ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 55

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
1 marca 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

5

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

7

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

9

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 347/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 174/1999 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

11

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG

12

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

26

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

29

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 marca 2005 r.

31

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 marca 2005 r.

32

 

*

Dyrektywa Komisji 2005/13/WE z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie emisji stałych i gazowych zanieczyszczeń pochodzących z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne oraz zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie homologacji typu ciągników rolnych lub leśnych ( 1 )

35

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

2005/165/WE:Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. dotycząca mianowania dwóch członków oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Belgii

55

 

 

Komisja

 

*

2005/166/WE:Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2005 r. ustanawiająca zasady wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 280/2004/WE dotyczącej mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania Protokołu z Kioto (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 247)

57

 

*

2005/167/WE:Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2005 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz publikacji w formie CD-ROM-u przebiegu obrad Światowej Konferencji OIE na temat dobrostanu zwierząt, która odbyła się w lutym 2004 r.

92

 

*

2005/168/WE:Decyzja 1/2003 Komitetu Stowarzyszenia w ramach Porozumienia SPS UE–Chile zwanego Wspólnym Komitetem Zarządzającym z dnia 24 października 2003 r. dotycząca regulaminu wewnętrznego Komitetu Stowarzyszenia w ramach Porozumienia SPS UE–Chile, zwanego Wspólnym Komitetem Zarządzającym (zwanego dalej JMC)

93

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

1.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 342/2005

z dnia 28 lutego 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

113,3

204

63,7

212

157,6

624

152,4

999

121,8

0707 00 05

052

173,3

068

152,0

204

116,1

220

230,6

999

168,0

0709 10 00

220

36,6

999

36,6

0709 90 70

052

176,0

204

166,7

999

171,4

0805 10 20

052

51,9

204

48,7

212

51,5

220

42,3

421

41,3

624

63,8

999

49,9

0805 50 10

052

52,6

999

52,6

0808 10 80

400

113,1

404

96,0

512

104,8

524

56,8

528

87,2

720

56,4

999

85,7

0808 20 50

388

76,0

400

95,2

512

49,0

528

65,3

999

71,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


1.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 343/2005

z dnia 28 lutego 2005 r.

ustalające refundacje wywozowe dla słodu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W myśl art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 różnica między notowaniami lub cenami na światowym rynku produktów, o których mowa w art. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, a cenami tych produktów we Wspólnocie może być pokryta przez refundacje wywozowe.

(2)

Przy ustalaniu zwrotów należy wziąć pod uwagę elementy, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych, a także środków, jakie należy podjąć w przypadku zakłóceń w sektorze zbóż (2).

(3)

Refundacja stosowana do słodów powinna zostać wyliczona z uwzględnieniem ilości zbóż potrzebnej do wytworzenia danych produktów. Ilości te zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1501/95.

(4)

Sytuacja na światowym rynku lub szczególne wymogi niektórych rynków mogą spowodować konieczność zróżnicowania wysokości refundacji dla niektórych produktów w zależności od ich miejsca przeznaczenia.

(5)

Refundację należy ustalać raz na miesiąc. W tym odstępie czasu może ona zostać zmieniona.

(6)

Zastosowanie tych zasad w aktualnej sytuacji na rynku zbóż, a w szczególności wobec notowań lub cen tych produktów we Wspólnocie i na rynku światowym, prowadzi do ustalenia refundacji w wysokości podanej w załączniku.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundacje wywozowe dla słodu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, ustala się w wysokościach podanych w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1431/2003 (Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 16).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 28 lutego 2005 r. ustalającego refundacje wywozowe dla słodu

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Uwaga: Kody produktów, a także kody miejsca przeznaczenia serii „A” są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1) ze zmianami.

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).


1.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 344/2005

z dnia 28 lutego 2005 r.

ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 refundacja wywozowa do zbóż mająca zastosowanie w dniu, w którym złożono wniosek o wydanie pozwolenia stosuje się do wywozu, który ma być realizowany w okresie ważności pozwolenia, jeśli wniesie o to wnioskodawca. W tym wypadku do refundacji może być zastosowana kwota korygująca.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/95 z 29 czerwca 1995 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych oraz środków podejmowanych w przypadku zakłóceń na rynku zbóż (2), pozwoliło na ustalenie kwoty korygującej dla słodu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 1766/92 (3). Ta kwota korygująca powinna być wyliczona z uwzględnieniem czynników wymienionych w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95.

(3)

Z powyższych postanowień wynika, że kwota korygująca powinna być ustalona w wysokości podanej w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kwota korygująca, o której mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowana do wcześniej ustalonych refundacji wywozowych dla słodu, została określona w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1431/2003 (Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 16).

(3)  Dz.U. L 181 z 1.7.1992, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1104/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 28 lutego 2005 r. ustalającego kwotę korygującą do refundacji dla słodu

Uwaga: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87(Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia zostały określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

(EUR/t)

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Bieżący

3

I termin

4

II termin

5

III termin

6

IV termin

7

V termin

8

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

VI termin

9

VII termin

10

VIII termin

11

IX termin

12

X termín

1

XI termin

2

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 345/2005

z dnia 28 lutego 2005 r.

zmieniające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

kwota korygująca do refundacji dla zbóż została ustalona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 333/2005 (2);

(2)

w zależności od cen CIF i cen CIF kupno w dniu dzisiejszym i po uwzględnieniu przewidywanego rozwoju na rynku, konieczna jest zmiana aktualnie obowiązującej kwoty korygującej do refundacji dla zbóż;

(3)

kwota korygująca powinna być ustalona według takiej samej procedury jak refundacja. Może ona podlegać zmianom w czasie pomiędzy dwoma ustaleniami,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kwotę korygującą do wcześniej ustalonych refundacji wywozowych dla produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (EWG) nr 1784/2003, z wyjątkiem słodu, zmienia się zgodnie z załącznikiem.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 53 z 26.2.2005, str. 18.


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z 28 lutego 2005 r. ustalającego kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

(EUR/t)

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Bieżący

3

Termin I

4

Termin II

5

Termin III

6

Termin IV

7

Termin V

8

Termin VI

9

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,92

– 0,92

– 10,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,92

– 0,92

– 20,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,92

– 0,92

– 40,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 1,26

– 1,26

– 15,00

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 1,18

– 1,18

– 15,00

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 1,09

– 1,09

– 15,00

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 1,00

– 1,00

– 15,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,94

– 0,94

– 15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Uwaga: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

C01

:

Wszystkie państwa trzecie z wyjątkiem Albanii, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Liechtensteinu i Szwajcarii.

C02

:

Algieria, Arabia, Saudyjska, Bahrain, Egipt, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Mauretania, Oman, Syria, Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

C03

:

Wszystkie państwa trzecie z wyjątkiem Bułgarii, Norwegii, Rumunii, Szwajcarii i Liechtensteinu.


1.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 346/2005

z dnia 28 lutego 2005 r.

ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Protokół 4 w sprawie bawełny, załączony do Aktu Przystąpienia Grecji, ostatnio zmieniony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1050/2001 (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1051/2001 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie pomocy produkcyjnej dla bawełny (2), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej jest ustalana okresowo na podstawie ceny rynku światowego bawełny odziarnionej przy uwzględnieniu historycznych związków między ceną bawełny odziarnionej a wyliczoną ceną bawełny nieodziarnionej. Te historyczne związki zostały ustanowione w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1591/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla bawełny (3). W przypadku gdy cena rynku światowego nie może być ustalona w powyższy sposób, zostaje ona określona na podstawie ostatniej ustalonej ceny.

(2)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej jest ustalana dla produktu odpowiadającego pewnym cechom charakterystycznym i uwzględniając najkorzystniejsze oferty i notowania na rynku światowym pomiędzy tymi, które są uważane za reprezentatywne dla rzeczywistych tendencji rynkowych. Do celów takiego ustalenia ceny uwzględnia się średnią z ofert i notowań otrzymaną na jednej lub więcej giełdach europejskich reprezentatywnych dla produktu dostarczonego na bazie cif do portu wspólnotowego i pochodzącego z różnych krajów dostarczających, uważanych za reprezentatywne dla handlu międzynarodowego. Jednakże aby uwzględnić różnice wynikające z jakości dostarczonego produktu lub z charakteru wspomnianych ofert i notowań, przewidziano dostosowania kryteriów do celów ustalenia ceny rynku światowego bawełny odziarnionej. Dostosowania te są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1591/2001.

(3)

Stosowanie wyżej wymienionych kryteriów prowadzi do ustalenia ceny rynku światowego bawełny nieodziarnionej na poziomie wskazanym poniżej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej określona w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 jest ustalona na 19,129 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 1.

(2)  Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 3.

(3)  Dz.U. L 210 z 3.8.2001, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1486/2002 (Dz.U. L 223 z 20.8.2002, str. 3).


1.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 347/2005

z dnia 28 lutego 2005 r.

ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (1), w szczególności jego art. 20a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 20a rozporządzenia nr 136/66/EWG przewiduje przyznanie refundacji produkcyjnej do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej. Zgodnie z ust. 6 niniejszego artykułu i bez uszczerbku dla jego ust. 3 Komisja ustala co dwa miesiące kwotę tej refundacji.

(2)

Zgodnie z art. 20a ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia refundacja jest ustalona na podstawie różnicy pomiędzy cenami na rynku światowym i na rynku wspólnotowym, uwzględniając opłatę przywozową stosowaną do oliwy z oliwek objętej podpozycją CN 1509 90 00, oraz na podstawie elementów wykorzystanych do ustalenia refundacji wywozowych do oliwy z oliwek w okresie referencyjnym. Jako okres referencyjny właściwe jest przyjęcie okresu dwóch miesięcy poprzedzających początek okresu ważności refundacji produkcyjnej.

(3)

Stosowanie wyżej wymienionych kryteriów prowadzi do ustalenia refundacji, jak wskazano poniżej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W marcu i kwietniu 2005 r. kwota refundacji produkcyjnej określona w art. 20a ust. 2 rozporządzenia nr 136/66/EWG jest równa 44,00 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97).


1.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 348/2005

z dnia 28 lutego 2005 r.

wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 174/1999 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 174/1999 z dnia 26 stycznia 1999 r. ustanawiającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych (2) ustanawia okresy ważności pozwoleń na wywóz.

(2)

Obniżka cen interwencyjnych masła i odtłuszczonego mleka w proszku od dnia 1 lipca 2005 r. może doprowadzić do niższych cen na rynku produktów mleczarskich w roku gospodarczym 2005/2006.

(3)

Jako środek ostrożności w celu ochrony budżetu wspólnotowego przed niepotrzebnymi wydatkami i uniknięcia spekulacyjnego stosowania systemu refundacji wywozowych w sektorze produktów mleczarskich należy ograniczyć okres ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji do 30 czerwca 2005 r.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 6 rozporządzenia (WE) nr 174/1999, okres ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji dla produktów określonych w lit. a)-d) tego artykułu, w odniesieniu do których wnioski składane są od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wygasa w dniu 30 czerwca 2005 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 20 z 27.1.1999, str.8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2250/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 25).


1.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 349/2005

z dnia 28 lutego 2005 r.

ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 3 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuły 3, 4, 6 i 11 decyzji Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (2) przewidują, że Państwa Członkowskie korzystają, pod warunkiem przestrzegania pewnych zasad, z wkładu finansowego Wspólnoty w celu zwalczania chorób oraz w sytuacjach określonych w wymienionych artykułach.

(2)

Artykuł 6 ust. 3 i art. 11 ust. 5 decyzji 90/424/EWG stwierdzają, że decyzje dotyczące wspomnianego wkładu finansowego określą kwalifikujące się do niego wydatki, a art. 4 i 11 odsyłają do przepisów, w szczególności o charakterze proceduralnym, art. 3.

(3)

Artykuł 40a decyzji 90/424/EWG stanowi, że wydatkami finansowanymi na mocy tej decyzji zarządza bezpośrednio Komisja, zgodnie z art. 148 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3).

(4)

Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1258/1999 nie przewiduje zasad dotyczących zarządzania tymi środkami. Ponadto decyzja 90/424/EWG określa warunki kwalifikujące do otrzymania wkładu finansowego Wspólnoty. Warunki te należy wyjaśnić.

(5)

Mając na względzie uproszczenie i przejrzystość zarządzania wymienionymi środkami finansowymi, a także zagwarantowanie równego traktowania Państw Członkowskich i zapobiegania zawyżaniu wartości zwierząt lub produktów kwalifikujących się do odszkodowania, uzasadnione wydaje się wprowadzenie uściśleń oraz określenie zasad mających zastosowanie do wniosków o zwrot składanych przez Państwa Członkowskie, w szczególności dotyczących terminu płatności właścicielom zwierząt i produktów oraz wartości kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę.

(6)

W celu zapewnienia zdrowego zarządzania finansami konieczny jest szybki przepływ informacji dotyczących postępowania w przypadku choroby, a w szczególności regularne preliminarze wydatków ponoszonych przez Państwa Członkowskie.

(7)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999, środki weterynaryjne oraz środki w zakresie ochrony zdrowia roślin podejmowane zgodnie z zasadami wspólnotowymi finansowane są przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Artykuły 8 i 9 wymienionego rozporządzenia stosuje się do celów kontroli finansowej.

(8)

Ze względu na szczególny charakter hodowli zwierząt z rodziny koniowatych oraz jego wpływ na zarządzanie dotykającymi je chorobami koniowate powinny być wyłączone z zakresu zastosowania niniejszego rozporządzenia, bez uszczerbku dla przepisów decyzji 90/424/EWG.

(9)

Niezbędne jest określenie kursu stosowanego przy przeliczaniu wniosków o zwrot, składanych w walucie krajowej w rozumieniu art. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 2799/98 ustanawiającego porozumienia agromonetarne dotyczące euro (4).

(10)

Należy określić szczegółowe zasady przeprowadzania audytów finansowych.

