ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 95

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
14 kwietnia 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

11

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 563/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

42

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

Decyzja nr 1/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Ministrów AKP–WE

44

 

*

Decyzja nr 2/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu do spraw Handlu AKP–WE

48

 

*

Decyzja nr 3/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Ambasadorów AKP–WE

51

 

*

Decyzja nr 2/2005 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca przyjęcia regulaminu Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE

54

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, której Zjednoczone Królestwo planuje udzielić Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3349)  ( 1 )

56

 

*

Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Chorwacji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 985)  ( 1 )

62

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

14.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 560/2005

z dnia 12 kwietnia 2005 r.

nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60, 301 i 308,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2004/852/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (1),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rezolucji 1572 (2004) z dnia 15 listopada 2004 r. Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, stanowiąc na mocy rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych oraz potępiając wznowienie działań wojskowych w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej i powtarzające się akty naruszenia porozumienia o zawieszeniu broni z dnia 3 maja 2003 r., podjęła decyzję o nałożeniu określonych środków restrykcyjnych na Republikę Wybrzeża Kości Słoniowej.

(2)

Wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB przewiduje wprowadzenie środków określonych w rezolucji 1572 (2004) Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, włącznie z zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych osób wskazanych przez właściwy Komitet Narodów Zjednoczonych ds. Sankcji, stanowiących zagrożenie dla pokoju i procesu pojednania narodowego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, w szczególności osób utrudniających wprowadzanie w życie porozumień Linas-Marcoussis i Accra III, oraz wszelkich innych osób wskazanych, na podstawie stosownych informacji, jako osoby odpowiedzialne za poważne naruszanie praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, a także wszelkich innych osób, które publicznie podżegają do nienawiści i przemocy, oraz wszelkich innych osób wskazanych przez Komitet jako osoby naruszające embargo na broń nałożone na mocy rezolucji 1572 (2004).

(3)

Środki te mieszczą się w zakresie stosowania Traktatu, a zatem, w celu uniknięcia zakłócenia konkurencji, niezbędne jest przyjęcie przepisów wspólnotowych w celu wykonania tych środków w zakresie, w jakim dotyczy to Wspólnoty. Do celów niniejszego rozporządzenia uznaje się, że terytorium Wspólnoty obejmuje terytoria Państw Członkowskich, do których stosuje się Traktat, na warunkach określonych w Traktacie.

(4)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie z dniem jego publikacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„Komitet ds. Sankcji” oznacza Komitet Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, który został powołany zgodnie z ust. 14 rezolucji 1572 (2004) Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych;

2)

„fundusze” oznaczają aktywa finansowe i każdego rodzaju korzyści, w tym między innymi:

a)

gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, polecenia zapłaty, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;

b)

depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, długi i zobowiązania dłużne;

c)

znajdujące się w obrocie publicznym i prywatnym papiery wartościowe i papiery dłużne, w tym akcje i udziały, świadectwa udziałowe, obligacje, weksle, poręczenia, skrypty dłużne, kontrakty pochodne;

d)

odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;

e)

kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania umowy lub inne zobowiązania finansowe;

f)

akredytywy, listy przewozowe (konosamenty), kwity zastawne;

g)

dokumenty poświadczające udział w funduszach lub środkach finansowych;

h)

wszelkie inne instrumenty finansowania wywozowego;

3)

„zamrożenie funduszy” oznacza zapobieganie jakiemukolwiek przeniesieniu, przekazaniu, zmianie, wykorzystaniu funduszy lub dostępowi do nich oraz wszelkim transakcjom dotyczącym funduszy, które doprowadziłyby do zmiany ich ilości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub innej zmiany umożliwiającej wykorzystanie funduszy, w tym zarządzanie majątkiem;

4)

„zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa każdego rodzaju, materialne i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są funduszami, lecz mogą służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług;

5)

„zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu zasobów gospodarczych do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, między innymi poprzez sprzedaż, wynajem lub zastaw.

Artykuł 2

1.   Zamraża się wszelkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do lub kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez osoby fizyczne lub prawne lub podmioty wymienione w załączniku I.

2.   Nie udostępnia się bezpośrednio ani pośrednio żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych osobom fizycznym lub prawnym lub podmiotom wymienionym w załączniku I lub na ich rzecz.

3.   Zabrania się umyślnego i świadomego udziału w czynnościach, których celem lub efektem jest bezpośrednie lub pośrednie obejście środków określonych w ust. 1 i 2.

Artykuł 3

1.   W drodze odstępstwa od art. 2 oraz pod warunkiem, że właściwe organy Państw Członkowskich, wymienione w załączniku II, zgłosiły Komitetowi ds. Sankcji zamiar zezwolenia na dostęp do takich funduszy i zasobów gospodarczych oraz nie otrzymały odmownej decyzji Komitetu ds. Sankcji w ciągu dwóch dni roboczych od takiego zgłoszenia, mogą one zezwolić na zwolnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych bądź udostępnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że fundusze lub zasoby gospodarcze, o których mowa, są:

a)

konieczne do pokrycia podstawowych wydatków, w tym płatności za środki żywnościowe, najem lub kredyt hipoteczny, lekarstwa i leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe i opłaty na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie rozsądnych kosztów honorariów oraz zwrotów wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem usług prawniczych;

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat i należności za usługi polegające na zwykłym przechowywaniu lub utrzymywaniu zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych.

2.   W drodze odstępstwa od art. 2 właściwe organy Państw Członkowskich, wymienione w załączniku II, mogą zezwolić na zwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych bądź udostępnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, po ustaleniu, że te fundusze lub zasoby gospodarcze są niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych i pod warunkiem, że właściwe władze poinformowały o przyczynach takiego zezwolenia Komitet ds. Sankcji oraz że Komitet ten wyraził zgodę na warunkach przewidzianych w ust. 14 lit. e) rezolucji 1572 (2004) Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 4

W drodze odstępstwa od art. 2 właściwe organy Państw Członkowskich wymienione w załączniku II mogą wyrazić zgodę na zwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

fundusze lub zasoby gospodarcze są przedmiotem zastawu sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego ustanowionego przed dniem 15 listopada 2004 r. lub orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego wydanego przed tą datą;

b)

fundusze lub zasoby gospodarcze będą wykorzystywane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub uznanych za ważne na podstawie takiego orzeczenia, w granicach określonych w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych, które mają zastosowanie do praw osób posiadających takie roszczenia;

c)

zastaw nie został ustanowiony lub orzeczenie nie zostało wydane na rzecz osoby lub podmiotu wymienionego w załączniku I;

d)

uznanie zastawu lub orzeczenia nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym w danym Państwie Członkowskim;

e)

właściwe organy powiadomiły o zastawie lub orzeczeniu Komitet ds. Sankcji.

Artykuł 5

Odpowiednie właściwe organy powiadamiają właściwe organy innych Państw Członkowskich i Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie art. 3 lub 4.

Artykuł 6

Artykuł 2 ust. 2 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych na zamrożonych rachunkach w postaci:

a)

odsetek lub innych dochodów należnych na tych rachunkach; lub

b)

płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed dniem, w którym rachunki te zaczęły podlegać niniejszemu rozporządzeniu,

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności są zamrożone zgodnie z art. 2 ust. 1.

Artykuł 7

Artykuł 2 ust. 2 nie stanowi przeszkody dla przekazywania środków na zamrożone rachunki przez instytucje finansowe, które otrzymują fundusze przekazane przez strony trzecie na rachunek osób lub podmiotów wymienionych w załączniku I, pod warunkiem że wszelkie takie kwoty dodatkowe na takich rachunkach zostaną również zamrożone. Instytucja finansowa niezwłocznie powiadamia właściwe organy o takich transakcjach.

Artykuł 8

1.   Bez uszczerbku dla zasad dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej oraz przepisów art. 284 Traktatu, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

a)

przekazują niezwłocznie wszelkie informacje, które mogłyby ułatwić stosowanie niniejszego rozporządzenia, takie jak dane dotyczące rachunków lub kwot zamrożonych zgodnie z art. 2, wymienionym w załączniku II, właściwym organom Państw Członkowskich, w których mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, oraz przekazują takie informacje Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem tych właściwych organów;

b)

współpracują z właściwymi organami wymienionymi w załączniku II, w zakresie weryfikacji tych informacji.

2.   Wszelkie dodatkowe informacje uzyskane przez Komisję bezpośrednio są udostępniane właściwym organom zainteresowanego Państwa Członkowskiego.

3.   Wszelkie informacje przekazane lub uzyskane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie w celu, w jakim zostały przekazane lub uzyskane.

Artykuł 9

Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych lub odmowa udostępnienia funduszy lub zasobów gospodarczych dokonane w dobrej wierze, w oparciu o przekonanie, że takie działanie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie skutkuje odpowiedzialnością osoby fizycznej lub prawnej bądź podmiotu wykonującego je lub jego dyrektorów albo pracowników, chyba że udowodniono, że fundusze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone na skutek niedbalstwa.

Artykuł 10

Komisja i Państwa Członkowskie niezwłocznie informują się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i przekazują sobie wszelkie odpowiednie informacje będące w ich posiadaniu, pozostające w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje dotyczące problemów związanych z naruszeniami i ściganiem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

Artykuł 11

Komisja jest upoważniona do:

a)

zmiany załącznika I na podstawie ustaleń dokonanych przez Komitet ds. Sankcji; oraz

b)

zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazanych przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 12

Państwa Członkowskie przyjmują przepisy w sprawie kar obowiązujących w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia ich stosowania. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o tych przepisach i informują Komisję o wszelkich późniejszych zmianach.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a)

na terytorium Wspólnoty, wraz z jej przestrzenią powietrzną;

b)

na pokładzie każdego samolotu lub statku podlegającego jurysdykcji Państwa Członkowskiego;

c)

wobec każdej osoby, która jest obywatelem Państwa Członkowskiego i przebywa na terytorium Wspólnoty lub poza nim;

d)

wobec każdej osoby prawnej, grupy lub podmiotu zarejestrowanego lub ustanowionego na mocy prawa Państwa Członkowskiego;

e)

wobec każdej osoby prawnej, grupy lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą we Wspólnocie.

Artykuł 14

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 kwietnia 2005 r.

W imieniu Rady

J.-C. JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 50.

(2)  Opinia wydana dnia 24 lutego 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).


ZAŁĄCZNIK I

Wykaz osób fizycznych lub prawnych lub podmiotów, o których mowa w art. 2, 4 i 7


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz właściwych organów, o których mowa w art. 3, 4, 5, 7 i 8

BELGIA

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service public fédéral des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

REPUBLIKA CZESKA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P. O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

tel.: (420-2) 57 04 45 01

fax: (420-2) 57 04 45 02

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

tel.: (420-2) 24 18 29 87

fax: (420-2) 24 18 40 80

DANIA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

NIEMCY

W sprawie zamrażania funduszy:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

W sprawie pomocy technicznej:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel: (49) 61 96 908-0

Fax: (49) 61 96 908-800

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6317 100

Fax: +372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680 500

Fax: +372 6680 501

GRECJA

A.

Zamrażanie funduszy

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

5 Nikis Str.

GR-105 63 Athens

Tel.: (30) 210 333 27 86

Fax: (30) 210 333 28 10

A.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 333 27 86

Φαξ: (30) 210 333 28 10

B.

Ograniczenia eksportowo-importowe

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str.

GR-101 80 Athens

Tel.: (30) 210 328 64 01-3

Fax: (30) 210 328 64 04

Β.

Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Κορνάρου 1

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3

Φαξ: (30) 210 328 64 04

HISZPANIA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y control de Movimiento y Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANCJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction «Politique commerciale et investissements»

Service «Investissements et propriété intellectuelle»

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 144 87 72 85

Fax (33) 153 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tel. (33) 143 17 59 68

Fax (33) 143 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tel. (33) 143 17 45 16

Fax (33) 143 17 45 84

IRLANDIA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2.

Tel. (353-1) 478 08 22

Fax (353-1) 408 21 65

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2.

Tel. (353-1) 671 66 66

Fax (353-1) 679 88 82

WŁOCHY

Ministero degli Affari esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio I

Tel. (39) 06 36 91 73 34

Fax (39) 06 36 91 54 46

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 47 61 39 42

Fax (39) 06 47 61 30 32

CYPR

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

CY-1421 Nicosia

Tel: (357) 22 86 71 00

Fax: (357) 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

CY-1076 Nicosia

Tel: (357) 22 71 41 00

Fax: (357) 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

CY-1096 Nicosia

Tel: (357) 22 60 11 06

Fax: (357) 22 60 27 41/47

ŁOTWA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tālr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

LITWA

Financial Crime Investigation Service under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania

Šermukšnių g. 3

Vilnius

LT-01106

Tel. +370 5 271 74 47

Faks. +370 5 262 18 26

LUKSEMBURG

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tel. (352) 478 2346

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 2712

Fax (352) 47 52 41

WĘGRY

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481.

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

NIDERLANDY

De Minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Fax: (31-70) 342 79 84

Tel: (31-70) 342 89 97

AUSTRIA

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel.: (+43-1) 404 20-0

Fax: (+43-1) 404 20-7399

POLSKA

Organ główny:

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 694 59 70

Fax (+48-22) 694 54 50

Organ koordynujący:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 523 9427/9348

Fax (+48-22) 523 8329

PORTUGALIA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73.

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 218 82 33 90/8

Fax: (351) 218 82 33 99

SŁOWENIA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Faks (386-1) 478 23 41

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 33 11

Faks (386-1) 433 10 31

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 471 22 11

Faks (386-1) 431 81 64

SŁOWACJA

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 78 11 11

Fax: (421-2) 59 78 36 49

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 58 11 11

Fax: (421-2) 52 49 80 42

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

SZWECJA

Artykuły 3, 4 i 5:

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Artykuły 7 i 8:

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-20) 72 70 59 77

Fax (44-20) 72 70 54 30

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-20) 76 01 46 07

Fax (44-20) 76 01 43 09

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

European Commission

DG External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions,

Kimberley Process

Tel. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 296 75 63


14.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 561/2005

z dnia 13 kwietnia 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

99,7

096

105,7

204

56,3

212

146,4

624

104,1

999

102,4

0707 00 05

052

138,6

204

55,1

999

96,9

0709 10 00

220

79,0

999

79,0

0709 90 70

052

99,2

096

75,1

204

39,0

999

71,1

0805 10 20

052

52,1

204

47,0

212

51,2

220

46,7

624

56,5

999

50,7

0805 50 10

052

57,8

220

69,6

624

70,4

999

65,9

0808 10 80

388

88,9

400

111,5

404

90,4

508

64,5

512

73,7

524

72,3

528

68,2

720

67,7

804

113,4

999

83,4

0808 20 50

388

74,5

512

82,9

528

58,6

999

72,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


14.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 562/2005

z dnia 5 kwietnia 2005 r.

ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 40,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/1999 z dnia 8 lipca 1999 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do wymiany informacji między Państwami Członkowskimi a Komisją dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (2) było kilkakrotnie w sposób zasadniczy zmieniane. Rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 oraz wszelkie przepisy ustanawiające zasady jego wdrażania wprowadziło szereg zmian. Dla jasności należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 1498/1999 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(2)

Do oceny produkcji i sytuacji rynkowej w sektorze mleka i przetworów mlecznych konieczna jest regularna wymiana informacji na temat funkcjonowania środków interwencyjnych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1255/1999, w szczególności w odniesieniu do zmian stanu zapasów danych produktów, przechowywanych przez agencje interwencyjne lub prywatnie składowanych.

(3)

Pomoc w odniesieniu do mleka odtłuszczonego przetworzonego na kazeinę oraz refundacje można ustalić tylko na podstawie informacji o zmianach cen zarówno na rynku wewnętrznym i w międzynarodowym obrocie handlowym.

(4)

Dokładne i regularne monitorowanie obrotów handlowych w celu oceny skutków stosowania refundacji wymaga informacji dotyczących wywozu produktów, dla których ustalane są refundacje, w szczególności ilości przyznawanych w ramach procedur przetargowych.

(5)

Wprowadzanie w życie Porozumienia w sprawie rolnictwa zawartego w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej (zwanego dalej „Porozumieniem w sprawie rolnictwa”), zatwierdzonego decyzją Rady 94/800/WE (3), wymaga przekazywania wielu szczegółowych informacji w sprawie przywozu i wywozu, w szczególności w odniesieniu do wniosków o wydanie pozwolenia oraz sposobu wykorzystania pozwoleń, aby zapewnić przestrzeganie zobowiązań podjętych na mocy wymienionego Porozumienia. W celu maksymalnego wykorzystania tych zobowiązań potrzebne jest szybkie informowanie o tendencjach w wywozie. Na mocy tego Porozumienia wywóz na cele pomocy żywnościowej nie podlega ograniczeniom stosowanym do wywozu dotowanego. Należy uwzględnić, by w informacjach dotyczących wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz określano odpowiednio, które wnioski o wydanie pozwolenia dotyczą dostaw pomocy żywnościowej.

(6)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/1999 z dnia 26 stycznia 1999 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych (4) ustanawia szczególne zasady wywozu niektórych przetworów mlecznych do Kanady, Stanów Zjednoczonych i Republiki Dominikany. Należy przewidzieć przekazywanie stosownych informacji.

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 147/1999 wprowadza szczególne procedury przyznawania refundacji za pochodzące ze Wspólnoty składniki przetworzonych serów wytwarzanych zgodnie z procedurami uszlachetnienia czynnego. Należy przewidzieć przekazywanie stosownych informacji.

(8)

Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 przewiduje, że w pewnych przypadkach mogą obowiązywać pozwolenia na wywóz produktów o numerze kodu innym niż określony w części 16 pozwolenia. Należy przewidzieć przekazywanie stosownych informacji.

(9)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i ustanowienia kontyngentów taryfowych (5) przewiduje, że pewne kontyngenty przywozowe administrowane będą za pomocą świadectw IMA 1 wystawionych przez władze państw trzecich. Państwa Członkowskie informują Komisję o ilości produktów, dla których wydano pozwolenia na przywóz na podstawie świadectw IMA 1. Doświadczenie wykazuje, że takie powiadamianie nie zawsze jest wystarczające, aby przywóz był ściśle monitorowany na każdym etapie. Należy przewidzieć przekazywanie dodatkowych informacji.

(10)

Doświadczenie w przetwarzaniu informacji otrzymanych przez Komisję uzyskane na przestrzeni lat wykazuje, że informacje te są czasami przekazywane zbyt często. W związku z powyższym, zmniejszono częstotliwość przekazywania niektórych informacji.

(11)

Należy zapewnić możliwość porównania podawanych cen na produkty, zwłaszcza w celu obliczenia kwot refundacji i pomocy. Ponadto, należy upewnić się co do rzetelności podawanych cen, stosując ważenie danych.

(12)

W ostatnich latach nastąpił znaczy rozwój środków komunikacji. Należy uwzględnić ten rozwój, aby móc wymieniać informacje szybciej, skuteczniej i bezpieczniej.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

ZAPASY I INTERWENCJA

Artykuł 1

1.   W przypadku środków interwencyjnych podjętych zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, Państwa Członkowskie przekazują Komisji następujące informacje najpóźniej do dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający:

a)

ilości masła składowanego na koniec danego miesiąca oraz ilości wprowadzane i wyprowadzane ze składów w trakcie tego miesiąca, według wzoru w załączniku I część A do niniejszego rozporządzenia;

b)

podział na ilości masła wyprowadzanego ze składów w trakcie danego miesiąca, zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami, według wzoru w załączniku I część B do niniejszego rozporządzenia;

c)

podział ze względu na datę produkcji ilości masła w składach na koniec danego miesiąca, według wzoru w załączniku I część C do niniejszego rozporządzenia.

2.   W przypadku środków interwencyjnych podjętych zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, według wzoru w załączniku II do niniejszego rozporządzenia:

a)

ilości masła i śmietany w przeliczeniu na równoważnik masła wprowadzane i wyprowadzane ze składów w trakcie danego miesiąca;

b)

całkowitą ilość masła i śmietany w przeliczeniu na równoważnik masła w składach na koniec danego miesiąca.

Artykuł 2

W przypadku środków interwencyjnych podjętych zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, Państwa Członkowskie przekazują najpóźniej 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający przekazanie informacji:

a)

ilości odtłuszczonego mleka w proszku składowanego na koniec danego miesiąca oraz ilości wprowadzone i wyprowadzone ze składów w trakcie tego miesiąca, według wzoru w załączniku III część A do niniejszego rozporządzenia;

b)

podział na ilości odtłuszczonego mleka w proszku wyprowadzonego ze składów w trakcie danego miesiąca, według wzoru w załączniku III część B do niniejszego rozporządzenia;

c)

podział ze względu na datę produkcji ilości odtłuszczonego mleka w proszku w składach na koniec danego miesiąca, według wzoru w załączniku III część C do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

W przypadku środków interwencyjnych podjętych zgodnie z art. 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, Państwa Członkowskie przekazują informacje najpóźniej dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający przekazanie informacji, według wzoru w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia:

a)

ilości serów wprowadzanych i wyprowadzanych ze składów w trakcie danego miesiąca, z podziałem na kategorie sera;

b)

ilości serów w składach na koniec danego miesiąca, z podziałem na kategorie sera.

Artykuł 4

Do celów niniejszego rozdziału stosuje się następujące definicje:

a)

„ilości wprowadzone” oznaczają ilości fizycznie umieszczone w składach, nawet przejęte przez agencję interwencyjną;

b)

„ilości wyprowadzone” oznaczają ilości, które usunięto, lub, jeśli zostały przejęte przez nabywcę przed usunięciem, ilości przejęte.

ROZDZIAŁ II

POMOC W ODNIESIENIU DO MLEKA ODTŁUSZCZONEGO I ODTŁUSZCZONEGO MLEKA W PROSZKU

Artykuł 5

1.   W przypadku pomocy przyznawanej zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 do odtłuszczonego mleka i odtłuszczonego mleka w proszku z przeznaczeniem na pasze, Państwa Członkowskie przekazują Komisji następujące informacje, najpóźniej dwudziestego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający przekazanie informacji, według wzoru w załączniku V do niniejszego rozporządzenia:

a)

ilości mleka odtłuszczonego przeznaczone na produkcję mieszanek paszowych, objęte wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ciągu danego miesiąca;

b)

ilości denaturowanego odtłuszczonego mleka w proszku, objęte wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ciągu danego miesiąca;

c)

ilości odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczone na produkcję mieszanek paszowych, objęte wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ciągu danego miesiąca.

2.   W przypadku pomocy przyznanej zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 do mleka odtłuszczonego przetworzonego na kazeinę, Państwa Członkowskie przekazują Komisji, najpóźniej dwudziestego dnia każdego miesiąca, według wzoru w załączniku V do niniejszego rozporządzenia, informacje dotyczące ilości mleka odtłuszczonego objętych wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ciągu poprzedniego miesiąca. Ilości te zostaną podane w podziale ze względu na jakość wyprodukowanej kazeiny lub kazeinianów.

ROZDZIAŁ III

CENY

Artykuł 6

1.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji, najpóźniej w każdą środę o godz. 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli), ceny loco fabryka produktów wymienionych w załączniku VI stosowane na ich terytorium w ubiegłym tygodniu. Państwa Członkowskie przekazują ceny podane przez podmioty gospodarcze na przetwory mleczne za wyjątkiem sera, jeśli produkcja krajowa stanowi co najmniej 2 % produkcji wspólnotowej lub jeśli właściwe władze krajowe uznają produkcję danego artykułu za reprezentatywną na szczeblu krajowym. W przypadku serów, Państwa Członkowskie podają ceny według rodzajów sera, których produkcja stanowi co najmniej 8 % całkowitej krajowej produkcji sera.

2.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji, najpóźniej do jednego miesiąca po zakończeniu miesiąca poprzedzającego przekazanie informacji, ceny surowego mleka zapłacone producentom mleka na terytorium poszczególnych Państw Członkowskich.

Ceny podaje się jako średnią ważoną ustaloną w badaniu reprezentacyjnym przez organ Państwa Członkowskiego.

3.   Państwa Członkowskie podejmują niezbędne kroki w celu zapewnienia, aby przekazywane przez nie informacje dotyczące cen stosowanych we Wspólnocie były reprezentatywne, dokładne i kompletne. W tym celu, Państwa Członkowskie przekazują do wiadomości Komisji, corocznie najpóźniej 31 maja, sprawozdanie sporządzone zgodnie z kwestionariuszem standardowym zamieszczonym w załączniku XII.

4.   Państwa Członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby zainteresowane podmioty gospodarcze dostarczyły im wymaganych informacji we właściwym terminie.

5.   Do celów niniejszego artykułu, „cena loco fabryka” oznacza cenę zakupu produktu od przedsiębiorstwa, bez podatków (VAT) i innych kosztów (transport, załadunek, przeładunek, składowanie, palety, ubezpieczenie itp.). Cenę podaje się jako średnią ważoną ustaloną w badaniu reprezentacyjnym przez organ Państwa Członkowskiego.

ROZDZIAŁ IV

HANDEL

SEKCJA 1

PRZYWÓZ

Artykuł 7

Państwa Członkowskie przekazują Komisji następujące informacje:

1)

najpóźniej do jednego miesiąca po zakończeniu roku kontyngentowego za poprzedni rok kontyngentowy, ilości produktów objęte pozwoleniami na przywóz wydanymi w ramach kontyngentów, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, rozbite na pozycje według kodu CN i kodu kraju pochodzenia;

2)

najpóźniej 10 stycznia i 10 lipca za poprzednie sześć miesięcy, ilości produktów objęte pozwoleniami na przywóz wydanymi w ramach kontyngentów, o których mowa w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, rozbite na pozycje według kodu CN i kodu kraju pochodzenia;

3)

najpóźniej 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, ilości produktów objętych pozwoleniami na przywóz podlegającymi stosowaniu ceł niepreferencyjnych, o których mowa we Wspólnej Taryfie Celnej, rozbite na pozycje według kodu CN i kodu kraju pochodzenia;

4)

najpóźniej 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, ilości produktów objętych pozwoleniami na przywóz wydanymi zgodnie z art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2007/2000 (6) i zgodnie z art. 10 Umowy przejściowej pomiędzy Wspólnotą a Libanem, zatwierdzonej decyzją Rady 2002/761/WE (7), rozbite na pozycje według kodu CN i kodu kraju pochodzenia;

5)

najpóźniej 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, ilości produktów objętych pozwoleniami na przywóz wydanymi w ramach kontyngentów, o których mowa w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, rozbite na pozycje według kodu CN i kodu kraju pochodzenia;

6)

raz w roku, najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu każdego okresu kontyngentowego, niewykorzystane ilości produktów objętych pozwoleniami wydanymi w ramach kontyngentów przywozowych, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2535/2001, rozbite na pozycje według kodu CN i kodu kraju pochodzenia.

Gdy ma to zastosowanie, Państwa Członkowskie informują Komisję, że w poprzednich okresach referencyjnych nie wydano żadnych pozwoleń.

Artykuł 8

Najpóźniej 31 marca w odniesieniu do roku poprzedniego, Państwa Członkowskie przekażą Komisji, według wzoru w załączniku VII, następujące dane dotyczące pozwoleń na przywóz wydanych na podstawie okazania świadectwa IMA 1, zgodnie z rozdziałem III tytułu 2 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, rozbite na pozycje według kodu CN, z wyszczególnieniem numerów świadectw IMA 1:

a)

ilość produktów objętych świadectwem i datę wydania pozwolenia na przywóz;

b)

ilość produktów zwolnionych od zabezpieczenia.

SEKCJA 2

WYWÓZ

Artykuł 9

1.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji, do godz. 18.00 każdego dnia roboczego, następujące informacje:

a)

ilości, rozbite na pozycje według kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych i kodu miejsca przeznaczenia, objęte wnioskami o wydanie pozwoleń złożonymi w tym dniu:

i)

wymienione w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 174/1999, z wyjątkiem wymienionych w art. 17 tego rozporządzenia,

ii)

wymienione w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 174/1999;

b)

gdy ma to zastosowanie, fakt, że tego dnia nie złożono wniosków, o których mowa w lit. a);

c)

ilości, rozbite na wnioski i na pozycje według kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych i kodu miejsca przeznaczenia, objęte wnioskami o wydanie pozwoleń tymczasowych, o których mowa w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 174/1999, złożonymi w tym dniu, ze wskazaniem:

i)

daty zamknięcia składania ofert, z dołączoną kopią dokumentu potwierdzającego zaproszenie do składania ofert na wnioskowane ilości,

ii)

ilości produktów objętych zaproszeniem do składania ofert lub, w przypadku otwarcia zaproszenia do składania ofert przez siły zbrojne, w rozumieniu art. 36 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (8), bez podania ilości, z podziałem ilości przybliżonej jak wyżej;

d)

ilości, rozbite na pozycje według kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych i kodu miejsca przeznaczenia, na które ostatecznie wydano lub anulowano tego dnia tymczasowe pozwolenia, o których mowa w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 174/1999, ze wskazaniem organu wydającego zaproszenie do składania ofert, daty wydania tymczasowego pozwolenia i objętej nim ilości, według wzoru w załączniku VIII część A do niniejszego rozporządzenia;

e)

gdy ma to zastosowanie, zmieniona ilość produktów objętych zaproszeniem do składania ofert, o którym mowa w lit. c), według wzoru w załączniku VIII część A do niniejszego rozporządzenia;

f)

ilości, rozbite według krajów i kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych, objęte pozwoleniami ostatecznymi wydanymi zgodnie z art. 20 i 20a rozporządzenia (WE) nr 174/1999, z odpowiednią stopą refundacji, według wzoru w załączniku VIII część B do niniejszego rozporządzenia.

