 ton rocznie do trzech miejsc po przecinku

t

 

Teradżule rocznie (1012)

j

2

1 000 ton rocznie do trzech miejsc po przecinku

t

 

Teradżule rocznie (1012)

j

3

1 000 ton rocznie do trzech miejsc po przecinku

t

4

Metry sześcienne rocznie

m

5

1 000 ton rocznie do trzech miejsc po przecinku

t


(1)  Dz.U. L 154 z 21.6.2003, str. 1.

(2)  Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(3)  Dz.U. L 293 z 24.10.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady.


25.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/38


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 783/2005

z dnia 24 maja 2005 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (1), w szczególności jego art. 1 ust. 5 i art. 6 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Komisja powinna dokonać uzgodnień dotyczących wykonania tego rozporządzenia.

(2)

Zgodnie z art. 6 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Komisja może dostosować specyfikacje zawarte w załącznikach do wspomnianego rozporządzenia.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2004 zmienia nomenklaturę statystyczną w załączniku I i załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002. Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 należy dostosować do tych zmian.

(4)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 sekcję 2 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2005 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 332 z 9.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 574/2004 (Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 15).

(2)  Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK II

SEKCJA 2

Kategorie odpadów

Wykaz kategorii odpadów wymagających sporządzenia statystyk dla określonych w sekcji 8 pkt 2 operacji odzysku lub unieszkodliwiania jest podana niżej:

Spalanie

Pozycja nr

EWC-Stat Wersja 3

Odpady niebezpieczne lub bezpieczne

Kod

Wyszczególnienie

1

01 + 02 + 03

Odpady chemiczne

(odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne)

Bezpieczne

2

01 + 02 + 03 z wył. 01.3

Odpady chemiczne z wyłączeniem olejów zużytych

(odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne)

Niebezpieczne

3

01.3

Oleje zużyte

Niebezpieczne

4

05

Odpady medyczne i biologiczne

Bezpieczne

5

05

Odpady medyczne i biologiczne

Niebezpieczne

6

07.7

Odpady zawierające PCB

Niebezpieczne

7

10.1

Odpady domowe i podobne

Bezpieczne

8

10.2

Materiały zmieszane i niesortowalne

Bezpieczne

9

10.2

Materiały zmieszane i niesortowalne

Niebezpieczne

10

10.3

Pozostałości po sortowaniu

Bezpieczne

11

10.3

Pozostałości po sortowaniu

Niebezpieczne

12

11

Osady ściekowe ogólne

Bezpieczne

13

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13

Odpady inne

(odpady metalowe + odpady niemetalowe + zezłomowane urządzenia + odpady zwierzęce i roślinne + odpady mineralne + odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Bezpieczne

14

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 z wył. 07.7

Odpady inne

(odpady metalowe + odpady niemetalowe z wyłączeniem odpadów zawierających PCB + zezłomowane urządzenia + odpady zwierzęce i roślinne + odpady mineralne + odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Niebezpieczne


Operacje, które mogą prowadzić do odzysku

(z wyłączeniem odzysku energii)

Pozycja nr

EWC-Stat Wersja 3

Odpady niebezpieczne lub bezpieczne

Kod

Wyszczególnienie

1

01.3

Oleje zużyte

Niebezpieczne

2

06

Odpady metalowe

Bezpieczne

3

06

Odpady metalowe

Niebezpieczne

4

07.1

Odpady szklane

Bezpieczne

5

07.1

Odpady szklane

Niebezpieczne

6

07.2

Odpady papierowe i tekturowe

Bezpieczne

7

07.3

Odpady gumowe

Bezpieczne

8

07.4

Odpady plastykowe

Bezpieczne

9

07.5

Odpady drewniane

Bezpieczne

10

07.6

Odpady tekstylne

Bezpieczne

11

09 z wył. 09.11, 09.3

Odpady zwierzęce i roślinne

(z wyłączeniem odpadów zwierzęcych z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych; oraz wyłączając odchody zwierzęce, urynę i obornik)

Bezpieczne

12

09.11

Odpady zwierzęce z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych

Bezpieczne

13

09.3

Odchody zwierzęce, uryna i obornik

Bezpieczne

14

12

Odpady mineralne

Bezpieczne

15

12

Odpady mineralne

Niebezpieczne

16

01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Odpady inne

(odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne + odpady medyczne i biologiczne + zezłomowane urządzenia + mieszane odpady zwykłe + ogólne osady ściekowe + osady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Bezpieczne

17

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 z wył. 01.3

Odpady inne

(odpady związków chemicznych z wyłączeniem olejów zużytych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne + odpady medyczne i biologiczne + odpady drewniane + odpady zawierające PCB + zezłomowane urządzenia + mieszane odpady zwykłe + ogólne osady ściekowe + osady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Niebezpieczne


Unieszkodliwianie (inne niż spalanie):

