ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 373

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 47
21 grudnia 2004


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2182/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro

1

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2183/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. rozszerzające na nieuczestniczące Państwa Członkowskie stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 dotyczącego medali i żetonów podobnych do monet euro

7

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2184/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2185/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. ustanawiające kontyngent taryfowy na 2005 r. stosowany przy przywozie do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2186/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1613/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów ogólnego systemu preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Laosu dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

14

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2187/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1614/2000, wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów ogólnego systemu preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kambodży, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

16

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2188/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów planu ogólnych preferencji taryfowych w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Nepalu dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

18

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2189/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego za rok obrachunkowy 2005 sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych

20

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2190/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1433/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

21

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2191/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

23

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2192/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

25

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2193/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

27

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2194/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

29

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2195/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

31

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2196/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

33

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2197/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

35

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2198/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

36

 

*

Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług

37

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

2004/881/WE:Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Chile odnośnie do poprawek w załączniku I do umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, uwzględniających rozszerzenie

44

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Chile odnośnie do poprawek w załączniku I do umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

45

 

*

2004/882/WE:Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany załączników I i II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie uaktualnienia warunków przywozu i wzorów świadectw zdrowotnych dotyczących mięsa zwierząt łownych oraz mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4554)  ( 1 )

52

 

*

2004/883/WE:Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2004 r. dostosowująca Załącznik do dyrektywy Rady 95/57/WE w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turystyki w odniesieniu do wykazów państw (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4723)  ( 1 )

69

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2182/2004

z dnia 6 grudnia 2004 r.

dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 123 ust. 4 tiret trzecie,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 1 stycznia 1999 r. euro stało się legalną walutą uczestniczących Państw Członkowskich, zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady (WE) nr 974/1998 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (2), oraz tych państw trzecich, które zawarły porozumienie ze Wspólnotą w sprawie wprowadzenia euro, a mianowicie Monako, San Marino i Watykanu.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 975/1998 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (3) określiło podstawowe parametry monet euro. Po ich wprowadzeniu w styczniu 2002 r. monety euro znajdują się w obrocie w strefie euro jako jedyny legalny środek płatniczy w formie metalowej.

(3)

Zalecenie Komisji 2002/664/WE z dnia 19 sierpnia 2002 r. dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro (4) zaleca, by unikać niektórych wzorów przy sprzedaży i produkcji, składowaniu, przywozie i dystrybucji, celem sprzedaży lub do innych celów handlowych medali i żetonów, których rozmiar jest zbliżony do rozmiaru monet euro.

(4)

W komunikacie Komisji z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie wykorzystywania symbolu euro ustalono symbol (€) i wezwano wszystkich użytkowników tej waluty do wykorzystywania symbolu przy określaniu kwot pieniężnych denominowanych w euro.

(5)

W komunikacie Komisji z dnia 22 października 2001 r. w sprawie ochrony praw autorskich projektów wspólnych stron monet euro (5) określono przepisy, które należy stosować w przypadku reprodukcji wspólnych stron monet euro.

(6)

Wizerunki monet euro zostały opublikowane przez Komisję 28 grudnia 2001 r. (6).

(7)

Obywatele mogą być skłonni uwierzyć, że medale i żetony, na których widnieją określenia „euro” lub „eurocent”, opatrzone symbolem euro lub wzorem podobnym do wspólnego awersu monety euro lub jednego z rewersów narodowych, mają status legalnego środka płatniczego w każdym z Państw Członkowskich, które przyjęły euro lub w uczestniczącym państwie trzecim.

(8)

Istnieje narastające ryzyko, że medale i żetony o rozmiarach i właściwościach metalu podobnych do tych, jakimi charakteryzują się monety euro, mogą zostać bezprawnie wykorzystane w miejsce monet euro.

(9)

Zatem odpowiednim jest, aby medale i żetony o wyglądzie, rozmiarach lub właściwościach metalu podobnych do tych, jakimi charakteryzują się monety euro, nie były sprzedawane, produkowane lub dystrybuowane celem sprzedaży lub w innych celach handlowych.

(10)

Każde Państwo Członkowskie wprowadza sankcje w odniesieniu do naruszeń, mając na celu osiągnięcie równoważnej ochrony euro przed medalami i żetonami podobnymi do euro na terenie całej Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„euro” oznacza legalną walutę uczestniczących Państw Członkowskich, określonych w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 974/98 oraz tych uczestniczących państw trzecich, które zawarły porozumienie ze Wspólnotą w sprawie wprowadzenia euro, zwanych dalej „uczestniczącymi państwami trzecimi”;

b)

„symbol euro” oznacza symbol przedstawiający euro (€), zgodnie z ilustracją i opisem zawartym w załączniku I;

c)

„medale i żetony” oznaczają przedmioty metalowe inne niż krążki przeznaczone do bicia monet, których wygląd i/lub właściwości techniczne są zbliżone do monet, ale które nie zostały emitowane na mocy krajowych przepisów prawa lub przepisów uczestniczących państw trzecich lub przepisów innych państw, i które w związku z tym nie są ani legalnym środkiem płatniczym ani walutą;

d)

„złoty”, „srebrny” i „platynowy” oznaczają stopy zawierające złoto, srebro lub platynę, których próba wagowa wyrażona w promilach wynosi odpowiednio co najmniej 375, 500 i 800. Niniejsza definicja nie dotyczy norm w zakresie cechowania stosowanych w Państwach Członkowskich;

e)

„Europejskie Centrum Techniczne i Naukowe” (zwane dalej „ECTN”) oznacza podmiot ustanowiony decyzją Komisji z dnia 29 października 2004 r.;

f)

„przedział referencyjny” ma znaczenie zawarte w sekcji 1 załącznika II.

Artykuł 2

Przepisy ochronne

Z zastrzeżeniem art. 3 i 4, produkcja i sprzedaż medali i żetonów oraz ich przywóz i dystrybucja celem sprzedaży lub do innych celów handlowych, są zabronione w następujących okolicznościach:

a)

gdy określenie „euro” lub „eurocent”, lub symbol euro widnieje na ich powierzchni; lub

b)

gdy ich rozmiar mieści się w przedziale referencyjnym; lub

c)

gdy wszelkie wzory widniejące na powierzchni medali i żetonów są podobne do jednego z rewersów krajowych lub do wspólnego awersu monet euro, lub są identyczne lub podobne do wzoru na krawędzi monety o nominale 2 euro.

Artykuł 3

Wyłączenia

1.   Medale i żetony, na których widnieje określenie „euro” lub „eurocent”, lub symbol euro bez podania wartości nominalnej, nie są zabronione, jeżeli ich rozmiar wykracza poza przedział referencyjny.

2.   Medale i żetony, których rozmiar mieści się w przedziale referencyjnym, nie są zakazane w przypadku, gdy:

a)

są one przedziurkowane, a otwór jest większy niż 6 milimetrów, lub gdy są w kształcie wieloboku o mniej niż 6 krawędziach, o ile warunek zawarty w lit. c) pkt ii) został spełniony; lub

b)

są wykonane ze złota, srebra lub platyny; lub

c)

spełniają następujące warunki:

i)

kombinacje wymiarów średnicy i wysokości krawędzi medali i żetonów zawsze znajdują się poza przedziałami określonymi dla każdego przypadku w sekcji 2 załącznika II; oraz

ii)

kombinacje wymiarów średnicy i właściwości metalu medali i żetonów zawsze znajdują się poza przedziałami określonymi dla każdego przypadku w sekcji 3 załącznika II.

Artykuł 4

Derogacje przyznane w drodze upoważnienia

1.   Komisja może udzielić specjalnego upoważnienia na wykorzystanie określenia „euro” lub „eurocent”, lub symbolu euro na określonych warunkach użytkowania w przypadkach, gdy nie istnieje ryzyko pomyłki. W takich przypadkach, nazwa danego podmiotu gospodarczego w Państwie Członkowskim jest wyraźnie widoczna na powierzchni medalu lub żetonu a określenie „nie stanowi legalnego środka płatniczego” musi być wybite na awersie lub rewersie medalu lub żetonu.

2.   Komisja jest właściwa do określenia, czy wzór jest „podobny” w rozumieniu art. 2 lit. c).

Artykuł 5

Istniejące medale i żetony

Medale i żetony emitowane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, które nie spełniają warunków określonych w art. 2, 3 i 4, mogą być nadal używane najpóźniej do końca roku 2009, jeżeli nie ma możliwości, by były używane w miejsce monet euro. Takie medale i żetony są rejestrowane, w stosownych przypadkach, zgodnie z procedurami stosowanymi w Państwach Członkowskich a informację o nich przekazuje się do ECTN.

Artykuł 6

Sankcje

1.   Państwa Członkowskie ustanawiają zasady dotyczące sankcji stosowanych wobec naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszystkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, że będą one wprowadzone w życie. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2.   Państwa Członkowskie przyjmują do dnia 1 lipca 2005 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne w celu stosowania niniejszego artykułu. Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Artykuł 7

Zastosowanie

Niniejsze rozporządzenie stosuje się w uczestniczących Państwach Członkowskich określonych w rozporządzeniu (WE) nr 974/98.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w Państwach Członkowskich, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

H. HOOGERVORST

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 134 z 12.5.2004, str. 11.

(2)  Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2596/2000 (Dz.U. L 300 z 29.11.2000, str. 2).

(3)  Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 423/1999 (Dz.U. L 52 z 27.2.1999, str. 2).

(4)  Dz.U. L 225 z 22.8.2002, str. 34.

(5)  Dz.U. C 318 z 13.11.2001, str. 3.

(6)  Dz.U. L 373 z 28.12.2001, str. 1.


ZAŁĄCZNIK I

SYMBOL EURO WYMIENIONY W ART. 1

Image


ZAŁĄCZNIK II

1.   Definicja przedziału referencyjnego, o którym mowa w art. 1

a)

Przedział referencyjny dla rozmiaru medali i żetonów jest zbiorem kombinacji wartości średnicy i wysokości krawędzi zawartych w przedziale referencyjnym odpowiednio dla średnicy i wysokości krawędzi.

b)

Przedział referencyjny dla średnicy zawiera się między 19,00 a 28,00 milimetrami.

c)

Przedział referencyjny dla wysokości krawędzi zawiera się między 7,00 % a 12,00 % każdej wartości mieszczącej się w przedziale referencyjnym dla średnicy.

2.   Przedziały, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. c) pkt i)

Określone przedziały

 

Średnica

(mm)

Wysokość krawędzi

(mm)

1.

19,45–20,05

1,63–2,23

2.

21,95–22,55

1,84–2,44

3.

22,95–23,55

2,03–2,63

4.

23,95–24,55

2,08–2,68

5.

25,45–26,05

1,90–2,50

3.   Przedziały, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. c) pkt ii

 

Średnica (mm)

Właściwości metali

1.

19,00–21,94

Przewodnictwo elektryczne między 14,00 a 18,00 % IACS

2.

21,95–24,55

Przewodnictwo elektryczne między:

14,00 a 18,00 % IACS; lub

4,50 a 6,50 % IACS, z wyjątkiem medali lub żetonów składających się z jednego stopu, którego moment magnetyczny znajduje się poza przedziałem 1,0–7,0 μVs.cm

3.

24,56–26,05

Przewodnictwo elektryczne między:

14,00 a 18,00 % IACS; lub

13,00 a 15,00 % IACS, z wyjątkiem medali lub żetonów składających się z jednego stopu, którego moment magnetyczny znajduje się poza przedziałem 1,0–7,0 μVs.cm

4.

26,06–28,00

Przewodnictwo elektryczne między 13,00 a 15,00 % IACS, z wyjątkiem medali lub żetonów składających się z jednego stopu, którego moment magnetyczny znajduje się poza przedziałem 1,0–7,0 μVs.cm

4.   Odwzorowanie graficzne

Następujący wykres stanowi ilustrację definicji zawartych w niniejszym załączniku:

Image


21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/7


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2183/2004

z dnia 6 grudnia 2004 r.

rozszerzające na nieuczestniczące Państwa Członkowskie stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 dotyczącego medali i żetonów podobnych do monet euro

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przyjętym rozporządzeniu (WE) nr 2182/2004 (2) Rada zaznaczyła, że rozporządzenie powinno mieć zastosowanie w uczestniczących Państwach Członkowskich, określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (3).

(2)

Jednakże istotnym jest, by zasady dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro były jednolite na terenie całej Wspólnoty i w tym celu należy przyjąć wymagane przepisy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 rozszerza się na Państwa Członkowskie inne niż uczestniczące Państwa Członkowskie, określone w rozporządzeniu (WE) nr 974/98.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 6 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

H. HOOGERVORST

Przewodniczący


(1)  Opinia przyjęta dnia 1 kwietnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Patrz: str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3)  Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2596/2000 (Dz.U. L 300 z 29.11.2000, str. 2).


21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2184/2004

z dnia 20 grudnia 2004 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

102,1

204

83,9

999

93,0

0707 00 05

052

92,0

999

92,0

0709 90 70

052

117,1

204

70,4

999

93,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

60,4

204

47,4

388

50,7

528

41,6

999

50,0

0805 20 10

204

61,8

999

61,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,3

204

43,2

624

82,1

999

65,9

0805 50 10

052

52,4

528

39,0

999

45,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,1

400

67,6

404

101,6

720

59,9

999

94,8

0808 20 50

400

97,8

528

47,6

720

64,7

999

70,0


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2185/2004

z dnia 17 grudnia 2004 r.

ustanawiające kontyngent taryfowy na 2005 r. stosowany przy przywozie do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady [2004/859/WE] z dnia 25 października 2004 r. dotyczącą zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Królestwem Norwegii, z drugiej strony, w sprawie protokołu 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (2), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (3) oraz protokół 3 do Porozumienia o EOG (4) określają zasady handlu między Umawiającymi się Stronami dla niektórych towarów rolnych i przetworzonych produktów rolnych.