(11)

Komisja powinna mieć możliwość zmiany terminów i obniżek kwalifikujących się wydatków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, jeśli Państwa Członkowskie przedstawią należyte uzasadnienia dotyczące w szczególności dostosowania przepisów administracyjnych do wymagań niniejszego rozporządzenia.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wkładu finansowego Wspólnoty, z którego korzystają Państwa Członkowskie w odniesieniu do kwalifikujących się do niego wydatków określonych w art. 3, 4 i 5 niniejszego rozporządzenia, dotyczących środków zwalczania chorób, a także w sytuacjach, o których mowa w art. 3 ust. 1 decyzji Rady 90/424/EWG, z wyjątkiem chorób dotyczących zwierząt z rodziny koniowatych, oraz w art. 4 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 2 i art. 11 ust. 1 wymienionej decyzji.

2.   Bez uszczerbku dla przyjęcia uzupełniających kryteriów kwalifikujących do wkładu finansowego Wspólnoty, które mogą być ustalone w drodze decyzji, o których mowa w art. 3 ust. 4, art. 6 ust. 2 i 3 oraz art. 11 ust. 4 decyzji 90/424/EWG (dalej: „decyzje szczególne”), zastosowanie niniejszego rozporządzenia może zostać rozszerzone, w ramach wymienionych decyzji, na finansowanie środków innych niż określone w ust. 1 niniejszego artykułu, a w szczególności:

a)

odszkodowania określonego w art. 11 ust. 4 lit. a) pkt v) decyzji 90/424/EWG, w przypadku szczepień; oraz

b)

wydatków operacyjnych związanych ze środkami określonymi w art. 3 ust. 2a i art. 6 ust. 2 decyzji 90/424/EWG.

3.   Niniejsze rozporządzenie nie narusza zasady, zgodnie z którą kwalifikowanie do udziału finansowego Wspólnoty w wydatkach poniesionych i opłaconych przez Państwa Członkowskie podlega poszanowaniu zasad wspólnotowych.

Artykuł 2

Definicje

Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„szybkie i odpowiednie odszkodowanie”: wypłata w ciągu 90 dni po uboju zwierząt z tytułu odszkodowania odpowiadającego wartości rynkowej zwierząt tuż przed zakażeniem chorobą lub przed ubojem;

b)

„wartość rynkowa”: cena, jaką mógłby normalnie uzyskać właściciel zwierzęcia tuż przed zakażeniem chorobą lub przed ubojem, biorąc pod uwagę zdolność, jakość i wiek zwierzęcia;

c)

„racjonalne wydatki”: wydatki poniesione na zakup sprzętu lub usług według proporcjonalnych cen w stosunku do cen rynkowych obowiązujących przed stwierdzeniem choroby;

d)

„niezbędne wydatki”: wydatki poniesione na zakup sprzętu lub usług, o których mowa w art. 3 ust. 2 lub art. 11 ust. 4 lit. a) pkt i)–iv) oraz lit. b) decyzji 90/424/EWG, których charakter i bezpośredni związek z kwalifikującymi się wydatkami określonymi w art. 3 niniejszego rozporządzenia zostały wykazane;

e)

„przymusowy ubój”: przymusowe uboje we wskazanych rejonach o potwierdzonym ognisku choroby oraz do uboju zapobiegawczego (w wyniku kontaktu, sąsiedztwa, podejrzenia choroby, szczepienie supresyjne) nakazanego i wykonanego ze względu na szczególne zagrożenie zdrowia.

Definicje wymienione w lit. a)–d) mają również zastosowanie w przypadku przymusowego niszczenia jaj.

Artykuł 3

Wydatki kwalifikujące się do wsparcia finansowego Wspólnoty

Państwa Członkowskie korzystają ze wsparcia finansowego Wspólnoty w odniesieniu do:

a)

szybkiego i odpowiedniego odszkodowania dla właścicieli zmuszonych do przymusowego uboju swoich zwierząt lub, w danym przypadku, przymusowego niszczenia jaj, zgodnie z art. 3 ust. 2 tiret pierwsze i siódme oraz art. 11 ust. 4 lit. a) pkt i) decyzji 90/424/WE;

b)

wydatków operacyjnych poniesionych i związanych z przymusowym ubojem i zniszczeniem zwierząt oraz skażonych produktów, czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń oraz, w razie potrzeby, czyszczeniem i dezynfekcją skażonych urządzeń, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2 tiret pierwsze, drugie i trzecie oraz art. 11 ust. 4 lit. a) pkt i) do lit. a) pkt iv) i lit. b) decyzji 90/424/EWG;

c)

wydatków poniesionych i związanych z innymi środkami, które mogą zostać przyjęte zgodnie z warunkami określonymi szczególnymi decyzjami dotyczącymi współuczestnictwa finansowego Wspólnoty w wymienionych środkach, a w szczególności wydatków dotyczących ewentualnych środków szczepień.

Artykuł 4

Obliczanie maksymalnego kwalifikującego się odszkodowania za zwierzę

1.   Wartość jednostkowa za zwierzę lub produkt, uwzględniona przy obliczaniu wkładu finansowego Wspólnoty, jest ograniczona do średniej wartości jednostkowej obliczonej na podstawie całkowitej kwoty odszkodowania za omawiane zwierzęta lub produkty, następnie podzielona przez liczbę odpowiednich zwierząt lub produktów. Kwota ta określona jest następującymi pułapami:

a)

900 EUR za ubitą sztukę bydła;

b)

125 EUR za ubitą świnię;

c)

100 EUR za ubitą owcę lub kozę;

d)

2,20 EUR za ubitą kurę nioskę oraz 1,20 EUR za ubitą kurę-brojler;

e)

0,20 EUR za zniszczone jajo wylęgowe oraz 0,04 EUR za zniszczone jajo konsumpcyjne.

W przypadku gdy obliczona średnia wartość jednostkowa przekracza pułapy ustalone w akapicie pierwszym, a ceny rynkowe przekazane przez Państwo Członkowskie zgodnie z art. 6 ust. 1 oraz uwagi wynikające z audytów, o których mowa w art. 10, to uzasadniają, Komisja przyjmuje jako podstawę obliczenia wkładu finansowego Wspólnoty obliczoną wartość.

2.   Pułapy przewidziane w ust. 1 są uaktualniane i uzupełniane przez Komisję dla wszystkich lub dla części kategorii zwierząt i produktów, w celu uwzględnienia rozwoju warunków rynkowych, a w szczególności wskaźnika inflacji.

Artykuł 5

Obliczanie wsparcia wspólnotowego dla wydatków operacyjnych

1.   Wsparcie finansowe Wspólnoty dla wydatków, o których mowa w art. 3 lit. b) i c), obejmuje jedynie niezbędne i racjonalne wydatki dotyczące elementów kwalifikujących się wydatków określonych w załączniku I.

2.   Przy obliczaniu kwoty wspólnotowego wsparcia finansowego wyklucza się wydatki przedstawione przez Państwo Członkowskie, a w szczególności:

a)

podatek VAT i inne podatki;

b)

wynagrodzenia urzędników lub pracowników służby cywilnej;

c)

użytkowanie sprzętu publicznego, w szczególności środków transportu z wyjątkiem towarów konsumpcyjnych;

d)

odszkodowania wynikające z ubojów innych niż przymusowe;

e)

odszkodowania kumulowane z innymi formami wsparcia wspólnotowego, takimi jak premie ubojowe z naruszeniem zasad wspólnotowych;

f)

odszkodowania związane ze zniszczeniem lub odbudową budynków gospodarczych, koszty związane z infrastrukturą, koszty związane ze stratami finansowymi oraz bezrobociem wynikające z wystąpienia choroby lub zakazu ponownego odtwarzania stada.

Artykuł 6

Informacje wstępne wymagane do przyznania wsparcia finansowego Wspólnoty

1.   W przypadku gdy jedna z sytuacji wymienionych w art. 1 ust. 1 ma miejsce na terytorium jednego z Państw Członkowskich, informuje ono Komisję w ciągu 30 dni od daty oficjalnego potwierdzenia wystąpienia choroby o kategoriach określonych zwierząt lub produktów oraz zanotowanych wartościach rynkowych odpowiadających każdej z tych kategorii.

2.   Najpóźniej dwa miesiące od oficjalnego potwierdzenia wystąpienia pierwszego ogniska choroby, a następnie co dwa miesiące, Państwo Członkowskie przekazuje w formie pliku elektronicznego w formacie określonym w załączniku IIa następujące informacje kluczowe dotyczące kosztów odszkodowania: liczbę ubitych zwierząt według kategorii, w danym przypadku, liczbę zniszczonych jaj oraz całkowitą kwotę odszkodowań już przyznanych dla każdej kategorii.

3.   Najpóźniej trzy miesiące od oficjalnego potwierdzenia wystąpienia choroby, a następnie co dwa miesiące, Państwo Członkowskie przekazuje w formie pliku elektronicznego w formacie znajdującym się w załączniku IIb następujące informacje kluczowe dotyczące kosztów operacyjnych: kwoty wypłacone za ubój, transport i zniszczenie tusz, jaj i mleka, czyszczenie, dezynfekcję i dezynsekcję gospodarstw, zniszczenie pasz i ewentualnie urządzeń.

Artykuł 7

Warunki płatności i dokumentacja pomocnicza

1.   Wsparcie finansowe Wspólnoty, o którym mowa w art. 3, wypłacane jest na podstawie:

a)

oficjalnego wniosku o zwrot z załączonym sprawozdaniem finansowym przedstawionym zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu;

b)

dokumentów poświadczających przedstawionych w załączniku V, wykazujących wydatki na różnego rodzaju działania objęte wnioskiem o dofinansowanie Wspólnoty;

c)

sprawozdania epidemiologicznego na temat każdego gospodarstwa, w którym zwierzęta zostały ubite lub zniszczone;

d)

wyników audytów, jeśli zostały przeprowadzone, zgodnie z art. 10.

Dokumenty poświadczające określone w lit. b) oraz wszelkie istotne informacje, w tym informacje handlowe, są, na żądanie, udostępniane Komisji w celu przeprowadzenia przez nią audytów na miejscu.

2.   Sekcja sprawozdania finansowego „odpowiednie odszkodowanie”, o której mowa w ust. 1 lit. a), zostaje przedstawiona w formie pliku elektronicznego zgodnie z załącznikiem III, w ciągu sześćdziesięciu dni kalendarzowych od daty notyfikowania decyzji szczególnej otwierającej wsparcie finansowe.

Sekcja sprawozdania finansowego „koszty operacyjne”, o której mowa w ust. 1 lit. a), zostaje przedstawiona w formie pliku elektronicznego zgodnie z załącznikiem IV, w ciągu sześciu miesięcy od daty stwierdzenia ostatniego ogniska choroby.

Komisja może przedłużyć terminy przewidziane w akapicie pierwszym i drugim, jeśli Państwa Członkowskie przedstawią obiektywne i umotywowane uzasadnienia.

3.   Państwa Członkowskie podejmują, zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi, wszelkie niezbędne środki, aby:

a)

upewnić się o faktycznym stanie i prawidłowości finansowanych operacji mających na celu zwalczanie choroby;

b)

zapobiegać i podejmować działania przeciwko nieprawidłowościom;

c)

odzyskać sumy stracone w wyniku wymienionych nieprawidłowości lub zaniedbań;

d)

wprowadzić szybkie i odpowiednie odszkodowanie dla właścicieli, o którym mowa w art. 3 lit. a);

e)

ustalić warunki pozyskiwania i publicznego zakupu usług oraz kwalifikowanego sprzętu, niezbędne do zarządzania kryzysowego w szczególności w odniesieniu do uboju zwierząt, transportu, zniszczenia tusz, jaj i produktów, czyszczenia i dezynfekcji w celu prawidłowego zarządzania finansowego ich własnymi wydatkami.

Państwa Członkowskie informują Komisję, na jej żądanie, o podjętych w tym celu środkach.

4.   Oficjalny wniosek o zwrot zawiera w każdym przypadku informację o stanie procedur administracyjnych i sądowych w danym kraju, związanych z operacjami finansowanymi, w szczególności z niezamkniętymi sprawami, wymienionymi płatnościami finansowymi i przyczynami powyższych procedur.

Artykuł 8

Kurs przeliczeniowy

Kurs przeliczeniowy, który należy wziąć pod uwagę w przypadku wniosków o zwrot składanych w walucie krajowej, w rozumieniu art. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 2799/98, w miesiącu „n”, jest kursem z dziesiątego dnia miesiąca „n+1” lub z dnia poprzedzającego, dla którego kurs jest dostępny.

Artykuł 9

Obniżki kwalifikujących się do wsparcia wydatków

1.   Nieprzestrzeganie przez odpowiednie władze terminów przewidzianych w art. 6 może prowadzić do obniżenia kwalifikujących się wydatków aż do 5 %, biorąc pod uwagę jakość zebranych informacji oraz skalę zgłoszonej epizootii.

2.   Niedotrzymanie terminów składania wniosków określonych w art. 7 ust. 2 powoduje obniżenie wsparcia finansowego Wspólnoty o 25 % za każdy kalendarzowy miesiąc opóźnienia.

3.   W przypadku gdy odpowiednie władze dokonają płatności odszkodowań po terminie przewidzianym w art. 2 lit. a), stosuje się następujące zasady:

a)

obniżenie o 25 % kwalifikujących się wydatków z tytułu płatności zrealizowanych w okresie od 91 do 105 dnia po uboju zwierząt i/lub zniszczeniu jaj;

b)

obniżenie o 50 % kwalifikujących się wydatków z tytułu płatności zrealizowanych w okresie od 106 do 120 dnia po uboju zwierząt i/lub zniszczeniu jaj;

c)

obniżenie o 75 % kwalifikujących się wydatków z tytułu płatności zrealizowanych w okresie od 121 do 135 dnia po uboju zwierząt i/lub zniszczeniu jaj;

d)

obniżenie o 100 % kwalifikujących się wydatków z tytułu płatności zrealizowanych po 136 dniach po uboju zwierząt i/lub zniszczeniu jaj.

