ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 35

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
8 lutego 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich

23

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

8.2.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/1


ROZPORZĄDZENIE (WE) Nr 183/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 12 stycznia 2005 r.

ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 ust. 2 i art. 152 ust. 4 lit. b),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Produkcja żywca odgrywa bardzo istotną rolę w sektorze rolnictwa Wspólnoty. Uzyskanie zadowalających wyników tej działalności uzależnione jest w znacznym stopniu od zastosowania bezpiecznej i dobrej jakościowo paszy.

(2)

Dążenie do wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt stanowi jeden z podstawowych celów prawa żywnościowego, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (3). Rozporządzenie to określa także inne wspólne zasady i definicje dla potrzeb krajowego i wspólnotowego prawa żywnościowego, w tym także cel, jakim jest zapewnienie swobodnego obrotu paszą w obrębie Wspólnoty.

(3)

Dyrektywa Rady 95/69/WE (4) określiła warunki i ustalenia mające zastosowanie wobec niektórych kategorii zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych umożliwiające im prowadzenie działalności. Jak pokazuje doświadczenie, te warunki i ustalenia stanowią solidną podstawę dla zapewnienia bezpieczeństwa pasz. Dyrektywa ta określiła także warunki zatwierdzania zakładów produkujących niektóre substancje wymienione w dyrektywie Rady 82/471/EWG z dnia 30 czerwca 1982 r. dotyczącej niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt (5).

(4)

Dyrektywa Komisji 98/51/WE z dnia 9 lipca 1998 r. ustanawiająca niektóre środki w celu wykonania dyrektywy Rady 95/69/WE ustanawiającej warunki i środki dla zatwierdzania i rejestracji określonych zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych (6) ustanowiła środki wykonawcze do zawartych w dyrektywie Rady 95/69/WE uzgodnień w zakresie importu z państw trzecich.

(5)

Jak wykazuje doświadczenie, należy zapewnić, aby wszystkie przedsiębiorstwa paszowe, w tym także przedsiębiorstwa zajmujące się akwakulturą, działały zgodnie ze zharmonizowanymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa oraz należy przeprowadzić ogólny przegląd w celu uwzględnienia potrzeby zapewnienia wyższego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony środowiska.

(6)

Głównym celem nowych przepisów dotyczących higieny, zawartych w niniejszym rozporządzeniu, jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zasad:

a)

zasadnicza odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasz spoczywa na przedsiębiorstwie paszowym;

b)

potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa pasz na całej długości łańcucha żywieniowego, począwszy od pierwotnej produkcji pasz, aż do żywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności włącznie;

c)

ogólne stosowanie procedur na podstawie zasad analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP), które wraz z zasadami dobrej praktyki higienicznej powinno zwiększyć odpowiedzialność podmiotów działających na rynku pasz;

d)

wytyczne dobrej praktyki stanowią cenny instrument pomagający podmiotom działającym na rynku pasz na całej długości łańcucha żywieniowego w przestrzeganiu przepisów w dziedzinie higieny oraz stosowaniu się do zasad HACCP;

e)

potrzeby określenia kryteriów mikrobiologicznych na podstawie kryteriów naukowej oceny ryzyka;

f)

potrzeby zapewnienia, by pasze importowane osiągały standardy co najmniej równoważne standardom pasz produkowanych we Wspólnocie.

(7)

Chcąc zapewnić pełne stosowanie systemu rejestracji i zatwierdzeń do wszystkich podmiotów działających na rynku pasz oraz, w konsekwencji, zagwarantować pełną możliwość śledzenia pochodzenia, należy zapewnić, by podmioty te zaopatrywały się w zakładach zarejestrowanych i/lub zatwierdzonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i stosowały wyłącznie pasze pochodzące z takich zakładów.

(8)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pasz, począwszy od produkcji pierwotnej, aż do wprowadzenia do obrotu lub ich eksportu włącznie, niezbędne jest stosowanie zintegrowanego podejścia. Pierwotna produkcja pasz obejmuje produkty podlegające jedynie prostym czynnościom, takim jak czyszczenie, pakowanie, przechowywanie, naturalne suszenie lub zakiszanie.

(9)

Zgodnie z zasadami proporcjonalności i pomocniczości, przepisy Wspólnoty nie powinny mieć zastosowania do niektórych przypadków prywatnej, domowej produkcji pasz i żywienia niektórych zwierząt, ani do bezpośrednich dostaw niewielkich ilości pasz z produkcji pierwotnej na poziomie lokalnym lub do obrotu detalicznego pokarmem dla zwierząt domowych.

(10)

Konieczne jest określenie i odpowiednia kontrola zagrożeń związanych z paszami na poziomie produkcji pierwotnej dla zapewnienia realizacji celów niniejszego rozporządzenia. Podstawowe zasady określone w niniejszym rozporządzeniu powinny zatem mieć zastosowanie do gospodarstw wytwarzających pasze wyłącznie dla własnych potrzeb, a także do gospodarstw wprowadzających pasze na rynek. Należy uwzględnić, iż ryzyko jest mniejsze w przypadku gdy pasza jest produkowana i wykorzystywana do opasania zwierząt przeznaczonych wyłącznie do własnego spożycia lub zwierząt niewykorzystywanych w procesie produkcji żywności. Obrót niewielkimi ilościami produktów paszowych na poziomie lokalnym oraz detaliczny obrót pokarmem dla zwierząt domowych powinny być w ramach niniejszego rozporządzenia potraktowane w szczególny sposób.

(11)

Zastosowanie zasad HACCP do produkcji pierwotnej pasz jest celem średniookresowym europejskiego ustawodawstwa w dziedzinie higieny. Wytyczne dobrej praktyki powinny jednak już teraz zachęcać do stosowania się do odpowiednich wymagań w dziedzinie higieny.

(12)

Bezpieczeństwo pasz uzależnione jest od szeregu czynników. Przepisy powinny określać minimalne wymagania w dziedzinie higieny. W celu sprawdzenia przestrzegania przepisów należy przeprowadzać kontrole urzędowe podmiotów działających na rynku pasz. Ponadto podmioty działające na rynku pasz powinny podejmować działania lub przyjmować procedury pozwalające na osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pasz.

(13)

Zasady HACCP mogą pomóc podmiotowi działającemu na rynku pasz w osiągnięciu wyższego standardu bezpieczeństwa pasz. Zasad HACCP nie należy uznawać za sposób samoregulacji i nie zastępuje on kontroli urzędowych.

(14)

Wdrożenie zasad HACCP wymaga pełnej współpracy i zaangażowania pracowników przedsiębiorstw paszowych.

(15)

Zasady HACCP stosowane przy produkcji pasz powinny uwzględnić zasady zawarte w Kodeksie Żywnościowym, przy czym powinny one pozwalać na dostateczną elastyczność w każdej sytuacji. W niektórych przedsiębiorstwach paszowych identyfikacja krytycznych punktów kontroli nie jest możliwa, zaś w pewnych przypadkach dobre praktyki mogą zastąpić monitoring krytycznych punktów kontroli. Podobnie, wymóg ustanowienia „wartości granicznych”, zgodnie z Kodeksem Żywnościowym, nie wiąże się z koniecznością ustalania ograniczeń ilościowych w każdym przypadku. Wymóg przechowywania dokumentacji, określony w tym kodeksie, powinien być elastyczny, tak aby nie stanowił on nadmiernego ciężaru dla bardzo małych przedsiębiorstw. Należy zapewnić, by działalność prowadzona przez przedsiębiorstwo paszowe na poziomie pierwotnej produkcji pasz, wraz z działaniami towarzyszącymi, jak również procesem mieszania pasz z uzupełniającymi produktami paszowymi na wyłączne potrzeby własnego przedsiębiorstwa, nie była objęta obowiązkiem przestrzegania zasad HACCP.

(16)

Elastyczność jest także niezbędna w celu dostosowania się do potrzeb przedsiębiorstw paszowych położonych w regionach dotkniętych szczególnymi ograniczeniami geograficznymi lub ograniczeniami w zakresie warunków strukturalnych. Jednakże takie elastyczne podejście nie powinno zagrażać celom określonym w zakresie higieny żywności. W razie potrzeby należy stworzyć możliwość prowadzenia konsultacji w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt.

(17)

System rejestracji i zatwierdzania wszystkich przedsiębiorstw paszowych przez właściwy organ Państwa Członkowskiego jest odpowiednim środkiem umożliwiającym skuteczne śledzenie drogi produktów, począwszy od ich producenta, aż do odbiorcy końcowego, a także ułatwiającym przeprowadzanie skutecznych kontroli urzędowych. Właściwe organy Państw Członkowskich mogą wykorzystywać istniejące systemy gromadzenia danych dotyczących przedsiębiorstw paszowych w celu wprowadzenia i stosowania systemu, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu.

(18)

System zatwierdzania przedsiębiorstw paszowych należy utrzymać w odniesieniu do działań, które mogą stwarzać większe ryzyko w procesie wytwarzania pasz. Należy stworzyć możliwość wdrożenia procedur rozszerzających obecny zakres stosowania systemu zatwierdzeń przewidzianego w dyrektywie 95/69/WE.

(19)

W celu uzyskania zatwierdzenia lub rejestracji, przedsiębiorstwa paszowe powinny spełnić liczne warunki związane z ich działalnością dotyczące pomieszczeń, wyposażenia, personelu, produkcji, kontroli jakości, przechowywania i dokumentacji, w celu zapewnienie zarówno bezpieczeństwa pasz, jak i możliwości śledzenia drogi produktów. Należy stworzyć możliwość zróżnicowania wspomnianych warunków w sposób pozwalający na odpowiednie dostosowanie ich do różnych typów przedsiębiorstw paszowych. Należy umożliwić Państwom Członkowskim przyznawanie zakładom zatwierdzeń warunkowych, jeżeli z przeprowadzonych w takich zakładach inspekcji wynika, iż spełniają one wszystkie wymagania w zakresie infrastruktury i wyposażenia. Jednakże należy też określić maksymalny okres obowiązywania takiego warunkowego zatwierdzenia.

(20)

Należy stworzyć możliwość tymczasowego cofnięcia, zmiany lub cofnięcia rejestracji lub zatwierdzenia w przypadku zmiany lub zawieszenia działalności przez zakład lub też gdy przestanie on spełniać warunki dotyczące jego działalności.

(21)

Możliwość śledzenia drogi pasz i ich składników na wszystkich etapach łańcucha żywieniowego stanowi zasadniczy element procesu zapewniania bezpieczeństwa pasz. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 zawiera przepisy umożliwiające zapewnianie śledzenia drogi pasz i ich składników oraz określa procedurę przyjęcia przepisów wykonawczych mających zastosowanie do poszczególnych sektorów.

(22)

Powtarzające się sytuacje kryzysowe związane z paszami wykazały, iż błędy na jakimkolwiek etapie łańcucha żywieniowego mogą powodować poważne skutki ekonomiczne. Charakter produkcji pasz oraz złożony łańcuch ich dystrybucji sprawiają, że trudne jest wycofywanie pasz z rynku. Koszty naprawienia szkód ekonomicznych na całej długości łańcucha żywieniowego i paszowego często pokrywane są ze środków publicznych. Proces naprawy tych skutków ekonomicznych bez obciążania społeczeństwa znacznymi kosztami można usprawnić, jeżeli podmioty, których działalność powoduje straty ekonomiczne w sektorze pasz będą pociągane do odpowiedzialności finansowej. Niemniej jednak ustanowienie powszechnego, obowiązkowego systemu odpowiedzialności finansowej oraz gwarancji finansowych, na przykład za pośrednictwem ubezpieczeń, który obejmowałby wszystkie podmioty działające na rynku pasz, może okazać się niewykonalne lub niecelowe. Komisja powinna zatem wnikliwiej rozważyć tę kwestię, uwzględniając istniejące przepisy dotyczące odpowiedzialności w innych sferach, jak również istniejące systemy i praktyki stosowane w Państwach Członkowskich. W tym celu Komisja powinna przedstawić raport, załączając do niego, w razie potrzeby, propozycje legislacyjne.

(23)

Pasze przywożone na terytorium Wspólnoty muszą spełniać wymagania ogólne określone w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 oraz warunki importu określone w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędowych kontroli w celu zapewnienia zgodności z regulacjami dotyczącymi pasz i żywności oraz przepisami w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt (7). W celu uniknięcia zakłóceń w obrocie należy, do czasu ostatecznego opracowania środków wykonawczych, kontynuować wydawanie zezwoleń importowych na warunkach określonych w dyrektywie 98/51/WE.

(24)

Produkty Wspólnoty wywożone do państw trzecich muszą spełniać wymagania ogólne ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002.

(25)

Należy rozszerzyć zakres systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 178/2002, tak aby uwzględniał on zagrożenia dla zdrowia zwierząt lub dla środowiska pochodzące od pasz wykorzystywanych do żywienia zwierząt nieprzeznaczonych do produkcji żywności.

(26)

Ustawodawstwo Wspólnoty dotyczące higieny żywności powinno opierać się na informacjach naukowych. W tym celu, jeżeli zajdzie taka konieczność, należy konsultować się z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności.

(27)

W celu śledzenia postępu w dziedzinie nauki i techniki należy utrzymywać ścisłą i skuteczną współpracę pomiędzy Komisją i Państwami Członkowskimi w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt.

(28)

W niniejszym rozporządzeniu uwzględniono zobowiązania międzynarodowe ustanowione w Porozumieniu WTO w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych oraz w międzynarodowych standardach bezpieczeństwa żywności zawartych w Kodeksie Żywnościowym.

(29)

Państwa Członkowskie powinny ustanowić zasady stosowania kar w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia oraz zapewnić ich wykonanie. Ustanowione kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(30)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte w sposób zgodny z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (8).

(31)

Należy odroczyć termin rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, aby umożliwić przedsiębiorstwom paszowym, do których stosuje się jego przepisy, dostosowanie się do określonych w nim wymagań.

(32)

Z powyższych powodów dyrektywy 95/69/WE i 98/51/WE powinny zostać uchylone,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT, ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa:

a)

ogólne zasady higieny pasz;

b)

warunki i ustalenia zapewniające możliwość śledzenia drogi paszy;

c)

warunki i ustalenia dotyczące rejestracji i zatwierdzania zakładów.

Artykuł 2

Zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do:

a)

działalności podmiotów działających na rynku pasz, na wszystkich etapach, począwszy od produkcji pierwotnej pasz, aż do wprowadzenia paszy do obrotu włącznie;

b)

żywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności;

c)

przywozu paszy z krajów trzecich oraz jej wywozu do krajów trzecich.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a)

prywatnej krajowej produkcji pasz:

i)

dla zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności dla potrzeb prywatnej konsumpcji krajowej;

i

ii)

dla zwierząt nieprzeznaczonych do produkcji żywności;

b)

żywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności, dla potrzeb prywatnej konsumpcji krajowej lub też dla potrzeb działalności, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (9);

c)

żywienia zwierząt nieprzeznaczonych do produkcji żywności;

d)

bezpośrednich dostaw niewielkich ilości produkcji pierwotnej pasz na poziomie lokalnym, realizowanych przez producenta dla lokalnych gospodarstw, w celu wykorzystania jej w tych gospodarstwach;

e)

obrotu detalicznego pokarmem dla zwierząt domowych.

3.   Państwa Członkowskie mogą wydać przepisy i wytyczne dotyczące określonych w ust. 2 rodzajów działalności. Poprzez takie przepisy i wytyczne krajowe zapewnia się osiągnięcie celów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 3

Definicje

Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiedniodefinicje określone w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002, z zastrzeżeniem następujących definicji szczególnych:

a)

„higiena pasz” oznacza środki i warunki niezbędne do kontroli zagrożeń oraz zapewnienia przydatności paszy do żywienia zwierząt, z uwzględnieniem jej przeznaczenia;

b)

„podmiot działający na rynku pasz” oznacza osoby fizyczne lub prawne odpowiedzialne za wypełnienie wymogów niniejszego rozporządzenia w przedsiębiorstwie paszowym pozostającym pod ich kontrolą;

c)

„dodatki do pasz” oznacza substancje lub mikroorganizmy, których stosowanie jest dozwolone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (10);

d)

„zakład” oznacza dowolną jednostkę przedsiębiorstwa paszowego;

e)

„właściwy organ” oznacza organ Państwa Członkowskiego lub kraju trzeciego wyznaczony do przeprowadzania kontroli urzędowych;

f)

„produkcja pierwotna paszy” oznacza produkcję produktów rolnych, w tym w szczególności uprawę, zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt (przed ubojem) lub rybołówstwo, którego wynikiem jest pozyskanie produktów niepoddawanych żadnym działaniom po ich zbiorze lub złowieniu, z wyjątkiem prostych czynności fizycznych.

ROZDZIAŁ II

OBOWIĄZKI

Artykuł 4

Obowiązki ogólne

1.   Podmioty działające na rynku pasz zapewniają, by wszystkie kontrolowane przezeń etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji przebiegały w sposób zgodny z prawem Wspólnoty, zgodnymi z nim przepisami prawa krajowego oraz dobrą praktyką. W szczególności zapewnią one, by spełnione były odpowiednie wymagania w zakresie higieny określone w niniejszym rozporządzeniu.

2.   Podczas żywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności, rolnicy stosują środki i procedury służące utrzymaniu na tak niskim poziomie, na jakim jest to możliwe do osiągnięcia w racjonalny sposób ryzyka biologicznego, chemicznego i fizycznego zanieczyszczenia paszy, zwierząt i produktów zwierzęcych.

Artykuł 5

Obowiązki szczególne

1.   W odniesieniu do działalności prowadzonej na poziomie produkcji pierwotnej pasz oraz następujących, związanych z nią działań:

a)

transport, przechowywanie i przeładunek produktów pierwotnych w miejscu produkcji;

b)

transport w celu dostarczenia produktów pierwotnych z miejsca produkcji do zakładu;

c)

mieszanie pasz wyłączne na potrzeby własnego przedsiębiorstwa bez stosowania dodatków lub premiksów dodatków, z wyjątkiem dodatków do kiszonek,

podmioty działające na rynku pasz przestrzegają odpowiednich przepisów załącznika I dotyczących podejmowanych działań.

2.   W odniesieniu do działań innych niż wymienione w ust. 1, w tym także do sporządzania mieszanek paszowych wyłącznie na potrzeby własnego przedsiębiorstwa, stosując dodatki do pasz lub premiksy dodatków, z wyjątkiem dodatków do kiszonek, podmioty działające na rynku pasz przestrzegają przepisów załącznika II dotyczących podejmowanych działań.

3.   Podmioty działające na rynku pasz:

a)

przestrzegają zgodności ze szczególnymi kryteriami mikrobiologicznymi;

b)

stosują środki lub procedury niezbędne do realizacji określonych celów.

Kryteria i cele, o których mowa w lit. a) i b), przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 31 ust. 2.

4.   Podmioty działające na rynku pasz mogą korzystać ze wskazówek zawartych w postanowieniach rozdziału III w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia.

5.   Rolnicy przestrzegają przepisów określonych w załączniku III przy żywieniu zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności.

