ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 63

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
10 marca 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 390/2005 z dnia 7 marca 2005 r. kończące częściową rewizję tymczasową środków antydumpingowych mających zastosowanie w przywozie folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej, między innymi, z Indii

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2005 z dnia 9 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2005 z dnia 8 marca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

6

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2005 z dnia 9 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitych przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003

17

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2005 z dnia 9 marca 2005 r. przewidujące nowy przydział uprawnień importowych z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1206/2004 otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny, przeznaczonej do przetworzenia

20

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada
Komisja

 

*

2005/192/WE, Euratom:Decyzja Rady i Komisji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

21

 

 

Komisja

 

*

2005/193/WE:Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/475/WE przyjmującą środek przejściowy na rzecz niektórych zakładów w sektorze mięsa i mleka w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 518)  ( 1 )

23

 

*

2005/194/WE:Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zmieniająca po raz czwarty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 521)  ( 1 )

25

 

*

2005/195/WE:Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2005 r. dotycząca częściowej niezgodności normy EN 71-1:1998 Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie Rady 88/378/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 542)  ( 1 )

27

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

 

Urząd Nadzoru EFTA

 

*

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 371/04/COL z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz 49. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wykreślenie rozdziału 26 Wytycznych w sprawie pomocy państwa odnośnie do wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych

29

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

10.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 390/2005

z dnia 7 marca 2005 r.

kończące częściową rewizję tymczasową środków antydumpingowych mających zastosowanie w przywozie folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej, między innymi, z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji, po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze co następuje:

A.   PROCEDURA

1.   Wcześniejsze dochodzenia oraz istniejące środki

(1)

W następstwie dochodzenia wszczętego w maju 2000 r. („pierwotne dochodzenie”) Rada nałożyła w sierpniu 2001 r., zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001 (2), ostateczne cła antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej, między innymi, z Indii. Cła nałożone na przywóz folii PET pochodzącej z Indii wahają się od 0 % do 62,6 %.

(2)

Cło antydumpingowe obowiązujące w odniesieniu do przywozu od Jindal Poly Films Limited, poprzednio jako Jindal Polyester Limited (zawiadomienie o zmianie nazwy opublikowane w dniu 2 grudnia 2004 r. (3), wynosi 0 %. Przywóz folii PET od spółki podlega również cłu wyrównawczemu w wysokości 7 %, nałożonemu w 1999 r. rozporządzeniem Rady (WE) nr 2597/1999 (4).

2.   Wniosek o przeprowadzenie rewizji

(3)

Wniosek o przeprowadzenie częściowej rewizji tymczasowej ograniczonej do dumpingu w odniesieniu do Jindal Poly Films Limited wpłynął od następujących producentów wspólnotowych: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH oraz Nuroll SpA („wnioskodawcy”). Wnioskodawcy reprezentują znaczną część wspólnotowej produkcji folii PET. Toray Plastics Europe wyraziła swoje poparcie dla wniosku, chociaż nie była formalnym wnioskodawcą.

(4)

Wnioskodawcy twierdzili, że margines dumpingu stosowanego przez Jindal Poly Films Limited uległ zmianie i był wyższy niż ustalono w ramach pierwotnego dochodzenia, które doprowadziło do nałożenia obowiązujących środków.

3.   Dochodzenie

(5)

Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że wniosek zawierał wystarczające dowody prima facie, Komisja ogłosiła w dniu 19 lutego 2004 r. wszczęcie częściowej rewizji tymczasowej zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Ogłoszenie to odbyło się w drodze zawiadomienia o wszczęciu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (5).

(6)

Zakres rewizji ograniczono do zbadania dumpingu w odniesieniu do Jindal Poly Films Limited. Dochodzeniem objęto okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.

(7)

Komisja oficjalnie powiadomiła Jindal Poly Films Limited, przedstawicieli kraju wywozu oraz producentów wspólnotowych o wszczęciu rewizji. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu.

(8)

W celu otrzymania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja przesłała kwestionariusz Jindal Poly Films Limited, będącej zainteresowanym producentem eksportującym. Jindal Poly Films Limited podjęła współpracę poprzez udzielenie odpowiedzi na ten kwestionariusz. Komisja przeprowadziła wizytę weryfikacyjną w lokalu spółki w New Delhi w celu sprawdzenia informacji podanych w kwestionariuszu.

B.   PRODUKT ROZPATRYWANY I PRODUKT PODOBNY

1.   Produkt rozpatrywany

(9)

Produktem rozpatrywanym jest, jak określono w pierwotnym dochodzeniu, folia z politereftalanu etylenu (PET), pochodząca z Indii, zwykle zgłaszana w ramach kodów CN ex 3920 62 19 i ex 3920 62 90.

2.   Produkt podobny

(10)

Podobnie jak w pierwotnym dochodzeniu, uznano, że folia PET produkowana i sprzedawana na krajowym rynku indyjskim, folia PET wywożona z Indii do Wspólnoty oraz folia PET produkowana i sprzedawana przez przemysł wspólnotowy na rynku Wspólnoty mają takie same właściwości i zastosowania fizyczne i techniczne. Są więc one uważane za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

C.   DUMPING

1.   Wartość normalna

(11)

W celu określenia wartości normalnej sprawdzono najpierw, czy całkowita sprzedaż krajowa producenta eksportującego była reprezentatywna w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, tj. czy stanowiła co najmniej 5 % całkowitego wolumenu sprzedaży rozpatrywanego produktu wywożonego do Wspólnoty.

(12)

Zbadano następnie, czy całkowita sprzedaż krajowa każdego typu produktu stanowiła co najmniej 5 % całkowitego wolumenu sprzedaży tego samego typu produktu wywożonego do Wspólnoty.

(13)

W odniesieniu do tych typów produktów, których sprzedaż krajowa stanowiła co najmniej 5 % wolumenu sprzedaży tego samego typu produktu wywożonego do Wspólnoty, zbadano następnie, czy dokonano wystarczającej sprzedaży w zwykłym obrocie handlowym zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. W odniesieniu do każdego typu produktu, którego wielkość sprzedaży krajowej po cenach wyższych od kosztów produkcji stanowiła co najmniej 80 % sprzedaży, wartość normalna ustalana była w oparciu o średnią ważoną cenę sprzedaży faktycznie płaconą za całą sprzedaż krajową. W odniesieniu do tych typów produktów, których wielkość transakcji przynoszących zysk była mniejsza od 80 %, jednak nie mniejsza niż 10 % sprzedaży, wartość normalna ustalana była na podstawie średniej ważonej ceny sprzedaży faktycznie płaconej jedynie w ramach przynoszących zysk transakcji krajowych.

(14)

W odniesieniu do typów produktów, w których ceny krajowe producenta eksportującego nie mogły zostać wykorzystane dla ustalenia wartości normalnej ze względu na niewystarczającą reprezentatywność lub brak sprzedaży w zwykłym obrocie handlowym, wartość normalna została obliczona na podstawie kosztów produkcji poniesionych przez danego producenta eksportującego, powiększonych o uzasadnione koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne („koszty SOiA”) oraz kwotę zysku zgodnie z art. 2 ust. 3 i 6 rozporządzenia podstawowego.

(15)

Koszty SOiA zostały oparte na kosztach poniesionych przez producenta eksportującego przy sprzedaży omawianego produktu na rynku krajowym, które uznano za reprezentatywne. Marża zysku została obliczona na podstawie średniej ważonej marży zysku spółki uzyskanej w ramach sprzedaży na rynku krajowym tych typów produktu, które zostały sprzedane w wystarczających ilościach w zwykłym obrocie handlowym.

2.   Cena eksportowa

(16)

Producent eksportujący zgłosił sprzedaż (jedna przesyłka) skierowaną do spółki powiązanej we Wspólnocie. Ze względu na nieznaczną ilość produktu objętą tą przesyłką sprzedaż ta została pominięta.

(17)

Pozostała sprzedaż eksportowa rozpatrywanego produktu do Wspólnoty, w okresie objętym dochodzeniem, skierowana była do niezależnych klientów. Z tego względu cenę eksportową ustalono zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego na podstawie faktycznie zapłaconej lub należnej ceny eksportowej.

