ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 34

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
8 lutego 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 207/2005 z dnia 7 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 208/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 209/2005 z dnia 7 lutego 2005 r. ustanawiające wykaz wyrobów włókienniczych, dla których dowód pochodzenia nie jest wymagany przy dopuszczaniu do swobodnego obrotu we Wspólnocie

6

 

*

Dyrektywa Komisji 2005/10/WE z dnia 4 lutego 2005 r. ustanawiająca metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli poziomów benzo[a]pirenu w środkach spożywczych ( 1 )

15

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

2005/107/WE:Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 188)  ( 1 )

21

 

*

2005/108/WE:Zalecenie Komisji z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie dalszego badania poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w niektórych środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 256)  ( 1 )

43

 

 

Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

 

*

Decyzja Rady 2005/109/WPZiB z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej udziału Królestwa Maroka w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

46

Umowa między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotycząca udziału Królestwa Maroka w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

47

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. dotyczącego ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

51

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

8.2.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 207/2005

z dnia 7 lutego 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 7 lutego 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

104,0

204

63,8

212

157,6

248

82,5

624

81,4

999

97,9

0707 00 05

052

166,9

204

87,7

999

127,3

0709 10 00

220

36,6

999

36,6

0709 90 70

052

202,2

204

174,0

999

188,1

0805 10 20

052

42,6

204

46,9

212

47,1

220

37,0

421

23,4

448

31,9

624

68,4

999

42,5

0805 20 10

052

76,5

204

73,7

624

72,5

999

74,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

56,7

204

85,7

400

78,9

464

131,4

624

76,3

662

42,4

999

78,6

0805 50 10

052

69,5

220

27,0

999

48,3

0808 10 80

052

104,3

400

113,8

404

100,6

720

67,3

999

96,5

0808 20 50

388

89,2

400

94,1

528

82,3

720

41,5

999

76,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


8.2.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 208/2005

z dnia 4 lutego 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do zanieczyszczeń żywności (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Żywności,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2001 (2) ustanawia maksymalne dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, włącznie z żywnością przeznaczoną dla niemowląt i małych dzieci, opisaną w dyrektywie Komisji 91/321 z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt (3) oraz w dyrektywie Komisji 96/5/WE z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (4).

(2)

Niektóre Państwa Członkowskie przyjęły maksymalne dopuszczalne poziomy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w niektórych środkach spożywczych. Ze względu na rozbieżności między przepisami Państw Członkowskich i wynikające z tego ryzyko naruszenia konkurencji niezbędne są środki wspólnotowe w celu zapewnienia jedności rynku, przy jednoczesnym zachowaniu zasady proporcjonalności.

(3)

Komitet Naukowy ds. Żywności stwierdził w swojej opinii z dnia 4 grudnia 2002 r., że niektóre WWA są genotoksycznymi substancjami rakotwórczymi. W badaniach laboratoryjnych stwierdzony poziom wywołujący guzy doświadczalne był kilkakrotnie wyższy niż spodziewany w żywności i z nią wprowadzany do ustroju. Jednakże mając na względzie brak progowej dawki dla substancji genotoksycznych, zalecane jest zredukowanie poziomu WWA w żywności w takim stopniu, jak tylko jest to racjonalnie osiągalne.

(4)

Według Komitetu Naukowego ds. Żywności benzo(a)piren może być stosowany jako marker występowania i rakotwórczego działania WWA w żywności, wraz z benzo(a)antracenem, benzo(b)fluorantenem, benzo(j)fluorantenem, benzo(k)fluorantenem, benzo(g,h,i)perylenem, chryzenem, cyclopenta(c,d)pirenem, dibenzo(a,h)antracenem, dibenzo(a,e)pirenem, dibenzo(a,h)pirenem, dibenzo(a,i)pirenem, dibenzo(a,l)pirenem, indeno(1,2,3-cd)pirenem i 5-metylochryzenem. Niezbędne są dalsze analizy względnych proporcji tych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności w celu przyszłej oceny przydatności utrzymywania benzo(a)pirenu jako markera.

(5)

WWA mogą powodować zanieczyszczenie żywności w trakcie procesów ogrzewania i suszenia, podczas których produkty spalania wchodzą w bezpośredni kontakt. Procesy bezprzeponowego suszenia i ogrzewania stosowane przy produkcji olejów jadalnych, na przykład oliwy z wytłoków oliwnych, mogą powodować wysokie zawartości WWA. Węgiel aktywny może być stosowany do usuwania benzo(a)pirenu podczas rafinacji olejów. Nie jest jasne, czy procesy rafinacji skutecznie usuwają wszystkie WWA, o których mowa. Należy stosować takie metody produkcji i przetwarzania, które zapobiegają wstępnemu zanieczyszczeniu olejów wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi.

(6)

W celu ochrony zdrowia publicznego należy utrzymać maksymalne dopuszczalne poziomy dla benzo(a)pirenu w niektórych środkach spożywczych zawierających tłuszcze i oleje oraz w żywności, w której procesy wędzenia lub suszenia mogą powodować wysoki poziom zanieczyszczenia. Również w żywności dla niemowląt niezbędne jest ustalenie maksymalnych dopuszczalnych poziomów, osiągalnych dzięki ścisłym kontrolom produkcji i pakowania preparatów do początkowego żywienia niemowląt, preparatów do dalszego żywienia niemowląt, żywności dla niemowląt oraz produktów zbożowych przetworzonych przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci. Najwyższe dopuszczalne poziomy są także niezbędne w żywności, w której skażenie środowiska mogło spowodować wysoki poziom zanieczyszczenia, szczególnie ryb i produktów rybnych, na przykład na skutek wycieku ropy ze statków.

(7)

W niektórych produktach żywnościowych, takich jak suszone owoce i suplementy diety, wykryto benzo(a)piren, ale dostępne dane nie są jednoznaczne co do tego, jakie poziomy są racjonalnie osiągalne. Konieczne są dalsze badania w celu wyjaśnienia, jakie poziomy są racjonalnie możliwe do uzyskania w tych produktach. Do tego czasu powinno się stosować maksymalne dopuszczalne poziomy dla benzo(a)pirenu w istotnych składnikach, takich jak oleje i tłuszcze stosowane w suplementach diety.

(8)

Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 466/2001.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 466/2001 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2005 r.

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się w odniesieniu do produktów wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 kwietnia 2005 r. zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami. Obowiązek udowodnienia, kiedy produkty zostały wprowadzone na rynek, spoczywa na podmiocie branży żywnościowej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 37 z 13.2.1993, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 77 z 16.3.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 684/2004 (Dz.U. L 106 z 15.4.2004, str. 6).

(3)  Dz.U. L 175 z 4.7.1991, str. 35. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/14/WE (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 37).

(4)  Dz.U. L 49 z 28.2.1996, str. 17. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/13/WE (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 33).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 466/2001 dodaje się sekcję 7 w brzmieniu:

„Sekcja 7: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

Produkt

Maksymalny dopuszczalny poziom

(μg/kg świeżej masy)

Kryteria dla pobierania próbek

Kryteria sprawności dla metod analitycznych

7.1.   

Benzo(a)piren (2)

7.1.1.

Oleje i tłuszcze przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub stosowania jako składnik w produktach spożywczych (3)

2,0

Dyrektywa 2005/10/WE (1)

Dyrektywa 2005/10/WE

7.1.2.

Produkty dla niemowląt i małych dzieci

1,0

Dyrektywa 2005/10/WE

Dyrektywa 2005/10/WE

7.1.2.1.

Produkty dla niemowląt i produkty zbożowe przetworzone przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci (4)

7.1.2.2.

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym początkowe mleko dla niemowląt i mleko następne dla niemowląt (5)

7.1.2.3.

Produkty dietetyczne specjalnego przeznaczenia medycznego (6), zwłaszcza przeznaczone dla niemowląt

7.1.3.

Mięso wędzone i produkty mięsne wędzone

5,0

Dyrektywa 2005/10/WE

Dyrektywa 2005/10/WE

7.1.4.

Mięso ryb wędzonych i wędzone produkty (7), z wyłączeniem małży

5,0

Dyrektywa 2005/10/WE

Dyrektywa 2005/10/WE

7.1.5.

Mięso ryb (8), niewędzonych

2,0

Dyrektywa 2005/10/WE

Dyrektywa 2005/10/WE

7.1.6.

Skorupiaki, głowonogi, niewędzone

5,0

Dyrektywa 2005/10/WE

Dyrektywa 2005/10/WE

7.1.7.

Małże

10,0

Dyrektywa 2005/10/WE

Dyrektywa 2005/10/WE”


(1)  Patrz 15 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2)  Benzo(a)piren, dla którego wyszczególniono maksymalne dopuszczalne poziomy, jest stosowany jako marker występowania WWA i ich efektu rakotwórczego. Środki te zapewniają zatem pełną harmonizację WWA w wyszczególnionej żywności we wszystkich Państwach Członkowskich. Komisja podda analizie maksymalne dopuszczalne poziomy WWA w wyszczególnionych kategoriach produktów spożywczych do dnia 1 kwietnia 2007 r., uwzględniając postęp naukowy i wiedzę technologiczną na temat występowania benzo(a)pirenu i innych rakotwórczych WWA w żywności.

(3)  Masło kakaowe jest poza tą kategorią, do czasu zakończenia badań na obecność benzo(a)pirenu w maśle kakaowym. Przegląd tej derogacji nastąpi przed dniem 1 kwietnia 2007 r.

(4)  Produkty dla niemowląt i produkty zbożowe przetworzone przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci, o których mowa w art. 1 dyrektywy 96/5/WE. Maksymalny dopuszczalny poziom odnosi się do produktu w postaci wprowadzanej do obrotu handlowego.

(5)  Preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt, o których mowa w art. 1 dyrektywy 91/321/EWG. Maksymalny dopuszczalny poziom odnosi się do produktu w postaci wprowadzanej do obrotu handlowego.

(6)  Produkty dietetyczne do specjalnych celów medycznych, o których mowa w art. 1 ust. 2 dyrektywy 1999/21/WE. Maksymalny dopuszczalny poziom odnosi się do produktu w postaci wprowadzanej do obrotu handlowego.

(7)  Ryby i produkty rybołówstwa, o których mowa w kategorii b), c) i f) wykazu w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

(8)  Ryby, o których mowa w kategorii a) listy w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.


8.2.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 209/2005

z dnia 7 lutego 2005 r.

ustanawiające wykaz wyrobów włókienniczych, dla których dowód pochodzenia nie jest wymagany przy dopuszczaniu do swobodnego obrotu we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1541/98 z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie dowodu pochodzenia niektórych wyrobów włókienniczych objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej i dopuszczanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie oraz w sprawie warunków przyjęcia takiego dowodu (1), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wyżej wspomniane rozporządzenie stanowi, że w odniesieniu do tych wyrobów włókienniczych i odzieżowych, które nie podlegają szczególnym środkom wspólnotowej polityki handlowej oraz które są dopuszczane do swobodnego obrotu, może być przyznane zwolnienie z obowiązku przedstawiania dowodu pochodzenia, jak również, że przepisy ustanawiające zwolnienia z obowiązku przedstawiania dowodu pochodzenia powinny określać, czy deklaracja o pochodzeniu dla tych wyrobów ma być przedstawiona czy nie.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2579/98 z dnia 30 listopada 1998 r. ustanowiło wykaz wyrobów włókienniczych, dla których nie jest wymagany dowód pochodzenia przy dopuszczaniu do swobodnego obrotu we Wspólnocie (2). Wykaz ten należy obecnie zaktualizować, włączając do niego nowe kategorie wyrobów włókienniczych.

