ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 245

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 47
17 lipca 2004


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1312/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

1

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1313/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 145. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1314/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 145. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

5

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1315/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 64. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

7

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1316/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 317. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

8

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1317/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

9

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1318/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1319/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

11

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1320/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2004 r.

15

 

 

Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

 

*

Wspólne Działanie Rady 2004/551/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony

17

 

 

 

*

Informacja dla czytelników

s3

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

17.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1312/2004

z dnia 16 lipca 2004 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 16 lipca 2004 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

39,9

096

46,2

999

43,1

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

80,3

999

80,3

0805 50 10

382

134,1

388

50,8

524

57,4

528

51,6

999

73,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

83,5

400

106,8

404

86,6

508

74,9

512

89,1

524

83,4

528

74,4

720

74,2

804

91,7

999

85,0

0808 20 50

052

120,3

388

91,7

512

90,4

528

80,3

999

95,7

0809 10 00

052

195,1

999

195,1

0809 20 95

052

270,7

400

297,1

404

303,6

999

290,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

162,9

999

162,9

0809 40 05

388

108,3

512

91,6

624

171,0

999

123,6


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


17.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1313/2004

z dnia 16 lipca 2004 r.

ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 145. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2571/97 z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych (2), agencje interwencyjne przystępują drogą przetargu do sprzedaży pewnych ilości masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego, które przechowują, a także do udzielenia pomocy przyznawanej na śmietanę, masło i koncentrat masła. Artykuł 18 wymienionego rozporządzenia przewiduje, że biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdej rundy przetargu, ustala się minimalną cenę sprzedaży masła oraz maksymalną wysokość pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, które mogą być zróżnicowane w zależności od przeznaczenia, zawartości tłuszczu w maśle i procedury włączenia, lub podejmuje się decyzję o wstrzymaniu przetargu. Kwotę lub kwoty gwarancji należytego przetworzenia ustala się odpowiednio.

(2)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do 145. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97, minimalne ceny sprzedaży masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oraz kwoty gwarancji należytego przetworzenia są ustalone zgodnie ze wskazaniami tabeli zamieszczonej w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 350 z 20.12.1997, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 921/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 94).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 16 lipca 2004 r. ustalającego minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 145. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

(EUR/100 kg)

Wzory

A

B

Procedury włączenia

Ze znacznikami

Bez znaczników

Ze znacznikami

Bez znaczników

Minimalna cena sprzedaży

Masło ≥ 82 %

w stanie naturalnym

211,1

215,1

215,1

koncentrat

209,1

213,1

Gwarancja należytego przetworzenia

w stanie naturalnym

129

129

129

koncentrat

129

129


17.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1314/2004

z dnia 16 lipca 2004 r.

ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 145. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2571/97 z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych (2), agencje interwencyjne przystępują drogą przetargu do sprzedaży pewnych ilości masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego, które przechowują, i do udzielenia pomocy przyznawanej w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła. Artykuł 18 wymienionego rozporządzenia przewiduje, że biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdej rundy przetargu, ustala się minimalną cenę sprzedaży masła oraz maksymalną wysokość pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, które mogą być zróżnicowane w zależności od przeznaczenia, zawartości tłuszczu w maśle i procedury włączenia, lub podejmuje się decyzję o wstrzymaniu przetargu. Kwotę lub kwoty gwarancji należytego przetworzenia ustala się odpowiednio.

(2)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do 145. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97, maksymalne kwoty pomocy oraz kwoty gwarancji należytego przetworzenia są ustalone zgodnie ze wskazaniami tabeli zamieszczonej w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 350 z 20.12.1997, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 921/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 94).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 16 lipca 2004 r. ustalającego maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 145. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

(EUR/100 kg)

Wzory

A

B

Procedury włączenia

Ze znacznikami

Bez znaczników

Ze znacznikami

Bez znaczników

Maksymalna kwota pomocy

Masło ≥ 82 %

59

55

59

55

Masło < 82 %

57

53

Koncentrat masła

74

67

74

65

Śmietana

26

23

Gwarancja należytego przetworzenia

Masło

65

65

Koncentrat masła

81

81

Śmietana

29


17.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/7


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1315/2004

z dnia 16 lipca 2004 r.

ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 64. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Uwzględniając art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2799/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku, przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu (2), agencje interwencyjne zgłosiły do stałego przetargu pewne ilości odtłuszczonego mleka w proszku będącego w ich posiadaniu.

(2)

Zgodnie z postanowieniami art. 30 wymienionego rozporządzenia, biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdej rundy przetargu, ustala się minimalną cenę sprzedaży lub podejmuje się decyzję o wstrzymaniu przetargu. Kwota gwarancji należytego przetworzenia powinna zostać określona z uwzględnieniem różnicy między ceną rynkową odtłuszczonego mleka w proszku a minimalną ceną sprzedaży.

(3)

Ze względu na otrzymane oferty należy ustalić minimalną cenę sprzedaży w wysokości określonej poniżej i określić w konsekwencji gwarancję należytego przetworzenia.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach 64. rundy przetargu, przeprowadzonej z tytułu rozporządzenia (WE) nr 2799/1999, której termin przedstawiania ofert wygasł dnia 13 lipca 2004 r., minimalna cena sprzedaży i gwarancja należytego przetworzenia ustalone są następująco:

minimalna cena sprzedaży:

189,52 EUR/100 kg,

gwarancja należytego przetworzenia:

50,00 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 340 z 31.12.1999, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 922/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 96).


17.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1316/2004

z dnia 16 lipca 2004 r.

ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 317. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 429/90 z dnia 20 lutego 1990 r. w sprawie przyznawania drogą przetargu pomocy na koncentrat masła przeznaczony do bezpośredniego spożycia we Wspólnocie (2), agencje interwencyjne przystępują drogą stałego przetargu do udzielenia pomocy przyznawanej odnośnie do koncentratu masła. Artykuł 6 wymienionego rozporządzenia przewiduje, że biorąc pod uwagę otrzymane oferty w ramach każdej rundy przetargu, ustala się maksymalną kwotę pomocy przyznawanej na wykorzystanie koncentratu masła o zawartości tłuszczu wynoszącej przynajmniej 96 % lub podejmuje się decyzję o wstrzymaniu przetargu. Kwota gwarancji przeznaczenia powinna zostać ustalona odpowiednio.

(2)

Ze względu na otrzymane oferty należy ustalić maksymalną cenę pomocy w wysokości określonej poniżej i określić w konsekwencji gwarancję przeznaczenia.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach 317. rundy przetargu, przeprowadzonej z tytułu rozporządzenia (EWG) nr 429/90 maksymalna kwota pomocy oraz kwota gwarancji przeznaczenia ustalone są następująco:

maksymalma kwota pomocy:

74,00 EUR/100 kg,

kwota gwarancji przeznaczenia:

82,00 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 45 z 21.2.1990, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 921/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 94).


17.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1317/2004

z dnia 16 lipca 2004 r.

zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2771/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/99 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany (2), w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 przewiduje, że z chwilą zaobserwowania w którymś z Państw Członkowskich, że w ciągu dwóch kolejnych tygodni cena rynkowa jest, w zależności od przypadku, bądź niższa, bądź równa lub wyższa niż 92 % ceny interwencyjnej, Komisja, odpowiednio, rozpoczyna lub zawiesza w danym Państwie Członkowskim dokonywanie skupu zgodnie z procedurą przetargową.

(2)

Najnowsza lista Państw Członkowskich, w których interwencja została zawieszona, została przedstawiona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1269/2004 (3). Wymieniona lista powinna zostać dostosowana, aby uwzględniono nowe ceny rynkowe przekazane przez Niemcy, Irlandię, Portugalię i Zjednoczone Królestwo, w zastosowaniu art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999. W celu zachowania jasności należy zastąpić tę listę i uchylić rozporządzenie (WE) nr 1269/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Skup masła drogą przetargu, przewidziany w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, zawiesza się w Belgii, Danii, Niemczech, Grecji, Francji, Irlandii, Luksemburgu, Holandii, Austrii, Portugalii, Finlandii, Szwecji i w Zjednoczonym Królestwie.

Artykuł 2

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 1269/2004.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 333 z 24.12.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1236/2004 (Dz.U. L 235 z 6.7.2004, str. 4).

(3)  Dz.U. L 240 z 10.7.2004, str. 3.


17.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1318/2004

z dnia 16 lipca 2004 r.

ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), a w szczególności jego art. 10 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2771/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany (2), agencje interwencyjne wystawiły na sprzedaż w ramach stałego zaproszenia do składania ofert określone ilości składowanego przez nie masła.

(2)

W świetle ofert otrzymanych w odpowiedzi na każde indywidualne zaproszenie do składania ofert ustalana jest minimalna cena sprzedaży bądź podejmowana jest decyzja o nieprzyjęciu żadnej oferty, zgodnie z art. 24 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2771/1999.

(3)

W świetle otrzymanych ofert należy określić minimalną cenę sprzedaży.

(4)

Środki ustanowione niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na mocy rozporządzenia (WE) nr 2771/1999, w odniesieniu do którego termin składania ofert upłynął 13 lipca 2004 r., minimalną cenę sprzedaży masła ustala się na 281 EUR/100 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 17 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 333 z 24.12.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1236/2004 (Dz.U. L 235 z 6.7.2004, str. 4).


