ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 369

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 47
16 grudnia 2004


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2132/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustalającego na rok połowowy 2005 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

1

 

*

Rozporządzenie Rady 2004/2133/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku właściwych władz Państw Członkowskich w zakresie systematycznego stemplowania dokumentów podróży obywateli państw trzecich przy przekraczaniu przez nich zewnętrznych granic Państw Członkowskich oraz zmieniające w związku z tym przepisy Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen oraz Wspólny Podręcznik

5

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2134/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

11

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2135/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Polski

13

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2136/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 872/2004 dotyczącego dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

14

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2137/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

18

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu dostaw mleka i śmietany dla Wysp Kanaryjskich

24

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2139/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. dostosowujące i wykonujące rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniające decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2005 i 2007 r.

26

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2140/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1245/2004 w odniesieniu do wniosków o licencje połowowe na wodach znajdujących się pod zwierzchnictwem wyłącznej strefy gospodarczej Grenlandii

49

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2141/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustalające skorygowaną prognozę produkcji bawełny nieodziarnionej i związaną z tym nową tymczasową obniżkę ceny orientacyjnej na rok gospodarczy 2004/2005

53

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2142/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 grudnia 2004 r.

55

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

2004/853/WE:
Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zezwalająca Republice Francuskiej i Republice Włoskiej na zastosowanie środków stanowiących odstępstwo od art. 3 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

58

 

*

2004/854/WE:
Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/865/WE zezwalającą Królestwu Hiszpanii na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

60

 

*

2004/855/WE:
Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca art. 3 decyzji 98/198/WE zezwalającej Zjednoczonemu Królestwu na rozszerzenie stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 6 i 17 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

61

 

*

2004/856/WE:
Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/746/WE zezwalającą Republice Francuskiej na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

63

 

 

Komisja

 

*

2004/857/WE:
Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 97/222/WE ustanawiającą wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4563)
 ( 1 )

65

 

*

2004/858/WE:
Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiająca agencję wykonawczą o nazwie Agencja wykonawcza programu zdrowia publicznego do zarządzania działaniem wspólnotowym w dziedzinie zdrowia publicznego, w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

73

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

16.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2132/2004

z dnia 6 grudnia 2004 r.

ustalającego na rok połowowy 2005 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 18 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 18 ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 stanowią, iż cena orientacyjna i wspólnotowa cena producenta powinny być ustalane na każdy rok połowowy celem określenia poziomu ceny interwencyjnej na rynku niektórych produktów rybnych.

(2)

Artykuł 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 wymaga ustalenia ceny orientacyjnej każdego z produktów i grup produktów wymienionych w załącznikach I i II do tego rozporządzenia.

(3)

Na podstawie aktualnie dostępnych danych na temat cen określonych produktów oraz kryteriów, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, ceny orientacyjne poszczególnych gatunków należy podwyższyć, utrzymać bądź obniżyć w roku połowowym 2005.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 104/2000 wymaga ustalenia wspólnotowej ceny producenta na każdy z produktów wymienionych w załączniku III do tego rozporządzenia. Wystarczy jednak ustalić wspólnotową cenę producenta w przypadku tylko jednego z produktów wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 104/2000, gdyż ceny innych produktów można obliczyć z wykorzystaniem współczynników przeliczeniowych, wprowadzonych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3510/82 (2).

(5)

Na podstawie kryteriów ustalonych w pierwszym i drugim tiret art. 18 ust. 2 oraz w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 należy dostosować wspólnotową cenę producenta na rok połowowy 2005.

(6)

Ze względu na pilny charakter problemu należy przyznać wyjątek od terminu sześciu tygodni, o którym mowa w pkt 3 części I Protokołu w sprawie roli parlamentów Państw Członkowskich w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W roku połowowym, trwającym od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r., ceny orientacyjne przewidziane w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 są wskazane w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W roku połowowym, trwającym od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r., wspólnotowe ceny producenta przewidziane w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 są wskazane w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 styczeia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

H. HOOGERVORST

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22.

(2)  Dz.U. L 368 z 28.12.1982, str. 27. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3899/92 (Dz.U. L 392 z 31.12.1992, str. 24).


ZAŁĄCZNIK I

Załączniki

Gatunki

Produkty z listy zawartej w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Postać handlowa

Cena orientacyjna

(EUR/t)

I

1.

Śledź z gatunku Clupea harengus

Ryba w całości

260

2.

Sardynka z gatunku Sardina pilchardus

Ryba w całości

587

3.

Koleń (Squalus acanthias)

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

1 101

4.

Koleń z gatunku Scyliorhinus spp.

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

759

5.

Łosoś (Sebastes spp.)

Ryba w całości

1 153

6.

Dorsz gatunku Gadus morhua

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

1 615

7.

Czarniak (Pollachius virens)

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

751

8.

Łupacz (Melanogrammus aeglefinus)

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

983

9.

Witlinek ryba wątluszowata (Merlangius merlangus)

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

937

10.

Ryba z gatunku dorsza (Molva spp.)

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

1 196

11.

Makrela z gatunku Scomber scombrus

Ryba w całości

314

12.

Makrela z gatunku Scomber japonicus

Ryba w całości

303

13.

Sardela (Engraulis spp.)

Ryba w całości

1 270

14.

Gładzica (Pleuronectes platessa)

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową od 1.1.2005 do 30.4.2005

1 079

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową od 1.5.2005 do 31.12.2005

1 499

15.

Morszczuk z gatunku Merluccius merluccius

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

3 731

16.

Smuklica (Lepidorhombus spp.)

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

2 454

17.

Zimnica (Limanda limanda)

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

877

18.

Stornia (Platichthys flesus)

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

530

19.

Tuńczyk biały lub tuńczyk długopłetwy (Thunnus alalunga)

Ryba w całości

2 242

Ryba patroszona z głową

2 515

20.

Mątwa (Sepia officinalis i Rossia macrosoma)

W całości

1 621

21.

Anioł morski (Lophius spp.)

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

2 853

Bez głowy

5 869

22.

Krewetka z gatunku Crangon crangon

Ugotowane w wodzie

2 415

23.

Krewetka północna (Pandalus borealis)

Ugotowane w wodzie

6 315

Świeże lub schłodzone

1 606

24.

Krab jadalny (Cancer pagurus)

W całości

1 740

25.

Homar norweski (Nephrops norvegicus)

W całości

5 364

Ogony

4 258

26.

Sola (Solea spp.)

Ryba w całości lub ryba patroszona z głową

6 613

II

1.

Halibut grenlandzki (Reinhardtius hippoglossoides)

Mrożony, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

1 956

2.

Morszczuk z rodzaju Merluccius spp.

Mrożony, w całości, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

1 239

Mrożony, odfiletowany, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

1 499

3.

Leszcz morski (Dentex dentex i Pagellus spp.)

Mrożony, partiami lub w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

1 602

4.

Miecznik (Xiphias gladius)

Mrożony, w całości, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

4 019

5.

Mątwa (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Mrożona, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

1 946

6.

Ośmiornica (Octopus spp.)