Jednakże Komisja może zastosować inną skalę i/lub mniejszą obniżkę, o ile Państwa Członkowskie przedstawią obiektywne i należyte uzasadnienia.

4.   W przypadku sporu o odszkodowanie wszczętego przez beneficjentów terminy określone w ust. 3 zostają zawieszone w odniesieniu do omawianych spraw.

Artykuł 10

Audyty

Komisja, przy współpracy z odpowiednimi władzami, może przeprowadzać audyty dotyczące wdrażania środków określonych w art. 3 i art. 7 ust. 3, kwalifikowalności odnoszących się do nich wydatków oraz audyty na miejscu w danym Państwie Członkowskim.

Przedmiotem audytów mogą być w szczególności kontrole dokumentów oraz weryfikacja spójności dokumentacji finansowej dotyczącej cen, liczby, wieku i wagi zwierząt, jak również daty zniesienia jaj, ostatnich faktur, zestawienia gospodarstw, kwitów odbioru i kwitów przewozowych.

Artykuł 11

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(3)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(4)  Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Wydatki kwalifikujące się do wsparcia, określone w art. 5 ust. 1

1.

Wydatki związane z przymusowym ubojem zwierząt:

a)

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych specjalnie do uboju;

b)

towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt używany do uboju;

c)

zakup usług lub wynajem pojazdu do transportu zwierząt do miejsca uboju.

2.

Wydatki związane ze zniszczeniem tusz i/lub jaj:

a)

utylizacja: zakup usług lub wynajem pojazdu do transportu tusz i/lub jaj do zakładu utylizacji, przetworzenie tusz i/lub jaj w zakładzie utylizacji, towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt używany do niszczenia jaj i niszczenia mączek;

b)

zakopanie: pracownicy zatrudnieni specjalnie w tym celu, zakup usług lub wynajem pojazdu do transportu i zakopania tusz i/lub jaj oraz środki użyte do dezynfekcji gospodarstwa;

c)

spalanie, w razie potrzeby na miejscu: pracownicy zatrudnieni specjalnie w tym celu, towary konsumpcyjne lub inne użyte materiały, zakup usług lub wynajem pojazdu do transportu tusz i/lub jaj oraz środki użyte do dezynfekcji gospodarstwa.

3.

Wydatki związane z czyszczeniem (1), dezynfekcją (1) oraz dezynsekcją gospodarstw:

a)

środki używane do czyszczenia, dezynfekcji i dezynsekcji;

b)

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych specjalnie w tym celu.

4.

Wydatki związane ze zniszczeniem pasz dla skażonych zwierząt (1) i/lub mleka (1):

a)

odszkodowanie według ceny zakupu pasz dla zwierząt i/lub mleka;

b)

zakup usług lub wynajem pojazdu do transportu oraz zniszczenia pasz dla zwierząt i/lub mleka.

5.

Wydatki związane z odszkodowaniem z tytułu zniszczenia skażonego sprzętu według jego wartości rynkowej (1).

6.

W ramach szczepienia wydatki kwalifikowane mogą obejmować wynagrodzenia i honoraria pracowników zatrudnionych na szczególnych zasadach, towary konsumpcyjne i specjalny sprzęt używany do szczepienia, a także zakup przez Państwo Członkowskie szczepionek, w przypadku gdy Komisja nie jest w stanie dostarczyć szczepionek niezbędnych do zwalczania choroby.


(1)  Nie dotyczy w przypadku choroby niebieskiego języka owiec.


ZAŁĄCZNIK II a

Informacje niezbędne do przyznania wsparcia finansowego Wspólnoty

(nazwa choroby) (rok) (Państwo Członkowskie): odszkodowanie

Gatunek zwierząt lub rodzaj produktów

Liczba

Odszkodowanie (w walucie krajowej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK II b

Informacje niezbędne do przyznania wsparcia finansowego Wspólnoty

(nazwa choroby) (rok) (Państwo Członkowskie): koszty operacyjne

Rodzaj działań

Kwota (w walucie krajowej)

Ubój

 

Transport:

tusz

jaj

mleka

Zniszczenie:

tusz

jaj

mleka

Zniszczenie pasz

 

Zniszczenie sprzętu

 

Czyszczenie

 

Dezynfekcja/dezynsekcja

 

Suma:

 


ZAŁĄCZNIK III

Wniosek o dopłatę do odszkodowania z tytułu kosztów przymusowo ubitych zwierząt oraz przymusowo zniszczonych jaj

Ognisko nr

Kontakt z ogniskiem nr

Inne

Nr identyfikacyjny gospodarstwa

Hodowca

Lokalizacja gospodarstwa

Właściciel zwierząt

Data uboju

Ubój

Metoda zniszczenia

Waga w dniu zniszczenia

Liczba zwierząt wg kategorii

Zapłacona kwota wg kategorii

Inne koszty wypłacone hodowcy

(bez VAT)

Odszkodowanie ogółem

(bez VAT)

Data płatności

 

 

 

 

Nazwisko

Imię

 

Nazwisko

Imię

 

Gospodarstwo

Rzeźnia

Zakład utylizacyjny

Spalanie

Inne (podać szczegóły)

 

maciory

knury

prosięta

tuczniki

maciory

knury

prosięta

tuczniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ognisko nr

Kontakt z ogniskiem nr

Inne

Nr identyfikacyjny gospodarstwa

Hodowca

Lokalizacja gospodarstwa

Właściciel zwierząt

Data uboju

Ubój

Metoda zniszczenia

Waga w dniu zniszczenia

Liczba zwierząt wg kategorii

Zapłacona kwota wg kategorii

Inne koszty wypłacone hodowcy

(bez VAT)

Odszkodowanie ogółem

(bez VAT)

Data płatności

 

 

 

 

Nazwisko

Imię

 

Nazwisko

Imię

 

Gospodarstwo

Rzeźnia

Zakład utylizacyjny

Spalanie

Inne (podać szczegóły)

 

krowy (1)

jałówki

cielęta

byki

krowy

jałówki

cielęta

byki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ognisko nr

Kontakt z ogniskiem nr

Inne

Nr identyfikacyjny gospodarstwa

Hodowca

Lokalizacja gospodarstwa

Właściciel zwierząt

Data uboju

Ubój

Metoda zniszczenia

Waga w dniu zniszczenia

Liczba zwierząt wg kategorii

Zapłacona kwota wg kategorii

Inne koszty wypłacone hodowcy

(bez VAT)

Odszkodowanie ogółem

(bez VAT)

Data płatności

 

 

 

 

Nazwisko

Imię

 

Nazwisko

Imię

 

Gospodarstwo

Rzeźnia

Zakład utylizacyjny

Spalanie

Inne

(podać szczegóły)

 

owce

kozy

pozostałe

owce

kozy

pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

owce maciorki

jagnięta

tryki

kozy

kozły dawcy

koźlęta

 

owce maciorki

jagnięta

tryki

kozy

kozły dawcy

koźlęta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ognisko nr

Kontakt z ogniskiem nr

Inne

Nr identyfikacyjny gospodarstwa

Hodowcar

Lokalizacja gospodarstwa

Właściciel zwierząt

Data uboju

Ubój

Metoda zniszczenia

Waga w dniu zniszczenia

Liczba zwierząt wg kategorii

Zapłacona kwota wg kategorii

Inne koszty wypłacone hodowcy

(bez VAT)

Odszkodowanie ogółem

(bez VAT)

Data płatności

 

 

 

 

Nazwisko

Imię

 

Nazwisko

Imię

 

Gospodarstwo

Rzeźnia

Zakład utylizacyjny

Spalanie

Inne

(podać szczegóły)

 

kury

drób

pozostałe

kury

drób

pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nioski

brojlery

reprodukcyjne

kaczki

gęsi

indyki

 

nioski

brojlery

reprodukcyjne

kaczki

gęsi

indyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ognisko nr

Kontakt z ogniskiem nr

Inne

Nr identyfikacyjny gospodarstwa

Hodowca

Lokalizacja gospodarstwa

Właściciel jaj

Data zniszczenia

Zniszczenie

Metoda zniszczenia

Waga w dniu zniszczenia

Liczba jaj wg kategorii

Zapłacona kwota wg kategorii

Inne koszty wypłacone hodowcy

(bez VAT)

Odszkodowanie ogółem

(bez VAT)

Data płatności

 

 

 

 

Nazwisko

Imię

 

Nazwisko

Imię

 

Gospodarstwo

Inne

Zakład utylizacyjny

Spalanie

Inne

(podać szczegóły)

 

kury

drób

pozostałe:

kury

drób

pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nioski

brojlery

reprodukcyjne

kaczki

gęsi

indyki

 

nioski

brojlery

reprodukcyjne

kaczki

gęsi

indyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Określić kategorie krów: rasa mleczna/rasa mięsna.


ZAŁĄCZNIK IV

Wniosek o dopłatę do odszkodowania z tytułu innych kosztów

„Inne koszty” poniesione, wyrażone w walucie krajowej, bez podatku od wartości dodanej (VAT) (z wyjątkiem odszkodowania według wartości zwierząt i/lub jaj)

Nr gospodarstwa

Rodzaj działań

Ubój

Zniszczenie tusz (transport i utylizacja)

Zniszczenie jaj (transport i utylizacja)

Czyszczenie i dezynfekcja/dezynsekcja (wynagrodzenia i produkty)

Pasze i mleko (odszkodowanie i zniszczenie)

Sprzęt (odszkodowanie i zniszczenie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK V

Wymagane, na żądanie, dokumenty poświadczające od odpowiednich władz poddanych kontroli

Jako dokumenty poświadczające na mocy art. 7 ust. 1 lit. b, w odniesieniu do prowadzonych spraw, uznaje się:

I.   DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ODSZKODOWANIEM DLA HODOWCÓW

1)

dowody uiszczenia zapłaty beneficjentowi (rejestr zapłat);

2)

protokoły oceny zwierząt i produktów objętych wnioskiem o odszkodowanie;

3)

oficjalne zlecenie uboju zwierząt;

4)

dokumenty przewozowe zwierząt (odstępstwo, transportowane kategorie, potwierdzenie realizacji);

5)

szczegółowe informacje dotyczące inwentarza żywego (bydło) z dnia uboju zgodnie z systemem identyfikacji i rejestracji bydła (wydruk komputerowy);

6)

próbki i wyniki badań laboratoryjnych;

7)

analizy epidemiologiczne;

8)

protokół inspekcji weterynaryjnych wykonanych w ciągu kilku tygodni przed ubojem;

9)

zestawienia wag zwierząt w rzeźni;

10)

zestawienia wag tusz w chwili zniszczenia;

11)

oficjalne zaświadczenia o zniszczeniu zwierząt i produktów objętych wnioskiem o odszkodowanie oraz odpowiednie faktury zakładu dokonującego zniszczenia;

12)

oryginalne zestawienia gospodarstwa;

13)

w danym przypadku, wydruki wszystkich wysyłek na rynek lub wysyłek stanowiących zagrożenie dla dobrostanu zwierząt podczas epizotii;

14)

kopie wniosków o premie składane przez beneficjenta na bieżący rok gospodarczy z datą uboju;

15)

pozwolenia na przewóz zwierząt z gospodarstwa wydane w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających ubój;

16)

bilanse produkcji mleka;

17)

rodowód zwierząt (jeśli wymagane);

18)

kopie faktur nabycia i przemieszczenia ubitych zwierząt oraz kopie faktur zakupu/sprzedaży dokonanych w ciągu trzech miesięcy poprzedzających ubój.

II.   DOKUMENTY ZWIĄZANE Z KOSZTAMI OKREŚLONYMI W ZAŁĄCZNIKU I

Dokumenty poświadczające związane z operacjami i zakupem towarów i usług wymienionych w załączniku I.


1.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/26


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 350/2005

z dnia 28 lutego 2005 r.

otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 35 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001 (2) ustanowiło zasady stosowania refundacji wywozowych w sektorze owoców i warzyw.

(2)

W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego gospodarczo wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniając granice wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(3)

Zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 należy dbać, aby przepływy handlowe wywołane wcześniej przez system refundacji nie zostały zakłócone. Z tego powodu, i ze względu na sezonowość wywozów owoców i warzyw, należy ustalić ilości przewidziane na każdy produkt, na podstawie nomenklatury produktów rolnych dla refundacji wywozowych ustanowionych rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3846/87 (3). Ilości te powinny zostać podzielone z uwzględnieniem stopnia, w jakim rozpatrywane produkty są łatwo psujące się.

(4)

W myśl postanowień art. 35 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 przy ustalaniu refundacji uwzględnia się istniejącą sytuację lub tendencje w odniesieniu do cen i dostępności owoców i warzyw na rynku Wspólnoty oraz do cen stosowanych w handlu międzynarodowym. Należy również uwzględnić koszty wprowadzania do obrotu i koszty transportu oraz gospodarcze aspekty proponowanego wywozu.

(5)

Zgodnie z art. 35 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 ceny rynkowe Wspólnoty są ustalane z uwzględnieniem cen, które są najbardziej korzystne z punktu widzenia wywozu.

(6)

Sytuacja na rynkach światowych lub specyficzne wymogi niektórych rynków mogą wymóc konieczność zróżnicowania refundacji dla określonego produktu, w zależności od jego miejsca przeznaczenia.

(7)

Pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka klasy Ekstra, I i II, według wspólnych norm jakości, mogą obecnie podlegać znaczącym gospodarczo wywozom.

(8)

Aby umożliwić jak najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów i uwzględniając strukturę wywozów ze Wspólnoty, należy postępować drogą przetargu i ustalić indykatywną wysokość refundacji oraz ilości przewidziane dla rozpatrywanego okresu.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Ogłasza się przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3. Produkty objęte procedurą przetargową, okres składania ofert, indykatywne stawki refundacji i przewidziane ilości ustalone są w Załączniku.