(2)

Protokół 3 do Porozumienia o EOG zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2004 zmieniającą protokół 3 do Porozumienia o EOG dotyczący produktów, o których mowa w art. 8 ust. 3 lit. b) Porozumienia (5) przewiduje zerową stawkę celną w stosunku do towarów objętych kodami CN 2202 10 00 (wody, włączając wody mineralne i gazowane, które zawierają cukier lub inny środek słodzący lub smakowy) oraz ex 2202 90 10 (inne napoje bezalkoholowe zawierające cukier (sacharozę lub cukier inwertowany)).

(3)

Wspomniana stawka zerowa została tymczasowo zawieszona w stosunku do Norwegii przez Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Królestwem Norwegii, z drugiej strony, w sprawie protokołu 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii zatwierdzoną decyzją Rady [2004/859/WE]. Zgodnie z punktem IV wspomnianej umowy, zezwala się na wolny od cła przywóz towarów objętych kodami CN 2202 10 00 (wody, włączając wody mineralne i gazowane, które zawierają cukier lub inny środek słodzący lub smakowy) oraz ex 2202 90 10 (inne napoje bezalkoholowe zawierające cukier (sacharozę lub cukier inwertowany)) pochodzących z Norwegii tylko w granicach kontyngentu wolnocłowego.

(4)

Jest zatem konieczne otwarcie wspomnianego kontyngentu na rok 2005.

(5)

W celu ułatwienia ustalenia wysokości kontyngentu oraz zapewnienia odpowiedniego zarządzania nim, korzyści ze zwolnień od opłat celnych w ramach kontyngentu powinny być uzależnione od okazania organom celnym Wspólnoty zaświadczenia wystawionego przez władze norweskie.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zagadnień Horyzontalnych dotyczących Handlu Produktami Przetworzonymi, niewymienionymi w załączniku I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. otwiera się wspólnotowy kontyngent taryfowy ustalony w załączniku I dla towarów pochodzących z Norwegii wymienionych we wspomnianym załączniku oraz na zasadach w nim określonych.

2.   Wzajemnie stosowane zasady pochodzenia w ramach niniejszego porozumienia są określone w protokole 3 dwustronnej Umowy o wolnym handlu między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii.

3.   Korzyści ze zwolnienia z opłat celnych w ramach kontyngentu określonego w załączniku I uzależnione są od przedstawienia organom celnym Wspólnoty zaświadczenia określonego w załączniku II wystawionego przez władze norweskie w jednym z oficjalnych języków Wspólnoty.

4.   Od przywiezionych ilości przekraczających ustalony kontyngent bądź dla których nie zostało przedstawione zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, pobiera się opłatę celną w wysokości 0,047 EUR za litr.

Artykuł 2

Wspólnotowe kontyngenty taryfowe, o których mowa w art. 1 ust. 1 zgodnie z art. 308a, 308b, 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 są zarządzane przez Komisję.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący Komisji


(1)  Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z 25.11.2000, str. 5).

(2)  Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 70.

(3)  Dz.U. L 171 z 27.6.1973, str. 1.

(4)  Dz.U. L 22 z 24.1.2002, str. 37.

(5)  Dz.U. L 342 z 18.11.2004, str. 30.


ZAŁĄCZNIK I

Kontyngenty taryfowe stosowane przy przywozie do Wspólnoty towarów pochodzących z Norwegii

Numer porządkowy

Kod CN

Opis produktu

Roczna wielkość kontyngentu na rok 2005

Stawka celna mająca zastosowanie w granicach kontyngentu

Stawka celna mająca zastosowanie dla ilości przekraczających kontyngent

09.0709

2202 10 00

Wody, włączając wody mineralne i gazowane, które zawierają cukier lub inny środek słodzący lub smakowy

14,3 mln litrów

Zwolnione

0,047 EUR za litr

ex 2202 90 10

Inne napoje bezalkoholowe zawierające cukier (sacharozę lub cukier inwertowany)


ZAŁĄCZNIK II

Image


21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2186/2004

z dnia 20 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1613/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów ogólnego systemu preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Laosu dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r., ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r., ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2), w szczególności jego art. 76,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2501/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r., wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. (3), Wspólnota przyznała Laosowi ogólne preferencje taryfowe.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawia definicję pojęcia produktów pochodzących, używaną do celów ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP). Jednakże, rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 przewiduje odstępstwa na korzyść najsłabiej rozwiniętych krajów beneficjentów GSP, które w tym celu przedkładają Wspólnocie właściwy wniosek.

(3)

Od roku 1997 Laos, w przypadku niektórych wyrobów włókienniczych, korzysta z takiego odstępstwa, ostatnio na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1613/2000 z dnia 24 lipca 2000 r., wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów ogólnego systemu preferencji taryfowych w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Laosu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty (4), zmienionego rozporządzeniem nr 291/2002 (5), przedłużającego okres jego obowiązywania do 31 grudnia 2004 r. W listach z dnia 4 maja 2004 r. i 4 sierpnia 2004 r. Laos przedłożył wniosek o odnowienie odstępstwa.

(4)

Komisja rozpatrzyła wniosek przedłożony przez Laos i ustaliła, że jest on właściwe umotywowany.

(5)

W momencie przedłużenia okresu obowiązywania rozporządzenia nr 1613/2000, zakładano, że wygaśnięcie tego rozporządzenia powinno zbiec się w czasie z końcem obowiązywania obecnego systemu GSP, przewidzianym na ten sam dzień. Jednakże, rozporządzenie nr 2211/2003 (6) przedłużyło okres obowiązywania systemu GSP na kolejny rok, do dnia 31 grudnia 2005 r.

(6)

Dnia 18 grudnia 2003 r. Komisja opublikowała Zieloną Księgę na temat przyszłości reguł pochodzenia w ramach preferencyjnych uzgodnień handlowych (7), co zapoczątkowało zakrojoną na szeroką skalę debatę na ten temat. Dnia 7 lipca 2004 r. Komisja opublikowała Komunikat skierowany do Rady, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Ekonomiczno-Społeczego zatytułowany „Kraje rozwijające się, handel międzynarodowy i zrównoważony rozwój: rola wspólnotowego ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) w okresie 2006–2015” (8), który również podkreślił potrzebę wprowadzenia zmian do reguł pochodzenia. Jednakże, nie podjęto jeszcze żadnych decyzji, a żadne nowe reguły nie zostaną wprowadzone przed dniem 31 grudnia 2004 r.

(7)

Przedłużenie odstępstwa nie powinno przesądzać ani niekorzystnie wpływać na wyniki dyskusji dotyczącej ewentualnych nowych reguł pochodzenia dla GSP. Jednakże interesy handlowców zawierających kontrakty zarówno w Laosie jak i we Wspólnocie, jak również stabilizacja i zrównoważony rozwój przemysłu Laosu pod względem bieżących inwestycji i zatrudnienia, wymagają przedłużenia odstępstwa na okres pozwalający na kontynuację realizacji lub zawieranie nowych umów długoterminowych, ułatwiając jednocześnie wprowadzanie ewentualnych nowych reguł pochodzenia dla GSP.

(8)

Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1613/2000, w szczególności istnienie rocznych limitów ilościowych, odzwierciedlających zdolność rynku wspólnotowego do wchłaniania laotańskich produktów, zdolności wywozowe Laosu oraz faktycznie odnotowane przepływy handlowe, zostały ustalone w celu uchronienia odpowiadających im gałęzi przemysłu wspólnotowego przed szkodą.

(9)

W związku z powyższym, odstępstwo powinno zostać przedłużone do dnia 31 grudnia 2006 r. Jednakże, w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania zarówno w odniesieniu do Laosu jak i innych najsłabiej rozwiniętych krajów, potrzeba utrzymywania odstępstwa powinna zostać zweryfikowana w momencie przyjęcia jakichkolwiek nowych reguł pochodzenia w ramach nowego GSP.

(10)

Rozporządzenie (WE) nr 1613/2000 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1613/2000 wprowadza się następujące zmiany:

w art. 2, datę „31 grudnia 2004 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2006 r.”,

a także dodaje się ustęp w brzmieniu:

„Potrzeba utrzymywania tego odstępstwa zostanie jednak zweryfikowana nie później niż do dnia 31 grudnia 2005 r., zgodnie z nowymi przepisami, które mają zostać przyjęte w odniesieniu do ogólnego systemu preferencji taryfowych i reguł pochodzenia z nim związanego.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).

(3)  Dz.U. L 346 z 31.12.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1828/2004 (Dz.U. L 321 z 22.10.2004, str. 23).

(4)  Dz.U. L 185 z 25.7.2000, str. 38.

(5)  Dz.U. L 46 z 16.2.2002, str. 12.

(6)  Dz.U. L 332 z 19.12.2003, str. 1.

(7)  COM(2003) 787 wersja ostateczna.

(8)  COM(2004) 461 wersja ostateczna.


21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2187/2004

z dnia 20 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1614/2000, wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów ogólnego systemu preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kambodży, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2), w szczególności jego art. 76,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2501/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r. wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. (3), Wspólnota przyznała Kambodży ogólne preferencje taryfowe.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawia definicję pojęcia produktów pochodzących, używaną do celów ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP). Jednakże rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 przewiduje odstępstwa na korzyść najsłabiej rozwiniętych krajów beneficjentów GSP, które w tym celu przedkładają Wspólnocie właściwy wniosek.

(3)

Kambodża korzysta z takiego odstępstwa dla niektórych wyrobów włókienniczych od 1997 r., ostatnio na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1614/2000 z dnia 24 lipca 2000 r., wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów ogólnego systemu preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kambodży dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty (4), zmienionego rozporządzeniem nr 294/2002 (5), które przedłużyło okres jego obowiązywania do dnia 31 grudnia 2004 r. Kambodża przedłożyła wniosek o odnowienie odstępstwa w liście z dnia 10 czerwca 2004 r.

(4)

Komisja rozpatrzyła wniosek przedłożony przez Kambodżę i ustaliła, że jest on właściwie umotywowany.

(5)

Kiedy przedłużony został okres obowiązywania rozporządzenia nr 1614/2000, założono, że powinno ono wygasnąć wraz z końcem obowiązywania obecnego systemu GSP, który wypadał tego samego dnia. Jednakże rozporządzenie Rady nr 2211/2003 (6) przedłużyło okres obowiązywania systemu GSP na kolejny rok, tj. do dnia 31 grudnia 2005 r.

(6)

Dnia 18 grudnia 2003 r. Komisja opublikowała Zieloną Księgę na temat przyszłości reguł pochodzenia w preferencyjnych porozumieniach handlowych (7), co zapoczątkowało szeroko zakrojoną dyskusję na ten temat. Dnia 7 lipca 2004 r. opublikowany został Komunikat skierowany do Rady, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, zatytułowany: „Kraje rozwijające się, handel międzynarodowy i zrównoważony rozwój: rola wspólnotowego ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) w okresie 2006/2015” (8), w którym uznano również potrzebę zmian reguł pochodzenia. Jednakże żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte, a nowe zasady nie zostaną wprowadzone przed dniem 31 grudnia 2004 r.

(7)

Przedłużenie odstępstwa nie powinno przesądzać ani mieć negatywnego wpływu na wyniki dyskusji na temat ewentualnych nowych reguł pochodzenia GSP. Jednakże interesy handlowców zawierających umowy zarówno w Kambodży, jak i we Wspólnocie, a także stabilność i zrównoważony rozwój przemysłu w Kambodży w odniesieniu do bieżących inwestycji i zatrudnienia, wymagają przedłużenia odstępstwa na okres wystarczający do kontynuowania lub zawierania nowych długoterminowych umów, ułatwiając jednocześnie wprowadzenie ewentualnych nowych reguł pochodzenia GSP.

(8)

Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1614/2000, w szczególności istnienie limitów ilościowych stosowanych w wymiarze rocznym, odzwierciedlających zdolność rynku wspólnotowego do wchłonięcia produktów z Kambodży, zdolność wywozową Kambodży oraz rzeczywiście odnotowane przepływy handlowe, zostały sformułowane tak, aby zapobiec powstawaniu szkód w odpowiadających im gałęziach przemysłu wspólnotowego.

(9)

W związku z powyższym odstępstwo powinno zostać przedłużone do dnia 31 grudnia 2006 r. Jednakże w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania zarówno Kambodży jak i innych najsłabiej rozwiniętych krajów, potrzeba istnienia odstępstwa powinna zostać zweryfikowana po przyjęciu jakichkolwiek nowych reguł pochodzenia w ramach nowego ogólnego systemu preferencji.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1614/2000.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1614/2000 wprowadza się następujące zmiany:

w art. 2 datę „31 grudnia 2004 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2006 r.”;

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„Potrzeba istnienia odstępstwa zostanie jednakże zweryfikowana nie później niż dnia 31 grudnia 2005 r., zgodnie z nowymi przepisami jakie zostaną przyjęte w odniesieniu do ogólnego systemu preferencji oraz związanych z nim zasad pochodzenia”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).

(3)  Dz.U. L 346 z 31.12.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji nr 1828/2004 (Dz.U. L 321 z 22.10.2004, str. 23).

(4)  Dz.U. L 185 z 25.7.2000, str. 46.

