ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 45

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
16 lutego 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 254/2005 z dnia 15 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2005 z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych ( 1 )

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2005 z dnia 15 lutego 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2005 r.

10

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

2005/130/WE:Decyzja Komisji z dnia 30 grudnia 2004 r. ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie kosztów operacyjnych przeznaczonych na zwalczanie pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie w 2001 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5460)

13

 

*

2005/131/WE:Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2005 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2005 r. dla niektórych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie weterynaryjnej służby zdrowia publicznego zajmującej się ryzykiem biologicznym (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 262)

15

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

16.2.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 254/2005

z dnia 15 lutego 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

128,5

204

86,4

624

230,6

628

104,0

999

137,4

0707 00 05

052

184,8

068

111,6

204

95,7

999

130,7

0709 10 00

220

39,4

999

39,4

0709 90 70

052

195,6

204

233,7

999

214,7

0805 10 20

052

41,7

204

47,4

212

46,1

220

38,1

448

35,8

624

49,2

999

43,1

0805 20 10

204

87,5

624

75,1

999

81,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

55,7

204

89,7

400

77,8

464

47,5

624

67,4

662

53,5

999

65,3

0805 50 10

052

50,4

999

50,4

0808 10 80

400

87,0

404

86,6

528

87,5

720

59,0

999

80,0

0808 20 50

388

76,3

400

88,4

512

70,8

528

76,1

720

55,6

999

73,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


16.2.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 255/2005

z dnia 15 lutego 2005 r.

w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 i 9d ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje dopuszczenie do użytku dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt w Unii Europejskiej.

(2)

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o dopuszczenie dodatków paszowych, przedłożone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed datą wejścia w życie wspomnianego rozporządzenia.

(3)

Wnioski o dopuszczenie dodatków wyszczególnionych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zostały przedłożone przed datą wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Wstępne uwagi Państw Członkowskich na temat wspomnianych wniosków, złożone zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed datą wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Dlatego też wnioski takie będą wciąż rozpatrywane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

(5)

Wykorzystanie preparatu zawierającego mikroorganizmy z grupy Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) zostało tymczasowo dopuszczone po raz pierwszy dla bydła przeznaczonego na tucz przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 1411/1999 (3).

(6)

Wykorzystanie preparatu zawierającego mikroorganizmy z grupy Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) zostało tymczasowo dopuszczone po raz pierwszy dla cieląt rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1636/1999 (4).

(7)

Dla poparcia wniosków o dopuszczenie tych dwóch preparatów zawierających mikroorganizmy wyszczególnione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia bez ograniczeń czasowych przedstawiono nowe dane. Z oceny tych wniosków wynika, że określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG warunki dopuszczenia zostały spełnione.

(8)

Wykorzystanie preparatu endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanego przez Aspergillus niger (NRRL 25541) zostało tymczasowo dopuszczone po raz pierwszy dla kur niosek rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1436/98 (5).

(9)

Dla poparcia wniosku o dopuszczenie preparatu enzymatycznego bez ograniczeń czasowych przedstawiono nowe dane.

(10)

Dnia 14 września 2004 r. Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał opinię na temat skuteczności stosowania tego preparatu dla kur niosek.

(11)

Z oceny tych wniosków wynika, że określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG warunki dopuszczenia zostały spełnione.

(12)

Wykorzystanie preparatu enzymatycznego 6-fitazy wytwarzanego przez Aspergillus oryzae (DSM 11857) zostało tymczasowo dopuszczone po raz pierwszy dla kurcząt przeznaczonych na tucz, kur niosek, indyków na tucz, prosiąt i tuczników przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 1353/2000 (6) oraz dla macior rozporządzeniem Komisji (WE) nr 261/2003 (7). Zezwolenie na wykorzystanie tego preparatu enzymatycznego w odniesieniu do podanych kategorii zwierząt wydano bez ograniczeń czasowych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1465/2004 (8).

(13)

Dla poparcia wniosku o dopuszczenie tego samego preparatu enzymatycznego wytworzonego przez szczep DSM 14223 Aspergillus oryzae dla tych samych kategorii zwierząt bez ograniczeń czasowych przedstawiono nowe dane.

