ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 237

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 47
8 lipca 2004


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1245/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego czwarty Protokół ustanawiający warunki dotyczące połowów przewidzianych w Umowie w sprawie rybołówstwa zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Rządem Danii oraz Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

1

Protokół Zmieniający czwarty protokół ustanawiający warunki połowów przewidzianych w umowie w sprawie rybołówstwa zawartej między europejską wspólnotą gospodarczą, z jednej strony, a rządem Danii oraz rządem lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

3

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

8

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz jęczmienia, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2305/2003

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1248/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. ustanawiającego środki przejściowe w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz i na wywóz dotyczących wymiany produktów rolnych między Wspólnotą w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r. i Republiką Czeską, Estonią, Cyprem, Łotwą, Litwą, Węgrami, Maltą, Polską, Słowenią i Słowacją

11

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie określonych środków nadzwyczajnych przyjętych w celu wsparcia rynku jaj w Niderlandach

12

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w sprawie premii mlecznych

13

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do udzielania pomocy związanej z odtłuszczonym mlekiem oraz odtłuszczonym mlekiem w proszku przeznaczonym do sporządzania karmy zwierzęcej oraz sprzedażą takiego mleka w proszku

14

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. otwierające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

15

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

16

 

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

18

 

 

II   Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

Komisja

 

*

2004/539/WE:Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2004 r. ustanawiająca środek przejściowy dla wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych (notyfikowana jako dokument K(2004) 2365)  ( 1 )

21

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.


I Akty, których publikacja jest obowiązkowa

8.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1245/2004

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego czwarty Protokół ustanawiający warunki dotyczące połowów przewidzianych w Umowie w sprawie rybołówstwa zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Rządem Danii oraz Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 oraz pierwszym akapitem art. 300 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 14 Umowy w sprawie rybołówstwa zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Rządem Danii oraz Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony (2), te dwie Strony przeprowadziły negocjacje w celu określenia zmian, które mają być wprowadzone do czwartego Protokołu (3) ustanawiającego warunki dotyczące połowów przewidzianych w tej Umowie.

(2)

W wyniku tych negocjacji Protokół zmieniający czwarty Protokół ustanawiający warunki dotyczące połowów przewidzianych w Umowie w sprawie rybołówstwa zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Rządem Danii oraz Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony, został parafowany w dniu 18 czerwca 2003 r.

(3)

Zmiany do czwartego Protokołu są zgodne z wytycznymi określonymi w komunikacie Komisji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zintegrowanych ram dla umów o partnerstwie z państwami trzecimi w dziedzinie rybołówstwa.

(4)

Protokół zmienia możliwości połowowe rybaków wspólnotowych na wodach znajdujących się pod zwierzchnictwem Wyłącznej Strefy Gospodarczej Grenlandii w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.

(5)

W interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie Protokołu zmieniającego czwarty Protokół.

(6)

W celu optymalizacji możliwości połowowych koniecznym jest, aby Komisja konsultowała się z odnośnymi Państwami Członkowskimi w sprawie ewentualnego transferu niewykorzystanych możliwości połowowych jednego Państwa Członkowskiego w czasie kampanii połowowej na rzecz innego Państwa Członkowskiego na jego wniosek. Taki transfer, który powinien być czasowy, powinien odbywać się bez uszczerbku dla przyszłych rozdziałów możliwości połowowych pomiędzy Państwami Członkowskimi i bez uszczerbku dla kompetencji przyznanych Państwom Członkowskim na podstawie art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Protokół zmieniający czwarty Protokół ustanawiający warunki dotyczące połowów przewidzianych w Umowie w sprawie rybołówstwa zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Rządem Danii oraz Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony („Protokół zmieniający”), zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Wspólnoty.

Tekst Protokołu zmieniającego załącza się do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Komisja może zawrzeć porozumienie administracyjne z właściwymi władzami Grenlandii w celu czasowego dostosowania stawek opłat licencyjnych, zgodnie z art. 11 ust. 5 czwartego Protokołu.

Artykuł 3

1.   W przypadkach gdy występuje niewykorzystanie możliwości połowowych realizowanych w ramach kwot i licencji przyznanych Państwu Członkowskiemu na wodach znajdujących się pod zwierzchnictwem lub jurysdykcją Grenlandii, bez uszczerbku dla kompetencji przyznanym Państwom Członkowskim na podstawie art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, Komisja konsultuje się z Państwami Członkowskimi w celu przygotowania optymalnego wykorzystania możliwości połowowych i w szczególności ewentualnego transferu przez odnośne Państwa Członkowskie niewykorzystanych możliwości połowowych na rzecz innych Państw Członkowskich, które występują z wnioskiem o taki transfer.

2.   Transfer możliwości połowowych jednego Państwa Członkowskiego na rzecz drugiego Państwa Członkowskiego, zgodnie z ust. 1, odbywa się bez uszczerbku dla przyszłych rozdziałów możliwości połowowych pomiędzy Państwa Członkowskie zgodnie ze względną równowagą.