17.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1319/2004

z dnia 16 lipca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 przewiduje, że odtłuszczone mleko w proszku skupione przez agencję interwencyjną sprzedawane jest po cenie minimalnej i na warunkach, które mają być określone, tak aby uniknąć zakłócenia równowagi na rynku i aby zapewnić kupującym równe traktowanie i dostęp do odtłuszczonego mleka w proszku, które ma być sprzedane.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2001 (2) wymienia wśród środków interwencyjnych dotyczących sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku sprzedaż po stałych cenach.

(3)

Aby zapewnić prawidłowe zarządzanie zapasami interwencyjnymi, należy dokonywać sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku tak szybko, jak jest to możliwe, i zastąpić w tym celu system sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku pochodzącego z zapasów interwencyjnych po stałych cenach systemem sprzedaży w drodze zaproszenia do przetargu, który pozwoli na ustalanie cen sprzedaży z uwzględnieniem sytuacji rynkowej.

(4)

Doświadczenie wykazało, że komunikaty Państw Członkowskich powinny być przesyłane szybciej, aby Komisja miała możliwość śledzenia zmian ilości odtłuszczonego mleka w proszku oferowanego do skupu interwencyjnego i w odpowiednim przypadku zawieszenia skupu interwencyjnego, jeżeli oferowane ilości osiągną poziom określony w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999.

(5)

Należy zatem zmienić rozporządzenie (WE) nr 214/2001.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 214/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1.

W art. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

sprzedaży po stałych cenach odtłuszczonego mleka w proszku z magazynów publicznych w ramach stałego zaproszenia do przetargu;”.

2.

W rozdziale II wprowadza się następujące zmiany:

a)

sekcja 5 otrzymuje brzmienie:

„SEKCJA 5

SPRZEDAŻ ODTŁUSZCZONEGO MLEKA W PROSZKU W DRODZE ZAPROSZENIA DO PRZETARGU

Artykuł 21

1.   Sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku dostarczonego do magazynów przed 1 lipca 2002 r. odbywa się w ramach procedury stałego zaproszenia do przetargu wdrożonej przez każdą z agencji interwencyjnych.

2.   Agencja interwencyjna sporządza stałe zaproszenie do przetargu, w którym wskazuje w szczególności datę i miejsce składania ofert. W odniesieniu do posiadanego odtłuszczonego mleka w proszku agencja interwencyjna wskazuje ponadto:

a)

lokalizację magazynów, w których składowane jest odtłuszczone mleko w proszku przeznaczone do sprzedaży;

b)

ilość odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonego na sprzedaż w każdym z magazynów.

Stałe zaproszenie do przetargu zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na co najmniej osiem dni przed upływem pierwszego terminu składania ofert.

3.   Agencja interwencyjna prowadzi i na wniosek zainteresowanych udostępnia listę zawierającą informacje wymienione w ust. 2. Agencja publikuje ponadto uaktualnioną listę w odpowiedniej formie wskazanej w stałym zaproszeniu do przetargu.

4.   Agencja interwencyjna podejmuje niezbędne działania, aby umożliwić zainteresowanym:

a)

kontrolę na koszt zainteresowanego próbek odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonego na sprzedaż, przed złożeniem oferty;

b)

sprawdzenie wyników analiz, o których mowa w art. 2 ust. 2.

Artykuł 22

1.   Agencja interwencyjna przeprowadza, w okresie ważności stałego zaproszenia do przetargu, poszczególne rundy przetargowe.

2.   Termin składania ofert w odpowiedzi na zaproszenia do poszczególnych rund przetargowych wygasa o godzinie 12.00 w południe (czasu brukselskiego) w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca z wyjątkiem drugiego wtorku w sierpniu i czwartego wtorku w grudniu. Jeśli we wtorek przypada święto publiczne, okres ważności wygasa o godzinie 12.00 w południe (czasu brukselskiego) poprzedniego dnia roboczego.

Artykuł 23

1.   Oferty składane są w formie pisemnej poprzez doręczenie agencji interwencyjnej za potwierdzeniem odbioru lub poprzez wszelkie pisemne środki telekomunikacji umożliwiające potwierdzenie odbioru.

Oferta składana jest w agencji interwencyjnej będącej w posiadaniu odtłuszczonego mleka w proszku.

2.   Oferty muszą zawierać:

a)

nazwę i adres oferenta;

b)

ilość odtłuszczonego mleka w proszku, o którą wnioskuje;

c)

proponowaną cenę za 100 kg odtłuszczonego mleka w proszku z wyłączeniem podatków wewnętrznych, dostarczonego do rampy, wyrażoną w euro;

d)

w odpowiednim przypadku magazyn, w którym przechowywane jest odtłuszczone mleko w proszku i ewentualnie magazyn zastępczy.

3.   Oferty przetargowe będą ważne tylko wówczas, gdy:

a)

odnoszą się do ilości co najmniej 10 ton za wyjątkiem przypadków, gdy ilość dostępna w magazynie jest niższa niż dziesięć ton;

b)

dołączone jest do nich pisemne zobowiązanie oferenta o przestrzeganiu postanowień niniejszego rozporządzenia;

c)

dostarczony zostanie dowód, że oferent złożył wadium do odpowiedniej rundy przetargowej w wysokości 50 EUR za tonę w Państwie Członkowskim, w którym organizowano przetarg, przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w art. 22 ust. 2.

4.   Oferty przetargowe nie mogą być wycofane po upływie terminu, o którym mowa w art. 22 ust. 2.

Artykuł 24

W odniesieniu do wadium, o którym mowa w art. 23 ust. 3 lit. c), utrzymanie oferty po upływie terminu, o którym mowa w art. 22 ust. 2, i wpłacenie należności w terminie określonym w art. 24f ust. 2 stanowią wymogi podstawowe w rozumieniu art. 20 rozporządzenia (EWG) nr 2220/85.”

b)

dodaje się sekcję 6 w brzmieniu:

„SEKCJA 6

PRZEPROWADZANIE PRZETARGU

Artykuł 24a

1.   W dniu upłynięcia terminu, o którym mowa w art. 22 ust. 2, Państwa Członkowskie informują Komisję o ilościach i cenach zaproponowanych przez oferentów, a także o ilości przeznaczonego do sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku.

Państwa Członkowskie przekazują te informacje wraz z zakodowanym numerem zakładu, nieznanym służbom Komisji. Państwa Członkowskie wskazują, czy ten sam zakład złożył więcej niż jedną ofertę.

Jeżeli nie złożono żadnej oferty, Państwa Członkowskie informują o tym Komisję w tym samym terminie.

2.   Uwzględniając oferty otrzymane w odpowiedzi na zaproszenia do poszczególnych rund przetargowych, Komisja ustala minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999. Cena ta nie może być zróżnicowana w zależności od daty przyjęcia do magazynu ani od lokalizacji przeznaczonego do sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku.

Może zdarzyć się, że Komisja nie wybierze żadnej oferty podczas przetargu.

Decyzja w sprawie rundy przetargowej zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 24b

Oferta przetargowa zostaje odrzucona, gdy proponowana cena jest niżna niż cena minimalna.

Artykuł 24c

1.   Agencja interwencyjna dokonuje wyboru oferty z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ust. 2–5.

2.   Odtłuszczone mleko w proszku jest przyznawane w zależności od daty umieszczenia w magazynie, zaczynając od najstarszej dostępnej ilości spośród wszystkich dostępnych w magazynie lub magazynach wskazanych przez zakład.

3.   Odtłuszczone mleko w proszku przyznane zostaje oferentowi proponującemu najwyższą cenę. Jeżeli nie wyczerpano dostępnej ilości, to pozostałą ilość przyznaje się kolejno pozostałym ofertom w zależności od zaproponowanych cen, zaczynając od najwyższej ceny.

4.   Jeśli zaakceptowanie wniosku zakupu wiązałoby się ze sprzedażą ilości, która przekracza ilość umieszczoną w magazynie, sprzedana zostaje tylko ilość dostępna w magazynie.

Jednakże w przypadku gdy kupujący wyrazi zgodę, agencja może wyznaczyć inne magazyny, aby uzupełnić ilość odtłuszczonego mleka w proszku do tej, na którą opiewa wniosek.

5.   Jeśli zaakceptowanie dwóch lub więcej wniosków oferujących taką samą cenę na mleko z jednego magazynu prowadziłoby do przekroczenia ilości dostępnej w magazynie, dostępna ilość zostaje podzielona proporcjonalnie do ilości, na które opiewają ww. wnioski.

Jednakże w przypadku gdy taki przydział doprowadzi do przyznania ilości mniejszych niż 5 ton, wnioskodawca, któremu zostanie sprzedane odtłuszczone mleko w proszku, zostanie wybrany losowo.

6.   Najpóźniej trzeciego dnia roboczego w tygodniu następującym po opublikowaniu decyzji, o której mowa w art. 24a ust. 2, Państwa Członkowskie przekazują Komisji nazwy i adresy oferentów, odpowiadające zakodowanym numerom, o których mowa w art. 24a ust. 1.

Artykuł 24d

Prawa i obowiązki wynikające z zaproszenia do przetargu nie są transferowalne.

Artykuł 24e

1.   Agencja interwencyjna informuje każdego z uczestników przetargu tak szybko, jak jest to możliwe, o wynikach jego oferty.

Tym uczestnikom, których oferty zostały odrzucone, wadium określone w art. 23 ust. 3 lit. c) zostaje zwrócone.