6.   Podmioty działające na rynku pasz oraz rolnicy zaopatrują się w pasze oraz stosują pasze pochodzące wyłącznie z zakładów zarejestrowanych oraz/lub zatwierdzonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 6

System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP)

1.   Podmioty działające na rynku pasz i prowadzące działalność innego rodzaju niż wymieniona w art. 5 ust. 1, wprowadzają, wdrażają i stosują stałą, sformułowaną na piśmie procedurę lub procedury oparte na zasadach (HACCP).

2.   Zasady, o których mowa w ust. 1, obejmują:

a)

określanie wszelkich zagrożeń, którym należy zapobiec, lub które należy wyeliminować bądź zredukować do możliwego do przyjęcia poziomu;

b)

określanie krytycznych punktów kontroli na etapie lub etapach, na których kontrola taka jest niezbędna do zapobieżenia zagrożeniom, ich wyeliminowania lub zredukowania do możliwego do przyjęcia poziomu;

c)

ustanowienie wartości granicznych dla krytycznych punktów kontroli, które będą stanowiły granicę pomiędzy stanem możliwym i niemożliwym do przyjęcia z punktu widzenia konieczności zapobieżenia zidentyfikowanym zagrożeniom, ich wyeliminowania lub zredukowania;

d)

ustanowienie i wdrożenie skutecznych procedur monitorowania krytycznych punktów kontroli;

e)

ustanowienie działań korygujących w przypadku gdy proces monitorowania wykaże, iż krytyczny punkt kontroli nie jest kontrolowany;

f)

ustanowienie procedur weryfikacji, czy środki określone pod lit. a)–e) zostały w pełni wdrożone oraz czy ich działanie jest skuteczne. Procedura weryfikacji powinna być przeprowadzana regularnie;

g)

prowadzenie dokumentacji i akt odpowiednich do charakteru i rozmiaru przedsiębiorstwa paszowego w celu udokumentowania skutecznego wdrożenia środków, o których mowa w lit. a)–f).

3.   W przypadku każdej modyfikacji produktu lub procesu lub jakiegokolwiek etapu produkcji, przetwarzania, przechowywania lub dystrybucji, podmioty działające na rynku pasz dokonują przeglądu swoich procedur i wprowadzają niezbędne zmiany.

4.   W ramach systemu procedur, o którym mowa w ust. 1, podmioty działające na rynku pasz mogą korzystać z wytycznych dobrej praktyki w połączeniu z wytycznymi dotyczącymi wdrożenia zasad HACCP, opracowanymi zgodnie z art. 20.

5.   Środki ułatwiające stosowanie niniejszego artykułu, w tym także dla małych przedsiębiorstw, mogą zostać przyjęte w sposób zgodny z procedurą, o której mowa w art. 31 ust. 2.

Artykuł 7

Dokumenty związane z systemem HACCP

1.   Podmioty działające na rynku pasz:

a)

dostarczają właściwemu organowi dowód spełniania wymogów art. 6 w formie wymaganej przez ten organ;

b)

zapewniają stałą aktualizację wszystkich dokumentów opisujących procedury opracowane w sposób zgodny z art. 6.

2.   Właściwy organ uwzględnia charakter i rozmiar przedsiębiorstwa paszowego przy ustalaniu wymagań dotyczących formy dowodu, o której mowa w ust. 1 lit. a).

3.   Szczegółowe postanowienia dotyczące wdrożenia przepisów niniejszego artykułu mogą zostać przyjęte w sposób zgodny z procedurą, o której mowa w art. 31 ust. 2. Postanowienia takie mogą ułatwić niektórym podmiotom działającym na rynku pasz wdrożenie zasad HACCP opracowanych w sposób zgodny z postanowieniami rozdziału III, w celu spełnienia wymagań art. 6 ust. 1.

Artykuł 8

Gwarancje finansowe

1.   W celu przygotowania skutecznego systemu gwarancji finansowych dla podmiotów działających na rynku pasz, w terminie do 8 luty 2006 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat gwarancji finansowych w sektorze pasz. Oprócz analizy istniejących krajowych przepisów prawnych, systemów i praktyk związanych z odpowiedzialnością w sektorze pasz i sektorach pokrewnych, do sprawozdania powinny być, w stosownych przypadkach, załączane projekty legislacyjne dotyczące ustanowienia funkcjonalnego i wykonalnego systemu gwarancji na poziomie Wspólnoty. Gwarancje te powinny zapewniać pokrycie łącznej sumy kosztów, do których poniesienia mogłyby być zobowiązane podmioty działające na rynku jako bezpośredniej konsekwencji konieczności wycofania z rynku, przerobienia i/lub zniszczenia dowolnej paszy, inwentarza oraz żywności z niego wyprodukowanej.

2.   Podmioty działające na rynku pasz odpowiedzialne są za wszelkie naruszenia odpowiednich przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa pasz, zaś podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 2, są zobowiązane przedstawić dowody objęcia ich gwarancjami finansowymi wymaganymi zgodnie z przepisami wspólnotowych środków prawnych, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 9

Kontrole urzędowe, powiadamianie i rejestracja

1.   Podmioty działające na rynku pasz współpracują z właściwymi organami zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi oraz zgodnymi z nimi przepisami prawa krajowego.

2.   Podmioty działające na rynku pasz:

a)

powiadamiają właściwy organ o wszystkich kontrolowanych przez nie zakładach prowadzących działalność na jakimkolwiek etapie produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu lub dystrybucji pasz, w formie wymaganej przez ten organ, w celu rejestracji;

b)

dostarczają właściwemu organowi aktualne informacje na temat wszystkich znajdujących się pod ich kontrolą zakładów, o których mowa pod lit. a), w tym także powiadamiają właściwy organ o wszelkich istotnych zmianach w zakresie ich działalności, a także o każdym przypadku zamknięcia zakładu.

3.   Właściwy organ prowadzi rejestr lub rejestry zakładów.

Artykuł 10

Zatwierdzanie zakładów przedsiębiorstwa paszowego

Podmioty działające na rynku pasz zapewniają zatwierdzenie przez właściwy organ zakładów pozostających pod ich kontrolą i objętych niniejszym rozporządzeniem, w przypadku gdy:

1)

zakłady te prowadzą jeden z następujących rodzajów działalności:

a)

wytwarzanie i/lub wprowadzanie do obrotu dodatków do pasz objętych rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 lub produktów objętych dyrektywą 82/471/EWG oraz o których mowa w rozdziale 1 załącznika IV do niniejszego rozporządzenia;

b)

wytwarzanie i/lub wprowadzanie do obrotu premiksów sporządzonych z użyciem dodatków do pasz, o których mowa w rozdziale 2 załącznika IV do niniejszego rozporządzenia; lub

c)

produkcja w celu wprowadzenia na rynek lub produkcja na wyłączne potrzeby własnego przedsiębiorstwa złożonych środków żywienia zwierząt, do wytworzenia których wykorzystuje się dodatki do pasz lub zawierające je premiksy, o których mowa w rozdziale 3 załącznika IV do niniejszego rozporządzenia;

2)

przepisy krajowe Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się dany zakład, przewidują wymóg uzyskania zatwierdzenia;

lub

3)

wymóg uzyskania takiego zatwierdzenia przewidziany jest w rozporządzeniu przyjętym w sposób zgodny z procedurą określoną w art. 31 ust. 2.

Artykuł 11

Wymogi

Podmioty działające na rynku pasz nie mogą prowadzić działalności, jeżeli:

a)

nie zostaną one zarejestrowane, zgodnie z art. 9;

lub

b)

nie uzyskają zatwierdzenia, gdy jest ono wymagane na mocy art. 10.

Artykuł 12

Informacje na temat krajowych zasad zatwierdzania

Każde Państwo Członkowskie, którego przepisy przewidują określony w art. 10. pkt. 2 wymóg zatwierdzenia niektórych zakładów położonych na jego terytorium, informuje Komisję oraz pozostałe Państwa Członkowskie o odpowiednich przepisach krajowych.

Artykuł 13

Zatwierdzanie zakładów

1.   Właściwy organ zatwierdza zakłady jedynie wówczas, gdy z inspekcji przeprowadzanych w takich zakładach przed rozpoczęciem przez nie działalności wynika, iż spełniają one wszystkie wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu.

2.   Właściwy organ może udzielić zatwierdzenia warunkowego, jeżeli z inspekcji przeprowadzonej w danym zakładzie wynika, iż spełnia on wszelkie wymagania w zakresie infrastruktury i wyposażenia. Organ ten udziela ostatecznego zatwierdzenia jedynie wówczas, gdy z kolejnej inspekcji przeprowadzonej w danym zakładzie w ciągu trzech miesięcy od momentu zatwierdzenia warunkowego wynika, iż zakład ten spełnia pozostałe wymagania, o których mowa w ust. 1. Jeżeli dany zakład poczynił wyraźne postępy, lecz nadal nie spełnia wszystkich wymagań, właściwy organ może przedłużyć okres obowiązywania zatwierdzenia warunkowego. Łączny okres obowiązywania zatwierdzenia warunkowego nie może jednak przekroczyć sześciu miesięcy.

Artykuł 14

Tymczasowe cofnięcie rejestracji lub zatwierdzenia

Właściwy organ może tymczasowo cofnąć rejestrację lub zatwierdzenie zakładu w zakresie jednego, kilku lub wszystkich rodzajów prowadzonej przezeń działalności, jeśli zakład ten przestał spełniać warunki mające zastosowanie przy prowadzeniu tego rodzaju działalności.

Takie tymczasowe cofnięcie obowiązuje do momentu spełnienia przez zakład tych warunków. W przypadku gdy dany zakład nie spełni warunków w ciągu roku, zastosowanie znajdują postanowienia art. 15.

Artykuł 15

Cofnięcie rejestracji lub zatwierdzenia

Właściwy organ cofa rejestrację lub zatwierdzenie określonego zakładu przyznane w odniesieniu do jednego, kilku lub wszystkich rodzajów prowadzonej działalności w przypadku gdy:

a)

zakład zaprzestał prowadzenia jednego lub kilku rodzajów działalności;

b)

zostało wykazane, że zakład nie spełniał warunków mających zastosowanie wobec prowadzonych przezeń rodzajów działalności przez okres jednego roku;

c)

właściwy organ stwierdził poważne niedociągnięcia lub zmuszony był wielokrotnie wstrzymywać produkcję w danym zakładzie, a podmiot działający na rynku pasz nadal nie jest w stanie zapewnić dostatecznych gwarancji w odniesieniu do przyszłej działalności produkcyjnej.

Artykuł 16

Zmiany w rejestracji lub zatwierdzeniu zakładu

Właściwy organ dokonuje, na żądanie, zmiany w rejestracji lub zatwierdzeniu danego zakładu w przypadku gdy zakład ten wykazał zdolność do podjęcia innej działalności obok lub w miejsce działalności, w zakresie której dokonano jego pierwszej rejestracji lub zatwierdzenia.

Artykuł 17

Zwolnienie z obowiązku przeprowadzania inspekcji w zakładach

1.   Państwa Członkowskie zwolnione są z obowiązku przeprowadzania inspekcji, o których mowa w art. 13, w przedsiębiorstwach paszowych, których działalność polega wyłącznie na handlu i które nie magazynują produktów w swoich obiektach.

2.   Takiego rodzaju przedsiębiorstwa paszowe składają właściwemu organowi oświadczenie w formie określonej przez ten organ, iż pasze wprowadzane przez nie do obrotu spełniają warunki określone w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 18

Środki przejściowe

1.   Zakłady i pośrednicy zatwierdzeni i/lub zarejestrowani w sposób zgodny z dyrektywą 95/69/WE mogą kontynuować swoją działalność pod warunkiem że powiadomią o tym właściwy organ, na którego obszarze działania znajdują się ich obiekty do dnia 1 stycznia 2006 r.

2.   Zakłady i pośrednicy, które zgodnie z dyrektywą 95/69/WE nie podlegają rejestracji ani zatwierdzaniu, lecz które muszą zostać zarejestrowane na mocy niniejszego rozporządzenia, mogą kontynuować swoją działalność pod warunkiem złożenia do dnia 1 stycznia 2006 r. właściwemu organowi, na którego obszarze działania położone są ich obiekty, wniosku o rejestrację.

3.   W terminie 1 stycznia 2008 r. wnioskodawca musi złożyć oświadczenie w formie wymaganej przez właściwy organ, iż spełnia on warunki określone w niniejszym rozporządzeniu.

4.   Uwzględniając istniejące systemy gromadzenia danych, właściwe organy wzywają powiadamiającego lub wnioskodawcę do udzielenia jedynie takich dodatkowych informacji, które zapewniają zgodność z postanowieniami niniejszego rozporządzenia. W szczególności właściwe organy mogą uznać za wniosek, o którym mowa w ust. 2, powiadomienie, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

Artykuł 19

Wykaz zarejestrowanych i zatwierdzonych zakładów

1.   Właściwy organ wpisuje do krajowego wykazu lub wykazów zakłady, które zarejestrował na mocy art. 9, w odniesieniu do każdego rodzaju działalności.

2.   Zakłady zatwierdzone przez właściwy organ zgodnie z art. 13 wpisywane są do krajowego wykazu pod indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

3.   Państwa Członkowskie aktualizują wpisy zakładów w wykazie, o którym mowa w ust. 1 i 2 w sposób zgodny z decyzjami wymienionymi w art. 14, 15 i 16 o tymczasowym cofnięciu, cofnięciu lub zmianie rejestracji lub zatwierdzenia.

4.   Wykaz, o którym mowa w ust. 2, musi zostać sporządzony w sposób zgodny ze wzorem określonym w załączniku V, rozdział I.

5.   Numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 2, powinien mieć formę określoną w załączniku V, rozdział II.

6.   Komisja połączy i poda do wiadomości publicznej część wykazów Państw Członkowskich obejmującą zakłady, o których mowa w ust. 2 po raz pierwszy w listopadzie 2007 r., a następnie do dnia 30 listopada każdego kolejnego roku. W wykazie połączonym uwzględnia się zmiany dokonane w ciągu danego roku.

7.   Państwa Członkowskie udostępniają do wiadomości publicznej wykazy zakładów, o których mowa w ust. 1.

ROZDZIAŁ III

WYTYCZNE DOBREJ PRAKTYKI

Artykuł 20

Opracowanie, rozpowszechnianie i stosowanie wytycznych

1.   Komisja zachęca do opracowania wspólnotowych wytycznych dobrej praktyki w sektorze paszowym oraz do stosowania zasad HACCP zgodnie z art. 22.

W przypadkach gdy jest to konieczne Państwa Członkowskie zachęcają do opracowania wytycznych krajowych zgodnie z art. 21.

2.   Właściwe organy zachęcają do rozpowszechniania i stosowania zarówno wytycznych wspólnotowych, jak i krajowych.

3.   Podmioty działające na rynku pasz korzystają z tych wytycznych na zasadzie dobrowolności.

Artykuł 21

Wytyczne krajowe

1.   W przypadku opracowywania krajowych wytycznych dobrej praktyki, są one przygotowywane i rozpowszechniane przez przedsiębiorstwa sektora paszowego:

a)

w porozumieniu z przedstawicielami podmiotów, których interesów wytyczne te mogą dotyczyć w istotnym zakresie, takimi jak właściwe władze i grupy odbiorców;

b)

przy uwzględnieniu odpowiednich kodeksów postępowania zawartych w Kodeksie Żywieniowym;

oraz

c)

przy uwzględnieniu wymagań zawartych w załączniku I, gdy wytyczne te dotyczą pierwotnej produkcji pasz.

2.   Państwa Członkowskie dokonują oceny wytycznych krajowych, w celu zapewnienia, że:

a)

zostały one opracowane w sposób zgodny z postanowieniami ust. 1;

b)

ich postanowienia mogą być praktycznie stosowane w sektorach, których dotyczą;

c)

są one odpowiednie jako wytyczne dla osiągnięcia zgodności z postanowieniami art. 4, 5 i 6, w odniesieniu do rozpatrywanych sektorów i/lub pasz.

3.   Państwa Członkowskie przekazują wytyczne krajowe Komisji.

4.   Komisja tworzy i prowadzi system rejestracji takich wytycznych oraz udostępnia go Państwom Członkowskim.

Artykuł 22

Wytyczne wspólnotowe

1.   Przed opracowaniem wspólnotowych wytycznych dobrej praktyki dotyczących higieny lub stosowania zasad HACCP, Komisja zasięga opinii Komitetu, o którym mowa w art. 31 ust. 1. Celem tej konsultacji jest rozważenie celowości tworzenia, zakresu oraz przedmiotu takich wytycznych.

2.   Przy przygotowywaniu wytycznych wspólnotowych Komisja zapewnia, by były one opracowane i rozpowszechniane:

a)

przez odpowiednich przedstawicieli europejskiego sektora paszowego oraz inne zainteresowane strony, jak na przykład grupy konsumentów, lub też w porozumieniu z nimi;

b)

we współpracy ze stronami, na których interesy wytyczne te mogą wywrzeć istotny wpływ, w tym także z właściwymi władzami.

3.   Wytyczne wspólnotowe są opracowywane i rozpowszechniane przy uwzględnieniu:

a)

odpowiednich kodeksów postępowania zawartych w Kodeksie Żywieniowym;

oraz

b)

wymagań określonych w załączniku I w sytuacji, gdy wytyczne dotyczą produkcji pierwotnej pasz.

4.   Komitet, o którym mowa w art. 31 ust. 1, dokonuje oceny projektu wytycznych wspólnotowych, aby zapewnić, że:

a)

zostały one opracowane w sposób zgodny z postanowieniami ust. 2 i 3;

b)

ich postanowienia mogą być praktycznie stosowane w całej Wspólnocie w sektorach, których dotyczą;

oraz

c)

są one odpowiednie jako wytyczne dla osiągnięcia zgodności z postanowieniami art. 4, 5 i 6, w odniesieniu do rozpatrywanych sektorów i/lub pasz.

5.   Komisja wzywa Komitet, o którym mowa w art. 31 ust. 1, do dokonywania okresowych przeglądów wszystkich wspólnotowych wytycznych opracowywanych w sposób zgodny z przepisami niniejszego artykułu, we współpracy z podmiotami wymienionymi w ust. 2 niniejszego artykułu. Celem takiego przeglądu jest zapewnienie, iż wytyczne te będą posiadały praktyczne zastosowanie, a także uwzględnienie zdobyczy technologicznych i naukowych.

6.   Tytuły oraz miejsca publikacji wspólnotowych wytycznych, opracowanych w sposób zgodny z przepisami niniejszego artykułu, publikowane są w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ IV

PRZYWOZY I WYWOZY

Artykuł 23

Przywozy

1.   Podmioty działające na rynku pasz i dokonujące przywozu paszy z krajów trzecich zapewniają, aby przywóz taki odbywał się wyłącznie w sposób zgodny z następującymi warunkami:

a)

kraj trzeci, z którego dokonywana jest wysyłka znajduje się w wykazie krajów trzecich, z których przywóz pasz jest dozwolony, sporządzonym zgodnie z art. 48 rozporządzenia (WE) 882/2004;

b)

zakład dokonujący wysyłki znajduje się w wykazie zakładów, z których przywóz pasz jest dozwolony, sporządzonym i aktualizowanym przez kraj trzeci zgodnie z art. 48 rozporządzenia (WE) 882/2004;

c)

pasza wyprodukowana została przez zakład dokonujący jej wysyłki lub przez inny zakład znajdujący się w wykazie, o którym mowa w lit. b) lub we Wspólnocie;

oraz

d)

pasza spełnia:

i)

wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu oraz we wszelkich innych wspólnotowych przepisach określających zasady dotyczące pasz;

lub

ii)

warunki uznane przez Wspólnotę za co najmniej równoważne tym wymaganiom;

lub

iii)

wymagania zawarte w ewentualnym porozumieniu szczególnym zawartym pomiędzy Wspólnotą i krajem eksportującym.

