ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 24

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
27 stycznia 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 114/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 115/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 116/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie traktowania zwrotów podatku VAT osobom niepodlegającym opodatkowaniu i osobom podlegającym opodatkowaniu na ich działalność zwolnioną z opodatkowania, do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. wprowadzające uprzedni nadzór wspólnotowy nad niektórymi przywożonymi wyrobami obuwniczymi pochodzącymi z określonych państw trzecich

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. modyfikujące załącznik VIII rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiające pułapy budżetowe dla częściowego lub całkowitego wdrożenia systemu jednolitej płatności i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitych płatności obszarowych przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu

15

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

22

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 120/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w styczniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

24

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 121/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

27

 

*

Dyrektywa Komisji 2005/6/WE z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 71/250/EWG w sprawie raportowania i interpretacji wyników badań analitycznych wymaganych zgodnie z dyrektywą 2002/32/WE ( 1 )

33

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

2005/56/WE:Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

35

 

*

2005/57/WE:Zalecenie Komisji z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie udostępniania łączy dzierżawionych w Unii Europejskiej (Część 1 – Najważniejsze warunki udostępniania oferowanych hurtowo łączy dzierżawionych) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 103)

39

 

*

2005/58/WE:Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2003/135/WE w sprawie zakończenia planów zwalczania i szczepień w krajach federalnych Dolnej Saksonii, Północnej Nadrenii-Westfalii oraz planu zwalczania w Kraju Saary (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 119)  ( 1 )

45

 

*

2005/59/WE:Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 127)  ( 1 )

46

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady 2004/783/WE z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie mianowania czterech członków oraz trzech zastępców członków Komitetu Regionów z Włoch (Dz.U. L 346 z 23..11.2004)

48

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

27.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 114/2005

z dnia 26 stycznia 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

101,1

204

77,1

212

157,6

608

118,9

624

163,5

999

123,6

0707 00 05

052

140,5

999

140,5

0709 90 70

052

182,8

204

169,7

999

176,3

0805 10 20

052

43,6

204

39,2

212

53,5

220

42,9

421

38,1

448

38,3

624

71,7

999

46,8

0805 20 10

204

56,8

999

56,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,9

204

86,8

400

78,5

464

55,5

624

69,1

662

40,0

999

66,3

0805 50 10

052

63,6

999

63,6

0808 10 80

400

103,2

404

83,2

720

72,1

999

86,2

0808 20 50

388

68,3

400

88,1

720

39,5

999

65,3


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


27.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 115/2005

z dnia 26 stycznia 2005 r.

ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku zbóż, wskazane jest ogłoszenie przetargu na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej, zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w zakresie przyznawania refundacji wywozowych oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (2).

(2)

Zasady zastosowania procedury przetargowej przy ustalaniu refundacji wywozowej zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1501/95. Wśród zobowiązań związanych z przetargiem znajduje się obowiązek złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz i wniesienia zabezpieczenia. Wysokość zabezpieczenia powinna zostać ustalona.

(3)

Należy określić szczególny okres ważności pozwoleń wydanych w ramach niniejszego przetargu. Ważność ta powinna odpowiadać potrzebom rynku światowego w roku gospodarczym 2004/2005.

(4)

W celu zapewnienia jednakowego traktowania wszystkich zainteresowanych stron należy przewidzieć jednakowy okres ważności wydanych pozwoleń.

(5)

By zapobiec ponownemu przywozowi, refundacje należy ustalać wyłącznie do wywozu do niektórych państw trzecich.

(6)

Właściwy przebieg procedury przetargowej w odniesieniu do wywozu nakazuje przewidzieć minimalną ilość, a także termin i formę przekazania ofert złożonych w siedzibach właściwych instytucji.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1501/95, przystępuje się do przetargu na refundację wywozową.

2.   Przetarg odnosi się do pszenicy zwyczajnej przeznaczonej na wywóz do państw trzecich z wyjątkiem Albanii, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Lichtensteinu, Rumunii, Serbii i Czarnogóry (3) oraz Szwajcarii.

3.   Przetarg otwarty jest do 23 czerwca 2005 r. W okresie jego trwania przeprowadza się przetargi cotygodniowe, dla których ilości i terminy składania ofert określone są w ogłoszeniu o przetargu.

Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 4 akapitu drugiego rozporządzenia (WE) nr 1501/95, termin składania ofert w pierwszym przetargu częściowym wygasa 3 lutego 2005 r.

Artykuł 2

Oferta jest ważna tylko wtedy, kiedy obejmuje ilość wynoszącą co najmniej 1 000 ton.

Artykuł 3

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 3 lit a) rozporządzenia (WE) nr 1501/95, wynosi 12 EUR za tonę.

Artykuł 4

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 23 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (4), pozwolenia na wywóz, wydane zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95, w celu określenia okresu ich ważności uznaje się za wydane w dniu złożenia oferty.

2.   Pozwolenia na wywóz wydane w ramach przetargu przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu zachowują ważność od daty ich wydania, w rozumieniu ust. 1, do końca czwartego miesiąca następującego po tej dacie.

Artykuł 5

Państwa Członkowskie przekazują Komisji złożone oferty najpóźniej w półtorej godziny po wygaśnięciu terminu cotygodniowego składania ofert, przewidzianego w ogłoszeniu o przetargu, wykorzystując do tego formularz zamieszczony w Załączniku.

W przypadku braku ofert Państwa Członkowskie informują o tym Komisję w terminie wyznaczonym w poprzednim akapicie.

Godziny składania ofert ustala się zgodnie z czasem belgijskim.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).

(3)  Włącznie z Kosowem, tak jak zostało ono określone w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r.

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

Formularz (1)

PRZETARG NA REFUNDACJĘ WYWOZOWĄ DO PSZENICY ZWYCZAJNEJ NA WYWÓZ DO NIEKTÓRYCH PAŃSTW TRZECICH

(Rozporządzenie (WE) nr 115/2005)

(Ostateczny termin składania ofert)

1

2

3

Kolejne numery oferentów

Ilości w tonach

Wysokość refundacji wywozowej

(EUR/tonę)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

itd.

 

 

Do przesłania na następujący adres poczty elektronicznej: agri-c1-revente-marche-eu@cec.eu.int


(1)  Proszę przesłać do DG AGRI-C.1.


27.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE, Euratom) NR 116/2005

z dnia 26 stycznia 2005 r.

w sprawie traktowania zwrotów podatku VAT osobom niepodlegającym opodatkowaniu i osobom podlegającym opodatkowaniu na ich działalność zwolnioną z opodatkowania, do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB) (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2 ust. 7 decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich (2) stanowi, że produkt narodowy brutto w cenach rynkowych (PNB) oznacza dochód narodowy brutto w cenach rynkowych (DNB), jak przewidziała Komisja w zastosowaniu Europejskiego Systemu Rachunków (ESA). ESA z roku 1995 (ESA95), zastępujący dwa wcześniejsze systemy, odpowiednio z lat 1970 i 1979, ustanowiono rozporządzeniem Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (3) i przedstawiono w Załączniku do omawianego rozporządzenia. DNB, stosowany w ESA95, zastąpił PNB jako kryterium dla celów środków własnych, z mocą od roku budżetowego 2002.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 określa procedury przekazywania przez Państwa Członkowskie danych dotyczących DNB oraz procedury i metody kontroli związane z obliczaniem DNB oraz ustanawia Komitet DNB.

(3)

ESA95 nie precyzuje sposobu traktowania zwrotów podatku VAT osobom niepodlegającym opodatkowaniu i osobom podlegającym opodatkowaniu prowadzącym działalność zwolnioną z opodatkowania.

(4)

Dla celów definicji dochodu narodowego brutto według cen rynkowych (DNB), zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1287/2003, konieczne jest wyjaśnienie traktowania zwrotów podatku VAT osobom niepodlegającym opodatkowaniu i osobom podlegającym opodatkowaniu prowadzącym działalność zwolnioną z opodatkowania.

(5)

Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (4), określa pojęcia osoby podlegającej opodatkowaniu, osoby niepodlegającej opodatkowaniu i działalności zwolnionej z opodatkowania.

(6)

Do celów wykonania dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (5) decyzja Komisji 1999/622/WE, Euratom z dnia 8 września 1999 r. (6) wyjaśnia traktowanie zwrotów podatku VAT jednostkom niepodlegającym opodatkowaniu i jednostkom podlegającym opodatkowaniu prowadzącym działalność zwolnioną z opodatkowania. Należy zapewnić analogiczne wyjaśnienie odnośnie do DNB.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu DNB,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Przy tworzeniu agregatów rachunków narodowych do celów rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1287/2003 zwroty podatku VAT zapłaconego przy zakupie, dokonywane na rzecz osób niepodlegających opodatkowaniu lub osób objętych opodatkowaniem prowadzących działalność zwolnioną z opodatkowania, traktuje się w ESA95 jako pozostałe transfery bieżące (D7) lub transfery kapitałowe (D9), a nie jako VAT podlegający odliczeniu.

2.   Dla celów akapitu pierwszego pojęcie „osoba podlegająca opodatkowaniu” otrzymuje znaczenie nadane mu art. 4 szóstej dyrektywy 77/288/EWG, Euratom, a pojęcie działalności zwolnionej z opodatkowania należy rozumieć jako działalność wyszczególnioną w art. 13 omawianej dyrektywy.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 181 z 19.7.2003, str. 1.

(2)  Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 42.

(3)  Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 1).

(4)  Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

(5)  Dz.U. L 49 z 21.2.1989, str. 26. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(6)  Dz.U. L 245 z 17.9.1999, str. 51.


27.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 117/2005

z dnia 26 stycznia 2005 r.

wprowadzające uprzedni nadzór wspólnotowy nad niektórymi przywożonymi wyrobami obuwniczymi pochodzącymi z określonych państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3285/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 518/94 (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

System kontyngentów na wyroby obuwnicze ustanowiony w rozporządzeniu Rady (WE) nr 427/2003 z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie mechanizmu tymczasowych środków ochronnych przy przywozie określonych towarów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 519/94 w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich (2) przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2005 r.

(2)

W dniu 7 grudnia 2004 r. niektóre Państwa Członkowskie poinformowały Komisję, że stosowne byłoby nałożenie środków nadzoru na wyroby obuwnicze zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3285/94.

(3)

Przemysł obuwniczy Wspólnoty w znacznej mierze składa się z małych i średnich przedsiębiorstw, z których większość działa w regionach, w których są jednym z niewielu źródeł zatrudnienia. Dlatego też jest on narażony na straty spowodowane konkurencją, jaką stanowi tani przywóz, zwłaszcza z ChRL.

(4)

W odpowiedzi na taką konkurencję, jaką stanowi tani przywóz, przemysł obuwniczy Wspólnoty został poddany w ostatnich latach głębokiej restrukturyzacji poprzez koncentrację swojej produkcji na wyrobach przeznaczonych na rynek produktów wyższej jakości, które są również wyrobami podlegającymi kontyngentom. Wyroby te stanowią około 85 % produkcji przemysłu obuwniczego Wspólnoty. Wspomniana restrukturyzacja spowodowała znaczne obniżenie zarówno poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych, jak i redukcję zatrudnienia. Pomimo wyżej wspomnianych wysiłków, wysokość produkcji wspólnotowego przemysłu obuwniczego oraz jego udział w rynku w dalszym ciągu spadają z powodu taniego przywozu z zagranicy.

