ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 54

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
28 lutego 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 302/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zabezpieczeń przyjętych przez Euratom

1

Oświadczenie Rady/Komisji

71

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

28.2.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 54/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (Euratom) NR 302/2005

z dnia 8 lutego 2005 r.

w sprawie stosowania zabezpieczeń przyjętych przez Euratom

SPIS TREŚCI

Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 302/2005 w sprawie stosowania zabezpieczeń przyjętych przez Euratom

Rozdział I

Zakres i definicje

Rozdział II

Podstawowe charakterystyki techniczne i szczególne przepisy dotyczące zabezpieczeń

Rozdział III

Ewidencja materiałów jądrowych

Rozdział IV

Przewozy między państwami

Rozdział V

Przepisy szczególne

Rozdział VI

Przepisy szczególne mające zastosowanie na terytoriach Państw Członkowskich posiadających broń jądrową

Rozdział VII

Przepisy końcowe

ZAŁĄCZNIK I

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYK TECHNICZNYCH INSTALACJI

I-A

REAKTORY

I-B

ZESTAWY KRYTYCZNE ORAZ MOCY ZEROWEJ

I-C

INSTALACJE KONWERSJI, PRODUKCJI PALIWA I PRZEROBU WYPALONEGO PALIWA

I-D

INSTALACJE PRZECHOWYWANIA

I-E

ZAKŁADY SEPARACJI IZOTOPÓW

I-F

INSTALACJE STOSUJĄCE MATERIAŁY JĄDROWE W ILOŚCIACH PRZEWYŻSZAJĄCYCH JEDEN KILOGRAM EFEKTYWNY

I-G

INSTALACJE, KTÓRE MOGĄ NALEŻEĆ DO ZBIORCZEGO REJONU BILANSU MATERIAŁOWEGO „CATCH ALL MBA (CAM)”

I-H

INSTALACJE PRZETWARZANIA LUB PRZECHOWYWANIA ODPADÓW

I-J

INNE INSTALACJE

ZAŁĄCZNIK II

OGÓLNY OPIS TERENU OBIEKTU

ZAŁĄCZNIK III

RAPORT O ZMIANACH W STANIE INWETARZA (ICR)

ZAŁĄCZNIK IV

RAPORT BILANSU MATERIAŁOWEGO (MBR)

ZAŁĄCZNIK V

WYKAZ STANU INWENTARZA Z NATURY (PIL)

ZAŁĄCZNIK VI

WYPRZEDZAJĄCE ZAWIADOMIENIE O WYWOZIE MATERIAŁÓW JĄDROWYCH

ZAŁĄCZNIK VII

WYPRZEDZAJĄCE ZAWIADOMIENIE O IMPORCIE/PRZYWOZIE MATERIAŁÓW JĄDROWYCH

ZAŁĄCZNIK VIII

ZGŁOSZENIE EKSPORTU/WYWOZU RUDY

ZAŁĄCZNIK IX

WNIOSEK O ZWOLNIENIE MATERIAŁÓW JĄDROWYCH Z ZASAD OKREŚLAJĄCYCH FORMĘ I CZĘSTOTLIWOŚĆ SPORZĄDZANIA RAPORTÓW

ZAŁĄCZNIK X

ROCZNY RAPORT LUB RAPORT DOTYCZĄCY EKSPORTU DLA MATERIAŁÓW JĄDROWYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ ZWOLNIENIU

ZAŁĄCZNIK XI

ZARYS PROGRAMU DZIAŁALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK XII

WYPRZEDZAJĄCE ZAWIADOMIENIE O DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH Z DALSZYM PRZETWARZANIEM ODPADÓW

ZAŁĄCZNIK XIII

ROCZNY KOMUNIKAT O EKSPORCIE/WYWOZIE ODPADÓW UNIESZKODLIWIONYCH

ZAŁĄCZNIK XIV

ROCZNY KOMUNIKAT O I, PORCIE/PRZYWOZIE ODPADÓW UNIESZKODLIWIONYCH

ZAŁĄCZNIK XV

ROCZNY RAPORT Z PRZEWOZÓW ODPADÓW UNIESZKODLIWIONYCH

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 77, 78, 79 i 81,

uwzględniając zgodę Rady,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 3227/76 z dnia 19 października 1976 r. dotyczące stosowania przepisów w sprawie zabezpieczeń Euratomu (1) określa charakter i zakres wymagań określonych w art. 78 i 79 Traktatu.

(2)

Mając na uwadze wzrastającą ilość materiałów jądrowych produkowanych, użytkowanych, przewożonych i utylizowanych we Wspólnocie oraz rozwój handlu tymi materiałami i kolejne poszerzenia Unii Europejskiej, należy zapewnić skuteczność zabezpieczeń. W związku z tym charakter i zakres obowiązków określonych w art. 79 Traktatu i ustanowionych w rozporządzeniu (Euratom) nr 3227/76 powinien zostać zaktualizowany w świetle obecnych osiągnięć, w szczególności w dziedzinie technologii jądrowej i informatycznej.

(3)

Belgia, Dania, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Austria, Portugalia, Finlandia, Szwecja i Europejska Wspólnota Energii Atomowej zawarły Porozumienie 78/164/Euratom (2) z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego realizacji postanowień art. III ust. 1 i 4 Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Porozumienie 78/164/Euratom weszło w życie 21 lutego 1977 r. i zostało uzupełnione Protokołem Dodatkowym 1999/188/Euratom (3), który wszedł w życie 30 kwietnia 2004 r.

(4)

Porozumienie 78/164/Euratom zawiera szczególne zobowiązanie wprowadzone przez Wspólnotę odnośnie zastosowania zabezpieczeń materiałów wyjściowych oraz specjalnych materiałów rozszczepialnych na terytorium Państw Członkowskich Wspólnoty, które nie posiadają żadnej broni jądrowej, i które są stronami Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

(5)

Procedury przewidziane w Porozumieniu 78/164/Euratom są wynikiem licznych międzynarodowych negocjacji z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania art. III ust. 1 i 4 Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Procedury te zostały zaakceptowane przez Radę Zarządzających Agencji.

(6)

Wspólnota, Zjednoczone Królestwo oraz Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej są stronami Porozumienia dotyczącego stosowania zabezpieczeń w Zjednoczonym Królestwie w związku z Traktatem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (4). Porozumienie to weszło w życie 14 sierpnia 1978 r. i zostało uzupełnione Protokołem Dodatkowym, który wszedł w życie 30 kwietnia 2004 r.

(7)

Wspólnota, Francja oraz Międzynarodowa Agencja Energii Atomowe są stronami Porozumienia dotyczącego stosowania zabezpieczeń we Francji (5). Porozumienie to weszło w życie 12 września 1981 r. i zostało uzupełnione Protokołem Dodatkowym, który wszedł w życie 30 kwietnia 2004 r.

(8)

Na terytorium Francji i Zjednoczonego Królestwa niektóre instalacje lub ich części oraz niektóre materiały podlegają włączeniu do cyklu produkcyjnego na potrzeby obronne. Należy zatem zastosować szczególne procedury kontroli uwzględniające te okoliczności.

(9)

Rada Europejska na spotkaniu w Lizbonie 23 i 24 marca 2000 r. podkreśliła potrzebę promowania rozwoju najnowocześniejszej technologii informatycznej i innych sieci telekomunikacyjnych oraz ich elementów.

(10)

W związku z Protokołem Dodatkowym 1999/188/Euratom Państwa Członkowskie powinny przekazywać Komisji określone informacje, w tym ogólny opis obiektu, wyprzedzajace zawiadomienie o przeróbce odpadów, raporty o zmianach lokalizacji odpadów przystosowanych.

(11)

Wytyczne dla stosowania niniejszego rozporządzenia powinny w pełni uwzględniać zobowiązania Wspólnoty w tej dziedzinie, zwłaszcza zobowiązania będące wynikiem Protokołu Dodatkowego 1999/188/Euratom i Protokołów Dodatkowych do Porozumienia dotyczącego stosowania zabezpieczeń w Zjednoczonym Królestwie w związku z Traktatem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz podobnego Porozumienia w przypadku Francji.

(12)

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa dodane do przepisów proceduralnych (6) Komisji decyzją Komisji 2001/844/WE, EWWS, Euratom (7) określają zasady, jakie należy stosować wobec informacji, wiedzy i dokumentów uzyskanych przez strony, bez uszczerbku dla rozporządzenia Rady (Euratom) nr 3 z 31 lipca 1958 r. wdrażającego art. 24 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (8).

(13)

Dla zachowania przejrzystości rozporządzenie (Euratom) nr 3227/76 należy zastąpić niniejszym rozporządzeniem,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

ZAKRES I DEFINICJE

Artykuł 1

Zakres

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do każdej osoby i przedsiębiorstwa uruchamiającego lub obsługującego instalację przeznaczoną do produkcji, separacji, przetwarzania, przechowywania lub innego wykorzystania materiałów wyjściowych albo specjalnych materiałów rozszczepialnych.

Rozporządzenie nie dotyczy posiadaczy produktów końcowych używanych do celów innych niż jądrowe zawierających materiały jądrowe, które w praktyce nie są odzyskiwalne.

Artykuł 2

Definicje

Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„Państwa Członkowskie nieposiadające broni jądrowej” oznacza Belgię, Czechy, Danię, Niemcy, Estonię, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Włochy, Cypr, Łotwę, Litwę, Luksemburg, Węgry, Maltę, Holandię, Austrię, Polskę, Portugalię, Słowenię, Słowację, Finlandię i Szwecję;

2)

„Państwa Członkowskie posiadające broń jądrową” oznacza Francję i Zjednoczone Królestwo;

3)

„kraj trzeci” oznacza dowolny kraj niebędący członkiem Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej;

4)

„materiały jądrowe” oznaczają rudy, materiały wyjściowe lub specjalne materiały rozszczepialne zgodnie z definicją art. 197 Traktatu;

5)

„odpady” oznacza materiał jądrowy o takiej koncentracji lub postaci chemicznej, że może być uznany za nie do odzyskania z powodów praktycznych lub ekonomicznych i który może zostać usunięty;

6)

„odpady zatrzymane” oznacza odpady powstałe w wyniku przetwarzania lub uzyskane w wyniku wypadku eksploatacyjnego, pomierzone lub oszacowane na podstawie pomiarów, które zostały przesłane w szczególne miejsce w rejonie bilansu materiałowego, z którego można je odzyskać;

7)

„odpady unieszkodliwione” oznacza odpady, pomierzone lub oszacowane na podstawie pomiarów, które zostały poddane przetworzeniu w taki sposób (np. zeszkliwione, zacementowane, zabetonowane lub zaasfaltowane), że nie nadaje się do dalszego wykorzystania jądrowego;

8)

„odpady uwolnione do środowiska” oznacza odpady, pomierzone lub oszacowane na podstawie pomiarów, które zostały nieodwracalnie wydalone do środowiska w sposób zamierzony;

9)

„kategorie” (materiału jądrowego) to uran naturalny, uran zubożony, uran wzbogacony w uran-235 lub uran-233, tor, pluton i każdy inny materiał wskazany przez Radę, na wniosek Komisji, kwalifikowaną większością głosów;

10)

„sztuka” oznacza możliwą do zidentyfikowania jednostkę, taką jak kaseta paliwowa lub szpilka paliwowa;

11)

„partia” oznacza porcję materiału jądrowego traktowaną jako jednostkę do celów rachunkowości materiałowej w kluczowych punktach pomiarowych, dla których skład i ilość są określone przez jeden zestaw specyfikacji lub pomiarów. Materiał jądrowy może być w postaci masowej lub zawarty w pewnej ilości pozycji;

12)

„dane partii” oznaczają całkowitą masę każdej kategorii materiału jądrowego oraz w przypadku plutonu i uranu – skład izotopowy. Do celów sprawozdawczych, masy poszczególnych pozycji partii muszą być zsumowane przed zaokrągleniem do najbliższej jednostki;

13)

„kilogram efektywny” oznacza specjalną jednostkę używaną do celów zabezpieczeń materiałów jądrowych otrzymywaną przez przyjęcie:

a)

dla plutonu – jego masy w kilogramach,

b)

dla uranu o wzbogaceniu 0,01 (1 %) i powyżej – jego masy w kilogramach pomnożonej przez kwadrat jego wzbogacenia,

c)

dla uranu o wzbogaceniu poniżej 0,01 (1 %), a powyżej 0,005 (0,5 %) – jego masy w kilogramach pomnożonej przez 0,0001,

oraz

d)

dla uranu zubożonego o wzbogaceniu 0,005 (0,5 %) lub mniej oraz dla toru – ich masy w kilogramach pomnożonej przez 0,00005;

14)

„rejon bilansu materiałowego” oznacza rejon, w którym w celu dokonania bilansu materiałowego:

a)

można określić ilość materiałów jądrowych w każdym przewozie do i z rejonu bilansu materiałowego,

oraz

b)

jeżeli jest to konieczne, można zgodnie z określonymi procedurami określić stan inwentarza z natury materiałów jądrowych w każdym rejonie bilansu materiałowego;

15)

„kluczowy punkt pomiarowy” oznacza miejsce, gdzie materiał jądrowy pojawia się w postaci pozwalającej na dokonanie pomiaru w celu określenia przepływu materiału lub stanu jego inwentarza; punkt ten obejmuje – choć nie wyłącznie – miejsca, gdzie materiał jądrowy wchodzi, wychodzi lub jest przechowywany w rejonach bilansu materiałowego;

16)

„księgowy stan inwentarza” rejonu bilansu materiałowego oznacza sumę algebraiczną najbardziej aktualnego stanu inwentarza z natury tego rejonu bilansu materiałowego oraz wszystkich zmian stanu inwentarza powstałych po spisie stanu inwentarza z natury;

17)

„stan inwentarza z natury” oznacza sumę wszystkich zmierzonych lub oszacowanych, dla poszczególnych partii materiału, ilości materiałów jądrowych na stanie w danym czasie w rejonie bilansu materiałowego, obliczoną zgodnie z określonymi procedurami;

18)

„materiał nierozliczony” oznacza różnicę między stanem inwentarza z natury a księgowym stanem inwentarza;

19)

„różnica nadawca/odbiorca” oznacza różnicę między ilością materiałów jądrowych w partii zmierzoną w rejonie bilansu materiałowego odbioru a ilością zmierzoną w rejonie bilansu materiałowego nadania;

20)

„dane wyjściowe” oznaczają te dane, zapisane podczas pomiaru lub kalibracji, lub użyte do wyprowadzenia zależności empirycznych, które pozwalają zidentyfikować materiał jądrowy i dostarczają danych dotyczących określonych partii obejmujących: masę związków, mnożniki przeliczeniowe do określania masy pierwiastków, masę właściwą, koncentrację pierwiastków, skład izotopowy, związek między odczytami objętości i manometru oraz związek między wyprodukowanym plutonem i wytworzoną energią;

21)

„teren obiektu” oznacza obszar wydzielony przez Wspólnotę i Państwo Członkowskie, obejmujący jedną lub więcej instalacji, wraz z instalacjami zamkniętymi, zgodnie z ich właściwymi podstawowymi charakterystykami technicznymi, przy czym:

a)

instalacje do przetwarzania lub przechowywania odpadów same w sobie nie tworzą terenu obiektu,

b)

w przypadku instalacji zamkniętej, gdzie używany był zwyczajowo materiał wyjściowy lub specjalny materiał rozszczepialny w ilości mniejszej niż jeden kilogram efektywny, termin ten ogranicza się do miejsc z komorami gorącymi lub miejsc, gdzie prowadzono działalność związaną z konwersją, wzbogacaniem, produkcją paliwa lub przerobem wypalonego paliwa,

c)

„teren obiektu” obejmuje również wszystkie zakłady zlokalizowane w pobliżu instalacji, które dostarczają lub korzystają z podstawowych usług, takich jak komory gorące do przerobu materiałów napromienionych niezawierających materiałów jądrowych; zakłady przetwarzania odpadów, przechowalniki i składowiska odpadów oraz wskazane przez Państwo budynki związane z działalnością określoną w załączniku 1 Protokołu Dodatkowego 1999/188/Euratom;

22)

„przedstawiciel terenu obiektu” oznacza osobę, przedsiębiorstwo lub podmiot wyznaczony przez Państwo Członkowskie jako odpowiedzialny za zgłoszenia, o których mowa w art. 3 ust. 2;

23)

„instalacja” oznacza reaktor, zestaw krytyczny, zakład konwersji, zakład produkcji paliwa, zakład przerobu wypalonego paliwa, zakład separacji izotopów, oddzielny przechowalnik lub składowisko odpadów lub inne miejsce, w którym zwyczajowo stosuje się materiał wyjściowy lub specjalny materiał rozszczepialny;

24)

„instalacja wycofana z eksploatacji” oznacza instalację, w przypadku której ustalono, że usunięto lub doprowadzono do stanu uniemożliwiającego ponowne uruchomienie konstrukcje i urządzenia niezbędne do jej eksploatacji, wskutek czego nie jest używana do przechowywania materiału wyjściowego lub specjalnego materiału rozszczepialnego i nie można jej używać do manipulowania takim materiałem bądź do jego przetwarzania lub wykorzystywania.

25)

„instalacja zamknięta” oznacza instalację, w przypadku której ustalono, że jej działalność została wstrzymana, a materiał jądrowy usunięty, lecz która nie została wycofana z eksploatacji.

ROZDZIAŁ II

PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I SZCZEGÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ

Artykuł 3

Zgłoszenie podstawowych charakterystyk technicznych

1.   Każda osoba lub przedsiębiorstwo uruchamiające lub obsługujące instalację przeznaczoną do produkcji paliwa, separacji izotopów, przerobu wypalonego paliwa, przechowywania lub innego wykorzystania materiałów wyjściowych lub specjalnych materiałów rozszczepialnych, zgłasza Komisji podstawowe charakterystyki techniczne instalacji zgodnie z odpowiednim kwestionariuszem zamieszczonym w załączniku I.

Na potrzeby pierwszego akapitu termin „wykorzystanie” materiałów jądrowych oznacza między innymi: produkcję energii w reaktorach, badania w zestawach krytycznych lub zestawach mocy zerowej, konwersję, produkcję paliwa, przerób wypalonego paliwa, przechowywanie, separację izotopów oraz powiększanie koncentracji rudy, jak również przetwarzanie lub przechowywanie odpadów.

W przypadku produkcji rudy zastosowanie mają przepisy art. 24–25.

2.   Każde Państwo Członkowskie będące stroną Protokołu Dodatkowego 1999/188/Euratom wyznacza przedstawiciela terenu obiektu dla każdego terenu obiektu na swoim terytorium, który dostarcza Komisji zgłoszenie zawierające ogólny opis terenu obiektu, zgodnie z odpowiednim kwestionariuszem zamieszczonym w załączniku II.

Zgłoszenie takie zostanie złożone w terminie 120 dni od daty wejścia w życie w danym Państwie Członkowskim Protokołu Dodatkowego 1999/188/Euratom, a jego aktualizacje składa się do 1 kwietnia każdego roku.

Zgłoszenie będzie zgodne z wymaganiami art. 2 lit. a) ppkt. iii) Protokołu Dodatkowego 1999/188/Euratom i będzie dostarczone niezależnie od zgłoszenia wymaganego zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu.

3.   Przedstawiciel terenu obiektu odpowiada za zebranie na czas stosownych informacji i przedłożenie Komisji ogólnego opisu terenu obiektu, lecz za poprawność i kompletność zgłoszeń odpowiadają osoby i przedsiębiorstwa uruchamiające lub użytkujące instalację, zaś za budynki na terenie obiektu, w których nie jest wykorzystywany materiał jądrowy odpowiada Państwo Członkowskie. W miarę możliwości, zgłoszenia przewidziane w ust. 1 i 2 zostaną złożone w formie elektronicznej, jeśli osoba lub przedsiębiorstwo w takiej formie je przechowuje. Jeśli informacje zostaną przesłane Komisji w wersji elektronicznej i papierowej, znaczenie nadrzędne będzie miała wersja papierowa.

Artykuł 4

Terminy

Zgłoszenie podstawowych charakterystyk technicznych nowych instalacji zostanie przekazane Komisji zgodnie z art. 3 ust. 1 przynajmniej 200 dni przed terminem otrzymania pierwszej wysyłki materiału jądrowego.

W przypadku nowych instalacji ze stanem inwentarza lub rocznym przepływem materiału jądrowego powyżej jednego kilograma efektywnego, wszystkie stosowne informacje dotyczące właściciela, użytkownika, celu, lokalizacji, typu, mocy i planowanej daty uruchomienia zostaną złożone do Komisji przynajmniej 200 dni przed rozpoczęciem budowy.

Zmiany w podstawowych charakterystykach technicznych, dla których nie jest wymagane wyprzedzające zawiadomienie zgodnie ze szczególnymi przepisami dotyczącymi zabezpieczeń określonymi w art. 6, zostaną przekazane Komisji w terminie 30 dni od dokonania takiej zmiany.

Informacje o instalacjach na terytorium Państw przystępujących do Unii Europejskiej, określające ich podstawowe charakterystyki techniczne, zostaną przekazane Komisji w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w danym Państwie, z wyjątkiem instalacji przetwarzania lub przechowalników odpadów, dla których informacje o ich podstawowych charakterystykach technicznych zostaną przedstawione w terminie 120 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w danym Państwie.

Istniejące instalacje przetwarzania lub przechowywania odpadów przekazują Komisji informacje na temat ich podstawowych charakterystyk technicznych w terminie 120 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykorzystując kwestionariusz znajdujący się w załączniku I.

W przypadku pozostałych istniejących instalacji, wszelkie dodatkowe informacje wymagane na podstawie kwestionariusza w załączniku I zostaną dostarczone w terminie 120 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Program działalności

Osoby i przedsiębiorstwa określone w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy przekazują Komisji, w celu umożliwienia planowania jej działań dotyczących zabezpieczeń następujące informacje:

a)

corocznie, ogólny projekt programu działalności sporządzony zgodnie z załącznikiem XI, wskazujący, w szczególności, tymczasowe terminy wykonania inwentaryzacji z natury;

b)

najpóźniej na czterdzieści dni przed rozpoczęciem spisu inwentarza z natury, plan tych działań.

Zmiany mające wpływ na ogólny program działalności, w szczególności na przeprowadzanie spisu inwentarza z natury, zostaną bezzwłocznie przekazane Komisji.

Artykuł 6

Szczególne przepisy dotyczące zabezpieczeń

1.   Działając w oparciu o podstawowe charakterystyki techniczne przekazane zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 4, Komisja przyjmuje szczególne przepisy dotyczące zabezpieczeń związane z kwestiami określonymi w ust. 2 niniejszego artykułu. Szczególne przepisy dotyczące zabezpieczeń zostaną opracowane w formie decyzji Komisji skierowanej do zainteresowanej osoby lub przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę ograniczenia eksploatacyjne i techniczne i w ścisłej konsultacji z zainteresowaną osobą lub przedsiębiorstwem i właściwym Państwem Członkowskim.

Osoba lub przedsiębiorstwo, do którego skierowana jest decyzja Komisji, zostanie o niej powiadomione, a kopia tego zawiadomienia zostanie przesłana do zainteresowanego Państwa Członkowskiego.

Do czasu podjęcia przez Komisję decyzji w sprawie szczególnych przepisów dotyczących zabezpieczeń, zainteresowana osoba lub przedsiębiorstwo stosuje ogólne przepisy tego rozporządzenia.

