ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 322

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 47
23 października 2004


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1837/2004 z dnia 22 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1838/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1840/2004 z dnia 21 października 2004 r. zmieniające po raz 39. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

5

 

*

Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 1841/2004 z dnia 22 października 2004 r. uchylające rozporządzenie (Euratom) nr 2014/76 w sprawie pomocy dla projektów podjętych w ramach programów poszukiwania uranu na terytorium Państw Członkowskich

7

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1842/2004 z dnia 22 października 2004 r. zezwalające na współistnienie nazwy Munster ou Munster-Géromé zarejestrowanej jako chroniona nazwa pochodzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2081/92 i niezarejestrowanej nazwy Münster Käse oznaczającej miejscowość w Niemczech

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1843/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 751/2004 określające niektóre terminy operacyjne dla kursu walutowego na 2004 r. dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii oraz Słowacji, biorąc pod uwagę ich przystąpienie do Unii Europejskiej

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1844/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1845/2004 z dnia 22 października 2004 r. uzupełniającego Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana i Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras))

14

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1846/2004 z dnia 22 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w zakresie pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

16

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1847/2004 z dnia 22 października 2004 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2005 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

19

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

23.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1837/2004

z dnia 22 października 2004 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 22 października 2004 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

59,5

204

44,6

624

74,2

999

59,4

0707 00 05

052

86,8

999

86,8

0709 90 70

052

92,6

204

41,2

628

48,8

999

60,9

0805 50 10

052

63,4

388

45,9

524

66,0

528

50,9

999

56,6

0806 10 10

052

97,1

400

178,4

999

137,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

64,1

400

95,6

404

80,2

512

107,5

720

100,8

800

145,3

804

76,9

999

95,8

0808 20 50

052

98,3

388

105,3

720

74,7

999

92,8


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


23.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1838/2004

z dnia 22 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 214/2001 (2) ograniczył ilość odtłuszczonego mleka w proszku przygotowanego do sprzedaży przez agencje interwencyjne Państw Członkowskich do ilości przyjmowanej na skład do dnia 1 lipca 2003 r.

(2)

Biorąc pod uwagę ilość nadal dostępną oraz sytuację na rynku, wspomnianą datę należy zmienić na 1 września 2004 r.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 21 rozporządzenia (WE) nr 214/2001, datę „1 lipca 2003 r.” zastępuje się datą „1 września 2004 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 37 z 7.2.2001, str. 100. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1675/2004 (Dz.U. L 300 z 25.9.2004, str. 12).


23.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1839/2004

z dnia 22 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z przepisami art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2799/1999 (2), agencje interwencyjne organizowały stałe zaproszenia do składania ofert na mleko odtłuszczone w proszku przyjęte do składowania przed dniem 1 lipca 2003 r.

(2)

W świetle nadal dostępnej ilości i sytuacji rynkowej, datę tę należy zmienić na datę 1 września 2004 r.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 26 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2799/1999 datę „1 lipca 2003 r.” zastępuje się datą „1 września 2004 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.06.1999, str. 48; Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 340 z 31.12.1999, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1674/2004 (Dz.U. L 300 z 25.9.2004, str. 11).


23.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1840/2004

z dnia 21 października 2004 r.

zmieniające po raz 39. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące eksportu pewnych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych odnośnie do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera listę osób, grup i jednostek, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy, oraz zasobów ekonomicznych wprowadzonych przez niniejsze rozporządzenie.

(2)

W dniu 18 października 2004 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i jednostek, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i środków ekonomicznych. Załącznik I powinien zatem zostać odpowiednio zmieniony.

(3)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie z efektem natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Christopher PATTEN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1728/2004 (Dz.U. L 306 z 2.10.2004, str. 13).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

Do tytułu „Osoby prawne, grupy i podmioty” dodaje się następujący wpis:

Jama’at al-Tawhid Wa’al-Jihad (alias: a) JTJ; b) sieć al-Zarqawi; c) al-Tawhid, d) grupa „Monoteizm i Jihad”).