(5)  Dz.U. L 46 z 16.2.2002, str. 14.

(6)  Dz.U. L 332 z 19.12.2003, str. 1.

(7)  KOM (2003) 787 wersja ostateczna.

(8)  KOM (2004) 461 wersja ostateczna.


21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/18


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2188/2004

z dnia 20 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów planu ogólnych preferencji taryfowych w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Nepalu dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2), w szczególności jego art. 76,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2501/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r. wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. (3), Wspólnota przyznała Nepalowi ogólne preferencje taryfowe.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawia definicję pojęcia „produkty pochodzące” używaną do celów ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP). Jednakże rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 przewiduje odstępstwa na rzecz najsłabiej rozwiniętych krajów beneficjentów GSP, które w tym celu przedkładają Wspólnocie właściwy wniosek.

(3)

Od roku 1997 Nepal w przypadku niektórych wyrobów włókienniczych korzysta z takiego odstępstwa, na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1615/2000 z dnia 24 lipca 2000 r., wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów planu ogólnych preferencji taryfowych w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Nepalu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty (4), zmienionego rozporządzeniem nr 293/2002 (5), przedłużającego okres jego obowiązywania do 31 grudnia 2004 r. W liście z dnia 14 czerwca 2004 r. Nepal przedłożył wniosek o odnowienie odstępstwa.

(4)

Komisja rozpatrzyła wniosek przedłożony przez Nepal i ustaliła, że jest on właściwie umotywowany.

(5)

W momencie przedłużenia okresu obowiązywania rozporządzenia nr 1615/2000, zakładano, że wygaśnięcie tego rozporządzenia powinno zbiegać się w czasie z końcem obowiązywania obecnego systemu GSP, przewidzianym na ten sam dzień. Jednakże rozporządzenie nr 2211/2003 (6) przedłużyło okres obowiązywania systemu GSP o kolejny rok, do dnia 31 grudnia 2005 r.

(6)

Dnia 18 grudnia 2003 r. Komisja opublikowała Zieloną Księgę na temat przyszłości reguł pochodzenia w ramach preferencyjnych uzgodnień handlowych (7), co zapoczątkowało zakrojoną na szeroką skalę debatę na ten temat. Dnia 7 lipca 2004 r. Komisja opublikowała Komunikat skierowany do Rady, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zatytułowany „Kraje rozwijające się, handel międzynarodowy i zrównoważony rozwój: rola wspólnotowego ogólnego systemu preferencji (GSP) w okresie 2006–2015” (8), który również podkreślił potrzebę wprowadzenia zmian do reguł pochodzenia. Jednakże nie podjęto jeszcze żadnych decyzji, a żadne nowe reguły nie zostaną wprowadzone przed dniem 31 grudnia 2004 r.

(7)

Przedłużenie odstępstwa nie powinno przesądzać ani niekorzystnie wpływać na wyniki dyskusji na temat ewentualnych nowych reguł pochodzenia dla GSP. Jednakże interesy handlowców zawierających umowy zarówno w Nepalu jak i we Wspólnocie, jak również stabilizacja i zrównoważony rozwój przemysłu Nepalu pod względem bieżących inwestycji i zatrudnienia, wymagają przedłużenia odstępstwa na okres pozwalający na kontynuację realizacji lub zawieranie umów długoterminowych, ułatwiając jednocześnie wprowadzanie ewentualnych nowych reguł pochodzenia dla GSP.

(8)

Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1615/2000, a w szczególności obowiązywanie rocznych limitów ilościowych, odzwierciedlających zdolność rynku wspólnotowego do wchłaniania nepalskich produktów, zdolności wywozowe Nepalu oraz faktycznie odnotowane przepływy handlowe, zostały ustalone w taki sposób, by uchronić odpowiadające im gałęzie przemysłu wspólnotowego przed szkodą.

(9)

W związku z powyższym, odstępstwo powinno zostać odnowione do dnia 31 grudnia 2006 r. Jednakże, w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania zarówno Nepalu jak i innych najsłabiej rozwiniętych krajów, potrzeba utrzymywania odstępstwa powinna zostać zweryfikowana w momencie przyjęcia jakichkolwiek nowych reguł pochodzenia w ramach nowego ogólnego systemu preferencji.

(10)

Rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 należy zatem odpowiednio zmienić.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 zmienia się następująco:

w art. 2, datę „31 grudnia 2004 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2006 r.”,

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„Potrzeba utrzymywania tego odstępstwa zostanie jednak zweryfikowana nie później niż do dnia 31 grudnia 2005 r., zgodnie z nowymi przepisami, które mają zostać przyjęte w odniesieniu do ogólnego systemu preferencji taryfowych i związanych z nim reguł pochodzenia.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).

(3)  Dz.U. L 346 z 31.12.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2004 (Dz.U. L 321 z 22.10.2004, str. 23).

(4)  Dz.U. L 185 z 25.7.2000, str. 54.

(5)  Dz.U. L 46 z 16.2.2002, str. 16.

(6)  Dz.U. L 332 z 19.12.2003, str. 1.

(7)  COM (2003) 787 wersja ostateczna.

(8)  COM (2004) 461 wersja ostateczna.


21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/20


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2189/2004

z dnia 20 grudnia 2004 r.

ustalające wysokość opłaty standardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego za rok obrachunkowy 2005 sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1915/83 z dnia 13 lipca 1983 r. w sprawie niektórych szczegółowych reguł wykonawczych dotyczących prowadzenia rachunkowości w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych (2), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 5 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 stanowi, że Komisja wpłaca opłatę standardową na rzecz Państw Członkowskich w odniesieniu do każdego należycie wypełnionego sprawozdania z gospodarstwa rolnego przekazanego Komisji w terminie określonym w art. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2004 (3) ustaliło kwotę opłaty standardowej za rok obrachunkowy 2004 w wysokości 140 EUR za każde sprawozdanie z gospodarstwa rolnego. Ogólne tendencje zmian kosztów i ich wpływ na koszty wypełnienia sprawozdania z gospodarstwa rolnego uzasadniają weryfikację wysokości tej opłaty.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych Gospodarstw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wysokość opłaty standardowej przewidzianej w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 ustala się na 142 EUR.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się w odniesieniu do roku obrachunkowego 2005.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 109 z 23.6.1965, str. 1859/65. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 660/2004 (Dz.U. L 104 z 8.4.2004, str. 97).

(2)  Dz.U. L 190 z 14.7.1983, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1388/2004 (Dz. U. L 255 z 31.7.2004, str. 5).

(3)  Dz.U. L 21 z 28.1.2004, str. 8.


21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/21


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2190/2004

z dnia 20 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1433/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 48,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1433/2003 (2) stanowi, że uznane organizacje producentów zobowiązane są przedkładać programy operacyjne do zatwierdzenia właściwym organom w Państwie Członkowskim.

(2)

Należy również w wyraźny sposób umożliwić grupom producentów ubiegającym się o uznanie za organizacje producentów na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 przedłożenie ich programów operacyjnych w tym samym czasie. Wyżej wymienione programy operacyjne mogą zostać zatwierdzone wyłącznie w przypadku, gdy dana organizacja producentów została uznana przez właściwy organ krajowy nie później niż w terminie określonym w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1433/2003.

(3)

Na mocy art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 właściwy organ krajowy podejmuje decyzję dotyczącą programów i środków lub zmian w ich zakresie po ich przedłożeniu przez organizacje producentów zgodnie z art. 11 i 14 wymienionego rozporządzenia najpóźniej do dnia 15 grudnia. Z doświadczenia nabytego w ostatnich latach wynika, że z uwagi na nadmierne obciążenia administracyjne niektóre Państwa Członkowskie nie są w stanie zbadać wszystkich programów i podjąć dotyczących ich decyzji w wyżej określonym terminie.

(4)

Aby uniknąć systematycznych odstępstw od przepisów, nie powodować uszczerbku dla podmiotów gospodarczych oraz umożliwić organom krajowym dalsze badanie wniosków, należy z należycie uzasadnionych przyczyn umożliwić Państwom Członkowskim przeniesienie przyjętego terminu z dnia 15 grudnia do dnia 20 grudnia roku następującego po dacie złożenia wniosku. Państwa Członkowskie mogą przyjąć przepisy w celu umożliwienia kwalifikowalności wydatków, począwszy od 1 stycznia roku następującego po dacie złożenia wniosku.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1433/2003.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1433/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1)

do art. 11 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Grupy producentów ubiegające się o uznanie za organizacje producentów na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 mogą w tym samym czasie przedłożyć do zatwierdzenia swoje programy operacyjne określone w akapicie pierwszym. Zatwierdzenie powyższych programów jest uzależnione od ich akceptacji w terminie określonym w art. 13 ust. 2.”.

2)

do art. 13 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Niemniej jednak, z należycie uzasadnionych przyczyn, Państwa Członkowskie mogą podjąć decyzję dotyczącą programów operacyjnych i funduszy najpóźniej w dniu 20 stycznia roku następującego po dacie złożenia wniosku. Decyzja zatwierdzająca może określać kwalifikowalność wydatków od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie złożenia wniosku.”.

3)

do art. 14 ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Niemniej jednak, z należycie uzasadnionych przyczyn, Państwa Członkowskie mogą podjąć decyzję dotyczącą wniosków o zmianę programu operacyjnego najpóźniej 20 stycznia roku następującego po dacie złożenia wniosku. Decyzja zatwierdzająca może określać kwalifikowalność wydatków od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie złożenia wniosku.”.

4)

do art. 16 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W przypadku zastosowania art. 13 ust. 2 lub art. 14 ust. 3 oraz na zasadzie odstępstwa od pierwszego i drugiego akapitu realizacja programu operacyjnego zgodnie z tymi postanowieniami zaczyna się najpóźniej w dniu 31 stycznia następującym po jego zatwierdzeniu.”.

5)

artykuł 17 akapit trzeci zastępuje się następującymi akapitami:

„W przypadku zastosowania art. 13 ust. 2 lub art. 14 ust. 3 oraz na zasadzie odstępstwa od drugiego akapitu Państwa Członkowskie informują o zatwierdzonej kwocie pomocy najpóźniej w dniu 20 stycznia.

Państwa Członkowskie zgłaszają Komisji najpóźniej w dniu 31 stycznia całkowitą kwotę pomocy zatwierdzoną dla wszystkich programów operacyjnych.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po dniu jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1813/2004 (Dz.U. L 319 z 20.10.2004, str. 5).


21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/23


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2191/2004

z dnia 20 grudnia 2004 r.

ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W myśl art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 różnica między notowaniami lub cenami na rynku światowym produktów, o których mowa w art. 1 wymienionego rozporządzenia, a cenami tych produktów we Wspólnocie, może być pokryta przez refundacje wywozowe.

(2)

Refundacje wywozowe powinny być ustalone z uwzględnieniem czynników, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż (2).

(3)

W odniesieniu do pszennych oraz żytnich mąk, kasz i grysików refundację wywozową stosowaną do tych produktów należy wyliczyć z uwzględnieniem ilości zbóż koniecznych do wytwarzania danych produktów. Ilości te zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1501/95.

(4)

Sytuacja na rynku światowym lub szczególne wymogi niektórych rynków mogą sprawić, że niezbędne stanie się zróżnicowanie refundacji dla niektórych produktów, w zależności od ich miejsca przeznaczenia.

(5)

Refundacja powinna być ustalana raz na miesiąc. Zmian można dokonywać w tym odstępie czasowym.

(6)

Zastosowanie tych zasad do aktualnej sytuacji na rynkach zbóż, a w szczególności do notowań lub cen na te produkty we Wspólnocie i na rynku światowym, prowadzi do ustalenia refundacji w wysokości podanej w załączniku.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundacje wywozowe dla produktów, o których mowa w art. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, z wyjątkiem słodu, wywiezionych w stanie naturalnym, ustala się w wysokości podanej w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1431/2003 (Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 16).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Uwaga: Kody produktów i kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.


21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/25


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2192/2004

z dnia 20 grudnia 2004 r.

ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 refundacje wywozowe dla zbóż mające zastosowanie w dniu, w którym złożono wniosek o wydanie pozwolenia, stosuje się do wywozu, który ma być realizowany w okresie ważności pozwolenia, jeśli wniesie o to wnioskodawca. W tym wypadku do refundacji może być zastosowana kwota korygująca.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (2), pozwoliło na ustalenie kwoty korygującej dla produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 1766/92. Ta kwota korygująca powinna być wyliczona z uwzględnieniem czynników wymienionych w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95.

(3)

Sytuacja na rynku światowym lub szczególne wymogi niektórych rynków mogą wymóc konieczność zróżnicowania kwoty korygującej w zależności od miejsca przeznaczenia.

(4)

Kwota korygująca powinna być ustalona równocześnie z refundacją i według takiej samej procedury. Może ona podlegać zmianom w czasie pomiędzy dwoma ustaleniami.

(5)

Z wyżej wymienionych przepisów wynika, że kwota korygująca powinna być ustalona zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kwotę korygującą do wcześniej ustalonych refundacji wywozowych dla produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, z wyjątkiem słodu, ustala się w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 20 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1431/2003 (Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 16).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z 20 grudnia 2004 r. ustalającego kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

(EUR/t)

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Bieżący

1

Termin I

2

Termin II

3

Termin III

4

Termin IV

5

Termin V

6

Termin VI

7

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Uwaga: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).


21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/27


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2193/2004

z dnia 20 grudnia 2004 r.

ustalające refundacje wywozowe dla słodu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W myśl art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 różnica między notowaniami lub cenami na światowym rynku produktów, o których mowa w art. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, a cenami tych produktów we Wspólnocie może być pokryta przez refundacje wywozowe.