(14)

Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał opinię na temat stosowania tego preparatu, wytwarzanego przez szczep Aspergillus oryzae DSM 14223 zamiast szczepu DSM 11857, zgodnie z którą preparat ten nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, wyszczególnionych kategorii zwierząt ani środowiska naturalnego, po spełnieniu wymienionych warunków określonych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

(15)

Z oceny tych wniosków wynika, że określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG warunki dopuszczenia tego preparatu bez ograniczeń czasowych zostały spełnione.

(16)

Wykorzystanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy, wytwarzanego przez Aspergillus niger (CBS 270.95), zostało tymczasowo dopuszczone po raz pierwszy dla kurcząt przeznaczonych na tucz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1436/98 oraz dla indyków przeznaczonych na tucz rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 654/2000 (9).

(17)

Dla poparcia wniosku o dopuszczenie tego samego preparatu enzymatycznego bez ograniczeń czasowych przedstawiono nowe dane.

(18)

Z oceny tych wniosków wynika, że określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG warunki dopuszczenia zostały spełnione.

(19)

Wykorzystanie tych trzech preparatów enzymatycznych wymienionych w załączniku II, powinno zatem zostać dopuszczone bez ograniczeń czasowych.

(20)

Z oceny tych wniosków wynika, że w celu ochrony pracowników przed narażeniem na działanie dodatków opisanych w załącznikach należy wymagać stosowania określonych procedur. Ochronę taką powinno zapewnić stosowanie przepisów dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (10).

(21)

Środki przyjęte w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dopuszcza się preparaty należące do grupy „Mikroorganizmy” do wykorzystania bez ograniczeń czasowych jako dodatki w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w załączniku I.

Artykuł 2

Dopuszcza się preparaty należące do grupy „Enzymy” do wykorzystania bez ograniczeń czasowych jako dodatki w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w załączniku II.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37).

(2)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29.

(3)  Dz.U. L 164 z 30.6.1999, str. 56.

(4)  Dz.U. L 194 z 27.7.1999, str. 17.

(5)  Dz.U. L 191 z 7.7.1998, str. 15.

(6)  Dz.U. L 155 z 28.6.2000, str. 15.

(7)  Dz.U. L 37 z 13.2.2003, str. 12.

(8)  Dz.U. L 270 z 18.8.2004, str. 11.

(9)  Dz.U. L 79 z 30.3.2000, str. 26.

(10)  Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Zawartość minimalna

Zawartość maksymalna

Inne warunki

Data ważności zezwolenia

CFU/kg paszy pełnoporcjowej

Mikroorganizmy

„E 1701

Bacillus cereus var. Toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Preparat Bacillus cereus var. Toyoi zawierający minimum:

1 × 1010 CFU/g dodatku

Bydło przeznaczone na tucz

0,2 × 109

0,2 × 109

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania, i stabilność granulacji.

Ilość Bacillus cereus var. Toyoi w dawce dziennej nie może przekraczać 1 × 109 CFU na 100 kg mc. Należy dodać 0,2 × 109 CFU na każde dodatkowe 100 kg mc.

Bez ograniczeń czasowych

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Preparat Enterococcus faecium zawierający minimum:

Proszek i granulki:

3,5 × 1010 CFU/g dodatku

Forma powlekana:

2,0 × 1010 CFU/g dodatku

Forma płynna:

1 × 1010 CFU/ml dodatku

Cielęta

6 miesięcy

1 × 109

1 × 1010

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji.

Bez ograniczeń czasowych”


ZAŁĄCZNIK II

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Zawartość minimalna

Zawartość maksymalna

Inne warunki

Data ważności zezwolenia

Jednostek aktywności/kg paszy pełnoporcjowej

Enzymy

„E 1601

Endo-1,3(4)-beta-gluknaza EC 3.2.1.6

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy produkowanych przez Aspergillus niger (NRRL 25541) o minimalnej aktywności:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 100 U (1)/g

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 1 600 U (2)/g

Kury nioski

endo-1,3(4)-beta-gluknaza:

138 U

1.

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji.

2.

Zalecana dawka na kilogram paszy pełnoporcjowej: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 138 U endo-1,4-beta-xylanaza: 200 U.

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany i beta-glukany), np. mieszankach pasz zawierających zboża (np. jęczmień, pszenica, ryż, pszenżyto).

