ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 315

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 47
14 października 2004


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1762/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie administrowania systemem podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

1

 

*

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1763/2004 z dnia 11 października 2004 r. nakładającego określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

14

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1764/2004 z dnia 13 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

24

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1765/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 w odniesieniu do dalszego stosowania substancji wymienionych w załączniku II ( 1 )

26

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1766/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

27

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1767/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2318/2001 w zakresie uznawania organizacji producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

28

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1768/2004 z dnia 13 października 2004 r. ustalające wartości procentowe amortyzacji, które należy stosować do skupu produktów rolnych na rok budżetowy 2005

30

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

2004/692/WE:
Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiającego system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

32

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiające system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

33

 

 

Komisja

 

*

2004/693/WE:
Decyzja Komisji z dnia 8 października 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3686)
 ( 1 )

47

 

 

Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

 

*

Wspólne stanowisko Rady 2004/694/WPZiB z dnia 11 października 2004 r. w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

52

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1761/2004 z dnia 12 października 2004 r. ustalającego szczególne środki w sektorze kalafiora ( Dz.U. L 314 z 13.10.2004 )

54

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

14.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1762/2004

z dnia 24 września 2004 r.

w sprawie administrowania systemem podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony (1), weszła w życie z dniem 1 lipca 1998 r.

(2)

Sytuacja związana z przywozami niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej została poddana szczegółowej analizie i na podstawie przekazanych im istotnych informacji strony zawarły porozumienie w formie wymiany listów (2) ustanawiające system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych na okres od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do 31 grudnia 2006 r., o ile obie strony nie postanowią o wcześniejszym zakończeniu działania systemu.

(3)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia należy podjąć zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W okresie od 29 października 2004 r. do 31 grudnia 2006 r., zgodnie z postanowieniami porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiającego system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej, przywóz do Wspólnoty niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Mołdowy, wymienionych w załączniku I, wymaga okazania dokumentu nadzoru zgodnego ze wzorem określonym w załączniku II, wystawionego przez organy Wspólnoty.

2.   W okresie określonym w ust. 1 przywóz do Wspólnoty Europejskiej wyrobów wymienionych w załączniku I pochodzących z Mołdowy wymaga ponadto uzyskania dokumentu wywozowego wystawianego przez właściwe organy Mołdowy. Dokument wywozowy musi być zgodny z wzorem określonym w załączniku III. Obowiązuje on na wywóz do całego obszaru celnego Wspólnoty. W celu uzyskania dokumentu nadzoru, o którym mowa w ust. 1, importer musi złożyć kompletnie wypełniony oryginał dokumentu wywozowego. W każdym wypadku importer musi okazać oryginał dokumentu wywozowego nie później niż 31 marca roku następującego po roku, w którym przesłano towary określone w dokumencie wywozowym.

3.   Klasyfikacja wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem oparta jest na nomenklaturze statystycznej i celnej Wspólnoty (zwanej dalej „CN”). Pochodzenie wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem ustala się zgodnie z zasadami obowiązującymi we Wspólnocie.

4.   Właściwe organy Wspólnoty informują Republikę Mołdowy o wszelkich zmianach w CN dotyczących wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem przed datą wejścia w życie tych zmian we Wspólnocie.

5.   Towary przesłane przed 29 października 2004 r. są wyłączone spod zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia. Za datę przesłania uznaje się dzień załadunku na środek transportu, którym towar jest wywożony.

Artykuł 2

1.   Dokument nadzoru, o którym mowa w art. 1, wystawiany jest automatycznie przez właściwe organy Państw Członkowskich, bezpłatnie i na dowolne wnioskowane ilości, w ciągu pięciu dni roboczych od złożenia wniosku przez importera wspólnotowego, bez względu na to, gdzie na terytorium Wspólnoty znajduje się jego siedziba. Przyjmuje się, że wniosek wpłynął do właściwego organu krajowego nie później niż w ciągu trzech dni od jego nadania, o ile nie zostanie udowodnione co innego.

2.   Dokument nadzoru wydany przez jeden z właściwych organów krajowych wymienionych w załączniku IV jest ważny na terenie całej Wspólnoty.

3.   Wniosek importera o wydanie dokumentu nadzoru zawiera następujące elementy:

a)

nazwę lub nazwisko i dokładny adres wnioskodawcy (w tym numery telefonu i telefaksu oraz ewentualny numer identyfikacyjny używany przez właściwe organy krajowe) oraz numer VAT, jeżeli wnioskodawca jest płatnikiem VAT;

b)

w odpowiednich przypadkach, nazwę lub nazwisko i dokładny adres składającego deklarację lub przedstawiciela wnioskodawcy (w tym numery telefonu i faksu);

c)

pełną nazwę i adres eksportera;

d)

dokładny opis towarów, w tym:

nazwę handlową,

kod(-y) CN,

kraj pochodzenia,

kraj docelowy;

e)

wagę netto wyrażoną w kg, jak również ilość wyrażoną w odpowiednich jednostkach, jeśli nie wyraża się jej jako masy, według pozycji CN;

f)

wartość cif towarów w euro na granicy Wspólnoty według pozycji CN;

g)

informację, czy odnośne wyroby są drugiej jakości lub poniżej standardu (4);

h)

proponowany termin i miejsce odprawy celnej;

i)

informację, czy wniosek jest powtórzeniem wcześniejszego wniosku dotyczącego tej samej umowy;

j)

oświadczenie następującej treści, datowane i podpisane przez wnioskodawcę wraz z transkrypcją jego nazwiska literami drukowanymi:

„Ja, niżej podpisany, oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe i złożone w dobrej wierze oraz że posiadam siedzibę we Wspólnocie”.

Importer składa również kopię umowy sprzedaży lub zakupu, faktury pro forma i/lub – w przypadku, gdy towary nie są kupowane bezpośrednio w kraju produkcji – certyfikat produkcji wystawiony przez hutę producenta.

4.   Dokumenty nadzoru mogą być używane jedynie, dopóki uzgodnienia dotyczące liberalizacji przywozów pozostają w mocy względem odnośnych transakcji. Bez uszczerbku dla ewentualnych zmian w obowiązujących zasadach przywozowych lub decyzji podjętych w ramach porozumienia lub zarządzenia kontyngentów:

okres ważności dokumentu nadzoru ustala się niniejszym na cztery miesiące,

niewykorzystane lub częściowo niewykorzystane dokumenty nadzoru mogą być odnowione na taki sam okres.

5.   Importer zwraca dokumenty nadzoru organowi wystawiającemu po upływie okresu ich ważności.

Artykuł 3

1.   Stwierdzenie, że cena jednostkowa, po której dokonano transakcji, przekracza cenę wskazaną w dokumencie przywozowym o mniej niż 5 % lub że łączna wartość lub ilość wyrobów przeznaczonych do przywozu przekracza wartość lub ilość podaną w dokumencie przywozowym o mniej niż 5 %, nie wyklucza dopuszczenia danych wyrobów do swobodnego obrotu.

2.   Wnioski o wydanie dokumentów przywozowych oraz same dokumenty są poufne. Dostęp do nich jest ograniczony do właściwych organów i wnioskodawców.

Artykuł 4

1.   W ciągu pierwszych 10 dni każdego miesiąca Państwa Członkowskie przekazują Komisji informacje o:

a)

dokładnych ilościach i wartościach (obliczonych w euro), na jakie wystawiono dokumenty przywozowe w poprzednim miesiącu;

b)

szczegółach przywozów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, o którym mowa w lit. a).

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie przedstawiane są w rozbiciu na wyrób, kod CN i kraj.

2.   Państwa Członkowskie powiadamiają o wszelkich anomaliach lub przypadkach nadużyć, które ujawniły, a w stosownych przypadkach o podstawie odmowy wydania dokumentu przywozowego.

Artykuł 5

Wszelkie powiadomienia przewidziane w niniejszym rozporządzeniu dostarczane są Komisji drogą elektroniczną w ramach utworzonej do tego celu zintegrowanej sieci, z wyjątkiem sytuacji, w których z ważnych powodów technicznych niezbędne jest tymczasowe korzystanie z innych środków przekazu informacji.