2.   Wzór certyfikatu przywozowego może zostać przyjęty zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 31 ust. 2.

Artykuł 24

Środki tymczasowe

W drodze odstępstwa do postanowień art. 33 oraz do momentu opracowania wykazów przewidzianych w art. 23 ust. 1 lit. a) i b), przywozy są nadal dozwolone na warunkach określonych w art. 6 dyrektywy 98/51/WE.

Artykuł 25

Wywozy

Pasze, w tym także dla zwierząt nieprzeznaczonych do produkcji żywności, produkowane we Wspólnocie z przeznaczeniem wprowadzenia do obrotu w krajach trzecich, muszą spełniać wymagania określone w przepisach art. 12 rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 26

Środki wykonawcze

Środki wykonawcze mogą zostać określone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 31 ust. 2.

Artykuł 27

Zmiany do załączników I, II i III

Załączniki I, II i III mogą zostać zmienione zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 31 ust. 2, w celu uwzględnienia:

a)

opracowania kodeksu dobrej praktyki;

b)

doświadczeń zdobytych w wyniku wdrożenia systemów opartych na HACCP, zgodnie z art. 6;

c)

rozwoju technologicznego;

d)

opinii naukowych, w szczególności nowych ocen ryzyka;

e)

wyznaczonych celów w zakresie bezpieczeństwa pasz;

oraz

f)

wymagań opracowanych w odniesieniu do szczególnych typów działalności.

Artykuł 28

Odstępstwa od postanowień załączników I, II i III

W przypadkach uzasadnionych szczególnymi względami można, zgodnie z procedurą określoną w art. 31 ust. 2, przyznać zwolnienie z wymogów określonych w załącznikach I, II i III, pod warunkiem że odstępstwo takie nie będzie miało utrudniało osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 29

System wczesnego ostrzegania

W przypadku gdy określona pasza, w tym także pasza dla zwierząt nieprzeznaczonych do produkcji żywności, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub zagrożenie dla środowiska, postanowienia art. 50 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 30

Kary

Państwa Członkowskie określają kary za naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podejmują działania niezbędne do zapewnienia ich wykonania. Kary muszą być skuteczne i proporcjonalne oraz muszą mieć charakter odstraszający. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach do 8 luty 2007 r. i przekazują niezwłocznie informacje o wszelkich późniejszych zmianach.

Artykuł 31

Procedura Stałego Komitetu

1.   Komisja korzysta z pomocy Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 (zwanego dalej „Komitetem”).

2.   W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem postanowień jej art. 8.

Termin, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE, wynosi trzy miesiące.

3.   Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 32

Konsultacje z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności

Komisja prowadzi konsultacje z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności we wszystkich kwestiach wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia, które mogą wywrzeć istotny wpływ na zdrowie publiczne, w szczególności przed przedstawieniem propozycji kryteriów lub celów wymienionych w art. 5 ust. 3.

Artykuł 33

Uchylenie

Bez uszczerbku dla zobowiązań Państw Członkowskich dotyczących terminów ich transpozycji, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2006 r. uchyla się następujące dyrektywy:

a)

dyrektywę Rady 95/69/WE

b)

dyrektywę Komisji 98/51/WE.

Artykuł 34

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 12 stycznia 2005 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

J. P. BORRELL FONTELLES

W imieniu Rady

Przewodniczący

N. SCHMIT


(1)  Dz.U. C 32 z 5.2.2004, str. 97.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 31 marca 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2004 r.

(3)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1642/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 4).

(4)  Dz.U. L 332 z 30.12.1995, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(5)  Dz.U. L 213 z 21.7.1982, str. 8. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(6)  Dz.U. L 208 z 24.7.1998, str. 43.

(7)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1 (sprostowanie: Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1).

(8)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(9)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1 (sprostowanie: Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 3).

(10)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29.


ZAŁĄCZNIK I

PRODUKCJA PIERWOTNA

CZĘŚĆ A

Wymagania dla przedsiębiorstw paszowych na poziomie produkcji pierwotnej pasz, o których mowa w art. 5 ust. 1

I.   Postanowienia dotyczące higieny

1.

Podmioty działające na rynku pasz i odpowiedzialne za pierwotną produkcję paszy zapewniają taki sposób kierowania tego typu działalnością i jej prowadzenia, który zapobiegnie powstaniu zagrożeń mogących ograniczyć bezpieczeństwo pasz lub wyeliminuje albo zminimalizuje takie zagrożenia.

2.

Podmioty działające na rynku pasz zapewniają, w zakresie, w jakim jest to możliwe, ochronę przez skażeniem lub zepsuciem produktów pierwotnych, za których produkcję, przetwarzanie, czyszczenie, pakowanie, przechowywanie i transport ponoszą odpowiedzialność.

3.

Podmioty działające na rynku pasz wywiązują się ze zobowiązań określonych w pkt. 1 i 2, przestrzegając odpowiednich, wspólnotowych i krajowych, przepisów prawnych odnoszących się do kontroli zagrożeń, w tym także:

i)

środków kontroli niebezpiecznych zanieczyszczeń, takich jak pochodzące z powietrza, gleby, wody, nawozów, produktów ochrony roślin, preparatów biobójczych, produktów weterynaryjnych oraz zanieczyszczenia związane z unieszkodliwianiem i składowaniem odpadów;

oraz

ii)

środków związanych ze zdrowiem roślin, zwierząt oraz środowiskiem naturalnym, posiadających wpływ na bezpieczeństwo pasz, w tym także programów monitorowania i kontroli zoonoz i czynników zoonotycznych.

4.

Jeśli jest to wskazane, podmioty działające na rynku pasz podejmują stosowne działania, w szczególności w zakresie:

a)

utrzymania w czystości oraz, jeśli jest to konieczne, po oczyszczeniu, odpowiedniej dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, pojemników, skrzyń i pojazdów wykorzystywanych podczas produkcji, przetwarzania, sortowania, pakowania, przechowywania i transportowania pasz;

b)

zapewniania, jeśli jest to konieczne, higienicznych warunków produkcji, transportu i przechowywania oraz czystości pasz;

c)

stosowania czystej wody tam, gdzie jest to niezbędne, w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu zanieczyszczenia;

d)

zapobiegania, w stopniu w jakim jest to możliwe, niebezpieczeństwu zanieczyszczenia spowodowanego przez zwierzęta i szkodniki;

e)

przechowywania i przewozu odpadów oraz substancji niebezpiecznych, oddzielnie i bezpiecznie tak, aby zapobiec niebezpieczeństwu zanieczyszczenia;

f)

zapewnienia, by materiały opakowaniowe nie stanowiły źródła niebezpiecznego zanieczyszczenia pasz;

g)

uwzględniania wyników wszelkich stosownych analiz próbek produktów pierwotnych lub innych próbek istotnych dla bezpieczeństwa pasz.

II.   Prowadzenie dokumentacji

1.

Podmioty działające na rynku pasz prowadzą dokumentację związaną ze środkami zastosowanymi w celu kontroli zagrożeń, w odpowiedni sposób oraz przez odpowiedni czas, w zakresie proporcjonalnym do charakteru i rozmiaru danego przedsiębiorstwa paszowego. Podmioty działające na rynku pasz udostępniają właściwemu organowi odpowiednie informacje zawarte w tej dokumentacji.

2.

Podmioty działające na rynku pasz muszą w szczególności prowadzić dokumentację dotyczącą:

a)

każdego przypadku zastosowania produktów ochrony roślin oraz preparatów biobójczych;

b)

stosowania nasion zmodyfikowanych genetycznie;

c)

każdego przypadku pojawienia się szkodników lub chorób, które mogą wywrzeć wpływ na bezpieczeństwo produktów pierwotnych;

d)

wyników wszelkich analiz próbek produktów pierwotnych lub innych próbek pobranych dla celów diagnostycznych i posiadających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pasz;

e)

źródła i ilości paszy w każdej partii przyjmowanej, a także przeznaczenia i ilości paszy w każdej partii wydawanej.

3.

Inne osoby, takie jak lekarze weterynarii, agronomowie lub techniczny personel gospodarstw, mogą pomagać podmiotom działającym na rynku pasz w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej działań prowadzonych przez nich w gospodarstwie.

CZĘŚĆ B

Zalecenia do wytycznych dobrej praktyki

1.

W przypadku opracowywania krajowych i wspólnotowych wytycznych, o których mowa w przepisach rozdziału III niniejszego rozporządzenia, należy zawrzeć w nich wskazówki dotyczące dobrej praktyki lub kontroli zagrożeń w procesie pierwotnej produkcji pasz.

2.

Wytyczne dobrej praktyki powinny zawierać odpowiednie informacje na temat zagrożeń pojawiających się podczas pierwotnej produkcji pasz oraz działań mających na celu kontrolę takich zagrożeń, w tym także stosownych środków ustanowionych przepisami prawa wspólnotowego i krajowego lub w programach wspólnotowych i krajowych, takich jak:

a)

kontrola zanieczyszczenia mykotoksynami, metalami ciężkimi lub materiałami radioaktywnymi;

b)

zastosowanie wody, odpadów organicznych i nawozów;

c)

właściwe i odpowiednie stosowanie produktów ochrony roślin i preparatów biobójczych oraz możliwość śledzenia ich drogi;

d)

właściwe i odpowiednie zastosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych oraz dodatków do pasz oraz możliwość śledzenia ich drogi;

e)

przyrządzanie, przechowywanie i możliwość śledzenia drogi materiałów paszowych;

f)

prawidłowe usuwanie martwych zwierząt, odpadów i ściółki;

g)

stosowanie środków ochronnych zapobiegających wprowadzaniu chorób zakaźnych przenoszonych na zwierzęta poprzez pasze oraz bezwzględny obowiązek powiadomienia o tym właściwego organu;

h)

procedury, praktyki i metody służące zapewnieniu, iż produkcja, przyrządzanie, pakowanie, przechowywanie i transport pasz odbywa się w odpowiednich warunkach higienicznych, w tym także skuteczne czyszczenie i zwalczanie szkodników;

i)

szczegółowe wskazania związane z prowadzeniem dokumentacji.


ZAŁĄCZNIK II

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTW PASZOWYCH NA POZIOMACH INNYCH NIŻ PIERWOTNA PRODUKCJA PASZY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1

POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE

1.

Pomieszczenia, wyposażenie, pojemniki, skrzynie i pojazdy przeznaczone do przetwarzania i przechowywania pasz, a także ich bezpośrednie otoczenie powinny być utrzymywane w czystości; będą również wdrażane programy zwalczania szkodników.

2.

Rozkład, rozplanowanie, konstrukcja i rozmiar pomieszczeń oraz wyposażenie powinno:

a)

pozwalać na ich odpowiednie oczyszczenie i/lub dezynfekcję;

b)

służyć ograniczeniu do minimum ryzyka popełnienia błędu i eliminowaniu zanieczyszczenia, zanieczyszczenia krzyżowego lub, w ujęciu ogólnym, jakiegokolwiek niekorzystnego wpływu na bezpieczeństwo i jakość produktów. Maszyny posiadające kontakt z paszą będą osuszane po każdym czyszczeniu na mokro.

3.

Pomieszczenia i urządzenia wykorzystywane do sporządzania mieszanek i/lub procesów wytwórczych poddawane są regularnie odpowiednim kontrolom, zgodnie z pisemnymi procedurami opracowanymi przez ich producenta.

a)

Wszystkie wagi i przyrządy pomiarowe wykorzystywane podczas wytwarzania pasz powinny być dostosowane do zakresu mierzonej masy lub objętości oraz podlegają regularnym kontrolom dokładności.

b)

Wszystkie miksery wykorzystywane do wytwarzania pasz powinny być dostosowane do zakresu masy lub objętości mieszanych składników i powinny być przystosowane do produkcji jednorodnych mieszanek i roztworów. Podmioty wykażą skuteczność mikserów w produkcji mieszanek jednorodnych.

4.

Pomieszczenia muszą posiadać odpowiednie oświetlenie naturalne i/lub sztuczne.

5.

Instalacje odprowadzające wodę muszą być przystosowane do celów, do jakich są przeznaczone; muszą one zostać zaprojektowane i skonstruowane w sposób umożliwiający unikanie ryzyka zanieczyszczenia środków żywienia zwierząt.

6.

Woda wykorzystywana w procesie wytwarzania pasz powinna posiadać jakość odpowiednią dla zwierząt; kanały instalacji wodnej powinny mieć charakter inercyjny.

7.

Ścieki, odpady i deszczówka powinny być odprowadzane w sposób nie wywierający niekorzystnego wpływu na wyposażenie ani na bezpieczeństwo oraz jakość pasz. Procesy psucia się produktów oraz pylenia podlegają kontroli w celu zapobieżenia pojawieniu się szkodników.

8.

Okna oraz inne otwory muszą, w przypadkach, gdzie jest to konieczne, posiadać zabezpieczenia wykluczające dostęp szkodników do pomieszczeń. Drzwi muszą się szczelnie zamykać oraz posiadać zabezpieczenia wykluczające dostęp szkodników do pomieszczeń, gdy są one zamknięte.

9.

Jeśli jest to konieczne, stropy oraz instalacje napowietrzne muszą być zaprojektowane, skonstruowane i wykończone w sposób zapobiegający gromadzeniu się zanieczyszczeń, ograniczający skraplanie wody i rozrost pleśni oraz rozprzestrzenianie się cząstek, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i jakość pasz.

PERSONEL

Przedsiębiorstwa paszowe muszą dysponować dostateczną liczbą pracowników posiadających umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wytwarzania określonego typu produktów. Należy sporządzić schemat organizacyjny zawierający informacje na temat kwalifikacji (np. posiadanych dyplomów, doświadczenia zawodowego) oraz zakresu obowiązków kadry kierowniczej, który musi zostać udostępniony właściwym organom odpowiedzialnym za kontrolę. Wszyscy pracownicy powinni zostać jasno poinformowani na piśmie o ich obowiązkach, zakresie odpowiedzialności i uprawnieniach, w szczególności, w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie, w sposób umożliwiający uzyskanie pożądanej jakości produktów.

PRODUKCJA

1.

Należy wyznaczyć wykwalifikowaną osobę, która będzie odpowiedzialna za proces produkcji.

2.

Podmioty działające na rynku pasz muszą zapewnić, by poszczególne etapy procesu produkcji pasz przebiegały zgodnie z ustalonymi na piśmie procedurami i instrukcjami, mającymi na celu zdefiniowanie, weryfikację i kontrolę punktów krytycznych procesu wytwórczego.

3.

Należy zastosować środki natury technicznej lub organizacyjnej w celu uniknięcia lub ograniczenia do minimum, jeśli jest to konieczne, wszelkiego ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego i popełnienia błędu. Muszą istnieć wystarczające i odpowiednie środki służące przeprowadzaniu weryfikacji w trakcie procesu wytwórczego.

4.

Należy monitorować obecność zabronionych rodzajów paszy, substancji niepożądanych lub innych zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzi lub zwierząt, a także wdrożyć odpowiednie strategie kontroli mające na celu ograniczenie tego ryzyka do minimum.

5.

Odpady oraz materiały nie nadające się do wykorzystania jako pasza powinny zostać wyodrębnione i zidentyfikowane. Wszelkie materiały zawierające niebezpieczne ilości środków weterynaryjnych, zanieczyszczeń lub innych substancji niebezpiecznych usuwane są w stosowny sposób i nie mogą być wykorzystane jako pasza.

6.

Podmioty działające na rynku pasz podejmują odpowiednie działania w celu zapewnienia efektywnej możliwości śledzenia drogi wyrobów.

KONTROLA JAKOŚCI

1.

Jeśli jest to wskazane należy wyznaczyć wykwalifikowaną osobę odpowiedzialną za przeprowadzanie kontroli jakości.

2.

W ramach systemu kontroli jakości przedsiębiorstwa paszowe muszą posiadać dostęp do laboratorium dysponującego odpowiednim personelem i wyposażeniem.

3.

Plan kontroli jakości musi być sporządzony na piśmie oraz wdrożony z uwzględnieniem w szczególności weryfikacji punktów krytycznych procesu wytwórczego, procedur i częstotliwości pobierania próbek, metod i częstotliwości analiz, zgodności ze specyfikacją oraz przeznaczenia w przypadku niezgodności w całym procesie produkcji, począwszy od przetwarzania materiałów, aż po wyroby gotowe.

4.

Wytwórca musi prowadzić dokumentację dotyczącą surowców wykorzystanych w produktach końcowych, w celu zapewnienia możliwości śledzenia drogi produktów. Dokumentacja taka musi być udostępniona właściwym organom do końca okresu przydatności do użycia produktów wprowadzonych do obrotu. Ponadto próbki składników oraz każdej partii produktu wytworzonej i wprowadzonej do obrotu lub każdej konkretnej części produkcji (w przypadku produkcji ciągłej) muszą zostać pobrane w wystarczającej ilości, zgodnie z procedurą ustaloną przez wytwórcę, przy czym muszą one być przechowywane, aby zapewnić możliwość oznaczania produktów (regularnego w przypadku produkcji wyłącznie na potrzeby własne wytwórcy). Próbki muszą być opieczętowane i opatrzone etykietami umożliwiającymi ich łatwą identyfikację; należy je przechowywać w warunkach uniemożliwiających anormalne zmiany w składzie próbki, czy jej podrobienie. Próbki muszą być przechowywane do dyspozycji właściwych władz przez okres dostosowany do użytku, do jakiego przeznaczona jest pasza wprowadzona do obrotu. W przypadku środków żywienia zwierząt nieprzeznaczonych do produkcji żywności wytwórca takich środków musi przechowywać wyłącznie próbki wyrobów gotowych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1.

Pasze przetworzone oddzielane są od nieprzetworzonych materiałów paszowych oraz dodatków w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego przetworzonej paszy; należy stosować odpowiednie materiały opakowaniowe.

2.

Pasze są przechowywane i transportowane w odpowiednich pojemnikach. Pasze przechowuje się w miejscach do tego przeznaczonych, przystosowanych i odpowiednio utrzymanych w celu zapewnienia dobrych warunków przechowywania, z dostępem ograniczonym wyłącznie do osób upoważnionych przez podmioty działające na rynku pasz.

3.

Pasze są przechowywane i transportowane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację, w celu zapobiegania wystąpieniu pomyłek i zanieczyszczeń krzyżowych oraz pogorszeniu ich jakości.

4.

Pojemniki i urządzenia wykorzystywane podczas transportu, przechowywania, przenoszenia, przeładunku i ważenia pasz utrzymywane są w czystości. Należy wprowadzić stosowne programy czyszczenia oraz zminimalizować pozostałości detergentów oraz środków dezynfekcyjnych.