Artykuł 4

Właściciele statków wspólnotowych, którzy uzyskują licencję dla statku wspólnotowego uprawnionego do połowów na wodach znajdujących się pod zwierzchnictwem wyłącznej strefy gospodarczej Grenlandii, uiszczają opłatę licencyjną zgodnie z art. 11 ust. 5 czwartego Protokołu.

Zasady wykonania niniejszego artykułu, włącznie ze stosowaniem licencji i formalnościami jej wydania, podlegają procedurze określonej w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002.

Artykuł 5

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osób uprawnionych do podpisania Protokołu zmieniającego w celu związania Wspólnoty.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 28 czerwca 2004 r.

W imieniu Rady

M. CULLEN

Przewodniczący


(1)  Opinia wydana dnia 1 kwietnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 29 z 1.2.1985, str. 9.

(3)  Dz.U. L 209 z 2.8.2001, str. 2.

(4)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 54.


PROTOKÓŁ

Zmieniający czwarty protokół ustanawiający warunki połowów przewidzianych w umowie w sprawie rybołówstwa zawartej między europejską wspólnotą gospodarczą, z jednej strony, a rządem Danii oraz rządem lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

W wyniku posiedzenia Wspólnego Komitetu, które miało miejsce w dniach 16–18 czerwca 2003 r., czwarty Protokół (1) zmienia się z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r. w następujący sposób:

1)

Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

1.   Niniejszy Protokół stosuje się do działalności połowowej od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

2.   Kwoty połowowe określone w art. 2 Umowy ustala się każdego roku w świetle dostępnych naukowych informacji. Są one obliczane jako pozostałość grenlandzkich całkowitych dopuszczalnych połowów po potrąceniu ilości określonych w pierwszym akapicie art. 7 Umowy i wskazanych w art. 2, ale nie mogą przekraczać następujących ilości:

(tony)

Gatunki

Łowiska zachodnie

(NAFO 0/1)

Łowiska wschodnie

(ICES XIV/V)

Dorsz

p.m. (2)

 

Karmazyn

0 (3)

25 500 (4)

Halibut grenlandzki

1 500 (5)

9 000 (6)

Krewetki

4 000

5 675

Halibut atlantycki

200 (7)

1 000 (7)

Gromadnik

 

 (8)

Buławik

1 350

2 000

Krab (snowcrab)

1 000

 

Przyłowy

2 000 (9)

 

3.   Kwoty połowowe na krewetki w Grenlandii Wschodniej mogą być odławiane na obszarach na zachód od Grenlandii, pod warunkiem że podjęte są uzgodnienia w sprawie transferu kwot połowowych między właścicielami statków z Grenlandii i Wspólnoty, na zasadzie spółka-spółce. Rząd Lokalny Grenlandii zobowiązuje się ułatwić podjęcie takich uzgodnień. Dopuszcza się realizowanie transferów kwot połowowych wyłącznie do maksymalnej wielkości 2 000 ton rocznie na obszarach zachodniej Grenlandii. Połowy prowadzone przez statki wspólnotowe odbywają się na warunkach takich samych, jak warunki ustanowione w licencji wydawanej dla grenlandzkiego właściciela statku.

4.   Pozwolenia na prowadzenie połowów badawczych będą dostępne na okres próbny wynoszący maksymalnie sześć miesięcy każdy, zgodnie z art. 9 i załącznikiem V.

5.   Jeżeli Strony stwierdzą, że naukowo-badawcze kampanie przyniosły pozytywne efekty, Rząd Lokalny Grenlandii przyzna 50 % wielkości dopuszczalnych połowów w zakresie nowych gatunków flocie wspólnotowej, do końca obowiązywania niniejszego Protokołu. Powyższe ma miejsce wraz z odpowiadającym wzrostem w części rekompensaty finansowej określonej w art. 11 ust. 2.”

2)

Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Niniejszym ustala się ilości określone w art. 7 akapit pierwszy Umowy na poziomach wskazanych poniżej, każdego roku:

(tony)

Gatunki (tony)

Łowiska zachodnie

(NAFO 0/1)

Łowiska wschodnie

(ICES XIV/V)

Dorsz

50 000 (10)

 

Karmazyn

2 500

5 000

Halibut grenlandzki

4 700

4 000

Krewetki

25 000

1 500

3)

Skreśla się art. 3.

4)

Artykuł 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Strony wspierają prowadzenie połowów badawczych na, między innymi, gatunkach głębinowych, głowonogach, wenusach i gromadnikach (łowisko zachodnie) w wodach Grenlandii. W tym celu Strony prowadzą konsultacje na każdorazowe żądanie jednej ze Stron oraz określają, na zasadach właściwych dla poszczególnych przypadów, odpowiednie gatunki, warunki oraz inne parametry. Strony prowadzą połowy badawcze zgodnie z załącznikiem V.”

