ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 16

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
20 stycznia 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2005 z dnia 13 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 78/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w zakresie metali ciężkich ( 1 )

43

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania mleka, produktów na bazie mleka i produktów pochodnych mleka, określonych jako surowiec kategorii 3 w tym rozporządzeniu ( 1 )

46

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 80/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1517/77 ustalające listę różnych grup odmian chmielu uprawianych we Wspólnocie

51

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 81/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3077/78 w sprawie równoważności z certyfikatami wspólnotowymi świadectw załączanych do chmielu przywożonego z państw trzecich

52

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 82/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia z AKP/KTZ i WE/KTZ

55

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

2005/30/WE, Euratom:Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Zjednoczoneg Królestwo członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

56

 

*

2005/31/WE:Decyzja Rady z dnia 24. września 2004 dotyczącej mianowania członka Komitetu Regionów z Niderlandów oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Niderlandów

57

 

*

2005/32/WE:Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie mianowania przedstawiciela Niemiec członkiem Komitetu Regionów

58

 

 

Komisja

 

*

2005/33/WE:Decyzja Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/556/WE w odniesieniu do włączenia zakładów w Indiach do tymczasowych wykazów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz żelatyny spożywczej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4543)  ( 1 )

59

 

*

2005/34/WE:Decyzja Komisji z dnia 11 stycznia 2005 r. ustanawiająca zharmonizowane normy badania na obecność niektórych pozostałości w produktach pochodzenia zwierzęcego przywożonego z krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4992)  ( 1 )

61

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

20.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 16/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 76/2005

z dnia 19 stycznia 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 19 stycznia 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

105,6

204

91,3

212

176,1

248

157,0

999

132,5

0707 00 05

052

166,2

220

229,0

999

197,6

0709 90 70

052

169,9

204

148,3

999

159,1

0805 10 20

052

68,7

204

45,4

212

53,1

220

49,6

448

35,9

999

50,5

0805 20 10

204

64,6

999

64,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,1

204

83,9

400

76,6

464

149,6

624

59,2

999

88,7

0805 50 10

052

49,5

999

49,5

0808 10 80

400

91,3

404

69,9

720

75,1

999

78,8

0808 20 50

400

90,1

999

90,1


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


20.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 16/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 77/2005

z dnia 13 stycznia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 122,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niektóre Państwa Członkowskie lub ich właściwe władze zwróciły się o wprowadzenie zmian do załączników do rozporządzenia (EWG) nr 574/72 zgodnie z procedurą określoną w tym rozporządzeniu.

(2)

Proponowane zmiany wynikają z decyzji podjętych przez zainteresowane Państwa Członkowskie lub ich właściwe władze wyznaczające władze odpowiedzialne za zapewnienie, że ustawodawstwo dotyczące zabezpieczenia społecznego jest wdrażane zgodnie z prawem wspólnotowym.

(3)

Systemy, które powinny zostać uwzględnione przy obliczaniu średniego rocznego kosztu świadczeń rzeczowych zgodnie z art. 94 i 95 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 zostały wymienione w załączniku 9.

(4)

Została uzyskana jednomyślna opinia Komisji Administracyjnej ds. zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki 1–5 oraz załączniki 7, 9 i 10 do rozporządzenia (EWG) nr 574/72 zostają zmienione zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji

Vladimir ŠPIDLA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 74 z 27.3.1972, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 631/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

1.

W załączniku 1 wprowadza się następujące zmiany

a)

w sekcji „F. GRECJA” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1.

Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα (Minister ds. zatrudnienia i ochrony społecznej, Ateny).

2.

Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα (Minister zdrowia i solidarności społecznej, Ateny).”

b)

w sekcji „P. MALTA” wprowadza się następujące zmiany:

„P.   MALTA

1.

Ministeru ghall-Familja u Solidarjeta’ Socjali (Ministerstwo ds. Rodziny i Solidarności Społecznej).

2.

Ministeru tas-Sahha, 1-Anzjani u Kura fil-Kommunita’ (Ministerstwo ds. Zdrowia, Osób Starszych i Opieki Środowiskowej).”

c)

w sekcji „S. POLSKA” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.

Minister polityki społecznej, Warszawa.”

2.

W załączniku 2 wprowadza się następujące zmiany

a)

w sekcji „B. REPUBLIKA CZESKA” wprowadza się następujące zmiany:

i)

punkt 1 lit. b) ppkt ii) otrzymuje następujące brzmienie:

„ii)

dla funkcjonariuszy sił zbrojnych:

żołnierze zawodowi: Agencja Zabezpieczeń Społecznych Ministerstwa Obrony;

funkcjonariusze policji i straży pożarnej: Agencja Zabezpieczeń Społecznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

funkcjonariusze służby więziennej: Agencja Zabezpieczeń Społecznych Ministerstwa Sprawiedliwości;

funkcjonariusze administracji celnej: Agencja Zabezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów.”;

ii)

punkt 2 lit. b) ppkt ii) otrzymuje następujące brzmienie:

„ii)

dla funkcjonariuszy sił zbrojnych:

żołnierze zawodowi: Agencja Zabezpieczeń Społecznych Ministerstwa Obrony;

funkcjonariusze policji i straży pożarnej: Agencja Zabezpieczeń Społecznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

funkcjonariusze służby więziennej: Agencja Zabezpieczeń Społecznych Ministerstwa Sprawiedliwości;

funkcjonariusze administracji celnej: Agencja Zabezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów”;

iii)

punkt 3 lit. b) ppkt ii) otrzymuje następujące brzmienie:

„ii)

dla funkcjonariuszy sił zbrojnych:

żołnierze zawodowi: Agencja Zabezpieczeń Społecznych Ministerstwa Obrony;

funkcjonariusze policji i straży pożarnej: Agencja Zabezpieczeń Społecznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

funkcjonariusze służby więziennej: Agencja Zabezpieczeń Społecznych Ministerstwa Sprawiedliwości;

funkcjonariusze administracji celnej: Agencja Zabezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów”;

iv)

punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4.

Świadczenia z tytułu śmierci: państwowe organy pomocy społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania/pobytu osób.”;

v)

punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.

Świadczenia rodzinne: państwowe organy pomocy społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania/pobytu osób.”;

b)

w sekcji „D. NIEMCY” wprowadza się następujące zmiany:

i)

punkt 2 lit. a) ppkt i) otrzymuje następujące brzmienie:

„i)

w przypadku gdy ostatnia składka została wpłacona w ramach systemu ubezpieczenia emerytalnego pracowników fizycznych:

jeżeli zainteresowana osoba ma miejsce zamieszkania w Niderlandach lub jest obywatelem Niderlandów mającym miejsce zamieszkania na terytorium państwa nienależącego do Wspólnoty:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Regionalne Biuro Ubezpieczeń w Westfalii), Münster,

jeżeli zainteresowana osoba ma miejsce zamieszkania w Belgii lub Hiszpanii lub jest obywatelem belgijskim lub hiszpańskim, mającym miejsce zamieszkania na terytorium państwa nienależącego do Wspólnoty:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Nadrenii), Düsseldorf,

jeżeli zainteresowana osoba ma miejsce zamieszkania we Włoszech lub na Malcie lub jest obywatelem włoskim lub maltańskim mającym miejsce zamieszkania na terytorium państwa nienależącego do Wspólnoty:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Szwabii), Augsburg,

jeżeli zainteresowana osoba ma miejsce zamieszkania we Francji lub Luksemburgu lub jest obywatelem francuskim lub luksemburskim mającym miejsce zamieszkania na terytorium państwa nienależącego do Wspólnoty:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Nadrenii-Palatynatu), Speyer,

jeżeli zainteresowana osoba ma miejsce zamieszkania w Danii, Finlandii lub Szwecji lub jest obywatelem duńskim, fińskim lub szwedzkim mającym miejsce zamieszkania na terytorium państwa nienależącego do Wspólnoty:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Szlezwiku-Holsztynu), Lubeka,

jeżeli zainteresowana osoba ma miejsce zamieszkania w Estonii, na Łotwie lub Litwie lub jest obywatelem estońskim, łotewskim lub litewskim mającym miejsce zamieszkania na terytorium państwa nienależącego do Wspólnoty:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Meklemburgii-Pomorza Przedniego), Neubrandenburg,

jeżeli zainteresowana osoba ma miejsce zamieszkania w Irlandii lub Zjednoczonym Królestwie lub jest obywatelem Irlandii lub Zjednoczonego Królestwa mającym miejsce zamieszkania na terytorium państwa nienależącego do Wspólnoty:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg), Hamburg,

jeżeli zainteresowana osoba ma miejsce zamieszkania w Grecji lub na Cyprze lub jest obywatelem greckim lub cypryjskim mającym miejsce zamieszkania na terytorium państwa nienależącego do Wspólnoty:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Badenii-Wirtembergii), Karlsruhe,

jeżeli zainteresowana osoba ma miejsce zamieszkania w Portugalii lub jest obywatelem portugalskim mającym miejsce zamieszkania na terytorium państwa nienależącego do Wspólnoty:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Dolnej Frankonii), Würzburg,

jeżeli zainteresowana osoba ma miejsce zamieszkania w Austrii lub jest obywatelem austriackim mającym miejsce zamieszkania na terytorium państwa nienależącego do Wspólnoty:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Górnej Bawarii), Monachium,

jeżeli zainteresowana osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce lub jest obywatelem polskim mającym miejsce zamieszkania na terytorium państwa nienależącego do Wspólnoty:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Berlina), Berlin,

jeżeli zainteresowana osoba ma miejsce zamieszkania na Słowacji, w Słowenii lub Republice Czeskiej lub jest obywatelem słowackim, słoweńskim lub czeskim mającym miejsce zamieszkania na terytorium państwa nienależącego do Wspólnoty:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Dolnej Bawarii-Oberpfalz), Landshut,

jeżeli zainteresowana osoba ma miejsce zamieszkania na Węgrzech lub jest obywatelem węgierskim mającym miejsce zamieszkania na terytorium państwa nienależącego do Wspólnoty:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Turyngii), Erfurt,

jednakże jeżeli ostatnia składka została wpłacona do:

Landesversicherungsanstalt Saarland (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Saary), Saarbrücken, a zainteresowana osoba ma miejsce zamieszkania we Francji, Włoszech lub Luksemburgu lub jest obywatelem francuskim, włoskim lub luksemburskim mającym miejsce zamieszkania na terytorium państwa nienależącego do Wspólnoty:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Saary), Saarbrücken,

Bahnversicherungsanstalt (Biuro Ubezpieczeń Kolei), Frankfurt nad Menem:

Bahnversicherungsanstalt (Biuro Ubezpieczeń Kolei), Frankfurt nad Menem,

Seekasse (Fundusz Ubezpieczeń Marynarzy), Hamburg, lub jeśli składki były wpłacane przez co najmniej 60 miesięcy do Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Fundusz Ubezpieczeń Marynarzy) (system ubezpieczeń emerytalnych dla pracowników fizycznych lub umysłowych), Hamburg:

Seekasse (Fundusz Ubezpieczeń Marynarzy), Hamburg.”;

ii)

punkt 2 lit. b) ppkt i) otrzymuje następujące brzmienie:

„i)

w przypadku gdy ostatnia składka, na mocy niemieckiego ustawodawstwa, została wpłacona w ramach systemu ubezpieczenia emerytalnego pracowników fizycznych,

jeżeli ostatnia składka została wpłacona, na podstawie ustawodawstwa innego Państwa Członkowskiego, niderlandzkiej instytucji ubezpieczenia emerytalnego:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Westfalii), Münster,

jeżeli ostatnia składka została wpłacona, na podstawie ustawodawstwa innego Państwa Członkowskiego, belgijskiej lub hiszpańskiej instytucji ubezpieczenia emerytalnego:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Nadrenii), Düsseldorf,

jeżeli ostatnia składka została wpłacona, na podstawie ustawodawstwa innego Państwa Członkowskiego, włoskiej lub maltańskiej instytucji ubezpieczenia emerytalnego:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Szwabii), Augsburg,

jeżeli ostatnia składka została wpłacona, na podstawie ustawodawstwa innego Państwa Członkowskiego, francuskiej lub luksemburskiej instytucji ubezpieczenia emerytalnego:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Nadrenii-Palatynatu), Speyer,

jeżeli ostatnia składka została wpłacona, na podstawie ustawodawstwa innego Państwa Członkowskiego, duńskiej, fińskiej lub szwedzkiej instytucji ubezpieczenia emerytalnego:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Schlezwiku-Holsztynu), Lubeka,

jeżeli ostatnia składka została wpłacona, na podstawie ustawodawstwa innego Państwa Członkowskiego, estońskiej, łotewskiej lub litewskiej instytucji ubezpieczenia emerytalnego:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Meklemburgii-Pomorza Przedniego), Neubrandenburg,

jeżeli ostatnia składka została wpłacona, na podstawie ustawodawstwa innego Państwa Członkowskiego, irlandzkiej instytucji ubezpieczenia emerytalnego lub instytucji ubezpieczenia emerytalnego Zjednoczonego Królestwa:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg), Hamburg,

jeżeli ostatnia składka została wpłacona, na podstawie ustawodawstwa innego Państwa Członkowskiego, greckiej lub cypryjskiej instytucji ubezpieczenia emerytalnego:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Badenii-Wirtembergii), Karlsruhe,

jeżeli ostatnia składka została wpłacona, na podstawie ustawodawstwa innego Państwa Członkowskiego, portugalskiej instytucji ubezpieczenia emerytalnego:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Dolnej Frankonii), Würzburg,

jeżeli ostatnia składka została wpłacona, na podstawie ustawodawstwa innego Państwa Członkowskiego, austriackiej instytucji ubezpieczenia emerytalnego:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Górnej Bawarii), Monachium,

jeżeli ostatnia składka została wpłacona, na podstawie ustawodawstwa innego Państwa Członkowskiego, polskiej instytucji ubezpieczenia emerytalnego:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Berlina), Berlin, lub

w przypadkach, kiedy ma zastosowanie tylko Umowa z dnia 9 października 1975 r. w sprawie ubezpieczenia emerytalnego i wypadkowego: lokalnie właściwe regionalne biura ubezpieczeń zgodnie z niemieckim ustawodawstwem,

jeżeli ostatnia składka została wpłacona, na podstawie ustawodawstwa innego Państwa Członkowskiego, słowackiej, słoweńskiej lub czeskiej instytucji ubezpieczenia emerytalnego:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Dolnej Bawarii-Oberpfalz), Landshut,

jeżeli ostatnia składka została wpłacona, na podstawie ustawodawstwa innego Państwa Członkowskiego, węgierskiej instytucji ubezpieczenia emerytalnego:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Turyngii), Erfurt,

jednakże jeśli zainteresowana osoba ma miejsce zamieszkania w Saarze na terytorium Niemiec lub jest obywatelem niemieckim mającym miejsce zamieszkania na terytorium państwa nienależącego do Wspólnoty, jeśli ostatnia składka została wpłacona zgodnie z niemieckim ustawodawstwem instytucji ubezpieczenia emerytalnego znajdującej się w Saarze, jeśli ostatnia składka zgodnie z ustawodawstwem innego Państwa Członkowskiego została wpłacona francuskiej, włoskiej lub luksemburskiej instytucji ubezpieczenia emerytalnego:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Saary), Saarbrücken;

jednakże, jeśli ostatnia składka została wpłacona zgodnie z niemieckim ustawodawstwem do:

Seekasse (Funduszu Ubezpieczeń Marynarzy), Hamburg,

lub jeśli składki z tytułu zatrudnienia w niemieckiej marynarce lub marynarce innego kraju były wpłacane przez co najmniej 60 miesięcy do:

Seekasse (Funduszu Ubezpieczeń Marynarzy), Hamburg,

Bahnversicherungsanstalt (Biura Ubezpieczeń Kolei), Frankfurt nad Menem,

Bahnversicherungsanstalt (Biura Ubezpieczeń Kolei), Frankfurt nad Menem;”;

c)

w sekcji „E. ESTONIA” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5.

Świadczenia dla bezrobotnych: Eesti Töötukassa (Estoński Fundusz Ubezpieczeń od Bezrobocia)”;

d)

w sekcji „F. GRECJA” wprowadza się następujące zmiany:

i)

punkt 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

jako zasada ogólna:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instytut Ubezpieczeń Społecznych – Jednolity Fundusz Ubezpieczeniowy dla Pracowników, ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ateny) lub instytucje ubezpieczeniowe, w których pracownik jest lub był ubezpieczony;”;

ii)

punkt 1 lit. d) ppkt i) otrzymuje następujące brzmienie:

„i)

urzędnicy służby cywilnej:

 

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (Fundusz Ubezpieczeń Chorobowych dla Urzędników Służby Cywilnej (OPAD), Ateny;”;

iii)

punkt 2 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

jako zasada ogólna:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instytut Ubezpieczeń Społecznych – Jednolity Fundusz Ubezpieczeniowy dla Pracowników, ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ateny), lub instytucje ubezpieczeniowe, w których pracownik jest lub był ubezpieczony;”;

iv)

punkt 3 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

jako zasada ogólna:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instytut Ubezpieczeń Społecznych – Jednolity Fundusz Ubezpieczeniowy dla Pracowników, ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ateny) lub instytucje ubezpieczeniowe, w których pracownik jest lub był ubezpieczony;”;

v)

punkt 4 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

jako zasada ogólna:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instytut Ubezpieczeń Społecznych – Jednolity Fundusz Ubezpieczeniowy dla Pracowników, ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ateny), lub instytucje ubezpieczeniowe, w których pracownik jest lub był ubezpieczony;”;

e)

w sekcji „G. HISZPANIA” wprowadza się następujące zmiany:

i)

punkt 1 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b)

w odniesieniu do świadczeń dla bezrobotnych: Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Dyrekcje Regionalne Państwowej Agencji Zatrudnienia Publicznego. INEM)”;

ii)

punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.

