ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 370

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 47
17 grudnia 2004


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2143/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny, pochodzącej z Indii

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2144/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2145/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające po raz czterdziesty pierwszy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2146/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. otwierające na rok 2005 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

17

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2147/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

19

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2148/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków oraz dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach ( 1 )

24

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2149/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2005 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

34

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2150/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. dotyczące otwarcia kontyngentu taryfowego na rok 2005 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Turcji

36

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. dotyczące otwarcia kontyngentu taryfowego na rok 2005 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii, z przetwórstwa produktów rolnych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3448/93

38

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2152/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 238/2004 otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich

40

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2153/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

41

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2154/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

44

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2155/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

52

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2156/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

54

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2157/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

55

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2158/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

57

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2159/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

60

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2160/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

62

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2161/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

64

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2162/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

68

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2163/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

69

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

2004/859/WE:
Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie Wymiany Listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii, odnośnie Protokołu 2 do dwustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii
 ( 1 )

70

Umowa w formie Wymiany Listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie protokołu nr 2 do obustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii.

72

 

*

2004/860/WE:
Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

78

 

*

2004/861/WE:
Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2002/883/WE w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Bośni i Hercegowinie

80

 

*

2004/862/WE:
Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie pomocy makrofinansowej dla Serbii i Czarnogóry i zmieniającej decyzję 2002/882/WE, udzielającą dalszej pomocy makrofinansowej Federalnej Republice Jugosławii

81

 

 

Komisja

 

*

2004/863/WE:
Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2004 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania TSE na rok 2005 niektórych Państw Członkowskich oraz ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4603)

82

 

*

2004/864/WE:
Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/478/WE odnawiającą Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa i Akwakultury

91

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2143/2004

z dnia 13 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny, pochodzącej z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (1),

uwzględniając art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2004 z dnia 13 stycznia 2004 r. nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny, pochodzącej z Indii (2),

uwzględniając propozycję przedłożoną przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   POPRZEDNIA PROCEDURA

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 74/2004, Rada nałożyła ostateczne cło wyrównawcze na przywóz do Wspólnoty bielizny pościelowej z bawełny, objętej kodami CN ex 6302 21 00 (kody TARIC 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (kod TARIC 6302229019), ex 6302 31 10 (kod TARIC 6302311090), ex 6302 31 90 (kod TARIC 6302319090) oraz ex 6302 32 90 (kod TARIC 6302329019), pochodzącej z Indii. Z uwagi na dużą liczbę współpracujących stron, została utworzona próba indyjskich eksportujących producentów i na przedsiębiorstwa, które weszły w skład tej próby nałożono indywidualne stawki celne na poziomie od 4,4 % do 10,4 %. Pozostałe współpracujące przedsiębiorstwa, które nie zostały wybrane do próby, objęto stawką celną w wysokości 7,6 %. Na przedsiębiorstwa, które albo się nie zgłosiły albo nie współpracowały w toku dochodzenia nałożono stawkę celną wynoszącą 10,4 %.

(2)

Art. 2 rozporządzenia (WE) nr 74/2004 stanowi, że jeżeli jakikolwiek nowy producent eksportujący z Indii dostarczy Komisji wystarczające dowody na to, że nie wywoził do Wspólnoty produktów opisanych w art. 1 ust. 1 w okresie objętym dochodzeniem (1 października 2001 r. - 30 września 2002 r.) („pierwsze kryterium”); nie jest powiązany z żadnym z eksporterów lub producentów w Indiach, podlegających środkom zaradczym nałożonym przez to rozporządzenie („drugie kryterium”); faktycznie wywoził do Wspólnoty produkty, o których mowa, po okresie objętym dochodzeniem, które było podstawą zastosowania środków, lub zawarł nieodwołalne zobowiązanie kontraktowe dotyczące wywozu znacznej ilości produktów do Wspólnoty („trzecie kryterium”); wówczas można dokonać zmiany art. 1 ust. 3 tego rozporządzenia przez przyznanie nowemu producentowi eksportującemu stawki celnej obowiązującej dla współpracujących przedsiębiorstw, które nie weszły w skład próby, tzn. 7,6 %.

B.   WNIOSKI NOWYCH EKSPORTERÓW/PRODUCENTÓW

(3)

Dwadzieścia cztery indyjskie przedsiębiorstwa wystąpiły z wnioskiem, by nie traktowano ich inaczej niż przedsiębiorstw, które współpracowały w toku pierwotnego dochodzenia, lecz nie weszły w skład próby („status nowego przedsiębiorstwa”).

(4)

Dwa indyjskie przedsiębiorstwa, które wystąpiły z wnioskiem o przyznanie statusu nowego przedsiębiorstwa nie odpowiedziały na kwestionariusz. Z tego względu nie było możliwości sprawdzenia, czy te przedsiębiorstwa spełniły kryteria określone w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 74/2004 i ich wniosek został odrzucony.

(5)

Dwa wnioski o przyznanie statusu nowego przedsiębiorstwa wpłynęły zbyt późno i wobec tego w ich sprawie nie można było podjąć decyzji przed dniem przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

(6)

Pozostałe dwadzieścia przedsiębiorstw udzieliło odpowiedzi na kwestionariusz, którego celem było sprawdzenie, czy przedsiębiorstwa spełniły kryteria określone w postanowieniach art. 2 rozporządzenia (WE) nr 74/2004.

(7)

Dowody przedstawione przez wspomnianych powyżej trzynastu indyjskich eksporterów/producentów uznano za wystarczające dla przyznania tym nowym przedsiębiorstwom stawki celnej obowiązującej dla współpracujących przedsiębiorstw, które nie weszły w skład próby (tzn. 7,6 %) i w związku z tym dodania tych trzynastu indyjskich przedsiębiorstw do listy eksporterów/producentów znajdującej się w Załączniku („Załącznik”) rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2004.

(8)

Jeśli chodzi o pozostałych siedmiu indyjskich eksporterów/producentów, dwóch z nich było powiązanych z przedsiębiorstwami podlegającymi aktualnie obowiązującym środkom wyrównawczym, trzy wywoziły do Wspólnoty produkt, o którym mowa, w okresie objętym pierwotnym dochodzeniem (tzn. od 1 października 2001 r. do 30 września 2002 r.), jeden nie mógł przedstawić żadnej faktury ani innego dowodu na potwierdzenie, że faktycznie wywoził do Wspólnoty produkt, o którym mowa, po okresie objętym pierwotnym dochodzeniem ani że przyjął nieodwołalne zobowiązanie kontraktowe dotyczące wywozu tego produktu do Wspólnoty.

(9)

Wreszcie, stwierdzono, że jeden wniosek nie może zostać rozpatrzony w obecnym kontekście, ponieważ dowody przedstawione przez przedsiębiorstwo występujące z tym wnioskiem należy poddać dalszemu zbadaniu.

(10)

W tych okolicznościach uznano, że sześć przedsiębiorstw, o których mowa w akapicie 8, nie spełniło co najmniej jednego kryterium określonego w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 74/2004. Wobec tego, ich wnioski zostały odrzucone.

(11)

Przedsiębiorstwa, którym nie przyznano statusu nowego przedsiębiorstwa zostały poinformowane o powodach takiej decyzji i uzyskały możliwość zgłoszenia swoich uwag na piśmie.

(12)

Dwa przedsiębiorstwa powiązane z przedsiębiorstwami podlegającymi obecnie obowiązującym środkom wyrównawczym stwierdziły: w wypadku pierwszego z nich, że jego powiązane przedsiębiorstwo już nie istnieje, oraz w wypadku drugiego, że spodziewało się ono uzyskać taką samą stawkę celną obowiązującą ich powiązane przedsiębiorstwo.

(13)

W wypadku pierwszego uznano, że fakt, iż powiązane przedsiębiorstwo już nie istnieje jest w istocie elementem o ważnym znaczeniu w obecnej procedurze, i w takim razie nie można przyjąć, że nowe przedsiębiorstwo nie spełnia drugiego kryterium. W związku z tym postanowiono, że to przedsiębiorstwo powinno również podlegać stawce celnej obowiązującej dla współpracujących przedsiębiorstw, które nie weszły w skład próby (tzn 7,6 %) i wobec tego powinno zostać dodane do listy znajdującej się w Załączniku.

(14)

W drugim wypadku, w którym przedsiębiorstwo występujące z wnioskiem jest powiązane z przedsiębiorstwem objętym środkami, stwierdzono, że ten fakt nie powinien automatycznie pozbawiać tego przedsiębiorstwa możliwości objęcia go średnim ważonym marginesem cła dla współpracujących przedsiębiorstw, które nie weszły w skład próby. Zbadano więc, czy oba powiązane przedsiębiorstwa, jeśli byłyby rozpatrywane łącznie, zostałyby wybrane do próby eksportujących producentów zgodnie z kryteriami określonymi w akapicie 11 rozporządzenia (WE) nr 74/2004. Ponieważ nie miałoby to miejsca, związek między obydwoma przedsiębiorstwami nie ma wpływu na ustalenia wyżej wymienionego rozporządzenia. Na tej podstawie, oraz biorąc pod uwagę ustaloną praktykę Komisji, polegającą na traktowaniu wszystkich powiązanych przedsiębiorstw jako jednego podmiotu objętego stawką celną w takiej samej wysokości, postanowiono, że to przedsiębiorstwo powinno również podlegać stawce celnej obowiązującej dla współpracujących przedsiębiorstw, które nie weszły w skład próby (tzn. 7,6 %) i wobec tego powinno zostać dodane do listy znajdującej się w Załączniku.

(15)

Wszystkie argumenty i uwagi przedstawione przez zainteresowane strony zostały przeanalizowane i w uzasadnionych wypadkach należycie wzięte pod uwagę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZADZENIE:

Artykuł 1

Dodaje się do listy eksporterów/producentów z Indii, znajdującej się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 74/2004 następujące przedsiębiorstwa:

„Alps Industries Ltd

Ghaziabad

Ambaji Marketing Pvt. Ltd

Ahmedabad

At Home India Pvt. Ltd

New Delhi

Balloons

New Delhi

Bhairav India International

Ahmedabad

G-2 International export Ltd

Ahmedabad

Harimann International

Mumbai

Kabra Brothers

Mumbai

Mohan Overseas (P) Ltd

New Delhi

Pradip Overseas Pvt. Ltd.

Ahmedabad

Sarah Exports

Mumbai

S.P.Impex

Indore

Synergy

Mumbai

Texmart Import export

Ahmedabad

Valiant Glass Works Private Ltd

Mumbai”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(2)  Dz.U. L 12 z 17.1.2004, str. 1.


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2144/2004

z dnia 16 grudnia 2004 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 16 grudnia 2004 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

103,1

204

84,0

624

182,9

999

123,3

0707 00 05

052

109,8

999

109,8

0709 90 70

052

105,4

204

68,8

999

87,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

31,2

204

66,2

388

43,2

528

41,6

999

45,6

0805 20 10

204

58,2

999

58,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

71,7

204

43,0

464

171,7

624

95,5

999

95,5

0805 50 10

052

38,9

528

38,8

999

38,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

92,7

400

71,8

404

97,2

720

75,6

999

84,3

0808 20 50

400

95,8

528

47,4

720

51,0

999

64,7


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2145/2004

z dnia 15 grudnia 2004 r.

zmieniające po raz czterdziesty pierwszy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące eksportu pewnych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych odnośnie do Talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 pierwsze tiret,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i jednostek, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów ekonomicznych wprowadzone przez niniejsze rozporządzenie.

(2)

W dniach 26 listopada i 2 grudnia 2004 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków ekonomicznych. Należy zatem odpowiednio zmienić Załącznik I.

(3)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, musi ono wejść w życie z efektem natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2034/2004 (Dz.U. L 353 z 27.11.2004, str. 11).


ZAŁĄCZNIK

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zmienia się w następujący sposób:

(1)

Wpis „Al-Barakat Global Telecomunications (alias Barakaat Globetelcompany), PO box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Mogadiszu, Somalia; Hargeysa, Somalia” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

Al-Barakat Global Telecommunications (alias(a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adres: (a)P.O. Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, (b) Mogadiszu, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia.

(2)

Wpis „Al Furqan (alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem’ijjetul Furqan, (c) b) Dzem’ijjetul Furqan, c) Stowarzyszenie na rzecz Praw Obywatelskich i Oporu Przeciw Kłamstwu, d) Dzemijetul Furkan, e) Stowarzyszenie Obywatelskie na rzecz Wspierania Prawdy i Eliminowania Kłamstw, f) Sirat; g) Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Kultury i Społeczeństwa - Sirat, h) Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Kultury i Społeczeństwa - Sirat, i) Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Kultury i Społeczeństwa - Sirat; j) Istikamet, k) In Siratel). Adresy: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajewo, Bośnia i Hercegowina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bośnia i Hercegowina; c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina.” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmiotu” otrzymuje brzmienie:

Al Furqan (alias: (a) Dzemilijati Furkan; (b) Dzem’ijjetul Furqan; (c) Stowarzyszenie na rzecz Praw Obywatelskich i Oporu Przeciw Kłamstwu, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Stowarzyszenie Obywatelskie na rzecz Wspierania Prawdy i Eliminowania Kłamstw, (f) Sirat, (g) Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Kultury i Społeczeństwa — Sirat, (h) Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Kultury i Społeczeństwa — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel). Adresy: (a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajewo, Bośnia i Hercegowina; (b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bośnia i Hercegowina); (c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina.

(3)

Wpis „Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Adres oddziału: Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Adres oddziału: (a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (b) Bihacka St. 14, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bośnia i Hercegowina. Inne informacje: Zamknięte przez władze bośniackie.

(4)

Wpis „Barakat Bank and Remittances, Mogadiszu, Somalia; Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

Barakat Banks and Remittances (alias (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia). Adres: (a) Mogadiszu, Somalia; (b) Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

(5)

Wpis „DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (vel (a) DHDS, (b) El-Ahouel)” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

Djamat Houmat Daawa Salafia (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel. Inne informacje: Oddział GIA (Groupement islamique armé) utworzony w wyniku rozpadu, który miał miejsce w 1996 r., po tym jak weteran afgański Kada Benchikha Larbi zdecydował się przeciwstawić przywódcy GIA.

6)

Wpis „Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de France (SEMONDE), Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., Fondation Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp— België v.z.w., Fondation Secours Mondial — Kosova, Fondation Secours Mondial »World Relief« (aka GRF lub FSM); United States Federal Employer Identification Number 36-3804626; VAT Number: BE 454 419 759; adresy i siedziby ostatnio znane:

9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA

49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, France

Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, Belgium

Rue des Bataves 69, B-1040 Etterbeek, Brussels, Belgium

PO Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium

Mula Mustafe Besekije Street 72, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, FR Yugoslavia

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, FR Yugoslavia

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania

House 267, Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan

Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkey”

w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje następujące brzmienie:

Global Relief Foundation (alias(a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE), (e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial vzw, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial – Kosova, (j) Fondation Secours Mondial „World Relief”. Adres:

(a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

(b)

P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

(c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francja,

(d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia,

(e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgia,

(f)

P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgia,

(g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina,

(h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina,

(i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosowo,

(j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosowo,

(k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania,

(l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan,

(m)

Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turcja.

Inne informacje: (a) Inne lokalizacje zagraniczne: Afganistan, Azerbejdżan, Bangladesz, Czeczenia (Rosja), Chiny, Erytrea, Etiopia, Gruzja, Indie, Inguszetia (Rosja), Irak, Jordania, Kaszmir, Liban, Zachodni Brzeg i Gaza, Sierra Leone, Somalia i Syria. (b) U.S. Federal Employer Identification: 36-3804626. (c) numer VAT: BE 454,419,759. (d) adresy w Belgii takie jak adresy Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l i Fondation Secours Mondial vzw. od 1998 r.

(7)

Wpis „Jama’at al-Tawhid Wa’al-Jihad (alias: (a) JTJ; (b) sieć al-Zarqawi; (c) al-Tawhid; (d) grupa Monoteizm i Jihad)” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

Jama’at al-Tawhid Wa’al-Jihad (alias: (a) JTJ; (b) sieć al-Zarqawi; (c) al-Tawhid; (d) grupa „Monoteizm i Jihad”, (e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (g) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (j) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (k) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini).

(8)

Wpis „Nada Management Organisation S.A. (fka: Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Szwajcaria” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

Nada Management Organisation S.A. (alias: Al Taqwa Management Organisation S.A.). Adres: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Szwajcaria Inne informacje: Zlikwidowana i wykreślona z Rejestru Spółek.

(9)

Wpis „Tunezyjska Grupa Bojowa (alias GCT lub Groupe Combattant Tunisien)” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

Tunezyjska Grupa Bojowa (alias: (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT.

(10)

Wpis „WALDENBERG AG (alias: (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Adres: (a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d’Italia, Włochy” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie

Waldenberg AG (alias: (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Adres: (a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d’Italia, Włochy. Inne informacje: W trakcie likwidacji.

(11)

Wpis „Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wiedeń, Austria” w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” otrzymuje brzmienie:

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adres: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wiedeń, Austria. Inne informacje: Spółka rozwiązana w październiku 2002 r., wykreślona z Rejestru Spółek w listopadzie 2002 r.

