ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 6

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 48
8 stycznia 2005


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 23/2005 z dnia 20 grudnia 2004 r. dostosowujące, począwszy od dnia 1 lipca 2004 r., poziom składki w systemie emerytalnym urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich i dostosowujące od dnia 1 stycznia 2005 r. stopę procentową stosowaną w odniesieniu do transferów między emerytalnym systemem wspólnotowym i emerytalnymi systemami krajowymi

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 24/2005 z dnia 7 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

2

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 25/2005 z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w sprawie rozszerzenia wspólnotowych kontyngentów taryfowych na jutę i wyroby z włókna kokosowego

4

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2005 z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.

5

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

2005/12/WE:Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 1999/847/WE w odniesieniu do przedłużenia wspólnotowego programu działań w dziedzinie ochrony ludności ( 1 )

7

 

 

Komisja

 

*

2005/13/WE:Decyzja Komisji z dnia 3 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/881/WE ustalającą wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich oraz uaktualniającą szczegółowe przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Komisji (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5598)  ( 1 )

8

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

8.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 23/2005

z dnia 20 grudnia 2004 r.

dostosowujące, począwszy od dnia 1 lipca 2004 r., poziom składki w systemie emerytalnym urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich i dostosowujące od dnia 1 stycznia 2005 r. stopę procentową stosowaną w odniesieniu do transferów między emerytalnym systemem wspólnotowym i emerytalnymi systemami krajowymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, określone w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1) i zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE, Euratom, EWWiS) nr 723/2004 (2), w szczególności jego art. 83 i 83 a oraz załącznik XII do tego regulaminu,

uwzględniając wniosek Komisji złożony po konsultacji z Komitetem ds. Regulaminu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 13 załącznika XII do regulaminu, Eurostat przedstawił w dniu 1 września 2004 r. sprawozdanie dotyczące przeprowadzanej co pięć lat aktuarialnej oceny systemu emerytalnego na rok 2004, które aktualizuje parametry określone w wyżej wymienionym załączniku.

(2)

Na podstawie tego sprawozdania, należy dokonać koniecznego dostosowania poziomu składki w celu zapewnienia równowagi aktuarialnej systemu emerytalnego urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich. Na podstawie art. 2 załącznika XII poziom dostosowania na rok 2004 nie może przekraczać 9,75 %.

(3)

Należy dokonać przeglądu poziomu, o którym mowa w art. 4 i 8 załącznika VIII, a także w art. 40 i 110 warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot (RAA), zgodnie z art. 12 załącznika XII,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Obowiązujący od dnia 1 lipca 2004 r. poziom składki, o której mowa w art. 83 ust. 2 regulaminu, określa się w wysokości 9,75 %.

Artykuł 2

Obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. stopę procentową, wymienioną w art. 4 i 8 załącznika VIII regulaminu, a także w art. 40 i 110 warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, określa się w wysokości 3,9 %.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

P. VAN GEEL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1.

(2)  Dz.U. L 124 z 27.4.2004, str. 1.


8.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/2


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 24/2005

z dnia 7 stycznia 2005 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 7 stycznia 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

92,6

204

86,3

999

89,5

0707 00 05

052

144,7

999

144,7

0709 90 70

052

115,6

204

100,1

999

107,9

0805 10 20

052

49,1

204

49,1

220

39,3

448

32,4

999

42,5

0805 20 10

204

67,0

999

67,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,7

204

47,0

400

79,9

464

140,9

624

76,8

999

82,5

0805 50 10

052

63,9

528

45,1

999

54,5

0808 10 80

400

113,0

404

112,4

720

60,2

999

95,2

0808 20 50

400

92,2

999

92,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


8.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 25/2005

z dnia 7 stycznia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w sprawie rozszerzenia wspólnotowych kontyngentów taryfowych na jutę i wyroby z włókna kokosowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i ustanawiające szczegółowe zasady dostosowywania kontyngentów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1808/95 (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. b) tiret drugie tego rozporządzenia,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z ofertą przedstawioną w ramach Konferencji ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) i z jej systemem ogólnych preferencji (GSP) w 1971 r. Wspólnota wprowadziła preferencje taryfowe dla juty i wyrobów z włókna kokosowego pochodzących z niektórych krajów rozwijających się. Preferencje te przyjęły formę stopniowego obniżania ceł Wspólnej taryfy celnej i od 1978 r. do dnia 31 grudnia 1994 r. całkowitego zawieszenia tych ceł.

(2)

Od wejścia w życie nowego systemu GSP z dniem 1 stycznia 1995 r. Wspólnota otworzyła, niezależnie od GATT, autonomiczne wspólnotowe bezcłowe kontyngenty taryfowe dla określonych ilości juty i wyrobów z włókna kokosowego, obowiązujące do dnia 31 grudnia 2004 r., ustanowione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2511/2001 (2) zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000.

