ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 317

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 47
16 października 2004


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 1785/2004 z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wyznaczenia współczynników korygujących obowiązujących od 1 stycznia 2004 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich

1

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1786/2004 z dnia 14 października 2004 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 3274/93 zapobiegające dostawom niektórych towarów i usług do Libii

7

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1787/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

8

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1788/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 150. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

10

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1789/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 150. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

12

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1790/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 69. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

14

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1791/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 322. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

15

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1792/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 6. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

16

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1793/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 5. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

17

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1794/2004 z dnia 15 października 2004 r. obniżające na rok gospodarczy 2004/05 kwotę pomocy dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu przetworzenia w niektórych Państwach Członkowskich

18

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1795/2004 z dnia 15 października 2004 r. dotyczące wszczęcia pod kątem nowych eksporterów przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr 1995/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu, pochodzących między innymi z Algierii, uchylającego cło w stosunku do przywozu od jednego eksportera z tego kraju i nakładającego na ten przywóz obowiązek rejestracji

20

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1796/2004 z dnia 15 października 2004 r. zmieniające i zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansów dostaw do francuskich departamentów zamorskich dla sektora zbóż oraz przetworów owocowych i warzywnych oraz prognozy bilansów dostaw na Maderę dla sektorów olejów roślinnych, przetworów owocowych i warzywnych, mleka i przetworów mlecznych oraz wieprzowiny

23

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1797/2004 z dnia 14 października 2004 r. dotyczące wstrzymania połowu molwy błękitnej przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

31

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1798/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.

32

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1799/2004 z dnia 15 października 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 października 2004 r.

34

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1800/2004 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zezwolenia na dziesięć lat dla dodatku paszowego Cycostat 66G należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych ( 1 )

37

 

 

Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

 

*

Wspólne stanowisko Rady 2004/698/WPZiB z dnia 14 października 2004 r. dotyczące zniesienia środków ograniczających przeciwko Libii

40

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

16.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 1785/2004

z dnia 5 października 2004 r.

w sprawie wyznaczenia współczynników korygujących obowiązujących od 1 stycznia 2004 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając statut urzędników Wspólnot Europejskich i zasady dotyczące pozostałych pracowników Wspólnot, określone rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności jego załącznik X art. 13 akapit pierwszy,

uwzględniając propozycję Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy uwzględnić zmianę kosztów utrzymania w krajach pozawspólnotowych, a zatem odpowiednio wyznaczyć współczynniki korygujące, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2004 r. przy ustalaniu wypłacanych w walucie krajowej wynagrodzeń urzędników oddelegowanych do pracy w krajach trzecich.

(2)

Współczynniki korygujące zastosowane do wypłat na podstawie rozporządzenia (WE, Euratom) nr 64/2004 (2), ustanawiającego wskaźniki korygujące stosowane od 1 lipca 2003 r. do wynagrodzeń urzędników Wspólnot Europejskich pracujących w państwach trzecich, mogą pociągać za sobą korekty wynagrodzeń in plus lub in minus ze skutkiem wstecznym.

(3)

W razie wzrostu wynagrodzeń w związku z nowymi współczynnikami korygującymi należy przewidzieć wyrównanie.

(4)

W razie spadku wynagrodzeń w związku z nowymi współczynnikami korygującymi w okresie od 1 stycznia 2004 r. do daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia należy przewidzieć zwrot nadpłaty.

(5)

Należy przewidzieć, iż ewentualny zwrot nadpłaty dotyczyć może co najwyżej sześciomiesięcznego okresu poprzedzającego decyzję o wyznaczeniu współczynników korygujących i że jego skutki mogą być rozłożone na okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy począwszy od daty tej decyzji, analogicznie do zasad przewidzianych w przypadku współczynników korygujących stosowanych w granicach Wspólnoty przy ustalaniu wynagrodzeń i świadczeń emerytalno-rentowych dla urzędników i pozostałych pracowników Wspólnot Europejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. określa się w załączniku do niniejszego rozporządzenia współczynniki korygujące stosowane przy ustalaniu wypłacanych w walucie kraju oddelegowania wynagrodzeń urzędników Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich.

Do wyliczania wynagrodzeń stosuje się kursy walutowe stosowane przy wykonywaniu ogólnego budżetu Unii Europejskiej w miesiącu poprzedzającym termin, o którym mowa w ust. 1.

Artykuł 2

1.   W razie wzrostu wynagrodzeń w związku ze współczynnikami korygującymi określonymi w załączniku instytucje dokonują wypłaty wyrównania.

2.   W razie spadku wynagrodzeń w związku ze współczynnikami korygującymi określonymi w załączniku instytucje dokonują korekty wynagrodzeń ze skutkiem wstecznym za okres od 1 stycznia 2004 r. do daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Korekty wynagrodzeń ze skutkiem wstecznym, związane z potrąceniem nadpłat, dotyczą co najwyżej sześciomiesięcznego okresu poprzedzającego termin wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Potrącenie nadpłat rozkłada się na okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy począwszy od tego terminu.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 października 2004 r.

W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 723/2004 z 22.3.2004 (Dz.U. L 124 z 27.4.2004, str. 1).

(2)  Dz.U. L 10 z 16.1.2004, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

Miejsca oddelegowania

Współczynniki korygujące, styczeń 2004 r.

Afganistan (1)

0,0

Albania

80,6

Algieria

86,7

Angola

117,7

Arabia Saudyjska

0,0

Argentyna

61,0

Australia

100,1

Bangladesz

56,7

Barbados

104,7

Benin

87,7

Boliwia

49,9

Bośnia i Hercegowina

74,5

Botswana

74,8

Brazylia

58,5

Bułgaria

72,9

Burkina Faso

82,6

Burundi (1)

0,0

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

74,8

Chile

73,4

Chiny

75,9

Chorwacja

93,9

Cypr

99,2

Czad

114,6

Czechy

80,1

Demokratyczna Republika Konga

140,9

Republika Dominikany

42,7

Dżibuti

96,6

Egipt

45,4

Ekwador

69,6

Erytrea

42,6

Estonia

74,1

Etiopia

69,6

Fidżi

72,9

Filipiny

48,7

Gabon

113,7

Gambia

35,5

Ghana

70,5

Gruzja

81,7

Gujana

59,0

Gwatemala

71,7

Gwinea

75,4

Gwinea Bissau

140,8

Haiti

85,7

Hongkong

86,6

Indie

48,5

Indonezja

84,5

Izrael

91,4

Jamajka

82,5

Japonia (Naka)

128,7

Japonia (Tokio)

137,3

Jemen (1)