5)

Artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

1.   Rekompensata finansowa, określona w artykule 6 Umowy, zostaje w czasie okresu obowiązywania niniejszego Protokołu ustalona na kwotę 42 820 000 EUR rocznie płatną na początku każdego roku połowowego.

2.   Część rekompensaty finansowej stanowiąca kwotę 31 760 679 EUR jest uważana za kwotę wypłacaną w zamian za możliwości połowowe. Kwota jest dostosowywana w czasie każdego roku połowowego w przypadku gdy jakiekolwiek dodatkowe kwoty połowowe są przyznane Wspólnocie powyżej ilości kwoty połowowej, określonych w tabeli w art. 1. Dostosowania wylicza się na podstawie cen rynkowych różnych gatunków, w odniesieniu do których przyznano dodatkowe kwoty połowowe.

3.   Grenlandia udostępnia Wspólnocie ilość 20 000 ton ekwiwalentu dorsza, którą Wspólnota może wykorzystać w celu uzyskania dodatkowych możliwości połowowych. Dostosowana rekompensata, określona w ustępie 2, może obejmować do 50 % wymienionego ekwiwalentu dorsza.

4.   Procedura, według której należy postępować w zakresie przydzielania dodatkowych możliwości połowowych na mocy art. 8 Umowy, jest określona w załączniku III.

5.   Wkład finansowy, wynikający z bezpośredniej opłaty licencji dokonanej przez właścicieli statków, będzie odliczony od ogólnej rekompensaty Wspólnoty, zgodnie z art. 11 ust. 1. Opłaty licencyjne za gatunki i za tony przydzielone statkom ustala się zgodnie z załącznikiem VI. Realizację technicznych procedur w celu przyznania licencji połowowych ustala się w drodze porozumienia administracyjnego między Stronami.

6.   Grenlandia wprowadza wsparcie budżetowe do sektora rybołówstwa na trzy pozostałe lata obowiązywania Protokołu, zgodnie z podjętymi politycznymi zobowiązaniami w liście Premiera Grenlandii do Przewodniczącego Prodiego z dnia 12 czerwca 2003 r. Ukierunkowanie w zakresie strategii i cele reformy polityki Grenlandii w zakresie rybołówstwa, jak określił i zaprojektował niezależnie i autonomicznie Rząd Lokalny Grenlandii, jak również szczegóły techniczne dotyczące definicji, realizacji i monitorowania wsparcia budżetowego w sektorze rybołówstwa w Grenlandii, są określane w porozumieniu administracyjnym zawartym między Grenlandią a Wspólnotą Europejską. Grenlandia oddziałuje na kwotę 500 000 EUR, aby zwiększyć budżet Grenlandzkiego Instytutu Zasobów Naturalnych.”

6)

Artykuł 14 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 14

Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2005 r. Strony oceniają wykonanie niniejszego Protokołu w celu przygotowywania negocjacji dotyczących następnej Umowy.”

7)

Skreśla się załącznik I.

8)

Dodaje się załącznik V w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK V

Szczegóły prowadzenia połowów badawczych

Rząd Lokalny Grenlandii i Komisja Europejska wspólnie decydują w sprawie podmiotów gospodarczych Wspólnoty Europejskiej, w sprawie najbardziej odpowiedniego czasu, jak również uzgodnień dotyczących prowadzenia połowów badawczych. W celu ułatwienia pracy odkrywczej wykonywanej przez statki, Rząd Lokalny Grenlandii (poprzez Grenlandzki Instytut Zasobów Naturalnych) dostarczy istniejące naukowe oraz inne podstawowe informacje.

Przemysł rybny Grenlandii ściśle uczestniczy we współpracy (koordynacja i dialog w sprawie porozumień dotyczących połowów badawczych).

Długość kampanii: wynosi maksymalnie sześć miesięcy i minimalnie trzy miesiące, chyba że zostanie to zmienione przez Strony w porozumieniu.

Wybór kandydatów do prowadzenia kampanii badawczych:

Komisja Europejska przekazuje władzom Grenlandii wnioski o wydanie licencji na połowy badawcze.

Dokumentacja techniczna określająca:

parametry techniczne statku,

poziom wiedzy fachowej w sprawie połowów u oficerów statku,

propozycję parametrów technicznych kampanii (czas trwania, narzędzia, regiony prowadzenia badań itd.).

Rząd Lokalny Grenlandii zorganizuje techniczny dialog między administracją Rządu Grenlandii i Komisją Europejską wraz z zainteresowanymi właścicielami statków, jeśli uzna to za niezbędne.

Przed rozpoczęciem kampanii właściciele statków przedkładają władzom Grenlandii i Komisji Europejskiej:

zgłoszenie połowu już znajdującego się na pokładzie,

charakterystykę techniczną narzędzi połowowych, które będą używane w czasie kampanii,

zapewnienie, że spełniają oni wymagania regulacji grenlandzkich dotyczących rybołówstwa.