(3)

W celu zapewnienia przejrzystości oraz pewności prawnej rozporządzenie (WE) nr 2579/98 powinno zostać uchylone i zastąpione przepisami niniejszego rozporządzenia.

(4)

W celu wprowadzenia w życie obowiązków UE wynikających z wygaśnięcia Porozumienia WTO w sprawie wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych, w szczególności celem zapewnienia zgodności z wymaganiami jego art. 2 ust. 8 lit. c), stanowiącego, że „pierwszego dnia 121. miesiąca obowiązywania Porozumienia WTO sektor włókienniczy i odzieżowy powinien zostać włączony do GATT 1994, a wszelkie ograniczenia wynikające z tego porozumienia zniesione”, przepisy niniejszego rozporządzenia powinny zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2005 r.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dopuszczenie do swobodnego obrotu wyrobów włókienniczych wymienionych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia nie wymaga przedstawienia żadnego dowodu pochodzenia.

Artykuł 2

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2579/98 zostaje uchylone.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 202 z 18.7.1998, str. 11.

(2)  Dz.U. L 322 z 1.12.1998, str. 27.


ZAŁĄCZNIK

WYKAZ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

Kategoria

Opis – Kod CN 2005

(1)

(2)

Grupa III A

34

Tkaniny z przędzy syntetycznej otrzymane z polietylenowych lub polipropylenowych lub im podobnych pasów, o szerokości 3 m lub większej

5407 20 19

38A

Dziane lub szydełkowane syntetyczne materiały zasłonowe, w tym materiały firanowe

6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10

38B

Firany, inne niż dziane lub szydełkowane

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90

40

Zasłony tkane (w tym draperie, wewnętrzne rolety, zasłony i lambrekiny łóżkowe oraz inne artykuły wyposażenia wnętrz), inne niż dziane lub szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00

42

Przędza z ciągłego włókna chemicznego, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5401 20 10

Przędza z włókien sztucznych, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej, inna niż pojedyncza przędza nieskręcona z wiskozy rayon lub przędza skręcona z nie więcej niż 250 skrętów na metr oraz pojedyncza bezfakturowa przędza z octanu celulozy

5403 10 00, 5403 20 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 20 00

43

Przędza z włókna chemicznego, przędza ze sztucznego włókna odcinkowego, przędza bawełniana, przeznaczone do sprzedaży detalicznej

5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00

46

Owcza lub jagnięca wełna zgrzebna lub czesana lub inna cienka sierść zwierzęca

5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90

47

Przędza z owczej lub jagnięcej wełny zgrzebnej (przędza wełniana) lub ze zgrzebnej cienkiej sierści zwierzęcej, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90

48

Przędza z owczej lub jagnięcej wełny czesanej (przędza czesankowa) lub z czesanej cienkiej sierści zwierzęcej, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90

49

Przędza z owczej lub jagnięcej wełny lub z czesanej cienkiej sierści zwierzęcej, przeznaczona do sprzedaży detalicznej

5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90

51

Bawełna, zgrzebna lub czesana

5203 00 00

53

Gaza bawełniana

5803 10 00

54

Sztuczne włókna odcinkowe, w tym odpadkowe, zgrzebne, czesane lub w inny sposób przerobione do przędzenia

5507 00 00

55

Syntetyczne włókna odcinkowe, w tym odpadkowe, zgrzebne, czesane lub w inny sposób przerobione do przędzenia

5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90

56

Przędza z syntetycznych włókien odcinkowych (w tym odpadkowych), przeznaczona do sprzedaży detalicznej

5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00

58

Dywany, wykładziny podłogowe oraz chodniki, dziane (konfekcjonowane bądź nie)

5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90

60

Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane, typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (np. małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym)

oraz podobne, wykonane ręcznie

5805 00 00

62

Przędza szenilowa (w tym przędza szenilowa kosmykowa), przędza rdzeniowa (inna niż przędza metalizowana oraz przędza rdzeniowa z włosia końskiego)

5606 00 91, 5606 00 99

Tiul oraz inne tkaniny siatkowe (ażurowe), ale z wyłączeniem tkanych, dzianych lub szydełkowanych, ręcznie lub maszynowo robione koronki, w kawałku, pasku lub motywie

5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00

Metki, plakietki oraz tym podobne artykuły z materiałów włókienniczych, niewyszywane, w kawałku, pasku lub przycięte do kształtu lub wymiaru, tkane

5807 10 10, 5807 10 90

Frędzle oraz lamówki zdobnicze w kawałku; frędzle, pompony i tym podobne

5808 10 00, 5808 90 00

Hafty w kawałku, paskach lub motywach

5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90

63

Dziane lub szydełkowane tkaniny z włókien syntetycznych, zawierające wagowo 5 % lub więcej przędzy elastomerowej, oraz tkaniny dziane lub szydełkowane zawierające wagowo 5 % lub więcej nici gumowej

5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00

Koronki typu Raschel oraz tkaniny o długim włosie z włókien syntetycznych

ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50

65

Dziane lub szydełkowane tkaniny, inne niż te z kategorii 38A i 63, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 10 00, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00

66

Pledy i koce podróżne, inne niż dziane lub szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90

Grupa III B

72

Kostiumy kąpielowe, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00

84

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i tym podobne, inne niż dziane lub szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10

85

Krawaty, muchy i fulary, inne niż dziane lub szydełkowane, z wełny, bawełny lub włókien chemicznych

6215 20 00, 6215 90 00

86

Gorsety, paski gorsetowe, pasy do pończoch, szelki, podwiązki i tym podobne, oraz ich części, dziane lub szydełkowane bądź nie

6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00

88

Pończochy, skarpety i stopki, inne niż dziane lub szydełkowane; pozostałe dodatki odzieżowe, części garderoby lub dodatki odzieżowe inne niż przeznaczone dla dzieci, tkane lub szydełkowane

ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6217 10 00, 6217 90 00

91

Namioty

6306 21 00, 6306 22 00, 6306 29 00

93

Worki oraz torby i tym podobne stosowane do pakowania towarów, z tkanin innych niż z pasków polietylenowych lub polipropylenowych

ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00

94

Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z waty; włókna tekstylne o długości nieprzekraczającej 5 mm (kosmyki), pył tekstylny lub rozdrobnione resztki włókien

5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00

95

Filc i wyroby filcowe, zarówno impregnowane lub powlekane, jak i nie, inne niż wykładziny podłogowe

5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91

96

Włókniny i wyroby z włóknin, impregnowane bądź nie, powlekane, pokrywane lub laminowane

5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99

98

Inne wyroby z przędzy, szpagatu, sznura, liny lub linki, inne niż materiały włókiennicze, wyroby z takich materiałów oraz wyroby wymienione w kategorii 97

5609 00 00, 5905 00 10

99

Wyroby włókiennicze gumowane lub powlekane substancjami skrobiowymi, używane do zewnętrznych opraw książek i tym podobnych; płócienna kalka techniczna; zagruntowane płótna malarskie; płótna introligatorskie (bukram) i tym podobne wzmacniane tekstylia, stosowane do formowania stożków kapeluszy

5901 10 00, 5901 90 00

Linoleum, przykrawane lub nie; wykładziny podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkładzie włókienniczym, przykrawane lub nie

5904 10 00, 5904 90 00

Tkaniny gumowane, inne niż dziane lub szydełkowane, z wyłączeniem stosowanych do wyrobu opon

5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90

Tekstylia w inny sposób impregnowane lub powleczone; pomalowane płótna malarskie stanowiące dekoracje teatralne, tła studyjne, inne niż te z kategorii 100

5907 00 10, 5907 00 90

100

Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane preparatami celulozowymi lub innymi tworzywami sztucznymi

5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99

101

Szpagat, sznur, liny lub linki, plecione lub nie, inne niż te z włókien syntetycznych

ex 5607 90 90

110

Tkane materace dmuchane

6306 41 00, 6306 49 00

111

Wyposażenie kempingowe, tkane, inne niż materace dmuchane i namioty

6306 91 00, 6306 99 00

112

Inne konfekcjonowane artykuły włókiennicze, tkane, z wyłączeniem należących do kategorii 113 i 114

6307 20 00, ex 6307 90 99

113

Ścierki do podłogi, do naczyń i do kurzu, inne niż dziane lub szydełkowane

6307 10 90

114

Tkaniny i artykuły do użytku technicznego

5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90

Grupa IV

120

Zasłony (w tym draperie), wewnętrzne rolety, zasłony i lambrekiny łóżkowe oraz inne artykuły wyposażenia wnętrz, inne niż dziane lub szydełkowane, z lnu lub ramii

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

121

Szpagat, sznur, liny lub linki, plecione lub nie, z lnu lub ramii

ex 5607 90 90

122

Worki oraz torby i tym podobne, lniane, stosowane do pakowania towarów, używane, inne niż dziane lub szydełkowane

ex 6305 90 00

123

Tkaniny o długim włosie oraz tkaniny szenilowe z lnu lub ramii, inne niż ściśle tkane

5801 90 10, ex 5801 90 90

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i tym podobne, z lnu lub ramii, inne niż dziane lub szydełkowane

6214 90 90

Grupa V

124

Syntetyczne włókna odcinkowe

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 90 10, 5501 90 90, 5503 10 10, 5503 10 90, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

125A

Przędza syntetyczna (ciągła), nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej, inna niż przędza z kategorii 41

5402 41 00, 5402 42 00, 5402 43 00

125B

Jednowłóknowe nici (monofilamenty), paski (sztuczna słoma i tym podobne) oraz imitacja katgutu z materiałów syntetycznych

5404 10 10, 5404 10 90, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00

126

Sztuczne włókna odcinkowe

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

127A

Przędza sztuczna (ciągła), nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej, inna niż przędza z kategorii 42

5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

127B

Jednowłóknowe nici (monofilamenty), paski (sztuczna słoma i tym podobne) oraz imitacja katgutu ze sztucznych materiałów włókienniczych

5405 00 00, ex 5604 90 00

128

Gruba sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana

5105 40 00

129

Przędza z grubej sierści zwierzęcej lub z włosia końskiego

5110 00 00

130A

Przędza jedwabna, inna niż przędza z odpadów jedwabiu

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

130B

Przędza jedwabna, inna niż z kategorii 130A; wydzielina jedwabnika

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 00

131

Przędza z innych roślinnych włókien przędnych

5308 90 90

132

Przędza papierowa

5308 90 50

133

Przędza z konopi siewnych

5308 20 10, 5308 20 90

134

Przędza metalizowana

5605 00 00

135

Tkaniny z grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

5113 00 00

137

Tkaniny o długim włosiu, tkaniny szenilowe oraz ściśle tkane materiały jedwabne lub z odpadów jedwabnych

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

138

Tkaniny z przędzy papierowej oraz inne włókna tekstylne, inne niż z ramii

5311 00 90, ex 5905 00 90

139

Tkaniny z nitką metalową lub z przędzy metalizowanej

5809 00 00

140

Dziane lub szydełkowane tkaniny z materiałów tekstylnych innych niż wełna lub cienka sierść zwierzęca, bawełna lub włókna chemiczne

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 00, 6006 90 00

141

Pledy i koce podróżne z materiałów tekstylnych innych niż wełna lub cienka sierść zwierzęca, bawełna lub włókna chemiczne

ex 6301 90 90

144

Filc z grubej sierści zwierzęcej

5602 10 35, ex 5602 29 00

145

Szpagat, sznur, liny lub linki, plecione lub nie, z abaki (konopi manilskich) lub z konopi siewnych

