ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 86

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
5 kwietnia 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 529/2005 z dnia 4 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 530/2005 z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 5 kwietnia 2005 r.

3

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2005 r. ustanawiająca formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 854)  ( 1 )

6

 

*

Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2005 r. zmieniająca załącznik XII dodatek B Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach rybnym, mięsnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 967)  ( 1 )

13

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

5.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 529/2005

z dnia 4 kwietnia 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 4 kwietnia 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

111,1

204

50,4

212

126,1

624

166,8

999

113,6

0707 00 05

052

147,8

066

73,3

068

95,9

096

39,9

204

52,2

220

155,5

999

94,1

0709 10 00

220

141,9

999

141,9

0709 90 70

052

127,1

204

43,7

999

85,4

0805 10 20

052

50,4

204

53,0

212

51,9

220

51,1

400

60,3

512

118,1

624

59,8

999

63,5

0805 50 10

052

53,5

400

72,9

624

66,5

999

64,3

0808 10 80

388

78,7

400

115,2

404

120,2

508

64,7

512

74,0

524

73,3

528

76,8

720

78,5

999

85,2

0808 20 50

388

70,3

508

129,9

512

60,2

528

68,1

720

39,7

999

73,6


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


5.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 530/2005

z dnia 4 kwietnia 2005 r.

zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 5 kwietnia 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2) odnośnie do należności przywozowych w sektorze zbóż, w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należności przywozowe w sektorze zbóż zostały ustalone przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 513/2005 (3).

(2)

Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1249/96 przewiduje, że jeśli w okresie ich stosowania wyliczona średnia należności przywozowych różni się o 5 EUR/t od należności ustalonej, dokonuje się odpowiedniego wyrównania. Wyżej wymieniona różnica nastąpiła. Konieczne jest więc dostosowanie należności przywozowych ustalonych w rozporządzeniu (WE) nr 513/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 513/2005 zastępuje się załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 270 z 29.9.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).

(3)  Dz.U. L 83 z 1.4.2005, str. 35.


ZAŁĄCZNIK I

Opłaty przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 5 kwietnia 2005 r.

Kod CN

Nazwa towarów

Opłaty przywozowe (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

Pszenica durum wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

3,48

1001 90 91

Pszenica zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

Pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

Żyto

24,75

1005 10 90

Kukurydza siewna, inna niż hybrydy

51,56

1005 90 00

Kukurydza, inna niż do siewu (2)

51,56

1007 00 90

Ziarno Sorgo, inne niż hybrydy do siewu

24,75


(1)  W przypadku towarów przybywających do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski (art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96) importer może skorzystać z obniżki opłaty o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym, lub

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki użyte do obliczenia opłat celnych

okres od 31.3.2005–1.4.2005

1)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Notowania giełdowe

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% protein przy 12 % wilgotności)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

średnia jakość (1)

niska jakość (2)

US barley 2

Notowanie (EUR/t)

114,76 (3)

65,17

154,77

144,77

124,77

90,27

Premia za Zatokę (EUR/t)

43,85

11,53

 

 

Premia za Wielkie Jeziora (EUR/t)

 

 

2)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

Fracht/koszt: Zatoka Meksykańska–Rotterdam: 33,06 EUR/t; Wielkie Jeziora–Rotterdam: 46,29 EUR/t.

3)

Subwencje, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

5.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/6


DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 marca 2005 r.

ustanawiająca formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 854)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/270/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (1), szczególnie jej art. 12 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Formaty ustanowione w decyzji Komisji 97/138/WE (2) dotyczące jednolitego przedstawiania danych statystycznych w ramach dyrektywy 94/62/WE należy zmienić i uprościć w celu uwzględnienia doświadczenia związanego z ich stosowaniem.

(2)

Formaty te powinny odzwierciedlać cele zawarte w dyrektywie 94/62/WE, zmienionej dyrektywą 2004/12/WE.

(3)

Aby zagwarantować porównywalność danych pomiędzy Państwami Członkowskimi, należy określić szczegółowe zasady dotyczące danych zawartych w formatach oraz zezwolić Państwom Członkowskim na dobrowolne uwzględnianie innych danych.