23.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EURATOM) NR 1841/2004

z dnia 22 października 2004 r.

uchylające rozporządzenie (Euratom) nr 2014/76 w sprawie pomocy dla projektów podjętych w ramach programów poszukiwania uranu na terytorium Państw Członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 70,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (Euratom) nr 2014/76 Komisji (1) nie ma już zastosowania z uwagi na zaprzestanie poszukiwania uranu na terytorium Państw Członkowskich.

(2)

Dla celów przejrzystości i pewności prawnej należy wyraźnie uchylić wymienione rozporządzenie.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (Euratom) nr 2014/76.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Loyola DE PALACIO

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 221 z 14.8.1976, str. 17.


23.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1842/2004

z dnia 22 października 2004 r.

zezwalające na współistnienie nazwy „Munster ou Munster-Géromé” zarejestrowanej jako chroniona nazwa pochodzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2081/92 i niezarejestrowanej nazwy „Münster Käse” oznaczającej miejscowość w Niemczech

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 13 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1107/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (2) zarejestrowano, jako chronioną nazwę pochodzenia, nazwę „Munster ou Munster-Géromé” dla Francji. Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 Niemcy mają zaprzestać używania niezarejestrowanej nazwy „Münster Käse” najpóźniej do dnia 21 czerwca 2001 r.

(2)

Artykuł 13 ust. 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92, dodany rozporządzeniem Rady (WE) nr 692/2003 (3), przewiduje współistnienie, przez czas ograniczony, zarejestrowanej i niezarejestrowanej nazwy na ściśle określonych warunkach.

(3)

Dnia 1 października 2003 r. Komisja otrzymała wniosek administracji niemieckiej o zezwolenie na współistnienie, przez piętnaście lat, zarejestrowanej nazwy „Munster ou Munster-Géromé (PDO)” i niezarejestrowanej nazwy „Münster Käse”.

(4)

Münster jest miastem położonym w Niemczech, zaś nazwa „Münster Käse” od 1934 r. podlega prawu krajowemu Niemiec. Nie znaleziono żadnej informacji, która by zaprzeczała, że nazwa ta była legalnie, konsekwentnie i słusznie stosowana przez co najmniej 25 lat przed wejściem w życie rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 dnia 26 lipca 1993 r.

(5)

Ser o nazwie „Münster Käse” jest sprzedawany od 1951 r. zgodnie z niemieckim prawem krajowym dotyczącym właściwości sera. Dlatego też nieobjęta rejestracją nazwa „Münster Käse” nie może korzystać z renomy, jaką cieszy się nazwa pochodzenia „Munster ou Munster-Géromé”, zarejestrowana we Francji w 1969 r. zgodnie z rozporządzeniem (EWG) 2081/92 w 1996 r.

(6)

Aby zapobiec wprowadzeniu w błąd zainteresowanych odbiorców co do prawdziwego pochodzenia sera „Münster Käse”, jego etykieta wskazuje Niemcy jako kraj pochodzenia, jak zostało uzgodnione między Niemcami i Francją w 1973 r. Obowiązek etykietowania pozostał w mocy zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92. Nie znaleziono informacji wskazującej na to, że zainteresowani odbiorcy byli lub mogli być wprowadzani w błąd co do prawdziwego pochodzenia sera „Münster Käse”.

(7)

Władze niemieckie poruszyły problem wynikający z identycznych nazw pismem skierowanym do Komisji dnia 6 marca 1996 r., a więc przed rejestracją nazwy „Munster ou Munster-Géromé” (PDO), której dokonano na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/96 dnia 21 czerwca 1996 r.

(8)

W związku z powyższym współistnienie zarejestrowanej francuskiej nazwy „Munster ou Munster-Géromé” (PDO) i niezarejestrowanej nazwy „Münster Käse” oznaczającej miejscowość w Niemczech spełnia warunki określone w art. 13 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Nazw Pochodzenia i Oznaczeń Geograficznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Zezwala się na współistnienie nazwy „Münster Käse” z nazwą „Munster ou Munster-Géromé”, zarejestrowaną jako chroniona nazwa pochodzenia zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2081/92.