0,0

Jordania

75,0

Kambodża

64,3

Kamerun

99,1

Kanada

79,5

Kazachstan

91,9

Kenia

76,7

Kolumbia

55,7

Kongo

129,8

Korea Południowa

88,1

Kostaryka

72,1

Kuba

91,5

Laos

71,2

Lesotho

71,0

Lewy Brzeg Jordanu – Strefa Gazy

87,8

Liban

91,3

Liberia (1)

0,0

Litwa

73,2

Łotwa

70,3

Madagaskar

89,4

Malawi

69,5

Malezja

72,7

Mali

90,4

Malta

96,3

Maroko

84,1

Mauretania

63,0

Mauritius

73,7

Meksyk

73,0

Mozambik

73,7

Namibia

81,6

Nepal

67,3

Niger

86,2

Nigeria

70,8

Nikaragua

67,4

Norwegia

128,5

Nowa Kaledonia

120,9

Pakistan

50,5

Papua-Nowa Gwinea

74,0

Paragwaj

61,5

Peru

79,8

Polska

66,2

Republika Południowej Afryki

69,0

Republika Środkowoafrykańska

112,5

Republika Zielonego Przylądka

75,1

Rosja

101,3

Ruanda

77,1

Rumunia

49,5

Senegal

79,1

Serbia i Czarnogóra

62,9

Sierra Leone

68,8

Singapur

94,7

Słowacja

80,3

Słowenia

83,4

Somalia (1)

0,0

Sri Lanka

59,1

Stany Zjednoczone (Nowy Jork)

103,6

Stany Zjednoczone (Waszyngton)

100,1

Suazi

68,7

Sudan

37,9

Surinam

52,8

Syria

56,8

Szwajcaria

116,1

Tajlandia

60,7

Tajwan

87,0

Tanzania

60,0

Togo

97,5

Trynidad i Tobago

69,7

Tunezja

75,8

Turcja

80,7

Uganda

66,9

Ukraina

91,4

Urugwaj

58,5

Vanuatu

118,9

Wenezuela

76,4

Węgry

69,5

Wietnam

51,0

Wybrzeże Kości Słoniowej

107,0

Wyspy Salomona

81,4

Zambia

47,6

Zimbabwe

128,1


(1)  Dane niedostępne.


16.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/7


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) N R 1786/2004

z dnia 14 października 2004 r.

uchylające rozporządzenie (WE) nr 3274/93 zapobiegające dostawom niektórych towarów i usług do Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2004/698/WPZiB z 14 października 2004 r. dotyczące zniesienia środków ograniczających przeciwko Libii (1),

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 12 września 2003 r. Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych (RBNZ), działając zgodnie z rozdziałem VII Karty Narodów Zjednoczonych, zdecydowała w swojej rezolucji 1506 (2003), że od tego dnia środki nałożone na mocy ust. 4–6 rezolucji 748 (1992) oraz ust. 3–7 rezolucji 883 (1993) powinny zostać zniesione.

(2)

Środki nałożone na mocy ust. 4 i 5 rezolucji 748 (1992) i na mocy ust. 3–6 rezolucji 883 (1993) zostały wprowadzone we Wspólnocie rozporządzeniem Rady (WE) nr 3274/93 z dnia 29 listopada 1993 r. zapobiegającym dostawom niektórych towarów i usług do Libii (2). Stosowanie tego rozporządzenia zostało zawieszone rozporządzeniem (WE) nr 836/99 (3).

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 3274/93 powinno zatem zostać uchylone.

(4)

Środki przewidziane w ust. 8 rezolucji 883 (1993) Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, które nie zostały zniesione rezolucją 1506 (2003), zostały wprowadzone we Wspólnocie rozporządzeniem (WE) nr 3275/93 (4), które w związku z tym powinno pozostać w mocy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 3274/93.

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 3275/93 pozostaje w mocy. Odniesienie do wspólnego stanowiska z dnia 22 listopada 1993 r. w preambule tego rozporządzenia rozumie się jako odniesienie do wspólnego stanowiska 2004/698/WPZiB.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 października 2004 r.

W imieniu Rady

P. VAN GEEL

Przewodniczący


(1)  Patrz: str. 40 Dziennika Urzędowego.

(2)  Dz.U. L 295 z 30.11.1993, str. 1.

(3)  Dz.U. L 106 z 23.4.1999, str. 1.

(4)  Dz.U. L 295 z 30.11.1993, str. 4.


16.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1787/2004

z dnia 15 października 2004 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 15 października 2004 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

75,0

999

75,0

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

90,3

999

90,3

0805 50 10

052

63,0

388

60,0

524

26,3

528

41,1

999

47,6

0806 10 10

052

98,4

400

172,7

999

135,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

80,7

400

72,8

404

82,6

720

37,1

800

144,9

804

99,2

999

86,2

0808 20 50

052

109,1

388

83,6

999

96,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


16.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1788/2004

z dnia 15 października 2004 r.

ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 150. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2571/97 z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych (2), agencje interwencyjne przystępują drogą przetargu do sprzedaży pewnych ilości masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego, które przechowują, a także do udzielenia pomocy przyznawanej na śmietanę, masło i koncentrat masła. Artykuł 18 wymienionego rozporządzenia przewiduje, że biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdej rundy przetargu, ustala się minimalną cenę sprzedaży masła oraz maksymalną wysokość pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, które mogą być zróżnicowane w zależności od przeznaczenia, zawartości tłuszczu w maśle i procedury włączenia, lub podejmuje się decyzję o wstrzymaniu przetargu. Kwotę lub kwoty gwarancji należytego przetworzenia ustala się odpowiednio.

(2)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do 150. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97, minimalne ceny sprzedaży masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oraz kwoty gwarancji należytego przetworzenia są ustalone zgodnie ze wskazaniami tabeli zamieszczonej w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 350 z 20.12.1997, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 921/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 94).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 15 października 2004 r. ustalającego minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 150. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

(EUR/100 kg)

Wzory

A

B

Procedury włączenia

Ze znacznikami

Bez znaczników

Ze znacznikami

Bez znaczników

Minimalna cena sprzedaży

Masło ≥ 82 %

w stanie naturalnym

211,1

215,1

koncentrat

209,1

Gwarancja należytego przetworzenia

w stanie naturalnym

129

129

koncentrat

129


16.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1789/2004

z dnia 15 października 2004 r.

ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 150. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2571/97 z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych (2), agencje interwencyjne przystępują drogą przetargu do sprzedaży pewnych ilości masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego, które przechowują, i do udzielenia pomocy przyznawanej w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła. Artykuł 18 wymienionego rozporządzenia przewiduje, że biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdej rundy przetargu, ustala się minimalną cenę sprzedaży masła oraz maksymalną wysokość pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, które mogą być zróżnicowane w zależności od przeznaczenia, zawartości tłuszczu w maśle i procedury włączenia, lub podejmuje się decyzję o wstrzymaniu przetargu. Kwotę lub kwoty gwarancji należytego przetworzenia ustala się odpowiednio.

