ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 99

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
19 kwietnia 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 597/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz podgotowanego ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie ponownego dopuszczenia do użytku na okres dziesięciu lat kokcydiostatyku jako dodatku paszowego, tymczasowego dopuszczenia do użytku jednego dodatku paszowego oraz stałego dopuszczenia do użytku niektórych dodatków paszowych ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia

10

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

11

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 15 kwietnia 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Glycine max niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 2002/57/WE (notyfikowana jako dokument C(2005) 1137)  ( 1 )

13

 

*

Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie przedłużenia ograniczonego uznania dla RINAVE – Registro Internacional Naval, SA (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1156)  ( 1 )

15

 

*

Decyzja nr 1/2005 wspólnego komitetu ustanowionego na mocy umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Kanadą z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wpisania instytucji oceny zgodności do wykazu zawartego w Załączniku sektorowym dotyczącym łodzi rekreacyjnych

16

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

19.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 597/2005

z dnia 18 kwietnia 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 18 kwietnia 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

107,5

204

65,3

212

129,8

624

101,8

999

101,1

0707 00 05

052

134,5

204

63,4

999

99,0

0709 90 70

052

106,4

204

39,7

999

73,1

0805 10 20

052

46,5

204

47,0

212

58,2

220

47,8

400

46,9

624

61,9

999

51,4

0805 50 10

052

65,7

220

69,6

400

70,1

528

44,6

624

71,9

999

64,4

0808 10 80

388

85,9

400

134,3

404

127,9

508

64,0

512

71,4

524

48,2

528

73,4

720

79,7

804

127,0

999

90,2

0808 20 50

388

78,2

512

66,8

528

74,5

720

59,5

999

69,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


19.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 598/2005

z dnia 18 kwietnia 2005 r.

dotyczące ofert złożonych na wywóz podgotowanego ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), w szczególności jego art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przetarg dotyczący refundacji wywozowych do ryżu został otwarty rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2032/2004 (2).

(2)

Zgodnie z postanowieniami art. 5 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 584/75 (3), na podstawie złożonych ofert Komisja może, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 26 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003, podjąć decyzję o zaniechaniu przetargu.

(3)

Biorąc pod uwagę kryteria przewidziane w art. 14 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 nie należy przystępować do ustalania maksymalnej refundacji.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nie podejmuje się dalszych działań wobec ofert złożonych od 11 do 14 kwietnia 2005 r. w ramach przetargu na refundacje do wywozu ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 18 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96.

(2)  Dz.U. L 353 z 27.11.2004, str. 6.

(3)  Dz.U. L 61 z 7.3.1975, str. 25. Rozporządzenie ostanio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1948/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 18).


19.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 599/2005

z dnia 18 kwietnia 2005 r.

dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), w szczególności jego art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przetarg dotyczący refundacji wywozowych do ryżu został otwarty rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2031/2004 (2).

(2)

Zgodnie z postanowieniami art. 5 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 584/75 (3), na podstawie złożonych ofert Komisja może, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 26 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003, podjąć decyzję o zaniechaniu przetargu.

(3)

Biorąc w szczególności pod uwagę kryteria przewidziane w art. 14 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003, nie należy przystępować do ustalania maksymalnej refundacji.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nie podejmuje się dalszych działań wobec ofert złożonych w okresie od 11 do 14 kwietnia 2005 r. w ramach przetargu na refundacje do wywozu ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96.

(2)  Dz.U. L 353 z 27.11.2004, str. 3.

(3)  Dz.U. L 61 z 7.3.1975, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1948/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 18).


19.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 600/2005

z dnia 18 kwietnia 2005 r.

w sprawie ponownego dopuszczenia do użytku na okres dziesięciu lat kokcydiostatyku jako dodatku paszowego, tymczasowego dopuszczenia do użytku jednego dodatku paszowego oraz stałego dopuszczenia do użytku niektórych dodatków paszowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 oraz art. 9d ust. 1 i art. 9e ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje dopuszczanie do użytku dodatków przeznaczonych do stosowania w żywieniu zwierząt.

