ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 396

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 47
31 grudnia 2004


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2269/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2340/2002 i (WE) nr 2347/2002 w sprawie możliwości połowowych gatunków głębinowych dla Państw Członkowskich, które przystąpiły w 2004 r.

1

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2270/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające możliwości połowowe wspólnotowych statków rybackich w odniesieniu do niektórych głębinowych zasobów rybnych na lata 2005 i 2006

4

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2271/2004 z dnia 22 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

13

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2272/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 769/2002 na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz kumaryny pochodzącej z Indii lub Tajlandii, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indii lub Tajlandii

18

 

*

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2273/2004 z dnia 22 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2728/94 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

28

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2274/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

30

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2275/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z państw trzecich

32

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2276/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

34

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2277/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

35

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2278/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2759/1999 ustalające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym

36

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2279/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych oraz ilości referencyjnych dla niektórych produktów rolnych pochodzących z Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy

38

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2280/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 stycznia 2005 r.

42

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

2004/927/WE:
Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. przewidująca stosowanie procedury określonej w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do niektórych obszarów objętych tytułem IV części trzeciej Traktatu

45

 

*

2004/928/WE:
Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej

47

 

 

Komisja

 

*

2004/929/WE:
Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2004 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2004 r. w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych i pracowników czasowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu

49

 

*

2004/930/WE:
Decyzja Komisji z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w działania planowane przez Państwa Członkowskie w celu wdrożenia programów kontroli, inspekcji oraz nadzoru w 2004 r. (druga rata) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5310)

51

 

 

Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

 

*

2004/931/WPZiB:
Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL Kinshasa/1/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotycząca mianowania Szefa Misji Policyjnej UE w Kinszasie (DRK) EUPOL Kinshasa

61

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

31.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2269/2004

z dnia 20 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2340/2002 i (WE) nr 2347/2002 w sprawie możliwości połowowych gatunków głębinowych dla Państw Członkowskich, które przystąpiły w 2004 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (1) (zwanym dalej „Aktem Przystąpienia z 2003 r.”), w szczególności jego art. 57 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Akcie Przystąpienia z 2003 r. nie wprowadzono dostosowania w odniesieniu do rozporządzenia Rady (WE) nr 2340/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. ustalającego możliwości połowowe w odniesieniu do głębinowych zasobów rybnych na lata 2003 i 2004 (2) celem rozdzielenia możliwości połowowych gatunków głębinowych pomiędzy nowe Państwa Członkowskie. W związku z tym istnieje potrzeba przydzielenia takich możliwości połowowych Państwom Członkowskim, które przystąpiły do Unii w roku 2004 r. z uwzględnieniem modeli połowowych podobnych do stosowanych w 2002 r., aby umożliwić rybakom z tych Państw Członkowskich dalsze prowadzenie ich działalności.

(2)

W wyniku przydzielenia możliwości połowowych połowy dokonane przed 1 maja 2004 nie powinny podlegać potrąceniu z kwot połowowych na mocy art. 23 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (3), art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzającego dodatkowe warunki dla corocznego zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (4) lub art. 26 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (5).

(3)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2347/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające szczególne wymagania dostępu oraz warunki z tym związane mające zastosowanie do połowów zasobów głębokowodnych (6) określa moc oraz pułapy zdolności połowowych floty rybackiej, która może dokonywać połowów znaczących ilości ryb z gatunków głębinowych oraz określa okres odniesienia dla celów ustanowienia tych pułapów, a mianowicie trzy lata przed wejściem w życie tego rozporządzenia. Koniecznym jest, by okres odniesienia dla celów ustanowienia tych pułapów uwzględniał ostatnie lata, tak by umożliwić rybakom z nowych Państw Członkowskich dalsze prowadzenie ich działalności.

(4)

Mając na celu umożliwienie stosowania rozporządzeń (WE) nr 2340/2002 i (WE) nr 2347/2002 wobec Państw Członkowskich, które przystąpiły do Unii w 2004 r. od dnia ich przystąpienia, niniejsze rozporządzenie musi wejść w życie dnia 1 maja 2004 r.

(5)

Rozporządzenia (WE) nr 2340/2002 i (WE) nr 2347/2002 powinny zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2340/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Artykuł 3a

1.   Połowy dokonane między dniem 1 stycznia a dniem 1 maja 2004 r. przez statki Państw Członkowskich, które przystąpiły do Unii w 2004 r. wlicza się do kwot określonych w załączniku I.

2.   Nie później niż 15 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ... Państwa Członkowskie określone w ust. 1 notyfikują Komisji wielkości ich połowów dokonanych między dniem 1 stycznia a dniem 1 maja 2004 r.”

2)

Dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Artykuł 4a

Art. 23 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, art. 5 rozporządzenia (WE) nr 847/96 oraz art. 26 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (7) nie mają zastosowania do połowów dokonanych przed 31 grudnia 2004 r. ponad kwoty określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia przez statki z Państw Członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty w 2004 r.”

(7)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59."

3)

Załącznik I otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2347/2002 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, Państwa Członkowskie, które przystąpiły do Wspólnoty w 2004 r. obliczają łączną moc oraz łączną objętość swoich statków, które w roku 2000, 2001 lub 2002 dokonały połowu ponad 10 ton jakiejkolwiek kombinacji gatunków głębinowych. O tych łącznych wartościach powiadamiają Komisję”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się od 1 maja 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 20 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

P. VAN GEEL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 1.

(2)  Dz.U. L 356 z 31.12.2002, str. 1.

(3)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Rozporządzeniem (WE) nr 1954/2003 (Dz.U. L 289 z 7.11.2003, str. 1).

(4)  Dz.U. L 115 z 9.5.1996, str. 3.

(5)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(6)  Dz.U. L 351 z 28.12.2002, str. 6.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2340/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1.

Pozycja dotycząca gatunku pałasz czarny w strefie V, VI, VII, XII otrzymuje brzmienie:

„5. Gatunki

:

Pałasz czarny

Aphanopus carbo

Strefa

:

V, VI, VII, XII (wody terytorialne Wspólnoty oraz wody których nie obejmuje władza lub jurysdykcja państw trzecich)

Niemcy

37

Estonia

32

Hiszpania

185

Francja

2 600

Irlandia

93

Łotwa

207

Litwa

2

Polska

2

Zjednoczone Królestwo

185

Inne (1)

10

WE

3 353”

2.

Pozycja dotycząca gatunku buławik czarny w strefie Vb, VI, VII otrzymuje brzmienie:

„23. Gatunki

:

Buławik czarny

Coryphaenoides rupestris

Strefa

:

Vb, VI, VII (wody terytorialne Wspólnoty oraz wody których nie obejmuje władza lub jurysdykcja państw trzecich)

Niemcy

10

Estonia

78

Hiszpania

86

Francja

4 396

Irlandia

346

Łotwa

0

Litwa

101

Polska

51

Zjednoczone Królestwo

258

Inne (2)

10

WE

5 336”

3.

Pozycja dotycząca gatunku molwa niebieska w strefie V, VII otrzymuje brzmienie:

„31. Gatunki

:

Molwa niebieska

Molva dypterygia

Strefa

:

VI, VII (wody terytorialne Wspólnoty oraz wody których nie obejmuje władza lub jurysdykcja państw trzecich)

Niemcy

39

Estonia

6

Hiszpania

122

Francja

2 788

Irlandia

10

Litwa

2

Polska

1

Zjednoczone Królestwo

709

Inne (3)

10

WE

3 687”


(1)  Wyłącznie dla przyłowów. Żaden rodzaj ukierunkowanych połowów nie jest dozwolony w ramach tej kwoty.

(2)  Wyłącznie dla przyłowów. Żaden rodzaj ukierunkowanych połowów nie jest dozwolony w ramach tej kwoty.

(3)  Wyłącznie dla przyłowów. Żaden rodzaj ukierunkowanych połowów nie jest dozwolony w ramach tej kwoty.


31.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/4


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2270/2004

z dnia 22 grudnia 2004 r.

ustalające możliwości połowowe wspólnotowych statków rybackich w odniesieniu do niektórych głębinowych zasobów rybnych na lata 2005 i 2006

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 Rada ustanawia, uwzględniając dostępne informacje naukowe, środki niezbędne do zapewnienia dostępu do wód i zasobów oraz zrównoważone prowadzenie działalności połowowej.

(2)

Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 na Radzie spoczywa obowiązek ustanowienia możliwości połowowych dla poszczególnych łowisk lub grup łowisk i ich rozdziału według określonych kryteriów.

(3)

Najnowsza opinia naukowa wydana przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) w sprawie niektórych zasobów ryb głębinowych wskazuje, że połowy tych zasobów są niezrównoważone i w celu zapewnienia ich stabilności należałoby zmniejszyć możliwości połowowe w odniesieniu do tych zasobów.

(4)

Ponadto ICES wskazuje, że stopień eksploatacji gardłosza atlantyckiego w obszarze VII ICES jest stanowczo za duży. Informacje naukowe wskazują przy tym, że populacja gardłosza atlantyckiego w obszarze VI jest poważnie przetrzebiona oraz, że odkryto obszary, gdzie występują wrażliwe skupiska tego gatunku. W związku z powyższym stosowne będzie zakazanie połowów gardłosza atlantyckiego na tych obszarach.

(5)

Wspólnota jest umawiającą się stroną Konwencji Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku, która zaleciła ograniczenie nakładów połowowych ustanowionych w celu połowów określonych gatunków głębinowych. Zalecenie to powinno być zatem wprowadzone w życie przez Wspólnotę.

(6)

W celu skutecznego zarządzania kwotami należy ustanowić szczególne warunki działań połowowych.

(7)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (2), konieczne jest określenie zasobów objętych różnymi działaniami określonymi w tym rozporządzeniu.

(8)

Opinia naukowa ICES w sprawie większości gatunków głębinowych wskazuje na konieczność ograniczenia nakładów połowowych. Z braku szczególnych środków ograniczających działalność statków prowadzących połowy gatunków głębinowych, konieczne jest dostosowanie dostępnych nakładów poprzez dostosowanie mocy i wydajności floty rybackiej zgodnie z opinią naukową.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny być ustanowione w odniesieniu do stref ICES w znaczeniu wynikającym z rozporządzenia Rady (EWG) nr 3880/91 z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na Północno-Wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (3) oraz stref CECAF (Komitetu ds. Rybołówstwa na Środkowym i Wschodnim Atlantyku) w znaczeniu wynikającym z rozporządzenia Rady (WE) nr 2597/95 z dnia 23 października 1995 r. w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na niektórych obszarach, innych niż Pólmocny Atlantyk, danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (4).

(10)

Możliwości połowowe powinny być wykorzystywane zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym tego zagadnienia, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1381/87 z dnia 20 maja 1987 r. ustanawiającym szczególne zasady dotyczące oznakowania i dokumentacji statków rybackich (5), rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustanawiającym szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie (6), rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającym system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (7), rozporządzeniem Rady (WE) nr 88/98 z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającym niektóre środki techniczne dla zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund (8), rozporządzeniem Rady (WE) nr 1627/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. ustanawiającym ogólne przepisy dotyczące specjalnych zezwoleń połowowych (9) oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (10).

(11)

W celu zabezpieczenia interesów rybaków wspólnotowych, ważne jest umożliwienie tych połowów od 1 stycznia 2005 r. Zważyszy na pilny charakter kwestii, należy bezwzględnie wyłączyć zastosowanie okresu sześciu tygodni, o którym mowa w ust. I.3 Protokołu w sprawie roli Parlamentów Państw Członkowskich w Unii Europejskiej dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot rozporządzenia

Niniejsze rozporządzenie ustala na lata 2005 i 2006 roczne możliwości połowowe w strefach wód Wspólnoty oraz niektórych wód niewspólnotowych, na których konieczne są ograniczenia połowów, w odniesieniu do zasobów gatunków głębinowych i wspólnotowych statków rybackich, oraz szczególne warunki, w których te możliwości połowowe mogą być wykorzystywane.

Artykuł 2

Definicje

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia, „dalekomorskie zezwolenie połowowe” oznacza zezwolenie połowowe, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) 2347/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczególne wymagania dostępu oraz warunki z tym związane mające zastosowanie do połowów zasobów głębokowodnych (11).

2.   Definicje stref ICES i CECAF są identyczne z podanymi, odpowiednio, w rozporządzeniu (EWG) nr 3880/91 i rozporządzeniu (WE) nr 2597/95.

Artykuł 3

Ustalenie możliwości połowowych

Możliwości połowowe zasobów gatunków głębinowych dla statków wspólnotowych są ustalone w załączniku I.

Artykuł 4

Rozdział pomiędzy Państwa Członkowskie

Rozdział możliwości połowowych między Państwa Członkowskie przewidziany w załączniku I odbędzie się bez uszczerbku dla:

a)

wymian dokonywanych na podstawie art. 20 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2371/2002;

b)

ponownych rozdziałów dokonywanych na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 32 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 oraz art. 23 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002;

c)

dodatkowych wyładunków dozwolonych na podstawie art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96;

d)

ilości zatrzymanych na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96;

e)

potrąceń dokonywanych na podstawie art. 5 rozporządzenia (WE) nr 847/96 oraz art. 23 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

Artykuł 5

Elastyczność kwot

Do celów rozporządzenia (WE) nr 847/96 wszystkie kwoty wymienione w załączniku I niniejszego rozporządzenia uznaje się za kwoty „analityczne”.

Jednakże do tych kwot nie mają zastosowania środki przewidziane w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Artykuł 6

Warunki wyładunku połowów i przyłowów

Ryby pochodzące z zasobów, dla których możliwości połowowe ustala niniejsze rozporządzenie mogą być zatrzymywane na pokładzie lub wyładowane wyłącznie wówczas, gdy zostały złowione przez statki Państwa Członkowskiego dysponującego niewyczerpaną kwotą. Wszystkie wyładunki będą wliczane do kwoty.

Akapit pierwszy nie dotyczy połowów dokonanych w trakcie badań naukowych prowadzonych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 850/98, które nie będą wliczane do kwoty.

Artykuł 7

Gardłosz atlantycki

1.   Obszary ochrony gardłosza atlantyckiego są określone jako następujące obszary morskie:

a)

obszar morski ograniczony loksodromami kolejno łączącymi się w następujących pozycjach:

 

57° 00′ N, 11° 00′ W

 

57° 00′ N, 8° 30′ W

 

56° 23′ N, 8° 30′ W

 

55° 00′ N, 9° 38′ W

 

55° 00′ N, 11° 00′ W

 

57° 00′ N, 11° 00′ W

b)

obszar morski ograniczony loksodromami kolejno łączącymi się w następujących pozycjach:

 

55° 30′ N, 15° 49′ W

 

53° 30′ N, 14° 11′ W

 

50° 30′ N, 14° 11′ W

 

50° 30′ N, 15° 49′ W

c)

obszar morski ograniczony loksodromami kolejno łączącymi się w następujących pozycjach:

 

55° 00′ N, 13° 51′ W

 

55° 00′ N, 10° 37′ W

 

54° 15′ N, 10° 37′ W

 

53° 30′ N, 11° 50′ W

 

53° 30′ N, 13° 51′ W

Pozycje te oraz odpowiednie loksodromy i pozycje statków będą mierzone zgodnie z normą WGS84.

2.   Państwa Członkowskie zapewniają, że statki posiadające dalekomorskie zezwolenie połowowe są właściwie monitorowane przez Centra Monitorowania Rybołówstwa (FMC), które dysponują systemem wykrywania i rejestrowania statków wpływających na, przepływajacych przez obszary lub wypływających z obszarów określonych w ust. 1.

