ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 368

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 47
15 grudnia 2004


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2123/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2124/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1922/2004, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2125/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 890/78 dotyczące szczegółowych zasad certyfikacji chmielu

8

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2126/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

12

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2127/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A 1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

14

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2128/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

17

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2129/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

20

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2130/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 15 grudnia 2004 r.

22

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2131/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 15 grudnia 2004 r.

24

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

2004/849/WE:
Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych przepisów Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

26

 

 

Komisja

 

*

2004/850/WE:
Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4553)
 ( 1 )

28

 

*

2004/851/WE:
Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz trzeci decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4775)
 ( 1 )

48

 

 

Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

 

*

Wspólne stanowisko Rady 2004/852/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

50

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

15.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2123/2004

z dnia 14 grudnia 2004 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

99,9

204

88,0

624

182,9

999

123,6

0707 00 05

052

116,5

220

122,9

999

119,7

0709 90 70

052

105,7

204

68,5

999

87,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

36,5

382

32,3

388

41,1

528

41,6

999

40,5

0805 20 10

204

68,4

999

68,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,0

204

46,2

464

171,7

624

80,7

999

91,7

0805 50 10

052

47,8

528

42,1

999

45,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,3

400

87,6

404

98,1

512

105,4

720

78,4

804

167,7

999

114,6

0808 20 50

400

95,4

720

42,1

999

68,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


15.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2124/2004

z dnia 14 grudnia 2004 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1922/2004, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1922/2004 z dnia 25 października 2004 r. (1) przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu ustanowienia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła pochodzącego ze Szwajcarii, w szczególności jego art. 2,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (2) , w szczególności jego art. 32,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1922/2004 przewiduje ustanowienie wspólnotowego bezcłowego kontyngentu taryfowego na zasadzie autonomicznej i przejściowej na okres od dnia jego wejścia w życie do dnia 30 czerwca 2005 r. na przywóz 4 600 sztuk wszystkich gatunków bydła żywego o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzących ze Szwajcarii. Na mocy art. 2 tego rozporządzenia szczegółowe zasady stosowania kontyngentu powinny zostać określone zgodnie z art. 32 rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999.

(2)

W celu przydziału kontyngentu taryfowego i biorąc pod uwagę produkty nim objęte, uznaje się za właściwe zastosowanie metody jednoczesnego rozpatrywania, o której mowa w art. 32 ust. 2 tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 1254/1999.

(3)

Aby kwalifikować się do korzystania z tych kontyngentów taryfowych, żywe bydło musi pochodzić ze Szwajcarii, zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (3) (dalej zwanej „Umową”).

(4)

W celu uniknięcia spekulacji ilości dostępne w ramach kontyngentu powinny być udostępnione podmiotom gospodarczym, które są w stanie wykazać, że faktycznie zajmują się przywozem z państw trzecich na znaczącą skalę. Mając to na uwadze oraz dla zapewnienia skutecznego zarządzania, odnośni handlowcy powinni spełniać wymóg przywozu co najmniej 50 sztuk zwierząt w ciągu 2003 r., zważywszy na fakt, że partię 50 zwierząt można uznać za zwykły ładunek. Z doświadczenia wynika, że zakup pojedynczej partii towaru jest minimalnym wymogiem, aby transakcja była uważana za rzeczywistą i opłacalną. Podmiotom gospodarczym na Węgrzech, w Polsce, Republice Czeskiej, Słowacji, Słowenii, Estonii, Łotwie, Litwie, na Cyprze i Malcie (dalej zwanych „nowymi Państwami Członkowskimi”) należy zezwolić na składanie wniosków na podstawie przywozów z państw, które były dla nich państwami trzecimi w ciągu roku 2003.

(5)

W celu umożliwienia weryfikacji tych kryteriów wnioski należy składać w Państwie Członkowskim, w którym dany importer jest wpisany do rejestru VAT.

(6)

W celu zapobiegania spekulacji, należy odmówić dostępu do kontyngentu importerom niezajmującym się już handlem żywym bydłem w dniu 1 stycznia 2004 r., jak również należy ustalić kwotę zabezpieczenia z tytułu praw do przywozu, pozwolenia nie powinny podlegać przeniesieniu oraz zezwolenia na przywóz powinny być wydawane podmiotom gospodarczym wyłącznie w odniesieniu do ilości, na które zostały im przyznane prawa do przywozu.

(7)

W celu zapewnienia bardziej wyrównanego dostępu do kontyngentu, przy jednoczesnym utrzymaniu opłacalnej z punktu widzenia handlowego liczby zwierząt przypadających na jeden wniosek, każdy wniosek o zezwolenie przywozowe powinien przestrzegać górnego i dolnego limitu pogłowia.

(8)

Należy zastrzec, że prawa do przywozu są przydzielane po upływie okresu rozpatrzenia oraz, gdzie właściwe, z zastosowaniem ustalonego współczynnika redukcji, wyrażonego w procentach.

(9)

Instrumentami tymi powinno się zarządzać z wykorzystaniem zezwoleń przywozowych. W tym celu należy ustanowić zasady składania wniosków oraz zakres informacji podawanych we wnioskach i w zezwoleniach, w miarę potrzeby poprzez uzupełnienie niektórych przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zezwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1445/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad stosowania zezwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2377/80 (5).

(10)

Aby zobowiązać podmioty gospodarcze do ubiegania się o zezwolenia przywozowe w odniesieniu do wszystkich przyznanych praw do przywozu, należy ustanowić, że w wypadku zabezpieczenia z tytułu praw do przywozu taki wniosek stanowi podstawowy wymóg w rozumieniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych (6).

(11)

Z doświadczenia wynika, że właściwe zarządzanie kontyngentem wymaga również, aby posiadacz zezwolenia był faktycznym importerem. Dlatego taki importer powinien czynnie uczestniczyć w zakupie, transporcie i przywozie zwierząt. Udokumentowanie tych czynności powinno zatem również stanowić zasadniczy wymóg w odniesieniu do zabezpieczenia zezwoleń.

(12)

W celu zapewnienia ścisłej kontroli statystycznej zwierząt przywożonych w ramach kontyngentu nie stosuje się tolerancji, o której mowa w art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym ustanawia się bezcłowy kontyngent taryfowy, na zasadzie autonomicznej i przejściowej, na okres od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2005 r. na przywóz 4 600 sztuk każdego żywego bydła pochodzącego ze Szwajcarii, o wadze powyżej 160 kg, objętego kodami CN 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 lub 0102 90 79.

Kontyngentowi taryfowemu nadaje się numer zlecenia 09.4203.

2.   W odniesieniu do produktów wymienionych w ust. 1 stosują się reguły pochodzenia przewidziane w art. 4 Umowy.

Artykuł 2

1.   Do korzystania z kontyngentu ustanowionego w art. 1 kwalifikują się osoby fizyczne lub prawne, które w momencie składania wniosku o zezwolenie przywozowe udowodnią w stopniu wystarczającym dla właściwych władz odnośnego Państwa Członkowskiego, że dokonały przywozu co najmniej 50 sztuk zwierząt objętych kodami CN 0102 10 i 0102 90 w ciągu 2003 r. Wnioskodawcy muszą być wpisani do krajowego rejestru płatników VAT.

2.   Podmioty gospodarcze w nowych Państwach Członkowskich mogą składać wnioski o zezwolenia na przywóz na podstawie przywozu, o których mowa w ust. 1, z państw, które były dla nich państwami trzecimi w ciągu roku 2003.

3.   Dowód przywozu stanowi wyłącznie dokument celny dopuszczenia do swobodnego obrotu, podpisany przez władze celne i zawierający odniesienie do zainteresowanego wnioskodawcy jako odbiorcy.

Państwa Członkowskie mogą przyjmować kopie powyższych dokumentów, których zgodność z oryginałem potwierdziła właściwa władza. W wypadku przyjmowania takich kopii, Państwa Członkowskie powiadamiają o tym fakcie w odniesieniu do każdego z odnośnych wnioskodawców w ramach komunikatu, o którym mowa w art. 3 ust. 5.

4.   Podmioty gospodarcze, które w dniu 1 stycznia 2004 r. zaprzestały działalności handlowej z państwami trzecimi w sektorze wołowiny i cielęciny, nie kwalifikują się do przyznania kontyngentu.

5.   Spółka utworzona poprzez połączenie spółek, z których każda wykazuje przywozy referencyjne zgodne z minimalną ilością wskazaną w art. 2 ust. 1 i art. 2 ust. 2, może wykorzystać te przywozy referencyjne jako podstawę do składania wniosku.

Artykuł 3

1.   Wnioski o zezwolenia przywozowe można przedstawiać jedynie w tym Państwie Członkowskim, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany dla celów podatku VAT.

2.   Wnioski o zezwolenia przywozowe:

muszą obejmować co najmniej 100 sztuk zwierząt,

i

nie mogą obejmować więcej niż 5 % całkowitej ilości dostępnej do wykorzystania.

W przypadkach, w których wnioski przewyższają ilość, nadwyżka nie jest rozpatrywana.

3.   Wnioski o zezwolenia przywozowe składa się do godz. 13:00 czasu brukselskiego, 10 dnia roboczego następującego po dniu opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4.   Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w odniesieniu do kontyngentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1. Jeżeli ten sam wnioskodawca składa więcej niż jeden wniosek, wszystkie wnioski przez niego złożone uznaje się za niespełniające warunków przyjęcia.

5.   Po weryfikacji przedstawionych dokumentów Państwa Członkowskie przekazują Komisji, najpóźniej do 10 dnia roboczego od ostatecznego terminu składania wniosków, listę wnioskodawców i ich adresów oraz ilości, o które wnioskują.

Wszystkie notyfikacje, w tym również wnioski puste, są przekazywane za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej z wykorzystaniem formularza wzorcowego w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w przypadkach, w których wnioski zostały w ogóle złożone.

Artykuł 4

1.   Po notyfikacji, o której mowa w art. 3 ust. 5, Komisja decyduje możliwie najszybciej, w jakim stopniu możliwa jest realizacja wniosków.

2.   Jeśli ilości objęte wnioskami, określone w art. 3, przekraczają dostępne ilości, Komisja jednorazowo ustala jednolitą obniżkę procentową, którą stosuje się do wnioskowanych ilości.

W przypadkach, w których zastosowanie współczynnika obniżki, o którym mowa w pierwszym akapicie, daje wynik poniżej 100 sztuk na wniosek, dostępna ilość będzie przyznana przez odnośne Państwo Członkowskie w drodze losowania uprawnień do przywozu obejmujących po 100 sztuk bydła. Jeżeli reszta jest mniejsza niż 100 sztuk, przyznaje się jednorazowe zezwolenie do przywozu tej ilości.