Mrożona, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

2 140

7.

Kałamarnica (Loligo spp.)

Mrożona, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

1 168

8.

Kałamarnica (Ommastrephes sagittatus)

Mrożona, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

961

9.

Illex argentinus

Mrożony, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

861

10.

Krewetka z rodziny Penaeidae

Krewetka z gatunku Parapenaeus longirostris

Mrożona, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

3 995

— Inne gatunki z rodziny Penaeidae

Mrożone, w oryginalnych opakowaniach zawierających te same produkty

8 061


ZAŁĄCZNIK II

Gatunki

Produkty wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Specyfikacja handlowa

Cena producenta Wspólnoty

(EUR/t)

Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares)

Ryba w całości ważąca ponad 10 kg (jedna sztuka)

1 207

Ceny wspólnotowe producenta innych produktów, wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 104/2000, są wyznaczane za pomocą współczynników przeliczeniowych, o których mowa w rozporządzeniu (EWG) nr 3510/82.


16.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/5


ROZPORZĄDZENIE RADY 2004/2133/WPZiB

z dnia 13 grudnia 2004 r.

w sprawie obowiązku właściwych władz Państw Członkowskich w zakresie systematycznego stemplowania dokumentów podróży obywateli państw trzecich przy przekraczaniu przez nich zewnętrznych granic Państw Członkowskich oraz zmieniające w związku z tym przepisy Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen oraz Wspólny Podręcznik

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada Europejska na posiedzeniu w Sewilli w dniach 21 i 22 czerwca 2002 r. wezwała do zacieśnienia współpracy w zwalczaniu nielegalnej imigracji oraz wezwała Komisję i Państwa Członkowskie do podjęcia działań operacyjnych w celu zapewnienia równoważnego poziomu kontroli i ochrony granic zewnętrznych.

(2)

Przepisy Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (2) oraz przepisy Wspólnego Podręcznika (3) dotyczące przekraczania zewnętrznych granic są niejasne i nieprecyzyjne w zakresie obowiązku stemplowania dokumentów podróży obywateli państw trzecich przy przekraczaniu przez nich granic zewnętrznych. W efekcie przepisy te prowadzą do stosowania rozbieżnych praktyk w państwach Członkowskich i utrudniają kontrol spełniania warunków w zakresie czasu trwania krótkoterminowych pobytów obywateli tych państw trzecich na terytorium Państw Członkowskich, to jest maksymalnie trzy miesiące w okresie trwającym sześć miesięcy.

(3)

Na posiedzeniu w dniach 27 i 28 lutego 2003 r. Rada wyraziła poparcie dla zamiaru wyjaśnienia przez Komisję obowiązujących w tym zakresie przepisów, przede wszystkim poprzez doprecyzowanie, w drodze projektu rozporządzenia Rady, obowiązku Państw Członkowskich w zakresie systematycznego stemplowania dokumentów podróży obywateli państw trzecich w punktach wjazdu i wyjazdu na przejściach granicznych znajdujących się na granicach zewnętrznych.

(4)

We wnioskach z dnia 8 maja 2003 r. Rada wezwała do stworzenia oddzielnych, oznakowanych pasów kontroli dla obywateli różnych państw. Szczegółowe uregulowania wspólnotowe dotyczące lokalnego ruchu granicznego powinny ulepszyć zarządzanie zewnętrznymi granicami przez odpowiedzialne służby, ułatwiając pokonywanie praktycznych trudności wynikających z wymogu systematycznego stemplowania dokumentów podróży obywateli państw trzecich. Środki te pomogą również zagwarantować, że wszelkie środki łagodzące kontrole osób na granicach zewnętrznych mają charakter wyjątków.

(5)

Obowiązek Państw Członkowskich w zakresie systematycznego stemplowania dokumentów podróży obywateli państw trzecich przy wjeździe na terytorium Państwa Członkowskiego, w związku z ograniczeniem odnoszącym się do warunków, na jakich mogą być stosowane środki łagodzące kontrole osób na granicach zewnętrznych, pozwala przyjąć w razie braku stempla w dokumentach podróży, że posiadacz dokumentu nie spełnia lub przestał spełniać warunki dotyczące czasu trwania jego pobytu krótkoterminowego.

(6)

Jednakże, dany obywatel państwa trzeciego powinien mieć możliwość obalenia tego domniemania za pomocą wszelkiego rodzaju odpowiednich i wiarygodnych dowodów. W takich wypadkach, właściwe władze krajowe powinny poświadczyć datę i miejsce przekroczenia granicy, tak by dany obywatel państwa trzeciego posiadał dowód przestrzegania przez niego warunków dotyczących czasu trwania pobytu.

(7)

Na podstawie stempla w dokumencie podróży możliwe jest bezsprzeczne ustalenie daty i miejsca przekroczenia granicy, bez konieczności badania w każdym przypadku, czy zostały zastosowane wszystkie wymagane środki kontroli dokumentu podróży.

(8)

Niniejsze rozporządzenie powinno określić także kategorie osób, których dokumenty nie muszą być systematycznie stemplowane przy przekraczaniu zewnętrznych granic Państw Członkowskich. W tym kontekście należy podkreślić, że przepisy wspólnotowe dotyczące lokalnego ruchu granicznego, w tym przepisy dotyczące stemplowania dokumentów podróży mieszkańców terenów przygranicznych, są w trakcie opracowywania. Do czasu przyjęcia przepisów wspólnotowych dotyczących lokalnego ruchu granicznego, powinna zostać zachowana możliwość zwolnienia mieszkańców terenów przygranicznych z obowiązku stemplowania ich dokumentów podróży, zgodnie z postanowieniami istniejących już dwustronnych porozumień o lokalnym ruchu granicznym.

(9)

Przepisy Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen i Wspólny Podręcznik powinny zostać odpowiednio zmienione.

(10)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia, nie jest nim związana, ani nie jest objęta jego stosowaniem. Zważywszy, że niniejsze rozporządzenie oparte jest na dorobku Schengen zgodnie z postanowieniami części trzeciej tytuł IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania, zgodnie z art. 5 powyższego Protokołu, w terminie sześciu miesięcy po przyjęciu przez Radę niniejszego rozporządzenia, podejmie decyzję, czy włączy niniejsze rozporządzenie do swojego prawa krajowego.

(11)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii, niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (4), wchodzące w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt. A decyzji 1999/437/WE (5).

(12)

W odniesieniu do Szwajcarii, niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (6), wchodzące w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt. A decyzji 1999/437/WE w związku z art. 4 ust. 1 decyzjami Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej a także tymczasowego stosowania niektórych przepisów Umowy (7).

(13)

Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w którym Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy, zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (8). Zjednoczone Królestwo nie bierze zatem udziału w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związane, ani nie jest objęte jego stosowaniem.