W odniesieniu do bezskładkowych świadczeń z tytułu starości i inwalidztwa: Instituto de Mayores y Servicios Sociales”;

f)

sekcja „J. WŁOCHY” otrzymuje następujące brzmienie:

„J.   WŁOCHY

1.

Świadczenia z tytułu choroby (w tym gruźlicy) lub macierzyństwa:

A.

Pracownicy najemni:

a)

świadczenia rzeczowe:

i)

ogólnie:

ASL (właściwa lokalna agencja ds. zdrowia, w której jest zarejestrowana dana osoba),

Regione (region),

ii)

dla pewnych kategorii urzędników służby cywilnej, osób zatrudnionych w sektorze prywatnym oraz osób traktowanych jako takie, emerytów i członków ich rodzin:

SSN – MIN SALUTE (Państwowy System Opieki Zdrowotnej – Ministerstwo Zdrowia), Rzym,

Regione (region),

iii)

dla marynarzy i członków załogi cywilnych statków powietrznych:

SSN – MIN SALUTE (Państwowy System Opieki Zdrowotnej – Ministerstwo Zdrowia) (właściwe Regionalne Biuro ds. Zdrowia dla Marynarki Handlowej lub Lotnictwa Cywilnego),

Regione (region);

b)

świadczenia pieniężne:

i)

ogólnie:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Krajowa Instytucja Opieki Społecznej), biura regionalne,

ii)

dla marynarzy i członków załogi cywilnych statków powietrznych:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Instytucja Opieki Społecznej w Sektorze Morskim);

c)

potwierdzenia okresów ubezpieczenia:

i)

ogólnie:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Krajowa Instytucja Opieki Społecznej), biura regionalne,

ii)

dla marynarzy i członków załogi cywilnych statków powietrznych:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Instytucja Opieki Społecznej w Sektorze Morskim).

B.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek:

a)

świadczenia rzeczowe:

ASL (właściwa Lokalna Agencja ds. Zdrowia, w której jest zarejestrowana dana osoba),

Regione (region).

2.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe:

A.

Pracownicy najemni:

a)

świadczenia rzeczowe:

i)

ogólnie:

ASL (właściwa Lokalna Agencja ds. Zdrowia, w której jest zarejestrowana dana osoba),

Regione (region),

ii)

dla marynarzy i członków załogi cywilnych statków powietrznych:

SSN – MIN SALUTE (Narodowy System Zdrowia – Ministerstwo Zdrowia) (właściwe Regionalne Biuro ds. Zdrowia dla Marynarki Handlowej lub Lotnictwa Cywilnego),

Regione (region);

b)

protezy i większy sprzęt, świadczenia medyczno-prawne i powiązane badania i zaświadczenia:

i)

ogólnie:

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Krajowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy), biura regionalne,

ii)

dla marynarzy i członków załogi cywilnych statków powietrznych:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Instytucja Opieki Społecznej w Sektorze Morskim);

c)

świadczenia pieniężne:

i)

ogólnie:

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Krajowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy), biura regionalne,

ii)

dla marynarzy i członków załogi cywilnych statków powietrznych:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Instytucja Opieki Społecznej w Sektorze Morskim),

iii)

także dla pracowników z sektora rolniczego i leśnego, jeśli wymagane:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Pracowników Zatrudnionych w Rolnictwie).

B.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (tylko dla radiologów medycznych):

a)

świadczenia rzeczowe:

ASL (właściwa Lokalna Agencja ds. Zdrowia, w której jest zarejestrowana dana osoba),

Regione (region);

b)

protezy i większy sprzęt, świadczenia medyczno-prawne i powiązane badania i zaświadczenia:

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Krajowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy), biura regionalne;

c)

świadczenia pieniężne: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Krajowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy), biura regionalne.

3.

Renty inwalidzkie, emerytury, renty rodzinne:

A.

Pracownicy najemni:

a)

ogólnie:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Krajowa Instytucja Opieki Społecznej), biura regionalne;

b)

dla pracowników w sektorze rozrywki:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Pracowników z Sektora Rozrywki), Rzym;

c)

dla kadry kierowniczej w zakładach przemysłowych:

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Krajowe Biuro Opieki Społecznej dla Kadry Kierowniczej w Zakładach Przemysłowych), Rzym;

d)

dla dziennikarzy:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani »G. Amendola« (G. Amendola – Krajowe Biuro Opieki Społecznej dla Włoskich Dziennikarzy), Rzym.

B.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek:

a)

dla lekarzy:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Lekarzy);

b)

dla farmaceutów:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Farmaceutów);

c)

dla weterynarzy:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Weterynarzy);

d)

dla pielęgniarek, pomocniczego personelu medycznego, pielęgniarek dziecięcych:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia (IPASVI);

e)

dla inżynierów i architektów:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

f)

dla geodetów:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti;

g)

dla adwokatów i prawników:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;

h)

dla ekonomistów:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Ekonomistów);

i)

dla księgowych:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Księgowych);

j)

dla ekspertów ds. zatrudnienia:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Krajowe Biuro Opieki Społecznej i Pomocy dla Ekspertów ds. Zatrudnienia);

k)

dla notariuszy:

Cassa nazionale notariato (Krajowy Fundusz dla Notariuszy);

l)

dla agentów celnych:

Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime racco-mandatarie e mediatori marittimi (FASC);

m)

dla biologów:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;

n)

dla techników rolnictwa i naukowców zajmujących się rolnictwem:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura;

o)

dla przedstawicieli handlowych:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;

p)

dla techników przemysłowych:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;

q)

dla aktuariuszy, chemików, agronomów, leśników, geologów:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi.

4.

Świadczenia z tytułu śmierci:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Krajowa Instytucja Opieki Społecznej), biura regionalne.

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Krajowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy), biura regionalne.

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo — Instytucja Opieki Społecznej w Sektorze Morskim).

5.

Świadczenia dla bezrobotnych (dla pracowników najemnych):

a)

ogólnie:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Krajowa Instytucja Opieki Społecznej), biura regionalne;

b)

dla dziennikarzy:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani »G. Amendola« (G. Amendola Krajowa Instytucja Opieki Społecznej dla Włoskich Dziennikarzy), Rzym.

6.

Świadczenia rodzinne (pracownicy najemni):

a)

ogólnie:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Krajowa Instytucja Opieki Społecznej), biura regionalne;

b)

dla dziennikarzy:

Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani »G. Amendola« (G. Amendola Krajowa Instytucja Opieki Społecznej dla włoskich dziennikarzy), Rzym.

7.

Emerytury dla urzędników służby cywilnej:

INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche) (Krajowa Instytucja Opieki Społecznej dla Urzędników w Administracji Publicznej), Rzym.”;

g)

w sekcji „M. LITWA” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.

Świadczenia dla bezrobotnych: Lietuvos darbo birža (Litewska Giełda Pracy)”;

h)

w sekcji „S. POLSKA” wprowadza się następujące zmiany:

i)

punkt 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

świadczenia rzeczowe: Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa.”;

ii)

punkty 2 lit. a), b), c), d) i e) otrzymują następujące brzmienie:

„a)

dla osób, które w ostatnim czasie były zatrudnione lub prowadziły działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek oraz dla zawodowych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy zakończyli służbę wojskową, innych niż te wspomniane w lit. c) ppkt i), lit. c) ppkt ii), lit. d) ppkt i), lit. d) ppkt ii), lit. e) ppkt i), lit. e) ppkt ii):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Łodzi – dla osób, które zakończyły:

a)

wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Grecji, Cypru lub Malty,

b)

polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Grecji, Cyprze lub Malcie,

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Odział w Nowym Sączu – dla osób, które zakończyły:

a)

wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Republiki Czeskiej lub Słowacji,

b)

polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Republice Czeskiej lub Słowacji,

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Odział w Opolu – dla osób, które zakończyły:

a)

wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Niemiec,

b)

polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Niemczech,

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Szczecinie – dla osób, które zakończyły:

a)

wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Danii, Finlandii, Szwecji, Litwy, Łotwy lub Estonii,

b)

polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Danii, Finlandii, Szwecji, Litwie, Łotwie lub Estonii,

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Odział w Tarnowie – dla osób, które zakończyły:

a)

wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Austrii, Węgier lub Słowenii,

b)

polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Austrii, na Węgrzech lub Słowenii,

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych – dla osób, które zakończyły:

a)

wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Belgii, Francji, Niderlandów, Luksemburga, Irlandii lub Zjednoczonego Królestwa,

b)

polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Belgii, Francji, Niderlandach, Luksemburgu, Irlandii lub Zjednoczonym Królestwie;

b)

dla osób, które w ostatnim czasie były rolnikami prowadzącymi działalność na własny rachunek, i które nie zakończyły okresów służby wspomnianych w lit. c) ppkt i), lit. c) ppkt ii), lit. d) ppkt i), lit. d) ppkt ii), lit. e) ppkt i), lit. e) ppkt ii):

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – Odział w Warszawie – dla osób, które zakończyły:

a)

wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium: Austrii, Danii, Finlandii lub Szwecji,

b)

polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Austrii, Danii, Finlandii lub Szwecji,