3.   Porównanie

(18)

Porównania wartości normalnej i ceny eksportowej dokonano na bazie ceny ex-works. W celu zapewnienia rzetelnego porównania pomiędzy wartością normalną a ceną eksportową dokonano należnego uwzględnienia, w formie dostosowania, różnic wpływających na porównywalność ceny zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Odpowiednio, dokonano dostosowania uwzględniającego różnice w zakresie upustów, rabatów, transportu, ubezpieczenia, przygotowania, ładowania i kosztów dodatkowych, pakowania, kosztów kredytu i prowizji tam, gdzie było to właściwe i zostało poparte należycie udokumentowanymi dowodami.

a)   Opłaty przywozowe

(19)

Jindal Poly Films Limited wnioskowała o skorygowanie wartości normalnej w oparciu o uwzględnienie cła przywozowego nie pobranego w ramach systemu wstępnych pozwoleń (ALS) na przywozy surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów przeznaczonych na wywóz. ALS umożliwia przywóz surowców wolny od opłat celnych, pod warunkiem że przedsiębiorstwo dokona wywozu odpowiadającej ilości i wartości gotowego produktu, określonej zgodnie z oficjalnie ustanowionymi normami dotyczącymi środków produkcyjnych i produktów. Przywozy w ramach ALS mogą być wykorzystane do produkcji towarów przeznaczonych na wywóz albo do uzupełnienia krajowych środków produkcyjnych wykorzystywanych do produkcji takich towarów. Spółka twierdziła, że wykorzystywała wywozy rozpatrywanego produktu do WE w celu spełnienia wymogów dotyczących przywozu surowców w ramach ALS.

(20)

Nie wyciągnięto żadnych wniosków w kwestii zasadności przyznania dostosowania, biorąc pod uwagę, że dostosowanie takie nie miałoby wpływu na końcowy wynik postępowania rewizyjnego.

b)   Inne dostosowania

(21)

Producent eksportujący wnioskował, dla ograniczonej ilości wywozów, o dostosowanie ceny eksportowej zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. k) rozporządzenia podstawowego w oparciu o korzyści uzyskane w związku z wywozem w ramach systemu paszportowego uprawnienia celnego („DEPB”) po dokonaniu wywozu. W ramach tego systemu punkty uzyskane przy wywozie rozpatrywanego produktu mogą być wykorzystane w celu pokrycia należnych opłat celnych z tytułu przywozu jakiegokolwiek towaru lub zostać odsprzedane innym przedsiębiorstwom. Ponadto nie jest wymagane, aby przywożone towary były wykorzystywane wyłącznie do produkcji wywożonych produktów. Producent nie wykazał, że korzyści uzyskiwane w ramach systemu DEPB po dokonaniu wywozu miały wpływ na porównywalność cen, a w szczególności, że klienci stale płacą inne ceny na rynku krajowym wskutek korzyści płynących z tego systemu. W związku z powyższym wniosek ten został odrzucony.

4.   Margines dumpingu

(22)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego, margines dumpingu został ustalony na podstawie porównania pomiędzy średnią ważoną wartością normalną a średnią ważoną cen eksportowych.

(23)

Porównanie to wykazało, że margines dumpingu wynosi 0 %.

D.   WNIOSKI

(24)

Na podstawie powyższych faktów i ustaleń oraz dostępnych informacji wyciągnięto wniosek, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, że niniejsze dochodzenie rewizyjne powinno zostać zakończone, a nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001 cło antydumpingowe w wysokości 0 % na przywóz folii PET produkowanej i wywożonej do Wspólnoty Europejskiej przez spółkę Jindal Poly Films Limited powinno zostać utrzymane.

(25)

Wszystkie zainteresowane strony zostały poinformowane o zasadniczych faktach i ustaleniach, na podstawie których podjęto decyzję o utrzymaniu obowiązującego cła antydumpingowego i otrzymały możliwość przedstawienia swoich uwag.

(26)

Wnioskodawcy argumentowali, że obliczenia dotyczące dumpingu należało przeprowadzić na podstawie porównania pomiędzy średnią ważoną wartością normalną a cenami poszczególnych transakcji wywozowych, ponieważ utrzymywali oni, że miał miejsce ukierunkowany dumping w odniesieniu do określonej kategorii nabywców. Ich zdaniem, jeżeli określony typ folii sprzedawany był wyłącznie klientom w ramach określonego segmentu przeznaczenia końcowego, świadczy to o stosowaniu dumpingu ukierunkowanego na konkretną grupę nabywców. Uznali oni również, że ich podejście byłoby uzasadnione ze względu na wzrost zdolności produkcyjnej Indii, który według nich dotyczył głównie jednego konkretnego typu folii. W tym względzie należy przede wszystkim zauważyć, że omawiany typ folii był sprzedawany nie tylko klientom nabywającym jedynie ten typ folii, ale również tym klientom, którzy nabywali także inne typy folii. Porównanie cen dla tych samych typów folii sprzedawanych różnym klientom nie wykazało zróżnicowania cenowego w zależności od klienta. W przypadku braku takiego zróżnicowania występowanie domniemanego dumpingu stosowanego w odniesieniu do konkretnego modelu jest nieistotne dla celów ustalenia metodologii obliczania dumpingu, zgodnie z przepisami art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego. Ponadto należy również zauważyć, że zmiany zachodzące w zakresie zdolności produkcyjnej nie są istotnym czynnikiem przy określaniu metodologii używanej przy ustalaniu marginesu dumpingu. Ponieważ nie wykryto przypadków stosowania dumpingu ukierunkowanego na konkretnych nabywców, region lub czas, wniosek został oddalony, a porównanie pomiędzy średnią ważoną wartością normalną a średnią ważoną cen eksportowych nadal uznano za odpowiednią metodologię obliczeniową,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Częściowa rewizja tymczasowa środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej, między innymi, z Indii, zwykle zgłaszanej w ramach kodów CN ex 3920 62 19 i ex 3920 62 90, w zakresie, w jakim dotyczy ona indyjskiego producenta eksportującego Jindal Poly Films Limited, zostaje niniejszym zakończona.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 marca 2005 r.

W imieniu Rady

J. KRECKÉ

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(2)  Dz.U. L 227 z 23.8.2001, str. 1.

(3)  Dz.U. C 297 z 2.12.2004, str. 2.

(4)  Dz.U. L 316 z 10.12.1999, str. 1.

(5)  Dz.U. C 43 z 19.2.2004, str. 14.


10.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 391/2005

z dnia 9 marca 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 marca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 marca 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 9 marca 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

113,4

204

92,3

212

143,7

624

150,9

999

125,1

0707 00 05

052

152,2

068

159,6

096

128,5

204

87,3

999

131,9

0709 10 00

220

21,9

999

21,9

0709 90 70

052

170,1

204

142,3

999

156,2

0805 10 20

052

47,9

204

48,4

212

56,2

220

49,6

421

39,1

624

60,0

999

50,2

0805 50 10

052

47,0

220

70,4

624

51,0

999

56,1

0808 10 80

388

84,6

400

128,6

404

77,0

508

66,9

512

67,1

528

71,7

720

61,5

999

79,6

0808 20 50

052

186,2

388

66,6

400

93,4

512

53,1

528

52,1

999

90,3


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


10.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 392/2005

z dnia 8 marca 2005 r.

ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92, a w szczególności jego art. 173, ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 173 do 177 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 przewidują, że Komisja okresowo ustala wartości jednostkowe dla produktów wskazanych w klasyfikacji w załączniku 26 do tego rozporządzenia.

(2)

Stosowanie zasad i kryteriów określonych w wyżej wymienionych artykułach do elementów przekazanych Komisji zgodnie z art. 173 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 prowadzi do ustanowienia wartości jednostkowych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w stosunku do produktów, o których mowa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wartości jednostkowe określone w art. 173 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawia się zgodnie z tabelą zawartą w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2005 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 (Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 17).

(2)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Pozycja

Wyszczególnienie

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg

Gatunki, Odmiany, Kod CN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Ziemniaki młode

0701 90 50

38,16

22,23

1 131,88

284,02

597,00

9 250,37

131,74

26,57

16,44

149,90

9 145,44

1 445,48

345,52

26,24

 

 

 

 

1.30

Cebula (inna niż do sadzenia)

0703 10 19

7,28

4,24

215,96

54,19

113,91

1 764,96

25,14

5,07

3,14

28,60

1 744,94

275,80

65,92

5,01

 

 

 

 

1.40

Czosnek

0703 20 00

123,38

71,90

3 660,21

918,45

1 930,55

29 913,44

426,02

85,93

53,17

484,74

29 574,13

4 674,31

1 117,31

84,84

 

 

 

 

1.50

Pory

ex 0703 90 00

62,54

36,44

1 855,27

465,54

978,55

15 162,37

215,94

43,55

26,95

245,70

14 990,38

2 369,29

566,34

43,00

 

 

 

 

1.60

Kalafior

0704 10 00

1.80

Kapusta biała i czerwona

0704 90 10

120,88

70,44

3 585,89

899,80

1 891,35

29 306,00

417,37

84,18

52,09

474,90

28 973,58

4 579,40

1 094,62

83,12

 

 

 

 

1.90

Brokuly lub kalarepa (Brassica oleracea. var. italica)

ex 0704 90 90

1.100

Kapusta pekińska

ex 0704 90 90

95,81

55,83

2 842,20

713,19

1 499,10

23 228,18

330,81

66,72

41,28

376,41

22 964,70

3 629,67

867,61

65,88

 