(14)

Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w którym Irlandia nie uczestniczy, zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (9). Irlandia nie bierze zatem udziału w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana, ani nie jest objęta jego stosowaniem,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Celem niniejszego rozporządzenia jest:

potwierdzenie istnienia obowiązku stemplowania przez właściwe władze Państw Członkowskich dokumentów podróży obywateli państw trzecich w wypadku, gdy przekraczają oni zewnętrzne granice Państw Członkowskich;

określenie warunków, w których brak stempla wjazdu w dokumentach podróży obywateli państw trzecich może stanowić podstawę domniemania, że dozwolony okres krótkoterminowego pobytu tych osób na terytorium Państw Członkowskich został przekroczony.

Artykuł 2

W przepisach Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen wprowadza się niniejszym następujące zmiany:

1)

Art. 6 ust. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

Jeżeli w wyjątkowych i nieprzewidzianych okolicznościach, które wymagają podjęcia natychmiastowych działań, kontrole takie nie mogą zostać przeprowadzone, należy ustalić priorytety takich kontroli. W tej sytuacji kontrole przy wjeździe mają generalnie pierwszeństwo przed kontrolami przy wyjeździe.”

2)

Dodaje się następujące artykuły:

„Artykuł 6a

Dokumenty podróży obywateli państw trzecich, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a), są systematycznie stemplowane przy wjeździe i wyjeździe.

Artykuł 6b

1.   Jeżeli dokument podróży obywatela państwa trzeciego nie jest opatrzony stemplem wjazdu, właściwe władze krajowe mogą przyjąć, że posiadacz dokumentu nie spełnia lub przestał spełniać obowiązujące w danym Państwie Członkowskim warunki dotyczące czasu trwania pobytu.

2.   Domniemanie to może zostać obalone przez obywatela państwa trzeciego za pomocą wszelkich wiarygodnych środków, takich jak bilety podróżne lub dowody jego obecności poza terytorium Państw Członkowskich, które potwierdzają spełnianie przez niego warunków dotyczących czasu trwania pobytu krótkoterminowego.

W takich przypadkach:

a)

Jeżeli obywatel państwa trzeciego znajduje się na terytorium Państw Członkowskich stosujących dorobek Schengen w całości, właściwe władze, zgodnie z krajowymi przepisami i praktyką, poświadczają w dokumencie podróży obywatela państwa trzeciego datę i miejsce przekroczenia przez tę osobę zewnętrznej granicy jednego z tych Państw Członkowskich.

b)

Jeżeli obywatel państwa trzeciego znajduje się na terytorium Państwa Członkowskiego, wobec którego nie podjęto decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 2 Aktu Przystąpienia z 2003 r., właściwe władze, zgodnie z krajowymi przepisami i praktyką, poświadczają w dokumencie podróży obywatela państwa trzeciego datę i miejsce przekroczenia przez tę osobę zewnętrznej granicy jednego z tych Państw Członkowskich.

c)

Oprócz poświadczenia, o którym mowa w lit. a) i b), zainteresowany obywatel państwa trzeciego może otrzymać formularz, którego wzór jest określony w załączniku.

d)

Państwa Członkowskie przekazują sobie wzajemnie oraz Komisji i Sekretariatowi Rady informacje na temat krajowych praktyk dotyczących poświadczenia, o którym mowa w niniejszym artykule.

3.   Jeżeli, domniemanie, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie obalone, obywatel państwa trzeciego może zostać wydalony przez właściwe władze z terytorium zainteresowanych Państw Członkowskich.”

Artykuł 3

W części II Wspólnego Podręcznika wprowadza się następujące zmiany:

1.

Punkt 1.3.5 otrzymuje brzmienie:

„1.3.5.

W przypadku wystąpienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności mogą zostać złagodzone kontrole na granicach lądowych. Dotyczy to sytuacji, w których na skutek nieprzewidzianych zdarzeń występuje tak wielkie natężenie ruchu, że mimo wykorzystania wszelkich możliwości kadrowych, lokalowych i organizacyjnych, czas oczekiwania do punktów kontrolnych jest nadmiernie długi.”

2.

Dodaje się następujący punkt:

„1.3.5.4.

Nawet w przypadku złagodzonych kontroli, funkcjonariusze odpowiedzialni w danym miejscu za kontrolę graniczną muszą stemplować dokumenty podróży obywateli państw trzecich zarówno przy wjeździe jak i wyjeździe”.

3.

W punkcie 2.1.1 niniejszym wprowadza się następujące zmiany:

a)

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

„2.1.1.

Przy wjeździe na terytorium Państwa Członkowskiego lub przy wyjeździe z jego terytorium, należy stemplować:”.

b)

Akapit drugi otrzymuje brzmienie

„Nie stempluje się, ani przy wjeździe ani przy wyjeździe, dokumentów obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej.

Ponadto nie umieszcza się stempli potwierdzających wjazd i wyjazd na dokumentach obywateli państw trzecich będących członkami rodzin obywateli Unii Europejskiej, obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub obywateli Konfederacji Szwajcarskiej pod warunkiem, że okażą oni kartę pobytu wydaną przez Państwo Członkowskie lub przez jedno z tych państw trzecich zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich (10).”

(10)  Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 77."

4.

Do pkt 2.1.5 dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

w dokumentach podróży należących do beneficjentów dwustronnych porozumień o lokalnym ruchu granicznym, które nie przewidują stemplowania tych dokumentów, jeżeli te porozumienia dwustronne są zgodne z prawem wspólnotowym ”

5.

W punkcie 3.4.2.3 dodaje się następujący akapit:

„Także w przypadku złagodzenia kontroli, właściwi funkcjonariusze muszą postępować zgodnie z pkt. 1.3.5.4.”

Artykuł 4

Tekst zawarty w załączniku załącza się do Wspólnego Podręcznika.

Artykuł 5

Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie z funkcjonowania niniejszego rozporządzenia najpóźniej trzy lata po jego wejściu w życie.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w Państwach Członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący


(1)  Opinia wydana dnia 21 kwietnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzedowym).

(2)  Dz.U. L 239 z 22.9.2000 r., str. 19. Konwencja zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 871/2004 (Dz.U. L 162 z 30.4.2004 r., str. 29).

(3)  Dz.U. C 313 z 16.12.2002 r., str. 97. Podręcznik ostatnio zmieniony decyzją 2004/574/WE (Dz.U. L 261 z 6.8.2004, str. 36).

(4)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999 r., str. 36.

(5)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999 r., str. 31.

(6)  Dokument Rady nr 13054/04 dostępny na stronie http://register.consilium.eu.int

(7)  Dokumenty Rady nr 13464/04 i 13466/04 dostępne na stronie http://register.consilium.eu.int

(8)  Dz.U. L 131 z 1.6.2000 r., str. 43.