Artykuł 5

1.   Zabezpieczenie odnoszące się do zezwolenia przywozowego wynosi 3 EUR od sztuki bydła. Musi być ono złożone właściwej władzy wraz z wnioskiem o przyznanie zezwolenia na przywóz.

2.   Wnioski o wydanie zezwolenia na przywóz muszą być sporządzone w odniesieniu do przydzielonej ilości. Ten obowiązek stanowi podstawowy wymóg w rozumieniu art. 20 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2220/85.

3.   Jeżeli zastosowanie współczynnika redukcji, o którym mowa w art. 4, spowoduje zmniejszenie liczby przydzielonych praw do przywozu w stosunku do wnioskowanych, złożone zabezpieczenie zostanie bezzwłocznie zwolnione w proporcjonalnej części.

Artykuł 6

1.   Przywóz przyznanych ilości odbywa się za okazaniem co najmniej jednego zezwolenia przywozowego.

2.   Wnioski o zezwolenie przywozowe mogą być składane tylko w tym Państwie Członkowskim, w którym wnioskodawca złożył wniosek o prawa do przywozu i je uzyskał w ramach kontyngentu.

Każde wystawienie zezwolenie na przywóz powoduje odpowiednie zmniejszenie puli uzyskanych praw do przywozu.

3.   Zezwolenie przywozowe wydaje się na wniosek i wystawia na nazwę podmiotu gospodarczego, który otrzymał prawa do przywozu.

4.   Wnioski o zezwolenia i zezwolenia zawierają następujące informacje:

a)

w polu 8, kraj pochodzenia; pozwolenie wiąże się z obowiązkiem przywozu ze wskazanego państwa;

b)

w polu 16, co najmniej jeden spośród następujących kodów Nomenklatury Scalonej:

 

0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 lub 0102 90 79;

c)

w polu 20, numer zlecenia kontyngentu (09.4203) oraz przynajmniej jedną z poniższych informacji:

Reglamento (CE) no 2124/2004

Nařízení (ES) č. 2124/2004

Forordning (EF) nr. 2124/2004

Verordnung (EG) Nr. 2124/2004

Määrus (EÜ) nr 2124/2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2124/2004

Regulation (EC) No 2124/2004

Règlement (CE) no 2124/2004

Regolamento (CE) n. 2124/2004

Regula (EK) Nr. 2124/2004

Reglamentas (EB) Nr. 2124/2004

2124/2004/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 2124/2004

Verordening (EG) nr. 2124/2004

Rozporządzenie (WE) nr 2124/2004

Regulamento (CE) n.o 2124/2004

Nariadenie (ES) č. 2124/2004

Uredba (ES) št. 2124/2004

Asetus (EY) N:o 2124/2004

Förordning (EG) nr 2124/2004.

Artykuł 7

1.   Nie naruszając przepisów art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, zezwolenia przywozowe wystawione zgodnie z niniejszym rozporządzeniem nie podlegają przeniesieniu i nadają prawa w odniesieniu do kontyngentów taryfowych, wyłącznie jeżeli są wystawione na tę samą nazwę lub nazwisko oraz na ten sam adres, które widnieją jako dane odbiorcy w towarzyszących deklaracjach celnych dopuszczających do wolnego obrotu.

2.   Żadne zezwolenia przywozowe nie są ważne po dniu 30 czerwca 2005 r.

3.   Zabezpieczenie odnoszące się do zezwolenia przywozowego wynosi 20 EUR od sztuki bydła i jest wnoszone przez wnioskodawcę wraz ze złożeniem wniosku o zezwolenie.

4.   Wydane zezwolenia są ważne na terytorium całej Wspólnoty.

5.   Zgodnie z art. 50 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 od wszelkich ilości przywiezionych ponad ilość wskazaną w zezwoleniu przywozowym pobiera się pełne cło wynikające ze Wspólnej Taryfy Celnej obowiązującej w dniu przyjęcia deklaracji celnej o dopuszczeniu do wolnego obrotu.

6.   Nie naruszając przepisów sekcji 4 tytułu III rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, zabezpieczenie nie zostanie zwolnione do czasu przedstawienia dowodów na to, że posiadacz zezwolenia był komercyjnie i logistycznie odpowiedzialny za zakup, transport i odprawę dopuszczającą do swobodnego obrotu zwierząt. Takie dowody zawierają co najmniej:

oryginał lub potwierdzoną kopię wystawionej na posiadacza zezwolenia przez sprzedawcę lub jego przedstawiciela, posiadających siedzibę w kraju trzecim wywozu, jak również dowód zapłaty wniesionej przez posiadacza zezwolenia lub otwarcia przez niego akredytywy dokumentowej na rzecz sprzedawcy,

dokument przewozowy, wystawiony na posiadacza zezwolenia na odnośne zwierzęta,

kopię nr 8 formularza IM 4 wraz ze wskazaniem wyłącznie nazwy i adresu posiadacza zezwolenia w polu 8.

Artykuł 8

Rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 i (WE) nr 1445/95 mają zastosowanie z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 331 z 5.11.2004, str. 7.

(2)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1899/2004 (Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 67).

(3)  Dz.U. L 114 z 30.4.2002, str. 132.

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 646/2004 (Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 25).

(5)  Dz.U. L 143 z 27.6.1995, str. 35. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1118/2004 (Dz.U. L 217 z 17.6.2004, str. 9).

(6)  Dz.U. L 205 z 3.8.1985, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 673/2004 (Dz.U. L 105 z 14.4.2004, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

Image


15.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2125/2004

z dnia 14 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 890/78 dotyczące szczegółowych zasad certyfikacji chmielu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1696/71 z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku chmielu (1), w szczególności jego art. 2 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej (zwanych dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”), należy dokonać uaktualnienia rozporządzenia Komisji (EWG) nr 890/78 (2).

(2)

Rozporządzenie (EWG) nr 890/78 ustala zapisy w nowych językach urzędowych Wspólnoty, które należy zamieścić na certyfikatach. Należy ustalić te zapisy w językach nowych Państw Członkowskich.

(3)

Rozporządzenie (EWG) nr 890/78 ustala terminy przekazania Komisji przez Państwa Członkowskie informacji o strefach i regionach produkcji chmielu, jak również o ośrodkach certyfikacji. Należy zatem ustalić terminy, o których mowa, dla nowych Państw Członkowskich.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 890/78.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Chmielu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rozporządzenie (EWG) nr 890/78 zmienia się, jak następuje:

1)

artykuł 5a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5a

Certyfikat, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 1784/77, zawiera przynajmniej jeden z zapisów figurujących w załączniku II a, wniesiony przez organ uprawniony do wystawiania certyfikatów.”;

2)

do art. 6 ust. 3 po akapicie drugim dodaje się następujący akapit:

„W przypadku Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji należy przekazać te informacje do dnia 1 stycznia 2005 r.”;

3)

do art. 11 dodaje się następujący akapit:

„W przypadku Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji należy przekazać te informacje do dnia 1 stycznia 2005 r.”;

4)

tekst figurujący w załączniku I do niniejszego rozporządzenia załącza się jako załącznik IIa;

5)

załącznik III zmienia się zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 175 z 4.8.1971, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2320/2003 (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 18).

(2)  Dz.U. L 117 z 29.4.1978, str. 43. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1021/95 (Dz.U. L 103 z 6.5.1995, str. 20).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK II a

ZAPISY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 a

[po hiszpańsku] Producto certificado — Reglamento (CEE) no 890/78,

[po czesku] Ověřený produkt – Nařízení (EHS) 890/78,

[po duńsku] Certificeret produkt — Forordning (EØF) nr. 890/78,

[po niemiecku] Zertifiziertes Erzeugnis — Verordnung (EWG) Nr. 890/78,

[po estońsku] Sertifitseeritud Produkt – Määrus (EMÜ) nr 890/78,

[po grecku] Πιστοποιημένο προϊόν — κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 890/78,

[po angielsku] Certified product — Regulation (EEC) No 890/78,

[po francusku] Produit certifié — Règlement (CEE) no 890/78,

[po włosku] Prodotto certificato — Regolamento (CEE) n. 890/78,

[po łotewsku] Sertificēts produkts – Reglaments (EEK) Nr. 890/78,

[po litewsku] Sertifikuotas produktas – Reglamentas (EEB) Nr. 890/78,

[po węgiersku] Minősített termék – 890/78/EGK rendelet,

[po maltańsku] Prodott Iccertifikat — Regolament (KEE) Nru 890/78,

[po niderlandzku] Gecertificeerd product — Verordening (EEG) nr. 890/78,

[po polsku] Produkt certyfikowany — Rozporządzenie (EWG) Nr 890/78,

[po portugalsku] Produto certificado — Regulamento (CEE) n.o 890/78,

[po słoweńsku] Certificiran pridelek – Uredba (EGS) št. 890/78,

[po słowacku] Certifikovaný výrobok – Nariadenie (EHS) č. 890/78,

[po fińsku] Varmennettu tuote – Asetus (ETY) N:o 890/78,

[po szwedzku] Certifierad produkt – Förordning (EEG) nr 890/78.”


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku III do rozporządzenia (EWG) nr 890/78 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.

Państwa Członkowskie dokonujące certyfikacji

BE

dla Belgii

CZ

dla Czech

DK

dla Danii

DE

dla Niemiec

EE

dla Estonii

EL

dla Grecji

ES

dla Hiszpanii

FR

dla Francji

IE

dla Irlandii

IT

dla Włoch

CY

dla Cypru

LV

dla Łotwy

LT

dla Litwy

LU

dla Luksemburga

HU

dla Węgier

MT

dla Malty

NL

dla Niderlandów

AT

dla Austrii

PL

dla Polski

PT

dla Portugalii

SI

dla Słowenii

SK

dla Słowacji

FI

dla Finlandii

SE

dla Szwecji

UK

dla Zjednoczonego Królestwa”.


15.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2126/2004

z dnia 14 grudnia 2004 r.

ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 35 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001 (2) ustanowiło zasady stosowania refundacji wywozowych w sektorze owoców i warzyw.

(2)

Na mocy art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia wywozów znaczących pod względem gospodarczym, eksportowane przez Wspólnotę produkty mogą stanowić przedmiot refundacji wywozowej, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(3)

Zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 należy uważać, aby przepływy handlowe, wywołane wcześniej przez system refundacji, nie zostały zakłócone. Z tego powodu oraz ze względu na sezonowość wywozu owoców i warzyw należy ustalić przewidziane ilości na każdy produkt na podstawie spisu produktów rolnych dla refundacji wywozowych określonego w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (3). Ilości te powinny zostać podzielone z uwzględnieniem stopnia, w jakim rozpatrywane produkty są łatwo psujące się.