(12)

Wpis: „Shadi Mohamed Mustafa ABDALLA, rue de Pavie 42, 1000 Bruksela, Belgia (vel a) Emad Abdelhadie, urodzony dnia 27 września 1976 r. w Alhamza; b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, urodzony dnia 27 września 1976 r. w Irbid; c) Shadi Abdallha, urodzony dnia 27 września 1976 r. w Irbid; e) Emad Abdekhadie, urodzony dnia 27 września 1976 r. w Irbid; e) Emad Abdekhadie, urodzony dnia 27 września 1976 r. w Athamse; f) Zidan Emad Abdelhadie, urodzony dnia 27 września 1976 r. w Alhamza; g) (używane w Belgii) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, urodzony dnia 27 września 1976 r w Beje, Irak; h) Zidan; i) Zaidan; j) Al Hut (z angielskiego: rekin); k) Emad Al Sitawi). Data urodzenia: 27 września 1976 r. . Miejsce urodzenia: Irbid, Jordania. Narodowość: jordańska pochodzenia palestyńskiego. Nr paszportu: a) nr paszportu jordańskiego D 862 663, wydany w Irgid, Jordania, dnia 10 sierpnia 1993 r. b) nr paszportu jordańskiego H 641 183, wydany w Irgid, Jordania, dnia 17 kwietnia 2002 r.; c) nr niemieckiego międzynarodowego dokumentu podróży 0770479, wydany w Dortmundzie, Niemcy dnia 16 lutego 1998 r. . Inne informacje: a) Imię ojca: Mohamed Abdalla; b) Imię matki: Jawaher Abdalla, z domu Almadaneie; c) Obecnie tymczasowo aresztowany, oczekuje na proces.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Shadi Mohamed Mustafa Abdalla (alias: (a) Emad Abdelhadie, ur. 27.9.1976 w Alhamza; (b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, ur. 27.9.1976 w Irbid; (c) Shadi Abdallha, ur. 27.9.1976 w Irbid, Jordania; (d) Shadi Abdallah, ur. 27.9.1976 w Irbid; (e) Emad Abdekhadie, ur. 27.9.1976 w Athamse; (f) Zidan Emad Abdelhadie, ur. 27.9.1976 w Alhamza; (g) (używane w Belgii) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, ur. 27.9.1976 w Beje, Irak; (h) Zidan; (i) Zaidan; (j) Al Hut (z angielskiego: rekin); k) Emad Al Sitawi). Adres: rue de Pavie 42, 1000 Brussels, Belgia. Data urodzenia: 27.9.1976. Miejsce urodzenia: Irbid, Jordania. Narodowość: jordańska, pochodzenia palestyńskiego. Nr paszportu: a) paszport jordański D 862 663, wydany w Irgid, Jordania, dnia 10.8.1993; b) paszport jordański H 641 183, wydany w Irgid, Jordania, dnia 17.4.2002; c) niemiecki międzynarodowy dokument podróży nr 0770479, wydany w Dortmundzie, Niemcy dnia 16.2.1998. Inne informacje: a) Imię ojca: Mohamed Abdalla; (b) Imię matki: Jawaher Abdalla, z domu Almadaneie; (c) Skazany, przebywa w więzieniu w Niemczech.

13)

Wpis „Abd Al Hafiz Abd Al Wahab (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Data urodzenia: 7 września 1967 r.. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Miejsce stałego zamieszkania: Via Lungotevere Dante - Rzym, Włochy” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Adres: Via Lungotevere Dante — Rzym, Włochy. Data urodzenia: 7.9.1967. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria.

(14)

Wpis „Kifane Abderrahmane. Data urodzenia: 7 marca 1963 r. Miejsce urodzenia: Casablanka (Maroko). Miejsce pobytu: via S. Biagio, 32 or 35 - Sant’Anastasia (NA), Włochy” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Abderrahmane Kifane. Adres: via S. Biagio, 32 or 35 — Sant’Anastasia (NA), Włochy. Data urodzenia: 7.3.1963. Miejsce urodzenia: Casablanka, Maroko.

(15)

Wpis „Abdullah Ahmed Abdullah (alias: Abu Mariam; alias: Al-Masri, Abu Mohamed; alias: Saleh), Afganistan; urodzony w 1963 r. w Egipcie; obywatel Egipt” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (alias: (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Data urodzenia: 6.6.1963. Miejsce urodzenia: Gharbia, Egipt. Narodowość: egipska.

(16)

Wpis „Abdurrahman, Mohamad Iqbal (vel »Abu Jibril”; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti; Fihiruddin Muqti); narodowość: indonezyjska; miejsce urodzenia: Tirpas-Selong Village, Wschodni Lombok, Indonezja” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie

Mohamad Iqbal Abdurrahman (alias: (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) „Abu Jibril”). Data urodzenia: 17.8.1958. Miejsce urodzenia: Tirpas-Selong Village, Wschodni Lombok, Indonezja. Narodowość: indonezyjska; Inne informacje: w grudniu 2003 r. został prawdopodobnie zatrzymany w Malezji.

(17)

Wpis „Shaykh Sai’id (alias Mustafa Muhammad Ahmad); urodzony w Egipcie” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias: (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai’id). Data urodzenia: 27.2.1955. Miejsce urodzenia: El Sharkiya, Egipt.

18)

Wpis „AL-FAWAZ, Khalid (alias AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); data urodzenia: 25 sierpnia 1962 r.; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londyn NW2 7BR, Zjednoczone Królestwo” w tytule „Osoby fizyczne ” otrzymuje brzmienie:

Khalid Al-Fawaz (alias: (a) Al-Fauwaz, Khaled; (b) Al-Fauwaz, Khaled A.; (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled; (f) Al Fawwaz, Khaled. Adres: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londyn NW2 7BR, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 25.8.1962.

(19)

Wpis „Fathur Rohman AL-GHOZHI (vel (a) Al Ghozi, Fathur Rohman, (b) Al Ghozi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bin Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa’ad, (v) Freedom Fighter); data urodzenia: 17 luty 1971 r.; miejsce urodzenia: Madiun, East Java, Indonezja; narodowość: indonezyjska; nr paszportu: Filipiny GG 672613” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Fathur Rohman Al-Ghozhi (alias: (a) Al Ghozi, Fathur Rohman, (b) Al Ghozi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bin Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa’ad, (v) Freedom Fighter). Data urodzenia: 17.2.1971. Miejsce urodzenia: Madiun, East Java, Indonezja Narodowość: indonezyjska. Nr paszportu: Filipiny GG 672613. Inne informacje: Prawdopodobnie zginął w październiku 2003 r. na Filipinach.

(20)

Wpis „El Heit Ali (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma). Data urodzenia: (a) 20 marca 1970 r., (b) 30 stycznia 1971 r. Miejsce urodzenia: Rouba, Algeria. Miejsce pobytu: via D. Fringuello, 20 - Rzym, Włochy. Miejsce stałego zamieszkania: Mediolan, Włochy” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Ali El Heit (alias: (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma). Adres: (a) via D. Fringuello, 20 — Rzym, Włochy, ; (b) Mediolan, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: (a) 20.3.1970; (b) 30.1.1971. Miejsce urodzenia: Rouba, Algieria.

(21)

Wpis „Jim’ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale, Ahmed Ali) (alias Jim’ale, Ahmad Nur Ali) (alias Jumale, Ahmed Nur) (alias Jumali, Ahmed Ali), PO box 3312, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Mogadiszu, Somalia” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Ali Ahmed Nur Jim’ale (alias: (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Adres: PO Box 3312, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Narodowość: somalijska. Inne informacje: zawód: księgowy, Mogadiszu, Somalia.

(22)

Wpis „Ahmad Sa’id Al-Kadr; data urodzenia: 1 marca 1948 r; miejsce urodzenia: Kair, Egipt; obywatelstwo: kanadyjskie i uważany za obywatela Egiptu” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Ahmed Said Zaki Khedr (alias: (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Data urodzenia: 1.3.1948. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt. Narodowość: kanadyjska.

(23)

Wpis „Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (alias Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi); urodzony 15.3.1963 r. w Aleksandrii, Egipt” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias: (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr al-Fatih Fathi). Data urodzenia: 15.3.1963. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt.

24)

Wpis „Mehrez AMDOUNI (alias (a) Fabio FUSCO, (b) Mohamed HASSAN, (c) Thale ABU). Miejsce urodzenia: Tunis (Tunezja). Data urodzenia: 18 grudnia 1969 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Mehrez Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Adres: brak stałego adresu we Włoszech. Miejsce urodzenia: Asima-Tunis (Tunezja). Data urodzenia: 18.12.1969. Narodowość: Bośnia i Hercegowina. Nr paszportu: 0801888. Inne informacje: zgłoszono jego aresztowanie w Turcji i deportację do Włoch.

(25)

Wpisy „Muhammad Atif (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir); urodzony w 1956 r. w Aleksandrii, Egipt; zamienna data urodzenia 1951 r.” oraz „Muhammad Atif (alias Abu Hafs); urodzony (prawdopodobnie) w 1944 r. w Egipcie; uważany za obywatela Egiptu; starszy porucznik w służbie Osamy bin Ladena” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymują brzmienie:

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias: (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Data urodzenia: 17.1.1958. Miejsce urodzenia: El Behira, Egipt. Narodowość: Uważany za obywatela Egiptu. Inne informacje: Starszy porucznik w służbie Osamy bin Ladena.

(26)

Wpis „Muhsin Musa Matwalli Atwah (alias Abdel Rahman; alias Abdul Rahman; alias Al-Muhajir, Abdul Rahman; alias Al-Namer, Mohammed K.A.), Afganistan; urodzony 19.6.1964 r. w Egipcie; obywatel Egiptu”w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias: (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; (b) Al-Namer, Mohammed K.A.; (c) Abdel Rahman; (d) Abdul Rahman) Data urodzenia: 19.6.1964. Miejsce urodzenia: Dakahliya, Egipt. Narodowość: egipska. Inne informacje: Afganistan;

(27)

Wpis „Bahaji, Said, zamieszkały poprzednio Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Niemcy; data urodzenia: 15 lipca 1975 r.; miejsce urodzenia: Haselünne (Dolna Saksonia), Niemcy; paszport tymczasowy niemiecki nr 28 642 163 wydany przez miasto Hamburg” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Said Bahahji. Adres: zamieszkały poprzednio w Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Niemcy; data urodzenia: 15.7.1975 r. Miejsce urodzenia: Haselünne (Dolna Saksonia), Niemcy. Narodowość: (a) niemiecka, (b) marokańska. Paszport tymczasowy niemiecki nr 28 642 163 wydany przez miasto Hamburg. Krajowy numer identyfikacyjny BPA nr 1336597587.

(28)

Wpis „Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), (a) Via A. Masina n. 7, Mediolan, Włochy; (b) Via Dopini n. 3, Gallarati, Włochy; data urodzenia 12 listopada 1974 r., miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja; obywatelstwo: tunezyjskie; numer paszportu L 191609 wydany dnia 28 lutego 1996 r.; numer identyfikacji krajowej: 04643632 wydany dnia 18 czerwca 1999 r.; numer identyfikacji podatkowej: DAOMMD74T11Z352Z. Inne informacje: nazwisko jego matki brzmi Bent Ahmed Ourida” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Aoudi Mohamed ben Belgacem Ben Abdallah (alias: Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adres: (a) Via A. Masina n. 7, Mediolan, Włochy; (b) Via Dopini n. 3, Gallarati, Włochy. Data urodzenia: 12.11.1974. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Narodowość: tunezyjska. Nr paszportu L 191609 wydany dnia 28 lutego 1996 r. Krajowy numer identyfikacyjny: 04643632 przyznany dnia 18 czerwca 1999 r. Numer identyfikacji podatkowej: DAOMMD74T11Z352Z. Inne informacje: (a) imię matki: Bent Ahmed Ourida, (b) skazany na trzy i pół roku we Włoszech dnia 11.12.2002 r.

(29)

Wpis „Haddad Fethi Ben Assen. Data urodzenia: (a) 28 marca 1963 r., (b) 28 czerwca 1963 r. Miejsce urodzenia: Tataouene, Tunezja. Miejsce pobytu: Via Fulvio Testi, 184 - Cinisello Balsamo (MI), Włochy. Miejsce stałego zamieszkania: Via Porte Giove, 1 - Mortara (PV), Włochy. Numer identyfikacji podatkowej: HDDFTH63H28Z352V” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Fethi Ben Hassen Haddad. Data urodzenia: (a) 28.3.1963, (b) 28.6.1963. Miejsce urodzenia: Tataouene, Tunezja. Adres: (a) Via Fulvio Testi, 184 — Cinisello Balsamo (MI), Włochy (b) Via Porte Giove, 1 — Mortara (PV), Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Numer identyfikacji podatkowej: HDDFTH63H28Z352V.

(30)

Wpis „BEN HENI, Lased; data urodzenia: 5 lutego 1969 r.; miejsce urodzenia: Libia.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Lased Ben Heni. Data urodzenia 5.2.1969. Miejsce urodzenia: Libia. Inne informacje: Skazany we Włoszech dnia 11.12.2002 r. (wyrok na sześć lat).

(31)

Wpis „Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa), a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monachium, Niemcy; b) 129 Park Road, NW8, Londyn, Anglia; c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia. Data urodzenia: 21 marca 1963 r.. miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Narodowość: a) tunezyjska, b) bośniacka. nr paszportu: E 423362 wydany w Islamabadzie w dniu 15 maja 1988 r.; dokument stwierdzający rożsamość nr: 1292931. Pozostałe informacje: imię jego matki Medina Abid; obecnie przebywa on w Irlandii” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Ayadi Shafiq Ben Mohamed (alias: (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa). Adres: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monachium, Niemcy; b) 129 Park Road, NW8, Londyn, Anglia, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgia; d) Street of Provare 20, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (ostatni zgłoszony adres w Bośni i Hercegowinie). Data urodzenia: (a) 21.3.1963; (b) 21.1.1963. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Narodowość: (a) tunezyjska, (b) bośniacka. Nr paszportu: (a) E 423362 wydany w Islamabadzie dnia 15.5.1988; (b) paszport bośniacki nr 0841438 wydany dnia 30.12.1998, utracił ważność 30.12.2003 r.; Krajowy numer identyfikacyjny: 1292931. Inne informacje: (a) adres w Belgii – skrytka pocztowa, (b) imię ojca Mohamed, imię matki Medina Abid; (c) podobno przebywa w Dublinie w Irlandii.

(32)

Wpis „Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (alias Bushusha, Mokhtar), Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Włochy; data urodzenia: 13 października 1969 r.; miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja; obywatelstwo: tunezyjskie; numer paszportu: K/754050 wydany dnia 26 maja 1999 r.; numer identyfikacji krajowej: 04756904 dostarczony dnia 14 września 1987 r.; numer identyfikacji podatkowej: BCHMHT69R13Z352T. Inne informacje: nazwisko jego matki brzmi Bannour Hedia” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed Ben Mokhtar (alias: Bushusha, Mokhtar). Adres: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Włochy. Data urodzenia: 13.10.1969. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Narodowość: tunezyjska. Nr paszportu: K/754050 wydany dnia 26.5.1999 r. Krajowy numer identyfikacyjny: 04756904 przyznany dnia 14.9.1987 r. Numer identyfikacji podatkowej: BCHMHT69R13Z352T. Inne informacje: (a) imię matki: Bannour Hedia, (b) skazany we Włoszech (wyrok na trzy i pół roku).

(33)

Wpis „Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (alias (a) Omar El Mouhajer (b) Saber), Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Włochy; data urodzenia: 10 lutego 1968 r.; iejsce urodzenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunezja; obywatelstwo: tunezyjskie; numer paszportu: K/929139 wydany dnia14 lutego 1995 r. numer identyfikacji krajowej: 00319547 dostarczony dnia 8 grudnia 1994 r.; numer identyfikacji podatkowej: SSDSBN68B10Z352F. Inne informacje: nazwisko jego matki brzmi Saidani Beya” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Essid Sami Ben Khemais Ben Salah (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Adres: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Włochy. Data urodzenia: (a) 2.10.1968; (b) 10.2.1968. Miejsce urodzenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunezja. Narodowość: tunezyjska. Nr paszportu: K/929139 wydany dnia 14.12.1995 r.; Krajowy numer identyfikacyjny: 00319547 wydany dnia 8.12.1994; Numer identyfikacji podatkowej: SSDSBN68B10Z352F. Inne informacje: (a) imię matki: Saidani Beya, (b) został zatrzymany we Włoszech.

(34)

Wpis: „Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (alias Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; alias Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; alias Bin al Shibh, Ramzi); data urodzenia: 1 maja 1972 r. lub 16 września 1973 r.; miejsce urodzenia: Hadramawt w Jemenie lub Chartum w Sudanie; obywatelstwo: sudańskie lub jemeńskie; paszport Jemenu nr 00 085 243 wydany dnia 12 listopada 1997 r. w Sanie, w Jemenie” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Data urodzenia: 1.5.1972 r. lub 16.9.1973 r. Miejsce urodzenia: (a) Hadramawt, Jemen, (b) Chartum, Sudan. Narodowość: (a) sudańska, (b) jemeńska. Paszport jemeński nr 00 085 243 wydany dnia 12.11.1997 r. w Sanie, Jemen.

(35)

Wpis „Mamoun DARKAZANLI (alias (a) Abu Ilyas (b) Abu Ilyas Al Suri (c) Abu Luz), Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Niemcy; data urodzenia: 4 sierpnia 1958 r.; miejsce urodzenia: Damaszek, Syria; obywatelstwo: syryjskie i niemieckie; numer paszportu: 1310636262 (Niemcy), ważny do dnia 29 października 2005 r.; numer identyfikacji krajowej: numer niemieckiego dowodu tożsamości 1312072688, ważny do dnia 20 sierpnia 2011 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Mamoun Darkazanli (alias: (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz). Adres: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Niemcy. Data urodzenia: 4.8.1958. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Narodowość: (a) syryjska, (b) niemiecka. Nr paszportu: 1310636262 (Niemcy), traci ważność w dniu 29.10.2005 r. Krajowy numer identyfikacyjny: Niemiecki dowód tożsamości nr 131207266, traci ważność w dniu 29.10.2005 r.

(36)

Wpis „Lionel DUMONT (alias (a) Jacques BROUGERE, (b) BILAL, (c) HAMZA). Adres: nieokreślony adres we Włoszech. Miejsce urodzenia: Roubaix (Francja). Data urodzenia: (a) 21 stycznia 1971 r.; (b) 29 stycznia 1975 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Lionel Dumont (alias: (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Bilal, (h) Hamza). Adres: brak stałego adresu we Włoszech. Miejsce urodzenia: Roubaix (Francja). Data urodzenia: (a) 21.1.1971; (b) 29.1.1975. Inne informacje: Międzynarodowy nakaz aresztowania wydany przez Interpol. Aresztowany w Niemczech dnia 13.12.2003 r., ekstradowany do Francji dnia 18.5.2004. W październiku 2004 r. przebywa w areszcie.

(37)

Wpis „Agus DWIKARNA; data urodzenia: 11 sierpnia 1964 r.; miejsce urodzenia: Makassar, Południowe Sulawesi, Indonezja; narodowość: indonezyjska” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Agus Dwikarna. Data urodzenia: 11 sierpnia 1964 r. Miejsce urodzenia: Makassar, Południowe Sulawezi, Indonezja. Narodowość: indonezyjska. Inne informacje: aresztowany dnia 13.3.2002 r., skazany dnia 12.7.2002 r. na Filipinach.