(5)

W latach 2000–2003 przywóz wyrobów obuwniczych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej nieobjętych kontyngentami gwałtownie wzrósł, zarówno jeżeli chodzi o wartości bezwzględne, jak i udział w rynku Wspólnoty. Ceny wyrobów objętych wspomnianym przywozem były znacznie niższe niż ceny porównywalnych wyrobów wyprodukowanych we Wspólnocie. Średni wzrost przywozu wynosił 59 % pomiędzy 2000 a 2003 r., natomiast średnia różnica cen wynosiła 21 %.

(6)

Biorąc pod uwagę fakt, że przeważające warunki rynkowe dotyczące wszystkich wyrobów obuwniczych są takie same, oczekuje się, że niedawna liberalizacja doprowadzi do znacznego zwiększenia przywozu. Biorąc pod uwagę ostatnie tendencje w przywozie tego rodzaju obuwia, zniesienie kontyngentów w 2005 r. mogłoby doprowadzić do podwojenia przywozu w krótkiej perspektywie czasowej, co najprawdopodobniej spowoduje zmniejszenie udziału przemysłu Wspólnoty w rynku o 6 % oraz utratę 17 000 miejsc pracy. Dlatego też można uznać, do celów art. 11 rozporządzenia (WE) nr 3285/94, że istnieje zagrożenie poniesienia szkody przez producentów wspólnotowych.

(7)

Ten prawdopodobny skutek jest na tyle poważny, że interesy Wspólnoty wymagają, aby przywóz niektórych wyrobów obuwniczych pochodzących z Chin podlegał uprzedniemu nadzorowi wspólnotowemu celem dostarczenia informacji statystycznych umożliwiających szybką analizę tendencji przywozu. Wspomniane wyroby obuwnicze, obejmujące głównie obuwie od średniej do wysokiej jakości, wciąż stanowią znaczną część produkcji obuwia we Wspólnocie, z tego względu można je uznać za produkty wrażliwe. Uprzedni nadzór wspólnotowy za pomocą automatycznego systemu przyznawania pozwoleń na przywóz mającego zastosowanie do dnia 31 stycznia 2006 r. dostarczyłby najszybszych środków umożliwiających uzyskanie jasnego obrazu wczesnych skutków zniesienia wspomnianych kontyngentów, ponieważ uzyskanie konkretnych danych z jakiegokolwiek systemu opartego na danych historycznych wymaga dłuższego czasu.

(8)

Celem uzyskania ogólnego obrazu tendencji w przywozie obuwia właściwe jest również ustanowienie stosowanego z mocą wsteczną i opartego na systemie celnym systemu nadzoru przywozu wszelkiego rodzaju wyrobów obuwniczych ze wszystkich źródeł. Obejmuje to obuwie podlegające wcześniejszemu nadzorowi. Przeprowadzanie nadzoru uprzedniego można zakończyć, gdy system retrospektywny zacznie w pełni funkcjonować, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2006 r.

(9)

Zakończenie tworzenia rynku wewnętrznego wymaga, aby formalności, których muszą dopełnić importerzy wspólnotowi, były identyczne wszędzie, gdzie można zgłaszać towary do odprawy celnej.

(10)

W celu ułatwienia gromadzenia danych dopuszczenie do swobodnego obrotu produktów objętych wcześniejszym nadzorem powinno nastąpić pod warunkiem przedłożenia dokumentu nadzoru spełniającego jednolite kryteria. Dokument ten, na wniosek importera, powinien być zatwierdzony przez władze stosownego Państwa Członkowskiego w określonym terminie, nie udzielając jednak tym samym importerowi prawa do przywozu. Dlatego też taki dokument powinien być ważny tylko tak długo, jak długo nie zostaną zmienione zasady przywozu, oraz powinien być ważny na terenie całej Wspólnoty.

(11)

W celu zapewnienia przejrzystości Państwa Członkowskie i Komisja powinny wymieniać informacje uzyskane dzięki nadzorowi wspólnotowemu w możliwie jak najszerszym zakresie.

(12)

Kwestia dokumentów nadzoru, podlegająca warunkom standardowym na poziomie Wspólnoty, leży w zakresie odpowiedzialności właściwych władz krajowych.

(13)

Wskazane jest, aby niniejsze rozporządzenie weszło w życie z dniem jego opublikowania w celu jak najszybszego zebrania danych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ 1

UPRZEDNI NADZÓR WSPÓLNOTOWY

Article 1

Dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie niektórych wyrobów obuwniczych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej wymienionych w załączniku I podlega uprzedniemu nadzorowi wspólnotowemu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 3285/94.

Artykuł 2

1.   Dopuszczenie do swobodnego obrotu na terenie Wspólnoty produktu, o którym mowa w art. 1, uwarunkowane jest przedłożeniem dokumentu nadzoru wydanego przez właściwe władze Państwa Członkowskiego.

2.   Dokument nadzoru, o którym mowa w ust. 1, właściwe władze w Państwach Członkowskich wydają automatycznie, bez opłat i w odniesieniu do wszelkich zgłoszonych ilości, w okresie pięciu dni roboczych od złożenia wniosku przez wspólnotowego importera, niezależnie od miejsca zarejestrowania jego działalności gospodarczej we Wspólnocie. Przyjmuje się, że właściwe władze krajowe otrzymały wspomniany wniosek nie później niż trzy dni od jego złożenia, o ile nie dowiedziono inaczej.

3.   Dokument nadzoru wydany przez jeden z urzędów wymienionych w załączniku II jest ważny na terenie całej Wspólnoty.

4.   Dokument nadzoru sporządza się na formularzu odpowiadającym wzorowi w załączniku I rozporządzenia (WE) nr 3285/94.

Wniosek importera zawiera następujące elementy:

a)

imię i nazwisko oraz pełny adres wnioskodawcy (łącznie z numerami telefonu i faksu z ewentualnym numerem identyfikacyjnym używanym przez właściwe władze krajowe) oraz numer rejestracyjny VAT, jeżeli towar podlega opodatkowaniu VAT;

b)

w stosownych przypadkach imię i nazwisko oraz pełny adres zgłaszającego lub przedstawiciela wnioskodawcy (łącznie z numerami telefonu i faksu);

c)

pełną nazwę i adres eksportera;

d)

dokładny opis towarów, obejmujący:

i)

nazwę handlową;

ii)

kod lub kody TARIC;

iii)

kraj pochodzenia (konkretnie Chińska Republika Ludowa);

iv)

kraj wysyłki;

e)

liczbę wyrobów wyrażoną w parach;

f)

wartość cif wyrobów wyrażoną w euro na granicy Wspólnoty według pozycji nomenklatury scalonej;

g)

proponowany okres i miejsce odprawy celnej;

h)

informację, czy dany wniosek jest powtórzeniem poprzedniego wniosku dotyczącego tego samego kontraktu;

i)

następujące oświadczenie, oznaczone datą oraz sygnowane przez wnioskodawcę wraz z jego imieniem i nazwiskiem zapisanymi drukowanymi literami: „Ja, niżej podpisany, zaświadczam, że informacje zamieszczone w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i podane w dobrej wierze oraz że prowadzę działalność gospodarczą zarejestrowaną we Wspólnocie”. Importer przedkłada również kopię umowy sprzedaży lub kupna oraz faktury pro forma. Na żądanie, szczególnie w przypadku gdy towary nie zostały zakupione bezpośrednio w Chinach, importer przedkłada świadectwo produkcji wydane przez producenta.

5.   Niniejszym okres ważności dokumentów nadzoru ustala się na sześć miesięcy. Niewykorzystane lub wykorzystane częściowo dokumenty nadzoru można odnowić na taki sam okres.

6.   Importer zwraca dokumenty nadzoru do wydającego je organu pod koniec ich okresu ważności.

7.   Właściwe władze mogą zezwolić na przekazanie lub wydrukowanie oświadczeń lub wniosków za pomocą środków elektronicznych, na ustalonych przez siebie warunkach. Jednakże właściwe władze muszą mieć dostęp do wszelkich dokumentów oraz dowodów.

8.   Dokument nadzoru można wystawić za pomocą środków elektronicznych, o ile właściwe urzędy celne mają dostęp do danego dokumentu poprzez sieć komputerową.

Artykuł 3

1.   Stwierdzenie, że cena jednostkowa, po której realizowana jest transakcja, różni się od ceny wskazanej w dokumencie nadzoru o mniej niż 5 % w którymkolwiek kierunku lub że całkowita liczba wyrobów przedstawionych do przywozu przekracza liczbę podaną w dokumencie nadzoru o mniej niż 5 %, nie wyklucza dopuszczenia do swobodnego obrotu rzeczonych wyrobów.

2.   Wnioski o wydanie dokumentów nadzoru oraz same dokumenty są poufne. Dostęp do informacji zawartych we wnioskach i w dokumentach ograniczony jest do właściwych władz oraz do wnioskodawcy.

Artykuł 4

1.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji następujące informacje:

a)

możliwie jak najbardziej aktualne i przekazywane regularnie oraz najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca szczegóły dotyczące ilości i wartości, obliczone w euro, odnośnie do których wydano dokumenty nadzoru;

b)

w terminie sześciu tygodni od końca każdego miesiąca szczegóły dotyczące przywozu w ciągu tego miesiąca, zgodnie z art. 32 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1917/2000 (3).

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie w rozbiciu na wyroby oraz kody nomenklatury scalonej („CN”).

2.   Państwa Członkowskie powiadamiają o wszelkich anomaliach lub przypadkach nadużyć, które wykryją oraz, gdzie jest to stosowne, o podstawach odmowy przyznania dokumentu nadzoru.

ROZDZIAŁ 2

NADZÓR RETROSPEKTYWNY

Artykuł 5

1.   Wyroby obuwnicze wymienione w załączniku III podlegają retrospektywnemu systemowi nadzoru statystycznego.

2.   Po dopuszczeniu do swobodnego obrotu danych wyrobów właściwe władze Państwa Członkowskiego powiadamiają Komisję, jeżeli jest to możliwe, co tydzień, względnie nie rzadziej niż pod koniec każdego miesiąca, o całkowitych ilościach przywożonych wyrobów (w parach) oraz ich wartości (wartość towarów w euro na granicy Wspólnoty), wskazując kod nomenklatury scalonej oraz kategorię wyrobów, do której one należą, z wykorzystaniem jednostek oraz, gdzie jest to stosowne, jednostek uzupełniających, stosowanych w danym kodzie. Przywozy określa się zgodnie z obowiązującymi procedurami statystycznymi.