2.   Pozwolenia wydane z tytułu pomocy żywnościowej, określone w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (4), nie są wliczane do kwalifikujących się ilości, określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

3.   Bez uszczerbku dla stosowania postanowień art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1961/2001, pozwolenia rodzaju A3 zachowują ważność przez dwa miesiące.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 marca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 537/2004 (Dz.U. L 86 z 24.3.2004, str. 9).

(3)  Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2180/2003 (Dz.U. L 335 z 22.12.2003, str. 1).

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

OTWARCIE PRZETARGU NA PRZYZNANIE POZWOLEŃ NA WYWÓZ W SYSTEMIE A3 W SEKTORZE OWOCÓW I WARZYW (POMIDORY, POMARAŃCZE, CYTRYNY I JABŁKA)

Okres składania ofert od 9 do 10 marca 2005 r.

Kod produktów (1)

Miejsce przeznaczenia (2)

Wysokość indykatywna refundacji

(w EUR/t netto)

Przewidziana ilość

(w tonach)

0702 00 00 9100

F08

30

7 647

0805 10 20 9100

A00

35

33 333

0805 50 10 9100

A00

55

16 667

0808 10 80 9100

F09

37

47 705


(1)  Kody produktów są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1).

(2)  Kody miejsc przeznaczenia serii „A” są określone w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 3846/87. Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:

F03

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem Szwajcarii.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malezja, Sri Lanka, Indonezja, Tajlandia, Tajwan, Papua-Nowa Gwinea, Laos, Kambodża, Wietnam, Japonia, Urugwaj, Paragwaj, Argentyna, Meksyk, Kostaryka.

F08

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem Bułgarii.

F09

:

Następujące miejsca przeznaczenia:

Norwegia, Islandia, Grenlandia, Wyspy Owcze, Rumunia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Serbia i Czarnogóra, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgizja, Mołdowa, Rosja, Tadżykistan, Turkmenia, Uzbekistan, Ukraina, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie (Abu Zabi, Dubajj, Szardża, Adżman, Umm Al-Kajwajn, Ras al-Chajma, Fudżajra), Kuwejt, Jemen, Syria, Iran, Jordania, Boliwia, Brazylia, Wenezuela, Peru, Panama, Ekwador i Kolumbia,

kraje i terytoria Afryki, z wyłączeniem Afryki Południowej,

miejsca przeznaczenia określone w art. 36 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11).


1.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/29


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 351/2005

z dnia 28 lutego 2005 r.

ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 4088/87 z dnia 21 grudnia 1987 r. ustalające warunki stosowania preferencyjnych stawek celnych w przywozie niektórych kwiatów pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków jednokwiatowych (bloom), goździków wielokwiatowych (spray), róż wielkokwiatowych i róż drobnokwiatowych, określonych w art. 1b rozporządzenia (EWG) nr 700/88, na okres dwóch tygodni, ustalone są w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.

Stosuje się od dnia 2 do 15 marca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 382 z 31.12.1987, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1300/97 (Dz.U. L 177 z 5.7.1997, str. 1).

(2)  Dz.U. L 72 z 18.3.1988, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2062/97 (Dz.U. L 289 z 22.10.1997, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 28 lutego 2005 r. ustalającego wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

(EUR/100 sztuk)

Okres: od 2 do 15 marca 2005 r.

Wspólnotowe ceny producenta

Goździki jednokwiatowe

(bloom)

Goździki wielokwiatowe

(spray)

Róże wielkokwiatowe

Róże drobnokwiatowe

 

17,20

13,44

37,24

16,29


Wspólnotowe ceny przywozu

Goździki jednokwiatowe

(bloom)

Goździki wielokwiatowe

(spray)

Róże wielkokwiatowe

Róże drobnokwiatowe

Izrael

Maroko

Cypr

Jordania

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy


1.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/31


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 352/2005

z dnia 28 lutego 2005 r.

ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 marca 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 tiret piąte,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 przewiduje możliwość podjęcia decyzji o przyznaniu refundacji produkcyjnych do produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) i f) wymienionego rozporządzenia, do syropów, o których mowa w lit. d) wyminionego ustępu, i do chemicznie czystej fruktozy (lewulozy) określonej kodem CN 1702 50 00 jako produktu pośredniego, wykorzystywanych do wytwarzania niektórych produktów przemysłu chemicznego, o ile podlegają one jednej z sytuacji określonych w art. 23 ust. 2 Traktatu.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do przyznawania refundacji produkcyjnych do niektórych produktów cukrowych stosowanych w przemyśle chemicznym (2) przewiduje określenie tych refundacji w oparciu o refundacje ustalone do cukru białego.

(3)

Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 1265/2001 przewiduje, że refundacja produkcyjna do cukru białego ustalana jest comiesięcznie dla okresów rozpoczynających się pierwszego dnia każdego miesiąca.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundację produkcyjną do cukru białego, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1265/2001, ustala się w wysokości 34,203 EUR/100 kg netto na okres od 1 do 31 marca 2005 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(2)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 63.


1.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/32


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 353/2005

z dnia 28 lutego 2005 r.

ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 marca 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 do opłat przywozowych w sektorze zbóż (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 przewiduje, że przy przywozie produktów, o których mowa w art. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, pobiera się opłaty celne zgodne ze stawkami Wspólnej Taryfy Celnej. Jednakże w przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 tego artykułu, opłaty przywozowe równają się cenie interwencyjnej tych produktów ważnej w czasie przywozu powiększonej o 55 % i pomniejszonej o cenę CIF w przywozie stosowaną do danej wysyłki. Opłaty celne nie mogą jednak przekroczyć stawek Wspólnej Taryfy Celnej.

(2)

Na mocy art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 ceny CIF w przywozie oblicza się na podstawie cen reprezentatywnych dla danego produktu na rynku światowym.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 1249/96 ustala zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 do opłat przywozowych w sektorze zbóż.

(4)

Opłaty przywozowe stosuje się aż do chwili ustalenia i wejścia w życie nowych stawek opłat przywozowych.

(5)

W celu umożliwienia normalnego funkcjonowania systemu opłat przywozowych należy przyjąć jako podstawę ich wyliczenia stawki reprezentatywne dla rynku, stwierdzone w okresie porównawczym.

(6)

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 1249/96 prowadzi do ustalenia opłat przywozowych w wysokości podanej w załączniku I do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Opłaty przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, ustala się w kwotach figurujących w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, na podstawie informacji znajdujących się w załączniku II.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).


ZAŁĄCZNIK I

Opłaty przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 1 marca 2005 r.

Kod CN

Nazwa towarów

Opłaty przywozowe (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

Pszenica durum wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

8,17

1001 90 91

Pszenica zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

Pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

Żyto

37,42

1005 10 90

Kukurydza siewna, inna niż hybrydy

56,64

1005 90 00

Kukurydza, inna niż do siewu (2)

56,64

1007 00 90

Ziarno Sorgo, inne niż hybrydy do siewu

37,42


(1)  W przypadku towarów przybywających do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski (art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96) importer może skorzystać z obniżki opłaty o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym, lub

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki użyte do obliczenia opłat celnych

okres od 15.2.2005–25.2.2005

1)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Notowania giełdowe

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% protein przy 12 % wilgotności)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

średnia jakość (1)

niska jakość (2)

US barley 2

Notowanie (EUR/t)

109,29 (3)

61,02

152,92

142,92

122,92

93,67

Premia za Zatokę (EUR/t)

48,80

13,44

 

 

Premia za Wielkie Jeziora (EUR/t)

 

 

2)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

Fracht/koszt: Zatoka Meksykańska–Rotterdam: 29,51 EUR/t; Wielkie Jeziora–Rotterdam: — EUR/t.

3)

Subwencje, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


1.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/35


DYREKTYWA KOMISJI 2005/13/WE

z dnia 21 lutego 2005 r.

zmieniająca dyrektywę 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie emisji stałych i gazowych zanieczyszczeń pochodzących z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne oraz zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie homologacji typu ciągników rolnych lub leśnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie środków stosowanych przeciwko emisji stałych i gazowych zanieczyszczeń pochodzących z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne oraz zmieniającą dyrektywę Rady 74/150/EWG (1), w szczególności jej art. 6 i 7,

uwzględniając dyrektywę 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającą dyrektywę Rady 74/150/EWG (2), w szczególności jej art. 19 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach (3), zmieniona dyrektywą 2004/26/WE, ustanawia bardziej rygorystyczne wymagania dla silników montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach i wprowadza trzy nowe etapy dla wartości granicznych emisji.

(2)

Dyrektywę 2000/25/WE, będącą jedną z osobnych dyrektyw w ramach procedury homologacji ustanowionej na mocy dyrektywy Rady 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (4), należy dostosować do dyrektywy 97/68/WE, zmienionej dyrektywą 2004/26/WE, zwłaszcza w zakresie wprowadzenia programu elastyczności opisanego tamże.

(3)

Należy dostosować załączniki I i II do dyrektywy 2000/25/WE, w szczególności biorąc pod uwagę wprowadzenie przez dyrektywę 97/68/WE, zmienioną dyrektywą 2004/26/WE, nowych wartości granicznych emisji, wspólnie dla emisji węglowodorów i tlenków azotu. Należy wprowadzić inne zmiany do tych załączników celem zapewnienia spójności pomiędzy przepisami dotyczącymi dokumentów informacyjnych określonych w dyrektywach 2000/25/WE, 97/68/WE i 2003/37/WE. Ponadto należy dostosować załącznik III do dyrektywy 2000/25/WE celem dodania alternatywnych homologacji typu, przysługujących nowo określonym etapom III A, III B i IV.

(4)

Należy również dostosować załącznik I do dyrektywy 2003/37/WE celem zapewnienia spójności pomiędzy przepisami dotyczącymi dokumentów informacyjnych określonych w dyrektywach 2000/25/WE, 97/68/WE i 2003/37/WE. Szczególnie rozbieżności w terminologii powinny zostać usunięte dla zapewnienia większej jasności przepisów.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 2000/25/WE i 2003/37/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 20 ust. 1 dyrektywy 2003/37/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 2000/25/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

„silnik zamienny” oznacza nowo wykonany silnik zastępujący silnik w maszynie oraz który został dostarczony wyłącznie w tym celu,”;

2)

w art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3.   Silniki zamienne winny spełniać wartości dopuszczalne, które zamieniany silnik musiał spełniać, gdy został pierwotnie wprowadzany na rynek.

Napis »SILNIK ZAMIENNY« dołączany jest do etykiety na silniku lub umieszczany w instrukcji użytkowania.”;

3)

dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Artykuł 3a

Program elastyczności

W drodze odstępstwa od przepisów art. 3 ust. 1 i 2, Państwa Członkowskie zapewniają, aby na wniosek producenta ciągników i pod warunkiem zgody organu udzielającego homologacji producent silników mógł, w okresie pomiędzy dwoma kolejnymi etapami wyznaczania wartości granicznych, wprowadzić na rynek ograniczoną liczbę silników, lub ciągników z takimi silnikami, które spełniają tylko wartości graniczne emisji określone w poprzednim etapie, jednak zgodnie z procedurą określoną w załączniku IV.”;

4)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 2 dodaje się litery c), d) i e) w brzmieniu:

„c)

w etapie III A

po dniu 31 grudnia 2005 r. dla silników kategorii H, I i K (zakres mocy, jak zdefiniowano w art. 9 ust. 3a dyrektywy 97/68/WE),

po dniu 31 grudnia 2006 r. dla silników kategorii J (zakres mocy, jak zdefiniowano w art. 9 ust. 3a dyrektywy 97/68/WE);

d)

w etapie III B

po dniu 31 grudnia 2009 r. dla silników kategorii L (zakres mocy, jak zdefiniowano w art. 9 ust. 3c dyrektywy 97/68/WE),

po dniu 31 grudnia 2010 r. dla silników kategorii M i N (zakres mocy, jak zdefiniowano w art. 9 ust. 3c dyrektywy 97/68/WE),

po dniu 31 grudnia 2011 r. dla silników kategorii P (zakres mocy, jak zdefiniowano w art. 9 ust. 3c dyrektywy 97/68/WE);

e)

w etapie IV

po dniu 31 grudnia 2012 r. dla silników kategorii Q (zakres mocy jak zdefiniowano w art. 9 ust. 3d dyrektywy 97/68/WE),

po dniu 30 września 2013 r. dla silników kategorii R (zakres mocy jak zdefiniowano w art. 9 ust. 3d dyrektywy 97/68/WE).”;

b)

w ust. 3 dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

po dniu 31 grudnia 2005 r. dla silników kategorii H,

po dniu 31 grudnia 2006 r. dla silników kategorii I,

po dniu 31 grudnia 2006 r. dla silników kategorii K,

po dniu 31 grudnia 2007 r. dla silników kategorii J,

po dniu 31 grudnia 2010 r. dla silników kategorii L,

po dniu 31 grudnia 2011 r. dla silników kategorii M,

po dniu 31 grudnia 2011 r. dla silników kategorii N,

po dniu 31 grudnia 2012 r. dla silników kategorii P,

po dniu 31 grudnia 2013 r. dla silników kategorii Q,

po dniu 30 września 2014 r. dla silników kategorii R.”;

c)

ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Dla silników kategorii od A do G Państwa Członkowskie mogą odroczyć daty określone w ust. 3 o dwa lata w stosunku do silników z datą produkcji uprzednią do danej daty. Mogą też stosować inne wyjątki na warunkach ustanowionych w art. 10 dyrektywy 97/68/WE.”;

d)

dodaje się nowe ustępy 6, 7 i 8 w brzmieniu:

„6.   Dla silników kategorii od H do R terminy wymienione w ust. 3 zostają odroczone o dwa lata w stosunku do silników z datą produkcji wcześniejszą od danej daty.