5607 90 10, ex 5607 90 90

146A

Sznurek do snopowiązałki lub bali dla maszyn rolniczych, z sizalu lub innych włókien z rodziny agaw

ex 5607 21 00

146B

Szpagat, sznur, liny lub linki z sizalu lub innych włókien z rodziny agaw, inne niż produkty z kategorii 146A

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

146C

Szpagat, sznur, liny lub linki, plecione lub w frędzlach bądź nie, z juty lub innych włókien łykowych z pozycji nr 5303

5607 10 00

147

Odpady jedwabiu (łącznie z kokonami nienadającymi się do motania), odpady przędzy i szarpanka rozwłókniona, inne niż niezgrzebne lub nieczesane

5003 90 00

148A

Przędza z juty lub innych włókien łykowych z pozycji nr 5303

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

148B

Przędza z włókna kokosowego

5308 10 00

149

Tkaniny z juty lub innych włókien łykowych o szerokości większej niż 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

150

Tkaniny z juty lub innych włókien łykowych o szerokości nie większej niż 150 cm; worki oraz torby i tym podobne stosowane do pakowania towarów, z juty lub innych włókien łykowych, inne niż używane

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

152

Filc igłowany z juty lub pozostałych włókien łykowych, nie impregnowany ani nie powlekany, inny niż wykładziny podłogowe

5602 10 11

153

Używane worki oraz torby i tym podobne stosowane do pakowania towarów, z juty lub innych włókien łykowych z pozycji 5303

6305 10 10

154

Kokony jedwabników nadające się do motania

5001 00 00

Jedwab surowy (nieskręcany)

5002 00 00

Odpady jedwabiu (łącznie z kokonami nienadającymi się do motania), odpady przędzy i szarpanka rozwłókniona, niezgrzebne i nieczesane

5003 10 00

Wełna niezgrzebna i nieczesana

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Cienka lub gruba sierść zwierzęca, niezgrzebna i nieczesana

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Odpady wełny i cienkiej sierści zwierzęcej, łącznie z odpadami przędzy, lecz bez szarpanki rozwłóknionej

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Szarpanka rozwłókniona z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej albo z grubej sierści zwierzęcej

5104 00 00

Len, surowy lub obrabiany, ale nie przędzony; pakuły lniane i odpady lnu (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Ramia i inne włókna roślinne, surowe lub przerobione, ale nie przędzone: pakuły, wyczeski i odpady tych włókien, inne niż włókna kokosowe lub abaka (konopie manilskie), z pozycji nr 5304

5305 90 00

Bawełna, niezgrzebna i nieczesana

5201 00 10, 5201 00 90

Odpady bawełny (łącznie z przędzą odpadową lub szarpanką rozwłóknioną)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przerobione: pakuły i odpady konopi siewnych (łącznie z przędzą odpadową lub szarpanką rozwłóknioną)

5302 10 00, 5302 90 00

Abaka (konopie manilskie lub Musa textilis Nee), surowe lub przerobione, ale nie przędzone: pakuły i odpady abaki (łącznie z przędzą odpadową lub szarpanką rozwłóknioną)

5305 21 00, 5305 29 00

Juta lub inne włókna roślinne (z wyłączeniem lnu, konopi siewnych i ramii), surowe lub przerobione, ale nie przędzone: pakuły i odpady z juty lub innych włókien roślinnych (łącznie z przędzą odpadową lub szarpanką rozwłóknioną)

5303 10 00, 5303 90 00

Inne włókna roślinne surowe lub przerobione; pakuły i odpady takich włókien (łącznie z przędzą odpadową lub szarpanką rozwłóknioną)

5304 10 00, 5304 90 00, 5305 11 00, 5305 19 00, 5305 90 00


8.2.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/15


DYREKTYWA KOMISJI 2005/10/WE

z dnia 4 lutego 2005 r.

ustanawiająca metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli poziomów benzo[a]pirenu w środkach spożywczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 85/591/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. dotyczącą wprowadzenia wspólnotowych metod pobierania próbek i analiz w celu monitorowania środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (2) ustala najwyższe dopuszczalne poziomy benzo[a]pirenu i czyni odniesienia do działań ustanawiających metody pobierania próbek i analiz, jakie należy zastosować.

(2)

Dyrektywa Rady 93/99/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie dodatkowych środków urzędowej kontroli środków spożywczych (3) wprowadza system norm jakości dla laboratoriów, którym Państwa Członkowskie powierzają urzędową kontrolę środków spożywczych.

(3)

Istnieje potrzeba ustanowienia ogólnych kryteriów, jakie muszą spełniać metody analiz w celu zagwarantowania, że laboratoria odpowiedzialne za kontrolę będą stosować metody analiz o porównywalnych poziomach sprawności. Ponadto jest niezwykle istotne, aby wyniki analiz były sprawozdawane i interpretowane w sposób jednolity, celem zapewnienia zharmonizowanego podejścia do ich wdrożenia. Te zasady interpretacji dotyczą zastosowania wyniku analizy otrzymanego dla próbki pobranej w celu urzędowej kontroli. W przypadku analizy prowadzonej do celów obrony lub arbitrażu zastosowanie mają przepisy krajowe.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, aby pobieranie próbek w celu urzędowej kontroli poziomów benzo[a]pirenu w środkach spożywczych było prowadzone zgodnie z metodami opisanymi w załączniku I do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, aby przygotowanie próbek i metody analiz stosowane w celu urzędowej kontroli poziomów benzo[a]pirenu w środkach spożywczych spełniały kryteria opisane w załączniku II do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie, w ciągu 12 miesięcy od publikacji niniejszej dyrektywy, przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 372 z 31.12.1985, str. 50. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 77 z 16.3.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 208/2005 (Patrz: str. 3 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(3)  Dz.U. L 290 z 24.11.1993, str. 14. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.


ZAŁĄCZNIK I

METODY POBIERANIA PRÓBEK W CELU URZĘDOWEJ KONTROLI POZIOMÓW BENZO[A]PIRENU W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH

1.   Cel i zakres

Próbki przeznaczone do urzędowej kontroli poziomów zawartości benzo[a]pirenu w środkach spożywczych są pobierane zgodnie z metodami opisanymi poniżej. Otrzymane w ten sposób próbki połączone uważa się za reprezentatywne dla partii. Ocena zgodności partii z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami przyjętymi w rozporządzeniu (WE) nr 466/2001 dokonywana jest na podstawie poziomów określonych w próbkach laboratoryjnych.

2.   Definicje

„Partia”: możliwa do zidentyfikowania ilość produktu spożywczego dostarczona w jednym terminie, dla której urzędowo stwierdzono, że posiada te same wspólne cechy, takie jak: pochodzenie, odmiana, rodzaj opakowania, pakowacz, nadawca lub oznakowanie.

„Podpartia”: część dużej partii wskazana w celu zastosowania metody pobierania próbek na tej wydzielonej części. Każda część partii musi być fizycznie wyodrębniona i możliwa do zidentyfikowania.

„Próbka pierwotna”: ilość materiału pobrana z jednego miejsca partii lub podpartii.

„Próbka połączona”: próbka otrzymana przez połączenie wszystkich próbek pierwotnych pobranych z partii lub podpartii.

„Próbka laboratoryjna”: próbka przeznaczona do badania laboratoryjnego.

3.   Postanowienia ogólne

3.1.   Personel

Próbki pobierane są przez upoważnione osoby, zgodnie z przepisami Państw Członkowskich.

3.2.   Materiał

Z każdej partii podlegającej badaniu należy pobrać odrębne próbki.

3.3.   Wymagane środki ostrożności

W trakcie pobierania i przygotowywania próbek należy podjąć środki ostrożności zapobiegające wszelkim zmianom, które mogą mieć wpływ na zawartość benzo[a]pirenu, niekorzystnie oddziaływać na wynik oznaczenia analitycznego lub spowodować, że próbki połączone nie będą reprezentatywne.

3.4.   Próbki pierwotne

W miarę możliwości próbki pierwotne powinny być pobierane z różnych miejsc partii lub podpartii. Odstępstwo od tej zasady należy odnotować w protokole.

3.5.   Przygotowanie próbki połączonej

Próbka połączona powstaje przez połączenie wszystkich próbek pierwotnych. Próbka połączona zostaje ujednorodniona w laboratorium, o ile nie jest to sprzeczne z pkt 3.6.

3.6.   Kontrpróbki do badań laboratoryjnych

Kontrpróbki do badań laboratoryjnych w celu sprawdzenia zgodności z przepisami, dla potrzeb obrotu handlowego i arbitrażu, wyodrębnia się z ujednorodnionej próbki połączonej, jeżeli nie koliduje to z przepisami Państw Członkowskich w zakresie pobierania próbek.

3.7.   Pakowanie i transport próbek

Każdą próbkę należy umieścić w czystym pojemniku wykonanym z chemicznie obojętnego materiału, zapewniającym odpowiednią ochronę przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w czasie transportu. Należy podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu uniknięcia zmian w składzie próbek, jakie mogłyby wystąpić podczas transportu lub przechowywania

3.8.   Pieczętowanie i etykietowanie próbek

Każdą próbkę przeznaczoną do urzędowej kontroli zamyka się i pieczętuje w miejscu pobrania próbek oraz etykietuje w sposób umożliwiający jej identyfikację zgodnie z obowiązującymi przepisami Państwa Członkowskiego.

Dla każdej pobranej próbki sporządza się protokół umożliwiający jednoznaczną identyfikację każdej partii, w którym podaje się datę oraz miejsce pobrania próbek wraz z dodatkowymi informacjami, pomocnymi dla analityka.

4.   Plany pobierania próbek

Należy stosować taką metodę pobierania próbek, która gwarantuje, że próbka połączona jest reprezentatywna dla kontrolowanej partii.

4.1.   Liczba próbek pierwotnych

W przypadku olejów, dla których można założyć równomierny rozkład benzo[a]pirenu w partii, wystarczy pobrać z danej partii trzy próbki pierwotne, które stanowią próbkę połączoną. Należy wskazać numer partii. W przypadku oliwy z oliwek lub oliwy z wytłoków oliwnych dalsze informacje dotyczące pobierania próbek zawiera rozporządzenie Komisji (WE) nr 1989/2003 (1).

W przypadku innych produktów minimalna liczba próbek pierwotnych, które należy pobrać z danej partii, powinna być zgodna z tabelą 1. Próbki pierwotne powinny mieć zbliżoną masę, nie mniejszą niż 100 g każda, co daje masę próbki połączonej nie mniejszą niż 300 g (patrz pkt 3.5).

TABELA 1

Minimalna liczba próbek pierwotnych, jakie należy pobrać z partii

Masa partii (w kg)

Minimalna liczba pobieranych próbek pierwotnych

< 50

3

50 do 500

5

> 500

10

W przypadku partii składających się z pojedynczych opakowań liczbę opakowań, które mają być pobrane w celu utworzenia próbki połączonej, podano w tabeli 2.