(4)

W myśl postanowień art. 35 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 przy ustalaniu refundacji uwzględnia się istniejącą sytuację i tendencje w odniesieniu do cen i dostępności owoców i warzyw na rynku Wspólnoty oraz w odniesieniu do cen stosowanych w handlu międzynarodowym. Należy również uwzględnić koszty wprowadzenia do obrotu i koszty transportu oraz gospodarcze aspekty proponowanego wywozu.

(5)

Zgodnie z art. 35 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 ceny rynkowe Wspólnoty są ustalane z uwzględnieniem cen najbardziej korzystnych z punktu widzenia wywozu.

(6)

Sytuacja na rynku międzynarodowym lub specyficzne wymogi niektórych rynków mogą wymóc konieczność zróżnicowania refundacji do określonego produktu, w zależności od jego miejsca przeznaczenia.

(7)

Migdały łuskane i orzechy laskowe oraz orzechy włoskie w łupinie mogą obecnie stanowić przedmiot wywozu znaczącego pod względem gospodarczym.

(8)

Z uwagi na fakt, że orzechy są produktami, które można stosunkowo łatwo magazynować, refundacje wywozowe mogą być ustalane dla dłuższych odstępów czasowych.

(9)

W celu umożliwienia jak najbardziej efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów, przy równoczesnym uwzględnieniu struktury wywozowej Wspólnoty, należy ustalić refundacje wywozowe do orzechów zgodnie z systemem A1.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Stawki refundacji wywozowych do orzechów, okres składania wniosków o pozwolenie oraz przewidziane ilości są ustalone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2.   Pozwolenia wydane z tytułu pomocy żywnościowej, określone w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (4), nie są wliczane do ilości określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

3.   Bez uszczerbku dla art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1961/2001, pozwolenia rodzaju A1 zachowują ważność przez trzy miesiące.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 styczenia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 498/2004 (Dz.U. L 80 z 18.3.2004, str. 20).

(3)  Dz.U. 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2180/2003 (Dz.U. L 335 z 22.12.2003, str. 1).

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 636/2004 (Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 25).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. dotyczącego refundacji wywozowych do orzechów (system A1)

Okres składania wniosków o pozwolenia: od 8 stycznia 2005 r. do 23 czerwca 2005 r.

Kod produktu (1)

Miejsce przeznaczenia (2)

Stawki refundacji

(w EUR/t netto)

Przewidziana ilość

(w t)

0802 12 90 9000

A00

45

1 752

0802 21 00 9000

A00

53

62

0802 22 00 9000

A00

103

2 764

0802 31 00 9000

A00

66

37


(1)  Kody produktów są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1).

(2)  Kody miejsc przeznaczenia serii „A” są określone w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 3846/87. Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).


15.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2127/2004

z dnia 14 grudnia 2004 r.

ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A 1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 35 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001 (2), ustanawia zasady stosowania refundacji wywozowych w sektorze owoców i warzyw.

(2)

W myśl art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia znaczącego gospodarczo wywozu, produkty wywożone przez Wspólnotę mogą podlegać refundacji wywozowej, uwzględniającej granice wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(3)

Zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 należy dbać, aby przepływy handlowe wywołane wcześniej przez system refundacji nie zostały zakłócone. Z tego powodu i z powodu sezonowości wywozów owoców i warzyw należy ustalić ilości przewidziane dla każdego produktu, na podstawie nomenklatury produktów rolnych dla refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3846/87 (3). Ilości te powinny zostać podzielone z uwzględnieniem stopnia, w jakim rozpatrywane produkty łatwo się psują.

(4)

W myśl postanowień art. 35 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 przy ustalaniu refundacji uwzględnia się istniejącą sytuację lub tendencje w odniesieniu do cen i dostępności owoców i warzyw na rynku Wspólnoty oraz do cen stosowanych w handlu międzynarodowym. Należy również uwzględnić koszty wprowadzenia do obrotu i koszty transportu oraz gospodarcze aspekty proponowanego wywozu.

(5)

Zgodnie z art. 35 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 ceny rynkowe Wspólnoty są ustalane z uwzględnieniem cen, które są najbardziej korzystne z punktu widzenia wywozu.

(6)

Sytuacja na rynkach światowych lub specyficzne wymogi niektórych rynków mogą wymóc konieczność zróżnicowania refundacji do określonego produktu, w zależności od jego miejsca przeznaczenia.

(7)

Pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka klasy ekstra I i II według wspólnych norm jakości mogą obecnie podlegać znaczącym gospodarczo wywozom.

(8)

Aby umożliwić najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów i uwzględniając strukturę wywozów ze Wspólnoty, należy ustalić refundacje wywozowe zgodnie z systemami A1 i B.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W odniesieniu do systemu A 1 – stawki refundacji, okres składania wniosków o refundację i przewidziane ilości dla rozpatrywanych produktów są ustalone w Załączniku.

W odniesieniu do systemu B – indykatywne stawki refundacji, okres składania wniosków o pozwolenia i przewidziane ilości dla rozpatrywanych produktów są ustalone w Załączniku.

2.   Pozwolenia wydane z tytułu pomocy żywnościowej, określone w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (4), nie są wliczane do kwalifikujących się ilości, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 styczenia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1176/2002 (Dz.U. L 170 z 29.6.2002, str. 69).

(3)  Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2180/2003 (Dz.U. L 335 z 22.12.2003, str. 1).

(4)  Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 636/2004 (Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 25).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalającego refundacje wywozowe w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

Kod produktu (1)

Miejsce przeznaczenia (2)

System A1

Okres składania wniosków: 8.1.2005–8.3.2005

System B

Okres składania wniosków o pozwolenia: 15.1.2005–15.3.2005

Stawka refundacji

(EUR/t netto)

Przewidziane ilości

(t)

Indykatywna stawka refundacji

(EUR/t netto)

Przewidziane ilości

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

6 148

0805 10 20 9100

A00

29

 

29

118 387

0805 50 10 9100

A00

43

 

43

39 203

0808 10 80 9100

F04, F09

28

 

28

31 513


(1)  Kody produktów są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1).

(2)  Kody miejsc przeznaczenia serii «A» są określone w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 3846/87.

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:

F03

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem Szwajcarii.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malezja, Sri Lanka, Indonezja, Tajlandia, Tajwan, Papua-Nowa Gwinea, Laos, Kambodża, Wietnam, Japonia, Urugwaj, Paragwaj, Argentyna, Meksyk, Kostaryka.

F08

:

Wszystkie miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem Bułgarii.

F09

:

Następujące miejsca przeznaczenia:

Norwegia, Islandia, Grenlandia, Wyspy Owcze, Rumunia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Jugosławia (Serbia i Czarnogóra), Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgizja, Mołdowa, Rosja, Tadżykistan, Turkmenia, Uzbekistan, Ukraina, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie (Abu Zabi, Dubaj, Szardża, Adżman, Umm Al-Kajwajn, Ras al-Chajma, Fudżajra), Kuwejt, Jemen, Syria, Iran, Jordania, Boliwia, Brazylia, Wenezuela, Peru, Panama, Ekwador i Kolumbia;

kraje i terytoria Afryki, z wyłączeniem Republiki Południowej Afryki;

miejsca przeznaczenia określone w art. 36 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11).


15.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/17


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2128/2004

z dnia 14 grudnia 2004 r.

ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 stanowi, że różnica między cenami w handlu międzynarodowym na produkty wymienione w art. 1 ust. 1 tego rozporządzenia a cenami wewnątrz Wspólnoty może zostać pokryta za pomocą refundacji wywozowej, jeżeli towary te są wywożone w formie towarów wymienionych w Załączniku do tego rozporządzenia. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1520/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria ustalania wysokości sum takich refundacji (2) określa produkty, dla których należy ustalić stawkę refundacji mającą zastosowanie w przypadku, jeśli produkty te są wywożone jako towary wymienione w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2771/75.

(2)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1520/2000, stawkę refundacji na 100 kilogramów każdego z produktów podstawowych ustala się na okres tej samej długości co okres, na który ustalono refundacje dla tych samych produktów wywożonych w formie nieprzetworzonej.

(3)

Artykuł 11 Porozumienia w sprawie rolnictwa zawartego w ramach Rundy Urugwajskiej określa, że refundacja wywozowa na produkt zawarty w towarze nie może przekroczyć refundacji stosowanej wobec tego produktu w przypadku jego wywozu w stanie nieprzetworzonym.

(4)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1676/2004 z dnia 24 września 2004 r. przyjmującym środki autonomiczne i przejściowe dotyczące przywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii (3) oraz wywozu niektórych przetworzonych produktóv rolnych do Bułgarii, z mocą od 1 października 2004 r., przetworzone produkty rolne nieobjęte załacznikiem I do Traktatu, wywożone do Bułgarii, nie podlegają refundacji wywozowej.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Stawki refundacji mające zastosowanie do produktów podstawowych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 i w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75, oraz wywożonych w formie towarów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2771/75, ustala się na poziomie podanym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W drodze odstępstwa od art. 1 i z mocą od 1 października 2004 r., stawek ustalonych w załączniku nie stosuje się do towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu, jeżeli są one wywożone do Bułgarii.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 177 z 15.7.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 886/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 14).

(3)  Dz.U. L 301 z 28.9.2004, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

Stawki refundacji mające zastosowanie od dnia 15 grudnia 2004 r. w stosunku do jaj i żółtek jaj wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

(EUR/100 kg)

Kod CN

Opis

Miejsce przeznaczenia (1)

Stawka refundacji

0407 00

Jaja ptasie w skorupce, świeże, konserwowane lub gotowane:

 

 

– Jaja drobiu:

 

 

0407 00 30

– – Pozostałe:

 

 

a)

Przy wywozie owoalbuminy o kodach CN 3502 11 90 oraz 3502 19 90

02

6,00

03

25,00

04

3,00

b)

Przy wywozie innych towarów

01

3,00

0408

Jaja ptasie bez skorupki oraz żółtka, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, w formach, mrożone lub konserwowane w inny sposób, bez względu na to, czy zawierają dodany cukier lub inne substancje słodzące:

 

 

– Żółtka:

 

 

0408 11

– – Suszone:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Nadające się do spożycia przez ludzi:

 

 

niesłodzone

01

40,00

0408 19

– – Pozostałe:

 

 

– – – Nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Płynne:

 

 

niesłodzone

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – Mrożone:

 

 

niesłodzone

01

20,00

– Pozostałe:

 

 

0408 91

– – Suszone:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

niesłodzone

01

75,00

0408 99

– – Pozostałe:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

niesłodzone

01

19,00


(1)  Lista miejsc przeznaczenia:

01

Państwa trzecie,

02

Kuwejt, Bahrajn, Oman, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Turcja, Hong Kong SAR oraz Rosja,

03

Korea Południowa, Japonia, Malezja, Tajlandia, Tajwan oraz Filipiny,

04

Wszystkie miejsca przeznaczenia poza Szwajcarią oraz miejscami wymienionymi w pozycjach 02 i 03.


