ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 316

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 47
15 października 2004


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1769/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1770/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

54

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1771/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 15 października 2004 r.

56

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1772/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

58

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1773/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 9. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

60

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1774/2004 z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

61

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1775/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na rok gospodarczy 2003/2004

64

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1776/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające na rok gospodarczy 2003/2004 wysokość kwoty do uiszczenia przez wytwórców cukru na rzecz sprzedawców buraków, z powodu różnicy pomiędzy maksymalną kwotą opłaty B i daną opłatą

65

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1777/2004 z dnia 14 października 2004 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2342/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny w odniesieniu do systemu premii, ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

66

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1778/2004 z dnia 13 października 2004 r. dotyczące wstrzymania połowu molwy błękitnej przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

72

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1779/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów molwy przez statki pływające pod banderą Danii

73

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1780/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

74

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1781/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

82

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1782/2004 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

84

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1783/2004 z dnia 14 października 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

85

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1784/2004 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

86

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

2004/695/WE:
Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt oraz wykazu programów kontroli mających na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4010)

87

 

*

2004/696/WE:
Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania niektórych TSE kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4011)

91

 

*

2004/697/WE:
Decyzja Komisji z dnia 14 października 2004 r. w sprawie niektórych środków ochronnych odnoszących się do choroby niebieskiego języka owiec w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4055)
 ( 1 )

96

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

15.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1769/2004

z dnia 14 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 4 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1663/95 z dnia 7 lipca 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 729/70 w odniesieniu do procedury rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR (2) stanowi, że forma i treść informacji rachunkowych określonych w art. 4 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia powinny być ustalane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (3), mające zastosowanie do instytucji i organów wspólnotowych, oraz dyrektywa nr 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym przepływie takich danych (4), wprowadzone do prawa krajowego, mające zastosowanie do Państw Członkowskich, chronią prawo do prywatności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

(3)

Wszelkie dane osobowe zawarte w informacjach gromadzonych w ramach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2390/1999 (5) muszą być przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001, które stanowi w szczególności, że osoby, których dane dotyczą powinny być informowane o swoich prawach, włącznie z prawem do otrzymania na życzenie informacji o swoich danych, do sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, oraz prawem do zwrócenia się w każdej chwili do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Na mocy art. 248 ust. 3 Traktatu, Europejski Trybunał Obrachunkowy ma prawo dostępu do informacji rachunkowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1663/95, oraz może przetwarzać dane osobowe zgodnie z postanowieniami art. 5 lit. b) i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

(4)

W celu przeprowadzenia weryfikacji w ramach rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) również ma prawo dostępu do informacji rachunkowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1663/95, oraz może przetwarzać dane osobowe zgodnie z postanowieniami art. 5 lit. a) i art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

(5)

Forma i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania, są obecnie określone rozporządzeniem (WE) nr 2390/1999. Właściwym jest dostosowanie tego rozporządzenia.

(6)

W związku ze zmianami w nomenklaturze budżetowej oraz w celu optymalizacji i aktualizacji przepływu informacji pomiędzy Państwami Członkowskimi i Komisją należy dostosować załączniki do rozporządzenia (WE) nr 2390/1999, począwszy od 16 października 2004 r.

(7)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Funduszu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2390/1999 wprowadza się następujące zmiany:

1)

Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

1.   Komisja będzie korzystać z informacji rachunkowych określonych w art. 4 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1663/95 jedynie w celach:

a)

wykonywania swoich funkcji związanych z rozliczaniem rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR na mocy rozporządzenia (WE) nr 1258/1999;

b)

monitorowania rozwoju i opracowywania prognoz w sektorze rolniczym.

W tym kontekście dostęp do tych informacji mogą mieć również Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

2.   Wszelkie dane osobowe znajdujące się w zebranych informacjach będą przetwarzane jedynie w celach określonych w ust. 1. W szczególności, jeżeli Komisja wykorzystuje informacje księgowe do celów określonych w ust. 1 lit. b), Komisja czyni te dane anonimowymi i przetwarza je tylko w formie zbiorczej.

3.   W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych zainteresowani powinni skontaktować się z Dyrekcją Generalną ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej: AGRI-J1@cec.eu.int

4.   Komisja zapewnia poufność i bezpieczeństwo posiadanych informacji rachunkowych określonych w art. 4 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1663/95.”.

2)

Tekst załączników I, II i III do rozporządzenia (WE) nr 2390/1999 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 października 2004 r.

W imieniu Komisji,

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

(2)  Dz.U. L 158 z 8.7.1995, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2025/2001 (Dz.U. L 274 z 17.10.2001, str. 3).

(3)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

(4)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995 r., str. 31. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(5)  Dz.U. L 295 z 16.11.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1747/2003 (Dz.U. L 259 z 10.10.2003, str. 1).