ROZDZIAŁ 3

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 6

Wszelkie zgłoszenia dokonywane na mocy niniejszego rozporządzenia należy przekazywać do Komisji Wspólnot Europejskich w formie elektronicznej w ramach zintegrowanej sieci utworzonej w tym celu, z wyjątkiem sytuacji, w których z przyczyn technicznych konieczne jest tymczasowe użycie innych środków łączności.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Postanowienia rozdziału 1 stosuje się od dnia 1 lutego 2005 r. najpóźniej do dnia 31 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 53. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2474/2000 (Dz.U. L 286 z 11.11.2000, str. 1).

(2)  Dz.U. L 65 z 8.3.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1985/2003 (Dz.U. L 295 z 13.11.2003, str. 43).

(3)  Dz.U. L 229 z 9.9.2000, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1669/2001 (Dz.U. L 224 z 21.8.2001, str. 3).


ZAŁĄCZNIK I

LISTA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH NADZOROWI UPRZEDNIEMU (2005)

 

6402 99

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 19 10

z wyjątkiem

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


ZAŁĄCZNIK II

LISTA WŁAŚCIWYCH WŁADZ KRAJOWYCH

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l’économie, des PME, des classes moyennes et de l’énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Services «Licences»

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 230 83 22

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: +420 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: +49-61-969 42 26

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: +372-631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 32 86 094

 

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

DIGITIP

Sous-direction «Textile — Habillement — Cuir»

Bureau «Textile-Importations»

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax: (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357-22) 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: (370-5) 26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: +356 2569 0299

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax: (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: +43-1-711 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351-21) 881 42 61

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: (386-1) 478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Fax: (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax: (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Fax: (44-1642) 36 42 69


ZAŁĄCZNIK III

LISTA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH NADZOROWI EX POST

 

6401 91

 

6401 92

 

6401 99

 

6402 19

 

6402 20

 

6402 91

 

6402 99

 

6403 12

 

6403 19

 

6403 20

 

6403 30

 

6403 40

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 11

 

6404 19

 

6404 20

 

6405 10

 

6405 20

 

6405 90

 

6404 19 10

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


27.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 118/2005

z dnia 26 stycznia 2005 r.

modyfikujące załącznik VIII rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiające pułapy budżetowe dla częściowego lub całkowitego wdrożenia systemu jednolitej płatności i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitych płatności obszarowych przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 64 ust. 2, art. 70 ust. 2, art. 71 ust. 2, art. 143b ust. 3 i art. 145 lit. i),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przypadku Państw Członkowskich korzystających z możliwości przewidzianej w art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz w zależności od przekazanych informacji określonych w art. 145 lit. i) tego rozporządzenia, należy zmienić kwoty wyszczególnione w załączniku VIII do wspomnianego rozporządzenia.

(2)

W przypadku Państw Członkowskich wdrażających w 2005 r. system płatności jednolitych przewidziany w tytule III rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, należy ustalić na 2005 r. pułapy budżetowe w odniesieniu do każdej płatności określonej w art. 66–69 do wymienionego rozporządzenia.

(3)

W przypadku Państw Członkowskich korzystających w 2005 r. z możliwości przewidzianej w art. 70 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 należy ustalić na rok 2005 pułapy budżetowe mające zastosowanie do płatności bezpośrednich wykluczonych z systemu płatności jednolitych.

(4)

W przypadku Państw Członkowskich korzystających z okresu przejściowego określonego w art. 71 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 należy ustalić na rok 2005 pułapy budżetowe mające zastosowanie do płatności bezpośrednich wymienionych w załączniku VI do wymienionego rozporządzenia.

(5)

Dla celów przejrzystości właściwym jest opublikowanie pułapów budżetowych dla systemu płatności jednolitych na rok 2005 po odliczeniu, od skorygowanych pułapów określonych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, pułapów ustanowionych dla płatności określonych w art. 66–70 wymienionego rozporządzenia.

(6)

W przypadku Państw Członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty w 2004 r. i które w 2005 r. wdrożą system jednolitych płatności obszarowych przewidziany w tytule IVa rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, należy ustalić wysokość rocznych kopert finansowych przewidzianych na rok 2005 zgodnie z art. 143b ust. 3 wymienionego rozporządzenia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

1.   Pułapy budżetowe na rok 2005 określone w art. 64 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 są przedstawione w załącznikach II i III do niniejszego rozporządzenia.

2.   Pułapy budżetowe na rok 2005 określone w art. 71 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 są przedstawione w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

3.   Pułapy budżetowe dla systemu płatności jednolitych w 2005 r. są przedstawione w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

4.   Roczne koperty finansowe przewidziane na rok 2005 określone w art. 143b ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 są przedstawione w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie, które zdecydują się na wdrażanie regionalne, określone w art. 58 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, przekazują Komisji wysokości pułapów regionalnych ustalonych przed dniem 31 grudnia pierwszego roku stosowania systemu jednolitej płatności do dnia 1 marca następnego roku.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2217/2004 (Dz.U. L 375 z 23.12.2004, str. 1).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK VIII

PUŁAPY KRAJOWE OKREŚLONE W ART. 41

(tysiące euro)

 

2005

2006

2007, 2008 i 2009

2010 i kolejne lata

Belgia

411 053

530 573

530 053

530 053

Dania

943 369

996 165

996 000

996 000

Niemcy

5 148 003

5 492 201

5 492 000

5 496 000

Grecja

838 289

1 701 289

1 723 289

1 761 289

Hiszpania

3 266 092

4 065 063

4 263 063

4 275 063

Francja

7 199 000

7 231 000

8 091 000

8 099 000

Irlandia

1 260 142

1 322 305

1 322 080

1 322 080

Włochy

2 539 000

3 464 517

3 464 000

3 497 000

Luxembourg

33 414

36 602

37 051

37 051

Niderlandy

386 586

386 586

779 586

779 586

Austria

613 000

614 000

712 000

712 000

Portugalia

452 000

493 000

559 000

561 000

Finlandia

467 000

467 000

552 000

552 000

Szwecja

637 388

650 108

729 000

729 000

Zjednoczone Królestwo

3 697 528

3 870 420

3 870 473

3 870 473”


ZAŁĄCZNIK II

PUŁAPY BUDŻETOWE USTALONE DLA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH PRZYZNAWANYCH NA MOCY ART. 65–69 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1782/2003

Rok kalendarzowy 2005

(tysiące euro)

 

Belgia

Dania

Niemcy

Włochy

Austria

Portugalia

Szwecja

Zjednoczone Królestwo

 

Flandria

Szkocja

Premia od krów mamek

77 565

 

 

 

 

70 578

79 031

 

 

Dodatkowa premia od krów mamek

19 389

 

 

 

 

99

9 503

 

 

Specjalna premia wołowa

 

 

33 085

 

 

 

 

37 446

 

Premia ubojowa, bydło dorosłe

 

 

 

 

 

17 348

8 657

 

 

Premia ubojowa, cielaki

 

6 384

 

 

 

5 085

946

 

 

Premia za mięso baranie i kozie

 

 

855

 

 

 

21 892

 

 

Dodatkowa premia za mięso baranie i kozie

 

 

 

 

 

 

7 184

 

 

Chmiel

 

 

 

2 277

 

27

 

 

 

Artykuł 69

 

 

 

 

 

 

 

2 869

 

Artykuł 69, rośliny uprawne

 

 

 

 

142 491

 

1 885

 

 

Artykuł 69, ryż

 

 

 

 

 

 

150

 

 

Artykuł 69, wołowina i cięlecina

 

 

 

 

28 674

 

1 684

 

29 800

Artykuł 69, owce i kozy

 

 

 

 

8 665

 

616

 

 


ZAŁĄCZNIK III

PUŁAPY BUDŻETOWE USTALONE DLA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH PRZYZNAWANYCH NA MOCY ART. 70 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1782/2003

Rok kalendarzowy 2005

(tysiące euro)

 

Belgia

Włochy

Portugalia

Art. 70 ust. 1 lit. a)

Pomoc dla produkcji nasion

1 397 (1)

13 321

272

Art. 70 ust. 1 lit. b)

Płatności na rośliny uprawne

 

 

1 871


(1)  Pomoc na uprawę orkiszu (Triticum spelta L.) (100 %) oraz lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) (siemię lniane) (100 %) jest wykluczona z systemu płatności jednolitych.


ZAŁĄCZNIK IV

PUŁAPY BUDŻETOWE USTALONE DLA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH PRZYZNAWANYCH NA MOCY ART. 71 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1782/2003

Rok kalendarzowy 2005

(tysiące euro)

 

Grecja

Finlandia

Francja (1)

Malta

Niderlandy

Słowenia

Hiszpania (1)

Płatności obszarowe na rośliny uprawne 63 EUR/t

297 389

278 100

5 075 810

174

174 186

12 467

1 621 440

Płatności obszarowe na rośliny uprawne 63 EUR/t, POSEI

 

 

 

 

 

 

23

Specjalne dopłaty regionalne do roślin uprawnych 24 EUR/t

 

80 700

 

 

 

 

 

Płatności dodatkowe na pszenicę durum (291 EUR/ha) i specjalna pomoc dla obszarów innych niż obszary tradycyjne (46 EUR/ha)

179 500

 

62 828

 

 

 

171 822

Dopłaty do roślin strączkowatych

2 100

 

1 370

 

 

 

60 518

Dopłaty do roślin strączkowatych, POSEI

 

 

 

 

 

 

1

Dopłaty do nasion

1 400

2 900

15 826

29

10 400

35

10 347

Premia za krowy mamki

25 700

9 300

734 908

26

10 900

5 183

279 830

Dodatkowa premia za krowy mamki

3 100

600

1 137

3

 

626

28 937

Specjalna premia za wołowinę

29 900

40 700

379 025

201

20 400

5 813

147 721

Premia ubojowa, bydło dorosłe

8 000

27 600

233 620

144

62 200

3 867

142 954

Premia ubojowa, cielęta

 

100

69 748

 

40 300

538

602

Dopłata ekstensyfikacyjna w odniesieniu do wołowiny

17 600

16 780

277 228

 

900

5 360

153 486

Dodatkowe płatności dla producentów wołowiny

3 800

6 100

90 586

19

23 900

889

31 699

Premia za mięso baranie i kozie

180 300

1 200

133 716

53

13 800

520

366 997

Dodatkowa premia za hodowlę owiec i kóz

63 200

400

40 208

18

300

178

111 589

Dodatkowe premie dla hodowców owiec i kóz

8 800

100

7 083

3

700

26

18 655

Płatności wypłacane producentom skrobi ziemniaczanej (44,216 EUR/t)

 

2 400

11 157

 

21 800

 

 

Dopłaty obszarowe do upraw ryżu

15 400

 

10 770

 

 

 

67 991

Dopłaty obszarowe do upraw ryżu (102 EUR/t), francuskie departamenty zamorskie

 

 

3 053

 

 

 

 

Płatności z tytułu dochodu z upraw susz paszowych

1 100

20

41 224

 

6 800

 

44 075

Dodatkowe premie za mięso wołowe i baranie na wyspach Morza Egejskiego

1 000

 

 

 

 

 

 

Dopłaty obszarowe do upraw chmielu

 

 

398

 

 

298

375


(1)  Odlicza się pomoc odpowiadającą premiom wypłacanym w sektorach dla zwierząt dla regionów peryferyjnych w latach sprawozdawczych 2000–2002.