2.   Odnośnie do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 lit. c) ppkt i), w przypadku, gdy złożono większą ilość wniosków na to samo zaproszenie do składania ofert, wystarczy przekazać jedną informację na Państwo Członkowskie.

3.   Państwa Członkowskie nie przekazują codziennie ilości, na które złożono wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz zgodnie z drugim akapitem art. 1 ust. 1) 18, 20 i 20a rozporządzenia (WE) nr 174/1999 w przypadku, gdy nie złożono wniosków o refundację lub gdy złożono wnioski o dostawy pomocy żywnościowej w rozumieniu art. 10 ust. 4 Porozumienia w sprawie rolnictwa zawartego w ramach Rundy Urugwajskiej.

Artykuł 10

W każdy poniedziałek Państwa Członkowskie przekazują Komisji za poprzedni tydzień ilości rozbite na pozycje według kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych, objęte wnioskami o wydanie pozwolenia, o których mowa w drugim akapicie art. 1 ust. 1) rozporządzenia (WE) nr 174/1999, bez refundacji, według wzoru w załączniku VIII część C do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 11

Przed 16 dniem każdego miesiąca Państwa Członkowskie przekazują Komisji następujące informacje za poprzedni miesiąc:

a)

ilości, rozbite na pozycje według kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych, objęte wnioskami o wydanie pozwoleń anulowanych zgodnie z lit. b) pierwszego akapitu art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 174/1999, ze wskazaniem stopy refundacji, według wzoru w załączniku IX część A do niniejszego rozporządzenia;

b)

ilości, rozbite na pozycje według kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych, niewywiezione po wygaśnięciu okresu ważności danych pozwoleń, z odpowiednią stopą refundacji, według wzoru w załączniku IX część B do niniejszego rozporządzenia;

c)

ilości, rozbite na pozycje według kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych i kodu miejsca przeznaczenia, objęte wnioskami o wydanie pozwoleń na wywóz na dostawy pomocy żywnościowej, zgodnie z art. 10 ust. 4 Porozumienia w sprawie rolnictwa zawartego w ramach Rundy Urugwajskiej, według wzoru w załączniku IX część C do niniejszego rozporządzenia;

d)

ilości przetworów mlecznych, rozbite na pozycje według kodu CN i kodu kraju pochodzenia, które nie znajdują się w którejś z sytuacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 Traktatu i są przywożone w celu wykorzystania do produkcji produktów objętych kodem CN 0406 30, zgodnie z art. 11 ust. 6 tiret trzecie rozporządzenia (WE) nr 800/1999 i dla których udzielono pozwolenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 174/1999, według wzoru w załączniku IX część D do niniejszego rozporządzenia;

e)

ilości, rozbite na pozycje według kodu CN lub, gdy ma to zastosowanie, kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych, na które wydano ostateczne pozwolenia, o których mowa w art. 18 i 20 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 i w przypadku których nie wnioskowano o refundację, według wzoru w załączniku IX część E do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Przed 16 dniem każdego miesiąca (n) w odniesieniu do miesiąca n-4, Państwa Członkowskie przekażą Komisji ilości, rozbite na pozycje według kodu CN i kodu miejsca przeznaczenia, dla których dopełniono formalności wywozowych bez stosowania refundacji, według wzoru w załączniku X część A.

Artykuł 13

Przed 16 lipca za poprzedni rok GATT, Państwa Członkowskie przekazują Komisji następujące informacje:

a)

ilości, dla których zastosowano art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 174/1999, w zakresie, w jakim powoduje to różnicę w zastosowanej stopie refundacji wywozowej, ze wskazaniem stopy refundacji i kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych wpisanego w rubrykę 16 wydanego pozwolenia na wywóz, jak również kodu nomenklatury refundacji wywozowych rzeczywiście wywiezionego produktu, według wzoru w załączniku X część B do niniejszego rozporządzenia;

b)

ilości, rozbite na pozycje według kodu nomenklatury refundacji wywozowych dla przetworów mlecznych, dla których zastosowano art. 18 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, w zakresie, w jakim zastosowana stopa refundacji różni się od wykazanej na pozwoleniu, oraz różnice między refundacjami dotyczącymi miejsca przeznaczenia oznaczonego na pozwoleniu i rzeczywiście zastosowanego, według wzoru w załączniku X część C do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 14

Państwa Członkowskie przekazują Komisji informacje wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia za pomocą środków komunikacji przewidzianych w załączniku XI.

Artykuł 15

Komisja przechowuje do wglądu Państw Członkowskich przekazane przez nie dane.

Artykuł 16

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1498/1999.

Rozporządzenie (WE) nr 1498/1999 nadal ma zastosowanie do przekazywania danych dotyczących okresu przed stosowaniem niniejszego rozporządzenia.

Odniesienia do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia i odczytuje się je zgodnie z tabelą korelacji w załączniku XIII.

Artykuł 17

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2005 r. Jednakże art. 6 ust. 3 stosuje się od dnia 31 maja 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 174 z 9.7.1999, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1681/2001 (Dz.U. L 227 z 23.8.2001, str. 36).

(3)  Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 1.

(4)  Dz.U. L 20 z 27.1.1999, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 25).

(5)  Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 810/2004 (Dz.U. L 149 z 30.4.2004, str. 138).

(6)  Dz.U. L 240 z 23.9.2000, str. 1.

(7)  Dz.U. L 262 z 30.9.2002, str. 1.

(8)  Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11.


ZAŁĄCZNIK I

A.   Stosowanie art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

B.   Stosowanie art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

C.   Stosowanie art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image


ZAŁĄCZNIK II

Stosowanie art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image


ZAŁĄCZNIK III

A.   Stosowanie art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

B.   Stosowanie art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

C.   Stosowanie art. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image


ZAŁĄCZNIK IV

Stosowanie art. 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image


ZAŁĄCZNIK V

Stosowanie art. 5 rozporządzenia (WE) nr 562 /2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH – DG AGRI – JEDNOSTKA DS. PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Image


ZAŁĄCZNIK VI

Wykaz produktów, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 562/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH – DG AGRI – JEDNOSTKA DS. PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Produkt

Kod CN

Waga reprezentatywna (1)

Uwagi (2)

1)

Serwatka w proszku

0404 10 02

25 kg

 

2)

Odtłuszczone mleko w proszku o jakości interwencyjnej

0402 10 19 INTV

25 kg

 

3)

Odtłuszczone mleko w proszku z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt

0402 10 19 ANIM

20 t

 

4)

Mleko w proszku pełne

0402 21 19

25 kg

 

5)

Mleko skondensowane niesłodzone

0402 91 19

0,5 kg

 

6)

Mleko skondensowane słodzone

0402 99 19

0,5 kg

 

7)

Masło

0405 10 19

25 kg

 

8)

Bezwodny tłuszcz mleczny

0405 90 10

200 kg

 

9)

Sery (3)

 (3)

 

 

10)

Laktoza (kwas mlekowy)

1702 19 00 LACT

25 kg (worki)

 

11)

Kazeiny

3501 10

25 kg (worki)

 

12)

Kazeiniany

3501 90 90

25 kg

 


(1)  Jeśli cena odpowiada innej wadze produktu niż określona w Załączniku, Państwo Członkowskie podaje cenę równoważną wadze standardowej.

(2)  Prosimy zaznaczyć, w których przypadkach zastosowana metoda różni się od metody przekazanej do wiadomości Komisji za pomocą kwestionariusza w załączniku XII.

(3)  Państwa Członkowskie podają ceny typów sera, których produkcja stanowi co najmniej 8 % ich produkcji krajowej.


ZAŁĄCZNIK VII

Stosowanie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image


ZAŁĄCZNIK VIII

A.   Stosowanie art. 9 ust. 1 lit. d) i e) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

B.   Stosowanie art. 9 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

C.   Stosowanie art. 10 rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image


ZAŁĄCZNIK IX

A.   Stosowanie art. 11 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

B.   Stosowanie art. 11 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

C.   Stosowanie art. 11 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

D.   Stosowanie art. 11 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

E.   Stosowanie art. 11 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image


ZAŁĄCZNIK X

A.   Stosowanie art. 12 rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

B.   Stosowanie art. 13 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image

C.   Stosowanie art. 13 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 562/2005

Image


ZAŁĄCZNIK XI

Stosowanie art. 14 rozporządzenia (WE) nr 562/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH – DG AGRI – JEDNOSTKA DS. PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Odnośna część rozporządzenia

Rodzaj komunikacji

Wszystkie artykuły w rozdziale I

E-mail: AGRI-INTERV-DAIRY@cec.eu.int

Wszystkie artykuły w rozdziale II

E-mail: AGRI-AID-DAIRY@cec.eu.int

art. 6 ust. 1

IDES

art. 6 ust. 3 i 4

E-mail: AGRI-PRICE-EU-DAIRY@cec.eu.int

art. 7 ust. 1

pozwolenia wydane na podstawie art. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2535/2001

IDES: kod 7

pozwolenia wydane na podstawie art. 5 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2535/2001

IDES: kod 5

pozwolenia wydane na podstawie innych ustępów art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001

IDES: kod 6

art. 7 ust. 2

IDES: kod 6

art. 7 ust. 3

IDES: kod 8

art. 7 ust. 4

IDES: kod 6

art. 7 ust. 5 i 6

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

art. 8

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

art. 9 ust. 1 lit. a) ppkt i)

IDES: kod 1

art. 9 ust. 1 lit. a) ppkt ii)

IDES: kod 9

art. 9 ust. 1 lit. c) ppkt i)

Faks: +32.2.2953310

art. 9 ust. 1 lit. c) ppkt ii)

IDES: kod 2

Pozostała odnośna część art. 9

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

art. 10

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

art. 11

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

art. 12

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

art. 13

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int


ZAŁĄCZNIK XII

Stosowanie art. 6 rozporządzenia (WE) nr 562/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH – DG AGRI – JEDNOSTKA DS. PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

KWESTIONARIUSZ

Sprawozdanie roczne na temat metodologicznej informacji dotyczącej cen na surowe mleko i przetwory mleczne stosowane przy przekazywaniu informacji cenowych między Państwami Członkowskimi a Komisją (art. 6)

1

Organizacja i struktura rynku:

Ogólny opis struktury rynku na dany produkt.

2

Definicja produktu:

skład (zawartość tłuszczu, zawartość masy suchej, zawartość wody w masie nietłustej), klasa jakości, data produkcji lub etap dojrzewania, warunki prezentacji i pakowania (np. luzem, w workach po 25 kg), inne cechy charakterystyczne.

3

Miejsce i procedura zapisu:

a)

organ odpowiedzialny za statystykę cen (adres, faks, e-mail),

b)

liczba punktów rejestracyjnych oraz obszar lub region geograficzny, gdzie stosuje się ceny,

c)

metoda badania (np. bezpośrednie badanie pierwszych nabywców). Jeśli ceny ustala urząd kontroli handlu, należy zaznaczyć, czy są one oparte na opinii czy faktach. Jeśli wykorzystano inne materiały, należy podać źródła (np. sprawozdania rynkowe),

d)

metoda statystycznego opracowywania danych cenowych, włącznie ze współczynnikami przeliczeniowymi stosowanymi przy przeliczaniu wagi produktu na wagę reprezentatywną, określoną w załączniku VI.

4

Reprezentatywność:

udział produktów objętych rejestracją (np. w sprzedaży).

5

Inne istotne aspekty


ZAŁĄCZNIK XIII

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 1498/1999

Niniejsze rozporządzenie

art. 1 ust. 2 lit. a) i b)

art. 1 ust. 2 lit. a)

art. 1 ust. 2 lit. c)

art. 1 ust. 2 lit. b)

art. 2

art. 2

art. 3 lit. a)

art. 3 lit. b)

art. 3 lit. a)

art. 3 lit. c)

art. 3 lit. a)

art. 3 lit. d)

art. 3 lit. b)

art. 4

art. 4

art. 5 ust. 1 lit. a) ppkt i)

art. 5 ust. 1 lit. a) ppkt ii)

art. 5 ust. 1 lit. a) ppkt iii)

art. 5 ust. 1 lit. a)

art. 5 ust. 1 lit. b)

art. 5 ust. 2 lit. a)

art. 5 ust. 1 lit. b)

art. 5 ust. 2 lit. b)

art. 5 ust. 1 lit. c)

art. 5 ust. 2 lit. c)

art. 5 ust. 3

art. 5 ust. 2

art. 6 ust. 1 lit. a) i b)

art. 6 ust. 1

art. 6 ust. 2

art. 6 ust. 3

art. 7 ust. 1, 2, 3, 4 i 6

art. 7 ust. 1

art. 7 ust. 5

art. 7 ust. 3

art. 7 ust. 7

art. 7 ust. 4

art. 7a

art. 8

art. 8

art. 9 ust. 1 lit. a)

art. 9 ust. 1 lit. a) i b)

art. 9 ust. 1 lit. b)

art. 9 ust. 1 lit. c) ppkt i)

art. 9 ust. 1 lit. c) ppkt ii)

art. 9 ust. 1 lit. c)

art. 9 ust. 1 lit. d)

art. 9 ust. 1 lit. d)

art. 9 ust. 1 lit. e)

art. 9 ust. 2 lit. a)

art. 11 lit. a)

art. 9 ust. 2 lit. b) i c)

art. 11 lit. b)

art. 9 ust. 2 lit. d)

art. 9 ust. 1 lit. f)

art. 9 ust. 2 lit. e)

art. 11 lit. c)

art. 9 ust. 2 lit. f)

art. 11 lit. d)

art. 9 ust. 2 lit. g)

art. 13 lit. a)

art. 9 ust. 3 lit. a)

art. 12

art. 9 ust. 3 lit. b)

art. 13 lit. b)

art. 9 ust. 4

art. 11 lit. e)

art. 9 ust. 5

art. 14

art. 10


14.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/42


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 563/2005

z dnia 13 kwietnia 2005 r.

ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (1), w szczególności jego art. 5 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (2), w szczególności jego art. 5 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2783/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnego systemu handlu albuminą jaj i albuminą mleka (3), w szczególności jego art. 3 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/95 (4), ustanowiło szczegółowe zasady stosowania systemu dodatkowych należności celnych przywozowych oraz ustaliło ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj.

(2)

Z regularnych kontroli danych, na podstawie których są określane ceny reprezentatywne dla produktów w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj, wynika że należy zmienić ceny reprezentatywne w przywozie niektórych produktów uwzględniając wahania cen zgodnie z pochodzeniem. W konsekwencji ceny reprezentatywne powinny być opublikowane.