7.   Dla typów silników lub rodzin silników spełniających wartości dopuszczalne określone w tabeli w sekcjach 4.1.2.4, 4.1.2.5 i 4.1.2.6 załącznika I do dyrektywy 97/68/WE przed upływem terminów określonych w ust. 3 niniejszego artykułu Państwa Członkowskie zezwalają na specjalne etykiety i oznaczenia wykazujące, że dane urządzenia spełniają wymagane wartości dopuszczalne przed ustalonymi terminami.

8.   Zgodnie z procedurą określoną w art. 20 ust. 2 dyrektywy 2003/37/WE Komisja dostosowuje wartości graniczne i daty etapów IIIB i IV do wartości granicznych i dat przyjętych w wyniku procedury przeglądu określonej w art. 2 lit. b) dyrektywy 2004/26/WE w odniesieniu do zapotrzebowania ciągników rolnych i leśnych, w szczególności ciągników kategorii T2, T4.1 i C2.”;

5)

w załącznikach I, II i III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy;

6)

dodaje się nowy załącznik IV o treści podanej w załączniku II do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

W załączniku I do dyrektywy 2003/37/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

1.   Państwa Członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r. Niezwłocznie przekazują one Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa Członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 stycznia 2006 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Państwa Członkowskie określają metody dokonania takiego odniesienia.

2.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowymi Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.7.2000, str. 1. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 171 z 9.7.2003, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Rady 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

(3)  Dz.U. L 59 z 27.2.1998, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/26/WE (Dz.U. L 146 z 30.4.2004, str. 1).

(4)  Dz.U. L 84 z 28.3.1974, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).


ZAŁĄCZNIK I

W załącznikach I, II i III do dyrektywy 2000/25/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku 1 wprowadza się następujące zmiany

a)

dodatek 1 otrzymuje brzmienie:

„Dodatek 1

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

b)

w dodatku 2 sekcja 2 podsekcja 2.4 otrzymuje brzmienie:

„2.4.   Wyniki badań

Zmierzone zgodnie z wymogami dyrektywy 97/68/WE

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC + NOx

(g/kWh)

Cząstki stałe

(g/kWh)”;

 

 

 

 

 

2)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

w dodatku 1 wprowadza się następujące zmiany:

i)

sekcja 2 podsekcje 2.1.17 i 2.1.18 otrzymują brzmienie:

„2.1.17.

Układ ssania: maksymalne dopuszczalne obniżenie podciśnienia przy prędkości znamionowej prędkości silnika i przy 100 % obciążeniu: … kPa

2.1.18.

Układ wydechowy: maksymalne dopuszczalne wylotowe ciśnienie wsteczne przy prędkości znamionowej silnika i przy 100 % obciążeniu: … kPa”;

ii)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„2.6.   Konfiguracja otworów

2.6.1.

Położenie, wielkość i liczba”;

b)

w dodatku 2 sekcja 2 podsekcja 2.2.4 otrzymuje brzmienie:

„2.2.4.   Wyniki badań

Zmierzone zgodnie z wymogami dyrektywy 97/68/WE

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC + NOx

(g/kWh)

Cząstki stałe

(g/kWh)”;

 

 

 

 

 

3)

załącznik III otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

UZNAWANIE ALTERNATYWNYCH HOMOLOGACJI TYPU

1.   Dla etapu I uznaje się następujące świadectwa homologacji typu za równoważne dla silników kategorii A, B i C określonych w dyrektywie 97/68/WE:

1.1.   Świadectwa homologacji typu zgodnie z dyrektywą 97/68/WE.

1.2.   Świadectwa homologacji typu zgodnie z dyrektywą 88/77/EWG spełniające wymogi etapu A lub B w odniesieniu do art. 2 i załącznika I, sekcja 6.2.1 dyrektywy 88/77/EWG zmienionej dyrektywą 91/542/EWG lub rozporządzenia EKG ONZ nr 49.02, szereg zmian, sprostowania I/2.

1.3.   Świadectwa homologacji typu zgodnie z rozporządzeniem EKG nr 96.

2.   Dla etapu II uznaje się równoważne następujące świadectwa homologacji typu:

2.1.   Świadectwa homologacji typu zgodnie z dyrektywą 97/68/WE, etap II dla silników kategorii D, E, F i G.

2.2.   Homologacje typu zgodnie z dyrektywą 88/77/EWG zmienione dyrektywą 99/96/WE, które odpowiadają etapom A, B1, B2 lub C przewidzianym w art. 2 i sekcji 6.2.1 załącznika I.

2.3.   Rozporządzenie EKG ONZ nr 49.03, szereg zmian.

2.4.   Rozporządzenie EKG ONZ nr 96, zatwierdzenia etapu B zgodnie z sekcją 5.2.1 serii zmian 01 rozporządzenia 96.

3.   Dla etapu III A uznaje się następujące świadectwa homologacji typu za równoważne: Świadectwa homologacji typu zgodnie z dyrektywą 97/68/WE, etap III A dla silników kategorii H, I, J i K.

4.   Dla etapu III B uznaje się następujące świadectwa homologacji typu za równoważne: Świadectwa homologacji typu zgodnie z dyrektywą 97/68/WE, etap III B dla silników kategorii L, M, N i P.

5.   Dla etapu IV uznaje się następujące świadectwa homologacji typu za równoważne: Świadectwa homologacji typu zgodnie z dyrektywą 97/68/WE, etap IV dla silników kategorii Q i R.”.


ZAŁĄCZNIK II

W dyrektywie 2000/25/WE dodaje się załącznik IV w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK IV

PRZEPISY DOTYCZĄCE CIĄGNIKÓW I SILNIKÓW WPROWADZANYCH NA RYNEK W RAMACH PROGRAMU ELASTYCZNOŚCI OKREŚLONEGO W ART. 3A

1.   DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ PRODUCENTÓW SILNIKÓW I CIĄGNIKÓW

1.1.   Producent ciągników, który pragnie skorzystać z programu elastyczności, składa w organie udzielającym homologacji wniosek o pozwolenie na wprowadzenie na rynek lub zakup od dostawcy silników, w okresie pomiędzy dwoma etapami wyznaczania wartości granicznych, liczby silników określonej w sekcjach 1.2 i 1.3, które nie spełniają bieżących wartości granicznych emisji, lecz zostały zatwierdzone zgodnie z wcześniejszym etapem wartości granicznych emisji.

1.2.   Liczba silników wprowadzanych na rynek w ramach programu elastyczności w każdej kategorii nie przekracza 20 % rocznej wartości sprzedaży silników należących do danej kategorii przez przedmiotowego producenta silników (obliczonej jako średnia sprzedaży w ciągu 5 lat na rynku UE). W przypadku gdy producent ciągników sprzedaje ciągniki w UE od mniej niż 5 lat, średnią oblicza się na podstawie okresu, przez który producent ciągników prowadził sprzedaż ciągników w UE.

1.3.   Oprócz możliwości określonej w sekcji 1.2. producent ciągników może również złożyć wniosek w imieniu dostawców silników o pozwolenie na wprowadzenie na rynek ograniczonej liczby silników w ramach programu elastyczności. Liczba silników w każdej kategorii silników nie może przekroczyć następujących wartości:

Kategoria silników

Liczba silników

19–37 kW

200

37–75 kW

150

75–130 kW

100

130–560 kW

50

1.4.   Producent ciągników umieszcza następujące informacje we wniosku składanym w organie udzielającym homologacji:

a)

wzór oznaczeń umieszczanych na każdym ciągniku, w którym montowany jest silnik wprowadzony na rynek w ramach programu elastyczności. Na oznaczeniach umieszcza się następujący tekst: »CIĄGNIK NR … (numer porządkowy ciągnika) Z … (łączna liczba ciągników w odpowiednim przedziale mocy) Z SILNIKIEM NR … Z HOMOLOGACJĄ TYPU (dyr. 2000/25/WE) NR …«; oraz

b)

wzór dodatkowego oznaczenia umieszczanego na silniku z tekstem określonym w sekcji 2.2 niniejszego załącznika.

1.5.   Producent ciągników przekazuje organowi udzielającemu homologacji wszelkie informacje związane z realizacją programu elastyczności, których organ może zażądać w celu podjęcia decyzji.

1.6.   Producent ciągników składa co sześć miesięcy sprawozdanie organowi udzielającemu homologacji w każdym Państwie Członkowskim, w którym ciągnik lub silnik jest wprowadzany na rynek, na temat realizacji programu elastyczności. Sprawozdanie obejmuje dane łączne dotyczące liczby silników i ciągników wprowadzonych na rynek w ramach programu elastyczności, numerów seryjnych silników i ciągników oraz Państwa Członkowskiego, w którym rozpoczęto eksploatację danego ciągnika. Procedura ta będzie obowiązywać przez cały czas korzystania z programu elastyczności.

2.   DZIAŁANIE PODEJMOWANE PRZEZ PRODUCENTÓW SILNIKÓW

2.1.   Producent silników może dostarczyć silniki producentowi ciągników w ramach programu elastyczności objęte zatwierdzeniem zgodnie z sekcją 1 niniejszego załącznika.

2.2.   Producent silników musi umieścić na takich silnikach oznaczenie z następującym tekstem: »Silnik wprowadzany na rynek w ramach programu elastyczności«.

3.   DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ORGAN UDZIELAJĄCY HOMOLOGACJI

Organ udzielający homologacji ocenia zawartość wniosku dotyczącego programu elastyczności oraz załączonych dokumentów. W rezultacie organ informuje producenta ciągników o podjętej decyzji dotyczącej zezwolenia na korzystanie z programu elastyczności.”.


ZAŁĄCZNIK III

W załączniku I do dyrektywy 2003/37/WE model A sekcja 3 „Silnik” otrzymuje brzmienie:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

1.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/55


DECYZJA RADY

z dnia 17 lutego 2005 r.

dotycząca mianowania dwóch członków oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Belgii

(2005/165/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając wniosek rządu Belgii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 2002/60/WE z dnia 22 stycznia 2002 r. (1) Rada przyjęła decyzję dotyczącą mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów.

(2)

Dwa stanowiska członków Komitetu Regionów zostały zwolnione w wyniku wygaśnięcia kadencji Jacques’a SIMONETA oraz Josa CHABERTA; jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zostało zwolnione w wyniku wygaśnięcia kadencji Erica TOMASA, o czym Rada została powiadomiona w dniu 1 lutego 2005 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Niniejszym mianuje się następujące osoby w Komitecie Regionów

a)

na stanowiska członków Komitetu Regionów:

 

Pan Charles PICQUÉ,

ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des pouvoirs locaux, de l’aménagement du territoire, des monuments et sites, de la rénovation urbaine, du logement, de la propreté publique, du commerce extérieur et de la coopération au développement,

na miejsce Pana Jacques’a SIMONETA.

 

Pan Jos CHABERT,

Vice-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement,

w związku z początkiem nowej kadencji.

(b)

na stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów:

 

Pan Benoît CEREXHE,

ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’economie, de l’emploi, de la recherche scientifique, de la lutte contre l’incendie et l’aide médicale urgente et de la politique agricole,

na miejsce Pana Erica TOMASA,

na czas pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2006 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 lutego 2005 r.

W imieniu Rady

J.-C. JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 38.


Komisja

1.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/57


DECYZJA KOMISJI

z dnia 10 lutego 2005 r.

ustanawiająca zasady wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 280/2004/WE dotyczącej mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania Protokołu z Kioto

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 247)

(2005/166/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady 280/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącą mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania Protokołu z Kioto (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 6 oraz art. 8 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Informacje przedstawiane Komisji corocznie są niezbędne do przeprowadzenia oceny rzeczywistych postępów w wypełnianiu zobowiązań Wspólnoty i jej Państw Członkowskich dotyczących ograniczenia lub zmniejszenia wszystkich emisji gazów cieplarnianych zgodnie z Konwencją Ramową Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) oraz Protokołem z Kioto, oraz do przygotowywania przez Wspólnotę rocznych sprawozdań zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z UNFCCC i z Protokołu z Kioto.

(2)

Komisja powinna dokonać przeglądu elementów wymienionych w art. 4 ust. 1 niniejszej decyzji, jeżeli wymagane są dodatkowe elementy zgodnie z dokonanym na podstawie UNFCCC przeglądem wykazu wspólnotowego, oraz przyjąć niezbędne zmiany zgodnie z procedurą wymienioną w art. 9 ust. 2 decyzji 280/2004/WE wymagając od Państw Członkowskich podawania informacji na temat tych elementów w następnych sprawozdaniach zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji 280/2004/WE.

(3)

Informacje przedstawiane Komisji co dwa lata są niezbędne do przeprowadzenia oceny planowanych postępów Wspólnoty i jej Państw Członkowskich w wypełnianiu ich zobowiązań wynikających z UNFCCC i Protokołu z Kioto.

(4)

Komisja powinna dokonać przeglądu załącznika II i załącznika III oraz przyjąć do dnia 1 stycznia 2007 r. wszelkie niezbędne zmiany zgodnie z procedurą wymienioną w art. 9 ust. 2 decyzji 280/2004/WE.

(5)

Komisja przygotowuje dane szacunkowe dla brakujących danych w wykazie Państwa Członkowskiego po konsultacji z zainteresowanym Państwem Członkowskim oraz zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszej decyzji w celu zapewnienia kompletności wykazu tegoż Państwa Członkowskiego i Wspólnoty zgodnie z wytycznymi UNFCCC w sprawie składania sprawozdań odnośnie do rocznych wykazów oraz zrewidowanymi wytycznymi IPCC z 1996 r. dla krajowych wykazów gazów cieplarnianych.

(6)

Państwa Członkowskie i Komisja powinny przygotować swoje sprawozdania wykazujące postęp dokonany do 2005 r. zgodnie z wytycznymi UNFCCC w sprawie składania sprawozdań odnośnie do komunikatów krajowych oraz wytycznymi wynikającymi z art. 7 Protokołu z Kioto.