ZAŁĄCZNIK V

PUŁAPY BUDŻETOWE USTALONE DLA SYSTEMU PŁATNOŚCI JEDNOLITYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH LUB W POSZCZEGÓLNYCH REGIONACH

Rok kalendarzowy 2005

(tysiące euro)

Państwo Członkowskie i/lub region

 

BELGIA (3)

 

Flandria

 

Wallonia

306 318

DANIA

909 429

NIEMCY (3)

 

Badenia-Wittenbergia

 

Bawaria

 

Brandenburgia i Berlin

 

Hesja

 

Dolna Saksonia i Brema

 

Mecklenburgia-Pomorze Przednie

 

Nadrenia-Westfalia

 

Nadrenia-Palatynat

 

Kraj Saary

 

Saksonia

 

Saksonia-Anhalt

 

Szlezwik-Holsztyn i Hamburg

 

Turyngia

5 145 726

IRLANDIA

1 260 142

WŁOCHY

2 345 849

LUKSEMBURG

33 414

AUSTRIA

519 863

PORTUGALIA (1)  (2)

302 562

SZWECJA (3)

 

Region 1

 

Region 2

 

Region 3

 

Region 4

 

Region 5

597 073

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (3)

 

Anglia 1

 

Anglia 2

 

Anglia 3

 

Szkocja

 

Walia

 

Irlandia Północna

3 667 728


(1)  Odlicza się pomoc odpowiadającą premiom wypłacanym w sektorach dla zwierząt dla regionów peryferyjnych w latach sprawozdawczych 2000–2002.

(2)  Pomniejszone o kwotę 10 000 krów mamek i dodatkowych premi za krowy mamki przniesionych na Azory zgodnie z przepisami zawartymi w art. 147 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(3)  Zastąpione pułapami regionalnymi przedstawionymi zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia.


ZAŁĄCZNIK VI

ROCZNE KOPERTY FINANSOWE DLA SYSTEMU JEDNOLITYCH PŁATNOŚCI OBSZAROWYCH

Rok kalendarzowy 2005

(tysiące euro)

Państwo Członkowskie

 

Republika Czeska

249 296

Estonia

27 908

Węgry

375 431

Łotwa

38 995

Litwa

104 346

Polska

823 166

Słowacja

106 959

Cypr

14 274


27.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/22


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 119/2005

z dnia 26 stycznia 2005 r.

ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 3 rozporządzenia nr 136/66/EWG przewiduje, że w przypadku gdy cena we Wspólnocie jest wyższa od cen rynku światowego, różnica między tymi cenami może zostać objęta refundacją, w przypadku wywozu oliwy do państw trzecich.

(2)

Szczegółowe zasady dotyczące ustalania i przyznawania refundacji wywozowych do oliwy z oliwek są zawarte w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 616/72 (2).

(3)

Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia nr 136/66/EWG przewiduje, że refundacja musi być taka sama dla całej Wspólnoty.

(4)

Zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 136/66/EWG, refundacja do oliwy z oliwek musi być ustanowiona przy uwzględnieniu obecnej sytuacji i przewidywalnych zmian w odniesieniu do cen oliwy z oliwek i jej dostępności na rynku Wspólnoty oraz w odniesieniu do cen oliwy z oliwek na rynku światowym. Jednakże w przypadku gdy sytuacja na rynku światowym nie pozwala na określenie najkorzystniejszych cen oliwy z oliwek, można uwzględnić cenę na tym rynku głównych konkurencyjnych olejów roślinnych i różnicę stwierdzoną podczas reprezentatywnego okresu między tą ceną a ceną oliwy z oliwek. Kwota refundacji nie może być wyższa od różnicy między ceną oliwy z oliwek we Wspólnocie a ceną na rynku światowym, dostosowanej, gdzie właściwe, aby uwzględnić koszty wywozu produktów na rynek światowy.

(5)

Zgodnie z art. 3 ust. 3 akapit trzeci lit. b) rozporządzenia nr 136/66/EWG, można podjąć decyzję o ustaleniu refundacji w drodze przetargu. Przetarg dotyczy kwoty refundacji i może być ograniczony do niektórych krajów przeznaczenia, ilości, jakości i prezentacji.

(6)

Artykuł 3 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 136/66/EWG przewiduje, że refundacje do oliwy z oliwek mogą być ustalone na różnych poziomach według miejsca przeznaczenia, w przypadku gdy sytuacja na rynku światowym lub szczególne wymogi niektórych rynków tego wymagają.

(7)

Refundacje muszą być ustalane co najmniej raz w miesiącu. W razie konieczności mogą być zmieniane w odstępie czasowym.

(8)

Stosowanie tych szczegółowych zasad w obecnej sytuacji na rynkach w sektorze oliwy z oliwek, w szczególności do cen tego produktu we Wspólnocie i na rynkach państw trzecich, prowadzi do ustalenia refundacji w kwotach wskazanych w Załączniku.

(9)

Komitet Zarządzający ds. Olejów i Tłuszczów nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundacje wywozowe do produktów określonych w art. 1 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 136/66/EWG są ustalone w kwotach wskazanych w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97).

(2)  Dz.U. L 78 z 31.3.1972, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2962/77 (Dz.U. L 348 z 30.12.1977, str. 53).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. ustalającego refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: Kody produktów i kody serii A miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), zmienionym.

Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).


27.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 120/2005

z dnia 26 stycznia 2005 r.

określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w styczniu 2005 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych oraz otwarcia kontyngentów taryfowych (2), w szczególności jego art. 16 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ilości figurujące we wnioskach o pozwolenia na przywóz odnoszących się do produktów objętych kontyngentami, o których mowa w załącznikach I.A, I.B (punkt 5 i 6), I.C, I.D, I.E oraz zatącznikach I.F, I.G i I.H do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, złożonych na okres od 1 do 10 stycznia 2005 r., podlegają zastosowaniu współczynników przyznania znajdujących się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 748/2004 (Dz.U. L 118 z 23.4.2004, str. 3).


ZAŁĄCZNIK I.A

Numer kontyngentu

Współczynnik przyznania

09.4590

1,0000

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0080

09.4596

1,0000


ZAŁĄCZNIK I.B

5.   Produkty pochodzące z Rumunii

Numer kontyngentu

Współczynnik przyznania

09.4758

0,2690


6.   Produkty pochodzące z Bułgarii

Numer kontyngentu

Współczynnik przyznania

09.4660

0,8697

09.4675


ZAŁĄCZNIK I.C

Produkty pochodzące z AKP

Numer kontyngentu

Współczynnik przyznania

09.4026

09.4027


ZAŁĄCZNIK I.D

Produkty pochodzące z Turcji

Numer kontyngentu

Współczynnik przyznania

09.4101


ZAŁĄCZNIK I.E

Produkty pochodzące z Republiki Południowej Afrylii

Numer kontyngentu

Współczynnik przyznania

09.4151


ZAŁĄCZNIK I.F

Produkty pochodzące ze Szwajcarii

Numer kontyngentu

Współczynnik przyznania

09.4155

0,4280

09.4156

1,0000


ZALACZNIK I.G

Produkty pochodzące z Jordanii

Numer kontyngentu

Wspólczynnik przyznania

09.4159


ZAŁĄCZNIK I.H

Produkty pochodzące z Norwegii

Numer kontyngentu

Współczynnik przyznania

09.4781

1,0000

09.4782

0,8883


27.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/27


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 121/2005

z dnia 25 stycznia 2005 r.

ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92, a w szczególności jego art. 173, ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 173 do 177 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 przewidują, że Komisja okresowo ustala wartości jednostkowe dla produktów wskazanych w klasyfikacji w załączniku 26 do tego rozporządzenia.

(2)

Stosowanie zasad i kryteriów określonych w wyżej wymienionych artykułach do elementów przekazanych Komisji zgodnie z art. 173 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 prowadzi do ustanowienia wartości jednostkowych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w stosunku do produktów, o których mowa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wartości jednostkowe określone w art. 173 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawia się zgodnie z tabelą zawartą w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 (Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 17).

(2)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Pozycja

Wyszczególnienie

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg

Gatunki, Odmiany, Kod CN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Ziemniaki młode

0701 90 50

39,44

22,96

1 197,96

293,51

617,13

9 727,48

136,18

27,46

17,02

160,78

9 456,91

1 524,81

357,22

27,42

 

 

 

 

1.30

Cebula (inna niż do sadzenia)

0703 10 19

112,40

65,42

3 413,85

836,43

1 758,64

27 720,60

388,09

78,25

48,49

458,17

26 949,55

4 345,29

1 017,98

78,15

 

 

 

 

1.40

Czosnek

0703 20 00

104,82

61,01

3 183,83

780,07

1 640,14

25 852,82

361,94

72,98

45,22

427,30

25 133,72

4 052,51

949,39

72,88

 

 

 

 

1.50

Pory

ex 0703 90 00

59,06

34,37

1 793,78

439,49

924,06

14 565,55

203,92

41,12

25,48

240,74

14 160,41

2 283,19

534,89

41,06

 

 

 

 

1.60

Kalafior

0704 10 00

1.80

Kapusta biała i czerwona

0704 90 10

48,40

28,17

1 470,05

360,18

757,30

11 936,89

167,12

33,70

20,88

197,29

11 604,87

1 871,14

438,36

33,65

 

 

 

 

1.90

Brokuly lub kalarepa (Brassica oleracea. var. italica)

ex 0704 90 90

61,43

35,67

1 861,51

457,03

961,17

15 270,27

212,11

42,80

26,59

251,32

14 729,07

2 371,69

554,70

43,17

 

 

 

 

1.100

Kapusta pekińska

ex 0704 90 90

81,72

47,56

2 482,08

608,14

1 278,64

20 154,60

282,16

56,89

35,25

333,12

19 594,00

3 159,30

740,14

56,82

 

 

 

 

1.110

Salata glowiasta

0705 11 00

1.130

Marchew

ex 0706 10 00

26,74

15,56

812,17

198,99

418,39

6 594,89

92,33

18,62

11,54

109,00

6 411,45

1 033,77

242,18

18,59

 

 

 

 

1.140

Rzodkiewka

ex 0706 90 90

65,19

37,94

1 979,94

485,11

1 019,96

16 077,19

225,08

45,38

28,12

265,72

15 630,01

2 520,15

590,40

45,32

 

 

 

 

1.160

Groch (Pisum sativum)

0708 10 00

290,43

169,03

8 821,12

2 161,27

4 544,18

71 627,84

1 002,78

202,19

125,29

1 183,86

69 635,51

11 227,88

2 630,39

201,93

 

 

 

 

1.170

Fasola

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

189,88

110,51

5 767,20

1 413,02

2 970,97

46 829,93

655,62

132,19

81,91

774,00

45 527,36

7 340,73

1 719,74

132,02

 

 

 

 

1.170.2

Fasola (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,16

12 585,36

3 083,54

6 483,33

102 193,61

1 430,70

288,48

178,75

1 689,06

99 351,10

16 019,16

3 752,86

288,10

 

 

 

 