 

 

 

1.110

Salata glowiasta

0705 11 00

1.130

Marchew

ex 0706 10 00

37,82

22,04

1 121,93

281,52

591,75

9 169,08

130,58

26,34

16,30

148,58

9 065,08

1 432,77

342,48

26,01

 

 

 

 

1.140

Rzodkiewka

ex 0706 90 90

67,05

39,07

1 989,08

499,12

1 049,13

16 255,97

231,52

46,69

28,89

263,43

16 071,57

2 540,18

607,18

46,10

 

 

 

 

1.160

Groch (Pisum sativum)

0708 10 00

306,48

178,59

9 091,84

2 281,40

4 795,43

74 303,91

1 058,23

213,44

132,06

1 204,08

73 461,08

11 610,83

2 775,36

210,74

 

 

 

 

1.170

Fasola

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

214,99

125,27

6 377,54

1 600,31

3 363,79

52 121,01

742,30

149,72

92,64

844,61

51 529,80

8 144,50

1 946,80

147,82

 

 

 

 

1.170.2

Fasola (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,45

12 291,99

3 084,41

6 483,33

100 457,44

1 430,70

288,56

178,55

1 627,90

99 317,95

15 697,61

3 752,24

284,91

 

 

 

 

1.180

Bób

ex 0708 90 00

1.190

Karczochy

0709 10 00

1.200

Szparagi

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zielone

ex 0709 20 00

242,47

141,29

7 192,95

1 804,92

3 793,87

58 785,03

837,21

168,86

104,48

952,60

58 118,23

9 185,83

2 195,71

166,72

 

 

 

 

1.200.2

pozostałe

ex 0709 20 00

514,48

299,79

15 262,01

3 829,68

8 049,84

124 730,24

1 776,39

358,28

221,69

2 021,23

123 315,42

19 490,51

4 658,86

353,76

 

 

 

 

1.210

Oberzyny (baklazany)

0709 30 00

177,04

103,16

5 251,89

1 317,85

2 770,07

42 921,58

611,28

123,29

76,29

695,54

42 434,72

6 706,98

1 603,19

121,73

 

 

 

 

1.220

Seler naciowy (Apium graveolens L., var. dulce)

ex 0709 40 00

95,51

55,65

2 833,17

710,92

1 494,34

23 154,38

329,76

66,51

41,15

375,21

22 891,74

3 618,13

864,85

65,67

 

 

 

 

1.230

Pieprznik jadalny

0709 59 10

926,44

539,84

27 482,84

6 896,23

14 495,64

224 606,11

3 198,81

645,17

399,20

3 639,70

222 058,40

35 097,25

8 389,38

637,02

 

 

 

 

1.240

Papryka słodka

0709 60 10

167,06

97,35

4 955,81

1 243,55

2 613,91

40 501,81

576,82

116,34

71,99

656,33

40 042,40

6 328,87

1 512,80

114,87

 

 

 

 

1.250

Koper

0709 90 50

1.270

Słodkie ziemniaki, całe, świeże (przeznaczone do spożycia przez ludzi)

0714 20 10

114,53

66,74

3 397,63

852,56

1 792,06

27 767,48

395,46

79,76

49,35

449,97

27 452,51

4 338,98

1 037,16

78,75

 

 

 

 

2.10

Kasztany (Castanea spp.), świeze

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, świeży

ex 0804 30 00

101,48

59,13

3 010,26

755,36

1 587,74

24 601,62

350,37

70,67

43,73

398,67

24 322,57

3 844,28

918,91

69,77

 

 

 

 

2.40

Awokado, świeże

ex 0804 40 00

152,09

88,62

4 511,66

1 132,10

2 379,64

36 871,95

525,13

105,91

65,53

597,50

36 453,71

5 761,66

1 377,22

104,57

 

 

 

 

2.50

Guawa, mango, świeże

ex 0804 50

2.60

Słodkie pomarańcze, świeże:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Krwiste i półkrwiste

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Nawele, Naweliny, Nawelaty, Salustiany, Vernasy, Valencjany, Maltańskie, Szamutiasy, Ovalisy, Trovita i Hamliny

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

Pozostałe

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarynki (łącznie z tangerinami i satsumas), świeże, klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementynki

ex 0805 20 10

93,93

54,73

2 786,39

699,18

1 469,66

22 772,03

324,32

65,41

40,47

369,02

22 513,72

3 558,39

850,57

64,59

 

 

 

 

2.70.2

Monrealesy i satsumas

ex 0805 20 30

92,53

53,92

2 744,90

688,77

1 447,78

22 432,97

319,49

64,44

39,87

363,52

22 178,52

3 505,41

837,91

63,62

 

 

 

 

2.70.3

Mandarynki i wilkingi

ex 0805 20 50

64,05

37,32

1 900,01

476,77

1 002,15

15 528,02

221,15

44,60

27,60

251,63

15 351,88

2 426,43

579,99

44,04

 

 

 

 

2.70.4

Tangeryny i pozostałe

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

48,71

28,39

1 445,07

362,61

762,19

11 810,00

168,20

33,92

20,99

191,38

11 676,04

1 845,45

441,12

33,50

 

 

 

 

2.85

Limy (Citrus aurantifolia), świeże

0805 50 90

50,54

29,45

1 499,36

376,23

790,83

12 253,64

174,51

35,20

21,78

198,57

12 114,65

1 914,77

457,69

34,75

 

 

 

 

2.90

Grejpfruty, świeże

 

 

 

 

 

 

2.90.1

białe

ex 0805 40 00

71,34

41,57

2 116,21

531,02

1 116,18

17 294,94

246,31

49,68

30,74

280,26

17 098,77

2 702,53

645,99

49,05

 

 

 

 

2.90.2

różowe

ex 0805 40 00

85,03

49,55

2 522,40

632,94

1 330,42

20 614,55

293,59

59,21

36,64

334,06

20 380,72

3 221,26

769,98

58,47

 

 

 

 

2.100

Winogrona stołowe

0806 10 10

155,08

90,37

4 600,47

1 154,39

2 426,48

37 597,74

535,46

108,00

66,82

609,27

37 171,27

5 875,07

1 404,33

106,63

 

 

 

 

2.110

Arbuzy

0807 11 00

39,08

22,77

1 159,31

290,90

611,47

9 474,56

134,94

27,22

16,84

153,53

9 367,09

1 480,51

353,89

26,87

 

 

 

 

2.120

Melony (inne niż arbuzy)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, cuper, honey dew (w tym cantalene), onteniente, piel de sapo (w tym verde liso), rochet, tendral, futuro

ex 0807 19 00

65,22

38,01

1 934,84

485,51

1 020,52

15 812,66

225,20

45,42

28,10

256,24

15 633,30

2 470,91

590,63

44,85

 

 

 

 

2.120.2

Pozostałe

ex 0807 19 00

87,03

50,71

2 581,84

647,86

1 361,77

21 100,33

300,51

60,61

37,50

341,93

20 860,99

3 297,17

788,13

59,84

 

 

 

 

2.140

Gruszki

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Gruszki — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pears — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Pozostałe

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Morele

0809 10 00

562,13

327,55

16 675,56

4 184,38

8 795,41

136 282,58

1 940,92

391,47

242,22

2 208,44

134 736,72

21 295,70

5 090,36

386,52

 

 

 

 

2.160

Wiśnie i czereśnie

0809 20 95

0809 20 05

610,83

355,93

18 120,27

4 546,90

9 557,41

148 089,63

2 109,07

425,38

263,21

2 399,77

146 409,84

23 140,68

5 531,37

420,01

 

 

 

 

2.170

Brzoskwinie

0809 30 90

104,41

60,84

3 097,47

777,24

1 633,74

25 314,35

360,52

72,71

44,99

410,21

25 027,21

3 955,65

945,53

71,80

 

 

 

 

2.180

Nektaryny

ex 0809 30 10

125,90

73,36

3 734,70

937,14

1 969,84

30 522,15

434,69

87,67

54,25

494,61

30 175,94

4 769,43

1 140,05

86,57

 

 

 

 

2.190

Śliwki

0809 40 05

102,29

59,60

3 034,35

761,41

1 600,45

24 798,51

353,18

71,23

44,08

401,86

24 517,22

3 875,05

926,26

70,33

 

 

 

 

2.200

Truskawki i poziomki

0810 10 00

231,53

134,91

6 868,34

1 723,46

3 622,66

56 132,16

799,43

161,24

99,77

909,61

55 495,45

8 771,29

2 096,62

159,20

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

304,95

177,69

9 046,34

2 269,99

4 771,43

73 932,08

1 052,93

212,37

131,40

1 198,06

73 093,47

11 552,73

2 761,47

209,68

 

 

 

 

2.210

Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 081,63

630,27

32 086,55

8 051,44

16 923,83

262 230,38

3 734,65

753,25

466,07

4 249,40

259 255,89

40 976,47

9 794,70

743,73

 

 

 

 

2.220

Owoce kiwi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

64,65

37,67

1 917,84

481,24

1 011,55

15 673,75

223,22

45,02

27,86

253,99

15 495,96

2 449,20

585,44

44,45

 

 

 

 

2.230

Granaty

ex 0810 90 95

165,65

96,52

4 914,01

1 233,07

2 591,86

40 160,19

571,96

115,36

71,38

650,79

39 704,65

6 275,48

1 500,04

113,90

 

 

 

 

2.240

Khakis (w tym owoce sharon)

ex 0810 90 95

134,81

78,55

3 999,14

1 003,50

2 109,32

32 683,36

465,47

93,88

58,09

529,63

32 312,63

5 107,15

1 220,77

92,70

 

 

 

 

2.250

Liczi (śliwki chińskie)

ex 0810 90


10.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 393/2005

z dnia 9 marca 2005 r.

ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności zaś jego art. 33 ust. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z treścią art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999, różnica między cenami na rynku światowym i we Wspólnocie Europejskiej produktów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999, może być pokrywana przez refundację wywozową.

(2)

Warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych dla niektórych mięs wołowych i cielęcych oraz dla niektórych konserw w odniesieniu do niektórych miejsc przeznaczenia zostały określone w rozporządzeniach: (EWG) nr 32/82 (2), (EWG) nr 1964/82 (3), (EWG) nr 2388/84 (4), (EWG) nr 2973/79 (5) oraz (WE) nr 2051/96 (6).

(3)

Zastosowanie tych norm i kryteriów do przewidywanej sytuacji na rynku wołowiny i cielęciny prowadzi do ustalenia refundacji w poniższy sposób.

(4)

Dla uproszczenia, w odniesieniu do zwierząt żywych, należy zaprzestać przyznawania refundacji wywozowych dla kategorii będących przedmiotem handlu o niewielkim znaczeniu z krajami trzecimi. Ponadto, mając na względzie ogólną troskę o dobrostan zwierząt, należy ograniczać jak tylko można refundacje wywozowe dla żywych zwierząt przeznaczonych do uboju. W związku z tym, refundacje wywozowe dla tych zwierząt powinny być przyznawane jedynie w odniesieniu do tych krajów trzecich, które ze względu na kulturę i/lub religię tradycyjnie przywożą znaczną liczbę zwierząt przeznaczonych do uboju. W odniesieniu do żywych zwierząt przeznaczonych do reprodukcji, w celu uniknięcia jakichkolwiek nadużyć, refundacje wywozowe dla hodowlanego bydła czystej rasy powinno się ograniczyć do jałówek i krów w wieku 30 miesięcy lub poniżej.

(5)

W odniesieniu do niektórych miejsc przeznaczenia eksportu, należy przyznawać refundacje wywozowe dla niektórych mięs świeżych i chłodzonych, wymienionych w załączniku i oznaczonych kodem CN 0201, dla niektórych mięs mrożonych wymienionych w załączniku i oznaczonych kodem CN 0202, dla niektórych mięs i podrobów wymienionych w załączniku i oznaczonych kodem CN 0206 oraz dla niektórych innych wyrobów i konserw mięsnych i podrobowych, wymienionych w załączniku i oznaczonych kodem CN 1602 50 10.

(6)

Istnieją tradycyjne stosunki handlowe ze Szwajcarią w dziedzinie eksportu wołowiny bez kości, solonej i suszonej. Dla utrzymania tej wymiany handlowej, należy ustalać kwotę refundacji w taki sposób, by pokrywała różnicę midzy cenami na rynku szwajcarskim i cenami eksportowymi Państw Członkowskich.

(7)

W odniesieniu do niektórych innych produktów i konserw mięsnych i podrobowych wymienionych w załączniku i opatrzonych kodami CN od 1602 50 31 do 1602 50 80, udział Wspólnoty Europejskiej w handlu międzynarodowym może być utrzymany poprzez przyznawanie eksporterom refundacji w wysokości odpowiadającej refundacji stosowanej do tej pory.

(8)

W odniesieniu do innych produktów z sektora wołowiny i cielęciny, z uwagi na nikłe znaczenie udziału Wspólnoty w handlu światowym, ustalanie refundacji nie jest konieczne.

(9)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3846/87 (7) ustaliło nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych i wszystkie refundacje ustala się w oparciu o kody produktów na podstawie wspomnianej nomenklatury.

(10)

Należy dostosować wysokość refundacji dla wszystkich mięs mrożonych do kwot ustalonych dla mięs świeżych lub chłodzonych, z wyjątkiem mięs pochodzących od dorosłych osobników męskich.

(11)

W celu wzmocnienia kontroli produktów oznaczonych kodem CN 1602 50, należy przewidzieć przyznanie refundacji jedynie dla tych produktów, które zostały wytworzone w ramach systemu przewidzianego w art. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 565/80 z dnia 4 marca 1980 r. w sprawie zaliczek na poczet refundacji wywozowych dla produktów rolnych (8).

(12)

Refundacje powinno się przyznawać jedynie produktom dopuszczonym do swobodnego obrotu we Wspólnocie Europejskiej. W związku z tym, aby móc korzystać z refundacji, produkty muszą spełniać warunki oznakowania sanitarnego, przewidziane w dyrektywie Rady 64/433/EWG (9), dyrektywie Rady 94/65/WE (10) i dyrektywie Rady 77/99/EWG (11).

(13)

Warunki określone w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1964/82 nakazują zmniejszenie refundacji specjalnej, o ile ciężar przeznaczonego na eksport mięsa bez kości jest niższy od 95 % wagi całkowitej kawałków oddzielonych od kości, ale nie niższy niż 85 % tej wagi.

(14)

Negocjacje dotyczące przyjęcia dodatkowych koncesji, prowadzone w ramach Układu Europejskiego między Wspólnotą Europejską a krajami stowarzyszonymi z Europy Środkowej i Wschodniej, mają szczególnie na celu liberalizację handlu produktami podlegającymi wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny. W tym kontekście zdecydowano między innymi o zniesieniu refundacji wywozowej dla produktów, których miejscem przeznaczenia jest Rumunia. Należy zatem wykluczyć wymieniony kraj z listy miejsc przeznaczenia objętych refundacją i przewidzieć, że zniesienie refundacji wywozowych do tego kraju nie może prowadzić do tworzenia zróżnicowanej refundacji w przypadku eksportowania do innych krajów.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Lista produktów, na których eksport przyznawane są refundacje, o których mowa w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999, wysokości tych refundacji i miejsca przeznaczenia zostały określone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2.   Produkty muszą spełniać odpowiednie warunki oznakowania sanitarnego, przewidziane przez:

załącznik I rozdział XI dyrektywy 64/433/EWG,

załącznik I rozdział VI dyrektywy 94/65/WE,

załącznik B rozdział VI dyrektywy 77/99/EWG.

Artykuł 2

W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 akapit trzeci, rozporządzenia (EWG) nr 1964/82, obniża się stawkę refundacji dla produktów oznaczonych kodem 0201 30 00 9100 o 14,00 EUR/100 kg.

Artykuł 3

Nieustalenie refundacji wywozowej dla Rumunii nie jest uważane za różnicowanie refundacji.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 marca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 4 z 8.1.1982, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 744/2000 (Dz.U. L 89 z 11.4.2000, str. 3).

(3)  Dz.U. L 212 z 21.7.1982, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2772/2000 (Dz.U. L 321 z 19.12.2000, str. 35).

(4)  Dz.U. L 221 z 18.8.1984, str. 28. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3661/92 (Dz.U. L 370 z 19.12.1992, str. 16).

(5)  Dz.U. L 336 z 29.12.1979, str. 44. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3434/87 (Dz.U. L 327 z 18.11.1987, str. 7).

(6)  Dz.U. L 274 z 26.10.1996, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2333/96 (Dz.U. L 317 z 6.12.1996, str. 13).

(7)  Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2199/2004 (Dz.U. L 380 z 24.12.2004, str. 1).

(8)  Dz.U. L 62 z 7.3.1980, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 444/2003 (Dz.U. L 67 z 12.3.2003, str. 3).