(4)

Ze względu na liczbę zmian, które trzeba w takiej sytuacji wprowadzić do decyzji 97/138/WE, należy tę decyzję zastąpić dla zachowania przejrzystości.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na podstawie art. 21 dyrektywy 94/62/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejsza decyzja ustanawia formaty dla systemu baz danych dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych, przewidziane w art. 12 dyrektywy 94/62/WE.

Artykuł 2

1.   Oprócz odpowiednich definicji zawartych w art. 3 dyrektywy 94/62/WE, stosuje się następujące definicje:

a)

„opakowanie kompozytowe” oznacza opakowanie wykonane z różnych materiałów, których nie można ręcznie oddzielić i z których żaden nie przekracza danej zawartości procentowej w masie;

b)

„wytworzone odpady opakowaniowe” oznaczają ilość opakowań, które stają się odpadami w znaczeniu art. 1 dyrektywy Rady 75/442/EWG (3) na terytorium danego Państwa Członkowskiego, po ich wykorzystaniu do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania i prezentacji towarów;

c)

„odzyskane odpady opakowaniowe” oznaczają ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych w Państwie Członkowskim, które są odzyskane, niezależnie od tego, czy odpady opakowaniowe odzyskane są w danym Państwie Członkowskim, w innym Państwie Członkowskim czy też poza terytorium Wspólnoty;

d)

„odpady opakowaniowe odzyskane lub spalone w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii” oznaczają ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych w Państwie Członkowskim, które są odzyskane lub spalone w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii, niezależnie od tego, czy odpady opakowaniowe są odzyskane lub spalone w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii w danym Państwie Członkowskim, w innym Państwie Członkowskim czy też poza terytorium Wspólnoty;

e)

„odpady opakowaniowe poddane recyklingowi” oznaczają ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych w Państwie Członkowskim, które poddaje się recyklingowi niezależnie od tego, czy odpady opakowaniowe poddane są recyklingowi w danym Państwie Członkowskim, w innym Państwie Członkowskim czy też poza terytorium Wspólnoty;

f)

„współczynnik odzysku lub spalania odpadów w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii” do celów art. 6 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE oznacza całkowitą ilość odpadów opakowaniowych odzyskanych lub spalonych w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii podzieloną przez całkowitą ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych;

g)

„współczynnik recyklingu” do celów art. 6 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE oznacza całkowitą ilość poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych podzieloną przez całkowitą ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych.

2.   Wytworzone odpady opakowaniowe, o których mowa w ust. 1 lit. b), nie obejmują jakichkolwiek pozostałości po produkcji opakowań lub materiałów opakowaniowych ani po żadnym innym procesie produkcyjnym.

Do celów niniejszej decyzji można przyjąć, że ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych w Państwie Członkowskim równa się ilości opakowań wprowadzonych na rynek w tym samym roku w danym Państwie Członkowskim.

Artykuł 3

1.   Dane dotyczące całkowitej ilości opakowań obejmują wszystkie opakowania, zgodnie z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE.

W szczególności w odniesieniu do materiałów występujących w mniejszych ilościach oraz tych, które nie są wymienione w niniejszej decyzji, można dokonać ocen szacunkowych. Ocen tych dokonuje się na podstawie najlepszych dostępnych informacji i opisuje się je zgodnie z art. 7.

2.   Opakowanie wielokrotnego użytku uważa się za wprowadzone na rynek wówczas, gdy udostępnione jest po raz pierwszy wraz z towarami, które mają w nim być przechowywane, chronione, przewożone, dostarczane i prezentowane.

Opakowania wielokrotnego użytku nie uważa się za odpad opakowaniowy, gdy zwraca się je do ponownego użytku. Opakowania wielokrotnego użytku nie uważa się za wprowadzone na rynek jako opakowanie, gdy zostało ono ponownie użyte wraz z towarem i zostało ponownie udostępnione.