(7)

Państwa Członkowskie i Komisja powinny przygotować swoje sprawozdania z dodatkowego okresu ustalonego w Porozumieniach z Marakeszu na wypełnienie zobowiązań po upływie tego okresu zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 7 Protokołu z Kioto.

(8)

Procedury i okresy ustalone dla współpracy i koordynacji pomiędzy Państwami Członkowskimi i Wspólnotą w odniesieniu do zobowiązań wynikających z decyzji 280/2004/WE wymienionych w niniejszej decyzji zapewnią terminowe i skuteczne wykonanie tych zobowiązań.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu wymienionego w art. 9 decyzji 280/2004/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ I

Przedmiot

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza decyzja ustanawia zasady wykonania decyzji 280/2004/WE odnośnie do:

a)

przedstawiania informacji wymienionych w art. 3 ust. 1 i 2 decyzji 280/2004/WE zgodnie z art. 3 ust. 3 tej decyzji;

b)

ustanowienia wspólnotowego systemu wykazów zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji 280/2004/WE;

c)

wymagań dotyczących składania sprawozdań wykazujących postępy zgodnie z wymaganiami art. 3 ust. 2 Protokołu z Kioto oraz dotyczących składania sprawozdań z dodatkowego okresu ustalonego w Porozumieniach z Marakeszu na wypełnienie zobowiązań zgodnie z art. 5 ust. 6 decyzji 280/2004/WE;

d)

procedur i okresów dla współpracy i koordynacji zobowiązań wymienionych w art. 8 ust. 1 decyzji 280/2004/WE zgodnie z art. 8 ust. 3 tej decyzji.

ROZDZIAŁ II

Składanie sprawozdań przez Państwa Członkowskie

Sekcja 1

Sprawozdania roczne

Artykuł 2

Określenie i wskazówki dotyczące składania sprawozdań

1.   Państwa Członkowskie określają informacje przedstawiane w sprawozdaniach na podstawie art. 3 ust. 1 decyzji 280/2004/WE zgodnie z:

a)

zrewidowanymi wytycznymi Międzyrządowej Rady ds. Zmian Klimatu (IPCC) z 1996 r. dotyczącymi krajowych wykazów gazów cieplarnianych, zwanymi dalej „zrewidowanymi wytycznymi IPCC z 1996 r. dla krajowych wykazów gazów cieplarnianych”;

b)

określonymi przez IPCC wskazówkami dobrej praktyki i zarządzaniem niepewnością w krajowych wykazach gazów cieplarnianych „wskazówkami dobrej praktyki IPCC”;

c)

wskazówkami dobrej praktyki IPCC dla użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF), zwanymi dalej „wskazówkami dobrej praktyki IPCC dla LULUCF”.

2.   Państwa Członkowskie przedstawiają informacje składane na podstawie art. 3 ust. 1 decyzji 280/2004/WE Komisji, a ich kopię Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska zgodnie z:

a)

wytycznymi dla przygotowywania krajowych komunikatów przez Strony ujęte w załączniku I Konwencji, część I: Wytyczne UNFCCC dla składania sprawozdań odnośnie do wykazów rocznych, zwanymi dalej „wytycznymi UNFCCC dla składania sprawozdań odnośnie do wykazów rocznych”;

b)

wytycznymi dla przygotowywania informacji wymaganych zgodnie z art. 7 Protokołu z Kioto, zwanymi dalej „wytycznymi wynikającymi z art. 7 Protokołu z Kioto”.

3.   Pełne sprawozdanie o wykazie krajowym wymienione w art. 3 ust. 1 akapit drugi decyzji 280/2004/WE sporządzane jest przy wykorzystaniu struktury sprawozdania o wykazie krajowym przedstawionej w wytycznych UNFCCC dotyczących składania sprawozdań odnośnie do wykazów rocznych.

Artykuł 3

Składanie sprawozdań zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. d) decyzji 280/2004/WE

1.   Państwa Członkowskie, zgodnie z art. 3 ust. 3 Protokołu z Kioto oraz stosownymi decyzjami przyjętymi zgodnie z nim, do celów art. 3 ust. 1 lit. d) decyzji 280/2004/WE przedstawiają swoje emisje antropogenicznych gazów cieplarnianych przez źródła oraz usunięcia przez pochłaniacze wynikające z działalności w ramach zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa zgodnie z art. 3 ust. 3 Protokołu z Kioto za lata od 1990 r. do przedostatniego roku.

Państwa Członkowskie, które wybierają gospodarkę leśną, gospodarkę ziemią uprawną, gospodarkę pastwiskami oraz odnowę roślinności zgodnie z art. 3 ust. 4 Protokołu z Kioto, przedstawiają ponadto emisję antropogenicznych gazów cieplarnianych przez źródła i usunięcia przez pochłaniacze dla każdej wybranej działalności za lata od 1990 r. do przedostatniego roku.

Państwa Członkowskie wyraźnie rozróżniają te informacje od oszacowań antropogenicznych emisji ze źródeł wymienionych w załączniku A do Protokołu z Kioto.

2.   Państwa Członkowskie podają te informacje w ust. 1 w swoich sprawozdaniach przedstawianych począwszy od 15 stycznia 2010 r.

Artykuł 4

Składanie sprawozdań zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. f) decyzji 280/2004/WE

1.   Państwa Członkowskie do celów art. 3 ust. 1 lit. f) decyzji 280/2004/WE przedstawiają:

a)

opis przygotowań instytucjonalnych w Państwie Członkowskim niezbędnych dla przygotowania wykazu oraz procesu przygotowania wykazu;

b)

opis stosowanych metodologii i wykorzystywanych źródeł danych, wraz z informacjami o stosowanych metodach, oraz dane dotyczące rodzajów działalności i współczynniki emisji zastosowane do głównych wspólnotowych źródeł określanych corocznie przez Komisję do dnia 31 października zgodnie z rozdziałem 7 wskazówek dobrej praktyki IPPC oraz rozdziałem 5 wskazówek dobrej praktyki IPPC dla LULUCF. Państwa Członkowskie podają te informacje odwołując się do sekcji sprawozdania o krajowym wykazie, bądź w formacie tabelarycznym podanym w załączniku I do niniejszej decyzji;

c)

informacje o programie zapewnienia jakości i kontroli jakości Państwa Członkowskiego wraz z jego celami jakości oraz planem zapewnienia jakości i kontroli jakości wykazu;

d)

ogólną ocenę niepewności;

e)

ogólną ocenę kompletności, zwracając uwagę na zakres geograficzny tegoż Państwa Członkowskiego oraz wszelkie luki w przedstawieniu wykazu;

f)

porównanie podejścia sektorowego z podejściem referencyjnym;

g)

wszelkie reakcje na ocenę przez UNFCCC poprzednich krajowych wykazów otrzymane od czasu przedłożenia poprzedniego krajowego wykazu oraz informacje dotyczące wszelkich dokonanych przeliczeń;

h)

opis i interpretację wcześniejszych tendencji w emisjach.

2.   Odnośnie do informacji, które mają być dostarczone zgodnie z lit. a) do e) w ust. 1, Państwa Członkowskie mogą zaznaczyć, że w tych sekcjach sprawozdania o krajowym wykazie nie nastąpiły żadne zmiany.

Artykuł 5

Składanie sprawozdań zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. g) decyzji 280/2004/WE

Dane z krajowego rejestru wymienionego w art. 3 ust. 1 lit. g) decyzji 280/2004/WE zawierają informacje wymagane na podstawie wytycznych wynikających z art. 7 Protokołu z Kioto.

Artykuł 6

Składanie sprawozdań zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. h) decyzji 280/2004/WE

Informacje o osobach prawnych wymienione art. 3 ust. 1 lit. h) decyzji 280/2004/WE zawierają wykaz osób prawnych upoważnionych przez Państwo Członkowskie do utrzymywania jednostek przyznanej emisji (AAU), jednostek pochłoniętej emisji (RMU), jednostek redukcji emisji (ERU) i jednostek poświadczonej redukcji emisji (CER), w tym jednostek przejściowych CER (tCER) oraz jednostek długoterminowych CER (lCER).

Artykuł 7

Składanie sprawozdań zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. j) decyzji 280/2004/WE

Informacje o wskaźnikach wymienione w art. 3 ust. 1 lit. j) decyzji 280/2004/WE:

a)

najpóźniej od dnia 15 stycznia 2005 r. i każdego następnego roku będą zawierać wartości priorytetowych wskaźników wymienionych w tabeli II-1 w załączniku II;

b)

najpóźniej od dnia 15 stycznia 2005 r. powinny, a od dnia 15 stycznia 2006 r. i każdego następnego roku będą zawierać wartości dodatkowych priorytetowych wskaźników wymienionych w tabeli II-2 w załączniku II;

c)

najpóźniej od dnia 15 stycznia 2005 r. i każdego następnego roku powinny zawierać wartości uzupełniających wskaźników wymienionych w tabeli II-3 w załączniku II.

Sekcja 2

Sprawozdania dwuletnie

Artykuł 8

Wskazówki dotyczące składania sprawozdań

Państwa Członkowskie przedstawiają informacje wymienione w art. 3 ust. 2 decyzji 280/2004/WE zgodnie z wytycznymi dla przygotowywania krajowych komunikatów przez Strony ujęte w załączniku I to Konwencji, część II: Wytyczne UNFCCC dla składania sprawozdań odnośnie do krajowych komunikatów, zwanymi dalej „wytycznymi UNFCCC dla składania sprawozdań odnośnie do krajowych komunikatów”, a także wytycznymi wynikającymi z art. 7 Protokołu z Kioto.

Artykuł 9

Składanie sprawozdań zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) decyzji 280/2004/WE

Informacje o krajowych politykach i środkach wymienione w art. 3 ust. 2 lit. a) decyzji 280/2004/WE zawierają:

a)

wykaz tych polityk i środków, które wygasły lub zostały uchylone w ciągu okresu składania sprawozdań;

b)

opis rzeczywistego i spodziewanego wzajemnego oddziaływania z innymi stosownymi politykami i środkami oraz ze stosownymi politykami i ustawodawstwem Wspólnoty;

c)

wskaźniki przewidywań na lata 2005, 2010, 2015 i 2020 wymienione w załączniku III do niniejszej decyzji.

Artykuł 10

Składanie sprawozdań zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b) decyzji 280/2004/WE

1.   Do celów art. 3 ust. 2 lit. b) decyzji 280/2004/WE Państwa Członkowskie wyraźnie określają swoje prognozy „ze środkami” i „z dodatkowymi środkami” oraz zawarte w nich polityki i środki.

Prognoza „ze środkami” obejmuje wdrożone i przyjęte polityki i środki. Prognoza „z dodatkowymi środkami” obejmuje planowane polityki i środki.

Państwa Członkowskie mogą ująć informacje o prognozach „bez środków” w ramach swoich prognoz „ze środkami” i „z dodatkowymi środkami”. Prognoza „bez środków” wyłącza wszystkie polityki i środki wdrożone, przyjęte lub planowane po roku wybranym jako początkowy rok dla tej prognozy.

2.   Opisy metodologii, modeli, podstawowych założeń oraz głównych parametrów wejściowych i wyjściowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. b) iv) decyzji 280/2004/WE, jeśli są użyte, zawierają obowiązkowe parametry wymienione w punkcie 1 załącznika IV do niniejszej decyzji.

Zachęca się Państwa Członkowskie do podawania parametrów prognoz ujętych w wykazie zalecanych parametrów przedstawionym w punkcie 2 załącznika IV do niniejszej decyzji.

Państwa Członkowskie przeprowadzają analizę czułości swoich prognoz skoncentrowaną na głównych zmiennych wejściowych w modelach prognozowania.

Zachęca się Państwa Członkowskie do określenia górnego, środkowego i dolnego scenariusza dla głównych zmiennych wejściowych oraz ilościowego wyrażenia prognozowanych emisji dla tych scenariuszy. Zachęca się ponadto Państwa Członkowskie do ujęcia miary odporności ich modelu prognozującego oraz jego metod używanych do jego oceny. Państwa Członkowskie mogą rozważyć zastosowanie scenariuszy wielowariantowych używając kombinacji zmiennych wejściowych.

Artykuł 11

Składanie sprawozdań zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) (vi) oraz art. 3 ust. 2 lit. d) decyzji 280/2004/WE

Państwa Członkowskie dostarczają informacji o zastosowaniu wspólnego wdrażania, mechanizmu czystego rozwoju oraz międzynarodowego handlu emisjami zgodnie z art. 6, 12 i 17 Protokołu z Kioto, aby wypełnić swoje zobowiązania dotyczące określonego ilościowo ograniczenia lub redukcji emisji zgodnie z art. 2 decyzji Rady 2002/358/WE (2) oraz Protokołu z Kioto w oparciu o kwestionariusz przedstawiony w załączniku V do niniejszej decyzji. Zachęca się Państwa Członkowskie do podawania tych informacji corocznie w ramach swojego sprawozdania przedstawianego zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji 280/2004/WE.

Państwa Członkowskie mogą ograniczyć te informacje do zmian lub uzupełnień informacji przedstawionych w oparciu o kwestionariusz za poprzedni rok.

ROZDZIAŁ III

Wspólnotowy system wykazów

Sekcja 1

Wspólnotowy system wykazów

Artykuł 12

Jakość i wymiana informacji i danych we wspólnotowym systemie wykazów

1.   Państwa Członkowskie zapewniają, aby jakość danych dotyczących działalności, współczynników emisji i innych parametrów wykorzystanych w krajowym wykazie gazów cieplarnianych była zgodna z wytycznymi dobrej praktyki IPCC oraz wytycznymi dobrej praktyki IPCC dla LULUCF.

