ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 114

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
4 maja 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 695/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2005 z dnia 3 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2005 z dnia 3 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

5

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2005 z dnia 3 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 459/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

7

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory przewidującego środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

9

 

*

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/EC w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

11

 

*

Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2005 r. wyznaczająca siedzibę Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

13

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustanawiająca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1298)

14

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

4.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 695/2005

z dnia 26 kwietnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dla środków interwencyjnych, dla których nie została ustalona kwota jednostkowa w ramach wspólnej organizacji rynku, podstawowe zasady mające zastosowanie do finansowania wspólnotowego są takie jak w rozporządzeniu (EWG) nr 1883/78 (2), w szczególności w odniesieniu do metody ustalania kwot, które mają być finansowane, finansowania wydatków wynikających z uruchamiania funduszy niezbędnych dla skupu interwencyjnego, wyceny zapasów, które mają być przeniesione z jednego roku na inny, oraz finansowania wydatków wynikających z rzeczywistego składowania.

(2)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 1883/78 kwoty odsetek ponoszonych przez Państwa Członkowskie na skup interwencyjny są finansowane przez Wspólnotę według jednej metody oraz według jednolitej stopy procentowej.

(3)

Może okazać się, że w Państwie Członkowskim finansowanie niezbędne dla publicznego skupu interwencyjnego produktów rolnych nie jest możliwe w inny sposób niż według stóp procentowych, które są znacznie wyższe niż jednolita stopa procentowa.

(4)

W zakresie, w jakim różnica pomiędzy wysokościami stóp procentowych jest ponad dwukrotnie wyższa od jednolitej stopy procentowej w danym Państwie Członkowskim, należy przewidzieć zastosowanie mechanizmu korygującego. Różnica ta powinna być jednak częściowo ponoszona przez dane Państwo Członkowskie, tak aby zachęcić je do poszukiwania najmniej kosztownej metody finansowania.

(5)

Mechanizm ten należy stosować tymczasowo i w związku z tym wykonywać w latach budżetowych 2005 i 2006. Powinien on być stosowany od początku bieżącego roku budżetowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 5 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 1883/78 otrzymuje brzmienie:

„Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego, jeżeli stopa procentowa ponoszona przez Państwo Członkowskie jest ponad dwukrotnie wyższa niż jednolita stopa procentowa, Komisja może, na lata budżetowe 2005 i 2006, w ramach finansowania kosztów odsetek ponoszonych przez to Państwo Członkowskie, pokrywać kwotę odpowiadającą jednolitej stopie procentowej powiększonej o różnicę między dwukrotnie wyższą taką stopą a rzeczywistą stopą ponoszoną przez Państwo Członkowskie.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wydatków ponoszonych od dnia 1 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 26 kwietnia 2005 r.

W imieniu Rady

F. BODEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

(2)  Dz.U. L 216 z 5.8.1978, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1259/96 (Dz.U. L 163 z 2.7.1996, str. 10).


4.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 696/2005

z dnia 3 maja 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 maja 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 3 maja 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

120,1

204

93,8

212

124,2

999

112,7

0707 00 05

052

137,2

204

63,3

999

100,3

0709 90 70

052

100,6

204

125,1

624

50,3

999

92,0

0805 10 20

052

58,8

204

42,9

212

59,0

220

51,6

388

78,0

400

44,3

624

68,8

999

57,6

0805 50 10

052

46,9

220

65,0

388

66,1

400

61,1

528

59,9

624

70,3

999

61,6

0808 10 80

388

88,7

400

103,0

404

95,1

508

62,9

512

66,0

524

84,1

528

65,0

720

70,4

804

102,7

999

82,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


4.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 697/2005

z dnia 3 maja 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2) określa procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 462/2005 (3) ogłoszono stały przetarg na wywóz 500 693 ton jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej.

(3)

Niemcy poinformowały Komisję o zamiarze przystąpienia ich agencji interwencyjnej do zwiększenia o 500 000 ton ilości zgłoszonej do przetargu na wywóz. Uwzględniając sytuację na rynku, należy pozytywnie rozpatrzyć wniosek złożony przez Niemcy.