(3)

Niezbędnym jest jak najszybsze zastosowanie tej zmiany, uwzględniając sytuację na rynku.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1484/95 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003.

(3)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 104. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2916/95 (Dz.U. L 305 z 19.12.1995, str. 49).

(4)  Dz.U. L 145 z 29.6.1995, str. 47. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 263/2005 (Dz.U. L 46 z 16.2.2005, str. 38).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 13 kwietnia 2005 r. ustalającego ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1484/95

„ZAŁĄCZNIK I

KOD CN

Opis produktu

Cena reprezentatywna

(EUR/100 kg)

Zabezpieczenie określone w art. 3 ust. 3

(EUR/100 kg)

Pochodzenie (1)

0207 12 90

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 65 %« lub inaczej prezentowane, mrożone

81,8

11

01

101,8

5

03

0207 14 10

Kawałki bez kości z drobiu z gatunku Gallus domesticus, mrożone

148,2

56

01

192,7

34

02

176,5

42

03

269,0

9

04

0207 14 70

Inne kawałki kurcząt, mrożone

138,0

54

01

160,0

43

03

0207 27 10

Kawałki bez kości z indyków, mrożone

181,0

38

01

242,4

16

04

1602 32 11

Przetwory niegotowane z drobiu z gatunku Gallus domesticus

154,2

47

01

173,0

38

03


(1)  Pochodzenie przywozu

01

Brazylia

02

Tajlandia

03

Argentyna

04

Chile”


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

14.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/44


DECYZJA nr 1/2005 RADY MINISTRÓW AKP–WE

z dnia 8 marca 2005 r.

dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Ministrów AKP–WE

(2005/297/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między AKP a WE podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r., w szczególności jej art. 15 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy decyzji nr 1/2001 z 30 stycznia 2001 r. Komitet Ambasadorów AKP-WE przyjął regulamin wewnętrzny Rady Ministrów AKP-WE na podstawie przekazania uprawnień.

(2)

Niezbędne są pewne zmiany uwzględniające przystąpienie do Unii Europejskiej nowych Państw Członkowskich.

(3)

Podczas 29. sesji Rady Ministrów AKP-WE, która odbyła się dnia 6 maja 2004 r. w Gaborone w Botswanie, podjęto decyzję o stosownej zmianie regulaminu wewnętrznego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Daty i miejsca posiedzeń

1.   Jak przewidziano w art. 15 ust. 1 Umowy o partnerstwie między AKP a WE, dalej zwanej „Umową AKP-WE”, Rada Ministrów AKP-WE, dalej zwana „Radą”, w normalnych okolicznościach zbiera się raz w roku oraz zawsze wtedy, kiedy to konieczne, na wniosek jednej ze stron.

2.   Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący. Daty posiedzeń są ustalane w oparciu o porozumienie stron.

3.   Posiedzenia Rady będą się odbywać albo w zwykłym miejscu posiedzeń Rady Unii Europejskiej, albo w siedzibie Sekretariatu Grupy Państw AKP, bądź też w mieście znajdującym się w jednym z państw AKP, zgodnie z decyzją Rady.

Artykuł 2

Porządek posiedzeń

1.   Przewodniczący opracowuje wstępny porządek obrad dla każdego posiedzenia. Zostaje on doręczony innym członkom Rady co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem posiedzenia. Wstępny porządek obrad zawiera te punkty, co do których Przewodniczący otrzymał wniosek o włączenie do porządku obrad co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem posiedzenia.

We wstępnym porządku obrad umieszczane są te punkty, w odniesieniu do których wszelkie dotyczące ich dokumenty wpłynęły do Sekretariatu Rady w czasie, który umożliwia ich przekazanie członkom Rady i członkom Komitetu Ambasadorów AKP-WE, dalej zwanego Komitetem, co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem posiedzenia.

2.   Porządek obrad jest przyjmowany przez Radę na początku każdego posiedzenia. W pilnych przypadkach Rada może zdecydować, na wniosek państw AKP lub Wspólnoty, o włączeniu do porządku obrad punktów, co do których nie dotrzymano limitów czasowych określonych w ust. 1.

3.   Wstępny porządek obrad może być podzielony na część A, część B i część C.

W części A zawarte są te punkty, których zatwierdzenie przez Radę jest możliwe bez dyskusji.

W części B zawarte są te zagadnienia, które wymagają dyskusji w Radzie przed ich zatwierdzeniem.

W części C zawarte są punkty omawiane podczas nieformalnej wymiany poglądów.

Artykuł 3

Obrady

1.   Zgodnie z art. 15 ust. 3 Umowy AKP-WE Rada Ministrów podejmuje decyzje w oparciu o porozumienie Stron.

2.   Posiedzenia Rady są wiążące jedynie wtedy, gdy obecna jest co najmniej połowa członków Rady Unii Europejskiej, jeden członek Komisji Wspólnot Europejskich (dalej zwanej „Komisją”) oraz dwie trzecie członków reprezentujących rządy państw AKP.

3.   Każdy nieobecny członek Rady może powołać swojego przedstawiciela. W powyższym przypadku powiadamia o tym Przewodniczącego i wskazuje osobę lub delegację upoważnioną do występowania w charakterze jego przedstawiciela. Przedstawicielowi przysługują wszelkie prawa nieobecnego członka.

4.   Członkom Rady mogą towarzyszyć pomagający im doradcy.

5.   Skład każdej delegacji podawany jest do wiadomości Przewodniczącego przed rozpoczęciem każdej sesji.

6.   Przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego, dalej zwanego „Bankiem”, jest obecny podczas sesji Rady, gdy porządek obrad obejmuje zagadnienia dotyczące Banku.

Artykuł 4

Procedury pisemne

W pilnych sprawach Rada może podejmować decyzje w głosowaniu pisemnym. Zgodę na zastosowanie tej procedury może wyrazić Rada, podczas swojego posiedzenia, lub Komitet.

Jednocześnie z podjęciem decyzji o przyjęciu procedury pisemnej wyznaczony może zostać limit czasu na udzielenie odpowiedzi. Po upływie tego czasu Przewodniczący Rady, na podstawie raportu sporządzonego przez obu Sekretarzy Rady, podejmuje decyzję, czy uwzględniając otrzymane odpowiedzi, można stwierdzić osiągnięcie porozumienia stron.

Artykuł 5

Komitety i grupy robocze

Rada może powoływać komitety i grupy robocze w celu przeprowadzenia prac, które uzna za konieczne, w szczególności w celu przygotowania obrad, w stosownych przypadkach, dotyczących obszarów współpracy lub konkretnych aspektów Partnerstwa.

Nadzór nad pracami tych komitetów i grup roboczych może zostać przekazany Komitetowi.

Artykuł 6

Podgrupy ministerialne

Bez uszczerbku dla postanowień zawartych w art. 5, Rada może podczas swoich posiedzeń powierzyć przygotowanie obrad i konkluzji dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad podgrupom ministerialnym stworzonym według zasady parytetu.

Artykuł 7

Komitety ministerialne

1.   Zgodnie z art. 83 Umowy AKP-WE ustanawia się niniejszym Komitet Współpracy Finansowej na rzecz Rozwoju AKP-WE. Rada przyjmuje regulamin wewnętrzny dla tego Komitetu.

2.   Rada analizuje zagadnienia dotyczące polityki handlowej oraz raporty przygotowane przez Wspólny Ministerialny Komitet do spraw Handlu AKP-WE ustanowiony w art. 38 Umowy AKP-WE.

Artykuł 8

Państwa uczestniczące w charakterze obserwatorów

1.   Przedstawiciele Państw sygnatariuszy Umowy AKP-WE, które do dnia wejścia w życie Umowy nie dopełniły procedur, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 2 tej Umowy, mogą uczestniczyć w sesjach Rady w charakterze obserwatorów. W powyższym przypadku mogą być upoważnieni do wzięcia udziału w obradach Rady.

2.   Przepis powyższy ma także zastosowanie do krajów, o których mowa w art. 93 ust. 6 Umowy AKP-WE.

3.   Rada może upoważnić przedstawicieli kraju ubiegającego się o przystąpienie do Umowy AKP-WE do wzięcia udziału w obradach Rady w charakterze obserwatorów.

Artykuł 9

Poufność i publikacje urzędowe

1.   O ile nie zdecydowano inaczej, posiedzenia Rady nie są jawne. Wstęp na posiedzenia Rady wymaga przepustki.

2.   Bez uszczerbku dla odnośnych przepisów, obrady Rady chronione są wymogami tajemnicy służbowej, o ile Rada nie postanowi inaczej.

3.   Każda ze stron może podjąć decyzję opublikowania decyzji, uchwał, zaleceń i opinii Rady w odpowiednich publikacjach urzędowych.

Artykuł 10

Dialog z uczestnikami pozarządowymi

1.   Rada może zaprosić przedstawicieli środowisk gospodarczych i społecznych społeczeństwa obywatelskiego z państw AKP oraz państw Unii Europejskiej do udziału w wymianie poglądów na marginesie zwykłych posiedzeń, w celu udzielenia im informacji i zasięgnięcia ich opinii i sugestii na temat zagadnień znajdujących się w porządku obrad.

2.   Wymiana poglądów z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego jest organizowana przez Sekretariat Rady. Sekretariat Rady może, w porozumieniu z Komisją, powierzyć to zadanie organizacjom reprezentującym społeczeństwo obywatelskie. W szczególności Sekretariat Rady może powierzyć pracę związaną z wymianą poglądów z przedstawicielami środowisk gospodarczych i społecznych społeczeństwa obywatelskiego AKP i WE Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu Wspólnot Europejskich.

3.   Przewodniczący decyduje, które punkty zawarte w porządku obrad podlegają dyskusjom z uczestnikami pozarządowymi, uwzględniając przy tym wniosek Sekretariatu Rady. Inni członkowie Rady są powiadamiani o tych punktach w tym samym czasie, co o wstępnym porządku obrad dla każdej sesji.

Artykuł 11

Organizacje regionalne i subregionalne

Przedstawiciele organizacji regionalnych i subregionalnych AKP mogą brać udział w posiedzeniach Rady w charakterze obserwatorów, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Rady.

Artykuł 12

Komunikaty i protokoły posiedzeń

1.   Wszelkie komunikaty, o których mowa w niniejszym regulaminie wewnętrznym, są przekazywane przez Sekretariat Rady przedstawicielom państw AKP, Sekretariatowi Grupy Państw AKP, Stałym Przedstawicielom Państw Członkowskich, Sekretariatowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej oraz Komisji.

Powyższe komunikaty są również przesyłane Prezesowi Banku, jeśli dotyczą Banku.

2.   Z każdego posiedzenia jest sporządzany protokół, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji podjętych przez Radę.

Po przyjęciu przez Radę protokół jest podpisywany przez urzędującego Przewodniczącego i przez dwóch Sekretarzy Rady i jest przechowywany w archiwum Rady. Kopia protokołu jest przekazywana odbiorcom, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 13

Dokumentacja

O ile nie zdecydowano inaczej, Rada obraduje na podstawie dokumentów sporządzonych w oficjalnych językach stron.

Artykuł 14

Forma aktów

1.   Decyzje, uchwały, zalecenia i opinie w rozumieniu art. 15 ust. 3 Umowy AKP-WE są podzielone na artykuły.

Po końcowym artykule następuje formuła „Sporządzono w …, dnia [data]”, przy czym data oznacza datę ich przyjęcia przez Radę.

2.   Decyzje w rozumieniu art. 15 ust. 3 Umowy AKP-WE zawierają w swoim tytule wyraz „decyzja”, po którym następuje kolejny numer, data przyjęcia i przedmiot, którego decyzja dotyczy.

Decyzje określają datę ich wejścia w życie. Decyzje zawierają następujące zdanie: „Państwa AKP, Wspólnota i jej Państwa Członkowskie są zobowiązane, każde w swoim zakresie, do podjęcia niezbędnych kroków w celu wykonania niniejszej decyzji”.

3.   Uchwały, deklaracje, zalecenia i opinie w rozumieniu art. 15 ust. 3 umowy AKP-WE zawierają w swoim tytule wyraz „uchwała”, „deklaracja”, „zalecenie” lub „opinia”, po którym następuje kolejny numer, data przyjęcia i przedmiot uchwały, deklaracji, zalecenia lub opinii.

4.   Akty przyjęte przez Radę są podpisywane przez Przewodniczącego i przechowywane w archiwum Rady.

Akty te są przekazywane, poprzez dwóch Sekretarzy Rady, odbiorcom, o których mowa w art. 12 ust. 1.

Artykuł 15

Prezydencja

Urząd Przewodniczącego Rady jest sprawowany przemiennie, jak następuje:

od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września przez członka rządu jednego z państw AKP,

od dnia 1 października do dnia 31 marca przez członka Rady Unii Europejskiej.

Artykuł 16

Komitet

1.   Rada może przekazać część swoich uprawnień Komitetowi zgodnie z art. 15 ust. 4 Umowy AKP-WE.

2.   Warunki, zgodnie z którymi odbywają się posiedzenia Komitetu, są określone w jego regulaminie wewnętrznym.

3.   Komitet jest odpowiedzialny za przygotowywanie posiedzeń Rady i wykonywanie każdego mandatu, który może mu zostać powierzony przez Radę.

Artykuł 17

Udział we Wspólnym Zgromadzeniu Parlamentarnym

Kiedy Rada uczestniczy w posiedzeniach Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego, jest reprezentowana przez Przewodniczącego Rady.

W przypadku niemożności uczestnictwa w posiedzeniu Przewodniczący wyznacza na swoje miejsce jednego z członków.

Artykuł 18

Spójność polityk Wspólnoty i wpływ na wykonanie Umowy AKP-WE

1.   Kiedy państwa AKP składają wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgodnie z art. 12 Umowy AKP-WE, konsultacje zostają podjęte niezwłocznie, z zasady w ciągu 15 dni od złożenia takiego wniosku.

2.   Organem odpowiedzialnym może być Rada, Komitet, jeden z dwóch Komitetów Ministerialnych, o których mowa w art. 7, lub grupa robocza ad hoc.

Artykuł 19

Sekretariat

Sekretariat Rady i Komitetu jest prowadzony wspólnie przez dwóch Sekretarzy.

Ci dwaj Sekretarze są wyznaczani po wzajemnych konsultacjach, jeden przez państwa AKP, drugi – przez Wspólnotę.

Sekretarze wykonują swoje obowiązki całkowicie niezależnie i mając na względzie wyłącznie interes niniejszej Umowy i nie zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od żadnego rządu, organizacji lub władzy innej niż Rada i Komitet.

Korespondencja przeznaczona dla Rady jest wysyłana jej Przewodniczącemu na adres siedziby Sekretariatu Rady.

Artykuł 20

Niniejsza decyzja unieważnia i zastępuje decyzję Komitetu Ambasadorów AKP-WE nr 1/2001 z dnia 30 stycznia 2001 r. dotyczącą przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Ministrów AKP-WE.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2005 r.