Opakowanie wielokrotnego użytku wyrzucone pod koniec okresu użytkowania uznaje się za odpad opakowaniowy.

Do celów niniejszej decyzji można przyjąć, że ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych w danym Państwie Członkowskim z opakowań wielokrotnego użytku równa się ilości opakowań wielokrotnego użytku wprowadzonych na rynek w tym samym roku w tym Państwie Członkowskim.

3.   Dane dla opakowań kompozytowych podaje się według materiału dominującego wagowo.

Ponadto dobrowolnie można podać odrębne dane dotyczące odzysku i recyklingu materiałów kompozytowych.

4.   Waga odzyskanych lub poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych równa się ilości odpadów opakowaniowych wprowadzonych do skutecznego procesu odzysku lub recyklingu. Jeśli bez znaczących strat odpady te są przygotowywane w zakładzie sortującym do skutecznych procesów odzysku lub recyklingu, dopuszczalne jest założenie, że waga odpadów wysłanych z zakładu sortującego równa jest wadze odzyskanych lub poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych.

Artykuł 4

1.   Odpady opakowaniowe wywiezione poza teren Wspólnoty liczy się jako odzyskane lub poddane recyklingowi tylko wówczas, gdy można udowodnić, że odzysk i/lub recykling odbyły się zgodnie z warunkami zasadniczo odpowiadającymi tym, które określa przedmiotowe prawodawstwo wspólnotowe.

2.   Transgraniczny przepływ odpadów opakowaniowych musi być zgodny z rozporządzeniem Rady (WE) nr 259/93 (4), rozporządzeniem Rady (WE) nr 1420/1999 (5) i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1547/1999 (6).

3.   Odpadów opakowaniowych wytworzonych w innych Państwach Członkowskich lub poza terytorium Wspólnoty, przekazanych Państwu Członkowskiemu do odzysku lub recyklingu, nie uznaje się za odzyskane lub poddane recyklingowi w Państwie Członkowskim, do którego je wysłano.

Artykuł 5

1.   Wagę odzyskanych lub poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych mierzy się, wykorzystując współczynnik naturalnej wilgotności odpadów opakowaniowych w porównaniu z wilgotnością opakowań równoważnych wprowadzonych na rynek.

Korekty do uzyskanych danych dotyczących wagi odzyskanych lub poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych wprowadza się, gdy stopień wilgotności tych odpadów opakowaniowych regularnie i znacząco różni się od stopnia wilgotności opakowań wprowadzonych na rynek i jeśli istnieje ryzyko, że współczynniki odzysku lub recyklingu opakowań zostaną znacząco przeszacowane lub niedoszacowane z tego powodu.

Korekt takich dokonuje się tylko w wyjątkowych przypadkach spowodowanych szczególnymi warunkami klimatycznymi lub innymi okolicznościami.

Znaczące korekty odnotowuje się w opisach odnoszących się do zbiorów danych, zgodnie z art. 7 akapit czwarty.

2.   Waga odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych, na tyle, na ile jest to praktyczne, nie obejmuje materiałów nieopakowaniowych zebranych wraz z odpadami opakowaniowymi.

Korekt danych dotyczących wagi odzyskanych lub poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych dokonuje się wówczas, gdy ilość materiałów nieopakowaniowych wśród odpadów przekazanych do procesu skutecznego odzysku lub recyklingu powoduje ryzyko, że współczynnik odzysku lub recyklingu opakowań zostanie znacząco przeszacowany lub niedoszacowany.

Nie dokonuje się korekt w odniesieniu do niewielkich ilości materiałów nieopakowaniowych i zanieczyszczeń regularnie występujących w odpadach opakowaniowych.

Znaczące korekty odnotowuje się w opisach odnoszących się do zbiorów danych, zgodnie z art. 7 akapit czwarty.

Artykuł 6

W art. 3, 4 i 5 przepisy dotyczące odzysku stosuje się z odpowiednimi zmianami do odpadów opakowaniowych spalanych w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii.

Artykuł 7

Państwa Członkowskie co roku uzupełniają tabele zamieszczone w Załączniku i przekazują je Komisji w formie elektronicznej.