5.

Należy ograniczyć do minimum ryzyko psucia się produktów, a także kontrolować je w celu ograniczenia możliwości pojawienia się szkodników.

6.

Jeśli jest to wskazane, temperatury należy utrzymywać na możliwie najniższym poziomie, aby uniknąć ryzyka skraplania się wody oraz psucia produktów.

PROWADZENIE DOKUMENTACJI

1.

Wszystkie podmioty działające na rynku pasz, w tym także te, których działalność polega wyłącznie na handlu i które nie magazynują produktów w swoich pomieszczeniach, prowadzą rejestry zawierające odpowiednie dane dotyczące zakupu, produkcji i sprzedaży, umożliwiające skuteczne śledzenie produktów od ich odbioru do dostawy, włączając w to eksport do miejsca ostatecznego przeznaczenia.

2.

Podmioty działające na rynku pasz, z wyjątkiem tych, które działają wyłącznie jako handlowcy bez posiadania w jakimkolwiek momencie produktu w swoich pomieszczeniach, prowadzą rejestr obejmujący:

a)

Dokumentację związaną z procesem wytwarzania i kontroli.

Przedsiębiorstwa paszowe muszą posiadać system dokumentacji, mający na celu określenie i zapewnienie nadzoru nad punktami krytycznymi procesu wytwarzania oraz przygotowanie i wdrożenie planu kontroli jakości. Zobowiązane są one do przechowywania wyników stosownych kontroli. Omawiany komplet dokumentów należy przechowywać w celu umożliwienia śledzenia historii procesu wytwarzania każdej wyprodukowanej partii wprowadzonej do obrotu w celu ustalenia odpowiedzialności w razie reklamacji.

b)

Dokumentację dotyczącą możliwości śledzenia drogi, w szczególności:

i)

dodatków do pasz:

rodzaju i ilości wyprodukowanych dodatków, odpowiednich dat ich wytworzenia oraz, w razie potrzeby, numeru partii lub określonej części produkcji, w przypadku produkcji ciągłej,

nazwy i adresu zakładu, do którego dodatki te dostarczono, rodzaju i ilości dostarczonych dodatków oraz, w razie potrzeby, numeru partii lub określonej części produkcji, w przypadku produkcji ciągłej;

ii)

produktów objętych dyrektywą 82/471/EWG:

rodzaju produktów i wytworzonej ilości, odpowiednich dat ich wytworzenia oraz, w razie potrzeby, numeru partii lub określonej części produkcji, w przypadku produkcji ciągłej,

nazw i adresów zakładów lub odbiorców (zakładów lub gospodarstw), do których dostarczono te produkty, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat rodzaju i ilości dostarczonych produktów oraz, w razie potrzeby, numeru partii lub określonej części produkcji, w przypadku produkcji ciągłej;

iii)

premiksów:

nazw i adresów wytwórców lub dostawców dodatków, rodzaju i ilości wykorzystanych dodatków oraz, w razie potrzeby, numeru partii lub określonej części produkcji, w przypadku produkcji ciągłej,

daty produkcji premiksu oraz, w razie potrzeby, numeru partii,

nazwy i adresu zakładu, do którego dostarczono premiksy, daty dostawy, rodzaju i ilości dostarczonych premiksów oraz, w razie potrzeby, stosownego numeru partii;

iv)

złożonych środków żywienia zwierząt/materiałów paszowych:

nazw i adresów wytwórców lub dostawców dodatków/premiksów, rodzaju i ilości wykorzystanych premiksów oraz, w razie potrzeby, numeru partii,

nazw i adresów dostawców materiałów paszowych i pasz uzupełniających oraz dat dostaw,

typu, ilości i receptury paszy złożonej,

rodzaju i ilości wytworzonych materiałów paszowych lub złożonych środków paszowych, wraz z datą ich wytworzenia oraz nazwą i adresem nabywcy (np. gospodarstwa rolnego lub innego podmiotu działającego na rynku pasz).

REKLAMACJE I WYCOFANIE PRODUKTU

1.

Podmioty działające na rynku pasz wdrażają system rejestracji rozpatrywania reklamacji.

2.

Tam, gdzie okaże się to konieczne, wprowadzają one system natychmiastowego wycofywania produktów z sieci dystrybucyjnej. Za pomocą pisemnych procedur podmioty określają przeznaczenie wycofanych produktów, a przed ponownym wprowadzeniem tych produktów do obrotu poddają je ponownej ocenie w zakresie jakości.


ZAŁĄCZNIK III

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ŻYWIENIA ZWIERZĄT

WYPASANIE

Wypasanie zwierząt na pastwiskach i polach uprawnych prowadzone jest w sposób ograniczający do minimum fizyczne, biologiczne lub chemiczne zagrożenia związane z zanieczyszczeniem żywności pochodzenia zwierzęcego.

W razie potrzeby należy przestrzegać odpowiednich okresów odpoczynku, zanim pozwoli się na wypas inwentarza na pastwisku, spasanie płodów rolnych lub ich pozostałości, a także przerw pomiędzy kolejnymi cyklami wypasu w celu ograniczenia do minimum biologicznych zanieczyszczeń krzyżowych pochodzących z nawozu, tam gdzie tego typu problemy istnieją oraz zapewnienia przestrzegania odpowiednich okresów przerw w stosowaniu rolniczych preparatów chemicznych.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA OBÓR I URZĄDZEŃ DO ZADAWANIA PASZ

Obiekty służące do produkcji zwierzęcej projektowane są w sposób umożliwiający ich odpowiednie czyszczenie. Obiekty służące do produkcji zwierzęcej oraz urządzenia do zadawania pasz są regularnie i kompleksowo czyszczone tak, aby zapobiec spiętrzaniu się zagrożeń. Preparaty chemiczne wykorzystywane podczas czyszczenia i odkażania stosowane są zgodnie z odpowiednimi instrukcjami oraz przechowywane z dala od paszy i miejsca jej zadawania.

Należy wdrożyć system ochrony przed szkodnikami, umożliwiający kontrolowanie dostępu szkodników do obiektów, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, w celu ograniczenia do minimum możliwości zanieczyszczenia pasz oraz materiałów ściółkowych lub pomieszczeń dla zwierząt.

Budynki i urządzenia do zadawania pasz należy utrzymywać w czystości. Należy wdrożyć systemy regularnego usuwania nawozu, odpadków oraz innych potencjalnych źródeł zanieczyszczenia paszy.

Pasze i materiały ściółkowe stosowane w obiektach do produkcji zwierzęcej należy często zmieniać, aby nie dopuścić do rozwoju pleśni.

ŻYWIENIE ZWIERZĄT

1.   Przechowywanie

Pasze należy przechowywać z dala od substancji chemicznych oraz innych produktów nienadających się do spożycia przez zwierzęta. Miejsca przechowywania pasz oraz pojemniki muszą być czyste i suche oraz, jeśli jest to konieczne, należy wdrożyć środki ochrony przed szkodnikami. Miejsca przechowywania pasz oraz pojemniki należy regularnie czyścić, aby uniknąć niepożądanych zanieczyszczeń krzyżowych.

Ziarno należy przechowywać w odpowiedni sposób oraz tak, aby było ono niedostępne dla zwierząt.

Pasze lecznicze oraz inne przeznaczone dla poszczególnych kategorii lub gatunków zwierząt przechowywane są w sposób ograniczający ryzyko podania ich zwierzętom, dla których nie są one przeznaczone.

2.   Dystrybucja

System dystrybucji paszy w gospodarstwie zapewnia zadawanie właściwych pasz zwierzętom, dla których są one przeznaczone. Podczas dystrybucji i zadawania paszy należy się z nią obchodzić w taki sposób, aby wyeliminować ryzyko jej zanieczyszczenia przez kontakt z zanieczyszczonymi strefami lub urządzeniami. Pasze nieposiadające właściwości leczniczych należy oddzielić od pasz leczniczych, aby uniknąć ich zanieczyszczenia.

Pojazdy wykorzystywane do transportu paszy w gospodarstwie oraz urządzenia do zadawania pasz należy regularnie czyścić, w szczególności jeżeli są stosowane do przewozu i dystrybucji paszy leczniczej.

PASZA I WODA

Woda przeznaczona do pojenia zwierząt lub do celów akwakultury powinna posiadać odpowiednią jakość, dostosowaną do wymagań produkowanych zwierząt. W przypadku wystąpienia powodów do niepokoju, związanych z potencjalnym skażeniem zwierząt lub produktów zwierzęcych zanieczyszczeniami pochodzącymi z wody, należy zastosować środki mające na celu ocenę i ograniczenie do minimum zaistniałych zagrożeń.

Urządzenia do zadawania pasz i pojenia zwierząt muszą być zaprojektowane, skonstruowane i zainstalowane w sposób pozwalający na ograniczenie do minimum ryzyka zanieczyszczenia paszy i wody. Systemy pojenia muszą być w miarę możliwości regularnie czyszczone i konserwowane.

PERSONEL

Osoba odpowiedzialna za żywienie i opiekę nad zwierzętami powinna posiadać wymagane umiejętności, wiedzę i kompetencje.


ZAŁĄCZNIK IV

ROZDZIAŁ 1

Dodatki, których stosowanie jest dozwolone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1831/2003:

dodatki dietetyczne: wszystkie dodatki z tej grupy,

dodatki zootechniczne: wszystkie dodatki z tej grupy:

dodatki technologiczne: dodatki wymienione w załączniku I ust. 1 lit. b) („przeciwutleniacze”) do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003: jedynie dodatki o określonej zawartości maksymalnej,

dodatki sensoryczne: dodatki wymienione w załączniku I ust. 2 lit. a) („barwniki”) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003: karotenoidy i ksantofile.

Produkty objęte dyrektywą 82/471/EWG:

białka otrzymywane z mikroorganizmów należących do grupy bakterii, drożdży, alg, grzybów niższych: wszystkie produkty z tej grupy (z wyjątkiem podgrupy 1.2.1),

produkty uboczne procesu wytwarzania aminokwasów poprzez fermentację: wszystkie produkty z tej grupy.

ROZDZIAŁ 2

Dodatki, których stosowanie dozwolone jest na mocy rozporządzenia (WE) nr 1831/2003:

dodatki zootechniczne: dodatki wymienione w załączniku I ust. 4 lit. d) („inne dodatki zootechniczne”) do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003:

antybiotyki: wszystkie dodatki,

kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne: wszystkie dodatki,

stymulatory wzrostu: wszystkie dodatki,

dodatki dietetyczne:

dodatki wymienione w załączniku I ust. 3 lit. a) (witaminy, prowitaminy i substancje chemicznie zdefiniowane, wywołujące podobny skutek) do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003: A i D,

dodatki wymienione w załączniku I ust. 3 lit. b) („związki chemiczne pierwiastków śladowych”) do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003: Cu i Se.

ROZDZIAŁ 3

Dodatki, których stosowanie dozwolone jest na mocy rozporządzenia (WE) nr 1831/2003:

Dodatki zootechniczne: dodatki wymienione w załączniku I ust. 4 lit. d) („inne dodatki zootechniczne”) do rozporządzenia (WE) nr 1831/2003:

antybiotyki: wszystkie dodatki,

kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne: wszystkie dodatki,

stymulatory wzrostu: wszystkie dodatki.


ZAŁĄCZNIK V

ROZDZIAŁ I

Wykaz zatwierdzonych przedsiębiorstw paszowych

1

2

3

4

5

Numer identyfikacyjny

Kod działalności

Nazwa lub firma (1)

Adres (2)

Uwagi

ROZDZIAŁ II

Numer identyfikacyjny musi posiadać następującą strukturę:

1.

Litera „α”, jeśli przedsiębiorstwo paszowe jest zatwierdzone.

2.

Kod ISO Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego, w którym mieści się przedsiębiorstwo paszowe.

3.

Krajowy numer referencyjny z maksymalną liczbą ośmiu znaków alfanumerycznych.


(1)  Nazwy lub firmy przedsiębiorstw paszowych.

(2)  Adresy przedsiębiorstw paszowych.


8.2.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/23


ROZPORZĄDZENIE (WE) Nr 184/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 12 stycznia 2005 r.

w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego, wydaną zgodnie z art. 105 ust. 4 Traktatu (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Traktat wymaga, aby Komisja przedstawiała Radzie sprawozdania w celu umożliwienia Radzie nadzorowania rozwoju sytuacji gospodarczej w każdym z Państw Członkowskich i we Wspólnocie, jak również zgodności polityk gospodarczych z określonymi ogólnymi kierunkami.

(2)

Zgodnie z postanowieniami Traktatu, Komisja powinna przekazywać Radzie propozycje dotyczące realizacji wspólnej polityki handlowej, a Rada powinna upoważnić Komisję do rozpoczęcia koniecznych negocjacji.

(3)

Realizacja i zmiany umów handlowych, obejmujących Układ ogólny w sprawie handlu usługami (GATS) (3) i Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPs) (4) oraz bieżące i przyszłe negocjacje dotyczące dalszych umów wymagają udostępnienia odpowiednich informacji statystycznych.

(4)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (5) (ESA 95) zawiera zalecany zestaw wspólnych standardów, definicji, klasyfikacji i zasad rachunkowości dotyczących sporządzania sprawozdań przez Państwa Członkowskie na potrzeby statystyczne Wspólnoty, umożliwiające uzyskanie porównywalnych wyników między poszczególnymi Państwami Członkowskimi.

(5)

Plan działań w zakresie wymagań statystycznych unii gospodarczej i walutowej przedstawiony Radzie we wrześniu 2000 r. oraz trzecie, czwarte i piąte sprawozdania okresowe, popierane również przez Radę, przewidują kwartalne sprawozdania europejskie w podziale na sektory instytucjonalne w terminie 90 dni. Terminowe przekazywanie danych kwartalnych bilansu płatniczego jest warunkiem sporządzania wspomnianych kwartalnych sprawozdań europejskich.

(6)

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (6), określiło wspólne zasady dla zbierania, opracowywania, przekazywania oraz oceny statystyki Wspólnoty dotyczącej struktury, działalności, konkurencyjności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw we Wspólnocie i określa dane, jakie powinny być gromadzone w tym zakresie.

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie płatności transgranicznych w euro (7) wywarło bezpośredni wpływ na gromadzenie danych statystycznych; podniesienie progu przewidzianego w tym rozporządzeniu wywarłoby istotny wpływ na obciążenia przedsiębiorstw związane ze sprawozdawczością oraz na jakość statystyk bilansu płatniczego Państw Członkowskich, szczególnie w Państwach Członkowskich, w których istnieje system gromadzenia danych oparty na rozliczeniach.

(8)

Podręcznik Bilansu Płatniczego Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z dnia 2 maja 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz segregacji rezerw międzynarodowych (8), Podręcznik Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczący statystyki międzynarodowego handlu usługami i Wzorcowa definicja zagranicznych inwestycji bezpośrednich OECD określają łącznie ogólne zasady sporządzania statystyki bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

(9)

W obszarze statystyki bilansu płatniczego EBC i Komisja koordynują odpowiednio prace związane z ich opracowywaniem. Niniejszerozporządzenie definiuje w szczególności informacje statystyczne, które Komisja powinna otrzymać od Państw Członkowskich dla opracowania statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich. W celu opracowywania i rozpowszechniania powyższej statystyki Wspólnoty Komisja i Państwa Członkowskie konsultują się wzajemnie w sprawach dotyczących jakości dostarczanych danych i ich rozpowszechniania.

(10)

Rozporządzenie Rady (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności (9), stanowi, iż nie można w oparciu o krajowe przepisy dotyczące tajemnicy statystycznej odmówić przekazania informacji objętych tajemnicą statystyczną urzędowi wspólnotowemu (Eurostatowi), jeżeli akt prawny Wspólnoty dotyczący statystyki Wspólnoty przewiduje przekazywanie wspomnianych danych.

(11)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące gromadzenia informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (10) określa zasady zachowania poufności stosowane wobec informacji objętych tajemnicą statystyczną przekazywanych EBC.

(12)

Sposób sporządzania szczególnych statystyk Wspólnoty jest określony w postanowieniach rozporządzenia Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk wspólnotowych (11).

(13)

Zachodzi wyraźna potrzeba sporządzania wspólnotowej statystyki bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich, zgodnie z powszechnie obowiązującymi standardami jakości danych statystycznych.

(14)

Ze względu na fakt, że cel niniejszego rozporządzenia, to jest określenie powszechnie obowiązujących standardów jakości w zakresie sporządzania porównywalnej statystyki bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich, nie może być w zadowalającym stopniu osiągnięty przez Państwa Członkowskie, a możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza zakres niezbędny do osiągnięcia wyżej wymienionego celu.

(15)

W celu zagwarantowania wywiązania się ze zobowiązań określonych w niniejszym rozporządzeniu, niezbędne może być zapewnienie instytucjom krajowym, odpowiedzialnym za gromadzenie danych w Państwach Członkowskich, dostępu do urzędowych zbiorów danych, takich jak rejestry działalności gospodarczej prowadzone przez inne instytucje publiczne oraz inne bazy danych zawierające informacje dotyczące transakcji i pozycji transgranicznych w przypadku, gdyby tego rodzaju dane niezbędne były do sporządzania statystyki Wspólnoty.

(16)

Środki niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (12),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa wspólne zasady systematycznego sporządzania wspólnotowej statystyki bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Artykuł 2

Dostarczanie danych

1.   Państwa Członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) dane bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich, wymienione w załączniku I. Dane odpowiadają definicjom określonym w załączniku II.

2.   Państwa Członkowskie przekazują dane Komisji (Eurostatowi) w terminach określonych w załączniku I.

Artykuł 3

Źródła danych

1.   Państwa Członkowskie zbierają informacje wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia, korzystając ze wszystkich źródeł, jakie uznają za stosowne i odpowiednie. Mogą one obejmować urzędowe źródła danych, takie jak rejestry działalności gospodarczej.

2.   Osoby fizyczne i prawne zobowiązane do dostarczania informacji udzielają odpowiedzi w wyznaczonym terminie i z zachowaniem zasad określonych przez krajowe instytucje odpowiedzialne za zbieranie danych w Państwach Członkowskich, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia.

3.   Jeżeli wymaganych danych nie można zgromadzić bez ponoszenia niewspółmiernie wysokich kosztów, istnieje możliwość przekazania jak najdokładniejszych danych szacunkowych (łącznie z wartościami zerowymi).

Artykuł 4

Kryteria jakości i raporty

1.   Państwa Członkowskie podejmują wszelkie uzasadnione działania, które uznają za niezbędne w celu zapewnienia jakości przekazywanych danych, zgodnie ze wspólnymi standardami jakości.

2.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji raport dotyczący jakości przekazywanych danych (dalej zwany „raportem jakości”).

3.   Wspólne standardy jakości, jak również zawartość i częstotliwość raportów jakości zostaną określone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 2, z uwzględnieniem wpływu na koszt zbierania i opracowywania danych oraz istotnych zmian dotyczących zbierania danych.