W imieniu Rady Ministrów AKP–WE

J. ASSELBORN

Przewodniczący


14.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/48


DECYZJA NR 2/2005 RADY MINISTRÓW AKP–WE

z dnia 8 marca 2005 r.

dotycząca regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu do spraw Handlu AKP–WE

(2005/298/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie pomiędzy członkami Grupy Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, oraz Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r., zwaną dalej „Umową”, w szczególności art. 38 ust. 3 tej Umowy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 38 ust. 1 Umowy ustanawia Wspólny Ministerialny Komitet do spraw Handlu AKP-WE.

(2)

Decyzją nr 4/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. Komitet Ambasadorów AKP-WE przyjął regulamin wewnętrzny komitetu na podstawie przekazania uprawnień.

(3)

Niezbędne są pewne zmiany uwzględniające przystąpienie do Unii Europejskiej nowych Państw Członkowskich.

(4)

Na 29 sesji Rady Ministrów AKP-WE, która odbyła się w Gaborone, w Botswanie, w dniu 6 maja 2004 r., podjęto decyzję o wprowadzeniu stosownych zmian w regulaminie wewnętrznym,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Skład

1.   W skład Wspólnego Ministerialnego Komitetu ds. Handlu AKP-WE, zwanego dalej Komitetem do spraw Handlu, wchodzą, z jednej strony, po jednym ministrze z każdego Państwa Członkowskiego Wspólnoty Europejskiej oraz członek Komisji Wspólnot Europejskich, a z drugiej strony, według zasady parytetu, ministrowie krajów AKP.

2.   Każda ze stron przekazuje nazwiska swoich przedstawicieli Sekretariatowi Komitetu ds. Handlu.

3.   W celu opracowania zaleceń dotyczących poszczególnych dziedzin wymienionych w art. 12 ust. 1, Komitet ds. Handlu może zdecydować o powołaniu mniejszych zespołów, złożonych z równej liczby członków Komitetu z AKP i Wspólnoty Europejskiej, w tym jednego członka Komisji.

Artykuł 2

Przewodnictwo

Kadencja przewodniczącego Komitetu ds. Handlu jest sześciomiesięczna, a urząd przewodniczącego jest sprawowany przemiennie przez członka Komisji Wspólnot Europejskich reprezentującego Wspólnotę Europejską oraz przez przedstawiciela państw AKP. Pierwszym przewodniczącym jest przedstawiciel państw AKP.

Artykuł 3

Posiedzenia

1.   Komitet ds. Handlu zbiera się co najmniej raz w roku lub częściej na prośbę którejkolwiek ze stron.

2.   Posiedzenia Komitetu ds. Handlu odbywają się albo w zwykłym miejscu posiedzeń Rady Unii Europejskiej albo w siedzibie Sekretariatu Grupy Państw AKP bądź też w mieście znajdującym się w jednym z państw AKP, zgodnie z decyzją Komitetu ds. Handlu.

3.   Posiedzenia Komitetu ds. Handlu zwołuje jego Przewodniczący.

4.   Obrady Komitetu ds. Handlu są wiążące wyłącznie wówczas, gdy obecna jest większość przedstawicieli Państw Członkowskich Wspólnoty Europejskiej, jeden członek Komisji Wspólnot Europejskich oraz większość przedstawicieli państw AKP będących członkami Komitetu.

Artykuł 4

Reprezentacja

1.   Członkowie Komitetu ds. Handlu mogą być reprezentowani przez swojego przedstawiciela, jeśli nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu.

2.   Członek Komitetu, który chce wyznaczyć przedstawiciela, musi przekazać Przewodniczącemu jego nazwisko przed posiedzeniem.

3.   Przedstawiciel członka Komitetu ds. Handlu posiada wszystkie prawa przysługujące reprezentowanemu przez niego członkowi.

Artykuł 5

Delegacje

1.   Członkom Komitetu ds. Handlu mogą towarzyszyć urzędnicy odpowiedzialni za zagadnienia związane z handlem.

2.   Przed każdym posiedzeniem strony przedstawiają Przewodniczącemu proponowany skład swojej delegacji.

3.   Komitet ds. Handlu może, w oparciu o porozumienie stron, zapraszać na swoje posiedzenia osoby niebędące członkami Komitetu.

4.   Przedstawiciele regionalnych lub subregionalnych organizacji AKP, zaangażowanych w proces integracji gospodarczej, mogą uczestniczyć w posiedzeniu w charakterze obserwatorów, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody Komitetu ds. Handlu.

Artykuł 6

Sekretariat

Sekretariat Rady Ministrów AKP-WE pełni funkcję Sekretariatu Komitetu ds. Handlu.

Artykuł 7

Dokumenty

Sekretariat Rady Ministrów AKP-WE jest odpowiedzialny za przygotowanie wszystkich dokumentów potrzebnych na posiedzeniu Komitetu do spraw Handlu.

Jeśli obrady Komitetu do spraw Handlu opierają się na dokumentach sporządzonych w formie pisemnej, Sekretariat numeruje je i rozpowszechnia jako dokumenty Komitetu ds. Handlu.

Artykuł 8

Korespondencja

1.   Cała korespondencja kierowana do Komitetu ds. Handlu lub do jego Przewodniczącego jest przekazywana do Sekretariatu Komitetu ds. Handlu.

2.   Zadaniem Sekretariatu jest dopilnowanie, by korespondencja była przekazywana do właściwych adresatów, a w odniesieniu do dokumentów, o których mowa w art. 7, do innych członków Komitetu ds. Handlu. Korespondencja jest przesyłana do Sekretariatu Generalnego Komisji Wspólnot Europejskich, Stałych Przedstawicielstw Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz misji dyplomatycznych przedstawicieli państw AKP.

Artykuł 9

Jawność

Posiedzenia Komitetu do spraw Handlu są niejawne, chyba że postanowiono inaczej.

Artykuł 10

Porządek obrad posiedzeń

1.   Przewodniczący opracowuje wstępny porządek obrad na każde posiedzenie. Sekretariat Komitetu do spraw Handlu przekazuje go adresatom nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem posiedzenia.

2.   Wstępny porządek obrad zawiera te punkty, wobec których wniosek o ich włączenie, skierowany przez którąkolwiek ze stron, wpłynął do przewodniczącego nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem posiedzenia. Podkomitet AKP-WE do spraw współpracy handlowej może także wnioskować o włączenie punktów do porządku obrad. W tym wypadku współprzewodniczący ww. podkomitetu jest zaproszony do wzięcia udziału w posiedzeniu.

3.   Za zgodą stron wyznaczone limity czasowe mogą zostać skrócone, gdy wymaga tego szczególny przypadek.

4.   Porządek obrad jest przyjmowany przez Komitet ds. Handlu na początku każdego posiedzenia.

Artykuł 11

Protokół

1.   Sekretariat sporządza wspólnie projekt protokołu każdego posiedzenia w możliwie jak najkrótszym czasie.

2.   W protokole zasadniczo zostają ujęte, w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad:

a)

dokumenty przedłożone Komitetowi ds. Handlu;

b)

oświadczenia, o których umieszczenie w protokole wnosi członek Komitetu ds. Handlu;

c)

przedłożone zalecenia, przyjęte oświadczenia oraz konkluzje dotyczące poszczególnych punktów.

3.   Protokół zawiera listę członków Komitetu ds. Handlu lub ich przedstawicieli, którzy uczestniczyli w posiedzeniu.

4.   Projekt protokołu jest przedkładany Komitetowi ds. Handlu do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu. Zatwierdzenie projektu protokołu przez obydwie strony może nastąpić również w formie pisemnej. Po jego zatwierdzeniu dwa egzemplarze protokołu, których teksty są jednakowo autentyczne, są podpisywane przez Sekretariat i przechowywane przez strony. Jeden egzemplarz protokołu jest przekazywany każdemu z adresatów wymienionych w art. 8.

Artykuł 12

Zalecenia

1.   Komitet ds. Handlu, w drodze wspólnego porozumienia pomiędzy stronami, przedkłada zalecenia we wszystkich sprawach dotyczących handlu, w tym w sprawach związanych z wielostronnymi negocjacjami handlowymi, umowami o partnerstwie gospodarczym, współpracą na forum międzynarodowym i w sprawach dotyczących produktów podstawowych.

2.   W przerwach między posiedzeniami Komitet ds. Handlu może przedkładać zalecenia w drodze procedury pisemnej, o ile obie strony wyrażą na to zgodę. Procedura pisemna polega na wymianie not pomiędzy dwoma współsekretarzami Sekretariatu, działającymi w porozumieniu ze stronami.

3.   Zalecenia Komitetu ds. Handlu zawierają w swoim tytule wyraz „zalecenie”, po którym następuje numer porządkowy, data przyjęcia i opis przedmiotu zalecenia.

4.   Zalecenia Komitetu ds. Handlu są uwierzytelniane przez Sekretariat i przez Przewodniczącego.

5.   Zalecenia, jako dokumenty Komitetu ds. Handlu, są przekazywane wszystkim adresatom wymienionym w art. 8.

6.   Komitet ds. Handlu składa stosowne sprawozdania okresowe Radzie Ministrów AKP-WE.

Artykuł 13

Języki

O ile nie postanowiono inaczej, Komitet do spraw Handlu obraduje na podstawie dokumentów sporządzonych w językach urzędowych stron.

Artykuł 14

Wydatki

Ustęp 1 Protokołu 1 do Umowy, dotyczący wydatków operacyjnych Wspólnych Instytucji, odnosi się również do kosztów ponoszonych przez Komitet ds. Handlu.

Artykuł 15

Niniejsza decyzja anuluje i zastępuje decyzję Komitetu Ambasadorów AKP-WE nr 4/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. dotyczącą przyjęcia regulaminu wewnętrznego Wspólnego Ministerialnego Komitetu ds. Handlu AKP-WE.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2005 r.

W imieniu Rady Ministrów AKP–WE

J. ASSELBORN

Przewodniczący


14.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/51


DECYZJA NR 3/2005 RADY MINISTRÓW AKP–WE

z dnia 8 marca 2005 r.

dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Ambasadorów AKP–WE

(2005/299/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między AKP a WE podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r., w szczególności jej art. 16 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy decyzji nr 2/2001 z dnia 30 stycznia 2001 r. Komitet Ambasadorów AKP-WE przyjął swój regulamin wewnętrzny.

(2)

Niezbędne są pewne zmiany uwzględniające przystąpienie do Unii Europejskiej nowych Państw Członkowskich.

(3)

Podczas 29. sesji Rady Ministrów AKP-WE, która odbyła się w dniu 6 maja 2004 r. w Gaborone w Botswanie podjęto decyzję o stosownej zmianie regulaminu wewnętrznego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Daty i miejsca posiedzeń

1.   Jak przewidziano w art. 16 ust. 2 Umowy o partnerstwie między AKP-WE, dalej zwanej „Umową AKP-WE”, Komitet Ambasadorów AKP-WE, dalej zwany „Komitetem”, zbiera się regularnie, w szczególności w celu przygotowania posiedzeń Rady Ministrów AKP-WE (dalej zwanej „Radą”) oraz zawsze wtedy, kiedy to konieczne, na wniosek jednej ze stron.

2.   Posiedzenia Komitetu zwołuje jego przewodniczący. Daty posiedzeń są ustalane na podstawie porozumienia stron.

3.   Posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie Rady Unii Europejskiej bądź w siedzibie Sekretariatu Grupy Państw AKP-WE. Jednakże w przypadku podjęcia stosownej decyzji posiedzenia mogą się odbywać w mieście znajdującym się w jednym z państw AKP.

Artykuł 2

Funkcje Komitetu

1.   Zgodnie z art. 16 ust. 2 Umowy AKP-WE Komitet wspiera Radę w wykonywaniu jej zadań oraz sprawuje każdy mandat powierzony mu przez Radę. W tym zakresie kontroluje wykonanie Umowy AKP-WE oraz postęp w zakresie osiągania celów w niej określonych.

2.   Komitet składa Radzie sprawozdania, w szczególności dotyczące zagadnień, odnośnie do których nastąpiło przekazanie kompetencji.

3.   Przedkłada także Radzie wszelkie rezolucje, zalecenia lub opinie, które uzna za konieczne lub stosowne.

Artykuł 3

Porządek posiedzeń

1.   Przewodniczący opracowuje wstępny porządek obrad dla każdego posiedzenia. Zostaje on przekazany innym członkom Komitetu co najmniej 8 dni przed rozpoczęciem posiedzenia.

Wstępny porządek obrad zawiera punkty, zawarte we wniosku o włączenie ich do porządku obrad, który przewodniczący otrzymał co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem posiedzenia. We wstępnym porządku obrad umieszczane są jedynie punkty, dokumenty dotyczące których wpłynęły do Sekretariatu Rady w czasie, który umożliwia ich przekazanie członkom Komitetu co najmniej 8 dni przed terminem posiedzenia.

2.   Porządek obrad jest przyjmowany przez Komitet na początku każdego posiedzenia. W pilnych przypadkach Komitet może zdecydować, na wniosek państw AKP lub Wspólnoty, o włączeniu do porządku obrad punktów, co do których nie dotrzymano limitów czasowych określonych w ust. 1.

Artykuł 4

Obrady

1.   Komitet działa na podstawie porozumienia stron między Wspólnotą, z jednej strony, a państwami AKP – z drugiej.

2.   Obrady Komitetu są wiążące jedynie wtedy, gdy obecna jest co najmniej połowa stałych przedstawicieli Państw Członkowskich Wspólnoty, jeden przedstawiciel Komisji Wspólnot Europejskich (dalej zwanej „Komisją”) oraz połowa członków Komitetu Ambasadorów AKP.

3.   Każdy nieobecny członek Komitetu może powołać swojego przedstawiciela. W powyższym przypadku powiadamia o tym przewodniczącego i wskazuje osobę lub delegację upoważnioną do występowania w charakterze jego przedstawiciela. Przedstawicielowi przysługują wszelkie prawa nieobecnego członka.

4.   Członkom Komitetu mogą towarzyszyć doradcy.

5.   Przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego, dalej zwanego „Bankiem”, jest obecny na posiedzeniach Komitetu, gdy porządek obrad obejmuje zagadnienia dotyczące Banku.

Artykuł 5

Procedury pisemne, publikacje urzędowe i forma aktów

Do aktów przyjmowanych przez Komitet mają zastosowanie art. 4, art. 9 ust. 3 oraz art. 14 regulaminu wewnętrznego Rady AKP-WE.

Artykuł 6

Państwa uczestniczące w charakterze obserwatorów

1.   Przedstawiciele Państw sygnatariuszy Umowy AKP-WE, które do dnia wejścia w życie Umowy nie dopełniły procedur, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 2 tej Umowy, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu w charakterze obserwatorów. W powyższym przypadku mogą być upoważnieni do wzięcia udziału w obradach Komitetu.