TABELA 2

Liczba opakowań (próbek pierwotnych) pobieranych w celu utworzenia próbki połączonej w przypadku, gdy partia składa się z pojedynczych opakowań

Liczba opakowań lub jednostek w partii lub podpartii

Liczba pobieranych opakowań lub jednostek losowania

1 do 25

1 opakowanie lub jednostka

26 do 100

Około 5 %, co najmniej 2 opakowania lub jednostki losowania

> 100

Około 5 %, co najmniej 10 opakowań lub jednostek losowania

4.2.   Pobieranie próbek z obrotu detalicznego

Jeżeli to możliwe, pobieranie próbek środków spożywczych z obrotu detalicznego powinno być wykonywane zgodnie z powyższymi zasadami pobierania próbek. Jeżeli nie jest to możliwe, można zastosować inne skuteczne procedury pobierania próbek z obrotu detalicznego, pod warunkiem że zapewniają one odpowiednią reprezentatywność ocenianej partii.

5.   Zgodność partii lub podpartii ze specyfikacją

Laboratorium kontrolne bada próbkę laboratoryjną pobraną w celu sprawdzenia zgodności z przepisami, powtarzając analizę w przypadku gdy wynik pierwszej analizy jest o mniej niż 20 % niższy lub wyższy od dopuszczalnego maksymalnego poziomu i w tym przypadku oblicza średnią z uzyskanych wyników.

Partia zostaje przyjęta, jeżeli wynik pierwszej analizy lub, w przypadku konieczności przeprowadzenia powtórnej analizy, jeżeli średnia wartość uzyskanych wyników nie przekracza odpowiedniego maksymalnego dopuszczalnego poziomu (określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 466/2001), z uwzględnieniem niepewności pomiaru oraz korekty o odzysk.

Jeżeli wynik pierwszej analizy lub, w przypadku konieczności przeprowadzenia powtórnej analizy, jeżeli średnia wartość uzyskanych wyników przekracza maksymalny dopuszczalny poziom w sposób niekwestionowany, przy uwzględnieniu niepewności pomiaru i korekty o odzysk, dana partia jest niezgodna z maksymalnym dopuszczalnym poziomem (określonym w rozporządzeniu (WE) nr 466/2001).


(1)  Dz.U. L 295 z 13.11.2003, str. 57.


ZAŁĄCZNIK II

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK I KRYTERIA DLA METOD ANALITYCZNYCH STOSOWANYCH DO URZĘDOWEJ KONTROLI POZIOMÓW BENZO[A]PIRENU W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH

1.   Środki ostrożności i ogólne wytyczne dotyczące benzo[a]pirenu w próbkach żywności

Podstawowym wymaganiem jest uzyskanie reprezentatywnej i jednorodnej próbki laboratoryjnej bez wprowadzenia wtórnych zanieczyszczeń.

Analityk powinien zapewnić, aby próbki nie uległy zanieczyszczeniu w trakcie ich przygotowywania. Pojemniki przed użyciem należy przemyć acetonem lub heksanem o wysokiej czystości (stopnia cz.d.a. (p.A.), HLPC lub równorzędnej), aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia. W miarę możliwości aparatura wchodząca w kontakt z próbką winna być wykonana z chemicznie obojętnego materiału, np. aluminium, szkła lub stali nierdzewnej polerowanej. Należy unikać tworzyw sztucznych, takich jak polipropylen, politetrafluoroetylen (PTFE) itp., gdyż może zachodzić adsorpcja analitu na tych materiałach.

Cały materiał próbki dostarczonej do laboratorium musi być wykorzystany do przygotowania materiału do badań. Jedynie dokładnie zhomogenizowane próbki dają powtarzalne wyniki.

Istnieje wiele dających dobre wyniki szczegółowych procedur przygotowywania próbek.

2.   Przygotowanie próbki po dostarczeniu do laboratorium

Całą próbkę połączoną należy drobno zemleć, w miarę potrzeby, i starannie wymieszać, stosując proces, który pozwoli osiągnąć całkowitą homogenizację.

3.   Podział próbek w celu sprawdzenia zgodności z przepisami i dla potrzeb arbitrażu

Kontrpróbki do sprawdzenia zgodności z przepisami, dla potrzeb obrotu handlowego (obrony) i arbitrażu, wyodrębnia się z ujednorodnionego materiału, jeżeli nie koliduje to z przepisami Państw Członkowskich w zakresie pobierania próbek.

4.   Metody analiz stosowane przez laboratorium i wymagania dotyczące ich kontroli w laboratorium

4.1.   Definicje

Poniżej podano szereg najczęściej używanych definicji, które powinno stosować laboratorium:

r

=

powtarzalność, wartość, poniżej której powinna się znajdować z określonym prawdopodobieństwem (typowo 95 %) bezwzględna różnica pomiędzy dwoma pojedynczymi wynikami badania otrzymanymi w warunkach powtarzalności (tzn. ta sama próbka, ten sam wykonawca, ten sam aparat, to samo laboratorium, krótki odstęp czasu), a zatem Formula.

sr

=

odchylenie standardowe, obliczane na podstawie wyników badania otrzymanych w spełnionych warunkach powtarzalności.

RSDr

=

względne odchylenie standardowe powtarzalności, obliczone na podstawie wyników otrzymanych w warunkach powtarzalności Formula.

R

=

odtwarzalność, wartość, poniżej której powinna się znajdować z określonym prawdopodobieństwem (typowo 95 %) bezwzględna różnica pomiędzy poszczególnymi wynikami uzyskanymi w warunkach odtwarzalności (tj. ten sam materiał otrzymywany przez różnych wykonawców w różnych laboratoriach, stosujących standardową metodę badawczą); Formula.

sR

=

odchylenie standardowe, obliczane na podstawie wyników badania uzyskanych w spełnionych warunkach odtwarzalności.

RSDR

=

względne odchylenie standardowe, obliczone na podstawie wyników otrzymanych w warunkach odtwarzalności Formula, gdzie Formula jest średnią z wyników uzyskanych przez wszystkie laboratoria dla wszystkich próbek.

HORRATr

=

uzyskane RSDr podzielone przez wartość RSDr oszacowaną na podstawie równania Horwitza (1), przy założeniu, że r = 0.66R.

HORRATR

=

uzyskane RSDR, podzielone przez wartość RSDR oszacowaną na podstawie równania Horwitza.

U

=

niepewność rozszerzona, przy zastosowaniu współczynnika rozszerzenia 2, który daje poziom ufności około 95 %.

4.2.   Wymagania ogólne

Metody analiz używane do celów kontroli żywności muszą być zgodne z wymaganiami pkt 1 i 2 załącznika do dyrektywy Rady 85/591/EWG.

4.3.   Wymagania szczegółowe

Jeżeli na poziomie wspólnotowym nie zaleca się stosowania określonych metod oznaczania zawartości benzo[a]pirenu w żywności, laboratoria mogą wybrać każdą zwalidowaną metodę spełniającą kryteria sprawności wskazane w tabeli. Walidacja powinna, jeśli to możliwe, obejmować certyfikowany materiał odniesienia.

TABELA

Kryteria sprawności metod analitycznych w przypadku benzo[a]pirenu

Parametr

Wartość/uwagi

Zakres stosowania

Środki spożywcze określone w rozporządzeniu (WE) nr …/2003

Granica wykrywalności

Nie więcej niż 0,3 μg/kg

Granica oznaczalności

Nie więcej niż 0,9 μg/kg

Precyzja

Wartości HORRATr lub HORRATR niższe niż 1,5 uzyskane w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych dla potrzeb walidacji

Odzysk

50 %–120 %

Specyficzność

Metoda wolna od interferencji matrycy lub interferencji spektralnych, weryfikacja wskazań dodatnich

4.3.1.   Kryteria sprawności – sposób wyrażania niepewności z zastosowaniem funkcji

Niemniej jednak do oceny przydatności metody analitycznej do zastosowania w laboratorium można zastosować także podejście oparte na niepewności. Laboratorium może stosować metodę, która zapewni uzyskanie wyników z maksymalną niepewnością standardową. Maksymalną niepewność standardową można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

Formula

gdzie:

Uf

oznacza maksymalną niepewność standardową

LOD

oznacza granicę wykrywalności metody

C

oznacza badane stężenie

Jeśli metoda analityczna zapewnia uzyskanie wyników z niepewnością pomiarów niższą od maksymalnej niepewności standardowej, będzie ona równie odpowiednia jak ta, która spełnia kryteria sprawności podane w tabeli.

4.4.   Obliczanie odzysku i przedstawianie wyników

Wynik analizy podaje się w postaci skorygowanej lub nieskorygowanej o wartość odzysku. Należy przedstawić sposób podawania wyników oraz wartość odzysku. Do oceny zgodności ze specyfikacją należy stosować wynik analizy skorygowany o odzysk (patrz: załącznik I pkt 5).

Analitycy powinni zapoznać się z „Raportem Komisji Europejskiej na temat związku między wynikami analiz, niepewnością pomiaru, współczynnikami odzysku i przepisami ustawodawstwa UE w dziedzinie żywności” (European Commission Report on the relationship between analytical results, the measurement of uncertainty, recovery factors and the provisions in EU food legislation) (2).

Wynik analizy musi być podawany jako x +/- U, gdzie x jest wynikiem analizy, a U jest niepewnością pomiaru.

4.5.   Normy jakości w laboratorium

Laboratoria muszą przestrzegać przepisów dyrektywy 93/99/EWG.

4.6.   Inne kwestie do rozważenia przez analityków

Badania biegłości

Uczestnictwo w odpowiednich programach badań biegłości, zgodnych z dokumentem „International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories” („Międzynarodowy zharmonizowany protokół dotyczący badań biegłości w chemicznych laboratoriach analitycznych”) (3), opracowanym pod auspicjami IUPAC/ISO/AOAC.

Wewnętrzna kontrola jakości

Laboratoria powinny być w stanie wykazać, że posiadają wewnętrzne procedury kontroli jakości. Przykładem takich procedur jest dokument „ISO/AOAC/IUPAC Guidelines on Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories” („Wytyczne w sprawie wewnętrznej kontroli jakości w chemicznych laboratoriach analitycznych”)(4).

BIBLIOGRAFIA

1.

W Horwitz, „Evaluation of Analytical Methods for Regulation of Foods and Drugs”, Anal. Chem., 1982, 54, 67A–76A.

2.

European Commission Report on the relationship between analytical results, the measurement of uncertainty, recovery factors and the provisions in EU food legislation, 2004. (http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm).

3.

ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Protocol for Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories, wydany przez: M Thompson and R Wood, Pure Appl. Chem., 1993, 65, 2123 – 2144 (Opublikowany także w J. AOAC International, 1993, 76, 926).

4.

ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Guidelines for Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories, wydany przez: M Thompson and R Wood, Pure Appl. Chem., 1995, 67, 649–666.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

8.2.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/21


DECYZJA KOMISJI

z dnia 2 lutego 2005 r.

zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN)

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 188)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/107/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 5 i 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2002/308/WE (2) ustanawia wykaz zatwierdzonych stref oraz zatwierdzonych hodowli ryb znajdujących się w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do niektórych chorób ryb.

(2)

Francja przedłożyła uzasadnienia w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref w odniesieniu do VHS i IHN dla pewnych stref na jej terytorium. Przedłożona dokumentacja dowodzi, że przedmiotowe strefy spełniają wymogi art. 5 dyrektywy 91/67/EWG. W związku z powyższym kwalifikują się one do uzyskania statusu strefy zatwierdzonej i powinny być dodane do wykazu stref zatwierdzonych.

(3)

Dania, Francja i Włochy przedłożyły uzasadnienia w celu uzyskania statusu hodowli zatwierdzonej w strefie niezatwierdzonej w odniesieniu do IHN i VHS dla niektórych hodowli znajdujących się na ich terytorium. Przedłożona dokumentacja dowodzi, że przedmiotowe hodowle spełniają wymogi art. 6 dyrektywy 91/67/EWG. W związku z powyższym hodowle kwalifikują się do uzyskania statusu hodowli zatwierdzonych w strefie niezatwierdzonej i powinny zostać dodane do wykazu hodowli zatwierdzonych.