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – Oddział w Tomaszowie Mazowieckim – dla osób, które zakończyły:

a)

wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Hiszpanii, Włoch lub Portugalii,

b)

polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Hiszpanii, Włoszech lub Portugalii,

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – Oddział w Częstochowie – dla osób, które zakończyły:

a)

wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Francji, Belgii, Luksemburga lub Niderlandów,

b)

polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie we Francji, Belgii, Luksemburgu lub Niderlandach,

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – Oddział w Nowym Sączu – dla osób, które zakończyły:

a)

wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Republiki Czeskiej, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Słowenii lub Słowacji,

b)

polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Republice Czeskiej, Estonii, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Słowenii lub Słowacji,

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – Odział w Poznaniu – dla osób, które zakończyły:

a)

wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Zjednoczonego Królestwa, Irlandii, Grecji, Malty lub Cypru,

b)

polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Zjednoczonym Królestwie, Irlandii, Grecji, Malcie lub Cyprze,

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – Oddział w Ostrowie Wielkopolskim – dla osób, które zakończyły:

a)

wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych na terytorium Niemiec,

b)

polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Niemczech;

c)

dla żołnierzy zawodowych:

i)

w przypadku renty inwalidzkiej, jeśli ostatni okres był okresem służby wojskowej,

ii)

w przypadku emerytury, jeśli okres służby określony w lit. c)–e), wynosi co najmniej:

10 lat dla zwolnionych ze służby przed 1 stycznia 1983 r., lub

15 lat dla zwolnionych ze służby po 31 grudnia 1982 r.

iii)

w przypadku renty rodzinnej, jeśli jest spełniony warunek określony w lit. c) ppkt i) lub lit. c) ppkt ii):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie;

d)

dla polskich funkcjonariuszy, funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej:

i)

w przypadku renty inwalidzkiej, jeśli ostatni okres był okresem służby w jednej z wymienionych formacji,

ii)

w przypadku emerytury, jeśli okres służby określony w lit. c)–lit. e), wynosi co najmniej:

10 lat dla zwolnionych ze służby przed 1 kwietnia 1983 r., lub

15 lat dla zwolnionych ze służby po 31 marca 1983 r.,

iii)

w przypadku renty rodzinnej, jeśli jest spełniony warunek określony w lit. d) ppkt i) lub lit. d) ppkt ii):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie;

e)

dla funkcjonariuszy służby więziennej:

i)

w przypadku renty inwalidzkiej, jeśli ostatni okres był okresem służby w takiej formacji,

ii)

w przypadku emerytur, jeśli okres służby określony w lit. c) – lit. e), wynosi co najmniej:

10 lat dla zwolnionych ze służby przed 1 kwietnia 1983 r, lub

15 lat dla zwolnionych ze służby po 31 marca 1983 r.,

iii)

w przypadku renty rodzinnej, jeśli jest spełniony warunek określony w lit. e) ppkt i) lub lit. e) ppkt ii):

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie.”;

i)

w sekcji „U. SŁOWENIA” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 1 lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

„d)

Świadczenia rodzinne i z tytułu macierzyństwa: »Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad – Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke« (Centrum Opieki Społecznej Ljubljana Bežigrad – Centralna Jednostka ds. Ochrony Rodziny i Świadczeń Rodzinnych).”

j)

w sekcji „V. SŁOWACJA” wprowadza się następujące zmiany:

„1.

Świadczenia z tytułu choroby lub macierzyństwa:

A.

Świadczenia pieniężne:

a)

ogólnie:

Sociálna poisťovňa (Agencja Ubezpieczeń Społecznych), Bratysława;

b)

dla żołnierzy zawodowych sił zbrojnych Republiki Słowackiej:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Biuro Ubezpieczeń Społecznych Sił Zbrojnych), Bratysława;

c)

dla funkcjonariuszy policji:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Budżetowe i Składkowe Organizacje Sił Policji w Ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej);

d)

dla funkcjonariuszy policji kolejowej:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dyrekcja Generalna Policji Kolejowej), Bratysława;

e)

dla funkcjonariuszy słowackiej Agencji informacyjnej:

Slovenská informačná služba (Słowacka Agencja Informacyjna), Bratysława;

f)

dla funkcjonariuszy straży sądowej i korpusu straży więziennej:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Dyrekcja Generalna Straży Sądowej i Korpusu Straży Więziennej, Departament ds. Ubezpieczeń Społecznych Korpusu), Bratysława;

g)

dla celników:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Dyrekcja Celna Republiki Słowackiej), Bratysława;

h)

dla funkcjonariuszy Biura Bezpieczeństwa Narodowego:

Národný bezpečnostný úrad (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego), Bratysława.

B.

Świadczenia rzeczowe: towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych.

2.

Renty inwalidzkie, emerytury, renty rodzinne:

a)

ogólnie:

Sociálna poisťovňa (Agencja Ubezpieczeń Społecznych), Bratysława;

b)

dla żołnierzy zawodowych sił zbrojnych Republiki Słowackiej i oddziałów kolejowych formacji wojskowych:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Biuro Ubezpieczeń Społecznych Sił Zbrojnych), Bratysława;

c)

dla funkcjonariuszy policji:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej), Bratysława

d)

dla funkcjonariuszy policji kolejowej:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generalna Dyrekcja Policji Kolejowej), Bratysława;

e)

dla funkcjonariuszy słowackiej agencji informacyjnej:

Slovenská informačná služba (Słowacka Agencja Informacyjna), Bratysława;

f)

dla funkcjonariuszy straży sądowej i korpusu straży więziennej:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Dyrekcja Generalna Straży Sądowej i Korpusu Straży Więziennej, Departament ds. Ubezpieczeń Społecznych Korpusu), Bratysława;

g)

dla celników:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Dyrekcja Celna Republiki Słowackiej), Bratysława.

h)

dla funkcjonariuszy słowackiego biura bezpieczeństwa narodowego:

Národný bezpečnostný úrad (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego), Bratysława.

3.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe:

A.

Świadczenia pieniężne:

a)

ogólnie:

Sociálna poist’ovňa (Agencja Ubezpieczeń Społecznych), Bratysława;

b)

dla żołnierzy zawodowych sił zbrojnych Republiki Słowackiej i oddziałów kolejowych formacji wojskowych:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Biuro Ubezpieczeń Społecznych Sił Zbrojnych), Bratysława;

c)

dla funkcjonariuszy policji:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (budżetowe i składkowe organizacje sił policji w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej);

d)

dla funkcjonariuszy policji kolejowej:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generalna Dyrekcja Policji Kolejowej), Bratysława;

e)

dla funkcjonariuszy słowackiej Agencji Informacyjnej:

Slovenská informačná služba (Słowacka Agencja Informacyjna), Bratysława;

f)

dla funkcjonariuszy straży sądowej i korpusu straży więziennej:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Dyrekcja Generalna Straży Sądowej i Korpusu Straży Więziennej, Departament ds. Ubezpieczeń Społecznych Korpusu), Bratysława;

g)

dla celników:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Dyrekcja Celna Republiki Słowackiej), Bratysława;

h)

dla funkcjonariuszy słowackiego biura bezpieczeństwa narodowego:

Národný bezpečnostný úrad (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego), Bratysława.

B.

Świadczenia rzeczowe: towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych.

Sociálna poisťovňa (Agencja Ubezpieczeń Społecznych), Bratysława.

4.

Świadczenia z tytułu śmierci:

a)

zasiłek pogrzebowy, ogólnie:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Urzędy Pracy, ds. Społecznych i Rodziny);

b)

dla żołnierzy zawodowych sił zbrojnych Republiki Słowackiej:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Biuro Ubezpieczeń Społecznych Sił Zbrojnych), Bratysława;

c)

dla funkcjonariuszy policji:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (budżetowe i składkowe organizacje sił policji w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej);.

d)

dla funkcjonariuszy policji kolejowej:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generalna Dyrekcja Policji Kolejowej), Bratysława;

e)

dla funkcjonariuszy słowackiej Agencji Informacyjnej:

Slovenská informačná služba (Słowacka Agencja Informacyjna), Bratysława;

f)

dla funkcjonariuszy straży sądowej i korpusu straży więziennej:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Dyrekcja Generalna Straży Sądowej i Korpusu Straży Więziennej, Departament Ubezpieczeń Społecznych Korpusu), Bratysława;

g)

dla celników:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Dyrekcja Celna Republiki Słowackiej), Bratysława;

h)

dla funkcjonariuszy słowackiego biura bezpieczeństwa narodowego:

Národný bezpečnostný úrad (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego), Bratysława.

5.

Świadczenia dla bezrobotnych:

Sociálna poisťovňa (Agencja Ubezpieczeń Społecznych), Bratysława.

6.