3.   Statki posiadające dalekomorskie zezwolenie połowowe, które wpłynęły na obszary określone w ust. 1 po zakończeniu rejsu nie przechowują na pokładzie, nie przeładowywują ani nie wyładowują jakichkolwiek ilości gardłosza atlantyckiego, chyba że:

wszystkie narzędzia połowowe są przymocowane i przechowywane w czasie tranzytu zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 20 ust 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93

średnia prędkość w czasie tranzytu nie jest mniejsza niż 8 węzłów.

Artykuł 8

Ograniczenie nakładów i związane z tym warunki zarządzania łowiskami

Państwo Członkowskie zapewnia, że na rok 2005 poziomy nakładów połowowych, mierzone w kilowatodniach pobytu statku na morzu, przypadające na statki posiadające dalekomorskie zezwolenie połowowe, nie przekraczają 90 % nakładu połowowego przydzielonego jego statkom w roku 2003 na rejsy, w czasie których statki te posiadały dalekomorskie zezwolenia połowowe i w czasie których poławiane były, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku I do załącznika II rozporządzenia Rady (WE) nr 2347/2002 głębinowe gatunki, za wyjątkiem argentynki.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 22 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

C. VEERMAN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2)  Dz.U. L 115 z 9.5.1996, str. 3.

(3)  Dz.U. L 365 z 31.12.1991, str. 1.

(4)  Dz.U. L 270 z 13.11.1995, str. 1.

(5)  Dz.U. L 132 z 21.5.1987, str. 9.

(6)  Dz.U. L 276 z 10.10.1983, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1965/2001 (Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 23).

(7)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1954/2003 (Dz.U. L 289 z 7.11.2003, str. 1).

(8)  Dz.U. L 9 z 15.1.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 812/2004 (Dz.U. L 150 z 30.4.2004, str. 12).

(9)  Dz.U. L 171 z 6.7.1994, str. 7.

(10)  Dz.U. L 125 z 27.4.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 602/2004 (Dz.U. L 97 z 1.4.2004, str. 30).

(11)  Dz.U. L 351 z 28.12.2002, str. 6.


ZAŁĄCZNIK

Część 1

Definicje gatunków i grup gatunków

Zasoby rybne w każdym obszarze są wymieniane w porządku alfabetycznym według łacińskich nazw gatunków. Do celów niniejszego rozporządzenia poniższa tabela wymienia nazwy zwyczajowe i ich łacińskie odpowiedniki.

Nazwa zwyczajowa

Nazwa naukowa

pałasz czarny

Aphanopus carbo

beryks

Beryx spp.

brosma

Brosme brosme

buławik czarny

Coryphaenoides rupestris

gardłosz atlantycki

Hoplostethus atlanticus

molwa niebieska

Molva dypterigia

widłak biały

Phycis blennoides

morlesz bogar

Pagellus bogaraveo

Tam gdzie mowa jest o „rekinach głębinowych” termin ten dotyczy następujących gatunków rekinów: Centroscymnus coelolepis, Centrophorus squamosus, ostrogłów (Deania calceus), liksa (Dalatias licha), Etmopterus princeps, kolczak czarny (Etmopterus spinax), Centroscyllium fabricii, kewaczo (Centrophorus granulosus), piłogon (Galeus melastomus),Galeus murinus, Apristuris spp.

Część 2

Roczne możliwości połowowe stosowane w odniesieniu do statków Wspólnoty w obszarach, gdzie istnieją ograniczenia połowów, podzielone według gatunków i według obszarów (w tonach żywej wagi)

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie odniesienia dotyczą podobszarów ICES.

Gatunek

:

Rekiny głębinowe

Strefa

:

V, VI, VII, VIII, IX (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Niemcy

161

 

Hiszpania

767

 

Estonia

10

 

Francja

2 775

 

Irlandia

448

 

Litwa

10

 

Polska

10

 

Portugalia

1 044

 

Zjednoczone Królestwo

1 538

 

WE

6 763

 


Gatunek

:

Rekiny głębinowe

Strefa

:

X (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Portugalia

14

 

WE

14

 


Gatunek

:

Rekiny głębinowe oraz Deania histricosa i Deania profondorum

Strefa

:

XII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Hiszpania

169

 

Francja

54

 

Irlandia

10

 

Zjednoczone Królestwo

10

 

WE

243

 


Gatunek

:

Pałasz czarny

Aphanopus carbo

Strefa

:

I, II, III, IV (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Niemcy

10

 

Francja

10

 

Zjednoczone Królestwo

10

 

WE

30

 


Gatunek

:

Pałasz czarny

Aphanopus carbo

Strefa

:

V, VI, VII, XII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Niemcy

35

Hiszpania

173

Estonia

17

Francja

2 433

Irlandia

87

Łotwa

113

Litwa

1

Polska

1

Zjednoczone Królestwo

173

Inne (1)

9

WE

3 042


Gatunek

:

Pałasz czarny

Aphanopus carbo

Strefa

:

VIII, IX, X (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Hiszpania

13

 

Francja

31

 

Portugalia

3 956

 

WE

4 000

 


Gatunek

:

Pałasz czarny

Aphanopus carbo

Strefa

:

CECAF 34.1.2. (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Portugalia

4 285

 

WE

4 285

 


Gatunek

:

Beryks

Beryx spp.

Strefa

:

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Hiszpania

74

 

Francja

20

 

Irlandia

10

 

Portugalia

214

 

Zjednoczone Królestwo

10

 

WE

328

 


Gatunek

:

Brosma

Brosme brosme

Strefa

:

I, II, XIV (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Niemcy

10

Francja

10

Zjednoczone Królestwo

10

Inne (2)

5

WE

35


Gatunek

:

Brosma

Brosme brosme

Strefa

:

III (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Dania

20

 

Szwecja

10

 

Niemcy

10

 

WE

40

 


Gatunek

:

Brosma

Brosme brosme

Strefa

:

IV (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Dania

85

Niemcy

26

Francja

60

Szwecja

9

Zjednoczone Królestwo

128

Inne (3)

9

WE

317


Gatunek

:

Brosma

Brosme brosme

Strefa

:

V, VI, VII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Niemcy

9

Hiszpania

29

Francja

353

Irlandia

34

Zjednoczone Królestwo

170

Inne (4)

9

WE

604


Gatunek

:

Buławik czarny

Coryphaenoides rupestris

Strefa

:

I, II, IV, Va (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Dania

2

 

Niemcy

2

 

Francja

14

 

Zjednoczone Królestwo

2

 

WE

20

 


Gatunek

:

Buławik czarny

Coryphaenoides rupestris

Strefa

:

III (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Dania

1 504

 

Niemcy

9

 

Szwecja

77

 

WE

1 590

 


Gatunek

:

Buławik czarny

Coryphaenoides rupestris

Strefa

:

Vb, VI, VII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Niemcy

9

Estonia

73

Hiszpania

74

Francja

3 736

Irlandia

294

Łotwa

32

Litwa

131

Polska

676

Zjednoczone Królestwo

219

Inne (5)

9

WE

5 253


Gatunek

:

Buławik czarny

Coryphaenoides rupestris

Strefa

:

VIII, IX, X, XII, XIV (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Niemcy

47

 

Hiszpania

5 165

 

Francja

238

 

Irlandia

10

 

Zjednoczone Królestwoh

21

 

Łotwa

83

 

Litwa

10

 

Polska

1 616

 

WE

7 190

 


Gatunek

:

Gardłosz atlantycki

Hoplostethus atlanticus

Strefa

:

VI (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Hiszpania

10

 

Francja

58

 

Irlandia

10

 

Zjednoczone Królestwo

10

 

WE

88

 


Gatunek

:

Gardłosz atlantycki

Hoplostethus atlanticus

Strefa

:

VII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Hiszpania

9

Francja

866

Irlandia

255

Zjednoczone Królestwo

9

Inne (6)

9

WE

1 148


Gatunek

:

Gardłosz atlantycki

Hoplostethus atlanticus

Strefa

:

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Hiszpania

10

 

Francja

52

 

Irlandia

14

 

Portugalia

16

 

Zjednoczone Królestwo

10

 

WE

102

 


Gatunek

:

Molwa niebieska

Molva dypterygia

Strefa

:

II, IV, V (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Dania

9

Niemcy

9

Francja

52

Irlandia

9

Zjednoczone Królestwo

31

Inne (7)

9

WE

119


Gatunek

:

Molwa niebieska

Molva dypterygia

Strefa

:

III (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Dania

10

 

Niemcy

5

 

Szwecja

10

 

WE

25

 


Gatunek

:

Molwa niebieska

Molva dypterygia

Strefa

:

VI, VII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Niemcy

33

Estonia

5

Hiszpania

104

Francja

2 371

Irlandia

9

Litwa

2

Polska

1

Zjednoczone Królestwo

603

Inne (8)

9

WE

3 137


Gatunek

:

Morlesz bogar

Pagellus bogaraveo

Strefa

:

VI, VII, VIII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe

Hiszpania

238

Francja

12

Irlandia

9

Zjednoczone Królestwo

30

Inne (9)

9

WE

298


Gatunek

:

Morlesz bogar

Pagellus bogaraveo

Strefa

:

IX (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Hiszpania

850

 

Portugalia

230

 

WE

1 080

 


Gatunek

:

Morlesz bogar

Pagellus bogaraveo

Strefa

:

X (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Hiszpania

10

 

Portugalia

1 116

 

Zjednoczone Królestwo

10

 

WE

1 136

 


Gatunek

:

Widłak biały

Phycis blennoides

Strefa

:

I, II, III, IV (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Niemcy

10

 

Francja

10

 

Zjednoczone Królestwo

16

 

WE

36

 


Gatunek

:

Widłak biały

Phycis blennoides

Strefa

:

V, VI, VII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Niemcy

10

 

Hiszpania

588

 

Francja

356

 

Irlandia

260

 

Zjednoczone Królestwo

814

 

WE

2 028

 


Gatunek

:

Widłak biały

Phycis blennoides

Strefa

:

VIII, IX (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Hiszpania

242

 

Francja

15

 

Portugalia

10

 

WE

267

 


Gatunek

:

Widłak biały

Phycis blennoides

Strefa

:

X, XII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Francja

10

 

Portugalia

43

 

Zjednoczone Królestwo

10

 

WE

63

 


(1)  Wyłącznie dla przyłowów. Żaden rodzaj ukierunkowanych połowów nie jest dozwolony w ramach tej kwoty.

(2)  Wyłącznie dla przyłowów. Żaden rodzaj ukierunkowanych połowów nie jest dozwolony w ramach tej kwoty.

(3)  Wyłącznie dla przyłowów. Żaden rodzaj ukierunkowanych połowów nie jest dozwolony w ramach tej kwoty.

(4)  Wyłącznie dla przyłowów. Żaden rodzaj ukierunkowanych połowów nie jest dozwolony w ramach tej kwoty.

(5)  Wyłącznie dla przyłowów. Żaden rodzaj ukierunkowanych połowów nie jest dozwolony w ramach tej kwoty.

(6)  Wyłącznie dla przyłowów. Żaden rodzaj ukierunkowanych połowów nie jest dozwolony w ramach tej kwoty.

(7)  Wyłącznie dla przyłowów. Żaden rodzaj ukierunkowanych połowów nie jest dozwolony w ramach tej kwoty.

(8)  Wyłącznie dla przyłowów. Żaden rodzaj ukierunkowanych połowów nie jest dozwolony w ramach tej kwoty.

(9)  Wyłącznie dla przyłowów. Żaden rodzaj ukierunkowanych połowów nie jest dozwolony w ramach tej kwoty.


31.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/13


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2271/2004

z dnia 22 grudnia 2004

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W interesie Wspólnoty leży częściowe lub całkowite zawieszenie autonomicznych ceł Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do pewnej liczby nowych produktów niewyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/96 z dnia 27 czerwca 1996 r. zawieszającego czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa (1).

(2)

Pewna liczba produktów, o których mowa w powyższym rozporządzeniu, powinna zostać wycofana z wykazu zawartego w załączniku, gdyż w interesie Wspólnoty nie leży utrzymanie zawieszenia autonomicznych ceł Wspólnej Taryfy Celnej lub z powodu konieczności zmiany wyszczególnienia w celu uwzględnienia postępu technicznego w zakresie tych produktów i trendów ekonomicznych na rynku.

(3)

Produkty, których wyszczególnienie wymaga zmiany, powinny być traktowane jako nowe produkty.

(4)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1255/96.

(5)

Ponieważ niniejsze rozporządzenie ma być stosowane od dnia 1 styczna 2005 r. powinno ono wejść w życie ze skutkiem natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Treść załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 zmienia się w następujący sposób:

1)

dodaje się produkty wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

2)

wykreśla się produkty, których kody są wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się je od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

C. VEERMAN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 158 z 29.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1241/2004 (Dz.U. L 238 z 8.7.2004, str. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego (%)

ex 2005 90 80

70

Pędy bambusa, przygotowane lub zakonserwowane, w opakowaniach bezpośrednich o masie netto ponad 5 kg

0

ex 2106 10 20

10

Wyodrębnione białko sojowe, zawierające 6,6 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8,6 % masy fosforanu wapnia

0

ex 2309 90 99

20

Fosforan wapniowo-sodowy, o zawartości fluoru 0,005 % lub więcej, ale mniej niż 0,2 % wagowego suchego produktu bezwodnego do użytku w produkcji paszy (1)

0

ex 2904 90 85

30

5-nitro-1,2,4-trichlorobenzen

0

ex 2908 90 00

40

3-nitro-p-krezol

0

ex 2914 70 00

50

3′-chloropropiofenon

0

ex 2919 00 90

30

Aluminium hydroksybis[2,2′-metylenobis(4,6-di-tert-butylofenylo)fosforan]

0

ex 2922 29 00

15

N-metylo-2-(3,4-dimetoksyfenylo)etyloamina

0

ex 2924 29 95

75

3-amino-p-anisanilid

0

ex 2924 29 95

95

N-{3-[3-(dimetylamino)prop-2-enoyl]fenylo}-N-etyloacetamid

0

ex 2928 00 90

70

Tetrakis(4-metylopentan-2-oksymino)silan

0

ex 2929 90 00

20

Izocyjanooctan etylowy

0

ex 2931 00 95

84

Metylbis(4-metylopentano-2-oksymino)winylosilan

0

ex 2932 99 85

20

(2-butylobenzofuran-3-yl) (4-hydroksy-3,5-dijodofenylo) keton

0

ex 2933 19 90

20

4-amino-1-metylo-3-propylopirazolo-5-karboksamid

0

ex 2933 59 95

15

(2R)-4-Okso-4-[3-(trifluorometylo)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]= pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorofenylo)butylo-2-amonofosforanu monohydrat

0

ex 2933 99 90

40

trans-4-hydroksy-L-prolina

0

ex 2933 99 90

85

Pirolidyna

0

ex 2934 99 90

80

Oblimersen sodowy (INNM)

0

ex 3707 90 90

10

Powłoka antyodblaskowa, składająca się z modyfikowanego polimeru metakrylowego, zawierająca nie więcej niż 10 % masy polimeru, w postaci roztworu w octanie 2-metoksy-1-metyletylu i 1-metoksypropan-2-olu

0

ex 3707 90 90

20

Powłoka antyodblaskowa, składająca się z kopolimeru hydroksystyrenu i metakrylanu metylu, modyfikowanego grupą chromoforową, zawierająca nie więcej niż 10 % masy polimeru, w postaci roztworu w 1-metoksypropan-2-olu i mleczanie etylu

0

ex 3707 90 90

40

Powłoka antyodblaskowa, składająca się z amino-żywicy i modyfikowanej żywicy fenolowej, w postaci roztworu w 1-metoksypropan-2-olu i mleczanie etylu, zawierająca 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 24 % masy obu polimerów razem wziętych

0

ex 3707 90 90

50

Powłoka antyodblaskowa, zawierająca:

30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy cykloheksanonu;

30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy 1-metylo-2-pirolidonu;

20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy alkoholu tetrahydrofurfurylowego