2.   Okres współistnienia obu nazw wynosi piętnaście lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Po upływie tego terminu należy zaprzestać używania niezarejestrowanej nazwy.

3.   Etykieta sera z nazwą „Münster Käse” ma wskazywać, w sposób wyraźny i widoczny, na Niemcy jako kraj pochodzenia produktu.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1215/2004 (Dz.U. L 232 z 1.7.2003, str. 21).

(2)  Dz.U. L 148 z 21.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1345/2004 (Dz.U. L 249 z 23.7.2004, str. 14).

(3)  Dz.U. L 99 z 17.4.2003, str. 1.


23.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1843/2004

z dnia 22 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 751/2004 określające niektóre terminy operacyjne dla kursu walutowego na 2004 r. dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii oraz Słowacji, biorąc pod uwagę ich przystąpienie do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (1), obowiązującym terminem dla kursu walutowego dla płatności obszarowej z tytułu orzechów, przewidzianej w tytule IV rozdział 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (2), które ustanawia wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej, a także ustanawia określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmienia niektóre rozporządzenia, jest początek danego roku gospodarczego.

(2)

Na mocy art. 4 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 659/97 z dnia 16 kwietnia 1997 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w zakresie ustaleń interwencyjnych w sektorze owoców i warzyw (3), rok gospodarczy dla orzechów rozpoczyna się 1 stycznia.

(3)

Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 751/2004 (4) stanowi, że dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (zwanych dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) obowiązujący termin dla kursu walutowego mającego zastosowanie do systemów wsparcia, dla których obowiązującym terminem dla kursu walutowego jest pierwszy stycznia, ustalony jest w roku 2004 na dzień wejścia w życie Traktatu o Przystąpienia z 2003 r.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 751/2004 nie odnosi się do płatności obszarowej z tytułu orzechów, przewidzianej w tytule IV rozdział 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003. Należy jednak przewidzieć, by termin obowiązujący dla kursu walutowego stosowanego w nowych Państwach Członkowskich dla wymienionej płatności został również ustalony na dzień wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu z 2003 r.

(5)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 751/2004.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią odpowiednich komitetów zarzadzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 751/2004 dodaje się literę e) w brzmieniu:

„e)

płatność obszarowa z tytułu orzechów, przewidziana w tytule IV rozdział 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 36. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1250/2004 (Dz.U. L 237 z 8.7.2004, str. 13).

(2)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 864/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 48).

(3)  Dz.U. L 100 z 17.04.1997, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1135/2001 (Dz.U. L 154 z 9.6.2001, str. 9).

(4)  Dz.U. L 118 z 23.4.2004, str. 19.


23.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1844/2004

z dnia 22 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 33 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1555/96 (2) z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad stosowania dodatkowych należności przywozowych do owoców i warzyw przewiduje stosowanie nadzoru w odniesieniu do przywozu produktów określonych w jego załączniku. Nadzór ten jest stosowany zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 308d rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (3) z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

(2)

W celu zastosowania art. 5 ust. 4 Porozumienia w sprawie rolnictwa (4), zawartego w trakcie wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej i na podstawie ostatnich danych dotyczących lat 2001, 2002 i 2003, należy zmienić wartości progowe dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze.

(3)

W konsekwencji należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 1555/96.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1555/96 zastępuje się tekstem ujętym w załączniku do niniejszego rozporządzenia:

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się je od dnia 1 listopada 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 193 z 3.8.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1721/2004 (Dz.U. L 306 z 2.10.2004, str. 3).

(3)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).

(4)  Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 22.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Bez uszczerbku dla zasad interpretacji nomenklatury scalonej, opis oznaczenia towarów uznaje się za mający wartość indykatywną. Zakres zastosowania dodatkowych należności jest określony w ramach niniejszego załącznika zgodnie z zasięgiem kodów CN istniejących w momencie przyjęcia niniejszego rozporządzenia. W przypadku gdy przed kodem CN znajduje się »ex«, zakres zastosowania dodatkowych należności jest określony zasięgiem kodu CN oraz odpowiednim okresem stosowania.