(4)

Decyzja Komisji 2003/634/WE (3) zatwierdza i wymienia programy przedstawione przez Państwa Członkowskie w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do VHS i IHN. Włochy powiadomiły, że dwa programy zatwierdzone przez tę decyzję zostały ukończone. Przedstawiona dokumentacja wskazuje, że jedna hodowla kwalifikuje się do uzyskania statusu hodowli zatwierdzonej w strefie niezatwierdzonej i powinna zostać dodana do wykazu hodowli zatwierdzonych, a jedna strefa kwalifikuje się do uzyskania statusu strefy zatwierdzonej i powinna zostać dodana do wykazu stref zatwierdzonych.

(5)

W związku z powyższym decyzja 2002/308/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2002/308/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

załącznik I zostaje zastąpiony tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji;

2)

załącznik II zostaje zastąpiony tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 106 z 23.4.2002, str. 28. Decyzja ostatnia zmieniona decyzją 2004/850/WE (Dz.U. L 368 z 15.12.2004, str. 28).

(3)  Dz.U. L 220 z 3.9.2003, str. 8. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/328/WE (Dz.U. L 104 z 8.4.2004, str. 129).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK I

STREFY ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO CHORÓB RYB: WIRUSOWEJ POSOCZNICY KRWOTOCZNEJ (VHS) LUB ZAKAŹNEJ MARTWICY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO (IHN)

1.A.   STREFY (1) W DANII ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

1.B.   STREFY W DANII ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO IHN

Dania (2)

2.   STREFY W NIEMCZECH ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS I IHN

2.1.   BADENIA-WIRTEMBERGIA (3)

Isenburger Tal od źródła do ujścia hodowli Falkenstein

Eyach wraz z dopływami, od źródeł do pierwszej grobli w dole rzeki znajdującej się niedaleko miasta Haigerloch

Andelsbach wraz z dopływami, od źródeł do turbiny znajdującej się niedaleko miasta Krauchenwies

Lauchert wraz z dopływami, od źródeł do przeszkody w formie turbiny znajdującej się niedaleko miasta Sigmaringendorf

Grosse Lauter wraz z dopływami, od źródeł do przeszkody w formie wodospadu niedaleko Lauterach

Wolfegger Aach wraz z dopływami, od źródeł do przeszkody w formie wodospadu niedaleko Baienfurth

Obszary zlewisk wodnych ENZ, w których skład wchodzą: Grosse Enz, Kleine Enz i Eyach od ich źródeł do bezprzepływowej zapory w centrum Neuenbürga.

3.   STREFY W HISZPANII ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS I IHN

3.1.   REGION: AUTONOMICZNY REGION ASTURII

Strefy kontynentalne

Wszystkie obszary zlewisk wodnych Asturii

Strefy przybrzeżne

Całe wybrzeże Asturii

3.2.   REGION: AUTONOMICZNY REGION GALICJI

Strefy kontynentalne

Obszary zlewisk wodnych Galicji

w tym strefy połowów morskich rzeki Eo, rzeki Sil od źródła w prowincji Léon, rzeki Mio od źródła do zapory Frieira oraz rzeki Limia od źródła do zapory Das Conchas

z wyjątkiem zlewiska rzeki Tamega

Strefy przybrzeżne

Strefa przybrzeżna w Galicji, od ujścia rzeki Eo (Isla Pancha) do Punta Picos (ujścia rzeki Miño)

3.3.   REGION: AUTONOMICZNY REGION ARAGONII

Strefy kontynentalne

Obszar zlewiska rzeki Ebro od źródła do tamy Mequinenza w Regionie Aragonii

Rzeka Isuela, od źródła do zapory Arguis

Rzeka Flúmen, od źródła do zapory Santa María de Belsue

Rzeka Guatizalema, od źródła do zapory Vadiello

Rzeka Cinca, od źródła do zapory Grado

Rzeka Esera, od źródła do zapory Barasona

Rzeka Noguera-Ribagorzana, od źródła do zapory Santa Ana

Rzeka Matarrańa, od źródła do zapory Aguas de Pena

Rzeka Pena, od źródła do zapory Pena

Rzeka Guadalaviar-Turia, od źródła do zapory Generalísimo w prowincji Walencja

Rzeka Mijares, od źródła do zapory Arenós w prowincji Castellón.

Pozostałe cieki wodne Regionu Aragonii uważa się za strefy buforowe.

3.4.   REGION: AUTONOMICZNY REGION NAWARRY

Strefy kontynentalne

Obszar zlewiska rzeki Ebro od źródła do tamy Mequinenza w Regionie Aragonii

Rzeka Bidasoa, od źródła do ujścia

Rzeka Leizarán, od źródła do zapory Leizarán (Muga).

Pozostałe cieki wodne Regionu Nawarry uważa się za strefy buforowe.

3.5.   REGION: AUTONOMICZNY REGION KASTYLII I LEÓN

Strefy kontynentalne

Obszar zlewiska rzeki Ebro od źródła do tamy Mequinenza w Regionie Aragonii

Rzeka Duero, od źródła do zapory Aldeávila

Rzeka Sil

Rzeka Tiétar, od źródła do zapory Rosarito

Rzeka Alberche, od źródła do zapory Burguillo.

Pozostałe cieki wodne Autonomicznej Wspólnoty Kastylii i León uważane są za strefy buforowe.

3.6.   REGION: AUTONOMICZNY REGION KANTABRII

Strefy kontynentalne

Obszar zlewiska rzeki Ebro od źródła do tamy Mequinenza w Regionie Aragonii

Strefy połowów morskich następujących rzek od ich źródeł do morza:

Rzeka Deva

Rzeka Nansa

Rzeka Saja-Besaya

Rzeka Pas-Pisueńa

Rzeka Asón

Rzeka Agüera.

Strefy połowów morskich rzek Gandarillas, Escudo, Miera y Campiazo są uważane za strefy buforowe.

Strefy przybrzeżne

Całe wybrzeże Kantabrii, od ujścia rzeki Devy do zatoki Ontón

3.7.   REGION: AUTONOMICZNY REGION LA RIOJA

Strefy kontynentalne

Obszar zlewiska rzeki Ebro, od źródła rzeki do tamy Mequinenza w Regionie Aragonii.

4.A.   STREFY WE FRANCJI ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS I IHN

4.A.1.   ADOUR-GARONNE

Strefy połowów

Dorzecze Charente

Dorzecze Seudre

Dorzecza przybrzeżnych rzek w ujściu rzeki Gironde w departamencie Charente-Maritime

Obszary zlewisk Nive i Nivelles (Pyrénées-Atlantiques)

Dorzecze Forges (Landes)

Obszar zlewiska Dronne (Dordogne), od źródła do tamy Eglisottes w Monfourat

Obszar zlewiska Beauronne (Dordogne), od źródła do tamy Faye

Obszar zlewiska Valouse (Dordogne), od źródła do tamy Etang des Roches Noires

Obszar zlewiska Paillasse (Gironde), od źródła do tamy Grand Forge

Obszar zlewiska Ciron (Lot et Garonne, Gironde), od źródła do tamy Moulin de Castaing

Obszar zlewiska Petite Leyre (Landes), od źródła do tamy Pont de Espine w Argelouse

Obszar zlewiska Pave (Landes), od źródła do tamy Pave

Obszar zlewiska Escource (Landes), od źródła do tamy Moulin de Barbe

Obszar zlewiska Geloux (Landes), od źródła do tamy D38 w Saint Martin d’Oney

Obszar zlewiska Estrigon (Landes), od źródła do tamy Campet et Lamolčre

Obszar zlewiska Estampon (Landes), od źródła do tamy Ancienne Minoterie w Roquefort

Obszar zlewiska Gélise (Landes, Lot et Garonne), od źródła do tamy znajdującej się poniżej zbiegu rzek Gélise i Osse

Obszar zlewiska Magescq (Landes), od źródła do ujścia

Obszar zlewiska Luys (Pyrénées-Atlantiques), od źródła do tamy Moulin d'Oro

Obszar zlewiska Neez (Pyrénées-Atlantiques), od źródła do tamy Jurançon

Obszar zlewiska Beez (Pyrénées-Atlantiques), od źródła do tamy Nay

Obszar zlewiska Gave de Cauterets (Wysokie Pireneje), od źródła do tamy Calypso w elektrowni Soulom

Obszary przybrzeżne

Całe wybrzeże Oceanu Atlantyckiego między północną granicą departamentu Vendée a południową granicą departamentu Charente-Maritime.

4.A.2.   LOIRE-BRETANIA

Strefy kontynentalne

Wszystkie obszary zlewisk w regionie Bretanii z wyjątkiem następujących obszarów zlewisk:

Vilaine

Dolna część obszaru zlewisk Elorn

Dorzecze Sèvre Niortaise

Dorzecze Lay

Następujące obszary zlewisk dorzecza Vienne:

Obszar zlewisk rzeki Vienne, od źródła do tamy Châtellerault w departamencie Vienne

Obszar zlewisk rzeki Gartempe, od źródła do tamy (z siatką) Saint Pierre de Maillé w departamencie Vienne

Obszar zlewisk rzeki Creuse, od źródła do tamy Bénavent w departamencie Indre

Obszar zlewisk rzeki Suin, od źródła do tamy Douadic w departamencie Indre

Obszar zlewisk rzeki Claise, od źródła do tamy Bossay-sur-Claise w departamencie Indre et Loire

Obszar zlewisk strumieni Velleches i Des Trois Moulins, od źródeł do tam Des Trois Moulins w departamencie Vienne

Dorzecza przybrzeżnych rzek atlantyckich w departamencie Vendée

Obszary przybrzeżne

Całe wybrzeże Bretanii z wyjątkiem następujących części:

Rade de Brest

Anse de Camaret

Strefa przybrzeżna pomiędzy »pointe de Trévignon« i ujściem rzeki Laïta

Strefa przybrzeżna pomiędzy ujściem rzeki Tohon do granicy departamentu.