2.   Szczególne przepisy dotyczące zabezpieczeń określają, między innymi:

a)

rejony bilansu materiałowego i wybór kluczowych punktów pomiarowych dla określenia przepływu i stanu inwentarza materiałów jądrowych;

b)

zmiany podstawowych charakterystyk technicznych, dla których wymagane jest wyprzedzające zawiadomienie;

c)

tryb postępowania przy zbieraniu danych o materiałach jądrowych dla każdego rejonu bilansu materiałowego i przy sporządzaniu raportów;

d)

częstotliwość i procedury postępowania przy sporządzaniu spisu inwentarza z natury dla celów rachunkowości materiałowej jako część środków stosowanych w ramach zabezpieczeń.

e)

środki zamykające i środki nadzoru zgodne z warunkami ustalonymi z zainteresowaną osobą lub przedsiębiorstwem;

f)

szczegóły dotyczące pobierania próbek przez zainteresowaną osobę lub przedsiębiorstwo wyłącznie do celów zabezpieczeń.

3.   Szczególne przepisy dotyczące zabezpieczeń mogą określać również treść następnych komunikatów wymaganych na mocy art. 5, jak również warunki określające wymagania względem wyprzedzających zawiadomień o wywozie i przywozie materiałów jądrowych.

4.   Komisja zwróci zainteresowanym osobom lub przedsiębiorstwom koszty spełnienia specjalnych wymogów przewidzianych w szczególnych przepisach dotyczących zabezpieczeń lub wynikających ze specjalnego wniosku Komisji lub jej inspektorów, na podstawie uzgodnionego oszacowania. Kwota i tryb zwrotu kosztów są ustalane wspólnie przez zainteresowane strony i okresowo rewidowane.

ROZDZIAŁ III

EWIDENCJA MATERIAŁÓW JĄDROWYCH

Artykuł 7

System rachunkowości materiałowej

Osoby i przedsiębiorstwa określone w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy utrzymują system rachunkowości i kontroli materiałów jądrowych. System ten obejmuje dokumentację rachunkowości materiałowej i dokumentację ruchową, w szczególności informacje na temat ilości, kategorii, postaci i składu tych materiałów, stosownie do wymogów art. 18, ich aktualnego umiejscowienia, szczególnych zobowiązań dotyczących zabezpieczeń na podstawie art. 17, jak również szczegóły dotyczące odbiorcy lub nadawcy ładunku w przypadku przewozów materiałów jądrowych.

System pomiarów, na których opiera się dokumentacja, musi odpowiadać najnowszym normom międzynarodowym lub być im jakościowo równoważny. Na podstawie tej dokumentacji, którą przechowuje się przez okres co najmniej pięciu lat, musi być możliwe formułowanie i uzasadnianie zgłoszeń przekazywanych Komisji. Dokumentację rachunkowości materiałowej i ruchową udostępnia się inspektorom Komisji w formie elektronicznej, jeżeli w instalacji prowadzi się je w takiej formie. Dodatkowe informacje można określić dla każdej instalacji w szczególnych przepisach dotyczących zabezpieczeń dla każdej instalacji, określonych w art. 6.

Artykuł 8

Dokumentacja ruchowa

Dokumentacja ruchowa zawiera, jeśli właściwe, odpowiednio dla każdego rejonu bilansu materiałowego:

a)

dane eksploatacyjne, które służą do ustalania zmian w ilości i składzie materiałów jądrowych;

b)

wykaz pozycji inwentarza, w jak największym stopniu zaktualizowany, i ich lokalizacje;

c)

dane uzyskane z kalibracji zbiorników i przyrządów oraz z pobierania próbek i analiz, wraz z wyprowadzonymi szacunkami błędów przypadkowych i systematycznych;

d)

dane wynikające z działań związanych z kontrolą jakości zastosowanych w systemie ewidencji i kontroli materiałów jądrowych, wraz z wyprowadzonymi szacunkami błędów przypadkowych i systematycznych;

e)

opis kolejności działań podejmowanych w związku z przygotowaniami i sporządzaniem spisu inwentarza z natury w celu upewnienia się, że spis ten jest poprawny i kompletny;

f)

opis działań podjętych w celu stwierdzenia przyczyny i wielkości każdej przypadkowej lub niepomierzonej straty, która mogła mieć miejsce;

g)

izotopowy skład plutonu, wraz z jego izotopami podlegającymi rozpadowi i daty referencyjne, jeśli takie zostały zapisane w instalacji dla potrzeb eksploatacji.

Jeśli dane określone w lit. g) są dostępne, są one przekazywane Komisji na jej wniosek.

Artykuł 9

Dokumentacja rachunkowości materiałowej

Dokumentacja rachunkowości materiałowej zawiera dla każdego rejonu bilansu materiałowego:

a)

wszystkie zmiany w stanie inwentarza w sposób umożliwiający określenie w każdej chwili księgowego stanu inwentarza;

b)

wszelkie wyniki pomiarów i zliczania sztuk służące do wykonania wykazu inwentarza z natury;

c)

wszystkie poprawki, jakie zostały wniesione do zmian w stanie inwentarza, księgowego stanu inwentarza oraz stanu inwentarza z natury.

Dokumentacja rachunkowości materiałowej odnosząca się do wszelkich zmian stanu inwentarza i wykazu inwentarza z natury ukazuje identyfikację materiału, dane określonej partii i dane źródłowe odnoszące się do każdej partii. Dokumentacja wykazuje oddzielnie ilości uranu, toru i plutonu, zgodnie z kategoriami wymienionymi w art. 18 ust. 2 lit. b). Ponadto, dla każdej zmiany w stanie inwentarza wskazuje się odpowiednio datę zmiany i, w stosownych przypadkach, rejon bilansu materiałowego wywozu lub nadawcę albo rejon bilansu materiałowego przywozu lub odbiorcę.

Artykuł 10

Raporty rachunkowości materiałowej

Osoby i przedsiębiorstwa określone w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy dostarczają Komisji raporty rachunkowości materiałowej.

Raporty rachunkowości materiałowej zawierają informacje dostępne w dniu sporządzania raportu oraz muszą zostać, w miarę potrzeby, skorygowane w późniejszym terminie. Raporty rachunkowości materiałowej przesyła się Komisji w wersji elektronicznej z wyjątkiem przypadków, gdy Komisja przyznała pisemne zwolnienie lub zastosowanie mają ustalenia przejściowe określone w art. 39.

Na uzasadniony wniosek Komisji, dalsze szczegóły lub wyjaśnienia dotyczące tych raportów dostarcza się w terminie trzech tygodni.

Artykuł 11

Początkowy księgowy stan inwentarza

Osoby i przedsiębiorstwa określone w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy przekazują Komisji, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, początkowy księgowy stan inwentarza wszystkich materiałów jądrowych, które są w ich posiadaniu, załącznikiem w formie określonej w załączniku V. Niniejszego artykułu nie stosuje się do osób lub przedsiębiorstw, które przesłały już początkowy księgowy stan inwentarza w ramach rozporządzenia (Euratom) nr 3227/76, ani do instalacji przetwarzania lub przechowywania odpadów odpadów.

Artykuł 12

Raport o zmianach w stanie inwentarza

1.   Dla każdego rejonu bilansu materiałowego, osoby i przedsiębiorstwa określone w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy przekazują Komisji raport o zmianach w stanie inwentarza wszystkich materiałów jądrowych, zgodnie z załącznikiem III.

Jeżeli szczególne przepisy dotyczące zabezpieczeń dla danej instalacji, określone w art. 6, nie stanowią inaczej, raporty te są wysyłane co miesiąc, najpóźniej w terminie 15 dni od zakończenia miesiąca i wykazują wszystkie zmiany w stanie inwentarza, które wystąpiły lub zostały stwierdzone w czasie tego miesiąca.

2.   W miesiącach, w których dokonywany jest spis inwentarza z natury, a dzień tego spisu nie jest ostatnim dniem miesiąca, przesyła się dwa oddzielne raporty o zmianach w stanie inwentarza:

a)

pierwszy raport o zmianach w stanie inwentarza zawiera wszystkie zmiany w stanie inwentarza do dnia spisu inwentarza z natury i włącznie z tym dniem i jest przesyłany najpóźniej wraz z drugim raportem o zmianach w stanie inwentarza lub razem z wykazem inwentarza z natury i raportem bilansu materiałowego, jeżeli wysłanie ich następuje przed wysłaniem drugiego raportu o zmianach w stanie inwentarza;

b)

drugi raport o zmianach w stanie inwentarza zawiera wszystkie zmiany w stanie inwentarza od pierwszego dnia po dacie wykonania spisu inwentarza z natury do końca miesiąca i jest przesyłany w terminie 15 dni od zakończenia tego miesiąca.

3.   W miesiącach, w których nie wystąpiły żadne zmiany w stanie inwentarza, zainteresowane osoby i przedsiębiorstwa przesyłają raport o zmianach w stanie inwentarza zawierający końcowy księgowy stan inwentarza z poprzedniego miesiąca.

4.   Aby małe zmiany w stanie inwentarza, takie jak transfery próbek dla celów analizy, można było zgłosić jako jedną zmianę inwentarza, zmiany te można grupować zgodnie z szczególnymi przepisami dotyczącymi zabezpieczeń dla danej instalacji określonymi w art. 6.

5.   Do raportów o zmianach w stanie inwentarza można dołączyć uwagi wyjaśniające te zmiany.

Artykuł 13

Raport bilansu materiałowego i wykaz stanu inwentarza

Dla każdego rejonu bilansu materiałowego, osoby i przedsiębiorstwa określone w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy przesyłają Komisji:

a)

raporty bilansu materiałowego, zgodnie z formą określoną w załączniku IV, wykazujące:

i)

początkowy stan inwentarza z natury;

ii)

zmiany w stanie inwentarza (najpierw przyrosty, następnie zmniejszenia);

iii)

końcowy księgowy stan inwentarza;

iv)

końcowy stan inwentarza z natury;

v)

materiał nierozliczony;

b)

wykaz stanu inwentarza z natury, zgodnie z formą określoną w załączniku V, wskazujący poszczególne partie oddzielnie.

Raporty i wykaz są przesyłane tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej w terminie 30 dni od przeprowadzenia spisu inwentarza z natury.

Jeżeli nie ustalono inaczej w szczególnych przepisach dotyczących zabezpieczeń dla danej instalacji, określonych w art. 6, spisu inwentarza z natury dokonuje się w każdym roku kalendarzowym, a okres pomiędzy dwoma kolejnymi spisami inwentarza z natury nie przekracza 14 miesięcy.

Artykuł 14

Raporty specjalne

Osoby i przedsiębiorstwa określone w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy przesyłają do Komisji raport specjalny w każdym przypadku, gdy zachodzą okoliczności wymienione w art. 15 lub 22.

Rodzaj informacji zawartych w takich raportach jest dokładnie określony w szczególnych przepisach dotyczących zabezpieczeń, określonych w art. 6.

Raporty specjalne oraz dalsze szczegóły lub wyjaśnienia dotyczące tych raportów, których zażąda Komisja w związku z tymi raportami, dostarcza się bezzwłocznie.

Artykuł 15

Zdarzenia wyjątkowe

Raporty specjalne sporządza się w następujących przypadkach:

a)

jeżeli, w wyniku jakiegokolwiek wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, istnieją przesłanki, aby sądzić, że nastąpiło lub mogło nastąpić zwiększenie lub strata materiału jądrowego przekraczająca limity ustalone dla tego rodzaju sytuacji w szczególnych przepisach dotyczących zabezpieczeń, określonych w art. 6;

b)

jeżeli bariera fizyczna została niespodziewanie zmieniona w stosunku do opisanej w szczególnych przepisach dotyczących zabezpieczeń, określonych w art. 6, w stopniu umożliwiającym nieuprawnione usunięcie materiału jądrowego.

Zainteresowane osoby i przedsiębiorstwa składają takie raporty, gdy tylko dowiedzą się o jakiejkolwiek tego typu stracie lub zwiększeniu stanu materiału jądrowego, lub o nagłej zmianie w stanie bariery fizycznej, lub o czymkolwiek, co mogłoby nasuwać przypuszczenie o wystąpieniu tego rodzaju zdarzenia. Przyczyny zdarzenia zgłasza się również, gdy tylko zostaną one ustalone.

Artykuł 16

Składanie raportów dotyczących przemian jądrowych

W przypadku reaktorów, obliczone dane dotyczące przemian jądrowych są przedstawiane w raporcie o zmianach w stanie inwentarza najpóźniej do czasu wysyłki napromienionego paliwa z rejonu bilansu materiałowego reaktora. Ponadto, inne procedury dokumentowania i raportowania o przemianach jądrowych mogą być dokładnie określone w szczególnych przepisach dotyczących zabezpieczeń, określonych w art. 6.

Artykuł 17

Zobowiązania szczególne dotyczące zabezpieczeń

1.   Materiały jądrowe, wobec których mają zastosowanie szczególne zobowiązania dotyczące zabezpieczeń, podjęte przez Wspólnotę na mocy porozumienia zawartego z krajem trzecim lub z organizacją międzynarodową są, jeżeli w porozumieniu nie jest zastrzeżone inaczej, wykazywane osobno dla każdego zobowiązania w następujących zawiadomieniach:

a)

początkowy księgowy stan inwentarza przewidziany w art. 11;

b)

raporty o zmianach w stanie inwentarza, wraz z końcowym księgowym stanem inwentarza przewidzianym w art. 12;

c)

raporty bilansu materiałowego i wykaz stanu inwentarza z natury przewidziane w art. 13;

d)

planowany import i eksport przewidziany w art. 20 i 21.

Jeżeli nie jest to wyraźnie zabronione w tych porozumieniach, takie oddzielne wykazywanie nie wyklucza fizycznego wymieszania materiałów.

2.   Ustęp 1 nie ma zastosowania do Porozumień zawartych przez Wspólnotę oraz Państwo Członkowskie z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej.

Artykuł 18

Jednostki masy i kategorie materiałów jądrowych

1.   W każdym zawiadomieniu określonym w niniejszym rozporządzeniu ilości materiałów są wyrażane w gramach.

Odpowiednią dokumentację rachunkowości materiałowej prowadzi się w gramach lub mniejszych jednostkach. Prowadzi się ją w sposób zapewniający jej wiarygodność, a w szczególności, w sposób zgodny z aktualną praktyką w Państwach Członkowskich.

Ilości podawane w zawiadomieniach mogą być zaokrąglane w dół, jeżeli pierwsza cyfra dziesiętna mieści się między 0 a 4 lub w górę, gdy pierwsza cyfra dziesiętna mieści się między 5 a 9.

2.   Jeżeli szczególne przepisy dotyczące zabezpieczeń, określone w art. 6, nie przewidują inaczej, zawiadomienia zawierają:

a)

całkowitą masę pierwiastków: uranu, toru lub plutonu, a także, w przypadku wzbogaconego uranu, całkowitą masę izotopów rozszczepialnych;

b)

dla poniższych kategorii materiałów jądrowych stosuje się osobne raporty bilansu materiałowego oraz oddzielne wpisy w raportach o zmianach w stanie inwentarza oraz w wykazach stanu inwentarza z natury:

i)

uran zubożony;

ii)

uran naturalny;

iii)

uran wzbogacony poniżej 20 %;

iv)

uran wzbogacony do 20 % i powyżej;

v)

pluton;

vi)

tor.

Artykuł 19

Zwolnienia

1.   Komisja może przyznać producentom i użytkownikom materiałów jądrowych pisemne zwolnienie od zasad określających formę i częstotliwość składania zawiadomień przewidzianych w art. 10 do 18 w celu uwzględnienia wszystkich szczególnych okoliczności, w których podlegające zabezpieczeniom materiały są wykorzystywane lub produkowane.

Zwolnienie zostaje przyznane po złożeniu przez zainteresowane osoby lub przedsiębiorstwa wniosku według wzoru przedstawionego w załączniku IX.

Zwolnienie przyznaje się wyłącznie na taki cały rejon bilansu materiałowego, w którym materiał jądrowy nie jest przetwarzany bądź przechowywany razem z materiałem jądrowym niepodlegającym zwolnieniu.

2.   Komisja może udzielić zwolnienia dla rejonu bilansu materiałowego posiadającego:

a)

ilości materiału jądrowego odpowiadające ilościom określonym w załączniku I-G, które przez dłuższy okres są zachowywane w takim samym stanie;

b)

uran zubożony, uran naturalny lub tor wykorzystywane wyłącznie do działalności innej niż jądrowa;

c)

specjalne materiały jądrowe używane w ilościach rzędu jednego grama lub mniej jako czułe elementy w przyrządach;

d)

pluton o koncentracji izotopowej plutonu-238 w ponad 80 %.

3.   Osoby lub przedsiębiorstwa, którym przyznano zwolnienie, przesyłają Komisji do 31 stycznia każdego roku roczny raport, przy użyciu formularza, którego wzór przedstawiono w załączniku X. Raport ten opisuje sytuację na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.

4.   W przypadku eksportu materiału jądrowego do kraju trzeciego, osoby i przedsiębiorstwa, którym przyznano zwolnienie przesyłają Komisji raport, w miarę możliwości jak najszybciej, najpóźniej jednak w terminie 15 dni od końca miesiąca, w którym miał miejsce eksport, przy użyciu formularza, którego wzór przedstawiono w załączniku X. W raporcie podaje się ilość wyeksportowanego materiału jądrowego i ilość materiału jądrowego podlegającego zwolnieniu.

5.   W przypadku importu materiału jądrowego z kraju trzeciego, osoby lub przedsiębiorstwa, którym przyznano zwolnienie prześlą do Komisji nowy wniosek celem dodania tego materiału do wykazu materiałów, których dotyczy to zwolnienie. Wniosek sporządzony przy użyciu formularza, którego wzór przedstawiono w załączniku IX, przesyła się do Komisji, jak tylko osoby lub przedsiębiorstwa poznają data przewozu, najpóźniej w terminie 15 dni od końca miesiąca, w którym miał miejsce przewóz.

6.   Komisja może określić w szczególnych przepisach dotyczących zabezpieczeń, o których mowa w art. 6, inne szczególne warunki dotyczące formy i częstotliwości składania raportów.

7.   Jeżeli warunki zwolnienia przestają być wypełniane, Komisja wycofuje zwolnienie po otrzymaniu informacji od osoby lub przedsiębiorstwa, któremu zwolnienie takie zostało przyznane.

ROZDZIAŁ IV

PRZEWOZY MIĘDZY PAŃSTWAMI

Artykuł 20

Eksport i wywóz

1.   Osoby i przedsiębiorstwa określone w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy dostarczają Komisji wyprzedzające zawiadomienie, gdy materiały wyjściowe lub specjalne materiały rozszczepialne:

a)

są eksportowane są do kraju trzeciego;

b)

są wywożone z Państwa Członkowskiego nieposiadającego broni jądrowej do Państwa Członkowskiego posiadającego broń jądrową;

c)

są wywożone z Państwa Członkowskiego posiadającego broń jądrową do Państwa Członkowskiego nieposiadającego broni jądrowej.

2.   Wyprzedzające zawiadomienie jest wymagane:

a)

w przypadku, gdy przesyłka przekracza jeden kilogram efektywny;

lub

b)

w przypadku, gdy instalacja dokonuje przewozu do tego samego Państwa materiałów, których ilość sumaryczna w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy może przekroczyć jeden kilogram efektywny, nawet, jeżeli żadna pojedyncza przesyłka nie przekracza jednego kilograma efektywnego.

3.   Zawiadomienie takie dostarcza się po zakończeniu ustaleń kontraktowych prowadzących do przewozu, przy użyciu formularza, którego wzór przedstawiono w załączniku VI, tak aby dotarło ono do Komisji przynajmniej na osiem dni roboczych przed spakowaniem materiału do przewozu.

4.   Jeżeli tego wymaga ochrona fizyczna, można dokonać z Komisją szczególnych ustaleń dotyczących formy i sposobu przekazania zawiadomienia.

5.   Przepisy ust. 1–4 nie stosują się do eksportu i wywozu materiału jądrowego znajdującego się w odpadach lub rudach.

Artykuł 21

Import i przywóz

1.   Osoby lub przedsiębiorstwa określone w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy dostarczają Komisji wyprzedzające zawiadomienie, gdy materiały wyjściowe lub specjalne materiały rozszczepialne:

a)

są importowane z kraju trzeciego;

b)

otrzymuje je Państwo Członkowskie nieposiadające broni jądrowej od Państwa Członkowskiego posiadającego broń jądrową;

c)

otrzymuje je Państwo Członkowskie posiadające broń jądrową od Państwa Członkowskiego nieposiadającego broni jądrowej.

2.   Wyprzedzające zawiadomienie jest wymagane:

a)

w przypadku, gdy przesyłka przekracza jeden kilogram efektywny;

lub

b)

w przypadku, gdy instalacja importuje lub dokonuje przywozu z tego samego państwa materiałów, których ilość sumaryczna w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy może przekroczyć jeden kilogram efektywny, nawet, jeżeli żadna pojedyncza przesyłka nie przekracza jednego kilograma efektywnego.

3.   Zawiadomienie takie dostarcza się z jak największym możliwym wyprzedzeniem w stosunku do spodziewanego nadejścia materiału, najpóźniej w dniu otrzymania materiału, przy użyciu formularza, którego wzór przedstawiono w załączniku VII, jednak tak aby dotarło ono do Komisji przynajmniej pięć dni roboczych przed rozpakowaniem materiału.

4.   Jeżeli tego wymaga ochrona fizyczna, można z Komisją dokonać szczególnych ustaleń dotyczących formy i sposobu przekazania zawiadomienia.

5.   Przepisy ust. 1–4 nie stosują się do importu i przywozu materiału jądrowego znajdującego się w odpadach lub rudach.

Artykuł 22

Strata lub opóźnienie w czasie przewozu

Raport specjalny przewidziany w art. 14 jest składany przez osoby lub przedsiębiorstwa zawiadamiające o przewozie zgodnie z art. 20 i 21, jeżeli w następstwie wyjątkowych okoliczności lub zdarzenia, otrzymały one wiadomość, że materiał jądrowy został lub wydaje się, że został utracony lub jeżeli nastąpiło znaczne opóźnienie podczas przewozu.

Artykuł 23

Zawiadomienie o zmianie terminu

Każda zmiana poprzedzającego przewóz terminu pakowania, transportu lub rozpakowania materiałów jądrowych w stosunku do dat podanych w zawiadomieniach przewidzianych w art. 20 i 21, ale niebędąca zmianą wymagającą sporządzenia raportu specjalnego, jest komunikowana bezzwłocznie, wraz z podaniem zmienionych dat, jeżeli są one znane.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY SZCZEGÓLNE

Artykuł 24

Producenci rud

1.   Każda osoba lub przedsiębiorstwo wydobywające rudy na terytorium Państwa Członkowskiego zgłasza Komisji podstawowe charakterystyki techniczne dotyczące działalności związanej z wydobyciem rudy, na podstawie kwestionariusza znajdującego się w załączniku I-J, w terminie 120 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i przedstawia program działalności zgodnie z art. 5.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 7, 8 i 9, każda osoba lub przedsiębiorstwo wydobywające rudy, prowadzi dokumentację rachunkowości materiałowej tych rud wskazującą, w szczególności, ilości wydobytej rudy oraz średnią zawartość uranu i toru oraz zasoby wydobytej rudy znajdujące się na terenie kopalni. Dokumentacja ta zawiera również szczegóły dotyczące wywozów rudy ze wskazaniem ich dat, odbiorców i ilości.

Dokumentację taką przechowuje się przez okres co najmniej pięciu lat.