2.   Przepis powyższy ma także zastosowanie do krajów, o których mowa w art. 93 ust. 6 Umowy AKP-WE.

3.   Komitet może upoważnić przedstawicieli kraju ubiegającego się o przystąpienie do Umowy AKP-WE do wzięcia udziału w obradach Komitetu w charakterze obserwatorów.

Artykuł 7

Poufność

1.   O ile nie zdecydowano inaczej, posiedzenia Komitetu nie są jawne.

2.   Bez uszczerbku dla odnośnych przepisów, obrady Komitetu chronione są wymogami tajemnicy służbowej, o ile Komitet nie postanowi inaczej.

Artykuł 8

Komunikaty i protokoły posiedzeń

1.   Wszelkie komunikaty, przewidziane w niniejszym regulaminie wewnętrznym, są przekazywane przez Sekretariat Rady przedstawicielom państw AKP, Sekretariatowi Grupy Państw AKP, Stałym Przedstawicielom Państw Członkowskich, Sekretariatowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej oraz Komisji.

Komunikaty te są również przesyłane Prezesowi Banku, jeśli dotyczą Banku.

2.   Z każdego posiedzenia jest sporządzany protokół, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji podjętych przez Komitet.

Po przyjęciu przez Komitet protokół jest podpisywany przez przewodniczącego Komitetu i przez dwóch Sekretarzy Rady i jest przechowywany w archiwum Rady. Kopie protokołu są przesyłane odbiorcom wymienionym w ust. 1.

Artykuł 9

Przewodniczący

Urząd przewodniczącego Komitetu jest sprawowany przemiennie, każdorazowo po sześć miesięcy, przez Stałego Przedstawiciela Kraju Członkowskiego powołanego przez Wspólnotę oraz szefa placówki dyplomatycznej reprezentującej państwo AKP, powołanego przez państwa AKP.

Artykuł 10

Korespondencja i dokumentacja

1.   Korespondencja przeznaczona dla Komitetu jest przesyłana jego przewodniczącemu na adres siedziby Sekretariatu Rady.

2.   O ile nie zdecydowano inaczej, Komitet obraduje na podstawie dokumentów sporządzonych w oficjalnych językach stron.

Artykuł 11

Komitety, podkomitety i grupy robocze

1.   Komitet wspomagają:

i)

Komitet Współpracy Celnej ustanowiony w art. 37 protokołu nr 1 do załącznika V Umowy AKP-WE;

ii)

Stała Grupa Wspólna ds. Bananów przewidziana w art. 3 protokołu nr 5 do załącznika V Umowy AKP-WE;

iii)

Podkomitet ds. Współpracy Handlowej;

iv)

Podkomitet ds. Cukru;

v)

Wspólna Grupa Robocza ds. Ryżu, o której mowa w ust. 5 deklaracji XXIV Aktu końcowego Umowy AKP-WE;

vi)

Wspólna Grupa Robocza ds. Rumu, o której mowa w ust. 6 deklaracji XXV Aktu końcowego Umowy AKP-WE.

2.   Komitet może ustanowić inne stosowne komitety, podkomitety lub grupy robocze w celu przeprowadzenia prac, które uzna za konieczne do wykonania zadań określonych w art. 16 ust. 2 Umowy AKP-WE.

3.   Powyższe komitety, podkomitety oraz grupy robocze składają Komitetowi sprawozdania ze swojej działalności.

Artykuł 12

Skład komitetów, podkomitetów i grup roboczych

1.   Z wyjątkiem Komitetu Współpracy Celnej, w skład komitetów, podkomitetów i grup roboczych, o których mowa w art. 11, wchodzą ambasadorowie państw AKP bądź ich przedstawiciele, przedstawiciele Komisji oraz przedstawiciele Państw Członkowskich.

2.   Przedstawiciel Banku jest obecny na posiedzeniu komitetu, podkomitetu lub grupy roboczej, gdy porządek obrad obejmuje zagadnienia dotyczące Banku.

3.   Członków komitetów, podkomitetów i grup roboczych mogą wspomagać w wykonywaniu ich zadań eksperci.

Artykuł 13

Przewodniczący komitetów, podkomitetów i grup roboczych

1.   Komitetom, podkomitetom i grupom roboczym, o których mowa w art. 11, przewodniczą wspólnie ambasador państwa AKP w imieniu państw AKP oraz przedstawiciel Komisji lub przedstawiciel Państwa Członkowskiego w imieniu Wspólnoty.

2.   Bez uszczerbku dla ust. 1, w wyjątkowych przypadkach i na podstawie porozumienia stron, współprzewodniczących może reprezentować każda osoba przez nich wyznaczona.

Artykuł 14

Procedury posiedzeń komitetu, podkomitetu i grupy roboczej

Z wyjątkiem pilnych przypadków, posiedzenia komitetów, podkomitetów i grup roboczych, o których mowa w art. 11, odbywają się na wniosek jednej ze stron po konsultacji między ich przewodniczącymi, z zachowaniem siedmiodniowego okresu powiadomienia o tych posiedzeniach.

Artykuł 15

Regulamin wewnętrzny komitetów, podkomitetów i grup roboczych

Za zgodą Komitetu komitety, podkomitet i grupy robocze, o których mowa w art. 11, mogą ustanowić własne regulaminy wewnętrzne.

Artykuł 16

Sekretariat

1.   Zadania sekretariatu oraz inne prace niezbędne do działania Komitetu oraz komitetów, podkomitetów i grup roboczych, o których mowa w art. 11 (przygotowywanie porządku obrad i rozpowszechnianie odpowiednich dokumentów), są wykonywane przez Sekretariat Rady.

2.   Sekretariat sporządza protokół z posiedzeń tych komitetów, podkomitetów i grup roboczych w możliwie najkrótszym czasie po posiedzeniu.

Ten protokół jest przesyłany przez Sekretariat Rady przedstawicielom państw AKP, Sekretariatowi Grupy Państw AKP, Stałym Przedstawicielom Państw Członkowskich, Sekretariatowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej oraz Komisji.

Artykuł 17

Niniejsza decyzja unieważnia i zastępuje decyzję Komitetu Ambasadorów AKP-WE nr 2/2001 z dnia 30 stycznia 2001 r. dotyczącą przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2005 r.

W imieniu Rady Ministrów AKP–WE

J. ASSELBORN

Przewodniczący


14.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/54


DECYZJA NR 2/2005 KOMITETU AMBASADORÓW AKP–WE

z dnia 8 marca 2005 r.

dotycząca przyjęcia regulaminu Komitetu Współpracy Celnej AKP–WE

(2005/300/WE)

KOMITET AMBASADORÓW AKP-WE,

uwzględniając decyzję nr 2/1995 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 8 czerwca 1995 r. w sprawie członkostwa i zasad działania komitetu Współpracy Celnej AKP-WE;

uwzględniając Umowę o partnerstwie AKP-WE podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 (1), zwaną dalej „Umową o partnerstwie”, w szczególności art. 37 Protokołu 1 jej załącznika V;

uwzględniając regulamin Komitetu Ambasadorów AKP-WE, w szczególności jego art. 15, odnoszący się do ustanowienia regulaminu komitetów, podkomitetów i grup roboczych wspierających Komitet Ambasadorów;

pragnąc zapewnić spełnienie celów określonych przez państwa AKP i Wspólnotę Europejską w tytule II części trzeciej Umowy o partnerstwie;

uważając, że skuteczna współpraca celna pomiędzy państwami AKP a Wspólnotą Europejską może przyczynić się do rozwoju wymiany handlowej pomiędzy powyższymi Stronami;

uważając, że zakres kompetencji dla Komitetu jest ustalony w art. 37 i 38 Protokołu 1 załącznika V do Umowy o partnerstwie;

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1.   Komitet Współpracy Celnej ustanowiony w art. 37 Protokołu 1 załącznika V Umowy o partnerstwie, zwany dalej „Komitetem”, składa się z ekspertów z Państw Członkowskich Wspólnoty Europejskiej i urzędników Komisji odpowiedzialnych za sprawy celne, z jednej strony, oraz z ekspertów reprezentujących państwa AKP i urzędników ugrupowań regionalnych państw AKP odpowiedzialnych za sprawy celne, z drugiej strony. Komitet może, w razie konieczności, oprzeć się na odpowiednim doświadczeniu.

2.   Obie Strony powiadamiają Sekretariat Rady Ministrów AKP-WE o nazwiskach swoich przedstawicieli i o ich współprzewodniczącym.

Artykuł 2

Do obowiązków Komitetu określonych w art. 37 ust. 1–6 i art. 38 ust. 8–10 Protokołu 1 załącznika V Umowy o partnerstwie należy:

a)

prowadzenie współpracy administracyjnej w celu poprawnego i jednolitego stosowania Protokołu 1 Umowy o partnerstwie oraz wykonywanie wszelkich innych zadań w dziedzinie celnej, które mogą mu zostać powierzone;

b)

regularne badanie skutku, jaki wywiera na państwa AKP stosowanie zasad pierwotnych i zalecanie stosownych środków Radzie Ministrów AKP-WE;

c)

podejmowanie decyzji w sprawie odstępstw od zasad pierwotnych na warunkach określonych w art. 38 ust. 9 i 10 Protokołu 1 załącznika V Umowy o partnerstwie;

d)

przygotowywanie decyzji Rady Ministrów AKP-WE zgodnie z art. 40 Protokołu 1 załącznika V Umowy o partnerstwie.

Artykuł 3

1.   Komitet zbiera się co najmniej dwa razy w roku w terminach wspólnie wyznaczonych przez Grupę AKP i Wspólnotę Europejską, z reguły co najmniej na osiem dni przed zgromadzeniem Komitetu Ambasadorów AKP-WE; można zwoływać posiedzenia nadzwyczajne, gdy zachodzi taka potrzeba.

2.   Komitet może, jeżeli zachodzi taka potrzeba, ustanowić grupy robocze ad hoc w celu zbadania szczególnych zagadnień.

3.   Zebrania Komitetu zwołuje jego Przewodniczący. Obrady są poufne, o ile nie zdecydowano inaczej.

Artykuł 4

Stanowisko Przewodniczącego Komitetu jest zajmowane przez sześć miesięcy, na przemian przez Grupę AKP i Wspólnotę Europejską:

od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września przez współprzewodniczącego z ramienia AKP;

od dnia 1 października do dnia 31 marca przez współprzewodniczącego z ramienia Wspólnoty Europejskiej.

Artykuł 5

1.   Przewodniczący w porozumieniu ze współprzewodniczącym sporządza tymczasowy porządek obrad na każde zebranie a Komitet zatwierdza go na początku każdego zebrania.

2.   Zadania sekretariatu i inne prace wymagane do działania Komitetu są wykonywane przez Sekretariat Rady Ministrów AKP-WE.

3.   Sekretariat przesyła członkom Komitetu powiadomienia o zwołaniu zebrania, porządek obrad, projekty środków i wszelkie inne dokumenty robocze co najmniej na dwa tygodnie przed zebraniem.

4.   Po każdym zebraniu Sekretariat dokonuje streszczenia obrad w celu zatwierdzenia ich podczas następnego zebrania Komitetu.

Artykuł 6

Tylko obecność większości przedstawicieli wyznaczonych przez Grupę AKP i jednego przedstawiciela Komisji warunkuje ważność obrad Komitetu.

Artykuł 7

1.   Decyzje Komitetu są przyjmowane w drodze porozumienia pomiędzy państwami AKP, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską, z drugiej.

2.   W wypadku gdy Komitet nie jest w stanie przyjąć decyzji, przekazuje sprawę Komitetowi Ambasadorów AKP-WE.

3.   W wyjątkowych okolicznościach współprzewodniczący mogą postanowić o przyjęciu decyzji drogą procedury pisemnej, w szczególności, odnośnie do decyzji przyjętych zgodnie z art. 38 Protokołu 1 załącznika V Umowy o partnerstwie.

Artykuł 8

Komitet może, jeśli uzna to za przydatne, powołać ekspertów do uczestniczenia w omawianiu kwestii wymagających szczególnego doświadczenia.

Bez uszczerbku dla przepisów art. 1, każde państwo AKP niebędące członkiem Komitetu może uczestniczyć w zebraniu jako obserwator, poza przypadkami, w których Komitet podejmie decyzję o zebraniu na posiedzeniu z ograniczonym udziałem.

Artykuł 9

Komitet składa sprawozdania Komitetowi Ambasadorów AKP-WE.

Artykuł 10

Państwa AKP, z jednej strony, a Państwa Członkowskie i Wspólnota Europejska, z drugiej strony, są zobowiązane podejmować, odnośnie do kwestii, które ich dotyczą, niezbędne środki do wprowadzenia w życie niniejszej decyzji.

Artykuł 11

Niniejsza decyzja staje się skuteczna po jej podpisaniu. Odwołuje i zastępuje decyzję nr 2/1995 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 8 czerwca 1995 r. w sprawie członkostwa i zasad działania Komitetu Współpracy Celnej AKP-WE.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2005 r.

W imieniu Komitetu Ambasadorów AKP–WE

M. SCHOMMER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 1.


Komisja

14.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/56


DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 września 2004 r.

w sprawie pomocy państwa, której Zjednoczone Królestwo planuje udzielić Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd.

(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3349)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/301/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia swoich uwag zgodnie z powołanymi powyżej przepisami (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

I.   PROCEDURA

(1)

Pismem z dnia 16 grudnia 2002 r. Zjednoczone Królestwo powiadomiło Komisję o planie przyznania pomocy regionalnej przedsiębiorstwu Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. (zwanym dalej „PCA UK”). W dniu 7 lutego 2003 r. Komisja zażądała dalszych informacji, które zostały przez Zjednoczone Królestwo przedstawione w piśmie z dnia 7 marca 2003 r.

(2)

W piśmie z dnia 30 kwietnia 2003 r. Komisja poinformowała Zjednoczone Królestwo o swojej decyzji o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE z powodu zgłaszanych wątpliwości dotyczących zgodności pomocy z regułami wspólnego rynku.

(3)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2). Komisja zaprosiła zainteresowane strony do zgłaszania swoich uwag. Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowanych stron.

(4)

Po złożeniu w dniu 25 lipca 2003 r. wniosku o przedłużenie ostatecznego terminu zgłaszania uwag Zjednoczone Królestwo zgłosiło w dniu 5 września 2003 r. uwagi dotyczące wszczęcia postępowania. Dnia 17 października 2003 r. odbyło się w Brukseli spotkanie z udziałem Komisji, Zjednoczonego Królestwa oraz beneficjenta, po którym Komisja w dniu 20 października 2003 r. zwróciła się do Zjednoczonego Królestwa o dalsze informacje. Informacje te zostały przez Zjednoczone Królestwo dostarczone w dniach 19 lutego i 4 maja 2004 r.

