ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 119

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
11 maja 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2005 z dnia 10 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2005 z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające elementy specyfikacji nazwy pochodzenia znajdującej się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (PDO)

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2005 z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

8

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2005 z dnia 10 maja 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

9

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2005 r. dotycząca mianowania trzech pełnoprawnych członków z Łotwy do Komitetu Regionów

11

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2005 r. ustanawiająca zasady monitorowania Państw Członkowskich i ustalająca formaty danych do celów dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1355)

13

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

11.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 707/2005

z dnia 10 maja 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 maja 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 10 maja 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

114,6

204

112,3

212

122,7

999

116,5

0707 00 05

052

146,6

204

64,6

999

105,6

0709 90 70

052

70,3

204

35,2

999

52,8

0805 10 20

052

41,5

204

47,6

212

58,6

220

47,4

388

66,8

400

50,3

624

56,7

999

52,7

0805 50 10

052

49,5

388

60,0

400

57,3

528

54,4

624

70,4

999

58,3

0808 10 80

388

93,9

400

143,8

404

128,4

508

78,8

512

70,4

524

63,3

528

69,7

720

67,5

804

106,8

999

91,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


11.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 708/2005

z dnia 10 maja 2005 r.

zmieniające elementy specyfikacji nazwy pochodzenia znajdującej się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 (Azeites do Norte Alentejano) (PDO)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 9 oraz art. 6 ust. 3 i 4 tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 wniosek Portugalii o dokonanie zmian elementów specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Azeites do Norte Alentejano”, zarejestrowanej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1107/96 (2), został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3).

(2)

Ponieważ do Komisji nie zostało przesłane żadne pisemne zgłoszenie zastrzeżeń zgodnie z art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, zmiany te muszą być zarejestrowane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W specyfikacji nazwy pochodzenia „Azeites do Norte Alentejano” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Pełne zestawienie zawierające główne elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 maja 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 148 z 21.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1829/2002 (Dz.U. L 249 z 23.7.2004, str. 14).

(3)  Dz.U. C 262 z 31.10.2003, str. 17 („Azeites do Norte Alentejano”).


ZAŁĄCZNIK I

PORTUGALIA

„Azeites do Norte Alentejano”

Wprowadzone zmiany:

pozycja specyfikacji:

Nazwa

Image

Opis

Image

Obszar geograficzny

Dowód pochodzenia

Metoda otrzymywania

Związek

Etykietowanie

Wymóg krajowy

Zmiany:

Opis– Oliwa z oliwek z Północnego Alentejo jest dość gęstą oliwą o aromacie owocowym, o żółtozielonej barwie, która w punktacji uzyskuje minimalną wymaganą ilość 6,5 pkt w kategorii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia extra, zaś w kategorii oliw z oliwek z pierwszego tłoczenia 6,0 pkt.

W związku z przeprowadzeniem zaawansowanych badań właściwości tej oliwy, konieczne stało się skorygowanie niektórych jej parametrów, dotyczących w szczególności: współczynnika ekstynkcji (delta K), trójglicerydów LLL, OLLn, PLLn, OLL, PLL, POL, POO, OOO, PPO; kwasów tłuszczowych C16:0, C16:1, C17:0, C17:1, C18:0, C18:1, C18:2 i C18:3, kwasów tłuszczowych trans, cholesterolu, kampestanolu i delta 7 – stigmasterol.

Do zarejestrowanych już odmian dodaje się odmiany regionalne Carrasquenha, Redondil i Azeiteira (lub Azeitoneira).

Obszar geograficzny– Obszar geograficzny produkcji zostaje poszerzony o gminy Alandroal, Nisa, Reguengos de Monsaraz, Évora (freguesias Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede i S. Bento do Mato) i Mourão (freguesias Luz i Mourão), ponieważ:

warunki glebowo-klimatyczne w tych miejscowościach i freguesias są identyczne,

produkowana tam oliwa z oliwek ma takie same właściwości fizyczne, chemiczne i organoleptyczne, jak oliwa z oliwek produkowana na wymienionym obszarze geograficznym,

mieszkańcy tych gmin kultywują takie same jak w innych częściach regionu zwyczaje oraz rzetelne, odwieczne umiejętności i wiedzę.