Świadczenia rodzinne:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Urzędy Pracy, ds. Społecznych i Rodziny).”;

k)

w sekcji „X. SZWECJA” wprowadza się następujące zmiany:

i)

punkt 1 lit. b) i c) otrzymują następujące brzmienie:

„b)

dla marynarzy niemających miejsca zamieszkania w Szwecji:

 

Försäkringskassan i Västra Götaland, sjöfartskontoret (Krajowa Agencja ds. Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Morski),

c)

w celu zastosowania art. 35–59 rozporządzenia wykonawczego dla osób niemających miejsca zamieszkania w Szwecji:

 

Gotlands läns allmänna försäkringskassa, utlandskontoret (Krajowa Agencja Ubezpieczeń Społecznych, biuro lokalne na Gotlandii, Wydział Międzynarodowy).”;

ii)

punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.

W odniesieniu do świadczeń dla bezrobotnych:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Rada Ubezpieczeń od Bezrobocia)”.

3.

W załączniku 3 wprowadza się następujące zmiany

a)

w sekcji „B. REPUBLIKA CZESKA” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 2 lit. e) otrzymuje następujące brzmienie:

„e)

świadczenia rodzinne i inne:

krajowe organy pomocy społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania/pobytu osób.”;

b)

w sekcji „D. NIEMCY” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.

Ubezpieczenie emerytalne

a)

ubezpieczenie emerytalne dla pracowników fizycznych:

i)

relacje z Belgią i Hiszpanią:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Nadrenii), Düsseldorf,

ii)

relacje z Francją:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Nadrenii-Palatynatu), Speyer lub,

jako właściwa instytucja na mocy załącznika 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Saary), Saarbrücken,

iii)

relacje z Włochami:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Szwabii), Augsburg lub,

jako właściwa instytucja na mocy załącznika 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Saary), Saarbrücken,

iv)

relacje z Luksemburgiem:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Nadrenii-Palatynatu), Speyer lub,

jako właściwa instytucja zgodnie z załącznikiem 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Saary), Saarbrücken,

v)

relacje z Maltą:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Szwabii), Augsburg,

vi)

relacje z Niderlandami:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Westfalii), Münster,

vii)

relacje z Danią, Finlandią i Szwecją:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Szlezwiku-Holsztynu), Lubeka,

viii)

relacje z Estonią, Łotwą i Litwą:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Meklemburgii-Pomorza Przedniego), Neubrandenburg,

ix)

relacje z Irlandią i Zjednoczonym Królestwem:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Regionalne Biuro Ubezpieczeń wolnego i hanzeatyckiego miasta Hamburg), Hamburg,

x)

relacje z Grecją i Cyprem:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Badenii-Wirtembergii), Karlsruhe

xi)

relacje z Portugalią:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Dolnej Frankonii), Würzburg,

xii)

relacje z Austrią:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Górnej Bawarii), Monachium,

xiii)

relacje z Polską:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Berlina), Berlin lub

w przypadkach, kiedy ma zastosowanie Umowa z dnia 9 października 1975 r. w sprawie ubezpieczeń emerytalnych i wypadkowych: lokalnie właściwe Regionalne Biuro Ubezpieczeń zgodnie z niemieckim ustawodawstwem,

xiv)

relacje ze Słowacją, Słowenią i Republiką Czeską:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Dolnej Bawarii-Oberpfalz), Landshut,

xv)

relacje z Węgrami

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Turyngii), Erfurt.”;

c)

sekcja „E. ESTONIA” otrzymuje następujące brzmienie:

„E.   ESTONIA

1.

Świadczenia z tytułu choroby lub macierzyństwa:

Eesti Haigekassa (Estoński Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych);

2.

Renty inwalidzkie, emerytury i renty rodzinne, świadczenia związane ze śmiercią, świadczenia rodzinne i rodzicielskie:

Sotsiaalkindlustusamet (Rada ds. Ubezpieczeń Społecznych);

3.

Świadczenia dla bezrobotnych:

Tööhõiveamet (lokalny Urząd Pracy właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu danej osoby).”;

d)

w sekcji „F. GRECJA” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.

Inne świadczenia:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instytut Ubezpieczeń Społecznych – Jednolity Fundusz Ubezpieczeniowy dla Pracowników ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ateny).”;

e)

w sekcji „G. HISZPANIA” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 2 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

„c)

świadczenia dla bezrobotnych, z wyłączeniem marynarzy: „Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (regionalne Dyrekcje Państwowej Agencji Zatrudnienia Publicznego. INEM)”;

f)

w sekcji „M. LITWA” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.

Świadczenia dla bezrobotnych: Teritorinės darbo biržos (lokalne Giełdy Pracy).”;

g)

w sekcji „S. POLSKA” wprowadza się następujące zmiany:

i)

Punkt 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

świadczenia rzeczowe:

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu danej osoby.”;

ii)

punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.

Renty inwalidzkie, emerytury i świadczenia związane ze śmiercią:

a)

dla osób, które w ostatnim czasie był zatrudnione lub prowadziły działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek oraz dla zawodowych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy zakończyli służbę wojskową, inne niż te wspomniane w lit. c), d) i e):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Oddział w Łodzi – dla osób, które zakończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, na Cyprze lub Malcie,

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Oddział w Nowym Sączu – dla osób, które zakończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Republice Czeskiej lub na Słowacji,

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Oddział w Opolu – dla osób, które zakończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Niemczech,

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Oddział w Szczecinie – dla osób, które zakończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Danii, Finlandii, Szwecji, na Litwie, Łotwie lub Estonii,

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Oddział w Tarnowie – dla osób, które zakończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Austrii, na Węgrzech lub Słowenii,

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych – dla osób, które zakończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Belgii, Francji, Niderlandach, Luksemburgu, Irlandii lub Zjednoczonym Królestwie;

b)

dla osób, które w ostatnim czasie były rolnikami prowadzącymi działalność na własny rachunek i które nie były zawodowymi żołnierzami lub funkcjonariuszami określonymi w lit. c), d), e):

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – Oddział Regionalny w Warszawie – dla osób, które zakończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Austrii, Danii, Finlandii lub Szwecji,

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – Oddział Regionalny w Tomaszowie Mazowieckim – dla osób, które zakończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Hiszpanii, we Włoszech lub w Portugalii,

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – Oddział Regionalny w Częstochowie – dla osób, które zakończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie we Francji, Belgii, Luksemburgu lub Niderlandach,

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – Oddział Regionalny w Nowym Sączu – dla osób, które zakończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Republice Czeskiej, Estonii, na Łotwie, Węgrzech, Słowenii, Słowacji lub Litwie,

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – Oddział Regionalny w Poznaniu – dla osób, które zakończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Zjednoczonym Królestwie, Irlandii, Grecji, na Malcie lub Cyprze,

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – Oddział Regionalny w Ostrowiu Wielkopolskim – dla osób, które zakończyły polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Niemczech;

c)

dla zawodowych żołnierzy w przypadku polskich okresów służby i zagranicznych okresów ubezpieczenia: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, jeśli jest ono właściwą instytucją wspomnianą w załączniku 2 w punkcie 2 lit. c);

d)

dla funkcjonariuszy policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, w przypadku polskich okresów służby i zagranicznych okresów ubezpieczenia: Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, jeśli jest on właściwą instytucją wspomnianą w załączniku 2 pkt 2, lit. d);

e)

dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w przypadku polskich okresów służby i zagranicznych okresów ubezpieczenia: Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie, jeśli jest ono właściwą instytucją wspomnianą w załączniku 2, pkt 2 lit. e);

f)

dla sędziów i prokuratorów: specjalne podmioty Ministerstwa Sprawiedliwości;

g)

dla osób, które zakończyły wyłącznie zagraniczne okresy ubezpieczenia:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Oddział w Łodzi – dla osób, które zakończyły zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Grecji, na Malcie lub Cyprze,

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Oddział w Nowym Sączu – dla osób, które zakończyły zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Republice Czeskiej lub Słowacji,

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Oddział w Opolu – dla osób, które zakończyły zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Niemczech,

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Oddział w Szczecinie – dla osób, które zakończyły zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Danii, Finlandii, Szwecji, na Litwie, Łotwie lub Estonii,

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Oddział w Tarnowie – dla osób, które zakończyły zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Austrii, na Węgrzech lub w Słowenii,

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych – dla osób, które zakończyły zagraniczne okresy ubezpieczenia, wraz z okresami zakończonymi w ostatnim czasie w Belgii, Francji, Niderlandach, Luksemburgu, Irlandii lub Zjednoczonym Królestwie.”;

iii)

punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe:

a)

świadczenia rzeczowe: Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki miejsca zamieszkania lub pobytu danej osoby;

b)