Numer porządkowy

Kod CN

Oznaczenie towarów

Okres stosowania

Wartość progowa

(w tonach)

78.0015

ex 0702 00 00

Pomidory

od 1 października do 31 maja

596 477

78.0020

od 1 czerwca do 30 września

552 167

78.0065

ex 0707 00 05

Ogórki

od 1 maja do 31 października

39 640

78.0075

od 1 listopada do 30 kwietnia

30 932

78.0085

ex 0709 10 00

Karczochy

od 1 listopada do 30 czerwca

2 071

78.0100

0709 90 70

Cukinie

od 1 stycznia do 31 grudnia

18 056

78.0110

ex 0805 10 10

ex 0805 10 30

ex 0805 10 50

Pomarańcze

od 1 grudnia do 31 maja

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Klementynki

od 1 listopada do końca lutego

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarynki (wraz z tangerynami i satsumas); wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe

od 1 listopada do końca lutego

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Cytryny

od 1 czerwca do 31 grudnia

342 761

78.0160

od 1 stycznia do 31 maja

12 938

78.0170

ex 0806 10 10

Winogrona deserowe

od 21 lipca do 20 listopada

227 815

78.0175

ex 0808 10 20

ex 0808 10 50

ex 0808 10 90

Jabłka

od 1 stycznia do 31 sierpnia

730 623

78.0180

 

od 1 września do 31 grudnia

32 246

78.0220

ex 0808 20 50

Gruszki

od 1 stycznia do 30 kwietnia

257 158

78.0235

od 1 lipca do 31 grudnia

27 497

78.0250

ex 0809 10 00

Morele

od 1 czerwca do 31 lipca

4 123

78.0265

ex 0809 20 95

Czereśnie

od 21 maja do 10 sierpnia

32 863

78.0270

ex 0809 30

Brzoskwinie, włącznie z nektarynkami

od 11 czerwca do 30 września

6 808

78.0280

ex 0809 40 05

Śliwki

od 11 czerwca do 30 września

51 276”


23.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1845/2004

z dnia 22 października 2004 r.

uzupełniającego Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych” (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana i Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 Włochy przekazały Komisji trzy wnioski w sprawie wpisu do rejestru nazw „Tergeste”, „Miele della Lunigiana” i „Lucca” jako nazw pochodzenia; Grecja przekazała Komisji jeden wniosek o wpis do rejestru nazwy „Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας” (Agios Mathaios Kerkyras) jako oznaczenia geograficznego.

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 wymienionego rozporządzenia stwierdzono, że wnioski te spełniają wszystkie jego wymogi, w szczególności, że podano wszelkie wymagane informacje zgodnie z art. 4.

(3)

Po opublikowaniu nazw wymienionych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2), Komisja nie otrzymała żadnej deklaracji sprzeciwu, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

(4)

W rezultacie omawiane nazwy powinny zostać wpisane do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych” i tym samym podlegać ochronie w całej Wspólnocie jako chronione oznaczenia geograficzne lub chronione nazwy pochodzenia.

(5)

Załącznik do niniejszego rozporządzenia uzupełnia Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwy wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2400/96 i zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, wpisuje do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych” jako chronione nazwy pochodzenia (PDO) lub chronione oznaczenia geograficzne (PGI).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 208, z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1215/2004 (Dz.U. L 232 z 1.7.2004, str. 21).

(2)  Dz.U. C 303, 13.12.2003 (Tergeste).

Dz.U. C 321, 31.12.2003, str. 39 (Miele della Lunigiana).

Dz.U. C 321, 31.12.2003, str. 45 (Lucca).

Dz.U. C 321, 31.12.2003, str. 43 (Agios Mathaios Kerkyras).

(3)  Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1486/2004 (Dz.U. L 273 z 21.8.2004, str. 9).


ZAŁĄCZNIK

PRODUKTY PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I DO TRAKTATU

Tłuszcze (masło, margaryna, oleje, itp.)