ZAŁĄCZNIK II

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2081/92

„AZEITES DO NORTE ALENTEJANO”

(NR WE: PO/0266/24.1.1994)

PDO (X) PGI ( )

Niniejsze zestawienie jest podsumowaniem sporządzonym wyłącznie do celów informacyjnych. W celu uzyskania dokładnych informacji osoby zainteresowane, w szczególności producenci wyrobów objętych daną chronioną nazwą pochodzenia (PDO) lub chronionym oznaczeniem geograficznym (PGI), proszone są o zapoznanie się z pełną wersją specyfikacji produktu udostępnianą na szczeblu krajowym lub przez służby Komisji Europejskiej (1).

1.

   Właściwe służby Państwa Członkowskiego

Nazwa

:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Adres

:

Av. Afonso Costa, 3 — P-1949-002 Lisboa

Telefon

:

(351-21) 844 22 00

Faks

:

(351-21) 844 22 02

E-mail

:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.

   Grupa wnioskująca

2.1.

Nazwa

:

APAFNA — AGRUPAMENTOS DE PRODUTORES AGRÍCOLAS E FLORESTAIS DO NORTE ALENTEJANO

2.2.

Adres

:

Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269 — P-7300-901 Portalegre Portugalia

Telefon

:

(351-245) 33 10 64

Faks

:

(351-245) 20 75 21

E-mail

:

aadp1@iol.pt

2.3.

Członkowie

:

producenci/przetwórcy (X) inni ( )

3.

   Rodzaj produktu Klasa 1.5 – Oleje i tłuszcze – oliwa z oliwek

4.

   Opis specyfikacji produktu (podsumowanie warunków, o których mowa w art. 4 ust. 2)

4.1.   Nazwa: „Azeites do Norte Alentejano”

4.2.   Opis: Nazwą „Azeite do Norte Alentejano” określana jest ciecz oleista, otrzymywana w wyniku mechanicznej ekstrakcji z owoców drzew oliwnych, poprzez usunięcie z nich pozostającej wody, a także cząstek skórki, miąższu i pestki odmian Galega, Carrasquenha, Redondil, Azeiteira lub Azeitoneira, Blanqueta lub Branquita i Cobrançosa z gatunku Olea europea sativa, pochodząca z owoców produkowanych na plantacjach oliwek znajdujących się na wyżej opisanym obszarze geograficznym, przetwarzana i pakowana również na tym samym obszarze.

Oliwy produkowane w Północnym Alentejo to dość gęste oliwy, o aromacie owocowym i żółtozielonej barwie, które w punktacji uzyskują minimalną wymaganą ilość 6,5 pkt. w kategorii oliw z pierwszego tłoczenia extra i 6,0 pkt. w kategorii oliw z pierwszego tłoczenia.

4.3.   Obszar geograficzny: Obszar obejmujący gminy Alandroal, Borba, Estremoz oraz freguesias Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede i S. Bento do Mato w gminie Évora, freguesias Luz i Mourão w gminie Mourão, gminy Redondo, Reguengos de Monsaraz i Vila Viçosa w okręgu Évora, w gminie Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Marvão, Monforte, Nisa, Portalegre i Sousel w okręgu Portalegre.

4.4.   Dowód pochodzenia: Wytwarzanie oliwy jest na tych terenach uświęcone obyczajem i wiąże się nierozerwalnie w szczególności z tradycyjną kuchnią regionalną oraz z kultywowanymi od wieków wiedzą i umiejętnościami.

W procesie produkcji oliwy przetwórcy mogą używać wyłącznie oliwek uprawianych przez zarejestrowanych producentów i dopuszczonych odmian.

Każdy przetwórca, posiadający zezwolenie grupy przedsiębiorców zarządzającej PDO, posiada aktualizowany na bieżąco rejestr, zawierający informacje odnośnie do pochodzenia wykorzystywanych oliwek, rzeczywistych warunków produkcji/odbioru i obowiązujących wymogów technologicznych.