Tabele te obejmują każdy cały rok kalendarzowy i są przekazywane Komisji w terminie 18 miesięcy od końca danego roku, bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (7).

Komisja udostępnia te dane na ogólnie dostępnej stronie internetowej.

Wraz z wypełnionymi tabelami Państwa Członkowskie przekazują stosowny opis sposobu, w jaki dane zostały zebrane. Opis ten wyjaśnia również zastosowane metody szacowania.

Artykuł 8

Państwa Członkowskie mogą dobrowolnie dostarczyć dalsze dane dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, na ile są one dostępne. Dane te mogą obejmować:

a)

dane dotyczące produkcji, wywozu i przywozu pustych opakowań;

b)

dane dotyczące opakowań wielokrotnego użytku;

c)

konkretne podelementy opakowań, takich jak opakowania kompozytowe;

d)

poziom stężenia metali ciężkich zawartych w opakowaniach w rozumieniu art. 11 dyrektywy 94/62/WE oraz obecność trujących i innych niebezpiecznych substancji i materiałów w rozumieniu pkt. 1 tiret trzecie załącznika II do tej dyrektywy;

e)

odpady opakowaniowe uznane za niebezpieczne ze względu na zanieczyszczenie spowodowane przez zawarte w nich produkty w rozumieniu dyrektywy Rady 91/689/EWG (8) oraz decyzji Komisji 2000/532/WE (9).

Artykuł 9

Państwa Członkowskie dostarczają dane stosując formaty określone w Załączniku, począwszy od danych za rok 2003.

Artykuł 10

Decyzja 97/138/WE traci moc.

Artykuł 11

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 marca 2005 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/12/WE (Dz.U. L 47 z 18.2.2004, str. 26).

(2)  Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 22.

(3)  Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39.

(4)  Dz.U. L 30 z 6.2.1993, str. 1.

(5)  Dz.U. L 166 z 1.7.1999, str. 6.

(6)  Dz.U. L 185 z 17.7.1999, str. 1.

(7)  Dz.U. L 332 z 9.12.2002, str. 1.

(8)  Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 20.

(9)  Dz.U. L 226 z 6.9.2000, str. 3.


ZAŁĄCZNIK

TABELA 1

Ilości odpadów opakowaniowych wytworzonych w Państwie Członkowskim i odzyskanych lub spalonych w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii na terenie Państwa Członkowskiego lub poza nim

(w tonach)

Materiał

Rodzaj wytworzonych odpadów opakowaniowych

Odzyskane lub spalone w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii w wyniku:

recyklingu materiału

innych form recyklingu

recyklingu całkowitego

odzysku energii

innych form odzysku

spalania w piecach do spalania odpadów z odzyskaniem energii

całkowitego odzysku i spalania w piecach do spalania odpadów z odzyskaniem energii

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Szkło

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzywa sztuczne

 

 

 

 

 

 

 

 

Papier/tektura

 

 

 

 

 

 

 

 

Metale

Aluminium

 

 

 

 

 

 

 

 

Stal

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

Drewno

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

Pola białe: dostarczenie danych jest obowiązkowe. Można wykorzystać oceny szacunkowe, jednak powinny one być dokonane w oparciu o dane empiryczne i wyjaśnione w opisie metodologii.

2)

Pola jasnoszare: dostarczenie danych jest obowiązkowe, jednak dopuszczalne są oceny ogólne. Oceny te należy wyjaśnić w opisie metodologii.

3)

Pola ciemnoszare: dostarczenie danych jest dobrowolne.

4)

Do celów niniejszej decyzji dane dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych obejmują materiały, które po recyklingu ponownie stają się tworzywami sztucznymi.

5)

Kolumna (c) obejmuje wszystkie formy recyklingu, w tym recykling organiczny, lecz z wyłączeniem recyklingu materiałów.

6)

Kolumna (d) musi być sumą kolumn (b) i (c).

7)

Kolumna (f) obejmuje wszystkie formy odzysku z wyłączeniem recyklingu i odzysku energii.