Artykuł 6

1.   Komisja jest wspierana przez komitet.

2.   W przypadkach, w których czyni się odniesienia do niniejszego ustępu, mają zastosowanie art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3.   Komitet przyjmuje własny regulamin wewnętrzny.

Artykuł 7

Zmiany w załącznikach, które mogą być niezbędne w celu uwzględnienia poprawek w załączniku lub dodatkach do porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy lub zmian przepisów wspólnotowych dotyczących statystyki, uzgodnień celnych, wspólnych zasad przywozów lub nadzoru przywozu, przyjmowane są zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 6 ust. 2.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie piętnastego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2004 r.

W imieniu Rady

L. J. BRINKHORST

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 181 z 24.6.1998, str. 3.

(2)  Patrz: str. 33 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(4)  Zgodnie z kryteriami określonymi w komunikacie Komisji w sprawie kryteriów identyfikacji wyrobów stalowych nie pierwszej jakości z krajów trzecich stosowanych przez służby celne Państw Członkowskich (Dz.U. C 180 z 11.7.1991, str. 4).


ZAŁĄCZNIK I

LISTA WYROBÓW OBJĘTYCH SYSTEMEM PODWÓJNEJ KONTROLI BEZ LIMITÓW ILOŚCIOWYCH

MOŁDOWA

 

7202

 

7203

 

7206

 

7207

 

7208

 

7209

 

7210

 

7211

 

7212

 

7213

 

7214

 

7215

 

7216

 

7217

 

7218

 

7219

 

7220

 

7221

 

7222

 

7223

 

7224

 

7225

 

7226

 

7227

 

7228

 

7229

 

7301

 

7303

 

7304

 

7305

 

7306

 

7307

 

7312


ZAŁĄCZNIK II

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK III

Image

Image


ZAŁĄCZNIK IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, services licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 230 83 22

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: + 420-22421 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: + 49-61-969 42 26

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: + 372-6313 660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 32 86 094

 

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 91 349 38 31

 

FRANCE

SETICE

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Télécopieur (33) 155 07 46 69

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per

la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ.6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357-22) 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni ghall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356-25-69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en

uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: + 43-1-711 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej

pl. Trzech Krzyży 3/5

PL 00-507 Warszawa

Fax: (48-22) 693 40 21 / 693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351-21) 88142 61

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: + 386-1-478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: + 421-2-43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Faksi (358) 20 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FIN-00101 Helsingfors

Fax (358) 20 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69


14.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/14


ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1763/2004

z dnia 11 października 2004 r.

nakładającego określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60, 301 i 308,

uwzględniając wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (1),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (MTKJ) został ustanowiony na mocy Rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych 808 i 827 (1993), które oparte są na rozdziale VII Karty Narodów Zjednoczonych. MTKJ ma uprawnienia do ścigania osób odpowiedzialnych za poważne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego popełnione na terytorium byłej Jugosławii od roku 1991. Rada Bezpieczeństwa stwierdziła, że rozległe i poważne naruszenia prawa humanitarnego, mające miejsce na terytorium byłej Jugosławii, stanowią zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz że ustanowienie międzynarodowego trybunału jako środka ad hoc i ściganie osób odpowiedzialnych za poważne naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego przyczyniłoby się do przywrócenia i utrzymania pokoju.

(2)

W dniu 28 sierpnia 2003 r. rezolucja 1503 (2003) Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych wezwała MTKJ do zakończenia wszelkich prac w roku 2010, a wszystkie państwa do zintensyfikowania współpracy z MTKJ oraz udzielania mu wszelkiej niezbędnej pomocy, szczególnie w doprowadzaniu wszystkich zbiegłych oskarżonych przed MTKJ.

(3)

Wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB stanowi, że niektóre fundusze i zasoby gospodarcze powinny zostać zamrożone w celu wspierania skutecznego wykonywania mandatu MTKJ. Te dodatkowe środki restrykcyjne powinny być użyte w celu kontrolowania wszelkich operacji mających związek z funduszami i zasobami gospodarczymi będącymi w posiadaniu osób oskarżonych przez MTKJ, które pozostają nadal na wolności oraz w celu zakazania wszelkiego wsparcia, które mogłyby uzyskać w ramach Wspólnoty.

(4)

Środki te mieszczą się w zakresie zastosowania Traktatu, i w celu uniknięcia zakłócenia konkurencji niezbędne są przepisy wspólnotowe w celu wykonania tych środków w zakresie w jakim dotyczy to Wspólnoty. Dla celów niniejszego Rozporządzenia, uważa się, że terytorium Wspólnoty obejmuje terytoria Państw Członkowskich, do których stosuje się Traktat, na warunkach określonych w tym Traktacie.

(5)

Ze względów praktycznych Komisja powinna być uprawniona do zmiany załączników do niniejszego rozporządzenia.

(6)

W celu zapewnienia, że środki, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu są skuteczne, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu jego publikacji,

(7)

Traktat, w art. 60 i 301 upoważnia Radę do podjęcia, na określonych warunkach, środków mających na celu przerwanie lub ograniczenie przepływu płatności lub kapitału oraz zerwanie lub ograniczenie stosunków gospodarczych z państwami trzecimi. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, skierowane do osób fizycznych niezwiązanych bezpośrednio z rządem państwa trzeciego są niezbędne dla osiągnięcia tego celu Wspólnoty, a art. 308 Traktatu upoważnia Radę do podjęcia takich środków, jeżeli żadne szczególne uprawnienia nie zostały przewidziane w Traktacie.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla celów niniejszego rozporządzenia, stosuje się następujące definicje:

1)

„fundusz” oznacza aktywa finansowe i korzyści ekonomiczne każdego rodzaju, w tym, ale nie wyłącznie, ograniczone do:

a)

gotówki, czeków, roszczeń pieniężnych, poleceń zapłaty i innych instrumentów płatniczych;

b)

depozytów złożonych w instytucjach finansowych lub innych jednostkach, sald na kontach, długów i zobowiązań dłużnych;

c)

publicznych i prywatnych rynkowych papierów wartościowych i papierów dłużnych, w tym akcji i udziałów, świadectw udziałowych, obligacji, weksli, poręczeń, skryptów dłużnych lub kontraktów pochodnych;

d)

odsetek, dywidend i innych przychodów oraz wartości narosłych z aktywów lub spowodowanych przez te aktywa;

e)

kredytów, praw do potrącenia, gwarancji, gwarancji właściwego wykonania lub innych zobowiązań finansowych;

f)

akredytyw, listów przewozowych (konsonamentów), kwitów zastawnych;

g)

dokumentów poświadczających udział w funduszach lub środkach finansowych;

h)

wszelkich innych instrumentów finansowania wywozowego;

2)

„zamrożenie funduszy” oznacza zapobieganie jakiemukolwiek przeniesieniu, przekazaniu, zmianie, użyciu lub dostępowi oraz transakcjom dotyczącym funduszy w jakikolwiek sposób, który doprowadziłby do zmiany ich ilości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub innej zmiany, która umożliwiałaby użycie funduszy, w tym zarządzanie portfelem akcji;

3)

„zasoby gospodarcze” oznaczają aktywa każdego rodzaju, zarówno materialne i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są funduszami, lecz które mogą służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług;

4)

„zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu ich do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym, ale nie wyłącznie, poprzez sprzedaż, wynajem lub ich zastawianie.

Artykuł 2

1.   Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące lub pozostające w posiadaniu osób fizycznych oskarżonych przez MTKJ i wymienionych w załączniku I.

2.   Nie udostępnia się żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio, osobom fizycznym wymienionym w załączniku I lub na ich rzecz.

3.   Zabrania się udziału, umyślnego i świadomego, w czynnościach, których celem lub efektem jest bezpośrednie lub pośrednie obejście środków, o których mowa w ust. 1 i 2.