Podczas kampanii na morzu zainteresowani właściciele statków:

przedstawiają Grenlandzkiemu Instytutowi Zasobów Naturalnych, władzom Grenlandii i Komisji Europejskiej sprawozdanie tygodniowe w sprawie połowów na dzień i w zaciągu, włączając opis parametrów technicznych kampanii (pozycja, głębokość, dzień i godzina, połowy i inne uwagi lub komentarze),

przekazują pozycję statku, prędkość i kierunek za pomocą VMS,

zapewniają obecność na pokładzie grenlandzkiego obserwatora naukowego lub obserwatora wybranego przez władze Grenlandii. Rola obserwatora polegać będzie na zebraniu informacji naukowych z połowów, jak również na pobraniu próbek połowów. Obserwator traktowany jest jak oficer statku, a właściciel statku pokrywa koszty utrzymania obserwatora w czasie jego pobytu na statku. Decyzje w sprawie terminu pobytu obserwatora na statku, długości jego pobytu, portu wejścia na pokład i zejścia z pokładu zostaną ustalone w porozumieniu z władzami Grenlandii. O ile nie istnieje odmienne porozumienie między Stronami, statek nigdy nie będzie zobowiązany do zatrzymania się w porcie więcej niż raz na dwa miesiące,

przedstawiają statki do inspekcji w momencie opuszczania wód Grenlandii, jeśli władze Grenlandii tego żądają,

zapewniają, że spełniają oni wymagania regulacji grenlandzkich dotyczących rybołówstwa.

Połowy, włączając przyłowy uzyskane podczas kampanii naukowej, pozostają własnością właściciela statku.

Władze Grenlandii wyznaczą osobę do utrzymywania kontaktu odpowiedzialną za zajmowanie się wszelkimi nieprzewidzianymi problemami, które mogą utrudniać rozwój połowów badawczych.”

9)

Dodaje się załącznik VI w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK VI

Opłaty licencyjne

Zastosowanie mają następujące stawki (11):

Gatunki

Euro za tonę

Karmazyn

52

Halibut grenlandzki

85

Krewetki

74

Halibut atlantycki

199

Gromadnik

7

Buławik

10

Krab (snowcrab)

122


(1)  Dz.U. L 209 z 2.8.2001, str. 2.

(2)  W przypadku odnawiania zasobu, Wspólnota może łowić do 31 000 ton, z odpowiadającym powyższemu wzrostem w części rekompensaty finansowej określonej w art. 11 ust 2. Mogą być złowione na zachodzie lub na wschodzie.

(3)  Wspólnota może wystąpić o zwiększenie kwoty połowowej, do końca listopada w odniesieniu do następnego roku, do maksymalnie 5 500 ton, z odpowiadającym powyższemu wzrostem w części rekompensaty finansowej określonej w art. 11 ust. 2.

(4)  Mogą być złowione na wschodzie lub na zachodzie, a maksymalnie 20 000 ton z tego może być złowionych przy użyciu włoka pelagicznego. Sprawozdania z połowów prowadzonych przy użyciu włoka dennego i włoka pelagicznego są przedstawiane oddzielnie. Wspólnota może wystąpić o zwiększenie kwoty połowowej, do końca listopada w odniesieniu do następnego roku, do maksymalnie 47 320 ton, z odpowiadającym powyższemu wzrostem w części rekompensaty finansowej określonej w art. 11 ust. 2.

(5)  500 może być złowionych albo na północy albo na południu w porozumieniu z władzami Grenlandii.

(6)  Liczba ta może zostać zrewidowana w świetle porozumienia dotyczącego przyznania możliwości połowu między krajami nadbrzeżnymi. Łowisko jest zarządzane poprzez ograniczenie liczby statków w tym samym czasie.

(7)  Jeśli przyłowy halibuta atlantyckiego, prowadzone przez statki wspólnotowe w łowiskach dorsza i karmazyna, przy użyciu włoka, spowodowałyby przekroczenie wspólnotowych kwot połowowych halibuta atlantyckiego, władze Grenlandii dostarczą rozwiązanie powodujące, że wspólnotowe połowy dorsza i karmazyna pomimo wszystko mogą być kontynuowane do czasu wyczerpania kwot połowowych dorsza i karmazyna.

(8)  7,7 % TAC gromadnika w odniesieniu do sezonu.

(9)  Odnosi się do łącznego przyłowu dorsza, zębacza, raji, molwy i brosmy. Ilości przyłowu dorsza nie przekraczają 100 ton. Mogą być złowione na wschodzie lub na zachodzie.

(10)  Mogą być złowione na zachodzie lub na wschodzie.”

(11)  Stawki mogą być dostosowywane okresowo w drodze porozumienia administracyjnego między Stronami, uwzględniając sytuację rynku i rybołówstwa.”


8.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1246/2004

z dnia 7 lipca 2004 r.

ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa


(1)  Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).


ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 7 lipca 2004 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg)

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052

57,9

999

57,9

0707 00 05

052

78,4

999

78,4

0709 90 70

052

83,4

999

83,4

0805 50 10

388

53,0

508

48,1

524

57,8

528

59,0

999

54,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,9

400

108,7

404

116,6

508

67,7

512

87,8

528

75,1

720

88,8

804

90,6

999

90,2

0808 20 50

388

101,5

512

87,6

528

84,6

999

91,2

0809 10 00

052

222,4

624

203,1

999

212,8

0809 20 95

052

312,5

400

332,5

999

322,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

120,2

624

75,4

999

97,8

0809 40 05

512

91,6

624

193,1

999

142,4


(1)  Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.


8.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/10


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1247/2004

z dnia 7 lipca 2004 r.

ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz jęczmienia, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2305/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2305/2003 z 29 grudnia 2003 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowym kontyngentem taryfowym na przywóz jęczmienia pochodzącego z państw trzecich (2), w szczególności jego art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2305/2003 otworzyło roczny kontyngent celny na przywóz 300 000 ton jęczmienia oznaczonego kodem KN 1003 00.

(2)

Ilości wnioskowane w dniu 5 lipca 2004 r., zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2305/2003, przekraczają ilości pozostające w dyspozycji. Należy więc określić, w jakiej mierze pozwolenia mogą być wydane, poprzez ustanowienie współczynnika redukcji, jaki należy zastosować do wnioskowanych ilości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Każdy wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentu dla jęczmienia, złożony i przekazany Komisji w dniu 5 lipca 2004 r., zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 2305/2003, zostaje uwzględniony do wysokości 0,120440 ilości wnioskowanych.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2)  Dz.U. L 342 z 31.12.2003, str. 7.


8.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1248/2004

z dnia 7 lipca 2004 r.

ustanawiającego środki przejściowe w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz i na wywóz dotyczących wymiany produktów rolnych między Wspólnotą w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r. i Republiką Czeską, Estonią, Cyprem, Łotwą, Litwą, Węgrami, Maltą, Polską, Słowenią i Słowacją

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aż do dnia 30 kwietnia 2004 r., wymiany produktów rolnych między Wspólnotą i Republiką Czeską, Estonią, Cyprem, Łotwą, Litwą, Węgrami, Maltą, Polską, Słowenią i Słowacją podlegały przedstawieniu pozwolenia na przywóz lub wywóz. Od dnia 1 maja 2004 r. wymienione pozwolenia nie mogą już być stosowane do opisanych wymian.

(2)

Niektóre pozwolenia, które tracą ważność dopiero po 30 kwietnia 2004 r. nie zostały wykorzystane, w całości lub w części. Zobowiązania związane z wymienionymi pozwoleniami powinny być przestrzegane, aby złożone zabezpieczenie nie uległo przepadkowi. Wymienione zobowiązania stały się bezprzedmiotowe, należy więc pozwolić na ich uchylenie oraz na zwolnienie złożonych zabezpieczeń.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią wszystkich zainteresowanych komitetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do pozwoleń na przywóz, wywóz i świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji, złożone zabezpieczenia zostają zwolnione, na wniosek zainteresowanych, pod warunkiem, że:

wymienione pozwolenia i świadectwa zawierają jako kraj przeznaczenia lub pochodzenia Republikę Czeską, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację,

ich ważność nie wygasła w dniu 1 maja 2004 r.,

w tym dniu były wykorzystane tylko częściowo lub w ogóle.

Ustęp pierwszy stosuje się również w odniesieniu do pozwoleń i świadectw, które mają jako miejsce przeznaczenia lub pochodzenia wyrażenie „KEŚW”, pod warunkiem, że podmiot gospodarczy przedstawi właściwym władzom dowód, że dana operacja została wykonana w przeznaczeniu do lub w pochodzeniu z jednego z Państw Członkowskich, o których mowa w ustępie pierwszym.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od 1 maja 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


8.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/12


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1249/2004

z dnia 7 lipca 2004 r.

w sprawie określonych środków nadzwyczajnych przyjętych w celu wsparcia rynku jaj w Niderlandach

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (1), w szczególności art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z wystąpieniem influenzy drobiu w określonych regionach produkcji w Niderlandach, decyzją Komisji z dnia 3 marca 2003 (2003/153/WE) dotyczącą środków ochronnych w odniesieniu do poważnego podejrzenia influenzy drobiu w Niderlandach (2) przyjęto ograniczenia weterynaryjne i handlowe dla tego Państwa Członkowskiego. W związku z tym wprowadzono tymczasowy zakaz transportu i wprowadzania do obrotu jaj wylęgowych w obrębie Niderlandów.