Bez ograniczeń czasowych

Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8

endo-1,4-beta-ksylanaza:

200 U

E 1614 (i)

6-fitaza EC 3.1.3.26

Preparat 6-fitazy produkowanej przez Aspergillus oryzae (DSM 14223) o minimalnej aktywności:

Forma stała: 5 000 FYT (3)/g

Forma płynna: 20 000 FYT/ml

Kurczęta przeznaczone na tucz

250 FYT

1.

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji.

2.

Zalecana dawka na kg paszy pełnoporcjowej: 500–1 000 FYT.

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych o zawartości więcej niż 0,25 % fosforu związanego przez fitynę.

Bez ograniczeń czasowych

Kury nioski

300 FYT

1.

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji.

2.

Zalecana dawka na kg paszy pełnoporcjowej: 450–1 000 FYT.

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych o zawartości więcej niż 0,25 % fosforu związanego przez fitynę.

Bez ograniczeń czasowych

Indyki przeznaczone na tucz

250 FYT

1.

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji.

2.

Zalecana dawka na kg paszy pełnoporcjowej: 500–1 000 FYT.

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych o zawartości więcej niż 0,25 % fosforu związanego przez fitynę.

Bez ograniczeń czasowych

Prosięta

250 FYT

1.

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji.

2.

Zalecana dawka na kg paszy pełnoporcjowej: 500–1 000 FYT.

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych o zawartości więcej niż 0,25 % fosforu związanego przez fitynę.

4.

Do stosowania u prosiąt odstawionych do ok. 35 kg.

Bez ograniczeń czasowych

Tuczniki

250 FYT

1.

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji.

2.

Zalecana dawka na kg paszy pełnoporcjowej: 500–1 000 FYT.

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych o zawartości więcej niż 0,25 % fosforu związanego przez fitynę.

Bez ograniczeń czasowych

Maciory

750 FYT

1.

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji.

2.

Zalecana dawka na kg paszy pełnoporcjowej: 750–1 000 FYT.

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych o zawartości więcej niż 0,25 % fosforu związanego przez fitynę.

Bez ograniczeń czasowych

E 1618

Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy produkowanej przez Aspergillus niger (CBS 270.95) o minimalnej aktywności:

Forma stała: 28 000 EXU (4)/g

Forma płynna: 14 000 EXU/ml

Kurczęta przeznaczone na tucz

2 800 EXU

1.

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji.

2.

Zalecana dawka na kg paszy pełnoporcjowej: 2 800–5 600 EXU.

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. o zawartości więcej niż 50 % pszenicy.

Bez ograniczeń czasowych

Indyki przeznaczone na tucz

5 600 EXU

1.

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji.

2.

Zalecana dawka na kg paszy pełnoporcjowej: 5 600 EXU

3.

Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie arabinoksylany), np. o zawartości więcej niż 30 % pszenicy i 30 % żyta.

Bez ograniczeń czasowych”


(1)  1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników glukozy) z beta-glutanu owsa w ciągu minuty przy pH 4,0 i temperaturze 30 °C.

(2)  1 U odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z ksylanu owsa w ciągu minuty przy pH 4,0 i temperaturze 30 °C.

(3)  1 FYT odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol fosfatów nieorganicznych w ciągu minuty z fitanu sodu przy pH 5,5 i temperaturze 37 °C.

(4)  1 EXU odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z arabinoksylanu w ciągu minuty przy pH 3,5 i temperaturze 55 °C.


16.2.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 256/2005

z dnia 15 lutego 2005 r.

ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 do opłat przywozowych w sektorze zbóż (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 przewiduje, że przy przywozie produktów, o których mowa w art. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, pobiera się opłaty celne zgodne ze stawkami Wspólnej Taryfy Celnej. Jednakże w przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 tego artykułu, opłaty przywozowe równają się cenie interwencyjnej tych produktów ważnej w czasie przywozu powiększonej o 55 % i pomniejszonej o cenę CIF w przywozie stosowaną do danej wysyłki. Opłaty celne nie mogą jednak przekroczyć stawek Wspólnej Taryfy Celnej.

(2)

Na mocy art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 ceny CIF w przywozie oblicza się na podstawie cen reprezentatywnych dla danego produktu na rynku światowym.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 1249/96 ustala zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 do opłat przywozowych w sektorze zbóż.

(4)

Opłaty przywozowe stosuje się aż do chwili ustalenia i wejścia w życie nowych stawek opłat przywozowych.