15.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/20


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2129/2004

z dnia 14 grudnia 2004 r.

ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (1), w szczególności jego art. 5 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (2), w szczególności jego art. 5 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2783/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnego systemu handlu albuminą jaj i albuminą mleka (3), w szczególności jego art. 3 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1484/95 (4), ustanowiło szczegółowe zasady stosowania systemu dodatkowych należności celnych przywozowych oraz ustaliło ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj.

(2)

Z regularnych kontroli danych, na podstawie których są określane ceny reprezentatywne dla produktów w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj, wynika że należy zmienić ceny reprezentatywne w przywozie niektórych produktów uwzględniając wahania cen zgodnie z pochodzeniem. W konsekwencji ceny reprezentatywne powinny być opublikowane.

(3)

Niezbędnym jest jak najszybsze zastosowanie tej zmiany, uwzględniając sytuację na rynku.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1484/95 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003.

(3)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 104. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2916/95 (Dz.U. L 305 z 19.12.1995, str. 49).

(4)  Dz.U. L 145 z 29.6.1995, str. 47. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1814/2004 (Dz.U. L 319 z 20.10.2004, str. 7).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalającego ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1484/95

„ZAŁĄCZNIK I

KOD CN

Opis produktu

Cena reprezentatywna

(w EUR/100 kg)

Zabezpieczenie określone w art. 3 ust. 3

(w EUR/100 kg)

Pochodzenie (1)

0207 12 90

Kurczaki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 65 %« lub inaczej prezentowane, mrożone

78,8

12

01

89,1

9

03

0207 14 10

Kawałki bez kości z drobiu z gatunku Gallus domesticus, mrożone

133,7

63

01

158,2

51

02

150,2

55

03

255,5

13

04

0207 25 10

Indyki oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »indyki 80 %« lub inaczej prezentowane, mrożone

116,5

13

01

0207 27 10

Kawałki bez kości z indyków, mrożone

230,2

20

01

229,7

20

04

1602 32 11

Przetwory niegotowane z drobiu z gatunku Gallus domesticus

147,3

51

01

155,1

47

02”


(1)  Pochodzenie przywozu

01

Brazylia

02

Tajlandia

03

Argentyna

04

Chile


15.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/22


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2130/2004

z dnia 14 grudnia 2004 r.

ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 15 grudnia 2004 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 trzeci akapit,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 8 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 przewiduje, że różnica pomiędzy cenami produktów określonych w art. 1 ust. 1 wymienionego rozporządzenia na rynku światowym i we Wspólnocie może zostać objęta refundacją wywozową.

(2)

Stosowanie tych szczegółowych zasad i kryteriów w obecnej sytuacji na rynkach w sektorze jaj prowadzi do ustalenia refundacji w kwocie umożliwiającej udział Wspólnoty w handlu międzynarodowym i uwzględniającej charakter wywozu tych produktów oraz jego znaczenie w chwili obecnej.

(3)

Obecna sytuacja rynkowa oraz pod względem konkurencji w niektórych krajach trzecich czyni koniecznym ustalenie refundacji zróżnicowanych w zależności od miejsca przeznaczenia niektórych produktów w sektorze jaj.

(4)

Artykuł 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (2) przewiduje, że refundacja nie może zostać przyznana do produktów, których jakość handlowa nie jest solidna i właściwa w dniu przyjęcia zgłoszenia wywozowego. W celu zapewnienia jednolitego stosowania obowiązujących przepisów, należy podkreślić, że aby otrzymać refundację, produkty jajeczne, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2771/75, muszą być opatrzone znakiem jakości zdrowotnej przewidzianym w dyrektywie Rady 89/437/EWG z dnia 20 czerwca 1989 r. dotyczącej higieny i problemów sanitarnych związanych z produkcją i wprowadzaniem na rynek produktów jajecznych (3).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kody produktów, dla których przyznano refundację wywozową określoną w art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i kwoty tej refundacji są ustalone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Jednakże aby można je było objąć refundacją, produkty wchodzące w zakres zastosowania rozdziału XI załącznika do dyrektywy 89/437/EWG muszą również spełniać wymogi w zakresie oznakowania zdrowotności przewidziane we wspomnianej dyrektywie.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 444/2003 (Dz.U. L 67 z 12.3.2003, str. 3).

(3)  Dz.U. L 212 z 22.7.1989, str. 87. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003


ZAŁĄCZNIK

Refundacje wywozowe do jaj, stosowane od 15 grudnia 2004 r.

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 szt.

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 szt.

0,80

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

6,00

E10

EUR/100 kg

25,00

E17

EUR/100 kg

3,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

19,00

NB: Zarówno kody produktów, jak i kody serii „A« miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), zmienionym.

Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Inne miejsca przeznaczenia są określone poniżej:

E09

Kuwejt, Bahrajn, Oman, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Hongkong SRA, Rosja i Turcja.

E10

Korea Południowa, Japonia, Malezja, Tajlandia, Tajwan i Filipiny.

E16

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki i Bułgarii.

E17

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii, Bułgarii i grup E09 i E10.

E18

Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii i Bułgarii.


15.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2131/2004

z dnia 14 grudnia 2004 r.

ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 15 grudnia 2004 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 trzeci akapit,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 8 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75 przewiduje, że różnica pomiędzy cenami produktów określonych w art. 1 ust. 1 wymienionego rozporządzenia na rynku światowym i we Wspólnocie może zostać objęta refundacją wywozową.

(2)

Stosowanie tych szczegółowych zasad i kryteriów w obecnej sytuacji na rynkach w sektorze mięsa drobiowego prowadzi do ustalenia refundacji w kwocie umożliwiającej udział Wspólnoty w handlu międzynarodowym i uwzględniającej charakter wywozu tych produktów oraz jego znaczenie w chwili obecnej.

(3)

Artykuł 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (2) przewiduje, że refundacja nie może zostać przyznana do produktów, których jakość handlowa nie jest solidna i właściwa w dniu przyjęcia zgłoszenia wywozowego. W celu zapewnienia jednolitego stosowania obowiązujących przepisów, należy podkreślić, że aby otrzymać refundację, mięso drobiowe, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75, musi być opatrzone znakiem jakości zdrowotnej przewidzianym w dyrektywie Rady 71/118/EWG z dnia 15 lutego 1971 r. w sprawie problemów zdrowotnych związanych z produkcją i wprowadzaniem do obrotu świeżego mięsa drobiowego (3).

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kody produktów, dla których przyznano refundację wywozową określoną w art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75 i kwoty tej refundacji są ustalone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Jednakże aby można było objąć je refundacją, produkty wchodzące w zakres zastosowania rozdziału XII załącznika do dyrektywy 71/118/EWG muszą również spełniać wymogi w zakresie oznakowania zdrowotności przewidziane we wspomnianej dyrektywie.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 671/2004 (Dz.U. L 105 z 14.4.2004, str. 5).

(3)  Dz.U. L 55 z 8.3.1971, str. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).


ZAŁĄCZNIK

Refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od 15 grudnia 2004 r.

Kod produktów

Miejsce przeznaczenia

Jednostki miary

Kwota refundacji

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 szt.

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 szt.

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 szt.

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 szt.

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 szt.

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 szt.

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

45,00

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

45,00

UWAGI: Zarówno kody produktów, jak i kody serii A miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), zmienionym.

Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Inne miejsca przeznaczenia są określone poniżej:

V01

Angola, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, Jemen, Liban, Irak, Iran.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

15.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/26


DECYZJA RADY

z dnia 25 października 2004 r.

w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych przepisów Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

(2004/849/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat ustanawiający Unię Europejską, w szczególności jego art. 24 i 38,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy upoważnienia udzielonego Prezydencji dnia 17 czerwca 2002 r., przy pomocy Komisji, negocjacje z władzami szwajcarskimi dotyczące włączenia Szwajcarii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen zostały zakończone.

(2)

Z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie wskazane jest podpisanie umowy, która została parafowana dnia 25 czerwca 2004 r.

(3)

Umowa przewiduje tymczasowe stosowanie niektórych przepisów. Przepisy te należy stosować tymczasowo w oczekiwaniu na wejście w życie umowy.

(4)

Odnośnie do rozwoju dorobku Schengen, objętego tytułem VI Traktatu o Unii Europejskiej, wskazane jest stosowanie przepisów decyzji Rady 1999/437/WE w sprawie niektórych warunków stosowania Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii, dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (1), mutatis mutandis w stosunkach ze Szwajcarią od dnia podpisania umowy.

(5)

Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla stanowiska Zjednoczonego Królestwa zgodnie z Protokołem włączającym dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, stanowiącego załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i decyzji Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącej wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (2).

(6)

Niniejsza decyzja nie stanowi uszczerbku dla stanowiska Irlandii zgodnie z Protokołem włączającym dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, stanowiącym załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz decyzji Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącej wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej, z zastrzeżeniem jej zawarcia, podpisanie Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, oraz związanych z nią dokumentów obejmujących akt końcowy, umowę w formie wymiany listów dotyczącą komitetów, wspierających Komisję Europejską w wykonywaniu jej kompetencji wykonawczych, oraz wspólną deklarację w sprawie wspólnych obrad.

Teksty umowy oraz dokumentów powiązanych są załączone do niniejszej decyzji (4).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby (osób) upoważnionej(-ych) do podpisania umowy i dokumentów powiązanych w imieniu Wspólnoty Europejskiej, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja ma zastosowanie w obszarach objętych przepisami wymienionymi w załącznikach A i B do Umowy oraz do ich późniejszych zmian w zakresie, w jakim przepisy te mają lub, zgodnie z decyzją 1999/436/WE (5), ustalono, że mają podstawę prawną w Traktacie o Unii Europejskiej.

Artykuł 4

1.   Przepisy art. 1–4 decyzji Rady 1999/437/WE stosują się w ten sam sposób do włączenia Szwajcarii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, objętego tytułem VI Traktatu o Unii Europejskiej.

2.   Zanim delegacje reprezentujące członków Rady wezmą udział w decyzji komitetu mieszanego, utworzonego na mocy umowy, zgodnie z art. 7 ust. 4–5 i art. 10 tej umowy, zbierają w ramach Rady w celu ustalenia czy wspólne stanowisko może zostać przyjęte.