(2)

Przy ustalaniu zwrotów należy wziąć pod uwagę elementy, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych, a także środków, jakie należy podjąć w przypadku zakłóceń w sektorze zbóż (2).

(3)

Refundacja stosowana do słodów powinna zostać wyliczona z uwzględnieniem ilości zbóż potrzebnej do wytworzenia danych produktów. Ilości te zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1501/95.

(4)

Sytuacja na światowym rynku lub szczególne wymogi niektórych rynków mogą spowodować konieczność zróżnicowania wysokości refundacji dla niektórych produktów w zależności od ich miejsca przeznaczenia.

(5)

Refundację należy ustalać raz na miesiąc. W tym odstępie czasu może ona zostać zmieniona.

(6)

Zastosowanie tych zasad w aktualnej sytuacji na rynku zbóż, a w szczególności wobec notowań lub cen tych produktów we Wspólnocie i na rynku światowym, prowadzi do ustalenia refundacji w wysokości podanej w załączniku.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundacje wywozowe dla słodu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, ustala się w wysokościach podanych w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1431/2003 (Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 16).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalającego refundacje wywozowe dla słodu

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Uwaga: Kody produktów, a także kody miejsca przeznaczenia serii „A” są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1) ze zmianami.

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).


21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/29


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2194/2004

z dnia 20 grudnia 2004 r.

ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 refundacja wywozowa do zbóż mająca zastosowanie w dniu, w którym złożono wniosek o wydanie pozwolenia stosuje się do wywozu, który ma być realizowany w okresie ważności pozwolenia, jeśli wniesie o to wnioskodawca. W tym wypadku do refundacji może być zastosowana kwota korygująca.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/95 z 29 czerwca 1995 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych oraz środków podejmowanych w przypadku zakłóceń na rynku zbóż (2), pozwoliło na ustalenie kwoty korygującej dla słodu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 1766/92. Ta kwota korygująca powinna być wyliczona z uwzględnieniem czynników wymienionych w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95.

(3)

Z powyższych postanowień wynika, że kwota korygująca powinna być ustalona w wysokości podanej w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kwota korygująca, o której mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowana do wcześniej ustalonych refundacji wywozowych dla słodu, została określona w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1431/2003 (Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 16).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalającego kwotę korygującą do refundacji dla słodu

Uwaga: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia zostały określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

(w EUR/t)

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Bieżący

1

I termin

2

II termin

3

III termin

4

IV termin

5

V termin

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(w EUR/t)

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

VI termin

7

VII termin

8

VIII termin

9

IX termin

10

X termín

11

XI termin

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/31


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2195/2004

z dnia 20 grudnia 2004 r.

ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), a w szczególności jego art. 13 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), a w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2681/74 z dnia 21 października 1974 r. sprawie finansowania przez Wspólnotę wydatków poniesionych w odniesieniu do dostaw produktów rolnych jako pomocy żywnościowej (3) przewiduje, że część wydatków odpowiadająca refundacjom wywozowym ustalonym w tym zakresie zgodnie z regułami wspólnotowymi ponoszona jest przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

(2)

W celu ułatwienia ustalenia budżetu na wspólnotowe akcje pomocy żywnościowej i zarządzania nim oraz w celu umożliwienia Państwom Członkowskim poznania poziomu wspólnotowego udziału w finansowaniu krajowych akcji pomocy żywnościowej należy określić poziom refundacji przyznanych na te akcje.

(3)

Zasady ogólne i warunki zastosowania przewidziane przez art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 i przez art. 13 rozporządzenia (WE) nr 3072/95 w odniesieniu do refundacji wywozowych stosuje się mutatis mutandis do wyżej wymienionych działań.

(4)

Szczególne kryteria, jakie należy wziąć pod uwagę przy wyliczaniu refundacji wywozowych do ryżu, są określone w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 3072/95.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do wspólnotowych i krajowych akcji pomocy żywnościowej przewidzianych w ramach międzynarodowych konwencji lub innych programów dodatkowych oraz innych wspólnotowych akcji bezpłatnego zaopatrzenia refundacje wywozowe do produktów z sektorów zbóż i ryżu ustala się zgodnie z Załącznikiem.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 411/2002 (Dz.U. L 62 z 5.3.2002, str. 27).

(3)  Dz.U. L 288 z 25.10.1974, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r., ustalającego refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

(w EUR/t)

Kod produktu

Wysokość refundacji

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

57,30

1102 20 10 9400

49,12

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

73,67

1104 12 90 9100

0,00

Uwaga: Kody produktów zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.


21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/33


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2196/2004

z dnia 20 grudnia 2004 r.

ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 4088/87 z dnia 21 grudnia 1987 r. ustalające warunki stosowania preferencyjnych stawek celnych w przywozie niektórych kwiatów pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków jednokwiatowych (bloom), goździków wielokwiatowych (spray), róż wielkokwiatowych i róż drobnokwiatowych, określonych w art. 1b rozporządzenia (EWG) nr 700/88, na okres dwóch tygodni, ustalone są w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2004 r.

Stosuje się od dnia 22 grudnia 2004 r. do 4 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 382 z 31.12.1987, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1300/97 (Dz.U. L 177 z 5.7.1997, str. 1).

(2)  Dz.U. L 72 z 18.3.1988, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2062/97 (Dz.U. L 289 z 22.10.1997, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalającego wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

(EUR/100 sztuk)

Okres: od 22 grudnia 2004 r. do 4 stycznia 2005 r.

Wspólnotowe ceny producenta

Goździki jednokwiatowe

(bloom)

Goździki wielokwiatowe

(spray)

Róże wielkokwiatowe

Róże drobnokwiatowe

 

16,33

11,52

41,60

19,73


Wspólnotowe ceny przywozu

Goździki jednokwiatowe

(bloom)

Goździki wielokwiatowe

(spray)

Róże wielkokwiatowe

Róże drobnokwiatowe

Izrael

Maroko

Cypr

Jordania

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy

13,24


21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/35


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2197/2004

z dnia 20 grudnia 2004 r.

ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Protokół 4 w sprawie bawełny, załączony do Aktu Przystąpienia Grecji, ostatnio zmieniony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1050/2001 (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1051/2001 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie pomocy produkcyjnej dla bawełny (2), w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej jest ustalana okresowo na podstawie ceny rynku światowego bawełny odziarnionej przy uwzględnieniu historycznych związków między ceną bawełny odziarnionej a wyliczoną ceną bawełny nieodziarnionej. Te historyczne związki zostały ustanowione w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1591/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla bawełny (3). W przypadku gdy cena rynku światowego nie może być ustalona w powyższy sposób, zostaje ona określona na podstawie ostatniej ustalonej ceny.

(2)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej jest ustalana dla produktu odpowiadającego pewnym cechom charakterystycznym i uwzględniając najkorzystniejsze oferty i notowania na rynku światowym pomiędzy tymi, które są uważane za reprezentatywne dla rzeczywistych tendencji rynkowych. Do celów takiego ustalenia ceny uwzględnia się średnią z ofert i notowań otrzymaną na jednej lub więcej giełdach europejskich reprezentatywnych dla produktu dostarczonego na bazie cif do portu wspólnotowego i pochodzącego z różnych krajów dostarczających, uważanych za reprezentatywne dla handlu międzynarodowego. Jednakże aby uwzględnić różnice wynikające z jakości dostarczonego produktu lub z charakteru wspomnianych ofert i notowań, przewidziano dostosowania kryteriów do celów ustalenia ceny rynku światowego bawełny odziarnionej. Dostosowania te są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1591/2001.

(3)

Stosowanie wyżej wymienionych kryteriów prowadzi do ustalenia ceny rynku światowego bawełny nieodziarnionej na poziomie wskazanym poniżej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cena rynku światowego bawełny nieodziarnionej określona w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 jest ustalona na 16,658 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 1.

(2)  Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 3.

(3)  Dz.U. L 210 z 3.8.2001, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1486/2002 (Dz.U. L 223 z 20.8.2002, str. 3).


21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/36


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2198/2004

z dnia 20 grudnia 2004 r.

ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (1), w szczególności jego art. 20a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 20a rozporządzenia nr 136/66/EWG przewiduje przyznanie refundacji produkcyjnej do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej. Zgodnie z ust. 6 niniejszego artykułu i bez uszczerbku dla jego ust. 3 Komisja ustala co dwa miesiące kwotę tej refundacji.

(2)

Zgodnie z art. 20a ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia refundacja jest ustalona na podstawie różnicy pomiędzy cenami na rynku światowym i na rynku wspólnotowym, uwzględniając opłatę przywozową stosowaną do oliwy z oliwek objętej podpozycją CN 1509 90 00, oraz na podstawie elementów wykorzystanych do ustalenia refundacji wywozowych do oliwy z oliwek w okresie referencyjnym. Jako okres referencyjny właściwe jest przyjęcie okresu dwóch miesięcy poprzedzających początek okresu ważności refundacji produkcyjnej.

(3)

Stosowanie wyżej wymienionych kryteriów prowadzi do ustalenia refundacji, jak wskazano poniżej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W styczniu i lutym 2005 r. kwota refundacji produkcyjnej określona w art. 20a ust. 2 rozporządzenia nr 136/66/EWG jest równa 44,00 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97).


21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/37


DYREKTYWA RADY 2004/113/WE

z dnia 13 grudnia 2004 r.

wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 13 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, Unia Europejska opiera się na zasadach wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawnego, które są wspólne dla Państw Członkowskich, a także szanuje prawa podstawowe zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla Państw Członkowskich, jako zasady ogólne prawa wspólnotowego.

(2)

Prawo każdej osoby do równości wobec prawa i ochrony przed dyskryminacją stanowi powszechne prawo uznane Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zniesienia wszelkich form dyskryminacji kobiet, Międzynarodową Konwencją w sprawie zniesienia wszelkich form dyskryminacji rasowej, Paktami Narodów Zjednoczonych dotyczącymi Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, których sygnatariuszami są wszystkie Państwa Członkowskie.

(3)

Oprócz zakazu dyskryminacji ważne jest szanowanie innych podstawowych praw i wolności, wraz z ochroną prywatności i życia rodzinnego oraz działań wykonywanych w tym kontekście, a także wolności wyznania.

(4)

Równość mężczyzn i kobiet jest podstawową zasadą Unii Europejskiej. Art. 21 i 23 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej zakazują wszelkiej dyskryminacji opartej na płci i wymagają zapewnienia równości mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach.

(5)

Art. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską stanowi, że popieranie takiej równości jest jednym z podstawowych zadań Wspólnoty. Podobnie, art. 3 ust. 2 Traktatu wymaga od Wspólnoty, aby zmierzała do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet we wszystkich swoich działaniach.

(6)

Komisja ogłosiła swój zamiar przedstawienia wniosku w sprawie dyrektywy dotyczącej dyskryminacji ze względu na płeć poza rynkiem pracy w swoim komunikacie w sprawie Agendy Polityki Społecznej. Taki wniosek jest w pełni spójny z decyzją Rady 2001/51/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. ustanawiającą program odnoszący się do wspólnotowej strategii ramowej w sprawie równości płci (2001-2005) (4) obejmującej wszystkie polityki Wspólnoty i skierowanej na wspieranie równości mężczyzn i kobiet poprzez dostosowywanie tych polityk oraz praktycznych środków w celu poprawy pozycji mężczyzn i kobiet w społeczeństwie.

(7)

Rada Europejska na posiedzeniu w Nicei, które odbyło się w dniach 7-9 grudnia wezwała Komisję do wzmocnienia praw związanych z równością poprzez przyjęcie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie wspierania równości płci w dziedzinach innych niż życie zawodowe.

(8)

Wspólnota przyjęła szereg instrumentów prawnych mających na celu zapobieganie i walkę z dyskryminacją ze względu na płeć na rynku pracy. Te instrumenty udowodniły znaczenie przepisów prawnych w walce z dyskryminacją.

(9)

Dyskryminacja ze względu na płeć, w tym molestowanie oraz molestowanie seksualne mają miejsce również poza rynkiem pracy. Taka dyskryminacja może być również szkodliwa, stanowić przeszkodę dla pełnej i skutecznej integracji mężczyzn i kobiet w życiu gospodarczym i społecznym.

(10)

Problemy te uwidaczniają się w szczególności w zakresie dostępu do towarów i usług. Zatem, powinno się zapobiegać i znosić dyskryminację ze względu na płeć w tym zakresie. Podobnie jak w przypadku dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (5), cel ten może zostać lepiej osiągnięty w drodze przepisów wspólnotowych.

(11)

Takie przepisy powinny zakazywać dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług. Za towary uważa się te w znaczeniu zgodnym z przepisami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską odnoszącymi się do swobodnego przepływu towarów. Za usługi uważa się te w znaczeniu zgodnym z art. 50 tego Traktatu.

(12)

W celu zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie zarówno do dyskryminacji bezpośredniej jak i pośredniej. Bezpośrednia dyskryminacja ma miejsce jedynie w przypadku, kiedy jedna osoba traktowana jest mniej korzystnie ze względu na swoją płeć niż inna osoba w sytuacji porównywalnej. Zatem, na przykład, różnice między mężczyznami a kobietami w zakresie dostarczania usług zdrowotnych, które wynikają z fizycznych różnic między mężczyznami a kobietami nie odnoszą się do sytuacji porównywalnych i zatem nie stanowią dyskryminacji.