(2)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do 150. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97, maksymalne kwoty pomocy oraz kwoty gwarancji należytego przetworzenia są ustalone zgodnie ze wskazaniami tabeli zamieszczonej w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 350 z 20.12.1997, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 921/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 94).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 15 października 2004 r. ustalającego maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 150. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

(EUR/100 kg)

Wzory

A

B

Procedury włączenia

Ze znacznikami

Bez znaczników

Ze znacznikami

Bez znaczników

Maksymalna kwota pomocy

Masło ≥ 82 %

59

55

55

Masło < 82 %

57

53

Koncentrat masła

74

67

74

65

Śmietana

 

 

26

23

Gwarancja należytego przetworzenia

Masło

65

Koncentrat masła

81

81

Śmietana

29


16.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1790/2004

z dnia 15 października 2004 r.

ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 69. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Uwzględniając art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2799/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku, przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu (2), agencje interwencyjne zgłosiły do stałego przetargu pewne ilości odtłuszczonego mleka w proszku będącego w ich posiadaniu.

(2)

Zgodnie z postanowieniami art. 30 wymienionego rozporządzenia, biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdej rundy przetargu, ustala się minimalną cenę sprzedaży lub podejmuje się decyzję o wstrzymaniu przetargu. Kwota gwarancji należytego przetworzenia powinna zostać określona z uwzględnieniem różnicy między ceną rynkową odtłuszczonego mleka w proszku a minimalną ceną sprzedaży.

(3)

Ze względu na otrzymane oferty należy ustalić minimalną cenę sprzedaży w wysokości określonej poniżej i określić w konsekwencji gwarancję należytego przetworzenia.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach 69. rundy przetargu, przeprowadzonej z tytułu rozporządzenia (WE) nr 2799/1999, której termin przedstawiania ofert wygasł dnia 12 października 2004 r., minimalna cena sprzedaży i gwarancja należytego przetworzenia ustalone są następująco:

minimalna cena sprzedaży:

186,24 EUR/100 kg,

gwarancja należytego przetworzenia:

40,00 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 340 z 31.12.1999, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1674/2004 (Dz.U. L 300 z 25.9.2004, str. 11).


16.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1791/2004

z dnia 15 października 2004 r.

ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 322. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 429/90 z dnia 20 lutego 1990 r. w sprawie przyznawania drogą przetargu pomocy na koncentrat masła przeznaczony do bezpośredniego spożycia we Wspólnocie (2), agencje interwencyjne przystępują drogą stałego przetargu do udzielenia pomocy przyznawanej odnośnie do koncentratu masła. Artykuł 6 wymienionego rozporządzenia przewiduje, że biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdej rundy przetargu, ustala się maksymalną kwotę pomocy przyznawanej na wykorzystanie koncentratu masła o zawartości tłuszczu wynoszącej przynajmniej 96 % lub podejmuje się decyzję o wstrzymaniu przetargu. Kwota gwarancji przeznaczenia powinna zostać ustalona odpowiednio.

(2)

Ze względu na otrzymane oferty należy ustalić maksymalną cenę pomocy w wysokości określonej poniżej i określić w konsekwencji gwarancję przeznaczenia.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach 322. rundy przetargu, przeprowadzonej z tytułu rozporządzenia (EWG) nr 429/90 maksymalna kwota pomocy oraz kwota gwarancji przeznaczenia ustalone są następująco:

maksymalma kwota pomocy:

74 EUR/100 kg,

kwota gwarancji przeznaczenia:

82 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 45 z 21.2.1990, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 921/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 94).


16.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1792/2004

z dnia 15 października 2004 r.

ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 6. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), a w szczególności jego art. 10 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2771/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany (2), agencje interwencyjne wystawiły na sprzedaż w ramach stałego zaproszenia do składania ofert określone ilości składowanego przez nie masła.

(2)

W świetle ofert otrzymanych w odpowiedzi na każde indywidualne zaproszenie do składania ofert ustalana jest minimalna cena sprzedaży bądź podejmowana jest decyzja o nieprzyjęciu żadnej oferty, zgodnie z art. 24 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2771/1999.

(3)

W świetle otrzymanych ofert należy określić minimalną cenę sprzedaży.

(4)

Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla 6. indywidualnego zaproszenia do składania ofert na mocy rozporządzenia (WE) nr 2771/1999, w odniesieniu do którego termin składania ofert upłynął 12 października 2004 r., minimalną cenę sprzedaży masła ustala się na 270 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 16 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 333 z 24.12.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1448/2004 (Dz.U. L 267 z 14.8.2004, str. 30).


16.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/17


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1793/2004

z dnia 15 października 2004 r.

ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 5. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 214/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka (2) agencje interwencyjne oferują do sprzedaży z mocy stałego zaproszenia do przetargu pewne ilości przechowywanego przez nie mleka w proszku.

(2)

Na podstawie ofert przetargowych otrzymanych w odpowiedzi na każde indywidualne zaproszenie do przetargu zostanie ustalona minimalna cena sprzedaży lub zostanie podjęta decyzja o nierozstrzygnięciu przetargu, zgodnie z art. 24a rozporządzenia (WE) nr 214/2001.

(3)

Na podstawie otrzymanych ofert zostanie ustalona minimalna cena sprzedaży.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla 5. indywidualnego zaproszenia do przetargu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 214/2001, odnośnie do których limit czasowy na przedłożenie ofert przetargowych wygasł 12 października 2004 r. ustala się minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku na 192,10 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 37 z 7.2.2001, str. 100. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1675/2004 (Dz.U. L 300 z 25.9.2004, str. 12).


16.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/18


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1794/2004

z dnia 15 października 2004 r.

obniżające na rok gospodarczy 2004/05 kwotę pomocy dla producentów niektórych owoców cytrusowych po przekroczeniu progu przetworzenia w niektórych Państwach Członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2202/96 z dnia 28 października 1996 r. wprowadzające program pomocy wspólnotowej dla producentów niektórych owoców cytrusowych (1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2202/96 ustanawia progi przetworzenia dla niektórych owoców cytrusowych, rozprowadzanych wśród Państw Członkowskich zgodnie z jego załącznikiem II.

(2)

Artykuł 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2202/96 przewiduje, że w przypadku gdy ten próg zostaje przekroczony, kwoty pomocy wskazane w załączniku I do tego rozporządzenia należy obniżyć w każdym Państwie Członkowskim, w którym przekroczenie takie miało miejsce. Wielkość przekroczenia progu przetwórstwa jest oceniana w oparciu o średnią ilość przetworzoną w ramach programu pomocy w ciągu ostatnich trzech lat gospodarczych poprzedzających rok gospodarczy, dla którego została ustalona pomoc, lub w ciągu okresu równoważnego.