Prowadzony na bieżąco rejestr podaje nazwy dostawców oliwek, ilość oliwek otrzymaną od poszczególnych producentów oraz ilość wyprodukowanej oliwy z oliwek.

Odmiany oliwek powinny być rejestrowane przez producentów oliwek lub przez ich przedstawicieli (spółdzielnie).

Producenci są zobowiązani do posiadania i prowadzenia na bieżąco rejestru, w którym zapisywane są ilości oliwek przeznaczonych do produkcji oliwy z oznaczeniem PDO Norte Alentejano.

4.5.   Metoda otrzymywania: Produkt otrzymywany jest w wyniku łączenia oliw pochodzących z wyżej wymienionych odmian w następujących proporcjach:

Zważywszy na szczególne warunki w gminach Campo Maior i Elvas (szczególnie sprzyjające produkcji oliwek konserwowanych), na niewielkim obszarze plantacji przeznaczonym do produkcji pozostałej oliwy wyjątkowo dopuszcza się uprawę odmian wymienionych poniżej, w następujących proporcjach:

Całkowicie zabronione jest wykorzystywanie odmiany Picual. Można jednak uprawiać inne tradycyjne odmiany (maks. 5 %), pod warunkiem że ich uprawa jest dopuszczona przez grupę producentów zarządzającą PDO.

Zbiór oliwek powinien odbywać się w chwili, gdy całkowicie dojrzeją. Oliwek zebranych z ziemi nie można wykorzystywać do produkcji oliwy o chronionej nazwie pochodzenia. Transport oliwek odbywa się w skrzynkach ustawianych jedna na drugiej, z zachowaniem dostępu odpowiedniej ilości powietrza.

Odmiany powinny być rejestrowane przez rolników uprawiających oliwki lub ich przedstawicieli. W produkcji tej oliwy do pras mogą trafiać wyłącznie oliwki zarejestrowanych producentów pochodzące z dopuszczonych odmian. Produkcja musi odbywać się w doskonałych warunkach higienicznych i sanitarnych.

Temperatura masy w gniotowniku lub dekanterze oraz mieszaniny wody/oliwy w centryfudze nie może przekraczać 35 °C.

Jako że oliwa z oliwek jest produktem mieszalnym, w celu zapewnienia całkowitej identyfikowalności produktu podczas kontroli pakowaniem mogą zajmować się wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające stosowne zezwolenie i ponadto ma się ono odbywać w regionie pochodzenia oliwy, tak aby można było zagwarantować jakość i autentyczność pochodzenia produktu i nie wprowadzać w błąd konsumentów. Oliwa rozlewana jest do pojemników z nieprzepuszczających wody, neutralnych chemicznie i nieszkodliwych dla otoczenia materiałów, spełniających wszystkie wymogi norm higieniczno-sanitarnych.

4.6.   Związek: Szczególne właściwości opisywanych oliw z oliwek są związane ze specyfiką warunków w regionie.

4.7.   Organ kontrolny

Nazwa

:

AADP — Associação de Agricultores do Distrito de Portalegre

Adres

:

Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269 — P-7300-901, Portalegre

Telefon

:

(351-245) 20 12 96/33 10 64

Faks

:

(351-245) 20 75 21

E-mail

:

aadp1@iol.pt

4.8.   Etykietowanie: Na etykiecie należy obowiązkowo umieszczać informację „AZEITES DO NORTE ALENTEJANO — Denominação de Origem Protegida”, a także logotyp zatwierdzony przez grupę zarządzającą PDO dla oliw z oliwek z Norte Alentejo oraz logotyp wspólnotowy przyjęty dla PDO.

4.9.   Wymogi krajowe:


(1)  Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa, Jednostka ds. Polityki Jakości Produktów Rolnych – B-1049 Bruksela.


11.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 709/2005

z dnia 10 maja 2005 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/97 z dnia 27 maja 1997 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę oraz mrożone mięso bawole (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuły 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 936/97 określają warunki składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz mięsa wyszczególnionego w art. 2 lit. f) tego rozporządzenia.