2.   Państwa Członkowskie przedstawiają Komisji swój roczny wykaz w formacie elektronicznym, a kopię przesyłają Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska.

Sekcja 2

Oszacowania brakujących danych w krajowym wykazie zgodnie z art. 4 ust. 1 decyzji 280/2004/WE

Artykuł 13

Oszacowania brakujących danych w krajowym wykazie zgodnie z art. 4 ust. 1 decyzji 280/2004/WE

Jeżeli Państwo Członkowskie nie przedstawi wszystkich danych wymaganych zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji 280/2004/WE do dnia 15 marca roku sprawozdawczego, Komisja przygotowuje oszacowania brakujących danych dla tego Państwa Członkowskiego, które zostaną ujęte we wspólnotowym wykazie gazów cieplarnianych dla danego roku sprawozdawczego i kategorii źródła zgodnie z wytycznymi UNFCCC dla składania raportów odnośnie do wykazów oraz zrewidowanymi wytycznymi IPCC z 1996 r. dla krajowych wykazów gazów cieplarnianych.

Artykuł 14

1.   Oszacowania Komisji dla brakujących danych oparte są na zasadach przedstawionych w ust. 2, 3 i 4.

2.   Jeżeli dostępny jest od Państwa Członkowskiego zgodny szereg czasowy zgłoszonych oszacowań właściwej kategorii źródła za poprzednie lata, które nie podlegały poprawkom według art. 5 ust. 2 Protokołu z Kioto, to w celu uzyskania oszacowania emisji można zastosować ekstrapolację tego szeregu czasowego.

Dla emisji dwutlenku węgla z sektora energetycznego ekstrapolacja emisji powinna być oparta o procentową zmianę oszacowań emisji dwutlenku węgla według Eurostatu.

3.   Jeżeli oszacowanie dla właściwej kategorii źródła było w poprzednich latach przedmiotem poprawek zgodnie z art. 5 ust. 2 Protokołu z Kioto i Państwo Członkowskie nie przedstawiło zrewidowanego oszacowania, to stosuje się podstawową metodę korygowania używaną przez zespół ds. przeglądów eksperckich, przedstawioną we wskazówkach technicznych dotyczących metodologii dokonywania korekt zgodnie z art. 5 ust. 2 Protokołu z Kioto, zwanych dalej „wskazówkami technicznymi dotyczącymi korekt”, bez stosowania współczynnika zachowawczości określonego w tychże wskazówkach.

4.   Jeżeli zgodny szereg czasowy zgłoszonych oszacowań dla właściwej kategorii źródła nie jest dostępny i jeżeli oszacowanie kategorii źródła nie było przedmiotem korekt zgodnie z art. 5 ust. 2 Protokołu z Kioto, to oszacowanie dokonuje się w oparciu o wskazówki techniczne dotyczące korekt, bez stosowania współczynnika zachowawczości określonego w tychże wskazówkach.

Artykuł 15

Komisja przygotowuje oszacowania wymienione w art. 14 do dnia 31 marca roku sprawozdawczego po konsultacji z zainteresowanym Państwem Członkowskim i przekazuje te oszacowania pozostałym Państwom Członkowskim.

Artykuł 16

Zainteresowane Państwo Członkowskie wykorzystuje oszacowania wymienione w art. 14 do przedłożenia swojego krajowego sprawozdania do UNFCCC, aby zapewnić zgodność pomiędzy wykazem Wspólnoty a wykazami Państw Członkowskich.

ROZDZIAŁ IV

Składanie sprawozdań w sprawie wykazania postępu do 2005 r. oraz dodatkowego okresu na wypełnienie zobowiązań

Sekcja 1

Sprawozdania w sprawie wykazania postępu do 2005 r.

Artykuł 17

Składanie przez Państwa Członkowskie sprawozdań w sprawie wykazania postępu dokonanego do 2005r. zgodnie z art. 5 ust. 4 decyzji 280/2004/WE

1.   Państwa Członkowskie przygotowują sprawozdanie wykazujące postęp dokonany do 2005 r. zgodnie z wytycznymi UNFCCC dla składania raportów odnośnie do krajowych komunikatów oraz wytycznymi wynikającymi z art. 7 Protokołu z Kioto. Sprawozdanie zawiera:

a)

opis krajowych środków, w tym wszelkich kroków prawnych i instytucjonalnych przyjętych w celu wypełnienia zobowiązań tego Państwa Członkowskiego zgodnie z art. 2 decyzji 2002/358/WE oraz Protokołu z Kioto, a także wszelkich programów dotyczących przestrzegania i egzekwowania krajowych zobowiązań;

b)

informacje o tendencjach oraz prognozach emisji gazów cieplarnianych na poziomie krajowym, przy czym tendencje te winny być oparte o dane z wykazów przedstawione przez Państwa Członkowskie do UNFCCC do dnia 15 kwietnia 2005 r.;

c)

ocenę sposobu, w jaki krajowe środki wymienione w lit. a), w świetle tendencji i prognoz wymienionych w lit. b), przyczynią się do wypełnienia przez Państwo Członkowskie jego zobowiązań zgodnie z art. 2 decyzji 2002/358/WE oraz Protokołu z Kioto;

d)

opis działalności, działań i programów podjętych przez Państwo Członkowskie w celu wypełnienia przez nie jego zobowiązań wynikających z art. 10 i 11 Protokołu z Kioto.

2.   Państwa Członkowskie przedstawiają sprawozdanie jako pojedynczy dokument obejmujący cztery rozdziały zawierające informacje wymienione w ust. 1, lit. a) do d).

Informacje o prognozach wymienione w ust. 1 lit. b) winny być zgodne z informacjami przedstawionymi Komisji do dnia 15 czerwca 2005 r. zgodnie z art. 5 ust. 3 decyzji 280/2004/WE.

Sekcja 2

Sprawozdania po upływie dodatkowego okresu przeznaczonego na wypełnienie zobowiązań

Artykuł 18

Składanie przez Państwa Członkowskie sprawozdań po upływie dodatkowego okresu przeznaczonego na wypełnienie zobowiązań zgodnie z art. 5 ust. 5 decyzji 280/2004/WE

Sprawozdanie każdego Państwa Członkowskiego, zgodnie z procedurami rozliczania przydzielonych ilości na podstawie art. 7 ust. 4 Protokołu z Kioto, zawiera następujące informacje:

a)

na bieżący rok kalendarzowy do końca dodatkowego okresu przeznaczonego na wypełnienie zobowiązań (określonego według czasu uniwersalnego), całkowitą ilość:

i)

jednostek ERU, CER (w tym również lCER i tCER), AAU i RMU będących na rachunku posiadania, anulowania, wymiany i wycofania każdego Państwa Członkowskiego oraz na wszystkich rachunkach operatorskich i osobistych w dniu 1 stycznia każdego roku;

ii)

jednostek AAU wydanych na podstawie przydzielonej ilości zgodnie z art. 3 ust. 7 i art. 3 ust. 8 Protokołu z Kioto;

iii)

jednostek ERU wydanych na podstawie projektów podjętych zgodnie z art. 6 Protokołu z Kioto;

iv)

jednostek ERU, CER (w tym również lCER i tCER), AAU i RMU nabytych z innych rejestrów oraz oddzielną listę podającą tożsamość przenoszących rachunków i rejestrów;

v)

jednostek RMU wydanych na podstawie każdej działalności według art. 3 ust. 3 i 4 Protokołu z Kioto;

vi)

jednostek ERU, CER (w tym również lCER i tCER), AAU i RMU przeniesionych do innych rejestrów oraz oddzielną listę podającą tożsamość nabywających rachunków i rejestrów;

vii)

jednostek ERU, CER AAU i RMU anulowanych na podstawie działań według art. 3 ust. 3 i 4 Protokołu z Kioto;

viii)

jednostek ERU, CER AAU i RMU anulowanych po stwierdzeniu przez Komitet Zgodności, że Państwo Członkowskie nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z art. 3 ust. 1 Protokołu z Kioto;

ix)

innych anulowanych jednostek ERU, CER (w tym również lCER i tCER), AAU i RMU;

x)

wycofanych jednostek ERU, CER (w tym również lCER i tCER), AAU i RMU;

xi)

jednostek AAU, CER, ERU, RMU i tCER przeniesionych do rachunku wymiany tCER na okres zobowiązania;

xii)

jednostek AAU, CER, ERU, RMU i lCER przeniesionych do rachunku wymiany lCER na pierwszy okres zobowiązania Protokołu z Kioto.

b)

całkowitą ilość i numery seryjne jednostek ERU, AAU, RMU, CER (w tym również lCER i tCER) na rachunku wycofania każdego Państwa Członkowskiego na koniec okresu sprawozdawczego;

c)

całkowitą ilość i numery seryjne jednostek ERU, CER i AAU, które Państwo Członkowskie żąda, aby zostały przeniesione na następny okres zobowiązania.

Informacje te winny zawierać tylko jednostki ERU, AAU, RMU, CER (w tym również lCER i tCER) ważne na dany okres zobowiązania. Należy je określić na podstawie danych udostępnionych zgodnie z art. 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2216/2004 (3) i przedstawić w formacie elektronicznym.

Artykuł 19

Składanie przez Wspólnotę sprawozdania po upływie dodatkowego okresu przeznaczonego na wypełnienie zobowiązań zgodnie z art. 5 ust. 5 decyzji 280/2004/WE

Sprawozdanie Wspólnoty zawiera następujące informacje:

a)

całkowitą ilość jednostek wymienionych w art. 18 lit. a) przedstawioną przez Państwa Członkowskie oraz całkowitą ilość tychże jednostek utrzymywaną w rejestrze Wspólnoty;

b)

całkowitą ilość i numery seryjne jednostek ERU, AAU, RMU, CER (w tym również lCER i tCER) na rachunkach wycofania Państw Członkowskich i Wspólnoty na koniec okresu sprawozdawczego;

c)

całkowitą ilość i numery seryjne jednostek ERU, CER i AAU, które każde Państwo Członkowskie i Wspólnota żądają, aby zostały przeniesione na następny okres zobowiązania zgodnie z zasadami rozliczania przydzielonych ilości według art. 7 ust. 4 Protokołu z Kioto.

ROZDZIAŁ V

Procedury i okresy czasu dla współpracy i koordynacji

Artykuł 20

Sporządzanie wspólnotowego wykazu gazów cieplarnianych i sprawozdania o wykazie zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a) decyzji 280/2004/WE

1.   Do przedstawiania corocznych informacji zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji 280/2004/WE Państwa Członkowskie używają narzędzi ReportNet Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska dostarczonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (4).

2.   Dostarczanie przez Państwa Członkowskie wszelkich uaktualnionych danych zgodnie z art. 4 ust. 1 decyzji 280/2004/WE jest ograniczone do uzupełniania brakujących danych i usuwania niezgodności.

3.   Procedury i termin sporządzenia przez Wspólnotę wykazu i sprawozdania o wykazie są przedstawione w załączniku VI.

Artykuł 21

Procedury przeglądu, korekty i zgodności według UNFCCC i Protokołu z Kioto zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) i c) decyzji 280/2004/WE

1.   Jeżeli na dzień 1 czerwca Państwo Członkowskie nie przedstawiło swojego rocznego sprawozdania o wykazie do UNFCCC, to organizacja natychmiast powiadamia o tym Komisję.

2.   Państwa Członkowskie w ciągu jednego tygodnia powiadamiają Komisję o otrzymaniu z UNFCCC jakiejkolwiek spośród poniższych informacji:

a)

wskazania przez zespół ds. przeglądów eksperckich problemów związanych z wykazem Państwa Członkowskiego, które wymagałyby skorygowania;

b)

korekty oszacowań z wykazu zastosowane w porozumieniu pomiędzy Państwem Członkowskim a zespołem ds. przeglądów eksperckich do danego przedłożonego wykazu;

c)

skorygowane oszacowania zawarte w projekcie sprawozdania indywidualnego z przeglądu wykazu, stosowane gdy Państwo Członkowskie nie skorygowało problemu w sposób zadowalający z punktu widzenia zespołu ds. przeglądów eksperckich;

d)

kwestie dotyczące wykonania, które zostały przedstawione Komitetowi Zgodności zgodnie z Protokołem z Kioto, powiadomienie przez Komitet Zgodności o tym, aby przystąpić do rozstrzygania kwestii wykonania, oraz wszelkie wstępne stwierdzenia i decyzje Komitetu Zgodności i jego oddziałów dotyczące Państwa Członkowskiego.

Odnośnie do lit. a) Państwo Członkowskie powiadamia Komisję o tym, w jaki sposób planuje ono rozwiązać problemy stwierdzone przez zespół ds. przeglądów eksperckich.

Odnośnie do lit. c) Państwo Członkowskie powiadamia Komisję, czy przyjmuje lub odrzuca zaproponowane korekty.

Komisja informuje pozostałe Państwa Członkowskie w ciągu jednego tygodnia od otrzymania od zainteresowanego Państwa Członkowskiego informacji wymienionych w lit. a) do d).

3.   Komisja informuje wszystkie Państwa Członkowskie w ciągu jednego tygodnia od otrzymania od UNFCCC następujących informacji:

a)

wskazania przez zespół ds. przeglądów eksperckich problemów związanych ze wspólnotowym wykazem, które wymagałyby skorygowania;

b)

korekty oszacowań wykazu zastosowane w porozumieniu pomiędzy Wspólnotą a zespołem ds. przeglądów eksperckich do danego przedłożonego wykazu;

c)

skorygowane oszacowania zawarte w projekcie sprawozdania indywidualnego z przeglądu wykazu, stosowane gdy Wspólnota nie skorygowała problemu w sposób zadowalający z punktu widzenia zespołu ds. przeglądów eksperckich;

d)

kwestie wykonania, które zostały przedstawione Komitetowi Zgodności zgodnie z Protokołem z Kioto, powiadomienie przez Komitet Zgodności o tym, aby przystąpić do rozstrzygnięcia kwestii wykonania, oraz wszelkie wstępne stwierdzenia i decyzje Komitetu Zgodności i jego oddziałów dotyczące Wspólnoty.