1.180

Bób

ex 0708 90 00

1.190

Karczochy

0709 10 00

1.200

Szparagi

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zielone

ex 0709 20 00

247,19

143,86

7 507,77

1 839,48

3 867,62

60 963,41

853,48

172,09

106,64

1 007,60

59 267,72

9 556,20

2 238,76

171,87

 

 

 

 

1.200.2

pozostałe

ex 0709 20 00

337,07

196,18

10 237,91

2 508,39

5 274,04

83 132,26

1 163,84

234,67

145,41

1 374,01

80 819,95

13 031,23

3 052,87

234,37

 

 

 

 

1.210

Oberzyny (baklazany)

0709 30 00

148,47

86,41

4 509,44

1 104,86

2 323,03

36 616,81

512,63

103,36

64,05

605,20

35 598,32

5 739,80

1 344,68

103,23

 

 

 

 

1.220

Seler naciowy (Apium graveolens L., var. dulce)

ex 0709 40 00

96,51

56,17

2 931,32

718,20

1 510,06

23 802,43

333,23

67,19

41,63

393,41

23 140,37

3 731,10

874,10

67,10

 

 

 

 

1.230

Pieprznik jadalny

0709 59 10

926,44

539,19

28 138,76

6 894,29

14 495,64

228 487,90

3 198,81

644,99

399,67

3 776,45

222 132,52

35 816,17

8 390,77

644,15

 

 

 

 

1.240

Papryka słodka

0709 60 10

149,31

86,90

4 534,93

1 111,11

2 336,16

36 823,83

515,53

103,95

64,41

608,62

35 799,58

5 772,25

1 352,28

103,81

 

 

 

 

1.250

Koper

0709 90 50

1.270

Słodkie ziemniaki, całe, świeże (przeznaczone do spożycia przez ludzi)

0714 20 10

99,03

57,64

3 007,87

736,96

1 549,50

24 424,04

341,93

68,95

42,72

403,68

23 744,69

3 828,54

896,92

68,86

 

 

 

 

2.10

Kasztany (Castanea spp.), świeze

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, świeży

ex 0804 30 00

82,05

47,76

2 492,24

610,62

1 283,87

20 237,08

283,32

57,13

35,40

334,48

19 674,18

3 172,22

743,17

57,05

 

 

 

 

2.40

Awokado, świeże

ex 0804 40 00

106,24

61,83

3 226,85

790,61

1 662,31

26 202,19

366,83

73,96

45,83

433,07

25 473,38

4 107,27

962,22

73,87

 

 

 

 

2.50

Guawa, mango, świeże

ex 0804 50

2.60

Słodkie pomarańcze, świeże:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Krwiste i półkrwiste

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Nawele, Naweliny, Nawelaty, Salustiany, Vernasy, Valencjany, Maltańskie, Szamutiasy, Ovalisy, Trovita i Hamliny

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

Pozostałe

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarynki (łącznie z tangerinami i satsumas), świeże, klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementynki

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monrealesy i satsumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarynki i wilkingi

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangeryny i pozostałe

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limy (Citrus aurantifolia), świeże

0805 50 90

94,25

54,86

2 862,77

701,41

1 474,75

23 245,84

325,44

65,62

40,66

384,21

22 599,26

3 643,86

853,66

65,53

 

 

 

 

2.90

Grejpfruty, świeże

 

 

 

 

 

 

2.90.1

białe

ex 0805 40 00

52,12

30,33

1 583,08

387,87

815,52

12 854,65

179,96

36,29

22,49

212,46

12 497,10

2 015,01

472,06

36,24

 

 

 

 

2.90.2

różowe

ex 0805 40 00

79,32

46,16

2 409,07

590,25

1 241,03

19 561,73

273,86

55,22

34,22

323,32

19 017,62

3 066,36

718,37

55,15

 

 

 

 

2.100

Winogrona stołowe

0806 10 10

193,59

112,67

5 879,80

1 440,61

3 028,97

47 744,21

668,42

134,77

83,51

789,12

46 416,21

7 484,05

1 753,31

134,60

 

 

 

 

2.110

Arbuzy

0807 11 00

45,85

26,68

1 392,60

341,20

717,40

11 307,99

158,31

31,92

19,78

186,90

10 993,45

1 772,56

415,26

31,88

 

 

 

 

2.120

Melony (inne niż arbuzy)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, cuper, honey dew (w tym cantalene), onteniente, piel de sapo (w tym verde liso), rochet, tendral, futuro

ex 0807 19 00

53,13

30,92

1 613,68

395,37

831,29

13 103,18

183,44

36,99

22,92

216,57

12 738,72

2 053,96

481,19

36,94

 

 

 

 

2.120.2

Pozostałe

ex 0807 19 00

97,41

56,69

2 958,59

724,88

1 524,11

24 023,86

336,33

67,82

42,02

397,07

23 355,64

3 765,81

882,23

67,73

 

 

 

 

2.140

Gruszki

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Gruszki — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pears — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Pozostałe

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Morele

0809 10 00

129,37

75,29

3 929,33

962,73

2 024,19

31 906,35

446,69

90,07

55,81

527,35

31 018,88

5 001,42

1 171,70

89,95

 

 

 

 

2.160

Wiśnie i czereśnie

0809 20 95

0809 20 05

433,09

252,06

13 154,14

3 222,90

6 776,33

106 812,15

1 495,36

301,51

186,83

1 765,39

103 841,17

16 743,13

3 922,47

301,13

 

 

 

 

2.170

Brzoskwinie

0809 30 90

146,12

85,04

4 438,23

1 087,41

2 286,35

36 038,64

504,54

101,73

63,04

595,65

35 036,22

5 649,17

1 323,45

101,60

 

 

 

 

2.180

Nektaryny

ex 0809 30 10

98,67

57,43

2 996,99

734,29

1 543,89

24 335,65

340,70

68,70

42,57

402,22

23 658,75

3 814,69

893,68

68,61

 

 

 

 

2.190

Śliwki

0809 40 05

123,71

72,00

3 757,53

920,63

1 935,68

30 511,29

427,16

86,13

53,37

504,29

29 662,62

4 782,74

1 120,47

86,02

 

 

 

 

2.200

Truskawki i poziomki

0810 10 00

281,66

163,92

8 554,79

2 096,01

4 406,99

69 465,24

972,51

196,09

121,51

1 148,12

67 533,07

10 888,89

2 550,97

195,84

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

304,95

177,48

9 262,25

2 269,35

4 771,43

75 209,82

1 052,93

212,31

131,56

1 243,07

73 117,86

11 789,37

2 761,93

212,03

 

 

 

 

2.210

Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 224,69

712,77

37 197,51

9 113,78

19 162,23

302 045,29

4 228,61

852,63

528,33

4 992,20

293 643,92

47 346,52

11 092,02

851,53

 

 

 

 

2.220

Owoce kiwi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

149,96

87,28

4 554,74

1 115,96

2 346,36

36 984,63

517,78

104,40

64,69

611,28

35 955,91

5 797,45

1 358,19

104,27

 

 

 

 

2.230

Granaty

ex 0810 90 95

165,58

96,37

5 029,16

1 232,20

2 590,76

40 837,00

571,71

115,28

71,43

674,95

39 701,12

6 401,32

1 499,66

115,13

 

 

 

 

2.240

Khakis (w tym owoce sharon)

ex 0810 90 95

99,09

57,67

3 009,68

737,40

1 550,43

24 438,69

342,14

68,99

42,75

403,92

23 758,93

3 830,84

897,46

68,90

 

 

 

 

2.250

Liczi (śliwki chińskie)

ex 0810 90


27.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/33


DYREKTYWA KOMISJI 2005/6/WE

z dnia 26 stycznia 2005 r.

zmieniająca dyrektywę 71/250/EWG w sprawie raportowania i interpretacji wyników badań analitycznych wymaganych zgodnie z dyrektywą 2002/32/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/373/EWG z dnia 20 lipca 1970 r. w sprawie wprowadzenia wspólnotowych metod pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli pasz (1), w szczególności jej art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Komisji 71/250/EWG z dnia 15 czerwca 1971 r. ustanawiająca wspólnotowe metody analizy do celów urzędowej kontroli pasz (2) zawiera przepisy dotyczące sposobu określania wyników.

(2)

Aby zapewnić ujednolicone wdrażanie dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach (3) we wszystkich Państwach Członkowskich, bardzo ważne jest określenie jednolitego sposobu podawania i interpretacji wyników analiz.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 71/250/WE.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 71/250/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 po akapicie drugim dodaje się następujący akapit:

„W odniesieniu do substancji niepożądanych w rozumieniu dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4), w tym dioksyny i dioksynopodobne polichlorowane bifenyle (PCB), stosuje się część 1 pkt C(3) Załącznika do wyżej wymienionej dyrektywy.”;

2)

w Załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie dwunastu miesięcy od momentu jej wejścia w życie. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę zgodności między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego odniesienia określają Państwa Członkowskie.

2.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów prawa krajowego, które zostaną przyjęte w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 170 z 3.8.1970, str. 2. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

(2)  Dz.U. L 155 z 12.7.1971, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 1999/27/WE (Dz.U. L 118 z 6.5.1999, str. 36).

(3)  Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/100/WE (Dz.U. L 285 z 1.11.2003, str. 33).

(4)  Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 10.


ZAŁĄCZNIK

W części 1 (ogólne przepisy dotyczące metod analizy pasz) pkt C (zastosowanie metod analizy i określanie wyników) Załącznika do dyrektywy 71/250/WE dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3.

W odniesieniu do substancji niepożądanych w rozumieniu dyrektywy 2002/32/EC, w tym dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB), uznaje się, że produkt przeznaczony do żywienia zwierząt jest niezgodny pod względem ustalonej zawartości maksymalnej, w przypadku gdy wynik analizy wskazuje na przekroczenie zawartości maksymalnej z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru i poprawki na współczynnik odzysku. Badane stężenie po uwzględnieniu poprawki i odjęciu rozszerzonej niepewności pomiaru stanowi podstawę oceny zgodności. Ma to zastosowanie jedynie w przypadkach, gdy stosowana metoda analizy pozwala na ustalenie wartości niepewności pomiaru i współczynnika odzysku (np. nie jest to możliwe w przypadku analizy mikroskopowej).

Wynik analizy podaje się w sposób następujący (na tyle, na ile stosowana metoda analizy pozwala na ustalenie wartości niepewności pomiaru i współczynnika odzysku):

a)

jako skorygowany lub nieskorygowany na współczynnik odzysku, sposób raportowania i podanie współczynnika odzysku powinno być wskazane;

b)

jako »x +/– U«, gdzie x oznacza wynik analizy, a U rozszerzoną niepewność pomiaru, przy użyciu współczynnika rozszerzenia k=2, który daje wynik w przedziale ufności 95 %.”.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

27.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/35


DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 stycznia 2005 r.

ustanawiająca „Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego” do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

(Jedynie teksty w językach niemieckim, francuskim i angielskim są autentyczne)

(2005/56/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 58/2003 upoważnia Komisję do ustanawiania agencji wykonawczych zgodnie ze statutem ogólnym określonym przez wyżej określone rozporządzenie oraz powierzania im niektórych zadań w zakresie zarządzania jednym lub wieloma programami wspólnotowymi; niniejsza decyzja nie narusza zakresu wyżej określonego rozporządzenia.