(9)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 2012/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(10)  Dz.U. L 368 z 31.12.1994, str. 10. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(11)  Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 85. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z 9 marca 2005 r. określającego refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg żywej wagi

53,00

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg żywej wagi

53,00

0102 90 71 9000

B11

EUR/100 kg żywej wagi

41,00

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg wagi netto

71,50

B03

EUR/100 kg wagi netto

43,00

039

EUR/100 kg wagi netto

23,50

0201 10 00 9120

B02

EUR/100 kg wagi netto

33,50

B03

EUR/100 kg wagi netto

10,00

039

EUR/100 kg wagi netto

11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg wagi netto

97,00

B03

EUR/100 kg wagi netto

56,50

039

EUR/100 kg wagi netto

33,50

0201 10 00 9140

B02

EUR/100 kg wagi netto

46,00

B03

EUR/100 kg wagi netto

14,00

039

EUR/100 kg wagi netto

16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg wagi netto

97,00

B03

EUR/100 kg wagi netto

56,50

039

EUR/100 kg wagi netto

33,50

0201 20 20 9120

B02

EUR/100 kg wagi netto

46,00

B03

EUR/100 kg wagi netto

14,00

039

EUR/100 kg wagi netto

16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg wagi netto

71,50

B03

EUR/100 kg wagi netto

43,00

039

EUR/100 kg wagi netto

23,50

0201 20 30 9120

B02

EUR/100 kg wagi netto

33,50

B03

EUR/100 kg wagi netto

10,00

039

EUR/100 kg wagi netto

11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg wagi netto

123,00

B03

EUR/100 kg wagi netto

71,50

039

EUR/100 kg wagi netto

41,00

0201 20 50 9120

B02

EUR/100 kg wagi netto

58,50

B03

EUR/100 kg wagi netto

17,50

039

EUR/100 kg wagi netto

19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg wagi netto

71,50

B03

EUR/100 kg wagi netto

43,00

039

EUR/100 kg wagi netto

23,50

0201 20 50 9140

B02

EUR/100 kg wagi netto

33,50

B03

EUR/100 kg wagi netto

10,00

039

EUR/100 kg wagi netto

11,50

0201 20 90 9700

B02

EUR/100 kg wagi netto

33,50

B03

EUR/100 kg wagi netto

10,00

039

EUR/100 kg wagi netto

11,50

0201 30 00 9050

400 (3)

EUR/100 kg wagi netto

23,50

404 (4)

EUR/100 kg wagi netto

23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg wagi netto

46,00

B03

EUR/100 kg wagi netto

13,00

039

EUR/100 kg wagi netto

15,00

809, 822

EUR/100 kg wagi netto

37,00

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B08, B09

EUR/100 kg wagi netto

172,00

B03

EUR/100 kg wagi netto

102,00

039

EUR/100 kg wagi netto

60,00

809, 822

EUR/100 kg wagi netto

152,50

220

EUR/100 kg wagi netto

205,00

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B08

EUR/100 kg wagi netto

94,50

B09

EUR/100 kg wagi netto

88,00

B03

EUR/100 kg wagi netto

56,50

039

EUR/100 kg wagi netto

33,00

809, 822

EUR/100 kg wagi netto

83,50

220

EUR/100 kg wagi netto

123,00

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg wagi netto

33,50

B03

EUR/100 kg wagi netto

10,00

039

EUR/100 kg wagi netto

11,50

0202 10 00 9900

B02

EUR/100 kg wagi netto

46,00

B03

EUR/100 kg wagi netto

14,00

039

EUR/100 kg wagi netto

16,00

0202 20 10 9000

B02

EUR/100 kg wagi netto

46,00

B03

EUR/100 kg wagi netto

14,00

039

EUR/100 kg wagi netto

16,00

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg wagi netto

33,50

B03

EUR/100 kg wagi netto

10,00

039

EUR/100 kg wagi netto

11,50

0202 20 50 9100

B02

EUR/100 kg wagi netto

58,50

B03

EUR/100 kg wagi netto

17,50

039

EUR/100 kg wagi netto

19,50

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg wagi netto

33,50

B03

EUR/100 kg wagi netto

10,00

039

EUR/100 kg wagi netto

11,50

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg wagi netto

33,50

B03

EUR/100 kg wagi netto

10,00

039

EUR/100 kg wagi netto

11,50

0202 30 90 9100

400 (3)

EUR/100 kg wagi netto

23,50

404 (4)

EUR/100 kg wagi netto

23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg wagi netto

46,00

B03

EUR/100 kg wagi netto

13,00

039

EUR/100 kg wagi netto

15,00

809, 822

EUR/100 kg wagi netto

37,00

0206 10 95 9000

B02

EUR/100 kg wagi netto

46,00

B03

EUR/100 kg wagi netto

13,00

039

EUR/100 kg wagi netto

15,00

809, 822

EUR/100 kg wagi netto

37,00

0206 29 91 9000

B02

EUR/100 kg wagi netto

46,00

B03

EUR/100 kg wagi netto

13,00

039

EUR/100 kg wagi netto

15,00

809, 822

EUR/100 kg wagi netto

37,00

0210 20 90 9100

039

EUR/100 kg wagi netto

23,00

1602 50 10 9170 (8)

B02

EUR/100 kg wagi netto

22,50

B03

EUR/100 kg wagi netto

15,00

039

EUR/100 kg wagi netto

17,50

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg wagi netto

88,50

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg wagi netto

79,00

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg wagi netto

88,50

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg wagi netto

79,00

1602 50 39 9425 (5)

B00

EUR/100 kg wagi netto

30,00

1602 50 39 9525 (5)

B00

EUR/100 kg wagi netto

30,00

1602 50 80 9535 (8)

B00

EUR/100 kg wagi netto

17,50

Uwaga: Kody produktów, a także kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w zmienionym rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1).

Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia zostały określone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Pozostałe miejsca przeznaczenia określa się w sposób następujący:

B00

:

wszystkie miejsca przeznaczenia (kraje trzecie, inne terytoria, zaopatrywanie w żywność i inne miejsca przeznaczenia traktowane jak eksport poza Wspólnotę) z wyjątkiem Rumunii.

B02

:

B08, B09 i miejsce przeznaczenia 220.

B03

:

Ceuta, Melilla, Islandia, Norwegia, Wyspy Owcze, Andora, Gibraltar, Watykan, Bułgaria, Albania, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, gminy Livigno i Campione d’Italia, wyspa Helgoland, Grenlandia, zaopatrywanie w żywność i catering (przeznaczenie, o którym mowa w artykułach 36 i 45 oraz, jeżeli właściwe, w art. 44 zmienionego rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11)).

B08

:

Turcja, Ukraina, Białoruś, Mołdowa, Rosja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenia, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja, Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Liban, Syria, Irak, Iran, Izrael, Zachodni Brzeg Jordanu/Strefa Gazy, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Filipiny, Chiny, Korea Północna, Hongkong.

B09

:

Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Republika Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Kongo (Republika Demokratyczna), Ruanda, Burundi, Wyspa Świętej Heleny z przyległościami, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seszele z przyległościami, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Mauritius, Komory, Majotta, Zambia, Malawi, Republika Południowej Afryki, Lesotho.

B11

:

Liban i Egipt.


(1)  Dopuszczenie do tej podpozycji jest uzależnione od przedstawienia zaświadczenia znajdującego się w załączniku do zmienionego rozporządzenia (EWG) nr 32/82.

(2)  Przyznanie refundacji jest uzależnione od przestrzegania warunków przewidzianych w rozporządzeniu (EWG) nr 1964/82, zmienionym.

(3)  Zrealizowane zgodnie z warunkami rozporządzenia (EWG) nr 2973/79, zmienionego.

(4)  Zrealizowane zgodnie z warunkami rozporządzenia (WE) nr 2051/96, zmienionego.

(5)  Przyznanie refundacji jest uzależnione od przestrzegania warunków przewidzianych w rozporządzeniu (EWG) nr 2388/84, zmienionym.

(6)  Zawartość chudego mięsa wołowego z wyłączeniem tłuszczu jest określona według procedury badawczej, zamieszczonej w Załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2429/86 (Dz.U. L 210 z 1.8.1986, str. 39). Wyrażenie „średnia zawartość” odnosi się do ilości zawartej w próbce, tak jak to zostało określone w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2002 (Dz.U. L 117 z 4.5.2002, str. 6). Próbka jest pobierana z tej partii danego towaru, która przedstawia najwyższe ryzyko.

(7)  Na mocy art. 33 ust. 10 zmienionego rozporządzenia (WE) nr 1254/1999, nie przyznaje się żadnej refundacji wywozowej dla produktów importowanych z krajów trzecich i reeksportowanych do krajów trzecich.

(8)  Refundację przyznaje się wyłącznie dla produktów wytworzonych w ramach systemu przewidzianego w art. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 565/80, zmienionego.

Uwaga: Kody produktów, a także kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w zmienionym rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1).

Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia zostały określone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Pozostałe miejsca przeznaczenia określa się w sposób następujący:

B00

:

wszystkie miejsca przeznaczenia (kraje trzecie, inne terytoria, zaopatrywanie w żywność i inne miejsca przeznaczenia traktowane jak eksport poza Wspólnotę) z wyjątkiem Rumunii.

B02

:

B08, B09 i miejsce przeznaczenia 220.