(9)  Dz.U. L 64 z 7.3.2002 r., str. 20.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK 16

Image

Image


16.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2134/2004

z dnia 15 grudnia 2004 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

110,3

204

86,2

624

182,9

999

126,5

0707 00 05

052

111,0

220

122,9

999

117,0

0709 90 70

052

115,2

204

69,2

999

92,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

204

35,7

382

32,3

388

43,2

528

41,6

999

38,2

0805 20 10

204

59,7

999

59,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,2

204

42,7

464

171,7

624

80,7

999

91,8

0805 50 10

052

56,1

528

38,6

999

47,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,3

400

78,3

404

105,9

512

105,4

720

74,2

804

167,7

999

113,6

0808 20 50

400

121,4

528

47,1

720

42,1

999

70,2


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


16.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2135/2004

z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Polski

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1954/2003 (2), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2287/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz, w odniesieniu do statków wspólnotowych, na wodach gdzie wymagane są ograniczenia połowowe, przewiduje kwoty na połowy krewetki północnej na rok 2004 (3).

(2)

W celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących ograniczeń ilościowych połowów niektórych gatunków objętych kwotami, niezbędne jest określenie przez Komisję daty wykorzystania przyznanej kwoty przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego.

(3)

Według informacji przekazanych Komisji, statki pływające pod banderą Polski lub zarejestrowane w Polsce wykorzystały kwotę na połowy krewetki północnej w wodach strefy APANO 3L, przyznaną Polsce na rok 2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Statki pływające pod banderą Polski lub zarejestrowane w Polsce wykorzystały kwotę na połowy krewetki północnej w wodach strefy APANO 3L, przyznaną Polsce na rok 2004.

Połowy krewetki północnej w wodach strefy APANO 3L, dokonywane przez statki pływające pod banderą Polski lub zarejestrowane w Polsce są niniejszym zakazane, podobnie jak przechowywanie na pokładzie, przeładunek i wyładunek tego gatunku złowionego po dacie wprowadzenia w życie tego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Czlonek Komisji


(1)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1.

(2)  Dz.U. L 289 z 7.11.2003, str. 1.

(3)  Dz.U. L 344 z 31.12.2003, str. 1.


16.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2136/2004

z dnia 14 grudnia 2004 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 872/2004 dotyczącego dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (1), w szczególności jego art. 11 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 zawiera listę właściwych władz, którym powierzone zostały konkretne zadania związane z wdrażaniem tego rozporządzenia.

(2)

W dniu 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej przystąpiły Czechy, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia i Słowacja. Akt Przystąpienia nie wprowadza jednak zmian do wymienionego załącznika.

(3)

W związku z powyższym od dnia 1 maja 2004 r. należy uwzględnić w tym załączniku właściwe władze nowych Państw Członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 32. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisij (WE) nr 1580/2004 (Dz.U. L 289 z 10.9.2004, str. 4).


ZAŁĄCZNIK

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 przyjmuje następujące brzmienie:

1)

pomiędzy wpisami dotyczącymi Belgii i Danii wprowadza się, co następuje:

 

„CZECHY

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. : (420-2) 24 06 27 20

Faks: (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

PO Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: (420-2) 57 04 45 01

Faks: (420-2) 57 04 45 02”;

2)

pomiędzy wpisami dotyczącymi Niemiec i Grecji wprowadza się, co następuje:

 

„ESTONIA

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: (372-6) 68 05 00

Faks: (372-6) 68 05 01”;

3)

pomiędzy wpisami dotyczącymi Włoch i Luksemburga wprowadza się, co następuje:

 

„CYPR

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Tel.: (357-22) 30 06 00

Tel.: (357-22) 66 18 81

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel.: (357-22) 30 06 00

Faks: (357-22) 66 18 81

 

ŁOTWA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tel.: (371) 701 62 01

Faks: (371) 782 81 21

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6

Rīga LV-1081

Tel.: (371) 704 44 31

Faks: (371) 704 45 49

 

LITWA

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel.: (370-5) 236 25 92

Faks: (370-5) 231 30 90”;

4)

pomiędzy wpisami dotyczącymi Luksemburga i Niderlandów wprowadza się, co następuje:

 

„WĘGRY

Artykuł 3 i 4

Hungarian National Police

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./Faks: (36-1) 443 55 54

Artykuł 7

Ministry of Finance (tylko w odniesieniu do funduszy)

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00

Faks: (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49

 

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: (356-21) 24 28 53

Faks: (356-21) 25 15 20”;

5)

pomiędzy wpisami dotyczącymi Austrii i Portugalii wprowadza się, co następuje:

 

„POLSKA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel.: (48-22) 523 93 48

Faks: (48-22) 523 91 29”;

6)

pomiędzy wpisami dotyczącymi Portugalii i Finlandii wprowadza się, co następuje:

 

„SŁOWENIA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel.: (386-1) 471 90 00

Faks: (386-1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel.: (386-1) 478 20 00

Faks: (386-1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

 

SLOVAKIA

Finansowa i techniczna pomoc w odniesieniu do działań militarnych:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tel.: (421-2) 48 54 21 16

Faks: (421-2) 48 54 31 16

Fundusze i zasoby gospodarcze:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 58 22 01

Faks: (421-2) 52 49 35 31”;

7)

po wpisie dotyczącym Zjednoczonego Królestwa wprowadza się, co następuje:

 

„WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Jednostka A.2: Sprawy prawne i instytucjonalne w zakresie stosunków zewnętrznych – Sankcje

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel.: (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56

Faks: (32-2) 296 75 63”.


16.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/18


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2137/2004

z dnia 14 grudnia 2004 r.

ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92, a w szczególności jego art. 173, ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 173 do 177 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 przewidują, że Komisja okresowo ustala wartości jednostkowe dla produktów wskazanych w klasyfikacji w załączniku 26 do tego rozporządzenia.

(2)

Stosowanie zasad i kryteriów określonych w wyżej wymienionych artykułach do elementów przekazanych Komisji zgodnie z art. 173 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 prowadzi do ustanowienia wartości jednostkowych określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w stosunku do produktów, o których mowa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wartości jednostkowe określone w art. 173 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawia się zgodnie z tabelą zawartą w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 (Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 17).

(2)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Pozycja

Wyszczególnienie

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg

Gatunki, Odmiany, Kod CN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Ziemniaki młode

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Cebula (inna niż do sadzenia)

0703 10 19

11,47

6,64

353,91

85,20

179,39

2 840,90

39,59

7,87

4,95

48,24

2 750,21

448,16

103,35

7,92

 

 

 

 

1.40

Czosnek

0703 20 00

110,96

64,27

3 425,24

824,57

1 736,21

27 494,66

383,14

76,12

47,89

466,90

26 616,93

4 337,36

1 000,23

76,70

 

 

 

 

1.50

Pory

ex 0703 90 00

56,11

32,50

1 732,03

416,96

877,94

13 903,11

193,74

38,49

24,22

236,10

13 459,27

2 193,26

505,78

38,78

 

 

 

 

1.60

Kalafior

0704 10 00

1.80

Kapusta biała i czerwona

0704 90 10

13,55

7,85

418,26

100,69

212,01

3 357,42

46,79

9,30

5,85

57,01

3 250,24

529,64

122,14

9,37

 

 

 

 

1.90

Brokuly lub kalarepa (Brassica oleracea. var. italica)

ex 0704 90 90

61,43

35,58

1 896,22

456,49

961,17

15 221,13

212,11

42,14

26,51

258,48

14 735,21

2 401,18

553,73

42,46

 