Artykuł 3

Na zasadzie odstępstwa od art. 2, właściwe organy Państw Członkowskich wymienione w załączniku II mogą wyrazić zgodę na zwolnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych na warunkach jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że fundusze i zasoby gospodarcze, o których mowa, są:

a)

konieczne do pokrycia podstawowych wydatków, w tym płatności za środki spożywcze, wynajem lub kredyt hipoteczny, lekarstwa i leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe i opłaty na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie rozsądnych kosztów zawodowych oraz zwrotów poniesionych wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych;

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów lub opłat za obsługę związaną z przechowywaniem zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych;

d)

niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem, że właściwy organ poinformował o przyczynach, na podstawie których uważa, że specjalne zezwolenie może zostać przyznane wszystkim innym właściwym organom lub Komisji co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia.

Właściwy organ powiadomi właściwe organy innych Państw Członkowskich i Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie niniejszego artykułu.

Artykuł 4

Na zasadzie odstępstwa od art. 2, właściwe organy Państw Członkowskich wymienione w załączniku II mogą wyrazić zgodę na zwolnienie pewnych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

fundusze lub zasoby gospodarcze są przedmiotem sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego zastawu ustanowionego przed 14 października 2004 r. lub sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego orzeczenia wydanego przed tą datą;

b)

fundusze lub zasoby gospodarcze będą używane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych przez taki zastaw lub uznanych za ważne na podstawie takiego orzeczenia, w ramach granic ustanowionych przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze, które stosują się do praw osób posiadających takie roszczenia;

c)

zastaw lub orzeczenie nie stanowi korzyści dla osoby, podmiotu lub organu wymienionego w załączniku I ;

d)

uznanie zastawu lub orzeczenia nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym w danym Państwie Członkowskim.

Właściwy organ powiadomi właściwe organy innych Państw Członkowskich i Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie niniejszego artykułu.

Artykuł 5

Artykuł 2 ust. 2 nie stosuje się do kwot dodatkowych od zamrożonych rachunków w postaci:

i)

odsetek lub innych dochodów należnych na tych rachunkach od; lub

ii)

płatności należnych z tytułu kontraktów, umów lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed dniem, w którym rachunki te zaczęły podlegać niniejszemu rozporządzeniu,

pod warunkiem, że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności na rachunkach podlegają nadal art. 2 ust. 1.

Artykuł 6

Artykuł 2 ust. 2 nie stanowi przeszkody dla kredytowania zamrożonych funduszy przez instytucje finansowe, które otrzymują fundusze przekazane przez osoby trzecie na rachunek wymienionych osób lub podmiotów, pod warunkiem, że wszelkie takie kwoty dodatkowe do takich rachunków zostaną również zamrożone. Instytucja finansowa bezzwłocznie powiadamia właściwy organ o takich transakcjach.

Artykuł 7

1.   Bez uszczerbku dla zasad dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej, które mają zastosowanie oraz postanowień art. 284 Traktatu osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy

a)

przekazują bezzwłocznie wszelkie informacje, które mogłyby ułatwić stosowanie niniejszego rozporządzenia, takie jak dotyczące kont lub kwot zamrożonych zgodnie z art. 2, właściwym organom Państw Członkowskich, które są wymienione w załączniku II, gdzie zamieszkują lub mają siedzibę oraz przekazują Komisji takie informacje bezpośrednio lub poprzez te właściwe organy;

b)

współpracują z właściwymi organami wymienionymi w załączniku II w kwestiach sprawdzenia takich informacji.

2.   Wszelkie dodatkowe informacje bezpośrednio uzyskane przez Komisję są udostępniane właściwym organom zainteresowanych Państw Członkowskich.

3.   Wszelkie informacje przekazane lub uzyskane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie w celu, w jakim zostały przekazane lub uzyskane.

Artykuł 8

Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych lub odmowa udostępnienia funduszy lub zasobów gospodarczych, dokonane w dobrej wierze, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie powoduje żadnego rodzaju odpowiedzialności osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotu wykonującego to zamrożenie lub jego dyrektorów albo pracowników, chyba że udowodniono, że fundusze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone na skutek niedbalstwa.

Artykuł 9

Komisja i Państwa Członkowskie bezzwłocznie informują się wzajemnie o środkach podjętych w ramach niniejszego rozporządzenia i przekazują sobie wszelkie odpowiednie informacje będące w ich posiadaniu, pozostające w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje dotyczące problemów związanych z naruszeniami i ściganiem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

Artykuł 10

Komisja jest uprawniona do:

a)

zmiany załącznika I, uwzględniając decyzje Rady wprowadzające w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB, i

b)

zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazanych przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 11

Państwa Członkowskie ustanawiają reguły w sprawie sankcji stosowanych wobec naruszeń niniejszego rozporządzenia i podejmują wszystkie niezbędne środki mające na celu zapewnienie, że są one wykonywane. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa Członkowskie notyfikują Komisji te reguły bezzwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia i powiadamiają o wszelkich następnych zmianach.

Artykuł 12

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a)

na terytorium Wspólnoty, wraz z jej przestrzenią powietrzną;

b)

na pokładzie jakiegokolwiek samolotu lub statku podlegającego jurysdykcji Państwa Członkowskiego;

c)

wobec każdej osoby, która jest obywatelem Państwa Członkowskiego i przebywa na terytorium Wspólnoty lub poza nim;

d)

wobec każdej osoby prawnej, grupy lub podmiotu utworzonego lub ustanowionego na mocy prawa Państwa Członkowskiego;

e)

wobec każdej osoby prawnej, grupy lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą we Wspólnocie.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 października 2004 r.

W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący


(1)  Patrz: str. 52 niniejszego Dziennika Urzędowego.


ZAŁĄCZNIK I

Wykaz osób, o których mowa w art. 2

1)

Ante GOTOVINA. Data urodzenia: 12 października 1955 r. Miejsce urodzenia: wyspa Pasman, Zadar, Republika Chorwacji.

2)

Radovan KARADŽIĆ. Data urodzenia: 19 czerwca 1945 r. Miejsce urodzenia: Savnik, Czarnogóra, Serbia i Czarnogóra.

3)

Ratko MLADIĆ. Data urodzenia: 12 marca 1942 r. Miejsce urodzenia: Kalinovik, Bośnia i Hercegowina.


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz właściwych organów, o których mowa w art. 3 i 4

BELGIA

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Egmont 1

Rue des Petits Carmes/Karmelietenstraat 19

B-1000 Bruxelles/Brussel

Service public fédéral des finances/Federale Overheidsdienst Financiën

Administration de la trésorerie/Administratie van de Thesaurie

Avenue des Arts/Kunstlaan 30

B-1040 Bruxelles/Brussel

Télécopieur/fax (32-2) 233 74 65

Courriel/e-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

REPUBLIKA CZESKA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel: +420 25704 4501

Fax: +420 25704 4502

DANIA

National Agency for Enterprise and Construction

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

E-mail: ebst@ebst.dk

NIEMCY

W sprawie zamrażania funduszy:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax: (49-89) 350163 3800

W sprawie towarów:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49-6196) 9 08-0

Fax: (49-6196) 9 08-800

ESTONIA

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: (372-6) 680 500

Faks: (372-6) 680 501

GRECJA

A.

Zamrażanie aktywów:

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

GR-101 80 Athens

Tel. (30-210) 33 32 786

Fax (30-210) 33 32 810

A.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση: Νίκης 5

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 33 32 786

Φαξ (30-210) 33 32 810

B.

Ograniczenia wwozu i wywozu:

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address: 1 Kornaroy Str.

GR-105 63 Athens

Tel. (30-210) 32 86 401-3

Fax (30-210) 32 86 404

B.