B03

:

Ceuta, Melilla, Islandia, Norwegia, Wyspy Owcze, Andora, Gibraltar, Watykan, Bułgaria, Albania, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, gminy Livigno i Campione d’Italia, wyspa Helgoland, Grenlandia, zaopatrywanie w żywność i catering (przeznaczenie, o którym mowa w artykułach 36 i 45 oraz, jeżeli właściwe, w art. 44 zmienionego rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11)).

B08

:

Turcja, Ukraina, Białoruś, Mołdowa, Rosja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenia, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja, Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Liban, Syria, Irak, Iran, Izrael, Zachodni Brzeg Jordanu/Strefa Gazy, Jordania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Filipiny, Chiny, Korea Północna, Hongkong.

B09

:

Sudan, Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger, Czad, Republika Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Gwinea Równikowa, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Gabon, Kongo, Kongo (Republika Demokratyczna), Ruanda, Burundi, Wyspa Świętej Heleny z przyległościami, Angola, Etiopia, Erytrea, Dżibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seszele z przyległościami, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Mozambik, Mauritius, Komory, Majotta, Zambia, Malawi, Republika Południowej Afryki, Lesotho.

B11

:

Liban i Egipt.


10.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/17


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 394/2005

z dnia 8 marca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitych przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (1), a w szczególności jego art. 145 ust. c, d i q,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2004 (2) wprowadza przepisy wykonawcze dla systemu płatności jednolitych, który obowiązuje od roku 2005. Administracyjne i operacyjne wdrażanie systemu, które rozpoczęto na tej podstawie na poziomie krajowym, ukazało potrzebę wprowadzenia szczegółowych przepisów w odniesieniu do niektórych aspektów systemu oraz sprecyzowania i dostosowania w niektórych aspektach obowiązujących przepisów.

(2)

W szczególności właściwym jest określenie zakresu stosowania definicji terminu „uprawy wieloroczne” w powiązaniu z warunkami kwalifikującymi do uzyskania dopłat dla gruntów, które mają być przekształcone w odłogi i w powiązaniu z systemem pomocy dla upraw energetycznych, o którym mowa w art. 88 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(3)

Aby ze względów administracyjnych ograniczyć powstawanie częściowych praw do płatności do niezbędnego minimum, art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 795/2004 określa, że w przypadku przeniesienia wszystkie istniejące częściowe prawa do płatności muszą zostać wykorzystane, zanim istniejące prawo będzie mogło zostać podzielone. Należy uściślić, że przepis ten odnosi się do istniejących częściowych praw o tym samym charakterze, takich jak normalne prawa do płatności, płatności za grunty odłogowane, prawa połączone z zezwoleniem na podstawie art. 60 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(4)

Zgodnie z art. 7 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 795/2004 rolnicy, którzy wydzierżawili lub sprzedali hektary są wyłączeni z mechanizmu przewidzianego w tym artykule. Jeśli jednak sprzedaż i kupno, względnie dzierżawa jednakowej liczby hektarów nie naruszają celu tego mechanizmu, będzie miał on zastosowanie także w tych przypadkach.

(5)

Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 795/2004 przewiduje, że część kwoty referencyjnej powraca w szczególnych sytuacjach do rezerwy krajowej. Z przyczyn administracyjnych właściwym jest upoważnienie Państw Członkowskich do zastosowania takiej obniżki po przekroczeniu określonego pułapu.

(6)

Zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 795/2004 dzierżawa traktowana jest jako zakup ziemi w celu inwestycyjnym. Inwestycje w moce produkcyjne dokonane w formie dzierżawy powinny więc również zostać uwzględnione.

(7)

Artykuł 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 795/2004 ma na celu uwzględnienie przypadków rolników, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji na skutek zakupu ziemi, która była przedmiotem dzierżawy w trakcie okresu referencyjnego. Właściwym jest określenie zakresu stosowania tego przepisu poprzez zdefiniowanie warunków dzierżawy, które mają zostać uwzględnione.

(8)

Akapit drugi art. 46 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 stanowi, że za wyjątkiem działania siły wyższej albo okoliczności szczególnych, rolnik może przenieść swoje prawa do płatności bez posiadania ziemi dopiero kiedy wykorzystał, zgodnie z art. 44 tego rozporządzenia, co najmniej 80 % swoich praw do płatności w ciągu co najmniej jednego roku kalendarzowego albo jeśli dobrowolnie zrzekł się na rzecz rezerwy krajowej wszystkich swoich praw do płatności, których nie wykorzystał w pierwszym roku stosowania systemu płatności jednolitych. Właściwym jest określenie warunków stosowania tego przepisu.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 795/2004.

(10)

Od dnia 1 stycznia 2006 r. art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zmieniony rozporządzeniem Rady (WE) nr 864/2004 (3), upoważnia Państwa Członkowskie do zezwolenia na uprawy wtórne na hektarach uprawnionych do dopłat, w okresie najwyżej trzech miesięcy, zaczynającym się 15 sierpnia każdego roku. Biorąc pod uwagę, że do 31 grudnia 2004 r. praktyki takie były zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dopłat bezpośrednich, i że rolnicy mogą ponownie otrzymać takie zezwolenie w ramach nowego przepisu od 1 stycznia 2006 r., zaprzestanie tych praktyk na jeden rok doprowadziłoby do poważnych problemów gospodarczych u rolników przyzwyczajonych do nich oraz do powstania praktycznych i szczególnych problemów w zakresie uznawania ziemi za podlegającą dopłatom. W celu zapewnienia ciągłości środków oraz zapewnienia rolnikom w tych Państwach Członkowskich, które podejmą stosowną decyzję, możliwości podjęcia w odpowiednim momencie decyzji odnośnie zasiewu, konieczne jest i należycie uzasadnione umożliwienie stosowania takiej możliwości w 2005 roku w drodze odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(11)

Ponieważ system płatności jednolitych stosowany jest od 1 stycznia 2005 r., właściwym jest by niniejsze rozporządzenie obowiązywało z mocą wsteczną od tego dnia.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 795/2004 otrzymuje następujące brzmienie:

1)

w art. 2 pkt. c) i d) otrzymują brzmienie:

„c)

»uprawy trwałe« oznaczają uprawy nierotacyjne inne niż trwałe użytki zielone, zajmujące ziemię przez pięć lat lub dłużej oraz przynoszące powtarzające się plony, łącznie ze szkółkami, zgodnie z lit. G/5 załącznika I do decyzji Komisji nr 2000/115/WE (4), za wyjątkiem upraw wielorocznych i szkółek tychże.

Do celów art. 54 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i w przypadku obszarów będących przedmiotem wniosku pomocowego dla upraw energetycznych złożonego na podstawie art. 88 wymienionego rozporządzenia, zagajniki o krótkiej rotacji (kod CN ex 0602 90 41) Miscanthus sinensis (kod CN ex 0602 90 51) Phalaris arundicea (mozga trzcinowata) (kod CN ex 1214 90 90) traktowane są jako uprawy wieloroczne. Jednakże do celów art. 44 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 za podlegające dopłatom hektary uważa się:

obszary obsadzone tymi uprawami między dniem 30 kwietnia 2004 r. a dniem 10 marca 2005 r.,

obszary obsadzone tymi uprawami przed dniem 30 kwietnia 2004 r., a następnie wydzierżawione lub kupione między dniem 30 kwietnia 2004 r. a dniem 10 marca 2005 r. w celu stosowania systemu jednolitych płatności.

d)

„uprawy wieloroczne” oznaczają uprawy następujących produktów:

kod CN

 

0709 10 00

Karczochy

0709 20 00

Szparagi

0709 90 90

Rabarbar

0810 20

Maliny, jeżyny, morwy oraz skrzyżowanie maliny z jeżyną

0810 30

Czarne, białe lub czerwone porzeczki oraz agrest

0810 40

Żurawina, borówka czarna i inne owoce z rodzaju Vaccinium;”

2)

w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Ustępy 2 i 3 mają zastosowanie tylko wówczas, jeśli rolnik po zadeklarowaniu lub przeniesieniu istniejących praw do płatności lub częściowych praw do płatności o tym samym charakterze, nadal musi zadeklarować lub przenieść prawo do płatności lub częściowe prawo do płatności wraz z częścią hektara.”;

3)

w art. 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Do celów ust. 1, 2, 3 i 4, hektary przeniesione w drodze sprzedaży lub dzierżawy i niezastąpione jednakową liczbą hektarów, zostają włączone do liczby hektarów zadeklarowanych przez rolnika.”;

4)

w art. 10 dodaje się następujący ust. 6:

„6.   Państwa Członkowskie mogą ustalić pułap, powyżej którego ust. 1 znajduje zastosowanie.”;

5)

w art. 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Długoterminowe, zawarte na sześć lub więcej lat umowy dzierżawy, które zaczęły obowiązywać najpóźniej z dniem 15 maja 2004 r., traktowane są przy stosowaniu ust. 1 jako zakup ziemi lub inwestycja w moce wytwórcze.”;

6)

w art. 22 ust. 2 dodaje się następujący akapit:

„Do celów stosowania niniejszego ustępu, »ziemia będąca przedmiotem umowy dzierżawy« oznacza ziemię, która w momencie zakupu lub po nim była przedmiotem umowy dzierżawy, która to umowa nigdy nie została przedłużona, za wyjątkiem sytuacji, kiedy przedłużenie to było nałożone przez przepis prawny.”;

7)

w art. 25 dodaje się następujący akapit:

„4.   Dla stosowania akapitu drugiego art. 46 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, kwota wykorzystanych przez rolnika praw do płatności jest obliczana na podstawie liczby praw do płatności przyznanych mu w pierwszym roku obwiązywania systemu płatności jednolitych, z wyłączeniem praw do płatności sprzedanych łącznie z ziemią, i musi zostać wykorzystana w ciągu jednego roku kalendarzowego.”;

8)

artykuł 47 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 47

Przekroczenie pułapów

Jeśli suma kwot, które mają być wypłacone w ramach każdego systemu zgodnie z art. 66 do art. 71 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 przekracza pułap ustalony zgodnie z art. 64 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, należna kwota będzie poporcjonalnie zmniejszona w danym roku.”.