świadczenia pieniężne:

i)

w przypadku choroby:

biura terenowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) właściwe dla miejsca zamieszkania lub pobytu;

oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) właściwe dla miejsca zamieszkania lub pobytu;

ii)

kalectwo lub śmierć żywiciela rodziny:

dla osób, które były ostatnio pracownikami najemnymi lub prowadziły działalność na własny rachunek (z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek):

jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w pkt 2 lit. a);

dla osób, które ostatnio były rolnikami prowadzącymi działalność na własny rachunek:

jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wymienione w pkt 2 lit. b);

dla zawodowych żołnierzy w przypadku polskich okresów służby wojskowej, jeśli ostatni okres był okresem wspomnianej służby oraz zagranicznych okresów ubezpieczenia:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, jeśli jest właściwą instytucją wspomnianą w załączniku 2 pkt 3 lit. b) ppkt ii) tiret trzecie;

dla funkcjonariuszy wspomnianych w pkt 2 lit. d), w przypadku polskich okresów służby wojskowej, jeśli ostatni okres był okresem służby w jednej z formacji wymienionych w pkt 2 lit. d) oraz zagranicznych okresów ubezpieczenia:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, jeśli jest właściwą instytucją wspomnianą w załączniku 2 pkt 3 lit. b) ppkt ii) tiret czwarte;

dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w przypadku polskich okresów służby wojskowej, jeśli ostatni okres był okresem wspomnianej służby oraz zagranicznych okresów ubezpieczenia:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie, jeśli jest właściwą instytucją wspomnianą w załączniku 2 pkt 3 lit. b) ppkt ii) tiret piąte;

dla sędziów i prokuratorów:

specjalne podmioty Ministerstwa Sprawiedliwości;

dla osób, które zakończyły wyłącznie zagraniczne okresy ubezpieczenia:

jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w pkt 2 lit. g).”;

iv)

punkty 4 lit. c), d) i e) otrzymują następujące brzmienie:

„c)

dla zawodowych żołnierzy:

specjalne podmioty Ministerstwa Obrony Narodowej;

d)

dla funkcjonariuszy policji, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz Biura Ochrony Rządu:

specjalne podmioty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Administracji;

e)

dla funkcjonariuszy Służby Więziennej:

specjalne podmioty Ministerstwa Sprawiedliwości;”;

v)

punkt 4 lit. g) otrzymuje następujące brzmienie:

„g)

dla emerytów, którzy są uprawnieni do świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych dla pracowników najemnych i osób prowadzących działalność na własny rachunek, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek:

jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w pkt 2 lit. a);

dla emerytów, którzy są uprawnieni do świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych dla rolników:

jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wymienione w pkt 2 lit. b);

dla emerytów, którzy są uprawnieni do świadczeń z systemu zabezpieczenia emerytalnego żołnierzy zawodowych:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie;

dla emerytów, którzy są uprawnieni do otrzymywania świadczeń z systemu zabezpieczenia emerytalnego funkcjonariuszy wymienionych w pkt 2 lit. d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie;

dla emerytów, którzy są uprawnieni do świadczeń z systemu zabezpieczenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie;

dla emerytów, którzy są uprawnieni do świadczeń z systemu zabezpieczenia emerytalnego sędziów i prokuratorów:

specjalne podmioty w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości;

dla osób otrzymujących wyłącznie emerytury zagraniczne:

jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w pkt 2 lit. g).”;

vi)

punkt 5 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

świadczenia rzeczowe: Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki miejsca zamieszkania lub pobytu danej osoby.”;

vii)

punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.

Świadczenia rodzinne: regionalny ośrodek polityki społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej do świadczeń.”;

h)

w sekcji „U. SŁOWENIA” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 1 lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

„d)

świadczenia rodzinne i macierzyńskie:

Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad – Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (Ośrodek Prac Społecznych Ljubljana Bežigrad – Centralna Jednostka ds. Ochrony Rodziny i Świadczeń Rodzinnych).”;

i)

sekcja „V. SŁOWACJA” otrzymuje następujące brzmienie:

„V.   SŁOWACJA

1.

Świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa i inwalidztwa:

A.

świadczenia pieniężne:

a)

ogólnie:

 

Sociálna poisťovňa (Agencja Ubezpieczeń Społecznych), Bratysława;

b)

dla żołnierzy zawodowych sił zbrojnych Republiki Słowackiej:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Biuro Ubezpieczeń Społecznych Sił Zbrojnych), Bratysława;

c)

dla funkcjonariuszy policji:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (budżetowe i składkowe organizacje sił policji w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej);

d)

dla funkcjonariuszy policji kolejowej:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dyrekcja Generalna Policji Kolejowej), Bratysława;

e)

dla funkcjonariuszy słowackiej agencji informacyjnej:

Slovenská informačná služba (Słowacka Agencja Informacyjna), Bratysława;

f)

dla funkcjonariuszy straży sądowej i korpusu straży więziennej:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Dyrekcja Generalna Straży Sądowej i Korpusu Straży Więziennej, Departament Ubezpieczeń Społecznych Korpusu), Bratysława;

g)

dla celników:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Dyrekcja Celna Republiki Słowackiej), Bratysława;

h)

dla funkcjonariuszy słowackiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego:

Národný bezpečnostný úrad (słowackie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego), Bratysława.

B.

Świadczenia rzeczowe:

 

Towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych.

2.

Emerytury i renty rodzinne:

a)

ogólnie:

Sociálna poisťovňa (Agencja Ubezpieczeń Społecznych), Bratysława;

b)

dla żołnierzy zawodowych sił zbrojnych Republiki Słowackiej i oddziałów kolejowych formacji wojskowych:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Biuro Ubezpieczeń Społecznych Sił Zbrojnych), Bratysława;

c)

dla funkcjonariuszy policji:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej), Bratysława;

d)

dla funkcjonariuszy policji kolejowej:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dyrekcja Generalna Policji Kolejowej), Bratysława;

e)

dla funkcjonariuszy słowackiej Agencji Informacyjnej:

Slovenská informačná služba (słowacka Agencja Informacyjna), Bratysława;

f)

dla funkcjonariuszy straży sądowej i korpusu straży więziennej:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Dyrekcja Generalna Straży Sądowej i Korpusu Straży Więziennej, Departament Ubezpieczeń Społecznych Korpusu), Bratysława;

g)

dla celników:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Dyrekcja Celna Republiki Słowackiej), Bratysława;

h)

dla funkcjonariuszy słowackiego biura bezpieczeństwa narodowego:

Národný bezpečnostný úrad (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego), Bratysława.

3.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe:

A.

Świadczenia pieniężne:

a)

ogólnie:

 

Sociálna poisťovňa (Agencja Ubezpieczeń Społecznych), Bratysława;

b)

dla żołnierzy zawodowych sił zbrojnych Republiki Słowackiej i oddziałów kolejowych formacji wojskowych:

 

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Biuro Ubezpieczeń Społecznych Sił Zbrojnych), Bratysława;

c)

dla funkcjonariuszy policji:

 

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (budżetowe i składkowe organizacje sił policji w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej);

d)

dla funkcjonariuszy policji kolejowej:

 

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dyrekcja Generalna Policji Kolejowej), Bratysława;

e)

dla funkcjonariuszy słowackiej Agencji Informacyjnej:

 

Slovenská informačná služba (słowacka Agencja Informacyjna), Bratysława;

f)

dla funkcjonariuszy straży sądowej i korpusu straży więziennej:

 

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Dyrekcja Generalna Straży Sądowej i Korpusu Straży Więziennej, Departament Ubezpieczeń Społecznych Korpusu), Bratysława;

g)

dla celników:

 

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Dyrekcja Celna Republiki Słowackiej), Bratysława;

h)

dla funkcjonariuszy słowackiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego:

 

Národný bezpečnostný úrad (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego), Bratysława.

4.

Świadczenia z tytułu śmierci:

a)

zasiłki pogrzebowe, ogólnie:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Urzędy Pracy, ds. Społecznych i Rodziny) właściwe dla miejsca zamieszkania lub pobytu zmarłej osoby;

b)

dla żołnierzy zawodowych sił zbrojnych Republiki Słowackiej:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Biuro Ubezpieczeń Społecznych Sił Zbrojnych), Bratysława;

c)

dla funkcjonariuszy policji:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (budżetowe i składkowe organizacje sił policji w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej);

d)

dla funkcjonariuszy policji kolejowej:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Dyrekcja Generalna Policji Kolejowej), Bratysława;

e)

dla funkcjonariuszy słowackiej Agencji Informacyjnej:

Slovenská informačná služba (słowacka Agencja Informacyjna), Bratysława;

f)

dla funkcjonariuszy straży sądowej i korpusu straży więziennej:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Dyrekcja Generalna Straży Sądowej i Korpusu Straży Więziennej, Departament Ubezpieczeń Społecznych Korpusu), Bratysława;

g)

dla celników:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Dyrekcja Celna Republiki Słowackiej), Bratysława;

h)

dla funkcjonariuszy słowackiego biura bezpieczeństwa narodowego:

Národný bezpečnostný úrad (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego), Bratysława.

5.

Świadczenia dla bezrobotnych:

Sociálna poisťovňa (Agencja Ubezpieczeń Społecznych), Bratysława.

6.

Świadczenia rodzinne:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Urzędy Pracy, ds. Społecznych i Rodziny) właściwe dla miejsca zamieszkania lub pobytu wnioskodawcy.”.

4.