(2)

Upoważnienie Komisji do ustanawiania agencji wykonawczych ma na celu umożliwienie jej koncentracji na podstawowych działaniach i funkcjach, których nie można zlecić na zewnątrz bez utraty kontroli i ostatecznej odpowiedzialności za działania, którymi zarządzają agencje wykonawcze.

(3)

Zarządzanie niektórymi centralnymi aspektami wielu programów w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego wymaga realizacji projektów technicznych, z którymi nie wiąże się podejmowanie decyzji natury politycznej, i wymaga dużego doświadczenia technicznego i finansowego przez cały czas trwania cyklu projektu.

(4)

Przekazanie agencji wykonawczej zadań związanych z realizacją programów może nastąpić przy założeniu jasnego podziału na etapy programowania projektu i podejmowania decyzji w sprawie finansowania, które powinny leżeć w gestii Komisji, z jednej strony, oraz na realizację projektów, która powinna zostać powierzona agencji wykonawczej, z drugiej strony.

(5)

Ustanowienie agencji wykonawczej nie zmienia faktu przekazania Komisji przez Radę zarządzania niektórymi etapami działań realizowanych w ramach poszczególnych programów ani faktu przekazania krajowym agencjom zadań w zakresie zarządzania określonymi programami.

(6)

Przeprowadzona w tym celu analiza kosztów i korzyści wykazała, że wykorzystanie agencji wykonawczej do zarządzania niektórymi centralnymi aspektami programów w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego stanowi najkorzystniejszą z dostępnych opcji, zarówno z punktu widzenia finansowego, jak i pozafinansowego.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Agencji Wykonawczych.

(8)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2004 z dnia 21 września 2004 r. określa typowe rozporządzenie finansowe dla agencji wykonawczych ustanowionych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 58/2003 (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Ustanowienie agencji

1.   Niniejszym ustanawia się agencję wykonawczą (zwaną dalej „Agencją”) odpowiedzialną za zarządzanie działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego, której statut i zasady działania określone są w rozporządzeniu (WE) nr 58/2003.

2.   Nazwą Agencji jest „Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego”.

Artykuł 2

Siedziba

Siedzibą Agencji jest Bruksela.

Artykuł 3

Kadencja

1.   Agencja ustanawiana jest na okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2005 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2008 r.

2.   Ocena działalności Agencji, w tym analiza kosztów i korzyści określona w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 58/2003, zostanie przeprowadzona przez Komisję w 2006 r. w celu ewentualnej zmiany lub rozszerzenia zakresu zadań Agencji w ramach programów nowej generacji w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego.

Artykuł 4

Cele i zadania

1.   Agencja jest odpowiedzialna za zarządzanie niektórymi aspektami następujących programów wspólnotowych:

a)

drugi etap wspólnotowego programu działań w dziedzinie edukacji „Sokrates”, zatwierdzony decyzją 253/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3);

b)

drugi etap wspólnotowego programu działań w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego „Leonardo da Vinci”, zatwierdzony decyzją Rady 1999/382/WE (4);

c)

wspólnotowy program działań „Młodzież”, zatwierdzony decyzją 1031/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5);

d)

program „Kultura 2000”, zatwierdzony decyzją 508/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6);

e)

program wspierający rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus – Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja) (2001–2005), zatwierdzony decyzją Rady 2000/821/WE (7);

f)

program kształcenia dla specjalistów w europejskim przemyśle programów audiowizualnych (MEDIA – kształcenie 2001–2005), zatwierdzony decyzją 163/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (8);

g)

program w celu poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z państwami trzecimi (Erasmus Mundus) zatwierdzony decyzją 2317/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (9);

h)

wieloletni program (2004–2006) na rzecz skutecznej integracji technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w systemy edukacji i szkoleń w Europie (program „e-Learning”), zatwierdzony decyzją 2318/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (10);

i)

wspólnotowy program działań na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego (udziału społeczeństwa obywatelskiego), zatwierdzony decyzją Rady 2004/100/WE (11);

j)

wspólnotowy program działań na rzecz promowania podmiotów czynnie zaangażowanych w sprawy młodzieży na poziomie europejskim, zatwierdzony decyzją 790/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (12);

k)

wspólnotowy program działań na rzecz promowania podmiotów czynnie zaangażowanych w sprawy młodzieży na poziomie europejskim i wspierania konkretnych działań w dziedzinie edukacji i szkoleń, zatwierdzony decyzją 791/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (13);

l)

wspólnotowy program działań na rzecz promowania podmiotów aktywnych na szczeblu europejskim w dziedzinie kultury, zatwierdzony decyzją 792/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (14);

m)

projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego, które mogą być finansowane zgodnie z przepisami w sprawie pomocy w zakresie współpracy gospodarczej z rozwijającymi się krajami Azji, zatwierdzone na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 443/92 (15).

2.   W ramach zarządzania aspektami programów wspólnotowych określonych w ust. 1 Agencja jest odpowiedzialna za następujące zadania:

a)

zarządzanie projektami przez cały okres ich realizacji w ramach wdrażania programów wspólnotowych, na podstawie przyjętego przez Komisję rocznego programu pracy równoważnego z decyzją o finansowaniu w odniesieniu do dotacji i umów w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego lub na podstawie przyjętych przez Komisję odrębnych decyzji o finansowaniu oraz wymaganych w tym celu kontroli, przyjmując właściwe decyzje na mocy upoważnienia Komisji;

b)

przyjmowanie instrumentów wdrożenia budżetu w zakresie przychodów i rozchodów oraz wykonywanie, na podstawie upoważnienia Komisji, określonych lub wszystkich działań niezbędnych w celu zarządzania programami wspólnotowymi, w szczególności działań związanych z przyznawaniem dotacji i umów;

c)

zbieranie, analizowanie i przekazywanie Komisji wszelkich informacji potrzebnych do zarządzania procesem wdrażania programów wspólnotowych.

3.   Agencja może zostać upoważniona przez Komisję, po uzyskaniu opinii Komitetu ds. Agencji Wykonawczych na mocy art. 24 rozporządzenia (WE) nr 58/2003, do wykonania zadań tej samej natury w ramach innych programów wspólnotowych w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego, w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 58/2003 niż te, o których mowa w ust. 1.

4.   Decyzja Komisji o przekazaniu uprawnień Agencji określa szczegółowo wszystkie powierzone jej zadania i jest dostosowywana w przypadku powierzenia Agencji dodatkowych zadań. Jest ona przekazywana, dla celów informacyjnych, Komitetowi ds. Agencji Wykonawczych.

Artykuł 5

Struktura organizacyjna

1.   Agencją zarządza wyznaczany przez Komisję komitet sterujący oraz dyrektor.

2.   Członkowie komitetu sterującego mianowani są na okres dwóch lat.

3.   Dyrektor Agencji mianowany jest na okres czterech lat.

Artykuł 6

Dotacje

Agencja otrzymuje dotację włączoną do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, która jest pobierana z funduszy przeznaczonych na programy określone w art. 4 ust. 1 i, tam gdzie jest to właściwe, z funduszy przeznaczonych na inne programy wspólnotowe, których wykonanie jest powierzone Agencji na mocy art. 4 ust. 3.

Artykuł 7

Wymagania w zakresie nadzoru i sprawozdawczości

Agencja podlega kontroli Komisji i regularnie składa sprawozdania na temat postępów w realizacji programów, za które jest odpowiedzialna, zgodnie z uzgodnieniami i z częstotliwością podaną w akcie delegacji uprawnień.

Artykuł 8

Wykonywanie budżetu operacyjnego

Agencja wykonuje swój budżet operacyjny zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1653/2004.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji

Viviane REDING

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 11 z 16.1.2003, str. 1.

(2)  Dz.U. L 297 z 22.9.2004, str. 6.

(3)  Dz.U. L 28 z 3.2.2000, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 1).

(4)  Dz.U. L 146 z 11.6.1999, str. 33. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(5)  Dz.U. L 117 z 18.5.2000, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 885/2004.

(6)  Dz.U. L 63 z 10.3.2000, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 885/2004.

(7)  Dz.U. L 336 z 30.12.2000, str. 82. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 885/2004.

(8)  Dz.U. L 26 z 27.1.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 885/2004.

(9)  Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 1.

(10)  Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 9.

(11)  Dz.U. L 30 z 4.2.2004, str. 6.

(12)  Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 24.

(13)  Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 31.

(14)  Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 40.

(15)  Dz.U. L 52 z 27.2.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).


27.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/39


ZALECENIE KOMISJI

z dnia 21 stycznia 2005 r.

w sprawie udostępniania łączy dzierżawionych w Unii Europejskiej (Część 1 – Najważniejsze warunki udostępniania oferowanych hurtowo łączy dzierżawionych)

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 103)

(2005/57/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (1), („dyrektywa ramowa”), w szczególności jej art. 19 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Użytkownicy na terenie Wspólnoty wymagają konkurencyjnych warunków udostępniania łączy dzierżawionych oraz dostępu do usług szybkiej transmisji danych, tak aby w szczególności europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa mogły korzystać z możliwości, jakie oferuje szybki rozwój Internetu i handlu elektronicznego.

(2)

Konkurencja w udostępnianiu łączy dzierżawionych zaczęła się pojawiać od 1 stycznia 1996 r. wraz z liberalizacją infrastruktury telekomunikacyjnej, ale była w dużym stopniu ograniczona do linii o wysokiej przepustowości łączących duże odległości; analiza rynków łączy dzierżawionych zostanie przeprowadzona zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami.

(3)

Niektóre organizacje obsługujące usługi łączy dzierżawionych były zobowiązane do świadczenia tych usług na zasadach niedyskryminacji zgodnie z dyrektywą 97/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie wzajemnych połączeń w telekomunikacji ze względu na zapewnienie usług powszechnych oraz interoperacyjności poprzez zastosowanie zasady otwartej sieci (ONP) (2) oraz zgodnie z dyrektywą Rady 92/44/EWG z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie zastosowania zasady otwartej sieci do łączy dzierżawionych (3); dyrektywy te straciły moc zgodnie z art. 26 dyrektywy ramowej począwszy od dnia 24 lipca 2003 r.

(4)

Jednakże określone wymogi pozostaną w mocy zgodnie z art. 27 dyrektywy ramowej oraz art. 16 dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (4) („dyrektywa o usłudze powszechnej”). Zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy o usłudze powszechnej i art. 7 dyrektywy 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (5) („dyrektywa o dostępie”) wcześniejsze wymogi pozostają w mocy do czasu, gdy odpowiednie rynki zostaną poddane analizie zgodnie z art. 16 dyrektywy ramowej i art. 16 ust. 3 dyrektywy o usłudze powszechnej.