Jakość przekazywanych danych jest oceniana na podstawie raportów jakości przez Komisję wspomaganą przez Komitet ds. Bilansu Płatniczego, o którym mowa w art. 11. Ocena przeprowadzona przez Komisję jest przesyłana do wiadomości Parlamentu Europejskiego.

4.   Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o poważnych zmianach metodologicznych lub innych zmianach, które mogą mieć wpływ na przekazywane dane, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie jakiejkolwiek takiej zmiany. Komisja informuje Parlament Europejski i inne Państwa Członkowskie o wszelkich tego rodzaju powiadomieniach.

Artykuł 5

Kategorie danych

Dane statystyczne, które mają zostać sporządzone, powinny być pogrupowane i przekazane Komisji (Eurostatowi), według następujących kategorii:

a)

wskaźniki euro bilansu płatniczego;

b)

kwartalny bilans płatniczy;

c)

międzynarodowy handel usługami;

d)

obroty zagranicznych inwestycji bezpośrednich („FDI”);

e)

stany FDI.

Kategorie danych są szczegółowo określone w załączniku I.

Artykuł 6

Okres referencyjny i częstotliwość

Państwa Członkowskie opracowują poszczególne kategorie danych w odniesieniu do odpowiedniego pierwszego okresu referencyjnego i z częstotliwością, które zostały określone w załączniku I.

Artykuł 7

Przekazywanie danych

Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) dane wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z formatem i procedurą ustalonymi przez Komisję i zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 2.

Artykuł 8

Przekazywanie i wymiana danych objętych tajemnicą statystyczną

1.   Niezależnie od postanowień art. 5 ust. 4 rozporządzenia (Euratom, EWG) nr 1588/90, przekazanie danych objętych tajemnicą statystyczną pomiędzy Eurostatem i EBC może mieć miejsce w zakresie, w jakim przekazywanie danych jest niezbędne do zapewnienia spójności pomiędzy danymi bilansu płatniczego Unii Europejskiej i bilansem płatniczym obszaru gospodarczego Państw Członkowskich, które przyjęły jedną walutę.

2.   Postanowienia ust. 1 mają zastosowanie pod warunkiem, że EBC należycie uwzględni zasady określone w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 322/97 i zastosuje się do warunków wymienionych w art. 14 tego rozporządzenia.

3.   Wymiana danych objętych tajemnicą statystyczną, o których mowa w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 322/97, jest dopuszczalna pomiędzy Państwami Członkowskimi, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia jakości danych bilansu płatniczego Unii Europejskiej.

Państwa Członkowskie otrzymujące dane objęte tajemnicą statystyczną od innych Państw Członkowskich traktują te informacje w sposób zapewniający ich poufność.

Artykuł 9

Rozpowszechnianie

Komisja (Eurostat) rozpowszechnia statystyki Wspólnoty opracowane na podstawie niniejszego rozporządzenia z częstotliwością podobną do określonej w załączniku I.

Artykuł 10

Przystosowanie do zmian gospodarczych i technicznych

Środki niezbędne do uwzględnienia zmian gospodarczych i technicznych zostaną określone zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 2.

Środki tego rodzaju dotyczą:

a)

aktualizacji definicji (załącznik II);

b)

aktualizacji wymagań odnośnie do danych, łącznie z terminami ich przekazywania oraz zmianami, uzupełnieniami i ograniczeniami poszczególnych kategorii danych (załącznik I).

Artykuł 11

Procedura komitetu

1.   Komisja będzie wspomagana przez Komitet ds. Bilansu Płatniczego, zwany dalej „Komitetem”.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie znajdują art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem postanowień jej art. 8.

Okres, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE, wynosi trzy miesiące.

3.   Komitet przyjmuje swój regulamin.

4.   EBC może uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu w charakterze obserwatora.

Artykuł 12

Sprawozdanie z realizacji

Do dnia 28 lutego 2010 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z realizacji niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie to w szczególności:

a)

określi jakość sporządzanej statystyki;

b)

oceni korzyści wynikające dla Wspólnoty, Państw Członkowskich oraz podmiotów dostarczających informacje statystyczne i korzystających z opracowanych informacji statystycznych w porównaniu z kosztami ich opracowania;

c)

określi, w świetle uzyskanych wyników, obszary, w jakich niezbędne są ewentualne ulepszenia i zmiany;

d)

dokona oceny funkcjonowania Komitetu i wskaże, czy zakres środków wykonawczych wymaga zmiany.

Artykuł 13

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia od daty jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 12 stycznia 2005 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

J. P. BORRELL FONTELLES

W imieniu Rady

Przewodniczący

N. SCHMIT


(1)  Dz.U. C 296 z 6.12.2003, str. 5.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 30 marca 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 13 grudnia 2004 r.

(3)  Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 191.

(4)  Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 214.

(5)  Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str.1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 1).

(6)  Dz.U. L 14 z 17.1.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(7)  Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 13.

(8)  Dz.U. L 131 z 28.5.2003, str. 20.

(9)  Dz.U. L 151 z 15.6.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

(10)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, str. 8.

(11)  Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

(12)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.


ZAłĄCZNIK I

KATEGORIE DANYCH

o których mowa w art. 5

1.   Wskaźniki euro bilansu płatniczego

BOP EUR

Wskaźniki euro

Termin: t (1) + 2 miesiące

Cykl: kwartał

Pierwszy okres referencyjny: pierwszy kwartał 2006

 

Kredyt

Debet

Saldo

Rachunek bieżący

Poza UE

Poza UE

Poza UE

Usługi

Poza UE

Poza UE

Poza UE

2.   Kwartalny bilans płatniczy

BOP Q

Kwartalny bilans płatniczy

Termin: t + 3 miesiące

Częstotliwość: kwartalna

Pierwszy okres referencyjny: pierwszy kwartał 2006

 

Kredyt

Debet

Saldo

I.

Rachunek bieżący

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

 

Towary

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

 

Usługi

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

 

Transport

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

 

Podróże

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

 

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

 

Usługi budowlane

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

 

Usługi ubezpieczeniowe

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

 

Usługi finansowe

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

 

Usługi informatyczne komputerowe i informacyjne

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

 

Honoraria i opłaty licencyjne

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

 

Pozostałe usługi gospodarcze

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

 

Usługi kulturalne i rekreacyjne

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

 

Usługi rządowe gdzie indziej niesklasyfikowane

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

 

Dochód

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

 

Wynagrodzenie pracowników

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

 

Dochody z inwestycji

 

 

 

 

Inwestycje bezpośrednie

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

 

Inwestycje portfelowe

Poza UE

 

Świat

 

Pozostałe inwestycje

Poza UE

Poza UE

Poza UE

 

Transfery bieżące

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

 

Transfery rządowe

Poza UE

Poza UE

Poza UE

 

Transfery pozostałych sektorów

Poza UE

Poza UE

Poza UE

II.

Rachunek kapitałowy

Poza UE

Poza UE

Poza UE

 

 

Aktywa saldo

Pasywa saldo

Saldo

III.

Rachunek finansowy

 

 

 

 

Inwestycje bezpośrednie

 

 

Poziom 1

 

Zagraniczne

 

 

Poziom 1

 

Kapitał własny

 

 

Poziom 1

 

Reinwestowane zyski

 

 

Poziom 1

 

Pozostały kapitał

 

 

Poziom 1

 

W gospodarce sprawozdającej

 

 

Poziom 1

 

Kapitał własny

 

 

Poziom 1

 

Reinwestowane zyski

 

 

Poziom 1

 

Pozostały kapitał

 

 

Poziom 1

 

Inwestycje portfelowe

Poza UE

Świat

 

 

Pochodne instrumenty finansowe

 

 

Świat

 

Pozostałe inwestycje

Poza UE

Poza UE

Poza UE

3.   Międzynarodowy handel usługami

BOP ITS

Międzynarodowy handel usługami

Termin: t + 9 miesięcy

Częstotliwość: roczna

Pierwszy okres referencyjny: 2006

 

Kredyt

Debet

Saldo

Usługi razem

Poziom 3

Poziom 3

Poziom 3

Transport

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Transport morski

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pasażerski

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Towarowy

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pozostały

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Transport lotniczy

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pasażerski

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Towarowy

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pozostały

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pozostały transport

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pasażerski

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Towarowy

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pozostały

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Rozszerzona klasyfikacja pozostałego transportu

 

 

 

Transport kosmiczny

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Transport kolejowy

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pasażerski

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Towarowy

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pozostały

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Transport samochodowy

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pasażerski

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Towarowy

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pozostały

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Transport wodny śródlądowy

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pasażerski

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Towarowy

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pozostały

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Transport rurociągowy i przesył energii elektrycznej

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pozostałe usługi wspomagające i uzupełniające transport

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Podróże

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Podróże służbowe

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Wydatki pracowników sezonowych i przygranicznych

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pozostałe

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Podróże prywatne

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Wydatki na podróże w celach zdrowotnych

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Wydatki na podróże w celach edukacyjnych

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pozostałe

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi pocztowe i kurierskie

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi telekomunikacyjne

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi budowlane

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi budowlane świadczone za granicą

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi budowlane świadczone w gospodarce zbierającej dane

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi ubezpieczeniowe

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Ubezpieczenia na życie i emerytalne

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Ubezpieczenia przewożonych towarów

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pozostałe ubezpieczenia bezpośrednie

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Reasekuracja

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi wspomagające usługi ubezpieczeniowe

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi finansowe

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi informatyczne i informacyjne

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi informatyczne

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi informacyjne

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi agencji informacyjnych

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pozostałe usługi dostarczania informacji

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Honoraria i opłaty licencyjne

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Franszyzy i podobne prawa

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pozostałe honoraria i opłaty licencyjne

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pozostałe usługi gospodarcze

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pośrednictwo handlowe i pozostałe usługi związane z handlem

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pośrednictwo handlowe

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pozostałe usługi związane z handlem

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi leasingu operacyjnego

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pozostałe usługi gospodarcze, specjalistyczne i techniczne

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi prawne, księgowe, doradztwo w zakresie zarządzania i public relations

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi prawne

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi rachunkowe, audytowe, księgowe i doradztwo podatkowe

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi doradztwa gospodarczego i w zakresie zarządzania oraz public relations

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Reklama, badanie rynku i sondaże opinii publicznej

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi badawczo-rozwojowe

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pozostałe usługi techniczne

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi rolnicze, wydobywcze i przetwórstwo na miejscu

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Utylizacja odpadów i usuwanie zanieczyszczeń

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi rolnicze, wydobywcze i pozostałe usługi przetwórstwa na miejscu

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pozostałe usługi gospodarcze

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi pomiędzy przedsiębiorstwami afiliowanymi, gdzie indziej niesklasyfikowane

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi kulturalne i rekreacyjne

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi audiowizualne i pozostałe usługi pokrewne

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pozostałe usługi kulturalne i rekreacyjne

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi związane z edukacją

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi związane z ochroną zdrowia

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pozostałe

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Usługi rządowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Ambasady i konsulaty

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Jednostki i agencje wojskowe

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pozostałe usługi rządowe

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 2

Pozycje memorandum

 

 

 

Transakcje audiowizualne

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

Usługi pocztowe

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

Usługi kurierskie

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

4.   Obroty zagranicznych inwestycji bezpośrednich (FDI)

BOP FDI

Obroty zagranicznych inwestycji bezpośrednich (2)

Termin: t + 9 miesięcy

Częstotliwość: roczna

Pierwszy okres referencyjny: 2006

A

Podział geograficzny

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Typ danych

Podział geograficzny

Podział na rodzaje działalności

 

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie

 

 

 

510

Kapitał własny

Saldo

Poziom 2

Niewymagany

525

Reinwestowane zyski

Saldo

Poziom 2

Niewymagany

530

Pozostały kapitał

Saldo

Poziom 2

Niewymagany

505

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie: ogółem

Saldo

Poziom 3

Niewymagany

 

Inwestycje bezpośrednie w gospodarce sprawozdającej

 

 

 

560

Kapitał własny

Saldo

Poziom 2

Niewymagany

575

Reinwestowane zyski

Saldo

Poziom 2

Niewymagany

580

Pozostały kapitał

Saldo

Poziom 2

Niewymagany

555

Bezpośrednie inwestycje w gospodarce sprawozdającej: ogółem

Saldo

Poziom 3

Niewymagany

 

Dochody z inwestycji bezpośrednich

 

 

 

332

Dywidendy

Kredyt, debet, saldo

Poziom 2

Niewymagany

333

Reinwestowane zyski i niepodzielone zyski oddziałów

Kredyt, debet, saldo

Poziom 2

Niewymagany

334

Dochody z wierzytelności

Kredyt, debet, saldo

Poziom 2

Niewymagany

330

Dochody z inwestycji bezpośrednich: ogółem

Kredyt, debet, saldo

Poziom 3

Niewymagany


BOP FDI

Obroty zagranicznych inwestycji bezpośrednich

Termin: t + 21 miesięcy

Częstotliwość: roczna

Pierwszy okres referencyjny: 2006

A

Podział geograficzny

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Typ danych

Podział geograficzny

Podział na rodzaje działalności

 

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie

 

 

 

510

Kapitał własny

Saldo

Poziom 2

Niewymagany

525

Reinwestowane zyski

Saldo

Poziom 2

Niewymagany

530

Pozostały kapitał

Saldo

Poziom 2

Niewymagany

505

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie: ogółem

Saldo

Poziom 3

Niewymagany

 

Inwestycje bezpośrednie w gospodarce sprawozdającej

 

 

 

560

Kapitał własny

Saldo

Poziom 2

Niewymagany

575

Reinwestowane zyski

Saldo

Poziom 2

Niewymagany

580

Pozostały kapitał

Saldo

Poziom 2

Niewymagany

555

Bezpośrednie inwestycje w gospodarce sprawozdającej: ogółem

Saldo

Poziom 3

Niewymagany

 

Dochód z inwestycji bezpośrednich

 

 

 

332

Dywidendy

Kredyt, debet, saldo

Poziom 2

Niewymagany

333

Reinwestowane zyski i niepodzielone zyski oddziałów

Kredyt, debet, saldo

Poziom 2

Niewymagany

334

Dochody z wierzytelności

Kredyt, debet, saldo

Poziom 2

Niewymagany

330

Dochody z inwestycji bezpośrednich: ogółem

Kredyt, debet, saldo

Poziom 3

Niewymagany

B

Podział działalności

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Typ danych

Podział geograficzny

Podział na rodzaje działalności

505

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie: ogółem

Saldo

Saldo

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 1

555

Inwestycje bezpośrednie w gospodarce sprawozdającej: ogółem

Saldo

Saldo

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 1

330

Dochody z inwestycji bezpośrednich: ogółem

Kredyt, debet, saldo

Kredyt, debet, saldo

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 1

5.   Stany zagranicznych inwestycji bezpośrednich (FDI)

BOP POS

Stany zagranicznych inwestycji bezpośrednich (3)  (4)

Termin: t + 9 miesięcy

Częstotliwość: roczna

Pierwszy okres referencyjny: 2006

A

Podział geograficzny

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Typ danych

Podział geograficzny

Podział na rodzaje działalności

 

Inwestycje bezpośrednie – aktywa

 

 

 

506

Kapitał własny i reinwestowane zyski

Stan

Poziom 1

Niewymagany

530

Pozostały kapitał

Stan

Poziom 1

Niewymagany

505

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie: aktywa ogółem

Stan

Poziom 2

Niewymagany

 

Inwestycje bezpośrednie – pasywa

 

 

 

556

Kapitał własny i reinwestowane zyski

Stan

Poziom 1

Niewymagany

580

Pozostały kapitał

Stan

Poziom 1

Niewymagany

555

Inwestycje bezpośrednie w gospodarce sprawozdającej: pasywa ogółem

Stan

Poziom 2

Niewymagany


BOP POS

Stany zagranicznych inwestycji bezpośrednich (5)

Termin: t + 21 miesięcy

Częstotliwość: roczna

Pierwszy okres referencyjny: 2006

A

Podział geograficzny

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Typ danych

Podział geograficzny

Podział na rodzaje działalności

 

Inwestycje bezpośrednie – aktywa

 

 

 

506

Kapitał własny i reinwestowane zyski

Stan

Poziom 2

Niewymagany

530

Pozostały kapitał

Stan

Poziom 2

Niewymagany

505

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie: aktywa ogółem

Stan

Poziom 3

Niewymagany

 

Inwestycje bezpośrednie – pasywa

 

 

 

556

Kapitał własny i reinwestowane zyski

Stan

Poziom 2

Niewymagany

580

Pozostały kapitał

Stan

Poziom 2

Niewymagany

555

Inwestycje bezpośrednie w gospodarce sprawozdającej: pasywa ogółem

Stan

Poziom 3

Niewymagany

B

Podział działalności

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Typ danych

Podział geograficzny

Podział na rodzaje działalności

505

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie: aktywa ogółem

Stan

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 1

555

Inwestycje bezpośrednie w gospodarce sprawozdającej: zobowiązania ogółem

Stan

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 2

Poziom 1

6.   Poziomy podziału geograficznego

Poziom 1

Poziom 2

A1

Świat (wszystkie kraje)

A1

Świat (wszystkie kraje)

D3

UE-25 (Wewnątrz UE-25)

D3

UE-25 (Wewnątrz UE-25)

U4

Poza strefą euro

U4

Poza strefą euro

4A

Instytucje Unii Europejskiej

4A

Instytucje Unii Europejskiej

D5

Poza UE-25

D5

Poza UE-25

 

 

IS

Islandia

 

 

LI

Lichtenstein

 

 

NO

Norwegia

CH

Szwajcaria

CH

Szwajcaria

 

 

BG

Bułgaria

 

 

HR

Chorwacja

 

 

RO

Rumunia

 

 

RU

Federacja Rosyjska

 

 

TR

Turcja

 

 

EG

Egipt

 

 

MA

Maroko

 

 

NG

Nigeria

 

 

ZA

Republika Południowej Afryki

CA

Kanada

CA

Kanada

US

Stany Zjednoczone Ameryki

US

Stany Zjednoczone Ameryki

 

 

MX

Meksyk

 

 

AR

Argentyna

 

 

BR

Brazylia

 

 

CL

Chile

 

 

UY

Urugwaj

 

 

VE

Wenezuela

 

 

IL

Izrael

 

 

CN

Chiny

 

 

HK

Hongkong

 

 

IN

Indie

 

 

ID

Indonezja

JP

Japonia

JP

Japonia

 

 

KR

Korea Południowa

 

 

MY

Malezja

 

 

PH

Filipiny

 

 

SG

Singapur

 

 

TW

Tajwan

 

 

TH

Tajlandia

 

 

AU

Australia

 

 

NZ

Nowa Zelandia

Z8

Poza UE-25 gdzie indziej niezaliczone

Z8

Poza UE-25 gdzie indziej niezaliczone

C4

Zagraniczne Centra Finansowe (6)