(2)

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o dopuszczenie dodatków do pasz, które zostały złożone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed terminem stosowania rozporządzenia.

(3)

Wnioski o dopuszczenie do użytku dodatków wymienionych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zostały złożone przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Wstępne uwagi na temat tych wniosków, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski te powinny zatem być nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

(5)

Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie do obrotu preparatu Salinomax 120G złożyła wniosek o dopuszczenie go do użytku jako kokcydiostatyku dla kurcząt przeznaczonych na tucz na okres dziesięciu lat, zgodnie z art. 4 wspomnianej dyrektywy. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał opinię na temat bezpieczeństwa stosowania tego preparatu dla ludzi, zwierząt i środowiska, w warunkach opisanych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia do użytku określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat wymieniony w załączniku I powinien zatem zostać dopuszczony do użytku na okres dziesięciu lat.

(6)

Przedłożono dane dla poparcia wniosku dotyczącego stosowania nowego dodatku Lactobacillus acidophilus DSM 13241 dla psów i kotów. W dniach 15 kwietnia 2004 r. i 27 października 2004 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał pozytywne opinie na temat bezpieczeństwa tego dodatku dla zwierząt, dla których jest przeznaczony, oraz dla użytkownika i środowiska. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia określone w art. 9e ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy opisany w załączniku II powinien zatem zostać tymczasowo dopuszczony do użytku.

(7)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1436/98 (3) po raz pierwszy dopuszczono tymczasowo stosowanie preparatów zawierających mikroorganizmy z grupy Enterococcus faecium ATCC 53519 oraz Enterococcus faecium ATCC 55593 dla kurcząt przeznaczonych na tucz. Dla poparcia wniosku o dopuszczenie tego preparatu zawierającego mikroorganizmy bez ograniczeń czasowych przedłożono nowe dane. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat wymieniony w załączniku III powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(8)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2437/2000 (4) po raz pierwszy dopuszczono tymczasowo stosowanie preparatów zawierających mikroorganizmy z grupy Bacillus licheniformis DSM 5749 oraz Bacillus subtilis DSM 5750 dla indyków przeznaczonych na tucz, natomiast w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 418/2001 (5) dopuszczono tymczasowo stosowanie tych preparatów dla cieląt. Dla poparcia wniosku o dopuszczenie tego preparatu zawierającego mikroorganizmy bez ograniczeń czasowych przedłożono nowe dane. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat wymieniony w załączniku III powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(9)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1436/98 po raz pierwszy dopuszczono tymczasowo stosowanie preparatu zawierającego mikroorganizmy z grupy Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) dla królików. Dla poparcia wniosku o dopuszczenie tego preparatu bez ograniczeń czasowych przedłożono nowe dane. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat zawierający mikroorganizmy wymieniony w załączniku III powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(10)

Z oceny wniosku wynika, iż należy stosować określone procedury w celu ochrony pracowników przed narażeniem na działanie dodatku wymienionego w załączniku. Ochronę tę należy zapewnić poprzez zastosowanie dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (6).

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Preparat należący do grupy „Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne”, opisany w załączniku I, dopuszcza się do użytku jako dodatek w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w tym załączniku, na okres dziesięciu lat.

Artykuł 2

Preparat należący do grupy „Mikroorganizmy”, opisany w załączniku II, dopuszcza się tymczasowo do użytku jako dodatek w żywieniu zwierząt, na warunkach określonych w tym załączniku, na okres czterech lat.

Artykuł 3

Preparaty należące do grupy „Mikroorganizmy”, opisane w załączniku III, dopuszcza się do użytku jako dodatek w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w tym załączniku, bez ograniczeń czasowych.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37).

(2)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

(3)  Dz.U. L 191 z 7.7.1998, str. 15.

(4)  Dz.U. L 280 z 4.11.2000, str. 28.

(5)  Dz.U. L 62 z 2.3.2001, str. 3.