(4)

Zważywszy na zwiększenie ilości zgłoszonej do przetargu, należy zmienić ilości magazynowane w regionie magazynowania, określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 462/2005.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 462/2005.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do rozporządzenia (WE) nr 462/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Artykuł 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 2

1.   Przetarg obejmuje maksymalną ilość 1 000 693 ton jęczmienia do wywozu do wszystkich krajów trzecich, z wyjątkiem Albanii, Bułgarii, Kanady, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Liechtensteinu, Meksyku, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (4) oraz Szwajcarii.

2.   W załączniku I określa się regiony, w których jest magazynowana wyżej wymieniona ilość 1 000 693 ton jęczmienia.

2)

Załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 maja 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2045/2004 (Dz.U. L 354 z 30.11.2004, str. 17).

(3)  Dz.U. L 75 z 22.3.2005, str. 27. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 610/2005 (Dz.U. L 101 z 21.4.2005, str. 9).

(4)  Wraz z Kosowem, określonym w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.”


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

(w tonach)

Miejsce magazynowania

Ilości

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern

1 000 693”


4.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 698/2005

z dnia 3 maja 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 459/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 (2) określa procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 459/2005 (3) ogłoszono stały przetarg na wywóz 80 663 ton pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej.

(3)

Austria poinformowała Komisję o zamiarze przystąpienia jej agencji interwencyjnej do zwiększenia o 50 000 ton ilości zgłoszonej do przetargu na wywóz. Uwzględniając sytuację na rynku, należy pozytywnie rozpatrzyć wniosek złożony przez Austrię.

(4)

Zważywszy na zwiększenie ilości zgłoszonej do przetargu, należy zmienić ilości magazynowane w regionie magazynowania, określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 459/2005.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 459/2005.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do rozporządzenia (WE) nr 459/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Artykuł 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 2

1.   Przetarg obejmuje maksymalną ilość 130 663 ton pszenicy zwyczajnej do wywozu do wszystkich krajów trzecich, z wyjątkiem Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Liechtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (4) oraz Szwajcarii.

2.   W załączniku I określa się regiony, w których jest magazynowana wyżej wymieniona ilość 130 663 ton pszenicy zwyczajnej.

2)

Załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 maja 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2045/2004 (Dz.U. L 354 z 30.11.2004, str. 17).

(3)  Dz.U. L 75 z 22.3.2005, str. 9.

(4)  Wraz z Kosowem, określonym w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.”


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

(w tonach)

Miejsce magazynowania

Ilości

Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich

130 663”


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

4.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/9


DECYZJA RADY

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory przewidującego środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

(2005/356/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 94 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, ust. 3 akapit pierwszy oraz ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 16 października 2001 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z księstwem Andory w sprawie porozumienia, umożliwiającego zapewnienie przez to państwo przyjęcia środków równoważnych do tych, jakie muszą być stosowane wewnątrz Wspólnoty w celu zapewnienia skutecznego opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.

(2)

Tekst porozumienia, wynikający z negocjacji, jest zgodny z wytycznymi negocjacyjnymi przyjętymi przez Radę. Temu dokumentowi towarzyszy wspólna Deklaracja Intencji Wspólnoty Europejskiej i Państw Członkowskich z jednej strony, a Księstwem Andory z drugiej strony, której tekst jest załączony do decyzji Rady 2004/828/WE (2).

(3)

Zastosowanie przepisów dyrektywy 2003/48/WE (3) zależy od zastosowania przez Księstwo Andory środków równoważnych do tych, które przewiduje wymieniona dyrektywa, zgodnie z porozumieniem zawartym przez to państwo ze Wspólnotą Europejską.

(4)

Zgodnie z decyzją 2004/828/WE i z zastrzeżeniem przyjęcia w późniejszym terminie decyzji w sprawie zawarcia porozumienia, porozumienie zostało podpisane w imieniu Wspólnoty Europejskiej dnia 15 listopada 2004 r.

(5)

Należy zatwierdzić porozumienie.

(6)

Niezbędne jest zaplanowanie prostej i łatwej procedury dla ewentualnych dostosowań załączników I i II do porozumienia.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską przewidujące środki równoważne do tych przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.

Tekst porozumienia jest załączony do niniejszej decyzji (4).

Artykuł 2

Komisja jest upoważniona, w imieniu Wspólnoty, do zatwierdzenia zmian do załączników do porozumienia, niezbędnych w celu zapewnienia ich zgodności z informacjami dotyczącymi właściwych organów, wynikającymi z notyfikacji przewidzianych w art. 5 lit. a) dyrektywy 2003/48/WE, oraz informacjami znajdującym się w jego załączniku.