(5)

Zgodnie z art. 16 ust. 4 dyrektywy ramowej, jeżeli krajowy organ regulacyjny stwierdza, że odpowiedni rynek nie jest skutecznie konkurencyjny, wówczas wskazuje przedsiębiorstwa posiadające znaczącą pozycję na rynku i nakłada na nie stosowne specyficzne wymogi albo utrzymuje w mocy lub zmienia dotychczas obowiązujące wymogi. Zgodnie z art. 18 ust. 1 dyrektywy o usłudze powszechnej, jeżeli krajowy organ regulacyjny stwierdza, że rynek minimalnego zestawu łączy dzierżawionych nie jest skutecznie konkurencyjny, wskazuje on przedsiębiorstwa o znaczącej sile rynkowej i nakłada na nie wymogi dotyczące zapewnienia minimalnego zestawu łączy dzierżawionych oraz warunków z nimi związanych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy o dostępie, krajowe organy regulacyjne wspierają i, tam gdzie to właściwe, zapewniają odpowiedni dostęp oraz wzajemne połączenia oraz mogą w tym celu nakładać odpowiednie wymogi.

(6)

W dniu 11 lutego 2003 r. Komisja przyjęła zalecenie 2003/311/WE w sprawie odnośnych rynków produktów i usług (6), definiujące odnośne rynki w sektorze łączności elektronicznej, które powinny być analizowane przez krajowe organy regulacyjne. Wykaz obejmuje segmenty zakończeń oferowanych hurtowo łączy dzierżawionych oraz segmenty transmisyjne oferowanych hurtowo łączy dzierżawionych. Świadczenie usług określonych w niniejszym zaleceniu, mianowicie udostępnianie oferowanych hurtowo łączy dzierżawionych oraz układów częściowych łączy dzierżawionych, jest uwzględnione w ramach wyżej wymienionych rynków.

(7)

Udostępnianie oferowanych hurtowo łączy dzierżawionych oraz układów częściowych łączy dzierżawionych jest uwzględnione w ramach rynku segmentów zakończeń oferowanych hurtowo łączy dzierżawionych oraz dla łączy o odpowiedniej długości również w ramach rynku segmentów transmisyjnych oferowanych hurtowo łączy dzierżawionych, o których mowa w zaleceniu 2003/311/WE; krajowy organ regulacyjny zadecyduje o tym, co stanowi segment zakończeń, zależnie od specyfiki topologii sieci na danym rynku krajowym.

(8)

Udostępnianie łączy dzierżawionych o przepustowości 64 kbit/s, łączy dzierżawionych niestrukturalnych o przepustowości 2 Mbit/s oraz łączy dzierżawionych strukturalnych o przepustowości 2 Mbit/s jest uwzględnione w ramach usług minimalnego zestawu łączy dzierżawionych, o których mowa w zaleceniu w sprawie odnośnych rynków. Minimalny zestaw łączy dzierżawionych jest zdefiniowany w decyzji Komisji 2003/548/WE z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie minimalnego zestawu łączy dzierżawionych o zharmonizowanej charakterystyce i związanych z nim normach, określonego w art. 18 dyrektywy o usłudze powszechnej (7).

(9)

Informacje przedstawione przez Państwa Członkowskie wskazują na problemy związane z długością oraz zmiennością czasu dostawy dla oferowanych detalicznie i hurtowo łączy dzierżawionych oraz układów częściowych łączy dzierżawionych. Pozostaje to bez uszczerbku dla analizy odnośnych rynków prowadzonej przez krajowe organy regulacyjne zgodnie z art. 16 dyrektywy ramowej i art. 16 ust. 3 dyrektywy o usłudze powszechnej.

(10)

Jeżeli zgodnie z art. 10 dyrektywy o dostępie oraz art. 18 i załącznikiem VII do dyrektywy o usłudze powszechnej krajowe organy regulacyjne nałożą wymogi niedyskryminacji na świadczenie pewnych usług w zakresie łączy dzierżawionych, zasada niedyskryminacji stosuje się do wszystkich istotnych aspektów świadczonych usług, takich jak zamawianie, migracja, dostawa, jakość, czas naprawy, sprawozdawczość oraz kary; w kontraktach dotyczących łączy dzierżawionych właściwe jest ujęcie tych aspektów w umowie o poziomie świadczonych usług; zamiast kar w umowie można zastrzec odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy, jeżeli jest to bardziej właściwe w sytuacji prawnej danego Państwa Członkowskiego.

(11)

W umowie o poziomie świadczonych usług należy w szczególności uwzględnić umowny czas dostawy, tak aby zapewnić, że czas dostawy dla łączy dzierżawionych oferowanych hurtowo przez operatorów jest taki sam jak w przypadku ich własnych usług, tak więc odpowiednio krótszy od czasu dostawy na rynkach detalicznych.

(12)

Publikacja danych dotyczących czasów dostawy łączy dzierżawionych w ramach najlepszej obowiązującej praktyki pomoże krajowym organom regulacyjnym w zapewnieniu, aby umowne czasy dostawy stosowane względem oferowanych hurtowo łączy dzierżawionych oraz układów częściowych łączy dzierżawionych, w szczególności stosowane przez operatorów objętych wymogiem niedyskryminacji, nie utrudniały innym operatorom konkurującym na rynku detalicznym łączy dzierżawionych oferowania swoim klientom podobnych czasów dostawy. Umowne czasy dostawy dla oferowanych hurtowo łączy dzierżawionych powinny zatem pozwalać konkurującym operatorom na rynkach detalicznych przynajmniej osiągnąć czas dostawy odpowiadający najlepszej obowiązującej praktyce wśród wyznaczonych operatorów świadczących usługi łączy dzierżawionych na rynkach detalicznych. Czas dostawy na rynku detalicznym dłuższy niż najkrótszy czas dostawy określony w ramach najlepszej obowiązującej praktyki może doprowadzić do powstania barier w rozwoju wewnętrznego rynku sieci i usług łączności elektronicznej; zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. a) dyrektywy ramowej celem krajowych organów regulacyjnych jest usunięcie takich barier. Czas dostawy w ramach najlepszej obowiązującej praktyki osiągany przez wyznaczonych operatorów na rynkach detalicznych obejmuje procesy dostaw detalicznych wyznaczonych operatorów; zatem odpowiedni czas dostawy na rynku hurtowym będzie krótszy.

(13)

Zgodnie z art. 18 i załącznikiem VII do dyrektywy o usłudze powszechnej krajowe organy regulacyjne mają zapewnić, aby typowy okres dostawy dla minimalnego zestawu łączy dzierżawionych udostępnianego przez konkretne przedsiębiorstwa był publikowany; Komisja może również wymagać dostępności danych o łączach dzierżawionych nieobjętych minimalnym zestawem celem dokonania przeglądu niniejszego zalecenia.

(14)

Komisja dokona przeglądu niniejszego Zalecenia nie później niż 31 grudnia 2005 r. w celu uwzględnienia zmian technologii i rynków.

(15)

Komitet ds. Łączności przedłożył swoja opinię zgodnie z art. 22 ust. 2 dyrektywy ramowej,

NINIEJSZYM ZALECA:

1.

Nakładając lub utrzymując wymóg niedyskryminacji na mocy art. 10 dyrektywy o dostępie lub art. 18 i załącznika VII do dyrektywy 2002/22/WE („dyrektywy o usłudze powszechnej”) względem operatorów świadczących usługi łączy dzierżawionych (zwanych dalej „wyznaczonymi operatorami”), krajowe organy regulacyjne powinny:

a)

zapewnić, aby kontrakty zawierały egzekwowalne umowy (zwane dalej „umowami o poziomie świadczonych usług”), które obejmują wszystkie istotne aspekty świadczonych usług, takie jak zamawianie, migracja, dostawa, jakość, czas naprawy, sprawozdawczość oraz odstraszające kary finansowe;

b)

zapewnić, aby umowne czasy dostawy dla oferowanych hurtowo łączy dzierżawionych określone w tych umowach o poziomie świadczonych usług były jak najkrótsze dla każdej kategorii łączy. Umowne czasy dostawy na poziomie oferty hurtowej powinny być w każdym wypadku krótsze niż czasy dostawy w ramach najlepszej obowiązującej praktyki osiągane przez wyznaczonych operatorów na rynkach detalicznych. Czasy dostawy w ramach najlepszej obowiązującej praktyki osiągane przez wyznaczonych operatorów na rynkach detalicznych dla łączy o przepustowości 64 kbit/s, łączy niestrukturalnych o przepustowości 2 Mbit/s, łączy strukturalnych o przepustowości 2 Mbit/s oraz łączy niestrukturalnych o przepustowości 34 Mbit/s są podane w Załączniku.

Metodologia użyta do obliczenia danych w ramach najlepszej obowiązującej praktyki podanych w Załączniku jest uznawana za właściwą dla uwzględnienia powszechnie znanych różnic w strukturach sieci i procedurach dostawy między różnymi wyznaczonymi operatorami w różnych Państwach Członkowskich;

c)

zapewnić w szczególności, aby kary finansowe uwzględnione w kontraktach, o których mowa w ust. a), miały zastosowanie w przypadkach opóźnień w dostawie łączy i zakładały określoną kwotę za każdy dzień opóźnienia dla każdego zamówionego łącza; kontrakt powinien stanowić również, że kwota nie będzie należna, jeżeli i w zakresie, w jakim wyznaczony operator przedstawi dowód, że przyczyna opóźnienia nie leży po jego stronie;

d)

zapewnić, aby informacje konieczne do przygotowania przeglądu niniejszego zalecenia zostały przedstawione zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 2002/21/WE („dyrektywy ramowej”) i przekazać te informacje Komisji zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy ramowej.

2.

Niniejsze zalecenie skierowane jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji

Viviane REDING

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 33.

(2)  Dz.U. L 199 z 26.7.1997, str. 32. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 98/61/WE (Dz.U. L 268 z 3.10.1998, str. 37).

(3)  Dz.U. L 165 z 19.6.1992, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 98/80/WE (Dz.U. L 14 z 20.1.1998, str. 27).

(4)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 51.

(5)  Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 7.

(6)  Dz.U. L 114 z 8.5.2003, str. 45.

(7)  Dz.U. L 186 z 25.7.2003, str. 43.


ZAŁĄCZNIK

METODOLOGIA I DANE ŁĄCZY DZIERŻAWIONYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Metodologia

Metodologia obliczania zalecanych progów dla umownych czasów dostawy opiera się na trzeciej najniższej wartości zanotowanej w Państwach Członkowskich w celu uwzględnienia uzasadnionych różnic w strukturach sieci i procedurach dostawy w różnych Państwach Członkowskich. Na podstawie tej metodologii i podanych poniżej danych, określono następujące dane czasów dostawy w ramach najlepszej obowiązującej praktyki dla łączy dzierżawionych udostępnianych przez wyznaczonych operatorów:

1)

18 dni kalendarzowych dla łączy dzierżawionych o przepustowości 64 kbit/s

2)

30 dni kalendarzowych dla łączy dzierżawionych niestrukturalnych o przepustowości 2 Mbit/s

3)

33 dni kalendarzowe dla łączy dzierżawionych strukturalnych o przepustowości 2 Mbit/s

4)

52 dni kalendarzowe dla łączy dzierżawionych niestrukturalnych o przepustowości 34 Mbit/s

Dane o czasach dostawy łączy dzierżawionych w Państwach Członkowskich http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/leasedlines/doc/COCOM02-10%20final.pdf

Komisja otrzymała dane od Państw Członkowskich na temat czasów dostawy łączy dzierżawionych operatorów zgłoszonych przez krajowy organ regulacyjny jako mających znaczącą pozycję na rynku zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/44/EWG w odpowiedzi na kwestionariusz do raportu dotyczącego łączy dzierżawionych za rok 2002 (1). Dane zostały zebrane do września 2003 r. Zgłoszone czasy dostawy są zdefiniowane jako okresy, liczone od daty złożenia przez użytkownika wiążącego wniosku o łącze dzierżawione, w których 95 % wszystkich łączy dzierżawionych tego samego typu zostało przekazanych klientom (2)  (3).