(3)

System GSP został przedłużony do dnia 31 grudnia 2005 r. rozporządzeniem Rady (WE) nr 2211/2003 (3), ustalenia dotyczące kontyngentów taryfowych na jutę i wyroby z włókna kokosowego należy także przedłużyć do dnia 31 grudnia 2005 r.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 32/2000, w kolumnie piątej („okres obowiązywania kontyngentu”) wyrażenie dotyczące numerów kontyngentów 09.0107, 09.0109 i 09.0111, „od 1.1.2003 do 31.12.2003 i od 1.1.2004 do 31.12.2004” zastępuje się wyrażeniem „od 1.1.2005 do 31.12.2005”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 5 z 8.1.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 545/2004 (Dz.U. L 87 z 25.3.2004, str. 12).

(2)  Dz.U. L 339 z 21.12.2001, str. 17.

(3)  Dz.U. L 332 z 19.12.2003, str. 1.


8.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 26/2005

z dnia 7 stycznia 2005 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2002 z dnia 2 kwietnia 2002 r. ustanawiające metodę zarządzania kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z krajów trzecich (2), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ilości określone we wnioskach o pozwolenie złożonych w dniach 3 i 4 stycznia 2005 r., na mocy art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 565/2002, przez nowych importerów, przekroczyły ilości przewidziane dla produktów pochodzących z krajów trzecich, innych niż Chiny i Argentyna.

(2)

Należy więc określić, w jakiej mierze możliwe jest uwzględnienie wniosków o pozwolenia przekazanych Komisji dnia 6 stycznia 2005 r. oraz ustalenie, dla każdej kategorii importerów i pochodzenia produktów, dat, przed upływem których wydawanie pozwoleń powinno być zawieszone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 565/2002 w dniach 3 i 4 stycznia 2005 r. i przekazane Komisji w dniu 6 stycznia 2005 r. są uwzględnione zgodnie z wartością procentową wnioskowanych ilości, określoną w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Dla danej kategorii importerów i danego pochodzenia wnioski o pozwolenia na przywóz, na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 565/2002, dotyczące kwartału od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r. oraz złożone po dniu 4 stycznia 2005 r. i przed datą określoną w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, są odrzucone.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 86 z 3.4.2002, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 537/2004 (Dz.U. L 86 z 24.3.2004, str. 9).


ZAŁĄCZNIK I

Pochodzenie produktów

Procent przyznania

Chiny

Kraje trzecie, inne niż Chiny i Argentyna

Argentyna

Importerzy tradycyjni

(art. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 565/2002)

Nowi importerzy

(art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 565/2002)

26,242

„X”

:

W odniesieniu do tego pochodzenia brak kontyngentu w rozpatrywanym kwartale.

„—”

:

Żaden wniosek o pozwolenie nie został przekazany Komisji.


ZAŁĄCZNIK II

Pochodzenie produktów

Daty

Chiny

Kraje trzecie, inne niż Chiny i Argentyna

Argentyna

Importerzy tradycyjni

(art. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 565/2002)

28.2.2005

28.2.2005

28.2.2005

Nowi importerzy

(art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 565/2002)

28.2.2005

28.2.2005

28.2.2005


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

8.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/7


DECYZJA RADY

z dnia 20 grudnia 2004 r.

zmieniająca decyzję Rady 1999/847/WE w odniesieniu do przedłużenia wspólnotowego programu działań w dziedzinie ochrony ludności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/12/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 1999/847/WE z dnia 9 grudnia 1999 r. ustanawiająca wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony ludności (2) ustanowiła wspólnotowy program działań w dziedzinie prewencji, przygotowania i reagowania na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka, zarówno lądowe jak i morskie, na okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2004 r.

(2)

Ostatnie wydarzenia, takie jak powodzie w Europie Środkowej i Wschodniej w lecie 2002 r., wypadek Prestige w Hiszpanii w listopadzie 2002 r. oraz fala upałów i rozległe pożary lasów w Europie Południowej w lecie 2003 r., świadczą o tym, że działania podejmowane na poziomie wspólnotowym w dziedzinie ochrony ludności na mocy decyzji 1999/847/WE powinny być kontynuowane.

(3)

W celu uniknięcia przerwy pomiędzy wygaśnięciem decyzji 1999/847/WE a datą rozpoczęcia stosowania nowej podstawy prawnej należy przedłużyć program działań ustanowiony decyzją 1999/847/WE o dwa lata.

(4)

Dlatego też decyzja 1999/847/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 1999/847/WE wprowadza się następujące zmiany:

a)

w art. 1 ust. 1 datę „31 grudnia 2004 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2006 r.”;

b)

artykuł 2 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

„Kwota odniesienia finansowego dotycząca realizacji programu wynosi 7,5 mln EUR na okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2004 r. i 4 mln EUR na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2006 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

P. VAN GEEL

Przewodniczący


(1)  Opinia wydana dnia 15 grudnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz. U. L 327 z 21.12.1999, str. 53.


Komisja

8.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/8


DECYZJA KOMISJI

z dnia 3 stycznia 2005 r.

zmieniająca decyzję 2001/881/WE ustalającą wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich oraz uaktualniającą szczegółowe przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Komisji

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5598)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/13/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich, w szczególności jej art. 6 ust. 2 (1),

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (2), w szczególności jej art. 6 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Utrzymanie bezpiecznych granic w celu zapobiegania wprowadzaniu organizmów potencjalnie szkodliwych dla zdrowia zwierząt i ludzi jest niezmiernie ważne, a prawidłowe stosowanie prawodawstwa wspólnotowego musi być monitorowane przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii Komisji.

(2)

Decyzja Komisji 2001/881/WE (3) wyznacza częstotliwość przeprowadzanych przez Komisję inspekcji punktów kontroli granicznej, w szczególności pod względem infrastruktury, sprzętu oraz funkcjonowania punktu kontroli granicznej.

(3)

Od wprowadzenia decyzją Komisji 2001/812/WE (4) zharmonizowanych norm dla infrastruktury punktów kontroli granicznej większość punktów spełnia obecnie minimalne wymagania odnośnie do infrastruktury.

(4)

Utrzymanie skutecznej kontroli przywozów zależy zarówno od dostępności odpowiedniej infrastruktury, jak i od skutecznego stosowania procedur wyznaczonych w prawie dotyczącym kontroli weterynaryjnych, i na tej ostatniej kwestii powinny się obecnie skupić misje przeprowadzane przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii.

(5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2004 (5) ustanawiające środki w odniesieniu do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego na użytek własny stwarza ramy prawne dla Państw Członkowskich do przeprowadzania, oprócz inspekcji punktów kontroli granicznej objętych systemem kontroli weterynaryjnej, również inspekcji wszystkich punktów wejścia na teren Wspólnoty; takie inspekcje poza punktami kontroli granicznej powinno również monitorować Biuro ds. Żywności i Weterynarii.

(6)

O częstotliwości i zakresie przeprowadzanych przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii misji mających na celu przegląd inspekcji przywozu w punktach kontroli granicznej w Państwach Członkowskich należy zdecydować na podstawie stwarzanego zagrożenia dla zdrowia zwierząt i ludzi we Wspólnocie, po rozpatrzeniu wszystkich dostępnych Komisji informacji, wraz ze wzorami wymiany handlowej we Wspólnocie, danymi statystycznymi dostępnymi w związku z prawodawstwem w zakresie weterynarii, wynikami poprzednich misji przeprowadzonych przez Biuro, wszelkimi rozpoznanymi obszarami problematycznymi, a także innymi istotnymi informacjami.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2001/881/WE.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 2 decyzji 2001/881/WE otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

1.   Eksperci weterynaryjni Komisji we współpracy z ekspertami Państw Członkowskich przeprowadzają regularne inspekcje znajdujących się w Państwach Członkowskich punktów kontroli granicznej wymienionych w Załączniku w celu oceny zgodności z prawodawstwem wspólnotowym w sprawie kontroli przywozów. Misje mają na celu określenie zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt we Wspólnocie oraz oceniają wszystkie aspekty wdrażania prawa wspólnotowego dotyczącego kontroli weterynaryjnej przywozu, włączając w to infrastrukturę, sprzęt oraz procedury.

2.   Po skonsultowaniu się z zainteresowanym Państwem Członkowskim Komisja może również dokonać przeglądu kontroli przywozu oraz bagażu osobistego podróżnych przeprowadzonych pod kątem zdrowia zwierząt i ludzi w innych punktach wejścia, nieumieszczonych w wykazie punktów kontroli granicznej.

3.   Inspekcje ekspertów weterynaryjnych Komisji oparte są na ocenie wszystkich istotnych czynników wymienionych w ust. 4 oraz potencjalnych zagrożeń i wpływu tych czynników na zdrowie zwierząt i ludzi we Wspólnocie.

4.   Przy planowaniu misji Biura ds. Żywności i Weterynarii Komisja wyznacza priorytety w odniesieniu do miejsc i częstotliwości, biorąc pod uwagę historię wcześniejszych inspekcji wykonanych w Państwie Członkowskim, dane zebrane w ramach systemu TRACES, informacje podane przez Państwa Członkowskie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 745/2004 oraz następujące kryteria:

ilościową i jakościową strukturę wymiany handlowej obejmującej Państwo Członkowskie, wraz z typem i gatunkiem odnośnych zwierząt lub produktów oraz ich krajem pochodzenia,

istotne informacje na temat możliwych nielegalnych przywozów oraz potencjalnego ryzyka wprowadzenia chorób,

informacje dostępne w ramach systemu szybkiego ostrzegania (Rapid Alert),

wszelkie pozostałe istotne informacje.

5.   Komisja co roku przesyła Państwom Członkowskim kopię raportu pokontrolnego w odniesieniu do wszystkich punktów kontroli granicznej wizytowanych w trakcie poprzedzających 12 miesięcy, łącznie z raportem w sprawie rozwoju ogólnej sytuacji zatwierdzonych punktów kontroli granicznej.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

(2)  Dz.U. L 268 z 24.6.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(3)  Dz.U. L 326 z 11.12.2001, str. 44. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/608/WE (Dz.U. L 274 z 24.8.2004, str. 15).

(4)  Dz.U. L 316 z 23.11.2001, str. 28.

(5)  Dz.U. L 122 z 26.4.2004, str. 1.