II.   OPIS ŚRODKA I JEGO ADRESATA

(5)

Planowana pomoc zostałaby przyznana PCA UK, spółce zależnej francuskiej grupy PSA Peugeot Citroën (zwanej dalej „PSA”). PSA zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą pojazdów silnikowych. W 2003 r. PSA sprzedała 3 286 100 pojazdów na całym świecie, osiągając obrót równy 54,238 mld EUR i marżę operacyjną w wysokości 2,195 mld EUR.

(6)

Projekt, którego dotyczy powiadomienie, obejmuje inwestycję niezbędną do produkcji nowego modelu, który zastąpi obecny model Peugeot 206 i pochodne.

(7)

Obecna zdolność produkcyjna zakładu w Ryton wynosi 183 500 pojazdów rocznie. Obecny model 206 będzie wycofywany z produkcji począwszy od roku 2008, wraz z wprowadzeniem nowego modelu zbudowanego na nowej płycie podłogowej. Nie przewiduje się zmiany zdolności produkcyjnej zakładu, która ma pozostać na poziomie 183 500 pojazdów rocznie.

(8)

Początek realizacji projektu, którego dotyczy powiadomienie, planowany jest na 2005 r., a jego ukończenie na rok 2010. Według Zjednoczonego Królestwa projekt obejmuje instalację nowych linii produkcyjnych (lakiernia, wykończenie elementów metalowych) lub modyfikację istniejących (wymiana oprzyrządowania nadwoziowni dla nowej konstrukcji, montaż końcowy) na potrzeby produkcji nowego modelu. Prace dotyczące infrastruktury obejmą poprawę warunków ochrony środowiska, pracy i bezpieczeństwa oraz budowę nowego parkingu dla ukończonych pojazdów. Według Zjednoczonego Królestwa całkowita wymagana wartość nominalna inwestycji wyniesie 187,760 mln GBP.

(9)

Według Zjednoczonego Królestwa projekt jest przenaszalny i PSA rozważa dla niego alternatywną lokalizację w miejscowości Trnava na Słowacji. W styczniu 2003 r. PSA ogłosiła wybór Trnavy jako lokalizacji dla inwestycji od podstaw. Nowy zakład w Trnavie rozpocznie produkcję w 2008 r. i będzie produkować rocznie 300 000 małych samochodów tego samego typu, co nowy model, który zastąpi model Peugeot 206. Według Zjednoczonego Królestwa PSA rozważa ewentualne zwiększenie planowanej zdolności produkcyjnej zakładu w Trnavie, przy jednoczesnym stopniowym zmniejszaniu produkcji w Ryton.

(10)

Projekt realizowany jest w zakładzie PSA w miejscowości Ryton, w rejonie West Midlands. Ryton-on-Dunsmore jest obszarem podlegającym przepisom art. 87 ust. 3 lit. c), dla którego regionalny pułap wynosi 10 % ekwiwalentu dotacji netto w okresie 2000–2006.

(11)

Pomoc, której dotyczy powiadomienie, przyznawana jest w ramach zatwierdzonego programu selektywnej pomocy regionalnej (Regional Selective Assistance) (3) w oparciu o przepisy sekcji 7 ustawy o rozwoju przemysłowym (Industrial Development Act) z 1982 r.

(12)

Proponowana pomoc ma formę dotacji bezpośredniej i byłaby wypłacana w okresie 2005–2010. Jej wartość nominalna wynosi 19,100 mln GBP ekwiwalentu dotacji brutto, a wartość zaktualizowana 14,411 mln GBP ekwiwalentu dotacji brutto (rok odniesienia 2002, stopa dyskontowa 6,01 %). Wartość nominalna kwalifikujących się inwestycji wynosi 187,760 mln GPB, a zaktualizowana 146,837 mln GBP. Wobec tego podana przez Zjednoczone Królestwo intensywność pomocy wynosi 9,81 % ekwiwalentu dotacji brutto.

(13)

Projektowi nie przyznano żadnej innej pomocy ani finansowania ze środków wspólnotowych.

III.   POWODY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

(14)

W swojej decyzji z dnia 30 kwietnia 2003 r. o wszczęciu postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu (4) Komisja wyraziła wątpliwości co do konieczności i proporcjonalności proponowanej pomocy. W celu rozwiania tych wątpliwości Komisja poprosiła o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty.

(15)

W odniesieniu do konieczności pomocy Komisja wyraziła wątpliwość, jakoby Trnava była rozważana jako realna alternatywa dla Ryton w ramach omawianego projektu. Komisja zażądała dodatkowych dowodów pośrednich, np. studium lokalizacji, w celu wykazania, że projekt jest rzeczywiście przenaszalny w rozumieniu zasad ramowych dla przemysłu motoryzacyjnego.

(16)

W odniesieniu do proporcjonalności pomocy Komisja wyraziła wątpliwości dotyczące:

dokładnej kalkulacji kosztów kwalifikowanych,

zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków na zakup oprzyrządowania dla dostawców,

uzasadnienia wyższych kosztów inwestycji w odniesieniu do gruntów, budynków, maszyn i urządzeń w Ryton w porównaniu z Trnavą,

uzasadnienia niższych kosztów operacyjnych w odniesieniu do komponentów i materiałów w Trnavie,

dokładnej kalkulacji kosztów zwolnień pracowników w Ryton.

(17)

Komisja wyraziła także wątpliwości dotyczące wyliczenia zmian zdolności produkcyjnej przedstawionego przez Zjednoczone Królestwo w kontekście ustalenia wyrównania (top-up).

IV.   UWAGI ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

(18)

Zjednoczone Królestwo przedstawiło swoje uwagi dotyczące wszczęcia postępowania w dniu 5 września 2003 r. oraz dodatkowe informacje w dniach 19 lutego i 4 maja 2004 r.

(19)

W odniesieniu do konieczności pomocy Zjednoczone Królestwo ponownie zapewniło, że projekt jest przenaszalny. W tym celu Zjednoczone Królestwo przedstawiło dokumenty wskazujące, że dla celów projektu Trnava stanowi realną alternatywę techniczną wobec Ryton.

(20)

Zjednoczone Królestwo dostarczyło także dodatkowe informacje w sprawie wątpliwości wyrażonych przez Komisję przy wszczęciu postępowania, a dotyczących proporcjonalności pomocy.

(21)

W piśmie z dnia 5 września 2003 r. Zjednoczone Królestwo przedstawiło nową analizę kosztów i korzyści (CBA), różniącą się od pierwotnie zaprezentowanej w wielu istotnych aspektach, włączając w to wyższe koszty inwestycji w maszyny i urządzenia w Trnavie, niższe koszty operacyjne pracy w Ryton, niższe koszty operacyjne zużycia energii i wody oraz transportu przychodzącego i wychodzącego w Trnavie. Niektóre zmiany dotyczyły elementów, wobec których Komisja nie wyraziła wątpliwości przy wszczęciu postępowania.

(22)

W piśmie z dnia 19 lutego 2004 r. Zjednoczone Królestwo przedstawiło nową wersję analizy kosztów i korzyści, zasadniczo zgodną z wersją z września 2003 r. poza paroma wyjątkami (na przykład wysokość kosztów pracy w Ryton oraz kosztów transportu wychodzącego w Trnavie zostały zmienione do wartości podanych pierwotnie). Zjednoczone Królestwo udzieliło wyjaśnień dotyczących pozycji, w sprawie których Komisja wyraziła wątpliwości przy wszczęciu postępowania oraz pozycji zmodyfikowanych już po wszczęciu postępowania. W piśmie z dnia 4 maja 2004 r. Zjednoczone Królestwo poinformowało Komisję, że realizacja projektu nie może ruszyć przed końcem roku 2004 lub początkiem 2005. Analiza kosztów i korzyści z lutego 2004 r. została odpowiednio zmieniona, z podaniem roku 2005 jako pierwszego roku inwestycji.

(23)

W odniesieniu do kosztów gruntów w Trnavie Zjednoczone Królestwo stwierdziło, że nie należy ich uwzględniać, ponieważ projekt zostanie zrealizowany w obecnych granicach zakładu. Orientacyjnie realizacja projektu wymagać będzie gruntu o powierzchni 30 hektarów, którego koszt według wartości zaktualizowanej wynosi 0,512 mln GBP.

(24)

W odniesieniu do kosztów inwestycji w budynki, maszyny i urządzenia Zjednoczone Królestwo skorygowało analizę kosztów i korzyści z lutego 2004 r. z uwzględnieniem uwag Komisji. Pierwotnie przekazana analiza obejmowała wyłącznie koszty bezpośrednio niezbędne do realizacji projektu w Trnavie, natomiast wersja skorygowana uwzględnia także udział kosztów stałych i ogólnych, które mogą być przypisane do projektu. W wyniku tego alternatywna lokalizacja w Trnavie okazała się droższa niż zmiany w zakładzie w Ryton.

(25)

W odniesieniu do kosztów zakupu oprzyrządowania dla dostawców Zjednoczone Królestwo zapewniło, że nie zostały one uznane za koszty kwalifikowane ani uwzględnione w analizie kosztów i korzyści z lutego 2004 r., ponieważ muszą być poniesione w obydwu scenariuszach i w związku z tym nie mają wpływu na handicap Ryton.

(26)

W odniesieniu do kosztów operacyjnych zakupu komponentów i materiałów Zjednoczone Królestwo dostarczyło kopie wewnętrznego dokumentu planistycznego PSA z maja 2003 r., w którym podane są różnice w kosztach komponentów pomiędzy poszczególnymi zakładami produkcyjnymi grupy. Zasadnicza różnica między kosztami komponentów w Ryton i Trnavie wynika ze znacznie niższych stawek wynagrodzenia za godzinę w Trnavie, które przekładają się na niższe koszty dużych komponentów pochodzenia miejscowego, takich jak np. zderzaki, tablice przyrządów, fotele, panele drzwi i tablice rozdzielcze.

(27)

Zjednoczone Królestwo przedstawiło także dokumenty uzasadniające przewidywany dla Trnavy spadek kosztów operacyjnych zużycia energii i wody oraz transportu przychodzącego. W odniesieniu do kosztów transportu przychodzącego Zjednoczone Królestwo przedstawiło aktualizację wewnętrznego dokumentu planistycznego dla zakładu w Trnavie, w wersji z listopada 2003 r., w której początkowo szacowany koszt został obniżony w wyniku uwzględnienia wyższego szacowanego udziału komponentów pochodzenia miejscowego.

(28)

W odniesieniu do kosztów zwolnień Zjednoczone Królestwo wyjaśniło, że zostały one uwzględnione w analizie kosztów i korzyści z lutego 2004 r. jako dodatkowe koszty rozwiązania z lokalizacją w Trnavie, podobnie jak koszty związane z zamknięciem zakładu w Ryton. Zjednoczone Królestwo podało także bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu obliczenia tych kosztów. Z drugiej strony Zjednoczone Królestwo nie uwzględniło w analizie kosztów i korzyści żadnych inwestycji utrzymaniowych w Ryton, ponieważ inwestycje w ogólne utrzymanie muszą zostać przeprowadzone w przypadku obu scenariuszy.

(29)

W odniesieniu do wyrównania (top-up) Zjednoczone Królestwo ponownie zapewniło, że do handicapu regionalnego wynikającego z analizy kosztów i korzyści z lutego 2004 r. należy zastosować współczynnik + 2 %, ponieważ w wyniku realizacji projektu objętego pomocą nie nastąpi wzrost produkcji.

V.   OCENA ŚRODKA

(30)

Środek na rzecz PCA UK, którego dotyczy powiadomienie, stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu i sfinansowany zostanie przez państwo lub przy użyciu jego zasobów. Ponadto ze względu na znaczący udział w finansowaniu projektu pomoc ta może prowadzić do wypaczenia konkurencji w ramach wspólnoty, umożliwiając PCA UK uzyskanie przewagi nad konkurentami nieotrzymującymi pomocy. Dodatkowo na rynku motoryzacyjnym ma miejsce intensywna wymiana handlowa pomiędzy Państwami Członkowskimi, w której PSA odgrywa znaczącą rolę.

(31)

W art. 87 ust. 2 Traktatu wymieniono pewne rodzaje pomocy, które są zgodne z postanowieniami Traktatu. W świetle charakteru i celu pomocy oraz położenia geograficznego przedsiębiorstwa, do omawianego planu nie mają zastosowania postanowienia lit. a), b) i c) tego artykułu. W art. 87 ust. 3 Traktatu wyszczególniono inne formy pomocy, które można uznać za zgodne z regułami wspólnego rynku. Komisja przyjmuje do wiadomości, że projekt jest zlokalizowany na obszarze Ryton-on-Dunsmore, który kwalifikuje się do objęcia pomocą zgodnie z postanowieniami art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu, z pułapem pomocy regionalnej równym 10 % ekwiwalentu dotacji netto.

(32)

Rozważana pomoc przeznaczona jest dla grupy PCA UK, zajmującej się produkcją i montażem pojazdów silnikowych. Powyższe przedsiębiorstwo należy zatem do sektora motoryzacyjnego w rozumieniu wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu motoryzacyjnego (5) (zwanych dalej „zasadami ramowymi dla przemysłu motoryzacyjnego”).

(33)

Ustęp 2.2 lit. a) zasad ramowych dla przemysłu motoryzacyjnego stanowi, że o całości pomocy, którą organy publiczne planują przyznać danemu projektowi w ramach zatwierdzonych programów pomocowych na rzecz przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej, należy zgodnie z postanowieniami art. 88 ust. 3 Traktatu powiadomić przed jej przyznaniem, jeżeli osiągnięty jest jeden z następujących progów: i) całkowity koszt projektu wynosi 50 mln EUR; ii) suma pomocy brutto dla projektu wynosi 5 mln EUR, uwzględniając zarówno pomoc państwa, jak i pomoc za pośrednictwem instrumentów wspólnotowych. Zarówno całkowity koszt omawianego projektu, jak i kwota pomocy przekraczają progi zobowiązujące do przekazania informacji. Zatem powiadamiając o proponowanej pomocy regionalnej dla PCA UK Zjednoczone Królestwo spełniło wymagania art. 88 ust. 3 Traktatu.

(34)

Zgodnie z zasadami ramowymi dla przemysłu motoryzacyjnego Komisja zobowiązana jest zapewnić, że przyznana pomoc jest jednocześnie konieczna do realizacji projektu oraz proporcjonalna do wagi problemów, które ma rozwiązać. Aby Komisja mogła zatwierdzić pomoc państwa w branży motoryzacyjnej muszą być spełnione oba kryteria – konieczności i proporcjonalności.

