ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 304

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 47
30 września 2004


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1590/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiające wspólnotowy program w sprawie ochrony, opisu, zbierania i wykorzystania zasobów genetycznych w rolnictwie i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1467/94 ( 1 )

1

 

*

Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. sprawie minimalnych standardów dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub osób, które, z innych powodów, potrzebują ochrony międzynarodowej, oraz zakresu przyznanej ochrony

2

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Rada

 

*

2004/633/WEDecyzja Rady z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską i Republiką Indii w sprawie współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

3

 

*

2004/634/WEDecyzja Rady z dnia 30 marca 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie wzmocnienia i poszerzenia Umowy o współpracy celnej i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, w celu włączenia współpracy dotyczącej bezpieczeństwa kontenerów i związanych z tym spraw

4

 

*

2004/635/WEDecyzja Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotycząca zawarcia Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Arabską Republiką Egiptu z drugiej strony

5

 

*

2004/636/WEDecyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotycząca zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Nawigacji Lotniczej

6

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

30.9.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/1


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1590/2004

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

ustanawiające wspólnotowy program w sprawie ochrony, opisu, zbierania i wykorzystania zasobów genetycznych w rolnictwie i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1467/94

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Wersja tego aktu w języku polskim zostanie opublikowana w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed dniem 1 maja 2004 r. Tomy tego wydania pojawią się stopniowo pomiędzy 1 maja a końcem roku 2004.


30.9.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/2


Dyrektywa Rady 2004/83/WE

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

sprawie minimalnych standardów dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub osób, które, z innych powodów, potrzebują ochrony międzynarodowej, oraz zakresu przyznanej ochrony

Wersja tego aktu w języku polskim zostanie opublikowana w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed dniem 1 maja 2004 r. Tomy tego wydania pojawią się stopniowo pomiędzy 1 maja a końcem roku 2004.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Rada

30.9.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/3


Decyzja Rady

z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską i Republiką Indii w sprawie współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

(2004/633/WE)

Wersja tego aktu w języku polskim zostanie opublikowana w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed dniem 1 maja 2004 r. Tomy tego wydania pojawią się stopniowo pomiędzy 1 maja a końcem roku 2004.


30.9.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/4


Decyzja Rady

z dnia 30 marca 2004 r.

dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie wzmocnienia i poszerzenia Umowy o współpracy celnej i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, w celu włączenia współpracy dotyczącej bezpieczeństwa kontenerów i związanych z tym spraw

(2004/634/WE)

Wersja tego aktu w języku polskim zostanie opublikowana w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed dniem 1 maja 2004 r. Tomy tego wydania pojawią się stopniowo pomiędzy 1 maja a końcem roku 2004.


30.9.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/5


Decyzja Rady

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

dotycząca zawarcia Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Arabską Republiką Egiptu z drugiej strony

(2004/635/WE)

Wersja tego aktu w języku polskim zostanie opublikowana w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed dniem 1 maja 2004 r. Tomy tego wydania pojawią się stopniowo pomiędzy 1 maja a końcem roku 2004.


30.9.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/6


Decyzja Rady

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

dotycząca zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Nawigacji Lotniczej

(2004/636/WE)

Wersja tego aktu w języku polskim zostanie opublikowana w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed dniem 1 maja 2004 r. Tomy tego wydania pojawią się stopniowo pomiędzy 1 maja a końcem roku 2004.