8)

Kolumna (h) musi być sumą kolumn (d), (e), (f) i (g).

9)

Kolumna (h)/kolumna (a): współczynnik odzysku lub spalania w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii do celów art. 6 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE.

10)

Kolumna (d)/kolumna (a): współczynnik recyklingu do celów art. 6 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE.

11)

Danych dotyczących drewna nie należy wykorzystywać w celu oceny docelowego minimum 15 % wagowo dla każdego materiału opakowaniowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 94/62/WE, zmienionej dyrektywą 2004/12/WE.


TABELA 2

Ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do innych Państw Członkowskich lub wywiezionych poza teren Wspólnoty do odzysku lub spalenia w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii

( w tonach)

Materiał

Odpady opakowaniowe przekazane do innych Państw Członkowskich lub wywiezione poza teren Wspólnoty w celu:

recyklingu materiału

innych form recyklingu

odzysku energii

innych form odzysku

spalania w piecach do spalania odpadów z odzyskaniem energii

Szkło

 

 

 

 

 

Tworzywa sztuczne

 

 

 

 

 

Papier i tektura

 

 

 

 

 

Metale

Aluminium

 

 

 

 

 

Stal

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

Drewno

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

1)

Dane w tej tabeli odnoszą się wyłącznie do ilości, które należy uwzględnić zgodnie z obowiązkiem nałożonym dyrektywą 94/62/WE. Stanowią one podzbiór danych dostarczonych już w tabeli 1. Powyższa tabela służy wyłącznie do celów informacyjnych.

2)

Pola jasnoszare: dostarczenie danych jest obowiązkowe, jednak dopuszczalne są oceny ogólne. Oceny te należy wyjaśnić w opisie metodologii.

3)

Pola ciemnoszare: dostarczenie danych jest dobrowolne.

4)

Do celów niniejszej decyzji dane dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych obejmują materiały, które po recyklingu ponownie stają się tworzywami sztucznymi.


TABELA 3

Ilości odpadów opakowaniowych wytworzonych w innych Państwach Członkowskich lub przywiezionych spoza terenu Wspólnoty i przekazanych Państwu Członkowskiemu do odzysku lub spalenia w spalarniach odpadów z odzyskaniem energii

(w tonach)

Materiał

Odpady opakowaniowe wytworzone w innych Państwach Członkowskich lub przywiezione spoza Wspólnoty i przekazane Państwu Członkowskiemu w celu:

recyklingu materiału

innych form recyklingu

odzysku energii

innych form odzysku

spalania w piecach do spalania odpadów z odzyskaniem energii

Szkło

 

 

 

 

 

Tworzywa sztuczne

 

 

 

 

 

Papier i tektura

 

 

 

 

 

Metale

Aluminium

 

 

 

 

 

Stal

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

Drewno

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

1)

Dane zawarte w tej tabeli dostarcza się wyłącznie w celach informacyjnych. Nie są one zawarte ani w tabeli 1, ani nie można ich traktować jako realizacji celów przez dane Państwo Członkowskie.

2)

Pola ciemnoszare: dostarczenie danych jest dobrowolne.

3)

Do celów niniejszej decyzji dane dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych obejmują materiały, które po recyklingu ponownie stają się tworzywami sztucznymi.


5.4.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/13


DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 marca 2005 r.

zmieniająca załącznik XII dodatek B Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach rybnym, mięsnym i mleczarskim w Polsce

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 967)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/271/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (1), w szczególności jego załącznik XII rozdział 6 sekcja B podsekcja I pkt 1 lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Polsce przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w załączniku XII dodatek B Aktu Przystąpienia z 2003 r.

(2)

Załącznik XII dodatek B Aktu Przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/458/WE (2), 2004/471/WE (3) i 2004/474/WE (4).

(3)

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwych władz w Polsce niektóre zakłady w sektorach rybnym, mięsnym i mleczarskim zakończyły proces modernizacji i są obecnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym. Ponadto niektóre zakłady w sektorze mleczarskim, którym wolno przetwarzać mleko zarówno spełniające, jak i niespełniające norm UE, przetwarzają wyłącznie mleko spełniające normy UE. Te zakłady powinny zatem zostać usunięte z listy zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym.