(6)  Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Nr rejestracyjny dodatku

Nazwa i nr rejestracyjny osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie dodatku do obrotu

Dodatek

(nazwa handlowa)

Skład, wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

mg substancji czynnej na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne

„E 766

Alpharma (Belgia) BVBA

Sól (sodowa) salinomycyny 120 g/kg

(Salinomax 120G)

 

Skład dodatku:

 

Sól (sodowa) salinomycyny 120 g/kg

 

Lignosulfonian wapnia 40 g/kg

 

Dwuwodny siarczan wapnia do 1 000 g/kg

 

Substancja czynna:

 

Sól (sodowa) salinomycyny

C42H69O11Na,

Sól sodowa polieteru kwasu węglowego wytwarzana przez fermentację przez bakterie Streptomyces albus (ATCC 21838/US 9401-06),

Nr CAS: 55 721-31-8

 

Powiązane zanieczyszczenia:

 

< 42 mg elaiofilyny na 1 kg soli (sodowej) salinomycyny.

 

< 40 g 17-epi-20-dezoksysalinomycyny na 1kg soli (sodowej) salinomycyny

Kurczęta przeznaczone do tuczu

50

70

Stosowanie zabronione przez co najmniej 5 dni przed ubojem.

W instrukcjach użytkowania należy umieścić następujące stwierdzenia:

 

»Niebezpieczne dla koni i indyków«;

 

»Dodatek paszowy zawiera jonofor: niewskazane jest jednoczesne stosowanie z niektórymi środkami farmakologicznymi (np. tiamuliną)«.

22.4.2015”


ZAŁĄCZNIK II

Nr (lub nr WE)

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

jednostek aktywnych na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Mikroorganizmy

„25

Lactobacillus acidophilus DSM 13241

Preparat z Lactobacillus acidophilus zawierający co najmniej:

 

1 × 1011 jednostek aktywnych na 1 g dodatku

Psy

6 × 109

2 × 1010

W informacjach użytkowania dodatku i premiksu należy wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Do stosowania w suchych karmach o zawartości wody nieprzekraczającej 2 %.

22.4.2009

Koty

3 × 109

2 × 1010

W informacjach użytkowania dodatku i premiksu należy wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Do stosowania w suchych karmach o zawartości wody nieprzekraczającej 2 %.

22.4.2009”


ZAŁĄCZNIK III

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

jednostek aktywnych na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Mikroorganizmy

„E 1709

Enterococcus faecium ATCC 53519

Enterococcus faecium ATCC 55593

(w stosunku 1/1)

Mieszanka Enterococcus faecium i Enterococcus faecium w kapsułkach zawierająca co najmniej 2 × 108 jednostek aktywnych na 1 g dodatku

(tzn. co najmniej × 108 jednostek aktywnych każdej bakterii na 1 g)

Kurczęta przeznaczone do tuczu

1 × 108

1 × 108

W informacjach użytkowania dodatku i premiksu należy wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Może być stosowany w mieszankach paszowych zawierających następujące kokcydiostatyki: bacytracynę, halofuginon, sól sodową lasalocidu, maduramycynę amonu, sól (sodową) monenzyny, narazynę, narazynę – nikarbazynę oraz sól (sodową) salinomycyny.

Bez ograniczeń czasowych

E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749

Bacillus subtilis DSM 5750

(w stosunku 1/1)

Mieszanka Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis zawierająca co najmniej 3,2 × 109 jednostek aktywnych na 1 g dodatku (1,6 × 109 każdej bakterii)

Indyki przeznaczone do tuczu

1,28 × 109

1,28 × 109

W informacjach użytkowania dodatku i premiksu należy wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Może być stosowany w mieszankach paszowych zawierających następujące kokcydiostatyki: diklazuril, halofuginon, sól (sodową) monenzyny oraz robenidynę.

Bez ograniczeń czasowych

Cielęta

3 miesiące

1,28 × 109

1,28 × 109

W informacjach użytkowania dodatku i premiksu należy wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Bez ograniczeń czasowych

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Preparat Saccharomyces cerevisiae zawierający 5 × 109 jednostek aktywnych na 1 g dodatku.