2.   Przed odbiorem odtłuszczonego mleka w proszku kupujący płaci agencji interwencyjnej w terminie określonym w art. 24f ust. 2 za każdą partię, którą zamierza odebrać, kwotę zgodną z jego ofertą.

Artykuł 24f

1.   Po wpłaceniu kwoty, o której mowa w art. 24e ust. 2, agencja interwencyjna wydaje kwit odbioru, w którym określa:

a)

ilość, za którą dokonano wpłaty;

b)

magazyn, w którym przechowywane jest odtłuszczone mleko w proszku;

c)

ostateczną datę odbioru odtłuszczonego mleka w proszku.

2.   W ciągu trzydziestu dni po upływie terminu, o którym mowa art. 22 ust. 2, kupujący odbiera przyznane mu odtłuszczone mleko w proszku. Odtłuszczone mleko w proszku może być odbierane w partiach nie mniejszych niż 5 ton. Jednak gdy ilość mleka w proszku pozostająca w magazynie jest niższa od tego progu, odebrana może zostać pozostała ilość.

Za wyjątkiem przypadków siły wyższej, jeżeli odbioru odtłuszczonego mleka w proszku nie dokonano w terminie określonym w pierwszym akapicie, koszty składowania, licząc od pierwszego dnia po upływie ww. terminu, ponosi kupujący. Kupujący ponosi również ryzyko związane ze składowaniem.

3.   Wadium o którym mowa w art. 23 ust. 3 lit. c), zostaje zwrócone natychmiast dla tych ilości, które zostały odebrane z magazynu w terminie określonym w ust. 2 akapit pierwszy niniejszego artykułu.

W przypadku siły wyższej, o której mowa w ust. 2 akapit drugi, agencja interwencyjna podejmuje takie działania, które uzna za słuszne dla danego przypadku.”

3)

Artykuł 36 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 36

1.   Nie później niż o godzinie 15.00 (czasu brukselskiego) w każdy poniedziałek Państwa Członkowskie informują Komisję o ilościach odtłuszczonego mleka w proszku, które podczas ostatniego tygodnia były przedmiotem:

a)

ofert sprzedaży zgodnie z art. 5;

b)

ofert sprzedaży zgodnie z art. 5,

2.   W przypadku stwierdzenia, że oferty, o których mowa w art. 5, osiągnęły 80 000 ton, informacje określone w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu będą przekazywane codziennie do godziny 15.00 (czasu brukselskiego) w odniesieniu do ilości odtłuszczonego mleka w proszku zaoferowanych dnia poprzedniego.”.

Arykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w każdym Państwie Członkowskim.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 37 z 7.2.2001, str. 100. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2131/2003 (Dz.U. L 320 z 5.12.2003, str. 3).


17.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1320/2004

z dnia 16 lipca 2004 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2004 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1),

uwzględniając rozporządzanie Komisji (WE) nr 565/2002 z dnia 2 kwietnia 2002 r. ustanawiające metodę zarządzania kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z krajów trzecich (2), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ilości określone we wnioskach o pozwolenie złożonych w dniach 12 i 13 lipca 2004 r., na mocy art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 565/2002, przez importerów tradycyjnych i nowych importerów, przekroczyły ilości przewidziane dla produktów pochodzących z Chin i wszystkich krajów trzecich innych niż Chiny i Argentyna.

(2)

Należy więc określić, w jakiej mierze możliwe jest uwzględnienie wniosków o pozwolenia przekazanych Komisji dnia 15 lipca 2004 r. oraz ustalenie, dla każdej kategorii importerów i pochodzenia produktów, dat, przed upływem których wydawanie pozwoleń powinno być zawieszone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 565/2002 w dniach 12 i 13 lipca 2004 r. i przekazane Komisji w dniu 15 lipca 2004 r. są uwzględnione zgodnie z wartością procentową wnioskowanych ilości, określoną w załączniku I.

Artykuł 2

Dla danej kategorii importerów i danego pochodzenia wnioski o pozwolenia na przywóz, na mocy art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 565/2002, dotyczące kwartału od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2004 r. oraz złożone po dniu 13 lipca 2004 r. i przed datą określoną w załączniku II, są odrzucone.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa


(1)  Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2)  Dz.U. L 86 z 3.4.2002, str. 11.


ZAŁĄCZNIK I

Pochodzenie produktów

Procent przyznania

Chiny

Kraje trzecie, inne niż Chiny i Argentyna

Argentyna

Importerzy tradycyjni

(art. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 565/2002)

12,404 %

100,000 %

X

Nowi importerzy

(art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 565/2002)

0,845 %

31,988 %

X

„X”

:

W odniesieniu do tego pochodzenia brak kontyngentu w rozpatrywanym kwartale.

„—”

:

Żaden wniosek o pozwolenie nie został przekazany Komisji.


ZAŁĄCZNIK II

Pochodzenie produktów

Daty

Chiny

Kraje trzecie, inne niż Chiny i Argentyna

Argentyna

Importerzy tradycyjni (art. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 565/2002)

30.11.2004

Nowi importerzy (art. 2 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 565/2002)

30.11.2004

4.10.2004


Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej

17.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/17


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2004/551/WPZiB

z dnia 12 lipca 2004 r.

w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. Rada Europejska obradująca w Salonikach wyznaczyła zadanie „właściwym organom Rady, aby podjęły niezbędne działania w kierunku utworzenia w roku 2004 agencji międzyrządowej w dziedzinie rozwoju potencjału obronnego, badań, zaopatrzenia i zbrojeń”.

(2)

Europejska Strategia Bezpieczeństwa zatwierdzona przez Radę Europejską uznaje utworzenie Agencji Obrony za istotny element w rozwoju bardziej elastycznych i wydajnych europejskich zasobów wojskowych.

(3)

Celem Europejskiej Agencji Obrony („Agencji”), która podlegać będzie kompetencji Rady i która będzie otwarta na udział wszystkich Państw Członkowskich, będzie rozwój zdolności obronnych w zakresie zarządzania kryzysowego, wspieranie i polepszanie europejskiej współpracy w dziedzinie zbrojeń, wzmacnianie europejskiego przemysłu obronnego i bazy technologicznej (DTIB), jak również, w powiązaniu z wybranymi działaniami badawczymi Wspólnoty, wspieranie badań, których celem jest osiągnięcie wiodącej roli w zakresie technologii strategicznych dla przyszłych zdolności w zakresie obrony i bezpieczeństwa, wzmacniając tym samym potencjał przemysłowy Europy w tej dziedzinie.

(4)

Odpowiednie polityki i strategie powinny być szybciej realizowane, w porozumieniu odpowiednio z Komisją i przemysłem, aby rozwinąć Europejską DTIB w zrównoważony sposób, uwzględniając atuty w postaci potencjału przemysłowego Państw Członkowskich.

(5)

Utworzenie Agencji powinno przyczynić się do wprowadzenia w życie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB), w szczególności Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO).

(6)

Taka Agencja jest również przewidziana w projekcie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.

(7)

Struktura Agencji powinna zapewnić możliwość spełnienia wymagań, jakie stawia Unia Europejska i jej Państwa Członkowskie oraz, gdzie to konieczne, wypełnianie jej funkcji, współpracę z państwami trzecimi, organizacjami i podmiotami.

(8)

Agencja powinna również rozwinąć bliskie stosunki robocze w ramach istniejących porozumień, takich jak w sprawie Listu intencyjnego (LoI), oraz z istniejącymi grupami i organizacjami, takimi jak Organizacja Współpracy w kwestii Wspólnego Uzbrojenia (OCCAR) czy Grupa Zbrojeń Europy Zachodniej (WEAG)/Organizacja Zbrojeń Europy Zachodniej (WEAO), mając na względzie przyswojenie lub włączenie odpowiednich zasad i praktyk, stosownie do potrzeb.

(9)

Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel (SG/WP), zgodnie z art. 26 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), powinien pełnić przewodnią rolę w strukturze Agencji i stanowić zasadnicze ogniwo współpracy Agencji i Rady.

(10)

Wykonując swoją rolę nadzoru politycznego oraz kształtowania polityk, Rada powinna wydać wytyczne dla Agencji.

(11)

Przyjmując wytyczne i decyzje związane z pracą Agencji, Rada zbiera się w składzie ministrów obrony.

(12)

Wszelkie wytyczne lub decyzje przyjęte przez Radę w związku z pracą Agencji przygotowywane są zgodnie z art. 207 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

(13)

Kompetencje organów przygotowawczych i doradczych Rady, zwłaszcza kompetencje Komitetu Stałych Przedstawicieli wynikające z art. 207 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (PSC) oraz Komitetu Wojskowego UE (EUMC) pozostają nie zmienione.

(14)

Narodowi Dyrektorzy ds. Uzbrojenia (NAD) powinni, w sposób, który zostanie określony, otrzymywać sprawozdania oraz wnosić wkład w przygotowanie decyzji Rady odnoszących się do Agencji.

(15)

Agencja powinna posiadać osobowość prawną konieczną do wykonywania jej funkcji i osiągania jej celów z pełnym poszanowaniem obowiązków Unii Europejskiej i jej instytucji, oraz utrzymując jednocześnie ścisłe powiązania z Radą.

(16)

Należy zapewnić, aby budżety zarządzane przez Agencję mogły, na indywidualnych zasadach, otrzymywać wkłady na koszty nieadministracyjne, z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, w pełnym poszanowaniu zasad, procedur oraz procesu decyzyjnego mającego do niego zastosowanie, włącznie z art. 28 ust. 3 TUE.