Artykuł 25

Raporty o eksporcie/wywozie rud

Na zasadzie odstępstwa od art. 10 do 18, każda osoba lub przedsiębiorstwo wydobywające rudy informuje Komisję, przy użyciu formularza, którego wzór przedstawiono w załączniku VIII:

a)

o ilości materiału, który był przedmiotem wywozu z każdej kopalni, do 31 stycznia każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy;

oraz

b)

o eksporcie rud do krajów trzecich, najpóźniej w dniu ich wysyłki.

Artykuł 26

Przewoźnicy oraz pośrednicy tymczasowo przechowujący materiały jądrowe

Każda osoba lub przedsiębiorstwo zaangażowane, w granicach terytoriów Państw Członkowskich, w transport lub tymczasowe przechowywanie materiałów jądrowych, przyjmuje je lub przekazuje tylko za właściwie podpisanym i opatrzonym datą pokwitowaniem. W pokwitowaniu takim muszą być podane nazwy stron przekazujących i odbierających materiały oraz przewożone ilości wraz z określeniem kategorii, postaci i składu materiałów.

Jeżeli tego wymaga fizyczna ochrona, specyfikacja przewożonych materiałów może zostać zastąpiona przez odpowiednie oznaczenie przesyłki. Takie oznaczenie musi umożliwić odnalezienie danych określonych w wyżej wymienionej specyfikacji, w dokumentach przechowywanych przez osoby i przedsiębiorstwa określone w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy.

Takie dokumenty przechowywane są przez umawiające się strony przez okres co najmniej pięciu lat.

Artykuł 27

Dokumentacja zastępcza przewoźników oraz pośredników tymczasowo przechowujących materiały jądrowe

Dokumenty posiadane przez osoby i przedsiębiorstwa w związku z obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do nich na terytorium Państw Członkowskich, w których prowadzą swoją działalność, mogą zastąpić dokumenty przewidziane art. 26, pod warunkiem, że zawierają wszystkie informacje wymagane zgodnie z tym artykułem.

Artykuł 28

Pośrednicy

Każdy pośrednik biorący udział w zawarciu jakiejkolwiek umowy na dostarczenie materiałów jądrowych, taki jak upoważniony przedstawiciel, pośrednik handlowy lub agent, zachowuje wszystkie dokumenty związane z dokonywanymi przez niego lub w jego imieniu transakcjami, przez co najmniej pięć lat po wygaśnięciu umowy. Dokumenty zawierają nazwy umawiających się stron, datę umowy, ilość, kategorię, postać, skład, pochodzenie oraz miejsce przeznaczenia materiałów.

Artykuł 29

Przesyłanie informacji i danych

Komisja może przesłać Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej informacje i dane uzyskane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 30

Wstępny wykaz stanu odpadów i dokumentacja rachunkowości materiałowej

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 11, każda osoba lub przedsiębiorstwo przetwarzające lub przechowujące materiał jądrowy, który uprzednio został zgłoszony jako odpady zatrzymane lub unieszkodliwione, przesyła Komisji wstępny wykaz wszystkich materiałów jądrowych z podziałem na kategorie w terminie 120 dni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2.   Każda osoba lub przedsiębiorstwo przetwarzające lub przechowujące materiał jądrowy, który uprzednio został zgłoszony jako odpad zatrzymany lub unieszkodliwiony, prowadzi dotyczącą ich dokumentację rachunkowości materiałowej.

Na zasadzie odstępstwa od art. 7–11, 13 i art. 17 ust. 1 dla materiału, który uprzednio został zgłoszony jako odpady zatrzymane, oraz od art. 7–13 i art. 17 ust. 1 dla materiału, który uprzednio został zgłoszony jako odpady unieszkodliwione, dokumentacja ta zawiera:

a)

dane eksploatacyjne używane dla określenia zmian w ilościach i składzie materiału jądrowego;

b)

wykaz stanu inwentarza aktualizowany co roku po spisie inwentarza z natury;

c)

opis kolejności działań podejmowanych w związku z przygotowaniami i przeprowadzaniem spisu inwentarza z natury w celu upewnienia się, że spis ten jest poprawny i kompletny;

d)

opis działań podjętych w celu stwierdzenia przyczyny i wielkości każdej przypadkowej straty, która mogła mieć miejsce;

e)

wszystkie zmiany w stanie inwentarza w sposób umożliwiający określenie w dowolnym momencie księgowego stanu inwentarza.

Wymagania dotyczące składania raportów dotyczących przetwarzania odpadów zatrzymanych są określone w szczególnych przepisach dotyczących zabezpieczeń, wymienionych w art. 6.

Artykuł 31

Przetwarzanie odpadów

Osoby i przedsiębiorstwa określone w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy powiadamiają z wyprzedzeniem Komisję o każdym cyklu przetwórczym materiału, który uprzednio został zgłoszony jako odpady zatrzymane lub unieszkodliwione, z wyłączeniem przepakowania lub dalszego procesu unieszkodliwiania bez separacji pierwiastków.

Takie wyprzedzające zawiadomienie złożone przy użyciu formularza, którego wzór przedstawiono w załączniku XII, zawiera informacje o ilości plutonu, wysoko wzbogaconego uranu i uranu-233 w każdej partii, o postaci (szkło, ciecz o wysokiej aktywności itd.), o planowanym czasie trwania cyklu i umiejscowieniu materiału przed rozpoczęciem i po zakończeniu cyklu. Zawiadomienie takie przekazywane jest Komisji przynajmniej 200 dni przed rozpoczęciem cyklu.

Artykuł 32

Przewozy odpadów unieszkodliwionych

Osoby lub przedsiębiorstwa wskazane w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy składają najpóźniej do 31 stycznia każdego roku roczny raport dotyczący:

a)

wywozu lub eksportu odpadów unieszkodliwionych do instalacji na terytorium lub poza terytorium Państw Członkowskich, przy użyciu formularza, którego wzór przedstawiono w załączniku XIII;

b)

przywozu lub importu odpadów unieszkodliwionych z instalacji bez kodu rejonu bilansu materiałowego lub z instalacji poza terytorium Państw Członkowskich, przy użyciu formularza, którego wzór przedstawiono w załączniku XIV;

c)

zmian w lokalizacji odpadów unieszkodliwionych zawierających pluton, wysoce wzbogacony uran lub uran-233, przy użyciu formularza, którego wzór przedstawiono w załączniku XV.

Artykuł 33

Zobowiązania międzynarodowe

Przepisy niniejszego rozporządzenia, w szczególności jego art. 3 ust. 2, art. 31 oraz art. 32 lit. c), stosowane są zgodnie ze zobowiązaniami Wspólnoty i Państw Członkowskich nieposiadających broni jądrowej w ramach Protokołu Dodatkowego 1999/188/Euratom.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY SZCZEGÓLNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE NA TERYTORIACH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH POSIADAJĄCYCH BROŃ JĄDROWĄ

Artykuł 34

Przepisy szczególne odnoszące się do Państw Członkowskich posiadających broń jądrową

1.   Przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się:

a)

do instalacji lub części instalacji, przeznaczonych do spełnienia wymagań obronnych i znajdujących się na obszarze Państwa Członkowskiego posiadającego broń jądrową;

lub

b)

do materiałów jądrowych przeznaczonych przez to Państwo Członkowskie posiadające broń jądrową do spełnienia wymagań obronnych.

2.   Komisja po konsultacjach i w porozumieniu z zainteresowanym Państwem Członkowskim i uwzględniając przepisy art. 84 akapit drugi Traktatu określi zakres stosowania tego rozporządzenia i związanych z nim procedur do materiałów jądrowych, instalacji lub części instalacji, które mogą zostać przeznaczone do spełnienia wymagań obronnych i znajdują się na obszarze Państwa Członkowskiego posiadającego broń jądrową.

3.   Nie naruszając przepisów ust. 1 i 2:

a)

przepisy art. 3 ust. 1, art. 4 i 6 stosuje się do instalacji, lub części instalacji, które w pewnych okresach działają wyłącznie z wykorzystaniem materiałów jądrowych, które mogą być przeznaczone do spełniania wymagań obronnych, ale w innych okresach działają wyłącznie z wykorzystaniem cywilnych materiałów jądrowych;

b)

przepisy art. 3 ust. 1, art. 4 i 6 stosuje się, z wyjątkami uzasadnionymi względami bezpieczeństwa narodowego, do instalacji lub części instalacji, do których dostęp mógłby być ograniczony z tych względów, lecz które produkują, przetwarzają, rozdzielają, przerabiają lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystują jednocześnie materiały jądrowe cywilne i materiały jądrowe przeznaczone do spełniania wymagań obronnych lub mogące spełnić takie wymagania;

c)

przepisy art. 2, 5, 7–32, art. 34 ust. 1 i 2 oraz art. 35–37 stosuje się do wszystkich cywilnych materiałów jądrowych znajdujących się w instalacjach lub częściach instalacji określonych w lit. a) i b) niniejszego ustępu;

d)

przepisów art. 3 ust. 2, art. 31 i art. 32 lit. c) nie stosuje się do terytoriów Państw Członkowskich posiadających broń jądrową.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 35

Poufność danych

Przepisy Komisji w sprawie bezpieczeństwa określone w decyzji 2001/844/WE/EWWS/Euratom stosuje się bez uszczerbku dla rozporządzenia nr 3 wdrażającego art. 24 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, do informacji, wiedzy i dokumentów, które Komisja uzyskała lub otrzymała w ramach niniejszego rozporządzenia.

Bezpieczeństwo przesyłania informacji uzgadnia się pomiędzy Komisją a osobą, przedsiębiorstwem lub podmiotem, z zapewnieniem zgodności z wymaganiami Państw Członkowskich dotyczącymi przesyłania takich informacji.

Artykuł 36

Instalacje kontrolowane spoza Wspólnoty

W przypadku, gdy instalacja jest kontrolowana przez osobę lub przedsiębiorstwo mające siedzibę poza granicami Wspólnoty, wszystkie obowiązki nałożone tym rozporządzeniem wypełnia lokalne kierownictwo instalacji.

Artykuł 37

Wytyczne

Komisja przyjmie i opublikuje wytyczne w sprawie stosowania niniejszego rozporządzenia w formie zaleceń i, w miarę potrzeby, zaktualizuje je w ramach uzyskanego doświadczenia w ścisłej konsultacji z Państwami Członkowskimi i po otrzymaniu uwag od zainteresowanych stron.

Artykuł 38

Uchylenie

Rozporządzenie (Euratom) nr 3227/76 zostaje uchylone.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytywane są jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 39

Okres przejściowy

Komisja może przyznać zwolnienie z obowiązku stosowania wzorców raportów określonych w załącznikach III, IV i V. Zwolnienie to stosuje się do osób i przedsiębiorstw stosujących wzorce raportów według załączników II, III i IV rozporządzenia (Euratom) nr 3227/76 w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Może ono zostać przyznane na okres nie dłuższy niż pięć lat od tego dnia.

Osoby i przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy informują Komisję w ciągu trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia o terminie, w jakim planują rozpocząć korzystanie z wzorców sprawozdań określonych w załącznikach III, IV i V. Na odpowiednio uzasadniony wniosek i po przedstawieniu planu wdrożenia, Komisja może w indywidualnych przypadkach przedłużyć ten okres o co najwyżej dwa lata.

Artykuł 40

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

Andris PIEBALGS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 363 z 31.12.1976, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (Euratom) nr 2130/93 (Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 75).

(2)  Dz.U. L 51 z 22.2.1978, str. 1.

(3)  Dz.U. L 67 z 13.3.1999, str. 1.

(4)  Dokument MAEA INFCIRC/263 z października 1978 r.

(5)  Dokument MAEA INFCIRC/290 z grudnia 1981 r.

(6)  Dz.U. L 308 z 8.12.2000, str. 26. Regulamin ostatnio zmieniony decyzją 2004/563/WE, Euratom (Dz.U. L 251 z 27.7.2004, str. 9).

(7)  Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1.

(8)  Dz.U. 17 z 6.10.1958, str. 406/58.


ZAŁĄCZNIK I

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYK TECHNICZNYCH INSTALACJI

I-A.   REAKTORY

Data: …………

Uwaga:

1.

Na podstawie art. 79 Traktatu, podlegający wymaganiom kontroli zabezpieczeń podają do wiadomości władz zainteresowanego Państwa Członkowskiego każde zawiadomienie przesłane Komisji na podstawie art. 78 i art. 79 ust. 1 Traktatu.

2.

Na pytania, które nie mają zastosowania, można udzielić odpowiedzi „nie dotyczy”. Komisja jest jednak uprawniona do zażądania dodatkowych informacji uznawanych przez nią za niezbędne w związku z odpowiednim kwestionariuszem.

3.

Odpowiednio wypełnione i podpisane zgłoszenie należy przesłać Komisji Europejskiej, Zabezpieczenia Euratomu, L-2920 Luksemburg.

IDENTYFIKACJA INSTALACJI

1.

Nazwa.

2.

Lokalizacja, dokładny adres wraz z numerami telefonu i faksu oraz adres e-mail.

3.

Właściciel (upoważniona osoba prawna lub fizyczna).

4.

Użytkownik (upoważniona osoba prawna lub fizyczna).

5.

Obecny status (np. w budowie, w eksploatacji lub zamknięta).

6.

Cel i typ instalacji.

7.

Tryb eksploatacji instalacji wpływający na produkcję (wprowadzony system zmianowy, orientacyjne daty okresów eksploatacyjnych w ciągu roku itd.).

8.

Plan terenu (mapa pokazująca instalację, granice, budynki, drogi, rzeki, linie kolejowe itd.).

9.

Rozplanowanie instalacji:

a)

strukturalne bariery fizyczne, ogrodzenia i drogi dojazdowe;

b)

strefa przechowywania nadchodzących materiałów;

c)

strefa reaktora;

d)

strefa badawcza i doświadczalna, laboratoria;

e)

strefa przechowywania wychodzącego materiału;

f)

strefa składowania odpadów materiałów jądrowych.

10.

Dodatkowe dane dla każdego reaktora:

a)

nominalna moc cieplna;

b)

materiały wyjściowe lub specjalne materiały rozszczepialne;

c)

początkowe wzbogacenie rdzenia;

d)

moderator;

e)

chłodziwo.

OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE INSTALACJII, W TYM USTALENIA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA MATERIAŁU, EWIDENCJI, BARIER FIZYCZNYCH I NADZORU

Opis materiałów jądrowych (1)

11.

Opis wykorzystania materiałów jądrowych (art. 3 ust. 1).

12.

Szkice kaset paliwowych, prętów/szpilek paliwowych, płyt paliwowych itd. pozwalające na określenie ogólnej budowy i ogólnych wymiarów. (Należy podać zasady wymiany szpilek, jeśli stosuje się ich wymianę wraz z informacją, czy jest to operacja rutynowa).

13.

Materiał paliwowy (wraz z materiałem w kasetach regulacyjnych lub kasetach kompensacyjnych, jeżeli są stosowane).

a)

skład chemiczny lub główne składniki stopu;

b)

średnie wzbogacenie na kasetę;

c)

nominalna masa materiału paliwowego na kasetę wraz z dopuszczalnymi odchyleniami projektowymi.

14.

Materiał koszulki.

15.

Metoda identyfikacji pojedynczych kaset, prętów/szpilek, płyt itd. jeżeli jest stosowana.

16.

Pozostałe materiały jądrowe wykorzystane w instalacji (podać w skrócie materiał, cel oraz sposób wykorzystania materiału, np. pręty rozruchowe).

Przepływ materiałów jądrowych

17.

Schemat przepływu wskazujący: punkty, w których materiał jądrowy jest identyfikowany lub mierzony, rejony bilansu materiałowego oraz miejsca inwentaryzacji wykorzystywane do celów ewidencji i kontroli materiałów i szacowany szacunkowe wielkości inwentarza materiału jądrowego w tych rejonach w warunkach normalnej eksploatacji.

18.

Dane dotyczące przewidywanego nominalnego cyklu paliwowego obejmujące:

a)

ładunek rdzenia reaktora;

b)

przewidywane zużycie paliwa;

c)

roczne ilości wymienianego paliwa;

d)

okresy wymiany paliwa (podczas pracy reaktora lub przy wyłączonym reaktorze);

e)

prognozy dotyczące przepływu materiałów i stanu ich inwentarza oraz materiałów otrzymywanych i wysyłanych.

Sposób obchodzenia się z materiałami jądrowymi

19.

Plan strefy przechowywania świeżego paliwa, rysunki miejsc przechowywania świeżego paliwa i opis opakowania.

20.

Rysunki miejsc przygotowywania świeżego paliwa i/lub miejsca jego kontroli oraz strefy ładowania reaktora.

21.

Rysunki sprzętu służącego do transportu świeżego i napromienionego paliwa, obejmujące maszyny lub sprzęt do wymiany paliwa.

22.

Rysunki zbiornika reaktora pokazujące umiejscowienie rdzenia i otworów w zbiorniku, opis sposobów manipulowania paliwem w zbiorniku.

23.

Rysunek rdzenia wskazujący jego ogólny rozkład, siatkę, postać, podział i wymiary rdzenia oraz reflektor, a także umiejscowienie, kształty i wymiary elementów regulacyjnych, pozycje eksperymentalne i/lub napromieniania.

24.

Liczba i wymiary kanałów dla kaset paliwowych oraz dla elementów regulacyjnych w rdzeniu.

25.

Strefa przechowywania wypalonego paliwa:

a)

rysunek miejsca przechowywania;

b)

sposób przechowywania;

c)

zaprojektowana pojemność przechowalnika;

d)

rysunek wyposażenia do manipulowania napromienionym paliwem;

e)

minimalny czas chłodzenia przed wysyłką napromienionego paliwa;

f)

rysunek i opis pojemnika transportowego wypalonego paliwa (np. dla ustalenia możliwości założenia pieczęci).

26.

Strefa testowania materiału jądrowego, jeżeli istnieje:

a)

krótki opis prowadzonej działalności;

b)

opis głównego wyposażenia (np. komory gorące, sprzęt służący do zdejmowania koszulki i rozpuszczania);

c)

opis kontenerów wysyłkowych na materiały jądrowe oraz opakowań na odpady i resztki (np. dla ustalenia możliwości założenia pieczęci);

d)

opis strefy przechowywania dla nienapromienionego i napromienionego materiału jądrowego;

e)

rysunki i szkice powyższego, jeżeli nie zostały uwzględnione gdzie indziej.

Dane dotyczące chłodziwa

27.

Schematy przepływu chłodziwa wymagane przy obliczaniu bilansu ciepła (wskazujące ciśnienie, temperatury oraz wartości masowego natężenia przepływu w głównych punktach).

EWIDENCJA I KONTROLA MATERIAŁÓW JĄDROWYCH

System ewidencji

28.

Opis systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych (opisać system ewidencji według pozycji i/lub masy, wraz ze stosowanymi metodami oceny i przewidywaną dokładnością; dostarczyć czyste wzory formularzy używanych we wszystkich procedurach ewidencji i kontroli). Podać okres przechowywania tego typu dokumentacji.

Spis inwentarza z natury

29.

Opis procedur, planowanej częstotliwości i metod wykonywania spisu inwentarza z natury przez użytkownika (według pozycji i/lub masy z podaniem głównych metod oceny i spodziewanej dokładności); dostęp do materiałów jądrowych w rdzeniu oraz do napromienionego materiału jądrowego na zewnątrz rdzenia, przewidywane poziomy promieniowania.

INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA STOSOWANIA ZABEZPIECZEŃ

30.

Organizacja ewidencji i kontroli materiałów.

31.

Informacje dotyczące zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane w danej instalacji i do których muszą się zastosować inspektorzy.

I-B.   ZESTAWY KRYTYCZNE ORAZ MOCY ZEROWEJ

Data: …………

IDENTYFIKACJA INSTALACJI

1.

Nazwa.

2.

Lokalizacja, dokładny adres wraz z numerami telefonu i faksu oraz adresami e-mail.

3.

Właściciel (upoważniona osoba prawna lub fizyczna).

4.

Użytkownik (upoważniona osoba prawna lub fizyczna).

5.

Obecny status (np. budowana, w eksploatacji lub zamknięta).

6.

Cel i typ instalacji.

7.

Tryb eksploatacji instalacji (wprowadzony system zmianowy, orientacyjne daty okresów eksploatacyjnych w ciągu roku itd.).

8.

Plan terenu (mapa pokazująca instalację, granice; budynki, drogi, rzeki, linie kolejowe itd.).

9.

Rozplanowanie instalacji:

a)

strukturalne bariery fizyczne, ogrodzenia i drogi dojazdowe;

b)

strefa(-y) przechowywania materiałów jądrowych;

c)

strefa zestawiania kaset paliwowych, laboratoria itd.;

d)

właściwy zestaw krytyczny (2).

10.

Dodatkowe dane (2):

a)

maksymalna oczekiwana moc operacyjna i/lub strumień elektronów;

b)

główny typ(-y) materiałów jądrowych i ich wzbogacenia;

c)

moderator;

d)

reflektor, płaszcz;

e)

chłodziwo.

OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI, W TYM USTALENIA DOTYCZACE WYKORZYSTANIA MATERIAŁU, EWIDENCJI, BARIER FIZYCZNYCH I NADZORU

Opis materiałów jądrowych

11.

Opis wykorzystania materiałów jądrowych (art. 3 ust. 1).

12.

Szkice kaset paliwowych, prętów/szpilek paliwowych, płyt paliwowych itd. pozwalające na określenie ogólnej budowy i ogólnych wymiarów.

13.

Materiał paliwowy (wraz z materiałem w kasetach regulacyjnych lub kasetach kompensacyjnych, jeżeli są stosowane).

a)

skład chemiczny lub główne składniki stopu;

b)

postać i wymiary;

c)

wzbogacenie prętów/szpilek paliwowych, płyt paliwowych itd.;

d)

nominalna masa materiału jądrowego wraz z przewidywanymi odchyleniami;

14.

Materiał koszulki.

15.

Metoda identyfikacji pojedynczych kaset, prętów/szpilek, płyt itd., jeżeli jest stosowana.

16.

Pozostałe materiały jądrowe wykorzystane w instalacji (podać w skrócie materiał, cel oraz sposób wykorzystania materiału, np. pręty rozruchowe).

Lokalizacja i sposoby obchodzenia się z materiałem jądrowym

17.

Opis wraz z planem:

a)

stref przechowywania zestawiania materiałów jądrowych oraz właściwego zestawu(-ów) krytycznego(-cznych) (miejsca inwentaryzacji);

b)

szacunkowy stan inwentarza materiałów jądrowych w tych miejscach;

c)

fizyczne rozmieszczenie sprzętu służącego do zestawiania, testowania i pomiarów materiałów jądrowych;

oraz

d)

trasy przemieszczania materiałów jądrowych.

18.

Szkic rdzenia zestawu krytycznego wskazujący strukturę nośną rdzenia, systemy osłon i odprowadzania ciepła wraz z opisem (dla każdego zestawu krytycznego, jeżeli w obiekcie jest ich więcej niż jeden).

EWIDENCJA I KONTROLA MATERIAŁÓW JĄDROWYCH

System ewidencji

19.

Opis systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych (opisać system ewidencji według pozycji i/lub masy oraz stosowane metody oceny i przewidywaną dokładnością dostarczyć czyste wzory formularzy używanych we wszystkich procedurach ewidencji i kontroli). Podać okres przechowywania tego typu dokumentacji.

Spis inwentarza z natury

20.

Opis procedur, planowej częstotliwości i metod przeprowadzania spisu inwentarza z natury z natury przez użytkownika (według pozycji i/lub masy wraz z głównymi metodami oceny i przewidywaną dokładnością); dostęp do materiałów jądrowych w rdzeniu oraz do napromienionego materiału jądrowego na zewnątrz rdzenia, przewidywane poziomy promieniowania.

INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA STOSOWANIA ZABEZPIECZEŃ

21.

Organizacja ewidencji i kontroli materiałów.

22.

Informacje dotyczące zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane w danej instalacji i do których muszą się zastosować inspektorzy.

I-C.   INSTALACJE KONWERSJI, PRODUKCJI PALIWA I PRZEROBU WYPALONEGO PALIWA

Data: …………

IDENTYFIKACJA INSTALACJI

1.

Nazwa.

2.

Lokalizacja, dokładny adres wraz z numerami telefonu i faksu oraz adresami e-mail.

3.

Właściciel (upoważniona osoba prawna lub fizyczna).

4.

Użytkownik (upoważniona osoba prawna lub fizyczna).

5.

Obecny status (np. budowana, w eksploatacji lub zamknięta).

6.

Cel i typ instalacji.

7.

Tryb eksploatacji instalacji wpływający na produkcję (wprowadzony system zmianowy, orientacyjne daty okresów eksploatacyjnych w ciągu roku itd.).

8.

Plan terenu (mapa pokazująca instalację, granice; budynki, drogi, rzeki, linie kolejowe itd.).

9.

Rozplanowanie instalacji:

a)

strukturalne bariery fizyczne, ogrodzenia i drogi dojazdowe;

b)

trasy transportu materiałów jądrowych;

c)

strefa przechowywania nadchodzących materiałów jądrowych;

d)

każda główna strefa przetwarzania oraz laboratorium produkcyjne;

e)

strefy testów lub doświadczeń;

f)

strefa przechowywania wychodzącego materiału jądrowego;

g)

strefa składowania odpadów;

h)

laboratorium analityczne.

OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI, W TYM USTALENIA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA MATERIAŁU, EWIDENCJI, BARIER FIZYCZNYCH I NADZORU

Przepływ, lokalizacja i sposób obchodzenia się z materiałem jądrowym

10.

Schemat przepływu wskazujący punkty, w których materiał jądrowy jest identyfikowany lub mierzony, rejony bilansu materiałowego oraz miejsca inwentaryzacji wykorzystywane do celów ewidencji i kontroli i szacunkowe wielkości inwentarza materiału jądrowego w tych rejonach w warunkach normalnej eksploatacji. Opis powinien zawierać (w miarę możliwości):

a)

rozmiar partii lub wielkość przepływu;

b)

sposób przechowywania lub pakowania;

c)

pojemność przechowalników;

d)

ogólne prognozy dotyczące przepływu i stanu inwentarza oraz przywozu i wywozu.

11.

W uzupełnieniu do pozycji 10 powyżej, należy przedstawić opis i plan strefy przechowywania surowców zasilających dla instalacji przerobu wypalonego paliwa, wskazujące:

a)

umiejscowienie elementów paliwowych i sprzętu obsługującego;

b)

typ elementów paliwowych z podaniem zawartości materiału jądrowego i wzbogacenia.

12.

W uzupełnieniu do pozycji 10 powyżej, opis etapu recyklingu procesu winien obejmować następujące dane, jeżeli są dostępne:

a)

czas trwania tymczasowego przechowywania;

b)

harmonogram zewnętrznego recyklingu (jeżeli jest stosowany).

13.

W uzupełnieniu do pozycji 10 powyżej, należy przedstawić opis etapu odpadów procesu wraz z metodą (składowanie lub przechowywanie).

14.

W warunkach stanu ustalonego dla wszystkich schematów przepływu określonych w pozycji 10 i 17 oraz zakładając sposób eksploatacji z pozycji 7, należy przedstawić:

a)

nominalny przepływ roczny;

b)

wielkość stanu inwentarza wewnątrz procesu, w oparciu o dane projektowe.

15.

Opis standardowych procedur przewidzianych dla całkowitego lub częściowego oczyszczenia zakładu przemysłowego. Dołączyć opis specjalnego poboru próbek i punktów pomiaru powiązanych z procedurami oczyszczania oraz późniejszego spisu stanu inwentarza z natury, jeżeli nie zostało to opisane w pozycji 10 powyżej.

Opis materiałów jądrowych

16.

Opis użycia materiałów jądrowych (art. 3 ust. 1).

17.

Sporządzony przy pomocy schematów przepływu lub w inny sposób opis szacunkowego przepływu i stanu inwentarza wszystkich materiałów jądrowych dla stref przechowywania i produkcji. Opis powinien obejmować:

a)

postać fizyczną i chemiczną;

b)

zakres zawartości lub przewidywane górne granice dla każdej kategorii stałych lub płynnych odpadów;

c)

zakres wzbogacenia.

EWIDENCJA I KONTROLA MATERIAŁÓW JĄDROWYCH

System ewidencji

18.

Opis systemu ewidencji stosowanego do rejestracji i raportowania danych ewidencyjnych i ustalania bilansów materiałowych z dołączeniem czystych wzorów formularzy używanych we wszystkich procedurach. Podać okres przechowywania tego typu dokumentacji.

19.

Podać, kiedy i jak często są sporządzane bilanse materiałowe, ze wskazaniem bilansów materiałowych opracowanych w trakcie cyklu produkcyjnego. Opis metody i procedury stosowanej do poprawiania zapisów po inwentaryzacji z natury.

20.

Opis procedur dotyczących traktowania różnic między nadawcą/odbiorcą oraz sposób poprawiania zapisów.

21.

Opis procedury służącej do korekty błędów proceduralnych lub biurowych w zapisach i jej wpływu na różnice nadawca/odbiorca.

Spis inwentarza z natury

22.

W nawiązaniu się do pozycji 15wskazać części wyposażenia na schematach przepływu z pozycji 10 i 17 traktowane przy wykonywaniu spisu inwentarza z natury jako zbiorniki materiału jądrowego. Przedstawić harmonogram spisu inwentarza z natury w trakcie cyklu produkcyjnego.

Metody pomiaru, pobierania próbek i analiz

23.

Podać opis sposobu ustalania każdego pomiaru w oznaczonym punkcie; równania lub tablice oraz obliczenia wykonane w celu określenia faktycznych ilości wagowych lub objętości. Podać sposób rejestracji danych – automatyczny lub ręczny. Opis sposobu i praktycznych procedur poboru próbek w każdym oznaczonym punkcie.

24.

Opis metod analitycznych używanych do celów ewidencji. W miarę możliwości z odniesieniem do podręcznika lub raportu.

Kontrola dokładności pomiaru

25.

Opis: programu kontroli jakości pomiaru koniecznej do celów ewidencji, wraz z programami (i danymi dotyczącymi dokładności) do ciągłej oceny precyzji i błędów stałych analitycznych, masy, objętości i próbkowania, oraz do kalibracji odnośnych urządzeń; metoda kalibracji urządzeń pomiarowych związanych z pozycją 24; typ i jakość wzorców stosowanych do metod analitycznych, o których mowa w pozycji 24; typ używanego sprzętu analitycznego z wskazaniem sposobu kalibracji i jej częstotliwości.

Ocena statystyczna

26.

Opis metody oceny statystycznej danych zgromadzonych w programach kontroli pomiarów dla oceny precyzji i dokładności pomiarów oraz oceny niepewności pomiaru (tzn. określenie odchyleń standardowych błędów przypadkowych i systematycznych pomiarów). Opis procedur statystycznych używanych do łączenia pojedynczych szacowanych błędów pomiaru w celu otrzymania odchyleń standardowych błędu całkowitego dla różnic nadawca/odbiorca, księgowego stanu inwentarza, stanu inwentarza z natury i materiałów nierozliczonych.

INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA STOSOWANIA ZABEZPIECZEŃ

27.

Organizacja ewidencji i kontroli materiałów.

28.

Informacje dotyczące zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane w danej instalacji i do których muszą się zastosować inspektorzy.

I-D.   INSTALACJE PRZECHOWYWANIA (3)

Data: …………

IDENTYFIKACJA INSTALACJI

1.

Nazwa.

2.

Lokalizacja, dokładny adres wraz z numerami telefonu i faksu oraz adresami e-mail.

3.

Właściciel (upoważniona osoba prawna lub fizyczna).

4.

Użytkownik (upoważniona osoba prawna lub fizyczna).

5.

Obecny status (np. budowana, w eksploatacji lub zamknięta).

6.

Cel i typ instalacji.

7.

Plan terenu (mapa pokazująca instalację, granice; budynki, drogi, rzeki, linie kolejowe itd.).

8.

Rozplanowanie instalacji, wraz ze strukturalną obudową bezpieczeństwa, ogrodzeniem i drogami dojazdowymi.

OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI, W TYM USTALENIA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA MATERIAŁU, EWIDENCJI, BARIER FIZYCZNYCH I NADZORU

Opis materiałów jądrowych

9.

Opis wykorzystania materiałów jądrowych (art. 3 ust. 1).

10.

Opisać, przy pomocy rysunków lub w inny sposób, wszystkie materiały jądrowe w instalacji, wskazując:

a)

wszystkie rodzaje pozycji inwentarza jak, również normalne urządzenia obsługujące;

b)

skład chemiczny lub główne składniki stopu;

c)

postać i wymiary;

d)

wzbogacenie;

e)

nominalną masę materiału paliwowego z dopuszczonymi odchyleniami;

f)

materiały koszulki;

g)

metody identyfikacji poszczególnych pozycji.

Lokalizacja i sposób obchodzenia się z materiałem jądrowym

11.

Opis w formie planu lub w innej formie:

a)

stref przechowywania materiałów jądrowych (miejsca inwentaryzacji);

b)

szacunkowej wielkości inwentarza materiału jądrowego w tych miejscach;

c)

pojemników służących do przechowywania i/lub wysyłki materiału jądrowego;

d)

tras przemieszczania materiałów jądrowych i wyposażenia stosowanego w tym celu, jeżeli istnieją.

EWIDENCJA I KONTROLA MATERIAŁÓW JĄDROWYCH

System ewidencji

12.

Opis systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych (opisać system ewidencji według pozycji i/lub masy, wraz z stosowanymi metodami pomiaru i przewidywaną oceną dokładności; dostarczyć czyste wzory formularzy używanych we wszystkich procedurach ewidencji i kontroli). Podać okres przechowywania tego typu dokumentacji.

Spis inwentarza z natury

13.

Opis procedur, planowej częstotliwości i metod przeprowadzania spisu inwentarza z natury przez użytkownika (według pozycji i/lub masy, wraz z głównymi metodami pomiaru) i przewidywaną dokładność.

INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA STOSOWANIA ZABEZPIECZEŃ

14.

Organizacja ewidencji i kontroli materiałów.

15.

Informacje dotyczące zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane w danej instalacji i do których muszą się zastosować inspektorzy.

I-E.   ZAKŁADY SEPARACJI IZOTOPÓW

Data: …………

IDENTYFIKACJA INSTALACJI

1.

Nazwa.

2.

Lokalizacja, dokładny adres wraz z numerami telefonu i faksu oraz adresami e-mail.

3.

Właściciel (upoważniona osoba prawna lub fizyczna).

4.

Użytkownik (upoważniona osoba prawna lub fizyczna).

5.

Obecny status (np. w budowie, w eksploatacji lub zamknięta).

6.

Harmonogram budowy (jeżeli instalacja nie jest w eksploatacji):

a)

data rozpoczęcia budowy;

b)

data odbioru instalacji;

c)

data oddania do eksploatacji.

7.

Cel i typ instalacji (nominalna zdolność separacji, urządzenia do wzbogacania itd.).

8.

Tryb eksploatacji instalacji wpływający na produkcję (wprowadzony system zmianowy, orientacyjne daty okresów eksploatacyjnych w ciągu roku itd.).

9.

Plan terenu (mapa pokazująca instalację, granice; budynki, drogi, rzeki, linie kolejowe itd.).

10.

Rozplanowanie instalacji:

a)

strukturalne bariery fizyczne, ogrodzenia i drogi dojazdowe;

b)

bariery fizyczne niektórych części instalacji;

c)

trasy przemieszczania materiałów jądrowych;

d)

strefa przechowywania wejściowych materiałów jądrowych;

e)

wszystkie główne strefy przetwarzania oraz laboratorium produkcji, wraz ze strefami ważenia i poboru próbek, dekontaminacji, strefy oczyszczania i zasilania surowcem itd.;

f)

strefy testów lub doświadczeń;

g)

strefa przechowywania wyjściowego materiału jądrowego;

h)

strefa składowania odpadów;

i)

laboratorium analityczne.

OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI, W TYM USTALENIA DOTYCZĄCE MATERIAŁU, EWIDENCJI, BARIER FIZYCZNYCH I NADZORU

Opis materiałów jądrowych

11.

Opis użycia materiałów jądrowych (art. 3 ust. 1).

12.

Opisać, przy pomocy schematów przepływu lub w inny sposób, szacunkowy przepływ i stan inwentarza wszystkich materiałów jądrowych dla stref przechowywania i produkcji. Opis powinien obejmować:

a)

formę fizyczną i chemiczną;

b)

zakres wzbogacenia dla surowców zasilających, produktów i pozostałości;

c)

zakres zawartości lub przewidywane górne granice dla każdej kategorii stałych lub płynnych odpadów.

Przepływ, lokalizacja i sposób obchodzenia się z materiałem jądrowym

13.

Opis w formie wykresów lub innej stref przechowywania i produkcji. Opis powinien zawierać:

a)

punkty poboru próbek i pomiarów;

b)

wielkość partii i/lub skalę przepływu;

c)

sposób przechowywania i pakowania;

d)

pojemności przechowalników.

14.

Oprócz wymienionych w pozycji 13 powyżej, w opisie instalacji należy przedstawić:

a)

zdolność separacji;

b)

techniki lub metody wzbogacania;

c)

możliwe punkty zasilania surowcem, odbioru produktów i odbioru pozostałości;

d)

urządzenia do recyklingu;

e)

typ i rozmiar używanych cylindrów UF6 oraz metody napełniania i opróżniania.

15.

W miarę potrzeb należy podać zużycie energii.

16.

Każdy wykres powinien zawierać w warunkach stanu ustalonego:

a)

nominalne roczny przepływ;

b)

stan inwentarza materiałów znajdujących w procesie produkcyjnym;

c)

względną wielkość strat materiału spowodowanych wyciekami, rozkładem, osadzaniem, itp.;

d)

organizacja normalnego utrzymywania instalacji w eksploatacji (okresowe wyłączenia lub ciągła wymiana elementów wyposażenia itd.).

17.

Opisać specjalne punkty poboru próbek i pomiarów związane z dekontaminacją sprzętu wyłączonego do celów konserwacji lub wymiany.

18.

Opisać miejsce usuwania odpadów z procesu produkcyjnego, wraz z metodą usuwania, okres przechowywania, rodzaj składowania itp.

EWIDENCJA I KONTROLA MATERIAŁÓW JĄDROWYCH

System ewidencji

19.

Opis systemu ewidencji stosowanego do rejestrowania i raportowania danych ewidencyjnych i ustalania bilansów materiałowych, wraz z dostarczeniem czystych wzorów formularzy używanych we wszystkich procedurach ewidencji i kontroli. Podać okres przechowywania tego typu dokumentacji.

20.

Podać, kiedy i jak często są sporządzane bilanse materiałowe, ze wskazaniem bilansów materiałowych ustalanych w trakcie cyklu produkcyjnego. Opis metod i procedury stosowanej do poprawiania zapisów po spisie inwentarza z natury.

21.

Opis procedur dotyczących traktowania różnic między nadawcą/odbiorcą oraz metodę poprawiania zapisów.

22.

Opis procedury służącej do korekty błędów proceduralnych lub biurowych w zapisach i ich wpływu na różnice nadawca/odbiorca.

Spis inwentarza z natury

23.

Poddać części wyposażenia wymienione w opisie (pozycje 13 do 18), które mają być traktowane jako zbiorniki materiału jądrowego przy dokonywaniu spisu inwentarza z natury inwentarza. Podać czas dokonywania spisu inwentarza z natury.

Metody pomiaru, poboru próbek i analiz

24.

W celu zlokalizowania miejsc poboru próbek i pomiarów należy odnieść się do schematów przepływu z pozycji 13 i 17.

25.

Opis metody ustalania każdego pomiaru w oznaczonym punkcie; równania lub tablice oraz obliczenia wykonane w celu określenia faktycznych mas lub objętości. Podać sposób rejestracji danych – automatyczny lub ręczny. Opis metody i praktycznych procedur poboru próbek w każdym oznaczonym punkcie. Wskazać liczbę pobieranych próbek oraz kryteria ich odrzucania.

26.

Opis metod analitycznych używanych do celów ewidencji. W miarę możliwości z odniesieniem do podręcznika lub sprawozdania.

Kontrola dokładności pomiaru

27.

Opis programów służących do oceny dokładności i błędu pomiaru masy, objętości, precyzji próbkowania i błędów stałych oraz do kalibracji odnośnych urządzeń.

28.

Opis typu i jakości wzorców stosowanych w metodach analitycznych opisanych w pozycji 26, rodzaj używanego sprzętu analitycznego, metoda oraz częstotliwość kalibracji.

Ocena statystyczna

29.

Opis metody oceny statystycznej danych zgromadzonych w programach kontroli pomiarów dla oceny precyzji i dokładności pomiarów oraz oceny niepewności pomiaru (tzn. określenie odchyleń standardowych błędów przypadkowych i systematycznych pomiarów). Opis procedur statystycznych używanych do łączenia pojedynczych szacunkowych błędów pomiaru w celu otrzymania odchyleń standardowych błędu całkowitego dla różnic nadawca/odbiorca, księgowego stanu inwentarza, stanu inwentarza z natury i materiałów nierozliczonych.

INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA STOSOWANIA ZABEZPIECZEŃ

30.

Organizacja ewidencji i kontroli materiałów.

31.

Informacje dotyczące zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane w danej instalacji i do których muszą się zastosować inspektorzy.

I-F.   INSTALACJE STOSUJĄCE MATERIAŁY JĄDROWE W ILOŚCIACH PRZEWYŻSZAJĄCYCH JEDEN KILOGRAM EFEKTYWNY

Data: …………

Dla każdego typu instalacji nieopisanego w sekcjach A do E, używającego więcej niż jeden kilogram efektywny rocznie, kwestionariusz zawiera, co następuje:

oznaczenie instalacji,

ogólne rozmieszczenie instalacji, wraz z danymi odnoszącymi się do wykorzystania materiałów i ewidencji, barier fizycznych i nadzoru,

opis wykorzystania materiałów jądrowych (art. 3 ust. 1),

system ewidencji i kontroli materiału jądrowego, wraz z metodami przeprowadzania spisu inwentarza z natury,

inne informacje istotne dla stosowania zabezpieczeń.

Informacje wymagane na podstawie tych punktów są, stosownie do sytuacji, takie same jak te wymagane dla rodzajów instalacji kwalifikujących się do sekcji C, D i E tego załącznika.

I-G.   INSTALACJE, KTÓRE MOGĄ NALEŻEĆ DO ZBIORCZEGO REJONU BILANSU MATERIAŁOWEGO „CATCH ALL MBA (CAM)”

Data: …………

W przypadku takich użytkowników, całościowy inwentarz jest liczony jako suma inwentarza w każdej kategorii posiadanego materiału jądrowego, wyrażonego jako udział procentowy następujących wartości granicznych:

zubożony uran

350 000 g lub

tor

200 000 g lub

uran naturalny

100 000 g lub

nisko wzbogacony uran

1 000 g lub

wysoko wzbogacony uran

5 g lub

pluton

5 g

Przykład:

a)

posiadacz 4 g plutonu posiada wartość procentową inwentarza równą 80 % (4/5);

b)

posiadacz 1g wysoko wzbogaconego uranu i 20 000 g uranu naturalnego posiada wartość procentową inwentarza równą 40 % (1 / 5 + 20 000 / 100 000).

IDENTYFIKACJA INSTALACJI I MATERIAŁU JĄDROWEGO

1.

Nazwa.

2.

Właściciel i/lub użytkownik.

3.

Lokalizacja, dokładny adres wraz z numerami telefonu, faksu i adresami e-mail.

4.

Rodzaj materiału jądrowego.

5.

Opis pojemników stosowanych do przechowywania i manipulowania.

6.

Opis sposobu użytkowania materiału jądrowego (art. 3 ust. 1).

EWIDENCJA I KONTROLA MATERIAŁÓW JĄDROWYCH

Obowiązki posiadacza zostały ujęte w sposób uproszczony jak następuje:

A.

Ograniczenia w posiadaniu/ruchu

Jeżeli w pojedynczej dostawie materiału jądrowego, jego ilość przekracza wartości wskazane powyżej lub, jeżeli „procent stanu inwentarza” instalacji przekracza w dowolnym momencie 100 %, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję.

B.

Prowadzona dokumentacja rachunkowości materiałowej/ruchowa

Dokumentacja rachunkowości materiałowej/ruchowa musi być prowadzona w sposób pozwalający na natychmiastową weryfikację raportów wykonanych dla Komisji i na ich korektę.

C.

Raporty o zmianach w stanie inwentarza (ICR)

Raporty te należy składać tylko w przypadku zmiany w stanie inwentarza.

Do raportu należy dołączyć adnotację wyjaśniającą wyjątkowe zmiany w stanie inwentarza i poprawki lub inne informacje. Należy, w szczególności, podać oznaczenie i adres podmiotu, do którego wysyłany jest materiał (włączając eksport) lub od którego materiał jest otrzymywany (włączając import).

Nawet jeśli w ciągu roku nie wystąpiły zmiany w stanie inwentarza, należy zgłosić końcowy księgowy stan inwentarza dla każdej kategorii materiału według stanu na dzień 31 grudnia. Zgłoszenie to musi zostać przesłane Komisji Europejskiej, Kontrola Bezpieczeństwa Euratomu, L-2920 Luksemburg do 31 stycznia każdego roku.

D.

Formularz raportu

Dla raportu według powyższego punktu C nie jest wymagany żaden specjalny formularz. Raport może mieć formę pisma.

I-H.   INSTALACJE PRZETWARZANIA LUB PRZECHOWYWANIA ODPADÓW (4)

Data: …………

IDENTYFIKACJA INSTALACJI

1.

Nazwa.

2.

Lokalizacja, dokładny adres wraz z numerami telefonu i faksu oraz adresami e-mail.

3.

Właściciel (upoważniona osoba prawna lub fizyczna).

4.

Użytkownik (upoważniona osoba prawna lub fizyczna).

5.

Obecny status (np. w budowie, w eksploatacji lub zamknięty).

6.

Cel i typ instalacji.

7.

Plan terenu (mapa pokazująca instalację, granice; budynki, drogi, rzeki, linie kolejowe itd.).

8.

Rozplanowanie instalacji:

a)

strukturalne bariery fizyczne, ogrodzenia i drogi dojazdowe;

b)

trasy transportu materiałów jądrowych;

c)

strefa składowania odpadów;

d)

każda główna strefa przetwarzania oraz laboratorium produkcyjne;

e)

strefy testów lub doświadczeń;

f)

laboratorium analityczne.

OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI, W TYM USTALENIA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA MATERIAŁU, EWIDENCJI, BARIER FIZYCZNYCH I NADZORU

Lokalizacja i sposoby obchodzenia się z materiałem jądrowym

9.

Opis wykorzystania materiałów jądrowych (art. 3 ust. 1).

10.

Opis z użyciem rysunków lub w inny sposób:

a)

stref przechowywania materiałów jądrowych (lokalizacji inwentarza);

b)

szacunkowego zakresu inwentarza materiałów jądrowych w tych miejscach;

c)

pojemników służących do przechowywania i/lub wysyłania materiału jądrowego;

d)

tras i wyposażenia stosowanego w ruchu materiałów jądrowych, jeśli istnieją.