(35)

Zgodnie z postanowieniami ust. 3.2. lit. a) zasad ramowych dla przemysłu motoryzacyjnego, aby wykazać konieczność udzielenia pomocy regionalnej jej adresat musi w wyraźny sposób udowodnić, że posiada realną ekonomicznie alternatywną lokalizację dla swojego projektu. W razie braku innej lokalizacji przemysłowej, nowej bądź istniejącej, która mogłaby przyjąć rozważaną inwestycję w ramach grupy, przedsiębiorstwo byłoby zmuszone do realizacji projektu w jedynym możliwym zakładzie nawet przy braku pomocy. Z tego względu nie jest możliwe zatwierdzenie pomocy regionalnej dla projektu, który nie jest przenaszalny geograficznie.

(36)

Po zbadaniu dostarczonych przez Zjednoczone Królestwo dokumentów i informacji Komisja uznała, że plany zakładu w Trnavie oraz dokumenty dotyczące procesu wyboru lokalizacji i specyfikacje techniczne wskazują na możliwość przyjęcia przez zakład rozważanego projektu do realizacji. W istocie obecnie przewidywana zdolność produkcyjna zakładu wynosi 55 samochodów na godzinę począwszy od 2006 r. Jednak po wdrożeniu nowej linii produkcyjnej o wydajności 32 samochodów na godzinę zakład mógłby produkować nawet 87 samochodów na godzinę. W obecnych granicach zakładu znajduje się wystarczająca ilość przestrzeni do takiego rozszerzenia produkcji, a całość infrastruktury jest już przygotowana pod zwiększoną zdolność produkcyjną.

(37)

Dodatkowo Komisja zauważa, że doniesienia prasowe potwierdzają, iż Trnava jest wciąż uważana przez grupę PSA za możliwą alternatywę dla Ryton w odniesieniu do rozważanego projektu.

(38)

W oparciu o informacje, o których mowa w akapitach 36 i 37, Komisja uznaje Trnavę za realną alternatywę dla Ryton w ramach rozważanego projektu.

(39)

Komisja potwierdziła również, że projekt wiąże się z całkowitym demontażem starych linii produkcyjnych oraz z instalacją zupełnie nowych maszyn i urządzeń w ramach ogólnej struktury produkcyjnej, która w wyraźny sposób różni się od poprzedniej. W związku z powyższym projekt kwalifikuje się jako przekształcenie zgodnie z zasadami ramowymi dla przemysłu motoryzacyjnego.

(40)

W związku z powyższym Komisja stwierdza, że projekt jest przenaszalny i można go uznać za kwalifikujący się do objęcia pomocą regionalną, ponieważ pomoc taka jest konieczna w celu przyciągnięcia inwestycji do objętego nią regionu.

(41)

Zgodnie z postanowieniami ust. 3.2. lit. b) zasad ramowych dla przemysłu motoryzacyjnego, koszty kwalifikowane zdefiniowane są w programie regionalnym obowiązującym w danym regionie objętym pomocą. Po przeanalizowaniu dostarczonych przez Zjednoczone Królestwo dodatkowych informacji na temat sposobu kalkulacji kosztów kwalifikowanych oraz wydatków na oprzyrządowanie dla dostawców, Komisja potwierdziła, że koszty o wartości zaktualizowanej 146,837 mln GBP można uznać za kwalifikujące się do objęcia pomocą.

(42)

Zgodnie z postanowieniami ust. 3.2. lit. c) zasad ramowych dla przemysłu motoryzacyjnego, Komisja musi zapewnić, że planowana pomoc jest proporcjonalna do problemów regionalnych, które ma rozwiązać. W tym celu stosuje się analizę kosztów i korzyści.

(43)

W analizie kosztów i korzyści porównuje się, w zakresie składników przenaszalnych, koszty, które inwestor musiałby ponieść w celu zrealizowania inwestycji w rozważanym regionie, z kosztami realizacji identycznego projektu w innej lokalizacji. Przy użyciu tego porównania Komisja określa konkretne handicapy dla danego regionu objętego pomocą. Komisja zatwierdza pomoc regionalną w granicach wyznaczonych przez te handicapy.

(44)

Zgodnie z postanowieniami ust. 3.2. lit. c) zasad ramowych dla przemysłu motoryzacyjnego, handicapy operacyjne dla Ryton w porównaniu z Trnavą są wyznaczane w analizie kosztów i korzyści za okres trzyletni, ponieważ rozważany projekt nie jest inwestycją od podstaw. Ostateczna wersja analizy kosztów i korzyści dostarczona przez Zjednoczone Królestwo obejmuje lata 2008–2010, czyli trzy lata od rozpoczęcia produkcji, zgodnie z ust. 3.3. załącznika I zasad ramowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Przyjmując rok 2002 jako rok odniesienia, w przedstawionej analizie kosztów i korzyści podano handicap kosztu netto równy 18,772 mln GBP dla lokalizacji w Ryton, w porównaniu z lokalizacją w Trnavie. Otrzymany w rezultacie „wskaźnik handicapu regionalnego” (6) dla projektu wynosi 12,78 %.

(45)

Po podjęciu decyzji o wszczęciu postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu, Komisja przeanalizowała dodatkowe informacje i dokumenty dostarczone przez Zjednoczone Królestwo. W odniesieniu do kosztów gruntów Komisja nie przyjmuje argumentu Zjednoczonego Królestwa mówiącego, że kosztów tych nie należy uwzględniać w analizie kosztów i korzyści, ponieważ projekt może być zrealizowany w obecnych granicach zakładu w Trnavie. Grunty, o których mowa, zostały niedawno zakupione przez PSA z jednoznacznym zamiarem ich wykorzystania na potrzeby projektu w razie ostatecznego wyboru lokalizacji w Trnavie zamiast w Ryton. W związku z powyższym grunty te muszą zostać ujęte w kosztach związanych z rozwiązaniem w Trnavie, które w wyniku tego zwiększą się o kwotę 0,512 mln GBP.

(46)

W odniesieniu do kosztów inwestycji w budynki, maszyny i urządzenia oraz zakupu oprzyrządowania dla dostawców, Komisja może zaakceptować wartości podane w analizie kosztów i korzyści z lutego 2004 r., zgodnie z którymi zaktualizowana wartość inwestycji wymaganej do przekształcenia zakładu w Ryton byłaby o 4,522 mln GBP niższa niż w przypadku rozbudowy zakładu w Trnavie.

(47)

W odniesieniu do kosztów operacyjnych komponentów i materiałów, dostarczone po wszczęciu postępowania dokumenty wewnętrzne dowodzą, że zakład w Ryton znajduje się w niekorzystnym położeniu pod względem kosztów w związku z zaopatrzeniem w wybrane komponenty pochodzenia miejscowego, dla których istotne znaczenie ma wartość dodana przez miejscową siłę roboczą. Z drugiej strony w analizie kosztów i korzyści nie odnotowano różnic w kosztach komponentów pochodzących od tego samego dostawcy na całym świecie (np. silników i skrzyń biegów). Po przeanalizowaniu nowych informacji Komisja stwierdza, że dotyczące tej pozycji dane mogą zostać zaakceptowane na potrzeby analizy kosztów i korzyści.

(48)

Podobnie nowe dostarczone informacje w zadowalający sposób wykazują, że aktualizacje do analizy kosztów i korzyści z lutego 2004 r., dotyczące energii i wody, kosztów transportu przychodzącego oraz kosztów zwolnień, mają oparcie w dokumentach i odzwierciedlają możliwe do przyjęcia szacunki dotyczące zmian takich kosztów w objętym analizą okresie.

(49)

Opracowana przez Komisję analiza kosztów i korzyści tylko nieznacznie różni się od analizy dostarczonej przez Zjednoczone Królestwo po rozpoczęciu postępowania, natomiast różnice w stosunku do analizy przedstawionej początkowo są już bardziej istotne. Według Komisji analiza kosztów i korzyści wskazuje na handicap kosztu netto dla Ryton w wysokości 18,260 mln GBP według wartości z roku 2002 (7) (w porównaniu z 18,772 mln GBP według Zjednoczonego Królestwa). Otrzymany wskaźnik handicapu regionalnego wynosi 12,44 % (8) (w porównaniu z 12,78 % według Zjednoczonego Królestwa).

(50)

Komisja rozważa także w swojej analizie problem „wyrównania” (top-up), które uwzględnia zwiększenie lub zmniejszenie zdolności produkcyjnej rozważanego producenta motoryzacyjnego w okresie trwania inwestycji. Zgoda na zwiększenie wynikającego z analizy kosztów i korzyści wskaźnika handicapu regionalnego jest udzielana pod warunkiem, że beneficjent pomocy nie zwiększy dotykających przemysłu motoryzacyjnego problemów ze zdolnością produkcyjną. Z drugiej strony wynikający z analizy wskaźnik handicapu regionalnego jest zmniejszany w przypadku, gdy istnieje zagrożenie, że beneficjent pomocy przyczyni się do zwiększenia problemów z nadmierną zdolnością produkcyjną branży.

(51)

Komisja nie akceptuje przedstawionego przez Zjednoczone Królestwo argumentu, że zmiana zdolności produkcyjnej powinna być obliczana tylko w odniesieniu do rozważanego projektu, a nie w odniesieniu do zdolności produkcyjnej PSA w Europie. Zgodnie z zasadami ramowymi dla przemysłu motoryzacyjnego w analizie kosztów i korzyści porównywane są identyczne projekty, co oznacza między innymi projekty mające na celu wyprodukowanie takiej samej liczby pojazdów. W związku z powyższym stwierdzenie, że badany projekt nie wpłynie na całkowitą zdolność produkcyjną PSA, jest prawdziwe, lecz nieistotne. Jednak ust. 3.2. lit. d) zasad ramowych dla przemysłu motoryzacyjnego wyraźnie stanowi, że celem analizy wyrównania (top-up) jest określenie skutków projektu inwestycyjnego dla konkurencji poprzez badanie zmian zdolności produkcyjnej danej grupy. W tym celu Komisja konsekwentnie porównała całkowitą zdolność produkcyjną rozważanego producenta motoryzacyjnego na terenie Europy przed rozpoczęciem realizacji projektu i po jej zakończeniu. Zgodnie z dostarczonymi dokumentami zdolność produkcyjna PSA znacznie się zwiększy po uruchomieniu nowych obiektów w miejscowości Kolin (200 000 samochodów rocznie dla PSA) i w Trnavie (300 000 sztuk), a jednocześnie nie przewiduje się ograniczenia zdolności produkcyjnej w innych europejskich zakładach. W związku z powyższym wynikający z analizy kosztów i korzyści wskaźnik handicapu regionalnego zostanie ostatecznie obniżony o 2 % (duży wpływ na konkurencję dla projektu inwestycyjnego w regionie podlegającym postanowieniom art. 87 ust. 3 lit. c), do poziomu 10,44 %.

VI.   WNIOSKI

(52)

Intensywność pomocowa projektu (9,81 % ekwiwalentu dotacji brutto) jest niższa niż wskaźnik niekorzyści określony w drodze analizy kosztów i korzyści/wyrównania (top-up) (10,44 %) oraz nie przekracza pułapu pomocy regionalnej (10 % ekwiwalentu dotacji netto). W związku z powyższym pomoc regionalna, którą Zjednoczone Królestwo zamierza przyznać PCA UK, spełnia kryteria uznania jej za zgodną z regułami wspólnego rynku na mocy art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Pomoc państwa, której Zjednoczone Królestwo zamierza udzielić Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. w Ryton, o wartości nominalnej 19,100 mln GBP ekwiwalentu dotacji brutto i wartości zaktualizowanej 14,411 mln GBP ekwiwalentu dotacji brutto (rok odniesienia 2002, stopa dyskontowa 6,01 %) dla kwalifikujących się inwestycji o wartości nominalnej 187,760 mln GBP (wartości zaktualizowanej 146,837 mln GBP) jest zgodna z regułami wspólnego rynku w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 września 2004 r.

W imieniu Komisji

Mario MONTI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. C 147 z 24.6.2003, str. 2.

(2)  Patrz: przypis 1.

(3)  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2001 r. o niezgłaszaniu sprzeciwu w sprawie N 731/00 (Dz.U. C 211 z 28.7.2001, str. 48).

(4)  Patrz: przypis 1.

(5)  Dz.U. C 279 z 15.9.1997, str. 1. Zasady ramowe dla przemysłu motoryzacyjnego przestały obowiązywać z dniem 31 grudnia 2002 r., lecz wciąż mają zastosowanie do pomocy państwa, o której powiadomiono Komisję przed tą datą. Patrz: komunikat Komisji do Państw Członkowskich (Dz.U. C 258 z 9.9.2000, str. 6).

(6)  

Formula

(7)  Pierwotny handicap kosztu netto przedstawiony przez Zjednoczone Królestwo (18,772 mln GBP) – koszty gruntu w Trnavie (0,512 mln GBP) (patrz: motyw 44 powyżej) = 18,260 mln GBP.

(8)  

Formula


14.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/62


DECYZJA KOMISJI

z dnia 31 marca 2005 r.

zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Chorwacji do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 985)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/302/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 95/408/WE z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy, tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży (1), w szczególności jej art. 2 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 97/467/WE z dnia 7 lipca 1997 r. ustalająca tymczasowe wykazy zakładów z państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz mięsa króliczego oraz mięsa dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka (2) ustala tymczasowe wykazy zakładów z państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz mięsa dzikich zwierząt utrzymywanych przez człowieka, mięsa króliczego i mięsa ptaków bezgrzebieniowych.

(2)

Chorwacja przedstawiła nazwę zakładu produkującego mięso ptaków bezgrzebieniowych, w odniesieniu do którego odpowiedzialne władze zaświadczają, że zakład ten stosuje się do przepisów wspólnotowych.

(3)

Należy zatem ująć ten zakład w wykazie ustalonym w decyzji 97/467/WE.

(4)

Ze względu na to, że w tym zakładzie nie przeprowadzono jeszcze kontroli na miejscu, przywóz z omawianego zakładu nie będzie się kwalifikował do zmniejszonej kontroli bezpośredniej zgodnie z dyrektywą Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (3).

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 97/467/WE.

(6)

Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik II do decyzji 97/467/WE zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 21 kwietnia 2005 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 marca 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 243 z 11.10.1995, str. 17. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33. Sprostowanie w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12).

(2)  Dz.U. L 199 z 26.7.1997, str. 57. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/591/WE (Dz.U. L 263 z 10.8.2004, str. 21).

(3)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II dodaje się następujący tekst:

„País: Croacia/Země: Chorvatsko/Land: Kroatien/Land: Kroatien/Riik: Horvaatia/Χώρα: Κροατία/Country: Croatia/Pays: Croatie/Paese: Croazia/Valsts: Horvātija/Šalis: Kroatija/Ország: Horvátorszag/Pajjiż: Il-Kroazja/Land: Kroatie/Państwo: Chorwacja/País: Croácia/Krajina: Chorvátsko/Država: Hrvaška/Maa: Kroatia/Land: Kroatien

1

2

3

4

5

6

1962

Klaonica nojeva Ltd.

Virje

Koprivničko križevačka županija

CP, SH”