Króliki na tucz

2,5 × 109

7,5 × 109

W informacjach użytkowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Bez ograniczeń czasowych”


19.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 601/2005

z dnia 18 kwietnia 2005 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Protokół nr 10 w sprawie Cypru do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej i dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia (2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 866/2004 ustanawia wykaz przejść granicznych, przez które osoby i towary mogą przekraczać linię oddzielającą obszary znajdujące się pod rzeczywistą kontrolą rządu Republiki Cypryjskiej od obszarów, na których rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje rzeczywistej kontroli.

(2)

W następstwie umowy otwierającej nowe przejścia graniczne w Zodia i Ledra Street należy dostosować załącznik I.

(3)

Rząd Republiki Cypryjskiej wyraził zgodę na wspomniane dostosowanie.

(4)

Skonsultowano się w tej sprawie z Izbą Handlową tureckiej części Cypru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 866/2004 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

Wykaz przejść granicznych określonych w art. 2 ust. 4.

Agios Dhometios

Ledra Palace

Ledra Street

Zodia”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Olli REHN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 955.

(2)  Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 128.


19.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 602/2005

z dnia 18 kwietnia 2005 r.

w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2286/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. ustalające procedurę mającą zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1706/98 (2),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 ustalającego procedurę mającą zastosowanie do produktów rolnych oraz towarów uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) (3), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 2247/2003 przewiduje możliwość wydawania pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii. Przywóz jednak musi się zamykać w granicach ilościowych przewidzianych dla każdego z tych eksportujących krajów trzecich.

(2)

Złożone między 1 a 10 kwietnia 2005 r. wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz produktów pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2247/2003, wyrażone w ilościach mięsa bez kości, nie przewyższają ilości dostępnych dla tych państw. Jest zatem możliwe wydanie pozwoleń na przywóz wnioskowanych ilości.

(3)

Ilości, na jakie mogą być składane wnioski o wydanie pozwoleń po dniu 1 maja 2005 r., należy ustalić w ramach ogólnej ilości 52 100 t.

(4)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza zastosowania dyrektywy Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnych podczas przywozu z państw trzecich bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz oraz świeżego mięsa i produktów mięsnych (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Z dniem 21 kwietnia 2005 r. niżej wymienione Państwa Członkowskie wydają pozwolenia, wyrażone w ilościach mięsa bez kości, na przywóz produktów z wołowiny i cielęciny, pochodzących z niektórych państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, w następującej ilości:

 

Zjednoczone Królestwo:

750 t pochodzących z Botswany,

650 t pochodzących z Namibii;

 

Niemcy:

500 t pochodzących z Botswany,

350 t pochodzących z Namibii.

Artykuł 2

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2247/2003, wnioski o wydanie pozwoleń mogą być składane w ciągu dziesięciu pierwszych dni maja 2005 r. na następujące ilości wołowiny i cielęciny bez kości:

Botswana:

15 986 t,

Kenia:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Suazi:

3 337 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibia:

10 350 t.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1899/2004 (Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 67).

(2)  Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 5.

(3)  Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 37. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1118/2004 (Dz.U. L 217 z 17.6.2004, str. 10).

(4)  Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

19.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/13


DECYZJA KOMISJI

z dnia 15 kwietnia 2005 r.

przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Glycine max niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 2002/57/WE

(notyfikowana jako dokument C(2005) 1137)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/310/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (1), w szczególności jej art. 21 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Austrii ilość dostępnego materiału siewnego soi (Glycine max) dostosowanego do tamtejszych warunków klimatycznych oraz spełniającego wymogi dotyczące zdolności kiełkowania określone w dyrektywie 2002/57/WE jest niewystarczająca i w związku z tym nie odpowiada należycie potrzebom tego Państwa Członkowskiego.

(2)

Nie można odpowiedzieć w sposób zadowalający na rosnący popyt na materiał siewny tego gatunku, który spełnia wszystkie wymogi ustanowione w dyrektywie 2002/57/WE, poprzez dostarczanie go z innych Państw Członkowskich lub państw trzecich.

(3)

W związku z tym Austria powinna zostać upoważniona do zezwolenia na obrót materiałem siewnym tego gatunku na mniej surowych warunkach na okres do dnia 15 czerwca 2005 r.