(38)

Wpis „El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Niemcy; data urodzenia: 3 kwietnia 1974 r.; miejsce urodzenia: Marakesz, Maroko; obywatelstwo: marokańskie; paszport marokański nr H 236 483 wydany dnia 24 października 2000 r. przez Ambasadę Maroka w Berlinie, w Niemczech” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Mounir El Motassadeq. Adres: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Niemcy. Data urodzenia: 3.4.1974. Miejsce urodzenia: Marakesz, Maroko. Narodowość: marokańska. Paszport marokański nr H 236 483.

(39)

Wpis „ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (alias ES SAYED, Kader); data urodzenia: 26 grudnia 1962 r.; miejsce urodzenia: Egipt; adres: Via del Fosso di Centocelle No 66, Rzym, Włochy; włoski numer identyfikacji podatkowej: SSYBLK62T26Z336L” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias: Es Sayed, Kader). Adres: Via del Fosso di Centocelle No 66, Rzym, Włochy. Data urodzenia 26.12.1962. Miejsce urodzenia: Egipt. Włoski numer identyfikacji podatkowej: SSYBLK62T26Z336L.

(40)

Wpis „Essabar, Zakarya (lub Essabar, Zakariya), Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Germany; data urodzenia dnia: 13 kwietnia 1977 r.; miejsce urodzenia: Essaouira, Maroko; obywatelstwo: Maroko; paszport nr: M 271 351 wydany dnia 24 października 2000 r. przez Ambasadę Maroka w Berlinie, Niemcy” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Zakarya Essabar. Adres: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Niemcy. Data urodzenia: 13.4.1977. Miejsce urodzenia: Essaouira, Maroko. Narodowość: marokańska. Nr paszportu M 271 351 wydany dnia 24.10.2002 r. przez ambasadę Maroka w Berlinie, Niemcy. Inne informacje: ostatnio zameldowany pod tym adresem.

(41)

Wpis „Aider Farid (alias Achour Ali). Data urodzenia: 12 października 1964 r. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Miejsce pobytu: Via Milanese, 5 - Sesto San Giovanni (MI), Włochy. Numer identyfikacji podatkowej: DRAFRD64R12Z301C” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Farid Aider (alias: Achour Ali). Adres: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Włochy. Data urodzenia: 12.10.1964. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Numer identyfikacji podatkowej: DRAFRD64R12Z301C.

(42)

Wpis „Muhammad Salah (alias Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (alias: (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Data urodzenia: 30.10.1962. Miejsce urodzenia: Kair, Egipt.

(43)

Wpis „Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione D’Italia, Włochy; data urodzenia: 16 czerwca 1938 r. miejsce urodzenia: Damaszek, Syria; obywatelstwo: szwajcarskie” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Ali Ghaleb Himmat. Adres: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D’Italia, Włochy; (b) inne miejsce we Włoszech, (c) Syria. Data urodzenia: 16.6.1938. Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria. Narodowość: włoska od 1990 r.

44)

Wpis „Armand Albert Friedrich HUBER (alias Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Berno, Szwajcaria; data urodzenia 1927 r.; obywatelstwo: szwajcarskie” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Armand Albert Friedrich Huber (alias: Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Berno, Szwajcaria. Data urodzenia: 1927. Narodowość: szwajcarska. Inne informacje: nie wydano szwajcarskiego paszportu dla takiego nazwiska.

(45)

Wpis „Nasreddin Ahmed IDRIS (alias (a) Nasreddin, Ahmad I. (b) Nasreddin, Hadj Ahmed (c) Nasreddine, Ahmed Idriss (d) Ahmed Idris Nasreddin), (a) Corso Sempione 69, 20149 Mediolan, Włochy; b) Piazzale Biancamano, Mediolan, Włochy; c) Rue De Cap Spartel, Tangier, Maroko; d) Nr 10, Rmilat, Villa Nasreddin w Tangierze, Maroko; data urodzenia: 22 listopada 1929 r. miejsce urodzenia: Adi Ugri, Etiopia (teraz Erytrea); obywatelstwo: włoskie; numer identyfikacji krajowej: numer włoskiego dowodu tożsamości AG 2028062 (data ważności 7 września 2005 r.); numer zagranicznego dowodu tożsamości: K 5249; włoski numer identyfikacji podatkowej: NSRDRS29S22Z315Y. Inne informacje: w 1994 r., Mr. Nasreddin opuścił swoją rezydencję przy 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Szwajcaria i przeprowadził się do Maroka” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Idris Ahmed Nasreddin (alias: (a) Nasreddin, Ahmad I.; (b) Nasreddin, Hadj Ahmed; (c) Nasreddine, Ahmed Idriss; (d) Ahmed Idris Nasreddin). Adres: (a) Corso Sempione 69, 20149 Mediolan, Włochy; b) Piazzale Biancamano, Mediolan, Włochy; c) Rue De Cap Spartel, Tangiers, Maroko; d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin w Tangiers, Maroko. Data urodzenia: 22.11.1929. Miejsce urodzenia: Adi Ugri, Etiopia (obecnie Erytrea). Narodowość: włoska. Krajowy numer identyfikacyjny: włoski dowód tożsamości nr AG 2028062 (traci ważność dnia 7.9.2005 r.); zagraniczny dowód tożsamości nr: K 5249. Włoski numer identyfikacji podatkowej: NSRDRS29S22Z315Y. Inne informacje: W 1994 r. Nasreddin opuścił miejsce zamieszkania, 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, w Szwajcarii i przeprowadził się do Maroka.

(46)

Wpis „Khalil JARRAYA (alias a) Khalil YARRAYA, b) Aziz Ben Narvan ABDEL', c) AMRO, d) OMAR, e) AMROU, f) AMR) Via Bellaria 10, Bolonia, Włochy lub Via Lazio 3, Bolonia, Włochy. Miejsce urodzenia: Sfax (Tunezja). Data urodzenia 8 lutego 1969 r. Został on również zidentyfikowany jako Ben Narvan Abdel Aziz, urodzony w Serece (była Jugosławia) 15 sierpnia 1970 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Khalil Jarraya (alias: (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr). Adres: (a) Via Bellaria 10, Bolonia, Włochy; b) Via Lazio 3, Bolonia, Włochy; c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina. Data urodzenia: 8.2.1969. Miejsce urodzenia: Sfax (Tunezja). Został on również zidentyfikowany jako Ben Narvan Abdel Aziz, urodzony w Serece (była Jugosławia) dnia 15 sierpnia 1970 r.

(47)

Wpis „Samir Kishk, data urodzenia: 14 maja 1955 r.; miejsce urodzenia: Gharbia, Egipt” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Data urodzenia: 14.5.1955. Miejsce urodzenia: Gharbia, Egipt.

(48)

Wpis „Bendebka l'Hadi (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Data urodzenia: 17 listopada 1963 r. . Miejsce urodzenia: Algiers, Algeria. Miejsce pobytu: Via Garibaldi, 70 - San Zenone al Po (PV), Włochy. Miejsce stałego zamieszkania: Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Włochy” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

L'Hadi Bendebka (alias: (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Adres: (a) Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Włochy; b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 17.11.1963. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Inne informacje: adres pod literą (a) używany na dzień 17.12.2001 r.

(49)

Wpis „Tarek Ben Habib Maaroufi, data urodzenia: 23 listopada 1965 r.; miejsce urodzenia: Ghardimaou, Tunezja” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Tarek Ben Habib Maaroufi (alias: Abu Ismail). Adres: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruksela), Belgia. Data urodzenia: 23.11.1965. Miejsce urodzenia: Ghardimaou, Tunezja. Narodowość: belgijska (od 8.11.1993).

(50)

Wpis „Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florencja, Włochy” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Abdullkadir Hussein Mahamud (alias: Abdulkadir Hussein Mahamud). Data urodzenia: (a) 12.10.1966, (b) 11.11.1966. Miejsce urodzenia: Somalia. Inne informacje: Florencja, Włochy.

(51)

Wpis „Mansour MOHAMED (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zurych), Szwajcaria; data urodzenia: 30 sierpnia 1928 r.; miejsce urodzenia: (a) Egipt (b) Zjednoczone Emiraty Arabskie; obywatelstwo: szwajcarskie” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Mohamed Mansour (alias: Al-Mansour, Dr. Mohamed). Adres: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zurych), Szwajcaria; Data urodzenia: 30.8.1928. Miejsce urodzenia: (a) Egipt (b) Zjednoczone Emiraty Arabskie. Narodowość: szwajcarska. Inne informacje: (a) Zurych, Szwajcaria, (b) nie wydano szwajcarskiego paszportu dla takiego nazwiska.

(52)

Wpis „Mostafa Kamel MOSTAFA (alias a) Mustafa Kamel MUSTAFA, b) Adam Ramsey Eaman, c) Abu Hamza Al-Masri, d) Al-Masri, Abu Hamza, e) Al-Misri, Abu Hamza), 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Zjednoczone Królestwo; Adie Road, Hammersmith, London W 6 OPW, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 15 kwietnia 1958 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Abu Hamza Al-Masri, (g) Al-Masri, Abu Hamza, (h) Al-Misri, Abu Hamza). Adres: (a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londyn W12 OLW, Zjednoczone Królestwo; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londyn W6 OPW, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 15.4.1958. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt. Inne informacje: trwa dochodzenie w Zjednoczonym Królestwie.

(53)

Wpis „Abbes Moustafa. Data urodzenia 5 lutego 1962 r. Miejsce urodzenia: Osniers, Algieria. Miejsce stałego zamieszkania: Via Padova, 82 – Mediolan, Włochy” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Moustafa Abbes. Adres: Via Padova, 82 — Mediolan, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 5.2.1962. Miejsce urodzenia: Osniers, Algieria.

(54)

Wpis „Nada Youssef MUSTAFA (alias (a) Nada, Youssef, (b) Nada, Youssef M.), (a) via Arogno 32, 6911 Campione d’Italia, Włochy b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d’Italia, Włochy c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d’Italia I, Włochy; data urodzenia: (a) 17 maja 1931 r. b) 17 maja 1937 r.; miejsce urodzenia: Alexandria, Egipt; numer identyfikacji krajowej: numer włoskiego dowodu tożsamości AE 1111288 (data ważności 21 marca 2005 r.)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Youssef Mustapha Nada Ebada (alias: (a) Nada, Youssef; (b) Nada, Youssef M.; (c) Youssef Mustapha Nada). Adres: (a) via Arogno 32, 6911 Campione d’Italia, Włochy; b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d’Italia, Włochy; c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d’Italia I, Włochy. Data urodzenia: 17.5.1931. Miejsce urodzenia: Aleksandria, Egipt. Krajowy numer identyfikacyjny: Włoski dowód tożsamości nr AE 1111288 (data ważności 21.3.2005).

(55)

Wpis „Abdelghani MZOUDI (alias (a) Abdelghani MAZWATI, (b) Abdelghani MAZUTI). Miejsce urodzenia Marakesz (Maroko). Data urodzenia: 6 grudnia 1972 r. Narodowość: Marokańska. nr paszportu: (a) paszport marokański nr F 879567, wydany dnia 29 kwietnia 1992 r. w Marakeszu, Maroko, ważny do dnia 28 kwietnia 1997 r., ważność przedłużona do dnia 28 lutego 2002 r. (b) paszport marokański nr M271392, wydany dnia 4 grudnia 2000 r. przez konsulat marokański w Berlinie, Niemcy. Numer identyfikacji narodowej: Marokański osobisty numer ID E 427689, wydany dnia 20 marca 2001 r. przez Konsulat marokański w Düsseldorfie, Niemcy. Dodatkowe informacje: przetrzymywany w areszcie w Niemczech (czerwiec 2003).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Abdelghani Mzoudi (alias: (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Adres: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Niemcy. Data urodzenia: 6.12.1972. Miejsce urodzenia: Marakesz (Maroko). Narodowość: marokańska. Nr paszportu: (a) paszport marokański nr F 879567, wydany 29.4.1992 r. w Marakeszu, Maroko, ważny do dnia 28.4.1997 r., odnowiony do dnia 28.2.2002; (b) paszport marokański nr M271392, wydany dnia 4.12.2000 przez ambasadę marokańską w Berlinie, Niemcy. Krajowy numer identyfikacyjny: Nr marokański: E 427689, wydany dnia 20 marca 2001 r przez Konsulat Generalny Maroka w Düsseldorfie w Niemczech. Dodatkowe informacje: (a) przetrzymywany w areszcie w Niemczech (czerwiec 2003 r.), (b) ostatnio zameldowany pod tym adresem.

(56)

Wpis „Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Data urodzenia: 7 czerwca 1954 r. Miejsce urodzenia: Tighennif, Algieria. Miejsce pobytu: Via Milanese, 5 - Sesto San Giovanni, Włochy. Miejsce stałego zamieszkania: Piazza Trieste, 11 - Mortara, Włochy. Numer identyfikacji podatkowej: DRMTMN54H07Z301T” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adres: (a) Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Włochy; b) Piazza Trieste, 11 — Mortara, Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 7.6.1954. Miejsce urodzenia: Tighennif, Algieria. Numer identyfikacji podatkowej: DRMTMN54H07Z301T.

(57)

Wpis „Safi, Rahmatullah, Generał (przedstawiciel Talibów na Europę)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Rahmatullah Safi. Tytuł: Generał. Data urodzenia: (a) ok. 1948, (b) 21.3.1913. Miejsce urodzenia: dystrykt Tagaab, prowincja Kapisa, Afganistan. Inne informacje: Przedstawiciel Talibów na Europę.

(58)

Wpis „Nedal SALEH (alias HITEM),Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Włochy lub Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Miejsce urodzenia: Taiz (Jemen). Data urodzenia: 1 marca 1970 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Nedal Mahmoud Saleh (alias: (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Hitem). Adres: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Włochy; b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Miejsce urodzenia: Taiz (Jemen). Data urodzenia: 1 marca 1970 r. Inne informacje: aresztowany we Włoszech dnia 19.8.2003 r.

(59)

Wpis „Sayadi, Nabil Abdul Salam (vel Abu Zeinab); data urodzenia: 1.1.1966 w El Hadid, Trypolis, Liban; narodowość: belgijska od 18.9.2001; małżonka Patricia Vinck; ożenił się 29.5.1992 w Peszawarze, Pakistan” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Nabil Abdul Salam Sayadi (alias: Abu Zeinab). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data urodzenia: 1.1.1966. Miejsce urodzenia: El Hadid, Tripoli, Liban. Narodowość: belgijska od 18.9.2001. Inne informacje: mąż Patricii Vinck; ślub odbył się dnia 29.5.1992 r. w Peschawar w Pakistanie.

60)

Wpis „Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); urodzony 29.6.1960 r. w Egipcie” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Tharwat Salah Shihata Ali (alias: (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Data urodzenia: 29.6.1960. Miejsce urodzenia: Egipt.

(61)

Wpis „Vinck, Patricia Rosa (vel Souraya P. Vinck); data urodzenia: 4.1.1965 w Berchem, Antwerpia; narodowość: belgijska; małżonek Nabil Sayadi” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Patricia Rosa Vinck (alias: Souraya P. Vinck). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data urodzenia: 4.1.1965. Miejsce urodzenia: Berchem (Antwerpia), Belgia. Narodowość: belgijska. Inne informacje: żona Nabila Sayadi.

(62)

Wpis „Ahmed Nacer Yacine (alias Yacine Di Annaba). Data urodzenia: 2 grudnia 1967 r. Miejsce urodzenia: Annaba, Algeria. Miejsce pobytu: rue Mohamed Khemisti, 6 - Annaba, Algieria. Miejsce stałego zamieszkania: vicolo Duchessa, 16 i via Genova, 121 - Neapol (Włochy)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Yacine Ahmed Nacer (alias: Yacine Di Annaba). Data urodzenia: 2.12.1967. Miejsce urodzenia: Annaba, Algieria. Adres: (a) rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algieria, b) vicolo Duchessa, 16 — Neapol, Włochy, (miejsce stałego zamieszkania).

(63)

Wpis „Abbes Youcef (alias Giuseppe). Data urodzenia: 5 stycznia 1965 r. Miejsce urodzenia: Bab El Aoued, Algieria. Miejsce stałego zamieszkania: (a) Via Padova, 82 - Mediolan (Włochy); b) Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Włochy” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Youcef Abbes (alias: Giuseppe). Adres: (a) Via Padova, 82 — Mediolan, Włochy, b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 5.1.1965. Miejsce urodzenia: Bab El Aoued, Algieria.

(64)

Wpis „Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Szwajcaria; data urodzenia: 7 maja 1933 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

Zeinab Mansour Fattouh. Adres: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Szwajcaria. Data urodzenia: 7.5.1933.


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/17


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2146/2004

z dnia 16 grudnia 2004 r.

otwierające na rok 2005 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 1999/492/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącą zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Islandii, z drugiej strony, w sprawie protokołu 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii (2), w szczególności jej art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Islandii, z drugiej strony, w sprawie protokołu 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii, zatwierdzone na mocy decyzji 1999/492/WE, ustanawia roczny kontyngent taryfowy na przywóz wyrobów cukierniczych, czekolady i innych przetworów spożywczych zawierających kakao, pochodzących z Islandii. Należy zatem otworzyć powyższy kontyngent na 2005 r.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3), określa zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi. Należy zatem zapewnić, aby kontyngent taryfowy otwarty na mocy niniejszego rozporządzenia był zarządzany zgodnie z powyższymi zasadami.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. zagadnień horyzontalnych dotyczących handlu przetworzonymi produktami rolnymi, niewymienionymi w załączniku I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W okresie między 1 stycznia a 31 grudnia 2005 r. towary pochodzące z Islandii przywożone do Wspólnoty podlegają należnościom celnym określonym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w granicach ustalonego w nim rocznego kontyngentu.

Artykuł 2

Komisja zarządza kontyngentem taryfowym określonym w art. 1 zgodnie z art. 308a, art. 308b i art. 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z 25.11.2000, str. 5).

(2)  Dz.U. L 192 z 24.7.1999, str. 47.