WŁOCHY

Tergeste (PDO)

Lucca (PDO)

GRECJA

Agios Mathaios Kerkyras (PGI)

Inne produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, miód, różne produkty mleczne z wyłączeniem masła, itp.)

WŁOCHY

Miele della Lunigiana (PDO)


23.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1846/2004

z dnia 22 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w zakresie pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 30,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 20 rozporządzenia Komisji (WE) nr 174/1999 (2) stanowi, że pozwolenia wywozowe na sery wywożone do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w ramach kontyngentów określonych w porozumieniach zawartych podczas wielostronnych negocjacji handlowych można przyznawać zgodnie ze specjalną procedurą, w ramach której można wyznaczać preferowanych importerów z USA.

(2)

W związku z przystąpieniem do Wspólnoty dnia 1 maja 2004 r. Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (zwanych dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) kontyngenty taryfowe na niektóre sery, pierwotnie wynikające z postanowień Rundy Urugwajskiej, przyznane Republice Czeskiej, Węgrom, Polsce i Słowacji przez Stany Zjednoczone i ujęte w wykazie XX opracowanym w ramach Rundy Urugwajskiej, zostaną włączone do kontyngentu UE 25 i będą stosowane począwszy od roku 2005 w ten sam sposób jak kontyngent UE-15 w ramach wyżej wspomnianych porozumień.

(3)

Aby umożliwić przedsiębiorcom w nowych Państwach Członkowskich przystosowanie się do systemu stosowanego we Wspólnocie, do wniosków o pozwolenia wywozowe złożonych w nowych Państwach Członkowskich należy wprowadzić środki przejściowe na rok kontyngentowy 2005 w odniesieniu do stosowania kryteriów przydziału, określonych w art. 20 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 174/1999.

(4)

Ustalenia przejściowe odnośnie do stosowania kryterium dotyczącego prowadzonego w przeszłości wywozu powinny dotyczyć wszystkich wniosków składanych przez wnioskodawców mających siedzibę i składających wnioski w nowych Państwach Członkowskich, dotyczących kontyngentów, w przypadku których nie ustalono kontyngentów dla konkretnych krajów na rok 2003.

(5)

Kolejne ustalenia przejściowe dotyczące stosowania kryterium preferencji dla spółek zależnych powinny dotyczyć wniosków złożonych przez wnioskodawców mających siedzibę i składających wnioski w Republice Czeskiej, Polsce, na Węgrzech i Słowacji, dotyczących pozwoleń tymczasowych na wywóz sera z przeznaczeniem na obszar USA w ramach kontyngentów, w przypadku których ustalono kontyngent dla konkretnych krajów na rok 2003.

(6)

Aby zapewnić pewien stopień elastyczności eksporterom UE przy wywozie produktów w ramach kontyngentów określonych w Zharmonizowanym Systemie Opłat Celnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, wniosek o pozwolenie wywozowe powinien zawierać ośmiocyfrowy kod Nomenklatury Scalonej.

(7)

Ponieważ refundacje wywozowe nie dotyczą produktów oznaczonych kodem 0406 Nomenklatury Scalonej przeznaczonych do Stanów Zjednoczonych Ameryki, dowód przybycia produktu nie powinien być wymagany do zwolnienia wadium z tytułu pozwolenia.

(8)

Rozporządzenie (WE) nr 174/1999 należy zatem odpowiednio zmienić.

(9)

Z uwagi na ustalony limit czasowy dla realizacji procedury w roku 2005, stosowanie niniejszego rozporządzenia powinno się rozpocząć jak najszybciej.