Artykuł 3

Przewodniczący Rady, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, przystępuje do notyfikacji przewidzianej w art. 15 ust. 1 porozumienia (5).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

C. VEERMAN

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 17 listopada 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym)

(2)  Dz.U. L 359 z 4.12.2004, str. 32.

(3)  Dz.U. L 157 z 26.6.2003, str. 38. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

(4)  Dz.U. L 359 z 4.12.2004, str. 33.

(5)  Sekretariat Generalny Rady zapewni, że data wejścia w życie porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


4.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/11


DECYZJA RADY

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/EC w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

(2005/357/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 94 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, ust. 3 akapit pierwszy i ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 16 października 2001 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia z Republiką San Marino negocjacji dotyczących odpowiedniej umowy w celu zapewnienia przyjęcia przez Republikę San Marino środków równoważnych środkom, które mają być stosowane we Wspólnocie w celu zapewnienia skutecznego opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.

(2)

Treść Umowy, będąca wynikiem negocjacji, odzwierciedla należycie zalecenia dotyczące negocjacji wydane przez Radę. Umowie towarzyszy protokół ustaleń między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką San Marino, z drugiej strony, którego tekst załączono do decyzji Rady 2004/903/WE (2).

(3)

Stosowanie postanowień dyrektywy 2003/48/WE (3) jest uzależnione od zastosowania przez Republikę San Marino środków równoważnych przewidzianym w dyrektywie, zgodnie z Umową zawartą przez Republikę San Marino ze Wspólnotą Europejską.

(4)

Zgodnie z decyzją 2004/903/WE i z zastrzeżeniem przyjęcia w późniejszym terminie decyzji w sprawie zawarcia Umowy, Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 7 grudnia 2004 r.

(5)

Umowa powinna zostać zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

(6)

Należy ustanowić prostą i szybką procedurę wprowadzania możliwych zmian postanowień załączników I i II do Umowy,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiająca środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji (4).

Artykuł 2

Komisja zostaje niniejszym upoważniona do zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty zmian w załącznikach do Umowy, zapewniających prawidłowość zawartych w załącznikach danych dotyczących właściwych organów wynikających z notyfikacji, o których mowa w art. 5 lit. a) dyrektywy 2003/48/WE, oraz w załącznikach do tejże dyrektywy.

Artykuł 3

W imieniu Wspólnoty notyfikacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 Umowy, dokonuje Przewodniczący Rady (5).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

C. VEERMAN

Przewodniczący


(1)  Opinia wydana dnia 2 grudnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 32.

(3)  Dz.U. L 157 z 26.6.2003, str. 38. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

(4)  Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 33.

(5)  Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana przez Sekretariat Generalny Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


4.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/13


DECYZJA RADY

z dnia 26 kwietnia 2005 r.

wyznaczająca siedzibę Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

(2005/358/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając art. 15 akapit piąty rozporządzenia Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiającego Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (1) (zwaną dalej „Agencją”),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Agencja ma siedzibę w Warszawie (Polska).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 26 kwietnia 2005 r.

W imieniu Rady

F. BODEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 349 z 25.11.2004, str. 1.


Komisja

4.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/14


DECYZJA KOMISJI

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

ustanawiająca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1298)

(2005/359/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/29/WE kłody dębowe (Quercus L.) z korą, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, zasadniczo nie mogą być wprowadzane do Wspólnoty z powodu niebezpieczeństwa wprowadzenia Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, powodującego zamieranie dębu.

(2)

Doświadczenie wskazuje, że w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki ryzyko rozprzestrzeniania się Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt może być wyeliminowane poprzez stosowanie niektórych środków.

(3)

Jednym z tych środków jest fumigacja. Niektóre Państwa Członkowskie wystąpiły z wnioskiem, aby przywóz kłód dębowych poddanych fumigacji odbywał się wyłącznie za pośrednictwem określonych portów, w których istnieją odpowiednie obiekty do przeładunku i kontroli.