(13)

Zakaz dyskryminacji powinien mieć zastosowanie do osób dostarczających towary i usługi, które są ogólnodostępne i które są oferowane poza obszarem życia prywatnego i rodzinnego oraz do transakcji dokonanych w tym kontekście. Nie powinien on mieć zastosowania do treści zawartych w środkach masowego przekazu lub ogłoszeniach ani do kształcenia publicznego lub prywatnego.

(14)

Każda osoba korzysta ze swobody zawierania umów, włącznie ze swobodą wyboru partnera umownego do transakcji. Każdy, kto dostarcza towar lub usług, może mieć szereg subiektywnych powodów swojego wyboru partnera umownego. Jeżeli tylko wybór partnera nie jest oparty na płci partnera, niniejsza dyrektywa nie powinna stanowić przeszkody dla dokonania swobodnego wyboru partnera umownego.

(15)

Istnieje już szereg instrumentów prawnych dotyczących wprowadzania w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zatrudnienia i wykonywania zawodu. Dlatego, niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania w tym zakresie. Takie samo rozumowanie dotyczy kwestii związanych z prowadzeniem działalności na własny rachunek w zakresie uregulowanym przepisami prawnymi. Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie jedynie do ubezpieczeń i emerytur, które są prywatne, dobrowolne i niezwiązane ze stosunkiem pracy.

(16)

Możliwe do zaakceptowania są jedynie różnice w traktowaniu uzasadnione słusznym celem. Przykładem takiego słusznego celu może być ochrona ofiar przemocy na tle seksualnym (w takich przypadkach jak zakładanie schronisk dla przedstawicieli jednej płci), konieczność ochrony prywatności i przyzwoitości (w takich przypadkach jak udostępnianie zamieszkania przez osobę w części domu tej osoby), promowanie równości płci lub interesów mężczyzn lub kobiet (na przykład dobrowolne instytucje reprezentujące jedną płeć), swoboda zrzeszania się (w przypadkach członkostwa w prywatnych klubach jednej płci) i organizacja działań sportowych (na przykład wydarzenia sportowe dla przedstawicieli jednej płci). Niemniej jednak, wszelkie ograniczenia powinny być właściwe i niezbędne zgodnie z kryteriami wynikającymi z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

(17)

Zasada równego traktowania w zakresie dostępu do towarów i usług nie wymaga, żeby ułatwienia dostępne dla mężczyzn i kobiet były zawsze oparte na wspólnych podstawach, jeżeli tylko nie są bardziej korzystne dla jednej z płci.

(18)

Stosowanie czynników aktuarialnych związanych z płcią jest szeroko rozpowszechnione w przepisach ubezpieczeniowych i innych związanych z usługami finansowymi. W celu zapewnienia równego traktowania mężczyzn i kobiet stosowanie płci jako czynnika aktuarialnego nie powinno powodować różnic w odniesieniu do składek i świadczeń. W celu uniknięcia nagłego dostosowywania rynku wprowadzanie w życie tej zasady powinno mieć zastosowanie jedynie do nowych umów zawartych po dacie transpozycji niniejszej dyrektywy.

(19)

Pewne kategorie ryzyka mogą być różne w zależności od płci. W niektórych przypadkach płeć stanowi jeden, lecz niekoniecznie jedyny czynnik decydujący przy ocenie ryzyka ubezpieczonego. Jeżeli chodzi o umowy ubezpieczające tego rodzaju ryzyka, Państwa Członkowskie mogą zdecydować o zezwoleniu na stosowanie wyjątków od zasady składek i świadczeń dla obu płci, jeżeli tylko mogą zapewnić, że dane aktuarialne i statystyczne, na podstawie których dokonano wyliczeń, są wiarygodne, regularnie uaktualniane i ogólnodostępne. Wyjątki są dozwolone jedynie w przypadkach, w których ustawodawstwo krajowe nie zastosowało jeszcze zasady równości płci. Po pięciu latach od transpozycji niniejszej dyrektywy Państwa Członkowskie powinny dokonać ponownej analizy uzasadnienia dla tych wyjątków, biorąc pod uwagę najbardziej aktualne dane aktuarialne i statystyczne oraz sprawozdanie Komisji sporządzone po trzech latach od transpozycji niniejszej dyrektywy.

(20)

Mniej korzystne traktowanie kobiet ze względu na ciążę i macierzyństwo powinno być uznane za formę bezpośredniej dyskryminacji ze względu na płeć i w związku z tym powinno być zabronione w zakresie ubezpieczeń i innych związanych usług finansowych. Koszty związane z ryzykiem ciąży i macierzyństwa nie powinny zatem być przypisywane do członków jednej z płci.

(21)

Osoby, które były dyskryminowane ze względu na płeć, powinny dysponować odpowiednimi środkami ochrony prawnej. W celu zapewnienia bardziej skutecznego poziomu bezpieczeństwa, stowarzyszenia, organizacje i inne osoby prawne powinny być również upoważnione do uczestniczenia w postępowaniu sądowym, zgodnie z ustaleniami Państw Członkowskich, w imieniu każdej ofiary albo w jej interesie, bez uszczerbku dla krajowych przepisów proceduralnych dotyczących przedstawicielstwa i obrony w sądzie.

(22)

Zasady dotyczące ciężaru dowodu powinny zostać dostosowane w przypadkach, w których występuje domniemanie dyskryminacji w celu skutecznego zastosowania zasady równego traktowania; w przypadkach ujawnienia dowodu na istnienie takiej dyskryminacji ciężar dowodu powinien zostać przesunięty na osobę przeciwko której wysunięto zarzut.

(23)

Skuteczne wprowadzanie w życie zasady równego traktowania wymaga odpowiedniej ochrony sądowej przed retorsjami.

(24)

Mając na względzie wspieranie zasady równego traktowania, Państwa Członkowskie powinny zachęcać do dialogu z zainteresowanymi stronami, które, zgodnie z prawem i praktyką krajową mają uzasadniony prawnie interes w uczestniczeniu w zwalczaniu dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług.

(25)

Ochrona przed dyskryminacją ze względu na płeć powinna być wzmocniona poprzez istnienie w każdym Państwie Członkowskim jednego lub organów właściwych w zakresie analizowania tych problemów, badania możliwych rozwiązań i świadczenia konkretnej pomocy ofiarom. Mogą być to te same organy, które są odpowiedzialne na poziomie krajowym za obronę praw człowieka lub ochronę praw jednostki lub wprowadzanie w życie zasady równego traktowania.

(26)

Niniejsza dyrektywa ustanawia wymogi minimalne, pozostawiając Państwom Członkowskim możliwość przyjęcia lub utrzymania przepisów bardziej korzystnych. Wdrażanie niniejszej dyrektywy nie może posłużyć jako uzasadnienie dla wprowadzenia przepisów mniej korzystnych w stosunku do istniejących obecnie w poszczególnych Państwach Członkowskich.

(27)

Państwa Członkowskie powinny wprowadzić skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje stosowane w przypadkach niewykonania zobowiązań wynikających z niniejszej dyrektywy.

(28)

Ponieważ cele niniejszej Dyrektywy, a mianowicie zapewnienie we wszystkich Państwach Członkowskich wysokiego poziomu ochrony przed dyskryminacją, nie mogą być osiągnięte w wystarczający sposób przez Państwa Członkowskie, natomiast z uwagi na rozmiary lub skutki proponowanych działań możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną we wspomnianym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia tych celów.

(29)

Zgodnie z ust. 34 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego ustawodawstwa (6), zachęca się Państwa Członkowskie do sporządzania, dla potrzeb własnych, a także w interesie Wspólnoty, swoich tabel, które, na ile jest to możliwe, ilustrują korelację między dyrektywą a środkami transpozycji i do podawania ich do wiadomości publicznej.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Cel

Niniejsza dyrektywa ma na celu stworzenie ram do walki z dyskryminacją ze względu na płeć w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług mając na względzie wprowadzenie w życie w Państwach Członkowskich zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej dyrektywy, stosuje się następujące definicje:

a)

bezpośrednia dyskryminacja: występuje w sytuacji, gdy jedna osoba traktowana jest mniej korzystnie ze względu na płeć niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji;

b)

pośrednia dyskryminacja: występuje w sytuacji, gdy z pozoru neutralny przepis, kryterium lub praktyka stawiałyby osoby danej płci w szczególnie niekorzystnym położeniu w porównaniu do osób innej płci, chyba że dany przepis, kryterium lub praktyka są obiektywnie uzasadnione zgodnym z prawem celem, a środki służące osiąganiu tego celu są właściwe i niezbędne;

c)

molestowanie: występuje w sytuacji, w której ma miejsce niepożądane zachowanie związane z płcią osoby, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub agresywnej atmosfery;

d)

molestowanie seksualne: występuje w sytuacji, w której ma miejsce niepożądane zachowanie, werbalne lub niewerbalne lub zachowanie fizyczne o charakterze seksualnym, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby, w szczególności poprzez stwarzanie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub agresywnej atmosfery;

Artykuł 3

Zakres

1.   W granicach uprawnień powierzonych Wspólnocie, niniejszą dyrektywę stosuje się do wszystkich osób, które dostarczają towary i usługi, które są ogólnodostępne niezależnie od zainteresowanej osoby, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, włącznie z instytucjami publicznymi, które oferowane są poza obszarem życia prywatnego i rodzinnego oraz do transakcji dokonywanych w tym kontekście.

2.   Niniejsza dyrektywa nie narusza swobody jednostki do wyboru partnera umownego, jeżeli tylko wybór partnera umownego nie jest oparty na płci tej osoby.

3.   Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do treści zawartych w środkach masowego przekazu, w ogłoszeniach ani do kształcenia.

4.   Niniejszej dyrektywy nie stosuje się, kwestii zatrudnienia i wykonywania zawodu. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do prowadzenia działalności na własny rachunek w zakresie, w jakim jest ono uregulowane w innych aktach prawnych Wspólnoty.

Artykuł 4

Zasada równego traktowania

1.   Do celów niniejszej dyrektywy zasada równego traktowania mężczyzn i kobiet oznacza, że:

a)

nie istnieje żadna bezpośrednia dyskryminacja ze względu na płeć, w tym mniej korzystne traktowanie kobiet ze względu na ciążę lub macierzyństwo;

b)

nie istnieje żadna pośrednia dyskryminacja ze względu na płeć.

2.   Niniejsza dyrektywa nie stanowi uszczerbku dla bardziej korzystnych przepisów dotyczących ochrony kobiet w zakresie ciąży i macierzyństwa.

3.   Molestowanie oraz molestowanie seksualne w rozumieniu niniejszej dyrektywy uważa się za dyskryminację ze względu na płeć i dlatego jest ono zabronione. Sprzeciw wobec takich zachowań lub podporządkowanie się im przez daną osobę nie może stanowić podstawy dla decyzji odnoszącej się do tej osoby.

4.   Polecenie nakazujące bezpośrednie lub pośrednie dyskryminowanie osób ze względu na płeć uważane jest za dyskryminację w rozumieniu niniejszej dyrektywy.

5.   Niniejsza dyrektywa nie wyklucza różnic w traktowaniu, jeżeli dostarczanie towarów i usług wyłącznie lub głównie przedstawicielom jednej płci jest uzasadnione celem zgodnym z prawem, a środki dla osiągnięcia tego celu są właściwe i niezbędne.

Artykuł 5

Czynniki aktuarialne

1.   Państwa Członkowskie zapewniają, że we wszystkich nowych umowach zawartych najpóźniej po 21 grudnia 2007 r. użycie płci jako czynnika w kalkulowaniu składek i świadczeń do celów ubezpieczenia i związanych usług finansowych nie powoduje różnic w składkach i odszkodowaniach poszczególnych osób.

2.   Niezależnie od ust. 1 Państwa Członkowskie mogą zdecydować przed 21 grudnia 2007 r. o zezwoleniu na proporcjonalne różnice w składkach i świadczeniach poszczególnych osób, w przypadkach, w których użycie płci jest czynnikiem decydującym w ocenie ryzyka opartego na odpowiednich i dokładnych danych aktuarialnych i statystycznych. Odnośne Państwa Członkowskie informują Komisję i zapewniają, że dokładne dane dotyczące użycia płci jako decydującego czynnika aktuarialnego są gromadzone, publikowane i regularnie uaktualniane. Te Państwa Członkowskie dokonują przeglądu swoich decyzji pięć lat po 21 grudnia 2007 r., uwzględniając sprawozdanie Komisji, o którym mowa w art. 16 i przekazują wyniki tego przeglądu Komisji.

3.   W żadnym wypadku, koszty związane z ciążą i macierzyństwem nie powodują różnic w składkach i świadczeniach poszczególnych osób.

Państwa Członkowskie mogą odroczyć wprowadzanie w życie środków niezbędnych do przestrzegania niniejszego ustępu najpóźniej do dwóch lat po 21 grudnia 2007 r. W takim przypadku, odnośne Państwa Członkowskie bezzwłocznie informują Komisję.

Artykuł 6

Działanie pozytywne

Dla zapewnienia całkowitej równości mężczyzn i kobiet i w praktyce, zasada równego traktowania nie stanowi przeszkody dla utrzymywania lub przyjmowania przez jakiekolwiek Państwo Członkowskie szczególnych środków mających zapobiegać lub wyrównywać niedogodności związane z płcią.

Artykuł 7

Wymogi minimalne

1.   Państwa Członkowskie mogą przyjmować lub utrzymywać przepisy bardziej korzystne dla ochrony równego traktowania mężczyzn i kobiet niż przepisy przewidziane w niniejszej dyrektywie.