(2)

Ograniczenia w swobodnym przepływie jaj wylęgowych wynikające z zastosowania środków weterynaryjnych stanowiły zagrożenie poważnego zakłócenia funkcjonowania rynku jaj wylęgowych w Niderlandach. Władze niderlandzkie przyjęły środki w celu wsparcia rynku na czas absolutnie niezbędny i dotyczące wyłącznie jaj wylęgowych. Środki te przewidywały możliwość wykorzystania jaj wylęgowych, których inkubacja stała się niemożliwa, do przetworzenia w produkty jajeczne.

(3)

Środki te przyniosły pozytywne skutki dla rynku jaj wylęgowych i jaj ogółem. Stąd też uzasadnione staje się utożsamienie ich ze środkami nadzwyczajnymi w celu wsparcia rynku w rozumieniu art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i przyznanie pomocy pozwalającej na częściową rekompensatę strat gospodarczych spowodowanych wykorzystaniem jaj wylęgowych do przetwarzania w produkty jajeczne.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Wykorzystanie jaj wylęgowych kod NC 0407 00 19 do przetwórstwa, wprowadzone na okres od 1 marca do 31 maja 2003 decyzją władz niderlandzkich podjętą w związku z wdrożeniem decyzji 2003/153/WE, zostaje uznane za środek nadzwyczajny w celu wsparcia rynku w rozumieniu art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75.

2.   Z tytułu środka, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się rekompensatę w wysokości 0,081 EUR za jajo wylęgowe na łączną maksymalną liczbę 37 040 000 sztuk.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w każdym Państwie Członkowskim.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2)  Dz.U. L 59 z 4.3.2003, str. 32.


8.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/13


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1250/2004

z dnia 7 lipca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w sprawie premii mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające porozumienia agromonetarne dotyczące euro (1), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (2), przewiduje w szczególności premię mleczną, jak również dodatkowe płatności w postaci premii dodatkowych, które stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.

(2)

Premia mleczna została wprowadzona po raz pierwszy rozporządzeniem Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (3), skutkiem stopniowego obniżenia wsparcia cen rynkowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych. Poziom premii wzrasta corocznie aż do roku 2007, w celu wyrównania wspomnianego zmniejszenia wsparcia cen rynkowych, które następuje corocznie 1 lipca, który jest pierwszym dniem roku gospodarczego dla mleka i przetworów mlecznych.

(3)

Dlatego pożądane jest ustalenie dla premii mlecznej terminu operacyjnego dla kursu wymiany na dzień 1 lipca w odniesieniu do roku, w którym przyznana jest pomoc. Mając na względzie spójność, należy również przewidzieć, że ten sam termin operacyjny dla kursu wymiany ma zastosowanie w odniesieniu do produktów mleczarskich i płatności dodatkowych.

(4)

Należy zatem zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (4).

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią odpowiednich komitetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do art. 4 ust. 1 rozporządzenie (WE) nr 2808/98 dodaje się trzeci akapit:

„W odniesieniu do premii mlecznych, jak i dodatkowych płatności, o których mowa w tytule IV art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003, termin operacyjny dla kursu wymiany ustala się na dzień 1 lipca w odniesieniu do roku, w którym przyznana jest pomoc.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.

(2)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 864/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 48).

(3)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(4)  Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 36. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 2304/2003 (Dz.U. L 342 z 30.12.2003, str. 6).


8.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/14


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1251/2004

z dnia 7 lipca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do udzielania pomocy związanej z odtłuszczonym mlekiem oraz odtłuszczonym mlekiem w proszku przeznaczonym do sporządzania karmy zwierzęcej oraz sprzedażą takiego mleka w proszku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat powołujący Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r., w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2799/1999 (2) ustala kwotę pomocy związanej z mlekiem odtłuszczonym i odtłuszczonym mlekiem w proszku przeznaczonym do sporządzania karmy zwierzęcej z uwzględnieniem czynników podanych w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999. Mając na uwadze zmniejszenie ceny interwencyjnej odtłuszczonego mleka w proszku z dniem 1 lipca 2004 r., należy zmniejszyć kwotę pomocy.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 powinno zatem zostać zmienione.

(3)

Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych nie wydał opinii w terminie ustalonym przez przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2799/1999 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Ustala się następujące stawki pomocy:

a)

3,97 EUR na 100 kg odtłuszczonego mleka o zawartości białka nie mniejszej niż 35,6 % odtłuszczonego suchego ekstraktu;

b)

3,51 EUR na 100 kg odtłuszczonego mleka o zawartości białka nie mniejszej niż 31,4 % lecz mniejszej niż 35,6 % odtłuszczonego suchego ekstraktu;

c)

49,22 EUR na 100 kg odtłuszczonego mleka w proszku o zawartości białka nie mniejszej niż 35,6 % odtłuszczonego suchego ekstraktu;

d)

43,41 EUR na 100 kg odtłuszczonego mleka w proszku o zawartości białka nie mniejszej niż 31,4 %, lecz mniejszej niż 35,6 % odtłuszczonego suchego ekstraktu.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, s. 6).

(2)  Dz.U. L 340 z 31.12.1999, s. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1079/2004 (Dz.U. L 203 z 8.6.2004, s. 13).