(4)

Ponadto inne Państwa Członkowskie, bez względu na to, czy materiał siewny został zebrany w Państwie Członkowskim lub państwie trzecim, objętych decyzją Rady 2003/17/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich (2), które są w stanie dostarczyć Austrii materiał siewny tego gatunku, powinny zostać upoważnione do zezwolenia na obrót takim materiałem.

(5)

Stosownym jest, aby Austria pełniła rolę państwa koordynującego w celu zapewnienia, że całkowita ilość dopuszczonego materiału siewnego, stosownie do niniejszej decyzji, nie przekracza maksymalnej ilości określonej w niniejszej decyzji.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Obrót materiałem siewnym soi (Glycine max) we Wspólnocie niespełniającym minimalnych wymogów dotyczących zdolności kiełkowania ustanowionych w dyrektywie 2002/57/WE jest dozwolony na okres do dnia 15 czerwca 2005 r., zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku do niniejszej decyzji oraz z zastrzeżeniem następujących warunków:

a)

zdolność kiełkowania musi odpowiadać przynajmniej zdolności określonej w Załączniku do niniejszej decyzji,

b)

etykieta urzędowa musi zawierać informacje dotyczące kiełkowania ustalone na podstawie urzędowego badania przeprowadzonego zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. f) i g) dyrektywy 2002/57/WE,

c)

materiał siewny został najpierw wprowadzony do obrotu na rynku zgodnie z art. 2 niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Każdy dostawca materiału siewnego, chcący wprowadzić do obrotu materiał siewny określony w art. 1, występuje o zezwolenie do Państwa Członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę lub do którego prowadzi wywóz.

Dane Państwo Członkowskie zezwala dostawcy na wprowadzenie do obrotu tego materiału siewnego, chyba że:

a)

istnieją wystarczające dowody pozwalające wątpić, czy dostawca będzie w stanie wprowadzić do obrotu taką ilość materiału siewnego, o zatwierdzenie której się ubiega; lub

b)

całkowita ilość objęta zezwoleniem na wprowadzenie do obrotu na mocy przedmiotowego odstępstwa przekracza maksymalną ilość określoną w Załączniku.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie udzielają sobie nawzajem pomocy administracyjnej w stosowaniu niniejszej decyzji.

Austria pełni rolę koordynującego Państwa Członkowskiego w odniesieniu do art. 1, aby zapewnić, że całkowita ilość, na którą wydano zezwolenie, nie przekracza maksymalnej ilości określonej w Załączniku.

Każde Państwo Członkowskie, które otrzyma wniosek zgodnie z art. 2, niezwłocznie powiadamia Państwo Członkowskie pełniące rolę koordynatora o ilości określonej we wniosku. Państwo Członkowskie pełniące rolę koordynatora niezwłocznie informuje Państwo Członkowskie składające powiadomienie, czy w wyniku zezwolenia przekroczona zostałaby maksymalna dopuszczalna ilość.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie niezwłocznie informują Komisję i inne Państwa Członkowskie o ilościach, które zostały objęte zezwoleniem na wprowadzenie do obrotu na mocy niniejszej decyzji.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/117/WE (Dz.U. L 14 z 18.1.2005, str. 18).

(2)  Dz.U. L 8 z 14.1.2003, str. 10. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Gatunek

Rodzaj odmiany

Maksymalna ilość

(tony)

Minimalne kiełkowanie

(% czystego materiału siewnego)

Glycine max

(okres dojrzewania: bardzo wczesny) Dolores Gallec, Merlin, OAC Erin

1 185

70

(okres dojrzewania: wczesny) Amphor, Essor, Idefix, Kent, London

1 275


19.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/15


DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 kwietnia 2005 r.

w sprawie przedłużenia ograniczonego uznania dla „RINAVE – Registro Internacional Naval, SA”

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1156)