EWIDENCJA I KONTROLA MATERIAŁÓW JĄDROWYCH

System ewidencji

11.

Opis systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych, z dostarczeniem czystych wzorów formularzy używanych we wszystkich procedurach ewidencji i księgowości. Podać okres przechowywania tego typu dokumentacji.

Spis inwentarza z natury

12.

Opis procedur, planowanej częstotliwości i metod przeprowadzania spisu inwentarza z natury przez użytkownika (według pozycji i/lub masy z uwzględnieniem głównych metod pomiaru) i przewidywaną dokładność.

INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA STOSOWANIA ZABEZPIECZEŃ

13.

Organizacja ewidencji i kontroli materiałów.

14.

Informacje dotyczące zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane w danej instalacji i do których muszą zastosować się inspektorzy.

I-J.   INNE INSTALACJE (5)

Data: …………

IDENTYFIKACJA INSTALACJI I MATERIAŁU JĄDROWEGO

1.

Nazwa.

2.

Lokalizacja, dokładny adres wraz z numerami telefonu i faksu oraz adresami e-mail.

3.

Właściciel (upoważniona osoba prawna lub fizyczna).

4.

Użytkownik (upoważniona osoba prawna lub fizyczna).

5.

Rodzaj materiału jądrowego.

6.

Opis pojemników stosowanych do magazynowania i obsługi (np. dla określenia możliwości szczelnego zamknięcia).

7.

Opis wykorzystania materiałów jądrowych (art. 3 ust. 1).

8.

W przypadku producentów rud, potencjalne roczne zużycie instalacji.

9.

Obecny status (np. w budowie, w eksploatacji lub zamknięta).

KSIĘGOWOŚĆ I KONTROLA MATERIAŁÓW JĄDROWYCH

10.

Opis procedur księgowości i kontroli materiałów jądrowych, wraz z procedurami przeprowadzania inwentaryzacji z natury.

11.

Organizacja księgowości i kontroli materiałów.


(1)  W pozycji 12 do 15 należy podać odpowiedź dla każdego rodzaju kasety w instalacji. Należy stosować terminologię zgodną z pozycją 12.

(2)  Wymagane dla każdego zestawu krytycznego, jeżeli w instalacji jest ich więcej.

(3)  Oddzielne instalacje normalnie niebędące w powiązaniu z reaktorami, instalacjami wzbogacania, konwersji i produkcji paliwa lub z instalacjami przerobu wypalonego paliwa i odzysku.

(4)  Wydzielone instalacje służące wyłącznie do postępowania z odpadami, ich przechowywania lub przetwarzania (niebędące częścią instalacji służących do wzbogacania, konwersji, produkcji paliwa, chemicznego przerobu wypalonego paliwa, instalacji do odzyskiwania materiału lub reaktorów).

(5)  Określenie „inne” oznacza wszystkie instalacje niebędące przedmiotem sekcji A do H, gdzie zazwyczaj używa się materiału jądrowego w ilościach nieprzekraczających jednego kilograma efektywnego. Obejmuje on w szczególności producentów rud (powyższy punkt 8).


ZAŁĄCZNIK II

OGÓLNY OPIS TERENU OBIEKTU (1)

Oznaczenie terenu obiektu

Zgłoszenie nr (2)

Data zgłoszenia

Okres sprawozdawczy (3)

Komentarze (4)


Wpis (5)

Nr ref. (6)

Kod MBA (7)

Budynek (8)

Ogólny opis, wraz z przeznaczeniem (9)

Uwagi (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i podpis przedstawiciela terenu obiektu…………

Objaśnienia

(1.)

Początkowe zgłoszenie powinno obejmować wszystkie instalacje jądrowe i wszystkie pozostałe zabudowania na ich terenie zgodnie z opisem w art. 2 ust. 21. W związku z tym, należy dokonać oddzielnego wpisu dla każdego budynku na terenie obiektu. Kolejne coroczne zgłoszenia aktualizacyjne powinny zawierać tylko te tereny obiektu i budynki, które od czasu ostatniego zgłoszenia uległy zmianie. W miarę potrzeby, wraz z początkowym zgłoszeniem i aktualizacją należy dołączyć mapę terenu obiektu.

(2.)

„Nr zgłoszenia” to kolejny numer zgłoszenia dla każdego terenu obiektu, zaczynając od numeru 1 dla zgłoszenia początkowego terenu obiektu.

(3.)

„Okres sprawozdawczy” dla pierwszego zgłoszenia to okres z datą „na dzień”, natomiast w przypadku kolejnych corocznych aktualizacji, właściwy wpis odpowiada dacie początkowej i końcowej danego okresu czasu. Uznaje się, że dostarczone informacje są ważne dla daty końcowej. Wszystkie daty należy podawać w formie DDMMRRRR.

(4.)

Komentarze dotyczące całego terenu obiektu.

(5.)

Każdy „wpis” w każdym zgłoszeniu powinien otrzymać kolejny numer, zaczynając od 1.

(6.)

Kolumny „Nr ref.” powinno się używać w celu odniesienia do kolejnego wpisu. Zawartość kolumny „Nr ref.” składa się z odpowiedniego zgłoszenia i numerów wpisu (np. 10-20 oznacza wpis 20 w zgłoszeniu 10). Odnośnik wskazuje na to, że aktualny wpis dodaje lub aktualizuje wcześniej podaną informację. W miarę potrzeby można podać kilka odnośników.

(7.)

Kolumna „Kod MBA” powinna odnosić się do kodu MBA, do którego należy budynek wymieniony w danym wpisie.

(8.)

Kolumna „Budynek” powinna zawierać numer budynku lub inne oznaczenie umożliwiające jednoznaczną identyfikację budynku na mapie poglądowej terenu obiektu.

(9.)

„Ogólny opis” każdego budynku powinien zawierać:

a)

przybliżony rozmiar budynku obejmujący liczbę pięter i całkowitą powierzchnię w metrach kwadratowych;

b)

przeznaczenie budynku, wraz z jego poprzednim wykorzystaniem, mogącym mieć istotny wpływ na interpretację innych informacji, takich jak wyniki próbek środowiskowych dostępnych Komisji;

oraz

c)

główną zawartość budynku, jeśli zawartość ta wyraźnie nie wynika ze zgłoszonego przeznaczenia budynku.

Nie trzeba powtarzać opisu działalności zawartego w zgłoszonym wcześniej kwestionariuszu podstawowych charakterystyk technicznych.

(10.)

Uwagi dotyczące każdego wpisu.

Uwaga: Na podstawie art. 79 Traktatu, podlegający wymaganiom zabezpieczeń podają do wiadomości władz zainteresowanego Państwa Członkowskiego każde zawiadomienie przesłane Komisji na podstawie art. 78 i art. 79 ust. 1 Traktatu.

Odpowiednio wypełnione i podpisane zgłoszenie na piśmie według tego kwestionariusza lub w równoważnej formie elektronicznej należy przesłać do Komisji Europejskiej, Kontrola Bezpieczeństwa Euratomu, L-2920 Luksemburg.


ZAŁĄCZNIK III

RAPORT O ZMIANACH W STANIE INWETARZA (ICR)

Etykieta/tabliczka

Zawartość

Komentarze

#

MBA

Znak (4)

Kod MBA zgłaszającego MBA

1

Report type

Znak (1)

I dla sprawozdania ze zmian w stanie inwentarza

2

Report date

DDMMRRRR

Dzień ukończenia raportu

3

Report number

Numer (8)

Kolejny numer, bez pustych miejsc

4

Line count

Numer (8)

Całkowita ilość zgłaszanych wierszy

5

Start report

DDMMRRRR

Data pierwszego dnia w okresie sprawozdawczym

6

End report

DDMMRRRR

Data ostatniego dnia w okresie sprawozdawczym

7

Reporting person

Znak (30)

Nazwisko osoby odpowiedzialnej za raport

8

Transaction ID

Numer (8)

Kolejny numer

9

IC code

Znak (2)

Rodzaj zmiany w stanie inwentarza

10

Batch

Znak (20)

Jednoznaczny identyfikator partii materiału jądrowego

11

KMP

Znak (1)

Kluczowy punkt pomiarowy

12

Measurement

Znak (1)

Kod pomiarowy

13

Material form

Znak (2)

Kod postaci materiału

14

Material container

Znak (1)

Kod pojemnika materiałowego

15

Material state

Znak (1)

Kod stanu materiałowego

16

MBA from

Znak (4)

Kod MBA wysyłającego MBA (tylko dla kodów IC, RD i RF)

17

MBA to

Znak (4)

Kod MBA odbierającego MBA (tylko dla kodów IC, SD i SF)

18

Previous batch

Znak (20)

Nazwa poprzedniej partii (tylko dla kodu IC RB)

19

Original date

DDMMRRRR

Data księgowania wiersza podlegającego korekcie (w każdym przypadku pierwszy wiersz w łańcuchu korekcji)

20

PIT date

DDMMRRRR

Data spisu inwentarza z natury (PIT), której dotyczą korekty MF (stosować tylko z kodem IC MF)

21

Line number

Numer (8)

Kolejny numer, bez pustych miejsc

22

Accounting date

DDMMRRRR

Data wystąpienia lub wykrycia zmiany w stanie inwentarza

23

Items

Numer (6)

Numer pozycji

24

Element category

Znak (1)

Kategoria materiału jądrowego

25

Element weight

Numer (24.3)

Masa elementu

26

Isotope

Znak (1)

G dla U-235, K dla U-233, J dla mieszaniny U-235 i U-233

27

Fissile weight

Numer (24.3)

Masa izotopu rozszczepialnego

28

Isotopic Composition

Znak (130)

Masa izotopu U, Pu (tylko, jeśli uzgodniono w szczególnych postanowieniach dotyczących zabezpieczeń

29

Obligation

Znak (2)

Zobowiązanie dotyczące zabezpieczeń

30

Previous category

Znak (1)

Poprzednia kategoria materiału jądrowego (dla kodów IC stosuj wyłącznie CB, CC oraz CE)

31

Previous obligation

Znak (2)

Poprzednie zobowiązanie (dla kodów IC stosuj wyłącznie BR, CR, PR oraz SR)

32

CAM code from

Znak (8)

Kod identyfikacji nadawcy małych ilości

33

CAM code to

Znak (8)

Kod identyfikacji odbiorcy małych ilości

34

Document

Znak (70)

Zdefiniowany przez użytkownika odnośnik do dokumentów towarzyszących

35

Container ID

Znak (20)

Zdefiniowane przez użytkownika oznaczenie pojemnika

36

Correction

Znak (1)

D dla anulowania, A dla dodania, w zestawieniu anulowanie/dodanie, L dla za późno dokonanych wpisów (oddzielne dodanie)

37

Previous report

Numer (8)

Numer raportu, w którym należy poprawić wpis

38

Previous line

Numer (8)

Numer wiersza, w którym należy poprawić wpis

39

Comment

Znak (256)

Uwagi (komentarz) użytkownika

40

Burn-up

Numer (6)

Wypalenie w MW dniach/tonę (dla kodów IC stosuj NL i NP, wyłącznie w reaktorach atomowych)

41

CRC

Numer (20)

Kod mieszany wiersza dla celów kontroli jakości

42

Previous CRC

Numer (20)

Kod mieszany w wierszu, który należy poprawić

43

Advance notification

Znak (8)

Odnośnik do wyprzedzającego zawiadomienia przesłanego do Euratomu (stosuj dla kodów IC tylko RD, RF, SD i SF)

44

Campaign

Znak (12)

Identyfikator cyklu instalacji przerobu wypalanego paliwa

45

Reactor

Znak (12)

Kod reaktora dla cyklu przerobu wypalonego paliwa

46

Error path

Znak (8)

Kod specjalny do celów ewaluacyjnych

47

Objaśnienia

1.

MBA:

Kod rejonu bilansu materiałowego, dla którego sporządza się sprawozdanie. Kod ten jest przekazywany danej instalacji przez Komisję.

2.

RODZAJ RAPORTU:

I dla raportów o zmianach w stanie inwentarza.

3.

DATA RAPORTU:

Data wypełnienia raportu.

4.

NUMER RAPORTU:

Kolejny numer, bez pustych miejsc.

5.

LICZBA WIERSZY:

Całkowita liczba wierszy raportu.

6.

POCZĄTEK RAPORTU:

Data pierwszego dnia okresu sprawozdawczego.

7.

KONIEC RAPORTU:

Data ostatniego dnia okresu sprawozdawczego.

8.

SPRAWOZDAWCA:

Nazwa osoby odpowiedzialnej za raport.

9.

IDENTYFIKATOR OPERACJI:

Kolejny numer. Jest używany do oznaczania wszystkich wierszy dla zmiany w stanie inwentarza dotyczących tej samej operacji fizycznej.

10.

KOD IC:

Należy użyć jednego z następujących kodów:

Słowo kluczowe

Kod

Objaśnienie

Przywóz

RD

Przywóz materiałów jądrowych z rejonu bilansu materiałowego w obrębie Unii Europejskiej.

Import

RF

Import materiałów jądrowych z kraju trzeciego.

Odbiór materiałów z niekontrolowanej działalności

RN

Odbiór materiałów jądrowych pochodzących z działalności nieobjętej zabezpieczeniami (art. 35).

Wywóz

SD

Wywóz materiałów jądrowych do rejonu bilansu materiałowego w obrębie Unii Europejskiej.

Eksport

SF

Eksport materiałów jądrowych do kraju trzeciego.

Przekazanie materiałów do działalności nie objętej zabezpieczeniami

SN

Przekazanie materiałów jądrowych do działalności nie objętej zabezpieczeniami (art. 34).

Przeniesienie do odpadów unieszkodliwionych

TC

Materiał jądrowy zawarty w odpadach, zmierzony lub oszacowany na podstawie pomiarów, który został unieszkodliwiony w taki sposób (np. w szkle, cemencie, betonie lub asfalcie), że nie nadaje się do dalszego wykorzystania jako materiał jądrowy. Ilość odnośnych materiałów jądrowych należy odjąć od stanu inwentarza rejonu bilansu materiałowego. Dla tego rodzaju materiałów należy prowadzić oddzielną dokumentację.

Odpady uwolnione do środowiska

TE

Materiał jądrowy znajdujący się w odpadach, zmierzony lub oszacowany na podstawie pomiarów, który został nieodwracalnie usunięty do środowiska w wyniku planowego usunięcia. Ilość odnośnych materiałów jądrowych należy odjąć od stanu inwentarza rejonu bilansu materiałowego.

Przeniesienie do odpadów zatrzymanych

TW

Materiały jądrowe pochodzący z produkcji lub wypadku eksploatacyjnego zawarte w odpadach, zmierzone lub oszacowane na podstawie pomiarów, przeniesione do określonego miejsca w obrębie rejonu bilansu materiałowego, które można z tych odpadów odzyskać. Ilość odnośnych materiałów jądrowych należy odjąć od stanu inwentarza rejonu bilansu materiałowego. Dla tego rodzaju materiałów należy prowadzić oddzielną dokumentację.

Cofnięcie z odpadów unieszkodliwionych

FC

Przeniesienie z powrotem z odpadów unieszkodliwionych do stanu inwentarza rejonu bilansu materiałowego w przypadku, gdy zostają one poddane przetworzeniu.

Cofnięcie z odpadów zatrzymanych

FW

Przeniesienie z powrotem z odpadów zatrzymanych do stanu inwentarza rejonu bilansu materiałowego. Ma to zastosowanie w każdym przypadku, gdy odpady zatrzymane zostają zwrócone z określonego miejsca w obrębie rejonu bilansu materiałowego w celu przetwarzania obejmującego separację pierwiastków w tym rejonie bilansu materiałowego lub w celu wysyłki z tego rejonu bilansu materiałowego.

Przypadkowa strata

LA

Bezpowrotna i nieumyślna strata pewnej ilości materiału jądrowego w wyniku awarii eksploatacyjnej. Stosując ten kod należy przesłać Komisji raport specjalny.

Przypadkowy zysk

GA

Materiał jądrowy niespodziewanie odnaleziony, z wyjątkiem, gdy stało się to w trakcie wykonywania spisu inwentarza z natury. Przy zastosowaniu tego kodu należy przesłać Komisji raport specjalny.

Zmiana kategorii

CE

Przeniesienie w ewidencji pewnej ilości materiałów jądrowych z jednej kategorii (art. 18) do innej w wyniku procesu wzbogacenia (przy każdej zmianie kategorii podać tylko jeden wiersz).

Zmiana kategorii

CB

Przeniesienie w ewidencji pewnej ilości materiałów jądrowych z jednej kategorii (art. 18) do innej w wyniku operacji wymieszania (przy każdej zmianie kategorii podać tylko jeden wiersz).

Zmiana kategorii

CC

Przeniesienie w ewidencji pewnej ilości materiałów jądrowych z jednej kategorii (art. 18) do innej dla wszystkich rodzajów zmiany kategorii nie objętych kodami CE i CB (przy każdej zmianie kategorii podać tylko jeden wiersz).

Zmiana partii

RB

Przeniesienie w ewidencji pewnej ilości materiałów jądrowych z jednej partii do innej (przy każdej zmianie kategorii podać tylko jeden wiersz zmiany partii).

Zmiana szczególnego zobowiązania

BR

Przeniesienie w ewidencji pewnej ilości materiałów jądrowych z jednego szczególnego zobowiązania związanego z zabezpieczeniami do innego (art. 17), dla zbilansowania całkowitych zapasów uranu po operacji mieszania (przy każdej zmianie podać tylko jeden wiersz wpisu zmiany zobowiązania).

Zmiana szczególnego zobowiązania

PR

Przeniesienie w ewidencji pewnej ilości materiałów jądrowych z jednego szczególnego zobowiązania związanego z zabezpieczeniami do innego (art. 17), używany, gdy materiał jądrowy zostaje włączony do lub usunięty z jakiejś grupy ewidencyjnej (przy każdej zmianie podać tylko jeden wiersz wpisu zmiany zobowiązania).

Zmiana szczególnego zobowiązania

SR

Przeniesienie w ewidencji pewnej ilości materiałów jądrowych z jednego szczególnego zobowiązania związanego z zabezpieczeniami do innego (art. 17), po zmianie zobowiązania lub zastąpieniu materiału (przy każdej zmianie podać tylko jeden wiersz wpisu zmiany zobowiązania).

Zmiana szczególnego zobowiązania

CR

Przeniesienie w ewidencji pewnej ilości materiałów jądrowych z jednego szczególnego zobowiązania związanego z zabezpieczeniami do innego (art. 17), dla wszystkich przypadków nie objętych kodami BR, PR lub SR (przy każdej zmianie podać tylko jeden wiersz zmiany zobowiązania).

Produkcja jądrowa

NP

Wzrost ilości materiału jądrowego wskutek przemiany jądrowej.

Strata jądrowa

NL

Zmniejszenie ilości materiału jądrowego wskutek przemiany jądrowej.

Różnica nadawca/odbiorca

DI

Różnica nadawca/odbiorca (patrz art. 2.19).

Nowy pomiar

NM

Ilość materiału jądrowego, w jednej konkretnej partii, zewidencjonowana w rejonie bilansu materiałowego, będąca różnicą między nowo zmierzoną ilością i ilością poprzednio zewidencjonowaną, a która nie jest ani różnicą nadawca/odbiorca, ani poprawką.

Korekta bilansu

BJ

Ilość materiału jądrowego zewidencjonowanego w rejonie bilansu materiałowego, będąca różnicą wyniku spisu inwentarza z natury wykonanego przez użytkownika zakładu do jego własnych celów (bez informowania Komisji o ewidencji spisu inwentarza z natury) oraz księgowym stanem inwentarza na ten sam dzień

Materiał nierozliczony

MF

Korekta księgowa odpowiadająca ilości materiału nierozliczonego. Musi być równa różnicy pomiędzy końcowym stanem inwentarza z natury (PE) a końcowym inwentarzem księgowym (BA) uwzględnionym w raporcie bilansu materiałowego (załącznik IV). Datą pierwotna jest datą wykonania spisu inwentarza z natury, a data zaksięgowania musi następować po dacie wykonania spisu inwentarza z natury.

Zaokrąglenia

RA

Poprawka zaokrąglenia w celu uzgodnienia sumy zaokrąglonych ilości podanych w raporcie za dany okres z końcowym księgowym stanem inwentarza w rejonie bilansu materiałowego.

Poprawka izotopu

R5

Poprawka w celu uzgodnienia sumy ilości izotopu z końcowym inwentarzem księgowym inwentarza dla U-235 w rejonie bilansu materiałowego.

Produkcja materiału

MP

Ilość materiału jądrowego uzyskana z substancji, które wcześniej nie podlegały zabezpieczeniom, który zaczął im podlegać, ponieważ obecnie jego koncentracja przewyższa poziomy minimalne.

Zakończenie wykorzystania

TU

Ilość materiałów jądrowych, którą uznaje się za nie do odzyskania z powodów praktycznych lub ekonomicznych, które:

i)

znajdują się w wyrobach końcowych używanych do celów niejądrowych;

lub

ii)

znajdują się w odpadach w bardzo małej koncentracji zmierzonej lub oszacowanej na podstawie pomiarów, nawet, jeśli materiały te nie zostają usunięte do środowiska.

Ilość odnośnych materiałów jądrowych należy odjąć od inwentarza rejonu bilansu materiałowego.

Końcowy księgowy stan inwentarza

BA

Inwentarz księgowy inwentarza na koniec okresu sprawozdawczego oraz data PIT, oddzielny dla każdej kategorii materiału jądrowego i każdego szczególnego zobowiązania w zakresie zabezpieczeń.

11.

PARTIA:

Użytkownik może wybrać oznaczenie partii, jednakże:

a)

w przypadku zmian w stanie inwentarza „przywóz (RD)” należy podać oznaczenie wybrane przez nadawcę;

b)

oznaczenie partii nie może być ponownie użyte dla innej partii w tym samym rejonie bilansu materiałowego.

12.

KMP:

Kluczowy punkt pomiarowy. Kody są podawane do wiadomości danej instalacji w szczególnych postanowieniach dotyczących zabezpieczeń. Jeśli nie określono żadnego kodu, należy użyć symbolu „&”.

13.

POMIAR:

Należy podać, na jakiej podstawie została ustalona ilość zgłaszanego materiału jądrowego. Należy użyć jednego z następujących kodów:

Zmierzony

Oszacowany

Objaśnienie

M

E

W sprawozdającym rejonie bilansu materiałowego.

N

F

W innym rejonie bilansu materiałowego.

T

G

W sprawozdającym rejonie bilansu materiałowego, jeżeli masy zostały już podane w poprzednim raporcie o zmianie stanu inwentarza lub wykazie stanu inwentarza z natury.

L

H

W innym rejonie bilansu materiałowego, jeżeli masy zostały już podane w poprzednim raporcie o zmianie stanu inwentarza lub wykazie stanu inwentarza z natury dla tego rejonu bilansu materiałowego.

14.