(3)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Nr porządkowy

Kod CN

Oznaczenie towarów

Kontyngent

Obowiązująca stawka celna

09.0799

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Wyroby cukiernicze niezawierające kakao (w tym biała czekolada) oznaczone kodem CN 1704 90

500 ton

50 % stawki celnej dla państw trzecich (1), maksymalnie 35,15 EUR/100kg

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

1905 31 11

1905 31 19

1905 31 30

1905 31 91

1905 31 99

1905 32 11

1905 32 19

1905 32 91

1905 32 99

Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao oznaczone kodami CN 1806 32, 1806 90, 1905 31 i 1905 32


(1)  Stawka celna dla państw trzecich: stawka celna ad valorem plus, tam gdzie ma to zastosowanie, element rolny, ograniczona do stawki maksymalnej, w przypadku gdy jest to przewidziane w ramach Wspólnej Taryfy Celnej.


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2147/2004

z dnia 16 grudnia 2004 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, koniecznym jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, całkowicie lub częściowo opartej na Nomenklaturze Scalonej, bądź takiej, która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział, i która jest ustanowiona przez specyficzne postanowienia wspólnotowe w celu stosowania środków taryfowych lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3)

Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w Załączniku powinny być klasyfikowane do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnienia określonego w kolumnie 3.

(4)

Właściwym jest zapewnienie, że wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne Państw Członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w Załączniku muszą być klasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej do kodu CN, wskazanego w kolumnie 2.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne Państw Członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1989/2004 (Dz.U. L 344 z 20.11.2004, str. 5).

(2)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992 str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

1.

Drut z aluminium niestopowego o zawartości aluminium 99,5 %, o średnicy pomiędzy 9 a 14 mm i długości 500–600 m, pakowany w zwoje o szerokości ok. 1,5 m i masie 1,5 tony.

Zwoje drutu aluminiowego zostały częściowo uszkodzone lub zdeformowane.

[Patrz: fotografia (A) (1)]

7605 11 00

Klasyfikacja jest wyznaczona przez postanowienia reguł 1 i 6 ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagi 1 c) do działu 76 oraz brzmienie kodów CN 7605 i 7605 11 00.

Klasyfikacja do pozycji 7602 jest wyłączona, ponieważ warunki uwagi 8 a) do sekcji XV nie są spełnione.

Stopień uszkodzenia i deformacji zwojów drutu aluminiowego nie zmienia charakteru produktu, który w dalszym ciągu jest drutem aluminiowym, z założeniem, że duże partie zwojów nadal spełniają definicję w uwadze 1 c) do działu 76.

2.

Drut z aluminium niestopowego o zawartości aluminium 99,5 %, o średnicy pomiędzy 9 a 14 mm i długości 500–600 m, pakowany w zwoje o szerokości ok. 1,5 m i masie 1,5 tony.

Zwoje drutu aluminiowego przed pocięciem zostały z każdej strony centralnego otworu zwoju częściowo uszkodzone lub zdeformowane przez hydrauliczne nożyce szczękowe.

Produkt składa się z dużych partii drutu aluminiowego.

[Patrz: fotografia (B) (1)]

7605 11 00

Klasyfikacja jest wyznaczona przez postanowienia reguł 1 i 6 ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagi 1 c) do działu 76 oraz brzmienie kodów CN 7605 i 7605 11 00.

Nie ma zastosowania uwaga 8 a) do sekcji XV, ponieważ zwoje drutu aluminiowego nie są „zdecydowanie” nie do użycia jako drut aluminiowy; zatem klasyfikacja do pozycji 7602 jest wyłączona.

Ponieważ duże partie zwojów spełniają definicję „drutu” aluminiowego w uwadze 1 c) do działu 76, wyroby te pozostają klasyfikowane do kodu CN 7605 11 00.

3.

42-calowy panel plazmowy ze współczynnikiem formatu obrazu 16:9 i rozdzielczością 852 × 480 pikseli.

Produkt składa się z ramy aluminiowej, zawierającej warstwę komórek plazmy pomiędzy dwoma szklanymi podłożami, jak również z elektrod adresu i elektrod ekranu.

Produkt jest wyposażony w kable taśmowe, ale nie zawiera żadnych innych elektronicznych części składowych (na przykład zasilacza lub napędów) lub interfejsów do połączenia z innymi urządzeniami.

Produkt ten ma być stosowany jako komponent w produkcji monitorów wideo.

[Patrz: fotografia C (1)]

8529 90 81

Klasyfikacja jest wyznaczona przez postanowienia reguł 1 i 6 ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 2 b) do sekcji XVI oraz brzmienie kodów CN 8529, 8529 90 i 8529 90 81.

Produkt ten nie może być klasyfikowany jako produkt niegotowy na mocy reguły 2 a) ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, ponieważ ten produkt jest wyposażony jedynie w kable taśmowe.

Produkt nie jest możliwy do zaklasyfikowania do pozycji 8473, jako część monitora ekranowego maszyny automatycznego przetwarzania danych lub do pozycji 8531, jako część tablicy sygnalizacyjnej, ponieważ nie jest on odpowiedni do stosowania wyłącznie lub zasadniczo z maszyną automatycznego przetwarzania danych objętej pozycją 8471 lub z tablicą sygnalizacyjną objętą pozycją 8531.

Wobec jego wymiarów i właściwości, produkt jest możliwy do zaklasyfikowania do pozycji 8529 jako część monitora wideo objętego pozycją 8528.

4.

42-calowy monitor plazmowy ze współczynnikiem formatu obrazu 16:9 i rozdzielczością 1 024 × 768 pikseli.

Produkt jest wyposażony w kartę z gniazdem z następującymi interfejsami:

wejście RGB,

interfejs szeregowy RS-232C,

wejście audio,

gniazdo dla drugiej karty z gniazdem.

Gniazdo, do podłączenia drugiego interfejsu z gniazdem, daje możliwość podłączenia różnych opcjonalnych kart terminalowych o szerokim zakresie źródeł wejściowych, na przykład złożonych sygnałów wideo, sygnałów S-wideo oraz sygnałów składnikowych wideo.

8528 21 90

Klasyfikacja jest wyznaczona przez postanowienia reguł 1 i 6 ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów CN 8528, 8528 21 i 8528 21 90.

Klasyfikacja do pozycji 8471 jest wyłączona, ponieważ produkt ten nie jest z rodzaju wyłącznie lub zasadniczo stosowanych w systemach automatycznego przetwarzania danych (patrz: uwaga 5 B) a) do działu 84 i noty wyjaśniające HS do pozycji 8471, I) D)).

Produkt ten nie jest możliwy do zaklasyfikowania jako produkt objęty pozycją 8531, ponieważ jego funkcją nie jest zapewnienie wizualnych wskazań dla celów sygnalizacji (patrz: noty wyjaśniające HS do pozycji 8531 D)).

Produkt jest monitorem wideo objętym pozycją 8528, ponieważ jest on przeznaczony do odtwarzania na ekranie szerokiego zakresu sygnałów wideo.

5.

Nowy czterokołowy pojazd wyposażony w silnik Diesla o pojemności 954 cm3, o masie całkowitej pojazdu brutto około 1 800 kg (masa pojazdu 720 kg i ładowność 1 080 kg) oraz przybliżonych wymiarach 2,9 m (długość) × 1,6 m (szerokość).

Pojazd ten jest wyposażony w dwa siedzenia, z których jedno jest przeznaczone dla kierowcy.

Za tymi siedzeniami znajduje się powierzchnia o przybliżonych wymiarach 1,2 m (długość) i 1,4 m (szerokość). Jest ona wyposażona w hydraulikę przechyłową. Ta powierzchnia jest przeznaczona do zamontowania tylnej skrzyni, urządzeń mechanicznych lub podobnego wyposażenia.

Powierzchnia przeznaczona na siedzenia jest mniejsza niż powierzchnia za siedzeniami.

Podczas zgłoszenia pojazd nie jest wyposażony w tylną skrzynię lub inne akcesoria.

[Patrz: fotografia D (1)]

8704 21 91

Klasyfikacja jest wyznaczona przez postanowienia reguł 1 i 6 ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów CN 8704, 8704 21 i 8704 21 91.

Pojazd nie jest zasadniczo przeznaczony do ciągnięcia lub pchania innego pojazdu, urządzenia lub ładunku, a zatem nie spełnia wymagań uwagi 2 do działu 87.

Nie jest on zasadniczo przeznaczony do przewozu osób.

Nie jest on ciężarówką wywrotką (patrz: noty wyjaśniające HS do podpozycji 8704 10).

Z powodu swojej konstrukcji (na przykład hydraulika przechyłowa), jest on zasadniczo przeznaczony do przewozu towarów.

A)

Image

B)

Image

C)

Image

D)

Image


(1)  Fotografie mają tylko znaczenie informacyjne.


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2148/2004

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków oraz dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 oraz art. 9d ust. 1 i art. 9e ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje dopuszczanie do użytku dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt w Unii Europejskiej.

(2)

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o dopuszczenie dodatków do pasz zgodnie z dyrektywą 70/524 przed terminem stosowania wyżej wspomnianego rozporządzenia.

(3)

Wnioski o dopuszczenie dodatków wymienionych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zostały złożone przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Wstępne uwagi Państw Członkowskich na temat wspomnianych wniosków, złożone zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed datą wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski takie będą zatem nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

(5)

Użycie klinoptylolitu pochodzenia wulkanicznego jako dodatku do pasz należącego do kategorii „spoiw i środków przeciwzbrylających” zostało czasowo dopuszczone, po raz pierwszy dla świń, królików i drobiu, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1245/1999 (3).

(6)

Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie tego minerału bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia określone w dyrektywie 70/524/EWG.

(7)

Wykorzystanie klinoptylolitu pochodzenia wulkanicznego powinno zatem zostać dopuszczone bez ograniczeń czasowych, po spełnieniu określonych warunków wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(8)

Wykorzystanie preparatów zawierających mikroorganizmy z grupy Bacillus licheniformis (DSM 5749) oraz Bacillus subtilis (DSM 5750) zostało tymczasowo dopuszczone dla tuczników oraz bez ograniczeń czasowych dla prosiąt rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2437/2000 (4).

(9)

Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie wspomnianego wyżej preparatu bez ograniczeń czasowych dla tuczników. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia określone w dyrektywie 70/524/EWG. Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o zmianę maksymalnego wieku prosiąt, dla których przeznaczony jest ten preparat. Z przeprowadzonej oceny wynika, że warunki uzasadniające taką zmianę zostały spełnione.

(10)

Wykorzystanie preparatu zawierającego mikroorganizmy z grupy Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) zostało tymczasowo dopuszczone, po raz pierwszy dla prosiąt, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1436/98 (5).

(11)

Wykorzystanie preparatów zawierających mikroorganizmy z grupy Enterococcus faecium (DSM 7134) oraz Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133) zostało tymczasowo dopuszczone, po raz pierwszy dla prosiąt, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2690/99 (6).

(12)

Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie do użytku bez ograniczeń czasowych wspomnianych wyżej dwóch preparatów. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia określone w dyrektywie 70/524/EWG.

(13)

Wykorzystanie trzech preparatów, wymienionych w załączniku II, powinno zatem zostać dopuszczone bez ograniczeń czasowych.

(14)

Przedłożono dane na poparcie wniosku o dopuszczenie nowego dodatku należącego do mikroorganizmów Kluyveromyces marxianus odmiana lactisK1 (BCCM/MUCL 39434) dla krów mlecznych.

(15)

Z oceny wniosku o dopuszczenie, złożonego w odniesieniu do preparatu określonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, wynika, że spełnione są warunki dopuszczenia, o których mowa w art. 9e ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG.

(16)

Komitet Naukowy ds. Żywienia Zwierząt (SCAN) w dokumencie „Opinia na temat wykorzystania niektórych mikroorganizmów jako dodatki do pasz” z dnia 25 kwietnia 2003 r. wydał swoją opinię na temat wykorzystania tego dodatku w paszach, stwierdzając, że nie stanowi on zagrożenia dla zdrowia zwierząt, zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, po spełnieniu warunków wymienionych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

(17)

Wykorzystanie preparatu enzymatycznego z endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) zostało tymczasowo dopuszczone, po raz pierwszy dla kurcząt brojlerów, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1436/98.

(18)

Wykorzystanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) zostało tymczasowo dopuszczone, po raz pierwszy dla kurcząt brojlerów, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1436/98 (postać płynna) i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1353/2000 (7) (postać stała).

(19)

Wykorzystanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) zostało tymczasowo dopuszczone, po raz pierwszy dla kurcząt brojlerów, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1436/98 (postać płynna) i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1353/2000 (postać stała).

(20)

Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie bez ograniczeń czasowych trzech wymienionych wyżej preparatów enzymatycznych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG.

(21)

Wykorzystanie trzech preparatów enzymatycznych, wymienionych w załączniku IV, powinno zatem zostać dopuszczone bez ograniczeń czasowych.

(22)

Wykorzystanie preparatu enzymatycznego z endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanych przez Penicillium funiculosum (IMI SD 101) zostało tymczasowo dopuszczone, po raz pierwszy dla kurcząt brojlerów, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1259/2004 (8). Wykorzystanie tego preparatu zostało tymczasowo dopuszczone dla indyków brojlerów, kur niosek i tuczników rozporządzeniem Komisji (WE) nr 418/2001 (9).

(23)

Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o rozszerzenie dopuszczenia do użytku tego preparatu enzymatycznego również w odniesieniu do prosiąt i kaczek brojlerów.

(24)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał opinię na temat wykorzystania tego preparatu, stwierdzając, że nie stanowi on zagrożenia dla tych dodatkowych kategorii zwierząt, po spełnieniu warunków wymienionych w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

(25)

Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia określone w dyrektywie 70/524/EWG.

(26)

Wykorzystanie trzech preparatów enzymatycznych, wymienionych w załączniku V, powinno zatem zostać dopuszczone tymczasowo na okres czterech lat.

(27)

Z oceny wyżej wymienionych wniosków wynika, że należy wprowadzić wymóg stosowania pewnych procedur, mających na celu ochronę pracowników przed kontaktem z dodatkami wymienionymi w załącznikach. Ochronę tę należy zapewnić poprzez zastosowanie dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (10).

(28)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dopuszcza się preparat należący do grupy „spoiwa i środki przeciwzbrylające” do wykorzystania bez ograniczeń czasowych jako dodatek w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w załączniku I.

Artykuł 2

Dopuszcza się preparaty należące do grupy „mikroorganizmy” do wykorzystania bez ograniczeń czasowych jako dodatki w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w załączniku II.

Artykuł 3

Dopuszcza się preparat należący do grupy „mikroorganizmy” do wykorzystania tymczasowego jako dodatek w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w załączniku III.

Artykuł 4

Dopuszcza się preparaty należące do grupy „enzymy” do wykorzystania bez ograniczeń czasowych jako dodatki w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w załączniku IV.

Artykuł 5

Dopuszcza się preparat należący do grupy „enzymy” do wykorzystania tymczasowego jako dodatek w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w załączniku V.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37).

(2)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29.

(3)  Dz.U. L 150 z 17.6.1999, str. 15.

(4)  Dz.U. L 280 z 4.11.2000, str. 28.

(5)  Dz.U. L 191 z 7.7.1998, str. 15.

(6)  Dz.U. L 326 z 18.12.1999, str. 33.

(7)  Dz.U. L 155 z 28.6.2000, str. 15.

(8)  Dz.U. L 239 z 9.7.2004, str. 8.

(9)  Dz.U. L 62 z 2.3.2001, str. 3.

(10)  Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Spoiwa i środki przeciwzbrylające

E 567

Klinoptylolit pochodzenia wulkanicznego

Uwodniony glinokrzemian wapnia pochodzenia wulkanicznego zawierający minimum 85 % klinoptylolitu i maksimum 15 % skalenia, miki i iłu bez domieszki włókien i kwarcu

Maksymalna zawartość ołowiu 80 mg/kg

Świnie

20 000

Wszystkie pasze

Bez ograniczeń czasowych

Króliki

20 000

Wszystkie pasze

Bez ograniczeń czasowych

Drób

20 000

Wszystkie pasze

Bez ograniczeń czasowych


ZAŁĄCZNIK II

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

Jednostki aktywne na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Mikroorganizmy

E 1700

Bacillus licheniformis

DSM 5749

Bacillus subtilis

DSM 5750

(w stosunku 1/1)

Mieszanka Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis zawierająca minimum:

3,2 × 109 CFU/g dodatku (1,6 × 109 CFU/g dodatku każdej bakterii)

Tuczniki

1,28 × 109

1,28 × 109

W informacjach dla użytkownika dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Bez ograniczeń czasowych

Prosięta

1,28 × 109

3,2 × 109

W informacjach dla użytkownika dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Przeznaczone dla prosiąt do około 35 kg.

Bez ograniczeń czasowych

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Preparat z Saccharomyces cerevisiae zawierający conajmniej:

5 × 109 CFU/g dodatku

Prosięta

(odstawione od maciory)

5 × 109

1 × 1010

W informacjach dla użytkownika dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Przeznaczone dla prosiąt odstawionych od maciory do około 35 kg.

Bez ograniczeń czasowych

E 1706

Enterococcus faecium

DSM 7134

Lactobacillus rhamnosus

DSM 7133

Mieszanka zawierająca:

Enterococcus faecium, zawierające co najmniej: 7 × 109 CFU/g

oraz

Lactobacillius rhamnosus, zawierające co najmniej: 3 × 109 CFU/g

Prosięta

(odstawione od maciory)

2,5 × 109

5 × 109

W informacjach dla użytkownika dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

Przeznaczone dla prosiąt odstawionych od maciory do około 35 kg.

Bez ograniczeń czasowych


ZAŁĄCZNIK III

Nr (lub nr WE)

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

Jednostki aktywne na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Mikroorganizmy

24

Kluyveromyces marxianus odm. lactisK1 BCCM/MUCL 39434

Preparat z Kluyveromyces marxianus odm. lactisK1 o maksymalnej aktywności: 1,0 × 108 CFU/g

krowy mleczne

0,25 × 106

1,0 × 106

W informacjach dla użytkownika dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania i długość okresu przechowywania.

Nie stosować w premiksie granulowanym i paszy.

Do zastosowania dla krów mlecznych, szczególnie, gdy te osiągają maksymalną dzienną wydajność mleka, przez okres co najmniej 14 dni.