C4

Zagraniczne Centra Finansowe


Poziom 3

7Z

Organizacje międzynarodowe z wyłączeniem instytucji Unii Europejskiej

AD

Andora

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AF

Afganistan

AG

Antigua i Barbuda

AI

Anguilla

AL

Albania

AM

Armenia

AN

Antyle Niderlandzkie

AO

Angola

AQ

Antarktyda

AR

Argentyna

AS

Samoa Amerykańskie

AT

Austria

AU

Australia

AW

Aruba

AZ

Azerbejdżan

BA

Bośnia i Hercegowina

BB

Barbados

BD

Bangladesz

BE

Belgia

BF

Burkina Faso

BG

Bułgaria

BH

Bahrajn

BI

Burundi

BJ

Benin

BM

Bermudy

BN

Brunei Darussalam

BO

Boliwia

BR

Brazylia

BS

Bahamy

BT

Bhutan

BV

Wyspa Bouveta

BW

Botswana

BY

Białoruś

BZ

Belize

CA

Kanada

CC

Wyspy Kokosowe (Keelinga)

CD

Demokratyczna Republika Konga

CF

Republika Środkowoafrykańska

CG

Kongo

CH

Szwajcaria

CI

Wybrzeże Kości Słoniowej

CK

Wyspy Cooka

CL

Chile

CM

Kamerun

CN

Chiny

CO

Kolumbia

CR

Kostaryka

CS

Serbia i Czarnogóra

CU

Kuba

CV

Wyspy Zielonego Przylądka

CX

Wyspa Bożego Narodzenia

CY

Cypr

CZ

Republika Czeska

DE

Niemcy

DJ

Dżibuti

DK

Dania

DM

Dominika

DO

Republika Dominikany

DZ

Algieria

EC

Ekwador

EE

Estonia

EG

Egipt

ER

Erytrea

ES

Hiszpania

ET

Etiopia

FI

Finlandia

FJ

Republika Fidżi

FK

Wyspy Falklandy (Malwiny)

FM

Federacja Mikronezji

FO

Wyspy Owcze

FR

Francja

GA

Gabon

GB

Wielka Brytania

GD

Grenada

GE

Gruzja

GG

Guernsey (Brak oficjalnego kodu kraju ISO 3166-1, wyjątkowo zastrzeżone elementy kodu)

GH

Ghana

GI

Gilbraltar

GL

Grenlandia

GM

Gambia

GN

Gwinea

GQ

Gwinea Równikowa

GR

Grecja

GS

Georgia Południowa i Sandwich Południowy

GT

Gwatemala

GU

Guam

GW

Gwinea-Bissau

GY

Gujana

HK

Hongkong

HM

Wyspy Heard i McDonalda

HN

Honduras

HR

Chorwacja

HT

Haiti

HU

Węgry

ID

Indonezja

IE

Irlandia

IL

Izrael

IM

Wyspa Man (Brak oficjalnego kodu kraju ISO 3166-1, wyjątkowo zastrzeżone elementy kodu)

IN

Indie

IO

Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego

IQ

Irak

IR

Islamska Republika Iranu

IS

Islandia

IT

Włochy

JE

Jersey (Brak oficjalnego kodu kraju ISO 3166-1, wyjątkowo zastrzeżone elementy kodu)

JM

Jamajka

JO

Jordania

JP

Japonia

KE

Kenia

KG

Kirgistan

KH

Kambodża

KI

Kiribati

KM

Komory

KN

Saint Kitts i Nevis

KP

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (Korea Północna)

KR

Republika Korei (Korea Południowa)

KW

Kuwejt

KY

Kajmany

KZ

Kazachstan

LA

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

LB

Liban

LC

Saint Lucia

LI

Lichtenstein

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesoto

LT

Litwa

LU

Luksemburg

LV

Łotwa

LY

Libia

MA

Maroko

MD

Republika Mołdowy

MG

Madagaskar

MH

Wyspy Marshalla

MK (7)

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

ML

Mali

MM

Myanmar (Birma)

MN

Mongolia

MO

Makao

MP

Wyspy Mariany Północne

MQ

Martynika

MR

Mauretania

MS

Montserrat

MT

Malta

MU

Mauritius

MV

Malediwy

MW

Malawi

MX

Meksyk

MY

Malezja

MZ

Mozambik

NA

Namibia

NC

Nowa Kaledonia

NE

Niger

NF

Wyspa Norfolk

NG

Nigeria

NI

Nikaragua

NL

Niderlandy

NO

Norwegia

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

NZ

Nowa Zelandia

OM

Oman

PA

Panama

PE

Peru

PF

Polinezja Francuska

PG

Papua Nowa Gwinea

PH

Filipiny

PK

Pakistan

PL

Polska

PN

Pitcairn

PR

Puerto Rico

PS

Okupowane Terytorium Palestyny

PT

Portugalia

PW

Palau

PY

Paragwaj

QA

Katar

RO

Rumunia

RU

Federacja Rosyjska

RW

Rwanda

SA

Arabia Saudyjska

SB

Wyspy Salomona

SC

Seszele

SD

Sudan

SE

Szwecja

SG

Singapur

SH

Święta Helena

SI

Słowenia

SK

Słowacja

SL

Sierra Leone

SM

San Marino

SN

Senegal

SO

Somalia

SR

Surinam

ST

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

SV

Salwador

SY

Arabska Republika Syryjska

SZ

Suazi

TC

Turks i Caicos

TD

Czad

TG

Togo

TH

Tajlandia

TJ

Tadżykistan

TK

Tokelau

TL

Wschodni Timor

TM

Turkmenistan

TN

Tunezja

TO

Tonga

TR

Turcja

TT

Trynidad i Tobago

TV

Tuvalu

TW

Tajwan, Prowincja Chin

TZ

Zjednoczona Republika Tanzanii

UA

Ukraina

UG

Uganda

UM

Terytoria Zamorskie Stanów Zjednoczonych

US

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

UY

Urugwaj

UZ

Uzbekistan

VA

Watykan

VC

Saint Vincent i Grenadyny

VE

Wenezuela

VG

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

VI

Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

VN

Wietnam

VU

Vanuatu

WF

Wallis i Futuna

WS

Samoa

YE

Jemen

YT

Majotta

ZA

Republika Południowej Afryki

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

7.   Poziomy podziału na rodzaje działalności

Poziom 1

Poziom 2

 

 

NACE rev. 1

 

ROLNICTWO I RYBACTWO

Sekcja A, B

GÓRNICTWO

GÓRNICTWO

Sekcja C

 

w tym:

 

 

górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, włączając działalność usługową

Dział 11

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

PRZETWÓRSWO PRZEMYSŁOWE

Sekcja D

 

Produkcja artykułów spożywczych

Podsekcja DA

 

Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży

Podsekcja DB

 

Produkcja drewna i wyrobów z drewna, masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna

Podsekcje DD i DE

 

RAZEM produkcja wyrobów włókienniczych oraz z drewna

 

 

Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych

Dział 23

 

Produkcja wyrobów chemicznych

Dział 24

 

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych

Dział 25

Wytwarzanie koksu; produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych, produkcja wyrobów chemicznych oraz wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych

RAZEM wytwarzanie koksu; produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych, produkcja wyrobów chemicznych oraz wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych

 

 

Produkcja metali i wyrobów z metali

Podsekcja DJ

 

Produkcja maszyn i urządzeń

Dział 29

 

RAZEM produkcja metali i maszyn

 

 

Produkcja maszyn biurowych i komputerów

Dział 30

 

Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych

Dział 32

Produkcja maszyn biurowych, sprzętu RTV oraz urządzeń telekomunikacyjnych

RAZEM produkcja maszyn biurowych, sprzętu RTV oraz urządzeń telekomunikacyjnych

 

 

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep

Dział 34

 

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

Dział 35

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz pozostałego sprzętu transportowego

RAZEM produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz pozostałego sprzętu transportowego

 

 

Pozostałe przetwórstwo przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ

Sekcja E

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO

Sekcja F

RAZEM USŁUGI

RAZEM USŁUGI

 

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Sekcja G

 

Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych

Dział 50

 

Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami

Dział 51

 

Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego

Dział 52

HOTELE I RESTAURACJE

HOTELE I RESTAURACJE

Sekcja H

TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ

Sekcja I

 

Transport i działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką

Działy 60, 61, 62, 63

 

Transport lądowy; transport rurociągowy

Dział 60

 

Transport wodny

Dział 61

 

Transport lotniczy

Dział 62

 

Działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką

Dział 63

 

Poczta i telekomunikacja

Dział 64

 

Działalność pocztowa i kurierska

Grupa 641

 

Telekomunikacja

Grupa 642

POŚREDNICTWO FINANSOWE

POŚREDNICTWO FINANSOWE

Sekcja J

 

Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno-rentowych

Dział 65

 

Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno-rentowe, bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej

Dział 66

 

Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami

Dział 67

 

OBSŁUGA NIERUCJOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZNEIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Sekcja K, Dział 70

 

WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Sekcja K, Dział 71

INFORMATYKA

INFORMATYKA

Sekcja K, Dział 72

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZOWOJOWA

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZOWOJOWA

Sekcja K, Dział 73

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA

Sekcja K, Dział 74

 

Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami

Grupa 741

 

Działalność prawnicza

Klasa 7411

 

Działalność rachunkowo-księgowa

Klasa 7412

 

Badanie rynku i opinii publicznej

Klasa 7413

 

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz działalność holdingów

Klasa 7414, 7415

 

Działalność w zakresie architektury, inżynierii

Grupa 742

 

Reklama

Grupa 744

 

Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupa 743, 745, 746, 747, 748

 

EDUKACJA

Sekcja M

 

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

Sekcja N

 

ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANMIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE

Sekcja O, Dział 90

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZłONKOWSKICH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Sekcja O, Dział 91

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ REKREACJĄ I SPORTEM

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ REKREACJĄ I SPORTEM

Sekcja O, Dział 92

 

Działalność związana z filmem i przemysłem wideo; radiowa i telewizyjna; inna działalność artystyczna i rozrywkowa

Grupa 921, 922, 923

 

Działalność agencji informacyjnych

Grupa 924

 

Działalność bibliotek, archiwów, muzeów i pozostała działalność kulturalna

Grupa 925

 

Działalność związana ze sportem i działalność rekreacyjna pozostała

Grupa 926, 927

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA

Sekcja O, Dział 93

 

Niesklasyfikowane

 


(1)  t = okres odniesienia (rok lub kwartał)

(2)  Tylko podział geograficzny.

(3)  Tylko podział geograficzny.

(4)  FDI na dzień 31 grudnia 2005 r. zostaną przekazane we wrześniu 2007 r. na podstawie istniejących nieformalnych porozumień.

(5)  Uaktualnione dane dotyczące pozycji FDI na dzień 31 grudnia 2005 r. zostaną przekazane we wrześniu 2008 r., na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(6)  Tylko w przypadku FDI.

(7)  „Tymczasowy kod, który nie ma wpływu na ostateczne oznaczenie kraju, które zostanie nadane po zakończeniu trwających obecnie negocjacji na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych”.


ZAŁĄCZNIK II

DEFINICJE

o których mowa w art. 10

TOWARY (kod 100)

Towary jako komponent rachunku bieżącego bilansu płatniczego obejmują rzeczy ruchome, w przypadku których następuje przejście własności (pomiędzy rezydentami i nierezydentami). Wspominane wyżej towary powinny być wyceniane według wartości rynkowej, na bazie f.o.b. Wyjątki od zasady przejścia własności (transakcje dotyczące tych pozycji są rejestrowane jako towary) obejmują: towary w ramach leasingu finansowego, towary przekazywane pomiędzy firmą macierzystą oraz oddziałem oraz niektóre towary do uszlachetniania. Wewnątrzwspólnotowa wymiana towarów: kraj partnerski należy określić zgodnie z zasadą wysyłki. Towary obejmują: handel generalny, uszlachetnianie towarów, naprawy towarów, towary dostarczane do portów przez przewoźników oraz złoto niemonetarne.

USŁUGI (kod 200)

Transport (kod 205)

Obejmuje wszystkie usługi transportowe świadczone przez rezydentów jednej gospodarki na rzecz rezydentów innej gospodarki, których przedmiotem są przewozy pasażerskie, przewóz towarów (fracht), wynajem (czartery) środków transportu z załogą oraz usługi wspomagające i uzupełniające.

Transport morski (kod 206)

Obejmuje wszystkie usługi transportu morskiego. Wymagany jest następujący podział: Pasażerski transport morski (kod 207), Towarowy transport morski (kod 208) oraz Pozostały transport morski (kod 209).

Transport lotniczy (kod 210)

Obejmuje wszystkie usługi transportu lotniczego. Wymagany jest następujący podział: Pasażerski transport lotniczy (kod 211), Towarowy transport lotniczy (kod 212) oraz Pozostały transport lotniczy (kod 213).

Pozostały transport (kod 214)

Obejmuje wszystkie usługi transportowe inne niż transport drogą morską lub lotniczą. Wymagany jest następujący podział: Pozostały transport pasażerski (kod 215), Pozostały transport towarowy (kod 216) oraz Pozostałe usługi dotyczące pozostałego transportu (kod 217).

Wymagana jest następująca rozszerzona klasyfikacja Pozostałego transportu (kod 214):

Transport kosmiczny (kod 218)

Obejmuje wprowadzenie na orbitę satelitów przez przedsiębiorstwo komercyjne na rzecz właścicieli satelitów (np. firmy telekomunikacyjne) oraz inne operacje wykonywane przez operatorów sprzętu kosmicznego, takie jak transport towarów i osób do celów eksperymentów naukowych. Obejmuje również kosmiczny transport pasażerski i płatności dokonane przez gospodarkę, w celu możliwości korzystania z pojazdów kosmicznych innej gospodarki.

Transport kolejowy (kod 219)

Obejmuje transport pociągami. Wymagany jest dalszy podział na Pasażerski transport kolejowy (kod 220), Towarowy transport kolejowy (kod 221) oraz Pozostały transport kolejowy (kod 222).

Transport samochodowy (kod 223)

Obejmuje transport samochodami ciężarowymi, dostawczymi, autobusami i autokarami. Wymagany jest dalszy podział na Pasażerski transport samochodowy (kod 224), Towarowy transport samochodowy (kod 225) oraz Pozostały transport samochodowy (kod 226).

Transport wodny śródlądowy (kod 227)

Dotyczy transportu międzynarodowego po rzekach, kanałach i jeziorach. Obejmuje szlaki wodne, które mają charakter wewnętrzny dla jednego kraju i szlaki należące do dwóch lub więcej krajów. Wymagany jest dalszy podział na Pasażerski transport wodny śródlądowy (kod 228), Towarowy transport wodny śródlądowy (kod 229) oraz Pozostały transport wodny śródlądowy (kod 230).

Transport rurociągowy i przesył energii elektrycznej (kod 231)

Obejmuje międzynarodowy transport produktów rurociągami. Obejmuje również opłaty za przesył energii elektrycznej, jeżeli jest on wyodrębniony z procesu produkcji i dystrybucji. Wyłączone są dostawy energii elektrycznej, podobnie jak dostawy ropy naftowej i produktów pochodnych, wody i pozostałych produktów dostarczanych rurociągami. Wyłączone są również usługi dystrybucji energii elektrycznej, wody, gazu i pozostałych produktów pochodnych ropy naftowej (uwzględnione w pozycji Pozostałe usługi gospodarcze (kod 284)).

Pozostałe usługi wspomagające i uzupełniające transport (kod 232)

Pozostałe usługi wspomagające i uzupełniające transport obejmują wszystkie pozostałe usługi transportowe, których nie można zaklasyfikować do żadnego z przedstawionych powyżej składników usług transportowych.

Podróże (kod 236)

Podróże obejmują zasadniczo towary i usługi nabywane od gospodarki przez podróżnych podczas wizyt trwających krócej niż jeden rok w danej gospodarce. Towary i usługi są nabywane przez podróżnego lub w jego imieniu, lub są dostarczane nieodpłatnie (tzn. przekazywane jako podarunek) podróżnemu do jego użytku lub przekazania innej osobie. Wyłączony jest transport pasażerów w odwiedzanych przez nich gospodarkach, jeżeli wspomniany transport jest świadczony przez przewoźników niebędących rezydentami w danej gospodarce, stanowiącej cel wizyty, jak również międzynarodowe przewozy pasażerskie – obydwa są uwzględnione w usługach pasażerskich w ramach transportu. Wyłączone są również towary nabywane przez podróżnych do odsprzedaży w gospodarce własnej podróżnego lub w innej gospodarce. Podróże dzielone są na dwa elementy: Podróże służbowe (kod 237) oraz Podróże prywatne (kod 240).

Podróże służbowe (kod 237)

Podróże służbowe obejmują nabywanie towarów i usług przez osoby podróżujące służbowo. Obejmują również nabywanie towarów i usług osobistego użytku przez pracowników sezonowych, przygranicznych i innych, którzy nie są rezydentami w gospodarce, w której są zatrudnieni, a których pracodawca jest rezydentem w tej gospodarce. Podróże służbowe są bardziej szczegółowo podzielone na Wydatki pracowników sezonowych i przygranicznych (kod 238) oraz Pozostałe podróże służbowe (kod 239).

Wydatki pracowników sezonowych i przygranicznych (kod 238)

Obejmują nabywanie towarów i usług do osobistego użytku przez pracowników sezonowych, przygranicznych i innych, którzy nie są rezydentami w gospodarce, w której są zatrudnieni oraz których pracodawca jest rezydentem w tej gospodarce.

Pozostałe podróże służbowe (kod 239)

Obejmują wszystkie Podróże służbowe (kod 237) nie uwzględnione w pozycji Wydatki pracowników sezonowych i przygranicznych (kod 238).

Podróże prywatne (kod 240)

Podróże prywatne obejmują towary i usługi nabywane przez podróżnych wyjeżdżających za granicę w innych celach niż służbowo, np. wyjazdy wakacyjne, uczestnictwo w imprezach rekreacyjnych i kulturalnych, odwiedziny u przyjaciół i krewnych, pielgrzymki oraz w celach związanych z edukacją i zdrowiem. Podróże prywatne (kod 240) są podzielone na trzy elementy: Wydatki na podróże prywatne w celach zdrowotnych (kod 241), Wydatki na podróże prywatne w celach edukacyjnych (kod 242) oraz Pozostałe podróże prywatne (kod 243).

Wydatki na podróże w celach zdrowotnych (kod 241)

Są określone jako suma wydatków ponoszonych przez podróżujących w celach medycznych.

Wydatki na podróże w celach edukacyjnych (kod 242)

Są określone jako suma wydatków ponoszonych przez uczniów i studentów.

Pozostałe podróże prywatne (kod 243)

Obejmują wszystkie Podróże prywatne (kod 240) nie uwzględnione w pozycji Wydatki na podróże w celach zdrowotnych (kod 241) lub Wydatki na podróże w celach edukacyjnych (kod 242).

Pozostałe usługi (kod 981)

Wszystkie Usługi (kod 200) nie uwzględnione w pozycji Transport (kod 205) lub Podróże (kod 236).

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne (kod 245)

Obejmują Usługi pocztowe i kurierskie (kod 246) oraz Usługi telekomunikacyjne (kod 247).

Usługi pocztowe i kurierskie (kod 246)

Obejmują Usługi pocztowe (kod 958) oraz Usługi kurierskie (kod 959).