POSTAĆ MATERIAŁU:

Należy stosować następujące kody:

Główny rodzaj postaci materiału

Podrodzaj

Kod

Rudy

 

OR

Koncentraty

 

YC

Sześciofluorek uranu (UF6)

 

U6

Czterofluorek uranu (UF4)

 

U4

Dwutlenek uranu (UO2)

 

U2

Trójtlenek uranu (UO3)

 

U3

Tlenek uranu (U3O8)

 

U8

Tlenek toru (ThO2)

 

T2

Roztwory

Azotan

LN

Fluorek

LF

Inne

LO

Proszek

Homogeniczny

PH

Heterogeniczny

PN

Ceramiczne

Pastylki

CP

Kulki

CS

Inne

CO

Metal

Czysty

MP

Stopy

MA

Paliwo

Pręty, szpilki

ER

Płyty

EP

Wiązki

EB

Kasety

EA

Inne

EO


Główny rodzaj postaci materiału

Podrodzaj

Kod

Źródła zamknięte

 

QS

Małe ilości/próbki

 

SS

Resztki

Homogeniczne

SH

Heterogeniczne (szlamy z czyszczenia instalacji, żużle, osady, miały, inne)

SN

Odpady stałe

Łuski

AH

Mieszane (plastyki, rękawiczki, papiery itd.)

AM

Skażony sprzęt

AC

Inne

AO

Odpady płynne

Mało aktywne

WL

Średnio aktywne

WM

Wysoko aktywne

WH

Odpady unieszkodliwione

Szkło

NG

Asfalt

NB

Beton

NC

Inne

NO

 

 

15.

POJEMNIK NA MATERIAŁY:

Należy stosować następujące kody:

Typ pojemnika

Kod

Cylinder

C

Opakowanie, paczka (ang. pack)

P

Beczka

D

Wyodrębniona jednostka paliwa

S

Klatka

B

Butelka

F

Zbiornik lub inny pojemnik

T

Inne

O

16.

STAN MATERIAŁU:

Należy stosować następujące kody:

Stan

Kod

Świeży materiał jądrowy

F

Napromieniony materiał jądrowy

I

Odpady

W

Materiały nieodzyskiwalne

N

17.

OD MBA:

Używać jedynie przy kodach zmiany w stanie inwentarza RD i RF. Przy kodzie zmiany w stanie inwentarza RD należy podać kod rejonu bilansu materiałów dokonujący wywozu. Jeśli kod ten jest nieznany, należy podać kod „F”, „Q” lub „W” (odpowiednio dla MBA wysyłającego we Francji, Zjednoczonym Królestwie lub w jakimkolwiek państwie nieposiadającym broni nuklearnej) i wpisać pełną nazwę oraz adres dokonującego wywozu w polu przeznaczonym dla uwag (40). Przy kodzie zmiany w stanie inwentarza RF należy podać kod kraju dla państwa wywożącego lub, jeżeli jest znany, kod MBA instalacji wywożącej, oraz wpisać pełną nazwę i adres dokonującego eksportu w polu przeznaczonym na uwagi (40).

18.

DO MBA:

Używać jedynie przy kodach zmian w stanie inwentarza SD i SF. Przy kodzie zmian w stanie inwentarza SD należy podać kod rejonu bilansu materiałów odbiorcy. Jeśli kod ten jest nieznany, należy podać kod „F”, „Q” lub „W” (odpowiednio dla MBA odbiorcy we Francji, Zjednoczonym Królestwie lub państwie nieposiadającym broni jądrowej) i wpisać pełną nazwę oraz adres odbiorcy w polu przeznaczonym na uwagi (40). Przy kodzie zmiany w stanie inwentarza SF należy podać kod kraju państwa importującego lub kod MBA instalacji importującej, jeśli jest znany, oraz wpisać pełną nazwę i adres odbiorcy i w polu przeznaczonym na uwagi (40).

19.

POPRZEDNIA PARTIA:

Oznaczenie partii przed zmianą partii. Oznaczenie partii po zmianie partii należy podać w polu 11.

20.

DATA PIERWOTNA:

W przypadku poprawki należy podać dzień, miesiąc i rok, kiedy poprawiany wiersz został pierwotnie zapisany. Przy łańcuchach korekt, data pierwotna jest zawsze datą zaksięgowania pierwszego wiersza w łańcuchu. Dla wierszy późniejszych (dodania pojedynczych wpisów), data pierwotna jest datą, w której wystąpiła zmiana w stanie inwentarza.

21.

DATA PIT:

Data wykonania spisu inwentarza z natury traktowana w raporcie bilansu materiałowego, na którym opiera się korekta księgowa dla MUF (materiałów nierozliczonych). Używać wyłącznie z kodem zmiany w stanie inwentarza MF.

22.

NUMER WIERSZA:

Kolejny numer, zaczynając od „1” w każdym raporcie, bez pustych miejsc.

23.

DATA ZAKSIĘGOWANIA:

Dzień, miesiąc i rok, gdy nastąpiła zmiana w stanie inwentarza lub gdy ją przyjęto do wiadomości.

24.

POZYCJE:

Należy podać liczbę pozycji, z których składa się partia. Jeżeli zmiana w stanie inwentarza składa się z kilku wierszy, podawana suma liczby pozycji musi się równać całkowitej liczbie pozycji należącej do tego samego identyfikatora zmiany. Jeżeli zmiana dotyczy więcej niż jednego elementu, liczbę pozycji należy podać jedynie w wierszu(-ach) dla kategorii elementu o najwyższej wartości strategicznej (w porządku malejącym: P, H, L, N, D, T).

25.

KATEGORIA ELEMENTU:

Należy stosować następujące kody:

Kategoria materiału jądrowego

Kod

Pluton

P

Uran wysoko wzbogacony

(20 % wzbogacenia i powyżej)

H

Uran nisko wzbogacony

(do 20 % wzbogacenia włącznie)

L

Uran naturalny

N

Uran zubożony

D

Tor

T

26.

MASA ELEMENTÓW:

Należy podać masę elementów określonych w polu 25. Wszystkie masy należy podawać w gramach. Cyfry dziesiętne pojawiające się w zapisach księgowych można podawać do trzeciego miejsca po przecinku.

27.

IZOTOP:

Kod ten wskazuje rodzaj izotopów rozszczepialnych; należy go używać przy podawaniu masy izotopów rozszczepialnych (28). Należy używać następujących kodów G dla U-235, K dla U-233 i J dla mieszaniny U-235 i U-233.

28.

MASA IZOTOPÓW ROZSZCZEPIALNYCH:

Jeżeli nie zostało inaczej postanowione w szczególnych przepisach dotyczących zabezpieczeń, masę izotopów rozszczepialnych należy podać tylko dla wzbogaconego uranu i dla zmian kategorii dotyczących wzbogaconego uranu. Wszystkie masy należy podawać w gramach. Cyfry dziesiętne pojawiające się w zapisach księgowych można podawać do trzeciego miejsca po przecinku.

29.

SKŁAD IZOTOPOWY:

Jeżeli szczególne przepisy dotyczące zabezpieczeń tak stanowią, skład izotopowy U i/lub Pu należy podać w formie wykazu mas, przy czym masy U-233, U-234, U-235, U-236, U-238 lub Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241, Pu-242 należy oddzielić średnikiem. Cyfry dziesiętne pojawiające się w zapisach księgowych można podawać do trzeciego miejsca po przecinku.

30.

ZOBOWIĄZANIE:

Wskazanie szczególnych zobowiązań dotyczących zabezpieczeń przyjętych przez Wspólnotę w Porozumieniu zawartym z krajem trzecim lub organizacją międzynarodową, której podlega materiał jądrowy (art. 17). Komisja powiadomi instalacje o odpowiednich kodach.

31.

POPRZEDNIA KATEGORIA:

Kod kategorii materiału jądrowego przed zmianą kategorii. W polu 25 należy podać odpowiedni kod po zmianie. Używać jedynie z kodami zmiany w stanie inwentarza CE, CB oraz CC.

32.

POPRZEDNIE ZOBOWIĄZANIE:

Kod szczególnego zobowiązania dotyczącego zabezpieczeń, któremu podlegał materiał jądrowy przed zmianą. W polu 30 należy podać odpowiedni kod zobowiązania po zmianie. Używać jedynie z kodami zmiany w stanie inwentarza BR, CR, PR oraz SR.

33.

KOD CAM OD:

Kod instalacji według załącznika I-G wysyłającej materiał. Komisja powiadomi użytkownika lub podmiot o odpowiednim kodzie. Do tych użytkowników zastosowanie mają uproszczone procedury składania raportów.

34.

KOD CAM DO:

Kod instalacji według załącznika I-G otrzymującej materiał. Komisja powiadomi użytkownika lub podmiot o odpowiednim kodzie. Do tych użytkowników zastosowanie mają uproszczone procedury składania raportów.

35.

DOKUMENT:

Zdefiniowany przez użytkownika odnośnik do dokumentu(-ów) towarzyszącego(-cych).

36.

OZNACZENIE POJEMNIKA:

Zdefiniowany przez użytkownika numer pojemnika. Dane opcjonalne, które mogą być wykorzystywane w niektórych przypadkach, gdy numer pojemnika nie pojawia się w oznaczeniu partii.

37.

POPRAWKA:

Poprawki należy nanosić przez anulowanie błędnego wiersza (błędnych wierszy) i dodanie właściwego (właściwych). Należy stosować następujące kody:

Kod

Objaśnienie

D

Anulowanie. Wiersz, który ma być skreślony, oznacza się przez podanie numeru raportu (4) w polu 38, numeru wiersza (22) w pol 39 i CRC (42) w polu 43, które zostały zgłoszone dla wiersza pierwotnego. Pozostałych pól nie trzeba podawać.

A

Dodanie (w zestawieniu anulowanie/dodanie). Poprawny wiersz podaje się przy pomocy wszystkich pól danych, wraz z polem „poprzedni raport” (38) i polem „poprzedni wiersz” (39). W polu „poprzedni wiersz” (39) musi powtarzać się numer wiersza (22) dla wiersza zastępowanego zestawieniem anulowanie/dodanie.

L

Wiersz późniejszy (oddzielne dodanie). Wiersz późniejszy, który ma zostać dodany podaje się za pomocą wszystkich pól danych, wraz z polem „poprzedni raport” (38). Pole „poprzedni raport” musi zawierać numer raportu (4), w którym wiersz późniejszy powinien był wystąpić.

38.

POPRZEDNI RAPORT:

Podać numer raportu (4) dla wiersza podlegającego poprawieniu.

39.

POPRZEDNI WIERSZ:

W przypadku anulowania lub dodania, w zestawieniu anulowanie/dodanie, podać numer wiersza (22) podlegającego poprawieniu.

40.

UWAGI:

Wolne pole na krótkie uwagi użytkownika (zastępuje oddzielną krótką notatkę).

41.

WYPALENIE:

W przypadku zmian w stanie inwentarza typu NP lub NL w reaktorach jądrowych, wypalenie w MWdniach/tonę.

42.

CRC:

Kod mieszany wiersza dla celów kontroli jakości. Komisja informuje użytkownika o algorytmie, jaki ma zostać użyty.

43.

POPRZEDNI CRC:

Kod mieszany wiersza podlegającego poprawieniu.

44.

WYPRZEDZAJĄCE ZAWIADOMIENIE:

Kod referencyjny wyprzedzającego zawiadomienia (art. 20 i 21). Używać ze zmianami w stanie inwentarza SF i RF i z takimi zmianami stanu inwentarza typu SD i RD, gdy państwa, w których zlokalizowani są nadawca i odbiorca nie są stroną tego samego Porozumienia o zabezpieczeniach z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej i Euratomem.

45.

CYKL PRODUKCYJNY:

Jednoznaczny identyfikator przy cyklu produkcyjnym. Używać wyłącznie przy zmianie w stanie inwentarza w rejonie(-nach) bilansu materiałowego instalacji przerobu zużytego paliwa.

46.

REAKTOR:

Jednoznaczny identyfikator reaktora, z którego pochodzi przechowywane lub przerabiane napromieniowane paliwo. Używać wyłącznie przy zmianie w stanie inwentarza w instalacjach przechowywania lub przerobu wypalonego paliwa.

47.

ŚCIEŻKA BŁĘDU:

Specjalny kod opisujący dla celów oceny bilansu materiałowego błędy pomiarów i rozprzestrzenianie. Kody są uzgadniane między instalacją a Komisją.

OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA RAPORTÓW

1.

W przypadku przewozu materiału jądrowego, wysyłający musi dostarczyć otrzymującemu wszystkie informacje potrzebne do raportu o zmianach w stanie inwentarza.

2.

Jeżeli dane liczbowe zawierają ułamki jednostek, należy użyć kropki do oddzielenia części dziesiętnych.

3.

Dozwolone jest użycie następujących 55 znaków: 26 wielkich liter od A do Z, cyfry od 0 do 9 oraz znaki „plus”, „minus”, „kreska ukośna prawa”, „gwiazdka”, „spacja”, „znak równości”, „znak większości”, „znak mniejszości”, „kropka”, „przecinek”, „początek nawiasu”, „koniec nawiasu”, „dwukropek”, „dolar”, „procent”, „cudzysłów”, „średnik”, „znak zapytania” oraz znak „&”.

4.

Na podstawie art. 79 Traktatu, podlegający wymogom zabezpieczeń zawiadamiają władze zainteresowanego Państwa Członkowskiego o wszelkich informacjach przesyłanych do Komisji na podstawie art. 78 i art. 79 ust. 1 Traktatu.

5.

Raporty muszą być przygotowywane w powszechnie przyjętym formacie sprawozdawania typu „labelled” uzgodnionym miedzy Komisją a użytkownikami.

6.

Odpowiednio wypełnione i podpisane formularze należy przesłać do Komisji Europejskiej, Zabezpieczenia Euratomu, L-2920 Luksemburg.


ZAŁĄCZNIK IV

RAPORT BILANSU MATERIAŁOWEGO (MBR)

Etykieta/tabliczka

Zawartość

Komentarze

Nr

MBA

Znak (4)

Kod MBA zgłaszającego MBA

1

Report type

Znak (1)

M dla rejonu bilansu materiałowego

2

Report date

DDMMYYYY

Dzień ukończenia raportu

3

Start report

DDMMYYYY

Data początkowa MBR (data ostatniego PIT +1 dzień)

4

End report

DDMMYYYY

Data końcowa MBR (data aktualnego PIT)

5

Report number

Numer (8)

Kolejny numer, bez pustych miejsc

6

Element category

Znak (1)

Kategoria materiału jądrowego

7

Line count

Numer (8)

Całkowita liczba wierszy objętych raportem

8

Reporting person

Znak (30)

Nazwisko osoby odpowiedzialnej za raport

9

IC code

Znak (2)

Rodzaj zmiany w stanie inwentarza

10

Line number

Numer (8)

Kolejny numer, bez pustych miejsc

11

Element weight

Numer (24.3)

Masa elementu

12

Isotope

Znak (1)

G dla U-235, K dla U-233, J dla mieszaniny U-235 i U-233

13

Fissile weight

Numer (24.3)

Masa izotopów rozszczepialnych

14

Obligation

Znak (2)

Zobowiązanie dotyczące zabezpieczeń

15

Correction

Znak (1)

D dla anulowania, A dla dodania będących częścią pary anulowanie/dodanie, L dla wierszy późniejszych (oddzielne dodanie)

16

Previous report

Numer (8)

Numer raportu poprawianego wiersza

17

Previous line

Numer (8)

Numer poprawianego wiersza

18

Comment

Znak (256)

Uwaga użytkownika

19

CRC

Numer (20)

Kod mieszany wiersza dla celów kontroli jakości

20

Previous CRC

Numer (20)

Kod mieszany wiersza do poprawienia

21

Objaśnienia

1.

MBA:

Kod rejonu bilansu materiałowego, dla którego sporządza się raport. Taki kod danej instalacji jest podawany do wiadomości Komisji.

2.

RODZAJ RAPORTU:

M dla rejonu bilansu materiałowego.

3.

DATA RAPORTU:

Data ukończenia raportu.

4.

POCZĄTEK RAPORTU:

Data początkowa, data dnia następującego po dniu poprzedniego spisu inwentarza z natury inwentaryzacji z natury.

5.

KONIEC RAPORTU:

Data końcowa, data aktualnego spisu inwentarza z natury.

6.

NUMER RAPORTU:

Kolejny numer, bez pustych miejsc.

7.

KATEGORIA ELEMENTU:

Należy stosować następujące kody kategorii materiału jądrowego:

Kategoria materiału jądrowego

Kod

Pluton

P

Uran wysoko wzbogacony

(20 % wzbogacenia i powyżej)

H

Uran nisko wzbogacony

(wyżej niż naturalny, lecz mniej niż 20 % wzbogacenia)

L

Uran naturalny

N

Uran zubożony

D

Tor

T

8.

LICZBA WIERSZY:

Całkowita liczba zgłaszanych wierszy.

9.

SPRAWOZDAWCA:

Nazwisko osoby odpowiedzialnej za raport.

10.

KOD IC:

Należy wpisać różne rodzaje informacji dotyczące stanu inwentarza i zmian w stanie inwentarza w niżej podanej kolejności. Należy stosować następujące kody:

Słowo kluczowe

Kod

Objaśnienie

Początkowy stan inwentarza z natury

PB

Stan inwentarza z natury na początku okresu sprawozdawczego (musi się równać stanowi inwentarza z natury na końcu poprzedniego okresu sprawozdawczego).

Zmiany w stanie inwentarza

(tylko kody z niżej podanego wykazu)

 

Dla każdego typu zmian w stanie inwentarza musi być sporządzony jeden skonsolidowany wiersz dla całego okresu sprawozdawczego (najpierw zwiększenia, potem zmniejszenia).

Końcowy księgowy stan inwentarza

BA

Stan księgowy inwentarza na koniec okresu sprawozdawczego. Musi się równać sumie arytmetycznej powyższych wpisów MBR.

Końcowy stan inwentarza z natury

PE

Stan inwentarza z natury na koniec okresu sprawozdawczego.

Materiał nierozliczony

MF

Materiał nierozliczony. Musi być liczony jako

„końcowy stan inwentarza z natury (PE)”

minus

„końcowy księgowy stan inwentarza (BA)”.

W przypadku zmian w stanie inwentarza, należy użyć jeden z następujących kodów:

Słowo kluczowe

Kod

Objaśnienie

Przywóz

RD

Przywóz materiałów jądrowych z rejonu bilansu materiałowego w obrębie Unii Europejskiej.

Import

RF

Import materiałów jądrowych z kraju trzeciego.

Odbiór pochodzący z działalności nieobjętej zabezpieczeniami

RN

Odbiór materiałów jądrowych pochodzących z działalności nieobjętej zabezpieczeniami (art. 34).

Wywóz

SD

Wywóz materiałów jądrowych do rejonu bilansu materiałowego w obrębie Unii Europejskiej.

Eksport

SF

Eksport materiałów jądrowych do kraju trzeciego.

Przekazanie do działalności nieobjętej zabezpieczeniami

SN

Przekazanie materiałów jądrowych do działalności nieobjętej zabezpieczeniami (art. 34).

Przeniesienie do odpadów unieszkodliwionych

TC

Materiał jądrowy zawarty w odpadach, zmierzony lub oszacowany na podstawie pomiarów, który został unieszkodliwiony w taki sposób (np. w szkle, cemencie, betonie lub asfalcie), że nie nadaje się do dalszego użycia jako materiał jądrowy. Ilość odnośnych materiałów jądrowych ma być odjęta od stanu inwentarza rejonu bilansu materiałowego. Dla tego rodzaju materiałów należy prowadzić oddzielną dokumentację.

Odpady do środowiska

TE

Materiał jądrowy znajdujący się w odpadach, zmierzony lub oszacowany na podstawie pomiarów, który został nieodwracalnie usunięty do środowiska w wyniku planowanego usunięcia. Ilość odnośnych materiałów jądrowych ma być odjęta od stanu inwentarza rejonu bilansu materiałowego.

Przeniesienie do odpadów zatrzymanych

TW

Materiały jądrowe pochodzące z produkcji lub wypadku eksploatacyjnego zawarte w odpadach zmierzone lub oszacowane na podstawie pomiarów, które zostały przeniesione do określonego miejsca w obrębie rejonu bilansu materiałowego, które można z tych odpadów odzyskać. Ilość odnośnych materiałów jądrowych należy odjąć od stanu inwentarza rejonu bilansu materiałowego. Dla tego rodzaju materiałów należy prowadzić oddzielną dokumentację.

Cofnięcie z odpadów unieszkodliwionych

FC

Przeniesienie z powrotem odpadów unieszkodliwionych do stanu inwentarza rejonu bilansu materiałowego w przypadku gdy zostają one poddane przetworzeniu.

Przeniesienie z wstrzymanych odpadów

FW

Przeniesienie z powrotem z odpadów zatrzymanych do stanu inwentarza rejonu bilansu materiałowego. Ma to zastosowanie w każdym przypadku, gdy odpady zatrzymane zostają zwrócone z określonego miejsca w obrębie rejonu bilansu materiałowego w celu przetwarzania polegającego na separacji pierwiastków w tym rejonie bilansu materiałowego lub w celu wysyłki z rejonu bilansu materiałowego.

Przypadkowa strata

LA

Bezpowrotna i nieumyślna strata pewnej ilości materiału jądrowego w wyniku awarii eksploatacyjnej. Zastosowanie tego kodu w MBR dopuszcza się tylko wówczas, gdy Komisji został przesłany raport specjalny gdy zmiana w stanie inwentarza zaistniała lub została ujawniona.

Przypadkowy zysk

GA

Materiał jądrowy niespodziewanie odnaleziony, za wyjątkiem, gdy stało się to w trakcie wykonywania inwentaryzacji z natury. Zastosowanie tego kodu w MBR dopuszcza się tylko wówczas, gdy Komisji został przesłany został przesłany raport specjalny gdy zmiana w stanie inwentarza zaistniała lub została ujawniona.

Zmiana kategorii

CE

Przeniesienie w ewidencji pewnej ilości materiałów jądrowych z jednej kategorii (art. 18) do innej w wyniku procesu wzbogacenia.

Zmiana kategorii

CB

Przeniesienie w ewidencji pewnej ilości materiałów jądrowych z jednej kategorii (art. 18) do innej w wyniku operacji wymieszania.

Zmiana kategorii

CC

Przeniesienie w ewidencji pewnej ilości materiałów jądrowych z jednej kategorii (art. 18) do innej dla wszystkich rodzajów zmiany kategorii nieobjętych kodami CE i CB.

Zmiana zobowiązania szczególnego

BR

Przeniesienie w ewidencji pewnej ilości materiałów jądrowych z jednego szczególnego zobowiązania związanego z zabezpieczeniami do innego (art. 17 ust. 1), dla zbilansowania całkowitych zapasów uranu po operacji mieszania.

Zmiana szczególnego zobowiązania

PR

Przeniesienie w ewidencji pewnej ilości materiałów jądrowych z jednego szczególnego zobowiązania związanego z zabezpieczeniami do innego (art. 17 ust. 1), używany, gdy materiał jądrowy zostaje włączony do lub usunięty z jakiejś grupy ewidencyjnej.

Zmiana szczególnego zobowiązania

SR

Przeniesienie w ewidencji pewnej ilości materiałów jądrowych z jednego szczególnego zobowiązania związanego z zabezpieczeniami do innego (art. 17 ust. 1), po zmianie zobowiązania lub zastąpieniu materiału.

Zmiana szczególnego zobowiązania

CR

Przeniesienie w ewidencji pewnej ilości materiałów jądrowych z jednego szczególnego zobowiązania związanego z zabezpieczeniami do innego (art. 17 ust. 1), dla wszystkich przypadków nieobjętych kodami BR, PR lub SR.

Produkcja jądrowa

NP

Wzrost ilości materiału jądrowego wskutek przemiany jądrowej.

Strata jądrowa

NI

Zmniejszenie ilości materiału jądrowego wskutek przemiany jądrowej.

Różnica nadawca/odbiorca

DI

Różnica nadawca/odbiorca (patrz: art. 2.19).