Dzienna racja dla każdej krowy wynosi 1,0 × 107 CFU.

20 grudnia 2008 r.


ZAŁĄCZNIK IV

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności zezwolenia

Jednostki aktywne na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Enzymy

E 1615

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6

Preparat z endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzany przez Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) aktywności minimalnej:

 

Postać stała: 70 000 BGN (1)/g

 

Postać płynna: 14 000 BGN/ml

Kurczęta brojlery

1 050 BGN

1.

W informacjach dla użytkownika dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Zalecana doza na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

2 800 BGN.

3.

Do użytku w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nie-skrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających ponad 35 % jęczmienia

Bez ograniczeń czasowych

E 1616

Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4

Preparat z endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzany przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) o aktywności minimalnej:

 

Postać stała: 2 000 CU (2)/g

 

Postać płynna: 2 000 CU/ml

Kurczęta brojlery

500 CU

1.

W informacjach dla użytkownika dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Zalecana doza na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

500-1 000 CU.

3.

Do użytku w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nie-skrobiowe (głównie beta-glukany), np. zawierających ponad 40 % jęczmienia.

Bez ograniczeń czasowych

E 1617

Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8

Preparat z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) o aktywności minimalnej:

 

Postać stała: 6 000 EPU (3)/g

 

Postać płynna: 6 000 EPU/ml

Kurczęta brojlery

1 500 EPU

1.

W informacjach dla użytkownika dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Zalecana doza na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

1 500-3 000 EPU.

3.

Do użytku w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nie-skrobiowe (głównie arabinoksylany), np. zawierających ponad 40 % pszenicy.

Bez ograniczeń czasowych


(1)  1 BGN to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromola cukrów redukcyjnych (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,8 oraz temperaturze 50 °C.

(2)  1 CU to ilość enzymu, która uwalnia 0,128 mikromola cukrów redukujących (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,5 oraz temperaturze 30 °C.

(3)  1 EPU to ilość enzymu, która uwalnia 0,0083 mikromola cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z ksylanu z ziarna owsa w ciągu minuty przy pH 4,7 oraz temperaturze 30 °C.


ZAŁĄCZNIK V

Nr

(lub nr WE)

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności zezwolenia

Jednostki aktywne na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Enzymy

30 (lub E 1604)

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksylanaza: EC 3.2.1.8

Preparat z endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Penicillium funiculosum (IMI SD 101) o następującej aktywności minimalnej:

 

Postać proszkowana:

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza:

2 000 U (1)/g

 

Endo-1,4-beta-ksylanaza:

1 400 U (2)/g

 

Postać płynna:

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza:

500 U/ml

 

Endo-1,4-beta-ksylanaza:

350 U/ml

Prosięta (odstawione od maciory)

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U

1.

W informacjach dla użytkownika dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Zalecana doza na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U

 

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 70 U.

3.

Do użytku w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nie-skrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających ponad 30 % jęczmienia i ponad 20 % pszenicy.

4.

Przeznaczone dla prosiąt odstawionych od maciory do około 35 kg.

20 grudnia 2008 r.

endo-1,4-beta-ksylanaza: 70 U

Kaczki brojlery

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U

1.

W informacjach dla użytkownika dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Zalecana doza na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U

 

endo-1,4-beta-ksylanaza: 70 U.

3.

Do użytku w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nie-skrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierających ponad 50 % jęczmienia i ponad 60 % pszenicy.

20 grudnia 2008 r.

endo-1,4-beta-ksylanaza: 70 U


(1)  1 U to ilość enzymu, która uwalnia 5,55 mikromola cukrów redukujących (odpowiedników maltozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 50 °C.

(2)  1 U to ilość enzymu, która uwalnia 4,00 mikromola cukrów redukujących (odpowiedników maltozy) z ksylanu z ziarna owsa w ciągu minuty przy pH 5,5 oraz temperaturze 50 °C.


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/34


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2149/2004

z dnia 16 grudnia 2004 r.

otwierające kontyngenty taryfowe na 2005 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2004/859/WE (2) z 25 października 2004 r. dotyczącą zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie protokołu 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii, w szczególności jej art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie protokołu 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii przewiduje w pkt. III roczne kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych towarów pochodzących z Norwegii. Należy otworzyć wymienione kontyngenty na 2005 r.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3) ustanawia zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi. Należy zapewnić, aby kontyngenty taryfowe otwarte na mocy niniejszego rozporządzenia były zarządzane zgodnie tymi zasadami.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zagadnień Horyzontalnych Dotyczących Handlu Produktami Rolnymi Przetworzonymi, niewymienionymi w załączniku I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Otwiera się na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wspólnotowe kontyngenty taryfowe na towary pochodzące z Norwegii, o których mowa w załączniku.

Artykuł 2

Komisja zarządza wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi określonymi w art. 1 zgodnie z art. 308a - 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji,

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z 25.11.2000, str. 5).

(2)  Patrz: str. 70 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Roczne kontyngenty taryfowe stosowane w przywozie do Wspólnoty towarów pochodzących z Norwegii

Nr porządkowy

Kod CN

Opis

Roczna wielkość kontyngentu na okres od 1.1.2005

Stawka celna mająca zastosowanie w granicach kontyngentu

09.0765

1517 10 90

Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej, zawierająca nie więcej niż 10 % masy tłuszczów z mleka

2 470 ton

Wolne

09.0771

ex 2207 10 00

(Kod TARIC 90)

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80 % obj. lub więcej, inny niż otrzymany z produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu EWG

164 000 hektolitrów

Wolne

09.0772

ex 2207 20 00

(Kod TARIC 90)

Alkohol etylowy i pozostałe alkohole, skażone, o dowolnej mocy, inne niż otrzymane z produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu EWG

14 340 hektolitrów

Wolne

09.0774

2403 10

Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w dowolnej proporcji

370 ton

Wolne


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/36


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2150/2004

z dnia 16 grudnia 2004 r.

dotyczące otwarcia kontyngentu taryfowego na rok 2005 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Turcji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady Stowarzyszenia WE–Turcja nr 1/97 z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad mających zastosowanie do niektórych przetworzonych produktów rolnych (2), w szczególności jej art. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu wspierania rozwoju handlu zgodnie z celami unii celnej decyzją (WE) Rady Stowarzyszenia WE–Turcja nr 1/97 ustanawia się roczny kontyngent na przywóz określonej wartości niektórych produktów z ciasta makaronowego przywożonych do Wspólnoty z Turcji. Kontyngent, o którym mowa, powinien być otwarty na rok 2005, a warunkiem pozwolenia na korzystanie z niego powinno być przedstawienie świadectwa przewozowego A.TR, przewidzianego w decyzji Wspólnego Komitetu Współpracy Celnej WE–Turcja nr 1/2001 z dnia 28 marca 2001 r., zmieniającej decyzję nr 1/96 ustanawiającą szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady Stowarzyszenia WE–Turcja nr 1/95 (3).

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólny Kodeks Celny (4) określa zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi. Właściwym jest więc zapewnienie, że kontyngent taryfowy otwarty na mocy niniejszego rozporządzenia jest zarządzany zgodnie z tymi zasadami.

(3)

Środki określone w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zagadnień Horyzontalnych dotyczących Handlu nieprzetworzonymi Produktami Rolnymi Przetworzonymi, niewymienionymi w załączniku I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wspólnotowy kontyngent taryfowy określony w Załączniku otwiera się na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. na towary przywożone z Turcji, o których mowa w Załączniku.

Warunkiem możliwości korzystania z kontyngentu taryfowego jest przedstawienie świadectwa przewozowego A.TR zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Współpracy Celnej WE-Turcja nr 1/2001.

Artykuł 2

Komisja zarządza wspólnotowym kontyngentem taryfowym, o którym mowa w art. 1, zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z 25.11.2000, str. 5).

(2)  Dz.U. L 126 z 17.5.1997, str. 26.

(3)  Dz.U. L 98 z 7.4.2001, str. 31.

(4)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Nr porządkowy

Kod CN

Opis

Kontyngent

Stosowana stawka

09.0205

1902 11 00

1902 19

Makarony niegotowane, nienadziewane i nieprzygotowane inaczej

2,5 miliona EUR

10,67 EUR/100 kg netto


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/38


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2151/2004

z dnia 16 grudnia 2004 r.

dotyczące otwarcia kontyngentu taryfowego na rok 2005 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii, z przetwórstwa produktów rolnych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 3448/93

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 96/753/WE z dnia 6 grudnia 1996 r. dotyczącą zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Królestwem Norwegii, z drugiej strony, w sprawie protokołu 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (2), w szczególności jej art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Królestwem Norwegii, z drugiej strony, w sprawie protokołu 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii, zatwierdzone na mocy decyzji 96/753/WE, ustanawia roczny kontyngent taryfowy na przywóz wyrobów cukierniczych, czekolady i innych przetworów spożywczych zawierających kakao pochodzących z Norwegii. Należy zatem otworzyć powyższy kontyngent na rok 2005.

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3), ustala zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi. Należy zapewnić, że kontyngent taryfowy otwarty niniejszym rozporządzeniem jest zarządzany zgodnie z tymi zasadami.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zagadnień Horyzontalnych dotyczących Handlu Produktami Rolnymi Przetworzonymi, niewymienionymi w załączniku I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. przywiezione do Wspólnoty towary pochodzące z Norwegii, określone w Załączniku, podlegają stawkom określonym w tym załączniku, w granicach wspomnianego kontyngentu rocznego.

Artykuł 2

Komisja zarządza kontyngentem taryfowym określonym w art. 1 zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) 2454/93.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z 25.11.2000, str. 5).

(2)  Dz.U. L 345 z 31.12.1996, str. 78.

(3)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Nr porządkowy

Kod CN

Oznaczenie towarów

Kontyngent

Stosowana stawka

09.0764

ex 1806

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao, z wyjątkiem proszku kakaowego zawierającego dodatek cukru lub innego środka słodzącego objęte kodem CN 1806 10

5 500 ton

35,15 EUR/100 kg


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/40


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2152/2004

z dnia 16 grudnia 2004 r.

uchylające rozporządzenie (WE) nr 238/2004 otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/95 z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (2), określiło szczegółowe zasady konieczne do przeprowadzenia przetargów.

(2)

Ze względów ekonomicznych wskazane jest uchylenie przetargu przewidzianego przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 238/2004 (3).

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 238/2004.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 177 z 28.7.1995, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).

(3)  Dz.U. L 40 z 12.2.2004, str. 23.


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/41


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2153/2004

z dnia 16 grudnia 2004 r.

ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 15 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 31 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 przewiduje, że różnica pomiędzy cenami produktów w handlu światowym, wymienionych w art. 1 lit. a), b), c), d), e) oraz g) tego rozporządzenia i cenami we Wspólnocie może być pokryta przez refundacje wywozowe.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1520/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria dla ustalania wysokości sum takich refundacji (2), określa produkty, dla których powinna być ustalona stawka refundacji odnośnie do produktów wywożonych w formie towarów wyszczególnionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1255/1999.

(3)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1520/2000, stawka refundacji na 100 kg każdego z rozpatrywanych produktów podstawowych powinna być ustalana każdego miesiąca.

(4)

Jednak w przypadku pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu, istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia zobowiązań podjętych w związku z tymi refundacjami, jeżeli z wyprzedzeniem zostaną ustalone wysokie stawki refundacji. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy zastosować środki zapobiegawcze, ale nie uniemożliwiające zawieranie długoterminowych umów. Ustalenie szczegółowych stawek refundacji dla ustalonych z wyprzedzeniem refundacji odnośnie do tych produktów powinno pozwolić na osiągnięcie tych dwóch celów.

(5)

Artykuł 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 przewiduje, że przy ustalaniu stawki refundacji należy uwzględnić, w stosownych przypadkach, refundacje produkcyjne, pomoc finansową lub inne środki o skutku równoważnym, stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wspólnej organizacji rynku rozpatrywanych produktów w odniesieniu do produktów podstawowych wyszczególnionych w załączniku A do tego rozporządzenia lub produktów przyrównywanych.

(6)

Artykuł 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 przewiduje wypłatę pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego przetworzonego na kazeinę wyprodukowanego na terenie Wspólnoty, pod warunkiem że wymienione mleko i wyprodukowana z niego kazeina spełnia odpowiednie standardy.

(7)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2571/97 z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych (3) stanowi, że masło i śmietana po obniżonych cenach powinny zostać udostępnione dla przemysłu produkującego niektóre towary.

(8)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1676/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie przyjęcia autonomicznych oraz przejściowych środków dotyczących przywozów niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii i wywozów niektórych przetworzonych produktów do Bułgarii (4) z mocą od dnia 1 października 2004 r. przetworzone produkty rolne wyworzone do Bułgarii, nieobjęte załącznikiem I do Traktatu, nie podlegają refundacjom wywozowym.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Stawki refundacji odnoszące się do produktów podstawowych, wymienionych w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 oraz w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 oraz wywożonych jako towary objęte załącznikiem I do rozporządzenia.

Artykuł 2

W drodze odstępstwa od art. 1 oraz z mocą od dnia 1 października 2004 r., stawek ustalonych w załączniku nie stosuje się do towarów wywożonych do Bułgarii nieobjtych załącznikiem I do Traktatu.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 177 z 15.7.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 886/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 14).

(3)  Dz.U. L 350 z 20.12.1997, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 921/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 94).

(4)  Dz.U. L 301 z 28.9.2004, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

Stawki refundacji obowiązujące od dnia 17 grudnia 2004 r. w odniesieniu do niektórych produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

(EUR/100 kg)

Kod CN

Opis

Stawka refundacji

W przypadku wcześniejszego wyznaczenia refundacji

W innych przypadkach

ex 0402 10 19

Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie stałej, o wagowej zawartości tłuszczu do 1,5 %, bez dodatku cukru bądź innych środków słodzących (PG 2):

 

 

a)

w przypadku wywozu towarów o kodzie CN 3501;

b)

w przypadku wywozu pozostałych towarów

27,00

27,00

ex 0402 21 19

Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie stałej, o wagowej zawartości tłuszczu równej 26 %, bez dodatku cukru bądź innych środków słodzących (PG 3):

 

 

a)

w przypadku wywozu produktów podobnych do PG 3, zawierających masło po obniżonej cenie bądź śmietanę, uzyskane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2571/97;

34,57

34,57

b)

w przypadku wywozu pozostałych towarów

70,00

70,00

ex 0405 10

Masło o wagowej zawartości tłuszczu równej 82% (PG 6):

 

 

a)

w przypadku wywozu towarów, zawierających masło po obniżonej cenie lub śmietanę, które zostały wyprodukowane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 2571/97;

46,00

46,00

b)

w przypadku wywozu towarów o kodzie CN 2106 90 98 o wagowej zawartości tłuszczu mleka przekraczającej 40 %

138,25

138,25

c)

w przypadku wywozu pozostałych towarów.

131,00

131,00


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/44


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2154/2004

z dnia 16 grudnia 2004 r.

ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 różnica między cenami w handlu międzynarodowym produktów określonych w art. 1 wymienionego rozporządzenia a cenami tych produktów we Wspólnocie może być pokryta przez refundacje wywozowe w ramach ograniczeń wynikających z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(2)

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 refundacje do produktów określonych w art. 1 wymienionego rozporządzenia, wywiezionych w stanie naturalnym, powinny zostać ustalone, uwzględniając:

sytuację rynkową i tendencje rozwoju na rynku wspólnotowym, w odniesieniu do ceny i dostępności mleka i przetworów mlecznych oraz, w handlu międzynarodowym, w odniesieniu do cen mleka i przetworów mlecznych,

najbardziej korzystne koszty wprowadzania do obrotu i koszty transportu z rynków Wspólnoty do portów lub innych miejsc wywozu ze Wspólnoty, jak również koszty wysyłki do krajów przeznaczenia,

cele wspólnej organizacji rynków mleka i przetworów mlecznych, które obejmują zapewnienie zrównoważonej sytuacji i naturalnego rozwoju cen i handlu,

ograniczenia wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu,

potrzebę unikania zakłóceń na rynku Wspólnoty,

aspekt ekonomiczny przewidywanych wywozów.

(3)

Zgodnie z art. 31 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 ceny we Wspólnocie ustalane są z uwzględnieniem obecnych cen, które są najkorzystniejsze w odniesieniu do wywozu, a ceny w handlu międzynarodowym ustalane są z uwzględnieniem w szczególności:

a)

cen na rynkach krajów trzecich;

b)

najkorzystniejszych cen w krajach trzecich docelowych, dla przywozu pochodzącego z kraju trzeciego;

c)

cen producenta odnotowanych w eksportujących krajach trzecich, biorąc pod uwagę, gdzie to stosowne, subsydia przyznawane przez te kraje;

d)

ceny oferowane na bazie franco granica.

(4)

Według art. 31 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 sytuacja na rynku światowym lub specyficzne wymagania pewnych rynków mogą uczynić koniecznym zróżnicowanie refundacji do produktów określonych w art. 1 wymienionego rozporządzenia w zależności od miejsca przeznaczenia.

(5)

Artykuł 31 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 przewiduje, że lista produktów, do których udziela się refundacji wywozowej, i wysokość tej refundacji są ustalane nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie. Wysokość refundacji może jednak być utrzymana na tym samym poziomie przez ponad cztery tygodnie.

(6)

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 174/1999 z dnia 26 stycznia 1999 r. ustanawiającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych (2), refundacja przyznana na przetwory mleczne z dodatkiem cukru odpowiada sumie dwóch składników; celem pierwszego jest uwzględnienie ilości produktu mlecznego, wyliczany jest on przez pomnożenie podstawowej stawki refundacji przez zawartość produktu mlecznego w całym produkcie; celem drugiego jest uwzględnienie ilości dodanej sacharozy, wyliczany jest on przez pomnożenie zawartości sacharozy w całym produkcie przez podstawową stawkę refundacji obowiązującą w dniu wywozu produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (3). Niemniej jednak ten ostatni składnik jest uwzględniany, wyłącznie w przypadku gdy sacharoza dodana do produktu została wytworzona z cukru z buraków lub trzciny ze zbiorów pochodzących z obszaru Wspólnoty.