(10)

Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych nie dostarczył opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 20 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Zgodnie z procedurą określoną w art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 Komisja może zdecydować, że pozwolenia eksportowe będą wydawane, zgodnie z ust. 2 do 11 niniejszego artykułu, na produkty oznaczone kodem 0406 Nomenklatury Scalonej wywożone do Stanów Zjednoczonych w ramach następujących kontyngentów:

a)

kontyngent dodatkowy określony w Porozumieniu w sprawie Rolnictwa;

b)

kontyngenty taryfowe, pierwotnie wynikające z postanowień Rundy Tokijskiej, przyznane Austrii, Finlandii i Szwecji przez Stany Zjednoczone, ujęte w wykazie XX opracowanym w ramach Rundy Urugwajskiej;

c)

kontyngenty taryfowe, pierwotnie wynikające z postanowień Rundy Urugwajskiej, przyznane Republice Czeskiej, Węgrom, Polsce i Słowacji przez Stany Zjednoczone i ujęte w wykazie XX opracowanym w ramach Rundy Urugwajskiej.”;

2)

W ust. 2 akapit 1 dodaje się, co następuje:

„Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze, w sekcji 16 wniosku o pozwolenie oraz samego pozwolenia powinien znajdować się ośmiocyfrowy kod Nomenklatury Scalonej”.

3)

W ust. 3 dodaje się następujący akapit:

„Jednakże w przypadku wniosków o tymczasowe pozwolenia na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w roku kontyngentowym 2005 składanych przez wnioskodawców mających siedzibę w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji (zwanych dalej »nowymi Państwami Członkowskimi«) i składających wnioski w Państwie Członkowskim, w którym mają siedzibę, będą miały zastosowanie następujące środki przejściowe:

a)

dostarczenie danych dotyczących działałności wywozowej określone w lit. a) pierwszego akapitu nie jest konieczne w przypadku wnioskodawców, którzy wraz z wnioskiem przedstawią dokumenty zaświadczające, że dane przedsiębiorstwo od co najmniej trzech lat ma siedzibę w jednym z nowych Państw Członkowskich i każdego roku zajmowało się wywozem sera, za wyjątkiem wniosków o pozwolenia tymczasowe złożonych:

i)

w Republice Czeskiej w celu wywozu sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w ramach kontyngentów określonych w dodatkowych adnotacjach 16, 17, 18, 20 i 25 w rozdziale 4 Zharmonizowanego Systemu Opłat Celnych (HTS), w przypadku których ustalono kontyngenty dla poszczególnych krajów na rok 2003;

ii)

na Węgrzech w celu wywozu sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w ramach kontyngentu określonego w dodatkowej adnotacji 25 w rozdziale 4 HTS, w przypadku którego ustalono kontyngent dla poszczególnych krajów na rok 2003;

iii)

w Polsce w celu wywozu sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w ramach kontyngentów określonych w dodatkowych adnotacjach 16 i 21 w rozdziale 4 HTS, w przypadku których ustalono kontyngenty dla poszczególnych krajów na rok 2003;

iv)

w Słowacji w celu wywozu sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w ramach kontyngentu określonego w dodatkowej adnotacji 16 w rozdziale 4 HTS, w przypadku którego ustalono kontyngent dla poszczególnych krajów na rok 2003;

b)

dla celów akapitu pierwszego lit. b) wskazany przez wnioskodawcę preferowany importer na rok 2005 może być uznany za jego spółkę zależną, pod warunkiem że:

i)

wniosek złożono:

w Republice Czeskiej i dotyczył on pozwolenia tymczasowego na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w ramach kontyngentów określonych w dodatkowych adnotacjach 16, 17, 18, 20 i 25 w rozdziale 4 HTS, lub

na Węgrzech i dotyczył on pozwolenia tymczasowego na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w ramach kontyngentu określonego w dodatkowej adnotacji 25 w rozdziale 4 HTS,

w Polsce i dotyczył on pozwolenia tymczasowego na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w ramach kontyngentów określonych w dodatkowych adnotacjach 16 i 21 w rozdziale 4 HTS,

w Słowacji i dotyczył on pozwolenia tymczasowego na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w ramach kontyngentów określonych w dodatkowej adnotacji 16 w rozdziale 4 HTS;

ii)