(4)

W sektorach rybnym, mięsnym i mleczarskim niektóre zakłady zaprzestały działalności. Te zakłady powinny również zostać usunięte z listy zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XII dodatek B Aktu Przystąpienia z 2003 r.

(6)

Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zakłady wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z załącznika XII dodatek B Aktu Przystąpienia z 2003 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 marca 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33.

(2)  Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 53. Sprostowanie w Dz.U. L 202 z 7.6.2004, str. 39.

(3)  Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 56. Sprostowanie w Dz.U. L 212 z 12.6.2004, str. 31.

(4)  Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 73. Sprostowanie w Dz.U. L 212 z 12.6.2004, str. 44.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz zakładów, które skreśla się z załącznika XII dodatek B Aktu Przystąpienia z 2003 r.

ZAKŁADY MIĘSNE

Wykaz pierwotny

Numer

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

3

02190319

PEKPOL – Wytwórnia Wędlin i Konserw Sp. z o.o.

36

08040306

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Sława” Sp. z o.o

46

10060105

ZPM „GROT” Ubojnia Trzody

47

10060315

ZPM „GROT” S.J.

73

12180303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego J. Wolas, M. Kastelik, Sp. z o.o.

79

12190202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Wieliczce Sp. z o.o.

110

16010201

„Wojbórz” Sp. z o.o.

118

18030301

Wytwórnia Salami IGLOOMEAT – Sokołów Sp. z o.o.

119

18030309

Przetwórnia Mięsa PPM „Taurus”

120

18050304

Zakład Masarski „Trio” Spółka jawna

125

18110307

Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o.o.

128

18630307

Zakład Produkcji Masarskiej „Społem” PSS

130

20040201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zagłoba” Sp. J.

132

20080101

Rzeźnia Braci Szypcio Sp. Jawna

136

20140204

Zakłady Mięsne „NETTER”

137

20610202

Zakład Mięsny „LUX” SC JTR. Kazimierowicz

152

24020320

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Spółka Jawna F. Czernin, U. Skrokol

177

24160301

Zakład „JAF” II Z.P. Mięsnego Sp. j.

180

24170202

Zakład Rzeźniczo-Przetwórczy Jerzy Wolas

198

30030102

PPHU „Jaślikowscy” SC

199

30030106

„JUTAR” SC, Łagiewniki Kościelne 3

207

30080213

Zakłady Mięsne w Kępnie S.A.

229

30220302

„Matro” Masarnia T.R.M.A. Pietruszka Sp. j.

237

30270307

Zakład Mięsny „SMOLIŃSKI” Zbigniew Smoliński

250

32050302

ZPM „Elda” SC Dankiewicz & Dankiewicz

255

32110301

„Byk” spółka jawna Jacek Malinowski & Dariusz Osiniak

257

32150101

Przedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej „Przybkowo” Sp. z o.o.

259

32180302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dodatków Masarskich SC B. Niedźwiedzki, H. Niedźwiedzka

260

32630301

Masarnia „Społem” PSS Sp. z o.o.


Wykaz uzupełniający

Numer

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

1

02010202

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AD. POL, Sp. j.

4

04140307

Przedsiębiorstwo Rolno-Drobiarskie „Sawdrob” w Gródku Z. P. M. Ubojnia Drobiu w Osiu

5

04090203

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe, Spółka z o.o. w Rzadkwinie

7

04090105

P.P.M. Marwoj, Sp. j., Mielcarek Przybylski

8

04040202

Zakład Mięsny Ritter, Kazimierz Ritter

18

10030205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego KAWIKS Sp. j. Karol Chachulski, Wincenty Chachulski

22

10120213

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bak. Pol Jan Bakalarz

23

10120215

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Gaik” – Andrzej Gaik

24

10140204

Janina Stanisław Zalewscy P.P.H.U. Zakład Mięsny Borowina

29

10190205

Zakład Mięsno-Wędliniarski POL.MAT, Sp. z o.o.