(7)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 896/84 (4), przewiduje uzupełniające przepisy w odniesieniu do przyznawania refundacji w trakcie przechodzenia z jednego roku gospodarczego na drugi. Te postanowienia przewidują możliwość zróżnicowania refundacji w zależności od daty wytworzenia przetworów.

(8)

W celu wyliczenia wysokości refundacji do serów topionych należy przewidzieć, że w przypadku gdy została dodana kazeina i/lub kazeiniany, nie należy uwzględniać tej ilości.

(9)

Zastosowanie tych zasad do aktualnej sytuacji rynkowej na rynku mleka i przetworów mlecznych, a w szczególności do cen tych przetworów we Wspólnocie i na rynku światowym prowadzi do ustalenia refundacji do tych przetworów w wysokości określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundacje wywozowe, o których mowa w art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, do produktów wywożonych w stanie naturalnym ustalone są w wysokości określonej w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie mostatnio zmienione rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 20 z 27.1.1999, str. 8. Rozporządzenie mostatnio zmienione rozporządzenie Komisji (WE) nr 1846/2004 (Dz.U. L 322 z 22.10.2004, str. 16).

(3)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie mostatnio zmienione rozporządzenie Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(4)  Dz.U. L 91 z 1.4.1984, str. 71. Rozporządzenie mostatnio zmienione rozporządzenie (EWG) nr 222/88 (Dz.U. L 28 z 1.2.1988, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 16 grudnia 2004 r. ustanawiającego refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

0401 10 10 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 10 90 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 20 11 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 19 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 91 9000

970

EUR/100 kg

3,028

0401 30 11 9400

970

EUR/100 kg

6,987

0401 30 11 9700

970

EUR/100 kg

10,49

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,49

A01

EUR/100 kg

73,55

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

58,85

A01

EUR/100 kg

75,55

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,15

A01

EUR/100 kg

82,35

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,54

A01

EUR/100 kg

85,43

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

69,32

A01

EUR/100 kg

88,97

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5885

A01

EUR/kg

0,7555

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

21,53

A01

EUR/100 kg

30,75

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1288

A01

EUR/kg

0,1840

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,06

A01

EUR/100 kg

26,62

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,06

A01

EUR/100 kg

26,62

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

48,59

A01

EUR/100 kg

62,37

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

50,72

A01

EUR/100 kg

65,10

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,05

A01

EUR/100 kg

69,37

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,38

A01

EUR/100 kg

69,80

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4859

A01

EUR/kg

0,6237

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5405

A01

EUR/kg

0,6937

0403 90 51 9100

970

EUR/100 kg

1,548

0403 90 59 9170

970

EUR/100 kg

10,49

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,08

A01

EUR/100 kg

23,03

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

127,49

L02

EUR/100 kg

100,71

A01

EUR/100 kg

135,79

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

112,50

L02

EUR/100 kg

88,87

A01

EUR/100 kg

119,83

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

116,99

L02

EUR/100 kg

92,42

A01

EUR/100 kg

124,61

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

153,96

L02

EUR/100 kg

121,63

A01

EUR/100 kg

164,00

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

123,15

L02

EUR/100 kg

97,28

A01

EUR/100 kg

131,16

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

16,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

20,48

0406 10 20 9290

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,05

0406 10 20 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

8,36

0406 10 20 9610

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

22,22

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,79

0406 10 20 9620

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

22,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

28,18

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

25,17

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

31,46

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,98

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,22

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,82

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

38,52

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

11,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

14,29

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

13,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

17,33

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

28,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

35,49

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,47

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,84

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,77

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,50

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,63

0406 30 31 9710

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

7,88

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 31 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

7,88

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

8,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,03

0406 30 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

8,51

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,96

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

54,36

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,66

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,82

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

70,29

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

50,75

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

72,63

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

50,75

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

72,63

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,73

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,00

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,77

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,09

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,28

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,24

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,76

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,76

0406 90 33 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

47,48

0406 90 33 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

47,50

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,07

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

73,43

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,07

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

73,43

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

70,29

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

54,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

78,30

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

53,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

77,65

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

75,00

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

75,00

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,58

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,27

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,58

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,60

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,88

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,28

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,77

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,02

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,03

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,11

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,21

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,27

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,64

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,76

0406 90 86 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,41

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,87

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,21

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,45

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,78

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,31

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,80

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,18

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,43

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,43

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,57

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,26

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

47,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

68,37

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

48,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

69,13

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,77

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,44

NB: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:

L01

Stolica Apostolska, obszary Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje rzeczywistej kontroli, oraz Stany Zjednoczone Ameryki,

L02

Andora i Gibraltar,

L03

Ceuta, Melilla, Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein, Andora, Gibraltar, Stolica Apostolska (często nazywana Watykanem), Turcja, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Kanada, obszary Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rzad Republiki Cypryjskiej nie sprawuje rzeczywistej kontroli, Australia i Nowa Zelandia,

L04

Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii,

„970” obejmuje wywozy, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11), art. 36 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 44 ust. 1 lit. a) i b), oraz wywozy wykonywane na podstawie kontraktów z siłami zbrojnymi stacjonującymi na terytorium Państwa Członkowskiego, niepodlegającymi jego zwierzchnictwu.


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/52


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2155/2004

z dnia 16 grudnia 2004 r.

ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/99 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3, akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2004 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych odnośnie do refundacji wywozowych do niektórych rodzajów masła (2) przewiduje otwarcie stałego przetargu.

(2)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 580/2004 z dnia 26 marca 2004 r. ustanawiającym procedurę przetargową dotyczącą refundacji wywozowych do niektórych przetworów mlecznych (3) oraz po dokonaniu analizy ofert przedstawionych w odpowiedzi na ten przetarg, stosowne jest ustalenie maksymalnego poziomu refundacji wywozowej w okresie przetargowym kończącym się dnia 15 grudnia 2004 r.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach stałego przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 581/2004 w okresie przetargowym kończącym się dnia 15 grudnia 2004 r. maksymalne kwoty refundacji dla produktów wymienionych w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia ustala się w załączniku do niniejszego rozporząd z enia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 64.

(3)  Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 58.


ZAŁĄCZNIK

(EUR/100 kg)

Produkt

Kod w klasyfikacji refundacji wywozowych

Maksymalna kwota refundacji wywozowej

Dla eksportu o przeznaczeniu wymienionym w art. 1 ust. 1 tiret pierwsze rozporządzenie (WE) nr 581/2004

Dla eksportu o przeznaczeniu wymienionym w art. 1 ust. 1 tiret drugie rozporządzenie (WE) nr 581/2004

Masło

ex ex 0405 10 19 9500

135,00

Masło

ex ex 0405 10 19 9700

131,00

139,00

Bezwodny tłuszcz mleczny

ex ex 0405 90 10 9000

169,00


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/54


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2156/2004

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/99 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworόw mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2004 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych odnośnie do refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku (2) przewiduje otwarcie stałego przetargu.

(2)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 580/2004 z dnia 26 marca 2004 r. ustanawiającego procedurę przetargową dotyczącą refundacji wywozowych do niektórych przetworόw mlecznych (3) oraz po dokonaniu analizy ofert przedstawionych w odpowiedzi na ten przetarg stosowne jest nieprzyznanie żadnych refundacji w okresie przetargowym kończącym się dnia 15 grudnia 2004 r.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach stałego przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 582/2004 przewiduje się w okresie przetargowym kończącym się dnia 15 grudnia 2004 r. 31,00 EUR/100 kg jako maksymalną wysokość refundacji dla produktόw i krajόw przeznaczenia wymienionych w art. 1 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 67.

(3)  Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 58.


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/55


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2157/2004

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2286/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. ustalające procedurę mającą zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1706/98 (2),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 ustalającego procedurę mającą zastosowanie do produktów rolnych oraz towarów uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) (3), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 2247/2003 przewiduje możliwość wydawania pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii. Przywóz jednak musi się zamykać w granicach ilościowych przewidzianych dla każdego z tych eksportujących krajów trzecich.

(2)

Złożone między 1 a 10 grudnia 2004 r. wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz produktów pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2247/2003 wyrażone w ilościach mięsa bez kości, nie przewyższają ilości dostępnych dla tych państw. Jest zatem możliwe wydanie pozwoleń na przywóz wnioskowanych ilości.

(3)

Ilości, na jakie mogą być składane wnioski o wydanie pozwoleń po dniu 1 stycznia 2005 r., należy ustalić w ramach ogólnej ilości 52 100 t.

(4)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza zastosowania dyrektywy Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnych podczas przywozu z państw trzecich bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz oraz świeżego mięsa i produktów mięsnych (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Z dniem 21 grudnia 2004 r. niżej wymienione Państwa Członkowskie wydają pozwolenia, wyrażone w ilościach mięsa bez kości, na przywóz produktów z wołowiny i cielęciny, pochodzących z niektórych państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, w następującej ilości:

 

Zjednoczone Królestwo:

183,5 t pochodzących z Botswany,

104 t pochodzących z Namibii;

 

Niemcy:

196,5 t pochodzących z Botswany.

15,3 t pochodzących z Namibii;

Artykuł 2

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2247/2003, wnioski o wydanie pozwoleń mogą być składane w ciągu dziesięciu pierwszych dni styczn 2005 r. na następujące ilości wołowiny i cielęciny bez kości:

Botswana:

18 916 t,

Kenia:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Suazi:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibia:

13 000 t.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 5.

(3)  Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 37. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1118/2004 (Dz.U. L 217 z 17.6.2004, str. 10).

(4)  Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/57


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2158/2004

z dnia 16 grudnia 2004 r.

ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W myśl art. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003 i art. 13 rozporządzenia (WE) nr 3072/95, różnica między notowaniami lub cenami na rynku światowym produktów, o których mowa w art. 1 tych rozporządzeń, a cenami tych produktów we Wspólnocie może być pokryta przez refundacje wywozowe.

(2)

Na mocy art. 13 rozporządzenia (WE) nr 3072/95 refundacje powinny być ustalane z uwzględnieniem, z jednej strony – istniejącej sytuacji i przyszłych tendencji pod względem cen i dostępności zbóż, ryżu i ryżu łamanego na rynku Wspólnoty, a z drugiej – cen zbóż, ryżu, ryżu łamanego i produktów sektora zbożowego na rynku światowym. Na mocy tych samych artykułów należy także zapewnić na rynku zbożowym i ryżowym równowagę i naturalny rozwój cen i handlu, a ponadto uwzględniać ekonomiczne aspekty przewidywanych wywozów oraz potrzebę unikania zakłóceń na rynku Wspólnoty.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/95 (3) w sprawie systemu przywozu i wywozu produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu, określiło w art. 4 szczególne kryteria, jakie należy uwzględnić przy wyliczaniu refundacji dla tych produktów.

(4)

Należy różnicować refundacje dla niektórych produktów przetworzonych w zależności od zawartości w tych produktach popiołów, surowego błonnika, łusek, białka, tłuszczu lub skrobi, ponieważ zawartość ta jest szczególnie znaczącym wskaźnikiem ilości produktu podstawowego rzeczywiście obecnego w produkcie przetworzonym.

(5)

Jeśli chodzi o maniok i inne korzenie oraz bulwy roślin tropikalnych, jak również wytworzone z nich mąki, ekonomiczny aspekt ich wywozu, jaki można przewidywać, biorąc przede wszystkim pod uwagę charakter i pochodzenie tych produktów, nie uzasadnia aktualnie potrzeby ustalania refundacji wywozowej. W odniesieniu do niektórych produktów przetworzonych na bazie zbóż, niewielkie znaczenie udziału Wspólnoty w handlu światowym nie wymaga aktualnie ustalania refundacji wywozowej.

(6)

Sytuacja na rynku światowym lub szczególne wymagania niektórych rynków mogą spowodować konieczność zróżnicowania refundacji w odniesieniu do niektórych produktów, w zależności od ich miejsca przeznaczenia.

(7)

Refundację należy ustalać raz na miesiąc. W tym odstępie czasu może ona zostać zmieniona.

(8)

Niektóre produkty przetworzone na bazie kukurydzy mogą być poddane obróbce termicznej, która stwarza ryzyko przyznania refundacji nieodpowiadającej jakości produktu. Należy uściślić, że produkty te, zawierające wstępnie żelatynizowaną skrobię, nie mogą korzystać z refundacji wywozowej.

(9)

Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundacje wywozowe dla produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 i w art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 3072/95 i które podlegają rozporządzeniu (WE) nr 1518/95, ustala się w wysokości podanej w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 411/2002 (Dz.U. L 62 z 5.3.2002, str. 27).

(3)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2993/95 (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 25).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 16 grudnia 2004 r. ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

57,30

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

73,67

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

57,30

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

65,49

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

53,21

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

61,40

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

47,07

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,23

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

64,16

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

49,12

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

64,16

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

64,16

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

49,12

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

67,23

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

46,66

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

49,12


(1)  Produktom poddanym obróbce termicznej powodującej wstępną żelatynizację skrobi nie przyznaje się żadnej refundacji.

(2)  Refundacje przyznaje się zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2730/75 (Dz.U. L 281 z 1.11.1975, str. 20), ze zmianami.

Uwaga.: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Inne miejsca przeznaczenie określa się następująco:

C10

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia.

C11

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Bułgarii.

C12

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Rumunii.

C13

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii.


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/60


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2159/2004

z dnia 16 grudnia 2004 r.

ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W myśl art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 różnica między notowaniami lub cenami produktów, o których mowa w art. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, na rynku światowym a cenami tych produktów we Wspólnocie może być pokryta refundacją wywozową.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1517/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 w odniesieniu do ustaleń dotyczących wywozu i przywozu mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1162/95 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz w sektorze zbóż i ryżu (2) określiło w art. 2 szczególne kryteria, jakie należy uwzględnić przy wyliczaniu refundacji do tych produktów.

(3)

Przy wyliczaniu należy także uwzględnić zawartość produktów zbożowych. Dla uproszczenia, refundacja powinna być wypłacana do dwóch kategorii „produktów zbożowych”, a więc po pierwsze – kukurydzy, zboża najpowszechniej używanego do produkcji mieszanek paszowych wywożonych, i produktów na bazie kukurydzy, a po drugie – „innych zbóż”, które są produktami zbożowymi kwalifikującymi się do przyznania refundacji, z wyłączeniem kukurydzy i produktów na bazie kukurydzy. Refundacja powinna być przyznana ze względu na ilość produktu zbożowego zawartego w mieszance paszowej.

(4)

Ponadto kwota refundacji powinna także uwzględniać możliwości i warunki sprzedaży tych produktów na rynku światowym, potrzebę uniknięcia zakłóceń na rynku wspólnotowym i ekonomiczny aspekt wywozu.

(5)

Obecna sytuacja na rynku zbóż, a w szczególności perspektywy zaopatrzenia, uzasadniają zniesienie wszelkich refundacji dotyczących wywozu.

(6)

Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundacje wywozowe do mieszanek paszowych, objętych rozporządzeniem (WE) nr 1784/2003 i podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1517/95, ustala się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 51.


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z 16 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

Kod produktów korzystających z refundacji wywozowych:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produkty zbożowe

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji

Kukurydza i produkty na bazie kukurydzy:

produkty o kodach CN 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produkty zbożowe z wyłączeniem kukurydzy i produkty na bazie kukurydzy

C10

EUR/t

0,00

Uwaga: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

C10

:

Wszystkie miejsca.


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/62


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2160/2004

z dnia 16 grudnia 2004 r.

zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/95 z dnia 23 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące przywozu produktów innych niż melasy w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 1 ust. 2 akapit drugi, zdanie drugie, oraz art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych do przywozu cukru białego, cukru surowego i niektórych syropów w odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005 zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1210/2004 (3). Te ceny i należności zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1918/2004 (4).

(2)

Dane, którymi obecnie dysponuje Komisja, prowadzą do zmiany wymienionych kwot, zgodnie z zasadami i szczegółowymi przepisami wykonawczymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 1423/95,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności stosowane do przywozu produktów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1423/95, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004 w odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005, zmienia się zgodnie z kwotami wskazanymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(2)  Dz.U. L 141 z 24.6.1995, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 624/98 (Dz.U. L 85 z 20.3.1998, str. 5).

(3)  Dz.U. L 232 z 1.7.2004, str. 11.

(4)  Dz.U. L 329 z 4.11.2004, str. 9.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego i produktów określonych kodem 1702 90 99 mające zastosowanie od dnia 17 grudnia 2004 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

1701 11 10 (1)

18,24

7,18

1701 11 90 (1)

18,24

13,18

1701 12 10 (1)

18,24

6,99

1701 12 90 (1)

18,24

12,66

1701 91 00 (2)

17,88

17,89

1701 99 10 (2)

17,88

12,44

1701 99 90 (2)

17,88

12,44

1702 90 99 (3)

0,18

0,46


(1)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt II rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 (Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1).

(2)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt I rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 (Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1).

(3)  Ustalenie dla 1 % zawartości sacharozy.


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/64


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2161/2004

z dnia 16 grudnia 2004 r.

ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 stanowią, że różnica między notowaniami lub cenami na rynku światowym produktów wymienionych w art. 1 każdego z tych rozporządzeń a cenami wewnątrz Wspólnoty może zostać pokryta za pomocą refundacji wywozowej.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1520/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria ustalania wysokości takich refundacji (3), określa produkty, dla których należy ustalić stawkę refundacji mającą zastosowanie w przypadku, jeśli produkty te są wywożone jako towary wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 lub w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 odpowiednio.

(3)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1520/2000, stawkę refundacji na 100 kg każdego z omawianych produktów podstawowych ustala się co miesiąc.

(4)

Ustalenie z wyprzedzeniem wysokich stawek refundacji może zagrozić zobowiązaniom podjętym w odniesieniu do ewentualnych refundacji wywozowych do produktów rolnych, należących do towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu. W takich sytuacjach niezbędne jest zatem zastosowanie środków ostrożności, nie zapobiegając jednak zawieraniu umów długoterminowych. Ustalenie określonej stawki refundacji dla celów ustalenia refundacji z wyprzedzeniem jest środkiem, który pozwala na osiągnięcie tych różnych celów.

(5)

Uwzględniając porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie wywozów produktów z ciasta makaronowego ze Wspólnoty do Stanów Zjednoczonych, przyjęte decyzją Rady 87/482/EWG (4), niezbędnym jest zróżnicowanie refundacji do produktów objętych kodami CN 1902 11 00 i 1902 19 ze względu na ich miejsce przeznaczenia.