(5)

W celu umożliwienia normalnego funkcjonowania systemu opłat przywozowych należy przyjąć jako podstawę ich wyliczenia stawki reprezentatywne dla rynku, stwierdzone w okresie porównawczym.

(6)

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 1249/96 prowadzi do ustalenia opłat przywozowych w wysokości podanej w załączniku I do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Opłaty przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, ustala się w kwotach figurujących w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, na podstawie informacji znajdujących się w załączniku II.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).


ZAŁĄCZNIK I

Opłaty przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 16 lutego 2005 r.

Kod CN

Nazwa towarów

Opłaty przywozowe (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

Pszenica durum wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

5,92

1001 90 91

Pszenica zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

Pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

Żyto

38,70

1005 10 90

Kukurydza siewna, inna niż hybrydy

59,51

1005 90 00

Kukurydza, inna niż do siewu (2)

59,51

1007 00 90

Ziarno Sorgo, inne niż hybrydy do siewu

38,70


(1)  W przypadku towarów przybywających do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski (art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96) importer może skorzystać z obniżki opłaty o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym, lub

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki użyte do obliczenia opłat celnych

okres od 1.2.2005–14.2.2005

1)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Notowania giełdowe

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% protein przy 12 % wilgotności)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

średnia jakość (1)

niska jakość (2)

US barley 2

Notowanie (EUR/t)

110,84 (3)

59,98

155,96

145,96

125,96

93,18

Premia za Zatokę (EUR/t)

47,52

12,39

 

 

Premia za Wielkie Jeziora (EUR/t)

 

 

2)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

Fracht/koszt: Zatoka Meksykańska–Rotterdam: 28,00 EUR/t; Wielkie Jeziora–Rotterdam: — EUR/t.

3)

Subwencje, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

16.2.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/13


DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 grudnia 2004 r.

ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie kosztów operacyjnych przeznaczonych na zwalczanie pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie w 2001 r.

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5460)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2005/130/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 oraz art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W 2001 r. na terenie Zjednoczonego Królestwa odnotowano wybuch epidemii pryszczycy. Wystąpienie tej choroby stanowiło poważne zagrożenie dla wspólnotowej hodowli zwierząt.

(2)

Decyzjami Komisji 2001/654/WE (2) oraz 2003/23/WE (3) przyznano wkład finansowy Wspólnoty na wypłatę rekompensat dla właścicieli zwierząt poddanych obowiązkowemu ubojowi w ramach środków zwalczania pryszczycy podjętych w następstwie wystąpienia tej choroby w 2001 r.

(3)

Decyzją Komisji 2003/676/WE (4) zatwierdzono dodatkowy wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie kosztów operacyjnych i innych kosztów przeznaczonych na zwalczanie pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie w 2001 r.

(4)

Zgodnie z art. 1 tej decyzji wypłacono, w ramach dodatkowego wkładu finansowego, zaliczkę w wysokości 40 mln EUR.

(5)

Zgodnie z tą samą decyzją saldo udziału finansowego Wspólnoty miało być ustalone w oparciu o wniosek przedłożony przez Zjednoczone Królestwo w dniu 27 lutego 2003 r., szczegółową dokumentację potwierdzającą liczby i kwoty zawarte we wniosku oraz wyniki kontroli przeprowadzonych na miejscu przez Komisję.

(6)

W związku z powyższym należy ustalić wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie kosztów operacyjnych przeznaczonych na zwalczanie pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie w 2001 r.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Dodatkowy wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie kosztów operacyjnych i innych kosztów przeznaczonych na zwalczanie pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie w 2001 r., będący przedmiotem decyzji Komisji 2003/676/WE, ustala się na kwotę 156 972 555 EUR.

Uwzględniając już wypłaconą zaliczkę w wysokości 40 mln EUR, saldo wynoszące 116 972 555 EUR zostanie wypłacone, gdy tylko zostaną udostępnione odpowiednie środki.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31).

(2)  Dz.U. L 230 z 28.8.2001, str. 16.

(3)  Dz.U. L 8 z 14.1.2003, str. 41.

(4)  Dz.U. L 249 z 1.10.2003, str. 45.