Artykuł 5

Zgodnie z art. 14 ust. 2 umowy, art. 3–6 oraz art. 7 ust. 2 lit. a) pierwsze zdanie tej umowy stosują się tymczasowo w oczekiwaniu na jej wejście w życie.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 października 2004 r.

W imieniu Rady

R. VERDONK

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.

(2)  Dz.U. L 131 z 1.6.2000, str. 43.

(3)  Dz.U. L 64 z 7.3.2002, str. 20.

(4)  Dokument Rady 13054/04 jest dostępny pod adresem http://register.consilium.eu.int

(5)  Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 17.


Komisja

15.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/28


DECYZJA KOMISJI

z dnia 3 grudnia 2004 r.

zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN)

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4553)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/850/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt, obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 5 i 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2002/308/WE (2) ustanawia wykaz zatwierdzonych stref oraz zatwierdzonych hodowli ryb, znajdujących się w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do niektórych chorób ryb.

(2)

Austria, Niemcy, Włochy i Hiszpania przedłożyły uzasadnienia dla nadania hodowli ryb w niektórych gospodarstwach na ich terytorium statusu hodowli zatwierdzonej w strefie niezatwierdzonej w odniesieniu do VHS i IHN. Przedstawiona dokumentacja wskazuje, że spełniają one wymogi art. 6 dyrektywy 91/67/EWG. W związku z powyższym hodowle kwalifikują się do uzyskania statusu hodowli zatwierdzonych w strefie niezatwierdzonej i powinny zostać dodane do wykazu hodowli zatwierdzonych.

(3)

Włochy podały do wiadomości informację o przypadkach występowania VHS w strefie lądowej uprzednio uważanej za wolną od choroby. Strefa ta przestała zatem spełniać wymogi art. 5 dyrektywy 91/67/EWG. W związku z powyższym status strefy zatwierdzonej dla strefy lądowej w odniesieniu do VHS powinien zostać odwołany.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2002/308/WE.

(5)

Środki, o których mowa w niniejszej decyzji, są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2002/308/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

Załącznik I zostaje zastąpiony tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji.

2)

Załącznik II zostaje zastąpiony tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 106 z 23.4.2002, str. 28. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/373/WE (Dz.U. L 118 z 23.4.2004, str. 49).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK I

Strefy zatwierdzone w odniesieniu do chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) lub zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN)

1.A   Strefy (1) w Danii zatwierdzone w odniesieniu do VHS

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

1.B.   Strefy w Danii zatwierdzone w odniesieniu do IHN

Dania (2).

2.   Strefy w Niemczech zatwierdzone w odniesieniu do VHS I IHN

2.1.   BADENIA-WIRTEMBERGIA (3)

Isenburger Tal od źródła do ujścia hodowli Falkenstein,

Eyach wraz z dopływami, od źródeł do pierwszej grobli w dole rzeki znajdującej się niedaleko miasta Haigerloch,

Andelsbach wraz z dopływami, od źródeł do turbiny znajdującej się niedaleko miasta Krauchenwies,

Lauchert wraz z dopływami, od źródeł do przeszkody w formie turbiny znajdującej się niedaleko miasta Sigmaringendorf,

Grosse Lauter wraz z dopływami, od źródeł do przeszkody w formie wodospadu niedaleko Lauterach,

Wolfegger Aach wraz z dopływami, od źródeł do przeszkody w formie wodospadu niedaleko Baienfurth,

Obszary zlewisk wodnych ENZ, w których skład wchodzą: Grosse Enz, Kleine Enz i Eyach, od ich źródeł do bezprzepływowej zapory w centrum Neuenbürga.

3.   Strefy w Hiszpanii zatwierdzone w odniesieniu do VHS I IHN

3.1.   REGION: AUTONOMICZNY REGION ASTURII

Strefy lądowe

Wszystkie obszary zlewisk wodnych Asturii.

Strefy przybrzeżne

Całe wybrzeże Asturii.

3.2.   REGION: AUTONOMICZNY REGION GALICJI

Strefy lądowe

Obszary zlewisk wodnych Galicji:

w tym obszary zlewisk rzeki Eo, rzeki Sil od źródła w prowincji Léon, rzeki Miño, od źródła do zapory Frieira, oraz rzeki Limia od źródła do zapory Das Conchas,

z wyjątkiem zlewiska rzeki Tamega.

Strefy przybrzeżne

Strefa przybrzeżna w Galicji, od ujścia rzeki Eo (Isla Pancha) do Punta Picos (ujścia rzeki Miño).

3.3.   REGION: AUTONOMICZNY REGION ARAGONII

Strefy lądowe

Obszar zlewiska rzeki Ebro, od źródła do tamy Mequinenza w regionie Aragonii,

rzeka Isuela, od źródła do zapory Arguis,

rzeka Flúmen, od źródła do zapory Santa María de Belsue,

rzeka Guatizalema, od źródła do zapory Vadiello,

rzeka Cinca, od źródła do zapory Grado,

rzeka Esera, od źródła do zapory Barasona,

rzeka Noguera-Ribagorzana, od źródła do zapory Santa Ana,

rzeka Matarrańa, od źródła do zapory Aguas de Pena,

rzeka Pena, od źródła do zapory Pena,

rzeka Guadalaviar-Turia, od źródła do zapory Generalísimo w prowincji Walencja,

rzeka Mijares, od źródła do zapory Arenós w prowincji Castellón.

Pozostałe cieki wodne Regionu Aragonii uważa się za strefy buforowe.

3.4.   REGION: AUTONOMICZNY REGION NAWARRY

Strefy lądowe

Obszar zlewiska rzeki Ebro, od źródła do tamy Mequinenza we Wspólnocie Aragonii,

rzeka Bidasoa, od źródła do ujścia,

rzeka Leizarán, od źródła do zapory Leizarán (Muga),

Pozostałe cieki wodne Regionu Nawarry uważa się za strefy buforowe.

3.5.   REGION: AUTONOMICZNY REGION KASTYLIA-LEÓN

Strefy lądowe

Obszar zlewiska rzeki Ebro, od źródła do tamy Mequinenza we Wspólnocie Aragonii,

rzeka Duero, od źródła do zapory Aldeávila,

rzeka Sil,

rzeka Tiétar, od źródła do zapory Rosarito,

rzeka Alberche, od źródła do zapory Burguillo.

Pozostałe cieki wodne Autonomicznego Regionu Kastylii i León uważa się za strefy buforowe.

3.6.   REGION: AUTONOMICZNY REGION KANTABRII

Strefy lądowe

Obszar zlewiska rzeki Ebro od źródła do tamy Mequinenza w Regionie Aragonii,

obszar zlewisk następujących rzek, od ich źródeł do morza:

rzeka Deva,

rzeka Nansa,

rzeka Saja-Besaya,

rzeka Pas-Pisueńa,

rzeka Asón,

rzeka Agüera,

Obszar zlewisk rzek Gandarillas, Escudo, Miera y Campiazo uważa się za strefy buforowe.

Strefy przybrzeżne

Całe wybrzeże Kantabrii, od ujścia rzeki Devy do zatoki Ontón.

3.7.   REGION: AUTONOMICZNY REGION LA RIOJA

Strefy lądowe

Obszar zlewiska rzeki Ebro, od źródła rzeki do tamy Mequinenza w Regionie Aragonii.

4.A.   Strefy we Francji zatwierdzone w odniesieniu do VHS I IHN

4.A.1.   ADOUR-GARONA

Obszary zlewisk

Dorzecze Charente,

dorzecze Seudre,

dorzecza przybrzeżnych rzek w ujściu rzeki Gironde w departamencie Charente-Maritime,

obszary zlewisk Nive i Nivelles (Pyrénées-Atlantiques),

dorzecze Forges (Landes),

obszar zlewiska Dronne (Dordogne), od źródła do tamy Eglisottes w Monfourat,

obszar zlewiska Beauronne (Dordogne), od źródła do tamy Faye,

obszar zlewiska Valouse (Dordogne), od źródła do tamy Etang des Roches Noires,

obszar zlewiska Paillasse (Gironde), od źródła do tamy Grand Forge,

obszar zlewiska Ciron (Lot et Garonne, Gironde), od źródła do tamy Moulin de Castaing,

obszar zlewiska Petite Leyre (Landes), od źródła do tamy Pont de Espine w Argelouse,

obszar zlewiska Pave (Landes), od źródła do tamy Pave,

obszar zlewiska Escource (Landes), od źródła do tamy Moulin de Barbe,

obszar zlewiska Geloux (Landes), od źródła do tamy D38 w Saint Martin d’One,

obszar zlewiska Estrigon (Landes), od źródła do tamy Campet et Lamolère,

obszar zlewiska Estampon (Landes), od źródła do tamy Ancienne Minoterie w Roquefort,

obszar zlewiska Gélise (Landes, Lot et Garonne), od źródła do tamy znajdującej się poniżej zbiegu rzek Gélise i Osse,

obszar zlewiska Magescq (Landes), od źródła do ujścia,

obszar zlewiska Luys (Pyrénées-Atlantiques), od źródła do tamy Moulin d’Oro,

obszar zlewiska Neez (Pyrénées-Atlantiques), od źródła do tamy Jurançon,

obszar zlewiska Beez (Pyrénées-Atlantiques), od źródła do tamy Nay,

obszar zlewiska Gave de Cauterets (Wysokie Pireneje), od źródła do tamy Calypso w elektrowni Soulom.

Strefy przybrzeżne

Całe wybrzeże Oceanu Atlantyckiego między północną granicą departamentu Vendée a południową granicą departamentu Charente-Maritime.

4.A.2.   LOIRE-BRETANIA

Strefy lądowe

Wszystkie obszary zlewisk w regionie Bretanii z wyjątkiem następujących obszarów zlewisk:

Vilaine,

Aven,

Ster-Goz,

dolna część obszaru zlewisk Elorn,

dorzecze Sèvre Niortaise,

dorzecze Lay,

następujące obszary zlewisk dorzecza Vienne:

obszar zlewisk rzeki la Vienne, od źródła do tamy Châtellerault w departamencie la Vienne,

obszar zlewisk rzeki la Gartempe, od źródła do tamy (z siatką) Saint Pierre de Maillé w departamencie la Vienne,

obszar zlewisk rzeki la Creuse, od źródła do tamy Bénavent w departamencie l’Indre,

obszar zlewisk rzeki le Suin, od źródła do tamy Douadic w departamencie l’Indre,

obszar zlewisk rzeki la Claise, od źródła do tamy Bossay-sur-Claise w departamentach l’Indre i Loire,

obszar zlewisk strumieni Velleches i Des Trois Moulins, od źródeł do tam Des Trois Moulins w departamencie La Vienne,

dorzecza przybrzeżnych rzek atlantyckich w departamencie Vendée.