33

12070316

Zakład Produkcji Mięsno-Wędliniarskiej, Marek Florczak

34

12100101

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Józef Chochorowski

39

12100108

Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych Jan Kołbon

41

12110111

FIRMA KOJS, Mirosław Kojs

42

12110201

„BIELA” Skup Ubój Zwierząt, Sprzedaż Hurtowa Mięsa, Handel Wyrobami Mięsnymi, Transport Ciężarowy, Stanisław Biela

54

14310352

Centrum Mięsne Eurosmak Sp. z o.o.

55

14340314

SOBSMAK Sp. z o.o.

57

16610101

„Ubojnia” A.J.K. Matejka Sp. j.

61

18040205

Masarnia Radymno, ul. Szopena 5, 37-550 Radymno FPH Sp. j.

64

18150201

ZPM H.A. Paśko Sp. j.

68

20110104

Rolsad Sp. z o.o.

78

24700302

Rzeźnictwo. Wędliniarstwo C. P. Poliwczak Zakład Pracy Chronionej

83

26040202

Zakład Rolny i Przetwórstwa Mięsnego „JANPOL” Jan i Grażyna Słomka, Sp. j.

85

26043804

Handel Mięsem – Ubój i Rozbiór Mięsa, H. Brela

89

28030204

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Józef Malinowski

96

30090302

Wyrób Wędlin i Wyrobów Wędliniarskich, Kazimierz Kołodziejczak

109

24050302

Zakład Masarski H. Suchanek 44-120 Pyskowice, ul. Zaolszany 38 a

110

24704201

Firma Mięsno-Wędliniarska „AJPI”, Filia nr 1, 2, 3, 41-400 Mysłowice, ul. Oświęcimska 54

111

24163801

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych G. Pałucha, M. Skipirzepa 42-480 Poręba, ul. Armii Krajowej 6

112

24170308

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Łoboda, 34-322 Gilowice 1040

120

04143806

Zakład Masarski Marek Rokita ul. Wyzwolenia 6, 86-181 Serock

121

04140305

CHMARZYŃSKI – Przemysł Mięsny i Handel Sp. z o.o. ul. Rynek 14, 86-150 Osie

122

04140207

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo BKB Sp. z o.o., Cieleszyn, 86-120 Pruszcz

123

10010202

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Dominik Marczak, 97-400 Bełchatów, Dobrzelów 4

125

12160207

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „ROL-PEK” Leszek Roleski ul. Słoneczna 22, Zblitowska Góra, 33-113 Zgłobice

127

14110203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Getmor” Tadeusz Mroczkowski Chrzanowo 28, 06-225 Rzewnie

129

14240101

Ubój Trzody Chlewnej i Bydła Zbigniew Zaręba, Skórznice 32, 06-120 Winnica

130

18170201

ZM „Beef-San” SA w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Orzeszkowej

146

24690306

P.P.H. „ROJBER”, Tomasz Rojek Sp. J., 40-479 Katowice, ul. Pszczyńska 10

150

24080201

RSP „PRZEŁOM” – Masarnia 43-196 Mikołów – Bujaków, ul. Ks. Górka 144

155

24080307

Z.P.M. „KODRIN” Henryk Serafin, 43-176 Gostyń, ul. Tyska 56 a

162

30050212

Waldi ZPM Sp. j. Rzeźnia Ptaszkowo, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Ptaszkowo 1A

163

30050304

ZPM Szajek, 62-066 Garnowo, ul. Poznańska 50b

164

30260103

Przedsiębiorstwo Prywatne WOJ.-MAR Rzeźnia w Manieczkach, 63-112 Brodnica, Manieczki, ul. Borecka 5

166

30020207

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski 64-980 Trzcianka, Osiedle Domańskiego 39

177

24063903

„Matyja” Jolanta Matyja Ubojnia Drobiu, Bór

189

24010401

Ubojnia Drobiu Kazimierz Daniliszyn, 42-580 Wojkowice ul. Gierymskiego 2

194

30290401

PPHU Indrol Sp. j. Rostarzewo, Wolsztyńska 68

MIĘSO BIAŁE

Wykaz pierwotny

Numer

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

1

02090601

Animex Południe w Dębicy, Oddział w Prochowicach

2

02190518

Rolpek-2 Sp. z o.o. Zakład Produkcji Chronionej

9

10060502

Ubojnia Drobiu Jerzy Piórkowski

10

10160501

TZD „Roldrob” S.A. 97-200 Tomaszów Maz.