Περιορισμοί εισαγωγών-εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση: Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 32 86 401-3

Φαξ (30-210) 32 86 404

HISZPANIA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos y Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANCJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Téléphone (33-1) 44 74 48 93

Télécopieur (33-1) 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue de Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Téléphone (33-1) 44 87 72 85

Télécopieur (33-1) 53 18 96 37

Ministère des affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Téléphone (33-1) 43 17 44 52

Télécopieur (33-1) 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Téléphone (33-1) 43 17 45 16

Télécopieur (33-1) 43 17 45 84

IRLANDIA

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Ireland

Tel.: 00353 1 6716666

Fax: 00353 1 6798882

Department of Foreign Affairs

United Nations Section

79-80 St Stephens Green

Dublin 2

Ireland

Tel.: 00353 1 4780822

Fax: 00353 1 4082165

WŁOCHY

Ministero degli Affari esteri

Direzione generale per i paesi dell'Europa

Ufficio III

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

Tel. (39) 06 36 91 22 78

Fax (39) 06 323 58 33

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 47 61 39 42

Fax (39) 06 47 61 30 32

CYPR

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

Tel. 357 22 889 115

Fax 357 22 667498

Address: Apelli Street 1

1403 Nicosia, Cyprus

ŁOTWA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tel. (371) 7016 201

Fakss (371) 7828 121

LITWA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius, Lietuva

Tel. (+370) 5 2362444; 2362516; 2362593

Faks. (+370) 5 2313090

El. paštas: urm@urm.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Šermukšnių st. 3

LT-01106 Vilnius, Lietuva

Tel. (+370) 5 271 74 47

Pasitikėjimo tel. (+370) 5 261 62 05

Faks. (+370) 5 262 18 26

El. paštas: info@fntt.lt

LUKSEMBURG

Ministère des affaires étrangères

Direction des relations internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Téléphone (352) 478 23 46

Télécopieur (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Téléphone (352) 478 27 12

Télécopieur (352) 47 52 41

WĘGRY

Ministry of Interior

József Attila utca 2/4.

H-1051 Budapest

Hungary

Tel. +36 (1) 441-1000

Fax +36 (1) 441-1437

Belügyminisztérium

József Attila utca 2/4.

H-1051 Budapest

Magyarország

Tel. +36 (1) 441-1000

Fax +36 (1) 441-1437

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 245705

Fax: +356 21 25 15 20

NIDERLANDY

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Tel. 0031 703428997

Fax 0031 703427984

AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+43-1) 404 20-00

Fax (+43-1) 40420-73 99

POLSKA

Organ koordynujący:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Polska

Tel. (+48 22) 523 9427 lub 9348

Fax (+48 22) 523 8329

Zamrażanie aktywów:

 

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Polska

Tel. (+48 22) 694 59 70 lub 694 34 12 lub 826 01 87

Fax (+48 22) 694 54 50

Pomoc prawna:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Postępowania Przygotowawczego – Wydział Obrotu Prawnego z Zagranicą

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Polska

Tel. (+48 22) 521 24 61 lub 521 24 661

Fax (+48 22) 621 70 06

Przepływ osób:

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Straż Graniczna

02-514 Warszawa

Tel. (+48 22) 845 40 71

Fax (+48 22) 844 62 87

PORTUGALIA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 60 72

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 32 40/47

Fax: (351) 21 882 32 49

SŁOWENIA

Ministrstvo za pravosodje (Ministry of justice)

Župančičeva 3

1000 Ljubljana

Slovenia

Tel. + 386 1 369 52 00

Telefaks + 386 1 369 57 83

E-pošta: gp.mp@gov.si

Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministry of Foreign Affairs)

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Slovenia

Tel. + 386 1 478 20 00

Telefaks + 386 1 478 23 40 in 478 23 41

E-pošta: info.mzz@gov.si

SŁOWACJA

Ministerstvo financií Slovenskej Republiky

Štefanovičova 5

P. O. Box 82

817 02 Bratislava

Slovenská republika

Tel: (421-2) 59 58 1111

Fax: (421-2) 52 49 80 42

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

P. (358-9) 16 00 5

F. (358-9) 16 05 57 07

SZWECJA

Riksförsäkringsverket (RFV)

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel.: (44 20) 7270 5977/5323

Fax: (44 20) 7270 5430

E-Mail: financialsanctions@hm-treasury.gov.uk

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations — Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

E-Mail: relex-sanctions@cec.eu.int


14.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/24


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1764/2004

z dnia 13 października 2004 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 października 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 13 października 2004 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

71,0

999

71,0

0707 00 05

052

100,7

999

100,7

0709 90 70

052

87,5

999

87,5

0805 50 10

052

64,4

388

54,4

524

61,7

528

40,6

999

55,3

0806 10 10

052

87,8

400

166,6

999

127,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

99,5

400

72,4

512

110,5

524

110,5

720

37,1

800

144,9

804

97,7

999

96,1

0808 20 50

052

99,7

388

83,6

999

91,7


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


14.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/26


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1765/2004

z dnia 13 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 w odniesieniu do dalszego stosowania substancji wymienionych w załączniku II

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. przedłużające okres, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady nr 91/414/EWG i dotyczące niewłączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do tej dyrektywy oraz cofnięcia zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające te substancje (2) zawiera tymczasowe środki umożliwiające stworzenie substancji zastępczej w odniesieniu do zastosowań, co do których zostały przekazane dodatkowe dowody techniczne przedstawiające zasadniczą potrzebę dalszego stosowania substancji czynnej oraz brak skutecznej substancji zastępczej.

(2)

Francja przedstawiła nowe dowody uzasadniające potrzebę dalszych niezbędnych zastosowań. Informacje te zostały poddane ocenie Komisji przy udziale ekspertów z Państw Członkowskich.

(3)

Odstępstwa powinny być wprowadzane tylko w przypadkach, które wydają się być uzasadnione i nie dają powodów do obaw oraz powinny być ograniczone do kontroli organizmów szkodliwych, dla których nie istnieje żadna skuteczna substancja zastępcza.

(4)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2076/2002.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wiersz dotyczący substancji czynnej 4-CPA (kwas 4-chlorofenoksyoctowy) w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2076/2002 otrzymuje brzmienie:

„4-CPA (kwas 4-chlorofenoksyoctowy)

Grecja

Winogrono (bezpestkowe)

Hiszpania

Pomidor, bakłażan

Francja

Pomidor, bakłażan”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 października 2004 r.

W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa zmieniona ostatnio dyrektywą Komisji 2004/71/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 104).

(2)  Dz.U. L 319 z 23.11.2002, str. 3. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 835/2004 (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 43).


14.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/27


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1766/2004

z dnia 13 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 ustanawiające środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 pierwszy akapit,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2199/2003 (1) ustanawia środki przejściowe dla stosowania w odniesieniu do 2004 r. systemu Jednolitej Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (dalej zwanych „nowymi Państwami Członkowskimi”). W szczególności art. 8 ust. 1 stanowi, że płatności dokonuje się raz w roku w okresie od 1 grudnia 2004 r. do 30 kwietnia 2005 r.

(2)

W celu uniknięcia potencjalnych trudności związanych z przepływem środków pieniężnych w okresie siewów w 2004 r., wynikających z przejścia od systemów pomocy obowiązujących przed przystąpieniem, dostarczających różnorodnej pomocy, nowe Państwa Członkowskie wykorzystujące system Jednolitej Płatności Obszarowej mogą wypłacać dopłaty rolnikom w odniesieniu do 2004 r. od 16 października 2004 r.

(3)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 2199/2003 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2199/2003 otrzymuje brzmienie:

„1.   Płatności dokonuje się raz w roku w okresie od 16 października 2004 r. do 30 kwietnia 2005 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 października 2004 r.

W imieniu Komisji,

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 328 z 17.12.2003, str. 21. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1111/2004 (Dz. U. L 213 z 15.6.2004, str. 3).


14.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/28


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1767/2004

z dnia 13 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2318/2001 w zakresie uznawania organizacji producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 6 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2318/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie uznawania organizacji producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury (2) zawiera szczegółowe kryteria dotyczące uznawania organizacji producentów zatwierdzonych w jednym z Państw Członkowskich. Zakres powyższych kryteriów jest niewystarczający, aby mógł obejmować uznawanie organizacji producentów zatwierdzonych w poszczególnych Państwach Członkowskich.

(2)

Konieczne jest ustanowienie warunków i procedur, zgodnie z którymi Państwa Członkowskie mogą zatwierdzać lub wycofywać zatwierdzenie w stosunku do zrzeszeń organizacji producentów uznanych w innych Państwach Członkowskich w sposób pozwalający na zagwarantowanie konsekwentnego stosowania zasad rządzących wspólną organizacją rynków produktów sektora rybołówstwa i akwakultury.

(3)

Tworzenie zrzeszeń organizacji producentów uznawanych w różnych Państwach Członkowskich może się przyczynić do osiągnięcia celu ogólnego, jakim jest racjonalne i zrównoważone wykorzystanie zasobów objętych wspólną polityką rybołówstwa oraz zapewnienie długoterminowej żywotności sektora rybołówstwa.

(4)

Wspólnotowe zasady w zakresie konkurencji mają zastosowanie w odniesieniu do produkcji i obrotu produktami rybołówstwa, jeżeli ich stosowanie nie odbywa się ze szkodą dla sformułowanych w wyraźny sposób zasad ustanawiających wspólną organizację rynku produktów rybołówstwa i akwakultury oraz nie zagraża osiągnięciu celów wspólnej polityki rybołówstwa.

(5)

Przepisy dotyczące rozszerzenia zasad wprowadzonych przez organizację producentów na podmioty niebędące członkami, ustanowione w art. 7 i art. 8 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, nie mają zastosowania do zrzeszenia organizacji producentów zatwierdzonego w innym Państwie Członkowskim.

(6)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 2318/2001 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2318/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1)

W tytule tekst „ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie uznawania organizacji producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury” zastępuje się następującym tekstem:

„ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie uznawania organizacji i zrzeszeń producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury”:

2)

Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

1.   Państwo Członkowskie może zatwierdzić zrzeszenie organizacji producentów uznane w tym Państwie Członkowskim wyłącznie, jeżeli:

a)

reprezentuje ono minimalną proporcję całkowitej liczby organizacji producentów uznanych przez dane Państwo Członkowskie w danej branży oraz

b)

wartość produkcji wprowadzonej do obrotu przez zrzeszenie stanowi co najmniej 20 % wartości produkcji krajowej w danej branży.

2.   Państwo Członkowskie może zatwierdzić zrzeszenie organizacji producentów uznane w innym Państwie Członkowskim wyłącznie, jeżeli:

a)

oficjalna siedziba główna zrzeszenia mieści się na terytorium tego Państwa Członkowskiego;

b)

wartość produkcji wprowadzonej do obrotu przez zrzeszenie przedstawia sobą minimalną proporcję produkcji danego produktu rybołówstwa w danym rejonie;

c)

organizacje producentów tworzące zrzeszenie zajmują się połowem, produkcją i wprowadzaniem do obrotu handlowego wspólnie wykorzystywanych zasobów połowowych; oraz

d)

zrzeszenie realizuje swoje zadania bez uszczerbku dla przepisów określających rozdział możliwości połowowych pomiędzy Państwa Członkowskie zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (3).

3.   Państwa Członkowskie, na których terytorium mieści się oficjalna siedziba główna zrzeszenia, we współpracy z innymi zainteresowanymi Państwami Członkowskimi, ustanawiają współpracę administracyjną niezbędną do zagwarantowania przestrzegania warunków uznawania oraz realizacji kontroli działalności zrzeszenia. Wyżej wspomniana współpraca administracyjna obejmuje również wycofanie uznania.

4.   Zrzeszenie organizacji producentów nie może mieć dominującej pozycji na danym rynku, o ile nie jest to konieczne dla realizacji celów art. 33 Traktatu.

5.   Artykuły 3–7 rozporządzenia (WE) nr 2318/2001 stosuje się mutatis mutandis do zrzeszeń organizacji producentów uznanych w przynajmniej jednym Państwie Członkowskim.

6.   Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 908/2000 nie ma zastosowania do zrzeszeń organizacji producentów uznanych w innych Państwach Członkowskich.”

.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22.

(2)  Dz.U. L 313 z 30.11.2001, str. 9.

(3)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.


14.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/30


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1768/2004

z dnia 13 października 2004 r.

ustalające wartości procentowe amortyzacji, które należy stosować do skupu produktów rolnych na rok budżetowy 2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 z dnia 2 sierpnia 1978 r. ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji (1), w szczególności jego art. 8 ust. 1 zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, amortyzację produktów składowanych w publicznych magazynach interwencyjnych należy przeprowadzić w momencie ich skupu. Wartość procentowa amortyzacji nie może przekraczać różnicy między ceną zakupu a przewidywaln ceną zbytu każdego z tych produktów.

(2)

Zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, Komisja może ograniczyć amortyzację w momencie zakupu do odsetka wartości procentowej amortyzacji, ale ten odsetek nie może wynosić mniej niż 70 % całkowitej amortyzacji. Należy wyznaczyć współczynniki dla niektórych produktów na rok budżetowy 2005, które mają być stosowane przez agencje interwencyjne do miesięcznych wartości skupu tych produktów, tak aby agencje mogły ustalić wysokość amortyzacji.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu EFOGR,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku, zakupionych w ramach publicznej interwencji, które zostały umieszczone w magazynach lub przejęte przez agencje interwencyjne między dniem 1 października 2004 r. a dniem 30 września 2005 r., organy obniżają wartość tych produktów do różnicy między ceną skupu a przewidywalną ceną ich sprzedaży.

2.   W celu ustalenia wysokości amortyzacji agencje interwencyjne stosują do wartości zakupionych w każdym miesiącu produktów współczynniki określone w załączniku.

3.   Określone w ten sposób kwoty wydatków są zgłaszane Komisji w deklaracjach ustanowionych na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 296/96 (2).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 października 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 216 z 5.8.1978, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1259/96 (Dz.U. L 163 z 2.7.1996, str. 10).

(2)  Dz.U. L 39 z 17.2.1996, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2035/2003 (Dz.U. L 302 z 20.11.2003, str. 6).


ZAŁĄCZNIK

Współczynniki obniżenia wartości, które należy stosować do wartości miesięcznych zakupów

Produkty

Współczynniki

Pszenica zwyczajna chlebowa

Jęczmień zwyczajny

0,20

Żyto zwyczajne

Kukurydza

0,15

Sorgo

0,15

Cukier

0,55

Ryż niełuskany

0,20

Alkohol

0,65

Masło

0,40

Odtłuszczone mleko w proszku

0,20

Ćwierćtusze wołowe

0,25

Wołowina bez kości

0,25


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

14.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/32


DECYZJA RADY

z dnia 24 września 2004 r.

w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiającego system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

(2004/692/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w powiązaniu ze zdaniem pierwszym akapit pierwszy art. 300 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony (1), weszła w życie 1 lipca 1998 r.

(2)

Komisja zamknęła negocjacje w sprawie porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiającego system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiające system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej.

2.   Tekst porozumienia jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby umocowanej do wiążącego podpisania porozumienia w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2004 r.

W imieniu Rady

L. J. BRINKHORST

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 181 z 24.6.1998, str. 3.


POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW

pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiające system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

Szanowny Panie,

1.

Mam zaszczyt odnieść się do konsultacji pomiędzy Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Mołdowy w zakresie handlu niektórymi wyrobami stalowymi.

2.

W wyniku konsultacji Strony niniejszym uzgadniają ustanowienie systemu podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do niektórych produktów stalowych w celu podniesienia przejrzystości oraz uniknięcia ewentualnych przekierowań w handlu. Szczegółowy opis systemu podwójnej kontroli znajduje się w Załączniku do niniejszego listu.

3.

Niniejsza wymiana listów nie narusza stosowania odpowiednich postanowień porozumień dwustronnych w sprawach handlu i kwestii związanych z handlem, zwłaszcza tych spośród nich, które dotyczą środków antydumpingowych i ochronnych.

4.

Każda ze Stron może w dowolnym momencie proponować zmiany do Załącznika lub dodatków do niego; wymagają one wspólnej zgody Stron i wchodzą w życie w terminie przez nie uzgodnionym. W przypadku wszczęcia dochodzenia lub wprowadzenia środków antydumpingowych lub ochronnych we wspólnocie Europejskiej w odniesieniu do wyrobu objętego systemem podwójnej kontroli, Mołdowa podejmuje decyzję, czy należy wyłączyć ten wyrób z systemu podwójnej kontroli. Decyzja ta nie ma wpływu na dopuszczenie tego wyrobu do swobodnego obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej.

5.

Podsumowując, jeżeli niniejszy list, Załącznik oraz dodatki do niego są możliwe do przyjęcia przez Pana Rząd, mam zaszczyt zaproponować, aby niniejszy list oraz Pańskie potwierdzenie stanowiły łącznie porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy, które wejdzie w życie w dniu Pana odpowiedzi.

Proszę przyjąć, Szanowny Panie, wyrazy mojego najwyższego poważania.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Întocmit la Bruxelles

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Ghall-Komonità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

din partea Comunitătii Europene

Image

Szanowny Panie,

Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pana listu z dnia 29 września 2004 r. o następującej treści:

„1.

Mam zaszczyt odnieść się do konsultacji pomiędzy Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Mołdowy w zakresie handlu niektórymi wyrobami stalowymi.

2.

W wyniku konsultacji Strony niniejszym uzgadniają ustanowienie systemu podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do niektórych produktów stalowych w celu podniesienia przejrzystości oraz uniknięcia ewentualnych przekierowań w handlu. Szczegółowy opis systemu podwójnej kontroli znajduje się w Załączniku do niniejszego listu.

3.

Niniejsza wymiana listów nie narusza stosowania odpowiednich postanowień porozumień dwustronnych w sprawach handlu i kwestii związanych z handlem, zwłaszcza tych spośród nich, które dotyczą środków antydumpingowych i ochronnych.

4.

Każda ze Stron może w dowolnym momencie proponować zmiany do Załącznika lub dodatków do niego; wymagają one wspólnej zgody Stron i wchodzą w życie w terminie przez nie uzgodnionym. W przypadku wszczęcia dochodzenia lub wprowadzenia środków antydumpingowych lub ochronnych we wspólnocie Europejskiej w odniesieniu do wyrobu objętego systemem podwójnej kontroli, Mołdowa podejmuje decyzję, czy należy wyłączyć ten wyrób z systemu podwójnej kontroli. Decyzja ta nie ma wpływu na dopuszczenie tego wyrobu do swobodnego obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej.

5.

Podsumowując, jeżeli niniejszy list, Załącznik oraz dodatki do niego są możliwe do przyjęcia przez Pana Rząd, mam zaszczyt zaproponować, aby niniejszy list oraz Pańskie potwierdzenie stanowiły łącznie porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy, które wejdzie w życie w dniu Pana odpowiedzi.”

Mam zaszczyt potwierdzić, że powyższe ustalenia są możliwe do przyjęcia przez mój Rząd oraz że Pański list, niniejsza odpowiedź oraz załączony do nich Załącznik i dodatki łącznie stanowią porozumienie, zgodnie z Pana propozycją.

Proszę przyjąć, Szanowny Panie, wyrazy mojego najwyższego poważania.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Întocmit la Bruxelles

Image

din partea Guvernului Republicii Moldova

Por el Gobierno de la República de Moldava

Za vládu Moldavské republiky

For regeringen for Republikken Moldova

Für die Regierung der Republik Moldau

Moldova Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

For the Government of the Republic of Moldova

Pour le gouvernement de la République de Moldova

Per il governo della Repubblica moldova

Moldovas Republikas valdības vārdā

Moldovos Respublikos Vyriausybės vardu

a Moldovai Köztársaság kormánya nevében

Ghall-Gvern tar-Repubblika tal-Moldova

Voor de regering van de Republiek Moldavië

W imieniu Rządu Republiki Mołdowy

Pelo Governo da República da Moldova

za vládu Moldavskej republiky

Za Vlado Republike Moldavije

Moldovan tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Moldaviens regering

Image

ZAŁĄCZNIK

do porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy ustanawiającego system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej

1.1.

W okresie od dnia 29 października 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., o ile strony nie uzgodnią wcześniejszego zakończenia działania systemu, przywóz do Wspólnoty Europejskiej wyrobów pochodzących z Mołdowy wymienionych w dodatku I podlega okazaniu dokumentu nadzoru, zgodnego ze wzorem określonym w dodatku II, wystawianego przez organy we Wspólnocie Europejskiej.

1.2.

W okresie, o którym mowa w ust. 1, o ile obie strony nie uzgodnią wcześniejszego zakończenia działania systemu, przywóz do Wspólnoty Europejskiej wyrobów pochodzących z Mołdowy wymienionych w dodatku I wymaga ponadto wystawienia dokumentu wywozowego przez właściwe organy mołdowskie.

1.3.

W celu uzyskania dokumentu nadzoru importer musi przedstawić kompletnie wypełniony oryginał dokumentu wywozowego. W każdym wypadku importer musi okazać oryginał dokumentu wywozowego nie później niż w dniu 31 marca roku następującego po roku, w którym przesłano towary określone w dokumencie wywozowym.

1.4.

Dokument nadzoru oraz dokument wywozowy wydawane są dla każdej transakcji.

1.5.

Za datę przesłania uznaje się dzień załadunku na środek transportu, którym towar jest wywożony.

1.6.

Dokument wywozowy jest zgodny z wzorem zamieszczonym w dodatku III. Jest on ważny na wywóz do całego obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej.

1.7.

Republika Mołdowy przekazuje Komisji Wspólnot Europejskich nazwy i adresy właściwych organów Rządu Mołdowy upoważnionych do wystawiania i weryfikacji dokumentów wywozowych, wzory ich pieczęci oraz podpisów. Republika Mołdowy informuje Komisję o wszelkich zmianach w tych danych.

1.8.

Klasyfikacja wyrobów objętych niniejszym porozumieniem oparta jest na nomenklaturze statystycznej i celnej Wspólnoty Europejskiej (zwanej dalej „CN”). Pochodzenie wyrobów objętych niniejszym porozumieniem ustala się zgodnie z zasadami pochodzenia bez preferencji, obowiązującymi we Wspólnocie Europejskiej.

1.9.

Właściwe władze Wspólnoty Europejskiej zobowiązują się do informowania Republiki Mołdowy o wszelkich zmianach w CN w odniesieniu do wyrobów objętych niniejszym porozumieniem przed datą ich wejścia w życie we Wspólnocie Europejskiej.

1.10.

Niektóre postanowienia techniczne dotyczące stosowania systemu podwójnej kontroli zawarte są w dodatku IV.

2.1.

Republika Mołdowy zobowiązuje się do dostarczenia Wspólnocie Europejskiej dokładnych informacji statystycznych o dokumentach wywozowych wystawionych przez władze Mołdowy na podstawie ust. 1.2. Informacje te są przekazywane Wspólnocie Europejskiej do dwudziestego ósmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą statystyki.

2.2.

Wspólnota Europejska zobowiązuje się do dostarczenia władzom Mołdowy dokładnych informacji statystycznych o dokumentach nadzoru wystawionych przez Państwa Członkowskie w odniesieniu do dokumentów wywozowych wydanych przez władze Mołdowy na podstawie ust. 1.1. Informacje te są przekazywane władzom Mołdowy do dwudziestego ósmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą statystyki.

3.

W razie konieczności, na wniosek jednej ze Stron, odbywają się konsultacje dotyczące wszelkich problemów wynikających z realizacji niniejszego porozumienia. Konsultacje te zwoływane są niezwłocznie. Konsultacje na podstawie niniejszego ustępu są prowadzone w duchu współpracy oraz przy dążeniu do pogodzenia występujących między stronami różnic.

3.1.

Bez uszczerbku dla postanowień w ust. 2.2 oraz w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania niniejszego porozumienia, Wspólnota i Republika Mołdowy zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu przeciwdziałania i/lub badania, lub do podjęcia działań na drodze sądowej lub administracyjnej przeciwko obchodzeniu postanowień porozumienia, w szczególności poprzez przeładunek, zmianę trasy, fałszywe oświadczenia o kraju pochodzenia, sfałszowanie dokumentów wywozowych i/lub innych dokumentów, nieprawdziwe deklaracje odnośnie do ilości, opisu lub klasyfikacji towarów. W tym celu Wspólnota i Republika Mołdowy zobowiązują się ustanowić, zgodnie z ich wewnętrznym ustawodawstwem, niezbędne przepisy prawne i procedury administracyjne pozwalające na podejmowanie skutecznych działań przeciwko takiemu obchodzeniu postanowień porozumienia, w tym w szczególności pozwalające na nakładanie wiążących prawnie sankcji na odpowiednich eksporterów i/lub importerów.

3.2.

Jeżeli na podstawie dostępnych informacji Strony uznają, że postanowienia porozumienia są obchodzone, wnioskują one o konsultacje, które odbywają się niezwłocznie.

3.3.

W oczekiwaniu na wyniki konsultacji, o których mowa w ust. 3.2, każda ze Stron podejmuje, jako środek ostrożności i/lub na wniosek drugiej Strony, wszelkie niezbędne środki przewidziane w jej wewnętrznym ustawodawstwie w celu zawieszenia lub odmowy wystawienia dokumentu wywozowego i dokumentu nadzoru. Republika Mołdowy może ponadto rozważyć cofnięcie wystawionych już dokumentów wywozowych.

3.4.

Jeżeli w ramach konsultacji, o których mowa w ust. 3.2, Strony nie osiągną obustronnie zadowalającego rozwiązania, Wspólnota ma prawo odmowy przywozu odnośnego wyrobu w przypadkach, w których istnieją wystarczające dowody na to, że dokonano niezgodnej z prawdą deklaracji odnośnie ilości, opisu lub klasyfikacji, lub kraju pochodzenia.

4.

Wszelkie zawiadomienia w ramach niniejszego porozumienia przekazuje się w następujący sposób:

zawiadomienia skierowane do Wspólnoty Europejskiej przekazuje się Komisji Wspólnot Europejskich,

zawiadomienia skierowane do Mołdawii przekazuje się Misji Republiki Mołdowy przy Wspólnotach Europejskich.

Dodatek I

 

7202

 

7203

 

7206

 

7207

 

7208

 

7209

 

7210

 

7211

 

7212

 

7213

 

7214

 

7215

 

7216

 

7217

 

7218

 

7219

 

7220

 

7221

 

7222

 

7223

 

7224

 

7225

 

7226

 

7227

 

7228

 

7229

 

7301

 

7303

 

7304

 

7305

 

7306

 

7307

 

7312

Dodatek II

Image

Image

Image

Image

Dodatek III

Image

Image

Dodatek IV

MOŁDOWA

Postanowienia techniczne w zakresie stosowania systemu podwójnej kontroli

1)

Dokumenty wywozowe mają wymiary 210 × 297 mm. Drukowane są na białym papierze do pisania, formatowanym, niezawierającym masy ściernej, o gramaturze nie mniejszej niż 25 g/m2. Wypełniane są w języku angielskim. W przypadku wypełniania odręcznego, wpisów dokonuje się atramentem lub długopisem, drukowanymi literami. Dodatkowe egzemplarze dokumentów należy odpowiednio oznaczyć. Jeżeli dokumenty są wystawiane w kilku egzemplarzach, wyłącznie pierwszy egzemplarz jest oryginałem. Egzemplarz ten wyraźnie oznacza się jako „oryginał”, zaś pozostałe jako „kopie”. Właściwe organy Wspólnoty Europejskiej przyjmują jedynie oryginał jako dokument ważny dla kontroli wywozu do Wspólnoty Europejskiej zgodnie z zasadami systemu podwójnej kontroli.

2)

Każdy dokument opatrzony jest znormalizowanym numerem seryjnym, nadrukowanym lub wpisanym ręcznie, umożliwiającym jego identyfikację. Numer ten składa się z następujących elementów:

dwie litery identyfikujące kraj wywozu: MO = Mołdowa,

dwie litery identyfikujące Państwo Członkowskie zamierzonej odprawy celnej, jak niżej:

BE

=

Belgia

DK

=

Dania

DE

=

Niemcy

EL

=

Grecja

ES

=

Hiszpania

FR

=

Francja

IE

=

Irlandia

IT

=

Włochy

LU

=

Luksemburg

NL

=

Niderlandy

AT

=

Austria

PT

=

Portugalia

FI

=

Finlandia

SE

=

Szwecja

GB

=

Zjednoczone Królestwo

CZ

=

Republika Czeska

EE

=

Estonia

CY

=

Cypr

LV

=

Łotwa

LT

=

Litwa

HU

=

Węgry

MT

=

Malta

PL

=

Polska

SI

=

Słowenia

SK

=

Słowacja,

liczba jednocyfrowa wskazująca rok, odpowiadająca ostatniej cyfrze odpowiedniego roku, np. „4” dla roku 2004,

liczba dwucyfrowa od 01 do 99 wskazująca konkretny organ wydający w kraju wywozu,

liczba pięciocyfrowa, idąca kolejno od 00001 do 99999, przydzielona krajowi zamierzonej odprawy celnej.

3)

Dokumenty wywozowe są ważne w roku kalendarzowym, w którym zostały wystawione, wskazanym w polu nr 3 dokumentu wywozowego.

4)

Mołdowa nie jest zobowiązana do zamieszczania na dokumencie wywozowym informacji o cenie, jednak informacje te są dostępne dla jednostek organizacyjnych Komisji na żądanie.

5)

Dokumenty wywozowe mogą być wystawione po wysyłce wyrobów, których dotyczą. W takich przypadkach muszą być opatrzone adnotacją: „issued retrospectively”.

6)

W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia dokumentu wywozowego, eksporter może wystąpić do właściwego organu rządowego, który wydał dokument, o wystawienie duplikatu na podstawie dokumentów wywozowych będących w posiadaniu eksportera. Duplikaty takich dokumentów opatrzone są adnotacją „duplikat”. Duplikat opatrzony jest datą oryginalnego dokumentu wywozowego.

7)

Właściwe organy Wspólnoty Europejskiej są niezwłocznie powiadamiane o wycofaniu lub zmianie jakichkolwiek wydanych już dokumentów wywozowych i tam, gdzie to właściwe, o podstawie takiego działania.


Komisja

14.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/47


DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 października 2004 r.

zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3686)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/693/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca 2000 r. określającą specjalny instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (1), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 2000/258/WE wyznacza laboratorium Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments de Nancy (laboratorium AFSSA, Nancy) we Francji jako instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciw wściekliźnie. Ta sama decyzja uprawnia laboratorium AFSSA, Nancy, do przesyłania Komisji wykazu laboratoriów wspólnotowych, które mają uzyskać uprawnienie do wykonywania testów serologicznych. Zgodnie z powyższym laboratorium AFSSA, Nancy, ma stosować opracowaną procedurę testowania biegłości w celu oceny laboratoriów otrzymujących uprawnienie do wykonywania testów serologicznych.

(2)

Decyzja Komisji 2004/233/WE z dnia 4 marca 2004 r. uprawniająca laboratoria do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (2) wprowadziła wykaz zatwierdzonych laboratoriów w Państwach Członkowskich na podstawie wyników testów biegłości podanych przez laboratorium AFSSA, Nancy.

(3)

Trzy laboratoria, odpowiednio w Niderlandach, Polsce i Portugalii, zostały zatwierdzone przez laboratorium AFSSA, Nancy, zgodnie z decyzją 2000/258/WE.

(4)

W związku z powyższym stosowne jest dodanie tych trzech laboratoriów do wykazu zatwierdzonych laboratoriów w Państwach Członkowskich podanego w Załączniku do decyzji 2004/233/WE.

(5)

Ponadto, w związku z wnioskiem złożonym przez Niemcy, konieczne jest wprowadzenie pewnych poprawek w adresach dwóch laboratoriów niemieckich.

(6)

Ponadto, w związku z wnioskiem złożonym przez Słowenię, konieczne jest wprowadzenie poprawki w nazwie laboratorium diagnostycznego w tym Państwie Członkowskim.

(7)

W związku z powyższym decyzja 2004/233/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do decyzji 2004/233/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 października 2004 r.

W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 79 z 30.3.2000, str. 40. Decyzja zmieniona decyzją Komisji 2003/60/WE (Dz.U. L 23 z 28.1.2003, str. 30).

(2)  Dz.U. L 71 z 10.3.2004, str. 30. Decyzja zmieniona decyzją 2004/448/WE (Dz.U. L 155 z 30.4.2004, str. 84, corrigenda w Dz.U. L 193 z 1.6.2004, str. 64).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

NAZWY LABORATORIÓW

 

(AT) AUSTRIA

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Robert-Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

 

(BE) BELGIA

Institut Pasteur de Bruxelles

642, rue Engeland

B-1180 Bruxelles

 

(DE) NIEMCY

1.

Institut für Virologie, Fachbereich Veterinärmedizin

Justus-Liebig-Universität Gießen

Frankfurter Straße 107

D-35392 Gießen

2.

Eurovir Hygiene-Institut

Im Biotechnologiepark

D-14943 Luckenwalde

3.

Bayrisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Dienststelle Oberschleißheim

Veterinärstraße 2

D-85764 Oberschleißheim

4.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt

Fachbereich 4

Veterinäruntersuchungen und -epidemiologie

Haferbreiter Weg 132-135

D-39576 Stendal

5.

Staatliches Veterinäruntersuchungsamt

Zur Taubeneiche 10-12

D-59821 Arnsberg

6.

Institut für epidemiologische Diagnostik

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 155

D-16868 Wusterhausen

7.

Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen

Zschopauer Straße 186

D-09126 Chemnitz

 

(DK) DANIA

Danish Institute for Food and Veterinary Research

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

 

(GR) GRECJA

Centre of Athens Veterinary Institutions Virus Department

25, Neapoleos Str

GR-153 10 Ag. Paraskevi, Athens

 

(ES) HISZPANIA

Laboratorio Central de Veterinaria de Santa Fe

Camino del Jau s/n

E-18320 Santa Fe (Granada)

 

(FI) FINLANDIA

National Veterinary and Food Research Institute

PL 45

FIN-00581 Helsinki

 

(FR) FRANCJA

1.

AFSSA Nancy

Domaine de Pixérécourt

B.P. 9

F-54220 Malzeville

2.

Laboratoire vétérinaire départemental de la Haute-Garonne

78, rue Boudou

F-31140 Launaguet

3.

Laboratoire départemental de la Sarthe

128, rue de Beaugé

F-72018 Le Mans Cedex 2

4.

Laboratoire départemental d'analyses du Pas-de-Calais

Parc des Bonnettes

2, rue du Genévrier

F-62022 Arras Cedex

 

(IT) WŁOCHY

1.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Via Romea 14/A

I-35020 Legnaro (PD)

2.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise

Via Campio Boario

I-64100 Teramo

3.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana

Via Appia Nuova 1411

I-00178 Roma Capannelle

 

(NL) NIDERLANDY

Central Institute for Animal Disease Control (CIDC) Lelystad

P.O. Box 2004

8203 AA Lelystad

Nederland

 

(PL) POLSKA

Państwowy Instytut Weterynaryjny

Al. Partyzantów 57

24-100 Puławy

Polska

 

(PT) PORTUGALIA

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica No 701

P-1500 Lisboa

 

(SE) SZWECJA

National Veterinary Institute

(Department of Virology)

S-751 89 Uppsala

 

(SI) SŁOWENIA

National Veterinary Institute

Gerbiceva 60

1000 Ljubljana

Słowenia

 

(SK) SŁOWACJA

State Veterinary Institute

Pod drahami 918

960 86 Zvolen

Słowacja

 

(GB) ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

1.

Veterinary Laboratories Agency

Virology Department

Woodham Lane,

New Haw

Addlestone

Surrey KT15 3NB

Zjednoczone Królestwo

2.

Biobest

Pentlands Science Park

Bush Loan

Penicuik

Midlothian

EH26 0PZ

Zjednoczone Królestwo

Uwaga: Regularnie uaktualniane dane osób kontaktowych, numery faksów i telefonów, adresy e-mail powyższych laboratoriów można znaleźć pod adresem

http://europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm”.


Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

14.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/52


WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2004/694/WPZiB

z dnia 11 października 2004 r.

w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Unię Europejską, a w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 30 marca 2004 r., Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB (1) odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) w formie środków ograniczających przyjęcie osób prowadzących działania, które pomagają osobom pozostającym na wolności unikać w dalszym ciągu odpowiedzialności za zbrodnie, za które zostały oskarżone przez MTKJ lub osób, które zachowują się w sposób, który może utrudnić MTKJ skuteczne wykonywanie jego mandatu.

(2)

Rada powtórnie wyraziła potrzebę zintensyfikowania wysiłków w celu doprowadzenia Radovana Karadzica, Ratko Mladica i Ante Gotovina przed MTKJ.

(3)

W celu uzupełnienia środków zalecanych przez rezolucję Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych (UNSCR) 1503 przyjętą 28 sierpnia 2003 r., przeciwko podmiotom indywidualnym, grupom lub organizacjom pomagającym oskarżonym przebywającym na wolności oraz uwzględniając fakt, że ta rezolucja wzywa wszystkie państwa do zintensyfikowania współpracy z MTKJ w szczególności, jeżeli chodzi o Radovana Karadzica, Ratko Mladica i Ante Gotovina, Rada uważa zamrożenie środków tych osób za odpowiednie jako część ogólnego wysiłku UE mającego na celu zapobieganie udzielaniu im wszelkiej pomocy i doprowadzeniu ich przed MTKJ.

(4)

Rada odnowi lub zmieni, tam gdzie to stosowne te środki, jeżeli osoba, której aktywa zostały zamrożone przebywa na wolności.

(5)

Działanie ze strony Wspólnoty jest niezbędne w celu zastosowania tych środków,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1

1.   Wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do osób fizycznych wymienionych w załączniku, które zostały oskarżone przez MTKJ są zamrożone.

2.   Żadne fundusze ani zasoby gospodarcze nie są udostępnione, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz osoby fizycznej wymienionej w załączniku.

3.   Możliwe jest ustanowienie wyjątków dla następujących funduszy lub zasobów gospodarczych

a)

koniecznych do pokrycia podstawowych wydatków, w tym płatności za środki spożywcze, wynajem lub kredyt hipoteczny, lekarstwa i leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe i opłaty na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej;

b)

przeznaczonych wyłącznie na pokrycie rozsądnych kosztów honorariów oraz zwrotów poniesionych wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych;

c)

przeznaczonych wyłącznie na pokrycie kosztów lub opłat za obsługę związaną z przetrzymywaniem zamrożonych funduszy lub utrzymywaniem zasobów gospodarczych;

d)

niezbędnych do pokrycia kosztów nadzwyczajnych.

4.   Ustęp 2 nie stosuje się dodatkowo do zamrożonych kont:

a)

odsetek lub innych dochodów należnych na tych rachunkach; lub

b)

płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które powstały przed dniem, w którym rachunki te zaczęły podlegać środkom ograniczającym,

pod warunkiem, że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności na rachunkach podlegają ust. 1.

Artykuł 2

Rada, działając na wniosek Państw Członkowskich lub Komisji, w miarę potrzeb, przyjmuje zmiany wykazu zawartego w załączniku.

Artykuł 3

W celu zmaksymalizowania wpływu wspomnianego powyżej środka Unia Europejska zachęca państwa trzecie do przyjęcia środków ograniczających podobnych do tych zawartych w niniejszym wspólnym stanowisku.

Artykuł 4

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne od dnia jego przyjęcia. Stosuje się je przez okres 12 miesięcy. Jest przedmiotem ciągłego przeglądu. Jest odnawiane lub zmieniane, tam gdzie stosowne, jeżeli Rada uzna, że jego cele nie zostały osiągnięte.

Artykuł 5

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 października 2004 r.

W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 65.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób, o których mowa w art. 1

1.

Radovan Karadžić

urodzony 19.6.1945 r., w gminie Savnik, Serbia i Czarnogóra

2.

Ratko Mladić

urodzony 12.3.1942 r., w gminie Kalinovnik, Bośnia i Hercegowina

3.

Ante Gotovina

urodzony 12.10.1955, na wyspie Pasman, w gminie Zadar, Republika Chorwacji


Sprostowania

14.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/54


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1761/2004 z dnia 12 października 2004 r. ustalającego szczególne środki w sektorze kalafiora

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 314 z dnia 13 października 2004 r. )

Publikację rozporządzenia (WE) nr 1761/2004 należy uważać za nieważną i niebyłą.