0

ex 3808 10 90

40

Spinosad (ISO)

0

ex 3815 90 90

81

Katalizator zawierający 69 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 79 % masy 2-etylheksanianu (2-hydroksy-1-metyloetylo)trimetyloamonu

0

ex 3817 00 80

10

Mieszanina alkilonaftalenów, zawierających wagowo:

88 % lub więcej, ale nie więcej niż 98 % heksadecylonaftalenu

2 % lub więcej, ale nie więcej niż 12 % diheksadecylonaftalenu

0

ex 3824 90 64

06

Mieszanina inozyny (INN), dimepranolu (INN) i acedobenu (INN)

0

ex 3824 90 99

96

Ditlenek cyrkonu, stabilizowany tlenkiem wapnia, w postaci proszku

0

ex 3907 20 21

10

Mieszanina, zawierająca wagowo 70 % lub więcej, ale nie więcej niż 80 % polimeru glicerolu i 1,2-epoksypropanu oraz 20 % lub więcej, ale nie więcej niż 30 % kopolimeru maleinianu dibutylu i N-winylo-2-pirolidonu

0

ex 3908 90 00

30

Produkt reakcji mieszanin kwasów oktadekanokarboksylowych polimeryzowanych polieterodiaminą alifatyczną

0

ex 3911 90 99

85

Polimer etylenu i styrenu, usieciowany diwinylobenzenem, w postaci zawiesiny

0

ex 3919 10 19

10

Refleksyjna folia, składająca się z warstwy poliuretanu, ze znakami wytłoczonymi z jednej strony zabezpieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub powielaniem, albo znakiem urzędowym dotyczącym jej przeznaczenia, oraz wytłoczonymi perełkami szklanymi, a na drugiej stronie warstwą klejącą, pokryta z jednej lub z obu stron arkuszem rozdzielającym

0

ex 3919 10 38

20

ex 3919 90 38

10

ex 3920 99 28

20

ex 3919 10 31

10

Refleksyjny arkusz laminatu, składający się z warstwy poliwęglanu z regularnym wzorem wytłoczonym na całej powierzchni z jednej strony, pokryty z obu stron jedną lub większą ilością warstw materiału z tworzywa sztucznego oraz pokryty lub nie z jednej strony warstwą klejącą i arkuszem rozdzielającym

0

ex 3919 10 38

30

ex 3919 90 31

50

ex 3920 61 00

20

ex 3919 10 61

91

Refleksyjna folia, składająca się z warstwy poli(chlorku winylu), warstwa poliestru alkidowego, ze znakami wytłoczonymi z jednej strony zabezpieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub powielaniem, albo znakiem urzędowym dotyczącym jej przeznaczenia, widocznym jedynie w świetle odblaskowym, oraz wytłoczonymi perełkami szklanymi, a na drugiej stronie warstwą klejącą, pokryta z jednej lub z obu stron arkuszem rozdzielającym

0

ex 3919 90 61

94

ex 3919 90 61

93

Folia adhezyjna składająca się z bazy kopolimeru złożonej z etylenu i octanu winylu (EVA) o grubości 70 μm lub większej oraz klejącej części typu akrylowego o grubości 5 μm lub większej, do ochrony powierzchni dysków krzemowych (1)

0

ex 3919 90 69

93

ex 3920 10 89

25

ex 3920 10 89

35

Refleksyjna folia, składająca się z warstwy polietylenu, warstwy poliuretanu, ze znakami wytłoczonymi z jednej strony zabezpieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub powielaniem, albo znakiem urzędowym dotyczącym jej przeznaczenia, widocznym jedynie w świetle odblaskowym, oraz wytłoczonymi perełkami szklanymi i warstwą pokrytą klejem topliwym z drugiej strony, pokryta z jednej lub z obu stron arkuszem rozdzielającym

0

ex 3921 13 10

10

Arkusz pianki poliuretanowej, o grubości 3 mm (± 15 %) oraz ciężarze właściwym 0,09435 lub więcej, ale nie przekraczającym 0,10092

0

ex 5404 10 90

50

Włókna pojedyncze z poliestru lub poli(tereftalanu butylenu), o wymiarze przekroju poprzecznego 0,5 mm lub większym, ale nieprzekraczającym 1 mm, do stosowania do produkcji zamków błyskawicznych (1)

0

ex 5603 14 90

30

Włókniny, składające się z laminowanej taśmy elastomerowej po obu stronach z włóknami polipropylenowymi formowanymi z masy, o masie 200 g/m2 lub więcej, ale nie przekraczającej 300 g/m2

0

ex 7002 10 00

10

Kulki ze szkła borokrzemowego niskoalkalicznego, o średnicy 20,3 mm lub więcej, ale nie przekraczającej 26 mm

0

ex 8108 30 00

10

Odpady i złom tytanu i stopów tytanu, z wyjątkiem tych zawierających wagowo 1 % lub więcej, ale nie więcej niż 2 % aluminium

0

ex 8108 90 50

10

Stop tytanu i aluminium, zawierający wagowo 1 % lub więcej, ale nie więcej niż 2 % aluminium, w arkuszach lub zwojach, o grubości 0,49 mm lub więcej, ale nie przekraczającej 3,1 mm, o szerokości 1 000 mm lub więcej, ale nie przekraczającej 1 254 mm, do produkcji towarów wymienionych w nagłówku 8714 19 00 (1)

0

ex 8108 90 50

20

Stop tytanu, aluminium i wanadu, zawierający wagowo 2,5 % lub więcej, ale nie więcej niż 3,5 % aluminium i 2,0 % lub więcej, ale nie więcej niż 3,0 % wanadu, w arkuszach lub zwojach, o grubości 0,6 mm lub więcej, ale nie przekraczającej 0,9 mm, o szerokości nie przekraczającej 1 000 mm, do produkcji towarów wymienionych w nagłówku 8714 19 00 (1)

0

ex 8518 40 91

10

Zestaw wzmacniający częstotliwość akustyczną zawierający co najmniej wzmacniacz częstotliwości akustycznej, przetwornik statyczny i generator dźwięku, do produkcji aktywnych głośników (1)

0

ex 8522 90 98

48

Bęben głowicy magnetowidu z głowicami video lub z głowicami video i audio i silnikiem elektrycznym, wykorzystywany przy produkcji artykułów należących do działu nr 8521 (1)

0

ex 8529 90 81

43

Ekran plazmowy zawierający wyłącznie elektrody adresu i wyświetlania, ze sterownikiem i/lub elektroniką sterowania tylko dla adresu piksela lub bez, z zasilaczem lub bez.

0

ex 9002 90 90

60

Soczewki, montowane, wykorzystywane przy produkcji telewizorów projekcyjnych (1)

0


(1)  Wprowadzenie pod tą podpozycją podlega warunkom określonym w odpowiednich przepisach Wspólnoty (zob. art. 291 to 300 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 – Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 71 z późniejszymi zmianami).


ZAŁĄCZNIK II

Kod CN

TARIC

ex 2005 90 80

70

ex 2106 10 20

10

ex 2912 42 00

10

ex 2916 20 00

40

ex 2916 39 00

10

ex 2920 90 85

30

ex 3208 90 19

60

ex 3208 90 19

70

ex 3208 90 19

80

ex 3504 00 00

30

ex 3707 90 90

10

ex 3707 90 90

20

ex 3815 90 90

81

ex 3824 90 99

86

ex 3911 90 99

20

ex 3919 10 31

10

ex 3919 10 38

20

ex 3919 10 38

30

ex 3919 10 61

91

ex 3919 90 31

50

ex 3919 90 38

10

ex 3919 90 61

93

ex 3919 90 61

94

ex 3919 90 69

93

ex 3920 10 89

25

ex 3920 10 89

35

ex 3920 99 28

20

ex 5404 10 90

50

ex 7019 32 00

10

ex 7019 39 00

8108 30 00

10

ex 8108 90 70

20

ex 8540 91 00

91

ex 8540 91 00

94


31.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/18


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2272/2004

z dnia 22 grudnia 2004 r.

rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 769/2002 na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz kumaryny pochodzącej z Indii lub Tajlandii, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indii lub Tajlandii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze co następuje:

A.   PROCEDURA

1.   Obowiązujące środki

(1)

Po przeglądzie związanym z wygaśnięciem środków Rada, rozporządzeniem (WE) nr 769/2002 (2) (zwane dalej „rozporządzeniem pierwotnym”) nałożyła ostateczne cło antydumpingowe wynoszące 3 479 EUR za tonę na przywóz kumaryny, objętej kodem CN ex 2932 21 00, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL).

2.   Wniosek

(2)

Dnia 24 lutego 2004 r. do Komisji wpłynął wniosek, na mocy art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, o zbadanie domniemanego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz kumaryny pochodzącej z ChRL (zwany dalej „wnioskiem”). Wniosek złożyła Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) (zwana dalej „wnioskodawcą”) w imieniu jedynego producenta wspólnotowego.

(3)

We wniosku stwierdzono rzekomą zmianę w strukturze handlu, jaka nastąpiła po nałożeniu środków antydumpingowych na przywóz kumaryny pochodzącej z ChRL i która objawiała się znacznym wzrostem przywozu tego produktu z Indii oraz Tajlandii.

(4)

Twierdzi się, że zmiana w strukturze handlu wynika z dokonywanego w Indiach i w Tajlandii przeładunku kumaryny pochodzącej z ChRL. Ponadto twierdzi się, że nie ma innego wystarczającego powodu ani ekonomicznego uzasadnienia dla takich praktyk, niż istnienie środków antydumpingowych na przywóz kumaryny pochodzącej z ChRL.

(5)

Ponadto wnioskodawca twierdzi, że skutki naprawcze środków antydumpingowych nałożonych na kumarynę pochodzącą z ChRL są osłabiane w zakresie ilości i cen. Wydaje się, że znacząca wielkość przywozu kumaryny z ChRL została zastąpiona przywozem kumaryny z Indii oraz Tajlandii. Ponadto istnieją wystarczające dowody na to, że przywóz zwiększonej ilości kumaryny odbywał się po cenach znacznie poniżej poziomu cen nie wyrządzających szkody, ustalonego w dochodzeniu prowadzącym do nałożenia istniejących środków, a dumping dotyczył normalnych wartości ustalonych wcześniej dla kumaryny pochodzącej z ChRL.

3.   Wszczęcie dochodzenia

(6)

Komisja, rozporządzeniem (WE) nr 661/2004 (3) („rozporządzenie wszczynające dochodzenie”) wszczęła dochodzenie w sprawie domniemanego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz kumaryny pochodzącej z ChRL w związku z przywozem kumaryny wysyłanej z Indii i Tajlandii, bez względu na to czy była deklarowana jako pochodząca z Indii lub Tajlandii czy nie, a także na mocy art. 13 ust. 3 oraz art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego nakazała organom celnym rejestrację przywozu kumaryny wysyłanej z Indii i Tajlandii, bez względu na to czy była deklarowana jako pochodząca z Indii lub Tajlandii czy nie, objętej kodem CN ex 2932 21 00 (kody TARIC 2932210011 oraz 2932210015) począwszy od dnia 9 kwietnia 2004 r. Komisja poinformowała władze ChRL, Indii oraz Tajlandii o wszczęciu dochodzenia.

4.   Dochodzenie

(7)

Komisja oficjalnie poinformowała o wszczęciu dochodzenia władze ChRL, Indii oraz Tajlandii, a także wspólnotowych producentów/eksporterów i importerów, którzy wyrazili zainteresowanie, jak również wnioskodawcę. Do producentów/eksporterów z ChRL oraz z Indii (producenci z Tajlandii nie ujawnili się), a także do importerów wspólnotowych wymienionych we wniosku lub znanych Komisji z dochodzenia, które doprowadziło do nałożenia obecnych środków, rozesłano kwestionariusze. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia swoich stanowisk na piśmie oraz wnioskowania o wysłuchanie w terminach określonych w rozporządzeniu wszczynającym dochodzenie. Wszystkie strony poinformowano, że brak współpracy może prowadzić do zastosowania art. 18 podstawowego rozporządzenia oraz do ustaleń opartych na dostępnych faktach.

(8)

Żaden z producentów oraz eksporterów z ChRL oraz Tajlandii nie odpowiedział na kwestionariusz. Jeden producent eksportujący z Indii oraz jeden niepowiązany importer wspólnotowy odpowiedzieli na kwestionariusz w przewidzianym terminie. Komisja odbyła wizytę weryfikacyjną w siedzibie następującego indyjskiego producenta eksportującego:

Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, Nasik, Indie

5.   Okres dochodzenia

(9)

Dochodzenie obejmowało okres od 1 kwietnia 2003 r. do 31 marca 2004 r. W celu zbadania domniemanych zmian w strukturze handlu zgromadzono dane od 2000 r. do końca okresu dochodzenia.

B.   WYNIKI DOCHODZENIA

1.   Ogólne wnioski/stopień współpracy

a)   Tajlandia

(10)

W dochodzeniu nie ujawnił się ani nie współpracował żaden producent ani eksporter kumaryny z Tajlandii. Zatem ustalenia dotyczące wywozu kumaryny wysyłanej do Wspólnoty z Tajlandii musiały zostać oparte na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego. Na początku dochodzenia władze Tajlandii zostały poinformowane o konsekwencjach braku współpracy, określonych w art. 18 ust. 6 rozporządzenia podstawowego.

b)   Indie

(11)

W dochodzeniu współpracował jeden producent eksportujący z Indii, Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, Indie (zwany dalej „Atlas”), reprezentujący, pod względem wielkości oraz wartości, ponad 90 % ogólnego przywozu kumaryny z Indii zrealizowanego w okresie dochodzenia.

(12)

Spółka Atlas, w swoich odpowiedziach na pytania zawarte w kwestionariuszu, stwierdziła, że żadna z jej spółek powiązanych nie zajmuje się, bezpośrednio czy pośrednio, handlem ani produkcją kumaryny. Jednakże wizyta weryfikacyjna ujawniła, że spółka Atlas posiada dwie spółki powiązane z Indii: Monolith Chemicals Pvt. Ltd. oraz Aims Impex Pvt. Ltd., które zajmują się przywozem kumaryny pochodzącej z ChRL do Indii, a następnie sprzedają przywożone produkty spółce Atlas.

c)   ChRL

(13)

W dochodzeniu nie współpracował żaden chiński producent czy eksporter.

(14)

Spółki te wyraźnie poinformowano, że brak współpracy może prowadzić do zastosowania art. 18 rozporządzenia podstawowego. Poinformowano je także o konsekwencjach braku współpracy.

2.   Rozpatrywany produkt oraz produkt podobny

(15)

Rozpatrywanym produktem, którego dotyczy domniemane obejście środków, jest, zgodnie z pierwotnym rozporządzeniem, kumaryna obecnie klasyfikowana w ramach kodu CN ex ex 2932 21 00. Kumaryna jest białawym, krystalicznym proszkiem o charakterystycznym zapachu świeżego skoszonego siana. Używana jest głównie jako aromat chemiczny oraz utrwalacz w procesie przygotowywania mieszanek zapachowych, takich jak mieszanki wykorzystywane w produkcji detergentów, kosmetyków oraz w przemyśle perfumeryjnym.

(16)

Kumaryna może być wytwarzana zgodnie z dwoma procesami produkcji: przy użyciu fenolu w reakcji Perkina oraz o-krezolu w reakcji Raschinga. Jednakże, kumaryna wytworzona w wyniku tych dwóch procesów posiada takie same podstawowe cechy fizyczne i chemiczne oraz takie same zastosowanie.