W załączniku 4 wprowadza się następujące zmiany

a)

w sekcji „D. NIEMCY” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 3 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b)

w celu zastosowania art. 51 i 53 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego oraz pod nagłówkiem »Organ płatniczy« określony w art. 55 rozporządzenia wykonawczego:

i)

relacje z Belgią i Hiszpanią:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Nadrenii), Düsseldorf,

ii)

relacje z Danią, Finlandią i Szwecją:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Szlezwik-Holsztyn), Lubeka,

iii)

relacje z Estonią, Łotwą i Litwą:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Meklemburgii-Pomorza Przedniego), Neubrandenburg,

iv)

relacje z Francją:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Nadrenii-Palatynatu), Speyer lub,

jako właściwa instytucja zgodnie z załącznikiem 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Saary), Saarbrücken,

v)

relacje z Grecją i Cyprem:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Badenii-Wirtembergii), Karlsruhe,

vi)

relacje z Włochami:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Szwabii), Augsburg lub,

jako właściwa instytucja zgodnie z załącznikiem 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Saary), Saarbrücken,

vii)

relacje z Luksemburgiem:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Nadrenii-Palatynatu), Speyer lub,

jako właściwa instytucja zgodnie z załącznikiem 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Saary), Saarbrücken,

viii)

relacje z Maltą:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Szwabii), Augsburg,

ix)

relacje z Niderlandami:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Westfalii), Münster,

x)

relacje z Irlandią i Zjednoczonym Królestwem:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg), Hamburg,

xi)

relacje z Polską:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Berlina), Berlin,

xii)

relacje z Portugalią:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Dolnej Frankonii), Würzburg,

xiii)

relacje z Austrią:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Górnej Bawarii), Monachium,

xiv)

relacje ze Słowacją, Słowenią i Republiką Czeską:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Dolnej Bawarii-Oberpfalz), Landshut,

xv)

relacje z Węgrami:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Turyngii), Erfurt.”

b)

sekcja „E. ESTONIA” otrzymuje następujące brzmienie:

„E.   ESTONIA

1.

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa: Eesti Haigekassa (Estoński Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych).

2.

Renty inwalidzkie, emerytury i renty rodzinne, świadczenia z tytułu śmierci, dodatki rodzinne i rodzicielskie:

Sotsiaalkindlustusamet (Rada ds. Ubezpieczeń Społecznych).

3.

Świadczenia dla bezrobotnych:

Eesti Töötukassa (Estoński Fundusz Ubezpieczeń od Bezrobocia).”;

c)

w sekcji „F. GRECJA” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.

Ogólnie:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Instytut Ubezpieczeń Społecznych – Jednolity Fundusz Ubezpieczeniowy dla Pracowników ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ateny).”;

d)

w sekcji „G. HISZPANIA” wprowadza się następujące zmiany:

punkty 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

„3.

Dla świadczeń dla bezrobotnych, z wyłączeniem marynarzy:

Servicio Público de Empleo Estatal. INEM, Madrid (Państwowa Agencja Zatrudnienia Publicznego. INEM, Madryt).

4.

Dla nieskładkowych emerytur i rent inwalidzkich:

Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Madrid (Instytut ds. Usług Socjalnych i Osób Starszych, Madryt).”

e)

sekcja„H. FRANCJA” otrzymuje następujące brzmienie:

„H.   FRANCJA

Dla wszystkich oddziałów i czynników ryzyka:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale – Ośrodek Europejskiej i Międzynarodowej Współpracy w Zakresie Zabezpieczenia Społecznego (były Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – Ośrodek ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących), Paryż.”,

f)

w sekcji „M. LITWA” wprowadza się następujące zmiany:

punkty 4, 5 i 6 otrzymują następujące brzmienie:

„4.

Świadczenia z tytułu śmierci: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Państwowy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych);

5.

Świadczenia dla bezrobotnych: Lietuvos darbo birža (Litewska Giełda Pracy);

6.

Świadczenia rodzinne: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Państwowy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych).”;

g)

sekcja „S. POLSKA” otrzymuje następujące brzmienie:

„S.   POLSKA

1.

Świadczenia rzeczowe: Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa.

2.

Świadczenia pieniężne:

a)

świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa, inwalidztwa, świadczenia emerytalne oraz świadczenia z tytułu śmierci, wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Centrala Warszawa;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala (KRUS), Warszawa;

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa;

b)

świadczenia dla bezrobotnych:

Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa;

c)

świadczenia rodzinne i inne nieskładkowe świadczenia:

Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa.”;

h)

sekcja „V. SŁOWACJA” otrzymuje następujące brzmienie:

„V.   SŁOWACJA

1.

Świadczenia pieniężne:

a)

z tytułu choroby lub macierzyństwa:

Sociálna poist’ovňa (Agencja Ubezpieczeń Społecznych), Bratysława;

b)

świadczenia z tytułu inwalidztwa:

Sociálna poist’ovňa (Agencja Ubezpieczeń Społecznych), Bratysława;

c)

świadczenia emerytalne:

Sociálna poist’ovňa (Agencja Ubezpieczeń Społecznych), Bratysława;

d)

renty rodzinne:

Sociálna poist’ovňa (Agencja Ubezpieczeń Społecznych), Bratysława;

e)

wypadki przy pracy i choroby zawodowe:

Sociálna poist’ovňa (Agencja Ubezpieczeń Społecznych), Bratysława;

f)

świadczenia z tytułu śmierci:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (Centralne Biuro ds. Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny), Bratysława;

g)

świadczenia dla bezrobotnych:

Sociálna poist’ovňa (Agencja Ubezpieczeń Społecznych), Bratysława;

h)

świadczenia rodzinne:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (centralne biuro ds. pracy, spraw socjalnych i rodziny), Bratysława.

2.

Świadczenia rzeczowe:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratysława.”;

i)

sekcja „X. SZWECJA” otrzymuje następujące brzmienie:

„X.   SZWECJA

1.

W odniesieniu do wszystkich przypadków z wyłączeniem świadczeń dla bezrobotnych:

 

Försäkringskassan (Krajowa Agencja ds. Ubezpieczeń Społecznych).

2.

W odniesieniu do świadczeń dla bezrobotnych: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Rada Ubezpieczeń od Bezrobocia).”.

5.

W załączniku 5 wprowadza się następujące zmiany

a)

w sekcji „9. BELGIA – WŁOCHY” wprowadza się następujące zmiany:

dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

Umowa z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie warunków rozwiązywania roszczeń wzajemnych na mocy art. 94 i 95 rozporządzenia (EWG) nr 574/72.”;

b)

sekcja „102. ESTONIA – NIDERLANDY” otrzymuje następujące brzmienie:

„102.   ESTONIA – NIDERLANDY

Brak.”;

c)

w sekcji „82. NIEMCY – NIDERLANDY” wprowadza się następujące zmiany:

litery g) i h) otrzymują następujące brzmienie:

„g)

Artykuł od 2 do 8 Umowy w sprawie wdrożenia Układu o Zabezpieczeniu Społecznym z dnia 18 kwietnia 2001 r.”

d)

sekcja „87. NIEMCY – SŁOWACJA” otrzymuje następujące brzmienie:

„87.   NIEMCY – SŁOWACJA

Brak.”;

e)

sekcja „126. GRECJA – SŁOWACJA” otrzymuje następujące brzmienie:

„126.   GRECJA –SŁOWACJA

Brak konwencji.”;

f)

sekcja „144. HISZPANIA – SŁOWACJA” otrzymuje następujące brzmienie:

„144.   HISZPANIA – SŁOWACJA

Brak.”;

g)

sekcja „242. LUKSEMBURG – SŁOWACJA ” otrzymuje następujące brzmienie:

„242.   LUKSEMBURG – SŁOWACJA

Brak.”;

h)

sekcja „276. AUSTRIA – SŁOWACJA” otrzymuje następujące brzmienie:

„276.   AUSTRIA – SŁOWACJA

Brak.”.

6.

W załączniku 7 wprowadza się następujące zmiany

sekcja „V. SŁOWACJA” otrzymuje następujące brzmienie:

„V.

SŁOWACJA: Národná banka Slovenska (Narodowy Bank Słowacji), Bratysława. Štátna pokladnica (Skarb Państwa), Bratysława.”.

7.

W załączniku 9 wprowadza się następujące zmiany

a)

sekcja „E. ESTONIA” otrzymuje następujące brzmienie:

„E.   ESTONIA

Średni roczny koszt świadczeń rzeczowych jest obliczany poprzez uwzględnienie świadczeń zapewnionych zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych, Ustawą o organizacji służby zdrowia i art. 12 Ustawy o opiece społecznej (zapewnienie protez, pomocy ortopedycznych i innego sprzętu).”;

b)

sekcja „F. GRECJA” otrzymuje następujące brzmienie:

„F.   GRECJA

Ogólny system zabezpieczenia społecznego zarządzany przez Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (Instytut Ubezpieczeń Społecznych – Jednolity Fundusz Ubezpieczeniowy dla Pracowników ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) zostanie uwzględniony przy obliczaniu średniego rocznego kosztu świadczeń rzeczowych.”.

8.

W załączniku 10 wprowadza się następujące zmiany

a)

sekcja„E. ESTONIA” otrzymuje następujące brzmienie:

„E.   ESTONIA

1.