(2)

Artykuł 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 936/97 ustala na 11 500 ton ilość wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny, odpowiadającej określeniu podanemu w tym samym postanowieniu, która może być importowana na warunkach specjalnych w okresie od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.

(3)

Należy przypomnieć, że z pozwoleń, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, można korzystać przez cały okres ich ważności jedynie w takim zakresie, na jaki pozwalają przepisy weterynaryjne,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Każdy wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny, o której mowa w art. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 936/97, złożony w okresie między 1 a 5 maja 2005 r., jest uwzględniany w całości.

2.   Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 936/97 wnioski o wydanie pozwoleń mogą być składane w ciągu pierwszych pięciu dni czerwca 2005 r. na 10 240,847 tony.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 maja 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 137 z 28.5.1997, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1118/2004 (Dz.U. L 217 z 17.6.2004, str. 10).


11.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 710/2005

z dnia 10 maja 2005 r.

ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 4088/87 z dnia 21 grudnia 1987 r. ustalające warunki stosowania preferencyjnych stawek celnych w przywozie niektórych kwiatów pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2 ust. 2 i art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 4088/87 przewiduje, iż wspólnotowe ceny przywozu i wspólnotowe ceny producenta są ustalane co piętnaście dni dla goździków jednokwiatowych (bloom), goździków wielokwiatowych (spray), róż wielkokwiatowych i róż drobnokwiatowych i mają zastosowanie przez dwa tygodnie. Zgodnie z art. 1b rozporządzenia Komisji (EWG) nr 700/88 z dnia 17 marca 1988 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych kwiatów pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii, Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy (2) ceny są ustalone dla okresu dwóch kolejnych tygodni na podstawie ważonych danych, dostarczonych przez Państwa Członkowskie.

(2)

Istotne jest, aby ceny te zostały bezzwłocznie ustalone, żeby móc określić, jakie należności celne należy stosować.

(3)

Z uwagi na przystąpienie Cypru do Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r. w przyszłości nie należy ustalać cen przywozu odnośnie do tego państwa.

(4)

Podobnie nie należy też już ustalać cen przywozu względem Izraela, Maroka, Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, biorąc pod uwagę porozumienia zatwierdzone decyzją Rady 2003/917/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych oraz zastąpienia protokołów 1 i 2 do Układu o stowarzyszeniu między WE a Izraelem (3), 2003/914/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych oraz zastąpienia protokołów 1 i 3 do Układu o stowarzyszeniu między WE a Marokiem (4) oraz 2005/4/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, dotyczącego wzajemnych środków liberalizacji oraz zastąpienia protokołów 1 i 2 do Przejściowego układu stowarzyszeniowego pomiędzy WE a Autonomią Palestyńską (5).

(5)

Komisja powinna przyjąć omawiane środki w odstępie czasowym między zebraniami Komitetu Zarządzającego ds. Żywych Roślin i Produktów Kwiatowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków jednokwiatowych (bloom), goździków wielokwiatowych (spray), róż wielkokwiatowych i róż drobnokwiatowych, określone w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 4088/87, ustalone są w Załączniku do niniejszego rozporządzenia na okres od 11 do 25 maja 2005 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 maja 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 382 z 31.12.1987, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1300/97 (Dz.U. L 177 z 5.7.1997, str. 1).

(2)  Dz.U. L 72 z 18.3.1988, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2062/97 (Dz.U. L 289 z 22.10.1997, str. 1).

(3)  Dz.U. L 346 z 31.12.2003, str. 65.

(4)  Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 117.

(5)  Dz.U. L 2 z 5.1.2005, str. 4.


ZAŁĄCZNIK

(EUR/100 sztuk)

Okres: od 11 do 25 maja 2005 r.