Strefy przybrzeżne

Całe wybrzeże Bretanii z wyjątkiem następujących części:

Rade de Brest,

Anse de Camaret,

strefa przybrzeżna pomiędzy »pointe de Trévignon« i ujściem rzeki Laďta,

strefa przybrzeżna pomiędzy ujściem rzeki Tohon do granicy departamentu.

4.A.3.   SEKWANA-NORMANDIA

Strefy lądowe

Dorzecze Sélune.

4.A.4.   REGION AKWITANII

Obszar zlewisk

Obszar zlewiska rzeki Vignac, od źródła do zapory »la Forge«,

obszar zlewiska rzeki Gouaneyre, od źródła do zapory »Maillières«,

obszar zlewiska rzeki Susselgue, od źródła do zapory »de Susselgue«,

Obszar zlewiska rzeki Luzou, od źródła do zapory przy hodowli »de Laluque«,

obszar zlewiska rzeki Gouadas, od źródła do zapory »l’Etange de la Glacière à Saint Vincent de Paul«,

obszar zlewiska rzeki Bayse, od źródła do zapory »Moulin de Lartia et de Manobre«.

4.A.5.   MIDI-PYRENEES

Obszar zlewisk

Obszar zlewiska rzeki Cernon, od źródła do zapory w Saint George de Luzençon,

obszar zlewiska rzeki Dourdou, od źródeł rzek Dourdou i Grauzon do bezprzepływowej zapory w Vabres-l’Abbaye.

4.A.6.   L’AIN

Strefa lądowa „des étangs de la Dombes”.

4.B.   Strefy we Francji zatwierdzone w odniesieniu do VHS

4.B.1.   LOIRE-BRETANIA

Strefy lądowe

Część dorzecza Loire obejmująca górną część obszaru zlewiska Huisne, od źródła cieków wodnych do tam Ferté-Bernard.

4.C.   Strefy we Francji zatwierdzone w odniesieniu do IHN

4.C.1.   LOIRE-BRETANIA

Strefy lądowe

Następujące obszary zlewisk dorzecza Vienne:

obszar zlewisk l’Anglin, od źródeł do tam:

EDF de Châtellerault na rzece la Vienne, w departamencie Vienne,

Saint Pierre de Maillé na rzece la Gartempe, w departamencie Vienne,

Bénavent na rzece la Creuse, w departamencie l’Indre,

Douadic na rzece Le Suin, w departamencie l’Indre,

Bossay-sur-Claise na rzece Claise, w departamencie l’Indre i Loire.

5.A.   Strefy w Irlandii zatwierdzone w odniesieniu do VHS

Irlandia (4) z wyjątkiem Wyspy Cape Clear.

5.B.   Strefy w Irlandii zatwierdzone w odniesieniu do IHN

Irlandia (4).

6.A.   Strefy we Włoszech zatwierdzone w odniesieniu do VHS I IHN

6.A.1.   REGION TRENTINO ALTO ADIGE, AUTONOMICZNA PROWINCJA TRENTO

Strefy lądowe

Strefa Val di Fiemme, Fassa e Cembra: Obszar zlewisk wodnych rzeki Avisio, od źródła do sztucznej zapory Serra San Georgio usytuowanej w gminie Giovo.

Strefa Val delle Sorne: Obszar zlewisk wodnych rzeki Sorna, od źródła do sztucznej zapory przy hydroelektrowni znajdującej się w miejscowości Chizzola (Ala), przed ujściem do rzeki Adige.

Strefa Torrente Adanà: Obszar zlewiska wodnego rzeki Adanà, od źródła do zespołu sztucznych zapór znajdujących się poniżej hodowli Armani Cornelio-Lardaro.

Strefa Rio Manes: Strefa zlewiska Rio Manes do wodospadu znajdującego się 200 metrów poniżej hodowli „Troticoltura Giovanelli” znajdującej się w miejscowości „La Zinquantina”.

Strefa Val di Ledro: Obszar zlewisk rzek Massangla i Ponale, od ich źródeł do hydroelektrowni w „Centrale” w gminie Molina di Ledro.

Strefa Valsugana: Obszar zlewiska rzeki Brenta, od źródła do tamy Marzotto w Mantincelli w gminie Grigno.

Strefa Val delle Fersina: Obszar zlewiska rzeki Fersina, od źródła do wodospadu Ponte Alto.

6.A.2.   REGION LOMBARDII, PROWINCJA BRESCIA

Strefy lądowe

Strefa Ogliolo: Obszar zlewisk od źródła strumienia Ogliolo do wodospadu, znajdującego się poniżej hodowli ryb Adamello, gdzie strumień Ogliolo uchodzi do rzeki Oglio.

Strefa Fiume Caffaro: Obszar zlewisk od źródła strumienia Cafarro do sztucznej zapory znajdującej się w odległości 1 km poniżej hodowli.

6.A.3.   REGION UMBRII

6.A.4.   REGION VENETO

Strefy lądowe

Strefa Belluno: Obszar zlewisk w prowincji Belluno, od źrodła strumienia Ardo do dolnej zapory (znajdującej się przed ujściem strumienia Ardo do rzeki Piave) hodowli Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno.

6.A.5.   REGION TOSKANII

Strefy lądowe

Strefa Valle del fiume Serchio: Obszar zlewisk rzeki Serchio, od źródła do zapory Piaggione.

6.A.6.   REGION UMBRII

Strefy lądowe

Fosso di Terrìa: Obszar zlewisk rzeki Terrìa, od źródła do zapory poniżej hodowli ryb Ditta Mountain Fish, gdzie rzeka Terrìa uchodzi do rzeki Nera.

6.B.   Strefy we Włoszech zatwierdzone w odniesieniu do VHS

6.B.1.   REGION TRENTINO ALTO ADIGE, AUTONOMICZNA PROWINCJA TRENTO

Strefy lądowe

Strefa Valle dei Laghi: Obszar zlewisk jezior San Massenza, Toblino i Cavedine do dolnej zapory w południowej części jeziora Cavedine przy hydroelektrowni znajdującej się w gminie Torbole.

6.C.   Strefy we Włoszech zatwierdzone w odniesieniu do IHN

6.C.1.   REGION UMBRII, PROWINCJIA PERUGII

Strefa Lago Trasimeno: jezioro Trasimeno.

6.C.2.   REGION TRENTINO ALTO ADIGE, AUTONOMICZNA PROWINCJA TRENTO

Strefa Val Rendena: Obszar zlewiska od źródła rzeki Sarca do tamy Oltresarca w gminie Villa Rendena.

7.A.   Strefy w Szwecji zatwierdzone w odniesieniu do VHS

Szwecja (5):

z wyjątkiem rejonów wybrzeża zachodniego w promieniu 20 kilometrów od hodowli ryb znajdującej się na wyspie Björkö oraz ujść i obszarów zlewisk rzek Göta i Säve, do ich każdej pierwszej przegrody migracyjnej (które znajdują się odpowiednio w Trollhättan i przy ujściu do jeziora Aspen).

7.B.   Strefy w Szwecji zatwierdzone w odniesieniu do IHN

Szwecja (5).

8.   Strefy w Zjednoczonym Królestwie, na Wyspach Normandzkich i na wyspie Man zatwierdzone w odniesieniu do VHS I IHN

Wielka Brytania (5),

Irlandia Północna (5),

Guernsey (5),

Wyspa Man (5).”.


(1)  Obszary zlewisk oraz obszary przybrzeżne do nich należące.

(2)  W tym wszystkie lądowe i przybrzeżne strefy na jej terytorium.

(3)  Części obszarów zlewisk wodnych.

(4)  W tym wszystkie lądowe i przybrzeżne strefy na jej terytorium.

(5)  W tym wszystkie lądowe i przybrzeżne strefy na jej terytorium.


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK II

Strefy zatwierdzone w odniesieniu do chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) lub zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN)

1.   Hodowle ryb w Belgii zatwierdzone w odniesieniu do VHS I IHN

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   Hodowle ryb w Danii zatwierdzone w odniesieniu do VHS I IHN

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Braenderigaardens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkær Dambrug

DK-7182 Bredsten

3.A.   Hodowle ryb w Niemczech zatwierdzone w odniesieniu do VHS I IHN

3.A.1.   DOLNA SAKSONIA

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(hatchery only)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2.   TURYNGIA

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3.   BADENIA-WIRTEMBERGIA

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

3.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

5.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle

D-87764 Mariasteinbach-Legau 13 1/2

6.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus, Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

7.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

8.

Erwin Steinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

9.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

10.

Reinhard Lenz

Forsthaus

Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

11.

Peter Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

13.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

14.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aisteig/Oberndorf

15.

Hubert Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

16.

Johannes Dreier

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

17.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

18.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

19.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

20.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

21.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

23.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

24.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

25.

Ulrich Ibele

Pfrungen

D-88271 Pfrungen

26.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

27.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

28.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

29.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

30.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

31.

Anton Spieß

Höhmühle

D-88353 Kißleg

32.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen Anlage Osterhofen

33.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

34.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

35.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

36.

Harald Tress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

37.

Alfred Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

38.

Alfred Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

39.

Peter Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

40.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

41.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

42.

Hans Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

43.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a.d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

44.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

45.

Kurt Englerth und Sohn GBR

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

46.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kisslegg

47.

Staatliches Forstamt Wangen

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i.A.

48.

Simon Phillipson

Anlage Weissenbronnen

D-88364 Wolfegg

49.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

50.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

51.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

52.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

53.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

54.

Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

55.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher

D-88353 Kisslegg

56.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

57.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

58.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstraße 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

59.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

60.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

61.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

62.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

63.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

64.

Klaiber “An der Tierwiese”

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

65.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey

Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

66.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

67.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen

Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

68.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-8339 Bad Waldsee

69.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG

Heerstraße 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

70.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastraße 23

D-88346 Wolfegg-Altann

71.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

72.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstraße 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

73.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

74.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

75.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststraße 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

76.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

77.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Fischzucht Karl Uhl

D-91614 Mönchsroth

78.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen

Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

79.

Bruthaus Fischzucht

Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

3.A.4.   NADRENIA-PÓŁNOCNA WESTFALIA

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstraße 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

3.A.5   BAWARIA

1.

Peter Gerstner

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)

Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am Großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am Großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-8419 Velden

3.A.6.   SAKSONIA

1.

Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.A.7.   HESJA

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8   SZLEZWIK-HOLSZTYN

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B.   Hodowle ryb w Niemczech zatwierdzone w odniesieniu do IHN

3.B.1   TURYNGIA

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

4.   Hodowle ryb w Hiszpanii zatwierdzone w odniesieniu do VHS I IHN

4.1.   REGION: AUTONOMICZNY REGION ARAGONII

1.

Truchas del Prado

Located in Alcala de Ebro, Province of Zaragoza (Aragón)

4.2.   REGION: AUTONOMICZNY REGION ANDALUZJI

1.

Piscifactoría de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoría De Sierra Nevada S.L.” Camino de la Piscifactoría no 2, E-18313 Loja-Granada

2.

Piscifactoría Manzanil

D. Julio Domezain Fran. “Piscifactoría De Sierra Nevada S.L.” Camino de la Piscifactoría no 2, E-18313 Loja-Granada

5.A.   Hodowle ryb we Francji zatwierdzone w odniesieniu do VHS I IHN

5.A.1.   ADOUR-GARONA

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture “Les Fontaines d'Escot”

F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.   ARTOIS-PIKARDIA

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture de Earls Feldmann

F-76340 Hodeng-au-Bosc

F-80580 Bray-lès-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle à Ponthoile

Bonnelle, F-80133 Ponthoile

M. Sohier

26, rue George-Deray

F-80100 Abeville

5.

Pisciculture Bretel à Gezaincourt

Bretel, F-80600 Gezaincourt-Doulens

M. Sohier

26, rue George-Deray

F-80100 Abeville

5.A.3.   AKWITANIA

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d'Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout F-40120 Arue

2.

L'EPST-INRA Pisciculture à Lees-Athas

Saillet et Esquit F-64490 Lees-Athas

INRA — BP-3F F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

5.A.4.   DRÔME

1.

Pisciculture “Sources de la Fabrique”

40, Chemin de Robinson

F-26000 Valence

5.A.5.   PÓŁNOCNA NORMANDIA

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 Le Torpt

2.

Pisciculture fédérale de Sainte-Gertrude

F-76490 Maulevrier

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime, 11

F-76490 Maulevrier

5.A.6.   LOIRE – BRETANIA

1.

SCEA “Truites du lac de Cartravers”

Bois-Boscher

F-22460 Merléac (Côtes d'Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loire)

4.

Pisciculture Rémon à Parné-sur-Roc

SARL Remon

21, rue de la Véquerie

F-53260 Parne sur Roc (Mayenne)

5.

Ésosiculture de Feins

Étang aux Moines

F-5440 Feins

AAPPMA

9, rue Kerautret-Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7.   REN-MEUSE

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8.   RODAN-OBSZAR ŚRÓDZIEMNOMORSKI-KORSYKA

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.   SEKWANA-NORMANDIA

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.   LANGWEDOCJA ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-48400 Florac

5.A.11.   MIDI-PYRENEES

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du Mas des Pommiers

F-12230 Nant

5.A.12.   ALPES DE HAUTE PROVENCE

1.

Centre Piscicole de Roquebilière

F-06450 Roquebilière

Fédération des Alpes-Maritimes pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-06450 Roquebilière

5.B.   Hodowle ryb we Francji zatwierdzone w odniesieniu do VHS

5.B.1.   ARTOIS-PIKARDIA

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A   Hodowle ryb we Włoszech zatwierdzone w odniesieniu do VHS I IHN

6.A.1.   REGION: FRIULI VENEZIA GIULIA

Dorzecze rzeki Stella

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

N. I096UD005

2.

Impianto ittiogenico di Flambro di Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

Basen rzeki Tagliamento

3.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

4.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

5.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

7.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.A.2.   REGION: AUTONOMICZNA PROWINCJA TRENTO

Basen Noce

1.

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

Grossi Roberto

Via Molini n. 11

Monoclassico (TN)

N. 121TN010

Dorzecze Brenta

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno

Dorzecze Adige

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all'Adige

Dorzecze Sarca

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d'Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish S.r.l. (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura »La Fiana«

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.   REGION: UMBRIA

Dolina rzeki Nera

1.

Impianto Ittiogenico provinciale

Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)

6.A.4.   REGION: VENETO

Dorzecze Astico

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (Veneto, Province Vicenza)

Dorzecze rzeki Lietta

2.

Azienda Agricola Lietta srl.

Via Rai 3

31010 Ormelle (TV)

N. 052TV074

Dorzecze rzeki Bacchiglione

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Sandrigo (VI) N. 091VI831

4.

Biasia Luigi

Biasia Luigi

Via Ca'D'Oro 25

Bolzano Vic (VI) N. 013VI831

Dorzecze rzeki Brenta

5.

Polo Guerrino,

Via S. Martino 51,

Loc. Campese,

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta

Rzeka Tione w Fattolé

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro de Sorga

Rzeka Tartaro/Dorzecze Tioner

7.

Stanzial Eneide

Loc Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola Della Scala VR

Rzeka Celarda

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. Via Gregorio XVI, n. 8

I-32100 Belluno

Rzeka Molini

9.

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Rio Molini 6

I-37020 Brentino Belluno

6.A.5.   REGION: VALLE D’AOSTA

Dorzecze rzeki Dora Baltea

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6.   REGION: LOMBARDIA

1.

Azienda Troticoltura Foglio A.S.S.

Troticoltura Foglio Angelo S.S.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva

della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Via Fiume 85, Sondrio

6.A.7.   REGION: TOSKANIA

Dorzecze rzeki Maresca

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

6.A.8.   REGION: LIGURIA

1.

Incubatoio Ittico provinciale — Masone Loc. Rio Freddo

Provincia di Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9.   REGION: PIEMONT

1.

Incubatoio Ittico della valle di Peleussieres, Oulx (TO) cod. 175 TO 802

Associazione Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

7.   Hodowle ryb w Austrii zatwierdzone w odniesieniu do VHS I IHN

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

Höfnergraben 1

A-2572 Kaumberg

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchtbetrieb

St. Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg”


15.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/48


DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 grudnia 2004 r.

zmieniająca po raz trzeci decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4775)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/851/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy decyzji 2004/122/WE (3) Komisja przyjęła środki ochronne w odniesieniu do influenzy w niektórych krajach azjatyckich, a mianowicie w Kambodży, Indonezji, Japonii, Laosie, Pakistanie, Chińskiej Republice Ludowej, włącznie z terytorium Hongkongu, Korei Południowej, Tajlandii oraz w Wietnamie.

(2)

W dniu 19 sierpnia 2004 r. Malezja zgłosiła wybuch influenzy drobiu. W związku z tym Komisja przyjęła decyzję 2004/606/WE zmieniającą po raz drugi decyzję 2004/122/WE w celu zastosowania środków ochronnych również w odniesieniu do Malezji.

(3)

Biorąc pod uwagę sytuację choroby w większości państw regionu, zwłaszcza w odniesieniu do ciągle pojawiających się ognisk influenzy drobiu w Malezji, Tajlandii, Wietnamie, Chińskiej Republice Ludowej i w Indonezji, istnieje konieczność dalszego przedłużenia obowiązywania obecnych środków ochronnych.

(4)

Obecnie brak jest doniesień z niektórych państw o kolejnych ogniskach choroby. Dlatego też status tych państw w odniesieniu do influenzy drobiu należy zweryfikować do grudnia 2004 r.

(5)

Malezja (półwysep zachodni) figuruje w wykazie znajdującym się w decyzji Komisji 94/85/WE (4) i w związku z tym należy ograniczyć przywóz jaj przeznaczonych do spożycia, nieobrobionych trofeów myśliwskich, surowej karmy dla zwierząt domowych oraz nieprzetworzonych surowców paszowych zawierających jakiekolwiek części drobiu pochodzące z tego regionu Malezji.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2004/122/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 po słowach „Korei Południowej” dodaje się słowa „i Malezji”;

2)

w art. 7 datę „15 grudnia 2004 r.” zastępuje się datą „31 marca 2005 r.”.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie zmieniają środki stosowane przez nie względem przywozów w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji i niezwłocznie w odpowiedni sposób publikują informację o przyjętych środkach. Niezwłocznie informują o tym Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1).

(3)  Dz.U. L 36 z 7.2.2004, str. 59. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/606/WE (Dz.U. L 273 z 21.8.2004, str. 21).

(4)  Dz.U. L 44 z 17.2.1994, str. 31. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/118/WE (Dz.U. L 36 z 7.2.2004, str. 34).


Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

15.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/50


WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2004/852/WPZiB

z dnia 13 grudnia 2004 r.

w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 15 listopada 2004 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1572 (2004), zwaną dalej „UNSCR 1572(2004)” zakazującą bezpośredniej lub pośredniej dostawy, sprzedaży lub transferu do Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, z terytoriów Państw Członkowskich lub przez obywateli tych państw, lub za pomocą statków pływających pod ich banderą lub ich samolotów, broni lub jakiegokolwiek sprzętu pokrewnego, w szczególności samolotów wojskowych i sprzętu wojskowego, niezależnie czy pochodzą one z terytoriów tych państw czy nie, jak również zapewniania wszelkiej pomocy, porad lub szkoleń w zakresie działań wojskowych.

(2)

W celu wprowadzania w życie tych działań, finansowanie i pomoc finansowa związane z działaniami wojskowymi również powinny być zakazane.

(3)

UNSCR 1572 (2004) nakłada również środki uniemożliwiające wjazd na lub tranzyt przez terytoria Państw Członkowskich wszystkich osób wskazanych przez Komitet ustanowiony na mocy ust. 14 tej rezolucji (zwany dalej „Komitetem”), stanowiących zagrożenie dla pokoju i procesu pojednania narodowego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, w szczególności tych hamujących wprowadzanie w życie postanowień porozumień z Linas-Marcoussis i Accra III oraz wszelkich innych osób, wskazanych na podstawie stosownych informacji, jako osoby odpowiedzialne za poważne naruszenie praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, a także wszystkich innych osób, które publicznie wzniecają nienawiść i nawołują do przemocy oraz wszelkich innych osób wskazanych przez Komitet jako osoby naruszające środki nałożone w ramach embarga na broń.

(4)

Ponadto UNSCR 1572 (2004) nakazuje zamrożenie funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych, posiadanych lub kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez osoby wskazane przez Komitet lub przechowywanych przez podmioty, które należą do osób działających w ich imieniu lub pod ich kierunkiem lub są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez te osoby, zgodnie ze wskazaniami Komitetu. Rezolucja wprowadza również zakaz udostępniania tym osobom lub podmiotom lub na rzecz tych osób lub podmiotów funduszy, aktywów finansowych i zasobów gospodarczych.