Dla celów stosowania art. 14c, 14d ust. 3 i art. 17 rozporządzenia oraz art. 6 ust. 1, 10b, 11 ust. 1, 11a ust. 1, 12a, 13 ust. 2, 13 ust. 3, 14 ust. 1, 14 ust. 2, 14 ust. 3, 17, 38 ust. 1, 70 ust. 1, 82 ust. 2, 86 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego:

Sotsiaalkindlustusamet (Rada ds. Ubezpieczeń Społecznych).

2.

W celu stosowania art. 8 i 113 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego:

Eesti Haigekassa (Estoński Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych).

3.

W celu stosowania art. 80 ust. 2 i 81 rozporządzenia wykonawczego:

Eesti Töötukassa (Estoński Fundusz Ubezpieczeń od Bezrobocia).

4.

W celu stosowania art. 102 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego:

a)

świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa, wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

Eesti Haigekassa (Estoński Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych);

b)

świadczenia dla bezrobotnych:

Eesti Töötukassa (Estoński Fundusz Ubezpieczeń od Bezrobocia).

5.

W celu stosowania art. 109 rozporządzenia wykonawczego:

Maksuamet (izba podatkowa).

6.

W celu stosowania art. 110 rozporządzenia wykonawczego:

 

Właściwa instytucja.”;

b)

w sekcji „F. GRECJA” wprowadza się następujące zmiany:

i)

punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.

W celu stosowania art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Instytut Ubezpieczeń Społecznych – Jednolity Fundusz Ubezpieczeniowy dla Pracowników ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ateny).”;

ii)

punkt 2 lit. b) ppkt i) otrzymuje następujące brzmienie:

„i)

ogólnie: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instytut Ubezpieczeń Społecznych – Jednolity Fundusz Ubezpieczeniowy dla Pracowników ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ateny).”;

iii)

punkt 3 lit. a) lit. b) lit. c) ppkt i) otrzymuje następujące brzmienie:

„i)

ogólnie: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Instytut Ubezpieczeń Społecznych – Jednolity Fundusz Ubezpieczeniowy dla Pracowników ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ateny).”;

iv)

punkt 4 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

ogólnie: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instytut Ubezpieczeń Społecznych – Jednolity Fundusz Ubezpieczeniowy dla Pracowników ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ateny).”;

v)

punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.

W celu stosowania art. 81 rozporządzenia wykonawczego:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instytut Ubezpieczeń Społecznych – Jednolity Fundusz Ubezpieczeniowy dla Pracowników ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ateny).”;

vi)

punkty 7 lit. c) ppkt i) i ii) otrzymują następujące brzmienie:

„i)

dla pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i pracowników samorządów terytorialnych:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instytut Ubezpieczeń Społecznych – Jednolity Fundusz Ubezpieczeniowy dla Pracowników ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ateny).

ii)

dla urzędników służby cywilnej:

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (Fundusz Ubezpieczeń Chorobowych dla Urzędników Służby Cywilnej OPAD, Ateny).”;

vii)

punkt 8 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

„c)

inne świadczenia:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instytut Ubezpieczeń Społecznych – Jednolity Fundusz Ubezpieczeniowy dla Pracowników ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ateny).”;

viii)

punkt 9 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b)

inne świadczenia:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Instytut Ubezpieczeń Społecznych – Jednolity Fundusz Ubezpieczeniowy dla Pracowników ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ateny).”;

c)

w sekcji „G. HISZPANIA” wprowadza się następujące zmiany:

punkty 5 i 6 otrzymują następujące brzmienie:

„5.

W celu stosowania art. 102 ust. 2 w odniesieniu do świadczeń dla bezrobotnych:

Servicio Público de Empleo Estatal. INEM, Madrid (Państwowa Agencja Zatrudnienia Publicznego. INEM, Madryt).

6.

W celu stosowania art. 80 ust. 2, art. 81 i art. 82 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego, w odniesieniu do świadczeń dla bezrobotnych z wyłączeniem marynarzy:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Dyrekcje Regionalne Państwowej Agencji Zatrudnienia Publicznego. INEM).”;

d)

w sekcji „H. FRANCJA” wprowadza się następujące zmiany:

i)

punkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5.

W celu stosowania art. 14 ust. 1 lit. b), art. 14a ust. 1 lit. b) i art. 17 rozporządzenia:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (Ośrodek Europejskiej i Międzynarodowej Współpracy w Zakresie Zabezpieczenia Społecznego) (były Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – Ośrodek ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących), Paryż.”;

ii)

punkty 8 i 9 otrzymują następujące brzmienie:

„8.

W celu stosowania wspólnie art. 36 i 63 rozporządzenia oraz art. 102 rozporządzenia wykonawczego:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (Ośrodek Europejskiej i Międzynarodowej Współpracy w Zakresie Zabezpieczenia Społecznego) (były Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – Ośrodek ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących), Paryż.

9.

W celu stosowania art. 113 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (Ośrodek Europejskiej i Międzynarodowej Współpracy w Zakresie Zabezpieczenia Społecznego) (były Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – Ośrodek ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących), Paryż.”;

e)

w sekcji „J. WŁOCHY” wprowadza się następujące zmiany:

punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. (a)

w celu stosowania art. 17 rozporządzenia:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Krajowa Instytucja Opieki Społecznej), biura regionalne.

b)

w celu stosowania art. 11 ust. 1, 13 ust. 2 i 3 i 14 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia wykonawczego:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Krajowa Instytucja Opieki Społecznej), biura regionalne.”;

f)

w sekcji „M. LITWA” wprowadza się następujące zmiany:

i)

punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.

W celu stosowania art. 80 ust. 2, art. 81 i art. 82 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego:

Lietuvos darbo birža (Litewska Giełda Pracy).”;

ii)

punkt 4 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b)

refundacje zgodnie z art. 70 ust. 2:

Lietuvos darbo birža (Litewska Giełda Pracy).”;

iii)

punkt 5 lit.c) otrzymuje następujące brzmienie:

„c)

świadczenia pieniężne zgodnie z rozdziałem 6 Tytułu II rozporządzenia:

Lietuvos darbo birža (Litewska Giełda Pracy).”;

g)

w sekcji „S. POLSKA” wprowadza się następujące zmiany:

i)

punkt 3 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

świadczenia rzeczowe:

Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa.”;

ii)

punkt 4 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a)

świadczenia rzeczowe:

Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa.”;

iii)

punkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5.

W celu stosowania art. 38 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego:

a)

dla osób, które ostatnio były zatrudnione lub prowadziły działalność na własny rachunek z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek oraz dla zawodowych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy zakończyli okresy służby inne niż te wspomniane w załączniku 2 punkt 2 lit. c) ppkt i), lit. c) ppkt ii), lit. d) ppkt i), lit. d) ppkt ii), lit. e) ppkt i), lit. e) ppkt ii):

jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w załączniku 3 punkt 2 lit. a);

b)

dla osób, które były ostatnio rolnikami prowadzącymi działalność na własny rachunek i które nie zakończyły okresów służby wspomnianych w załączniku 2 punkt 2 lit. c) ppkt i), lit. c) ppkt ii), lit. d) ppkt i), lit. d) ppkt ii), lit. e) ppkt i), lit. e) ppkt ii):

jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wymienione w załączniku 3 punkt 2 lit. b);

c)

dla zawodowych żołnierzy:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, jeśli jest właściwą instytucją wspomnianą w załączniku 2 punkt 2 lit. c);

d)

dla funkcjonariuszy policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Straży Pożarnej:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, jeśli jest właściwą instytucją wspomnianą w załączniku 2 punkt 2 lit. d);

e)

dla funkcjonariuszy straży więziennej:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie, jeśli jest właściwą instytucją wspomnianą w załączniku 2 punkt 2 lit. e);

f)

dla sędziów i prokuratorów:

specjalne podmioty Ministerstwa Sprawiedliwości;

g)

dla osób, które zakończyły wyłącznie zagraniczne okresy ubezpieczenia:

jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w załączniku 3 punkt 2 lit. g).”;

iv)

punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.

W celu stosowania art. 70 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego:

a)

świadczenia długoterminowe:

i)

dla osób, które ostatnio były zatrudnione lub prowadziły działalność na własny rachunek z wyłączeniem rolników prowadzących działalność na własny rachunek oraz dla zawodowych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy zakończyli okresy służby inne niż te wspomniane w załączniku 2 punkt 2 lit. c) ppkt i), lit. c) ppkt ii), lit. d) ppkt i), lit. d) ppkt ii), lit. e) ppkt i), lit. e) ppkt ii):

jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymienione w załączniku 3 punkt 2 lit. a);

ii)

dla osób, które były ostatnio rolnikami prowadzącymi działalność na własny rachunek i które nie zakończyły okresów służby wspomnianych w załączniku 2 punkt 2 lit. c) ppkt (i), lit. c) ppkt (ii), lit. d) ppkt (i), lit. d) ppkt (ii), lit. e) ppkt (i), lit. e) ppkt (ii):

Jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wymienione w załączniku 3 punkt 2 lit. b);