(3)

Państwa Członkowskie przekazały informacje o ilości pomarańczy przetworzonych w ramach programu pomocy zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2111/2003 (2), które ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 2202/96. W oparciu o te informacje ustalono, że próg przetworzenia został przekroczony o 100 380 ton. W ramach tej wielkości swoje progi przekroczyły Grecja, Włochy i Portugalia. Dlatego kwoty pomocy w odniesieniu do pomarańczy wskazane w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2202/96 na rok gospodarczy 2004/2005 muszą zostać obniżone w Grecji o 0,64 %, we Włoszech o 14,95 % i w Portugalii o 0,29 %.

(4)

Państwa Członkowskie przekazały informacje o ilościach grejpfrutów i pomelo przetworzonych w ramach tego programu pomocy zgodnie z art. 39 ust. 1 lit c) rozporządzenia (WE) nr 2111/2003. W oparciu o te informacje ustalono, że próg dla przetwórstwa wspólnotowego został przekroczony o 380 ton. W ramach tej wielkości swoje progi przekroczyły Grecja i Hiszpania. W związku z tym kwoty pomocy w odniesieniu do grejpfrutów i pomelo wskazane w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2202/96 na rok gospodarczy 2004/2005 muszą zostać obniżone w Grecji o 7,00 %, a w Hiszpanii o 16,45 %.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. świeżych owoców i warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Jeżeli chodzi o Grecję, Włochy i Portugalię, w roku gospodarczym 2004/05 kwoty pomocy, które mają zostać przyznane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2202/96 w odniesieniu do pomarańczy dostarczonych do przetworzenia, są wskazane w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Jeżeli chodzi o Grecję i Hiszpanię, w roku gospodarczym 2004/05 kwoty pomocy, które mają zostać przyznane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2202/96 w odniesieniu do grejpfrutów i pomelo dostarczonych do przetworzenia, są wskazane w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 317 2.12.2003, str. 5.


ZAŁĄCZNIK I

(EUR/100 kg)

 

Umowy wieloletnie

Umowy obejmujące jeden rok gospodarczy

Producenci indywidualni

Grecja

11,20

9,74

8,76

Włochy

9,59

8,33

7,50

Portugalia

11,24

9,77

8,79


ANNEX II

(EUR/100 kg)

 

Umowy wieloletnie

Umowy obejmujące jeden rok gospodarczy

Producenci indywidualni

Grecja

9,74

8,46

7,62

Hiszpania

8,75

7,60

6,84


16.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/20


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1795/2004

z dnia 15 października 2004 r.

dotyczące wszczęcia pod kątem „nowych eksporterów” przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr 1995/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu, pochodzących między innymi z Algierii, uchylającego cło w stosunku do przywozu od jednego eksportera z tego kraju i nakładającego na ten przywóz obowiązek rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 (1) z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 4,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   WNIOSEK O DOKONANIE PRZEGLĄDU

B.   PRODUKT

C.   OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

D.   UZASADNIENIE PRZEGLĄDU

E.   PROCEDURA

a)   Kwestionariusze

b)   Zbieranie informacji i prowadzenie przesłuchań

F.   UCHYLENIE OBOWIĄZUJĄCEGO CŁA I REJESTRACJA PRZYWOZU

G.   TERMINY

W interesie sprawnej administracji należy podać terminy, w jakich:

zainteresowane strony mogą przedstawić się Komisji, zaprezentować swoje opinie na piśmie oraz przedłożyć wypełnione kwestionariusze wspomniane w ust. E lit. a) niniejszego rozporządzenia oraz dostarczyć wszelkich innych informacji, które mogą być brane pod uwagę w czasie dochodzenia;

zainteresowane strony mogą złożyć pisemny wniosek o przesłuchanie przez Komisję.

H.   UCHYLANIE SIĘ OD WSPÓŁPRACY

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym wszczyna się przegląd rozporządzenia Rady (WE) nr 1995/2000 stosownie do art. 11 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 w celu ustalenia, czy i do jakiego stopnia przywóz mieszanki mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym pochodzącej z Algierii, objętej kodem CN 3102 80 00, produkowanej i sprzedawanej na wywóz do Wspólnoty przez Fertial SPA (kod dodatkowy TARIC: A573) powinien podlegać cłu antydumpingowemu nałożonemu rozporządzeniem Rady (WE) nr 1995/2000.

Artykuł 2

Niniejszym uchyla się cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1995/2000 w odniesieniu do przywozu wyszczególnionego w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejszym nakazuje się organom celnym, stosownie do art. 14 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96, podjęcie odpowiednich kroków w celu rejestrowania przywozu określonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia. Obowiązek ten wygasa po dziewięciu miesiącach od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

1.   Zainteresowane strony, pragnące, by ich przedstawiciele byli brani pod uwagę podczas dochodzenia, muszą przedstawić się Komisji, zaprezentować swoje opinie na piśmie oraz przedłożyć wypełnione kwestionariusze wspomniane w ust. E lit. a) niniejszego rozporządzenia oraz dostarczyć wszelkich innych informacji w przeciągu 40 dni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, o ile nie zostanie to określone inaczej. Zwraca się uwagę na fakt, że realizacja większości praw proceduralnych ustalonych w rozporządzeniu podstawowym zależna jest od przedstawienia się Komisji przez stronę w przeciągu wspomnianego wcześniej okresu.

Zainteresowane strony mogą także przedkładać pisemne wnioski o przesłuchanie przez Komisję w przeciągu tego samego 40-dniowego okresu.

2.   Wszelkie materiały i wnioski zainteresowanych stron muszą być przedkładane na piśmie (nie w formie elektronicznej, chyba że zostanie to określone inaczej) i muszą zawierać nazwę, adres, adres elektroniczny, numer telefonu, faksu lub/i teleksu zainteresowanej strony. Wszelkie pisemne dokumenty, włączając w to informacje, o które wnioskuje niniejsze ogłoszenie, wypełnione kwestionariusze i korespondencja przekazane przez zainteresowane strony na zasadzie poufności są oznaczane jako „Zastrzeżone” i zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego będzie do nich dodana wersja niepodlegająca zasadzie poufności i oznaczona formułą „DO WGLĄDU ZAINTERESOWANYCH STRON” (3).

Wszelkie informacje odnoszące się do tej sprawy lub wnioski o przesłuchanie przez Komisję należy przesyłać na następujący adres:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

Télex COMEU B 21877.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Pascal LAMY

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(2)  Dz.U. L 238 z 22.9.2000, str. 15. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1675/2003 (Dz.U. L 238 z 25.9.2003, str. 4).

(3)  Oznacza to, że dokument jest tylko do użytku wewnętrznego. Jest chroniony zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43). Jest to dokument poufny stosownie do art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 (Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1) i art. 6 porozumienia WTO w sprawie wprowadzenia w życie art. VI GATT 1994 (Porozumienie antydumpingowe).