8.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/15


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1252/2004

z dnia 7 lipca 2004 r.

otwierające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2771/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. określające sposoby zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 r. w zakresie działań interwencyjnych na rynku masła i śmietanki (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2771/1999 stanowi, że zakupy po cenie wynoszącej 90 % ceny interwencyjnej są otwarte lub zawieszone przez Komisję w danym Państwie Członkowskim natychmiast, kiedy zostanie stwierdzone, że cena rynkowa utrzymuje się w tym Państwie Członkowskim przez dwa kolejne tygodnie, w zależności od przypadku, bądź na poziomie niższym lub na poziomie równym lub wyższym od 92 % ceny interwencyjnej.

(2)

Na podstawie cen rynkowych przekazanych przez nowe Państwa Członkowskie po 1 maja 2004 r., Komisja stwierdziła, że ceny w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Republice Czeskiej i na Słowacji są przez dwa kolejne tygodnie niższe niż 92 % ceny interwencyjnej. Wobec powyższego, skup interwencyjny w tych Państwach Członkowskich powinien zostać otwarty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Skupy masła przewidziane przez art. 6 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 są otwarte w Estonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Republice Czeskiej i na Słowacji.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2)  Dz.U. L 333 z 24.12.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 810/2004 (Dz.U. L 149 z 30.4.2004, str. 138).


8.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1253/2004

z dnia 7 lipca 2004 r.

zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/95 z dnia 23 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące przywozu produktów innych niż melasy w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 1 ust. 2 drugi akapit, drugie zdanie i art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych do przywozu cukru białego, cukru surowego i niektórych syropów, w odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005 zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1210/2004 (3).

(2)

Dane, którymi obecnie dysponuje Komisja, prowadzą do zmiany wymienionych kwot, zgodnie z zasadami i szczegółowymi przepisami wykonawczymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 1423/95,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności stosowane do przywozu produktów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1423/95, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004 w odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005, zmienia się zgodnie z kwotami wskazanymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa


(1)  Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(2)  Dz.U. L 141 z 24.6.1995, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 624/98 (Dz.U. L 85 z 20.3.1998, str. 5).

(3)  Dz.U. L 232 z 1.7.2004, str. 11.


ZAŁĄCZNIK

Zmienione ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego i produktów określonych kodem 1702 90 99 mające zastosowanie od dnia 8 lipca 2004 r.

(EUR)

Kod CN

Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg netto rozpatrywanego produktu

1701 11 10 (1)

17,39

7,61

1701 11 90 (1)

17,39

13,77

1701 12 10 (1)

17,39

7,42

1701 12 90 (1)

17,39

13,26

1701 91 00 (2)

20,89

15,78

1701 99 10 (2)

20,89

10,34

1701 99 90 (2)

20,89

10,34

1702 90 99 (3)

0,21

0,43


(1)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt II rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 (Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1).

(2)  Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt I rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 (Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1).

(3)  Ustalenie dla 1 % zawartości sacharozy.


8.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/18


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1254/2004

z dnia 7 lipca 2004 r.

zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1),

uwzględniając rozporządzeniem (WE) nr 1503/96 z dnia 29 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3072/95 w odniesieniu do należności przywozowych w sektorze ryżu (2), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należności przywozowe w sektorze ryżu zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1220/2004 (3).

(2)

Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1503/96 przewiduje, że jeżeli w okresie ich stosowania wyliczona średnia należności przywozowych różni się o 10 EUR na tonę od ustalonych należności, stosuje się odpowiednie dostosowanie. Stwierdzono wystąpienie wymienionej różnicy. Należy więc dostosować należności przywozowe ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1220/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 1220/2004 zastępuje się załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa


(1)  Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 411/2002 (Dz.U. L 62 z 5.3.2002, str. 27).

(2)  Dz.U. L 189 z 30.7.1996, str. 71. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2294/2003 (Dz.U. L 340 z 24.12.2003, str. 12).

(3)  Dz.U. L 232 z 1.7.2004, str. 34.


ZAŁĄCZNIK I

Należności przywozowe stosowane do ryżu i do ryżu łamanego

w EUR/t

Kod CN

Należności przywozowe (5)

Kraje trzecie (poza krajami AKP i Bangladeszem) (3)

AKP (1)  (2)  (3)

Bangladesz (4)

Basmati

Indie i Pakistan (6)

Egipt (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

191,62

62,73

91,47

0,00

143,72

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

191,62

62,73

91,47

0,00

143,72

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  W odniesieniu do przywozu ryżu pochodzącego z krajów AKP należności przywozowe stosuje się w ramach systemu określonego przez rozporządzenie Rady (WE) nr 2286/2002 (Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 5) i zmienione rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2003 (Dz.U. L 93 z 10.4.2003, str. 3).

(2)  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1706/98 należności przywozowych nie stosuje się do produktów pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku i przywiezionych bezpośrednio do departamentu zamorskiego Reunion.