Artykuł 2

Na zasadzie odstępstwa od art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, Państwa Członkowskie mogą ustalić stosowanie w roku 2005 art. 51 lit. b) akapit 2 tego rozporządzenia, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 864/2004.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str.1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 118/2005 (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 15).

(2)  Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str.1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1974/2004 (Dz.U. L 345 z 20.11.2004, str. 85).

(3)  Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 48.

(4)  Dz.U. L 38 z 12.2.2000, str. 1.


10.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/20


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 395/2005

z dnia 9 marca 2005 r.

przewidujące nowy przydział uprawnień importowych z tytułu rozporządzenia (WE) nr 1206/2004 otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny, przeznaczonej do przetworzenia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny, przeznaczonej do przetworzenia (od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.) (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2004 przewiduje w okresie od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r. otwarcie kontyngentu taryfowego w wysokości 50 700 t mrożonej wołowiny, przeznaczonej do przetworzenia. Postanowienia art. 9 wymienionego rozporządzenia przewidują nowy przydział niewykorzystanych ilości, biorąc pod uwagę rzeczywiste wykorzystanie uprawnień importowych na produkty A i B pod koniec lutego 2005 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Ilości, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1206/2004, wynoszą ogółem 1 179,43 t.

2.   Podział, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1206/2004, dokonywany jest następująco:

930,57 t produktów A,

248,86 t produktów B.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 marca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 marca 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 230 z 30.6.2004, str. 42.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada Komisja

10.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/21


DECYZJA RADY I KOMISJI

z dnia 21 lutego 2005 r.

w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

(2005/192/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w związku z art. 300 ust. 2 zdanie pierwsze oraz z art. 300 ust. 3 akapity pierwszy i drugi,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 ust. 2,

uwzględniając Akt Przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając zgodę Rady zgodnie z art. 101 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

a także mając na uwadze co następuje:

(1)

Protokół do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej został podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich dnia 12 grudnia 2004 r., zgodnie z decyzją Rady 2004/896/WE (1).

(2)

W oczekiwaniu na wejście w życie Protokołu jest on tymczasowo stosowany od dnia 1 maja 2004 r.

(3)

Protokół powinien zostać zawarty.

PRZYJMUJĄ NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Protokół do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz ich Państw Członkowskich.

Tekst Protokołu (2) jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich notyfikacji przewidzianej w art. 15 Protokołu. Przewodniczący Komisji dokonuje równocześnie takiej notyfikacji w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 lutego 2005 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 388 z 29.12.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. L 388 z 29.12.2004, str. 6.


Komisja

10.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/23


DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 marca 2005 r.

zmieniająca decyzję 2004/475/WE przyjmującą środek przejściowy na rzecz niektórych zakładów w sektorze mięsa i mleka w Słowenii

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 518)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/193/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 42,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od momentu przyjęcia decyzji Komisji 2004/475/WE (1) zmieniła się sytuacja dotycząca zakładów czerpiących korzyści z okresu przejściowego w celu osiągnięcia pełnej zgodności z wymogami Wspólnoty.

(2)

Jeden zakład mięsny zaprzestał prowadzenia działalności dnia 31 grudnia 2004 r.

(3)

Jeden zakład mleczarski z wykazu zakładów w okresie przejściowym zaprzestanie prowadzenia działalności jako zakład o wysokiej zdolności produkcyjnej. Ograniczy on swoją produkcję w celu zgodności z zasadami określonymi przez prawodawstwo wspólnotowe dla zakładów z ograniczoną zdolnością produkcyjną. W związku z powyższym zakład ten powinien zostać wykreślony z wykazu zakładów w okresie przejściowym.

(4)

Trzy zakłady mięsne z wykazu zakładów w okresie przejściowym podjęły znaczne wysiłki w celu budowy nowych urządzeń. Jednakże zakłady te nie są w stanie ukończyć procesu modernizacyjnego we wskazanym terminie z powodu wyjątkowych ograniczeń technicznych. W związku z powyższym uzasadnione jest zapewnienie im większej ilości czasu na ukończenie procesu modernizacyjnego.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić Załącznik do decyzji 2004/475/WE. W celu zapewnienia jasności należy go zastąpić.

(6)

Środki, o których mowa w niniejszej decyzji, są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 2004/475/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 78.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

ZAKŁADY MIĘSNE W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

Nr

Weterynaryjny numer identyfikacyjny

Nazwa i adres zakładu

Sektor Mięso

Dzień dostosowania

Działalność zakładu

Świeże mięso, ubój, rozbiór

Produkty mięsne

Chłodnia

1

14

Meso Kamnik, Kamnik

X

 

 

1.10.2005

2

19

Meso Kamnik, Domžale

X

X

 

1.10.2005

3

306

Arvaj Anton s.p., Kranj

X

X

 

1.10.2005”


10.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/25


DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 marca 2005 r.

zmieniająca po raz czwarty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 521)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/194/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2004/122/WE (3) została przyjęta w odpowiedzi na wybuch influenzy drobiu w kilku krajach azjatyckich, włączając Japonię i Koreę Południową.

(2)

Japonia i Korea Południowa przedstawiły Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) ostateczne sprawozdanie na temat sytuacji związanej z influenzą drobiu na ich terytorium oraz środków podjętych w celu kontrolowania tej choroby. Ponadto Japonia i Korea Południowa zadeklarowały, że ich kraje są wolne od influenzy drobiu oraz wysłały informacje na temat stanu zdrowia zwierząt do Komisji wraz z wnioskiem o odpowiednie zmienienie decyzji 2004/122/WE. Środki ochronne przyjęte na mocy decyzji 2004/122/WE dla tych krajów nie powinny zatem dłużej obowiązywać.

(3)

Warunki przywozu żywych ptaków innych niż drób z państw trzecich są ustanowione w decyzji Komisji 2000/666/WE (4), zasady te stosuje się zatem również w odniesieniu do Japonii i Korei Południowej. Żywe ptaki inne niż drób muszą być między innymi poddane kwarantannie i badaniu na obecność influenzy drobiu.

(4)

Biorąc pod uwagę sytuację choroby w Kambodży, Chinach, Indonezji, Laosie, Malezji, Pakistanie, Tajlandii i Wietnamie, istnieje konieczność dalszego przedłużenia okresu obowiązywania środków ochronnych dotyczących tych państw przewidzianych w decyzji 2004/122/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2004/122/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Państwa Członkowskie zawieszają przywóz z Malezji następujących produktów:

surowców żywności dla zwierząt oraz nieprzetworzonych surowców paszowych zawierających jakiekolwiek części drobiowe, oraz

jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi i nieobrobionych trofeów myśliwskich z jakichkolwiek ptaków.”;

2)

artykuł 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

1.   Państwa Członkowskie zawieszają przywóz z Kambodży, Chińskiej Republiki Ludowej, włączając terytorium Hongkongu, Indonezji, Laosu, Malezji, Pakistanu, Tajlandii i Wietnamu następujących produktów:

nieprzetworzonych piór i części piór, oraz

»żywych ptaków innych niż drób«, jak zdefiniowano w decyzji 2000/666/WE, włączając ptaki towarzyszące swoim właścicielom (ptaki domowe).”;

3)

w art. 7 datę „31 marca 2005 r.” zastępuje się datą „30 września 2005 r.”.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie zmieniają środki stosowane przez nie względem przywozów w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji i niezwłocznie w odpowiedni sposób publikują informację o przyjętych środkach. Niezwłocznie informują o tym Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 24 z 31.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

(3)  Dz.U. L 36 z 7.2.2004, str. 59. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/851/WE (Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 48).