Pozycja nr

EWC-Stat Wersja 3

Odpady niebezpieczne lub bezpieczne

Kod

Wyszczególnienie

1

01 + 02 + 03

Odpady chemiczne

(odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne)

Bezpieczne

2

01 + 02 + 03 z wył. 01.3

Odpady chemiczne z wyłączeniem olejów zużytych

(odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne)

Niebezpieczne

3

01.3

Oleje zużyte

Niebezpieczne

4

09 z wył. 09.11, 09.3

Odpady zwierzęce i roślinne

(z wyłączeniem odpadów zwierzęcych z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych; oraz wyłączając odchody zwierzęce, urynę i obornik)

Bezpieczne

5

09.11

Odpady zwierzęce z wytwarzania żywności i produktów żywnościowych

Bezpieczne

6

09.3

Odchody zwierzęce, uryna i obornik

Bezpieczne

7

10.1

Odpady domowe i podobne

Bezpieczne

8

10.2

Materiały zmieszane i niesortowalne

Bezpieczne

9

10.2

Materiały zmieszane i niesortowalne

Niebezpieczne

10

10.3

Pozostałości po sortowaniu

Bezpieczne

11

10.3

Pozostałości po sortowaniu

Niebezpieczne

12

11

Osady ściekowe ogólne

Bezpieczne

13

12

Odpady mineralne

Bezpieczne

14

12

Odpady mineralne

Niebezpieczne

15

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Odpady inne

(odpady medyczne i biologiczne + odpady metalowe + odpady niemetalowe + zezłomowane urządzenia + odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Bezpieczne

16

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Odpady inne

(odpady medyczne i biologiczne + odpady metalowe + odpady niemetalowe + zezłomowane urządzenia + odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Niebezpieczne”


25.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/42


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 784/2005

z dnia 24 maja 2005 r.

przyjmujące odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w odniesieniu do Litwy, Polski i Szwecji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

uwzględniając wniosek przedłożony przez Litwę w dniu 2 lipca 2004 r.,

uwzględniając wniosek przedłożony przez Polskę w dniu 13 lipca 2004 r.,

uwzględniając wniosek przedłożony przez Szwecję w dniu 26 sierpnia 2004 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 w trakcie okresu przejściowego Komisja może przyznać odstępstwa od niektórych postanowień załączników do tego rozporządzenia.

(2)

Odstępstwa te powinny zostać przyznane Litwie, Polsce i Szwecji na ich wniosek.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym przyznaje się następujące odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002:

a)

Litwie i Polsce przyznaje się odstępstwa w zakresie przedstawiania wyników odnoszących się do sekcji 8 (1.1) pozycje 1 (rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo), 2 (rybołówstwo) i 16 (usługi) załącznika I oraz odnoszących się do sekcji 8 pkt 2 załącznika II.

b)

Szwecji przyznaje się odstępstwa w zakresie przedstawiania wyników odnoszących się do sekcji 8 (1.1) pozycje 1 (rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo), 2 (rybołówstwo) i 16 (usługi) załącznika I.

2.   Odstępstwa przewidziane w ust. 1 przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do danych za pierwszy rok referencyjny, czyli 2004 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2005 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 332 z 9.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 574/2004 (Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 15).

(2)  Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

25.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/43


DECYZJA NR 1/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU DS. ROLNICTWA USTANOWIONEGO UMOWĄ MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ W SPRAWIE HANDLU PRODUKTAMI ROLNYMI

z dnia 25 lutego 2005 r.

dotyczącej pkt. 9 części B dodatku 1 do załącznika 7

(2005/394/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, w szczególności jej art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa ta weszła w życie z dniem 1 czerwca 2002 r.

(2)

Załącznik 7 ma na celu ułatwienie handlu między Stronami w sektorze winiarskim.

(3)

Na mocy art. 27 ust. 1 załącznika 7 Grupa Robocza rozważa wszystkie kwestie związane z wprowadzeniem w życie załącznika 7, a w szczególności, na mocy art. 27 ust. 2 załącznika 7, formułuje wnioski, które przedkłada Komitetowi w celu dostosowania i uaktualnienia dodatków do załącznika 7.

(4)

Punkt 9 części B dodatku 1 do załącznika 7 ustanawia dokument towarzyszący winom przywożonym ze Szwajcarii zgodnie z przepisami przewidzianymi w pkt. 9 części B dodatku 1 do oryginalnej wersji Umowy.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1

W dodatku 1 do załącznika 7, pkt 9 części B niniejszym zastępuje się tekstem zawartym w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja stosuje się od dnia 1 października 2004 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 2005 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa

Christian HÄBERLI

Przewodniczący, Szef delegacji szwajcarskiej

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Aldo LONGO

Kierownik jednostki AGRI AI/2

Sekretariat Komitetu

Remigi WINZAP

Sekretarz


ZAŁĄCZNIK

Image