(17)

Agencja, będąc otwartą na udział wszystkich Państw Członkowskich, powinna również zapewnić możliwość tworzenia szczególnym grupom Państw Członkowskich projektów lub programów ad hoc.

(18)

Agencja powinna posiadać procedury decyzyjne pozwalające jej skutecznie wykonywać swoje zadania, z poszanowaniem narodowych polityk bezpieczeństwa i obrony uczestniczących Państw Członkowskich.

(19)

Agencja powinna wypełniać swoja misję zgodnie z art. 3 TUE oraz w pełnym poszanowaniu art. 47 TUE.

(20)

Agencja powinna działać w pełnej zgodności z normami i zasadami bezpieczeństwa UE.

(21)

Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie obronne. Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii Europejskiej o skutkach dla obronności. Dania nie uczestniczyła więc w opracowywaniu ani w przyjmowaniu niniejszego wspólnego działania i nie jest nim związana,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

ROZDZIAŁ I

USTANOWIENIE, MISJA I ZADANIA AGENCJI

Artykuł 1

Ustanowienie

1.   Niniejszym ustanawia się Agencję ds. Rozwoju Zdolności Obronnych, Badań, Zakupów i Uzbrojenia (Europejską Agencję Obrony), zwaną dalej „Agencją”.

2.   Agencja podlega kompetencjom Rady, wspierając WPZiB oraz EPBiO, w ramach jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej, bez uszczerbku dla obowiązków instytucji UE oraz organów Rady. Misja Agencji pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji Wspólnoty Europejskiej, w pełnym poszanowaniu art. 47 TUE.

3.   Agencja jest otwarta na udział wszystkich Państw Członkowskich UE związanych niniejszym wspólnym działaniem. Państwa Członkowskie, które wyrażą chęć natychmiastowego udziału w pracach Agencji, notyfikują swój zamiar Radzie oraz informują o tym SG/WP w momencie przyjmowania niniejszego wspólnego działania.

4.   Państwo Członkowskie, które wyrazi chęć udziału pracach Agencji po przyjęciu niniejszego wspólnego działania lub wycofania się z prac Agencji, notyfikuje swój zamiar Radzie oraz informuje o tym SG/WP. Wszystkich niezbędnych ustaleń technicznych i finansowych dla udziału lub wycofania się dokonuje Rada Sterująca.

5.   Agencja ma swoją siedzibę w Brukseli.

Artykuł 2

Misja

1.   Misją Agencji jest wspomaganie Rady i Państw Członkowskich w ich wysiłkach zmierzających do poprawy zdolności obronnych UE w zakresie zarządzania kryzysowego oraz utrzymania EPBiO w jej obecnym i przyszłym kształcie.

2.   Misja Agencji pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji Państw Członkowskich w kwestiach obronnych.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego wspólnego działania:

„uczestniczące Państwa Członkowskie” oznaczają Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, które uczestniczą w działaniach Agencji,

„wnoszące wkład Państwa Członkowskie” oznaczają uczestniczące Państwa Członkowskie wnoszące wkład do określonego projektu lub programu.

Artykuł 4

Nadzór polityczny i ustalenia w zakresie sprawozdawczości

1.   Agencja podlega kompetencjom i działa pod politycznym nadzorem Rady, której dostarcza sprawozdania okresowe i od której otrzymuje regularne wytyczne.

2.   Agencja składa systematycznie sprawozdania Radzie ze swojej działalności, w szczególności:

a)

przekazuje Radzie w maju każdego roku sprawozdanie z działalności Agencji za poprzedni i bieżący rok;

b)

przekazuje Radzie w listopadzie każdego roku sprawozdanie z działalności Agencji za bieżący rok oraz dostarcza informacje w sprawie projektu elementów składających się na program pracy i budżet Agencji na następny rok;

Agencja z odpowiednim wyprzedzeniem informuje Radę o istotnych kwestiach podlegających decyzji Rady Sterującej.

3.   Rada, stanowiąc jednomyślnie oraz po zasięgnięciu rady PSC lub odpowiednio innego kompetentnego organu Rady, wyda corocznie wytyczne odnoszące się do pracy Agencji, zwłaszcza dotyczące jej programu pracy. Program pracy Agencji tworzy się w ramach tych wytycznych.

4.   Co trzy lata Rada, stanowiąc jednomyślnie, zatwierdza ramy finansowe dla Agencji na następne trzy lata. Te ramy finansowe zawierają uzgodnione priorytety oraz określają prawnie wiążący pułap. Pierwsze ramy finansowe obejmują okres 2006–2008.

5.   Agencja może formułować zalecenia wobec Rady i Komisji w miarę potrzeb dla realizacji swojej misji.

Artykuł 5

Funkcje i zadania

1.   Wypełniając swoje funkcje i zadania, Agencja szanuje kompetencje Wspólnoty Europejskiej i instytucji UE.

2.   Agencja wypełnia swoje funkcje i zadania bez uszczerbku dla kompetencji Państw Członkowskich w kwestiach obronnych.

3.   Agencja zajmuje się następującymi głównymi dziedzinami:

3.1.

Rozwojem zdolności obronnych w dziedzinie zarządzania kryzysowego, szczególnie poprzez:

3.1.1.

określanie, w porozumieniu z właściwymi organami Rady oraz wykorzystując Mechanizm Rozwoju Zdolności Obronnych (CDM), przyszłych potrzeb w zakresie zdolności obronnych UE, zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym (obejmujących zarówno siły zbrojne jak i sprzęt);

3.1.2.

koordynowanie realizacji Europejskiego Planu Działań na rzecz Zdolności (ECAP), jak również innych planów przyjętych w jego miejsce;

3.1.3.

analizowanie, szacowanie i ocenianie w oparciu o kryteria, które zostaną uzgodnione przez Państwa Członkowskie, zaangażowania potencjału Państw Członkowskich poprzez proces ECAP, oraz wykorzystując CDM;

3.1.4.

promowanie i koordynowanie harmonizacji wymagań wojskowych;

3.1.5.

określanie i proponowanie wspólnych działań w sferze operacyjnej;

3.1.6.

dokonywanie ocen priorytetów finansowych w zakresie rozwoju zdolności obronnych i zakupów.

3.2.

Promocja i wzmocnienie europejskiej współpracy w zakresie uzbrojenia, w szczególności poprzez:

3.2.1.

promowanie i proponowanie nowych wielostronnych projektów współpracy, w celu sprostania obecnym i przyszłym potrzebom zdolności obronnych w ramach EPBiO;

3.2.2.

działanie w celu koordynacji istniejących programów realizowanych przez Państwa Członkowskie;

3.2.3.

przyjmowanie, na wniosek Państw Członkowskich, odpowiedzialności za zarządzanie określonymi programami (poprzez OCCAR lub odpowiednio poprzez inne ustalenia dotyczące zarządzania programowego);

3.2.4.

promowanie opłacalnego i wydajnego dokonywania zamówień poprzez identyfikowanie i upowszechnianie najlepszych praktyk.

3.3.

Działanie w celu wzmocnienia DTIB oraz w celu utworzenia Europejskiego Rynku Uzbrojenia, konkurencyjnego w skali światowej, w szczególności poprzez:

3.3.1.

rozwijanie odpowiednich polityk i strategii, w konsultacji odpowiednio z Komisją i przemysłem;

3.3.2.

dążenie do rozwoju i harmonizacji w skali całej UE odpowiednich zasad i przepisów (w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich zasad ramowego porozumienia w sprawie LoI).

3.4.

Zwiększenie wydajności europejskich badań i technologii obronnej (R&T), w szczególności poprzez:

3.4.1.

promowanie, w powiązaniu odpowiednio z działaniami badawczymi Wspólnoty, badań nakierowanych na spełnianie przyszłych potrzeb w zakresie zdolności obronnych i bezpieczeństwa, a tym samym wzmacnianie przemysłowego i technologicznego potencjału Europy w tej dziedzinie;

3.4.2.

promowanie w sposób bardziej efektywny docelowych wspólnych badań i technologii obronnych (R&T), sięgając do doświadczeń odpowiednich części WEAG i WEAO;

3.4.3.

koordynowanie i planowanie wspólnych działań badawczych;

3.4.4.

przyspieszanie rozwoju badań i technologii obronnych (R&T) poprzez studia i projekty;

3.4.5.

zarządzanie umowami w zakresie badań i technologii obronnych (R&T);

3.4.6.

działanie w porozumieniu z Komisją w celu zmaksymalizowania komplementarności i synergii pomiędzy programami badawczymi związanymi z obronnością i obroną cywilną lub bezpieczeństwem.

Artykuł 6

Osobowość prawna

Agencja posiada osobowość prawną konieczną do wykonywania powierzonych jej zadań i realizacji założonych celów. Państwa Członkowskie zapewniają, że Agencja korzysta z najszerszego zakresu zdolności prawnej przyznawanej osobom prawnym na mocy ich ustawodawstw. Agencja może w szczególności nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz posiada zdolność sądową. Agencja posiada osobowość prawną konieczną do zawierania umów z prywatnymi lub publicznymi podmiotami i organizacjami.

ROZDZIAŁ II

ORGANY I PERSONEL AGENCJI

Artykuł 7

Szef Agencji

1.   Szefem Agencji jest SG/WP ds. WPZiB.

2.   Szef Agencji jest odpowiedzialny za ogólną organizację i funkcjonowanie Agencji i zapewnia, że podległy mu Dyrektor Naczelny realizuje wytyczne wydane przez Radę oraz wykonuje decyzje Rady Sterującej.