 

 

 

1.100

Kapusta pekińska

ex 0704 90 90

75,36

43,65

2 326,21

560,00

1 179,13

18 672,70

260,20

51,70

32,53

317,09

18 076,60

2 945,67

679,30

52,09

 

 

 

 

1.110

Salata glowiasta

0705 11 00

1.130

Marchew

ex 0706 10 00

26,74

15,49

825,41

198,70

418,39

6 625,64

92,33

18,34

11,54

112,51

6 414,12

1 045,21

241,03

18,48

 

 

 

 

1.140

Rzodkiewka

ex 0706 90 90

53,66

31,08

1 656,52

398,78

839,67

13 297,04

185,29

36,81

23,16

225,80

12 872,55

2 097,65

483,73

37,09

 

 

 

 

1.160

Groch (Pisum sativum)

0708 10 00

366,90

212,51

11 325,57

2 726,46

5 740,79

90 911,30

1 266,84

251,70

158,36

1 543,82

88 009,09

14 341,52

3 307,27

253,60

 

 

 

 

1.170

Fasola

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

144,74

83,83

4 467,75

1 075,54

2 264,65

35 863,01

499,75

99,29

62,47

609,01

34 718,14

5 657,49

1 304,66

100,04

 

 

 

 

1.170.2

Fasola (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

155,62

90,14

4 803,68

1 156,41

2 434,92

38 559,52

537,32

106,76

67,17

654,80

37 328,57

6 082,87

1 402,76

107,56

 

 

 

 

1.180

Bób

ex 0708 90 00

1.190

Karczochy

0709 10 00

1.200

Szparagi

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zielone

ex 0709 20 00

238,71

138,26

7 368,42

1 773,83

3 734,96

59 146,92

824,21

163,75

103,03

1 004,41

57 258,74

9 330,59

2 151,71

164,99

 

 

 

 

1.200.2

pozostałe

ex 0709 20 00

527,94

305,78

16 296,38

3 923,10

8 260,43

130 812,38

1 822,86

362,17

227,86

2 221,40

126 636,39

20 636,02

4 758,83

364,91

 

 

 

 

1.210

Oberzyny (baklazany)

0709 30 00

97,21

56,30

3 000,68

722,37

1 521,01

24 086,69

335,65

66,69

41,96

409,03

23 317,76

3 799,74

876,25

67,19

 

 

 

 

1.220

Seler naciowy (Apium graveolens L., var. dulce)

ex 0709 40 00

83,53

48,38

2 578,40

620,71

1 306,96

20 697,06

288,41

57,30

36,05

351,47

20 036,34

3 265,02

752,94

57,74

 

 

 

 

1.230

Pieprznik jadalny

0709 59 10

926,44

536,59

28 597,35

6 884,38

14 495,64

229 553,30

3 198,81

635,54

399,85

3 898,18

222 225,16

36 212,69

8 350,93

640,36

 

 

 

 

1.240

Papryka słodka

0709 60 10

156,89

90,87

4 842,97

1 165,87

2 454,84

38 874,95

541,72

107,63

67,72

660,16

37 633,92

6 132,63

1 414,23

108,44

 

 

 

 

1.250

Koper

0709 90 50

1.270

Słodkie ziemniaki, całe, świeże (przeznaczone do spożycia przez ludzi)

0714 20 10

101,08

58,55

3 120,28

751,16

1 581,63

25 046,72

349,02

69,34

43,63

425,33

24 247,14

3 951,19

911,18

69,87

 

 

 

 

2.10

Kasztany (Castanea spp.), świeze

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, świeży

ex 0804 30 00

69,10

40,02

2 133,01

513,49

1 081,20

17 121,87

238,59

47,40

29,82

290,76

16 575,28

2 701,02

622,88

47,76

 

 

 

 

2.40

Awokado, świeże

ex 0804 40 00

160,36

92,88

4 949,91

1 191,61

2 509,04

39 733,31

553,68

110,01

69,21

674,73

38 464,88

6 268,04

1 445,46

110,84

 

 

 

 

2.50

Guawa, mango, świeże

ex 0804 50

2.60

Słodkie pomarańcze, świeże:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Krwiste i półkrwiste

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Nawele, Naweliny, Nawelaty, Salustiany, Vernasy, Valencjany, Maltańskie, Szamutiasy, Ovalisy, Trovita i Hamliny

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

Pozostałe

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarynki (łącznie z tangerinami i satsumas), świeże, klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementynki

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monrealesy i satsumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarynki i wilkingi

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangeryny i pozostałe

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limy (Citrus aurantifolia), świeże

0805 50 90

214,98

124,52

6 636,01

1 597,52

3 363,71

53 267,84

742,28

147,48

92,79

904,57

51 567,35

8 403,15

1 937,83

148,59

 

 

 

 

2.90

Grejpfruty, świeże

 

 

 

 

 

 

2.90.1

białe

ex 0805 40 00

72,41

41,94

2 235,05

538,05

1 132,92

17 940,93

250,01

49,67

31,25

304,67

17 368,20

2 830,23

652,67

50,05

 

 

 

 

2.90.2

różowe

ex 0805 40 00

84,68

49,05

2 613,88

629,25

1 324,94

20 981,86

292,38

58,09

36,55

356,31

20 312,05

3 309,95

763,30

58,53

 

 

 

 

2.100

Winogrona stołowe

0806 10 10

236,28

136,85

7 293,40

1 755,77

3 696,93

58 544,69

815,82

162,09

101,98

994,18

56 675,74

9 235,59

2 129,80

163,31

 

 

 

 

2.110

Arbuzy

0807 11 00

42,82

24,80

1 321,77

318,20

669,99

10 609,94

147,85

29,37

18,48

180,17

10 271,23

1 673,75

385,98

29,60

 

 

 

 

2.120

Melony (inne niż arbuzy)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, cuper, honey dew (w tym cantalene), onteniente, piel de sapo (w tym verde liso), rochet, tendral, futuro

ex 0807 19 00

51,68

29,94

1 595,41

384,07

808,69

12 806,46

178,46

35,46

22,31

217,47

12 397,63

2 020,26

465,89

35,72

 

 

 

 

2.120.2

Pozostałe

ex 0807 19 00

114,33

66,22

3 529,16

849,59

1 788,89

28 328,86

394,76

78,43

49,35

481,07

27 424,51

4 468,96

1 030,58

79,03

 

 

 

 

2.140

Gruszki

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Gruszki — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pears — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Pozostałe

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Morele

0809 10 00

320,86

185,84

9 904,45

2 384,35

5 020,44

79 503,88

1 107,88

220,11

138,49

1 350,10

76 965,84

12 541,96

2 892,28

221,78

 

 

 

 

2.160

Wiśnie i czereśnie

0809 20 95

0809 20 05

704,37

407,97

21 742,63

5 234,21

11 021,06

174 529,89

2 432,06

483,20

304,01

2 963,80

168 958,29

27 532,59

6 349,23

486,86

 

 

 

 