Usługi pocztowe (kod 958)

Obejmują usługi poste restante, telegramy i usługi świadczone w urzędach pocztowych takie, jak sprzedaż znaczków pocztowych, przekazy pieniężne itp. Usługi pocztowe są często, lecz nie wyłącznie, świadczone przez krajowe administracje pocztowe. Usługi pocztowe są objęte porozumieniami międzynarodowymi, a przepływy pomiędzy operatorami z różnych gospodarek powinny być rejestrowane brutto.

Usługi kurierskie (kod 959)

Usługi kurierskie polegają przede wszystkim na ekspresowym doręczaniu przesyłek bezpośrednio od wysyłającego do odbiorcy. Kurierzy mogą wykorzystywać transport własny, współużytkowany prywatnie lub transport publiczny do świadczenia powyższych usług. Należą do nich ekspresowe usługi doręczenia przesyłek, które mogą obejmować przykładowo odbiór na żądanie lub dostawę w określonym terminie.

Usługi telekomunikacyjne (kod 247)

Obejmują przesyłanie dźwięku, obrazów lub innych informacji za pośrednictwem telefonu, teleksu, telegramu, łączy i transmisji radiowych i telewizyjnych, satelity, poczty elektronicznej, usług faksowych itp., w tym usługi związane z sieciami komercyjnymi, telekonferencje i dodatkowe usługi pomocnicze. Nie obejmują wartości przekazywanych informacji. Obejmują również usługi telefonii komórkowej, usługi szkieletowej sieci internetowej oraz usługi dostępu w trybie on-line, łącznie z zapewnianiem dostępu do Internetu.

Usługi budowlane (kod 249)

Obejmują Usługi budowlane świadczone za granicą (kod 250) oraz Usługi budowlane świadczone w gospodarce zbierającej dane (kod 251).

Usługi budowlane świadczone za granicą (kod 250)

Obejmują usługi budowlane świadczone nierezydentom przez przedsiębiorstwa będące rezydentami w gospodarce gromadzącej dane (kredyt) oraz towary i usługi zakupione w danej gospodarce przez te przedsiębiorstwa (debet).

Usługi budowlane świadczone w gospodarce zbierającej dane (kod 251)

Obejmują usługi budowlane dostarczane rezydentom gospodarki zbierającej dane przez przedsiębiorstwa budowlane, niebędące rezydentami (debet) oraz towary i usługi zakupione w gospodarce zbierającej dane przez wspomniane przedsiębiorstwa budowlane, niebędące rezydentami (kredyt).

Usługi ubezpieczeniowe (kod 253)

Obejmują dostarczanie różnych ubezpieczeń nierezydentom przez przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe będące rezydentami oraz odwrotnie. Wspomniane powyżej usługi są szacowane lub wyceniane na podstawie opłat za usługi włączanych do składek ogółem, a nie na podstawie wartości składek ogółem. Obejmują Ubezpieczenia na życie i emerytalne (kod 254), Ubezpieczenia przewożonych towarów (kod 255), Pozostałe ubezpieczenia bezpośrednie (kod 256), Reasekurację (kod 257) oraz Usługi wspomagające usługi ubezpieczeniowe (kod 258).

Ubezpieczenia na życie i emerytalne (kod 254)

Posiadacze polis ubezpieczeniowych na życie, zarówno obejmujących wypłatę zysku, jak i bez wypłaty zysku, dokonują regularnych płatności na rzecz ubezpieczyciela (może to być pojedyncza płatność), w zamian za co ubezpieczyciel gwarantuje wypłacenie posiadaczowi polisy uzgodnionej kwoty minimalnej lub renty, w określonym terminie lub w momencie śmierci posiadacza polisy, jeżeli nastąpi ona wcześniej. Terminowe ubezpieczenia na życie, z których świadczenia są wypłacane wyłącznie w przypadku śmierci, ale nie w innych okolicznościach, stanowią formę ubezpieczeń bezpośrednich oraz są wyłączone z niniejszego punktu i uwzględnione w Pozostałych ubezpieczeniach bezpośrednich (kod 256).

Fundusze emerytalne stanowią wyodrębnione fundusze utworzone w celu zapewnienia dochodu po przejściu na emeryturę określonym grupom pracowników. Są one organizowane i kierowane przez pracodawców prywatnych lub publicznych lub łącznie przez pracodawców i ich pracowników. Są one finansowane ze składek pochodzących od pracodawcy i/lub pracowników oraz dochód z inwestycji generowany jest przez aktywa funduszu, angażują się one również w transakcje finansowe na własny rachunek. Nie obejmują one planów ubezpieczeń społecznych organizowanych dla dużych części społeczeństwa, które są wprowadzane, kontrolowane lub finansowane przez państwo. W tej pozycji uwzględnione są usługi zarządzania funduszami. W przypadku funduszy emerytalnych „składki” są zwane ogólnie „wkładami”, podczas gdy „odszkodowania” są zwane ogólnie „świadczeniami”.

Ubezpieczenia przewożonych towarów (kod 255)

Usługi ubezpieczenia przewożonych towarów dotyczą ubezpieczeń w odniesieniu do towarów eksportowanych lub importowanych, na podstawie zgodnej z wyceną na bazie f.o.b. oraz usług transportowych.

Pozostałe ubezpieczenia bezpośrednie (kod 256)

Pozostałe ubezpieczenia bezpośrednie obejmują wszystkie inne formy ubezpieczeń wypadkowych. Obejmują terminowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne (chyba że są zawarte w ramach rządowych systemów ubezpieczeń społecznych), ubezpieczenia w transporcie morskim, lotniczym i innym, ubezpieczenia na wypadek pożaru i innych szkód majątkowych, ubezpieczenie od strat pieniężnych, ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, inne ubezpieczenia, takie jak ubezpieczenia turystyczne oraz ubezpieczenia związane z kredytami i kartami kredytowymi.

Reasekuracja (kod 257)

Reasekuracja stanowi proces przenoszenia części ryzyka ubezpieczeniowego na inny podmiot, często wyspecjalizowany, w zamian za odpowiedni udział w dochodach z tytułu składki. Transakcje reasekuracyjne mogą obejmować pakiety zawierające różne rodzaje ryzyka.

Usługi wspomagające usługi ubezpieczeniowe (kod 258)

Obejmują transakcje ściśle związane z funkcjonowaniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Obejmują prowizje agentów, usługi pośredników i agentów ubezpieczeniowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, usługi wyceny i uzgodnień, usługi aktuarialne, usługi zarządzania uratowanym mieniem oraz usługi nadzorowania i monitorowania w zakresie odszkodowania i usługi odzyskiwania należności.

Usługi finansowe (kod 260)

Usługi finansowe obejmują pośrednictwo finansowe i usługi pomocnicze, z wyłączeniem tych usług, które są świadczone przez towarzystwa ubezpieczeń na życie i fundusze emerytalne (które zostały uwzględnione w ubezpieczeniach na życie i emerytalnych) oraz inne usługi ubezpieczeniowe, które są zawierane pomiędzy rezydentami i nierezydentami. Usługi tego rodzaju mogą być świadczone przez banki, giełdy, firmy faktoringowe, operatorów kart kredytowych i inne firmy. Obejmują usługi świadczone w związku z transakcjami dotyczącymi instrumentów finansowych oraz inne usługi związane z działalnością finansową, takie jak usługi doradcze, powiernicze i zarządzania aktywami.

Usługi informatyczne i informacyjne (kod 262)

Obejmują Usługi informatyczne (kod 263) oraz Usługi informacyjne (kod 264).

Usługi informatyczne (kod 263)

Obejmują usługi związane ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem oraz usługi przetwarzania danych. Obejmują usługi konsultacyjne i wdrożeniowe w odniesieniu do sprzętu komputerowego i oprogramowania, konserwację i naprawy komputerów oraz urządzeń peryferyjnych, usługi odzyskiwania danych w przypadku awarii, zapewnianie doradztwa i pomocy w sprawach związanych z zarządzaniem zasobami komputerowymi, analizę, projektowanie i programowanie gotowych systemów (łącznie z opracowaniem i projektowaniem stron internetowych), oraz konsultacje techniczne związane z oprogramowaniem, stworzenie, wytworzenie, dostawę i dokumentację oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb, łącznie z systemami operacyjnymi wykonanymi na zamówienie dla poszczególnych użytkowników, konserwację systemów i inne usługi wsparcia, takie jak szkolenie oferowane w ramach usług konsultacyjnych, usługi przetwarzania danych, takie jak wprowadzanie danych, tworzenie tabel i przetwarzanie na zasadzie współużytkowania (time-sharing), usługi administrowania serwerem internetowym (np. dostarczanie miejsca na serwerze internetowym do zamieszczania stron internetowych klienta), zarządzanie urządzeniami komputerowymi.

Usługi informacyjne (kod 264)

Obejmują Usługi agencji informacyjnych (kod 889) oraz Pozostałe usługi dostarczania informacji (kod 890).

Usługi agencji informacyjnych (kod 889)

Usługi agencji informacyjnych obejmują dostarczanie wiadomości, fotografii oraz specjalnych artykułów dla mediów.

Pozostałe usługi dostarczania informacji (kod 890)

Obejmują usługi dotyczące baz danych – tworzenie baz danych, przechowywanie danych oraz rozpowszechnianie danych i baz danych (łącznie z książkami telefonicznymi i listami adresowymi), zarówno w trybie on-line oraz za pomocą nośników magnetycznych, optycznych lub drukowanych, portale służące do wyszukiwania stron internetowych (usługi przeglądarek znajdujących adresy internetowe dla klientów, którzy wprowadzają zapytanie z klawiatury). Obejmują również bezpośrednie, niemasowe subskrypcje gazet i czasopism, zarówno za pośrednictwem poczty, jak i elektronicznych i innych środków przekazu.

Honoraria i opłaty licencyjne (kod 266)

Obejmują Franszyzy i podobne prawa (kod 891) oraz Pozostałe honoraria i opłaty licencyjne (kod 892).

Franszyzy i podobne prawa (kod 891)

Obejmują płatności zagraniczne i otrzymywanie opłat franszyzowych i honorariów zapłaconych za korzystanie z zastrzeżonych znaków towarowych.

Pozostałe honoraria i opłaty licencyjne (kod 892)

Obejmują płatności zagraniczne i kwoty otrzymywane za wyłączne użytkowanie nieprodukowanych, niefinansowych wartości niematerialnych oraz praw majątkowych (takich jak patenty, prawa autorskie oraz procesy i wzory przemysłowe) oraz użytkowanie na podstawie umów licencyjnych wytworzonych oryginałów lub wzorów (takich jak rękopisy, programy komputerowe oraz utwory kinematograficzne i nagrania dźwiękowe).

Pozostałe usługi gospodarcze (kod 268)

Obejmują Pośrednictwo handlowe i pozostałe usługi związane z handlem (kod 269), Usługi leasingu operacyjnego (kod 272) oraz Pozostałe usługi gospodarcze, specjalistyczne i techniczne (kod 273).

Pośrednictwo handlowe i inne usługi związane z handlem (kod 269)

Obejmują Pośrednictwo handlowe (kod 270) oraz Pozostałe usługi związane z handlem (kod 271)

Pośrednictwo handlowe (kod 270)

Pośrednictwo handlowe jest definiowane jako zakup towarów przez rezydenta gospodarki zbierającej dane od nierezydenta oraz następnie odsprzedaż towarów innemu nierezydentowi; podczas tego procesu towary nie są wwiezione na obszar, ani też nie opuszczają obszaru gospodarki zbierającej dane.

Pozostałe usługi związane z handlem (kod 271)

Obejmują prowizje od transakcji dotyczących towarów i usług zawieranych pomiędzy: a) kupcami-rezydentami, pośrednikami w obrocie towarowym, przedstawicielami handlowymi i agentami oraz b) nierezydentami.

Usługi leasingu operacyjnego (kod 272)

Obejmują leasing (wynajem) i czartery przez rezydentów/nierezydentów, bez operatorów, statków, samolotów i środków transportu, takich jak wagony kolejowe, kontenery i samochody ciężarowe z naczepą, bez załogi.

Pozostałe usługi gospodarcze, specjalistyczne i techniczne (kod 273)

Obejmują Usługi prawne, księgowe, doradztwa w zakresie zarządzania i public relations (kod 274), Reklamę, badanie rynku i sondaże opinii publicznej (kod 278), Usługi badawczo-rozwojowe (kod 279), Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pozostałe usługi techniczne (kod 280), Usługi rolnicze, wydobywcze i przetwórstwo na miejscu (kod 281), Pozostałe usługi gospodarcze (kod 284) oraz Usługi pomiędzy przedsiębiorstwami afiliowanymi, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod 285).

Usługi prawne, księgowe, doradztwa w zakresie zarządzania i public relations (kod 274)

Obejmują Usługi prawne (kod 275), Usługi rachunkowe, audytowe, księgowe i doradztwo podatkowe (kod 276) oraz Usługi doradztwa gospodarczego i w zakresie zarządzania oraz public relations (kod 277).

Usługi prawne (kod 275)

Obejmują usługi doradztwa i reprezentowania we wszelkich postępowaniach sądowych i pozasądowych, usługi sporządzania dokumentacji prawnej i aktów prawnych, doradztwo w zakresie certyfikacji, usługi powiernictwa i sądownictwa polubownego.

Usługi rachunkowe, audytowe, księgowe i doradztwo podatkowe (kod 276)

Obejmują prowadzenie ewidencji transakcji handlowych dla podmiotów gospodarczych i innych podmiotów, usługi badania ewidencji księgowych i sprawozdań finansowych; planowanie i doradztwo w zakresie podatków płaconych przez podmioty gospodarcze; sporządzanie dokumentacji podatkowej.

Usługi doradztwa gospodarczego i w zakresie zarządzania oraz public relations (kod 277)

Obejmują usługi doradztwa, wsparcia i pomocy operacyjnej oferowane podmiotom gospodarczym w zakresie polityki gospodarczej i strategii oraz kompleksowego planowania, organizowania i kontroli organizacji. Obejmują konsultacje w zakresie audytu zarządzania, zarządzania rynkiem, zasobów ludzkich, zarządzania produkcją i zarządzania projektem oraz usługi doradztwa, wsparcia i usługi operacyjne dotyczące poprawy wizerunku klientów oraz ich relacji z instytucjami i opinią publiczną.

Reklama, badanie rynku i sondaże opinii publicznej (kod 278)

Usługi będące przedmiotem umów pomiędzy rezydentami i nierezydentami. Obejmują projektowanie, tworzenie i sprzedaż reklam przez agencje reklamowe, umieszczanie reklam w mediach, łącznie z zakupem i sprzedażą powierzchni reklamowej, usługi wystawiennicze oferowane przez targi handlowe, promocję produktów za granicą, badanie rynku, telemarketing oraz sondaże opinii publicznej na różne tematy.

Usługi badawczo-rozwojowe (kod 279)

Obejmują usługi, które są przedmiotem umów pomiędzy rezydentami i nierezydentami i są związane z badaniami podstawowymi, badaniami stosowanymi i eksperymentalnym rozwojem nowych produktów i procesów.

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pozostałe usługi techniczne (kod 280)

Obejmują transakcje pomiędzy rezydentami i nierezydentami, związane z projektowaniem architektonicznym przedsięwzięć urbanistycznych i innych, planowanie i projektowanie oraz nadzorowanie budowy tam, mostów, portów lotniczych, realizacji projektów pod klucz itp., prace geodezyjne, kartografię, testowanie i certyfikację produktów; usługi inspekcji technicznych.

Usługi rolnicze, wydobywcze i przetwórstwo na miejscu (kod 281)

Obejmują Utylizację odpadów i usuwanie zanieczyszczeń (kod 282) oraz Usługi rolnicze, wydobywcze i pozostałe usługi przetwórstwa na miejscu (kod 283).

Utylizacja odpadów i usuwanie zanieczyszczeń (kod 282)

Obejmuje utylizację odpadów radioaktywnych i innych, zdejmowanie warstw zanieczyszczonej gleby, usuwanie zanieczyszczeń, łącznie z wyciekami ropy, rekultywację obszarów górniczych; usuwanie zanieczyszczeń i usługi sanitarne. Obejmuje również wszystkie inne usługi, które są związane z usuwaniem zanieczyszczeń lub przywracaniem równowagi środowiska naturalnego.

Usługi rolnicze, wydobywcze oraz pozostałe usługi przetwórstwa na miejscu (kod 283)

Obejmuje:

a)

usługi rolnicze, które są świadczone okazjonalnie w rolnictwie, takie jak dostarczanie maszyn rolniczych z obsługą, zbieranie plonów, przetwórstwo zbóż, zwalczanie szkodników, hodowla zwierząt, opieka nad zwierzętami oraz usługi hodowlane, w tym również usługi w zakresie łowiectwa, traperstwa, leśnictwa i wyrębu lasów oraz rybołówstwa;

b)

usługi wydobywcze świadczone na polach naftowych i gazowych, łącznie z wierceniem, budową wież wiertniczych, usługami remontowymi i demontażem oraz cementowaniem obudowy szybów naftowych i gazowych, w tym również usługi świadczone okazjonalnie przy poszukiwaniu i badaniu złóż surowców mineralnych oraz górnicze usługi inżynieryjne i badania geologiczne;

c)

pozostałe usługi przetwórstwa na miejscu, które obejmują przetwarzanie na miejscu lub prace dotyczące towarów, które zostały zaimportowane bez zmiany właściciela, przetworzone lecz nie zostały reeksportowane do kraju, z którego zostały wysłane (zamiast tego są sprzedawane w gospodarce przetwarzającej dane lub sprzedawane do innej gospodarki) bądź odwrotnie.

Pozostałe usługi gospodarcze (kod 284)

Obejmują umowy dotyczące usług zawierane pomiędzy rezydentami i nierezydentami, takie jak pośrednictwo pracy, usługi ochrony i usługi detektywistyczne, tłumaczenie ustne i pisemne, usługi fotograficzne, utrzymywanie czystości w budynku, usługi w zakresie nieruchomości dla podmiotów gospodarczych i wszelkie inne usługi gospodarcze, których nie można zaklasyfikować do wyżej wymienionych usług gospodarczych.

Usługi pomiędzy przedsiębiorstwami afiliowanymi, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod 285)

Jest to kategoria, do której zalicza się pozostałe elementy. Obejmuje płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo za usługi, których nie można zaklasyfikować do żadnego innego punktu. Obejmuje płatności oddziałów, podmiotów zależnych i stowarzyszonych na rzecz ich podmiotów macierzystych lub innych podmiotów powiązanych, które stanowią wkład w koszty ogólnego zarządu oddziałów, podmiotów zależnych i stowarzyszonych (za planowanie, organizowanie i kontrolowanie) oraz również zwrot wydatków rozliczanych bezpośrednio przez podmioty macierzyste. Obejmują również transakcje pomiędzy podmiotami macierzystymi oraz ich oddziałami, podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi na pokrycie kosztów ogólnych.

Usługi kulturalne i rekreacyjne (kod 287)

Obejmują Usługi audiowizualne i usługi pokrewne (kod 288) oraz Pozostałe usługi kulturalne i rekreacyjne (kod 289).