3.   Szef Agencji przedstawia Radzie sprawozdania Agencji, o których mowa w art. 4 ust. 2.

4.   Szef Agencji odpowiada za negocjacje ustaleń administracyjnych z państwami trzecimi i innymi organizacjami, grupami lub podmiotami zgodnie z dyrektywami wydanymi przez Radę Sterującą. W ramach takich ustaleń, zatwierdzonych przez Radę Sterującą, szef Agencji odpowiada za ustanowienie z nimi odpowiednich kontaktów roboczych.

Artykuł 8

Rada Sterująca

1.   W skład Rady Sterującej, która jest organem decyzyjnym Agencji, wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego uczestniczącego Państwa Członkowskiego, upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu swojego rządu, oraz przedstawiciel Komisji. Rada Sterująca działa w ramach wytycznych wydanych przez Radę.

2.   Rada Sterująca zbiera się na szczeblu ministrów obrony uczestniczących Państw Członkowskich lub ich przedstawicieli. Rada Sterująca odbywa co do zasady przynajmniej dwa posiedzenia w roku na poziomie ministrów obrony.

3.   Szef Agencji zwołuje i przewodniczy posiedzeniu Rady Sterującej. Na żądanie uczestniczącego Państwa Członkowskiego Szef Agencji zwołuje posiedzenie w terminie jednego miesiąca.

4.   Szef Agencji może przekazywać uprawnienie do przewodniczenia posiedzeniom Rady Sterującej na poziomie przedstawicieli ministrów obrony.

5.   Rada Sterująca może odbywać posiedzenia w różnych składach (takich jak Narodowi Dyrektorzy ds. Badań Obronnych, Narodowi Dyrektorzy ds. Uzbrojenia, Narodowi Planiści Obronni lub Dyrektorzy Polityczni).

6.   W posiedzeniach Rady Sterującej uczestniczą:

Dyrektor Naczelny Agencji lub jego przedstawiciel;

przewodniczący EUMC i Narodowy Dyrektor ds. Uzbrojenia kraju sprawującego Prezydencję w UE, lub ich przedstawiciel.

7.   Rada Sterująca może podjąć decyzję o zaproszeniu do udziału w posiedzeniach dotyczących kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania:

Sekretarza Generalnego NATO;

szefów/przewodniczących innych porozumień, organizacji lub grup, których praca wiąże się z działaniami Agencji (takich jak: porozumienie w sprawie LoI, organizacji lub grup: WEAG/WEAO, OCCAR);

odpowiednio, przedstawicieli innych osób trzecich.

Artykuł 9

Zadania i kompetencje Rady Sterującej

1.   W ramach wytycznych wydanych przez Radę, o których mowa w art. 4 ust. 1, Rada Sterująca:

1.1.

zatwierdza sprawozdania przedstawiane Radzie;

1.2.

zatwierdza, na podstawie projektu przedłożonego przez szefa Agencji, nie później niż do 31 grudnia każdego roku, roczny program pracy Agencji na następny rok;

1.3.

przyjmuje budżet ogólny Agencji, niewykraczający poza limity przewidziane ramami finansowymi zgodnie z decyzją Rady, najpóźniej do 31 grudnia każdego roku;

1.4.

zatwierdza utworzenie w ramach Agencji projektów lub programów ad hoc zgodnie z art. 20;

1.5.

mianuje Dyrektora Naczelnego i jego zastępcę;

1.6.

podejmuje decyzje w sprawie powierzenia Agencji przez jedno lub więcej Państw Członkowskich zarządzania administracyjnego i finansowego niektórych działań w ramach jej kompetencji zgodnie z art. 17;

1.7.

zatwierdza wszelkie zalecenia dla Rady lub Komisji;

1.8.

przyjmuje regulamin wewnętrzny Agencji;

1.9.

może zmieniać przepisy finansowe dotyczące wykonania budżetu ogólnego Agencji;

1.10.

może zmieniać zasady i przepisy mające zastosowanie do pracowników kontraktowych oraz ekspertów krajowych oddelegowanych do pracy w Agencji;

1.11.

określa ustalenia techniczne i finansowe dotyczące udziału lub wycofania się Państw Członkowskich, o których mowa w art. 1 ust. 4.;

1.12.

przyjmuje dyrektywy dotyczące negocjowania ustaleń administracyjnych przez Szefa Agencji;

1.13.

zatwierdza ustalenia ad hoc, o których mowa w art. 23 ust. 1;

1.14.

dokonuje końcowych ustaleń administracyjnych między Agencją a osobami trzecimi, o których mowa w art. 25 ust. 1;

1.15.

zatwierdza roczne sprawozdania finansowe i bilans;

1.16.

przyjmuje wszystkie inne odpowiednie decyzje w celu wypełnienia misji Agencji.

2.   Rada Sterująca podejmuje decyzje większością kwalifikowaną. Głosy członków uczestniczących Państw Członkowskich ważone są zgodnie z artykułem 23 ust. 2 TUE. Rada Sterująca przyjmuje decyzje większością kwalifikowaną co najmniej dwóch trzecich głosów uczestniczących Państw Członkowskich. Jedynie przedstawiciele uczestniczących Państw Członkowskich biorą udział w głosowaniu.

3.   Głosowanie nie dochodzi do skutku, jeżeli członek uczestniczącego Państwa Członkowskiego oświadcza, że z ważnych względów polityki krajowej zamierza się sprzeciwić przyjęciu decyzji podejmowanej większością kwalifikowaną. Przedstawiciel ten może zwrócić się z tą kwestią do Rady, za pośrednictwem Szefa Agencji, mając na względzie wydanie wytycznych Radzie Sterującej. Alternatywnie, Rada Sterująca, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zdecydować o przedstawieniu tej kwestii Radzie, która podejmuje decyzję. Rada stanowi jednogłośnie.

4.   Rada Sterująca, na wniosek Dyrektora Naczelnego lub uczestniczącego Państwa Członkowskiego, może zdecydować o utworzeniu:

a)

komitetów przygotowujących decyzje administracyjne i budżetowe Rady Sterującej, składających się z delegatów uczestniczących Państw Członkowskich i przedstawiciela Komisji;

b)

komitetów wyspecjalizowanych w określonych zagadnieniach mieszczących się w ramach kompetencji Agencji. Komitety te składają się z delegatów uczestniczących Państw Członkowskich oraz, chyba że Rada Sterująca postanowi inaczej, przedstawiciela Komisji.

Decyzja o ustanowieniu takich komitetów określa ich mandat oraz okres, na jaki zostały powołane.

Artykuł 10

Dyrektor Naczelny

1.   Dyrektor Naczelny oraz jego zastępca powoływani są przez Radę Sterującą na wniosek Szefa Agencji na okres trzech lat. Rada Sterująca może przedłużyć ten okres o dwa lata. Dyrektor Naczelny i jego zastępca działają z upoważnienia Szefa Agencji oraz zgodnie z decyzjami Rady Sterującej.

2.   Dyrektor Naczelny, wspomagany przez swojego zastępcę, podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia wydajnej i skutecznej pracy Agencji. Jest odpowiedzialny za nadzór i koordynację jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia ogólnej spójności ich pracy. Jest szefem personelu Agencji.

3.   Dyrektor Naczelny odpowiada za:

3.1.

zapewnienie wykonania rocznego programu pracy Agencji;

3.2.

przygotowywanie pracy Rady Sterującej, w szczególności projektu rocznego programu pracy Agencji;

3.3.

zapewnienie ścisłej współpracy oraz dostarczanie informacji organom przygotowawczym Rady, zwłaszcza PSC i EUMC;

3.4.

przygotowywanie projektu rocznego budżetu ogólnego przedkładanego Radzie Sterującej;

3.5.

przygotowywanie sprawozdań, o których mowa w art. 4 ust. 2;

3.6.

przygotowywanie sprawozdania z dochodów i wydatków oraz wykonania budżetu ogólnego Agencji, a także budżetów projektów lub programów ad hoc powierzonych Agencji;

3.7.

bieżące kierowanie Agencją;

3.8.

wszelkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa;

3.9.

wszelkie sprawy personalne.

4.   W ramach programu pracy i budżetu ogólnego Agencji, Dyrektor Naczelny upoważniony jest do zawierania umów i rekrutacji personelu. Dyrektor Naczelny jest urzędnikiem zatwierdzającym odpowiedzialnym za wykonywanie budżetów zarządzanych przez Agencję.

5.   Dyrektor Naczelny jest odpowiedzialny przed Radą Sterującą.

6.   Dyrektor Naczelny jest pełnomocnikiem Agencji.

Artykuł 11

Personel Agencji

1.   Personel Agencji, włącznie z Dyrektorem Naczelnym, składa się z pracowników kontraktowych i statutowych rekrutowanych spośród kandydatów ze wszystkich Państw Członkowskich w oparciu o kryterium jak najszerszego zasięgu geograficznego, a także z instytucji UE. Pracownicy Agencji wybierani są przez Dyrektora Naczelnego na podstawie posiadanych odpowiednich kwalifikacji i wiedzy fachowej oraz w drodze uczciwych i przejrzystych procedur konkurencyjnych. Dyrektor Naczelny ogłasza z wyprzedzeniem szczegóły dotyczące dostępnych stanowisk oraz kryteria stosowane w procesie selekcji. We wszystkich przypadkach rekrutacja jest ukierunkowana na zapewnienie Agencji personelu świadczącego pracę na najwyższym poziomie co do umiejętności i wydajności.