2.170

Brzoskwinie

0809 30 90

241,90

140,11

7 467,08

1 797,59

3 784,97

59 938,90

835,25

165,95

104,41

1 017,86

58 025,44

9 455,53

2 180,52

167,20

 

 

 

 

2.180

Nektaryny

ex 0809 30 10

229,01

132,64

7 068,94

1 701,74

3 583,16

56 743,01

790,71

157,10

98,84

963,59

54 931,57

8 951,37

2 064,26

158,29

 

 

 

 

2.190

Śliwki

0809 40 05

339,11

196,41

10 467,76

2 519,95

5 305,97

84 025,54

1 170,89

232,63

146,36

1 426,89

81 343,16

13 255,27

3 056,77

234,40

 

 

 

 

2.200

Truskawki i poziomki

0810 10 00

389,56

225,63

12 024,86

2 894,80

6 095,25

96 524,53

1 345,06

267,24

168,13

1 639,14

93 443,13

15 227,02

3 511,47

269,26

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

304,95

176,63

9 413,20

2 266,08

4 771,43

75 560,51

1 052,93

209,20

131,62

1 283,14

73 148,36

11 919,89

2 748,82

210,78

 

 

 

 

2.210

Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 243,19

720,06

38 374,79

9 238,14

19 451,70

308 037,62

4 292,49

852,83

536,56

5 230,97

298 203,99

48 593,81

11 206,11

859,29

 

 

 

 

2.220

Owoce kiwi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

118,95

68,90

3 671,85

883,94

1 861,22

29 474,27

410,72

81,60

51,34

500,52

28 533,35

4 649,65

1 072,25

82,22

 

 

 

 

2.230

Granaty

ex 0810 90 95

119,24

69,06

3 680,60

886,05

1 865,65

29 544,47

411,70

81,80

51,46

501,71

28 601,31

4 660,72

1 074,80

82,42

 

 

 

 

2.240

Khakis (w tym owoce sharon)

ex 0810 90 95

68,65

39,76

2 118,96

510,11

1 074,07

17 009,06

237,02

47,09

29,63

288,84

16 466,07

2 683,23

618,77

47,45

 

 

 

 

2.250

Liczi (śliwki chińskie)

ex 0810 90


16.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2138/2004

z dnia 15 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu dostaw mleka i śmietany dla Wysp Kanaryjskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1454/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla niektórych produktów rolnych z Wysp Kanaryjskich oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1601/92 (Poseican) (1), w szczególności jego art. 3 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 14/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. ustanawiające bilans dostaw i pomoc wspólnotową dla dostaw niektórych podstawowych produktów do spożycia przez ludzi, do przetworzenia i jako nakłady rolnicze oraz dla dostaw zwierząt żywych i jaj do regionów peryferyjnych na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 i (WE) nr 1454/2001 (2) ustanawia prognozy bilansu dostaw i określa wysokość pomocy wspólnotowej dla produktów objętych szczególnymi uzgodnieniami w sprawie dostaw dla Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich.

(2)

Obecnie obowiązujący roczny bilans dostaw mleka i śmietany objętych kodami CN 0402 91 i 0402 99 dla Wysp Kanaryjskich wykazuje, że ilości ustalone na dostawy tych produktów są niższe niż wymagane, w związku z większym niż przewidziano zapotrzebowaniem.

(3)

Należy zatem dostosować ilości powyżej wymienionych produktów do rzeczywistych potrzeb regionu, o którym mowa.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 14/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 14/2004 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1690/2004 (Dz.U. L 305 z 1.10.2004, str. 1).

(2)  Dz.U. L 3 z 7.1.2004, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1997/2004 (Dz.U. L 344 z 20.11.2004, str. 28).


ZAŁĄCZNIK

W części 11 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 14/2004, tabela przyjmuje następujące brzmienie:

„Opis

Kod CN

Ilość

(tony)

Pomoc

EUR/tonę

I

II

III (1)

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (2)

0401

114 800 (3)

41

59

 (4)

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego (2)

0402

28 600 (5)

41

59

 (4)

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości wagowej suchej masy beztłuszczowej 15% lub więcej oraz o zawartości wagowej tłuszczu nieprzekraczającej 3% (6)

0402 91 19 9310

97

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania (2)

0405

4 000

72

90

 (4)

Sery (2)

0406

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

15 000

72

90

 (4)

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

1 900

Beztłuszczowe przetwory mleczne

1901 90 99

800

59

 (7)

Przetwory mleczne dla dzieci bez zawartości tłuszczu mlecznego itp.

2106 90 92

45”


(1)  W euro/100 kg wagi netto, chyba, że ustalono inaczej.

(2)  Produkty te oraz dotyczące ich przypisy są identyczne jak te, o których mowa w rozporządzeniu Komisji ustalającym refundacje wywozowe na mocy art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999.

(3)  W tym 1 300 ton dla sektora przetwórstwa i/lub opakowań.

(4)  Kwota pomocy dla produktów objętych tym samym kodem CN przyznanej na mocy art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 powinna być równa kwocie refundacji. Jeżeli refundacje przyznane na mocy art. 31 tego rozporządzenia wypłacane są według zróżnicowanych stawek, zgodnie z definicją podaną w art. 2 ust. 1 lit e) oraz lit. l) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11) kwota pomocy jest równa najwyższej stawce refundacji dla produktów objętych tym samym kodem CN [rozporządzenie Komisji (WE) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1)].

Jednakże, dla masła, dla którego przyznana została pomoc na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2571/97, kwoty ustala się jak wskazano w kolumnie II.

(5)  Zgodnie z następującym podziałem:

7 250 ton objętych kodami CN 0402 91 i/lub 0402 99 dla konsumpcji bezpośredniej,

5 350 ton objętych kodami CN 0402 91 i/lub 0402 99 dla sektora przetwórstwa i/lub opakowań,

16 000 ton objętych kodami CN 0402 10 i/lub 0402 21 dla sektora przetwórstwa i opakowań,

(6)  W przypadku, gdy zawartość tłuszczu w mleku (zawartość azotu × 6,38) w suchej masie beztłuszczowej mleka produktu wymienionego jest mniejsza niż 34%, pomoc nie powinna zostać przyznana. W przypadku, gdy wagowa zawartość wody w wymienionych proszkowanych produktach przekracza 5%, pomoc nie powinna zostać przyznana. Podczas wypełniania formalności celnych, strona zainteresowana musi wskazać na odpowiedniej deklaracji minimalną zawartość białka mleka w suchej masie beztłuszczowej mleka oraz, w przypadku produktów proszkowanych, maksymalną zawartość wody.

(7)  Kwota powinna być równa kwocie refundacji określonej w rozporządzeniu Komisji określającym wysokość stawek refundacji dotyczących niektórych produktów mlecznych wywozowych dla towarów niewymienionych w załączniku I, przyznanych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1520/2000.


16.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/26


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2139/2004

z dnia 8 grudnia 2004 r.

dostosowujące i wykonujące rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniające decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2005 i 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 z dnia 29 lutego 1988 r. w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 1 i 4 oraz pkt 5 załącznika II do tego rozporządzenia,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Republiki Słowackiej dnia 1 maja 2004 r., niezbędna jest zmiana listy cech charakterystycznych podanej w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 571/88.