2.   Wdrażanie niniejszej dyrektywy nie może być w żadnym wypadku powodem obniżenia poziomu ochrony przed dyskryminacją, który jest już przyznany przez Państwa Członkowskie w dziedzinach regulowanych niniejszą dyrektywą.

ROZDZIAŁ II

ŚRODKI PRAWNE ORAZ STOSOWANIE PRAWA

Artykuł 8

Ochrona praw

1.   Państwa Członkowskie zapewniają, aby procedury sądowe i/lub administracyjne, jak również, o ile uznają to za właściwe, procedury pojednawcze, których celem jest doprowadzenie do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej dyrektywy, były dostępne dla wszystkich osób, które uważają, że ich prawa zostały naruszone w związku z nieprzestrzeganiem wobec nich zasady równego traktowania, nawet po ustaniu stosunków, w ramach których domniemywa się istnienie dyskryminacji.

2.   Państwa Członkowskie wprowadzają do swoich krajowych systemów prawnych środki, niezbędne do zapewnienia rzeczywistej i skutecznej rekompensaty lub odszkodowania dla osób poszkodowanych w wyniku dyskryminacji w rozumieniu niniejszej dyrektywy, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Państwa Członkowskie w zakresie, zniechęcające do dyskryminacji, a jednocześnie proporcjonalne do wyrządzonej szkody. Taka rekompensata lub odszkodowanie nie może być z góry ograniczone maksymalnym wymiarem.

3.   Państwa Członkowskie zapewniają, że stowarzyszenia, organizacje i inne osoby prawne, które mają, zgodnie z kryteriami ustanowionymi w prawie krajowym, uzasadniony interes w zapewnieniu, aby przestrzegane były przepisy niniejszej dyrektywy, mogą wszczynać, w imieniu lub w interesie skarżącego, za jego zgodą, postępowanie sądowe i/lub administracyjne przewidziane dla wykonania obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy.

4.   Ust. 1 i 3 nie stanowią uszczerbku dla krajowych przepisów dotyczących terminów do wszczynania postępowań odnośnie zasady równego traktowania.

Artykuł 9

Ciężar dowodu

1.   Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki, zgodnie z ich krajowymi systemami sądowymi dla zapewnienia, aby ciężar dowodu, iż nie miało miejsca naruszenie zasady równego traktowania, spoczywał na stronie pozwanej, w sytuacji gdy osoby uważające się za poszkodowane w wyniku nieprzestrzegania wobec nich zasady równego traktowania, przedstawią przed sądem lub innym właściwym organem fakty pozwalające na domniemanie bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji.

2.   Ust. 1 nie stanowi przeszkody dla przyjęcia przez Państwa Członkowskie zasad dowodowych korzystniejszych dla strony skarżącej.

3.   Ust. 1 nie ma zastosowania do postępowań karnych.

4.   Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się również do każdego postępowania wszczętego zgodnie z art. 8 ust. 3.

5.   Państwa Członkowskie nie mogą stosować przepisu ust. 1 do postępowań sądowych, w których ustalenie okoliczności faktycznych sprawy należy do sądu lub innego właściwego organu.

Artykuł 10

Ochrona przed retorsjami

Państwa Członkowskie wprowadzają do swoich wewnętrznych systemów prawnych środki niezbędne do ochrony osób przed wszelkiego rodzaju negatywnym traktowaniem lub konsekwencjami stanowiącymi reakcję na skargę lub wszczęcie postępowania sądowego zmierzające do zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania.

Artykuł 11

Dialog z zainteresowanymi stronami

W celu wspierania zasady równego traktowania, Państwa Członkowskie zachęcają do dialogu z zainteresowanymi stronami, które, zgodnie z prawem i praktyką krajową mają interes prawny w przyczynianiu się do walki z dyskryminacją ze względu na płeć w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PROMUJĄCE RÓWNE TRAKTOWANIE

Artykuł 12

1.   Państwa Członkowskie wyznaczają i dokonują niezbędnych ustaleń dla organu lub organów do spraw promowania, analizowania, monitorowania i wspierania równego traktowania wszystkich osób bez dyskryminacji bez względu na płeć. Organy te mogą wchodzić w skład agencji odpowiedzialnych na poziomie krajowym za obronę praw człowieka i przestrzeganie praw jednostek lub wprowadzanie w życie zasady równego traktowania.

2.   Państwa Członkowskie zapewniają, że kompetencje organów, o których mowa w ust. 1, obejmują:

a)

bez uszczerbku dla praw ofiar i stowarzyszeń, organizacji i innych osób prawnych określonych w art. 8 ust. 3, świadczenie niezależnej pomocy ofiarom dyskryminacji w dochodzeniu ich praw w zakresie dyskryminacji;

b)

prowadzenie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji;

c)

publikowanie niezależnych sprawozdań i wydawanie zaleceń odnośnie problemów związanych z taką dyskryminacją.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 13

Zgodność

Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że zasada równego traktowania jest respektowana w odniesieniu do dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług w zakresie objętym niniejszą dyrektywą, a w szczególności, że:

a)

wszelkie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne sprzeczne z zasadą równego traktowania są uchylone;

b)

wszelkie postanowienia umowne, regulaminy przedsiębiorstw, przepisy dotyczące stowarzyszeń prowadzących działalność zarobkową lub nieprowadzących takiej działalności sprzeczne z zasadą równego traktowania są nieważne lub mogą zostać uznane za nieważne bądź zmienione.

Artykuł 14

Sankcje

Państwa Członkowskie ustanawiają przepisy w sprawie sankcji stosowanych wobec naruszeń przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i podejmują wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia ich wykonania. Ustanowione sankcje, które mogą obejmować obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz ofiary, muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa Członkowskie powiadamiają o tych przepisach Komisję do 21 grudnia 2007 r. i powiadamiają ją bezzwłocznie o wszelkich późniejszych zmianach tych przepisów.

Artykuł 15

Upowszechnianie informacji

Państwa Członkowskie zapewniają, że przepisy przyjęte zgodnie z niniejszą dyrektywą, jak również odpowiednie przepisy pozostające w mocy, udostępniane są zainteresowanym osobom przy wykorzystaniu wszystkich stosownych środków na całym ich terytorium.

Artykuł 16

Sprawozdania

1.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji wszelkie dostępne informacje dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy nie później niż 21 grudnia 2009 r., a następnie co pięć lat.

Komisja sporządza sprawozdanie podsumowujące, które zawiera przegląd istniejących praktyk Państw Członkowskich w związku z art. 5 w odniesieniu do użycia płci jako czynnika w obliczaniu składek i świadczeń. Komisja przedkłada to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie nie później niż 21 grudnia 2010 r.

Tam, gdzie stosowne, Komisja dołącza do swego sprawozdania wnioski dotyczące zmian niniejszej dyrektywy.

2.   Sprawozdanie Komisji uwzględnia punkty widzenia zainteresowanych stron.

Artykuł 17

Transpozycja

1.   Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż 21 grudnia 2007 r. Państwa te niezwłocznie przekazują Komisji treść tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 18

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 19

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący


(1)  Opinia wydana 30 marca 2004 r., (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. C 241 z 28.9.2004, str. 44.

(3)  Dz.U. C 121 z 30.4.2004, str. 27.

(4)  Dz.U. L 17 z 19.1.2001, str. 22.

(5)  Dz.U. L 180 z 19.7.2000, str. 22.

(6)  Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 1.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/44


DECYZJA KOMISJI

z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Chile odnośnie do poprawek w załączniku I do umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, uwzględniających rozszerzenie

(2004/881/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2002/979/WE z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (1), w szczególności jej art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ze względu na rozszerzenie, niezbędne jest wniesienie poprawek do załącznika I, sekcji A, umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu ochrony nowych nazw wyrobów spirytusowych z nowych Państw Członkowskich od dnia 1 maja 2004 r.

(2)

Dlatego też, Wspólnota i Republika Chile wynegocjowały, zgodnie z art. 16 ust. 2 wyżej wymienionej umowy, porozumienie w formie wymiany listów o wniesieniu poprawek do jej załącznika I, sekcji A. Należy zatem zatwierdzić tę wymianę listów.

(3)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Wdrażającego ds. Napojów Spirytusowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Chile odnośnie do poprawek w załączniku I, sekcji A, do umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony.

Tekst tego porozumienia stanowi Załącznik do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się Komisarza ds. Rolnictwa do podpisania wymiany listów w imieniu Wspólnoty.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 listopada 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 352 z 30.12.2002, str. 1.


POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW

pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Chile odnośnie do poprawek w załączniku I do umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

Bruksela, dnia 30 listopada 2004 roku

Szanowny Panie,

Mam zaszczyt odnieść się do spotkań związanych z dostosowaniami technicznymi, które to spotkania odbyły się zgodnie z art. 16 ust. 2 umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, z dnia 18 listopada 2002 roku, który stanowi, iż strony umowy mogą na mocy porozumienia wnieść poprawki do tej umowy.

Jak już Panu wiadomo, rozszerzenie Unii Europejskiej nastąpiło 1 maja 2004 roku. W związku z tym niezbędne jest wprowadzenie dostosowań technicznych w załączniku I, sekcji A (Lista chronionych nazw napojów spirytusowych pochodzących ze Wspólnoty) wyżej wymienionej umowy, mających na celu włączenie uznania i ochrony nazw napojów spirytusowych z nowych Państw Członkowskich z zastosowaniem przez obie strony od dnia 1 maja 2004 r.

Mam zatem zaszczyt zaproponować, aby załącznik I, sekcja A umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, został zastąpiony przez Załącznik załączony do niniejszego listu ze skutkiem od dnia 1 maja 2004 roku, tzn. dnia wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

Byłabym wdzięczna za potwierdzenie, że Pana Rząd zgadza się z treścią niniejszego listu.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Mariann FISCHER BOEL

Bruksela, dnia 30 listopada 2004 roku

Szanowna Pani,

Mam zaszczyt potwierdzić odbiór Pani listu z dnia dzisiejszego następującej treści:

„Mam zaszczyt odnieść się do spotkań związanych z dostosowaniami technicznymi, które to spotkania odbyły się zgodnie z art. 16 ust. 2 umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, z dnia 18 listopada 2002 roku, który stanowi, iż Umawiające się Strony mogą na mocy porozumienia wnieść poprawki do tej umowy.

Jak już Panu wiadomo, rozszerzenie Unii Europejskiej nastąpiło 1 maja 2004 roku. W związku z tym niezbędne jest wprowadzenie dostosowań technicznych w załączniku I, sekcji A (Lista chronionych nazw napojów spirytusowych pochodzących ze Wspólnoty) wyżej wymienionej umowy, mających na celu włączenie uznania i ochrony nazw napojów spirytusowych z nowych Państw Członkowskich z zastosowaniem przez obie strony od dnia 1 maja 2004 r.

Mam zatem zaszczyt zaproponować, aby załącznik I, sekcja A umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, został zastąpiony przez Załącznik załączony do niniejszego listu ze skutkiem od dnia 1 maja 2004 roku, tzn. dnia wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

Byłabym wdzięczna za potwierdzenie, że Pana Rząd zgadza się z treścią niniejszego listu.”

Mam zaszczyt poinformować Panią, że Republika Chile zgadza się z treścią tego listu.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

W imieniu Republiki Chile

Alberto VAN KLAVEREN

„ZAŁĄCZNIK 1

(o którym mowa w art. 6)

CHRONIONE NAZWY NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH ORAZ NAPOJÓW AROMATYZOWANYCH

A.   Lista chronionych nazw napojów spirytusowych pochodzących ze Wspólnoty

1.   Rum

 

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel

 

Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel

 

Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel

 

Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel

 

Ron de Málaga

 

Ron de Granada

 

Rum da Madeira

2. a)   Whisky

 

Scotch Whisky

 

Irish Whisky

 

Whisky español

(Powyższe nazwy mogą być uzupełnione słowami »Malt« lub »Grain«)

2. b)   Whiskey

 

Irish Whiskey

 

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Powyższe nazwy mogą być uzupełnione słowami »Pot Still«)

3.   Napoje spirytusowe z ziarna

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

 

Korn

 

Kornbrand

4.   Okowita z wina gronowego

 

Eau-de-vie de Cognac

 

Eau-de-vie des Charentes

 

Cognac

(Nazwa »Cognac« może być uzupełniona następującymi słowami:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

 

Fine Bordeaux

 

Armagnac

 

Bas Armagnac

 

Haut Armagnac

 

Ténarèse

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

 

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

 

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

 

Aguardente do Minho

 

Aguardente do Douro

 

Aguardente da Beira Interior

 

Aguardente da Bairrada

 

Aguardente do Oeste

 

Aguardente do Ribatejo

 

Aguardente do Alentejo

 

Aguardente do Algarve

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

 

Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Lourinhã

5.   Brandy

 

Brandy de Jerez

 

Brandy del Penedés

 

Brandy italiano

 

Brandy Αττικής /Brandy z Attica

 

Brandy Πελλοπονήσου/Brandy z Peloponezu

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy ze środkowej Grecji

 

Deutscher Weinbrand

 

Wachauer Weinbrand

 

Weinbrand Dürnstein

 

Karpatské brandy špeciál

6.   Okowita z wytłoków z winogron

 

Eau-de-vie de marc de Champagne ou

Marc de Champagne

 

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

 

Eau-de-vie de marc originaire du Centre Est

 

Eau-de-vie de marc originaire de Franche Comté

 

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

 

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

 

Marc de Bourgogne

 

Marc de Savoie

 

Marc d'Auvergne

 

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

 

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

 

Marc d'Alsace Gewürztraminer

 

Marc de Lorraine

 

Bagaceira do Minho

 

Bagaceira do Douro

 

Bagaceira da Beira Interior

 

Bagaceira da Bairrada

 

Bagaceira do Oeste

 

Bagaceira do Ribatejo

 

Bagaceira do Alentejo

 

Bagaceira do Algarve

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

 

Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Orujo gallego

 

Grappa

 

Grappa di Barolo

 

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

 

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

 

Grappa trentina/Grappa del Trentino

 

Grappa friulana/Grappa del Friuli

 

Grappa veneta/Grappa del Veneto

 

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

 

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia z Krety

 

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro z Macedonii

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro z Thesssaly

 

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro z Tyrnavos

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

 

Ζιβανία/Zivania

 

Pálinka

7.   Okowita owocowa

 

Schwarzwälder Kirschwasser

 

Schwarzwälder Himbeergeist

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

 

Schwarzwälder Williamsbirne

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Kirschwasser

 

Fränkischer Obstler

 

Mirabelle de Lorraine

 

Kirsch d'Alsace

 

Quetsch d'Alsace

 

Framboise d'Alsace

 

Mirabelle d'Alsace

 

Kirsch de Fougerolles

 

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

 

Südtiroler Aprikot/Südtiroler

 

Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

 

Williams friulano/Williams del Friuli

 

Sliwovitz del Veneto

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

 

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

 

Williams trentino/Williams del Trentino

 

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

 

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

 

Medronheira do Algarve

 

Medronheira do Buçaco

 

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

 

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

 

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

 

Aguardente de pêra da Lousã

 

Eau-de-vie de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

 

Wachauer Marillenbrand

 

Bošácka Slivovica

 

Szatmári Szilvapálinka

 

Kecskeméti Barackpálinka

 

Békési Szilvapálinka

 

Szabolcsi Almapálinka

 

Slivovice

 

Pálinka

8.   Okowity z cydru i gruszecznika

 

Calvados

 

Calvados du Pays d'Auge

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

 

Aguardiente de sidra de Asturias

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

9.   Alkohol z goryczki

 

Bayerischer Gebirgsenzian

 

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

 

Genziana trentina/Genziana del Trentino

10.   Owocowe napoje spirytusowe

 

Pacharán

 

Pacharán navarro

11.   Napoje spirytusowe aromatyzowane jałowcem

 

Ostfriesischer Korngenever

 

Genièvre Flandres Artois

 

Hasseltse jenever

 

Balegemse jenever

 

Péket de Wallonie

 

Steinhäger

 

Plymouth Gin

 

Gin de Mahón

 

Vilniaus Džinas

 

Spišská Borovička

 

Slovenská Borovička Juniperus

 

Slovenská Borovička

 

Inovecká Borovička

 

Liptovská Borovička

12.   Napoje spirytusowe aromatyzowane kminkiem

 

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13.   Napoje spirytusowe aromatyzowane anyżkiem

 

Anís español

 

Évora anisada

 

Cazalla

 

Chinchón

 

Ojén

 

Rute

 

Oύζο/Ouzo

14.   Likiery

 

Berliner Kümmel

 

Hamburger Kümmel

 

Münchener Kümmel

 

Chiemseer Klosterlikör

 

Bayerischer Kräuterlikör

 

Cassis de Dijon

 

Cassis de Beaufort

 

Irish Cream

 

Palo de Mallorca

 

Ginjinha portuguesa

 

Licor de Singeverga

 

Benediktbeurer Klosterlikör

 

Ettaler Klosterlikör

 

Ratafia de Champagne

 

Ratafia catalana

 

Anis português

 

Finnish berry/Finnish fruit liqueur

 

Grossglockner Alpenbitter

 

Mariazeller Magenlikör

 

Mariazeller Jagasaftl

 

Puchheimer Bitter

 

Puchheimer Schlossgeist

 

Steinfelder Magenbitter

 

Wachauer Marillenlikör

 

Jägertee/Jagertee/Jagatee

 

Allažu Kimelis

 

Čepkelių

 

Demänovka Bylinný Likér

 

Polish Cherry

 

Karlovarská Hořká

15.   Napoje spirytusowe

 

Pommeau de Bretagne

 

Pommeau du Maine

 

Pommeau de Normandie

 

Svensk Punsch/Swedish Punch

 

Slivovice

16.   Wódki

 

Svensk Vodka/Swedish Vodka

 

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

 

Polska wódka/Polish Vodka

 

Laugarício Vodka

 

Originali Lietuviška degtiné

 

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal Vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass

 

Latvijas Dzidrais

 

Rīgas Degvīns

 

LB Degvīns

 

LB Vodka

17.   Napoje spirytusowe gorzkie

 

Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam

 

Demänovka bylinná horká”.


21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/52


DECYZJA KOMISJI

z dnia 3 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany załączników I i II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie uaktualnienia warunków przywozu i wzorów świadectw zdrowotnych dotyczących mięsa zwierząt łownych oraz mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4554)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/882/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 72/462/EWG (1) z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przy przywozie z państw trzecich bydła, owiec i kóz oraz trzody chlewnej i świeżego mięsa lub produktów mięsnych, w szczególności jej art. 3 ust. 1 zdanie ostatnie, art. 11 ust. 2 i art. 16 ust. 1,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jej art. 8 ust. 1 i 4 oraz art. 9 ust. 4 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1979 r. zawiera wykaz państw trzecich lub części państw trzecich, a także ustanawia warunki zdrowia zwierząt oraz zdrowia publicznego i świadectw weterynaryjnych, w zakresie przywozu do Wspólnoty niektórych żywych zwierząt i świeżego mięsa z tych państw (3).

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (4) zostało w ostatnim czasie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1471/2004 (5) w celu uwzględnienia ryzyka związanego z przewlekłą chorobą wyniszczającą u dzikich i utrzymywanych przez człowieka jeleniowatych. Do rozporządzenia dodane zostały wymogi dotyczące przywozu świeżego mięsa z jeleniowatych, pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Wejdą one w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

(3)

Konieczne jest dostosowanie świadectw zdrowia zwierząt, wzorów RUW i RUF w załączniku II do decyzji 79/542/EWG do uaktualnionych zasad dotyczących TSE.

(4)

Przewlekła choroba wyniszczająca dotyczy tylko niektórych gatunków zwierząt. Stosowne jest zatem dokonanie przeglądu obecnych ograniczeń dotyczących przywozu „innych przeżuwaczy” z Kanady w celu dopuszczenia przywozu żywych przeżuwaczy, z wyjątkiem jeleniowatych.

(5)

Komisja otrzymała oficjalny wniosek od władz chilijskich dotyczący umieszczenia Chile w wykazie dotyczącym wywozu świeżego mięsa z utrzymywanego przez człowieka „dzika”. Chile posiada zgodę na wywóz świniowatych, nieudomowionych świniowatych oraz mięsa ze świń domowych, ze względu na zadowalającą sytuację dotyczącą zdrowia zwierząt, ocenianą przez kilka inspekcji Biura ds. Żywności i Weterynarii, a zatem stosowne jest umieszczenie Chile w wykazie dotyczącym wywozu mięsa z nieudomowionych świniowatych utrzymywanych przez człowieka.

(6)

Definicja terytorium Serbii i Czarnogóry powinna zostać poddana przeglądowi w celu pełnego odzwierciedlenia rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

(7)

Część 1 załącznika I oraz część 1 i część 2 załącznika II do decyzji 79/542/EWG powinny zostać odpowiednio zmienione.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Część 1 załącznika I do decyzji 79/542/EWG zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Część 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

W części 2 załącznika II do decyzji 79/542/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

„SG (supplementary guarantees – gwarancje dodatkowe)” zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszej decyzji;

2)

wzory świadectw zdrowia RUF i RUW zastępuje się wzorami znajdującymi się w załączniku IV do niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Artykuły 1 i 2 niniejszej decyzji stosuje się od dnia 24 grudnia 2004 r.

Artykuł 3 stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

(2)  Dz.U. L 18 z 23.1.2002, str. 11.

(3)  Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/620/WE (Dz.U. L 279 z 28.8.2004, str. 30).

(4)  Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1993/2004 (Dz.U. L 344 z 20.11.2004, str. 12).

(5)  Dz.U. L 271 z 18.8.2004, str. 24.


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK I

ŻYWE ZWIERZĘTA

CZĘŚĆ 1

Wykaz państw trzecich lub ich części (1)

Państwo

Kod terytorium

Opis terytorium

Świadectwo weterynaryjne

Warunki szczególne

wzrór (wzory)

SG

1

2

3

4

5

6

BG – Bułgaria

BG-0

Cały kraj

 

 

BG-1

Prowincje Warna, Dobricz, Silistra, Choumen, Targowiste, Razgrad, Ruse, W. Tyrnowo, Gabrowo, Plewen, Łowecz, Płowdiw, Smoljan, Pazardżik, okręg Sofia, miasto Sofia, Pernik, Kjustendil, Błagojewgrad, Sliwen, Stara Zagora, Wraca, Montana oraz Widyń

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

A

CA – Kanada

CA-0

Cały kraj

POR-X

 

IVb IX

CA-1

Cały kraj, oprócz rejonu Doliny Okanagan Kolumbii Brytyjskiej, opisanego następująco:

od punktu na granicy Kanady i Stanów Zjednoczonych, o długości geograficznej 120° 15′ i szerokości geograficznej 49°

na północ do punktu długości geograficznej 119° 35′ i szerokości geograficznej 50° 30′

na północny wschód do punktu długości geograficznej 119° i szerokości geograficznej 50° 45′

na południe do punktu na granicy Kanady i Stanów Zjednoczonych, o długości geograficznej 118° 15' szerokości geograficznej 49°

BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2)

A

CH – Szwajcaria

CH-0

Cały kraj

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, RUM

 

 

POR-X, POR-Y, SUI

B

CL – Chile

CL-0

Cały kraj

OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

 

GL – Grenlandia

GL-0

Cały kraj

OVI-X, RUM

 

V

HR – Chorwacja

HR-0

Cały kraj

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Islandia

IS-0

Cały kraj

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

I

POR-X, POR-Y

B

NZ – Nowa Zelandia

NZ-0

Cały kraj

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

 

I

PM – St Pierre i Miquelón

PM-0

Cały kraj

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM

 

 

RO – Rumunia

RO-0

Cały kraj

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

V

Warunki szczególne

(patrz przypisy na każdym świadectwie)

»I«

:

Terytorium, na którym wystąpienie BSE u bydła rodzimego oceniono jako wysoce nieprawdopodobne, w celu wywozu na teren Wspólnoty Europejskiej zwierząt, którym wystawiane są świadectwa według wzoru BOV-X i BOV-Y.

»II«

:

Terytorium uznane za posiadające oficjalny status wolnego od gruźlicy w celu wywozu na teren Wspólnoty Europejskiej zwierząt, którym wystawiane są świadectwa według wzoru BOV-X.

»III«

:

Terytorium uznane za posiadające oficjalny status wolnego od brucelozy w celu wywozu do Wspólnoty Europejskiej zwierząt, którym wystawiane są świadectwa według wzoru BOV-X.

»IVa«

:

Terytorium uznane za posiadające oficjalny status wolnego od enzootycznej białaczki bydła (EBL) w celu wywozu na teren Wspólnoty Europejskiej zwierząt, którym wystawiane są świadectwa według wzoru BOV-X.

»IVb«

:

Terytorium z zatwierdzonymi gospodarstwami uznanymi za posiadające oficjalny status wolnych od enzootycznej białaczki bydła (EBL) w celu wywozu na teren Wspólnoty Europejskiej zwierząt, którym wystawiane są świadectwa według wzoru BOV-X.

»V«

:

Terytorium uznane za posiadające oficjalny status wolnego od brucelozy w celu wywozu do Wspólnoty Europejskiej zwierząt, którym wystawiane są świadectwa według wzoru OVI-X.

»VI«

:

Ograniczenia geograficzne:

»VII«

:

Terytorium uznane za posiadające oficjalny status wolnego od gruźlicy w celu wywozu na teren Wspólnoty Europejskiej zwierząt, którym wystawiane są świadectwa według wzoru RUM.

»VIII«

:

Terytorium uznane za posiadające oficjalny status wolnego od brucelozy w celu wywozu do Wspólnoty Europejskiej zwierząt, którym wystawiane są świadectwa według wzoru RUM.

»IX«

:

Terytorium uznane za posiadające oficjalny status wolnego od choroby Aujeszky u świń w celu wywozu do Wspólnoty Europejskiej zwierząt, którym wystawiane są świadectwa według wzoru POR-X.”.


(1)  Bez uszczerbku dla szczególnych wymogów certyfikacji, przewidzianych przez wszelkie odpowiednie porozumienia wspólnotowe z państwami trzecimi.

(2)  Wyłącznie dla żywych zwierząt, nienależących do gatunku cervidae.