2.   Szef Agencji, na wniosek Dyrektora Naczelnego i po konsultacji z Radą Sterującą, mianuje pracowników Agencji na poziomie wyższego szczebla kierowniczego.

3.   Personel Agencji składa się z:

3.1.

pracowników rekrutowanych bezpośrednio przez Agencję na mocy umów zawieranych na czas określony, wybranych spośród obywateli uczestniczących Państw Członkowskich. Rada, stanowiąc jednogłośnie, zatwierdza przepisy dotyczące regulaminu pracowniczego mające zastosowanie do takich pracowników. Rada Sterująca, w terminie jednego roku od przyjęcia niniejszego wspólnego działania, jeżeli to konieczne, dokonuje przeglądu oraz zmian tych przepisów;

3.2.

ekspertów narodowych oddelegowanych przez uczestniczące Państwa Członkowskie do pracy na stanowiskach w ramach struktury organizacyjnej Agencji lub do realizacji konkretnych zadań i projektów. Rada, stanowiąc jednogłośnie, zatwierdza zasady stosujące się do tego typu ekspertów. Rada Sterująca, w terminie jednego roku od przyjęcia niniejszego wspólnego działania, stosownie do potrzeb, dokonuje przeglądu oraz zmian tych zasad;

3.3.

urzędników wspólnotowych oddelegowanych do pracy w Agencji na czas określony i/lub do realizacji określonych zadań lub projektów w zależności od potrzeb.

ROZDZIAŁ III

ZASADY BUDŻETOWE I FINANSOWE

Artykuł 12

Zasady budżetowe

1.   Budżety, sporządzane w euro, są dokumentami, które na każdy rok finansowy określają i uzasadniają wszelkie dochody i wydatki zarządzane przez Agencję.

2.   Środki przewidziane w budżecie obowiązują przez okres trwania roku finansowego, który rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia tego samego roku.

3.   W każdym budżecie dochody i wydatki muszą się równoważyć. Wszelkie dochody i wydatki zostają zapisane we właściwym budżecie w pełnej wysokości bez wzajemnych korekt.

4.   Budżet zawiera środki zróżnicowane, na które składają się środki wydzielone na pokrycie zobowiązań oraz na pokrycie płatności, a także zawiera środki niezróżnicowane.

5.   Środki przeznaczone na pokrycie zobowiązań pokrywają całkowity koszt zaciągniętych zobowiązań prawnych w czasie trwania bieżącego roku finansowego. Jednakże zobowiązania mogą być pokrywane łącznie lub w rocznych ratach. Zobowiązania ujmowane są w księgach na podstawie zobowiązań prawnych zaciągniętych do 31 grudnia.

6.   Środki wydzielone na pokrycie płatności pokrywają wydatki wynikające z zaspokojenia zobowiązań prawnych zaciągniętych w bieżącym roku finansowym i/lub w poprzednich latach finansowych. Płatności ujmowane są w księgach na podstawie zobowiązań finansowych do 31 grudnia.

7.   Dochody roku finansowego ujmuje się w księgach dla danego roku finansowego na podstawie kwot zgromadzonych w czasie trwania tego roku finansowego.

8.   Ani dochód ani wydatek nie mogą zostać zrealizowane w inny sposób niż poprzez przypisanie ich do pozycji w budżecie w ramach limitu środków tam przewidzianych.

9.   Środki wykorzystuje się zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, a mianowicie zgodnie z zasadami gospodarności, skuteczności i efektywności.

Artykuł 13

Budżet ogólny

1.   Szef Agencji przedstawi Radzie Sterującej do 30 czerwca każdego roku całościowy szacunkowy projekt budżetu ogólnego na następny rok, w pełni uwzględniając limity określone w ramach finansowych.

2.   Szef Agencji przedkłada Radzie Sterującej projekt budżetu ogólnego do 30 września każdego roku. Projekt zawiera:

a)

środki uznane za konieczne:

i)

do pokrycia kosztów bieżących Agencji, kosztów zatrudnienia oraz kosztów posiedzeń;

ii)

do pokrycia kosztów uzyskiwania porad zewnętrznych, zwłaszcza analiz operacyjnych, niezbędnych do wywiązania się Agencji z jej zadań, oraz do pokrycia kosztów szczególnych działań związanych z badaniami i technologią podejmowanych dla wspólnej korzyści wszystkich uczestniczących Państw Członkowskich, zwłaszcza techniczne analizy przypadku i wstępne studia wykonalności;

b)

prognozę dochodu niezbędnego do pokrycia wydatku.

3.   Rada Sterująca dąży do zapewnienia, aby środki, o których mowa w ust. 2 lit. a) pkt ii) stanowiły znaczący udział całkowitej sumy środków, o których mowa w ust. 2. Środki te odzwierciedlają rzeczywiste potrzeby oraz uwzględniają operacyjną rolę Agencji.

4.   Do projektu budżetu ogólnego dołącza się szczegółowy plan ustanowienia personelu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

5.   Rada Sterująca, stanowiąc jednomyślnie, może zdecydować, że z projektu budżetu ogólnego można sfinansować określony projekt lub program, jeśli leży to wyraźnie we wspólnym interesie wszystkich uczestniczących Państw Członkowskich.

6.   Środki klasyfikowane są w tytułach i rozdziałach grupujących wydatki łącznie według typu lub celu, dzielone dodatkowo, jeżeli to konieczne, na artykuły.

7.   Każdy tytuł może zawierać rozdział zatytułowany „środki tymczasowe”. Takie środki przewiduje się, jeżeli występuje niepewność, oparta na poważnych podstawach, co do kwoty niezbędnych środków lub zakresu wykorzystania przewidzianych środków.

8.   Dochody składają się z:

a)

innych dochodów;

b)

wkładów wpłaconych przez Państwa Członkowskie uczestniczące w działaniach Agencji w oparciu o dochód narodowy brutto (DNB).

Projekt budżetu ogólnego określa zasady lokowania dochodów celowych i, kiedy to tylko możliwe, wskazuje przewidzianą kwotę.

9.   Rada Sterująca przyjmuje projekt budżetu ogólnego do 31 grudnia każdego roku mieszczący się w ramach finansowych Agencji. W czasie tej czynności Radzie Sterującej przewodniczy Szef Agencji lub wyznaczony przez niego przedstawiciel Sekretariatu Generalnego Rady, lub zaproszony przez niego w tym celu członek Rady Sterującej. Dyrektor Naczelny stwierdza przyjęcie budżetu i notyfikuje uczestniczące Państwa Członkowskie.

10.   Jeżeli na początku roku finansowego projekt budżetu ogólnego nie został przyjęty, kwota odpowiadająca nie więcej niż jednej dwunastej środków finansowych na poprzedni rok finansowy może być wydatkowana każdego miesiąca odnośnie dowolnego rozdziału lub innego działu budżetu. Takie ustalenie jednakże nie wywołuje skutku polegającego na pozostawieniu do dyspozycji Agencji środków przekraczających jedną dwunastą tych, o których mowa w projekcie ogólnego budżetu w trakcie przygotowania. Rada Sterująca, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Dyrektora Naczelnego, może wyrazić zgodę na wydatek wyższy niż jedna dwunasta. Dyrektor Naczelny może wezwać do wniesienia wkładów niezbędnych do pokrycia środków zatwierdzonych na mocy niniejszego przepisu, wypłacanych w terminie 30 dni od wezwania do wniesienia wkładów.

Artykuł 14

Budżety korygujące

1.   W przypadkach zaistnienia nieuniknionych, wyjątkowych lub nieprzewidzianych okoliczności Dyrektor Naczelny może przedstawić projekt budżetu korygującego nie wykraczający poza limity określone ramami finansowymi.

2.   Projekt budżetu korygującego jest sporządzany, przedstawiany i przyjmowany, a także dokonuje się jego notyfikacji zgodnie z taką samą procedurą jak budżet roczny, nie wykraczając poza limity określone ramami finansowymi. Rada Sterująca stanowi z należytym uwzględnieniem pilnej potrzeby.

3.   W sytuacji, gdy limity określone w ramach finansowych zostałyby uznane za niewystarczające z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności, uwzględniając również w pełni zasady określone w art. 13 ust. 2 i 3, Rada Sterująca przedstawi budżet korygujący przyjmowany przez Radę stanowiącą jednomyślnie.

Artykuł 15

Dochody celowe

1.   Agencja może otrzymywać wkłady finansowe do swojego budżetu ogólnego jako dochody celowe na pokrycie kosztów innych niż te, o których mowa w art. 13 ust. 2 lit. a) pkt i):

a)

z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, na indywidualnych zasadach, z poszanowaniem zasad, procedur oraz procesu decyzyjnego stosującego się do niego;

b)

z Państw Członkowskich, państw trzecich i innych osób trzecich.

2.   Dochody celowe mogą być spożytkowane jedynie na te cele, na które zostały przeznaczone.

Artykuł 16

Wkłady i zwroty

1.   Określenie wkładów w przypadkach, w których ma zastosowanie kryterium DNB:

1.1.