(Jedynie tekst portugalski jest autentyczny.)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/311/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 94/57/WE z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

uwzględniając listy z dnia 25 marca 2003 r. oraz 8 maja 2003 r. przesłane przez władze portugalskie, zwracające się z wnioskiem o przedłużenie na czas nieokreślony ograniczonego uznania dla organizacji „RINAVE – Registro Internacional Naval, S.A.” (zwanej dalej RINAVE) na podstawie art. 4 ust. 2 i 3 wyżej wymienionej dyrektywy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ograniczone uznanie w rozumieniu art. 4 ust. 3 dyrektywy 94/57/WE jest uznaniem przyznawanym organizacjom (towarzystwom klasyfikacyjnym) spełniającym wszystkie kryteria innym niż te określone w sekcji „Ogólne” ust. 2 i 3 Załącznika, ograniczonym w czasie i zakresie po to, by dana organizacja mogła zdobyć doświadczenie.

(2)

Decyzją Komisji 2000/481/WE (2) w Portugalii RINAVE uzyskała uznanie na okres trzech lat, na podstawie art. 4 ust. 3.

(3)

Komisja sprawdziła, że RINAVE spełnia wszystkie kryteria wymienione w Załączniku do wyżej wymienionej dyrektywy inne niż te określone w sekcji „Ogólne” ust. 2 i 3 Załącznika, w tym nowe przepisy, o których mowa w art. 4 ust. 5.

(4)

Ponadto przeprowadzona przez Komisję ocena ujawniła uzależnienie organizacji od zasad technicznych ustanowionych przez inną uznaną organizację.

(5)

Zgodnie z danymi opublikowanymi w paryskim protokole ustaleń w latach 2000–2003 zapisy wydajności RINAVE w zakresie bezpieczeństwa oraz zapobiegania zanieczyszczeniom były niezmiennie na najwyższym poziomie.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na podstawie art. 7 dyrektywy 94/57/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym przedłuża się ograniczone uznanie dla „RINAVE – Registro Internacional Naval, SA” zgodnie z art. 4 ust. 3 dyrektywy 94/57/WE na okres trzech lat od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Skutki przedłużonego uznania ograniczają się do Portugalii.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 20. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 324 z 29.11.2002, str. 53).

(2)  Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 91.


19.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/16


DECYZJA NR 1/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU USTANOWIONEGO NA MOCY UMOWY O WZAJEMNYM UZNAWANIU MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A KANADĄ

z dnia 21 marca 2005 r.

w sprawie wpisania instytucji oceny zgodności do wykazu zawartego w Załączniku sektorowym dotyczącym łodzi rekreacyjnych

(2005/312/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Kanadą, w szczególności jej art. VII i XI,

a także mając na uwadze fakt, że Wspólny Komitet ma podjąć decyzję o wpisaniu instytucji oceny zgodności do Załącznika sektorowego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1.   Instytucję oceny zgodności wymienioną w załączniku A dodaje się do wykazu kanadyjskich instytucji oceny zgodności wymienionych w załączniku 2 do Załącznika sektorowego dotyczącego łodzi rekreacyjnych.

2.   Szczegółowy zakres umieszczenia w wykazie instytucji oceny zgodności zawartej w załączniku A, pod względem produktów i procedur oceny zgodności, został ustalony przez Strony i będzie przez nie utrzymany.

Niniejsza decyzja, sporządzona w dwóch egzemplarzach, zostaje podpisana przez przedstawicieli Wspólnego Komitetu, którzy są upoważnieni do działania w imieniu Stron w zakresie wprowadzania zmian do Umowy.

Niniejsza decyzja jest skuteczna od daty złożenia ostatniego wymienionego podpisu.

Podpisano w Ottawie, dnia 21 marca 2005 r.

W imieniu Kanady

Allison YOUNG

Podpisano w Brukseli, dnia 16 marca 2005 r.

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Joanna KIOUSSI


ZAŁĄCZNIK A

Kanadyjska instytucja oceny zgodności dodana do wykazu instytucji oceny zgodności wymienionych w załączniku 2 do Załącznika sektorowego dotyczącego łodzi rekreacyjnych

IMCI-NA

1084 Cedar Grove Boulevard

Oakville, Ontario L6J 2C4

Tel.: (905) 845 49999

Faks: (905) 849 3776