12

10010401

Przedsiębiorstwo Drobiarskie M & R Sp. J.

21

14620501

Płockie Zakłady Drobiarskie „SADROB” S.A.

26

14250605

„ALBO” Sp. z o.o.

37

24640402

Skup i Ubój Drobiu Adam Korbela

43

30050502

Ubojnia Drobiu – Leszek i Jerzy Smolarek


Wykaz uzupełniający

Numer

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

180

30180601

Drop S.A. w Ostrowiu Wlkp.

192

30293903

Ubojnia Drobiu Florian Merda

MIĘSO CZERWONE, NISKA WYDAJNOŚĆ

Wykaz pierwotny

Numer

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

6

 

Zakład Piekarniczo-Cukierniczo-Garmażeryjny „Dul” Sp. z o.o., Rzędzianowice 92, 39-300 Mielec


MIĘSO MIESZANE, NISKA WYDAJNOŚĆ

Wykaz pierwotny

Numer

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

1

 

Z.P.G. Zakład Przetwórstwa Garmażeryjnego „Bono”; ul. Beskidzka 22, 30-622 Kraków


CHŁODNIE

Wykaz pierwotny

Numer

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

1

02641101

NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o

3

06631102

„AGRAM” Chłodnia S.A.

RYBY

Wykaz pierwotny

Numer

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

10

18041801

„Rekin” Sp. z o.o.

19

24021801

PHP „Krybekx”

37

32081821

ZPR „Baltic-Fish”

38

32081822

PAS „Alta”

40

32091804

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POLRYB w Maszkowie


Wykaz uzupełniający

Numer

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

1

02251801

Firma Produkcyjno-Handlowa „HELENA”

2

06621801

P.P.H. „AMIKA” Zakład Przetwórstwa Rybnego

6

26611801

PPH „HORN”, Sp. z o.o.

8

32161803

Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR” Sp. Jawna, E. i M. Dziobak

9

32161807

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HEST”

MLEKO

Wykaz pierwotny

Numer

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

7

02221601

OSM Wołów

49

16041602

„Kaniak” Sp. z o.o.

70

24101601

OSM Pszczyna

73

24161601

OSM w Pilicy


DECYZJA

Wykaz uzupełniający

Numer

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

2

06071601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska; 23-200 Kraśnik

4

06081602

Spółdzielnia Mleczarska „Michowianka”; Michów

7

12051604

Spółdzielnia Mleczarska w Łużnej

9

12631604

„MLEKTAR” S.A.

13

14151602

OSM Ostrołęka

14

16091601

„JAL” Zakład Produkcyjno-Usługowy Sp. j.

15

24091601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Myszkowie

30

30631601

OSM Rawicz Zakład Produkcyjno-Handlowy w Lesznie

32

32151603

Mleczarnia, Irena Kostyła 78-445 Łubowo, ul. Strzelecka 5


MLEKO SPEŁNIAJĄCE I NIESPEŁNIAJĄCE NORM UE

Numer

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

5

A04121601

SM „ROTR”

6

B104021603

„AGROCOMEX” Sp. z o.o.

13

A30091601

OSM Koło

24

B120111602

SM „SOMLEK”

32

A20631602

PPHU „Lactopol” Sp. z o.o. w Suwałkach

35

B114161601

Mazowiecka SM „OSTROWIA”

42

B114101601

ZM „Laktopol A”

45

B110631602

OSM Skierniewice

55

B112621601

OSM Nowy Sącz

56

A06181602

ZM Łaszczów