W przypadkach, w których ma zastosowanie kryterium DNB, wysokość wkładów poszczególnych Państw Członkowskich, od których wymagany jest wkład, dokonuje się zgodnie z zasadami ustalania produktu krajowego brutto określonymi w art. 28 ust. 3 TUE oraz zgodnie z decyzją Rady 2000/597/WE, Euratomu z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich (1), lub jakiejkolwiek innej decyzji Rady, która może ją zastąpić.

1.2.

Dane do obliczenia każdego wkładu podane są w kolumnie: „środki własne DNB” w tabeli zatytułowanej: „Przegląd podsumowujący finansowanie budżetu ogólnego według rodzaju środków własnych oraz według Państwa Członkowskiego” załączonej do najnowszego budżetu przyjętego przez Wspólnoty Europejskie. Wkład każdego Państwa Członkowskiego, od którego jest on wymagany, jest proporcjonalny do udziału dochodu narodowego brutto (DNB) tego Państwa Członkowskiego w całkowitej sumie DNB Państw Członkowskich, od których należny jest wkład.

2.   Harmonogram płatności wkładów:

2.1.

Wkłady przeznaczone na finansowanie budżetu ogólnego wnoszone są przez uczestniczące Państwa Członkowskie w trzech równych ratach, do 15 lutego, 15 czerwca i 15 października danego roku finansowego.

2.2.

Po przyjęciu zmienionego budżetu zainteresowane Państwa Członkowskie wnoszą niezbędne wkłady w terminie 60 dni od wysłania wezwania do wniesienia wkładów.

2.3.

Każde Państwo Członkowskie ponosi koszty opłat bankowych związanych z wniesieniem swoich wkładów.

Artykuł 17

Zarządzanie przez Agencję wydatkami w imieniu Państw Członkowskich

1.   Rada Sterująca, na wniosek Dyrektora Naczelnego lub Państwa Członkowskiego, może zadecydować o powierzeniu Agencji przez Państwo Członkowskie, na zasadach umownych, administracyjnego i finansowego zarządzania określonymi działaniami w ramach jej kompetencji.

2.   W swojej decyzji Rada Sterująca może upoważnić Agencję do zawierania umów w imieniu niektórych Państw Członkowskich. Rada może upoważnić Agencję do wcześniejszego pobrania niezbędnych funduszy od tych Państw Członkowskich w celu wywiązania się ze zobowiązań z tytułu zawartych umów.

Artykuł 18

Wykonanie budżetu ogólnego

1.   Postanowienia finansowe stosowane do budżetu ogólnego Agencji są przyjmowane przez Radę, stanowiącą jednomyślnie. Rada Sterująca, w terminie jednego roku od przyjęcia niniejszego wspólnego działania, dokonuje przeglądu oraz zmian tych postanowień, jeżeli to konieczne.

2.   Rada Sterująca, stanowiąca na wniosek Dyrektora Naczelnego, przyjmuje przepisy wykonawcze odnośnie wykonania i kontroli budżetu ogólnego, szczególnie jeśli chodzi o zamówienia publiczne, bez uszczerbku dla odpowiednich zasad wspólnotowych. Rada Sterująca zapewnia w szczególności, że bezpieczeństwo dostaw oraz ochrona zarówno wymagań tajemnicy obrony, jak i praw własności intelektualnej zostały w należyty sposób uwzględnione.

3.   Postanowienia finansowe oraz zasady, o których mowa w tym artykule, nie stosują się do projektów i programów ad hoc, o których mowa w art. 20 i 21.

Artykuł 19

Budżet początkowy 2004 i budżet na rok 2005

1.   Początkowy budżet ogólny na rok finansowy 2004, przeznaczony głównie na zapoczątkowanie działalności, odpowiada budżetowi przedstawionemu w sprawozdaniu finansowym przedstawianemu łącznie ze wspólnym działaniem. Pierwszy rok finansowy rozpoczyna się dzień po wejściu w życie niniejszego wspólnego działania.

2.   Początkowy budżet ogólny finansowany jest z wkładów uczestniczących Państw Członkowskich wnoszonych możliwie szybko, a w każdym razie najpóźniej w terminie 45 dni od wysłania wezwania do wniesienia wkładów przez Szefa Agencji, Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej.

3.   Budżet ogólny na rok 2005 przyjmowany jest przez Radę Sterującą za zgodą Rady stanowiącej jednomyślnie.

ROZDZIAŁ IV

PROJEKTY LUB PROGRAMY AD HOC ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI BUDŻETY

Artykuł 20

Zatwierdzenie projektów lub programów ad hoc i związanych z nimi budżetów ad hoc (Kategoria A)

1.   Jedno lub kilka uczestniczących Państw Członkowskich lub Dyrektor Naczelny może przekazać Radzie Sterującej projekt lub program ad hoc w ramach kompetencji Agencji, który zakłada ogólne uczestnictwo uczestniczącego Państwa Członkowskiego. Rada Sterująca jest informowana o budżecie ad hoc, jeśli taki istnieje, w celu związania go z przedstawionym projektem lub programem, jak również o potencjalnych wkładach osób trzecich.

2.   Wszystkie Państwa Członkowskie co do zasady wnoszą wkłady. Informują Dyrektora Naczelnego o swoich zamierzeniach w tym względzie.

3.   Rada Sterująca zatwierdza utworzenie projektu lub programu ad hoc.

4.   Rada Sterująca, na wniosek Dyrektora Naczelnego lub uczestniczącego Państwa Członkowskiego, może zadecydować o utworzeniu komitetu nadzorującego zarządzanie i realizację projektu lub programu ad hoc. Komitet składa się z delegatów z każdego Państwa Członkowskiego wnoszącego wkład oraz, jeżeli Wspólnota wnosi wkład do projektu lub programu, z przedstawiciela Komisji. Decyzja Rady Sterującej określa mandat oraz okres, na jaki komitet zostaje powołany.

5.   Dla projektu lub programu ad hoc, wnoszące wkład Państwa Członkowskie, zbierające się w ramach Rady Sterującej, zatwierdzają:

a)

zasady regulujące zarządzanie projektem lub programem;

b)

w odpowiednim przypadku, budżet ad hoc związany z projektem lub programem, kluczowe zasady wnoszenia wkładów oraz niezbędne przepisy wykonawcze;

c)

uczestnictwo osób trzecich w komitecie, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Ich uczestnictwo pozostaje bez uszczerbku dla autonomii decyzyjnej UE.

6.   Jeżeli Wspólnota wnosi wkłady do projektu lub programu ad hoc, Komisja uczestniczy w podejmowaniu decyzji, o których mowa w ust. 5, z pełnym poszanowaniem procedur decyzyjnych mających zastosowanie do budżetu ogólnego UE.

Artykuł 21

Zatwierdzenie projektów lub programów ad hoc i związanych z nimi budżetów ad hoc (Kategoria B)

1.   Jedno lub kilka uczestniczących Państw Członkowskich może poinformować Radę Sterującą o zamiarze ustanowienia projektu lub programu ad hoc w ramach kompetencji Agencji, oraz, w odpowiednim przypadku, związanych z nimi budżetów ad hoc. Rada Sterująca informowana jest o budżecie ad hoc, jeśli taki istnieje, w celu powiązania go z przedstawionym projektem lub programem, oraz o szczegółach, jeżeli to istotne, dotyczących zasobów ludzkich dla projektu lub programu, jak również o potencjalnych wkładach osób trzecich.

2.   W imię zmaksymalizowania możliwości współpracy wszystkie uczestniczące Państwa Członkowskie są informowane o projekcie lub programie ad hoc, w tym o podstawie, na której uczestnictwo może zostać rozszerzone w odpowiednim terminie, tak aby każde uczestniczące Państwo Członkowskie mogło wyrazić chęć przystąpienia. Ponadto inicjator (inicjatorzy) takich projektów lub programów dołożą wszelkich starań, aby ich członkostwo było możliwie najszersze. Udział ustanowiony będzie indywidualnie przez inicjatorów.

3.   Projekt lub program ad hoc zostaje wówczas uznany za projekt lub program Agencji, chyba że Rada Sterująca postanowi inaczej w terminie jednego miesiąca od otrzymania informacji przewidzianej w ust. 1.

4.   Każde uczestniczące Państwo Członkowskie, które w późniejszym etapie wyrazi chęć uczestniczenia w projekcie lub programie ad hoc, powiadamia o swoich zamiarach wnoszące wkład Państwa Członkowskie. Wnoszące wkład Państwa Członkowskie, w terminie dwóch miesięcy od otrzymania takiego powiadomienia, zadecydują pomiędzy sobą w sprawie uczestnictwa zainteresowanego Państwa Członkowskiego.

5.   Wnoszące wkład Państwa Członkowskie podejmują między sobą decyzje niezbędne dla utworzenia i realizacji projektu lub programu ad hoc oraz, w odpowiednim przypadku, związanych z nimi budżetów. Jeżeli Wspólnota wnosi wkłady do takiego projektu lub programu, Komisja uczestniczy w podejmowaniu decyzji, o których mowa w niniejszym ustępie, z poszanowaniem procedur decyzyjnych mających zastosowanie do budżetu ogólnego UE. Wnoszące wkład Państwa Członkowskie informują stale Radę Sterującą, odpowiednio, o postępach odnoszących się do takiego projektu lub programu.

Artykuł 22

Wkłady z budżetu ogólnego Unii Europejskiej do budżetów ad hoc

Wkłady z budżetu ogólnego UE mogą być dokonywane do budżetów ad hoc utworzonych dla projektów lub programów ad hoc, o których mowa w art. 20 i 21.