Nowy pomiar

NM

Ilość materiału jądrowego, w jednej konkretnej partii, rozliczona w rejonie bilansu materiałowego, będąca różnicą między nowo zmierzoną ilością i ilością poprzednio zewidencjonowaną, a która nie jest ani różnicą nadawca/odbiorca, ani poprawką.

Korekta bilansu

BJ

Ilość materiału jądrowego rozliczona w rejonie bilansu materiałowego, będąca różnicą wyniku spisu inwentarza z natury wykonanej przez użytkownika zakładu do jego własnych celów (bez przesłania Komisji wykazu inwentarza z natury) oraz księgowym stanem inwentarza na ten sam dzień.

Zaokrąglenia

RA

Poprawka zaokrąglenia w celu uzgodnienia sumy zaokrąglonych ilości podanych w raporcie za dany okres z końcowym księgowym stanem inwentarza w rejonie bilansu materiałowego.

Poprawka izotopu

R5

Poprawka w celu uzgodnienia sumy ilości izotopu z końcowym księgowym stanem inwentarza dla u-235 w rejonie bilansu materiałowego.

Produkcja materiału

MP

Ilość materiału jądrowego uzyskana z substancji, które wcześniej nie podlegały zabezpieczeniom, który zaczął im podlegać, ponieważ obecnie jego koncentracja przewyższa poziomy minimalne.

Zakończenie wykorzystania

TU

Ilość materiałów jądrowych, którą uznaje się za nie do odzyskania z powodów praktycznych lub ekonomicznych, które:

i)

znajdują się w wyrobach końcowych używanych do celów niejądrowych;

lub

ii)

znajdują się w odpadach w bardzo małej koncentracji zmierzonej lub oszacowanej na podstawie pomiarów, nawet, jeśli materiały te nie zostają usunięte do środowiska.

Ilość odnośnych materiałów jądrowych należy odjąć od inwentarza rejonu bilansu materiałowego.

11.

NUMER WIERSZA:

Kolejny numer, zaczynając od „1”, bez pustych miejsc.

12.

MASA ELEMENTU:

Podać masę elementów określonych w polu 7. Wszystkie masy należy podawać w gramach. Cyfry dziesiętne pojawiające się w zapisach księgowych można podawać do trzeciego miejsca po przecinku.

13.

IZOTOP:

Kod ten wskazuje rodzaj izotopów rozszczepialnych; należy go używać do podawania masy izotopów rozszczepialnych. Należy użyć następujących kodów G dla U-235, K dla U-233 i J dla mieszaniny U-235 i U-233.

14.

MASA IZOTOPÓW ROZSZCZEPIALNYCH:

Jeżeli nie zostało postanowione inaczej w szczególnych przepisach dotyczących zabezpieczeń, masę izotopów rozszczepialnych należy podać tylko dla wzbogaconego uranu i dla zmian kategorii dotyczących wzbogaconego uranu. Wszystkie masy należy podawać w gramach. Cyfry dziesiętne pojawiające się w zapisach księgowych można podawać do trzeciego miejsca po przecinku.

15.

ZOBOWIĄZANIE:

Wskazanie szczególnych zobowiązań dotyczących zabezpieczeń przyjętych przez Wspólnotę w porozumieniu zawartym z krajem trzecim lub organizacją międzynarodową, której podlega materiał jądrowy (art. 17). Komisja powiadomi instalacje o odpowiednich kodach.

16.

POPRAWKA:

Poprawki należy nanosić należy nanosić przez anulowanie błędnego wiersza (błędnych wierszy) i dodanie właściwego (właściwych). Należy stosować następujące kody:

Kod

Objaśnienie

D

Anulowanie. Wiersz, który ma być skreślony, musi być oznaczony wskazując w polu 17 numer raportu (6), w polu 18 numer wiersza (11), a w polu 21 CRC (20), które zostały zgłoszone dla wiersza pierwotnego. Pozostałych pól nie trzeba podawać.

A

Dodanie (w zestawieniu anulowanie/dodanie). Poprawny wiersz musi zostać podany przy pomocy wszystkich pól danych, wraz z polem „poprzedni raport” (17) i polem „poprzedni wiersz” (18). W polu „poprzedni wiersz” (18) musi powtarzać się numer wiersza (1) dla wiersza zastępowanego zestawieniem anulowanie/dodanie.

L

Wiersz późniejszy (oddzielne dodanie). Wiersz późniejszy, który ma zostać dodany podaje się za pomocą wszystkich pól danych, wraz z polem „poprzedni raport” (17). Pole „poprzedni raport” (17) musi zawierać numer raportu (6), w którym wiersz późniejszy powinien był wystąpić.

17.

POPRZEDNI RAPORT:

Podać numer raportu (4) dla wiersza podlegającego poprawieniu.

18.

POPRZEDNI WIERSZ:

W przypadku anulowania lub dodania, w zestawieniu anulowanie/dodanie, podać numer wiersza (11) podlegającego poprawieniu.

19.

UWAGI:

Wolne pole na krótkie uwagi użytkownika (zastępuje oddzielną krótką notatkę).

20.

CRC:

Kod mieszany wiersza dla celów kontroli jakości. Komisja informuje użytkownika o algorytmie, jaki ma zostać użyty.

21.

POPRZEDNI CRC:

Kod mieszany wiersza podlegającego poprawieniu.

OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA RAPORTÓW

Ogólne uwagi 2, 3, 4, 5 oraz 6 na końcu załącznika III stosują się mutatis mutandis.


ZAŁĄCZNIK V

WYKAZ STANU INWENTARZA Z NATURY (PIL)

Etykieta/tabliczka

Zawartość

Komentarze

Nr

MBA

Znak (4)

Kod MBA sprawozdawczego MBA

1

Report type

Znak (1)

P dla wykazów stanu inwentarza z natury

2

Report date

DDMMYYYY

Data ukończenia raportu

3

Report number

Numer (8)

Kolejny numer, bez pustych miejsc

4

PIT date

DDMMYYYY

Data wykonania spisu stanu inwentarza z natury

5

Line count

Numer (8)

Całkowita liczba zgłoszonych wierszy

6

Reporting person

Znak (30)

Nazwisko osoby odpowiedzialnej za raport

7

PIL_ITEM_ID

Numer (8)

Numer kolejny

8

Batch

Znak (20)

Unikatowy identyfikator partii materiału jądrowego

9

KMP

Znak (1)

Kluczowy punkt pomiarowy

10

Measurement

Znak (1)

Kod pomiaru

11

Element category

Znak (1)

Kategoria materiału jądrowego

12

Material form

Znak (2)

Kod postaci materiału

13

Material container

Znak (1)

Kod pojemnika materiałowego

14

Material state

Znak (1)

Kod stanu materiału

15

Line number

Numer (8)

Kolejny numer, bez pustych miejsc

16

Items

Numer (6)

Liczba sztuk

17

Element weight

Numer (24.3)

Masa elementu

18

Isotope

Znak (1)

G dla U-235, K dla U-233, J dla mieszanki U-235 i U-233

19

Fissile weight

Numer (24.3)

Masa izotopu rozszczepialnego

20

Obligation

Znak (2)

Zobowiązanie dotyczące zabezpieczeń

21

Document

Znak (70)

Zdefiniowany przez użytkownika odnośnik do dokumentów pomocniczych

22

Container ID

Znak (20)

Zdefiniowane przez użytkownika oznaczenie pojemnika

23

Correction

Znak (1)

D dla anulowania, A dla dodania - będących częścią pary anulowanie/dodanie, L dla wierszy późniejszych (oddzielne dodanie)

24

Previous report

Numer (8)

Numer raportu dla poprawianego wiersza

25

Previous line

Numer (8)

Numer poprawianego wiersza

26

Comment

Znak (256)

Uwaga użytkownika

27

CRC

Numer (20)

Kod mieszany wiersza dla celów kontroli jakości

28

Previous CRC

Numer (20)

Kod mieszany wiersza do poprawienia

29

Objaśnienia

1.

MBA:

Kod rejonu bilansu materiałowego, dla którego sporządza się raport. Taki kod jest podawany danej instalacji przez Komisję.

2.

TYP RAPORTU:

P dla spisów inwentaryzacji z natury.

3.

DATA RAPORTU:

Data ukończenia raportu.

4.

NUMER RAPORTU:

Kolejny numer, bez pustych miejsc.

5.

DATA PIT:

Dzień, miesiąc i rok wykonania spisu inwentarza z natury, oddające sytuację o godz. 24.00.

6.

LICZBA WIERSZY:

Całkowita liczba wierszy uwzględnionych w raporcie.

7.

SPRAWOZDAWCA:

Nazwisko osoby odpowiedzialnej za raport.

8.

PIL_ITEM_ID:

Numer kolejny, wspólny dla wszystkich wierszy PIL dotyczących tego samego przedmiotu fizycznego.

9.

PARTIA:

Jeżeli szczególne przepisy dotyczące zabezpieczeń wymagają śledzenia partii, należy użyć oznaczenia partii używanego w raporcie o zmianach w stanie inwentarza lub w poprzednim wykazie stanu inwentarza z natury.

10.

KMP:

Kluczowy punkt pomiarowy. Kody są podawane do wiadomości danej instalacji w szczególnych przepisach dotyczących zabezpieczeń. Jeśli nie określono żadnego kodu, należy użyć „&”.

11.

POMIAR:

Podać, na jakiej podstawie została ustalona ilość zgłoszonego materiału jądrowego. Należy użyć jednego z następujących kodów:

Zmierzony

Oszacowany

Objaśnienie

M

E

W rejonie bilansu materiałowego.

N

F

W innym rejonie bilansu materiałowego.

T

G

W rejonie bilansu materiałowego, jeżeli masy zostały już podane w poprzednim raporcie o zmianach w stanie inwentarza z natury lub wykazie stanu inwentarza z natury.

L

H

W innym rejonie bilansu materiałowego, jeżeli masy zostały już podane w poprzednim raporcie o zmianach w stanie inwentarza z natury lub wykazie stanu inwentarza z natury dla obecnego rejonu bilansu materiałowego.

12.

KATEGORIA ELEMENTU:

Należy stosować następujące kody:

Kategoria materiału jądrowego

Kod

Pluton

P

Uran wysoko wzbogacony

(20 % wzbogacenia i powyżej)

H

Uran nisko wzbogacony

(wyżej niż naturalny i poniżej 20 % wzbogacenia)

L

Uran naturalny

N

Uran zubożony

D

Tor

T

13.

POSTAĆ MATERIAŁU:

Należy stosować następujące kody:

Główny rodzaj postaci materiału

Podrodzaj

Kod

Rudy

 

OR

Koncentraty

 

YC

Sześciofluorek uranu (UF6)

 

U6

Czterofluorek uranu (UF4)

 

U4

Dwutlenek uranu (UO2)

 

U2

Trójtlenek uranu (UO3)

 

U3

Tlenek uranu (U3O8)

 

U8

Tlenek toru (ThO2)

 

T2

Roztwory

Azotan

LN

Fluorek

LF

Pozostałe

LO

Proszek

Homogeniczny

PH

Heterogeniczny

PN

Ceramiczne

Pastylki

CP

Kulki

CS

Pozostałe

CO

Metal

Czysty

MP

Stopy

MA

Paliwo

Pręty, szpilki

ER

Płyty

EP

Wiązki

EB

Kasety

EA

Pozostałe

EO

Źródła zamknięte

 

QS

Małe ilości/próbki

 

SS

Resztki

Homogeniczne

SH

Heterogeniczne (szlamy z czyszczenia instalacji, żużle, osady, miały, inne)

SN

Odpady stałe

Łuski

AH

Mieszane (plastyki, rękawiczki, papiery itd.)

AM

Skażony sprzęt

AC

Pozostałe

AO

Odpady płynne

Mało aktywne

WL

Średnio aktywne

WM

Wysoko aktywne

WH

Odpady unieszkodliwione

Szkło

NG

Asfalt

NB

Beton

NC

Pozostałe

NO

14.

POJEMNIK NA MATERIAŁ:

Należy stosować następujące kody:

Typ pojemnika

Kod

Cylinder

C

Opakowanie, paczka (ang. pack)

P

Beczka

D

Wyodrębniona jednostka paliwa

S

Klatka

B

Butelka

F

Zbiornik lub inny pojemnik

T

Inne

O

15.

STAN MATERIAŁU:

Należy stosować następujące kody:

Stan

Kod

Świeży materiał jądrowy

F

Napromieniony materiał jądrowy

I

Odpady

W

Materiały nieodzyskiwalne

N

16.

NUMER WIERSZA:

Kolejny numer, zaczynając od „1”, w każdym raporcie, bez pustych miejsc.

17.

SZTUKI:

W każdym wierszu wykazu inwentarza z natury należy podać liczbę sztuk, których to dotyczy. Jeżeli grupa sztuk należących do tej samej partii jest wykazywana za pomocą kilku wierszy, podawana zsumowana liczba sztuk musi się równać całkowitej liczbie sztuk w tej grupie. Jeżeli w wierszach jest więcej niż jedna kategoria elementu, liczba sztuk powinna być zadeklarowana w wierszu(-ach) jedynie dla kategorii elementu o najwyższej wartości strategicznej (w porządku malejącym: P, H, L, N, D, T).

18.

MASA ELEMENTU:

Musi być podana masa elementów określonych w polu 12. Wszystkie masy należy podawać w gramach. Cyfry dziesiętne pojawiające się w zapisach księgowych można podawać do trzeciego miejsca po przecinku.

19.

IZOTOP:

Ten kod wskazuje rodzaj izotopów rozszczepialnych i powinien być podawany jedynie w przypadku podawania masy izotopów rozszczepialnych. Powinny być używane następujące kody G dla U-235, K dla U-233 i J dla mieszanki U-235 i izotopów-233.

20.

MASA IZOTOPÓW ROZSZCZEPIALNYCH:

Jeżeli nie zostało inaczej postanowione w szczególnych przepisach dotyczących zabezpieczeń, masa izotopów rozszczepialnych musi być podana tylko dla wzbogaconego uranu i zmian kategorii dotyczących wzbogaconego uranu. Wszystkie masy należy podawać w gramach. Cyfry dziesiętne pojawiające się w zapisach księgowych można podawać do trzeciego miejsca po przecinku.

21.

ZOBOWIĄZANIE:

Wskazanie szczególnych zobowiązań dotyczących zabezpieczeń przyjętych przez Wspólnotę w porozumieniu zawartym z krajem trzecim lub organizacją międzynarodową, której podlega materiał jądrowy (art. 17). Komisja powiadomi instalacje o odpowiednich kodach.

22.

DOKUMENT:

Zdefiniowany przez użytkownika odnośnik do dokumentu(-ów) pomocniczego(-czych).

23.

OZNACZENIE POJEMNIKA:

Zdefiniowany przez użytkownika numer pojemnika. Opcjonalne dane, jakie mogą być wykorzystywane w niektórych przypadkach, gdy numer pojemnika nie pojawia się w oznaczeniu partii.

24.

POPRAWKA:

Poprawki należy nanosić przez anulowanie błędnego wiersza (błędnych wierszy) i wprowadzenie właściwego (właściwych). Należy stosować następujące kody:

Kod

Objaśnienie

D

Anulowanie. Wiersz, który ma być skreślony, musi być oznaczony wskazując w polu 25 numer sprawozdania (4), w polu 26 numer wiersza (16), a w polu 29 CRC (28), które zostały zgłoszone dla wiersza pierwotnego. Pozostałych pól nie trzeba podawać.

A

Dodanie (w zestawieniu anulowanie/dodanie). Poprawny wiersz musi zostać podany za pomocą wszystkich pól danych, wraz z polem „poprzedni raport” (25) i polem „poprzedni wiersz” (26). W polu „poprzedni wiersz” (26) musi powtarzać się numer wiersza (16) dla wiersza zastępowanego parą anulowanie/dodanie.

L

Wiersz późniejszy (dodany oddzielne). Wiersz późniejszy, który ma zostać dodany podaje się za pomocą wszystkich pól danych, wraz z polem „poprzedni raport” (25). Pole „poprzedni raport” (25) musi zawierać numer raportu (4), w którym należało umieścić późniejszy wiersz.

25.

POPRZEDNI RAPORT:

Podać numer raportu (4) dla wiersza podlegającego poprawieniu.

26.

POPRZEDNI WIERSZ:

W przypadku anulowania lub dodania, w zestawieniu anulowanie/dodanie, podać numer wiersza (16) podlegającego poprawieniu.

27.

UWAGA:

Wolne pole na krótkie uwagi użytkownika (zastępuje oddzielną krótką notatkę).

28.

CRC:

Kod mieszany wiersza dla celów kontroli jakości. Komisja informuje użytkownika o algorytmie, jaki ma zostać użyty.

29.

POPRZEDNI CRC:

Kod mieszany wiersza podlegającego poprawieniu.

OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE WYPEłNIANIA RAPORTÓW

Jeżeli w dniu wykonania spisu stanu inwentarza w rejonie bilansu materiałowego nie było materiału jądrowego, w raporcie należy uzupełnić tylko pozycje od 1 do 7, 16, 17 i 28.

Ogólne uwagi 2, 3, 4, 5 oraz 6 na końcu załącznika III stosuje się mutatis mutandis.


ZAŁĄCZNIK VI

WYPRZEDZAJĄCE ZAWIADOMIENIE O WYWOZIE MATERIAŁÓW JĄDROWYCH

KOMISJA EUROPEJSKA — ZABEZPIECZENIA EURATOMU

1.

Kod referencyjny:

2.

Kod rejonu bilansu materiałowego:

3.

Instalacja (wysyłający):…

Instalacja (otrzymujący):

  

4.

Ilości z podziałem na kategorię materiału jądrowego i szczególne zobowiązanie dotyczące zabezpieczeń:

5.

Skład chemiczny:

6.

Wzbogacenie lub skład izotopowy:

7.

Postać fizyczna:

8.

Liczba sztuk:

9.

Opis pojemników i pieczęci:

10.

Dane identyfikacyjne wysyłki:

11.

Środki transportu:

12.

Miejsce, gdzie materiał będzie przechowywany lub przygotowywany:

13.

Ostatni możliwy termin identyfikacji materiału:

14.

Orientacyjne terminy wysyłki:

Przewidywany termin otrzymania:

15.

Wykorzystanie:

16.

Numer referencyjny umowy Agencji Dostaw:

Data i miejsce wysłania zawiadomienia:

Nazwisko i stanowisko osoby podpisującej:

Podpis:

Objaśnienia

1.

Kod referencyjny dla wyprzedzającego zawiadomienia, który ma być użyty w raporcie o zmianach w stanie inwentarza (użyć do 8 znaków).

2.

Kod rejonu bilansu materiałowego podany danej instalacji przez Komisję.

3.

Nazwa, adres i kraj instalacji wysyłającej i instalacji otrzymującej materiał jądrowy. Tam, gdzie ma zastosowanie, należy również podać końcowego odbiorcę, dla którego przeznaczony jest materiał.

4.

Całkowitą masę pierwiastków należy podawać w gramach. Tam, gdzie ma zastosowanie, należy podać masy izotopów rozszczepialnych. Masy muszą być podzielone według kategorii materiału jądrowego i szczególnych zobowiązań dotyczących zabezpieczeń.

5.

Podać skład chemiczny.

6.

Tam, gdzie ma zastosowanie, podać stopień wzbogacenia lub skład izotopowy.

7.

Użyć opisu materiałów przewidzianego w załączniku III (14) do niniejszego rozporządzenia.

8.

Podać liczbę sztuk zawartych w wysyłce.

9.

Opis (typ) pojemników, wraz ze szczegółami istotnymi z punktu widzenia pieczętowania.

10.

Dane identyfikacyjne wysyłki (np. oznakowanie lub numery pojemników).

11.

Tam, gdzie ma zastosowanie, podać środki transportu.

12.

Wskazać miejsce w obrębie rejonu bilansu materiałowego, gdzie materiał jądrowy jest przygotowywany do wysyłki i może być zidentyfikowany i gdzie, w miarę możliwości można sprawdzić jego ilość oraz skład.

13.

Ostatni możliwy termin identyfikacji materiału i sprawdzenia jego ilość i składu.

14.

Orientacyjne terminy wysyłki oraz przewidywanego nadejście do miejsca przeznaczenia.

15.

Wskazać sposób wykorzystania materiału jądrowego.

16.

Tam, gdzie ma zastosowanie, podać:

numer referencyjny umowy Agencji Dostaw lub, jeśli go brak, datę zawarcia umowy lub uznania jej za zawartą przez Agencję Dostaw oraz wszystkie przydatne dane;

datę zawiadomienia Agencji Dostaw oraz wszystkie przydatne dane dotyczące umów wykonawczych (art. 75 Traktatu) oraz umów na dostarczenie małych ilości materiału (art. 74 Traktatu oraz rozporządzenie Komisji nr 17/66/Euratom zmienione rozporządzeniem (Euratom) nr 3137/74).

Uwaga: Zgodnie z art. 79 Traktatu, podlegający zabezpieczeniom powinni zawiadamiać władze zainteresowanego Państwa Członkowskiego o wszelkich informacjach przesyłanych do Komisji na podstawie art. 78 i art. 79 ust. 1 Traktatu.

Odpowiednio wypełnione i podpisane formularze należy przesłać do Komisji Europejskiej, Zabezpieczenia Euratomu, L-2920 Luksemburg.


ZAŁĄCZNIK VII

WYPRZEDZAJĄCE ZAWIADOMIENIE O IMPORCIE/PRZYWOZIE MATERIAŁÓW JĄDROWYCH

KOMISJA EUROPEJSKA — ZABEZPIECZENIA EURATOMU

1.

Kod referencyjny:

2.

Kod rejonu bilansu materiałowego:

3.

Instalacja (otrzymujący):…

Instalacja (wysyłający):

  

4.

Ilości z podziałem według kategorii materiału jądrowego i szczególnego zobowiązania dotyczącego zabezpieczeń:

5.

Skład chemiczny:

6.

Wzbogacenie lub skład izotopowy:

7.

Postać fizyczna:

8.

Liczba sztuk:

9.

Opis pojemników i pieczęci:

10.

Środki transportu:

11.

Data nadejścia:

12.

Przewidywane miejsce wypakowania materiałów:

13.

Przewidywana data(-y) wypakowania materiału:

14.

Numer referencyjny umowy Agencji Dostaw:

Data i miejsce wysłania zawiadomienia:

Nazwisko i stanowisko osoby podpisującej:

Podpis:

Objaśnienia

1.

Kod referencyjny dla wyprzedzającego zawiadomienia, który będzie użyty w raporcie o zmianach w stanie inwentarza (użyć do 8 znaków)

2.

Kod sprawozdającego rejonu bilansu materiałowego podany danej instalacji przez Komisję.

3.

Nazwa, adres i kraj instalacji otrzymującej i instalacji wysyłającej materiał jądrowy.

4.

Całkowitą masę pierwiastków należy podawać w gramach. Tam, gdzie ma zastosowanie, podać masy izotopów rozszczepialnych. Masy muszą być podzielone według kategorii materiału jądrowego i szczególnych zobowiązań dotyczących zabezpieczeń.

5.

Podać skład chemiczny.

6.

Tam, gdzie ma zastosowanie, podać stopień wzbogacenia lub skład izotopowy.

7.

Użyć opisu materiałów określonego w załączniku III (14) do niniejszego rozporządzenia.

8.

Podać liczbę sztuk zawartych w wysyłce.

9.

Opis (typ) pojemników oraz, w miarę możliwości, nałożonych pieczęci.

10.