16.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/23


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1796/2004

z dnia 15 października 2004 r.

zmieniające i zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansów dostaw do francuskich departamentów zamorskich dla sektora zbóż oraz przetworów owocowych i warzywnych oraz prognozy bilansów dostaw na Maderę dla sektorów olejów roślinnych, przetworów owocowych i warzywnych, mleka i przetworów mlecznych oraz wieprzowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1452/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla niektórych produktów rolnych z francuskich departamentów zamorskich, zmieniające dyrektywę 72/462/EWG oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 525/77 i (EWG) nr 3763/91 (Poseidom) (1), w szczególności jego art. 3 ust. 6,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1453/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla niektórych produktów rolnych z Azorów i Madery oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1600/92 (Poseima) (2), w szczególności jego art. 3 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 14/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczące ustanowienia bilansów dostaw i pomocy wspólnotowej dla niektórych podstawowych produktów do spożycia przez ludzi, do przetworzenia i jako nakłady rolnicze oraz dla dostaw zwierząt żywych i jaj do regionów peryferyjnych na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 i (WE) nr 1454/2001 (3), ustanawia prognozy bilansu dostaw i określa wysokość pomocy wspólnotowej.

(2)

Obecny poziom realizacji rocznej prognozy bilansów dostaw zboża oraz przetworów owocowych i warzywnych w przypadku francuskich departamentów zamorskich, a także olejów roślinnych, przetworów owocowych i warzywnych, mleka pełnego w proszku i serów oraz wieprzowiny w przypadku Madery wykazuje, iż określona wysokość dostaw wymienionych produktów jest niższa od potrzeb ze względu na popyt wyższy niż przewidziany.

(3)

Należy zatem niezwłocznie dostosować ilości wymienionych produktów do rzeczywistych potrzeb najbardziej peryferyjnych regionów, o których mowa.

(4)

Przyjęte rozporządzenie (WE) nr 14/2004 zawiera błąd dotyczący kodu CN odnoszącego się do koni hodowlanych, o których mowa w załączniku II, część I, przeznaczonych do francuskich departamentów zamorskich. Należy zatem naprawić powyższy błąd.

(5)

W związku z powyższym, należy odpowiednio zmienić i sprostować rozporządzenie (WE) nr 14/2004.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opiniami wszystkich odpowiednich komitetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 14/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I, części 1 i 3 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2)

w załączniku III, części 3, 4, 6 i 8 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W załączniku II, część 1 rozporządzenia (WE) nr 14/2004, w odniesieniu do kodu CN dotyczącego koni hodowlanych wprowadza się następujące sprostowanie:

 

zamiast „0101 11 00”, czytać „0101 10 10”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 2 stosuje się od 1 stycznia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1690/2004 (Dz.U. L 305 z 1.10.2004, str. 1).

(2)  Dz.U L 198 z 21.7.2001, str. 26. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1690/2004.

(3)  Dz.U. L 3 z 7.1.2004, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1232/2004 (Dz.U. L 234 z 03.07.2004, str. 5).


ZAŁĄCZNIK I

„Część 1

Zboża i produkty zbożowe przeznaczone do spożycia przez ludzi i na paszę dla zwierząt; nasiona oleiste, uprawy proteinowe, suche pasze

Prognoza bilansu dostaw i pomocy wspólnotowej dla dostaw produktów wspólnotowych na rok kalendarzowy

Departament

Oznaczenie towarów

Kod CN

Ilość

(w tonach)

Pomoc

(euro/tona)

I

II

III

Gwadelupa

pszenica zwyczajna, jęczmień, kukurydza i słód

1001 90, 1003 00, 1005 90 i 1107 10

55 000

42

 (1)

Gujana

pszenica zwyczajna, jęczmień, kukurydza, produkty przeznaczone na paszę dla zwierząt i słód

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 i 1107 10

6 445

52

 (1)

Martynika

pszenica zwyczajna, jęczmień, kukurydza, kasze i grysiki z pszenicy durum, owies i słód

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 i 1107 10

52 000

42

 (1)

Reunion

pszenica zwyczajna, jęczmień, kukurydza i słód

1001 90, 1003 00, 1005 90 i 1107 10

178 000

48

 (1)

„Część 3

Przetwory owocowe i warzywne

Prognoza bilansu dostaw i pomocy wspólnotowej dla dostaw produktów wspólnotowych na rok kalendarzowy

Oznaczenie towarów

Kod CN

Departament

Ilość

(w tonach)

Pomoc

(euro/tona)

I

II

III

Przeciery owocowe otrzymywane przez gotowanie, nawet z dodat ekiem cukru lub innej substancji słodzącej, do przetworzenia:

ex 2007

Wszystkie

45

395

Pasty owocowe, przygotowane lub zakonserwowane w inny sposób, nawet z dodatkiem cukru, innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, do przetworzenia:

ex 2008

Gujana

650

586

Gwadelupa

 

408

Martynika

 

408

Reunion

 

456

Zagęszczone soki owocowe (włączając moszcz winogronowy), niesfermentowane, niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej, do przetworzenia:

ex 2009

Gujana

350

 

727

 

Martynika

 

311

 (2)

Reunion

 

311

 

Gwadelupa

 

311

 


(1)  Wskazana kwota jest równa refundacji dla produktów oznaczonych tym samym kodem CN przyznanym zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 (Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7).”

(2)  Wskazana kwota jest równa refundacji dla produktów oznaczonych tym samym kodem CN przyznanym zgodnie z art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2201/96 (Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29).”


ZAŁĄCZNIK II

„Część 3

Oleje roślinne

Prognoza bilansu dostaw i pomocy wspólnotowej dla dostaw produktów wspólnotowych na rok kalendarzowy

MADERA

Oznaczenie towarów

Kod CN

Ilość

(w tonach)

Pomoc

(euro/tona)

I

II

III

Oleje roślinne (z wyjątkiem oliwy z oliwek):

 

 

 

 

 

— Oleje roślinne

1507–1516 (1)

2 700

52

70

 (2)

Oliwa z oliwek:

 

 

 

 

 

— Oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia

1509 10 90

 

 

 

 

lub

 

500

52

 (2)

— Oliwa z oliwek

1509 90 00

 

 

 


AZORY

Oznaczenie towarów

Kod CN

Ilość

(w tonach)

Pomoc

(euro/tona)

I

II

III

Oliwa z oliwek:

 

 

 

 

 

— Oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia

1509 10 90

400

68

87

 (3)

lub

lub

 

 

 

 

— Oliwa z oliwek

1509 90 00

 

 

 

 

„Część 4

Przetwory owocowe i warzywne

Prognoza bilansu dostaw i pomocy wspólnotowej dla dostaw produktów wspólnotowych na rok kalendarzowy