(6)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1520/2000, należy ustalić obniżoną stawkę refundacji wywozowej, uwzględniając wysokość mającej zastosowanie refundacji produkcyjnej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1722/93 (5), dla omawianego produktu podstawowego, stosowaną w zakładanym okresie wytworzenia towarów.

(7)

Napoje alkoholowe uważane są za mniej wrażliwe na cenę zbóż stosowanych do produkcji tych napojów. Niemniej jednak Protokół 19 Aktu Przystąpienia Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Danii stanowi, że należy uchwalić środki niezbędne w celu ułatwienia stosowania zbóż wspólnotowych do produkcji napojów alkoholowych pozyskiwanych ze zbóż. Koniecznym jest zatem dostosowanie stawki refundacji stosowanej odpowiednio do zbóż wywożonych jako napoje alkoholowe.

(8)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1676/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie przyjęcia autonomicznych oraz przejściowych środków dotyczących przywozów niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii i wywozów niektórych przetworzonych produktów do Bułgarii (6) z mocą począwszy od dnia 1 października 2004 r., przetworzone produkty rolne wywone do Bułgarii, niewymienione w załączniku I do Traktatu, nie kwalifikują się do otrzymania refundacji wywozowych.

(9)

Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Stawki refundacji stosowane do produktów podstawowych wymienionych w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 i w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 lub w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 i wywożonych jako towary wymienione odpowiednio w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 lub w załączniku B do rozporządzenia (WE) nr 1785/2003, ustala się na poziomie podanym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W drodze odstępstwa od art. 1 z mocą od dnia 1 października 2004 r., stawki ustalone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do produktów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu, jeżeli są one wywożone do Bułgarii.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96.

(3)  Dz.U. L 177 z 15.7.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 886/2004 (Dz.U. L 163 z 1.5.2004, str. 14).

(4)  Dz.U. L 275 z 29.9.1987, str. 36.

(5)  Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 112. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1548/2004 (Dz.U. L 280 z 31.8.2004, str. 11).

(6)  Dz.U. L 301 z 28.9.2004, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

Stawki refundacji stosowane od 17 grudnia 2004 r. do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

(EUR/100 kg)

Kod CN

Opis produktu (1)

Stawka refundacji na 100 kg produktu podstawowego

W przypadku ustalania refundacji z wyprzedzeniem

Inne

1001 10 00

Pszenica durum

 

 

– przy wywozie towarów objętych kodami CN 1902 11 i 1902 19 do Stanów Zjednoczonych Ameryki

– w innych przypadkach

1001 90 99

Pszenica zwykła i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

 

 

– przy wywozie towarów objętych kodami CN 1902 11 i 1902 19 do Stanów Zjednoczonych Ameryki

– w innych przypadkach

 

 

– – jeżeli ma zastosowanie art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 (2)

– – przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (3)

– – w innych przypadkach

1002 00 00

Żyto

1003 00 90

Jęczmień

 

 

– przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (3)

– w innych przypadkach

1004 00 00

Owies

1005 90 00

Kukurydza (ziarna) w formie:

 

 

– skrobia:

 

 

– – jeżeli ma zastosowanie art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 (2)

4,093

4,093

– – przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (3)

0,696

0,696

– – w innych przypadkach

4,093

4,093

– glukoza, syrop glukozowy, maltodekstryna, syrop maltodekstrynowy objęte kodami CN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4)

 

 

– – jeżeli ma zastosowanie art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 (2)

3,070

3,070

– – przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (3)

0,522

0,522

– – w innych przypadkach

3,070

3,070

– przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (3)

0,696

0,696

– inne (w tym nieprzetworzone)

4,093

4,093

Skrobia ziemniaczana objęta kodem CN 1108 13 00 podobna do produktu pozyskiwanego z przetworzonej kukurydzy:

 

 

– jeżeli ma zastosowanie art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 (2)

4,093

4,093

– przy wywozie towarów wymienionych w pozycji 2208 (3)

0,696

0,696

– w innych przypadkach

4,093

4,093

ex 1006 30

Ryż całkowicie bielony:

 

 

– okrągłoziarnisty

– średnioziarnisty

– długoziarnisty

1006 40 00

Ryż łamany

1007 00 90

Ziarno sorgo, inne niż mieszańcowe, przeznaczone na siew


(1)  W odniesieniu do produktów rolnych pozyskanych w drodze przetwórstwa produktu podstawowego lub/i produktów powiązanych, stosuje się współczynniki przedstawione w załączniku E do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000 (Dz.U. L 177 z 15.7.2000, str. 1).

(2)  Omawiane produkty wchodzą w zakres kodu CN 3505 10 50.

(3)  Towary wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 lub o których mowa w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2825/93 (Dz.U. L 258 z 16.10.1993, str. 6).

(4)  W odniesieniu do syropów objętych kodami CN 1702 30 99, 1702 40 90 i 1702 60 90, pozyskanych w drodze mieszania syropów glukozowego i fruktozowego, refundacji wywozowych można udzielić tylko do syropu glukozowego.


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/68


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2162/2004

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych krajów trzecich został ogłoszony na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1757/2004 (2).

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (3), Komisja może, na podstawie zgłoszonych ofert, podjąć decyzję o wstrzymaniu przetargu.

(3)

Biorąc pod uwagę czynniki, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95, nie jest wskazane ustalenie maksymalnej wysokości refundacji.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nie podejmuje się dalszych działań w odniesieniu do ofert przekazanych od 10 do 16 grudnia 2004 r. w ramach przetargu na refundację wywozową do jęczmienia, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 313 z 12.10.2004, str. 10.

(3)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/69


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2163/2004

z dnia 16 grudnia 2004 r.

ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 7,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (2), w szczególności jego art. 4,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1565/2004 z dnia 3 września 2004 r. w sprawie szczególnego środka interwencyjnego w odniesieniu do owsa w Finlandii i w Szwecji (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przetarg na refundację wywozową dla owsa wyprodukowanego w Finlandii i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz z Finlandii i Szwecji do wszystkich krajów trzecich z wyjątkiem Bułgarii został ogłoszony na mocy rozporządzenia (WE) nr 1565/2004.

(2)

Biorąc pod uwagę w szczególności czynniki, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95, jest wskazane ustalenie maksymalnej wysokości refundacji.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do ofert przekazanych w dniach od 10 do 16 grudnia 2004 r. w ramach przetargu ogłoszonego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1565/2004, ustala się maksymalną refundację wywozową dla owsa w wysokości 29,46 EUR/t.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1431/2003 (Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 16).

(3)  Dz.U. L 285 z 4.9.2004, str. 3.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/70


DECYZJA RADY

z dnia 25 października 2004 r.

w sprawie zawarcia Umowy w formie Wymiany Listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii, odnośnie Protokołu 2 do dwustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/859/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 133, w powiązaniu z pierwszym zdaniem akapit pierwszy art. 300 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

1)

Protokół 2 do dwustronnej Umowy o wolnym handlu między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (1), z jednej strony, i Protokół 3 do Umowy EOG, zmienionej decyzją nr 140/2001 Wspólnego Komitetu EOG (2), z drugiej strony, określają porozumienia handlowe w sprawie niektórych produktów rolnych i niektórych przetworzonych produktów rolnych między Umawiającymi się Stronami.

2)

W chwili przyjęcia decyzji nr 140/2001, WE i Norwegia złożyły wspólną deklarację oświadczając, że nierolne składniki ceł na produkty wymienione w Tabeli I Protokołu 3 należy zlikwidować. Na takiej podstawie, rozmowy między Komisją a przedstawicielami Norwegii zakończono w dniu 11 marca 2004 roku. Nowe koncesje taryfowe zostaną wprowadzone w życie decyzją Wspólnego Komitetu EOG, zmieniającą Protokół 3 do Umowy EOG.

3)

Wynegocjowano również Umowę w drodze wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii, odnośnie Protokołu 2 do obustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii, w celu uwzględnienia wyników tych rozmów.

4)

Środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/EWG z dnia 28 czerwca 1999 roku, określającą procedury realizacji uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (3).

5)

Umowę należy zatwierdzić,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym, w imieniu Wspólnoty, zatwierdza się Umowę w formie Wymiany Listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie Protokołu nr 2 do obustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii.

Tekst Umowy jest załączony do niniejszej Decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby umocowanej do podpisania wiążącej Wspólnotę Umowy.

Artykuł 3

Środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 4 ust. 2.

Artykuł 4

1.   Komisja jest wspomagana przez komitet zarządzający do spraw kwestii horyzontalnych w zakresie handlu przetworzonymi produktami rolnymi, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 (4), zwany dalej „Komitetem”.

2.   W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu, stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi jeden miesiąc.

3.   Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Sporządzono w Luksemburgu, 25 października 2004 r.

W imieniu Rady

R. VERDONK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 171 z 27.6.1973, str. 2.

(2)  Dz.U. L 22 z 24.1.2002, str. 34.

(3)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(4)  Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z 25.11.2000, str. 5).


UMOWA

w formie Wymiany Listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie protokołu nr 2 do obustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii.

Wielce Szanowny Panie,

Mam zaszczyt potwierdzić, że Wspólnota Europejska zgadza się z „Uzgodnionym protokołem” załączonym do niniejszego listu, dotyczącym Protokołu nr 2 do obustronnej umowy o wolnym handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii.

Będę zobowiązany, jeżeli potwierdzi Pan, że Rząd Królestwa Norwegii zgadza się z treścią niniejszego listu.

Proszę przyjąć wyrazy najwyższego poważania.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addí

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli,

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Întocmit la Bruxelles

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

UZGODNIONY PROTOKÓŁ

I.   Wstęp

W dniu 11 marca 2004 roku, po kilku spotkaniach między urzędnikami norweskimi i urzędnikami Komisji, osiągnięto kompromis w sprawie obniżenia lub zniesienia taryfy celnej na szereg przetworzonych produktów rolnych ujętych w Protokole 3 do Umowy EOG (1) lub Protokole nr 2 do umowy o wolnym handlu zawartej w roku 1973 między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (2).

Koncesje te powinny doprowadzić do poprawy dostępu do rynku dla Norwegii oraz Wspólnoty i będą wymagały modyfikacji Protokołu 3 do Umowy o EOG, jak również Protokołu nr 2 do obustronnej umowy o wolnym handlu. W związku z tym, obie strony uzgodniły, że dostarczą w celu zatwierdzenia przez odnośne władze ich krajów niektóre zmiany w uzgodnieniach przywozowych stosowanych przez strony w zakresie niektórych przetworzonych produktów rolnych. Zmiany zostaną wdrożone w drodze decyzji Wspólnego Komitetu EOG zmieniającej Protokół 3 do Umowy EOG oraz w postaci niniejszej Umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii.

Zmiany w Protokole nr 2 wchodzą w życie dnia 1 stycznia 2005 r.

Obie strony uzgadniają, że odnośne, poniższe uzgodnienia przywozowe zastępują od dnia 1 stycznia 2005 roku postanowienia umowy w drodze wymiany listów z dnia 27 listopada 2002 roku.

II.   Norweskie uzgodnienia przywozowe

Od 1 stycznia 2005 roku, Norwegia uruchomi następujące roczne kontyngenty taryfowe dla Wspólnoty:

Kody taryf norweskich

Opis

Ilość

Obowiązująca stawka celna

1506.0021

Tłuszcz kostny, olej kostny i olej kopytkowy

2 360 ton

Zwolnione z cła

1518.0041

Siemię lniane

100 ton

Zwolnione z cła

III.   Wspólnotowe uzgodnienia przywozowe

Od 1 stycznia 2005 roku, Wspólnota uruchomi następujące roczne kontyngenty taryfowe dla Norwegii:

Numer zamówienia

Kod CN

Opis

Ilość

Obowiązująca stawka celna

09.0765

1517 10 90

Margaryna, z wyjątkiem margaryny płynnej, z zawartością tłuszczów mlecznych w stosunku wagowym nie wyższą niż 10%

2 470 ton

Zwolnione z cła

09.0771

Ex22071000

(Kod TARIC 90)

Niedenaturowany alkohol etylowy o mocy 80% w stosunku objętościowym lub wyższej, inny niż otrzymywany z produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu EWG

164 000 hektolitrów

Zwolnione z cła

09.0772

Ex22072000

(Kod TARIC 90)

Alkohol etylowy i inne napoje alkoholowe, denaturowane, wszystkie stężenia, inne otrzymywane z produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu EWG

14 340 hektolitrów

Zwolnione z cła

09.0774

2403 10

Tytoń papierosowy, niezależnie od tego czy zawiera substytuty tytoniu w jakiejkolwiek proporcji

370 ton

Zwolnione z cła

IV.   Uzgodnienia Wspólnoty w zakresie niektórych napojów bezalkoholowych

Od dnia 1 stycznia 2005 r. niniejsze uzgodnienia tymczasowo zawieszają reżim bezcłowy obowiązujący zgodnie z Protokołem nr 2 do obustronnej umowy o wolnym handlu, w przypadku towarów klasyfikowanych jako kody CN 2202 10 00 (wody, w tym wody mineralne i wody gazowane, z dodatkiem cukru lub innego słodzika lub wody smakowe) oraz ex 2202 90 10 (pozostałe napoje bezalkoholowe z zawartością cukru (sacharoza lub cukier inwertowany)).

Wspólnota uruchomi roczny bezcłowy kontyngent taryfowy od 1 stycznia do 31 grudnia w przypadku towarów pochodzenia norweskiego klasyfikowanych jako kody CN 2202 10 00 (wody, w tym wody mineralne i wody gazowane, z dodatkiem cukru lub innego słodzika lub wody smakowe) oraz ex 2202 90 10 (pozostałe napoje bezalkoholowe z zawartością cukru (sacharoza lub cukier inwertowany)), dla następujących ilości: 14,3 milionów litrów w 2005 roku. Poza kontyngentem, cło przywozowe będzie wynosiło 0,047 €/litr. Cło przywozowe może ulegać zmianie raz w roku na podstawie różnicy w cenach cukru między Norwegią a Wspólnotą.

Jeżeli do 31 października 2005 roku oraz 31 października każdego kolejnego roku wyczerpano kontyngent taryfowy, kontyngent taryfowy obowiązujący od 1 stycznia następnego roku zostanie zwiększony o 10%. Jeżeli w tym terminie nie wyczerpano kontyngentu taryfowego, na produkty wymienione w ustępie 1 zostanie przyznany nieograniczony dostęp bezcłowy do Wspólnoty od 1 stycznia do 31 grudnia kolejnego roku.

V.   Kontyngenty taryfowe określone w punktach II, III i IV zostaną przyznane na produkty pochodzące z kraju zgodnie z zasadami pochodzenia towaru przedstawionymi w Protokole nr 3 do umowy o wolnym handlu z 1973 roku między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii.

Szanowny Panie,

Mam zaszczyt potwierdzić, że w dniu dzisiejszym otrzymałem Pański list o następującej treści:

„Mam zaszczyt potwierdzić, że Wspólnota Europejska zgadza się z »Uzgodnionym protokołem« załączonym do niniejszego listu noty, dotyczącym Protokołu nr 2 do obustronnej umowy o wolnym handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii.”

Mam zaszczyt potwierdzić, że Rząd mojego kraju zgadza się z treścią Pańskiej noty oraz z proponowanym terminem wejścia w życie poprawek.

Proszę przyjąć Szanowny Panie, wyrazy mojego najwyższego poważania

Done at Brussels,

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addí

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli,

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Întocmit la Bruxelles

Image

For the Government of the Kingdom of Norway

Por el Gobierno del Reino de Noruega

Za vládu Norského království

På vegne af Kongeriget Norges regering

Im Namen des Königreichs Norwegen

Norra Kuningriigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Νορβηγίας

Pour le gouvernement du Royaume de Norvège

Per il Governo del Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes valdības vārdā

Norvegijos Karalystės Vyriausybės vardu

A Norvég Királyság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Renju tan-Norveġja

Voor de Regering van het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Rządu Królestwa Norwegii

Pelo Governo do Reino da Noruega

Za vládu Nórskeho kráľovstva

Za vlado Kraljevine Norveške

Norjan kuningaskunnan hallituksen puolesta

För Konungariket Norges regering

Image


(1)  Dz. U. L 22 z 24.1.2002, str. 34.

(2)  Dz. U. L 171 z 27.6.1973, str. 2.


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/78


DECYZJA RADY

z dnia 25 października 2004 r.

w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

(2004/860/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62, art. 63 ust. 3 akapit pierwszy, art. 66 i 95 oraz w związku z art. 300 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy upoważnienia udzielonego Komisji dnia 17 czerwca 2002 r. negocjacje z władzami szwajcarskimi dotyczące włączenia Szwajcarii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen zostały zakończone.

(2)

Z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie wskazane jest podpisanie umowy, która została parafowana dnia 25 czerwca 2004 r.

(3)

Umowa przewiduje tymczasowe stosowanie niektórych przepisów. Przepisy te należy stosować tymczasowo w oczekiwaniu na wejście w życie umowy.

(4)

Odnośnie do rozwoju dorobku Schengen, objętego Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, wskazane jest stosowanie decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (1), mutatis mutandis w stosunkach ze Szwajcarią od dnia podpisania umowy,

(5)

Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla stanowiska Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z Protokołem włączającym dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, stanowiącym załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (2).

(6)

Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla stanowiska Irlandii, zgodnie z Protokołem włączającym dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, stanowiącym załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (3).

(7)

Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla stanowiska Danii, zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej, z zastrzeżeniem jej zawarcia, podpisanie w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz związanych z nią dokumentów, obejmujących akt końcowy, umowę w formie wymiany listów dotyczącą komitetów, które wspierają Komisję Europejską w wykonywaniu jej kompetencji wykonawczych, oraz wspólną deklarację w sprawie wspólnych obrad komitetów mieszanych.