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK II

ŚWIEŻE MIĘSO

CZĘŚĆ 1

Wykaz państw trzecich lub ich części (1)

Państwo

Kod terytorium

Opis terytorium

Świadectwo werterynaryjne

Warunki szczególne

Wzór/wzory

SG

1

2

3

4

5

6

AL – Albania

AL-0

Cały kraj

 

 

AR – Argentyna

AR-0

Cały kraj

EQU

 

 

AR-1

Prowincje Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe oraz Tucuman

BOV

A

1 i 2

AR-2

La Pampa i Santiago del Estero

BOV

A

1 i 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 i 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego

BOV, OVI

 

1 i 2

AR-5

Formosa (tylko terytorium Ramon Lista) i Salta (tylko departament Rivadavia)

BOV

A

1 i 2

AR-6

Salta (tylko departamenty General Jose de San Martin, Oran, Iruya oraz Santa Victoria)

BOV

A

1 i 2

AR-7

Chaco, Formosa (z wyjątkiem terytorium Ramon Lista), Salta (z wyjątkiem departamentów General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya oraz Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 i 2

AU – Australia

AU-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA – Bośnia i Hercegowina

BA-0

Cały kraj

 

 

BG – Bułgaria

BG-0

Cały kraj

EQU

 

 

BG-1

Prowincje Warna, Dobricz, Silistra, Choumen, Targowiste, Razgrad, Ruse, W. Tyrnowo, Gabrowo, Plewen, Łowecz, Płowdiw, Smoljan, Pazardżik, okręg Sofia, miasto Sofia, Pernik, Kjustendil, Błagojewgrad, Wraca, Montana oraz Widyń

BOV, OVI RUW, RUF

BG-2

Prowincje Burgas, Jambol, Sliwen, Stara Zagora, Haskowo, Kardzali oraz korytarz o szerokości 20 km na granicy z Turcją

BH – Bahrajn

BH-0

Cały kraj

 

 

BR – Brazylia

BR-0

Cały kraj

EQU

 

 

BR-1

Stany Paraná, Minas Gerais (z wyjątkiem regionalnych przedstawicielstw Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas i Bambuí), São Paulo, Espíritu Santo, Mato Grosso do Sul (z wyjątkiem gmin miejskich Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde z Mato Grosso i Corumbá), Santa Catarina, Goias i jednostki terytorialne Cuiaba (z wyjątkiem gmin miejskich San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone i Barão de Melgaço), Caceres (z wyjątkiem gminy miejskiej Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (z wyjątkiem gminy miejskiej Itiquiora), Barra do Garça i Barra do Burges w Mato Grosso

BOV

A

1 i 2

BR-2

Stan Rio Grande do Sul

BOV

A

1 i 2

BR-3

Stan Mato Grosso do Sul, gmina miejska Sete Quedas

BOV

A

1 i 2

BW – Botswana

BW-0

Cały kraj

EQU, EQW

 

 

BW-1

Strefy weterynaryjnej kontroli chorób 5, 6, 7, 8, 9 i 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 i 2

BW-2

Strefy weterynaryjnej kontroli chorób 10, 11, 12, 13 i 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 i 2

BY – Białoruś

BY-0

Cały kraj

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

CA – Kanada

CA-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH – Szwajcaria

CH-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL – Chile

CL-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN – Chiny (Republika Ludowa)

CN-0

Cały kraj

 

 

CO – Kolumbia

CO-0

Cały kraj

EQU

 

 

CO-1

Strefa wyznaczona linią biegnącą od miejsca, gdzie rzeka Murri wpada do rzeki Atrato, w dół rzeki Atrato do miejsca, gdzie uchodzi ona do Oceanu Atlantyckiego, z tego miejsca do granicy panamskiej wzdłuż linii brzegowej Atlantyku do Cabo Tiburón; z tego miejsca do Oceanu Spokojnego wzdłuż granicy kolumbijsko-panamskiej; z tego miejsca do ujścia rzeki Valle wzdłuż wybrzeża Pacyfiku i stąd wzdłuż linii prostej do miejsca, gdzie rzeka Murri wpada do rzeki Atrato

BOV

A

2

CO-3

Strefa wyznaczona linią biegnącą od ujścia rzeki Sinu do Oceanu Atlantyckiego, w górę rzeki Sinu do jej górnych dopływów w Alto Paramillo, od tego miejsca do Puerto Rey nad Oceanem Atlantyckim, dalej wzdłuż granicy pomiędzy departamentami Antiqua i Cordoba, a z tego miejsca wzdłuż wybrzeża Atlantyku do ujścia rzeki Sinu

BOV

A

2

CR – Kostaryka

CR-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

CS – Serbia i Czarnogóra (2)

CS-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU

 

 

CU – Kuba

CU-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

DZ – Algieria

DZ-0

Cały kraj

 

 

ET – Etiopia

ET-0

Cały kraj

 

 

FK – Falklandy

FK-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU

 

 

GL – Grenlandia

GL-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT – Gwatemala

GT-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

HK – Hongkong

HK-0

Cały kraj

 

 

HN – Honduras

HN-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

HR – Chorwacja

HR-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL – Izrael

IL-0

Cały kraj

 

 

IN – Indie

IN-0

Cały kraj

 

 

IS – Islandia

IS-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE – Kenia

KE-0

Cały kraj

 

 

MA – Maroko

MA-0

Cały kraj

EQU

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Cały kraj

 

 

MK – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (3)

MK-0

Cały kraj

OVI, EQU

 

 

MU – Mauritius

MU-0

Cały kraj

 

 

MX – Meksyk

MX-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

NA – Namibia

NA-0

Cały kraj

EQU, EQW

 

 

NA-1

Na południe od ogrodzenia, które rozciąga się od Palgrave Point na zachodzie do Gam na wschodzie

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC – Nowa Kaledonia

NC-0

Cały kraj

BOV, RUF, RUW

 

 

NI – Nikaragua

NI-0

Cały kraj

 

 

NZ – Nowa Zelandia

NZ-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA – Panama

PA-0

Cały kraj

BOV, EQU

 

 

PY – Paragwaj

PY-0

Cały kraj

EQU

 

 

PY-1

Obszary środkowej części Chaco i San Pedro

BOV

A

1 i 2

RO – Rumunia

RO-0

Cały kraj

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU – Federacja Rosyjska

RU-0

Cały kraj

 

 

RU-1

Obwód Murmański (Murmanskaja oblast)

RUF

 

SV – Salwador

SV-0

Cały kraj

 

 

SZ – Suazi

SZ-0

Cały kraj

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Obszar na zachód od ogrodzenia „czerwona linia”, które rozciąga się na północ od rzeki Usutu do granicy z Południową Afryką na zachód od Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Obszary weterynaryjnego nadzoru pryszczycy i kontroli szczepień ogłoszone w dzienniku urzędowym jako instrument ustawowy zgodnie z notą prawną nr 51 z 2001 r.

BOV, RUF, RUW

F

1 i 2

TH – Tajlandia

TH-0

Cały kraj

 

 

TN – Tunezja

TN-0

Cały kraj

 

 

TR – Turcja

TR-0

Cały kraj

 

 

TR-1

Prowincje Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat i Kirikkale

EQU

 

 

UA – Ukraina

UA-0

Cały kraj

 

 

US – Stany Zjednoczone

US-0

Cały kraj

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

UY – Urugwaj

UY-0

Cały kraj

EQU

 

 

BOV

A

1

OVI

A

1 i 2

ZA – Afryka Południowa

ZA-0

Cały kraj

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Cały kraj z wyjątkiem:

części obszaru kontroli pryszczycy w rejonach weterynaryjnych prowincji Mpumalanga i Północnej, w okręgu Ingwavuma rejonu weterynaryjnego Natal i na obszarze graniczącym z Botswaną, na wschód od 28° długości geograficznej, oraz

okręgu Camperdown, w prowincji KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Cały kraj

 

”.

=

Nie ustalono świadectwa i przywóz świeżego mięsa jest zakazany.


(1)  Bez uszczerbku dla szczególnych wymogów certyfikacji, przewidzianych przez wszelkie odpowiednie porozumienia wspólnotowe z państwami trzecimi.

(2)  Z wyłączeniem Kosowa, zdefiniowanego w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

(3)  Była Jugosłowiańska Republika Macedonii; kod tymczasowy niemający wpływu na ostateczne oznakowanie państwa, które zostanie przypisane po zakończeniu negocjacji toczących się obecnie w ONZ.

=

Nie ustalono świadectwa i przywóz świeżego mięsa jest zakazany.


ZAŁĄCZNIK III

SG (Gwarancje dodatkowe)

„A”

:

Gwarancje dotyczące dojrzewania, pomiaru pH i odkostniania świeżego mięsa, z wyjątkiem podrobów, na które wystawiane jest świadectwo zgodnie ze wzorem BOV (ppkt 10.6), OVI (ppkt 10.6), RUF (ppkt 10.7) oraz RUW (ppkt 10.4).

„B”

:

Gwarancje dotyczące dojrzałych wykrojonych podrobów, zgodnie z opisem we wzorze świadectwa BOV (ppkt 10.6).

„C”

:

Gwarancje dotyczące testu laboratoryjnego na klasyczny pomór świń, wykonanego na tuszach, z których pozyskano świeże mięso, na które wydawane jest świadectwo zgodnie ze wzorem SUW (ppkt 10.3bis).

„D”

:

Gwarancje dotyczące karmienia zlewkami w gospodarstwie/gospodarstwach zwierzęcym/zwierzęcych, z którego/których pochodzi świeże mięso, na które wydawane jest świadectwo zgodnie ze wzorem POR (ppkt 10.3 d).

„E”

:

Gwarancje dotyczące testu na gruźlicę, wykonanego u zwierząt, z których pozyskano świeże mięso, na które wydawane jest świadectwo zgodnie ze wzorem BOV (ppkt 10.4 d).

„F”

:

Gwarancje dotyczące dojrzewania i odkostniania świeżego mięsa, z wyjątkiem podrobów, na które wydawane jest świadectwo zgodnie ze wzorami (ppkt 10.6), OVI (ppkt 10.6), RUF (ppkt 10.7) i RUW (ppkt 10.4).

„G”

:

Gwarancje dotyczące 1) usunięcia podrobów i rdzenia kręgowego oraz 2) przebadania i pochodzenia zwierząt jeleniowatych w związku z przewlekłą chorobą wyniszczającą, jak określono we wzorze świadectwa RUF (ppkt 9.2.1) oraz RUW (ppkt 9.3.1).


ZAŁĄCZNIK IV

WZÓR RUF

Image

Image

Image

Image

WZÓR RUW

Image

Image

Image


21.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/69


DECYZJA KOMISJI

z dnia 10 grudnia 2004 r.

dostosowująca Załącznik do dyrektywy Rady 95/57/WE w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turystyki w odniesieniu do wykazów państw

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4723)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/883/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 95/57/WE z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turystyki (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy dokonać aktualizacji wykazów państw, które mają być stosowane przy zbieraniu danych, w celu ułatwienia zbierania jednolitych danych statystycznych i ze względu na nowe wymogi dotyczące danych na temat nowych krajów przeznaczenia i pochodzenia, wynikające ze zmian w zwyczajach podróżnych.

(2)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (2),

PRZYMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do dyrektywy 95/57/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 291 z 6.12.1995, str. 32. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.


ZAŁĄCZNIK

Sekcja zatytułowana „Podział według regionów geograficznych” w Załączniku do dyrektywy 95/57/WE otrzymuje brzmienie:

„PODZIAŁ WEDŁUG REGIONÓW GEOGRAFICZNYCH

1.   Dane statystyczne na temat strony podaży

Świat ogółem

Europejski Obszar Gospodarczy ogółem

Unia Europejska (25) ogółem

 

Belgia

 

Republika Czeska

 

Dania

 

Niemcy

 

Estonia

 

Grecja

 

Hiszpania

 

Francja

 

Irlandia

 

Włochy

 

Cypr

 

Łotwa

 

Litwa

 

Luksemburg

 

Węgry

 

Malta

 

Niderlandy

 

Austria

 

Polska

 

Portugalia

 

Słowenia

 

Republika Słowacka

 

Finlandia

 

Szwecja

 

Zjednoczone Królestwo

Europejska Strefa Wolnego Handlu (EFTA) ogółem

 

Islandia

 

Norwegia

 

Szwajcaria (i Liechtenstein)

Pozostałe państwa europejskie ogółem

w tym:

 

Rosja

 

Turcja

 

Ukraina

Afryka ogółem

w tym

Republika Południowej Afryki

Ameryka Północna ogółem

w tym:

 

Stany Zjednoczone Ameryki

 

Kanada

Ameryka Południowa i Środkowa ogółem

w tym:

Brazylia

Azja ogółem

w tym:

 

Chińska Republika Ludowa

 

Japonia

 

Republika Korei

Australia, Oceania i inne obszary ogółem

w tym

Australia

Niewyszczególnione

2.   Dane statystyczne na temat strony popytu

Świat ogółem

Europejski Obszar Gospodarczy ogółem

Unia Europejska (25) ogółem

 

Belgia

 

Republika Czeska

 

Dania

 

Niemcy

 

Estonia

 

Grecja

 

Hiszpania

 

Francja

 

Irlandia

 

Włochy

 

Cypr

 

Łotwa

 

Litwa

 

Luksemburg

 

Węgry

 

Malta

 

Niderlandy

 

Austria

 

Polska

 

Portugalia

 

Słowenia

 

Republika Słowacka

 

Finlandia

 

Szwecja

 

Zjednoczone Królestwo

Europejska Strefa Wolnego Handlu (EFTA) ogółem

 

Islandia

 

Norwegia

 

Szwajcaria (i Liechtenstein)

Inne państwa europejskie ogółem

w tym:

 

Bułgaria

 

Rumunia

 

Rosja

 

Turcja

Afryka ogółem

w tym:

 

Republika Południowej Afryki

 

Kraje Maghrebu

Ameryka Północna ogółem

w tym:

Stany Zjednoczone Ameryki

Ameryka Południowa i Środkowa ogółem

w tym:

 

Argentyna

 

Brazylia

Azja ogółem

w tym:

 

Chińska Republika Ludowa

 

Japonia

 

Republika Korei

Australia, Oceania i inne obszary ogółem

w tym:

Australia

Niewyszczególnione”