(4)  Dz.U. L 278 z 31.10.2000, str. 26. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/279/WE (Dz.U. L 99 z 16.4.2002, str. 17).


10.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/27


DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 marca 2005 r.

dotycząca częściowej niezgodności normy EN 71-1:1998 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne” z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie Rady 88/378/EWG

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 542)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/195/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi,

uwzględniając opinię Stałego Komitetu ustanowionego na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (2) oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 88/378/EWG zabawki uznawane są za spełniające zasadnicze wymogi bezpieczeństwa, o których mowa w art. 3 tej dyrektywy, jeśli spełniają krajowe normy stosowane wobec nich, transponujące zharmonizowane normy, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Państwa Członkowskie są zobowiązane do opublikowania numerów referencyjnych norm krajowych transponujących zharmonizowane normy, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

W dniu 15 lipca 1998 r. Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), działający z upoważnienia Komisji, sporządził i przyjął zharmonizowaną normę EN 71-1:1998 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne”, wymienioną po raz pierwszy w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w dniu 28 lipca 1999 r. (3).

(4)

Zgodnie z klauzulą 4.6 tej zharmonizowanej normy zabawki i części zabawek wykonane z rozciągliwego tworzywa, które na podstawie próby cylindra zakwalifikowane są jako małe części, nie mogą rozciągać się w żadną stronę o więcej niż 50 % testowane zgodnie z klauzulą 8.14, to znaczy w całości zanurzone w pojemniku, przy zachowaniu określonych warunków, przez okres 24 godzin.

(5)

Władze Hiszpanii twierdzą, że pomimo zgodności z odpowiednią zharmonizowaną normą takie produkty mogą nadal stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci w przypadku, gdy małe części zostaną oderwane i połknięte.

(6)

Po przeprowadzeniu testów na grupie zabawek wykonanych z rozciągliwego tworzywa hiszpańskie władze doszły do wniosku, że jeśli zabawki pozostawi się zanurzone w pojemniku na okres dłuższy niż 24-godzinny, o którym mowa w klauzuli 8.14, mogą one nadal zwiększać objętość. Mając na uwadze fakt, iż przejście danego przedmiotu przez przewód żołądkowo-jelitowy może trwać dłużej niż 24 godziny, okres 24 godzin przyjęty dla metody testującej może być niewystarczający dla sprawdzenia ryzyka uszkodzeń ciała w przypadkach, gdy małe zabawki lub ich części zostają połknięte.

(7)

Ponadto ryzyko uszkodzenia jest szczególnie poważne, gdy łatwo można oderwać małe kawałki lub elementy. Pomimo iż zgodnie z klauzulą 4.6 zharmonizowanej normy zabawki oraz ich części składowe muszą przejść próbę cylindra, nie uwzględnia ona możliwości, że w przypadku niektórych zabawek, które nie mieszczą się w cylindrze i nie mają małych części składowych, dzieci mimo to mogą łatwo odgryźć, wykręcić lub oderwać małe fragmenty tworzywa.

(8)

W związku z powyższym, na podstawie informacji przedłożonych przez władze Hiszpanii, inne władze krajowe, Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Stały Komitet ustanowiony na mocy dyrektywy 98/34/WE jasne jest, że zgodność ze zharmonizowaną normą EN 71-1:1998 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne” w zakresie klauzuli 4.6 oraz klauzuli 8.14, w odniesieniu do 24-godzinnego testu zanurzenia, nie wystarcza do zapewnienia zasadniczych wymogów bezpieczeństwa.

(9)

Zatem należy określić treść właściwej uwagi towarzyszącej publikacji odesłań do zharmonizowanej normy EN 71-1:1998 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne”,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W przypadku zabawek i ich części składowych wykonanych z rozciągliwego tworzywa zharmonizowana norma EN 71-1:1998 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne”, przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) w dniu 15 lipca 1998 r., nie spełnia zasadniczych wymogów bezpieczeństwa, o których mowa w art. 3 dyrektywy 88/378/EWG, w zakresie klauzuli 4.6 oraz klauzuli 8.14 tej normy w odniesieniu do 24-godzinnego okresu, podczas którego zabawka ma być zanurzona w pojemniku.

Artykuł 2

Przy publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odesłań do normy zharmonizowanej EN 71-1:1998 „Bezpieczeństwo zabawek - część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne”, przyjętej przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) w dniu 15 lipca 1998 r., dodaje się następującą uwagę:

„Klauzula 4.6 normy EN 71-1:1998 oraz jej klauzula 8.14 w zakresie, w jakim odnosi się do 24-godzinnego okresu, podczas którego zabawka musi być zanurzona w pojemniku, nie pokrywają w całości ryzyka, jakie stanowią zabawki i ich części składowe wykonane z rozciągliwego tworzywa. Norma nie gwarantuje domniemania zgodności w tym zakresie.”

Artykuł 3

Uwaga identyczna z tą określoną w art. 2 niniejszej decyzji towarzyszy odesłaniu do krajowych norm transponujących zharmonizowaną normę EN 71-1:1998 „Bezpieczeństwo zabawek – część 1: właściwości mechaniczne i fizyczne”, które zostanie opublikowane przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 88/378/EWG.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 marca 2005 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 187 z 16.7.1988, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 93/68/EWG (Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1).

(2)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(3)  Dz.U. C 215 z 28.7.1999, str. 4.


EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Urząd Nadzoru EFTA

10.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/29


DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA

NR 371/04/COL

z dnia 15 grudnia 2004 r.

zmieniająca po raz 49. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wykreślenie rozdziału 26 Wytycznych w sprawie pomocy państwa odnośnie do wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych

URZĄD NADZORU EFTA,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61 do 63 oraz protokół 26,

uwzględniając porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (2), w szczególności art. 24, art. 5 ust. 2 lit. b) oraz art. 1 części I jego protokołu 3,

a także majac na uwadze, co następuje:

Zgodnie z art. 24 Porozumienia o Nadzorze i Trybunale Urząd Nadzoru EFTA nadaje moc prawną postanowieniom Porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozumienia o Nadzorze i Trybunale Urząd Nadzoru EFTA wydaje zawiadomienia oraz wskazówki w kwestiach objętych Porozumieniem EOG, jeśli porozumienie to lub Porozumienie o Nadzorze i Trybunale jasno tak stanowi lub jeśli Urząd Nadzoru EFTA uznaje to za konieczne.

Przywołując Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa (3), przyjęte przez Urząd Nadzoru EFTA w dniu 19 stycznia 1994 r.

Urząd Nadzoru EFTA przyjął wytyczne w sprawie wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych w dniu 4 listopada 1998 r. (4) na wstępny trzyletni okres próbny, przedłużony następnie do dnia 31 grudnia 2002 r., a dla niektórych sektorów wytyczne stosowane były do dnia 31 grudnia 2003 r.

Komisja Wspólnot Europejskich wydała nowy komunikat w sprawie wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych w dniu 19 marca 2002 r. (5).

Urząd Nadzoru EFTA przyjął podobne zasady ramowe, jako nowy rozdział 26A Wytycznych, decyzją Kolegium 263/02/COL w dniu 18 grudnia 2002 r. (6).

Rozdział 26A stanowią nowe wielosektorowe zasady ramowe, które weszły w życie dnia 1 stycznia 2003 r. lub dnia 1 stycznia 2004 r., w zależności od sektora.

Należy zatem wykreślić poprzednie wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1.

Skreśla się rozdział 26 Wytycznych w sprawie pomocy państwa.

2.

Państwa EFTA zostają poinformowane listem zawierającym kopię niniejszej decyzji.

3.

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje poinformowana poprzez przesłanie kopii niniejszej decyzji, zgodnie z lit. d) protokołu 27 do Porozumienia EOG.

4.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz w Suplemencie EOG.

5.

Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2004 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Hannes HAFSTEIN

Przewodniczący

Bernd HAMMERMANN

Członek Kolegium


(1)  Zwane dalej Porozumieniem EOG.

(2)  Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale.

(3)  Wytyczne w sprawie stosowania i interpretacji art. 61 i 62 Porozumienia EOG oraz art. 1 protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, przyjętego i wydanego przez Urząd Nadzoru EFTA w dniu 19.1.1994 (Dz.U. L 231 z 3.9.1994, Suplement EOG nr 32), ostatnio zmienionego decyzją Urzędu nr 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. (dotychczas niepublikowaną), zwane dalej Wytycznymi w sprawie pomocy państwa.

(4)  Dz.U. L 111 z 29.4.1999, Suplement EOG nr 18, odpowiadający komunikatowi Komisji – Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych (Dz.U. C 107 z 7.4.1998, str. 7).

(5)  Dz.U. C 70 z 19.3.2002, str. 8.

(6)  Dotychczas niepublikowane.