wnioskodawca przedstawi właściwym władzom w Państwie Członkowskim, w którym składa wniosek, dokumenty zaświadczające, że jego przedsiębiorstwo od co najmniej trzech lat ma siedzibę w danym nowym Państwie Członkowskim i w każdym z trzech lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku zajmował się on wywozem do USA sera, o którym mowa;

iii)

wnioskodawca przedstawi właściwym władzom w Państwie Członkowskim, w którym składa wniosek, pisemne zobowiązanie w sprawie wszczęcia procedury dotyczącej ustanowienia spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki;

iv)

wnioskodawca przedstawi właściwym władzom w Państwie Członkowskim, w którym składa wniosek, dowód na prowadzenie działalności wywozowej do preferowanych importerów w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.”;

4)

W ust. 10 trzeci akapit zastępuje się następującym akapitem:

„Wadium z tytułu pozwoleń pełnych będzie zwolnione dopiero po okazaniu zgłoszenia wywozowego należycie potwierdzonego przez właściwe organy celne”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 20 z 27.1.1999, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 810/2004 (Dz.U. L 149 z 30.4.2004, str. 138).


23.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1847/2004

z dnia 22 października 2004 r.

otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2005 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 30,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 20 rozporządzenia Komisji (WE) nr 174/1999 z dnia 26 stycznia 1999 r. ustanawiającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń wywozowych i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych (2) przewiduje, że pozwolenia na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki jako część kontyngentów w ramach umów zawartych podczas wielostronnych negocjacji handlowych mogą być przyznawane zgodnie ze specjalną procedurą ustaloną w tymże rozporządzeniu.

(2)

Procedura ta powinna zostać otwarta w odniesieniu do wywozu na 2005 r. oraz powinny zostać ustanowione dodatkowe przepisy odnoszące się do tej procedury.

(3)

Do celów zarządzania przywozem właściwe władze w USA dokonują rozróżnienia między dodatkowymi kontyngentami przyznanymi Wspólnocie Europejskiej w ramach Rundy Urugwajskiej oraz kontyngentami wynikającymi z Rundy Tokijskiej. Pozwolenia na wywóz powinny być przyznawane z uwzględnieniem kwalifikowalności tych produktów w ramach danych kontyngentów Stanów Zjednoczonych według Zharmonizowanej Taryfy Celnej Stanów Zjednoczonych Ameryki.

(4)

W celu zapewnienia stabilności i ochrony roszczeń podmiotów gospodarczych składających wnioski na mocy niniejszego specjalnego systemu, właściwe jest ustanowienie terminu, w którym do celów art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 wnioski uznaje się za wniesione.

(5)

Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Pozwolenia na wywóz do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2005 r. produktów objętych kodem CN 0406 i wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia w ramach kontyngentów wspomnianych w art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 wydaje się zgodnie z przepisami art. 20 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 oraz niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

1.   Wnioski w sprawie pozwoleń tymczasowych, wspomnianych w art. 20 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 wnosi się do właściwych władz od 26 października najpóźniej do 29 października 2004 r.

2.   Wnioski są dopuszczane wyłącznie wtedy, gdy zawierają wszelkie informacje określone w art. 20 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 oraz dołączono do nich wymienione tam dokumenty.

W przypadku gdy w odniesieniu do tej samej grupy produktów określonych w kolumnie 2 załącznika I do niniejszego rozporządzenia dostępna ilość jest podzielona między kontyngenty Rundy Urugwajskiej i kontyngenty Rundy Tokijskiej, wnioski w sprawie pozwoleń mogą obejmować wyłącznie jeden z tych kontyngentów oraz muszą wskazywać odpowiedni kontyngent, określający identyfikację grupy oraz kontyngent, wskazany w kolumnie 3 załącznika I.

Wnioski należy sformułować zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku II.

3.   Wnioski obejmują nie więcej niż 40 % dostępnej ilości dla danej grupy produktów wskazanych w kolumnie 4 załącznika I oraz dla danego kontyngentu.