MADERA

Oznaczenie towarów

Kod CN

Ilość

(w tonach)

Pomoc

(euro/tona)

I

II

III

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe, otrzymane przez gotowanie, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej:

 

 

 

 

 

— przetwory inne niż homogenizowane, zawierające owoce inne niż cytrusowe

2007 99

100

73

91

Owoce i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub konserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

 

760

168

186

— ananasy

2008 20

 

 

 

 

— gruszki

2008 40

 

 

 

 

— wiśnie

2008 60

 

 

 

 

— brzoskwinie

2008 70

 

 

 

 

— pozostałe włączając mieszanki, inne niż oznaczone kodem CN 2008 19

 

 

 

 

 

— mieszanki

2008 92

 

 

 

 

— inne niż rdzenie palmowe i mieszanki

2008 99

 

 

 

 

Zagęszczone soki owocowe (włączając moszcz winogronowy), niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej, do przetworzenia:

ex 2009

130

 

186

 


AZORY

Oznaczenie towarów

Kod CN

Ilość

(w tonach)

Pomoc

Pomoc (euro/tona)

I

II

III

Zagęszczone soki owocowe (włączając moszcz winogronowy), niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej, do przetworzenia:

ex 2009

100

 

186”

 

„Część.6

Mleko i przetwory mleczne

Prognoza bilansu dostaw i pomocy wspólnotowej dla dostaw produktów wspólnotowych na rok kalendarzowy

MADERA

Oznaczenie towarów

Kod CN

Ilość

(w tonach)

Pomoc

(euro/tona)

I

II

III (4)

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (5)

0401

12 000

48

66

 (6)

Odtłuszczone mleko w proszku (5)

ex 0402

500

48

66

 (6)

Mleko pełne w proszku (5)

ex 0402

530

48

66

 (6)

Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka, produkty mleczarskie do smarowania (5)

ex 0405

1 000

84

102

 (6)

Sery (5)

0406

1 700

84

102

 (6)

„Część

Sektor wieprzowiny

Prognoza bilansu dostaw i pomocy wspólnotowej dla dostaw produktów wspólnotowych na rok kalendarzowy

MADERA

Oznaczenie towarów

Kod (7)

Ilość

(w tonach)

Pomoc

(euro/tona)

I

II

III

Mięso ze świń domowych, świeże, schłodzone lub zamrożone:

ex 0203

2 800

 

 

- w tuszach lub półtuszach

020311109000

 

95

113

 (8)

- szynki i ich kawałki

020312119100

 

143

161

 (8)

- łopatka i jej kawałki

020312199100

 

95

113

 (8)

- przodki i ich kawałki

020319119100

 

95

113

 (8)

- schaby i ich kawałki

020319139100

 

143

161

 (8)

- boczek i jego kawałki

020319159100

 

95

113

 (8)

- pozostałe : bez kości

020319559110

 

176

194

 (8)

- pozostałe : bez kości

020319559310

 

176

194

 (8)

- w tuszach lub półtuszach

020321109000

 

95

113

 (8)

- szynki i ich kawałki

020322119100

 

143

161

 (8)

- łopatka i jej kawałki

020322199100

 

95

113

 (8)

- przodki i ich kawałki

020329119100

 

95

113

 (8)

- schaby i ich kawałki

020329139100

 

143

161

 (8)

-boczek i jego kawałki

020329159100

 

95

113

 (8)

- pozostałe : bez kości

020329559110

 

176

194

 (8)


(1)  Z wyjątkiem 1509 i 1510.

(2)  Wskazana kwota jest równa refundacji dla produktów oznaczonych tym samym kodem CN przyznanym zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 136/66/EWG.

(3)  Wskazana kwota jest równa refundacji dla produktów oznaczonych tym samym kodem CN przyznanym zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 136/66/EWG.”

(4)  W euro/100 kg wagi netto, chyba, że ustalono inaczej.

(5)  Określone produkty i odnoszące się do nich przypisy są takie same jak te zawarte w rozporządzeniu Komisji ustalającym refundacje wywozowe zgodnie z art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48).

(6)  Wskazana kwota jest równa refundacji dla produktów oznaczonych tym samym kodem CN przyznanym zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999. Jeśli istnieje więcej niż jedna stawka dla refundacji przyznawanej zgodnie z art. 31 wymienionego rozporządzenia, w rozumieniu art. 2 ust. 1 litera e) oraz l), rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11), kwota pomocy jest równa najwyższej kwocie refundacji przyznawanej dla produktów oznaczonych tym samym kodem nomenklatury refundacji wywozowych [rozporządzenie (WE) nr 3846/87,Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1).

Jednakże w przypadku refundacji dla masła przypisanej na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2571/97 (Dz.U. L 350 z 20.12.1997, str. 3) kwota wskazana jest w kolumnie II.”

(7)  Kody produktów i przypisy określone są w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz. U. L 366 z 24.12.1987, str.1).

(8)  Wskazana kwota jest równa refundacji dla produktów oznaczonych tym samym kodem CN przyznawanym w stosownym przypadku zgodnie z art. 13 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2759/75 (Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1).”


16.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/31


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1797/2004

z dnia 14 października 2004 r.

dotyczące wstrzymania połowu molwy błękitnej przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2340/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. ustalające możliwości połowowe w odniesieniu do głębinowych zasobów rybnych na lata 2003 i 2004 (2) przewiduje kwoty na połowy molwy błękitnej na rok 2004.

(2)

W celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących ograniczeń ilościowych połowów niektórych gatunków objętych kwotami niezbędne jest określenie przez Komisję daty wykorzystania przyznanej kwoty przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego.

(3)

Według informacji przekazanych Komisji, połowy molwy błękitnej w wodach strefy ICES VI, VII (wody wspólnotowe i wody niepodlegające władzy lub jurysdykcji państw trzecich), dokonane przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa lub zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie, osiągnęły kwotę przyznaną na rok 2004. Zjednoczone Królestwo zabroniło połowów tego gatunku od dnia 9 sierpnia 2004 r. Należy więc utrzymać tę datę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Połowy molwy błękitnej w wodach obszaru ICES VI, VII (wody wspólnotowe i wody niepodlegające władzy lub jurysdykcji państw trzecich), dokonane przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa lub zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie wykorzystały kwotę przyznaną na rok 2004.

Połowy molwy błękitnej w wodach obszaru ICES VI, VII (wody wspólnotowe i wody niepodlegające władzy lub jurysdykcji państw trzecich), dokonane przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa lub zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie, są zakazane, podobnie jak przechowywanie na pokładzie, przeładunek i wyładunek tego gatunku złowionego po dacie wprowadzenia w życie tego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 9 sierpnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Jörgen HOLMQUIST

Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa


(1)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1954/2003 (Dz.U. L 289 z 7.11.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 356 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 762/2004 (Dz.U. L 120 z 24.4.2004, str. 8).