Usługi audiowizualne i usługi pokrewne (kod 288)

Obejmują usługi i towarzyszące opłaty związane z produkcją filmów (na taśmie filmowej lub kasetach wideo), programów radiowych i telewizyjnych (na żywo lub z taśmy) i nagrań muzycznych. Obejmują przychody lub płatności z tytułu najmu, wynagrodzenie otrzymywane przez aktorów będących rezydentami, producentów itp. za produkcje zagraniczne (lub przez nierezydentów za prace wykonywane w gospodarce zbierającej dane), wynagrodzenie za prawa dystrybucyjne sprzedawane mediom za ograniczoną liczbę widowisk w określonych obszarach oraz dostęp do kodowanych kanałów telewizyjnych (takie jak usługi kablowe). Obejmują wynagrodzenia dla aktorów, reżyserów i producentów zaangażowanych w produkcje teatralne i muzyczne, imprezy sportowe, cyrki i inne imprezy tego rodzaju oraz wynagrodzenia za prawa do dystrybucji (dotyczące telewizji, radia i filmu).

Pozostałe usługi kulturalne i rekreacyjne (kod 289)

Obejmują Usługi związane z edukacją (kod 895), Usługi związane z ochroną zdrowia (kod 896) oraz Pozostałe usługi związane z kulturą i rekreacją (kod 897).

Usługi związane z edukacją (kod 895)

Obejmują usługi dostarczane pomiędzy rezydentami i nierezydentami dotyczące edukacji, takie jak kursy korespondencyjne, edukacja za pośrednictwem telewizji lub Internetu lub przy udziale nauczycieli itp., którzy świadczą usługi bezpośrednio w innych gospodarkach.

Usługi związane z ochroną zdrowia (kod 896)

Obejmują usługi świadczone przez lekarzy, pielęgniarki, personel medyczny pomocniczy i inny, a także usługi laboratoryjne i inne, zarówno na odległość, jak i na miejscu. Wyłączone są wydatki ponoszone przez podróżnych na edukację i zdrowie (łącznie z wydatkami ponoszonymi w trakcie podróży).

Pozostałe usługi związane z kulturą i rekreacją (kod 897)

Jest to kategoria obejmująca Pozostałe usługi kulturalne i rekreacyjne (kod 289) nieujęte w Usługach związanych z edukacją (kod 895) oraz Usługach związanych z ochroną zdrowia (kod 896).

Usługi rządowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod 291)

Jest to kategoria obejmująca transakcje rządowe (łącznie z transakcjami organizacji międzynarodowych), które nie zostały zaliczone do innych komponentów Rozszerzonej Klasyfikacji Usług w Bilansie Płatniczym (Extended Balance of Payments Services Classification - EBOPS). Obejmują wszystkie transakcje (w zakresie towarów i usług) zawierane przez ambasady, konsulaty, jednostki wojskowe i agencje obrony z rezydentami gospodarek, na terenie których znajdują się ambasady, konsulaty, jednostki wojskowe i agencje obrony oraz wszystkie transakcje z innymi gospodarkami. Wyłączone są transakcje z rezydentami rodzimych gospodarek, reprezentowanymi przez ambasady, konsulaty, jednostki wojskowe i agencje obrony oraz transakcje zawierane w kantynach, sklepach wojskowych oraz w tych ambasadach i konsulatach.

Wymagany jest podział tej pozycji na usługi świadczone przez Ambasady i konsulaty (kod 292), Jednostki i agencje wojskowe (kod 293) oraz Pozostałe usługi rządowe (kod 294).

DOCHODY (kod 300)

Dochody obejmują dwa rodzaje transakcji pomiędzy rezydentami i nierezydentami: i) transakcje obejmujące wynagrodzenia pracowników, które są wypłacane pracownikom niebędącym rezydentami (np. pracownicy przygraniczni, sezonowi i inni pracownicy okresowi); oraz ii) transakcje obejmujące przychody i rozchody z tytułu dochodów z inwestycji w zagraniczne aktywa i pasywa finansowe.

Wynagrodzenia pracowników (kod 310)

Wynagrodzenia pracowników obejmują pensje i inne świadczenia, w gotówce lub w naturze, uzyskiwane przez osoby fizyczne – w innych gospodarkach poza tymi, których są rezydentami – za prace wykonane dla (i zapłacone przez) rezydentów tychże gospodarek. Obejmują one także składki odprowadzane przez pracodawców, w imieniu pracowników, na poczet ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczeń prywatnych lub funduszy emerytalnych (finansowanych lub niefinansowanych) w celu zapewnienia świadczeń dla pracowników.

Dochody z inwestycji (kod 320)

Dochody z inwestycji stanową dochody uzyskiwane z tytułu posiadania zagranicznych aktywów finansowych, które są płacone przez rezydentów jednej gospodarki rezydentom innej gospodarki. Dochody z inwestycji obejmują odsetki, dywidendy, przekazy zysków oddziałów oraz udziały inwestorów bezpośrednich w reinwestowanych zyskach przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania. Dochody z inwestycji powinny być klasyfikowane według podziału na rodzaj inwestycji: bezpośrednie, portfelowe i pozostałe.

Dochody z inwestycji bezpośrednich (kod 330)

Dochody z inwestycji bezpośrednich, tzn. dochody z kapitału i dochody z wierzytelności, obejmują dochody uzyskiwane przez bezpośredniego inwestora, będącego rezydentem w jednej gospodarce z tytułu inwestycji bezpośredniej w przedsięwzięcie w innej gospodarce. Dochody z inwestycji bezpośrednich są ujmowane netto, zarówno w przypadku zagranicznych inwestycji bezpośrednich, jak i w gospodarce sprawozdającej (tj. przychody z tytułu dochodów z kapitału i dochodów z wierzytelności, pomniejszone o rozchody z tytułu dochodów z kapitału i dochodów z wierzytelności dla obu). Dochody z kapitału są następnie dzielone na: i) dochody podzielone (dywidendy i podzielone zyski oddziałów); oraz ii) reinwestowane zyski i niepodzielone zyski oddziałów. Dochody z wierzytelności obejmują przypadające do zapłaty odsetki – od zadłużenia pomiędzy spółkami powiązanymi – na rzecz/od bezpośrednich inwestorów od/na rzecz podmiotów powiązanych kapitałowo za granicą. Dochody z tytułu akcji uprzywilejowanych bez prawa udziału w zyskach są traktowane jako dochody odsetkowe, a nie jako dochody z dywidendy, i w związku z tym są wykazywane w pozycji: dochody z wierzytelności.

Dywidendy i podzielone zyski oddziałów (kod 332)

Dywidendy, łącznie z dywidendami z tytułu papierów wartościowych, stanowią podział dochodów alokowanych pomiędzy akcje i inne formy udziałów w kapitale przedsiębiorstw prywatnych, spółdzielni i spółek publicznych. Podzielony dochód może mieć formę dywidendy od akcji zwykłych lub uprzywilejowanych znajdujących się w posiadaniu zagranicznych inwestorów bezpośrednich w podmiotach powiązanych kapitałowo lub odwrotnie.

Reinwestowane zyski i niepodzielone zyski oddziałów (kod 333)

Reinwestowane zyski obejmują udziały bezpośrednich inwestorów – proporcjonalnie do posiadanego przez nich kapitału – w: i) dochodach, których zagraniczne podmioty zależne i spółki stowarzyszone nie rozdzielają bezpośrednio w formie dywidend; oraz ii) dochodach, których oddziały i inne niezarejestrowane podmioty nie przekazują bezpośrednim inwestorom. (Jeżeli ta część dochodu nie jest określona, wówczas wszystkie dochody oddziałów są uważane za podlegające podziałowi).

Dochody z wierzytelności (kod 334)

Dochody z wierzytelności obejmują przypadające do zapłaty odsetki – z tytułu zadłużenia pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi kapitałowo – na rzecz/przez inwestorów bezpośrednich przez/na rzecz podmiotów powiązanych za granicą. Dochody z tytułu akcji uprzywilejowanych bez prawa udziału w zyskach są traktowane raczej jako dochody odsetkowe, a nie dochody z tytułu dywidendy, oraz są wykazywane w pozycji: dochody z wierzytelności.

Kapitał własny i reinwestowane zyski (kod 506)

Kapitał własny obejmuje kapitał własny oddziałów, wszystkie udziały (z prawem głosu lub bez prawa głosu) w podmiotach zależnych i powiązanych (z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych bez prawa udziału w zyskach, które są traktowane jako papiery dłużne i wykazywane są w pozycji: pozostały kapitał z tytułu inwestycji bezpośrednich) i inne udziały kapitałowe. Reinwestowane zyski obejmują bezpośrednie udziały inwestora (proporcjonalnie do posiadanego przez nich kapitału) w dochodach niepodzielonych w formie dywidendy przez podmioty zależne lub powiązane i dochody oddziałów nieprzekazane inwestorowi bezpośredniemu.

Kapitał własny i reinwestowane zyski w gospodarce sprawozdającej (kod 556)

Kapitał własny obejmuje kapitał własny w oddziałach, wszystkie udziały (z prawem głosu lub bez prawa głosu) w podmiotach zależnych i powiązanych (z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych bez prawa udziału w zyskach, które są traktowane jako papiery dłużne i są wykazywane w pozycji: pozostały kapitał z tytułu inwestycji bezpośrednich) i inne udziały kapitałowe. Reinwestowane zyski obejmują bezpośrednie udziały inwestora (proporcjonalnie do posiadanego przez nich kapitału) w dochodach niepodzielonych w formie dywidendy przez podmioty zależne lub powiązane i dochody oddziałów nieprzekazane inwestorowi bezpośredniemu.

Dochody z inwestycji portfelowych (kod 339)

Dochody z inwestycji portfelowych obejmują zawierane pomiędzy rezydentami i nierezydentami transakcje dotyczące dochodów i uzyskiwanych z tytułu posiadania akcji, obligacji, weksli i instrumentów rynku pieniężnego. W ramach tej kategorii rozróżniane są dochody z udziałowych papierów wartościowych (dywidendy) oraz dochód z dłużnych papierów wartościowych (odsetki).

Dochody z pozostałych inwestycji (kod 370)

Dochody z pozostałych inwestycji obejmują przychody i rozchody odsetkowe z tytułu wszystkich pozostałych aktywów rezydentów (należności) oraz pasywów w stosunku do nierezydentów. Kategoria ta obejmuje również zasadniczo dochody gospodarstw domowych z kapitału netto w rezerwach ubezpieczeń na życie oraz w funduszach emerytalnych. Odsetki od należności obejmują odsetki od długoterminowych i krótkoterminowych kredytów, od depozytów, od pozostałych należności handlowych i finansowych oraz z tytułu posiadanej pozycji w MFW. Odsetki od zobowiązań obejmują odsetki od kredytów, od depozytów oraz z tytułu innych roszczeń i odsetek związanych z wykorzystaniem kredytów i pożyczek z MFW. Obejmują również odsetki płatne przez MFW od SDR posiadanych na Rachunku Ogólnym.

Transfery bieżące (kod 379)

Transfery bieżące stanowią pozycje kompensacyjne dla transakcji jednostronnych, w ramach których jeden podmiot gospodarczy dostarcza rzeczywiste środki lub pozycję finansową innemu podmiotowi bez uzyskiwania w zamian jakichkolwiek rzeczywistych środków lub pozycji finansowych. Wspomniane środki są zużywane niezwłocznie lub w krótkim czasie po dokonaniu transferu. Transfery bieżące stanowią wszystkie transfery, które nie są transferami kapitałowymi. Transfery bieżące są klasyfikowane zgodnie z sektorem gospodarki gromadzącej dane na rząd i pozostałe sektory.

Transfery rządowe (kod 380)

Transfery rządowe dotyczą bieżącej współpracy międzynarodowej i obejmują transfery bieżące – w gotówce lub w naturze – pomiędzy rządami różnych gospodarek lub pomiędzy rządami i organizacjami międzynarodowymi.

Transfery pozostałych sektorów (kod 390)

Transfery bieżące pomiędzy pozostałymi sektorami gospodarki oraz nierezydentami obejmują transfery realizowane pomiędzy osobami fizycznymi, pomiędzy instytucjami lub organizacjami pozarządowymi (lub pomiędzy tymi dwoma grupami), lub pomiędzy instytucjami rządowymi, niebędącymi rezydentami oraz osobami fizycznymi lub instytucjami pozarządowymi.

Rachunek kapitałowy (kod 994)

Rachunek kapitałowy obejmuje wszystkie transakcje związane z przychodami lub rozchodami z tytułu transferów kapitałowych oraz nabycia/zbycia nieprodukowanych aktywów niefinansowych.

Rachunek finansowy (kod 995)

Rachunek finansowy obejmuje wszystkie transakcje związane ze zmianami własności zagranicznych aktywów i pasywów finansowych danej gospodarki. Zmiany tego rodzaju obejmują powstanie i likwidację roszczeń w stosunku do reszty świata lub przez resztę świata. Wszystkie składniki są klasyfikowane zgodnie z rodzajem inwestycji lub według podziału funkcjonalnego (inwestycje bezpośrednie, inwestycje portfelowe, pochodne instrumenty finansowe, pozostałe inwestycje, aktywa rezerwowe).

INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE (kod 500)

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie stanowią kategorię inwestycji międzynarodowych, która odzwierciedla cel podmiotu będącego rezydentem w jednej gospodarce (inwestor bezpośredni), jakim jest uzyskanie trwałego udziału w podmiocie będącym rezydentem w innej gospodarce niż gospodarka inwestora (przedsiębiorstwo bezpośredniego inwestowania). „Trwały udział” wymaga istnienia długotrwałych relacji pomiędzy bezpośrednim inwestorem oraz podmiotem oraz znacznego wpływu inwestora na zarządzanie przedsiębiorstwem bezpośredniego inwestowania. Inwestycje bezpośrednie obejmują początkową transakcję pomiędzy dwoma podmiotami – tzn. transakcję, która inicjuje relacje inwestycji bezpośredniej – oraz wszystkie kolejne transakcje między nimi i między podmiotami powiązanymi kapitałowo, zarówno posiadającymi osobowość prawną, jak i jej nieposiadającymi.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (kod 505)

Inwestycje bezpośrednie są zasadniczo klasyfikowane kierunkowo – bezpośrednie inwestycje rezydenta za granicą oraz inwestycje nierezydenta w danej gospodarce.

Kapitał własny (kod 510)

Kapitał własny obejmuje kapitał własny oddziałów, wszystkie udziały (z prawem głosu oraz bez prawa głosu) w podmiotach zależnych i powiązanych (z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych bez prawa do udziału w zyskach, które są traktowane jako papiery dłużne i wykazywane w pozycji: pozostały kapitał z tytułu inwestycji bezpośrednich) oraz inne udziały kapitałowe. Kapitał własny obejmuje również nabycie przez przedsiębiorstwo bezpośredniego inwestowania udziałów jego inwestora bezpośredniego.

Reinwestowane zyski (kod 525)

Reinwestowane zyski obejmują bezpośrednie udziały inwestora (proporcjonalnie do posiadanego przez nich kapitału) w dochodach niepodzielonych w formie dywidendy przez podmioty zależne lub powiązane i dochody oddziałów nieprzekazane inwestorowi bezpośredniemu. Reinwestowane zyski są rejestrowane jako dochody i jako kompensująca transakcja kapitałowa.

Pozostały kapitał z tytułu inwestycji bezpośrednich (kod 530)

Pozostały kapitał z tytułu inwestycji bezpośrednich (lub transakcje związane z długiem pomiędzy spółkami powiązanymi kapitałowo) obejmuje zaciąganie i udzielanie pożyczek – łącznie z papierami dłużnymi, kredytami handlowymi oraz akcjami uprzywilejowanymi bez prawa udziału w zyskach (które są traktowane jako papiery dłużne) – pomiędzy inwestorami bezpośrednimi i podmiotami zależnymi, oddziałami oraz podmiotami powiązanymi kapitałowo. Zobowiązania z tytułu zadłużenia inwestora bezpośredniego w stosunku do przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania są również rejestrowane jako pozostały kapitał z tytułu inwestycji bezpośrednich.

Inwestycje bezpośrednie w gospodarce sprawozdającej (kod 555)

Inwestycje bezpośrednie są zasadniczo klasyfikowane kierunkowo – bezpośrednie inwestycje zagraniczne rezydenta za granicą oraz inwestycje nierezydenta w danej gospodarce.

Kapitał własny (kod 560)

Kapitał własny obejmuje kapitał własny oddziałów, wszystkie udziały (z prawem głosu oraz bez prawa głosu) w podmiotach zależnych i powiązanych (z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych bez prawa do udziału w zyskach, które są traktowane jako papiery dłużne i wykazywane w pozycji: pozostały kapitał z tytułu inwestycji bezpośrednich) oraz inne udziały kapitałowe. Kapitał własny obejmuje również nabycie przez przedsiębiorstwo bezpośredniego inwestowania udziałów jego inwestora bezpośredniego.

Reinwestowane zyski (kod 575)

Reinwestowane zyski obejmują bezpośrednie udziały inwestora (proporcjonalnie do posiadanego przez nich kapitału) w dochodach niepodzielonych w formie dywidendy przez podmioty zależne lub powiązane i dochody oddziałów nieprzekazane inwestorowi bezpośredniemu. Reinwestowane zyski są rejestrowane jako dochody i jako kompensująca transakcja kapitałowa.

Pozostały kapitał z tytułu bezpośrednich inwestycji kapitałowych (kod 580)

Pozostały kapitał z tytułu inwestycji bezpośrednich (lub transakcje związane z długiem pomiędzy spółkami powiązanymi kapitałowo) obejmuje zaciąganie i udzielanie pożyczek – łącznie z papierami dłużnymi, kredytami handlowymi oraz akcjami uprzywilejowanymi bez prawa udziału w zyskach (które są traktowane jako papiery dłużne) – pomiędzy inwestorami bezpośrednimi i podmiotami zależnymi, oddziałami oraz podmiotami powiązanymi kapitałowo. Zobowiązania z tytułu zadłużenia inwestora bezpośredniego w stosunku do przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania są również rejestrowane jako pozostały kapitał z tytułu inwestycji bezpośrednich.

INWESTYCJE PORTFELOWE (kod 600)

Inwestycje portfelowe obejmują transakcje dotyczące udziałowych i dłużnych papierów wartościowych. Papiery dłużne dzielą się na obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i pochodne instrumenty finansowe, jeżeli instrumenty pochodne generują roszczenia i zobowiązania finansowe. Do inwestycji portfelowych zalicza się te papiery wartościowe, które nie są zaliczane do inwestycji bezpośrednich lub aktywów rezerwowych.

Finansowe instrumenty pochodne (kod 910)

Pochodny instrument finansowy jest to instrument finansowy powiązany z innym określonym instrumentem finansowym, wskaźnikiem lub towarem. Dzięki pochodnym instrumentom finansowym określone ryzyko finansowe (takie jak ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko zmian cen papierów udziałowych i towarów, ryzyko kredytowe itp.) może być odrębnym przedmiotem transakcji na rynkach finansowych.

POZOSTAŁE INWESTYCJE (kod 700)

Pozycja dotycząca innych inwestycji jest definiowana jako kategoria obejmująca pozostałe elementy, która obejmuje wszystkie transakcje finansowe niewykazywane w pozycji: inwestycje bezpośrednie, inwestycje portfelowe, pochodne instrumenty finansowe lub aktywa rezerwowe.