16.2.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/15


DECYZJA KOMISJI

z dnia 7 lutego 2005 r.

w odniesieniu do pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2005 r. dla niektórych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie weterynaryjnej służby zdrowia publicznego zajmującej się ryzykiem biologicznym

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 262)

(Jedynie teksty w językach hiszpańskim, francuskim, niderlandzkim i angielskim są autentyczne)

(2005/131/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 28 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 90/424/EWG przewiduje, iż Wspólnota powinna przyczyniać się do poprawy skuteczności inspekcji weterynaryjnych poprzez udzielanie pomocy finansowej laboratoriom referencyjnym. Każde laboratorium wyznaczone jako laboratorium referencyjne zgodnie ze wspólnotowym prawodawstwem weterynaryjnym może otrzymać pomoc Wspólnoty, z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 156/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty dla wspólnotowych laboratoriów referencyjnych zgodnie z art. 28 decyzji 90/424/EWG (2) przewiduje, iż wkład finansowy Wspólnoty zostaje przyznany, jeżeli zatwierdzone programy pracy są skutecznie realizowane oraz iż beneficjenci dostarczają wszelkich niezbędnych informacji w określonym terminie.

(3)

Komisja oceniła programy pracy i odpowiednie prognozy budżetowe przedłożone przez wspólnotowe laboratoria referencyjne na rok 2005 r.

(4)

W związku z tym finansowa pomoc Wspólnoty powinna zostać udzielona wspólnotowym laboratoriom referencyjnym wyznaczonym do sprawowania funkcji i wypełniania zadań przewidzianych w dyrektywie Rady 92/46/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiającej przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce cieplnej i produktów na bazie mleka (3), decyzji Rady 93/383/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie laboratoriów referencyjnych dla monitorowania morskich biotoksyn (4), decyzji Rady 1999/313/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie laboratoriów referencyjnych monitorujących skażenie bakteriologiczne i wirusowe małży (5), rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (6) oraz decyzji Komisji 2004/564/WE z dnia 20 lipca 2004 r. dotyczącej wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w zakresie epidemiologii chorób zwierzęcych i salmonelli oraz krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie salmonelli (7).

(5)

Oprócz pomocy finansowej Wspólnoty, dalsza pomoc powinna zostać udzielona na rzecz organizacji warsztatów w obszarach objętych odpowiedzialnością wspólnotowych laboratoriów referencyjnych.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 156/2004 ustanawia zasady kwalifikacji dotyczące warsztatów organizowanych przez wspólnotowe laboratoria referencyjne. Ogranicza ono również pomoc finansową do maksymalnie 30 uczestników warsztatów. Odstępstwa od tego ograniczenia powinny być przyznawane dla wspólnotowego laboratoria referencyjnego, które wymaga uczestnictwa ponad 30 osób w celu osiągnięcia najlepszych wyników jego warsztatów.

(7)

Należyte zarządzanie finansami wymaga, aby powtarzające się trudności, które pojawiły się podczas działalności jednego ze wspólnotowych laboratoriów referencyjnych, uwzględniane były podczas udzielania pomocy finansowej Wspólnoty takiemu laboratorium. Powinno ono być przedmiotem audytu w trakcie roku w celu dokonania kontroli zgodności z funkcjami, zadaniami oraz zasadami kwalifikacji ustanowionymi zgodnie z regułami wspólnotowymi.

(8)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady WE nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (8), środki weterynaryjne oraz środki w zakresie ochrony zdrowia roślin podejmowane zgodnie z zasadami wspólnotowymi finansowane są w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Do celów kontroli finansowej zastosowanie mają art. 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji, są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Pomoc finansowa dla Hiszpanii w zakresie funkcji i zadań na mocy decyzji 93/383/EWG

1.   Wspólnota udziela pomocy finansowej Hiszpanii w zakresie funkcji i zadań przewidzianych w art. 4 decyzji 93/383/EWG, które mają być realizowane przez Laboratorio de Biotoxinas Marinas Area de Sanidad, Vigo, Hiszpania, w dziedzinie monitorowania morskich biotoksyn.

Wymieniona pomoc finansowa nie przekracza 201 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

2.   Oprócz maksymalnej kwoty przewidzianej w ust. 1, Wspólnota udziela pomocy finansowej Hiszpanii na rzecz organizacji przez laboratorium warsztatów określonych w ust. 1. Wymieniona pomoc nie przekracza 30 000 EUR.