(3)  Należności przywozowe od ryżu przywożonego do departamentu zamorskiego Reunion określa się w art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 3072/95.

(4)  W odniesieniu do przywozu ryżu, z wyjątkiem ryżu łamanego (kod CN 1006 40 00), pochodzącego z Bangladeszu, należności przywozowe stosuje się w ramach systemu zdefiniowanego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 3491/90 (Dz.U. L 337 z 4.12.1990, str. 1) i zmienione rozporządzenie Komisji (EWG) nr 862/91 (Dz.U. L 88 z 9.4.1991, str. 7).

(5)  Przywóz produktów pochodzących z krajów KTZ nie podlega stosowaniu należności przywozowych zgodnie z art. 101 ust. 1 zmienionej decyzji Rady 91/482/EWG (Dz.U. L 263 z 19.9.1991, str. 1).

(6)  W odniesieniu do ryżu łuskanego odmiany Basmati pochodzącego z Indii i Pakistanu redukcja o 250 EUR/t (art. 4a zmienionego rozporządzenia (WE) nr 1503/96).

(7)  Należności przywozowe ustalone we Wspólnej Taryfie Celnej.

(8)  W odniesieniu do przywozu ryżu pochodzącego z Egiptu należności przywozowe stosuje się w ramach systemu zdefiniowanego przez rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 1) i Komisji (WE) nr 196/97 (Dz.U. L 31 z 1.2.1997, str. 53).


ZAŁĄCZNIK II

Wyliczenie należności przywozowych w sektorze ryżu

 

ryż niełuskany

typ Indica

typ Japonica

ryż łamany

łuskany

w pełni oczyszczony

łuskany

w pełni oczyszczony

1.

Należności przywozowe (EUR/t)

 (1)

191,62

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Elementy kalkulacji

a)

Cena CIF ARAG (EUR/t)

359,81

216,09

290,44

371,68

b)

Cena FOB (EUR/t)

266,07

347,31

c)

Frachty morskie (EUR/t)

24,37

24,37

d)

Źródło

USDA i podmioty gospodarcze

USDA i podmioty gospodarcze

Podmioty gospodarcze

Podmioty gospodarcze


(1)  Należności przywozowe ustalone we Wspólnej Taryfie Celnej.


II Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa

Komisja

8.7.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/21


DECYZJA KOMISJI

z dnia 1 lipca 2004 r.

ustanawiająca środek przejściowy dla wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych

(notyfikowana jako dokument K(2004) 2365)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/539/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 maja 2003 r. w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), a w szczególności zaś jej art. 21,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 określające warunki weterynaryjne stosowane do niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych będzie stosowane od 3 lipca 2004 r.

(2)

Pomimo środków przyjętych w celu ułatwienia transformacji istniejących warunków na warunki ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 998/2003, jego wdrożenie wymaga w szczególności dostępności dokumentu paszportowego we wszystkich biurach weterynaryjnych, wydania nowego wzoru świadectw importowych dla wprowadzania z krajów trzecich oraz testów poszczepiennych dla zwierząt z krajów trzecich niewymienionych w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

(3)

Wydaje się, że pomimo starań podejmowanych przez Państwa Członkowskie istnieją niepewności w zakresie tych warunków, uwzględniając w szczególności znaczną liczbę osób, które będą w tym okresie roku podróżować ze swoimi zwierzętami domowymi na wakacje letnie. W konsekwencji, roczny szczyt przemieszczania zwierząt domowych może spowodować liczne trudności administracyjne.

(4)

W związku z powyższym wskazane jest utrzymanie jako koniecznego stosowania obecnie obowiązujących zasad krajowych przez dostateczny okres czasu. W konsekwencji, w trakcie tego okresu przemieszczanie będzie dozwolone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 998/2003 bądź zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi przed 3 lipca 2004 r. Odpowiednio, derogacja od decyzji Komisji 2003/803/WE (2) oraz 2004/203/WE (3), przewidziana w decyzji 2004/301/WE, dotycząca wzoru świadectw i paszportów, stosowanych do niehandlowego przemieszczania psów, kotów i fretek, powinna zostać przesunięta na termin późniejszy.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Bez uszczerbku dla ust. 2 art. 25 rozporządzenia (WE) nr 998/2003, Państwa Członkowskie pozwalają na wprowadzanie na ich terytorium do 1 października 2004 r. zwierząt domowych z gatunków wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia, zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi przed 3 lipca 2004 r.

Artykuł 2

W art. 1, ust. 1, pkt a), decyzji 2004/301/WE, datę „3 lipca 2004 r.” zastępuje się datą „1 października 2004 r.”.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 592/2004 (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 7).

(2)  Dz.U. L 312 z 27.11.2003, str. 1.

(3)  Dz.U. L 65 z 3.3.2004, str. 13. Decyzja zmieniona decyzją 2004/301/WE (Dz.U. L 98 z 2.4.2004, str. 55).