(2)

Nowy polityczny cel osiągnięcia trwałej wspólnej polityki rolnej wymaga większej ilości informacji, w szczególności na temat rozwoju obszarów wiejskich.

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (2), wszystkie dane statystyczne Państw Członkowskich przekazywane Komisji, w podziale na jednostki terytorialne, powinny uwzględniać klasyfikację NUTS; wobec powyższego, do celów badań statystycznych dotyczących struktury gospodarstw rolnych (w dalszej części zwanych „Badaniami Struktury Gospodarstw”), regiony i okręgi powinny być określone zgodnie z klasyfikacją NUTS.

(4)

Terminy przekazania potwierdzonych danych jednostkowych z Badań Struktury Gospodarstw powinny zostać określone przez Komisję, z uwzględnieniem różnych harmonogramów przeprowadzania prac badawczych w poszczególnych Państwach Członkowskich.

(5)

Wobec powyższego, zarówno rozporządzenie (EWG) nr 571/88, jak i decyzja ustanawiająca definicje i wyjaśnienia odnoszące się do tego rozporządzenia, a mianowicie decyzja Komisji 2000/115/WE (3) powinny być odpowiednio zmienione.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych powołanego na mocy decyzji Rady 72/279/EWG (4).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 571/88 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W decyzji 2000/115/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

2)

skreśla się załącznik IV.

Artykuł 3

1.   Do celów Badań Struktury Gospodarstw w 2005 i 2007 r. regiony są jednostkami terytorialnymi NUTS 2 określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003.

W drodze odstępstwa, w przypadku Niemiec regiony są jednostkami terytorialnymi NUTS 1 określonymi w tym rozporządzeniu.

2.   Do celów Badań Struktury Gospodarstw w 2005 i 2007 r. okręgi są jednostkami terytorialnymi NUTS 3 określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003.

W drodze odstępstwa, w przypadku Niemiec okręgi są jednostkami terytorialnymi NUTS 2 określonymi w tym rozporządzeniu.

3.   Do celów Badań Struktury Gospodarstw w 2005 i 2007 r. gminy są mniejszymi jednostkami administracyjnymi określonymi w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003. Państwa Członkowskie określają gminę dla każdego badanego gospodarstwa.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie przekazują potwierdzone dane jednostkowe z Badań Struktury Gospodarstw w 2005 i 2007 r., zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 56 z 2.3.1988, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1435/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 268 z 16.8.2004, str. 1).

(2)  Dz.U. L 154 z 21.6.2003, str. 1.

(3)  Dz.U. L 38 z 12.2.2000, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(4)  Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

LISTA CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA 2005 i 2007 r. (1)

Noty wyjaśniające:

Cechy charakterystyczne oznaczone literami »NE” w załączniku uważa się za nieistniejące lub bliskie zeru w poszczególnych Państwach Członkowskich.

Cechy charakterystyczne oznaczone literami »NS” uważa się za nieistotne w poszczególnych Państwach Członkowskich.

 

 

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

A.   

Geograficzne usytuowanie gospodarstwa

1.

Okręg statystyczny

kod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

gmina lub badany okręg (2)

kod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Teren o trudnych warunkach gospodarowania (2)

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

teren górzysty (2)

tak/nie

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Tereny rolne o ograniczeniach środowiskowych

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

NE

 

 

NE

 

 

 

B.   

Osobowość prawna i zarządzanie gospodarstwem (w dniu badania)

1.   

Czy odpowiedzialność prawną i ekonomiczną za gospodarstwo ponosi:

a)

osoba fizyczna będąca jedynym właścicielem, w przypadku gdy gospodarstwo jest niezależne?

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

jedna lub więcej osób fizycznych będących udziałowcami, w przypadku gdy gospodarstwo jest przedmiotem dzierżawy grupowej (3)

tak/nie

 

 

NS

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

NS

NS

 

NE

 

NS

NS

c)

osoba prawna

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Jeśli odpowiedź na pytanie B/1 brzmi »tak”, to czy osoba ta (właściciel) jest także zarządcą?

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Jeśli odpowiedź na pytanie B/2 brzmi »nie”, to czy zarządca/kierownik jest członkiem rodziny właściciela?

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Jeśli odpowiedź na pytanie B/2 a) brzmi »tak”, to czy zarządca jest współmałżonkiem właściciela?

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Wykształcenie rolnicze zarządcy (jedynie praktyczne doświadczenie rolnicze, zasadnicze wykształcenie rolnicze, pełne wykształcenie rolnicze) (4)

kod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Prawny tytuł posiadania (w odniesieniu do posiadacza) i system gospodarki rolnej

Wykorzystywane grunty rolne:

1.

Uprawy rolne właściciela

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Uprawy rolne dzierżawcy

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Wspólna gospodarka rolna lub inne możliwości

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NE

NS

5.

System gospodarki rolnej i praktyki:

a)

wykorzystywane grunty rolne gospodarstwa, na którym stosowane są metody produkcji ekologicznej zgodnie z przepisami Wspólnoty Europejskiej

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

wykorzystywane grunty rolne gospodarstwa, które przechodzi na metody produkcji ekologicznej

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

czy gospodarstwo również stosuje metody produkcji ekologicznej w hodowli zwierząt?

w całości, w części, w ogóle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

bezpośrednia pomoc inwestycyjna w ramach wspólnej polityki rolnej podczas ostatnich pięciu lat:

i)

czy gospodarstwo bezpośrednio korzysta z pomocy publicznej w ramach inwestycji produkcyjnych? (4)

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

czy gospodarstwo bezpośrednio korzysta z pomocy publicznej w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich? (4)

tak/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Przeznaczenie produkcji gospodarstwa:

a)

czy gospodarstwo domowe posiadacza konsumuje więcej niż 50 % wartości ostatecznej produkcji gospodarstwa? (4)

tak/nie

NS

 

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

NS

NE

b)

czy bezpośrednia sprzedaż do konsumentów stanowi więcej niż 50 % łącznej sprzedaży? (4)

tak/nie

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

D.   

Grunty rolne

Uprawy zbożowe do produkcji ziarna (włącznie z materiałem siewnym):

1.

Pszenica zwyczajna i pszenica orkisz

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pszenica durum

ha/a

NE

NS

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NE

 

NS

 

NE

NE

NS

3.

Żyto

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Jęczmień

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Owies

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kukurydza na ziarno

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NS

7.

Ryż

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

8.

Inne uprawy zbożowe do produkcji ziarna:

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Uprawy białkowe do produkcji ziarna (włącznie z materiałem siewnym i mieszanką upraw zbożowych i nasion jadalnych roślin strączkowych)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym:

e)

groszek, bobik i słodkie odmiany łubinu

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

f)

soczewica, ciecierzyca pospolita i wyki

ha/a

 

NS

NS

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NS

 

NS

 

NS

NS

 

NE

NS

g)

inne uprawy białkowe zbierane suche

ha/a

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

 

NS

NS

NE

 

 

NS

 

NS

NS

NS

NS

NE

10.