Artykuł 23

Udział osób trzecich

1.   Osoby trzecie mogą wnieść wkład do określonego projektu lub programu, ustanowionego zgodnie z art. 20 lub 21, oraz do związanego z nim budżetu. Rada Sterująca, stanowiąc większością kwalifikowaną, zatwierdza, jeśli to konieczne, ustalenia ad hoc między Agencją a osobami trzecimi dla każdego określonego projektu lub programu.

2.   W odniesieniu do projektów utworzonych na mocy art. 20, wnoszące wkład Państwa Członkowskie zbierające się w ramach Rady Sterującej, zatwierdzają wszelkie konieczne zasady odnoszące się do wkładów osób trzecich.

3.   W odniesieniu do projektów utworzonych na mocy art. 21 wnoszące wkład Państwa Członkowskie zadecydują o wszystkich koniecznych zasadach odnoszących się do wkładów osób trzecich.

4.   Jeżeli Wspólnota wnosi wkład do projektu lub programu ad hoc, Komisja uczestniczy w podejmowaniu decyzji, o których mowa w ust. 2 i 3.

ROZDZIAŁ V

STOSUNKI Z KOMISJĄ

Artykuł 24

Udział w pracy Agencji

1.   Komisja jest członkiem Rady Sterującej bez prawa głosu i w pełni uczestniczy w pracy Agencji.

2.   Komisja, w imieniu Wspólnoty, może również uczestniczyć w projektach i programach Agencji.

3.   Agencja dokonuje niezbędnych ustaleń administracyjnych oraz ustanawia stosunki robocze z Komisją, w szczególności mając na uwadze wymianę specjalistycznej wiedzy i porady w tych obszarach, w których działania Wspólnoty mają związek z misją Agencji oraz w których działania Agencji odpowiadają działaniom Wspólnoty.

4.   Ustaleń niezbędnych do pokrycia wkładu, na indywidualnych zasadach, z budżetu ogólnego UE na mocy art. 15 i 22 dokonuje się między Agencją i Komisją za wzajemnym porozumieniem, lub między wnoszącymi wkład Państwami Członkowskimi i Komisją za wzajemnym porozumieniem.

ROZDZIAŁ VI

STOSUNKI Z PAŃSTWAMI TRZECIMI, ORGANIZACJAMI I PODMIOTAMI

Artykuł 25

Stosunki z państwami trzecimi, organizacjami i podmiotami

1.   Do celów wypełnienia swojej misji, Agencja może dokonywać ustaleń administracyjnych z państwami trzecimi, organizacjami i podmiotami. Takie ustalenia obejmą w szczególności:

a)

zasadę dotyczącą stosunków między Agencją i osobą trzecią;

b)

przepisy dotyczące konsultacji w zakresie zagadnień związanych z pracą Agencji;

c)

kwestie bezpieczeństwa.

Dokonując takich uzgodnień, Agencja szanuje jednolite ramy instytucjonalne i autonomię decyzyjną UE. Każde takie uzgodnienie dokonywane jest przez Radę Sterującą po zatwierdzeniu przez Radę stanowiącą jednomyślnie.

2.   Agencja rozwija ścisłe stosunki robocze z odpowiednimi częściami składowymi OCCAR, Porozumienia Ramowego w sprawie LoI oraz WEAG/WEAO, mając na względzie włączenie tych części lub przyswojenie ich zasad i praktyk, odpowiednio oraz za wzajemnym porozumieniem.

3.   Wzajemną przejrzystość oraz spójny rozwój w zakresie potencjału zapewnia się poprzez stosowanie procedur Mechanizmu Rozwoju Zdolności (CDM). Inne stosunki robocze między Agencją i odpowiednimi organami NATO określa się na drodze ustalenia administracyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w pełni ustanowione ramy współpracy i konsultacji między UE i NATO.

4.   Mając na względzie ułatwienie ich możliwego uczestnictwa w projektach i programach oraz w ramach ustaleń przewidzianych w ust. 1, upoważnia się Agencję do ustanowienia stosunków roboczych z organizacjami i podmiotami innymi niż wymienione w ust. 2 i 3.

5.   Mając na względzie ułatwienie ich możliwego uczestnictwa w określonych projektach i programach oraz w ramach ustaleń przewidzianych w ust. 1, upoważnia się Agencję do ustanowienia stosunków roboczych z państwami trzecimi.

6.   Członkom WEAG niebędącym członkami UE zapewnia się możliwie najpełniejszą przejrzystość odnośnie do określonych projektów i programów Agencji, mając na względzie ich udział odpowiednio w tych programach i projektach. W tym celu utworzony zostaje komitet konsultacyjny, aby zapewnić forum do wymiany opinii i informacji w kwestiach stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania mieszczącego się w zakresie misji Agencji. Przewodniczy mu Dyrektor Naczelny lub jego przedstawiciel. W skład komitetu wchodzi przedstawiciel każdego uczestniczącego Państwa Członkowskiego i przedstawiciel Komisji oraz przedstawiciele członków WEAG niebędących członkami UE zgodnie z zasadami, które są z nimi uzgadniane.

7.   Na wniosek, inni europejscy członkowie NATO niebędący członkami UE mogą również uczestniczyć w pracach komitetu konsultacyjnego, o którym mowa w ust. 6, zgodnie z zasadami, które są z nimi uzgadniane.

8.   Komitet konsultacyjny określony w ust. 6 może również służyć jako forum dla dialogu z innymi państwami trzecimi odnośnie do określonych spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach kompetencji Agencji oraz może służyć zapewnieniu, że są one stale w pełni informowane na temat dokonań w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz o możliwościach przyszłej współpracy.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA RÓŻNE

Artykuł 26

Przywileje i immunitety

Przywileje i immunitety konieczne do wykonywania obowiązków Agencji, Dyrektora Naczelnego i jej personelu ustalane są w porozumieniu pomiędzy uczestniczącymi Państwami Członkowskimi.

Artykuł 27

Klauzula rewizyjna

Szef Agencji przedstawi Radzie Sterującej, nie później niż trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszego wspólnego działania lub po wejściu w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza, sprawozdanie w sprawie wykonania niniejszego wspólnego działania, mając na względzie jego możliwy przegląd dokonywany przez Radę.

Artykuł 28

Odpowiedzialność prawna

1.   Odpowiedzialność Agencji związaną z zawieranymi przez nią umowami reguluje prawo właściwe dla rozpatrywanej umowy.

2.   Odpowiedzialność osobist personelu wobec Agencji regulują odpowiednie przepisy mające zastosowanie do Agencji.

Artykuł 29

Dostęp do dokumentów

Na wniosek Dyrektora Naczelnego Rada Sterująca przyjmuje przepisy w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Agencji, biorąc pod uwagę zasady i ograniczenia ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. dotyczącego publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (2).

Artykuł 30

Bezpieczeństwo

1.   Agencja stosuje przepisy bezpieczeństwa Rady określone w decyzji 2001/264/WE (3).

2.   Agencja zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo i szybkość jej zewnętrznej komunikacji.

Artykuł 31

System językowy

Reżim językowy Agencji określa Rada, stanowiąc jednomyślnie.

Artykuł 32

Środki przejściowe

SG/WP podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia Agencji jej charakteru operacyjnego. W tym celu może on również wykonywać uprawnienia przyznane Dyrektorowi Naczelnemu na mocy niniejszego wspólnego działania do czasu jego mianowania.

Artykuł 33

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie w dniu jego przyjęcia.

Artykuł 34

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2004 r.

W imieniu Rady

B. BOT

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 253 z 7.10.2003, str. 42.

(2)  Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.

(3)  Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1.


17.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/s3


INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW

W związku z sytuacją zaistniałą wskutek rozszerzenia, niektóre wydania Dziennika Urzędowego z dnia 30 kwietnia 2004 r. zostały opublikowane w sposób uproszczony w jedenastu ówczesnych językach urzędowych.Postanowiono ponownie opublikować akty, które ukazały się w tych Dziennikach Urzędowych, jako corrigendy, w układzie tradycyjnym dla Dziennika Urzędowego.Z tego powodu Dzienniki Urzędowe zawierające jedynie te corrigendy zostały opublikowane w 11 wersjach językowych, obowiązujących przed rozszerzeniem. Przekłady aktów na języki nowych krajów członkowskich ukażą się w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego, przyjęte przed 1 maja 2004 r.Poniżej podana została lista Dzienników Urzędowych wydanych 30 kwietnia i odpowiadających im corrigend.

Dz.U. z 30 kwietnia 2004 r.

Poprawiony Dz.U.

L 139

L 226 z 25 czerwca

L 144

L 199 z 7 czerwca

L 146

L 225 z 25 czerwca

L 149

L 215 z 16 czerwca

L 150

L 185 z 24 maja

L 151

L 208 z 10 czerwca

L 152

L 216 z 16 czerwca

L 153

L 231 z 30 czerwca

L 154

L 189 z 27 maja

L 155

L 193 z 1 czerwca

L 156

L 202 z 7 czerwca

L 157

L 195 z 2 czerwca

L 158

L 229 z 29 czerwca

L 159

L 184 z 24 maja

L 160

L 212 z 12 czerwca

L 161

L 206 z 9 czerwca

L 164

L 220 z 21 czerwca

L 165

L 191 z 28 maja

L 166

L 200 z 7 czerwca

L 167

L 201 z 7 czerwca