(4)

Pod pewnymi warunkami technicznymi można również znieść obowiązek fumigacji w przypadku drewna dębowego należącego do grupy dębu białego. Niektóre Państwa Członkowskie zwróciły się z wnioskiem o kolejne odstępstwo w celu zezwolenia na przywóz dębu białego w ciągu niektórych miesięcy w roku. To drugie odstępstwo powinno być ograniczone do tych obszarów Wspólnoty, w których potencjalne wektory Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt wykazują niewielką lub zerową aktywność w czasie zimy, tj. na obszarach na północ od 45o szerokości geograficznej.

(5)

Komisja zapewni, aby Stany Zjednoczone udostępniły wszelkie informacje techniczne niezbędne do monitorowania działania wymaganych środków ochronnych.

(6)

Państwom Członkowskim powinno się zatem przyznać odstępstwo na czas ograniczony w odniesieniu do wprowadzania kłód dębowych (Quercus L.) z korą ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE i od art. 13 ust. 1 ppkt i) tiret trzecie tej dyrektywy w odniesieniu do załącznika IV części A sekcji I pozycji 3 do tej dyrektywy, Państwa Członkowskie zostają niniejszym upoważnione, od dnia 1 stycznia 2005 r., do zezwolenia na wprowadzanie na swoje terytorium kłód dębowych (Quercus L.) z korą, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (zwanych dalej „kłodami”) po spełnieniu warunków określonych w art. 2–7.

Artykuł 2

1.   Aby skorzystać z tego odstępstwa, kłody muszą być poddane fumigacji i oznaczone zgodnie z załącznikiem I.

2.   Państwa Członkowskie mogą zwolnić kłody poddane fumigacji z wymogów określonych w art. 5 ust. 1 w odniesieniu do basenów do moczenia drewna oraz w art. 5 ust. 2 i art. 6 ust 2.

Artykuł 3

1.   Kłody mogą być rozładowywane wyłącznie w portach wymienionych w załączniku II.

2.   Na wniosek zainteresowanego Państwa Członkowskiego Komisja, po konsultacjach z pozostałymi Państwami Członkowskimi, może wprowadzić zmiany do wykazu portów rozładunku zamieszczonego w załączniku II.

Artykuł 4

1.   Inspekcje wymagane na mocy art. 13 dyrektywy 2000/29/WE są przeprowadzane przez urzędników specjalnie poinstruowanych lub przeszkolonych do celów niniejszej decyzji, w obecności biegłych określonych w art. 21 dyrektywy 2000/29/WE, zgodnie z procedurą określoną w wymienionym artykule, w portach wymienionych w załączniku II albo w pierwszym miejscu składowania wymienionym w art. 5.

Jeżeli port rozładunku i pierwsze miejsce składowania znajdują się w różnych Państwach Członkowskich, Państwa te powinny dokonać między sobą uzgodnień co do miejsca inspekcji oraz wymiany informacji na temat przybycia i składowania przesyłek.

2.   Inspekcje obejmują następujące czynności:

a)

kontrolę każdego świadectwa fitosanitarnego;

b)

kontrolę identyfikacyjną polegającą na porównaniu oznakowania każdej kłody oraz liczby kłód z informacjami podanymi w odnośnym świadectwie fitosanitarnym;

c)

test na fumigacyjną reakcję barwnikową, określony w załączniku III, przeprowadzany na odpowiedniej liczbie kłód wybranych wyrywkowo z każdej przesyłki.

3.   Jeżeli inspekcje nie wykazują, że przesyłka w pełni spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1, cała przesyłka zostaje odrzucona i usunięta z terenu Wspólnoty.

Komisja i odpowiedzialne organy urzędowe we wszystkich pozostałych Państwach Członkowskich zostają bezzwłocznie powiadomione o szczegółach dotyczących danej przesyłki.

Artykuł 5

1.   Kłody są składowane wyłącznie w takich miejscach, które zostały zgłoszone oraz zatwierdzone przez odpowiedzialne organy urzędowe w danych Państwach Członkowskich oraz które posiadają odpowiednie baseny do moczenia drewna, dostępne w okresie określonym w ust. 2.

2.   Kłody poddawane są stałemu moczeniu w basenach, najpóźniej od chwili płukania w sąsiadujących stanowiskach dębu.

3.   Sąsiadujące stanowiska dębu są przedmiotem regularnych inspekcji pod kątem występowania w nich objawów Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, przeprowadzanych w odpowiednich porach przez odpowiedzialne organy urzędowe.