4.A.3.   SEINE-NORMANDIA

Strefy kontynentalne

Dorzecze Sélune

4.A.4.   REGION AKWITANII

Obszary zlewisk

Obszar zlewiska rzeki Vignac, od źródła do zapory »la Forge«

Obszar zlewiska rzeki Gouaneyre, od źródła do zapory »Maillières«

Obszar zlewiska rzeki Susselgue, od źródła do zapory »de Susselgue«

Obszar zlewiska rzeki Luzou, od źródła do zapory przy hodowli »de Laluque«

Obszar zlewiska rzeki Gouadas, od źródła do zapory »l’Etang de la Glacière à Saint Vincent de Paul«

Obszar zlewiska rzeki Bayse, od źródła do zapory »Moulin de Lartia et de Manobre«

Obszar zlewiska rzeki Rancez, od źródła do zapory Rancez

Obszar zlewiska rzeki Eyre, od źródła do ujścia w Arcachon

4.A.5.   MIDI-PYRENEES

Strefy połowów

Obszar zlewiska rzeki Cernon, od źródła do zapory w Saint George de Luzençon

Obszar zlewiska rzeki Dourdou, od źródeł rzek Dourdou i Grauzon do bezprzepływowej zapory w Vabres-l’Abbaye

4.A.6.   L’AIN

Strefa lądowa stawów »étangs de la Dombes«

4.B.   STREFY WE FRANCJI ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS

4.B.1.   LOIRE-BRETANIA

Strefy kontynentalne

Część dorzecza Loire obejmująca górną część obszaru zlewiska Huisne, od źródła cieków wodnych do tam Ferté-Bernard

4.C.   STREFY WE FRANCJI ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO IHN

4.C.1.   LOIRE-BRETANIA

Strefy kontynentalne

Następujące obszary zlewisk dorzecza Vienne:

Obszar zlewisk l'Anglin, od źródeł do tam:

EDF w Châtellerault na rzece Vienne, w departamencie Vienne

Saint Pierre de Maillé na rzece Gartempe, w departamencie Vienne

Bénavent na rzece Creuse, w departamencie Indre

Douadic na rzece Suin, w departamencie Indre

Bossay-sur-Claise na rzece Claise, w departamencie Indre i Loire

5.A.   STREFY W IRLANDII ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS

Irlandia (4) z wyjątkiem wyspy Cape Clear

5.B.   STREFY W IRLANDII ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO IHN

Irlandia (4)

6.A.   STREFY WE WŁOSZECH ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS I IHN

6.A.1.   REGION TRENTINO ALTO ADIGE, AUTONOMICZNA PROWINCJA TRENTO

Strefy kontynentalne

Strefa Val di Fiemme, Fassa i Cembra: obszar zlewisk wodnych rzeki Avisio, od źródła do sztucznej zapory Serra San Georgio usytuowanej w gminie Giovo

Strefa Val delle Sorne: obszar zlewny rzeki Sorna, od źródła do sztucznej zapory utworzonej przez elektrownię wodną znajdującej się w miejscowości Chizzola (Ala), przed dotarciem do rzeki Adige

Strefa Torrente Adanà: obszar zlewny rzeki Adanà, od źródła do zespołu sztucznych zapór znajdujących się w dół od hodowli Armani Cornelio-Lardaro

Strefa Rio Manes: strefa zbierająca wodę Rio Manes do wodospadu znajdującego się 200 metrów w dół od hodowli »Troticoltura Giovanelli« położonej w miejscowości »La Zinquantina«

Strefa Val di Ledro: obszar zlewisk rzek Massangla i Ponale, od ich źródeł do hydroelektrowni w »Centrale« w gminie Molina di Ledro

Strefa Valsugana: obszar zlewiska rzeki Brenta, od źródła do tamy Marzotto w Mantincelli w gminie Grigno

Strefa Val del Fersina: obszar zlewiska rzeki Fersina, od źródła do wodospadu Ponte Alto

6.A.2.   REGION LOMBARDII, PROWINCJA BRESCIA

Strefy kontynentalne

Strefa Ogliolo: obszar zlewny od źródła strumienia Ogliolo do wodospadu znajdującego się w dół od hodowli Adamello, gdzie strumień Ogliolo wpływa do rzeki Oglio

Strefa Fiume Caffaro: obszar zlewisk od źródła strumienia Cafarro do sztucznej zapory znajdującej się w odległości 1 km poniżej hodowli

Strefa Val Brembana: obszar zlewiska rzeki Brembo, od źródła do bezprzepływowej zapory w gminie Ponte S. Pietro

6.A.3.   REGION UMBRII

6.A.4.   REGION VENETO

Strefy kontynentalne

Strefa Belluno: obszar zlewny w prowincji Belluno, od źródła strumienia Ardo do położonej w dole zapory (znajdującej się przed ujściem strumienia Ardo do rzeki Piave) hodowli Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno

6.A.5.   REGION TOSKANII

Strefy kontynentalne

Strefa Valle del fiume Serchio: obszar zlewisk rzeki Serchio, od źródła do zapory Piaggione

6.A.6.   REGION UMBRII

Strefy kontynentalne

Strefa Fosso di Terrìa: obszar zlewisk rzeki Terrìa, od źródła do zapory poniżej hodowli ryb Ditta Mountain Fish, gdzie rzeka Terrìa uchodzi do rzeki Nera

6.B.   STREFY WE WŁOSZECH ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS

6.B.1.   REGION TRENTINO ALTO ADIGE, AUTONOMICZNA PROWINCJA TRENTO

Strefy kontynentalne

Strefa Valle dei Laghi: obszar zlewny jezior San Massenza, Toblino i Cavedine do położonej w dole zapory w południowej części jeziora Cavedine prowadzącej do elektrowni wodnej położonej w gminie Torbole

6.C.   STREFY WE WŁOSZECH ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO IHN

6.C.1.   REGION UMBRII, PROWINCJA PERUGII

Strefa Lago Trasimeno: jezioro Trasimeno

6.C.2.   REGION TRENTINO ALTO ADIGE, AUTONOMICZNA PROWINCJA TRENTO

Strefa Val Rendena: Obszar zlewiska od źródła rzeki Sarca do tamy Oltresarca w gminie Villa Rendena

7.A.   STREFY W SZWECJI ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS

Szwecja (5):

z wyjątkiem rejonów wybrzeża zachodniego w promieniu 20 kilometrów od hodowli ryb znajdującej się na wyspie Björkö oraz ujść i obszarów zlewisk rzek Göta i Säve, do ich każdej pierwszej przegrody migracyjnej (które znajdują się odpowiednio w Trollhättan i przy ujściu do jeziora Aspen)

7.B.   STREFY W SZWECJI ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO IHN

Szwecja (5)

8.   STREFY W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE, NA WYSPACH NORMANDZKICH I NA WYSPIE MAN ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS I IHN

Wielka Brytania (5)

Irlandia Północna (5)

Guernsey (5)

Wyspa Man (5)


(1)  Obszary zlewisk oraz obszary przybrzeżne do nich należące.

(2)  W tym wszystkie lądowe i przybrzeżne strefy na jej terytorium.

(3)  Części obszarów zlewisk wodnych.

(4)  W tym wszystkie lądowe i przybrzeżne strefy na jej terytorium.

(5)  W tym wszystkie lądowe i przybrzeżne strefy na jej terytorium.


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK II

STREFY ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO CHORÓB RYB: WIRUSOWEJ POSOCZNICY KRWOTOCZNEJ (VHS) LUB ZAKAŹNEJ MARTWICY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO (IHN)

1.   HODOWLE RYB W BELGII ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS I IHN

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   HODOWLE RYB W DANII ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS I IHN

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Brænderigårdens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkær Dambrug

DK-7182 Bredsten

11.

Hulsig Dambrug

DK-7183 Randbøl

12.

Liegård Fiskeri

DK-7183 Randbøl

13.

Grønbjerglund Dambrug

DK-7183 Randbøl

3.A.   HODOWLE RYB W NIEMCZECH ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS I IHN

3.A.1.   DOLNA SAKSONIA

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(hatchery only)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2.   TURYNGIA

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3.   BADENIA-WIRTEMBERGIA

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

3.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

5.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle

D-87764 Mariasteinbach-Legau 13

6.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus, Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

7.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

8.

Erwin Steinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

9.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

10.

Reinhard Lenz

Forsthaus Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

11.

Peter Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

13.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

14.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aistaig/Oberndorf

15.

Hubert Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

16.

Johannes Dreier

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

17.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

18.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

19.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

20.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

21.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

23.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

24.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

25.

Ulrich Ibele

Pfrungen

D-88271 Pfrungen

D-64759 Sensbachtal

26.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

27.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

28.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

29.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

30.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

31.

Anton Spieß

Höhmühle

D-88353 Kißleg

32.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Osterhofen

33.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

34.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

35.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

36.

Harald Tress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

37.

Alfred Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

38.

Alfred Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

39.

Peter Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

40.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

41.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

42.

Hans Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

43.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a.d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

44.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

45.

Kurt Englerth und Sohn GBR

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

46.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kißleg

47.

Staatliches Forstamt Wangen

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i.A.

48.

Simon Phillipson

Anlage Weißenbronnen

D-88364 Wolfegg

49.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

50.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

51.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

52.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

53.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

54.

Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

55.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher

D-88353 Kißleg

56.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

57.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

58.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstr. 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

59.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

60.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

61.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

62.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

63.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

64.

Klaiber “An der Tierwiese”

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

65.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey, Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

66.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

67.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-88339 Bad Waldsee

68.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-88339 Bad Waldsee

69.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG

Heerstr. 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

70.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastr. 23

D-88346 Wolfegg-Altann

71.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

72.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstr. 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

73.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalsstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

74.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

75.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststr. 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

76.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

77.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Karl Uhl Fischzucht

D-91614 Mönchsroth

78.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

79.

Bruthaus Fischzucht Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

3.A.4.   NADRENIA-PÓŁNOCNA WESTFALIA

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstr. 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

3.A.5.   BAWARIA

1.

Gerstner Peter

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell) Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-84149 Velden

3.A.6.   SAKSONIA

1.

Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.A.7.   HESJA

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8.   SZLEZWIK-HOLSZTYN

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B.   HODOWLE RYB W NIEMCZECH ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO IHN

3.B.1.   TURYNGIA

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

4.   HODOWLE RYB W HISZPANII ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS I IHN

4.1.   REGION: AUTONOMICZNY REGION ARAGONII

1.

Truchas del Prado

located in Alcalá de Ebro, Province of Zaragoza (Aragón)

4.2.   REGION: AUTONOMICZNY REGION ANDALUZJI

1.

Piscifactoría de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. »Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.” Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313

2.

Piscifactoría Manzanil

D. Julio Domezain Fran. »Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.” Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313

5.A.   HODOWLE RYB WE FRANCJI ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS I IHN

5.A.1.   ADOUR-GARONA

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrence (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture »Les Fontaines d’Escot”

F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.   ARTOIS-PIKARDIA

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture de Earls Feldmann

F-76340 Hodeng-Au-Bosc

F-80580 Bray-Les-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle à Ponthoile

Bonnelle F-80133 Ponthoile

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

5.

Pisciculture Bretel à Gezaincourt

Bretel F-80600 Gezaincourt-Doulens

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

5.A.3.   AKWITANIA

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d’Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout

F-40120 Aure

2.

L’EPST-INRA Pisciculture à Lees Athas

Saillet et Esquit

F-64490 Lees Athas

INRA — BP-3

F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

3.

Truites de haut Baretous

Route de la Pierre Saint Martin

F-64570 Arette

reg 64040154

Mme Estournes Françoise Maison Ménin

F-64570 Aramits

5.A.4.   DRÔME

1.

Pisciculture »Sources de la Fabrique”

40, Chemin de Robinson

F-26000 Valence

5.A.5.   PÓŁNOCNA NORMANDIA

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 Le Torpt

2.

Pisciculture fédérale de Sainte Gertrude

F-76490 Maulevrier

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime

F-76490 Maulevrier

5.A.6.   LOIRE-BRETANIA

1.

SCEA “Truites du lac de Cartravers”

Bois-Boscher

F-22460 Merleac (Côtes-d’Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)

4.

Pisciculture Rémon à Parné sur Roc

SARL Remon

21 rue de la Véquerie

F-53260 Parné-sur-Roc (de la Mayenne)

5.

Esosiculture de Feins

Étang aux Moines

5440 FEINS

AAPPMA

9 rue Kerautret Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7.   REN-MEUSE

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8.   RODAN-OBSZAR ŚRÓDZIEMNOMORSKI-KORSYKA

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.   SEKWANA-NORMANDIA

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.   LANGWEDOCJA-ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-48400 Florac

5.A.11.   MIDI-PYRENEES

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du mas de pommiers

F-12230 Nant

5.A.12.   ALPES MARITIMES

1.

Centre piscicole de Roquebiliere

F-06450 Roquebilière

Fédération des Alpes-Maritimes pour et la pêche et la protection du milieu Aquatique

F-06450 Roquebilière

5.A.13.   HAUTES ALPES

1.