4.   Państwa Członkowskie koordynują z Komisją swoją reakcję na proces przeglądu w stosunku do zobowiązań wynikających z decyzji 280/2004/WE:

a)

jeżeli w granicach ram czasowych podanych zgodnie z Protokołem z Kioto skorygowane oszacowania w jednym roku lub skumulowane korekty w kolejnych latach okresu zobowiązania dla jednego lub więcej Państw Członkowskich pociągałyby za sobą korekty wspólnotowego wykazu w stopniu prowadzącym do niespełnienia wymagań metodologicznych i dotyczących składania sprawozdań zgodnie z art. 7 ust. 1 Protokołu z Kioto do celów wymogów kwalifikowalności przedstawionych w wytycznych zgodnych z art. 7 Protokołu z Kioto;

b)

w ciągu dwóch tygodni przed przedstawieniem odpowiednim organom zgodnie z Protokołem z Kioto:

i)

wniosku o zrewidowanie korekty;

ii)

wniosku o przywrócenie kwalifikowalności;

iii)

odpowiedzi na decyzję o przystąpieniu do rozstrzygania kwestii wykonania lub na wstępne stwierdzenia Komitetu Zgodności.

5.   Państwa Członkowskie informują Komisję i pozostałe Państwa Członkowskie o obliczeniu korekt dla ich oszacowań wykazu podczas dobrowolnej procedury korygowania zastosowanej według wskazówek technicznych dotyczących korekt.

Artykuł 22

Przygotowanie sprawozdań w sprawie wykazania postępu zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. d) decyzji 280/2004/WE

1.   Projekt sprawozdania Komisji w sprawie wykazania postępu osiągniętego do 2005 r. zostanie rozesłany Państwom Członkowskim do dnia 30 lipca 2005 r. Państwa Członkowskie dostarczą ewentualne uwagi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2005 r.

2.   Państwa Członkowskie przedkładają do sekretariatu UNFCCC swoje sprawozdania w sprawie wykazania postępu osiągniętego do 2005 r. w terminie do 1 stycznia 2006 r. i w tym samym terminie dostarczają Komisji elektroniczną kopię tego przedłożonego sprawozdania.

Artykuł 23

Składanie sprawozdań o określeniu przydzielonej ilości zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. e) decyzji 280/2004/WE

1.   Każde Państwo Członkowskie w terminie do 15 stycznia 2006 r. przedstawia Komisji następujące informacje:

a)

pełny szereg czasowy wykazów antropogenicznych emisji przez źródła i usunięć przez pochłaniacze gazów cieplarnianych niekontrolowanych przez Protokół z Montrealu, zgłoszonych do UNFCCC;

b)

określenie wybranego przez siebie roku bazowego dla fluorowanych węglowodorów, nadfluorowych pochodnych węglowodorów i sześciofluorku siarki, zgłoszonego do UNFCCC;

c)

wniosek o poziom emisji wyrażony w tonach równoważnika dwutlenku węgla zgodnie z art. 3 decyzji 2002/358/WE i art. 3 ust. 7 i 8 Protokołu z Kioto po ustaleniu definitywnych wielkości emisji dla roku bazowego oraz na podstawie określonych ilościowo zobowiązań w zakresie ograniczenia lub redukcji emisji przedstawionych w załączniku II do decyzji 2002/358/WE i Protokole z Kioto, przy uwzględnieniu metodologii oszacowania antropogenicznych emisji przez źródła i usunięć przez pochłaniacze wymienione w art. 5 ust. 2 Protokołu z Kioto oraz metod obliczania przydzielonej wielkości zgodnie z art. 3 ust. 7 i 8 Protokołu z Kioto;

d)

obliczenie rezerwy za okres zobowiązania jako 90 procent wnioskowanej przydzielonej ilości lub 100 procent pięciokrotnej wielkości swojego ostatnio ocenionego wykazu, zależnie od tego, która z tych wielkości jest najmniejsza;

e)

określenie wyboru pojedynczych minimalnych wartości pokrycia koron drzew, obszaru gruntów oraz wysokości drzew do zastosowania w rozliczaniu działalności zgodnie z art. 3 ust. 3 i ust. 4 Protokołu z Kioto, wraz z uzasadnieniem zgodności tych wartości z danymi, które zostały historycznie przedstawione Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub innym organom międzynarodowym, a w razie rozbieżności wyjaśnienie, dlaczego i w jaki sposób takie wartości zostały wybrane, zgodnie z definicjami, procedurami, regułami i wytycznymi dotyczącymi działalności związanej z wykorzystywaniem gruntów, zmianą wykorzystywania gruntów i leśnictwem według Protokołu z Kioto;

f)

określenie wyboru działań zgodnie z art. 3 ust. 4 do ujęcia w rozliczeniu za pierwszy okres zobowiązania, wraz z informacją o tym, w jaki sposób system krajowy zgodny z art. 5 ust. 1 Protokołu z Kioto zidentyfikuje obszary gruntów związane z tymi działaniami, zgodnie z definicjami, metodami, regułami i wytycznymi dotyczącymi działalności związanej z wykorzystywaniem gruntów, zmianą wykorzystywania gruntów i leśnictwem według Protokołu z Kioto;

g)

ustalenie, czy dla każdego działania zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4 Protokołu z Kioto dane Państwo Członkowskie zamierza rozliczać się corocznie, czy za cały okres zobowiązania;

h)

opis systemu krajowego według art. 5 ust. 1 Protokołu z Kioto zgodnie z wytycznymi wynikającymi z art. 7 Protokołu z Kioto;

i)

opis rejestru krajowego zgodnie z wytycznymi wynikającymi z art. 7 Protokołu z Kioto.

Państwa Członkowskie niewymienione w załączniku II do decyzji 2002/358/WE przedstawiają te informacje w terminie do 15 czerwca 2006 r.

2.   Harmonogram przygotowywania i składania sprawozdań wymienionych w art. 7 ust. 1 decyzji 280/2004/WE i przedstawionych zgodnie z procedurami rozliczania przydzielonych wielkości według art. 7 ust. 4 Protokołu z Kioto jest określony w załączniku VII.

Artykuł 24

Składanie sprawozdań dotyczących dodatkowego okresu przeznaczonego na wypełnienie zobowiązań zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. f) decyzji 280/2004/WE

1.   Sprawozdania Państw Członkowskich po upływie dodatkowego okresu przeznaczonego na wypełnienie zobowiązań są składane do sekretariatu UNFCCC oraz do Komisji w ciągu jednego miesiąca po upływie dodatkowego okresu przeznaczonego na wypełnienie zobowiązań.

2.   Sprawozdanie Wspólnoty po upływie dodatkowego okresu przeznaczonego na wypełnienie zobowiązań składane jest do sekretariatu UNFCCC w ciągu jednego miesiąca po otrzymaniu sprawozdań Państw Członkowskich wymienionych w ust. 1.

ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

Artykuł 25

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 26

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 49 z 19.2.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. L 130 z 15.5.2002, str. 1.

(3)  Dz.U. L 386 z 29.12.2004, str. 1.

(4)  Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Tabela metodologii, źródeł danych i współczynników emisji używanych przez Państwa Członkowskie dla głównych źródeł WE do celów art. 4 ust. 1 lit. b)

W informacjach o stosowanych metodach można podać metodę rzędów, model lub podejście specyficzne dla kraju. Dane dotyczące działalności mogą być wzięte ze statystyk krajowych lub własnych statystyk zakładów. Współczynniki emisji mogą być domyślnymi współczynnikami emisji wg IPCC określonymi w wytycznych IPCC z 1996 r. dla krajowych wykazów gazów cieplarnianych oraz we wskazówkach dobrej praktyki IPCC, współczynnikami emisji specyficznymi dla kraju, współczynnikami emisji specyficznymi dla zakładu lub współczynnikami emisji CORINAIR opracowanymi w ramach Konwencji z 1979 r. w sprawie Transgranicznego Zanieczyszczenia Powietrza Dalekiego Zasięgu.

Tabela I-1

Wspólnotowy raport podsumowujący podający stosowane metody, dane dotyczące działalności oraz współczynniki emisji (energia)

ŹRÓDŁO I POCHŁANIACZ GAZÓW CIEPLARNIANYCH

CO2

CH4

N2O

KATEGORIE

Główne źródło (1)

Zastos. metoda (2)

Dane dot. działal-ności (3)

Współ-czynnik emisji (4)

Główne źródło (1)

Zastos. metoda (2)

Dane dot. działal-ności (3)

Współ-czynnik emisji (4)

Główne źródło (1)

Zastos. metoda (2)

Dane dot. działal-ności (3)

Współ-czynnik emisji (4)

1.

Energia

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Spalanie paliw

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

1.

Gałęzie przemysłu energetycznego

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

a.

Produkcja energii elektrycznej i ciepła dla ludności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Rafinacja ropy naftowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Wytwarzanie paliw stałych oraz inne gałęzie przemysłu energetycznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Gałęzie przemysłu wytwórczego oraz budownictwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Żelazo i stal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Metale nieżelazne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Produkty chemiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Masa papiernicza, papier i poligrafia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Przetwórstwo żywności, napoje i tytoń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.

Inne (jak określono w tabeli 1.A(a)s2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Lotnictwo cywilne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Transport drogowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Kolej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Żegluga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Inne rodzaje transportu (jak określono w tabeli 1.A(a)s3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Inne sektory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Handlowy/Instytucjonalny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Mieszkaniowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Stacjonarne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Ruchome

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Emisje ulotne z paliw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Paliwa stałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Górnictwo węgla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Transformacja paliw stałych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Inne (jak określono w tabeli 1.B.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ropa i gaz ziemny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Ropa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Gaz ziemny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Upuszczanie i dopalanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Inne (jak określono w tabeli 1.B.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela I-2

Wspólnotowy raport podsumowujący podający stosowane metody, dane dotyczące działalności oraz współczynniki emisji (procesy przemysłowe)

ŹRÓDŁO I POCHŁANIACZ GAZÓW CIEPLARNIANYCH

CO2

CH4

N2O

HFC

PFC

SF6

KATEGORIE

Główne źródło (1)

Zastos. metoda (2)

Dane dot. działaln. (3)

Współcz. emisji (4)

Główne źródło (1)

Zastos. metoda (2)

Dane dot. działaln. (3)

Współcz. emisji (4)

Główne źródło (1)

Zastos. metoda (2)

Dane dot. działaln. (3)

Współcz. emisji (4)

Główne źródło (1)

Zastos. metoda (2)

Dane dot. działaln. (3)

Współcz. emisji (4)

Główne źródło (1)

Zastos. metoda (2)

Dane dot. działaln. (3)

Współcz. emisji (4)

Główne źródło (1)

Zastos. metoda (2)

Dane dot. działaln. (3)

Współcz. emisji (4)

2.

Procesy przemysłowe

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Produkty mineralne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

1.

Produkcja cementu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2.

Produkcja wapna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

3.

Użycie wapienia i dolomitu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

4.

Produkcja i użycie sody amoniakalnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

5.

Asfaltowe pokrycia dachowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

6.

Utwardzanie dróg asfaltem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

7.

Inne (jak określono w tabeli 2(I)A-G)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

B.

Przemysł chemiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Produkcja amoniaku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Produkcja kwasu azotowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Produkcja kwasu adypinowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Produkcja karbidu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Inne (jak określono w tabeli 2(I)A-G)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Produkcja metali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Produkcja żelaza i stali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Produkcja żelazostopów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Produkcja aluminium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SF6 używany w odlewniach aluminium i magnezu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Inne (jak określono w tabeli 2(I)A-G)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Pozostała produkcja

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

1.

Masa papiernicza i papier

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2.

Żywność i napoje

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

E.

Produkcja chlorowcowych pochodnych węglowodorów oraz SF6

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Emisje produktów ubocznych

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Emisje ulotne

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Inne (jak określono w tabeli 2(II)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Zużycie chlorowcowych pochodnych węglowodorów oraz SF6

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Spienianie

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Gaśnice przeciwpożarowe

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Aerozole/inhalatory z dozownikami

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Rozpuszczalniki

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Inne zastosowania z użyciem substytutów ODS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Produkcja półprzewodników

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Sprzęt elektryczny

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Inne (jak określono w tabeli 2(II)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela I-3

Wspólnotowy raport podsumowujący podający stosowane metody, dane dotyczące działalności oraz współczynniki emisji (użycie rozpuszczalników i innych produktów, rolnictwo)

ŹRÓDŁO I POCHŁANIACZ GAZÓW CIEPLARNIANYCH

CO2

CH4

N2O

KATEGORIE

Główne źródło (1)

Zastos. metoda (2)

Dane dot. działal-ności (3)

Współ-czynnik emisji (4)

Główne źródło (1)

Zastos. metoda (2)

Dane dot. działal-ności (3)

Współ-czynnik emisji (4)

Główne źródło (1)

Zastos. metoda (2)

Dane dot. działal-ności (3)

Współ-czynnik emisji (4)

3.

Użycie rozpuszczalników oraz innych produktów

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Malowanie

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

B.

Odtłuszczanie i czyszczenie na sucho

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

C.

Produkty chemiczne, produkcja i przetwarzanie

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

D.

Inne

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

4.

Rolnictwo

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Fermentacja jelitowa

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

1.

Bydło

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

2.

Bawoły

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

3.

Owce

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

4.

Inne

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

B.

Gospodarka obornikiem

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Bydło

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bawoły

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Owce

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Inne

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Uprawa ryżu

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

D.

Gleby uprawne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Bezpośrednie emisje z gleby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Nawóz naturalny na pastwiskach, terenach wypasu i w zagrodach dla zwierząt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Emisje pośrednie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Inne (jak określono w tabeli 4.D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Planowe wypalanie sawann

Image