Tam, gdzie ma zastosowanie, podać środki transportu.

11.

Przewidywana lub faktyczna data nadejścia do zgłaszanego rejonu bilansu materiałowego.

12.

Wskazać miejsce w obrębie rejonu bilansu materiałowego, gdzie materiał jądrowy będzie rozpakowywany i może zostać zidentyfikowany oraz gdzie można będzie sprawdzić jego ilość oraz skład.

13.

Przewidywana data(-y) rozpakowania materiału.

14.

Tam, gdzie ma zastosowanie, podać:

numer referencyjny umowy Agencji Dostaw lub, jeśli go brak, datę zawarcia umowy lub uznania jej za zawartą przez Agencję Dostaw oraz wszystkie przydatne dane;

datę zawiadomienia Agencji Dostaw oraz wszystkie przydatne dane dotyczące umów wykonawczych (art. 75 Traktatu) oraz umów na dostarczenie małych ilości materiału (art. 74 Traktatu oraz rozporządzenie Komisji nr 17/66/Euratom zmienione rozporządzeniem (Euratom) nr 3137/74).

Uwaga: Zgodnie z art. 79 Traktatu, podlegający wymogom zabezpieczeń powinni zawiadamiać władze zainteresowanego Państwa Członkowskiego o wszelkich informacjach przesyłanych do Komisji na podstawie art. 78 i art. 79 ust. 1 Traktatu.

Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz, należy przesłać do Komisji Europejskiej, Zabezpieczenia Euratomu, L-2920 Luksemburg.


ZAŁĄCZNIK VIII

ZGŁOSZENIE EKSPORTU/WYWOZU RUDY (1)

KOMISJA EUROPEJSKA — ZABEZPIECZENIA EURATOMU

Przedsiębiorstwo (2):

Kopalnia (3):

Kod (4):

Rok:

Data

Odbiorca

Ilość zawarta w g:

Uwagi

uranu

toru

 

 

 

 

 

Data i miejsce wysłania zgłoszenia:

Nazwisko i stanowisko osoby podpisującej:

Podpis:

Objaśnienia

(1)

Zgłoszenie wysyłki należy sporządzić najpóźniej do końca stycznia każdego roku dla poprzedniego roku z oddzielnym wpisem dla każdego odbiorcy. Zgłoszenie eksportu musi być sporządzone dla każdej wysyłki w dniu wysyłania.

(2)

Nazwa i adres zgłaszającego przedsiębiorstwa.

(3)

Nazwa kopalni, dla której sporządzane jest zgłoszenie.

(4)

Kod kopalni podany przedsiębiorstwu przez Komisję.

Uwaga: Zgodnie z art. 79 Traktatu, podlegający wymogom zabezpieczeń powinni zawiadamiać władze zainteresowanego Państwa Członkowskiego o wszelkich informacjach przesyłanych do Komisji na podstawie art. 78 i art. 79 ust. 1 Traktatu.

Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz należy przesłać do Komisji Europejskiej, Zabezpieczenia Euratomu, L-2920 Luksemburg.


ZAŁĄCZNIK IX

WNIOSEK O ZWOLNIENIE MATERIAŁÓW JĄDROWYCH Z ZASAD OKREŚLAJĄCYCH FORMĘ I CZĘSTOTLIWOŚĆ SPORZĄDZANIA RAPORTÓW

KOMISJA EUROPEJSKA — ZABEZPIECZENIA EURATOMU

1.

Data:

2.

Instalacja:

3.

Kod rejonu bilansu materiałowego:

4.

Kategoria materiału jądrowego:

5.

Wzbogacenie lub skład izotopowy:

6.

Ilości:

7.

Skład chemiczny:

8.

Postać fizyczna:

9.

Liczba sztuk:

10.

Rodzaj zwolnienia (art. 19 ust. 2):

a)

małe ilości trzymane bez zmiany przez dłuższy okres

b)

działalność niejądrowa

c)

składniki czujników

d)

Pu zawierający Pu-238 w ilości powyżej 80 %

11.

Planowane wykorzystanie:

12.

Szczególne zobowiązanie dotyczące zabezpieczeń:

13.

Data wysyłki…

Z

Data i miejsce wysłania wniosku:

Nazwisko i stanowisko osoby podpisującej:

Podpis:

 

Zwolnienie przyznane jak powyżej…

Nazwisko i stanowisko osoby podpisującej dokument przyznającej zwolnienie:

Podpis:… (w imieniu Komisji)

Data:

Objaśnienia

Formularza należy użyć po raz pierwszy przy składaniu wniosku o zwolnienie instalacji z zasad określających formę i częstotliwość składania raportów lub gdy materiał mogący podlegać zwolnieniu został zaimportowany z kraju trzeciego.

Pozycję 13 należy wypełnić wyłącznie w przypadku importu, podając nazwę i adres wysyłającego.

Dla każdego rodzaju zwolnienia należy przedłożyć oddzielny wniosek (art. 19 ust. 2).

Uwaga: Zgodnie z art. 79 Traktatu, podlegający wymogom zabezpieczeń powinni zawiadamiać władze zainteresowanego Państwa Członkowskiego o wszelkich informacjach przesyłanych do Komisji na podstawie art. 78 i art. 79 ust. 1 Traktatu.

Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz należy przesłać do Komisji Europejskiej, Zabezpieczenia Euratomu, L-2920 Luksemburg.


ZAŁĄCZNIK X

ROCZNY RAPORTLUB RAPORT DOTYCZĄCY EKSPORTU DLA MATERIAŁÓW JĄDROWYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ ZWOLNIENIU (1)

KOMISJA EUROPEJSKA — ZABEZPIECZENIA EURATOMU

Kod MBA:

Data zgłoszenia:

Nr zgłoszenia:

Nazwa instalacji:

Okres sprawozdawczy:

od:

do:


Rodzaj raportu (2)

Pozycja (3)

Nr ref. (4)

Informacja o zmianach w stanie inwentarza (5)

Kod MBA lub nazwa i adres danej instalacji

Element

Wzbogacenie

Waga elementu

Przeznaczenie

Rodzaj zwolnienia zgodnie z art. 19 ust. 2

Zgłoszenie

Pozycja

Jądrowe lub niejądrowe (6)

Opis (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i miejsce wysłania raportu:

Nazwa i stanowisko osoby podpisującej:

Podpis:

Objaśnienia

(1)

Tego formularza należy użyć jako rocznego raportu przy zgłaszaniu zmian w stanie inwentarza materiału jądrowego należącego do rejonu bilansu materiałowego, któremu udzielono zwolnienia i przy zgłaszaniu stanu inwentarza na początku i na końcu okresu sprawozdawczego (art. 19 ust. 3) lub jako raportu dotyczącego eksportu do kraju trzeciego (art. 19 ust. 4).

(2)

W kolumnie „Rodzaj raportu” powinna widnieć litera „A”, gdy formularz służy do sporządzenia raportu rocznego, lub „EXP”, gdy formularz jest wykorzystywany do sporządzania raportów dotyczących eksportu materiału jądrowego z MBA, któremu przyznano zwolnienie.

(3)

„Pozycja” w każdym zgłoszeniu powinna być kolejno ponumerowana, zaczynając od „1”.

(4)

Kolumny „Nr ref.” należy używać w celu odniesienia do innego wpisu. Kolumna „Nr ref.” zawiera odnośne numery zgłoszenia i wpisu. Odnośnik wskazuje, że aktualny wpis dodaje lub aktualizuje wcześniej podane informacje.

(5)

Kolumny „Informacje o zmianie w stanie inwentarza” używa się do podania rodzaju zmiany w stanie inwentarza, jaka pojawiła się w trakcie okresu sprawozdawczego i/lub stanu inwentarza na początku i na końcu okresu sprawozdawczego. Należy użyć kodu IC z załącznika III. Kodu BB należy używać dla zaktualizowania stanu inwentarza na początku okresu sprawozdawczego.

Dla każdego rodzaju zwolnienia, każdej odpowiedniej instalacji i każdego rodzaju zmiany w stanie inwentarza należy dokonać oddzielnego wpisu.

(6)

W kolumnie „Jądrowe lub niejądrowe” należy wpisać „N”, jeśli materiał jądrowy używany jest w działalności jądrowej lub „NN” w przypadku działalności niejądrowej.

(7)

W kolumnie „Opis” należy podać faktyczne lub planowane przeznaczenie materiału jądrowego.

Uwaga: Zgodnie z art. 79 Traktatu, podlegający wymogom zabezpieczeń powinni zawiadamiać władze zainteresowanego Państwa Członkowskiego o wszelkich informacjach przesyłanych do Komisji na podstawie art. 78 i art. 79 ust. 1 Traktatu.

Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz należy przesłać do Komisji Europejskiej, Zabezpieczenia Euratomu, L-2920 Luksemburg.


ZAŁĄCZNIK XI

ZARYS PROGRAMU DZIAŁALNOŚCI

KOMISJA EUROPEJSKA — ZABEZPIECZENIAEURATOMU

W miarę możliwości komunikaty powinny obejmować następne dwa lata.

W komunikatach należy w szczególności podać:

rodzaje działań, np.: proponowane cykle produkcyjne z podaniem typu i ilości elementów paliwowych, które mają być wyprodukowane lub przetworzone, programy wzbogacania, programy eksploatacji reaktora wraz z planowanymi wyłączeniami;

przewidywany harmonogram nadejścia materiałów z wyszczególnieniem ilości materiału na partię, postaci (UF6, UO2, paliwa świeże lub napromienione itd.) przewidywany typ pojemnika lub opakowania;

przewidywany harmonogram cykli produkcyjnych przetwarzania odpadów (innych niż przepakowanie lub dalszy etap unieszkodliwiania bez separacji pierwiastków), z wyszczególnieniem ilości materiału na partię, postaci (szkło, ciecz wysoko aktywna itd.), przewidywanym czasem trwania i miejscem;

przewidywane terminy określenia ilości materiału w produktach oraz daty wysyłki;

terminy i czas trwania spisu inwentarza z natury.

Uwaga: Zgodnie z art. 79 Traktatu, podlegający wymogom zabezpieczeń powinni zawiadamiać władze zainteresowanego Państwa Członkowskiego o wszelkich informacjach przesyłanych do Komisji na podstawie art. 78 i art. 79 ust. 1 Traktatu.

Odpowiednio wypełniony i podpisany komunikat należy przesłać do Komisji Europejskiej, Zabezpieczenia Euratomu, L-2920 Luksemburg.


ZAŁĄCZNIK XII

WYPRZEDZAJĄCE ZAWIADOMIENIE O DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH Z DALSZYM PRZETWARZANIEM ODPADÓW (1)

KOMISJA EUROPEJSKA — ZABEZPIECZENIA EURATOMU

Nazwa instalacji:

Data zgłoszenia:

Nr zgłoszenia:


Pozycja (2)

Nr ref. (3)

Rodzaj odpadów przed unieszkodliwieniem (4)

Postać po unieszkodliwieniu (5)

Liczba sztuk (6)

Ilość (7)

Miejsce (8)

Miejsce przetwarzania (9)

Data przetwarzania (10)

Cel przetwarzania (11)

Pu

HEU

U-233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i miejsce wysłania raportu:

Nazwisko i stanowisko osoby podpisującej:

Podpis:

Objaśnienia

(1)

Tego formularza należy użyć zgodnie z art. 31 jako wyprzedzającego zawiadomienia w przypadku, gdy planuje się dalsze przetwarzanie odpadów. Należy zawiadomić o wszelkich kolejnych zmianach w terminach lub miejscu przetwarzania. Należy dokonać wpisu oddzielnej pozycji dla każdego cyklu produkcyjnego dalszego przetwarzania, z wyjątkiem przepakowywania odpadów, lub ich dalszego unieszkodliwiania bez separacji pierwiastków dla celów przechowywania lub składowania.

(2)

„Pozycja” w każdym zgłoszeniu powinna być kolejno ponumerowana, zaczynając od „1”.

(3)

Kolumny „Nr ref.” należy używać w celu odniesienia do innej pozycji. Kolumna „Nr ref.” zawiera odnośne numery zgłoszenia i pozycji (np. 10—20 odnosi się do pozycji 20 zgłoszenia 10). Odnośnik wskazuje, że aktualna pozycja dodaje nowe lub aktualizuje wcześniej podane informacje. W miarę potrzeby można podać kilka odsyłaczy.

(4)

W kolumnie „Rodzaj odpadów przed unieszkodliwieniem” należy podać rodzaj odpadów przed wykonaniem jakiegokolwiek etapu unieszkodliwiania, np. łuski, osady z klarowania materiału wejściowego, ciecz wysoko lub średnio aktywna.

(5)

W kolumnie „Postać po unieszkodliwieniu” należy podać aktualną postać odpadów po unieszkodliwieniu, np. szkło, ceramika, cement lub asfalt.

(6)

W kolumnie „Liczba sztuk” należy podać liczbę sztuk, np. zasobników szkła lub bloczków cementu związanych z pojedynczym cyklem produkcyjnym przetwarzania.

(7)

Kolumna „Ilość” powinna zawierać, w przypadku dostępności danych, całkowitą ilość w gramach plutonu, uranu wysoko wzbogaconego lub uranu-233 znajdującego się w pozycjach wpisanych w kolumnie „Liczba sztuk”. Wpis w kolumnie „Ilość” może opierać się na danych ilościowych użytych w raportach o zmianach w stanie inwentarza i nie wymaga pomiaru każdej sztuki.

(8)

W kolumnie „Miejsce” należy podać nazwę i adres instalacji i lokalizację odpadów w momencie składania zgłoszenia. Adres musi być na tyle dokładny, aby wskazywał pozycję geograficzną tej lokalizacji w stosunku do innych lokalizacji określonych w tym lub innych zgłoszeniach oraz zawierać informacje na temat dojazdu – w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Jeśli lokalizacja znajduje się na terenie instalacji jądrowej, w kolumnie miejsce należy podać kod instalacji.

(9)

W kolumnie „Miejsce przetwarzania” należy podać miejsce planowanego procesu przetwarzania.

(10)

W kolumnie „Terminy przetwarzania” należy podać terminy przewidywanego rozpoczęcia lub zakończenia dalszych cykli przetwarzania.

(11)

W kolumnie „Cel przetwarzania” należy podać wynik przetwarzania, np. odzyskanie plutonu lub separacja określonych materiałów rozszczepialnych.

Uwaga: Zgodnie z art. 79 Traktatu, podlegający wymogom zabezpieczeń powinni zawiadamiać władze zainteresowanego Państwa Członkowskiego o wszelkich komunikatach przesyłanych do Komisji na podstawie art. 78 i art. 79 ust. 1 Traktatu.

Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz należy przesłać należy przesłać do Komisji Europejskiej, Zabezpieczenia Euratomu, L-2920 Luksemburg.


ZAŁĄCZNIK XIII

ROCZNY KOMUNIKAT O EKSPORCIE/WYWOZIE ODPADÓW UNIESZKODLIWIONYCH (1)

KOMISJA EUROPEJSKA — ZABEZPIECZENIA EURATOMU

Nazwa instalacji wysyłającej:

Kod MBA instalacji wysyłającej:

Okres sprawozdawczy od

do


Data

Kod MBA instalacji otrzymującej lub nazwa i adres instalacji otrzymującej (2)

Postać odpadów unieszkodliwionych (3)

Ilość (4)

Uwagi

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

Data i miejsce wysłania komunikatu:

Nazwisko i stanowisko osoby podpisującej:

Podpis:

Objaśnienia:

(1)

Komunikat ten powinien obejmować wszystkie przypadki wywozu lub eksportu unieszkodliwionych odpadów do instalacji w obrębie lub poza terytorium Państw Członkowskich, jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym.

(2)

W przypadku wysyłki do instalacji w obrębie lub poza terytorium Państw Członkowskich należy podać kod MBA; w przypadku wysyłki do instalacji poza terytorium Państw Członkowskich lub, gdy kod MBA jest nieznany należy podać pełną nazwę i adres.

(3)

W kolumnie „Postać odpadów unieszkodliwionych” należy podać postać odpadów po unieszkodliwieniu, np. szkło, ceramika, cement lub asfalt.

(4)

Dane ilościowe podane w kolumnie „Ilość” mogą być oparte na odpowiednich danych zapisanych w instalacji i nie ma potrzeby dokonywania pomiarów eksportowanych lub wywożonych pozycji.

Uwaga: Zgodnie z art. 79 Traktatu, podlegający wymogom zabezpieczeń powinni zawiadamiać władze zainteresowanego Państwa Członkowskiego o wszelkich komunikatach przesyłanych do Komisji na podstawie art. 78 i art. 79 ust. 1 Traktatu.

Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz należy przesłać do Komisji Europejskiej, Zabezpieczenia Euratomu, L-2920 Luksemburg.


ZAŁĄCZNIK XIV

ROCZNY KOMUNIKAT O I, PORCIE/PRZYWOZIE ODPADÓW UNIESZKODLIWIONYCH (1)

KOMISJA EUROPEJSKA — ZABEZPIECZENIA EURATOMU

Nazwa instalacji odbierającej:

Kod MBA instalacji odbierającej:

Okres sprawozdawczy od

do


Data

Nazwa, adres i kod MBA, jeśli jest znany, instalacji wysyłającej

Postać odpadów unieszkodliwionych (2)

Ilość (3)

Uwagi

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

Data i miejsce wysłania komunikatu:

Nazwisko i stanowisko osoby podpisującej:

Podpis:

Objaśnienia

(1)

Komunikat ten jest wymagany dla odpadów unieszkodliwionych, które zostały otrzymane z instalacji niemającej kodu MBA lub z instalacji znajdującej się poza terytorium Państw Członkowskich.

(2)

W kolumnie „Postać odpadów unieszkodliwionych” należy podać postać odpadów po unieszkodliwieniu, np. szkło, ceramika, cement lub asfalt.

(3)

Dane ilościowe w kolumnie „Ilość” mogą być oparte o odpowiednie dane zapisane w instalacji i nie ma potrzeby dokonywania pomiaru importowanych lub przywożonych pozycji.

Uwaga: Zgodnie z art. 79 Traktatu, podlegający wymogom zabezpieczeń powinni zawiadamiać władze zainteresowanego Państwa Członkowskiego o wszelkich komunikatach przesyłanych do Komisji na podstawie art. 78 i art. 79 ust. 1 Traktatu.

Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz należy przesłać do Komisji Europejskiej, Zabezpieczenia Euratomu, L-2920 Luksemburg.


ZAŁĄCZNIK XV

ROCZNY RAPORT Z PRZEWOZÓW ODPADÓW UNIESZKODLIWIONYCH (1)

KOMISJA EUROPEJSKA — ZABEZPIECZEŃ EURATOMU

Nazwa instalacji:

Data zgłoszenia:

Nr zgłoszenia:

Okres sprawozdawczy od:


Pozycja (2)

Nr ref. (3)

Rodzaj odpadów przed unieszkodliwieniem (4)

Postać odpadów unieszkodliwionych (5)

Liczba sztuk (6)

Ilość (7)

Poprzednia lokalizacja (8)

Nowa lokalizacja (9)

Pu

HEU

U-233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Wszystkie przewozy odpadów unieszkodliwionych powinny być pogrupowane według rodzaju odpadów (przed unieszkodliwieniem i po unieszkodliwieniu) i poprzedniej lokalizacji

Data i miejsce wysłania raportu:

Nazwisko i stanowisko osoby podpisującej:

Podpis:

Objaśnienia

(1)

Roczny raport zgłaszający zgodnie z art. 32 ust. 3 wszelkie zmiany lokalizacji odpadów, które wystąpiły w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego. Dla każdej zmiany lokalizacji w ciągu roku wymagana jest oddzielna pozycja.

(2)

„Pozycja” w każdym zgłoszeniu powinna być kolejno ponumerowana, zaczynając od „1”.

(3)

Kolumny „Nr ref.” należy używać jako odniesienia aktualnego wpisu do pozycji innego wpisu. Kolumna „Nr ref.” zawiera odnośne numery zgłoszenia i pozycji (np. 10—20 odnosi się do wpisu 20 zgłoszenia 10). Odnośnik wskazuje, że aktualny wpis dodaje nowe lub aktualizuje wcześniej podane informacje. W miarę potrzeb można podać kilka odsyłaczy.

(4)

W kolumnie „Rodzaj odpadów przed unieszkodliwieniem” należy podać rodzaj odpadów przed wykonaniem jakiegokolwiek etapu unieszkodliwiania, np. łuski, osady z klarowania materiału wejściowego, ciecz wysoko lub średnio aktywna.

(5)

W kolumnie „Postać unieszkodliwiona” należy podać postać odpadów po unieszkodliwieniu, np. szkło, ceramika, cement lub asfalt.

(6)

W kolumnie „Liczba sztuk” należy podać liczbę sztuk, np. zasobników szkła lub bloczków cementu, które mają być objęte pojedynczym cyklem produkcyjnym przetwarzania lub liczbę sztuk przeniesionych w trakcie roku z tej samej lokalizacji pochodzenia („poprzedniej”) do tej samej nowej lokalizacji.

(7)

Kolumna „Ilość” powinna obejmować, jeżeli odpowiednie dane są dostępne, całkowitą ilość w gramach plutonu, uranu wysoko wzbogaconego lub uranu-233 znajdującego się w pozycji wpisanej w kolumnie „Liczba sztuk”. Wpis w kolumnie „Ilość” może opierać się na danych ilościowych użytych w raportach o zmianach w stanie inwentarza, np. średnia ilość materiałów jądrowych na sztukę i nie wymaga pomiaru każdej sztuki.

(8)

W kolumnie „Poprzednia lokalizacja” należy podać lokalizację odpadów przed zmianą lokalizacji (patrz również: objaśnienie nr 8 w załączniku XII).

(9)

W kolumnie „Nowa lokalizacja” należy podać lokalizację po jej zmianie (patrz również: objaśnienie nr 8 w załączniku XII).

Uwaga: Zgodnie z art. 79 Traktatu, podlegający wymogom zabezpieczeń powinni zawiadamiać władze zainteresowanego Państwa Członkowskiego o wszelkich komunikatach przesyłanych do Komisji na podstawie art. 78 i art. 79 ust. 1 Traktatu.

Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz należy przesłać do Komisji Europejskiej, Zabezpieczenia Euratomu, L-2920 Luksemburg.


Oświadczenie Rady/Komisji

1.

Zgodnie z art. 37 niniejszego rozporządzenia Komisja przyjmie i opublikuje wytyczne. Wytyczne dostarczą użytkownikom wskazówek ułatwiających im stosowanie rozporządzenia. Uznaje się, że wytyczne te nie będą stanowiły żadnych praw lub zobowiązań prawnych, i że rozporządzenie pozostanie instrumentem prawnie wiążącym, mającym znaczenie nadrzędne w przypadku wszelkich rozbieżności między rozporządzeniem a wytycznymi.

2.

Przyjmuje się, że kierowanie się przez użytkowników wytycznymi zapewnia zgodność z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w wytycznych.

3.

Komisja będzie monitorować sytuację w zakresie zabezpieczeń i stosowania niniejszego rozporządzenia. Na tej podstawie Komisja może, jeśli uzna za stosowne, zmienić wytyczne. Przed przyjęciem wszelkich zmian, Komisja skonsultuje się z zainteresowanymi stronami i Państwami Członkowskimi. Komisja, przyjmując takie zmiany, weźmie pod uwagę stanowiska wyrażone w trakcie tych konsultacji.

4.

Przyjmuje się, że Grupa Robocza ds. Kwestii Nuklearnych (ang. Working Party on Atomic Questions) we właściwym składzie będzie stanowiła forum konsultacji dla Państw Członkowskich.