Pisciculture Fédérale de la Roche-de-Rame

Pisciculture Fédérale

F-05310 La Roche-de-Rame

5.B.   HODOWLE RYB WE FRANCJI ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS

5.B.1.   ARTOIS-PIKARDIA

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A.   HODOWLE RYB WE WŁOSZECH ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS I IHN

6.A.1.   REGION: FRIULI VENEZIA GIULIA

Dorzecze rzeki Stella

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

N. I096UD005

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

2.

Impianto ittigenico de Flambro de Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine


Dorzecze rzeki Tagliamento

3.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

4.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

5.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

7.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine


Dorzecze rzeki Bianco

8.

S.A.I.S. srl

Loc Blasis Codropio (UD)

Cod I027UD001

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)


Dorzecze rzeki Muje

9.

S.A.I.S. srl

Poffabro-Frisanco (PN)

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)

6.A.2.   AUTONOMICZNA PROWINCJA TRENTO

Dorzecze Noce

1.

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

N. 121TN010

Grossi Roberto

Via Molini n. 11

Monoclassico (TN)


Dorzecze Brenta

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno


Dorzecze Adige

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all’Adige


Dorzecze Sarca

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d’Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish S.r.l. (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura »La Fiana”

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.   REGION: UMBRIA

Dolina rzeki Nera

1.

Impianto Ittogenico provinciale

Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)

6.A.4.   REGION: VENETO

Dorzecze Astico

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (Veneto, Province Vicenza)


Dorzecze rzeki Lietta

2.

Azienda Agricola Lietta srl

N. 052TV074

Via Rai 3

I-31010 Ormelle (TV)


Dorzecze rzeki Bacchiglione

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

N. 091VI831

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Sandrigo (VI)

4.

Biasia Luigi

N. 013VI831

Biasia Luigi

Via Ca’D’Oro 25

Bolzano Vic. (VI)


Dorzecze rzeki Brenta

5.

Polo Guerrino

Via S.Martino 51

Loc. Campese

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta


Rzeka Tione w Fattolé

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro de Sorga


Dorzecze rzeki Tartaro/Tioner

7.

Stanzial Eneide

Loc Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola Della Scala VR


Rzeka Celarda

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. via Gregorio XVI, n.8

I-32100 Belluno


Rzeka Molini

9.

Azienda Agricoltura

Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Via Molini 6

I-37020 Brentino Belluno


Rzeka Sile

10.

Azienda Troticoltura S. Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

Loc. S. Cristina di Quinto

Cod. 064TV015

Azienda Troticoltura S Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

6.A.5.   REGION: VALLE D’AOSTA

Dorzecze rzeki Dora Baltea

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6.   REGION: LOMBARDIA

1.

Azienda Troticoltura Foglio A.s.s.

Troticoltura Foglio Angelo. S. S.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondino

Via Fiume 85, Sondrio

4.

Ittica Acquasarga

Allevamento Piscicoltura Valsassinese

IT070LC087

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

Zoppola (PN)

6.A.7.   REGION: TOSKANIA

Dorzecze rzeki Maresca

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

2.

Azienda agricola Fratelli Mascalchi

Loc Carda, Castel Focognano (AR)

Cod. IT008AR003

Fratelli Mascalchi

Loc Carda,

Castel Focognano (AR)

6.A.8.   REGION: LIGURIA

1.

Incubatoio Ittico provenciale — Masone. Loc Rio Freddo

Provincia de Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9.   REGION: PIEMONTE

1.

Incubatoio Ittico de valle de Peleussieres, Oulx (TO)

Cod. 175TO802

Associazone Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

2.

Azienda agricola Canali Cavour di Lucio Fariano

Lucio Fariano

Via Marino 8

I-12044 Centallo (CN)

3.

Troticoltura Marco Borroni

Loc Gerb

Veldieri (CN)

Cod. 233CN800

Marco Borroni

Via Piave 39

I-12044 Centallo (CN)

6.A.10.   REGION: ABRUZZO

1.

Impianti ittiogenici di POPOLI (PE)

Loc S. Callisto

Nouva Azzurro Spa

Viale del Lavoro 45

S. Martino BA (VR)

6.A.11.   REGION: EMILIA-ROMAGNA

1.

Troticoltura Alta Val Secchia srl (RE)

Via Porali 1/A — Collagna (RE)

Cod. 019RE050

Nicoletta Bestini

Via Porali 1/A

Collagna (RE)

7.   HODOWLE RYB W AUSTRII ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO VHS I IHN

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

A-2572 Kaumberg, Höfnergraben 1

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchbetrieb

St. Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg”


8.2.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/43


ZALECENIE KOMISJI

z dnia 4 lutego 2005 r.

w sprawie dalszego badania poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w niektórych środkach spożywczych

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 256)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/108/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211 tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2001 (1) ustanawia maksymalne dopuszczalne poziomy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), w szczególności benzo(a)pirenu w niektórych rodzajach żywności. W związku z pozostającymi wątpliwościami dotyczącymi poziomów rakotwórczych WWA w żywności rozporządzenie przewiduje przeprowadzenie rewizji ustaleń do dnia 1 kwietnia 2007 r. W związku z przeglądem konieczne jest uzyskanie informacji.

(2)

Komitet Naukowy ds. Żywności (SCF) w opinii z dnia 4 grudnia 2002 r. stwierdził, że niektóre wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) są substancjami rakotwórczymi o działaniu genotoksycznym. Mając na względzie brak progowej dawki dla substancji genotoksycznych, zalecane jest zredukowanie poziomu WWA w żywności do najniższych racjonalnie osiągalnych ilości. Komitet Naukowy ds. Żywności stwierdził, że benzo(a)piren może być stosowany jako marker występowania i rakotwórczego działania WWA w żywności zgodnie z wykazem w Załączniku. Do przyszłej oceny przydatności benzo(a)pirenu jako markera niezbędne są dalsze badania względnych proporcji tych WWA w żywności. Istnieją metody umożliwiające zbadanie wielu WWA.

(3)

WWA mogą tworzyć się w czasie procesów ogrzewania, suszenia i wędzenia, podczas których produkty spalania wchodzą w bezpośredni kontakt z żywnością. W przypadku stwierdzenia wysokich poziomów WWA w żywności należy zbadać metody produkcji i przetwarzania. Przykładowo, procesy bezprzeponowego suszenia i podgrzewania stosowane przy produkcji olejów jadalnych, na przykład oliwy z wytłoków oliwnych, mogą być przyczyną wysokich poziomów WWA. Węgiel aktywny może być stosowany do usuwania benzo(a)pirenu podczas rafinacji olejów. Jednakże nie wiadomo, czy procesy rafinacji skutecznie usuwają wszystkie WWA, o których mowa. Należy stosować takie metody produkcji i przetwarzania, które zapobiegają wstępnemu zanieczyszczeniu WWA surowych olejów,

NINIEJSZYM ZALECA:

1)

Przeprowadzenie badań odpowiednich poziomów benzo(a)pirenu i innych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), w szczególności substancji zaliczonych przez Komitet Naukowy ds. Żywności do rakotwórczych, zgodnie z wykazem w Załączniku (2). Przeprowadzenie oceny względnych proporcji występowania tych WWA w żywności wymienionej w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 208/2005. Zbadanie również poziomów WWA w innych rodzajach żywności, która może zawierać duże ilości WWA, takiej jak suszone owoce i suplementy diety. Należy zgłosić poziom każdego rakotwórczego WWA, oznaczonego w poszczególnych próbkach określonych rodzajów żywności. Przykładowo, należy podać odpowiednie poziomy WWA oznaczone w każdej pojedynczej próbce oliwy z wytłoków oliwnych, oleju słonecznikowego, ryb wędzonych (wraz z nazwą gatunku) lub szynki wędzonej, itp. Komisja zbierze i przedstawi pierwotne dane. Wyniki badań należy przekazać Komisji do dnia 31 października 2006 r.; zostaną one wykorzystane przy przeglądzie maksymalnych poziomów i ocenie przydatności benzo(a)pirenu jako markera do dnia 1 kwietnia 2007 r.

2)

Zbadanie metod produkcji i przetwarzania olejów jadalnych i tłuszczów. W przypadku gdy produkcja olejów jadalnych i tłuszczów odbywa się przy zastosowaniu metod, które mogą powodować zanieczyszczenie surowego oleju lub tłuszczu wysokimi poziomami WWA, jak np. procesy bezprzeponowego suszenia lub ogrzewania, należy wraz z producentami poszukać metod alternatywnych lub je zoptymalizować w celu obniżenia poziomów WWA. Do dnia 31 października 2006 r. należy przekazać Komisji wyniki oraz sprawozdanie z postępów prac mających na celu unikanie stosowania metod mogących powodować zanieczyszczenie.

3)

Zbadanie metod produkcji i przetwarzania stosowanych podczas wędzenia i suszenia żywności. W przypadku gdy stosowane metody mogą powodować zanieczyszczenie wysokimi poziomami WWA, należy wraz z producentami zbadać alternatywne metody lub je zoptymalizować w celu obniżenia poziomów WWA. Do dnia 31 października 2006 r. należy przekazać Komisji wyniki oraz sprawozdanie z postępów prac mających na celu unikanie stosowania metod mogących powodować zanieczyszczenie.

4)

Zbadanie obecności i sposobów zapobiegania występowaniu WWA w maśle kakaowym i przekazanie wyników i wniosków Komisji do dnia 31 października 2006 r. Wymagane informacje dotyczą poziomów benzo(a)pirenu i innych WWA w maśle kakaowym, źródeł ewentualnego zanieczyszczenia i możliwych sposobów zmniejszenia tego zanieczyszczenia. Informacje te zostaną wykorzystane przy przeglądzie derogacji dla masła kakaowego obecnie wymienionego w rozporządzeniu (WE) nr 208/2005.

5)

Dostarczenie informacji uzyskanych w trakcie wszelkich innych badań dotyczących środowiskowych źródeł zanieczyszczenia żywności WWA.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 77 z 16.3.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 208/2005 (patrz: str. 3 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(2)  Nowe informacje na temat PAH, niepodane przez Naukowy Komitet ds. Żywności, są również przydatne, jeśli mają znaczenie dla zdrowia publicznego.


ZAŁĄCZNIK

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) zaliczone przez Komitet Naukowy ds. Żywności (1) do rakotwórczych, wymagające dalszych badań zawartości w niektórych środkach spożywczych:

 

benzo(a)antracen

 

benzo(b)fluoranten

 

benzo(j)fluoranten

 

benzo(k)fluoranten

 

benzo(g,h,i)perylen

 

benzo(a)piren

 

chryzen

 

cyclopenta(c,d)piren

 

dibenzo(a,h)antracen

 

dibenzo(a,e)piren

 

dibenzo(a,h)piren

 

dibenzo(a,i)piren

 

dibenzo(a,l)piren

 

indeno(1,2,3-cd)piren

 

5-metylochryzen


Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

8.2.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/46


DECYZJA RADY 2005/109/WPZiB

z dnia 24 stycznia 2005 r.

w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej udziału Królestwa Maroka w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24,

uwzględniając zalecenie Prezydencji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 12 lipca 2004 r., Rada przyjęła wspólne działanie 2004/570/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (1).

(2)

Artykuł 11 ust. 3 tego wspólnego działania przewiduje, że szczegółowe ustalenia dotyczące udziału państw trzecich są przedmiotem umowy zgodnie z art. 24 Traktatu o Unii Europejskiej.