Wspólnotowe ceny producenta

Goździki jednokwiatowe

(bloom)

Goździki wielokwiatowe

(spray)

Róże wielkokwiatowe

Róże drobnokwiatowe

 

18,79

12,03

47,35

20,59

Wspólnotowe ceny przywozu

Goździki jednokwiatowe

(bloom)

Goździki wielokwiatowe

(spray)

Róże wielkokwiatowe

Róże drobnokwiatowe

Jordania


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

11.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/11


DECYZJA RADY

z dnia 26 kwietnia 2005 r.

dotycząca mianowania trzech pełnoprawnych członków z Łotwy do Komitetu Regionów

(2005/368/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając propozycję rządu Łotwy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 stycznia 2002 r. Rada przyjęła decyzję 2002/60/WE dotyczącą mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od 26 stycznia 2002 r. do 25 stycznia 2006 r. (1).

(2)

Zwolniły się trzy stanowiska członków Komitetu Regionów w związku z wygaśnięciem mandatu Andrisa JAUNSLEINISA, Jānisa KALNAČSA i Arvīda KUCINSA, o czym powiadomiono Radę w dniu 6 kwietnia 2005 r.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym mianuje się następujące osoby pełnoprawnymi członkami Komitetu Regionów na pozostały okres kadencji, to znaczy do dnia 25 stycznia 2006 r.:

Andris ELKSNĪTIS

[Dobeles pilsētas Domes priekšsēdētājs]

(Przewodniczący Rady Miejskiej Dobele)

Edmunds KRASTIŅŠ

[Rīgas domes deputāts]

(Członek Rady Miejskiej Rygi)

Tālis PUĶĪTIS

[Siguldas novada domes priekšsēdētājs]

(Przewodniczący Połączonej Rady Gminnej Siguldy).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 26 kwietnia 2005 r.

W imieniu Rady

F. BODEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.


Komisja

11.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/13


DECYZJA KOMISJI

z dnia 3 maja 2005 r.

ustanawiająca zasady monitorowania Państw Członkowskich i ustalająca formaty danych do celów dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1355)

(2005/369/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) (1), w szczególności jej art. 7 ust. 3 akapit drugi i art. 12. ust. 1 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu umożliwienia porównywania danych sporządzanych przez Państwa Członkowskie sposób obliczania zgodności z celami wymienionymi w art. 7 ust. 2 dyrektywy 2002/96/WE powinien zostać zharmonizowany pod względem sposobu ich przedstawienia.

(2)

Dla utrzymania równowagi pomiędzy ryzykiem nieścisłości a obciążeniem administracyjnym związanym z opracowaniem dokładnych informacji należy zezwolić na stosowanie przez Państwa Członkowskie szacunków do określenia ilości materiałów i części składowych zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE), które zostały odzyskane, przeznaczone do ponownego wykorzystania lub poddane recyklingowi.

(3)

Zgodnie z art. 6 ust. 5 dyrektywy 2002/96/WE przetwarzanie odpadów można również prowadzić poza terytorium właściwego Państwa Członkowskiego lub Wspólnoty, pod warunkiem że przesyłanie odpadów odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (2). W osiągnięciu celów wymienionych w art. 7 ust. 2 dyrektywy 2002/96/WE należy zezwolić Państwom Członkowskim na uwzględnienie ilości zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych wysłanych do przetworzenia w innym Państwie Członkowskim lub w państwie trzecim, pod warunkiem że odpady te zostały zebrane przez Państwo Członkowskie wywozu.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrektywy Rady 75/442/EWG (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Państwa Członkowskie składają sprawozdanie dotyczące informacji wymaganych w art. 12 ust. 1 dyrektywy 2002/96/WE, stosując formaty danych określone w tabeli 1 w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

1.   Państwa Członkowskie wykazują osiągnięcie wskaźników odzysku, ponownego wykorzystania oraz recyklingu określonych w art. 7 ust. 2 dyrektywy 2002/96/WE, wypełniając tabelę 2 zamieszczoną w Załączniku do niniejszej decyzji.

Wypełniając tabelę Państwa Członkowskie mogą skorzystać z szacunków dotyczących średniego udziału procentowego dla materiałów odzyskanych, użytych do ponownego wykorzystania oraz poddanych recyklingowi, takich jak metale, szkło i plastyk, oraz części składowych zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

2.   W celu osiągnięcia celów wymienionych w art. 7 ust. 2 wymienionej dyrektywy zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wywożone do przetworzenia w państwie trzecim lub wysyłane do innego Państwa Członkowskiego zgodnie z art. 6 ust. 5 dyrektywy nr 2002/96/WE mogą zostać uwzględnione jedynie przez Państwo Członkowskie, które zebrało i wywiozło odpady.