3.   Techniczny i finansowy audyt laboratorium określonego w ust. 1 jest przeprowadzany przez Komisję przed dniem 30 czerwca 2005 r.

Artykuł 2

Pomoc finansowa dla Francji w zakresie funkcji i zadań na mocy decyzji 92/46/EWG

1.   Wspólnota udziela pomocy finansowej Francji w zakresie funkcji i zadań przewidzianych w rozdziale II załącznika D do dyrektywy 92/46/EWG, które mają być realizowane przez Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires, Agence française de sécurité sanitaire des aliments (poprzednio Laboratoire d'études et de recherches sur l’hygiène et la qualité des aliments), Maisons-Alfort, Francja, w dziedzinie analizy i badania mleka oraz przetworów mlecznych.

Wymieniona pomoc finansowa nie przekracza 200 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

2.   Oprócz maksymalnej kwoty przewidzianej w ust. 1, Wspólnota udziela pomocy finansowej Francji na rzecz organizacji przez laboratorium warsztatów określonych w ust. 1. Wymieniona pomoc nie przekracza 27 000 EUR.

Artykuł 3

Pomoc finansowa dla Niderlandów w zakresie funkcji i zadań na mocy decyzji 2004/564/WE

1.   Wspólnota udziela pomocy finansowej Niderlandom w zakresie funkcji i zadań przewidzianych w decyzji 2004/564/WE, które mają być realizowane przez Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Niderlandy, w odniesieniu do salmonelli.

Wymieniona pomoc finansowa nie przekracza 270 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

2.   Oprócz maksymalnej kwoty przewidzianej w ust. 1, Wspólnota udziela pomocy finansowej Niderlandom na rzecz organizacji przez laboratorium warsztatów określonych w ust. 1. Wymieniona pomoc nie przekracza 28 000 EUR.

Artykuł 4

Pomoc finansowa dla Zjednoczonego Królestwa w zakresie funkcji i zadań na mocy decyzji 1999/313/WE

1.   Wspólnota udziela pomocy finansowej Zjednoczonemu Królestwu w zakresie funkcji i zadań przewidzianych w art. 4 decyzji 1999/313/WE, które mają być realizowane przez laboratorium Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Zjednoczone Królestwo, w dziedzinie monitorowania skażenia bakteriologicznego i wirusowego małż.

Wymieniona pomoc finansowa nie przekracza 248 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

2.   Oprócz maksymalnej kwoty przewidzianej w ust. 1, Wspólnota udziela pomocy finansowej Zjednoczonemu Królestwu na rzecz organizacji przez laboratorium warsztatów określonych w ust. 1. Wymieniona pomoc nie przekracza 30 000 EUR.

Artykuł 5

Pomoc finansowa dla Zjednoczonego Królestwa w zakresie funkcji i zadań na mocy rozporządzenia (WE) 999/2001

1.   Wspólnota udziela pomocy finansowej Zjednoczonemu Królestwu w zakresie funkcji i zadań przewidzianych w rozdziale B załącznika X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, które mają być realizowane przez Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Zjednoczone Królestwo, w dziedzinie monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych.

Wymieniona pomoc finansowa nie przekracza 500 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

2.   Oprócz maksymalnej kwoty przewidzianej w ust. 1, Wspólnota udziela pomocy finansowej Zjednoczonemu Królestwu na rzecz organizacji przez laboratorium warsztatów określonych w ust. 1. Wymieniona pomoc nie przekracza 70 500 EUR.

3.   W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 156/2004, laboratorium określone w ust. 1 jest upoważnione do wystąpienia o pomoc finansową dla maksymalnie 50 uczestników jednego z warsztatów określonych w ust. 2 niniejszego artykułu.

Artykuł 6

Odbiorcy

Niniejsza decyzja jest skierowana do Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Królestwa Niderlandów oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnia zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31).

(2)  Dz.U. L 27 z 30.1.2004, str. 5.

(3)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(4)  Dz.U. L 166 z 8.7.1993, str. 31. Decyzja ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(5)  Dz.U. L 120 z 8.5.1999, str. 40.

(6)  Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 36/2005 (Dz.U. L 10 z 13.1.2005, str. 9).

(7)  Dz.U. L 251 z 27.7.2004, str. 14.

(8)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.