Łącza dzierżawione o przepustowości 64 kbit/s

Image

Łącza dzierżawione niestrukturalne o przepustowości 2 Mbit/s

Image

Łącza dzierżawione strukturalne o przepustowości 2 Mbit/s

Image

Łącza dzierżawione niestrukturalne o przepustowości 34 Mbit/s

Image


(1)  Raport za rok 2001 jest dostępny pod adresem internetowym http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/leasedlines/doc/COCOM02-10%20final.pdf

(2)  Patrz: art. 2 ust. 3 dyrektywy 97/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 295 z 29.10.1997, str. 23).

(3)  Luksemburg dostarczył tylko dane półroczne za rok 2002. W zestawieniu przedstawiono dane za obydwa półrocza. W odpowiednich przypadkach uwzględniono wyższą z dwóch danych wartości za dwa półrocza jako górny osiąg za cały rok w celu uzyskania danych w ramach najlepszych praktyk.

Dane dla Austrii: Dane dotyczą łączy oferowanych detalicznie i hurtowo; statystyka odpowiada dyrektywie (95 % czasów dostawy), dane uwzględniają również zamówienia w miejscach, gdzie konieczne jest stworzenie infrastruktury; dla łączy o przepustowości 2 Mbit/s brak rozróżnienia między łączami strukturalnymi i niestrukturalnymi; dla łączy o przepustowości 34 Mbit/s i 155 Mbit/s próbka jest zbyt mała dla stworzenia wiarygodnej statystyki; nie uwzględniono opóźnień dla szczególnych klientów, zmian zgłoszonych przez klientów względem daty dostawy (dostaw innych niż te dokonane przy optymalnych warunkach) oraz względem danych projektu; czasy dostawy są obliczane od momentu przyjęcia podpisanego kontraktu, jeżeli nie uzgodniono innej daty (patrz: opóźnienia klientów).


27.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/45


DECYZJA KOMISJI

z dnia 26 stycznia 2005 r.

zmieniająca decyzję Komisji 2003/135/WE w sprawie zakończenia planów zwalczania i szczepień w krajach federalnych Dolnej Saksonii, Północnej Nadrenii-Westfalii oraz planu zwalczania w Kraju Saary (Niemcy)

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 119)

(Jedynie teksty w językach niemieckim i francuskim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/58/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1 i art. 20 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja przyjęła decyzję 2003/135/WE z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń w Niemczech, krajach federalnych Dolnej Saksonii, Północnej Nadrenii-Westfalii, Nadrenii-Palatynatu i Kraju Saary (2) jako jeden z środków zwalczania klasycznego pomoru świń.

(2)

Komisja przyjęła decyzję 2004/146/WE z dnia 12 lutego 2004 r. zmieniajaca decyzję 2003/135/WE w sprawie zakończenia planu szczepień dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń w Kraju Saary oraz zwiększenia zasięgu planu szczepień w Nadrenii-Palatynacie.

(3)

Władze niemieckie poinformowały Komisję o sytuacji dotyczącej rozwoju choroby w ostatnim czasie u dzikich świń w Dolnej Saksonii, Północnej Nadrenii-Westfalii oraz w Kraju Saary. Informacje wskazują na to, iż klasyczny pomór dzikich świń skutecznie zwalczono oraz że plany zwalczania i szczepień nie muszą już być stosowane w powyższych krajach federalnych.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2003/135/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do decyzji 2003/135/WE wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt. 1:

skreśla się tytuły A, B i D,

tytuł „C. Nadrenia-Palatynat” otrzymuje brzmienie „Nadrenia-Palatynat”;

b)

w pkt. 2:

skreśla się tytuły A i B;

tytuł „C. Nadrenia-Palatynat” otrzymuje brzmienie „Nadrenia-Palatynat”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec oraz do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2005 r.

W imieniu Rady

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 53 z 28.2.2003, str. 47. Decyzja zmieniona decyzją 2004/146/WE (Dz.U. L 49 z 19.2.2004, str. 42).


27.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/46


DECYZJA KOMISJI

z dnia 26 stycznia 2005 r.

zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń w Słowacji

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 127)

(Jedynie tekst w języku słowackim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/59/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1 i art. 20 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W 2004 r. na niektórych obszarach Słowacji wystąpił klasyczny pomór świń wśród populacji dzikich świń. W odpowiedzi na wybuch klasycznego pomoru świń Komisja przyjęła decyzje 2004/375/WE (2), 2004/625/WE (3) i 2004/831/WE (4) zmieniające decyzję Komisji 2003/526/WE z dnia 18 lipca 2003 r. dotyczącą środków ochronnych odnoszących się do klasycznego pomoru świń w niektórych Państwach Członkowskich (5), która ustanowiła pewne dodatkowe środki kontroli choroby.

(2)

Słowacja wprowadziła intensywny program badania klasycznego pomoru świń u dzikich świń na terenie całego kraju, a szczególnie na obszarach zakażonych. Program ten jest nadal realizowany.

(3)

W związku z powyższym Słowacja złożyła ostatnio do zatwierdzenia plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń w okręgowych ośrodkach administracji ds. weterynaryjnych i żywieniowych (DVFA) następujących okręgów: Trnava (w tym okręgi Piešťany, Hlohovec i Trnava), Levice (w tym okręg Levice), Nitra (w tym okręgi Nitra i Zlaté Moravce), Topoľčany (w tym okręg Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (w tym okręg Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (w tym okręgi Trenčín i Bánovce nad Bebravou), Prievidza (w tym okręgi Prievidza i Partizánske), Púchov (w tym okręgi Púchov i Ilava), Žiar nad Hronom (w tym okręgi Žiar nad Hronom, Žarnovica i Banská Štiavnica), Zvolen (w tym okręgi Zvolen i Detva), Banská Bystrica (w tym okręgi Banská Bystrica i Brezno), Lučenec (w tym okręg Lučenec i Poltár) oraz Veľký Krtíš.

(4)

Ponadto Słowacja zamierza wprowadzić szczepienie dzikich świń w okręgach: Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec i Poltár i w związku z tym przedstawiła również do zatwierdzenia plan szczepień interwencyjnych.

(5)

Władze Słowacji zezwoliły na stosowanie w postaci doustnej przynęty szczepionek atenuowanych złożonych z żywych bakterii przeciwko klasycznemu pomorowi świń (szczep C) w celu uodpornienia dzikich świń.

(6)

Przeanalizowano przedstawione przez Słowację plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń na wyznaczonych obszarach i stwierdzono, że są zgodne z dyrektywą 2001/89/WE.

(7)

Dla zachowania przejrzystości należy określić w niniejszej decyzji obszary geograficzne, na których plany zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych mają zostać zrealizowane.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedstawiony przez Słowację plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń na obszarze, o którym mowa w pkt. 1 Załącznika, zostaje zatwierdzony.

Artykuł 2

Przedstawiony przez Słowację plan szczepień interwencyjnych dzikich świń na obszarze, o którym mowa w pkt. 2 Załącznika, zostaje zatwierdzony.

Artykuł 3

Słowacja natychmiast podejmie niezbędne środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie poda je do wiadomości i niezwłocznie poinformuje o tym Komisję.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Słowackiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 118 z 23.4.2004, str. 72.

(3)  Dz.U. L 280 z 31.8.2004, str. 36.

(4)  Dz.U. L 359 z 4.12.2004, str. 61.

(5)  Dz.U. L 183 z 22.7.2003, str. 46. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/831/WE.


ZAŁĄCZNIK

1)   Obszary, na których realizowany ma być plan zwalczania klasycznego pomoru świń

Następujące okręgowe ośrodki administracji ds. weterynaryjnych i żywieniowych (DVFA): Trnava (w tym okręgi Piešťany, Hlohovec i Trnava), Levice (w tym okręg Levice), Nitra (w tym okręgi Nitra i Zlaté Moravce), Topoľčany (w tym okręg Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (w tym okręg Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (w tym okręgi Trenčín i Bánovce nad Bebravou), Prievidza (w tym okręgi Prievidza i Partizánske), Púchov (w tym okręgi Púchov i Ilava), Žiar nad Hronom (w tym okręgi Žiar nad Hronom, Žarnovica i Banská Štiavnica), Zvolen (w tym okręgi Zvolen i Detva), Banská Bystrica (w tym okręgi Banská Bystrica i Brezno), Lučenec (w tym okręg Lučenec i Poltár) oraz Veľký Krtíš.

2)   Obszary, na których realizowany ma być plan szczepień interwencyjnych

Okręgi: Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec i Poltár.


Sprostowania

27.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 24/48


Sprostowanie do decyzji Rady 2004/783/WE z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie mianowania czterech członków oraz trzech zastępców członków Komitetu Regionów z Włoch

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 346 z 23 listopada 2004 r. )

Na stronie 9

a)

Tytuł decyzji

zamiast

:

powinno być

:

b)

Drugi motyw

zamiast

:

„(2)

Cztery stanowiska członków oraz trzy stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatów Pana Paola AGOSTINACCHIA (IT), Pana Gianfranca LAMBERTIEGO (IT), Pana Salvatore’a TATARELLA (IT) i Pana Riccarda VENTRE (IT), członków Komitetu Regionów oraz Pana Gabriele’a BAGNASCO (IT), Pana Marcella MEROI (IT) i Pana Roberta PELLI (IT), zastępców członków Komitetu Regionów, o czym Rada została poinformowana w dniu 7 października 2004 r.,”

powinno być

:

„(2)

Trzy stanowiska członków oraz cztery stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatów Pana Paola AGOSTINACCHIA (IT), Pana Gianfranca LAMBERTIEGO (IT) i Pana Riccarda VENTRE (IT), członków Komitetu Regionów oraz Pana Gabriela BAGNASCO (IT), Pana Marcella MEROI (IT), Pana Roberta PELLI (IT) i Pana Salvatora TATARELLI (IT), zastępców członków Komitetu Regionów, o czym Rada została poinformowana w dniu 7 października 2004 r.,”.

Na stronie 10, art. 1

a)

W lit. a): Skreśla się pkt 3 dotyczący Pana Savina Antonia SANTARELLI.

b)

W lit. b): Dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4)

Pan Savino Antonio SANTARELLA

Sindaco di Candela

na miejsce Pana Salvatora TATARELLI,”.