Ziemniaki (włącznie z odmianami wczesnymi i uprawami ziemniaków na sadzeniaki)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Buraki cukrowe (z wyłączeniem upraw nasiennych)

ha/a

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Okopowe rośliny pastewne i rzepa (z wyłączeniem upraw nasiennych)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

Rośliny przemysłowe:

23.

Tytoń

ha/a

 

NE

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

 

NE

 

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

NE

NE

NE

24.

Chmiel

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

 

NE

NS

NE

NE

 

 

NS

 

 

NE

NE

 

25.

Bawełna

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

26.

Rzepak i rzepik

ha/a

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

27.

Słonecznik

ha/a

NS

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

 

 

 

 

 

 

NE

NS

28.

Soja

ha/a

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

NE

NE

NS

29.

Siemię lniane (olej lniany)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

NS

NE

 

NE

NS

 

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

 

 

30.

Pozostałe uprawy ziarniste oleiste

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NE

NS

NE

 

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

31.

Len

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

NE

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

32.

Konopie

ha/a

NS

NS

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

NE

NS

 

NE

 

 

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

33.

Pozostałe uprawy włókiennicze

ha/a

 

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

NE

NE

NS

NE

NS

34.

Rośliny aromatyczne, o zastosowaniu medycznym i kulinarnym

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

35.

Rośliny przemysłowe, gdzie indziej niewymienione

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NE

 

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

Świeże warzywa, melony, truskawki

14.

Uprawy gruntowe lub w niskich osłonach ochronnych (niedostępnych)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym:

a)

otwarty grunt

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

ogrodnictwo towarowe

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

15.

Pod szkłem lub inne osłony ochronne (dostępne)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

Kwiaty lub rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek roślinnych):

16.

Uprawy gruntowe lub w niskich osłonach ochronnych (niedostępnych)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

17.

Pod szkłem lub inne osłony ochronne (dostępne)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   

Rośliny paszowe:

a)

czasowe uprawy traw

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

inna pasza zielona

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w tym

i)

zielona kukurydza (kukurydza na kiszonkę)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

iii)

inne rośliny paszowe

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

19.

Grunty orne pod uprawami nasiennymi i sadzonkami (z wyłączeniem zbóż, suchych roślin warzywnych, ziemniaków i roślin ziarnistych oleistych)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Inne uprawy na gruntach ornych

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

21.

Grunty ugorowane bez żadnych subsydiów

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Grunty ugorowane podlegające programom zachęt w zakresie odłogowania bez wykorzystania gospodarczego

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Ogródki przydomowe

ha/a

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

F.

Trwałe użytki zielone i łąki

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pastwiska i łąki, z wyjątkiem nieuprawianych terenów do wypasu

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Nieuprawiane tereny do wypasu

ha/a

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.   

Uprawy stałe

1.

Sady i plantacje roślin jagodowych

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

świeże owoce i odmiany jagód umiarkowanych stref klimatycznych (5)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

owoce i odmiany roślin jagodowych subtropikalnych stref klimatycznych

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

c)

orzechy

ha/a

NS

NS

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NS

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

NS

 

2.

Plantacje owoców cytrusowych

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

 

3.

Plantacje oliwek

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

a)

w normalnych warunkach produkujące oliwki stołowe

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

b)

w normalnych warunkach produkujące oliwki do wytwarzania oliwy

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

4.

Winnice

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NE

NE

 

w tym produkujące w normalnych warunkach:

a)

wino wysokiej jakości

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

NE

NE

b)

inne rodzaje win

ha/a

NS

NE

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

 

 

 

NE

NE

 

c)

winogrona stołowe

ha/a

NS

 

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NS

NE

 

NS

 

NE

NE

NE

d)

rodzynki

ha/a

NS

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NS

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

5.

Szkółki roślinne

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Inne stałe uprawy

ha/a

 

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

 

 

NE

NS

NE

NE

NS

7.

Uprawy stałe pod szkłem

ha/a

 

NS

 

NE

NE

 

 

NS

NS

 

 

NS

NE

NE

NS

NS

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

H.   

Inne grunty

1.

Niewykorzystane użytki rolne (grunty rolne, które nie są uprawiane z powodów ekonomicznych, społecznych lub innych i które nie są wykorzystywane w systemie płodozmianu)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tereny leśne

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Inne grunty (grunty pod budynkami, podwórzami, drogami, stawami, kopalniami odkrywkowymi, grunty nieurodzajne, skaliste, etc.)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   

Jednoczesna druga uprawa lub poplon, grzyby, nawadnianie i grunty orne odłogowane

1.

Poplon (z wyjątkiem upraw ogrodniczych przeznaczonych do obrotu rynkowego i upraw pod szkłem) (9)

ha/a

 

 

 

NE

NS

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NE

NS

 

 

 

 

NE

NE

NS

 

2.

Grzyby

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

 

3.

Tereny nawadniane

a)

ogólna powierzchnia terenów, które mogą być nawadniane

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

grunty uprawne nawadniane

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

4.

Tereny podlegające programom zachęt w zakresie odłogowania w podziale na:

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

grunty ugorowane bez wykorzystania ekonomicznego (już zarejestrowane pod D/22)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

tereny wykorzystywane do produkcji surowców rolnych do celów nieżywnościowych (np. buraki cukrowe, rzepak, drzewa i krzewy inne niż leśne etc., włącznie z soczewicą, ciecierzycą pospolitą i wykami; już zarejestrowane pod D i G)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

tereny przekształcone na trwałe pastwiska i łąki (już zarejestrowane pod F/1 i F/2) (4)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

d)

dawne tereny rolne przekształcone w tereny leśne lub przygotowywane do zalesienia (już zarejestrowane pod H/2) (6)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

e)

inne tereny (już zarejestrowane pod H/1 i H/3) (6)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NE

 

 

J.   

Inwentarz żywy (stan w dniu dokonywania przeglądu)

1.

Koniowate

liczba sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydło rogate:

2.

Bydło rogate, poniżej jednego roku, byczki i jałówki

liczba sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Byczki, powyżej jednego ale poniżej dwóch lat

liczba sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Jałówki, powyżej jednego ale poniżej dwóch lat

liczba sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Byczki, dwa lata i starsze

liczba sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Jałówki, dwa lata i starsze

liczba sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Krowy mleczne

liczba sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Inne krowy

liczba sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owce i kozy

9.

Owce (w każdym wieku)

liczba sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

maciorki owcze

liczba sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

pozostałe owce

liczba sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Kozy (w każdym wieku)

liczba sztuk

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

a)

kozy mamki

liczba sztuk

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

b)

pozostałe kozy

liczba sztuk

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

Trzoda chlewna

11.

Warchlaki o żywej wadze poniżej 20 kilogramów

liczba sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Maciory o wadze powyżej 50 kilogramów

liczba sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Pozostała trzoda chlewna

liczba sztuk