(17)

Na podstawie informacji zgromadzonych w toku dochodzenia od jedynego indyjskiego producenta współpracującego oraz w związku z brakiem współpracy ze strony innych producentów indyjskich czy też stron zainteresowanych z Tajlandii, należy wnioskować, przy braku innych dowodów, że kumaryna przywożona do Wspólnoty z ChRL oraz kumaryna wywożona z Indii i Tajlandii posiadają takie same podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne oraz takie samo zastosowanie. Zatem należy je traktować jako produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 podstawowego rozporządzenia.

3.   Zmiana w strukturze handlu

(18)

Jak stwierdzono powyżej, podnoszono, iż zmiana w strukturze handlu wynika z przeładunku dokonywanego w Indiach i w Tajlandii.

Tajlandia

(19)

Ponieważ żadna spółka tajska nie współpracowała w dochodzeniu, ustalenia dotyczące wywozu kumaryny z Tajlandii do Wspólnoty musiały zostać oparte na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego. W celu ustalenia cen eksportowych oraz ilości kumaryny przywożonej z Tajlandii wykorzystano zatem dane Eurostat, które były najodpowiedniejszymi dostępnymi informacjami.

(20)

Przywóz kumaryny z Tajlandii wzrósł z 0 ton w 2000 r. do 211 ton w okresie dochodzenia. Przywóz z Tajlandii rozpoczął się w październiku 2001 r. kilka miesięcy po wszczęciu przeglądu związanego z wygaśnięciem środków zakończonego w 2002 r. (zwanego dalej „poprzednim dochodzeniem”), gdy nie wykluczano utrzymania środków nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 600/96 z dnia 25 marca 1996 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej (4). Udział przywozu wysyłanego z Tajlandii w ogólnej wielkości przywozu kumaryny do Wspólnoty wzrósł z 0 % w 2000 r. do 50 % w okresie dochodzenia, podczas gdy udział przywozu kumaryny z ChRL do Wspólnoty utrzymywał się w tym samym okresie na stałym poziomie 7 %. Ponadto dane statystyczne dotyczące wywozu z Chin na poziomie kodów CN wskazują, że w tym samym okresie wywóz kumaryny z ChRL do Tajlandii znacznie wzrósł z 1 tony w 2000 r. do 270 ton w okresie dochodzenia. Zauważono również, iż przywóz z Tajlandii w pewnym stopniu skompensował spadek przywozu z ChRL od momentu pierwotnego nałożenia środków na mocy rozporządzenia (WE) nr 600/96.

(21)

Wobec braku współpracy i jakichkolwiek dowodów na odparcie zarzutów wnioskuje się, że od 2000 r. do okresu dochodzenia nastąpiła zmiana w strukturze handlu pomiędzy ChRL, Tajlandią oraz Wspólnotą i wynika ona z przeładunku w Tajlandii kumaryny pochodzącej z ChRL.

Indie

(22)

Udział przywozu z Indii w ogólnej wielkości przywozu kumaryny do Wspólnoty wzrósł z 11 % w 2000 r. do 35 % w okresie dochodzenia, podczas gdy udział przywozu kumaryny z ChRL do Wspólnoty utrzymywał się w tym samym okresie na stałym poziomie 7 %. Ponadto dane statystyczne dotyczące wywozu z Chin na poziomie kodu CN wskazują, że w tym samym okresie wywóz kumaryny z ChRL do Indii znacznie wzrósł z 88 ton w 2000 r. do 687 ton w okresie dochodzenia. Zauważono również, iż przywóz z Indii w pewnym stopniu skompensował spadek przywozu z ChRL od momentu pierwotnego nałożenia środków na mocy rozporządzenia (WE) nr 600/96.

a)   Współpracujący producent eksportujący w Indiach

(23)

Spółka Atlas znacznie i w sposób ciągły zwiększała swój wywóz do Wspólnoty ze 100 (5) w roku obrachunkowym 2000/2001 (6) do 1 957 w okresie dochodzenia. W tym samym okresie spółka Atlas zwiększyła znacznie swoje zakupy kumaryny pochodzącej z ChRL ze 100 w roku obrachunkowym 2000/2001 do 1 411 w okresie dochodzenia. Dlatego też stwierdzono, iż Atlas podjęła decyzję o przywozie kumaryny chińskiego pochodzenia, i po wprowadzeniu niewielkich zmian, dokonywała powrotnego wywozu do Wspólnoty, znacznie zwiększając tym samym udział przywozu przesyłanego z Indii do Wspólnoty.

b)   Spółki niewspółpracujące

(24)

We wniosku wymieniono jeszcze innego producenta z Indii. Jeśli chodzi o tę spółkę niewspółpracującą, i jakichkolwiek ewentualnych innych producentów, którzy nie zdecydowali się współpracować, ustalenia dotyczące wielkości oraz wartości jej wywozu musiały zostać oparte na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego. W celu ustalenia cen eksportowych oraz ilości przywozu spółek niewspółpracujących wykorzystano zatem dane Eurostat, które były najodpowiedniejszymi dostępnymi informacjami. Na tej podstawie stwierdzono, że przywóz przez spółki niewspółpracujące uległ nieznacznemu zmniejszeniu. Ponadto należy zauważyć, że przywóz od spółek niewspółpracujących stanowił jedynie 4-7 % (7) wielkości oraz wartości ogólnego przywozu kumaryny z Indii w okresie dochodzenia. Biorąc pod uwagę brak współpracy oraz mały udział rynkowy spółek niewspółpracujących, stwierdzono, że informacje dostępne na temat spółek niewspółpracujących były niewystarczające, aby unieważnić ustalenia dotyczące zmiany w strukturze handlu.

c)   Wnioski dotyczące Indii

(25)

Na podstawie powyższych ustaleń wnioskuje się, że od 2000 r. do okresu dochodzenia nastąpiła zmiana w strukturze handlu pomiędzy Indiami, ChRL a Wspólnotą, która wynika z dokonania powrotnego wywozu przez Indie, po wprowadzeniu niewielkich zmian, kumaryny pochodzącej z ChRL przez współpracującą spółkę i przeładunku w Indiach kumaryny pochodzącej z ChRL przez spółkę niewspółpracującą.

4.   Niewystarczająca przyczyna oraz niewystarczające ekonomiczne uzasadnienie

Tajlandia

(26)

Jeśli chodzi o przywóz z Tajlandii, w związku z brakiem współpracy oraz innych dowodów na odparcie zarzutów, a także biorąc pod uwagę fakt rozpoczęcia przywozu kilka miesięcy po wszczęciu poprzedniego dochodzenia, najprawdopodobniej w oczekiwaniu na wznowienie obowiązujących środków antydumpingowych, należy stwierdzić, że zmiana w strukturze handlu nie została spowodowana żadną uzasadnioną przyczyną ani nie posiada ekonomicznego uzasadnienia w rozumieniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, wynika natomiast z obowiązywania środków antydumpingowych.

Indie

(27)

W odniesieniu do współpracującego producenta eksportującego z Indii, spółki Atlas, stwierdzono, iż dokonała ona przywozu kumaryny wytworzonej przy użyciu o-krezolu z ChRL za pośrednictwem dwóch indyjskich spółek powiązanych. Przywożony produkt był następnie oczyszczany przez spółkę Atlas i taka oczyszczona kumaryna była kolejno przedmiotem powrotnego wywozu do Wspólnoty. W okresie dochodzenia wielkość kumaryny objęta tym procesem produkcyjnym stanowiła 75 % (8) ogólnej wielkości produkcji spółki Atlas. Pozostałe 25 % (8) stanowiło rzeczywistą produkcję kumaryny realizowaną w Indiach przy użyciu fenolu. Ponieważ nieoczyszczona kumaryna przywożona z ChRL oraz następnie oczyszczona kumaryna poddana przez spółkę Atlas powrotnemu wywozowi do Wspólnoty jest zgłaszana w ramach tego samego kodu CN, uważa się, że oba produkty są takie same i dlatego produkt poddany powrotnemu wywozowi do Wspólnoty zachowuje swoje chińskie pochodzenie.

(28)

Spółka Atlas twierdziła, że kod CN jest jedynie wstępnym elementem pozwalającym ustalić pochodzenie produktu a dalsze oczyszczanie kumaryny musi być uważane za ostatnie znaczące przetworzenie w odpowiednio wyposażonym zakładzie i przyczynia się do wytworzenia nowego produktu. Dlatego też według spółki Atlas, oczyszczona przez wymienioną spółkę kumaryna jest indyjskiego pochodzenia.

(29)

Ustalono, iż dalsze oczyszczenie kumaryny nadającej się już do wykorzystania w przemyśle kosmetycznym nie zmienia jej pochodzenia.

(30)

Ponadto dochodzenie wykazało, iż koszt dalszego oczyszczania kumaryny nie był wysoki oraz stwierdzono, iż wymieniony proces polegał jedynie na niewielkim przetworzeniu kumaryny w celu poprawy jej czystości a nie na wytworzeniu nowego produktu. Istotnie, kumaryna poddana dalszemu oczyszczeniu jest objęta definicją przedmiotowego produktu. Spółka Atlas nie zakwestionowała wymienionych stwierdzeń.

(31)

Spółka Atlas twierdziła również, iż podczas dokonywania oceny mającej na celu ustalenie czy przetwarzanie miało być uważane za znaczne, należy traktować wartość kumaryny, przywiezionej z ChRL, utraconej podczas procesu dalszego oczyszczania jako koszt spowodowany procesem oczyszczania. Jednakże, wartość kumaryny utracona podczas procesu oczyszczania jest odnotowana w momencie jej zakupu. Dlatego też nie może ona być uważana za koszt spowodowany przez proces oczyszczania.

(32)

Spółka dodała również, iż głównym powodem wywozu kumaryny pochodzącej z ChRL był brak bezpieczeństwa spowodowany ryzykiem strajków w Indiach. Jednak nawet gdyby owo ryzyko strajków rozpatrywać jako ewentualne uzasadnienie decyzji spółki, strajki takie miałyby wpływ na oba procesy produkcyjne spółki Atlas, czyli produkcję indyjskiej kumaryny przy użyciu fenolu oraz oczyszczanie kumaryny uzyskanej przy użyciu o-krezolu pochodzącej z ChRL. Zatem strajki nie wydają się być wystarczającym uzasadnieniem zwiększenia przez spółkę Atlas udziału w procesie produkcyjnym kumaryny pochodzącej z ChRL z około 25 % w 2000 r. do ponad 70 % w okresie dochodzenia (8).

(33)

Stwierdzono zatem, iż zmiana w strukturze handlu była spowodowana raczej istnieniem środków antydumpingowych niż innym wystarczającym odpowiednim powodem lub ekonomicznym uzasadnieniem w rozumieniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

(34)

Jeśli chodzi o spółki niewspółpracujące z Indii, realizowany przez nie wywóz zmniejszył się po zakończeniu roku obrachunkowego 2001/2002, gdyż spółka Atlas znacznie zwiększyła swój udział rynkowy, jednakże, biorąc pod uwagę niewielkie ilości, nie stwierdzono, aby wpłynęło to na ustalenia dotyczące zmian w strukturze handlu.

5.   Osłabianie skutków naprawczych cła pod względem cen oraz/lub ilości produktów podobnych

Tajlandia

(35)

Na podstawie przeprowadzonej powyżej analizy obrotów handlowych stwierdzono, że zmiana struktury przywozu wspólnotowego związana jest z istnieniem środków antydumpingowych. Chociaż do października 2001 roku na rynku wspólnotowym nie występował przywóz zgłaszany jako pochodzący z Tajlandii, to w okresie dochodzenia przywóz ten wyniósł 211 ton. Wielkość ta stanowiła 30,7 % zużycia wspólnotowego w okresie poprzedniego dochodzenia.

(36)

Dochodzenie ujawniło, że średnie ceny importowe kumaryny przywożonej z Tajlandii były niższe niż ceny importowe z ChRL w okresie poprzedniego dochodzenia, a zatem niższe niż ceny w przemyśle wspólnotowym. Średnie ceny importowe przywozu z Tajlandii były także 20 % niższe niż chińskie ceny eksportowe w okresie obecnego dochodzenia.

(37)

W związku z powyższym stwierdza się, że zmiana w obrotach handlowych, wraz z nadmiernie niskimi cenami eksportowymi dotyczącymi wywozu z Tajlandii, osłabiły skutki naprawcze środków antydumpingowych zarówno pod względem ilości jak i cen produktów podobnych.

Indie

(38)

Na podstawie przeprowadzonej powyżej analizy obrotów handlowych stwierdzono, że zmiana w strukturze handlu związana jest z istnieniem środków antydumpingowych. W 2000 r. przywóz kumaryny wysyłanej z Indii stanowił zaledwie 11 % ogólnej ilości przywozu kumaryny do Wspólnoty, natomiast w okresie dochodzenia już 35 %. Wielkość ta stanowiła 18–22 % (9) zużycia wspólnotowego w okresie poprzedniego dochodzenia.

(39)

Dochodzenie ujawniło, że średnie ceny importowe kumaryny przywożonej z Indii były niższe niż ceny importowe z ChRL w okresie poprzedniego dochodzenia, a zatem niższe niż ceny w przemyśle wspólnotowym. Średnie ceny importowe przywozu z Indii były także 14% niższe niż chińskie ceny eksportowe w okresie obecnego dochodzenia.

(40)

W związku z powyższym stwierdza się, że zmiana w obrotach handlowych, wraz z nadmiernie niskimi cenami eksportowymi dotyczącymi wywozu z Indii, osłabiły skutki naprawcze środków antydumpingowych zarówno pod względem ilości jak i cen produktów podobnych.

(41)

Spółka Atlas twierdziła, iż nierozsądnym jest porównywanie chińskich cen eksportowych stosowanych w wywozie do Wspólnoty w 1994 r. (tj, okres dochodzenia wykorzystany w dochodzeniu, które doprowadziło do nałożenia pierwotnych środków w 1996 r.) z obecnymi indyjskimi cenami eksportowymi stosowanych w wywozie na ten sam rynek, ponieważ upłynęło dziesięć lat między tymi dwoma okresami dochodzeniowymi.

(42)

Jednakże, w rzeczywistości indyjskie ceny eksportowe zostały porównane z chińskimi cenami eksportowymi ustalonymi w okresie dochodzenia dotyczącym przeglądu związanego z wygaśnięciem środków, zakończonym w 2002 r.

6.   Dowód istnienia dumpingu w stosunku do wartości normalnych ustalonych wcześniej dla produktów podobnych

Tajlandia

(43)

W celu ustalenia, czy istnieją dowody potwierdzające dumping w odniesieniu do wywozu rozpatrywanego produktu z Tajlandii do Wspólnoty w okresie dochodzenia, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego wykorzystano dane Eurostatu.

(44)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia podstawowego wymagane są dowody na istnienie dumpingu w stosunku do wartości normalnej, wcześniej ustalonej dla produktów podobnych.

(45)

W celu zapewnienia uczciwego porównania wartości normalnej z ceną wywozu, zastosowano odpowiednią tolerancję w formie korekt dotyczących różnic w czynnikach mających wpływ na cenę oraz jej porównywalność. Korekty te zastosowano zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego w odniesieniu do transportu i ubezpieczenia, na podstawie dostępnych faktów, tj. przedstawionych we wniosku zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

(46)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 oraz art. 2 ust. 12 rozporządzenia podstawowego porównanie średniej ważonej normalnej wartości ustalonej w poprzednim dochodzeniu ze średnią ważoną cen eksportowych w okresie dochodzenia, wyrażone jako wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty, bez opłacania cła, wykazało istnienie dumpingu dotyczącego przywozu kumaryny do Wspólnoty z Tajlandii. Ustalono margines dumpingu, wyrażony jako wartości procentowe ceny cif na granicy Wspólnoty bez opłacania cła wynoszący powyżej 100 %.

Indie

(47)

W celu ustalenia, czy istnieją dowody potwierdzające dumping w odniesieniu do wywozu rozpatrywanego produktu z Indii do Wspólnoty w okresie dochodzenia, wykorzystano ceny eksportowe podane przez współpracującego producenta z Indii, a dla spółek niewspółpracujących, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, wykorzystano dane Eurostatu.

a)   Współpracujący producent eksportujący

(48)

W celu zapewnienia uczciwego porównania wartości normalnej z ceną wywozu dla spółki Atlas, zastosowano odpowiednią tolerancję w formie korekt dotyczących różnic w czynnikach mających wpływ na cenę oraz jej porównywalność. Korekty te zastosowano zgodnie z art. 2 ust. 10 podstawowego rozporządzenia w odniesieniu do transportu i ubezpieczenia, kosztów manipulacyjnych oraz kosztów dodatkowych, a także opakowań i przeliczeń walutowych, na podstawie danych dostarczonych przez spółkę Atlas.

(49)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 oraz art. 2 ust. 12 rozporządzenia podstawowego porównanie średniej ważonej normalnej wartości ustalonej w poprzednim dochodzeniu ze średnią ważoną cen eksportowych w okresie dochodzenia, wyrażone jako wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty, bez opłacania cła, wykazało istnienie dumpingu dotyczącego przywozu kumaryny wysyłanej przez spółkę Atlas. Ustalono margines dumpingu, wyrażony jako wartości procentowe ceny cif na granicy Wspólnoty bez opłacania cła wynoszący powyżej 80 %.

(50)

Spółka Atlas twierdziła, iż porównanie średniej ważonej wartości normalnej ustalonej w poprzednim dochodzeniu ze średnimi ważonymi cenami eksportowymi podczas tego okresu dochodzenia spowodowało wyciągnięcie nieprawidłowych wniosków, ponieważ różnica czasu między okresami dochodzenia dwóch dochodzeń wynosi dziesięć lat.

(51)

Jednakże, Komisja uzyskała dane dotyczące średniej ważonej wartości normalnej z przeglądu związanego z wygaśnięciem środków, który zakończono w 2002 r. i zatem różnica czasu między okresami dochodzenia dwóch dochodzeń wynosi jedynie 2 lata. Jest to zgodne z wymogami art. 13 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

b)   Spółki niewspółpracujące

(52)

W celu zapewnienia uczciwego porównania wartości normalnej z ceną wywozu, zastosowano odpowiednią tolerancję w formie korekt dotyczących różnic w czynnikach mających wpływ na cenę oraz jej porównywalność. Korekty te zastosowano zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego w odniesieniu do transportu i ubezpieczenia, kosztów manipulacyjnych oraz kosztów dodatkowych, a także opakowań i przewalutowania, na podstawie danych dostarczonych przez spółkę Atlas.

(53)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 oraz art. 2 ust. 12 rozporządzenia podstawowego porównanie średniej ważonej normalnej wartości ustalonej w poprzednim dochodzeniu ze średnią ważoną cen eksportowych w okresie dochodzenia, wyrażone jako wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty, bez opłacania cła, wykazało istnienie dumpingu dotyczącego przywozu kumaryny do Wspólnoty przez spółki niewspółpracujące z Indii. Ustalono margines dumpingu, wyrażony jako wartości procentowe ceny cif na granicy Wspólnoty bez opłacania cła wynoszący powyżej 60 %.

C.   ŚRODKI

(54)

W związku z powyższymi ustaleniami dotyczącymi obejścia środków w rozumieniu art. 13 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, istniejące środki antydumpingowe dotyczące przywozu rozpatrywanego produktu pochodzącego z ChRL należy rozszerzyć na taki sam produkt wysyłany z Indii oraz Tajlandii, zgłoszony lub niezgłoszony jako pochodzący z Indii lub Tajlandii.

(55)

Rozszerzone cło należy ustalić tak jak określa to art. 1 ust. 2 rozporządzenia pierwotnego.

(56)

Zgodnie z art. 13 ust. 3 oraz art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, który stanowi, że rozszerzone środki stosuje się w odniesieniu do rejestrowanego przywozu od daty rejestracji, cło antydumpingowe należy pobierać od przywozu kumaryny wysyłanej z Indii oraz Tajlandii, która trafiła do Wspólnoty i podlega wymogowi rejestracji nałożonemu rozporządzeniem wszczynającym dochodzenie. Jednakże, biorąc pod uwagę zmienny charakter produktu oraz szczególne okoliczności tego przypadku, nie było możliwe oddzielenie w sposób pewny transakcji odnoszących się do kumaryny rzeczywiście wyprodukowanej w Indiach od tych odnoszących się do kumaryny przywiezionej z Chin, poddanej dalszemu oczyszczeniu i następnie będącej przedmiotem powrotnego wywozu do Wspólnoty. W konsekwencji, pobranie ze skutkiem wstecznym rozszerzonego cła antydumpingowego nałożonego na przywóz kumaryny wysłanej z Indii nie powinno mieć zastosowania do przywozu kumaryny wywiezionej przez Atlas podczas okresu rejestracji.

D.   WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z WYMOGU REJESTRACJI LUB ROZSZERZONEGO CŁA

(57)

Jedyny eksporter współpracujący, spółka Atlas, złożyła wniosek o zwolnienie z wymogu rejestracji oraz przewidywanego rozszerzenia środków antydumpingowych, na mocy art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

(58)

Dochodzenie ujawniło, że spółka Atlas obchodziła obowiązujące środki antydumpingowe poprzez dokonywanie powrotnego wywozu kumaryny pochodzącej z ChRL, po wprowadzeniu niewielkich zmian. Ustalono również, iż spółka Atlas dokonała wywozu do Wspólnoty kumaryny rzeczywiście wyprodukowanej w Indiach przy użyciu fenolu (zob. motyw 27). Zgodnie z art. 13 ust. 4 podstawowego rozporządzenia, fakt, iż spółka Atlas stosowała praktyki prowadzące do obchodzenia środków, wykluczą ją z otrzymania zwolnienia.

E.   ZOBOWIĄZANIE

(59)

Jednakże, uwzględniając zmienny charakter produktu oraz trudności napotkane przez spółkę Atlas podczas okresu dochodzenia, dotyczące rozróżnienia produktów wytworzonych w Indiach przy użyciu fenolu i kumaryny chińskiego pochodzenia poddanej dalszemu oczyszczeniu i będącej przedmiotem powrotnego wywozu do Wspólnoty, wyjątkowo uważa się za pożądane zaakceptowanie zobowiązania spółki Atlas, iż będzie ona sprzedawać do Wspólnoty kumarynę rzeczywiście wyprodukowaną w Indiach do wysokości pułapu ilościowego odpowiadającego ilości takiego produktu sprzedawanego do Wspólnoty podczas okresu dochodzenia. Kumaryna sprzedawana w ramach zobowiązania nie będzie podlegać opłacaniu rozszerzonego cła.

(60)

Wymienione zobowiązanie spółki Atlas może zostać zaakceptowane przez Komisję w drodze decyzji Komisji.

(61)

W tym kontekście spółka Atlas zobowiązała się do przekazywania Komisji regularnych i szczegółowych informacji dotyczących jej wywozu do Wspólnoty, co oznacza, iż wymienione zobowiązanie może być skutecznie monitorowane przez Komisję.

(62)

Aby umożliwić Komisji dalsze skuteczne monitorowanie wypełniania przez spółkę zobowiązania, w momencie przedstawiania odpowiednim organom celnym wniosku o dopuszczenie do swobodnego obrotu, zwolnienie z cła antydumpingowego jest uwarunkowane przedstawieniem faktury handlowej zawierającej przynajmniej elementy wskazane w Załączniku. Wymienione informacje są również konieczne, aby umożliwić organom celnym upewnienie się z wystarczającą dokładnością, iż przesyłka odpowiada dokumentom handlowym. W przypadku nieprzedstawienia wymienionej faktury, lub w sytuacji gdy nie odpowiada ona produktowi przedstawionemu organom celnym, powinna zostać zapłacona odpowiednia stawka cła antydumpingowego.

Mając na uwadze powyższe, wymieniona propozycja zobowiązania jest uważana za możliwą do zaakceptowania a zainteresowana spółka została poinformowana o najważniejszych faktach, uwagach i obowiązkach, na których opiera się zgoda.

(63)

Jeżeli spółka Atlas naruszy zobowiązanie lub gdy w inny sposób zostanie udowodnionym, iż zobowiązanie nie ma zastosowania, Komisja może wycofać swoją zgodę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym rozszerza się ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 769/2002 na przywóz kumaryny, objętej kodem CN ex 2932 21 00 i pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz kumaryny, objętej kodem CN ex 2932 21 00 wysyłanej z Indii lub Tajlandii, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indii lub Tajlandii (kody TARIC 2932210011 i 2932210015).

2.   Rozszerzone cło zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu pobiera się od przywozu rejestrowanego zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 661/2004 oraz art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 384/96, z wyjątkiem towarów wywożonych przez Atlas Fine Chemicals Pvt Ltd., Debhanu Mansion, Nasik-Pune Highway, Nasik Road, MS 422 101, Indie, (dodatkowy kod TARIC A579).

3.   Niezależnie od ust. 1, ostateczne cło antydumpingowe nie ma zastosowania do przywozu dopuszczonego do swobodnego obrotu zgodnie z art. 2.

4.   Zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące ceł.

Artykuł 2

1.   Przywożone towary zgłoszone do procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu są zwolnione z cła antydumpingowego nałożonego art. 1 pod warunkiem, iż są one wyprodukowane przez przedsiębiorstwa, których zobowiązanie zaakceptowała Komisja, i których nazwy są wskazane w odpowiedniej decyzji Komisji, zmienianej stosownie do potrzeb oraz, jeżeli zostały przywiezione zgodnie z przepisami tej samej decyzji Komisji.

2.   Przywożone towary wymienione w ust. 1 są zwolnione z cła antydumpingowego pod warunkiem, że:

a)

faktura handlowa zawierająca przynajmniej elementy wskazane w Załączniku jest przedstawiona organom celnym Państwa Członkowskiego po przedstawieniu zgłoszenia do procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu; oraz

b)

towary zgłoszone i przedstawione organom celnym dokładnie odpowiadają opisowi na fakturze handlowej.

Artykuł 3

1.   Wnioski o zwolnienie z cła rozszerzonego art. 1 należy składać na piśmie w jednym z oficjalnych języków Wspólnoty, muszą być one podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Wnioski należy przesyłać na adres:

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna ds. Handlu

Dyrektoriat B

Biuro: J-79 05/17

B-1049 Bruksela

Faks (32 2) 295 65 05

Teleks COMEU B 21877.

2.   Komisja, po konsultacji z Komitetem Doradczym, może zezwolić, w drodze decyzji, na zwolnienie z cła rozszerzonego art. 1 ust. 1 dla przywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa, które złożyły taki wniosek.

Artykuł 4

Organom celnym nakazuje się niniejszym zaprzestania rejestracji przywozu, zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 661/2004.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

C. VEERMAN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str.1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(2)  Dz.U. L 123 z 9.5.2002, str. 1. . Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1854/2003 (Dz.U. L 272, 23.10.2002, str. 1).

(3)  Dz. U. L 104 z 8.4.2004, str. 99.

(4)  Dz.U. L 86 z 4.4.1996, str. 1.

(5)  Ze względu na poufność, dane w tym motywie zostały przedstawione w formie wskaźników

(6)  Rok obrachunkowy obejmujący okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca kolejnego roku.

(7)  Przedziały podano ze względu na poufność.

(8)  Ze względu na poufność dokładne dane nie zostały podane.

(9)  Przedziały podano ze względu na poufność.


ZAŁĄCZNIK

Na fakturze handlowej towarzyszącej sprzedaży kumaryny, objętej zobowiązaniem, przez przedsiębiorstwo do Wspólnoty powinny być wskazane następujące informacje.

1.

Nagłówek „FAKTURA HANDLOWA TOWARZYSZĄCA TOWAROM OBJĘTYM ZOBOWIĄZANIEM”

2.

Nazwa przedsiębiorstwa wskazanego w art. 2 ust. 1 wystawiającego fakturę handlową

3.

Numer faktury handlowej

4.

Data wystawienia faktury handlowej

5.

Dodatkowy kod TARIC, pod którym dokonuje się odprawy celnej na granicy Wspólnoty towarów wskazanych na fakturze

6.

Dokładny opis towarów, włączając:

Numer kodu produktu (PCN) wykorzystywany do celów dochodzenia i zobowiązania,

zrozumiały opis towarów odpowiadających danemu PCN (np. „PCN ....”),

numer kodu produktu przedsiębiorstwa (KPP) (jeżeli ma zastosowanie),

kod CN,

ilość (należy podać w kg).

7.

Nazwa przedsiębiorstwa prowadzącego działalność jako importer do Wspólnoty, dla którego przedsiębiorstwo bezpośrednio wystawia fakturę handlową towarzyszącą towarom objętym zobowiązaniem.

8.

Nazwisko pracownika przedsiębiorstwa, który wystawił fakturę i następnie podpisał deklarację:

„Ja, niżej podpisany, zaświadczam, że sprzedaż na bezpośredni wywóz do Wspólnoty Europejskiej towarów objętych niniejszą fakturą zostaje dokonana w zakresie i na warunkach zobowiązania zaproponowanego przez [przedsiębiorstwo] i zaakceptowanego przez Komisję Europejską w drodze decyzji [WPISAĆ NUMER]. Oświadczam, że informacja zawarta w tej fakturze jest pełna i zgodna z prawdą.”


31.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/28


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, Euratom) NR 2273/2004

z dnia 22 grudnia 2004

zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2728/94 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 203,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 1 maja 2004 r. przystąpiły do UE nowe Państwa Członkowskie.

(2)

Ponadto, należy wziąć pod uwagę możliwość przystąpienia kolejnych państw.

(3)

Wspólnoty udzielały pożyczek i udzielały gwarancji dla krajów przystępujących lub dla projektów realizowanych w tych krajach. Pożyczki te i gwarancje są obecnie objęte Funduszem Gwarancyjnym i będą nadal wymagalne lub będą obowiązywały po terminie przystąpienia. Od tego dnia przestaną stanowić zewnętrzną działalność Wspólnot i powinny w związku z tym być pokryte bezpośrednio z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, a nie z Funduszu Gwarancyjnego.

(4)

Europejski Bank Inwestycyjny powinien poinformować Komisję o kwocie zaległych operacji objętych wspólnotową gwarancją w nowych Państwach Członkowskich, istniejących w dniu przystąpienia.

(5)

Sprawozdanie sporządzone przez Komisję zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2728/94 z dnia 31 października 1994 r. ustanawiającego Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (2) stanowi, że nie ma potrzeby zmiany żadnego z parametrów Funduszu Gwarancyjnego w celu uwzględnienia rozszerzenia Unii Europejskiej.

(6)

Z uwagi na ilość informacji potrzebnych do rocznego sprawozdania wymaganego zgodniez art. 7 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2728/94 oraz na złożoność procedur jakich należy dopełnić przed przedłożeniem sprawozdania, okres przewidziany na jego sporządzenie powinien zostać przedłużony.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2728/94.

(8)

Traktaty nie przewidują żadnych innych uprawnień do przyjęcia niniejszego rozporządzenia z wyjątkiem tych określonych w art. 203 Traktatu o Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 2728/94 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W artykule 1 dodaje się następujący akapit:

„Wszystkie operacje wykonywane na korzyść państwa trzeciego lub do celów finansowania projektów w państwie trzecim wykraczają poza zakres niniejszego rozporządzenia z dniem, w którym państwo to przystpi do Unii Europejskiej.”.

2)

Dodaje się art. 3a:

„Artykuł 3a

Po przystąpieniu do Unii Euroejskiej nowego Państwa Członkowskiego, kwota docelowa zostaje obniżona o kwotę obliczoną na podstawie operacji, o których mowa w trzecim akapicie art. 1.

W celu obliczenia kwoty obniżki, stopę procentową, o której mowa w drugim akapicie art. 3, obowiązującą w dniu przystąpienia, stosuje się do kwoty zaległych operacji na ten dzień.

Nadwyżka zostaje zwrócona do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, w którym zostanie ujęta w specjalnej pozycji w zestawieniu przychodów.”.

3)

W art. 7 datę „31 marca” zastępuje się datą „31 maja”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

C. VEERMAN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 19 z 23.1.2004, str. 3.

(2)  Dz.U. L 293 z 12.11.1994, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1149/1999 (Dz.U. L 139 z 2.6.1999, str. 1).


31.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/30


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2274/2004

z dnia 30 grudnia 2004 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 30 grudnia 2004 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

75,5

204

47,8

999

61,7

0709 90 70

204

55,6

999

55,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

448

33,6

999

33,6

0805 20 10

204

47,1

999

47,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

204

47,4

999

47,4

0805 50 10

052

50,9

999

50,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

720

48,3

999

48,3

0808 20 50

400

87,0

999

87,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


31.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/32


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2275/2004

z dnia 30 grudnia 2004 r.

otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy Porozumienia w sprawie rolnictwa (2) zawartego w ramach wielostronnych negocjacji handlowych podczas Rundy Urugwajskiej Wspólnota zobowiązała się do przywozu do Hiszpanii pewnej ilości sorgo.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/95 z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (3) określa szczególne warunki konieczne do przeprowadzenia przetargów.

(3)

Biorąc pod uwagę obecne zapotrzebowanie rynku w Hiszpanii, należy otworzyć przetarg na obniżenie należności przywozowych w odniesieniu do sorgo.

(4)

Rozporządzenie Rady (WE) 2286/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (Państw AKP) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1706/98 (4) przewiduje w szczególności zmniejszenie o 60 % należności przywozowych w odniesieniu do sorgo w granicach kontyngentu ustalonego na 100 000 ton w ciągu roku kalendarzowego i o 50 % powyżej tego kontyngentu. Połączenie tych korzyści i korzyści będących wynikiem przetargu na obniżenie należności przywozowych może spowodować zakłócenia na hiszpańskim rynku zbóż. Należy więc wykluczyć to połączenie.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Przystępuje się do przetargu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, na obniżenie należności przywozowych w odniesieniu do sorgo przywożonego do Hiszpanii.

2.   Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1839/95 mają zastosowanie, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

3.   W ramach przetargu obniżenie należności przywozowych w odniesieniu do sorgo przewidziane w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2886/2002 nie ma zastosowania.

Artykuł 2

Przetarg otwarty jest do dnia 15 grudnia 2005 r. W okresie jego trwania przeprowadza się przetargi cotygodniowe, dla których ilości i terminy składania ofert określone są w ogłoszeniu o przetargu.

Artykuł 3

Pozwolenia na przywóz wydane w ramach przetargu są ważne przez pięćdziesiąt dni od daty ich wydania w rozumieniu art. 10 ust. 4 rozporządzenia nr 1839/95.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 22.

(3)  Dz.U. L 177 z 28.7.1995, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).

(4)  Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 5.


31.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/34


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2276/2004

z dnia 30 grudnia 2004 r.

otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy Porozumienia w sprawie rolnictwa zawartego w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej (2) Wspólnota zobowiązała się do przywozu do Portugalii pewnej ilości kukurydzy.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/95 z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych na przywóz kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz na przywóz kukurydzy do Portugalii (3) określa szczególne warunki konieczne do przeprowadzenia przetargów.

(3)

Mając na względzie aktualne potrzeby rynku w Portugalii, należy ogłosić przetarg na obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę.

(4)

Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Przystępuje się do przetargu na obniżenie opłat przywozowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, na kukurydzę przywiezioną do Portugalii.

2.   Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1839/95 mają zastosowanie, o ile postanowienia niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

Artykuł 2

Przetarg otwarty jest do dnia 17 marca 2005 r. W okresie jego trwania przeprowadza się przetargi cotygodniowe, dla których ilości i terminy składania ofert określone są w ogłoszeniu o przetargu.

Artykuł 3

Pozwolenia na przywóz wydane w ramach niniejszego przetargu są ważne przez pięćdziesiąt dni od daty ich wydania, w rozumieniu art. 10 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1839/95.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 22.

(3)  Dz.U. L 177 z 28.7.1995, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).


31.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/35


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2277/2004

z dnia 30 grudnia 2004 r.

otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy Porozumienia w sprawie rolnictwa zawartego w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej (2) Wspólnota zobowiązała się do przywozu do Hiszpanii pewnej ilości kukurydzy.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/95 z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych na przywóz kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz na przywóz kukurydzy do Portugalii (3) określa szczególne warunki konieczne do przeprowadzenia przetargów.

(3)

Mając na względzie aktualne potrzeby rynku w Hiszpanii, należy ogłosić przetarg na obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę.

(4)

Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Przystępuje się do przetargu na obniżenie opłat przywozowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, na kukurydzę przywiezioną do Hiszpanii.

2.   Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1839/95 mają zastosowanie, o ile postanowienia niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

Artykuł 2

Przetarg otwarty jest do dnia 28 kwietnia 2005 r. W okresie jego trwania przeprowadza się przetargi cotygodniowe, dla których ilości i terminy składania ofert określone są w ogłoszeniu o przetargu.

Artykuł 3

Pozwolenia na przywóz wydane w ramach niniejszego przetargu są ważne przez pięćdziesiąt dni od daty ich wydania, w rozumieniu art. 10 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1839/95.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 22.

(3)  Dz.U. L 177 z 28.7.1995, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).


31.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/36


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2278/2004

z dnia 30 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2759/1999 ustalające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1268/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 26 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), zmieniającego i uchylającego niektóre rozporządzenia (2), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1783/2003 (3), zawiera pewne przepisy, które nie mają bezpośredniego zastosowania do krajów będących beneficjentami na mocy rozporządzenia (WE) nr 1268/1999. Artykuł 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2759/1999 (4) nie może zatem dłużej odnosić się do wyżej wymienionego art. 26. Do art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2759/1999 należy zatem wprowadzić szczególne przepisy, w celu uwzględnienia sytuacji w odniesieniu do krajów ubiegających się o członkostwo.

(2)

Artykuł 8 rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 dotyczy wysokości wkładu Wspólnoty oraz intensywności pomocy. Ustęp 2 wymienionego artykułu podnosi pułap pomocy publicznej dla inwestycji w gospodarstwach rolnych, między innymi dla inwestycji dokonywanych przez młodych rolników i/lub w obszarach górskich. Terminy te powinny być określone zgodnie z zasadami stosowanymi w odniesieniu do Państw Członkowskich.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2759/1999.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Struktury Agrarnej i Rozwoju Wsi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2759/1999 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.   Wsparcie może zostać przyznane na inwestycje przewidziane w art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 dotyczące poprawy przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych, w tym produktów rybołówstwa, wymienionych w załączniku I do Traktatu. Produkty rolne, z wyłączeniem produktów rybołówstwa, muszą pochodzić z krajów ubiegających się o członkostwo lub ze Wspólnoty. Inwestycje na poziomie detalicznym są wykluczone ze wsparcia.

Wsparcie jest udzielane osobom ostatecznie odpowiedzialnym za finansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach spełniających warunki, o których mowa w pierwszym i drugim akapicie art. 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Jednakże, jeżeli minimalne normy dotyczące ochrony środowiska, warunków higieny i dobrostanu zwierząt wynikające z dorobku Wspólnoty zostały wprowadzone w chwili otrzymania wniosku, decyzja o przyznaniu pomocy zależy od spełnienia przez przedsiębiorstwo tych nowych norm do czasu zakończenia inwestycji.”;

2)

artykuł 8 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4.   Do celów stosowania art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 stosuje się następujące definicje:

a)

»młodzi rolnicy« oznaczają rolników mających poniżej 40 roku życia w chwili podejmowania decyzji o przyznaniu wsparcia, posiadających właściwe kwalifikacje i przygotowanie zawodowe;

b)

»obszary górskie« oznaczają obszary górskie według definicji w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999;

c)

»pomoc publiczna« oznacza wszelką taką pomoc udzielaną w ramach programu lub poza nim.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 87. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2008/2004 (Dz.U. L 349 z 25.11.2004, str. 12–13).

(2)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 583/2004 (Dz.U. L 91 z 30.3.2004, str. 1).

(3)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 70.

(4)  Dz.U. L 331 z 23.12.1999, str. 51. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 775/2003 (Dz.U. L 112 z 6.5.2003, str. 9).


31.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/38


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2279/2004

z dnia 30 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych oraz ilości referencyjnych dla niektórych produktów rolnych pochodzących z Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) NR 747/2001 z dnia 9 kwietnia 2001 r. ustanawiające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi oraz ilościami referencyjnymi w odniesieniu do produktów kwalifikujących się do preferencji na podstawie umów z niektórymi krajami śródziemnomorskimi oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1981/94 i (WE) nr 934/95 (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy decyzji 2004/[…]/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. (2) Rada zawarła Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy dotyczące wzajemnych środków liberalizacji oraz zastąpienia Protokołów 1 i 2 do Przejściowego układu stowarzyszeniowego pomiędzy WE a Autonomią Palestyńską. Porozumienie to stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

(2)

Nowy Protokół nr 1 dotyczący uzgodnień stosowanych przy przywozie do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy, dalej zwany „nowym Protokołem nr 1”, przewiduje nowe koncesje taryfowe oraz zmiany w obecnie obowiązujących koncesjach ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 747/2001; niektóre z nich objęte są wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi oraz ilościami referencyjnymi.

(3)

W celu wdrożenia koncesji taryfowych ustanowionych nowym Protokołem nr 1 konieczne jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia (WE) nr 747/2001.

(4)

Dla celów obliczania kontyngentów taryfowych i ilości referencyjnych za pierwszy rok stosowania należy przewidzieć, że jeżeli początek okresu obowiązywania kontyngentu lub ilości referencyjnej przypada przed datą stosowania nowego Porozumienia, wówczas kontyngent taryfowy i ilości referencyjne należy zmniejszyć proporcjonalnie do części okresu, który upłynął przed datą stosowania Porozumienia.

(5)

W celu ułatwienia zarządzania niektórymi obecnie obowiązującymi kontyngentami taryfowymi i ilościami referencyjnymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 747/2001 przy obciążaniu środków otwartych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 747/2001 należy uwzględnić towary przywożone w ramach omawianych kontyngentów i ilości referencyjnych.

(6)

Zgodnie z nowym Protokołem nr 1 wielkość kontyngentu taryfowego na niektóre produkty powinna zostać zwiększona dwukrotnie.

(7)

Z uwagi na to, że przepisy niniejszego rozporządzenia powinny obowiązywać od dnia stosowania nowego Porozumienia, niniejsze rozporządzenie powinno jak najszybciej wejść w życie.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 747/2001 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W odniesieniu do kontyngentu lub ilości referencyjnych obowiązujących dnia 1 stycznia 2005 r. ilości, które zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 747/2001 zostały wprowadzone do swobodnego obrotu na terenie Wspólnoty w ramach kontyngentu taryfowego i ilości referencyjnych o numerach 09.1381, 18.0310, 18.0340 i 18.0380, powinny być uwzględnione w ramach kontyngentu taryfowego i ilości referencyjnych określonych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) 747/2001 zmienionego niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 109 z 19.4.2001, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2256/2004 (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, str. 24).

(2)  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK VIII

ZACHODNI BRZEG JORDANU I STREFA GAZY

Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uważa się, że treść opisu produktów ma jedynie wartość wskazującą, a system preferencyjny określony jest, w kontekście niniejszego Załącznika, poprzez objęcie kodami CN w formie, w jakiej funkcjonują one w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia. W przypadku gdy kody ex CN są wskazane, system preferencyjny należy określić poprzez łączne zastosowanie kodu CN i odpowiedniego opisu.

CZĘŚĆ A: Kontyngenty taryfowe

Numer kontyngentu

Kod CN

Opis towaru

Okres obowiązywania kontyngentu

Wielkość kontyngentu

(w tonach netto)

Cło w ramach kontyngentu

09.1383

0409 00 00

Miód naturalny

Od 1.1 do 31.12.2005

500

Zwolnienie

Od 1.1 do 31.12.2006

750

Od 1.1 do 31.12.2007 i na każdy kolejny okres od 1.1 do 31.12

1 000

09.1382

0603 10

Świeże kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich do celów zdobniczych

Od 1.1 do 31.12.2005

2 000

Zwolnienie

Od 1.1 do 31.12.2006

2 250

Od 1.1 do 31.12.2007 i na każdy kolejny okres od 1.1 do 31.12

2 500

09.1384

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Grzyby, uszaki (Auricularia spp.), trzęsaki (Tremella spp.) i trufle, suszone

Od 1.1 do 31.12

500

Zwolnienie

09.1385

0806 10 10

Świeże winogrona stołowe

Od 1.2 do 14.7.2005

1 000

Zwolnienie

Od 1.2 do 14.7.2006

1 500

Od 1.2 do 14.7.2007 i na każdy kolejny okres od 1.2 do 14.7

2 000

09.1381

0810 10 00

Świeże truskawki i poziomki

Od 1.11.2004 do 31.3.2005

1 680

Zwolnienie

Od 1.11.2005 do 31.3.2006

2 500

Od 1.11.2006 do 31.3 2007 i na każdy kolejny okres od 1.11 do 31.3

3 000

09.1386

1509 10

Oliwa z pierwszego tłoczenia

Od 1.1 do 31.12.2005

2 000

Zwolnienie

Od 1.1 do 31.12.2006

2 500

Od 1.1 do 31.12.2007 i na każdy kolejny okres od 1.1 do 31.12

3 000


CZĘŚĆ B: Ilości referencyjne

Numer

Kod CN

Podpozycje TARIC

Opis towaru

Okres obowiązywania ilości referencyjnych

Wielkość ilości referencyjnych

(w tonach netto)

Cło w ramach ilości referencyjnych

18.0310

0702 00 00

 

Pomidory, świeże lub schłodzone

Od 1.12.2004 do 31.3.2005

1 750

Zwolnienie (1)

Od 1.12.2005 do 31.3.2006 i na każdy kolejny okres od 1.12 do 31.3

2 000

18.0320

0709 30 00

 

Oberżyny (bakłażany), świeże lub schłodzone

Od 15.1 do 30.4

3 000

Zwolnienie

18.0330

ex 0709 60

 

Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, świeże lub schłodzone:

Od 1.1 do 31.12

1 000

Zwolnienie

0709 60 10

Słodka papryka

0709 60 99

Pozostałe

18.0340

0709 90 70

 

Cukinie, świeże lub schłodzone

Od 1.12 do 28/29.2

300

Zwolnienie (1)

18.0350

0805 10 20

 

Pomarańcze, świeże

Od 1.1 do 31.12

25 000

Zwolnienie (1)

ex 0805 10 80

10

18.0360

ex 0805 20 10

05

Mandarynki (włącznie z tangerinami i satsumas); klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże

Od 1.1 do 31.12

500

Zwolnienie (1)

ex 0805 20 30

05

ex 0805 20 50

07, 37

ex 0805 20 70

05

ex 0805 20 90

05, 09

18.0370

ex 0805 50 10

10

Cytryny (Citrus limon, Citrus limonum), świeże

Od 1.1 do 31.12

800

Zwolnienie (1)

18.0380

0807 19 00

 

Melony (z wyłączeniem arbuzów), świeże

Od 1.11 do 31.5

10 000

Zwolnienie”.


(1)  Zwolnienie stosuje się wyłącznie do cła ad valorem.


31.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/42


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2280/2004

z dnia 30 grudnia 2004 r.

ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 stycznia 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 do opłat przywozowych w sektorze zbóż (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 przewiduje, że przy przywozie produktów, o których mowa w art. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, pobiera się opłaty celne zgodne ze stawkami Wspólnej Taryfy Celnej. Jednakże w przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 tego artykułu, opłaty przywozowe równają się cenie interwencyjnej tych produktów ważnej w czasie przywozu powiększonej o 55 % i pomniejszonej o cenę CIF w przywozie stosowaną do danej wysyłki. Opłaty celne nie mogą jednak przekroczyć stawek Wspólnej Taryfy Celnej.

(2)

Na mocy art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 ceny CIF w przywozie oblicza się na podstawie cen reprezentatywnych dla danego produktu na rynku światowym.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 1249/96 ustala zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 do opłat przywozowych w sektorze zbóż.

(4)

Opłaty przywozowe stosuje się aż do chwili ustalenia i wejścia w życie nowych stawek opłat przywozowych.

(5)

W celu umożliwienia normalnego funkcjonowania systemu opłat przywozowych należy przyjąć jako podstawę ich wyliczenia stawki reprezentatywne dla rynku, stwierdzone w okresie porównawczym.

(6)

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 1249/96 prowadzi do ustalenia opłat przywozowych w wysokości podanej w załączniku I do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Opłaty przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, ustala się w kwotach figurujących w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, na podstawie informacji znajdujących się w załączniku II.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).


ZAŁĄCZNIK I

Opłaty przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 1 stycznia 2005 r.

Kod CN

Nazwa towarów

Opłaty przywozowe (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

Pszenica durum wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

12,63

1001 90 91

Pszenica zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

Pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

Żyto

45,09

1005 10 90

Kukurydza siewna, inna niż hybrydy

55,51

1005 90 00

Kukurydza, inna niż do siewu (2)

55,51

1007 00 90

Ziarno Sorgo, inne niż hybrydy do siewu

45,09


(1)  W przypadku towarów przybywających do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski (art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96) importer może skorzystać z obniżki opłaty o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym, lub

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki użyte do obliczenia opłat celnych

okres od 15.12.2004–29.12.2004

1)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Notowania giełdowe

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% protein przy 12 % wilgotności)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

średnia jakość (1)

niska jakość (2)

US barley 2

Notowanie (EUR/t)

108,75 (3)

60,16

145,51

135,51

115,51

83,05

Premia za Zatokę (EUR/t)

39,75

12,46

 

 

Premia za Wielkie Jeziora (EUR/t)

 

 

2)

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

Fracht/koszt: Zatoka Meksykańska–Rotterdam: 31,03 EUR/t; Wielkie Jeziora–Rotterdam: — EUR/t.

3)

Subwencje, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(2)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).

(3)  Premia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96).


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

31.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/45


DECYZJA RADY

z dnia 22 grudnia 2004 r.

przewidująca stosowanie procedury określonej w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do niektórych obszarów objętych tytułem IV części trzeciej Traktatu

(2004/927/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 67 ust. 2 tiret drugie,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy Traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska otrzymała uprawnienia do przyjmowania środków w dziedzinie wiz, azylu, imigracji i innych polityk związanych ze swobodnym przepływem osób, jak stanowi tytuł IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (zwanego dalej „Traktatem”).

(2)

Na mocy art. 67 Traktatu, wprowadzonego Traktatem z Amsterdamu, większość z tych środków miała być przyjmowana przez Radę stanowiącą jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

(3)

Na mocy tego samego art. 67 ust. 2 tiret drugie, po upływie pięcioletniego okresu przejściowego od chwili wejścia w życie Traktatu z Amsterdamu, Rada, stanowiąc jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim, podejmuje decyzję w celu zapewnienia, aby procedura, o której mowa w jego art. 251 miała zastosowanie do wszystkich lub niektórych obszarów objętych Tytułem IV Traktatu.

(4)

Zgodnie z art. 67 ust. 5, który został wprowadzony Traktatem z Nicei, Rada, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251, przyjmuje środki dotyczące azylu przewidziane w art. 63 ust. 1 i ust. 2 lit. a) pod warunkiem, że Rada, jednomyślnie i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, przyjęła przepisy wspólnotowe określające wspólne reguły i podstawowe zasady rządzące tymi dziedzinami, jak również środki z zakresu współpracy sądowej w sprawach cywilnych przewidziane w art. 65, z wyjątkiem aspektów dotyczących prawa rodzinnego; niniejsza decyzja nie ma wpływu na te postanowienia.

(5)

Ponadto, na podstawie Protokołu w sprawie artykułu 67 Traktatu załączonego do tego Traktatu Traktatem z Nicei, z dniem 1 maja 2004 r., Rada, przyjmując środki określone w art. 66 Traktatu stanowi większością kwalifikowaną na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim; niniejsza decyzja nie ma wpływu na postanowienia tego Protokołu.

(6)

Poza tym, co wynika z Traktatu z Nicei, Rada Europejska, zatwierdzając „Program Haski”: „Wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej” na posiedzeniu w dniach 4 i 5 listopada 2004 r., wezwała Radę do przyjęcia nie później niż w dniu 1 kwietnia 2005 r. decyzji na podstawie art. 67 ust. 2 Traktatu, która wprowadzi wymóg stanowienia przez Radę zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 w przypadku przyjmowania, w zgodzie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym wyboru podstaw prawnych dla aktów wspólnotowych, środków określonych w art. 62 ust. 1 i ust. 2 lit. a) i ust. 3 oraz art. 63 ust. 2 lit. b) i ust. 3 lit. b) Traktatu.

(7)

Jednakże Rada Europejska stwierdziła, że do czasu wejścia w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, Rada powinna nadal stanowić jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim w przypadku przyjmowania środków w zakresie legalnej migracji obywateli państw trzecich do Państw Członkowskich i pomiędzy nimi, określonych w art. 63 ust. 3 lit. a) i ust. 4 Traktatu.

(8)

Przejście do procedur współdecydowania w przypadku przyjmowania środków określonych w art. 62 ust. 1 Traktatu nie stanowi uszczerbku dla wymogu stanowienia przez Radę jednomyślnie w przypadku podejmowania decyzji określonych w art. 3 ust. 2 Aktu Przystąpienia z 2003 r., w art. 15 ust. 1 Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (1), w art. 4 Protokołu załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, włączającego dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej oraz w jakimkolwiek przyszłym traktacie o przystąpieniu.

(9)

Przejście do procedur współdecydowania w celu przyjmowania środków określonych w art. 62 ust. 2 lit. a) Traktatu nie stanowi uszczerbku dla kompetencji Państw Członkowskich w dziedzinie geograficznego wytyczania ich granic, zgodnie z prawem międzynarodowym.

(10)

Środki zachęcające służące wspomaganiu działań Państw Członkowskich w zakresie integracji obywateli państw trzecich przebywających legalnie na ich terytoriach mogą być przyjmowane przez Radę stanowiącą zgodnie z odpowiednimi podstawami prawnymi przewidzianymi w Traktacie.

(11)

W rezultacie przejścia do procedur współdecydowania w przypadku przyjmowania środków określonych w art. 62 ust. 2 i 3 Traktatu, rozporządzenia zastrzegające dla Rady uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów i procedur praktycznych rozpatrywania wniosków wizowych oraz przeprowadzania kontroli granicznej i nadzoru powinny zostać zmienione tak, aby wprowadzić w tych przypadkach wymóg stanowienia przez Radę większością kwalifikowaną.

(12)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani nie podlega jej stosowaniu.

(13)

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, te Państwa Członkowskie powiadomiły o życzeniu uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Od dnia 1 stycznia 2005 r. Rada stanowi zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu przyjmując środki określone w art. 62 ust. 1, ust. 2 lit. a) i ust. 3 tego Traktatu.

2.   Od dnia 1 stycznia 2005 r. Rada stanowi zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu przyjmując środki określone w art. 63 ust. 2 lit. b) i ust. 3 lit. b) tego Traktatu.

Artykuł 2

Art. 251 Traktatu stosuje się do opinii Parlamentu Europejskiego otrzymanych przez Radę przed dniem 1 stycznia 2005 r. w sprawie wniosków dotyczących środków, w odniesieniu do których Rada stanowi na podstawie niniejszej decyzji, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu.

Artykuł 3

1.   W art. 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 789/2001/WE z dnia 24 kwietnia 2001 r. zastrzegającego dla Rady uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów i procedur praktycznych rozpatrywania wniosków wizowych (2) wyrazy „stanowiąc jednomyślnie” zastępuje się wyrazami „stanowiąc większością kwalifikowaną” z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.

2   W art. 1 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 790/2001/WE z dnia 24 kwietnia 2001 r. zastrzegającego dla Rady uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów i procedur praktycznych przeprowadzania kontroli granicznej i nadzoru (3) wyrazy „stanowiąc jednomyślnie” zastępuje się wyrazami „stanowiąc większością kwalifikowaną” z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

C. VEERMAN

Przewodniczący


(1)  Dokument Rady nr 13054/04 dostępny na stronie http://register.consilium.eu.int

(2)  Dz.U. L 116 z 26.4.2001, str. 2.

(3)  Dz.U. L 116 z 26.4.2001, str. 5.


31.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/47


DECYZJA RADY

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej

(2004/928/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1080/2000 z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie wsparcia Misji Tymczasowej ONZ w Kosowie (UNMIK) oraz Biura Wysokiego Przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie (OHR) i Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej (PS) (1), w szczególności jego art. 1a,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 10 czerwca 1999 r. ministrowie spraw zagranicznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot Europejskich, wraz z innymi uczestnikami Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej, uzgodnili ustanowienie Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej, zwanego dalej „Paktem Stabilizacji”.

(2)

Artykuł 1a rozporządzenia (WE) nr 1080/2000 przewiduje, że Specjalny Koordynator Paktu Stabilizacji jest powoływany corocznie.

(3)

Wraz z mianowaniem należy ustanowić mandat Specjalnego Koordynatora. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że mandat ustanowiony decyzją Rady 2003/910 z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla południowo-wschodniej Europy (2) na rok 2004 jest właściwy.

(4)

Wskazane jest wyraźne wyznaczenie zakresu odpowiedzialności, jak również ustanowienie wytycznych dotyczących koordynacji i składania sprawozdań,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym mianuje się dr Erharda BUSEKA na Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej.

Artykuł 2

Specjalny Koordynator pełni funkcje przewidziane w pkt. 13 Paktu Stabilizacji z dnia 10 czerwca 1999 r.

Artykuł 3

Aby zrealizować cele, o których mowa w art. 2, mandat Specjalnego Koordynatora obejmuje następujące zadania:

a)

wspieranie osiągania celów Paktu Stabilizacji w obrębie poszczególnych krajów jak i miedzy nimi, tam gdzie Pakt stanowi rzeczywistą dodatkową korzyść;

b)

przewodniczenie w obradach regionalnego stołu Europy Południowo-Wschodniej;

c)

utrzymywanie ścisłych kontaktów ze wszystkimi uczestnikami Paktu i wspomagającymi państwami, organizacjami i instytucjami Paktu Stabilizacji oraz odpowiednimi inicjatywami regionalnymi i organizacjami w celu wspierania współpracy regionalnej oraz wzmocnienia zaangażowania na poziomie regionalnym;

d)

ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami Unii Europejskiej i Państwami Członkowskimi w celu promowania roli Unii Europejskiej w Pakcie Stabilizacji, zgodnie z pkt. 18, 19 i 20 Paktu Stabilizacji oraz zapewnienie komplementarności pomiędzy działaniem Paktu Stabilizacji a procesu stabilizacji i stowarzyszenia;

e)

spotkania o charakterze okresowym i, gdzie to właściwe, zbiorczym z przewodniczącymi grup roboczych w celu zapewnienia ogólnej strategicznej koordynacji oraz działanie w charakterze sekretariatu Regionalnego Stołu Południowo-Wschodniej Europy i jego instrumentów;

f)

ustalenie na podstawie wykazu wcześniej uzgodnionego oraz w konsultacji z uczestnikami Paktu Stabilizacji działań priorytetowych dla Paktu Stabilizacji w celu wdrożenia ich w 2005 r. oraz stałe kontrolowanie metod pracy i struktur Paktu Stabilizacji, zapewniające spójność i efektywne wykorzystanie zasobów.

Artykuł 4

Specjalny Koordynator zawiera porozumienie finansowe z Komisją.

Artykuł 5

Działania Specjalnego Koordynatora są skoordynowane z działaniami sekretarza generalnego Rady/wysokiego przedstawiciela ds. WPZiB, przewodniczących Rady i Komisji, szczególnie w ramach Nieformalnego Komitetu Konsultacyjnego. Na miejscu podtrzymuje ścisłe kontakty z przewodniczącymi Rady i Komisją, szefami misji Państw Członkowskich, specjalnymi przedstawicielami Unii Europejskiej, jak również biurem wysokiego przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie oraz z administracją cywilną Narodów Zjednoczonych w Kosowie.

Artykuł 6

Specjalny Koordynator składa sprawozdania odpowiednio Radzie i Komisji. Będzie nadal regularnie informował Parlament o swoich działaniach.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

C. VEERMAN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 122 z 24.5.2000, str. 27. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2098/2003. (Dz.U. L 316 z 29.11.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 342 z 30.12.2003, str. 51.


Komisja

31.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/49


DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 grudnia 2004 r.

dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2004 r. w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych i pracowników czasowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu

(2004/929/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia stosowane względem innych pracowników Wspólnot, określone rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 13 akapit drugi jego załącznika X,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu dziesięciu nowych Państw Członkowskich, w szczególności jego art. 33 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1785/2004 (2) ustalone zostały, po raz ostatni i zgodnie ze starym regulaminem, zgodnie z art. 13 akapit pierwszy załącznika X do regulaminu, współczynniki korygujące, którym podlegają od dnia 1 stycznia 2004 r. wynagrodzenia urzędników Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich wypłacane w walucie kraju przeznaczenia.

(2)

Zgodnie z art. 13 akapit drugi załącznika X do regulaminu, od 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2004 r. należy dostosować niektóre współczynniki korygujące, jeśli dane statystyczne, jakimi dysponuje Komisja, wykazują, że różnice w kosztach utrzymania, mierzone według współczynnika korygującego i właściwego kursu wymiany walut, wzrosły w niektórych krajach trzecich o ponad 5 % od momentu ich ostatniego ustalenia lub dostosowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Współczynniki korygujące stosowane od 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2004 r. względem wynagrodzeń wypłacanych urzędnikom, pracownikom kontraktowym i pracownikom czasowym pracującym w krajach trzecich, a także części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu, w walucie kraju przeznaczenia, dostosowuje się w sposób określony w Załączniku.

Kursy wymiany walut stosowane przy obliczaniu wynagrodzeń są ustalane zgodnie ze szczegółowymi zasadami wykonania rozporządzenia finansowego i odpowiadają datom, o których mowa w akapicie pierwszym.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 857/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 11).

(2)  Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

Miejsce przeznaczenia

Współczynniki korygujące

luty 2004

Dominikana

33,1

Surinam

49,3

Zimbabwe

31,9


Miejsce przeznaczenia

Współczynniki korygujące

marzec 2004

Dominikana

38,9

Zimbabwe

33,5


Miejsce przeznaczenia

Współczynniki korygujące

kwiecień 2004

Dominikana

43,8

Sierra Leone

65,6

Zimbabwe

38,7


Miejsce przeznaczenia

Współczynniki korygujące

maj 2004

Gruzja

87,4

Malawi

71,6

Dominikana

48,6

Zimbabwe

42,9


Miejsce przeznaczenia

Współczynniki korygujące

czerwiec 2004

Kazachstan

94,0

Dominikana

46,4

Sierra Leone

71,0

Zimbabwe

44,7


31.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/51


DECYZJA KOMISJI

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w działania planowane przez Państwa Członkowskie w celu wdrożenia programów kontroli, inspekcji oraz nadzoru w 2004 r. (druga rata)

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5310)

(2004/930/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Decyzję Rady 2004/465/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy kontroli rybołówstwa Państw Członkowskich (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Państwa Członkowskie przedłożyły Komisji swoje programy kontroli rybołówstwa na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wraz z wnioskami o wkład finansowy Wspólnoty w wydatki związane z realizacją takich programów.

(2)

Wnioski dotyczące działań wymienionych w art. 4 decyzji Rady (WE) nr 2004/465 mogą kwalifikować się do finansowania przez Wspólnotę.

(3)

Właściwym jest ustalenie maksymalnej wysokości wkładu Wspólnoty w kwalifikowalne wydatki każdego Państwa Członkowskiego w roku 2004 w ramach pomocy przewidzianej na działania określone w art. 4 decyzji Rady (WE) nr 2004/465, jak również ustalenie poziomu wkładu Wspólnoty w takie działania oraz warunki, na jakich ma nastąpić zwrot wydatków krajowych przez Wspólnotę.

(4)

Zgodnie z art. 8 decyzji Rady (WE) nr 2004/465 Państwa Członkowskie zobowiązane są asygnować wydatki w okresie 12 miesięcy od końca roku, w którym zostały zawiadomione o niniejszej decyzji. Państwa Członkowskie zobowiązane są również do przestrzegania przepisów powyższej decyzji w odniesieniu do rozpoczęcia projektów oraz przedkładania wniosków o refundację.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Sektora Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot decyzji

Niniejsza decyzja ustanawia wysokość wkładu finansowego Wspólnoty dla każdego Państwa Członkowskiego, poziom wkładu finansowego Wspólnoty oraz warunki przyznawania pomocy na działania, o których mowa w art. 4 decyzji Rady (WE) nr 2004/465.

Artykuł 2

Elektroniczne urządzenia lokalizacyjne

1.   Wydatki poniesione w związku z zakupem i zamontowaniem na pokładzie statków rybackich elektronicznych urządzeń lokalizacyjnych umożliwiających ośrodkom monitorowania rybołówstwa monitorowanie statków na odległość za pośrednictwem systemu monitorowania statków (VMS) kwalifikują się do uzyskania maksymalnego wkładu finansowego w wysokości 4 500 EUR na jeden statek w granicach określonych w załączniku I.

2.   W ramach limitu 4 500 EUR przewidzianego w ust. 1 wkład finansowy Wspólnoty dla pierwszego 1 500 EUR kwalifikowalnych wydatków wynosi 100 %.

3.   Wkład finansowy Wspólnoty dla kwalifikowalnych wydatków zawierających się w kwocie 1 500–4 500 EUR na jeden statek stanowi maksymalnie 50 % takich wydatków.

4.   Elektroniczne urządzenia lokalizacyjne powinny spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące satelitarnych systemów monitorowania statków (2).

Artykuł 3

Nowe technologie i sieci informatyczne

Wydatki na zakup, instalację oraz pomoc techniczną, jak również wydatki na technologie komputerowe oraz zakładanie sieci informatycznych w celu zapewnienia skutecznej i bezpiecznej wymiany danych w ramach monitorowania, kontroli i nadzoru działalności w zakresie rybołówstwa kwalifikują się do wkładu finansowego stanowiącego 50% kwalifikowalnych wydatków w granicach określonych w załączniku II. Jednakże inwestycje dotyczące stacji na wyspach Kergulena związane z odbiorem i przetwarzaniem radarowych danych satelitarnych kwalifikują się do wkładu finansowego stanowiącego 40% kwalifikowalnych wydatków w granicach określonych w załączniku II.

Artykuł 4

Projekty pilotażowe dotyczące nowych technologii

1.   Wydatki poniesione w ramach projektów pilotażowych dotyczących wdrożenia nowych technologii, mających na celu poprawę monitorowania działalności w zakresie rybołówstwa kwalifikują się do wkładu finansowego stanowiącego 50 % kwalifikowalnych wydatków w granicach określonych w załączniku III.

2.   Projekty pilotażowe powinny spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1461/2003 z dnia 18 sierpnia 2003 r. ustanawiającego warunki projektów pilotażowych w odniesieniu do elektronicznego przekazu informacji w sprawie działalności połowowej oraz w odniesieniu do teledetekcji (3).

Artykuł 5

Szkolenia

Wydatki poniesione na programy szkoleń i wymiany urzędników służby cywilnej odpowiedzialnych za monitorowanie, kontrolę i nadzór rybołówstwa kwalifikują się do wkładu finansowego stanowiącego 50 % kwalifikowalnych wydatków w granicach określonych w załączniku IV.

Artykuł 6

Programy pilotażowe dotyczące inspekcji i obserwacji

1.   Wydatki poniesione na programy pilotażowe dotyczące inspekcji i obserwacji kwalifikują się do wkładu finansowego stanowiącego 50 % kwalifikowalnych wydatków w granicach określonych w załączniku V.

2.   Programy takie powinny w szczególności spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającego środki dotyczące przypadkowych połowów waleni w rybołówstwie oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 88/98 (4).

Artykuł 7

Ocena wydatków

Wydatki poniesione w związku z wdrażaniem systemu oceny wydatków poniesionych w związku z kontrolą wspólnej polityki rybołówstwa kwalifikują się do wkładu finansowego stanowiącego 50 % kwalifikowalnych wydatków w granicach określonych w załączniku VI.

Artykuł 8

Seminaria i narzędzia medialne

Wydatki poniesione w związku z inicjatywami obejmującymi seminaria i narzędzia medialne, mającymi na celu poprawę poziomu świadomości rybaków i innych zaangażowanych osób, w tym inspektorów, prokuratorów i sędziów, jak również wśród ogółu społeczeństwa odnośnie potrzeby zwalczania nieodpowiedzialnych i nielegalnych połowów oraz wdrożenia zasad wspólnej polityki rybołówstwa kwalifikują się do wkładu finansowego stanowiącego 75 % kwalifikowalnych wydatków w granicach określonych w załączniku VII.

Artykuł 9

Statki i samoloty patrolowe w rybołówstwie

Wydatki związane z zakupem i modernizacją statków i samolotów używanych do inspekcji i nadzoru działalności w zakresie rybołówstwa przez właściwe władze Państwa Członkowskiego kwalifikują się w granicach określonych w załączniku VIII do wkładu finansowego stanowiącego:

50 % kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez Państwo Członkowskie przystępujące do Wspólnoty dnia 1 maja 2004 r.,

25 % kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez pozostałe Państwa Członkowskie.

Artykuł 10

Wnioski o zwrot kosztów

Wnioski o zwrot poniesionych wydatków oraz wypłatę zaliczek są zgodne z art. 12, 13 oraz z załącznikiem I, część C decyzji Rady (WE) nr 465/2004.

Artykuł 11

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 114; sprostowanie w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 36.

(2)  Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 17.

(3)  Dz.U. L 208 z 19.8.2003, str. 14

(4)  Dz.U. L 150 z 30.04.2004, str. 12.


ZAŁĄCZNIK I

Elektroniczne urządzenia lokacyjne

(EUR)

Państwo Członkowskie

Wydatki planowane w ramach krajowego programu kontroli rybołówstwa

Wkład wspólnotowy

Belgia

0

0

Republika Czeska

0

0

Dania

0

0

Niemcy

0

0

Estonia

0

0

Grecja

0

0

Hiszpania

0

0

Francja

0

0

Irlandia

0

0

Włochy

0

0

Cypr

0

0

Łotwa

0

0

Litwa

0

0

Luksemburg

0

0

Węgry

0

0

Malta

0

0

Niderlandy

0

0

Austria

0

0

Polska

585 000

468 000

Portugalia

0

0

Słowenia

0

0

Słowacja

0

0

Finlandia

0

0

Szwecja

0

0

Zjednoczone Królestwo

0

0

Ogółem

585 000

468 000


ZAŁĄCZNIK II

Nowe technologie i sieci informatyczne

(EUR)

Państwo Członkowskie

Wydatki planowane w ramach krajowego programu kontroli rybołówstwa

Wkład wspólnotowy

Belgia

0

0

Republika Czeska

0

0

Dania

271 000

135 500

Niemcy

235 000

117 500

Estonia

0

0

Grecja

0

0

Hiszpania

0

0

Francja

1 800 000

750 000

Irlandia

2 000 000

1 000 000

Włochy

1 755 953

877 977

Cypr

0

0

Łotwa

0

0

Litwa

110 000

55 000

Luksemburg

0

0

Węgry

0

0

Malta

96 763

48 381

Niderlandy

310 325

155 163

Austria

0

0

Polska

0

0

Portugalia

2 291 616

1 145 808

Słowenia

0

0

Słowacja

0

0

Finlandia

545 000

272 500

Szwecja

87 430

43 715

Zjednoczone Królestwo

179 134

89 567

Ogółem

9 682 221

4 691 111


ZAŁĄCZNIK III

Projekty pilotażowe dotyczące nowych technologii

(EUR)

Państwo Członkowskie

Wydatki planowane w ramach krajowego programu kontroli rybołówstwa

Wkład wspólnotowy

Belgia

0

0

Republika Czeska

0

0

Dania

0

0

Niemcy

0

0

Estonia

0

0

Grecja

200 000

100 000

Hiszpania

0

0

Francja

0

0

Irlandia

0

0

Włochy

0

0

Cypr

0

0

Łotwa

0

0

Litwa

0

0

Luksemburg

0

0

Węgry

0

0

Malta

0

0

Niderlandy

0

0

Austria

0

0

Polska

0

0

Portugalia

586 000

293 000

Słowenia

0

0

Słowacja

0

0

Finlandia

0

0

Szwecja

0

0

Zjednoczone Królestwo

0

0

Ogółem

786 000

393 000


ZAŁĄCZNIK IV

Szkolenia

(EUR)

Państwo Członkowskie

Wydatki planowane w ramach krajowego programu kontroli rybołówstwa

Wkład wspólnotowy

Belgia

5 000

2 500

Republika Czeska

0

0

Dania

56 500

28 250

Niemcy

52 500

26 250

Estonia

9 590

4 795

Grecja

0

0

Hiszpania

183 703

91 852

Francja

130 000

65 000

Irlandia

0

0

Włochy

1 270 816

635 408

Cypr

20 000

10 000

Łotwa

0

0

Litwa

20 000

10 000

Luksemburg

0

0

Węgry

0

0

Malta

600 901

300 451

Niderlandy

139 674

69 837

Austria

0

0

Polska

0

0

Portugalia

102 967

51 484

Słowenia

0

0

Słowacja

0

0

Finlandia

30 000

15 000

Szwecja

132 790

66 395

Zjednoczone Królestwo

175 512

87 756

Ogółem

2 929 953

1 464 978


ZAŁĄCZNIK V

Programy pilotażowe dotyczące inspekcji i obserwacji

(EUR)

Państwo Członkowskie

Wydatki planowane w ramach krajowego programu kontroli rybołówstwa

Wkład wspólnotowy

Belgia

0

0

Republika Czeska

0

0

Dania

0

0

Niemcy

0

0

Estonia

0

0

Grecja

0

0

Hiszpania

0

0

Francja

0

0

Irlandia

0

0

Włochy

0

0

Cypr

0

0

Łotwa

0

0

Litwa

0

0

Luksemburg

0

0

Węgry

0

0

Malta

0

0

Niderlandy

0

0

Austria

0

0

Polska

0

0

Portugalia

94 910

47 455

Słowenia

0

0

Słowacja

0

0

Finlandia

0

0

Szwecja

474 400

237 200

Zjednoczone Królestwo

0

0

Ogółem

569 310

284 655


ZAŁĄCZNIK VI

Ocena wydatków

(EUR)

Państwo Członkowskie

Wydatki planowane w ramach krajowego programu kontroli rybołówstwa

Wkład wspólnotowy

Belgia

0

0

Republika Czeska

0

0

Dania

0

0

Niemcy

0

0

Estonia

0

0

Grecja

0

0

Hiszpania

0

0

Francja

0

0

Irlandia

0

0

Włochy

0

0

Cypr

0

0

Łotwa

0

0

Litwa

0

0

Luksemburg

0

0

Węgry

0

0

Malta

0

0

Niderlandy

0

0

Austria

0

0

Polska

0

0

Portugalia

50 000

25 000

Słowenia

0

0

Słowacja

0

0

Finlandia

0

0

Szwecja

0

0

Zjednoczone Królestw

0

0

Ogółem

50 000

25 000


ZAŁĄCZNIK VII

Seminaria i narzędzia medialne

(EUR)

Państwo Członkowskie

Wydatki planowane w ramach krajowego programu kontroli rybołówstwa

Wkład wspólnotowy

Belgia

0

0

Republika Czeska

0

0

Dania

0

0

Niemcy

0

0

Estonia

0

0

Grecja

200 000

150 000

Hiszpania

6 000

4 500

Francja

0

0

Irlandia

0

0

Włochy

0

0

Cypr

30 000

22 500

Łotwa

0

0

Litwa

10 000

7 500

Luksemburg

0

0

Węgry

0

0

Malta

0

0

Niderlandy

0

0

Austria

0

0

Polska

0

0

Portugalia

0

0

Słowenia

0

0

Słowacja

0

0

Finlandia

0

0

Szwecja

230 000

172 500

Zjednoczone Królestwo

0

0

Ogółem

476 000

357 000


ZAŁĄCZNIK VIII

Statki i samoloty patrolowe

(EUR)

Państwo Członkowskie

Wydatki planowane w ramach krajowego programu kontroli rybołówstwa

Wkład wspólnotowy

Belgia

0

0

Republika Czeska

0

0

Dania

0

0

Niemcy

77 798

19 449

Estonia

0

0

Grecja

1 050 000

262 500

Hiszpania

22 238 597

5 559 649

Francja

0

0

Irlandia

1 000 000

250 000

Włochy

0

0

Cypr

1 400 000

700 000

Łotwa

0

0

Litwa

0

0

Luksemburg

0

0

Węgry

0

0

Malta

600 000

300 000

Niderlandy

0

0

Austria

0

0

Polska

0

0

Portugalia

4 630 000

1 157 500

Słowenia

0

0

Słowacja

0

0

Finlandia

105 000

26 250

Szwecja

5 700 000

1 425 000

Zjednoczone Królestwo

13 758 956

3 439 739

Ogółem

50 560 351

13 140 087


Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

31.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/61


DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EUPOL KINSHASA/1/2004

z dnia 9 grudnia 2004 r.

dotycząca mianowania Szefa Misji Policyjnej UE w Kinszasie (DRK) EUPOL „Kinshasa”

(2004/931/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 ust. 3,

mając na uwadze wspólne działanie Rady 2004/847/WPZiB z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie rozpoczęcia misji policyjnej UE w Kinszasie (DRK) (1), w szczególności jego art. 5 i 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 5 i 8 wspólnego działania 2004/847/WPZiB stanowi, że Rada upoważnia Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa do podjęcia ważnych decyzji zgodnie z art. 25 Traktatu o Unii Europejskiej, włącznie z uprawnieniem do mianowania szefa misji, na wniosek Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela.

(2)

Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel złożył wniosek o mianowanie Adílio CUSTÓDIO,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Adílio CUSTÓDIO zostaje niniejszym mianowany Szefem Misji Policyjnej UE w Kinszasie (DRK) dotyczącej Zintegrowanej Jednostki Policji (IPU) EUPOL Kinshasa od dnia rozpoczęcia misji. Do tego dnia pełni on obowiązki szefa zespołu planowania.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna w dniu jej przyjęcia.

Stosuje się ją do dnia 31 grudnia 2005 r.

Sporządzono w Brukseli, 9 grudnia 2004 r.

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

A. HAMER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 367 z 14.12.2004, str. 30.