(3)

Po otrzymaniu upoważnienia od Rady w dniu 13 września 2004 r., Prezydencja, wspomagana przez Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, wynegocjowała Umowę między Unią Europejską a Królestwem Maroka w sprawie udziału Królestwa Maroka w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA).

(4)

Umowę tą należy zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę między Unią Europejską a Królestwem Maroka w sprawie udziału Królestwa Maroka w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja ALTHEA).

Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej do podpisania Umowy, tak, by stała się ona wiążąca dla Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja staje się skuteczna od dnia jej przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2005 r.

W imieniu Rady

F. BODEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 252 z 28.7.2004, str. 10.


UMOWA

między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotycząca udziału Królestwa Maroka w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

UNIA EUROPEJSKA (UE),

z jednej strony, oraz

KRÓLESTWO MAROKA

z drugiej strony,

zwane dalej „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC:

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Udział w operacji

1.   Królestwo Maroka włącza się do wspólnego działania 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz do wszelkich wspólnych działań i decyzji, na mocy których Rada Unii Europejskiej postanawia rozszerzyć prowadzoną przez Unię Europejską wojskową operację zarządzania kryzysowego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i wszelkimi wymaganymi przepisami wykonawczymi.

2.   Wkład Królestwa Maroka w prowadzoną przez Unię Europejską wojskową operację zarządzania kryzysowego nie narusza autonomii podejmowania decyzji przez Unię Europejską.

3.   Królestwo Maroka gwarantuje, że jego siły zbrojne i personel uczestniczący w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE wykonują swoją misję w zgodnie z:

wspólnym działaniem 2004/570/WPZiB i ewentualnymi późniejszymi jego zmianami;

planem operacji;

środkami wykonawczymi.

4.   Siły zbrojne i personel oddelegowane do udziału w operacji przez Królestwo Maroka wykonują swoje obowiązki i postępują mając na uwadze wyłącznie interes wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE.

5.   Królestwo Maroka informuje w odpowiednim czasie dowódcę operacji prowadzonej przez UE o wszelkich zmianach związanych z udziałem tego państwa w operacji.

Artykuł 2

Status sił zbrojnych

1.   Status sił zbrojnych i personelu oddelegowanego przez Królestwo Maroka do wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE jest regulowany ustaleniami dotyczącymi statusu sił zbrojnych, jeżeli takie istnieją, uzgodnionymi między Unią Europejską a państwem przyjmującym.

2.   Status sił zbrojnych i personelu oddelegowanego do kwatery głównej lub grup dowodzenia usytuowanych poza Bośnią i Hercegowiną podlega ustaleniom między kwaterą główną i odpowiednimi grupami dowodzenia a Królestwem Maroka.

3.   Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących statusu sił zbrojnych, o których mowa w ust. 1, Królestwo Maroka sprawuje jurysdykcję nad swoimi siłami zbrojnymi i personelem uczestniczącym w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE.

4.   Królestwo Maroka jest odpowiedzialne za reagowanie na wszelkie roszczenia związane z udziałem w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE dotyczące lub zgłoszone przez członków jego sił zbrojnych oraz personelu. Królestwo Maroka jest odpowiedzialne za podjęcie działań w szczególności o charakterze prawnym lub dyscyplinarnym, przeciwko członkom swoich sił zbrojnych oraz personelu, zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

5.   Królestwo Maroka zobowiązuje się do złożenia oświadczenia dotyczącego zrzeczenia się roszczeń w stosunku do któregokolwiek z państw uczestniczących w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE oraz do uczynienia tego przy podpisaniu niniejszej Umowy.

6.   Unia Europejska zobowiązuje się do zobowiązania Państw Członkowskich do złożenia oświadczenia dotyczącego zrzeczenia się roszczeń w związku z udziałem Królestwa Maroka w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez Unię Europejską oraz do uczynienia tego przy podpisaniu niniejszej Umowy.

Artykuł 3

Informacje niejawne

1.   Królestwo Maroka podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych UE zgodnie z przepisami Rady Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w decyzji Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. (4) oraz zgodnie z dalszymi wytycznymi wydanymi przez właściwe organy, w tym dowódcę operacji UE.

2.   W przypadku gdy UE i Królestwo Maroka zawarły umowę w sprawie procedur bezpieczeństwa w odniesieniu do wymiany informacji niejawnych, postanowienia takiej umowy mają zastosowanie w kontekście wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE.

Artykuł 4

Układ podporządkowania

1.   Wszyscy członkowie sił zbrojnych i personelu uczestniczący w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE podlegają w pełni swoim władzom krajowym.

2.   Władze krajowe przekazują dowodzenie operacyjne i taktyczne oraz/lub kontrolę operacyjną i taktyczną nad swoimi siłami zbrojnymi i personelem dowódcy operacji UE. Dowódca operacji UE ma uprawnienia do delegowania swoich uprawnień.

3.   Królestwo Maroka ma takie same prawa i obowiązki w zakresie bieżącego zarządzania operacją jak uczestniczące Państwa Członkowskie Unii Europejskiej.

4.   Dowódca operacji UE może w każdej chwili, po przeprowadzeniu konsultacji z Królestwem Maroka, wnioskować o wycofanie wkładu Królestwa Maroka.

5.   Królestwo Maroka mianuje w celu reprezentowania swojego krajowego kontyngentu w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE, Starszego Przedstawiciela Wojskowego (Senior Military Representative – SMR). SMR konsultuje się z dowódcą sił zbrojnych UE we wszystkich sprawach mających wpływ na operację oraz jest odpowiedzialny za bieżącą dyscyplinę kontyngentu.

Artykuł 5

Aspekty finansowe

1.   Królestwo Maroka przyjmuje na siebie wszelkie koszty związane ze swoim udziałem w operacji, chyba że koszty te podlegają wspólnemu finansowaniu przewidzianemu w instrumentach prawnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 niniejszej Umowy, jak również w decyzji Rady 2004/197/WPZiB z dnia 23 lutego 2004 r. ustanawiającej mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (5).

2.   W przypadku śmierci, obrażeń ciała, strat lub szkód poniesionych przez osoby fizyczne lub prawne z państwa lub państw, w których prowadzona jest operacja, Królestwo Maroka, po ustaleniu swojej odpowiedzialności, wypłaci odszkodowanie zgodnie z warunkami przewidzianymi w przepisach dotyczących statusu sił zbrojnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 niniejszej Umowy, jeżeli takie istnieją.

Artykuł 6

Przepisy wykonawcze do Umowy

Wszelkie niezbędne ustalenia techniczne i administracyjne służące wykonaniu niniejszej Umowy są dokonywane między Sekretarzem Generalnym Rady Unii Europejskiej, Wysokim Przedstawicielem ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, a odpowiednimi organami Królestwa Maroka.

Artykuł 7

Niewykonanie obowiązków

Jeżeli jedna ze Stron nie wykona swoich obowiązków wyszczególnionych w poprzednich artykułach, druga Strona ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Artykuł 8

Rozstrzyganie sporów

Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy są rozstrzygane na drodze dyplomatycznej pomiędzy Stronami.

Artykuł 9

Wejście w życie

1.   Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca po wzajemnej notyfikacji przez Strony o zakończeniu wewnętrznych procedur niezbędnych do tego celu.

2.   Niniejsza Umowa jest stosowana tymczasowo od dnia podpisania.

3.   Niniejsza Umowa pozostaje w mocy przez okres, w jakim Królestwo Maroka wnosi wkład w operację.

Sporządzono w Brukseli, dnia Image w czterech egzemplarzach w języku angielskim.

W imieniu Królestwa

Image

W imieniu Unii Europejskiej Maroka

Image


(1)  Dz.U. L 252 z 28.7.2004, str. 10.

(2)  Dz.U. L 324 z 27.10.2004, str. 20.

(3)  Dz.U. L 325 z 28.10.2004, str. 64. Decyzja zmieniona decyzją BiH/5/2004 (Dz.U. L 357 z 2.12.2004, str. 39).

(4)  Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/194/WE (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 48).

(5)  Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 68.

OŚWIADCZENIA,

o których mowa w art. 2 ust. 5 i 6 Umowy

Oświadczenie Państw Członkowskich UE:

„Państwa Członkowskie UE przy wprowadzaniu w życie wspólnego działania UE 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie w sprawie udziału w operacji wojskowej w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską, dołożą starań, by w najszerszym możliwym stopniu, w jakim zezwalają na to ich krajowe systemy prawne, zrzec się roszczeń wobec Królestwa Maroka powstałych w związku z obrażeniami ciała lub śmiercią członka personelu, uszkodzeniem lub utratą należącego do nich mienia używanego w operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE, jeżeli takie obrażenia ciała, śmierć, uszkodzenie lub utrata:

zostały spowodowane przez personel z Królestwa Maroka podczas wykonywania obowiązków związanych z prowadzoną przez UE wojskową operacją zarządzania kryzysowego, z wyjątkiem przypadków rażącego zaniedbania lub działania umyślnego, lub

wynikły z użycia mienia należącego do Królestwa Maroka, pod warunkiem, że mienie to zostało użyte w związku z operacją oraz z wyjątkiem przypadków rażącego zaniedbania lub działania umyślnego personelu operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE pochodzącego z Królestwa Maroka i używającego tego mienia.”

Oświadczenie Królestwa Maroka:

„Królestwo Maroka przy wprowadzaniu w życie wspólnego działania UE 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie udziału w operacji wojskowej w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską, dołoży starań, by w najszerszym możliwym stopniu, w jakim zezwala na to jego krajowy system prawny, zrzec się roszczeń wobec któregokolwiek z pozostałych państw uczestniczących w operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE powstałych w związku z obrażeniami ciała lub śmiercią członka personelu, uszkodzeniem lub utratą należącego do niego mienia używanego w operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE, jeżeli takie obrażenia ciała, śmierć, uszkodzenie lub utrata:

zostały spowodowane przez personel podczas wykonywania obowiązków związanych z operacją zarządzania kryzysowego prowadzoną przez UE, z wyjątkiem przypadków rażącego zaniedbania lub działania umyślnego, lub

wynikły z użycia mienia należącego do państw uczestniczących w operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE, pod warunkiem, że mienie to zostało użyte w związku z operacją oraz z wyjątkiem przypadków rażącego zaniedbania lub działania umyślnego personelu operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE używającego tego mienia.”


Sprostowania

8.2.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/51


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. dotyczącego ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 345 z dnia 20 listopada 2004 r. )

Na stronie 73, załącznik XV otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK XV

WYKAZ RAS BYDŁA OKREŚLONY W ART. 99

Angler Rotvieh (Angeln) – Rød dansk mælkerace (RMD) – German Red – Lithuanian Red

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne Pie-Noire

Fries-Hollands (FH), française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja.”

Na stronie 74, załącznik XVI otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK XVI

PRZECIĘTNA MLECZNOŚĆ OKREŚLONA W ART. 103

(kilogramy)

Belgia

5 450

Republika Czeska

5 682

Dania

6 800

Niemcy

5 800

Estonia

5 608

Grecja

4 250

Hiszpania

4 650

Francja

5 550

Irlandia

4 100

Włochy

5 150

Cypr

6 559

Łotwa

4 796

Litwa

4 970

Luksemburg

5 700

Węgry

6 666

Malta

 

Niderlandy

6 800

Austria

4 650

Polska

3 913

Portugalia

5 100

Słowenia

4 787

Słowacja

5 006

Finlandia

6 400

Szwecja

7 150

Zjednoczone Królestwo

5 900”