16.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/32


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1798/2004

z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2002 z dnia 2 kwietnia 2002 r. ustanawiające metodę zarządzania kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z krajów trzecich (2), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ilości określone we wnioskach o pozwolenie złożonych w dniach 11 i 12 października 2004 r., na mocy art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 565/2002, przez importerów tradycyjnych i nowych importerów, przekroczyły ilości przewidziane dla produktów pochodzących z Chin, Argentyny i innych krajów trzecich.

(2)

Należy więc określić, w jakiej mierze możliwe jest uwzględnienie wniosków o pozwolenia przekazanych Komisji dnia 14 października 2004 r. oraz ustalenie, dla każdej kategorii importerów i pochodzenia produktów, dat, przed upływem których wydawanie pozwoleń powinno być zawieszone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 565/2002 w dniach 11 i 12 października 2004 r. i przekazane Komisji w dniu 14 października 2004 r. są uwzględnione zgodnie z wartością procentową wnioskowanych ilości, określoną w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Dla danej kategorii importerów i danego pochodzenia wnioski o pozwolenia na przywóz, na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 565/2002, dotyczące kwartału od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r. oraz złożone po dniu 12 października 2004 r. i przed datą określoną w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, są odrzucone.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 86 z 3.4.2002, str. 11.


ZAŁĄCZNIK I

Pochodzenie produktów

Procent przyznania

Chiny

Kraje trzecie, inne niż Chiny i Argentyna

Argentyna

Importerzy tradycyjni

(art. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 565/2002)

11,177 %

100,000 %

100,000 %

Nowi importerzy

(art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 565/2002)

0,788 %

48,475 %

3,427 %

„X”

:

W odniesieniu do tego pochodzenia brak kontyngentu w rozpatrywanym kwartale.

„—”

:

Żaden wniosek o pozwolenie nie został przekazany Komisji.


ZAŁĄCZNIK II

Pochodzenie produktów

Daty

Chiny

Kraje trzecie, inne niż Chiny i Argentyna

Argentyna

Importerzy tradycyjni (art. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 565/2002)

28.2.2005

Nowi importerzy (art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 565/2002)

28.2.2005

3.1.2005

3.1.2005


16.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/34


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1799/2004

z dnia 15 października 2004 r.

ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 października 2004 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 do opłat przywozowych w sektorze zbóż (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 przewiduje, że przy przywozie produktów, o których mowa w art. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, pobiera się opłaty celne zgodne ze stawkami Wspólnej Taryfy Celnej. Jednakże w przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 tego artykułu, opłaty przywozowe równają się cenie interwencyjnej tych produktów ważnej w czasie przywozu powiększonej o 55 % i pomniejszonej o cenę CIF w przywozie stosowaną do danej wysyłki. Opłaty celne nie mogą jednak przekroczyć stawek Wspólnej Taryfy Celnej.

(2)

Na mocy art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 ceny CIF w przywozie oblicza się na podstawie cen reprezentatywnych dla danego produktu na rynku światowym.

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 1249/96 ustala zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 do opłat przywozowych w sektorze zbóż.

(4)

Opłaty przywozowe stosuje się aż do chwili ustalenia i wejścia w życie nowych stawek opłat przywozowych.

(5)

W celu umożliwienia normalnego funkcjonowania systemu opłat przywozowych należy przyjąć jako podstawę ich wyliczenia stawki reprezentatywne dla rynku, stwierdzone w okresie porównawczym.

(6)

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 1249/96 prowadzi do ustalenia opłat przywozowych w wysokości podanej w załączniku I do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Opłaty przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, ustala się w kwotach figurujących w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, na podstawie informacji znajdujących się w załączniku II.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).


ZAŁĄCZNIK I

Opłaty przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 15 października 2004 r.

Kod CN

Nazwa towarów

Opłaty przywozowe (1)

(w EUR/t)

1001 10 00

Pszenica durum wysokiej jakości

0,00

średniej jakości

0,00

niskiej jakości

0,00

1001 90 91

Pszenica zwyczajna, do siewu

0,00

ex 1001 90 99

Pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu

0,00

1002 00 00

Żyto

38,83

1005 10 90

Kukurydza siewna, inna niż hybrydy

52,50

1005 90 00

Kukurydza, inna niż do siewu (2)

52,50

1007 00 90

Ziarno Sorgo, inne niż hybrydy do siewu

38,83


(1)  W przypadku towarów przybywających do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki lub przez Kanał Sueski (art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96) importer może skorzystać z obniżki opłaty o:

3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym, lub

2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce, Finlandii, Szwecji lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2)  Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.


ZAŁĄCZNIK II

Czynniki użyte do obliczenia opłat celnych

okres od 1.10.2004–14.10.2004

1.

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Notowania giełdowe

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% protein przy 12 % wilgotności)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

średnia jakość (1)

niska jakość (2)

US barley 2

Notowanie (EUR/t)

120,95 (3)

65,40

162,61 (4)

152,61 (4)

132,61 (4)

82,34 (4)

Premia za Zatokę (EUR/t)

11,00

 

 

Premia za Wielkie Jeziora (EUR/t)

12,46

 

 

2.

Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

Fracht/koszt: Zatoka Meksykańska–Rotterdam: 28,13 EUR/t; Wielkie Jeziora–Rotterdam: 35,86 EUR/t.

3.

Subwencje, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t [art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96].

(2)  Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t [art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96].

(3)  Premia w wysokości 14 EUR/t włączona [art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1249/96].

(4)  Fob Duluth.


16.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/37


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1800/2004

z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie zezwolenia na dziesięć lat dla dodatku paszowego „Cycostat 66G” należącego do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 9g ust. 5 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG kokcydiostatyki uwzględnione w załączniku I do wspomnianej dyrektywy przed 1 stycznia 1988 r. zostały tymczasowo zatwierdzone od 1 kwietnia 1998 r. i przeniesione do załącznika B rozdział I w celu dokonania ich ponownej oceny jako dodatków paszowych powiązanych z osobą odpowiedzialną za ich wprowadzanie do obrotu. Produkt zawierający robenidynę, Cycostat 66G, jest dodatkiem należącym do grupy „Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne”, wymienionej w załączniku B rozdział I dyrektywy 70/524/EWG.

(2)

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie Cycostatu 66G do obrotu złożyła wniosek o zezwolenie wraz z monografią, zgodnie z art. 9g ust. 2 i 4 wspomnianej dyrektywy.