(5)

Ust. 19 UNSCR 1572 (2004) przewiduje, że środki odnoszące się do wjazdu na lub tranzytu przez terytoria Państw Członkowskich oraz środki odnoszące się do zamrożenia funduszy, aktywów finansowych i zasobów gospodarczych wchodzą w życie dnia 15 grudnia 2004 r., chyba, że przed upływem tego terminu Rada Bezpieczeństwa uzna, że sygnatariusze porozumień z Linas-Marcoussis i Accra III wdrożyli wszystkie zobowiązania przyjęte na mocy porozumienia Accra III i rozpoczynają pełną realizację postanowień porozumienia z Linas-Marcoussis.

(6)

Dnia 22 listopada 2004 r. Rada oświadczyła, że w celu dalszego przyczyniania się do pokoju w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej oraz by zapobiec destabilizacji w tym podregionie, UE będzie nadal wspierać inicjatywy podejmowane przez Wspólnotę Gospodarczą Zachodnich Państw Afryki (ECOWAS) i Unię Afrykańską (UA).

(7)

Rada potwierdziła również silne zaangażowanie UE we wspieranie, za pomocą wszelkich stosownych środków, wdrażania porozumień z Linas-Marcoussis i Accra.

(8)

Wykonanie niektórych środków wymaga działania Wspólnoty.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

Dla celów niniejszego wspólnego stanowiska termin „pomoc techniczna” oznacza wszelkie formy wsparcia technicznego związane z naprawami, rozbudową, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją lub jakąkolwiek inną usługą techniczną i może przyjmować formy takie jak: instrukcja, doradztwo, szkolenie, przekazywanie praktycznej wiedzy czy umiejętności lub usług konsultingowych. Pomoc techniczna obejmuje pomoc w formie ustnej.

Artykuł 2

1.   Sprzedaż, dostawa, transfer lub wywóz broni i sprzętu pokrewnego wszelkiego rodzaju, w tym broni i amunicji, pojazdów wojskowych i sprzętu wojskowego, sprzętu paramilitarnego i części zapasowych do wcześniej wymienionych sprzętów jak również sprzętu, który może być wykorzystany do celów stosowania wewnętrznych represji do Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej przez obywateli Państw Członkowskich lub z terytoriów Państw Członkowskich, lub przy użyciu statków pływających pod ich banderą lub ich samolotów są zakazane bez względu na to czy pochodzą one z ich terytoriów, czy nie.

2.   Zakazuje się również:

a)

bezpośredniego lub pośredniego przyznawania i sprzedawania, świadczenia lub przekazywania pomocy technicznej, usług w zakresie pośrednictwa i innych usług związanych z działaniami wojskowymi oraz z zaopatrzeniem, produkcją, konserwacją i używaniem broni i wszelkiego rodzaju sprzętu pokrewnego, w tym broni i amunicji, pojazdów wojskowych i wyposażenia wojskowego, sprzętu paramilitarnego i części zapasowych do wspomnianego sprzętu, jak również sprzętu, który może być wykorzystany do stosowania wewnętrznych represji jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub organowi znajdującemu się w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, lub w celu wykorzystania na terenie tego państwa;

b)

bezpośredniego lub pośredniego zapewniania finansowania lub pomocy finansowej związanej z działaniami wojskowymi, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczenia kredytu wywozowego, w odniesieniu do jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, transferu lub wywozu broni i sprzętu pokrewnego, jak również sprzętu, który może być wykorzystany do celu stosowania wewnętrznych represji, jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub organowi znajdującemu się w Republice Kości Słoniowej, lub w celu wykorzystania na terenie tego państwa.

Artykuł 3

1.   Art. 2 nie stosuje się do:

a)

dostaw i pomocy technicznej mających stanowić jedynie wsparcie operacji ONZ lub przeznaczonych do wykorzystania w czasie takiej operacji w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej i przez wspierające je francuskie siły.

b)

sprzedaży, dostawy, transferu lub wywozu nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego przeznaczonego jedynie do celów humanitarnych lub ochronnych, w tym sprzętu przeznaczonego do celów operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE, ONZ, Unię Afrykańską i ECOWAS.

zapewniania finansowania i pomocy finansowej związanej z tym sprzętem.

zapewniania pomocy technicznej i prowadzenia szkoleń związanych z tym sprzętem.

zgodnie z tym, co zostało wcześniej zatwierdzone przez Komitet.

c)

sprzedaży, dostawy, transferu odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo wywożonych do Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych, personel UE, Wspólnoty lub jej Państw Członkowskich, przedstawicieli mediów oraz pracowników organizacji humanitarnych i rozwojowych oraz personel pomocniczy, wyłącznie do ich osobistego użytku.

d)

sprzedaży lub dostaw czasowo przekazywanych lub wywożonych do Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej przeznaczonych dla sił państwa podejmującego działania, zgodnie z międzynarodowym prawem, jedynie i bezpośrednio w celu ułatwienia ewakuacji obywateli tego państwa, oraz osób, za które państwo to ponosi odpowiedzialność konsularną w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, o czym Komitet został wcześniej powiadomiony,

e)

sprzedaży, dostawy, transferu lub wywozu broni i sprzętu pokrewnego oraz szkoleń i pomocy technicznej mających jedynie wspierać proces restrukturyzacji sił obronnych i bezpieczeństwa lub przeznaczonych do wykorzystania w tym procesie stosownie do ust. 3 lit. f) porozumienia z Linas-Marcoussis, zgodnie z tym, co zostało wcześniej zatwierdzone przez Komitet,

Artykuł 4

1.   Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki uniemożliwiające wjazd na, lub tranzyt przez ich terytoria osób wskazanych przez Komitet, stanowiących zagrożenie dla pokoju i procesu pojednania narodowego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, w szczególności tych hamujących wprowadzenie w życie postanowień porozumień z Linas-Marcoussis i Accra III oraz innych osób, wskazanych na podstawie stosownych informacji, jako osoby odpowiedzialne za poważne pogwałcenie praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, a także wszystkich innych osób, które publicznie wzniecają nienawiść i nawołują do przemocy oraz wszelkich innych osób, wskazanych przez Komitet, jako osoby naruszające środki nałożone stosownie do ust. 7 UNSCR 1572 (2004).

Wykaz odpowiednich osób znajduje się w załączniku.

2.   Ust.1 nie zobowiązuje Państwa Członkowskiego do odmowy swoim obywatelom wjazdu na swoje terytorium.

3.   Ust. 1 nie ma zastosowania w przypadkach, gdy Komitet stwierdzi, że podróż jest uzasadniona nagłą potrzebą humanitarną, włączając w to obowiązek religijny, lub w przypadkach, gdy Komitet dojdzie do wniosku, że wyłączenie przybliży realizację celów wyznaczonych w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ na rzecz pokoju i pojednania narodowego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej oraz stabilności w tym regionie.

4.   W przypadkach, gdzie zgodnie z ust. 3 Państwo Członkowskie zezwala na wjazd na lub tranzyt przez swoje terytorium osób wskazanych przez Komitet, zezwolenie ograniczone jest do celu, w jakim zostało udzielone i do osób, których dotyczy.

Artykuł 5

1.   Wszystkie fundusze, inne aktywa finansowe i zasoby gospodarcze posiadane lub kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez osoby wskazane przez Komitet, lub przechowywane przez podmioty, które należą do osób działających w ich imieniu lub pod ich kierunkiem lub są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez te osoby, zgodnie ze wskazaniem Komitetu, zostają zamrożone.

2.   Nie udostępniania się bezpośrednio ani pośrednio funduszy, aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych osobom lub podmiotom lub na rzecz tych osób lub podmiotów wskazanych przez Komitet.

3.   Wyłączenia od tego zakazu mogą dotyczyć funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych, które są:

a)

konieczne do pokrycia podstawowych wydatków, wraz z płatnościami za środki spożywcze, wynajem lub kredyt hipoteczny, lekarstwa i leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe i opłaty na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie rozsądnych kosztów honorariów oraz zwrotów wydatków poniesionych w związku z zapewnianiem usług prawniczych;

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat i należności za usługi, zgodnie z przepisami prawa krajowego, opłat związanych z rutynowym przechowywaniem i utrzymaniem zamrożonych funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych;

pod warunkiem, że zainteresowane Państwo Członkowskie powiadomiło Komitet o zamiarze udzielenia, w stosownych przypadkach, zezwolenia na dostęp do tych funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych i nie otrzymało, w terminie dwóch dni roboczych od daty takiego powiadomienia, odmownej decyzji Komitetu;

d)

konieczne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, pod warunkiem powiadomienia przez zainteresowane Państwo Członkowskie Komitetu i zgody udzielonej przez ten Komitet,

e)

przedmiotem sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego zastawu lub wyroku, w którym to przypadku fundusze, inne środki finansowe lub zasoby gospodarcze mogą być wykorzystane do zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub do wykonania wyroku z zastrzeżeniem, że zastaw ten został ustanowiony lub wyrok wydany przed datą UNSCR 1572, i nie był ustanowiony ani wydany na rzecz osoby, o której mowa w niniejszym artykule, po powiadomieniu przez zainteresowane Państwo Członkowskie Komitetu.

4.   Ust. 2 nie stosuje się do dodatków do zamrożonych funduszy, takich jak:

a)

odsetki lub inne dochody należne na tych rachunkach;

lub

b)

płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed dniem, w którym rachunki te zaczęły podlegać środkom restrykcyjnym,

pod warunkiem, że wszystkie takie odsetki, inne dochody należne i płatności nadal podlegają ust. 1.

Artykuł 6

Rada ustala wykaz zawarty w załączniku i wprowadza w nim wszelkie zmiany na podstawie postanowień podjętych przez Komitet.

Artykuł 7

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne w dniu jego przyjęcia, za wyjątkiem środków wymienionych w art. 4 i 5, które stosuje się od dnia 15 grudnia 2004 r., chyba że Rada zdecyduje inaczej wziąwszy pod uwagę postanowienia Rady Bezpieczeństwa dotyczące wypełniania warunków ustalonych w ust. 19 UNSCR 1572 (2004).

Artykuł 8

Niniejsze wspólne stanowisko stosuje się do dnia 15 grudnia 2005 r. Jest stale przeglądane. Jest odpowiednio odnawiane lub zmieniane, jeżeli Rada uzna, że cele określone w tym stanowisku nie zostały osiągnięte.

Artykuł 9

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, 13 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący


ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób, o których mowa w art. 4:

(Załącznik będzie uzupełniony po wskazaniu właściwych osób przez Komitet powołany na mocy ust. 14 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1572 (2004).)