4.   Wnioski są dopuszczane wyłącznie wtedy, gdy wnioskodawcy złożą pisemne oświadczenie, że nie złożyli innych wniosków w odniesieniu do tej samej grupy produktów i tego samego kontyngentu, oraz zobowiązania do nieskładania takich wniosków.

Jeżeli wnioskodawca złoży więcej wniosków w odniesieniu do tej samej grupy produktów i tego samego kontyngentu w jednym lub więcej Państwach Członkowskich, wszystkie wnioski uznaje się za niedopuszczone.

5.   Dla celów art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 174/1999, wszystkie wnioski wniesione w terminie określonym w ust. 1 niniejszego artykułu uznaje się za wniesione w dniu 26 października 2004 r.

Artykuł 3

1.   Państwa Członkowskie notyfikują Komisji w terminie trzech dni roboczych od ostatniego dnia terminu składania wniosków wnioski wniesione w odniesieniu do poszczególnej grupy produktów oraz, gdzie stosowne, kontyngentów wskazanych w załączniku I.

Wszystkich notyfikacji, włączając notyfikacje „nil”, dokonuje się za pomocą teleksu lub faksu zgodnie z wzorem określonym w załączniku III.

2.   Notyfikacja zawiera następujące informacje w odniesieniu do poszczególnej grupy oraz, gdzie stosowne, poszczególnego kontyngentu:

a)

listę wnioskodawców;

b)

ilości, w odniesieniu do których poszczególni wnioskodawcy złożyli wnioski w podziale według kodu produktu Nomenklatury Scalonej oraz według ich kodu zgodnie ze Zharmonizowaną Taryfą Celną Stanów Zjednoczonych Ameryki (2004);

c)

ilości tych produktów wywiezionych przez wnioskodawcę w ciągu poprzednich trzech lat;

d)

nazwę (nazwisko) i adres importera wyznaczonego przez wnioskodawcę oraz informację czy importer stanowi filię wnioskodawcy.

Artykuł 4

Komisja na mocy art. 20 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 bezzwłocznie ustala przyznanie pozwoleń oraz powiadamia o tym Państwa Członkowskie najpóźniej do dnia 30 listopada 2004 r.

Artykuł 5

Przed ostatecznym wydaniem pozwoleń oraz najpóźniej do dnia 31 grudnia 2004 r. informacje notyfikowane w myśl art. 3 niniejszego rozporządzenia oraz art. 20 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 podlegają weryfikacji ze strony Państw Członkowskich.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot, któremu wydano tymczasowe pozwolenie, przedstawił nieścisłe informacje, pozwolenie zostaje unieważnione a zabezpieczenie ulega przepadkowi. Państwa Członkowskie bezzwłocznie informują o tym Komisję.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 20 z 27.1.1999, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1846/2004 (patrz: strona 16 aktualnego Dziennika Urzędowego).


ZAŁĄCZNIK I

Wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2005 r. w ramach niektórych kontyngentów wynikających z porozumień GATT

(Artykuł 20 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 oraz rozporządzenie (WE) nr 1847/2004)

Identyfikacja stosowana do grupy zgodnie z dodatkowymi uwagami do działu 4 Zharmonizowanej Taryfy Celnej Stanów Zjednoczonych Ameryki

Identyfikacja stosowana do grupy i kontyngentu

Ilości dostępne w roku 2005

Ilość maksymalna na wniosek

Uwaga nr

Grupa

Tony

Tony

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16 – Tokio

908,877

363,550

16 – Urugwaj

3 446,000

1 378,400

17

Blue Mould

17

350,000

140,000

18

Cheddar

18

1 050,000

420,000

20

Edam/Gouda

20

1 100,000

440,000

21

Italian type

21

2 025,000

810,000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22 – Tokio

393,006

157,202

22 – Urugwaj

380,000

152,000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25 – Tokio

4 003,172

1 601,268

25 – Urugwaj

2 420,000

968,000


ZAŁĄCZNIK II

Przedstawienie danych szczegółowych wymaganych na podstawie art. 20 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 174/1999

Image


ZAŁĄCZNIK III

Notyfikacja Państwa Członkowskiego zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1847/2004

Image