(3)

Artykuł 9g ust. 6 dyrektywy 70/524/EWG zezwala na automatyczne przedłużenie okresu dopuszczenia do stosowania tych dodatków aż do podjęcia przez Komisję decyzji, w przypadku gdy – z powodów, których upoważniony posiadacz nie jest w stanie kontrolować – nie można podjąć decyzji odnośnie wniosku przed datą wygaśnięcia zezwolenia. Wspomniany przepis ma zastosowanie do zezwolenia na Cycostat 66G. Komisja zwróciła się do Komitetu Naukowego ds. Żywienia Zwierząt 26 kwietnia 2001 r. z wnioskiem o przedstawienie pełnej oceny ryzyka, wniosek ten następnie skierowano do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Podczas dokonywania ponownej oceny złożono kilka wniosków o dodatkowe informacje, co uniemożliwiło ukończenie ponownej oceny w terminie wymaganym zgodnie z art. 9g.

(4)

Panel Naukowy ds. Dodatków Paszowych oraz Środków lub Substancji Wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt działający przy Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności przedstawił pozytywną opinię odnośnie do bezpieczeństwa i skuteczności Cycostatu 66G w odniesieniu do kurcząt przeznaczonych na tucz, królików przeznaczonych na tucz oraz indyków.

(5)

Ponowna ocena Cycostatu 66G przeprowadzona przez Komisję wykazała, że odpowiednie wymogi określone w dyrektywie 70/524/EWG zostały spełnione. W związku z powyższym należy wydać zezwolenie na stosowanie przez okres dziesięciu lat Cycostatu 66G jako dodatku powiązanego z osobą odpowiedzialną za wprowadzenie go do obrotu oraz umieścić go w rozdziale I listy, o której mowa w art. 9t lit. b) tej dyrektywy.

(6)

Ponieważ zezwolenie na stosowanie dodatku jest obecnie powiązane z osobą odpowiedzialną za wprowadzenie go do obrotu i zastępuje wcześniej wydane zezwolenie, które nie było powiązane z żadną konkretną osobą, należy usunąć poprzednie zezwolenie.

(7)

Ponieważ nie istnieją żadne względy bezpieczeństwa, z których powodu należałoby niezwłocznie wycofać z rynku produkt zawierający robenidynę, należy wyznaczyć sześciomiesięczny okres przejściowy pozwalający na pozbycie się istniejących zapasów tego dodatku.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku B rozdział I dyrektywy 70/524/EWG usuwa się dodatek paszowy robenidyna, należący do grupy „Kokcydiostatyki i inne substancje lecznicze”.

Artykuł 2

Dodatek Cycostat 66G należący do grupy „Kokcydiostatyki i inne substancje lecznicze” wymieniony w Załączniku do niniejszego rozporządzenia dopuszcza się do wykorzystania jako dodatek w żywieniu zwierząt na warunkach określonych we wspomnianym Załączniku.

Artykuł 3

W celu zużycia istniejących zapasów robenidyny dopuszcza się sześciomiesięczny okres od chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2004 r.

W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1464/2002 (Dz.U. L 270 z 18.8.2004, str. 8).


ZAŁĄCZNIK

Nr rejestracyjny dodatku

Nazwa i nr rejestracyjny osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie dodatku do obrotu

Dodatek

(nazwa handlowa)

Skład, wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

Jednostki aktywne na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne

E 758

Alpharma

(Belgia)

BVBA

Chlorowodorek robenidyny 66 g/kg

(Cycostat 66G)

Skład dodatku:

 

Chlorowodorek robenidyny: 66 g/kg

 

Lignosulfonian: 40 g/kg

 

Dwuwodny siarczan wapnia 894 g/kg

Substancja aktywna:

 

Chlorowodorek robenidyny, C15H13Cl2N5 . HCl, 1,3-bis[(p-chlorobenzylideno) amino]chlorowodorek guanidyny,

 

Numer roboczy: 25875-50-7

 

Powiązane zanieczyszczenia:

N,N’,N’’-Tris[(p-Cl-benzylideno) amino]guanidyna: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-benzylideno]hydrazyna: ≤ 0,5 %

Kurczęta brojlery

30

36

Stosowanie zabronione na co najmniej 5 dni przed ubojem

29 października 2014 r.

Indyki

30

36

Stosowanie zabronione na co najmniej 5 dni przed ubojem

29 października 2014 r.

Króliki na tucz

50

66

Stosowanie zabronione na co najmniej 5 dni przed ubojem

29 października 2014 r.


Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

16.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/40


WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2004/698/WPZiB

z dnia 14 października 2004 r.

dotyczące zniesienia środków ograniczających przeciwko Libii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 12 września 2003 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) przyjęła rezolucję 1506 (2003) znoszącą środki ograniczające nałożone rezolucjami 748 (1992) i 883 (1993) Rady Bezpieczeństwa ONZ, pozostawiając w mocy środki określone w ust. 8 ostatniej rezolucji, mając na względzie kroki podjęte przez rząd libijski, w celu wykonania wyżej wymienionych rezolucji, a w szczególności dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za działania urzędników libijskich, wypłaty odpowiednich odszkodowań i zaniechania terroryzmu.

(2)

Rząd libijski podjął również kroki w kierunku zadowalającego zaspokojenia roszczeń związanych z atakami terrorystycznymi dokonanymi na lot nr 103 Pan Am nad Lockerbie w Szkocji, lot nr 772 Union de Transports Aériens nad Nigrem oraz na dyskotekę „La Belle” w Berlinie.

(3)

Środki ograniczające nałożone na mocy decyzji 93/614/WPZiB (1), która została przyjęta w celu wykonania rezolucji 748 (1992) i 883 (1993) Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz embargo na broń nałożone przez Państwa Członkowskie w 1986 r. i potwierdzone przez wspólne stanowisko 1999/261/WPZiB (2) powinny zatem zostać zniesione.

(4)

Środki przyjęte na podstawie ust. 8 rezolucji 883 (1993) Rady Bezpieczeństwa ONZ powinny pozostać w mocy zgodnie z rezolucją 1506 (2003) Rady Bezpieczeństwa ONZ.

(5)

Działanie ze strony Wspólnoty jest niezbędne w celu wykonania niektórych środków,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

Decyzja 93/614/WPZiB i wspólne stanowisko 1999/261/WPZiB tracą moc.

Artykuł 2

Pozostają w mocy środki przyjęte w celu ochrony podmiotów gospodarczych przeciwko roszczeniom dotyczącym umów i transakcji, na wypełnienie których miało wpływ nałożenie środków ograniczających w drodze rezolucji 883 (1993) Rady Bezpieczeństwa ONZ i rezolucji z nią związanych.

Artykuł 3

Wspólne stanowisko wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 4

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 października 2004 r.

W imieniu Rady

P. VAN GEEL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 295 z 30.11.1993, str. 7.

(2)  Dz.U. L 103 z 20.4.1999, str. 1. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 1999/611/WPZiB (Dz.U. L 242 z 14.9.1999, str. 31).