Jeżeli wykryte zostaną objawy, które mogą być spowodowane przez Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, przeprowadza się dalsze urzędowe badania według odpowiednich metod, w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności tego grzyba.

W wypadku potwierdzenia obecności Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, należy bezzwłocznie powiadomić Komisję.

Artykuł 6

1.   Kłody są przetwarzane wyłącznie w zakładach, które zostały zgłoszone i zatwierdzone przez wymienione odpowiedzialne organy urzędowe.

2.   Kora oraz inne odpady powstałe w wyniku przetwarzania są niezwłocznie niszczone w miejscu przetwarzania.

Artykuł 7

1.   Przed przywozem importer powiadamia z odpowiednim wyprzedzeniem odpowiedzialne organy urzędowe Państwa Członkowskiego o każdej przesyłce i o przewidywanym pierwszym miejscu składowania ze wskazaniem:

a)

liczby kłód;

b)

kraju pochodzenia;

c)

portu załadunku;

d)

portu lub portów rozładunku;

e)

miejsca lub miejsc składowania;

f)

miejsca lub miejsc, w których będzie się odbywać przetwarzanie.

2.   Kiedy importer zgłasza zamiar przywozu danej przesyłki, zgodnie z ust. 1, zostaje on powiadomiony przed przywozem przez odpowiedzialny organ urzędowy o warunkach przewidzianych w niniejszej decyzji.

3.   Odpisy informacji przewidzianych w ust. 1 i 2 zostają przekazane przez odpowiedzialny organ urzędowy danego Państwa Członkowskiego właściwym władzom w porcie rozładunku.

Artykuł 8

1.   Państwa Członkowskie mogą zwolnić kłody z gatunku Quercus L. należące do grupy dębu białego z obowiązku fumigacji, ustanowionego w art. 2 ust. 1, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

kłody znajdują się w przesyłkach, w których skład wchodzą wyłącznie kłody należące do gatunków z grupy dębu białego;

b)

kłody są oznaczone zgodnie z załącznikiem IV;

c)

kłody są wysłane z portów załadunku najwcześniej dnia 15 października i docierają do miejsca składowania najpóźniej dnia 30 kwietnia następnego roku;

d)

kłody poddawane są moczeniu w basenach;

e)

nie wprowadza się kłód na teren obszarów ani nie przewozi ich przez obszary, które znajdują się na południe od 45o szerokości geograficznej; jednakże Marsylia może stanowić port rozładunku, pod warunkiem niezwłocznego przewiezienia danej przesyłki na obszary znajdujące się na północ od 45o szerokości geograficznej;

f)

inspekcja określona w art. 4 obejmuje, zamiast testu na fumigacyjną reakcję barwnikową, test barwnikowy na identyfikację kłód dębu białego określony w załączniku IV, przeprowadzany na co najmniej 10 % kłód wybranych wyrywkowo z każdej przesyłki.

W drodze odstępstwa od lit. c) urzędowy organ ochrony roślin Państwa Członkowskiego, w którym ma miejsce składowanie, może zezwolić na rozładunek przesyłek i poddanie ich moczeniu w basenach po dniu 30 kwietnia następnego roku, jak przewidziano w tej literze, jeżeli przybycie przesyłki do portu rozładunku zostało opóźnione w wyniku nieprzewidzianych okoliczności.

2.   Ustęp 1 nie dotyczy Grecji, Hiszpanii, Włoch, Cypru, Malty i Portugalii.

Artykuł 9

Państwa Członkowskie przekazują Komisji i pozostałym Państwom Członkowskim teksty przepisów przyjętych na mocy upoważnienia określonego w art. 1.

Artykuł 10

Państwa Członkowskie, które skorzystały z odstępstwa przewidzianego w niniejszej decyzji, składają Komisji sprawozdanie na temat jego stosowania do dnia 30 czerwca 2007 r. Sprawozdanie zawiera szczegóły dotyczące przywożonych ilości.

Jeżeli to stosowne, podobne sprawozdanie zostaje złożone do dnia 30 czerwca 2009 r.

Artykuł 11

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2010 r.

Artykuł 12

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/16/WE (Dz.U. L 57 z 3.3.2005, str. 19).


ZAŁĄCZNIK I

WARUNKI DOTYCZĄCE FUMIGACJI I ZWIĄZANEJ Z NIĄ IDENTYFIKACJI OKREŚLONYCH W ART. 2 UST. 1

1.