Teksty umowy oraz dokumentów powiązanych są załączone do niniejszej decyzji (4).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podpisania umowy i dokumentów powiązanych w imieniu Wspólnoty Europejskiej, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja ma zastosowanie w obszarach objętych przepisami wymienionymi w załącznikach A i B do umowy oraz do ich późniejszych zmian w zakresie, w jakim przepisy te mają lub, zgodnie z decyzją 1999/436/WE (5), ustalono, że mają podstawę prawną w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Artykuł 4

1.   Przepisy art. 1–4 decyzji Rady 1999/437 stosują się w ten sam sposób do włączenia Szwajcarii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, który objęty jest Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

2.   Zanim delegacje reprezentujące członków Rady wezmą udział w decyzji komitetu mieszanego, utworzonego na mocy umowy, zgodnie z jej art. 7 ust. 4–5 i art. 10, zbierają się w ramach Rady w celu ustalenia, czy wspólne stanowisko może zostać przyjęte.

Artykuł 5

Zgodnie z art. 14 ust. 2 umowy, art. 3–6 oraz art. 7 ust. 2 lit. a) zdanie pierwsze umowy stosują się tymczasowo w oczekiwaniu na jej wejście w życie.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 października 2004 r.

W imieniu Rady

R. VERDONK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.

(2)  Dz.U. L 131 z 1.6.2000, str. 43.

(3)  Dz.U. L 64 z 7.3.2002, str. 20.

(4)  Dokument Rady 13054/04 jest dostępny pod adresem http://register.consilium.eu.int

(5)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 17.


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/80


DECYZJA RADY

z dnia 7 grudnia 2004 r.

zmieniająca decyzję Rady 2002/883/WE w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Bośni i Hercegowinie

(2004/861/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 2002/883/WE z dnia 5 listopada zapewniająca dalszą pomoc makrofinansową Bośni i Hercegowinie (3) obejmuje składnik pożyczkowy w maksymalnej wysokości 20 milionów EUR oraz składnik dotacyjny w maksymalnej wysokości 40 milionów EUR.

(2)

Ze względu na opóźnienia w realizacji wymaganych reform politycznych uzgodnionych między Komisją Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotychczas mogła być zwolniona tylko pierwsza transza (15 milionów EUR) i druga transza (20 milionów EUR). Trzecia i ostatnia transza w wysokości do 25 milionów EUR pozostaje nadal niezrealizowana.

(3)

Bośnia i Hercegowina zobowiązała się kontynuować drogę stabilizacji ekonomicznej i reform. Po pomyślnym wypełnieniu poprzedniej umowy o kredycie stand-by w lutym 2004 r. toczyły się negocjacje nad nowym programem wspieranym przez MFW.

(4)

Kraj nadal wymaga zewnętrznego wsparcia finansowego oprócz tego, które może być udzielone przez międzynarodowe instytucje finansowe.

(5)

Decyzja 2002/882/WE powinna zostać zmieniona, aby umożliwić zaciąganie zobowiązań i dokonywanie płatności w odniesieniu do funduszy dotacyjnych oraz wypłatę pożyczek po dniu 9 listopada 2004 r.

(6)

Traktat nie daje dla przyjęcia tej decyzji innych uprawnień niż te, które są określone w art. 308.

(7)

Po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Artykuł 6 akapit drugi decyzji 2002/883/WE przyjmuje następujące brzmienie:

„Stosuje się od 8 listopada 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.”.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

G. ZALM

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 290 z 27.11.2004, str. 6.

(2)  Opinia wydana w dniu 28 października 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Dz.U. L 308 z 9.11.2002, str. 28.


17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/81


DECYZJA RADY

z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie pomocy makrofinansowej dla Serbii i Czarnogóry i zmieniającej decyzję 2002/882/WE, udzielającą dalszej pomocy makrofinansowej Federalnej Republice Jugosławii

(2004/862/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 2002/882/WE z dnia 5 listopada 2002 r. przewidująca dalszą makroekonomiczną pomoc finansową na rzecz Federalnej Republiki Jugosławii (3) ma na celu zapewnienie sytuacji zrównoważonego bilansu płatniczego i wzmocnienia pozycji kraju w zakresie rezerw.

(2)

W latach 2002 i 2003 wypłacone zostały dwie transze tej pomocy na łączną sumę 105 milionów EUR. Z powodu opóźnień w realizacji uzgodnionych środków strukturalnych realizacja trzeciej transzy (25 milionów EUR) pozostaje nadal zaległa. Zasady i warunki polityki dla dodatkowej sumy 70 milionów EUR postanowionej w 2003 r. pozostają do negocjacji i uzgodnienia.

(3)

Władze Serbii i Czarnogóry czują się zobowiązane do przeprowadzenia reformy gospodarczej i stabilizacji w ramach obecnego programu MFW, o czym świadczą zachęcające sygnały w postaci ożywienia reform strukturalnych.

(4)

Kraj nadal potrzebuje zewnętrznego wsparcia finansowego ponad to, co może być dostarczone przez międzynarodowe instytucje finansowe.

(5)

Decyzja 2002/882/WE powinna zostać zmieniona, aby umożliwić zaciąganie zobowiązań i dokonywanie płatności w odniesieniu do funduszy dotacyjnych oraz wypłatę pożyczek po dniu 9 listopada 2004 r.

(6)

Traktat nie daje dla przyjęcia tej decyzji innych uprawnień niż te, które są określone w art. 308.

(7)

Po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 6 akapit drugi decyzji 2002/882/WE przyjmuje następujące brzmienie:

„Stosuje się od 8 listopada 2004 r. do 30 czerwca 2006 r.”.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 grudnia 2004.

W imieniu Rady

G. ZALM

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 290 z 27.11.2004, str. 6.

(2)  Opinia wydana w dniu 28 października 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Dz.U. L 308 z 9.11.2002, str. 25. Decyzja zmieniona decyzją 2003/825/WE (Dz.U. L 311 z 27.11.2003, str. 28).


Komisja

17.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/82


DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 listopada 2004 r.

zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania TSE na rok 2005 niektórych Państw Członkowskich oraz ustalająca wysokość wkładu finansowego Wspólnoty

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4603)

(2004/863/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 24 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 90/424/EWG przewiduje możliwość wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie i monitorowanie niektórych chorób zwierząt.

(2)

Większość Państw Członkowskich przedłożyła Komisji programy zwalczania i monitorowania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE).

(3)

Po weryfikacji programy zwalczania i monitorowania TSE przedłożone przez Państwa Członkowskie zostały uznane za zgodne z decyzją Rady 90/638/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. ustanawiającą wspólnotowe kryteria zwalczania oraz monitorowania niektórych chorób zwierząt (2).

(4)

Programy te znajdują się na priorytetowym wykazie programów zwalczania i monitorowania niektórych TSE, kwalifikujących się do wkładu finansowego Wspólnoty w roku 2005, który to wykaz został ustanowiony decyzją Komisji 2004/696/WE z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania niektórych TSE kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r. (3).

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i eliminacji pewnych postaci zakaźnego gąbczastego zwyrodnienia (4), przewiduje roczne programy zwalczania i monitorowania TSE u bydła, owiec i kóz.

(6)

Biorąc pod uwagę znaczenie, jakie ma zwalczanie i monitorowanie TSE dla osiągnięcia celów wspólnotowych w dziedzinie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego, właściwe jest refundowanie 100 % kosztów poniesionych przez Państwa Członkowskie na wykonanie szybkich testów, do wysokości maksymalnej kwoty za test i za program monitorowania TSE.

(7)

Z tego samego względu właściwe jest refundowanie 100 % kosztów laboratoryjnych poniesionych przez Państwa Członkowskie na wykonanie badań genetycznych do wysokości maksymalnej za test i za program zwalczania trzęsawki owiec.

(8)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (5) stanowi, że programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt mają być finansowane w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; w celach kontroli finansowej zastosowanie mają art. 8 i 9 tegoż rozporządzenia.

(9)

Wkład finansowy Wspólnoty powinien być przyznawany wyłącznie z zastrzeżeniem warunku, że programy zwalczania i monitorowania TSE realizowane są skutecznie i że Państwa Członkowskie dostarczają wszystkich niezbędnych informacji w określonych terminach, ustanowionych w niniejszej decyzji.

(10)

Konieczne jest ustalenie kursu przeliczeniowego, który ma być stosowany dla wniosków o płatności przedłożonych w walutach narodowych, określonych w art. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiającego agromonetarne porozumienia dotyczące euro (6).

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ I

Zatwierdzenie programów monitorowania TSE i określenie wkładu finansowego w tych programach

Artykuł 1

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Belgię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 3 550 000 EUR.

Artykuł 2

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Republikę Czeską na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 1 700 000 EUR.

Artykuł 3

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Danię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 2 375 000 EUR.

Artykuł 4

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Niemcy na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 15 020 000 EUR.

Artykuł 5

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Estonię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 290 000 EUR.

Artykuł 6

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Grecję na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 585 000 EUR.

Artykuł 7

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Hiszpanię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 4 780 000 EUR.

Artykuł 8

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Francję na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 24 045 000 EUR.

Artykuł 9

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Irlandię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 6 170 000 EUR.

Artykuł 10

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Włochy na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 6 660 000 EUR.

Artykuł 11

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Cypr na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 85 000 EUR.

Artykuł 12

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Litwę na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 835 000 EUR.

Artykuł 13

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Luksemburg na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 145 000 EUR.

Artykuł 14

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Węgry na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 1 085 000 EUR.

Artykuł 15

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Maltę na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 35 000 EUR.

Artykuł 16

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Niderlandy na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 4 270 000 EUR.

Artykuł 17

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Austrię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 1 920 000 EUR.

Artykuł 18

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Portugalię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 1 135 000 EUR.

Artykuł 19

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Słowenię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 435 000 EUR.

Artykuł 20

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Finlandię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 1 160 000 EUR.

Artykuł 21

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Szwecję na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 305 000 EUR.

Artykuł 22

1.   Niniejszym zatwierdza się program monitorowania TSE przedłożony przez Zjednoczone Królestwo na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 5 570 000 EUR.

Artykuł 23

Wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na programy monitorowania TSE określone w art. 1–22 stanowi 100 % kosztów poniesionych przez zainteresowane Państwa Członkowskie za wykonane testy (nie wliczając podatku VAT), z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty 8 EUR za test w odniesieniu do testów wykonanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. u bydła, owiec i kóz, określonych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

ROZDZIAŁ II

Zatwierdzenie programów zwalczania BSE i określenie wkładu finansowego w tych programach

Artykuł 24

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania BSE przedłożony przez Belgię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 250 000 EUR.

Artykuł 25

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania BSE przedłożony przez Republikę Czeską na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 2 500 000 EUR.

Artykuł 26

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania BSE przedłożony przez Danię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 200 000 EUR.

Artykuł 27

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania BSE przedłożony przez Niemcy na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 875 000 EUR.

Artykuł 28

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania BSE przedłożony przez Estonię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 25 000 EUR.

Artykuł 29

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania BSE przedłożony przez Grecję na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 150 000 EUR.

Artykuł 30

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania BSE przedłożony przez Hiszpanię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 1 320 000 EUR.

Artykuł 31

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania BSE przedłożony przez Francję na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 500 000 EUR.

Artykuł 32

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania BSE przedłożony przez Irlandię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 4 000 000 EUR.

Artykuł 33

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania BSE przedłożony przez Włochy na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 205 000 EUR.

Artykuł 34

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania BSE przedłożony przez Cypr na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 25 000 EUR.

Artykuł 35

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania BSE przedłożony przez Luksemburg na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 150 000 EUR.

Artykuł 36

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania BSE przedłożony przez Niderlandy na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 450 000 EUR.

Artykuł 37

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania BSE przedłożony przez Austrię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 10 000 EUR.

Artykuł 38

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania BSE przedłożony przez Portugalię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 975 000 EUR.

Artykuł 39

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania BSE przedłożony przez Słowenię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 25 000 EUR.

Artykuł 40

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania BSE przedłożony przez Republikę Słowacką na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 25 000 EUR.

Artykuł 41

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania BSE przedłożony przez Finlandię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 25 000 EUR.

Artykuł 42

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania BSE przedłożony przez Zjednoczone Królestwo na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 4 235 000 EUR.

Artykuł 43

Wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na programy zwalczania BSE, określone w art. 24–42, stanowi 50 % kosztów poniesionych przez zainteresowane Państwa Członkowskie na wypłaty rekompensat dla właścicieli za wartość zwierząt odstrzelonych i zniszczonych zgodnie z programem zwalczania, do maksymalnej kwoty 500 EUR za zwierzę.

ROZDZIAŁ III

Zatwierdzenie programów zwalczania trzęsawki owiec i ustalenie wkładu finansowego w tych programach

Artykuł 44

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Belgię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 105 000 EUR.

Artykuł 45

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Republikę Czeską na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 20 000 EUR.

Artykuł 46

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Danię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 5 000 EUR.

Artykuł 47

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Niemcy na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 2 275 000 EUR.

Artykuł 48

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Estonię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 10 000 EUR.

Artykuł 49

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Grecję na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 1 555 000 EUR.

Artykuł 50

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Hiszpanię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 9 525 000 EUR.

Artykuł 51

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Francję na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 1 300 000 EUR.

Artykuł 52

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Irlandię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 800 000 EUR.

Artykuł 53

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Włochy na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 2 485 000 EUR.

Artykuł 54

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Cypr na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 5 565 000 EUR.

Artykuł 55

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Łotwę na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 5 000 EUR.

Artykuł 56

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Litwę na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 5 000 EUR.

Artykuł 57

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Luksemburg na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 35 000 EUR.

Artykuł 58

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Węgry na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 5 000 EUR.

Artykuł 59

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Niderlandy na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 575 000 EUR.

Artykuł 60

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Austrię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 10 000 EUR.

Artykuł 61

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Portugalię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 695 000 EUR.

Artykuł 62

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Słowenię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 65 000 EUR.

Artykuł 63

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Republikę Słowacką na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 340 000 EUR.

Artykuł 64

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Finlandię na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 5 000 EUR.

Artykuł 65

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Szwecję na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 10 000 EUR.

Artykuł 66

1.   Niniejszym zatwierdza się program zwalczania trzęsawki owiec przedłożony przez Zjednoczone Królestwo na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

2.   Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 7 380 000 EUR.

Artykuł 67

Wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na programy zwalczania trzęsawki owiec, określone w art. 44–66, stanowi 50 % kosztów poniesionych przez zainteresowane Państwa Członkowskie na wypłaty rekompensat dla właścicieli za wartość zwierząt odstrzelonych i zniszczonych zgodnie z programem zwalczania, do maksymalnej kwoty 50 EUR za zwierzę, oraz stanowi 100 % kosztów analizy próbek genetycznych (nie wliczając podatku VAT) do maksymalnej kwoty 10 EUR za test genetyczny.

ROZDZIAŁ IV

Warunki wkładu finansowego Wspólnoty

Artykuł 68

Kurs przeliczeniowy dla wniosków złożonych w walutach narodowych w miesiącu „n” jest kursem z dziesiątego dnia miesiąca „n+1” lub z pierwszego dnia poprzedzającego dzień, dla którego kurs jest ustalany.

Artykuł 69

1.   Wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na programy zwalczania i monitorowania TSE określone w art. 1–66 jest przyznawany pod warunkiem, że realizacja tych programów jest zgodna z odnośnymi przepisami prawa wspólnotowego, w tym z zasadami konkurencji i przyznawania zamówień publicznych oraz z zastrzeżeniem, że zainteresowane Państwo Członkowskie spełnia następujące warunki:

a)

wprowadzenie w życie do dnia 1 stycznia 2005 r. przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących realizacji programów zwalczania i monitorowania TSE;

b)

przekazanie najpóźniej do dnia 1 czerwca 2005 r. wstępnej oceny technicznej i finansowej programu, zgodnie z art. 24 ust. 7 decyzji 90/424/EWG;

c)

przekazywanie Komisji comiesięcznego sprawozdania dotyczącego postępów programu monitorowania TSE oraz poniesionych kosztów; sprawozdanie jest przekazywane najpóźniej cztery tygodnie po zakończeniu każdego miesiąca. Poniesione koszty przedstawiane są w formie elektronicznej, zgodnie z tabelą przedstawioną w Załączniku do niniejszej decyzji;

d)

przekazanie sprawozdania końcowego, najpóźniej do dnia 1 czerwca 2006 r., dotyczącego wykonania technicznego programów zwalczania i monitorowania TSE, wraz z dowodami poniesionych kosztów i wynikami osiągniętymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.;

e)

skuteczne realizowanie programów;

f)

niewnoszenie do tej pory lub w przyszłości o żaden inny wkład Wspólnoty przeznaczony na te działania.

2.   W przypadku, gdy Państwo Członkowskie nie przestrzega tychże zasad, Komisja obniża wkład Wspólnoty, biorąc pod uwagę charakter oraz ciężar naruszenia, a także wszelkie straty finansowe poniesione przez Wspólnotę.

ROZDZIAŁ V

Przepisy końcowe

Artykuł 70

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Artykuł 71

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 listopada 2004 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 347 z 12.12.1990, str. 27. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 92/65/EWG (Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 54).

(3)  Dz.U. L 316 z 15.10.2004, str. 91.

(4)  Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1492/2004 (Dz.U. L 274 z 24.8.2004, str. 3).

(5)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

(6)  Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

BSE

TRZĘSAWKA OWIEC

 

Testy na zwierzętach, określonych w załączniku III, rozdział A, część I, ppkt 2.1 i 2.3 oraz 4.1 do rozporządzenia (WE) nr 999/2001

Testy na zwierzętach, określonych w załączniku III, rozdział A, część I, ppkt 2.2, 4.2 oraz 4.3 do rozporządzenia (WE) nr 999/2001

Testy na zwierzętach, określonych w załączniku III, rozdział A, cześć II, pkt 2 do rozporządzenia (WE) nr 999/2001

Testy na zwierzętach, określonych w załączniku III, rozdział A, część II, pkt 3 do rozporządzenia (WE) nr 999/2001

Testy na zwierzętach, określonych w załączniku III, rozdział A, część II, pkt 4 do rozporządzenia (WE) nr 999/2001

Region (1)

Liczba testów

Koszt jednostkowy

Koszt całkowity

Liczba testów

Koszt jednostkowy

Koszt całkowity

Liczba testów

Koszt jednostkowy

Koszt całkowity

Liczba testów

Koszt jednostkowy

Koszt całkowity

Liczba testów

Koszt jednostkowy

Koszt całkowity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma