ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 249

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 47
23 lipca 2004


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1337/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1338/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1339/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1340/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej

5

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1341/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

7

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

8

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory i jabłka)

9

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

11

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2004 z dnia 22 lipca 2004 r. modyfikujące elementy opisu oznaczenia znajdującego się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Scotch Lamb)

14

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

2004/557/WE:Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie określenia derogacji od tymczasowego systemu ustanowionego w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przewozu zwierząt domowych przez terytorium Szwecji na trasie między wyspą Bornholm a innymi częściami terytorium Danii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2435) (Tylko wersje duńska i szwedzka są autentyczne) ( 1 )

18

 

*

2004/558/WE:Decyzja Komisji z dnia 15 lipca 2004 r. wdrażająca dyrektywę Rady nr 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez Państwa Członkowskie (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2104)  ( 1 )

20

 

*

2004/559/WE:Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie sporządzenia listy obszarów Republiki Czeskiej kwalifikujących się w ramach Celu 2 Funduszy Strukturalnych w okresie od 2004 do 2006 roku (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2134) (Jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny)

26

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

23.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1337/2004

z dnia 22 lipca 2004 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 22 lipca 2004 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

096

42,5

999

42,5

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

052

65,1

382

58,2

388

54,9

508

39,2

524

31,8

528

53,5

999

50,5

0806 10 10

052

166,0

220

120,6

616

105,2

624

144,8

800

131,4

999

133,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

76,6

400

104,5

508

79,1

512

69,3

524

56,0

528

81,6

720

88,5

804

93,6

999

81,2

0808 20 50

052

98,8

388

96,8

512

96,9

999

97,5

0809 10 00

052

185,7

092

189,7

094

69,5

999

148,3

0809 20 95

052

272,9

400

296,9

616

183,0

999

250,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,4

999

157,4

0809 40 05

512

91,6

624

149,8

999

120,7


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


23.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1338/2004

z dnia 22 lipca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z przepisami art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2799/1999 (2), agencje interwencyjne organizowały stałe zaproszenia do składania ofert na mleko odtłuszczone w proszku przyjęte do składowania przed dniem 1 lipca 2002 r.

(2)

W świetle nadal dostępnej ilości i sytuacji rynkowej, datę tę należy zmienić na datę 1 października 2002 r.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 26 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2799/1999 datę „1 lipca 2002 r.” zastępuje się datą „1 października 2002 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 340 z 31.12.1999, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1079/2004 (Dz.U. L 203 z 8.6.2004, str. 13).


23.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1339/2004

z dnia 22 lipca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 214/2001 (2) ograniczył ilość odtłuszczonego mleka w proszku przygotowanego do sprzedaży przez agencje interwencyjne Państw Członkowskich do ilości przyjmowanej na skład do dnia 1 lipca 2002 r.

(2)

Biorąc pod uwagę ilość nadal dostępną oraz sytuację na rynku, wspomnianą datę należy zmienić na 1 października 2002 r.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 21 rozporządzenia (WE) nr 214/2001, datę „1 lipca 2002 r.” zastępuje się datą „1 października 2002 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 37 z 7.2.2001, str. 100. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1319/2004 (Dz.U. L 245 z 17.7.2004, str. 11).


23.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1340/2004

z dnia 22 lipca 2004 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1) w szczególności jego art. 9 ust. 1 pkt a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustaliło nomenklaturę towarową, zwaną dalej „Nomenklaturą Scaloną”, znajdującą się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(2)

W celu określenia zawartości dodanego cukru w sokach owocowych objętych pozycją 2009, rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 włączyło do noty dodatkowej 5a) działu 20 Nomenklatury Scalonej kilka liczb ustalonych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 950/68 z dnia 28 czerwca 1968 r. w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2). W odniesieniu do soku jabłkowego liczba ta wynosi 11.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1776/2001 z dnia 7 września 2001 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (3) wprowadziło do działu 20 uwagę dodatkową 5b), która zmienia uwagę dodatkową 5 scalonej nomenklatury. Zgodnie z uwagą dodatkową 5b) soki owocowe z dodatkiem cukru, zawierające w ich naturalnym stanie mniej niż 50 % soku owocowego, tracą naturalny charakter soków owocowych objętych pozycją 2009.

(4)

Metoda obliczania zawartości soku owocowego, wykorzystująca liczbę Brixa, określaną zgodnie z uwagą dodatkową 2b) działu 20 Nomenklatury Scalonej i wartością standardową włączoną do uwagi dodatkowej 5a) działu 20, opisana jest w nocie wyjaśniającej do pozycji 20 Nomenklatury Scalonej (4).

(5)

W związku z wejściem w życie rozporządzenia (WE) nr 1776/2001 i noty wyjaśniającej do pozycji 2009 okazało się, że niektóre zagęszczone soki jabłkowe o liczbie Brixa nieprzekraczającej 67 zostały usunięte z pozycji 2009 na podstawie uwagi 5 i wyniku obliczenia zawartości soku jabłkowego zgodnie z notą wyjaśniającą w pozycji 2009, chociaż chodziło o naturalny sok jabłkowy bez dodatku cukru, z którego woda została usunięta w celu otrzymania zagęszczonego soku jabłkowego.

(6)

Ponadto, badania naukowe wykazały, że od czasu wprowadzenia w życie w 1968 r. wartości standardowej 11 dla soku jabłkowego, do produkcji zagęszczonych soków z jabłek wykorzystywane były nowe odmiany jabłek. Omawiane nowe odmiany, charakteryzujące się wysokim poziomem kwasowości pozwalają na uzyskanie średniej liczby Brixa 13 dla niezagęszczonego soku jabłkowego. Należy zatem dokonać przeglądu liczby 11 określonej w 1968 r. i przenieść do kategorii 13, aby nie wykluczać z pozycji 2009 naturalnego soku jabłkowego produkowanego z nowych odmian.

(7)

Należy odtąd zmienić uwagę dodatkową 5a) działu 20 Nomenklatury Scalonej (załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87) poprzez skreślenie zapisu „— sok jabłkowy: 11” i włączenie go do kategorii „— pozostałe soki owocowe lub warzywne, włącznie z mieszaninami soków: 13”.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Skreśla się z noty dodatkowej 5a) działu 20 Nomenklatury Scalonej znajdującej się w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 tiret drugie „— sok jabłkowy: 11”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

Frederik BOLKESTEIN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2344/2003 (Dz.U. L 346 z 31.12.2003, str. 38).

(2)  Dz.U. L 172 z 22.7.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3529/87 (Dz.U. L 336 z 26.11.1987, str. 3).

(3)  Dz.U. L 240 z 8.9.2001, str. 3.

(4)  Dz.U. C 256 z 23.10.2002, str. 84.


23.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1341/2004

z dnia 22 lipca 2004 r.

otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy porozumienia w sprawie rolnictwa zawartego w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej (2) Wspólnota zobowiązała się do przywozu do Hiszpanii pewnej ilości kukurydzy.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/95 z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych na przywóz kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz na przywóz kukurydzy do Portugalii (3) określa szczególne warunki konieczne do przeprowadzenia przetargów.

(3)

Mając na względzie aktualny rytm przywozów do Hiszpanii kukurydzy z państw trzecich oraz aktualne potrzeby rynku w Hiszpanii, należy ogłosić przetarg na obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Przystępuje się do przetargu na obniżenie opłat przywozowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, na kukurydzę przywiezioną do Hiszpanii.

2.   Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1839/95 mają zastosowanie, o ile postanowienia niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

Artykuł 2

Przetarg otwarty jest do 9 września 2004 r. W okresie jego trwania przeprowadza się przetargi cotygodniowe, dla których ilości i terminy składania ofert określone są w ogłoszeniu o przetargu.

Artykuł 3

Pozwolenia na przywóz wydane w ramach niniejszego przetargu są ważne przez pięćdziesiąt dni od daty ich wydania, w rozumieniu art. 10 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1839/95.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 22.

(3)  Dz.U. L 177 z 28.07.1995, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).


23.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1342/2004

z dnia 22 lipca 2004 r.

w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1520/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria dla ustalania wysokości sum takich refundacji (2), w szczególności jego art. 8 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Notyfikacje Państw Członkowskich, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Komisji 1520/2000 wskazują, że łączna kwota otrzymana z wniosków wynosi 443 844 247 EUR, a tymczasem dostępna kwota w odniesieniu do transzy świadectw refundacji do wykorzystania od 1 sierpnia 2004 r., na mocy art. 8 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000, wynosi 31 519 560 EUR.

(2)

Współczynnik redukcji powinien być obliczany na podstawie art. 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000. Zatem współczynnik taki powinien stosować się do kwot wnioskowanych w formularzu świadectwa refundacji do wykorzystania od 1 sierpnia 2004 r., jak określa art. 8 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Kwoty na wnioskach o świadectwa refundacji do wykorzystania od 1 sierpnia 2004 r. zależą od współczynnika redukcji 0,929.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

Olli REHN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z 25.11.2000, str. 5).

(2)  Dz.U. L 177 z 15.7.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 886/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 14).


23.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1343/2004

z dnia 22 lipca 2004 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory i jabłka)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 35 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2004 (2) otworzyło przetarg ustalając indykatywne stawki refundacji i indykatywne ilości, dla których mogą być wydane pozwolenia na wywóz w systemie A3.

(2)

W zależności od przedstawionych ofert, należy ustalić maksymalne stawki refundacji i wartości procentowe przyznawania ilości odnoszące się do ofert przedstawionych na poziomie tych maksymalnych stawek.

(3)

W odniesieniu do jabłek, maksymalna stawka konieczna do udzielenia pozwoleń w wysokości indykatywnej ilości, w granicach zaoferowanych w przetargu ilości, nie jest wyższa niż półtorej indykatywnej stawki refundacji.

(4)

W odniesieniu do pomidorów, wnioskowane stawki znacznie przekraczają indykatywne stawki refundacji, w związku z czym należy odrzucić wszystkie oferty i ustalić maksymalną stawkę zero.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do pomidorów i jabłek, maksymalne stawki refundacji i wartości procentowe wydawania odnoszące się do przetargu ogłoszonego rozporządzeniem (WE) nr 1205/2004, ustalone są w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 230 z 30.6.2004, str. 39.


ZAŁĄCZNIK

Wydawanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory i jabłka)

Produkt

Maksymalna stawka refundacji

(EUR/t netto)

Wartość procentowa przyznawania wnioskowanych ilości na poziomie maksymalnej stawki refundacji

Pomidory

0

Jabłka

30

100 %


23.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1344/2004

z dnia 22 lipca 2004 r.

zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1),

uwzględniając rozporządzeniem (WE) nr 1503/96 z dnia 29 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3072/95 w odniesieniu do należności przywozowych w sektorze ryżu (2), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należności przywozowe w sektorze ryżu zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1290/2004 (3).

(2)

Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1503/96 przewiduje, że jeżeli w okresie ich stosowania wyliczona średnia należności przywozowych różni się o 10 EUR na tonę od ustalonych należności, stosuje się odpowiednie dostosowanie. Stwierdzono wystąpienie wymienionej różnicy. Należy więc dostosować należności przywozowe ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1290/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 1290/2004 zastępuje się załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa


(1)  Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 411/2002 (Dz.U. L 62 z 5.3.2002, str. 27).

(2)  Dz.U. L 189 z 30.7.1996, str. 71. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2294/2003 (Dz.U. L 340 z 24.12.2003, str. 12).

(3)  Dz.U. L 243 z 15.7.2004, str. 18.


ZAŁĄCZNIK I

Należności przywozowe stosowane do ryżu i do ryżu łamanego

(EUR/t)

Kod CN

Należności przywozowe (5)

Kraje trzecie (poza krajami AKP i Bangladeszem) (3)

AKP (1)  (2)  (3)

Bangladesz (4)

Basmati

Indie i Pakistan (6)

Egipt (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  W odniesieniu do przywozu ryżu pochodzącego z krajów AKP należności przywozowe stosuje się w ramach systemu określonego przez rozporządzenie Rady (WE) nr 2286/2002 (Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 5) i zmienione rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2003 (Dz.U. L 93 z 10.4.2003, str. 3).

(2)  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1706/98 należności przywozowych nie stosuje się do produktów pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku i przywiezionych bezpośrednio do departamentu zamorskiego Reunion.

(3)  Należności przywozowe od ryżu przywożonego do departamentu zamorskiego Reunion określa się w art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 3072/95.

(4)  W odniesieniu do przywozu ryżu, z wyjątkiem ryżu łamanego (kod CN 1006 40 00), pochodzącego z Bangladeszu, należności przywozowe stosuje się w ramach systemu zdefiniowanego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 3491/90 (Dz.U. L 337 z 4.12.1990, str. 1) i zmienione rozporządzenie Komisji (EWG) nr 862/91 (Dz.U. L 88 z 9.4.1991, str. 7).

(5)  Przywóz produktów pochodzących z krajów KTZ nie podlega stosowaniu należności przywozowych zgodnie z art. 101 ust. 1 zmienionej decyzji Rady 91/482/EWG (Dz.U. L 263 z 19.9.1991, str. 1).

(6)  W odniesieniu do ryżu łuskanego odmiany Basmati pochodzącego z Indii i Pakistanu redukcja o 250 EUR/t (art. 4a zmienionego rozporządzenia (WE) nr 1503/96).

(7)  Należności przywozowe ustalone we Wspólnej Taryfie Celnej.

(8)  W odniesieniu do przywozu ryżu pochodzącego z Egiptu należności przywozowe stosuje się w ramach systemu zdefiniowanego przez rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 1) i Komisji (WE) nr 196/97 (Dz.U. L 31 z 1.2.1997, str. 53).


ZAŁĄCZNIK II

Wyliczenie należności przywozowych w sektorze ryżu

 

ryż niełuskany

typ Indica

typ Japonica

ryż łamany

łuskany

w pełni oczyszczony

łuskany

w pełni oczyszczony

1.

Należności przywozowe (EUR/t)

 (1)

190,51

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Elementy kalkulacji

a)

Cena CIF ARAG (EUR/t)

360,92

224,10

280,58

361,91

b)

Cena FOB (EUR/t)

256,18

337,51

c)

Frachty morskie (EUR/t)

24,40

24,40

d)

Źródło

USDA i podmioty gospodarcze

USDA i podmioty gospodarcze

Podmioty gospodarcze

Podmioty gospodarcze


(1)  Należności przywozowe ustalone we Wspólnej Taryfie Celnej.


23.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1345/2004

z dnia 22 lipca 2004 r.

modyfikujące elementy opisu oznaczenia znajdującego się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Scotch Lamb)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, władze Zjednoczonego Królestwa złożyły wniosek o modyfikacje opisu i metody otrzymywania produktu w odniesieniu do oznaczenia „Scotch Lamb”, wpisanego jako chronione oznaczenie geograficzne na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96 z 12 czerwca 1996 r. w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych z tytułu procedury przewidzianej w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (2).

(2)

W wyniku analizy wniosku o zmiany stwierdzono, że chodzi o znaczne poprawki.

(3)

Zgodnie z procedurą przewidzianą art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 i w odniesieniu do znacznych poprawek, procedura określona w art. 6 ma zastosowanie mutatis mutandis.

(4)

Stwierdzono, że chodzi w tym przypadku o zmiany zgodne z rozporządzeniem (EWG) nr 2081/92. W następstwie opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3) omawianych zmian, Komisja nie otrzymała żadnego oświadczenia wyrażającego sprzeciw w rozumieniu art. 7 wymienionego rozporządzenia.

(5)

W konsekwencji, zmiany te powinny zostać zarejestrowane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany znajdujące się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia wpisuje się i publikuje zgodnie z art. 6 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

Pełne zestawienie, zawierające główne elementy opisu, znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 148 z 21.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 526/2004 (Dz.U. L 85 z 23.3.2004, str. 3).

(3)  Dz.U. C 99 z 25.4.2003, str. 3 (Scotch Lamb).


ZAŁĄCZNIK I

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2081/92

ZMIANA OPISU CHRONIONEGO OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO (ART. 9)

NR KE: UK/0275/24.1.1994

1.   Zarejestrowane oznaczenie: C.O.G. Scotch Lamb

2.   Wnioskowane zmiany:

Pozycje dokumentu specyfikacji:

Image

Nazwisko

Image

Opis

Image

Obszar geograficzny

Image

Dowód pochodzenia

Image

Metoda otrzymywania

Image

Związek

Image

Oznakowanie

Image

Wymóg krajowy

Zmiana(-y):

Opis

W celu lepszego odzwierciedlenia aktualnej praktyki, uwzględnienia obaw konsumentów dotyczących zwiększenia przejrzystości etykietowania oraz poprawy jakości Scotch Lamb, obecnie obowiązujący opis:

„Produkt pochodzi z jagniąt hodowanych w ostatniej, trwającej minimalnie dwa miesiące, fazie na określonym obszarze oraz na tym obszarze ubitych i rozebranych.”

modyfikuje się, jak następuje:

„Produkt pochodzi z jagniąt narodzonych i hodowanych w ciągu całego cyklu życia na określonym obszarze geograficznym oraz na tym obszarze ubitych i rozebranych. Zwierzęta urodzą się i zostaną ubite zgodnie z systemami gwarantującymi jakość, odpowiadającą europejskiej normie EN 45011 (Przewodnik ISO 65) i których standardy, ocena i jej częstotliwość są zgodne z normami ustalonymi przez składającego wniosek.”

Metoda otrzymywania

Modyfikacja przedstawionego powyżej opisu zakłada konieczność wprowadzenia zmian w odniesieniu do szczegółów dotyczących metody otrzymywania. Ponadto w momencie składania wstępnego wniosku Scotch Lamb prawie nigdy wcześniej nie był sprzedawany w formie zamrożonej. Chociaż praktyka ta nie jest jeszcze rozpowszechniona, wnioskodawca wnosi o usunięcie sformułowania „Produkt może być sprzedawany wyłącznie jako świeży lub zamrożony”, aby umożliwić sprzedaż Scotch Lamb w stanie zamrożonym, jeśli przetwórca sobie tego życzy.

W związku z powyższym aktualny opis:

„Jagnięta hodowane są w Szkocji w ostatniej fazie, której minimalna długość wynosi dwa miesiące. Są one ubijane i rozebrane zgodnie z opisem. Produkt może być sprzedawany wyłącznie jako świeży lub zamrożony.”

modyfikuje się, jak następuje:

„Jagnięta narodziły się i były hodowane przez cały cykl życia na określonym obszarze geograficznym. Zwierzęta urodzą się i zostaną ubite zgodnie z systemami gwarantującymi jakość, odpowiadającą europejskiej normie EN 45011 (Przewodnik ISO 65) i których standardy, ocena i jej częstotliwość są zgodne z normami ustalonymi przez składającego wniosek. Są one ubijane i rozebrane zgodnie z opisem.”


ZAŁĄCZNIK II

PEŁNE ZESTAWIENIE

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92

„SCOTCH LAMB”

NR KE: UK/0275/24.1.1994

CNP ( ) COG (x)

Niniejsze zestawienie to podsumowanie, sporządzone dla celów informacyjnych. W celu uzyskania kompletnych informacji, w szczególności przeznaczonych dla producentów danych produktów, objętych PDO lub PGI, należy sięgnąć po integralną wersję opisu bądź na poziomie krajowym, bądź zwrócić się z prośbą o nią do właściwych służb Komisji Europejskiej (1).

1.

   Departament właściwy w Państwie Członkowskim

Nazwa

:

Department of Environment, Food and Rural Affairs Food Chain Marketing and Competitiveness Division

Adres

:

Room 338

Nobel House

17 Smith Square

London – SW1P 3JR

Tel.

:

(44-207) 238 66 87

Fax

:

(44-207) 238 57 28

E-mail

:

rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk

2.

   Wnioskodawca

2.1.

Nazwa

:

Quality Meat Scotland

2.2.

Adres

:

Rural Centre

West Mains

Ingliston

Newbridge

Midlothian – EH28 8NZ

Tel.

:

(44-131) 472 40 40

Fax

:

(44-131) 472 40 38

E-mail

:

info@qmscotland.co.uk

2.3.

Skład: producenci (6 633), przetwórcy (32), inni (310)

3.

   Typ produktu: Klasa 1.1 – Świeże mięso

4.

   Opis dokumentu specyfikacji (Podsumowanie warunków określonych w art. 4 ust. 2)

4.1.   Nazwa „Scotch Lamb”

4.2.   Opis „Produkt pochodzi z jagniąt narodzonych i hodowanych w ciągu całego cyklu życia na określonym obszarze geograficznym oraz na tym obszarze ubitych i rozebranych. Zwierzęta urodzą się i zostaną ubite zgodnie z systemami gwarantującymi jakość, odpowiadającą europejskiej normie EN 45011 (Przewodnik ISO 65) i których standardy, ocena i jej częstotliwość są zgodne z normami ustalonymi przez składającego wniosek.”

4.3.   Obszar geograficzny Określony obszar to Szkocja kontynentalna, włącznie z wyspami wzdłuż zachodniego wybrzeża, Orkady i Szetlandy.

4.4.   Dowód pochodzenia Od XIX w. Scotch Lamb znany jest ze swoich wyjątkowych wartości, które zawdzięcza stosowanym tradycyjnym systemom żywienia. Zdobył sobie wielką renomę na rynkach mięsnych w Zjednoczonym Królestwie i poza jego granicami.

4.5.   Metoda otrzymywania „Jagnięta narodziły się i były hodowane przez cały cykl życia na określonym obszarze geograficznym. Zwierzęta zostały wydane na świat i ubite zgodnie z systemami gwarantującymi jakość, odpowiadającą europejskiej normie EN 45011 (Przewodnik ISO 65) i których standardy, ocena i jej częstotliwość są zgodne z normami ustalonymi przez składającego wniosek. Są one ubijane i rozbierane na tym obszarze zgodnie z opisem.”

4.6.   Związek Jakość i szczególne cechy Scotch Lamb wynikają z ekstensywnego wypasania na charakterystycznych preriach Szkocji.

4.7.   Struktura kontroli

Nazwa

:

Scottish Food Quality Certification

Adres

:

Royal Highland Centre

10th Avenue

Ingliston

Edinburgh – EH28 8NF

Tel.

:

(44-131) 335 66 15

Fax

:

(44-131) 335 66 01

E-mail

:

enquiries@sfqc.co.uk

4.8.   Oznakowanie: C.O.G.

4.9.   Wymogi krajowe:


(1)  Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa – Departament ds. polityki jakości produktów rolnych – B-1049 Bruksela.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

23.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/18


DECYZJA KOMISJI

z dnia 2 lipca 2004 r.

w sprawie określenia derogacji od tymczasowego systemu ustanowionego w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przewozu zwierząt domowych przez terytorium Szwecji na trasie między wyspą Bornholm a innymi częściami terytorium Danii

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2435)

(Tylko wersje duńska i szwedzka są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/557/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), w szczególności jego art. 21,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 określa na tymczasowy okres pięciu lat wymogi weterynaryjne mające zastosowanie na terytorium Szwecji, m.in. do przemieszczania w charakterze niehandlowym psów i kotów domowych.

(2)

Wymogi te są zasadniczo takie same, jak wymogi krajowe dotyczące wjazdu na terytorium Szwecji obowiązujące przed wdrożeniem rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

(3)

Pomiędzy Szwecją a Danią istnieje dwustronne porozumienie określające wymogi dotyczące przewozu zwierząt domowych przez terytorium Szwecji między wyspą Bornholm (DK) na Morzu Bałtyckim a innymi częściami terytorium Danii, które to wymogi są mniej restrykcyjne od tych, jakie mają zastosowanie do wjazdu na terytorium Szwecji.

(4)

Należałoby utrzymać powyższą ograniczoną derogację od tymczasowego systemu ustanowionego w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

(5)

Środek przewidziany w niniejszej decyzji jest zgodny z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywieniowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Na podstawie derogacji od art. 6 rozporządzenia (WE) nr 998/2003, do upływu okresu tymczasowego ustanowionego w tym artykule, przewóz tych gatunków zwierząt domowych, które wymienione są w części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 pomiędzy wyspą Bornholm a innymi częściami terytorium Danii przez terytorium Szwecji jest dozwolony na warunkach uzgodnionych między obu Państwami Członkowskimi.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja obowiązuje od 3 lipca 2004 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja odnosi się do Danii i Szwecji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 592/2004 (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 7).


23.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/20


DECYZJA KOMISJI

z dnia 15 lipca 2004 r.

wdrażająca dyrektywę Rady nr 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez Państwa Członkowskie

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2104)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/558/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), zwłaszcza jej art. 9 ust. 2 i 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, że:

(1)

Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy jest opisem najbardziej widocznych klinicznych objawów bydlęcego wirusa opryszczki typu 1 (BHV1). Z uwagi na to, że wiele infekcji tym wirusem ma przebieg podkliniczny, środki kontroli należy kierować na zwalczanie choroby, nie zaś objawów.

(2)

Załącznik E (II) do dyrektywy nr 64/432/EWG wymienia „bydlęce zakaźne zapalenie nosa i tchawicy” jako jedną z chorób, które mogą być objęte krajowymi programami kontroli i dla których można składać wnioski o dodatkowe gwarancje.

(3)

Niemcy przedstawiły program realizowany w celu zwalczania infekcji BHV1 na całym swoim terytorium zgodny z kryteriami określonymi w art. 9 ust. 1 dyrektywy nr 64/432/EWG i przewidujący zasady krajowego ruchu bydła odpowiadające zasadom uprzednio wdrożonym w Austrii, prowincji Bolzano we Włoszech i w Szwecji, dzięki którym zwalczono tę chorobę w tych krajach.

(4)

Program przedstawiony przez Niemcy i żądane przez to państwo dodatkowe gwarancje dotyczące handlu bydłem w celu zapewnienia skuteczności tego programu zostały zatwierdzone decyzją nr 2004/215/WE (2) z dnia 1 marca 2004 r. wprowadzającą dyrektywę Rady nr 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem, odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez Państwa Członkowskie.

(5)

Istnieją dodatkowe gwarancje dla Danii, Austrii, Finlandii, Szwecji i prowincji Bolzano we Włoszech. Państwa te uznają swoje terytoria za wolne od bydlęcego zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy, natomiast Włochy przyjmują to stanowisko w odniesieniu do prowincji Bolzano. Zgodnie z art. 10 ust. 1 dyrektywy nr 64/432/EWG, przedstawiły one Komisji dokumentację pomocniczą, dowodzącą w szczególności, że sytuacja jest stale monitorowana.

(6)

Do Państw Członkowskich lub ich regionów uznanych za wolne od tej choroby i aktualnie uwzględnionych w załączniku do decyzji Komisji nr 93/42/EWG (3) należy stosować tylko minimalne wymagania w zakresie wysyłki bydła do hodowli i produkcji do innych Państw Członkowskich.

(7)

W zakresie standaryzacji testów na obecność BHV1 w laboratoriach, Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) przyjęła serum silnie pozytywne, słabo pozytywne i negatywne jako międzynarodowe standardy OIE dla testów na obecność BHV1 dostępnych w Laboratoriach Referencyjnych OIE dla bydlęcego zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy wymienionego w Podręczniku Standardów dla Testów Diagnostycznych i Szczepionek (4).

(8)

Wystąpiły problemy w wewnątrzwspólnotowym handlu bydłem pochodzącym z Państw Członkowskich, których status w zakresie bydlęcego zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy jest inny.

(9)

Dla jasności i w celu zapewnienia językowej jednolitości środków należy połączyć w jednej decyzji zatwierdzenie programu niemieckiego i dodatkowych gwarancji w zakresie bydlęcego zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy oraz uchylić decyzję nr 2004/215/WE.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zatwierdza się programy przedstawione przez Państwa Członkowskie wymienione w pierwszej kolumnie tabeli w załączniku I w zakresie kontroli i zwalczania infekcji bydlęcym wirusem opryszczki typu 1 (BHV1), zwanego dalej „bydlęcym zakaźnym zapaleniem nosa i tchawicy” lub „IBR”, w regionach tych Państw Członkowskich wymienionych w drugiej kolumnie tabeli w załączniku I.

Artykuł 2

1.   Bydło przeznaczone do hodowli i produkcji pochodzące z Państw Członkowskich lub ich regionów niewymienionych w załączniku II, a przeznaczone dla Państw Członkowskich lub ich regionów wymienionych w załączniku I, musi spełniać co najmniej poniższe dodatkowe gwarancje:

a)

musi pochodzić z gospodarstwa, w którym – zgodnie z oficjalnymi informacjami – w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono klinicznych ani patologicznych oznak bydlęcego zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy;

b)

musi być izolowane w obiekcie zatwierdzonym przez odpowiednie władze przez 30 dni bezpośrednio poprzedzających transport; wszystkie zwierzęta przebywające w tym samym obiekcie muszą być wolne od klinicznych objawów bydlęcego zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy w tym okresie;

c)

zwierzęta te i wszystkie inne sztuki bydła znajdujące się w tym samym obiekcie muszą przejść z wynikiem negatywnym test serologiczny wykonany na próbkach krwi pobranych nie wcześniej niż 21 dni po ich przybyciu do obiektu w celu wykrycia następujących przeciwciał:

i)

w przypadku zwierząt szczepionych: przeciwciał przeciwko gE-glikoproteinie BHV1,

ii)

w przypadku zwierząt nieszczepionych: przeciwciał przeciwko całemu BHV1.

2.   Przez odejście od pkt 1 odpowiednie władze Państw Członkowskich, z których zwierzęta pochodzą, mogą zezwolić na wysyłkę do gospodarstw mieszczących się w regionach wymienionych w załączniku I bydła spełniającego co najmniej jeden z poniższych warunków:

a)

zwierzęta pochodzą z Państwa Członkowskiego wymienionego w załączniku I i z gospodarstw wolnych od BHV1, spełniających co najmniej wymagania określone w załączniku III;

b)

zwierzęta są przeznaczone do produkcji mięsa i spełniają następujące warunki:

i)

zwierzęta albo

pochodzą z gospodarstw wolnych od BHV1 zgodnych z definicją w załączniku III, lub

pochodzą od zaszczepionych matek, u których szczepienia są regularnie ponawiane, lub

są regularnie szczepione i szczepienia te są ponawiane przy pomocy szczepionki niezawierającej gE, zgodnie z instrukcją producenta, lub

w Państwie Członkowskim, z którego pochodzą, przeszły z wynikiem negatywnym test serologiczny na obecność przeciwciał wymienionych w pkt 1 ust. c, przeprowadzony na próbce krwi pobranej w ciągu 14 dni poprzedzających wysyłkę; oraz

ii)

są transportowane bez kontaktu ze zwierzętami o niższym statusie zdrowotnym do gospodarstwa o nieznanym statusie BHV1 w docelowym Państwie Członkowskim wymienionym w załączniku I, w którym – zgodnie z zatwierdzonym krajowym programem zwalczania choroby – wszystkie zwierzęta są tuczone w pomieszczeniu zamkniętym i z którego mogą być transportowane wyłącznie bezpośrednio do rzeźni;

c)

zwierzęta pochodzą z gospodarstw, w których wszystkie sztuki bydła w wieku przekraczającym 15 miesięcy zostały zaszczepione i szczepienia te są regularnie powtarzane, a wszystkie zwierzęta w gospodarstwie w wieku przekraczającym 9 miesięcy przeszły z wynikiem negatywnym test serologiczny na obecność przeciwciał przeciwko gE-glikoproteinie BHV1 w odstępach nieprzekraczających 12 miesięcy i wszystkie zwierzęta przeszły z wynikiem negatywnym test na obecność przeciwciał określony w pkt 1 ust. c ppkt i), przeprowadzony na próbkach krwi pobranych w ciągu 14 dni poprzedzających wysyłkę;

d)

zwierzęta pochodzą z gospodarstw wolnych od BHV1 zgodnych z definicją w załączniku III, mieszczących się w Państwach Członkowskich, w których istnieje obowiązek zgłaszania przypadków bydlęcego zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy i w których w promieniu 5 km wokół gospodarstwa nie stwierdzono klinicznych ani patologicznych oznak infekcji BHV1 w ciągu 30 poprzedzających dni, a zwierzęta przeszły z wynikiem negatywnym test na obecność przeciwciał wymieniony w pkt 1 ust. c, przeprowadzony na próbce krwi pobranej w ciągu 14 dni poprzedzających wysyłkę.

3.   Bydło rzeźne pochodzące z Państw Członkowskich lub ich regionów niewymienionych w załączniku II, przeznaczone dla Państw Członkowskich lub ich regionów wymienionych w załączniku I, będzie transportowane bezpośrednio do rzeźni docelowej lub do zatwierdzonego ośrodka grupującego, skąd będzie transportowane do rzeźni w celu uboju zgodnie z art. 7 tiret drugie dyrektywy nr 64/432/EWG.

4.   W pkt 4 sekcji C certyfikatu zdrowia określonego we wzorze 1 w załączniku F do dyrektywy nr 64/432/EWG, dołączanego do bydła wymienionego w punkcie 1, podaje się następujące informacje:

a)

po pierwszym tiret: „IBR”,

b)

po drugim tiret: „Art. 2 ust. … pkt … decyzji Komisji nr 2004/558/WE”.

Artykuł 3

1.   Bydło przeznaczone do hodowli i produkcji pochodzące z Państw Członkowskich lub ich regionów niewymienionych w załączniku II i przeznaczone dla Państw Członkowskich lub ich regionów wolnych od bydlęcego zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy wymienionych w załączniku II musi spełniać następujące gwarancje dodatkowe:

a)

musi odpowiadać gwarancjom dodatkowym przewidzianym w art. 2 ust. 1 lit. a) i b);

b)

bydło to i inne zwierzęta przebywające w tym samym miejscu izolacji wymienionym w art. 2 ust. 1 lit. b) musi uprzednio przejść z wynikiem negatywnym test serologiczny przeprowadzony na próbkach krwi pobranych nie wcześniej niż 21 dni po ich przybyciu do miejsca izolacji w celu odkrycia przeciwciał przeciw całemu BHV1;

c)

nie mogą być uprzednio szczepione przeciw bydlęcemu zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy.

2.   Bydło rzeźne pochodzące z Państw Członkowskich lub ich regionów niewymienionych w załączniku II i przeznaczone dla Państw Członkowskich lub ich regionów wymienionych w załączniku II będzie transportowane bezpośrednio do rzeźni docelowej w celu uboju zgodnie z art. 7 tiret pierwsze dyrektywy nr 64/432/EWG.

3.   W pkt 4 sekcji C certyfikatu zdrowia określonego we wzorze 1 w załączniku F do dyrektywy nr 64/432/EWG, dołączanego do bydła wymienionego w punkcie 1, podaje się następujące informacje:

a)

po pierwszym tiret: „IBR”,

b)

po drugim tiret: „Art. 3 decyzji Komisji nr 2004/558/WE”.

Artykuł 4

Bydło przeznaczone do hodowli i produkcji pochodzące z Państwa Członkowskiego lub jego regionu wymienionego w załączniku II i przeznaczone dla Państwa Członkowskiego lub jego regionu wymienionego w załączniku I lub II musi odpowiadać warunkom przewidzianym w art. 2 ust. 1 lit. a).

Artykuł 5

Państwa Członkowskie zapewnią standaryzację testów serologicznych wymienionych w art. 2 ust. 1 lit. c) ppkt ii) i w art. 3 ust. 1 lit. b), wykrywających przeciwciała przeciw całemu BHV1, przeciw serum silnie pozytywnemu, słabo pozytywnemu i negatywnemu przyjętym jako międzynarodowe standardy OIE dla testów BHV1.

Artykuł 6

Uchyla się decyzję nr 2004/215/WE.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2004 r.

Artykuł 8

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 21/2004 (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8).

(2)  Dz.U. L 67 z 5.3.2004, str. 24.

(3)  Dz.U. L 16 z 25.1.1993, str. 50. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją nr 2000/502/WE (Dz.U. L 200 z 8.8.2000, str. 62).

(4)  Podręcznik Standardów dla Testów Diagnostycznych i Szczepionek, wydanie 4, sierpień 2000.


ZAŁĄCZNIK I

Państwo Członkowskie

Regiony Państwa Członkowskiego, wobec których stosuje się dodatkowe gwarancje w przypadku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art. 9 dyrektywy 64/432/EWG

Niemcy

Wszystkie regiony


ZAŁĄCZNIK II

Państwo Członkowskie

Regiony Państwa Członkowskiego, wobec których stosuje się dodatkowe gwarancje w przypadku zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art. 10 dyrektywy 64/432/EWG

Dania

Wszystkie regiony

Włochy

Prowincja Bolzano

Austria

Wszystkie regiony

Finlandia

Wszystkie regiony

Szwecja

Wszystkie regiony


ZAŁĄCZNIK III

Gospodarstwo wolne od BHV1

1.

Gospodarstwo hodujące bydło zostanie uznane za wolne od zakażenia BHV1, jeśli spełnia następujące warunki:

1.1.

W ciągu ostatnich 6 miesięcy nie stwierdzono podejrzeń zakażenia BHV1 w tym gospodarstwie, a wszystkie sztuki bydła w gospodarstwie są wolne od objawów klinicznych wskazujących na zakażenie BHV1.

1.2.

Do gospodarstwa wprowadzono jedynie bydło pochodzące z gospodarstw usytuowanych w Państwach Członkowskich lub ich regionach wymienionych w załączniku II lub z gospodarstw wolnych od BHV1, a żadna ze sztuk bydła w gospodarstwie nie miała kontaktu z bydłem innym niż pochodzącym z gospodarstw usytuowanych w Państwach Członkowskich lub ich regionach wymienionych w załączniku II, bądź z gospodarstw wolnych od BHV1.

1.3.

Osobniki żeńskie zapładniane są wyłącznie nasieniem byków wyprodukowanym zgodnie z dyrektywą 88/407/EWG, które zostało poddane testom na przeciwciała z wynikiem ujemnym, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. c) ppkt i) lub są pokrywane przez byki z gospodarstw usytuowanych w Państwach Członkowskich lub ich regionach wymienionych w załączniku II, bądź z gospodarstw wolnych od BHV1.

1.4.

W gospodarstwie stosuje się co najmniej jeden z następujących programów kontroli:

1.4.1.

badania serologiczne w celu wykrycia przeciwciał, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit c), zostały przeprowadzone, w każdym przypadku z wynikiem ujemnym, na co najmniej dwóch próbach krwi pobranych w odstępach od 5 do 7 miesięcy u wszystkich osobników żeńskich i męskich wykorzystywanych lub przeznaczonych dla celów hodowlanych, starszych niż 9 miesięcy;

1.4.2.

badania serologiczne w celu wykrycia przeciwciał przeciwko BHV1 zostały przeprowadzone z wynikiem ujemnym na co najmniej dwóch osobnych próbach mleka lub na zbiorczej próbie mleka pobranej od najwyżej 5 zwierząt w odstępach od 5 do 7 miesięcy od wszystkich krów mlecznych; badania serologiczne w celu wykrycia przeciwciał, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. c), zostały przeprowadzone, w każdym przypadku z wynikiem ujemnym, na co najmniej dwóch próbach krwi pobranych w odstępach od 5 do 7 miesięcy od wszystkich niemlecznych krów i wszystkich osobników męskich wykorzystywanych lub przeznaczonych dla celów hodowlanych, starszych niż 9 miesięcy;

1.4.3.

w przypadku gospodarstw mlecznych, w których co najmniej 30 % bydła stanowią krowy mleczne, badania serologiczne na przeciwciała przeciwko BHV1 zostały przeprowadzone, w każdym przypadku z wynikiem ujemnym, na co najmniej trzech próbach mleka pobranych, w zależności od charakteru zastosowanego testu, od stada liczącego nie więcej niż 50 zwierząt w odstępach co najmniej trzymiesięcznych; badania serologiczne w celu wykrycia przeciwciał, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit c) zostały przeprowadzone, w każdym przypadku z wynikiem ujemnym, na co najmniej jednej próbie krwi, pobranej od wszystkich niemlecznych krów i od wszystkich osobników męskich wykorzystywanych lub przeznaczonych dla celów hodowlanych, starszych niż 9 miesięcy;

1.4.4.

wszelkie bydło znajdujące się na gospodarstwie pochodzi z gospodarstw usytuowanych w Państwach Członkowskich lub ich regionach wymienionych w załączniku II, bądź z gospodarstw wolnych od BHV1.

2.

Gospodarstwo hodujące bydło utrzyma status gospodarstwa wolnego od BHV1, jeśli:

2.1.

nadal spełniać będzie warunki określone w ust. od 1.1 do 1.3, oraz

2.2.

stosuje co najmniej jeden z następujących programów kontroli:

2.2.1.

wszystkie sztuki bydła znajdujące się na gospodarstwie, starsze niż 24 miesiące, zareagowały ujemnie na badania serologiczne w celu wykrycia przeciwciał, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. c), przeprowadzone na próbie krwi pobranej w odstępach nieprzekraczających 12 miesięcy;

2.2.2.

badania serologiczne na przeciwciała przeciwko BHV1 zostały przeprowadzone z wynikiem ujemnym na co najmniej jednej osobnej próbie mleka lub na zbiorczej próbie mleka pobranej od najwyżej 5 zwierząt w odstępach nieprzekraczających 12 miesięcy od wszystkich krów mlecznych, a wszystkie krowy niemleczne i osobniki męskie, znajdujące się na gospodarstwie, starsze niż 24 miesiące zareagowały ujemnie na badanie serologiczne w celu wykrycia przeciwciał, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. c), przeprowadzonym na próbie krwi pobranej w odstępach nieprzekraczających 12 miesięcy;

2.2.3.

w przypadku gospodarstw mlecznych, na których co najmniej 30 % bydła stanowią krowy mleczne, badania serologiczne na przeciwciała przeciwko BHV1 zostały przeprowadzone z wynikiem ujemnym na co najmniej trzech próbach mleka pobranych, w zależności od charakteru zastosowanego testu, od stada liczącego nie więcej niż 50 zwierząt w odstępach co najmniej trzymiesięcznych, lecz nieprzekraczających 12 miesięcy; badania serologiczne w celu wykrycia przeciwciał, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit c), zostały przeprowadzone, w każdym przypadku z wynikiem ujemnym, na co najmniej jednej próbie krwi pobranej od wszystkich niemlecznych krów i od wszystkich osobników męskich starszych niż 24 miesiące, w odstępach nieprzekraczających 12 miesięcy.

3.

Status gospodarstwa hodującego bydło wolnego od BHV1 zostanie zawieszony w przypadku gdy w trakcie badań, o których mowa w pkt od 2.2.1 do 2.2.3 zwierzę zareaguje dodatnio w teście na przeciwciała, określonym w art. 2 ust. 1 lit c).

4.

Status gospodarstwa wolnego od BHV1, zawieszony zgodnie z ust. 3, zostanie przywrócony jedynie po przeprowadzeniu dwóch badań serologicznych, w każdym przypadku z wynikiem ujemnym, w odstępach co najmniej 2 miesięcy. Badania rozpoczną się nie wcześniej niż po 30 dniach od usunięcia ze stada zwierząt, które zareagowały dodatnio na testy serologiczne i obejmą: badania serologiczne na przeciwciała, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit.c) u wszystkich sztuk bydła znajdujących się w gospodarstwie, przeprowadzone na próbach krwi, lub w przypadku krów mlecznych – testy na przeciwciała BHV1, przeprowadzone na osobnych próbach mleka lub zbiorczej próbie mleka pobranej od najwyżej 5 zwierząt.


23.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/26


DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 czerwca 2004 r.

w sprawie sporządzenia listy obszarów Republiki Czeskiej kwalifikujących się w ramach Celu 2 Funduszy Strukturalnych w okresie od 2004 do 2006 roku

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2134)

(Jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny)

(2004/559/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4,

uwzględniając opinię Komitetu ds. Rozwoju i Rekonwersji Regionów, Komitetu ds. Struktury Agrarnej i Rozwoju Wsi oraz Komitetu ds. Struktur Rybołówstwa i Akwakultury,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Celem 2 Funduszy Strukturalnych jest wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji obszarów stojących w obliczu problemów strukturalnych;

(2)

Komisja i Państwa Członkowskie dążą do zapewnienia, aby pomoc rzeczywiście koncentrowała się na najsilniej dotkniętych obszarach i na najbardziej odpowiednim poziomie geograficznym;

(3)

Limit ludnościowy wynosi 370 000 mieszkańców zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, ustanawiającego limit dla Republiki Czeskiej na poziomie 31 % ludności regionów NUTS II nieobjętych Celem 1;

(4)

Komisja na podstawie propozycji od Państw Członkowskich oraz w bliskim porozumieniu z zainteresowanym Państwem Członkowskim opracowuje listę obszarów kwalifikujących się w ramach Celu 2, przy odpowiednim uwzględnieniu priorytetów krajowych;

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Obszary Republiki Czeskiej kwalifikujące się w ramach Celu 2 Funduszy Strukturalnych w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2006 r. zostały wyszczególnione w Załączniku do niniejszej Decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 czerwca 2004 r.

W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 161 z 26.6.1999 r., str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia.


ZAŁĄCZNIK

LISTA OBSZARÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ W RAMACH CELU 2 W REPUBLICE CZESKIEJ

w latach 2004–2006

Region na poziomie NUTS III

Kwalifikujące się obszary

Ludność regionu na poziomie NUTS III w kwalifikujących się obszarach (liczba mieszkańców)

Cały region na poziomie NUTS III za wyjątkiem

Wyłącznie następujące obszary regionu na poziomie NUTS III

Obszary spełniające kryteria określone w art. 4 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999

Praga

 

Dzielnice (kod krajowy):

 

Praga 1 (500054)

 

Praga 8 (500208)

 

Praga – Březiněves (538124)

 

Praga – Ďáblice (547298)

 

Praga – Dolní Chabry (547301)

 

Praga 9 (500216)

 

Praga 12 (547107)

 

Praga – Libuš (547051)

 

Praga 14 (547361)

 

Praga – Dolní Počernice (538175)

 

Praga 15 (547387)

 

Praga – Dolní Měcholupy (547379)

 

Praga – Dubeč (538205)

 

Praga – Petrovice (547395)

 

Praga – Štěrboholy (547409)

 

Praga 19 – Kbely (547344)

 

Praga – Čakovice (547310)

 

Praga – Satalice (538736)

 

Praga – Vinoř (539007)

 

Praga 20 – Horní Počernice (538213)

 

Praga 21 – Újezd nad Lesy (538949)

 

Praga – Běchovice (538060)

 

Praga – Klánovice (538302)

 

Praga – Koloděje (538353)

364 766