Kłody powinny być ułożone w stos na nieprzepuszczalnej powierzchni i pod gazoszczelnym namiotem, w taki sposób i do takiej wysokości, aby zapewnić skuteczne rozprzestrzenianie się gazu wśród kłód.

2.

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek dodatkowych wymogów ustanowionych przez urzędowy organ ochrony roślin w Stanach Zjednoczonych Ameryki (np. „Animal and Plant Health Inspection Service” – APHIS), stos jest poddawany fumigacji czystym bromkiem metylu, który jest podawany w minimalnej dawce wynoszącej 240 g/m3 całkowitej objętości pod przykryciem przez 72 godziny, przy temperaturze kłód wynoszącej co najmniej + 5 °C. Po 24 godzinach obróbki ma miejsce uzupełnienie gazu w celu uzyskania wspomnianego wcześniej stężenia; w ciągu całej procedury temperatura kłód powinna być utrzymywana na poziomie co najmniej + 5 °C. W oparciu o dowody naukowe oraz zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2000/29/WE dopuszcza się podjęcie decyzji o konieczności lub możliwości zastosowania innych metod.

3.

Procedury fumigacji, opisane w pkt 1 i 2, powinny być przeprowadzane przez oficjalnie licencjonowanych techników fumigacji przy zastosowaniu właściwych urządzeń fumigacyjnych i wykwalifikowanego personelu w celu spełnienia wymaganych standardów.

Technicy powinni zostać poinformowani o szczegółach dotyczących procedur wymaganych przy fumigacji kłód.

Wykazy licencjonowanych techników fumigacji oraz informacje o zmianach wprowadzanych do tych wykazów są przekazywane Komisji. Komisja zastrzega sobie prawo do wydania oświadczenia, że dani licencjonowani technicy fumigacji nie mogą być dłużej zatrudniani do realizacji celów określonych niniejszą decyzją. Pożądane jest, aby miejsca, w których licencjonowani technicy przeprowadzają procedury fumigacji, znajdowały się w portach, w których ma miejsce wysyłka do Wspólnoty, jednakże urzędowe organy ochrony roślin mogą również zatwierdzać wybrane lokalizacje wewnątrzlądowe.

4.

Znak identyfikacyjny (cyfry i/lub litery) partii poddanej fumigacji powinien być umieszczony w sposób uniemożliwiający jego usunięcie na dolnym końcu każdej kłody w stosie, który jest poddawany fumigacji. Znak identyfikacyjny partii poddanej fumigacji jest zarezerwowany dla spedytora. Znak taki nie może być stosowany do kłód pochodzących z innych partii. Rejestr znaków identyfikacyjnych jest prowadzony przez licencjonowanych techników fumigacji.

5.

Każdy proces fumigacji, włącznie ze znakowaniem, określonym w pkt 4, jest systematycznie nadzorowany w miejscach przeprowadzania fumigacji bezpośrednio przez urzędników danego urzędowego organu ochrony roślin bądź przez współpracujących urzędników Państwa/prowincji, w sposób gwarantujący spełnienie wymogów ustanowionych w pkt 1, 2, 3 i 4.

6.

Urzędowe świadectwo fitosanitarne, wymagane zgodnie z art. 13 ust. 1 ppkt ii) dyrektywy 2000/29/WE, jest wydawane przez dany urzędowy organ ochrony roślin po zakończeniu fumigacji. Wydanie świadectwa ma miejsce w oparciu o działania wymienione w pkt 5 oraz kontrole przeprowadzone zgodnie z art. 6 wymienionej dyrektywy w odniesieniu do warunków ustanowionych w art. 6 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy i w niniejszym załączniku.

7.

W świadectwie wpisana zostaje nazwa botaniczna rodzaju lub gatunku, liczba kłód w przesyłce oraz znaki identyfikacyjne partii poddanej fumigacji określone w pkt 4, bez uszczerbku dla informacji wymaganych w części dotyczącej zabiegu dezynsekcji i/lub dezynfekcji.

W każdym przypadku świadectwo opatrzone jest następującą „Deklaracją dodatkową”:

„Niniejszym zaświadcza się, że kłody wysyłane zgodnie z niniejszym świadectwem zostały poddane fumigacji przez ………………. (licencjonowany technik fumigacji) w …………………… (miejsce przeprowadzenia fumigacji) zgodnie z przepisami ustanowionymi w załączniku I do decyzji Komisji (WE) 2005/359/WE”.