3.   Państwa Członkowskie ustalają, czy oprócz dowodu wymaganego w art. 6 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2002/96/WE niezbędne jest przedstawienie dodatkowej dokumentacji.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie, przedstawiając Komisji tabele 1 i 2 z Załącznika, przesyłają również szczegółowy opis sposobu zgromadzenia danych oraz podają wyjaśnienia dotyczące zastosowanych metod i szacunków.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 maja 2005 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 37 z 13.2.2003, str. 24. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2003/108/WE (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 106).

(2)  Dz.U. L 30 z 6.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2557/2001 (Dz.U. L 349 z 31.12.2001, str. 1).

(3)  Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Tabela 1

Zebrany i przeznaczony do wysyłki zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) (art. 5 i art. 12 dyrektywy 2002/96/WE)

Numer kolumny

1

2

3

4

5

6

7

Kategoria produktu

Wprowadzony do obrotu

Zebrany z prywatnych gospodarstw domowych

Zebrany ze źródeł innych niż prywatne gospodarstwa domowe

Ogółem WEEE zebrany

Przetworzony w danym Państwie Członkowskim

Przetworzony w innym Państwie Członkowskim

Przetworzony poza Wspólnotą

Łączna waga (1)

w tonach

Łączna waga

w tonach

Łączna waga

w tonach

Łączna waga

w tonach

Łączna waga

w tonach

Łączna waga

w tonach

Łączna waga

w tonach

1.

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

 

 

 

 

 

 

 

2.

Małe urządzenia gospodarstwa domowego

 

 

 

 

 

 

 

3.

Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny

 

 

 

 

 

 

 

4.

Wyposażenie konsumenckie

 

 

 

 

 

 

 

5.

Sprzęt oświetleniowy

 

 

 

 

 

 

 

5a.

Lampy wyładowcze

 

 

 

 

 

 

 

6.

Narzędzia elektryczne i elektroniczne

 

 

 

 

 

 

 

7.

Zabawki, sprzęt do rozrywki i sportowy

 

 

 

 

 

 

 

8.

Wyroby medyczne

 

 

 

 

 

 

 

9.

Urządzenia do monitorowania i kontroli

 

 

 

 

 

 

 

10.

Automaty do sprzedaży

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 2

Cele dotyczące odzysku, recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów (art. 7 ust. 2 dyrektywy 2002/96/WE)

Numer kolumny

1

2

3

4

5

Kategoria produktu

Odzysk

Odsetek odzysku

Ponowne wykorzystanie i recykling

Odsetek urządzeń ponownie wykorzystanych i poddanych recyklingowi

WEEE wykorzystane ponownie jako kompletne urządzenia

Łączna waga (2)

w tonach

%

Łączna waga

w tonach

%

Łączna waga

w tonach

1.

Duże urządzenia gospodarstwa domowego

 

 

 

 

 

2.

Małe urządzenia gospodarstwa domowego

 

 

 

 

 

3.

Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny

 

 

 

 

 

4.

Wyposażenie konsumenckie

 

 

 

 

 

5.

Sprzęt oświetleniowy

 

 

 

 

 

5a.

Lampy wyładowcze

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

 

6.

Narzędzia elektryczne i elektroniczne

 

 

 

 

 

7.

Zabawki, sprzęt do rozrywki i sportowy

 

 

 

 

 

8.

Wyroby medyczne

 

 

 

 

 

9.

Urządzenia do monitorowania i kontroli

 

 

 

 

 

10.

Automaty do sprzedaży

 

 

 

 

 

Uwaga: Pola zaznaczone na szaro nie są obowiązkowe.


(1)  Jeżeli jest to niemożliwe, proszę podać w liczbach.

(2)  Jeżeli jest to niemożliwe, proszę podać w liczbach.