ZAŁĄCZNIK

Załączniki I, II i III do rozporządzenia (WE) nr 2390/1999 otrzymują brzmienie:

ZAŁĄCZNIK I

TABELA X – Rok budżetowy 2005

ONM

ABB

A

Image

F100

F101

F102

F103

F103B

F105

F105A

F106

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F205

F205A

F206

F207

F211

F212

F213

F214

F215

F216

F217

F218

F220

F221

F222A

F222B

F222C

B01-1000

05020101

1000

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1001

05020101

1001

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1002

05020101

1002

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1003

05020101

1003

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1013

05020102

1013

D

D

 

D

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1019

05020102

1019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020103

1021

X

X

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1022

05020103

1022

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3000

05020104

3000

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3010

05020104

3010

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1029

05020105

1029

X

X

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1090

05020199

1090

A

A

A

 

 

 

 

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1850

05020201

1850

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1851

05020202

1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1852

05020202

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1853

05020202

1853

D

D

 

D

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1854

05020202

1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1855

05020203

1855

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1858

05020204

1858

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1859

05020299

1859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1890

05020299

1890

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020306

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1045

05020306

1045

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1055

05020306

1055

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1056

05020306

1056

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020307

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F300

F300B

F301

F304

F305

F306

F307

F400

F402

F403

F404

F500

F501

F502

F503

F507

F508A

F508B

F508C

F508D

F508E

F508F

F509A

F509B

F510

F510A

F511

F511A

F512

F513

F515

F516

F517

F518

B01-1000

05020101

1000

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1001

05020101

1001

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1002

05020101

1002

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1003

05020101

1003

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1013

05020102

1013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1019

05020102

1019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020103

1021

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

B01-1022

05020103

1022

X

 

 

X

X

X

X

 

X

D

D

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-3000

05020104

3000

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-3010

05020104

3010

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1029

05020105

1029

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1090

05020199

1090

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1850

05020201

1850

X

 

 

 

X

X

 

 

 

D

D

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1851

05020202

1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1852

05020202

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1853

05020202

1853

 

 

 

 

 

 

 

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1854

05020202

1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1855

05020203

1855

X

 

 

X

X

X

X

 

X

D

D

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

B01-1858

05020204

1858

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1859

05020299

1859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1890

05020299

1890

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020306

0000

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

A

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 

B01-1045

05020306

1045

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1055

05020306

1055

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1056

05020306

1056

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020307

0000

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

A

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F519

F519B

F519C

F520

F521

F522

F523

F530

F531

F532

F533

F600

F601

F602

F602B

F603

F604

F604B

F800

F800B

F801

F802

F802B

F804

F805

F808

F809

F812

F814

F816

F816B

F900

F901

F902

B01-1000

05020101

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1001

05020101

1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1002

05020101

1002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1003

05020101

1003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1013

05020102

1013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

D

D

B01-1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1019

05020102

1019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020103

1021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1022

05020103

1022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3000

05020104

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-3010

05020104

3010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1029

05020105

1029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1090

05020199

1090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1850

05020201

1850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

B01-1851

05020202

1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1852

05020202

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1853

05020202

1853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

D

D

B01-1854

05020202

1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1855

05020203

1855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1858

05020204

1858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1859

05020299

1859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1890

05020299

1890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020306

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1045

05020306

1045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1055

05020306

1055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1056

05020306

1056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020307

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F903

F904

F905

F906

F907

F908

F909

F910

F911

F920

F921

F922

F930

F950

F951

F952

F953

F954

F955

F957

F960

F961

F962

F970

F980

F990

B01-1000

05020101

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1001

05020101

1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1002

05020101

1002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1003

05020101

1003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1012

05020102

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1013

05020102

1013

D

D

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

 

D

 

D

 

D

B01-1014

05020102

1014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1019

05020102

1019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020103

1021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1022

05020103

1022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3000

05020104

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3010

05020104

3010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1029

05020105

1029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1090

05020199

1090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1850

05020201

1850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1851

05020202

1851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1852

05020202

1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1853

05020202

1853

D

D

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

 

D

D

D

D

D

D

D

 

 

 

 

 

D

B01-1854

05020202

1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1855

05020203

1855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1858

05020204

1858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1859

05020299

1859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1890

05020299

1890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020306

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1045

05020306

1045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1055

05020306

1055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1056

05020306

1056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020307

0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F100

F101

F102

F103

F103B

F105

F105A

F106

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F205

F205A

F206

F207

F211

F212

F213

F214

F215

F216

F217

F218

F220

F221

F222A

F222B

F222C

B01-1046

05020307

1046

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1057

05020307

1057

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1040

05020310

1040

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1041

05020310

1041

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1042

05020310

1042

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1043

05020310

1043

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1044

05020310

1044

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1047

05020310

1047

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1049

05020310

1049

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1050

05020310

1050

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1051

05020310

1051

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1052

05020310

1052

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1053

05020310

1053

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1054

05020310

1054

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1058

05020310

1058

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1060

05020310

1060

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1062

05020310

1062

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020310

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020311

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020312

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020313

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020314

0000

A

A

 

A

 

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDB2005

'05020315

0000

A

A

 

A

 

 

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1021

05020315

1021

X

X

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-1090

05020399

1090

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3100

05020401

3100

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3110

05020402

3110

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3111

05020402

3111

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3112

05020402

3112

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3113

05020402

3113

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B01-3119

05020402

3119

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC FY 2005

05020499

0000

A

A

A

 

 

 

 

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ONM

ABB

A

Image

F300

F300B

F301

F304

F305

F306

F307

F400

F402

F403

F404

F500

F501

F502

F503

F507

F508A

F508B

F508C

F508D

F508E

F508F

F509A

F509B

F510

F510A

F511

F511A

F512

F513

F515

F516

F517

F518

B01-1046

05020307

1046

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1057

05020307

1057

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1040

05020310

1040

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1041

05020310

1041

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1042

05020310

1042

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1043

05020310

1043

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1044

05020310

1044

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1047

05020310

1047

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1049

05020310

1049

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1050

05020310

1050

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1051

05020310

1051

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1052

05020310

1052

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1053

05020310

1053

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1054

05020310

1054

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1058

05020310

1058

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

B01-1060

05020310

1060

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X