8.

W przypadku kłód wysyłanych za pośrednictwem kanadyjskich portów załadunku wszystkie lub część środków określonych w pkt 1–7, które mają być stosowane przez dany urzędowy organ ochrony roślin, mogą być stosowane przez Canadian Food Inspection Agency (CFIA).


ZAŁĄCZNIK II

PORTY ROZŁADUNKU

1.

Amsterdam

2.

Antwerpia

3.

Arhus

4.

Bilbao

5.

Brema

6.

Bremerhaven

7.

Kopenhaga

8.

Hamburg

9.

Kłajpeda

10.

Larnaka

11.

Lauterborg

12.

Leghorn

13.

Hawr

14.

Lemesos

15.

Lizbona

16.

Marsylia

17.

Marsaxlokk

18.

Muuga

19.

Neapol

20.

Nordenham

21.

Porto

22.

Pireus

23.

Rawenna

24.

Rostok

25.

Rotterdam

26.

Salerno

27.

Sines

28.

Stralsund

29.

Walencja

30.

Valetta

31.

Wenecja

32.

Vigo

33.

Wismar

34.

Zeebrugge


ZAŁĄCZNIK III

TEST NA FUMIGACYJNĄ REAKCJĘ BARWNIKOWĄ

Test na fumigacyjną reakcję barwnikową określony w art. 4 ust. 2 lit. c) przeprowadza się w następujący sposób:

 

Za pomocą skokowej wiertarki do nawiercania próbek należy pobrać próbki całej grubości bielu w drewnie z powierzchni o nienaruszonej korze, znajdujących się co najmniej metr od końca kłód, i nasycić świeżo przygotowanym (nie starszym niż jednodniowym) 1 % roztworem 2,3,5-trójfenylowego-2H-chlorku tetrazolu (TTC) w wodzie destylowanej. Uznaje się, że próbki, które nie zabarwiają się na czerwono po trzech dniach nasycania, zostały poddane fumigacji w sposób właściwy.


ZAŁĄCZNIK IV

IDENTYFIKACJA KŁÓD DĘBU BIAŁEGO

1.

Urzędnicy danego urzędowego organu ochrony roślin identyfikują każdą kłodę jako należącą do grupy dębu białego za pomocą badania wizualnego, o ile to możliwe, albo poprzez przeprowadzenie testu barwnikowego na identyfikację kłód dębu białego, określonego w pkt 2. Ten test barwnikowy zostaje przeprowadzony na co najmniej 10 % kłód w przesyłce.

2.

Test barwnikowy na identyfikację kłód dębu białego przeprowadzany jest za pomocą pokrycia (poprzez spryskanie bądź malowanie) powierzchni czystej, powierzchniowo osuszonej twardzieli drewna o średnicy co najmniej pięciu centymetrów, roztworem 10 % azotanu sodu. Ocena testu powinna zostać przeprowadzona w czasie 20–60 minut po zastosowaniu powyższego roztworu. Przy temperaturze poniżej – 2,5 °C do roztworu może zostać dodany 20 % glikol etylenowy jako czynnik zapobiegający zamarzaniu. Próbki z kłód, których kolor początkowo zmienia się na czerwono-brązowy, przechodząc do czarnego i szaro-niebieskiego w następnych stadiach, uznaje się za należące do grupy dębu białego.

3.

Każda kłoda zostaje oznaczona symbolem „WO”, pod nadzorem danego urzędowego organu ochrony roślin lub współpracujących urzędników Państwa/prowincji.

4.

Urzędowe świadectwo fitosanitarne, wymagane zgodnie z art. 13 ust. 1 ppkt ii) dyrektywy 2000/29/WE, zostaje wydane przez dany urzędowy organ ochrony roślin oraz w oparciu o działania wymienione w pkt 1, 2 i 3. W świadectwie wpisana zostaje nazwa botaniczna rodzaju lub gatunku i liczba kłód w przesyłce. Świadectwo opatrzone jest następującą „Deklaracją dodatkową”:

„Niniejszym zaświadcza się, że kłody wysyłane zgodnie z niniejszym świadectwem należą wyłącznie do gatunku grupy dębu białego.”.